VáÏení obãané, na poãátku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VáÏení obãané, na poãátku"

Transkript

1 u Leden 2000 u ã. 1 u Roãník X. u Náklad ks u Zdarma do v ech schránek u * Jó, hold v tom na em mûstû se pofiád nûco dûje, fiekl by tatínek Bajza z Poláãkovy knihy Bylo nás pût, kdyï se nám v pûl jedné narodil první obãánek v regionu * Fr dek-místek si v novém roce 2000 vydobyl hned nûkolik prvenství * Novoroãní kocovina je tû nestaãila pofiádnû odeznít a mûsto i okres onûmûly * Krizov táb i odborníci spojafii pracovali dobfie a telefony jsou v echny od 24. ledna funkãní * Oslavy pfiíchodu roku 2000 byly obrovské a tak záchytka poprvé plnû vyuïila svoji kapacitu * Nepûkn primát v regionu jsme získali první vraïdou * V echny potû il úspûch válcovensk ch stolních tenistû, ktefií postoupili do Ligy mistrû * Poprvé se na na í palubovce hrál áãkov turnaj ve squashi * V stava velkoplo n ch fotografií Fr dek-místek na im stoletím trvá * A pak, Ïe se tu nic nedûje... * 2. VARIANTA KONCEPTU REGULAâNÍHO PLÁNU MÍSTEK-STARÁ RIVIÉRA Odbor územního rozvoje a investic Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku oznamuje ve smyslu 21 zákona ãíslo 50/76 Sb. V platném znûní vefiejné projednání 2. varianty konceptu regulaãního plánu v Místku, lokalita Stará Riviéra. 2. varianta konceptu je vystavena k nahlédnutí ve velké zasedací síni mûstského úfiadu v dobû od 17. ledna do 17. února 2000 v úfiední dny pondûlí a stfiedu od 8.00 do hod a v ostatní pracovní dny od 8.00 do hodin. Vefiejné projednání návrhu 2. varianty konceptu bude za úãasti zpracovatele ve velké zasedací síni radnice 9. února 2000 od 9.00 hodin. Podnûty, pfiipomínky a stanoviska k v e uvedenému tématu lze písemnû uplatnit na odboru ÚR a I MÚ, Tû ínská 1147, Fr dek-místek nejpozdûji do 20. bfiezna Na podání do lá po tomto termínu nebude brán zfietel. KONCEPT REGULAâNÍHO PLÁNU MPZ MÍSTEK Odbor územního rozvoje a investic Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku oznamuje Vefiejné projednání konceptu regulaãního plánu MPZ Místek. Vefiejné projednání ve smyslu zákona ã. 50/76 Sb. v platném znûní, 21, probûhne za úãasti zpracovatele ve velké zasedací síni Mûstského úfiadu ve Fr dku- Místku, Tû ínská 1147 dne 20. ledna 2000 od 9.00 hodin. Koncept regulaãního plánu lze shlédnout ve velké zasedací místnosti mûstského úfiadu od 7. ledna do 7. února 2000 vïdy v pondûlí a stfiedu od 8.00 do hodin, v ostatní pracovní dny od 8.00 do hodin. Stanoviska, podnûty a pfiipomínky lze podat písemnû do 30 dnû ode dne vefiejného projednání, to je do 20. února 2000 na odbor územního rozvoje a investic Mûstského úfiadu ve Fr dku- Místku, Tû ínská 1147, Fr dek-místek. Orgány a organizace státní správy podají svá vyjádfiení do 30 dnû od vefiejného projednání. Na podání odevzdaná po tomto termínu nebude brán zfietel! Oprava stfiechy na Domû kultury ve Skalicí probíhala i pfies nástrahy poãasí podle plánu. Byly opraveny krovy, vymûnûna stfie ní krytina a okapy. 660 m 2 pfiedala fr decko-místecká spoleãnost SEVING, s.r.o. 3. ledna Foto: Martin Sládek SPOLUOBâANÉ, DùKUJEME! Sjednocená organizace nevidom ch a slabozrak ch âeské republiky, okresní odboãka ve Fr dku-místku touto cestou vyjadfiuje svoje podûkování v em spoluobãanûm, ktefií sv m finanãním darem projevili soucit a pochopení pro na i organizaci. Vedle finanãních darû do pokladniãky umístûné na místeckém námûstí Svobody pod vánoãním stromem od vás na í organizaci sponzorsky pfiispûly: DISTEP, TS a.s., Alfa Drink s.r.o., eznictví Hájek, Chepos Pekárna Pino, Autosalon Bártek a syn, Restaurace Da Capo, Svoboda Autoservis, Mlékárna Kunín, Káva Kraft, Aquafresh Miczková Jindfii ka, Papírnictví Krejcar Jifií, Natûraãi- Samiec a samozfiejmû i Mûstsk úfiad ve Fr dku-místku. Za OO SONS âr dûkuje Vlasta KOPUNCOVÁ, pfiedsedkynû VáÏení obãané, na poãátku roku 2000 bych Vám popfiál hodnû zdraví, tûstí a rodinné i osobní spokojenosti. Rád bych na stránkách na eho Zpravodaje popsal nûkteré problémy a úskalí, které jsme v minul ch t dnech fie ili, a které nás v nejbliï í dobû ãekají. Slovo STAROSTY V minulém roce jsme se velmi obávali pfiechodu poãítaãov ch systémû z koncovky 99 na 00. Byly publikovány rûzné katastrofické scénáfie havárií v oblasti energetiky, bankovnictví ãi dopravy. Jedna obãanka mûsta s velk mi obavami se mnou diskutovala o moïnosti ubytování se v krytu, mûsíãní dávce potravy, vybavení pitnou vodou a nûkter mi nástroji. Musím fiíci, Ïe se mi ji nepodafiilo zcela uklidnit. Na tûstí se nic vût ího nestalo, a pfiechod roku byl alespoà v poãítaãích bez vût ích problémû. BohuÏel se na e mûsto dostalo na v echny první stránky novin, do rozhlasu a televize s jin m, velmi obtíïn m problémem, a tím byl v padek telefonní ústfiedny. V mûfiítku na í republiky nevídaná havárie postihla znaãnou ãást na eho mûsta, ale od pondûlí 24. ledna jsou opût v echny telefony funkãní. I kdyï se na Telecom snesla i rûzná tvrdá slova, musím fiíci, Ïe snaha o odstranûní poruchy v co nejkrat í dobû byla enormní. KaÏdodenní zasedání krizového tábu, jehoï jsem mûl moïnost se pravidelnû úãastnit, mnohdy doslova po hodinû hodnotilo, co se udûlalo a co se v nejbliï í dobû udûlá. Na místû samém jsem se pfiesvûdãil, Ïe pracovníci odstraàovali poruchu v nepfietrïitém provozu a Ïe dûlali v echno, (dokonãení na str. 2) UPLYNUL ROK 1999 VE MùSTù V loàském roce 1999 byly ve Fr dku-místku uzavfieny celkem 402 sàatky, coï je o 78 ménû neï v roce 1995, kter byl na novû vznikající manïelství nejplodnûj í. Také porodnost v na em mûstû oproti jin m letûm poklesla. Zatímco v roce 1995 se narodilo 621 dûtí - obãanû Fr dku-místku, v loàském roce jsme mezi sebe uvítali 563 nové obãánky. RovnûÏ fr decko-místecká porodnice vykázala urãit skluz. V roce 1995 se tu narodilo celkem dûtí a v roce 1999 pouze Poãet zemfiel ch obãanû, obyvatel Fr dku-místku je 520, oproti roku 1995 o 13 ménû. Na porodním oddûlení fr decko-místecké nemocnice se 1. ledna 2000 narodily dvû dûti. 25 minut po pûlnoci rodiãûm z Krásné chlapeãek Michal Gúth, kter se stal zároveà prvním obãanem severní Moravy a Slezska a v 6.05 hodin pfii lo na svût dûvãátko Aniãka Stra áková - první dítû mûsta Fr dku- Místku narozené v roce 2000.

2 ZPRAVODAJSTVÍ 2 Oblastní spolek âeského ãerveného kfiíïe ve Fr dku-místku pofiádá 4. února 2000 tradiãní, pofiadí 20. spoleãensk veãírek na podporu a propagaci bezpfiíspûvkového dárcovství krve a dal ích humanitárních ãinností, kter bude v DK Válcoven plechu ve Fr dku-místku. Vstupenky jsou v pfiedprodeji na 0S ââk, TrÏní 21 u místeckého nám. Tel.: 0658/343 76, Starosta Zdenûk Stolafi, ãlen telefonního krizového tábu na pravidelné poradû 7. ledna pochválil v echny pracovníky TELECOMu, ktefií se podílejí na odstranûní následkû poïáru v ústfiednû fr decké po ty. Konstatoval, Ïe solidarita ostatních pracovi È TELECOMu z celé republiky byla pfiíznaãná a poãet nabízen ch odborníkû zdaleka pfievy oval poptávku, pfiesto- Ïe se na odstraàování havárie pracovalo nepfietrïitû ãtyfiiadvacet hodin. Od 3. ledna 2000 se Mûsto Fr dek-místek stalo vlastníkem hotelového komplexu Koloredo v Místku. Jak jsme uvedli v loàském roce, Koloredo by mûlo b t pfiebudováno na malometráïní byty, kter ch tady vznikne asi 150. TJ DÛl Stafiíã Fr dek-místek oddíl Judo pofiádá pfiípravku pro zaãáteãníky 7. února 2000 na 9. Z ve Fr dku od hod. Tréninky budou kaïdé pondûlí a ãtvrtek od hod. Mûsíãní poplatek 100,- Kã. Informace: Lubomír âern, tel.: 0658/ Setkání ãlenû oddílu (i b val ch) TOM 1301 se uskuteãní u pfiíleïitosti 25. v roãí zaloïení 26. února od hod. v Domû dûtí a mláde- Ïe na Pion rské ulici ve Fr dku- Místku. Pfiijìte zavzpomínat, jak jsme zaãínali a jak pracujeme. BliÏ í informace u vedoucí oddílu Jarmily Popeláfiové, tel.: nebo Katefiiny Kon tacké, Pekafiská 3117, Fr dek. Ve stfiedu 2. února v bude v prostorách Obchodní akademie v Místku na ul. Palackého vernisáï v stavy novináfiské fotografie. Své práce zde budou prezentovat pfiední autofii agentury MAFA - Jaroslav OÏana, Martin Popeláfi a Alexandr Satinsk. V stava potrvá do konce bfiezna leto ního roku. Ve ãtvrtek byla znovu otevfiena âajovna v Hluboké ulici. Ke standardní nabídce ãajû si mohou náv tûvníci zakoufiit z vodních d mek. SOUKROMÉ GYMNÁZIUM ZVE Soukromé osmileté gymnázium na ul. 28. fiíjna 1598 v Místku (budova SP ) otevfie svoje dvefie zájemcûm o studium 18. a 19. února roku kola totiï hodlá ve kolním roce otevfiít jednu gymnazijní tfiídu pro Ïáky, ktefií ukonãí v pfií tím roce 9. tfiídu základní koly a samozfiejmû i pro absolventy pát ch tfiíd základní koly. V EM PRV ÁKÒM I kdyï víme, Ïe prozatím asi neumíte ãíst, vûfiíme, Ïe vás va i rodiãe upozorní na to, Ïe Zápisy dûtí do prvních tfiíd v ech mûstsk ch základních kol ve Fr dku-místku, Skalici a Lískovci pro kolní rok se budou konat ve dnech února 2000 od do hodin po oba dny na jednotliv ch kolách. Základní kola v Chlebovicích bude zapisovat dûti do prvních tfiíd pouze v dobû od 13 do 17 hodin. Rodiãe s sebou k zápisu pfiinesou obãansk prûkaz a rodn list dítûte. Rodiã je povinen zapsat dítû, které dosáhne 6 let do RovnûÏ se musí k zápisu dostavit i ti rodiãe, jejichï dítûti byla odloïena kolní docházka. Dal í informace k zápisu dûtí budou uvedeny na jednotliv ch kolách. Ing. Milada TKAâÍKOVÁ PENZION MÁ NOVÉHO EDITELE Celkem 17 uchazeãû se zúãastnilo v bûrového fiízení na místo fieditele Penzionu na Lískovecké ul. ve Fr dku. Komisí byl vybrán ing. Jaroslav Chlebek, kter je absolventem Vysoké koly dopravní v Îilinû, oboru provoz a ekonomika silniãní dopravy. V minulosti byl ing. Chlebek zamûstnán v Hutních montáïích, Komerãní bance a Moravia bance ve Fr dku-místku. ZASTUPITELSTVO ROZHODNE O tom, jak by mûla s penûzi získan mi z finanãních darû obyvatel v kasiãce pod vánoãním stromem na místeckém námûstí Svobody, kter ch bylo vûnováno OV SONS pfiesnû ,60 rozhodne na svém bfieznovém ÎÁDOSTI O BYT UpozorÀujeme v echny obãany, ktefií mají podanou Ïádost o pfiidûlení obecního bytu Mûstského úfiadu ve Fr dku- Místku, na nutnost jejího obnovení do Toto lze provést písemnou formou, pfiípadnû osobnû na odboru správy obecního majetku, 2. poschodí, kanceláfi ã. 320 v úfiední dny: pondûlí a stfieda od 7.30 do hod. Pokud tak Ïadatel neuãiní, jeho Ïádost bude z evidence vyfiazena. OPTIMALIZACE POâTU ZAMùSTNANCÒ V prûbûhu prvního pololetí leto ního roku by mûl b t poãet zamûstnancû Mûstské úfiadu ve Fr dku-místku sní- Ïen o tfii pracovníky. O dal í optimalizaci poãtu zamûstnancû se uvaïuje i ve druhém pololetí roku Státní okresní archiv ve Fr dku- Místku se na nás obrátil s prosbou, abychom pomohli pfii sestavování publikace o ãinnosti ãeskoslovensk ch legií v letech , kterou bude pomocí okresních archivû a dal í institucí pfiipravovat k vydání âeskoslovenská obec legionáfiská prostfiednictvím fieditele archivní správy ministerstva vnitra. V znamnou souãástí by se mûl stát i seznam v ech legionáfiû. Aby zasedání mûstské zastupitelstvo. SdruÏení nevidom ch a slabozrak ch vûfií, Ïe zastupitelé budou hlasovat pro vynaloïení financí na jeho provoz, jak bylo od prosince loàského roku doporuãováno. UPOZORNùNÍ! Finanãní odbor upozoràuje v echny obãany a organizace, jejichï platby byly zasílány na Mûstsk úfiad ve Fr dku-místku prostfiednictvím trval ch pfiíkazû na úãet u Banky Moravia a.s., aby provedli zmûnu na pfiíjmov úãet u: Komerãní banky a.s., ãíslo /0100. Variabilní symboly zûstávají. ZNÁTE LEGIONÁ E byl tento seznam úpln, Ïádáme obãany, ktefií by mohli podat informace o legionáfiích z 1. svûtové války z na eho mûsta a okolních obcí, aby kontaktovali redakci Zpravodaje nebo státní o- kresní archiv. K jednotliv m osobám - legionáfiûm pfiipojte Ïivotopisná data, ze které legie byli, pfiípadnû dal í konkrétní informace o jejich zafiazení. Pfiivítáme rovnûï dokumentaãní materiál, fotografie, vzpomínky. POMOC NùM M TELEFONÒM OkamÏitû po zji tûní kritické situace ve Mûstû Fr dek-místek, která vznikla po poïáru telefonní ústfiedny SPT Telecom 2. ledna, reagoval obchodní manaïer ú- tvaru prodeje pro v znamné zákazníky Mgr. Ale Kubíãek nabídkou pomoci. Ta byla následnû realizována vedením spoleãnosti RADIOMO- BIL a.s. PAEGAS tím, Ïe bylo na Mûstsk úfiad ve Fr dku-místku dodáno dvacet kusû telefonních pfiístrojû jako sponzorsk dar této spoleãnosti. Mûstsk úfiad tak zabezpeãil telefonní spojení pfiedev ím se základními a matefisk mi kolami, kter m mobilní telefony zapûjãil. ER PODNIKATELÉ V CENTRUMU Ve fr decko-místeckém Hotelu Centrum se 21. a 22. února uskuteãní pracovní setkání podnikatelû v ech oborû ãinnosti a podnikání nûmeck ch spoleãností a spoleãností severní Moravy a Slezska. V rámci Kontaktní a kooperaãní burzy se koná i Konference (workshop) podnikatelû, kde se bude jednat o podpofie zahraniãních investic a obchodu vládou âr, podpofie malého a stfiedního podnikání, financování a podpûrn ch prostfiedcích Evropské unie Slovo... (pokr. ze str. 1) co bylo v lidsk ch silách. Technickou obtíïnost oprav nejsem schopen ani popsat, jen musím fiíci, Ïe tisíce rozpojen ch drátû, desítky provizornû veden ch kabelû, a tûsnû vedle sebe sedící pracovníci ve stísnûném prostoru ústfiedny na mû udûlalo velk dojem. Pfiál bych si, aby opravy pokraãovaly dále co nejrychleji a hlavnû, aby kody zpûsobené obãanûm a podnikatelûm v padkem byly co nejmen í. Za zmínku stojí platnost nového zákona o informacích ãíslo 106/99 Sb., jehoï úãinnost zaãala 1. ledna Základní ideou zákona je, Ïe informace o vûcech vefiejn ch musí b t Ïadateli na poïádání poskytnuty. I kdyï se domnívám, Ïe se mûsto vïdy snaïilo maximálnû poskytovat informace obãanûm, je pofiád je tû co zlep ovat. Vedle normálních písemn ch odpovûdí se proto budeme snaïit sdûlovat více informací hlavnû na internetu. Zdenûk STOLA k investicím v zahraniãí, programu Phare/Tacit (JOP) Joint Venture program Evropské unie, aktivní regionální hospodáfiské politice, podpofie rozvoje malého a stfiedního podnikání v regionu severní Moravy a Slezska, regionálním rozvoji a Ïivotním prostfiedí, podpofie regionálního podnikatelského prostfiedí. Ze znám ch nûmeck ch firem by mûly b t zastoupeny Mercedes-Benz, Siemens, AEG, MTU, Dornier, Porsche, ABB, Bosch, Heidelberger Zement, Alcatel, IBM a dal í. Nad celou akcí pfievzali zá titu pfiednosta Okresního úfiadu Fr dek-místek a starostové mûst Fr dku-místku, Tfiince, Krnova, Bruntál s aktivní podporou pfiednosty Okresního úfiadu v Karviné.

3 ZPRAVODAJSTVÍ 3 NENÁPADNÍ, A P ECE ZAJÍMAVÍ V záfií loàského roku oslavil neuvûfiiteln ch osmdesát let Ïivota dirigent Jaroslav Vostradovsk. Rodák z Dolních Kralovic poblíï Bene ova u Prahy pfii el do Místku v ãervenci 1936 jako absolvent tehdej í Vojenské hudební koly v Praze, obor housle a klarinet. Jako voják z povolání pûsobil zde u Hudby 8. pû ího pluku s nucen mi pfiestávkami dvacet let. Pan Vostradovsk vzpomíná, jak v minulosti Ïila mûsta Fr dek a Místek velmi bohat m spoleãensk m Ïivotem. Koncerty dechové hudby se konaly dvakrát t dnû jednou v místeckém a pak ve fr deckém parku, dále to byly promenádní koncerty, tzv. korunové (vstupné jen korunu). Tû ily se velké oblibû a dosahovaly vysoké umûlecké úrovnû, protoïe vojenská hudba v Místku byla velmi v znamná. Hrávala po celém kraji. Spoleãensk Ïivot utichl v bfieznu roku 1939, kdy byla rozpu tûna. Jaroslav Vostradovsk vyuãoval housle, jedenkrát t dnû hrával ve Fenixu v Ostravû. Vojáci z povolání se stali protektorátním vojskem. Tak se dostal v roce 1941 k hudbû vládního vojska v Lipníku. Byl odvelen do Itálie. Necelé dva roky proïil zde pfii zákopov ch a jin ch pracích ve vzpomínkách na rodinu, kterou v Místku zanechal. Do vlasti se mohl vrátit aï 8. srpna Byl pfieloïen do Brna k posádkové hudbû. íká: ProtoÏe jsem se chtûl vrátit domû, udûlal jsem tajnû konkurz do ostravského divadla jako houslista. Chtûl jsem ukonãit své pûsobení u vojska. Bylo mi v ak fieãeno, Ïe potfiebují koleného vojenského hudebníka, a tak jsem se stal vojensk m dirigentem místecké hudby. Je tû dfiíve, neï jsem musel odejít s vládním vojskem do Itálie, studoval jsem dva roky MasarykÛv ústav hudby a zpûvu v Ostravû. Po pfieru ení jsem jej dostudoval a udûlal zkou ky na brnûnské konzervatofii. Byl jsem jmenován uãitelem hudby. Padesátá léta mu nepfiála. Musel zaãít studovat vojenskou techniku na Vojenské akademii v Hranicích. Na deta ovaném pracovi ti v Lipníku dirigoval pr nejlep í symfonick a dechov orchestr ve svém Ïivotû. Zatím v ak místecká vojenská hudba byla zredukována na 16 mu- ÏÛ a pozdûji úplnû rozpu tûna. Sem, do Místku, byla povolána vojenská hudba z Olomouce. Za této situace ode el pan Vostradovsk v roce 1959 do civilu. Hudbû v ak zûstal vûrn. V té dobû fiídil slezanskou kapelu, uspûl v konkurzu na fieditele hudební koly, pozdûji Lidové koly umûní. ZaslouÏil se o získání prostor v místecké spofiitelnû, jejíï budova slou- Ïí dodnes hudebnímu kolství. Pod jeho vedením se hudební kola úspû nû rozvíjela, zaloïil zde dechové oddûlení. Po ãtyfiech letech mu v ak nebylo pfiáno pûsobit dále v fieditelské funkci. Proto zakládá poboãku L U v Paskovû rovnûï s dechov m oddûlením. Z jeho iniciativy vzniká zde v roce 1966 pûveck sbor nesoucí jméno J. B. Foerstera. Sbor uskuteãnil pod umûleck m vedením Jaroslava Vostradovského celou fiadu úspû n ch vystoupení. V ãervnu 1975 byla zaloïena Dechová hudba ZV ROH Dolu Paskov. Spojením ÏákÛ poboãky L U a star ích hudebníkû vznikl nov dvaatfiicetiãlenn soubor v ãele se zku en m pedagogem Jaroslavem Vostradovsk m. Právû pod jeho taktovkou se stává tato dechová hudba konkurentem hudby Závodního klubu ROH n. p. Slezan Fr dek-místek. Dirigent Jaroslav Vostradovsk Foto: archiv Velmi rád vzpomíná na koncerty, kdy hostujícími osobnostmi byla taková jména jako Karel Vacek, Karel Valdauf, Jaroslav Vejvoda, zpûváci Zorka Kohoutová, Marie Dfiízgová, Standa Procházka. V jimeãn m byl napfi. Slavnostní koncert k 15. v roãí zaloïení Dechového orchestru ZK ROH n. p. Slezan v fiíjnu 1972, kdy se taktovky kromû pana Vostradovského ujali Karel Vacek a EvÏen Zámeãník. O rok pozdûji se t Ï orchestr zúãastnil celostátní pfiehlídky velk ch dechov ch orchestrû 11. KmochÛv Kolín, jehoï vyvrcholením byl tzv. Monstrekoncert spojen ch dechov ch orchestrû v poãtu asi 800 hudebníkû. U dirigentského pultu tehdy stanul také Jaroslav Vostradovsk. Po roce 1989 se vûnuje znovu pedagogické ãinnosti. Uãí dûti mimo jiné hfie na zobcové flétny, zkou í s Velk m dechov m orchestrem Válcovny plechu Fr dek-místek. V roce 1996 koncertuje tento orchestr v chorvatské Vodici, o dva roky pozdûji reprezentuje na e mûsto v Praze na akci organizované k 80. v roãí vzniku âeskoslovenského státu. Dne 17. prosince loàského roku se pan Vostradovsk koncertním vystoupením Velkého dechového orchestru VP, pfii nûmï spoluúãinkovaly jeho flétniãky, rozlouãil s padesátiletou dirigentskou prací. Pan Vostradovsk je autorem asi dvaceti skladeb. Desítky jin ch skladeb upravoval, rozepisoval notov materiál, pfiipravoval dramaturgii koncertû. Nelze pochybovat o jeho houïevnatosti a cílevûdomosti na poli hudebním. Jak jsem se v ak dovûdûla, nedokáïe odpoãívat ani doma, ani na zahrádce, která je jeho dal ím velk m koníãkem. VáÏen pane dirigente, Va e Ïivotní jubileum i oficiální ukonãení dirigentské ãinnosti je pfiíleïitostí pro celou kulturní vefiejnost vyjádfiit Vám podûkování za zprostfiedkování krásn ch hudebních záïitkû, za celoïivotní pfiedávání muzikantsk ch dovedností i lásky k hudbû. ANNA NOVÁKOVÁ S OCIÁLNÍ SLUÎBY INFORMUJÍ: I VY SE CÍTÍTE STA Í A OSAMùLÍ Pokud si odpovíte na ná titulek kladnû, rádi vás pfiivítáme v zafiízení Peãovatelské sluïby Fr dek-místek Domovinka, které se nachází v objektu b val ch jeslí na ul. J. Lady v Místku. V rámci denní péãe v dobû od 7.00 do hodin tu poskytujeme ve kerou potfiebnou péãi. Stravování je zaji tûno formou dovozu a podání obûdû, pfiípravou a podáním snídaní a svaãinek. Dle pfiání zaji Èujeme sluïby (kadefinictví, pedikúra) pfiímo v zafiízení. Nezapomínáme také na pfiimûfienou zájmovou ãinnost - v lety do okolí, kulturní a spoleãenské akce. K dispozici je pfiímo v zafiízení denní tisk, moïnost sledování televizních pofiadû, poslech hudby a také co je velmi dûleïité, moïnost pfiíjemného odpoãinku v místnostech k tomu zafiízen ch. Dovoz i odvoz ze zafiízení a doprovod peãovatelek je zaji tûn. Touto sluïbou nabízíme pomoc rodinám se star ími obãany, lidem nemocn m a o- samûl m, ktefií potfiebují kontakt s okolím a chtûjí proïít podzim Ïivota ve spoleãnosti sv ch vrstevníkû. Potfiebné informace získáte pfiímo v zafiízení Domovinka nebo telefonicky na ãíslech: , nebo Na setkání s vámi se tû í pracovníci Peãovatelské sluïby Fr dek-místek. DOMOV PRO MATKY Mûstské zafiízení sociální péãe Domov pro matky s dûtmi nabízí osamûl m matkám s dûtmi do 3 let vûku ubytování a celkové zázemí pro vytvofiení náhradního domova k pfieklenutí mimofiádnû obtíïné situace, ve které se neúplná rodina momentálnû nachází. K tomuto je vytvofien prostor a podmínky pro plnûní úlohy matefiství takov chto osamûl ch Ïen - matek. Tûm maminkám, které dosud neumûjí samy peãovat o dítû, je nápomocen zdej í personál, stejnû tak pfii samostatném vedení domácnosti, vafiení a vedení úplné samostatnosti v zabezpeãování ve ker ch Ïivotních potfieb. Uvedené zafiízení se nachází v Místku na ul. J. Lady v objektu b val ch jeslí (za Novorestem). Informace o voln ch místech získáte pfiímo v Domovû pro matky s dûtmi na tel.: nebo na odboru sociálních slu- Ïeb MûÚ, tel.:

4 ZPRAVODAJSTVÍ 4 NARKOMANÒ MEZI MLÁDEÎÍ P IB VÁ V dubnu 1999 provedly pracovnice Okresní hygienické stanice Fr dek-místek terénní etfiení a shromáïdily celkem 301 dotazníkû, které reprezentují v povûdi 1,6% reálné populaãní skupiny let ch osob okresu. etfiení bylo u- skuteãnûno na v ech typech stfiedních kol a jeho vzorec zastupovalo zhruba 53,2% dívek a 46,8% chlapcû. Dotazníky pfievzaté z Dismasova v zkumu vyplàovali studenti anonymnû v pfiítomnosti v zkumníka s vylouãením pfiítomnosti pedagogû. Z v povûdí respondentû vyplynulo, Ïe 146 studentû z celkového poãtu 301 sledovan ch má jiï zku enost s uïitím drogy. Z toho 112 pfiiznává uïívání opakované, resp. vyzkou elo více druhû drog. Dal ích 34 uvádí v hradnû jednorázové experimentování s marihuanou nebo jednorázové uïití lékû bez lékafiského pfiedpisu. Proti roku 1995 byl zji tûn nárûst poãtu uïivatelû a experimentátorû o 14,2%. Ze 112 studentû, ktefií pfiiznali o- pakované uïívání drog je 49 dívek a 63 chlapcû. UÏití stejného typu drogy 2-5 krát uvedli respondenti ve 102 pfiípadech, nejãastûji marihuanu (45), barbituráty bez lékafiského POT EBN DAR NEMOCNICI Tûsnû pfied loàsk mi vánocemi se v ostravském Hotelu Atom naposledy v roce 1999 se li ãlenové ostravské poboãky Rotary Club. Jejich jednání bylo neobyãejné tím, Ïe do pfiísnû pánského klubu byly pozvány i Ïeny a dal í hosté. Slavnostní náladu v klubu dotvofiilo pfiedání krásného vánoãního daru v podobû dvou kolonoskopû slouïících k vy etfiení tlustého stfieva a koneãníku. Dar v hodnotû dvaceti tisíc americk ch dolarû pfiijal fieditel Nemocnice ve Fr dku-místku MUDr. Ivo evãík. A tak je na e nemocnice opût o krok blíïe k prevenci a boji proti zhoubné nemoci, jejíï v skyt je v âeské republice nejvy í na celém svûtû. Jak uvádûjí statistiky: ze stovky vy etfien ch o- sob se edesát stalo ihned potencionálními pacienty. Iniciativa k pofiízení tohoto zafiízení vze la prostfiednictvím Matching Grantu od RC v americkém Houstonu. Jeho zafiazení bylo upfiednostnûno díky MUDr. Ondfieji Urbanovi, kter byl zhruba pfied dvûma lety vybrán z padesáti uchazeãû jako ãlen Group Study Exchange, jehoï organizátorem je paní Simmonsová. Na doporuãení RC Ostrava se zúãastnil stáïe v Medical Center v Houstonu. Pfii náv tûvû klubu Galleria Area Rotary Club po- Ïádal o pomoc pfii zavedení programu prevence kolorektální rakoviny v nemocnici ve Fr dku-místku. Rotary International Organisation z amerického Evanstonu potvrdila, Ïe tento projekt je humanitární a splàuje podmínky pro udûlení grantu a to znamenalo, Ïe finanãní pfiedpisu (16). âastûji neï 20 krát uïívali drogy respondenti v 59 pfiípadech, nejvíce opût marihuanu (38) a ha i (7). Celkem 11 respondentû z celého souboru uvedlo uïívání steroidû a z nich 6 souãasnû uïívá drogy. V hodnocení souboru celá ãtvrtina respondentû - uïivatelû drog uvedla zku enost se dvûma aï osmi druhy drog (ze 13 moïn ch dle dotazníku). Pfii uïívání drog je v znamn m faktorem moïnost obstarat si drogu, a to v místû trvalého bydli tû, ale také ve kole. Pomûrnû snadnou moïnost získat drogu v místû bydli tû udává polovina dotázan ch studentû (51,2%). Obstarat si drogu ihned ve kole snadno ãi s jist mi obtíïemi je moïné, uvádí 41,8% respondentû - uïivatelû drog. Naopak klesl podíl studentû, ktefií jsou pfiesvûdãeni o tom, Ïe se drogy ve kole ihned získat nedají ze 66,5% v roce 1995 na 41,6% nyní. Z uvedené zprávy je patrn nepfiízniv v voj drogové scény mezi mládeïí na eho okresu. Tato nepfiíznivá situace je ve shodû s celorepublikov mi trendy a ani u nás, tak jako jinde ve svûtû, se zatím nena la mocná medicína, která by tento problém t kající se hlavnû populace let ch vyléãila. JV prostfiedky spoleãnû získané ostravsk m RC a Ajuela Rotary Club z Kostariky a Galleria Rotary Club z Houstonu budou doplnûny financemi Rotary International. Takto shromáïdûné finanãní prostfiedky dosáhly v e 35 tisíc americk ch dolarû a byly pouïity k nákupu kolonoskopû, dal ích lékafisk ch pfiístrojû a odborné literatury. (sk) JE VE EJNOST PROTI LÉKA ÒM V poslední dobû se dost hodnû hovofií a média jsou plná tzv. sponzorsk ch darû lékafiûm a zdravotnick m zafiízením. O názor na tento problém jsme poïádali lékafie fr decko-místecké nemocnice MUDr. Petra Kozáka, pfiedsedy OS âlk a mûstského zastupitele. Vzhledem k tomu, Ïe platby poji Èoven ambulantním specialistûm mají b t pro leto ní rok o 8% sníïeny, rozhodla se âlk doporuãit lékafiûm hledat jiné zdroje financování, aby byla alespoà zachována úroveà lékafiské péãe srovnatelná s rokem Jednou z forem tohoto vícezdrojového financování mûïe b t vybírání sponzorsk ch darû. Pokud je sponzorsk dar nevynucen, nelze jej povaïovat za poru- ení etického kodexu âlk. Lékafiská komora nenabádá lékafie, aby si dary vynucovali, ale trvá na tom, aby bylo umoïnûno pacientûm sponzorovat jakékoliv zdravotnické zafiízení, podot kám, Ïe zcela dobrovolnû. Za neetické povaïuji vynucování sponzorsk ch darû pod nátlakem nebo mûla-li b t tímto podmínûna lékafiská péãe a její kvalita. V zahraniãí jsou sponzorské dary zcela bûïnou záleïitostí a souãástí vícezdrojového financování. Není poru ením zákona, jestliïe pacient dá sponzorsk dar zcela dobrovolnû a toto potvrdí sv m podpisem na darovací smlouvû. Nejedná se totiï o platbu za zdravotní o etfiení, ale pfiíspûvek na chod zdravotnického zafiízení. Proto se domnívám, Ïe místopfiedseda vlády pan Rychetsk se m lí, pokud tvrdí, Ïe lékafiûm, ktefií pfiijmou sponzorsk dar, bude zru- ena licence. Licenci vydává âlk na základû zpûsobilosti k v konu lékafiského povolání v dané odbornosti. Odebrat ji v ak mûïe taktéï pouze a jen lékafiská komora. NemÛÏe b t zru ena ani registrace lékafie, proto- Ïe pfiíjem sponzorsk ch darû, které jsou dobrovolné, není protiprávní. Jako pfiedsedu OS âlk mne mrzí, Ïe nûktefií ãelní pfiedstavitelé vlády pfiedkládají vefiejnosti zavádûjící údaje t kající se v e finanãních pfiíjmû jednotliv ch odborn ch lékafiû od zdravotních poji Èoven. Je nutno si uvûdomit, Ïe uvedené ãástky jsou obratem zdravotnického zafiízení. Mnohdy témûfi 2/3 z této ãástky ãiní reïie (nájem, platy sester, materiál, praní prádla, opravy a pofiizování pfiístrojû). Zbytek poté lékafi zdaní. A teprve tato ãást je mzdou lékafie. Proto klamání na ich spoluobãanû ústy ãelních politikû, ktefií pouïívají tyto laciné argumenty a pletou si obrat se ziskem, pova- Ïuji za velmi nehorázné. Lze pouze spekulovat, zda-li tímto poãínáním nechtûjí zámûrnû stavût vefiejnost proti lékafiskému stavu. Bude tedy vefiejnost proti sv m lékafiûm (sk) RAKOVINA STÁLE HROZÍ UÏ druh rok je obãanûm Fr decko-místecka k dispozici program prevence rakoviny tlustého stfieva a koneãníku. UmoÏÀuje vãas odhalit zmûny pfied- MUDr. Ivo evãík pfiijímá dva kufry s kolonoskopy pro Nemocnici Fr dek-místek. Foto: Z. Figura cházející stfievnímu nádoru a etrnou endoskopickou cestou je odstranit. Do programu se dosud zapojilo asi 1000 obyvatel. Nepatrné vzorky jejich stolice byly vy etfieny na pfiítomnost skrytého krvácení. Následné endoskopické vy etfiení odhalilo u fiady z nich polypy ãi ãasné nádory stfieva. BohuÏel se stále setkáváme s nemocn mi, ktefií mají pokroãilé ãi dokonce nevyléãitelné nádorové onemocnûní, protoïe o moïnosti vãasné diagnostiky nebyli informováni. Proto povaïujeme za nezbytné zopakovat základní pravidla na eho programu: 1. KaÏd mûïe poïádat o i nformaci svého praktického lékafie. 2. Praktick lékafi posoudí individuální riziko podle platn ch doporuãení. Osobám se zv en m rizikem, tj. vût inou osobám star ím 50 let, vydá vy etfiovací test s písemn m návodem. Test je urãen osobám bez potíïí a tedy zdánlivû zdrav m. 3. Osoby s pozitivním testem jsou endoskopicky vy etfieny. V kon se provádí ambulantû na endoskopickém pracovi ti interního oddûlení nemocnice a v ambulanci digestivní endoskopie ve Fr dku-místku. 4. V echna potfiebná vy etfiení hradí zdravotní poji Èovny. V skyt nádorû tlusného stfieva v na- em regionu je alarmující! Pfies ve keré moderní postupy je úmrtnost na toto onemocnûní stále vysoká a ãást nemocn ch musí b t léãena vytvofiením tzv. v vodu stfieva. Pokud tedy uvaïujete o tom, co v roce 2000 udûláte pro své zdraví, nechejte si vy etfiit stolici na skryté krvácení. Nechcete-li toto vy etfiení podstoupit kvûli sobû, pak je absolvujte pro klid sv ch blízk ch! (IO)

5 ZPRAVODAJSTVÍ 5 JAK BUDOU HOSPODA IT KOLY V prûbûhu prvních dnû nového roku nav tívil místostarosta Josef Vojvodík vût inu kolsk ch zafiízení a to nejen proto, aby popfiál fieditelkám, fieditelûm, uãitelkám, uãitelûm, ÏákÛm a v em zamûstnancûm v e nejlep í, ale aby spoleãnû s nimi zhodnotil, co se udûlalo v loàském roce a co se chystá pro tento rok. V echny koly základní i matefiské znají svûj pfiíspûvek, podle kterého budou letos hospodafiit a plánují si svoji ãinnost. Nejvût í starostí jsou vïdy akce spojené s údrïbou budov. Matefiská kola na ul. J. Mysliveãka se pfiipravuje na rekonstrukci elektroinstalace a ãásti vodovodních rozvodû. V Matefiské kole na Olbrachtovû ulici po více neï dvacetiletém provozu bude generálnû opravena plynová kotelna. Budovy základních kol ukrajují vïdy vût í díl rozpoãtu mûsta; nejvût í akcí bude oprava stfiecha budov 4. Z vãetnû sanace ãásti stropû. Generální opravu osvûtlení bude potfiebovat rovnûï budova tûlocviãny. I novûj í koly potfiebují neustále statisícové sumy na údrïbu, jsou to hlavnû nátûry ploch ch stfiech (2. Z ), opravy sociálních zafiízení (8. Z ), nátûry nebo v mûny oken (6. Z ) a dal í. Pokud se podafií v tomto roce provést izolaci tûlocviãny a následnû opravu fasády v Z Lískovec, pak tato kola, která jiï dnes patfií mezi Ïádané, bude i ozdobou této mûstské ãásti. V ichni fieditelé jsou spokojeni s péãí, kterou mûsto vûnuje jejich zafiízení, samozfiejmû, Ïe více penûz by uvítali, ale chápou, Ïe souãasné rozpoãtové provizorium a zejména klesající daàové pfiíjmy neumoïàují mûstu DOD NA 11. Z Vedení 11. Základní koly ul. J. z Podûbrad oznamuje rodiãûm budoucích prvàáãkû, Ïe v rámci zápisu do 1. tfiíd se u- skuteãní 3. února od 8.00 Den otevfien ch dvefií ( DOD ). Rodiãe s dûtmi si mohou prohlédnout kolu, kterou budou v budoucnu nav tûvovat, oddûlení kolní druïiny a ostatní prostory (herny, bazén, saunu, tûlocviãny, uãebnu informatiky a dal í). RodiãÛm chceme nabídnout moïnost zafiazení dítûte do specializované tfiídy se zamûfiením na vady fieãi, kde budou dûti v péãi speciálních pedagogûlogopedû, ktefií jim pomohou pfieklenout moïn handicap. T m pedagogû 11. Z je rovnûï specializován na v uku dûtí se specifick mi poruchami uãení a dûti tûlesnû postiïené i imobilní. Pohybovû nadané dûti mají moïnost se soustfiedit ve vy ích roãnících do sportovních tfiíd s roz ífienou v ukou tûlesné v chovy se zamûfiením na volejbal, házenou a kopanou. Pfii této kole vzniklo Obãanské sdruïení etízek, které se stará o náplà volného ãasu dûtí nejen bûhem kolního roku, ale i o prázdninách. J. ADÁMEK, fieditel vkládat do kol více. Konstatují, Ïe mûsto se snaïí dohnat dlouholet deficit v péãi o budovy a je zfiejmé, Ïe kolství je opravdu prioritou. NejdÛleÏitûj í bude, aby se zastavil pokles pfiírûstku poãtu ÏákÛ, aby nebylo nutno pfiistoupit k bolestnému ru ení nûkter ch zafiízení. (MT) K omise pro obãanské záleïitosti pofiádáním slavnostních akcí, obfiadû a osobními náv- tûvami jubilantû reagovala na mimofiádné události v Ïivotû obãanû mûsta. Organizovala je pro v echny, ktefií o nû projevili zájem. V roce 1999, v novém volebním období zaji Èovalo ãinnost na tomto úseku 11 ãlenû a 28 aktivistû; v aktivech v okrajov ch ãástech mûsta 19 ãlenû. Kromû nich byl do práce na tomto úseku zapojen irok okruh obãanû - uãitelû, ÏákÛ studentû, rodiãû a ãlenû kulturních souborû. Na 37 akcích bylo v roce 1999 v obfiadní síni fr deckého zámku uvítáno do Ïivota 335 novorozeàat z celkového poãtu 448, tj. 75%. U kaïdé akce spolupracovala KPOZ s dûtsk m folklórním souborem ISKRA DDaM a studentkami Stfiední zdravotnické koly ve Fr dku-místku. Aktiv v Lískovci uspofiádal 2 akce, na kter ch bylo uvítáno do Ïivota 12 dûtí z této mûstské ãásti. V dubnu se za úãasti rodiãû u- skuteãnilo na zámku pfiijetí 27 ÏákÛ a studentû, ktefií reprezentují svoji kolu, na e mûsto a nûktefií i âeskou republiku. Nejvût í pozornost byla vûnována star í generaci: - v ãervenci se konalo setkání 70 let ch obãanû a dal ích hostû se zástupcem starosty mûsta, spojené s koncertním vystoupením rodiny Havlákovy z Národního divadla v Praze. - v fiíjnu bylo setkání 75 let ch obãanû a dal ích úãastníkû se starostou mûsta spojené s koncertem Velkého dechového orchestru Fr dek-místek se zpûváky, sólisty. V roce 1999 bylo zorganizováno 26 zlat ch a 3 diamantové svatby. Z toho 6 zlat ch u- spofiádal aktiv v Lískovci a 1 zlatou aktiv v Zelinkovicích. V pfiedvánoãním období bylo 196 obyvatelûm domova dûchodcû a 60 obyvatelûm Boromea pfiedáno blahopfiání starosty mûsta k VánocÛm a novému roku 2000, dárek z prostfiedkû KPOZ a drobné pozornosti vyrobené dûtmi ve kolních druïinách Z. Zejména z dárkû od dûtí mûli dûchodci nejvût í radost. U pfiíleïitosti v znamn ch Ïivotních jubileí obãanû bylo provedeno celkem 440 osobních náv tûv. Aktivy v Lískovci, Skalici, Zelinkovicích a LysÛvkách uspofiádaly pro své star- KOLÁKY TO URâITù POTù Í Dle v pisu z evidence obyvatelstva by letos mûlo k zápisûm do prvních tfiíd základních kol pro kolní rok ve mûstû Fr dek- Místek pfiijít celkem 702 dûtí. Pro srovnání - v roce 1995 bylo k zápisûm pozváno 976 dûtí. Jarní prázdniny pro okres Fr dek-místek zaãínají 14. února 2000 a trvají do 18. února Za nimi budou následovat Velikonoãní prázdniny. Volno bude ve ãtvrtek 20. a v pátek 21. dubna Období kolního vyuãování ve 2. pololetí bude ukonãeno v pátek 30. ãervna Hlavní prázdniny budou trvat od pondûlí 3. ãervence 2000 do pátku 1. záfií í spoluobãany 8 ak-cí. K 70. a 75 narozeninám obãanû bylo zasláno 738 písemn ch blahopfiání. KPOZ spolupracovala s MS ââk pfii dvou akcích pro bezpfiíspûvkové dárce krve, podílela se na zaji - tûní úãasti dûchodcû u akcí v rámci Roku seniorû a Dne matek, a vítání prvàáãkû za Z nûkter ch akcích pfiedávání maturitních vysvûdãení, podûkování dûtem a vedoucím souboru ISKRA atd. Aktivy v okrajov ch ãástech mûsta JE TADY PRO OBâANY vyuïívaly pro svoji ãinnost relací v místních rozhlasech. Prostfiednictvím matriky byly pfii úmrtí na ich spoluobãanû pozûstal m pfiedávány kondolence mûsta a KPOZ. âleny komise a aktivû potû ila písemná i osobní podûkování obyvatel za pozornost, kterou mûsto a komise vûnovaly v znamn m chvílím jejich Ïivota. A to je smyslem práce tohoto úseku. ( ak) NA POMOC ÎENÁM Poradna pro Ïeny a dívky pûsobí ve Fr dku-místku od roku Zfiizovatelem je obãanské sdruïení Ochrana nenarozeného Ïivota, které bylo zaloïeno v roce 1990, a jehoï sídlo je v Praze. Pod tímto sdruïením pûsobí v âeské republice síè dvaceti poraden, z nichï jedna je v na em mûstû. V poradnû pracuje psycholoïka a dvû sociální pracovnice. Bezplatnou pomoc a radu vûdnému rodiãovství, a to pfiedev ím u nás najdou Ïeny a dívky, které se ocitly v obtíïné Ïivotní situaci v dûsledku moïného nebo jiï potvrzeného tûhotenství. Na í snahou je poskytovat pomoc tam, kde je Ïena nebo rodina tváfií v tváfi poãatému Ïivotu zaskoãena, zdánlivû bez v chodiska. Jsme si vûdomi, Ïe pohotová pomoc odbornû - poradenská, materiální, ale i prostû lidská mûïe úãinnû pomoci vytvofiit podmínky k pozitivnímu pfiijetí pûvodnû nechtûnû poãatého dítûte. U komplikovanûj ích pfiípadû zprostfiedkujeme klientce dal í odbornou pomoc. V závaïn ch pfiípadech a na Ïádost sociálních pracovnic z okresního a mûstského úfiadu zaji Èujeme formou pfiedná ek a be- sed v Z, S a OSU. V poradnû je moïno shlédnout filmy z na í videotéky (prenatatální v voj, péãe o novorozence atd.) a zapûjãit si knihy (vztahy, manïelství, v chova dûtí, prenatální v voj). SluÏbou, která ve la v posledním roce do povûdomí maminek pfiedev ím z fr decké ãásti mûsta, je Klub maminek Krteãek. V klubu se scházejí maminky na matefisk ch dovolen ch i se sv mi dûtmi. Program je zamûfien pro dûti i pro maminky. Jednou za mûsíc pofiádáme pro maminky besedy se zajímav mi lidmi a odborníky. Klub pûsobí na Farní ulici 1 ve Fr dku. klientkám i pomoc materiální - Informace o klubu získáte napfi. v baviãku pro novorozence, pfiípadnû koãárky. K dal ím sluïbám Poradny pro Ïeny a dívky patfií provádûní gravitestû, poradenství v oblasti telefonicky na adrese poradny: Poradna pro Ïeny a dívky, J. Suka 1753, Fr dek- Místek, tel.: 0658/ Na závûr vzkazujeme vám v em, vztahû, partnerství, prenatálního ktefií máte nûjak problém v voje, tûhotenství, antikoncepce, a nevíte si s ním rady: Nebojte sociálnû právní poradenství. se vyhledat kvalifikovanou Vûnujeme se osvûtové ãinnosti v oblasti v chovy k zodpovûdnému sexuálnímu Ïivotu k zodpopomoc - kaïd z nás se obãas mûïe dostat do situace, kdy si neví rady.

6 @H3Xff 3T&5hW&e)X W26X V'US(Y W&R4)X &I/ e e e I'U )XS1 3)KO& e V'UH effee W-Xf @L&5 @Heg egefeeeeee W&Kg NJf W&hgeefffeeee V40Y W&eO)XeW&fW&)X efhehe ZPRAVODAJSTVÍ 6 Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ HOSPODA ENÍ S MAJETKEM MùSTA NEBYTOVÉ PROSTORY K PRONÁJMU k.ú. Místek 1) Objekt ãp. 1753, J. Suka suterén - skladové prostory IV. a V. NP - 17 kanceláfií 2) Objekt ãp. 131, Palackého suterén - sklepní prostory 3) Objekt ãp. 72, J. Trnky II. NP - skladové prostory 4) Objekt ãp. 48, Nám. Svobody (soc. zázemí spoleãné) II. a III. NP - 5 kanceláfií, pûdníprostory 5) Objekt ãp. 1975, 8. pû ího pluku I., II. NP - 3 velké místnosti, 6) Prodejní box v kfiíïovém podchodu smûr ul. Fr dlantská a MEINL 7) Objekt ãp. 811, Mal Koloredov nebytové prostory - kanceláfie I. a II. NP k.ú. Fr dek 1) Objekt ãp. 646, Kostikovo nám. IV. NP - 4 kanceláfie 2) Objekt ãp. 606, Sadová I., V., VI., IX. NP 4 kanceláfie p.ã. 5319/69 o v mûfie m 2 (moïnost od ) INFORMACE: MûÚ - odbor správy obecního majetku tel. ã. 0658/ Mûsto Fr dek-místek a Fond dûtí a mládeïe nabízejí k pronájmu objekt ãp.112, ul. Hlavní v k.ú. Místek (administrativní budova + b valé kino VLAST). Prohlídka moïná po tel. dohodû tel Podnikatelsk zámûr a nabídku v e nájemného zasílejte na MûÚ - odbor správy obecního majetku nejpozdûji do POZEMKY K PRONÁJMU Mûsto Fr dek-místek nabízí k pronájmu následující pozemky: k.ú. Místek pozemky p.ã. 135/1 ost. pl., p.ã. 135/2 ost. pl., p.ã. 3047/1 ost. pl. o celkové v mûfie cca 700 m 2 - za úãelem dostavby objektû (ul. Hlavní) k.ú. Fr dek pozemky p.ã. 1551/1 zast. pl. o v mûfie 1930 m 2 a p.ã. 1562/5 zast.pl. o v mûfie 972 m 2 - za úãelem v stavby polyfunkãních domû (ul. Slezská, naproti Svopexu) pozemky p.ã. 5875, p.ã. 5876, p.ã. 5872/4, p.ã. 5865/3, p.ã. 5874/3 - za úãelem v stavby bytov ch domû (Vyhlídka) Informace: odbor SOM, tel. 0658/ Mûstské zastupitelstvo schválilo dne prodej domû ãp a 1899, ul. Dr. Vaculíka, k.ú. Místek domû ãp. 2323, 2324, ul. NádraÏní, ãp a 2888, ul. Slezská, k.ú. Fr dek do podílového spoluvlastnictví nájemcû bytû v tûchto domech,- prodej domu ãp. 1593, ul. Wolkerova, k.ú. Místek po jednotkách dle zák. ã. 72/1994 Sb. Prodej nebytov ch jednotek bude proveden formou draïby s vyvolávací cenou 7.000,- Kã/m 2. Prvního kola draïby se mûïe zúãastnit PRODEJ ELEKTRONICK CH SOUâÁSTEK, NÁHRADNÍ DÍLY AUDIO, VIDEO, STAVEBNICE, KONEKTORY, KABELY, Mù ÍCÍ P ÍSTROJE A DAL Í PROVÁDÍME OPRAVY tv, audio, video po dohodû i v bytû zákazníka Sídlo: Firma VADAS ul. 28. fiíjna 1639 Místek (internát SP naproti Hutního projektu) Tel.: 0602/ / Provozní doba: po - pá 8-17, so 9-12 pouze nájemce bytové ãi nebytové jednotky v domû ãp. 1593, kter ve stanoveném termínu sloïí draïební jistinu ve v i 10% vyvolávací ceny. Druhého kola, popfiípadû dal ího kola draïby se mûïe zúãastnit kaïd, kdo ve stanoveném termínu sloïí v e uvedenou draïební jistinu. - Informace - MûÚ-odbor správy obecního majetku tel Mûstské zastupitelstvo schválilo postup t kající se dluïníkû nájemného z bytu, kter spoãívá v tom, Ïe pokud dluïník uhradí cel svûj dluh na nájemném do a k tomuto datu nebude u nûho evidován Ïádn dluh na nájemném (dokonãení na nasl. stranû) Názorné pfiedvedení severního a jiïního obchvatu dálnice, jak o ní se starosty obcí na eho okresu diskutoval ministr Ïivotního prostfiedí Milo KuÏvart poãátkem ledna v hotelu Centrum. P IPOMÍNKY K JÍZDNÍM ÁDÒM Odbor dopravy a sluïeb MûÚ upozoràuje cestující, Ïe své podnûty, pfiipomínky a poïadavky na zmûnu jízdních fiádû MHD mohou podávat v termínu do 1. bfiezna 2000 písemnû nebo osobnû v úfiední dny, tj. v pondûlí a ve stfiedu v dobû od 8.00 do hod. na Mûstském úfiadû ve Fr dku-místku, Radniãní 10. Pfiipomínky a poïadavky uplatnûné po v e uvedeném termínu jiï nebudou zohlednûny pfii pfiipravované zmûnû jízdních fiádû platn ch od 28. kvûtna 2000, ale aï v rámci pfiipomínkového fiízení v dal ím roce. ZKOU KY PRO TAXIKÁ E V souladu s vyhlá kou mûsta ã. 8/99 o stanovení podmínek provozování taxisluïby na území mûsta Fr dku-místku stanoví Odbor dopravy a sluïeb Mûstského úfiadu ve Fr dku-místku zkou ky odborné zpûsobilosti fiidiãû taxisluïby pro rok 2000 v tûchto termínech: 3. a 17. února, 16. bfiezna, 20. dubna, 22. ãervna, 7. záfií, 19. fiíjna a 7. prosince. Nevefiejná zkou ka se skládá formou písemného testu a praktického pfiedvedení obsluhy taxametru pfied zku- ební komisí. ÎadatelÛm, ktefií pfii zkou ce prospûjí vydá odbor dopravy a sluïeb osvûdãení o úspû nû vykonané zkou ce. STOUN MùNÍ PROVOZNÍ DOBU esti hlasy pro byl na posledním 33. zasedání mûstské rady prosazen návrh o úpravû provozní doby rockového Klubu Stoun. Provozní doba byla upravena takto: pondûlí a stfieda do 1.00; úter a ãtvrtek do 24.00; pátek - sobota a den pfied státem uznan m svátkem do hodin. Zlatník J & P Rytec ZAHÁJEN PRODEJ HODINEK + ZÁRUâNÍ SERVIS v Prodej zlat ch ruãnû zhotoven ch perkû s roãní záruãní lhûtou - úprava velikosti tûchto perkû na poãkání v Velk v bûr zlat ch i stfiíbrn ch fietízkû a náramkû v Prodej perkû ze stfiíbra i pfiírodních kamenû v Prodej upomínkov ch pfiedmûtû z pfiírodních kamenû v Na zboïí zakoupené v na í prodejnû poskytujeme záruãní a pozáruãní servis v V kup zlata od obãanû, pfii okamïitém nákupu zboïí v kup zv hodnûn Zámecké námûstí 51 Fr dek tel.: 0658/ Pondûlí - ãtvrtek Pátek Sobota 8-12 Progr Úfiad práce v kter by mûl zle podporou projek práce. V okrese Fr poãtem hlá en o zamûstnání. H která v nûkter c zpûsoben rychl teãnû kompenz uchazeãû o zam situaci na trhu zámûru. Pfiíjemcem fin orgány a instituc orgán státní spr Rosto 1999 za N V/heV+MI(Y 3Xhf S) W26X @K @(M )X )XW-XW-KeW-K W&eW26X'W2W26XW2 e(y I *I I'U W&N1 eeeeef O S1g 'S5gffgfe V'T&H V4 Jak ukazuje gra hala z 12,3 % v skuteãnosti se roce neuvûfiitel dená ãástka za pro nûï je ná srovn o mn Z uv hmot v prû v prû vydá a obã rázov V pfiíp ta na ta po 738,6 H nuléh sám Jedn praco

7 eeeefeeegggeeeeefeeeeeeeegefffeeeefeeeeeeeeeeeeeeffeeeeee efegg eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehgfeeeeeffefeefeehhegeehe h ehf eeeefefeefeeeeeeeeeeeeeefeefeeeeeeeeheeeeeeefeeeeeee OW26X6XW26X W&eW-XO)XW26X Ne7YV1 7 am NOVÁ PRÁCE Fr dku-místku v tûchto dnech pfiiná í nov program, p it celkovou bilanci pracovních pfiíleïitostí v okrese tû zfiízení nov ch pracovních míst pod názvem Nová ek-místek je jiï dlouhodobû velká disproporce mezi ch voln ch pracovních míst a poãtem uchazeãû lavní pfiíãinou je celková hospodáfiská situace v zemi, h aspektech má v na em okrese hlub í vlivy. Tím byl a poãetn úbytek pracovních míst, kter není dostaván vytváfiením míst nov ch. Nov program se t ká ûstnání doporuãen ch úfiadem práce s ohledem na práce s pfiihlédnutím k charakteru podnikatelského anãního pfiíspûvku mûïe b t jak koli subjekt (mimo e uvedené v 3 Vyhlá ky 35/97 Sb. a dal í - ústfiední vy, okresní úfiad, státní fond a rozpoãtová nebo pfiís- /T. W& he)x @Y *U ee/xeeeeeeeeeefeeefegeeefeeefeeegeeeff feeeeeeeeeeeeefee V/ O20M O20M V/fV' O.M W-XeW&e)XW&Khf W&W&K O.M O20Y O20M (YhfO&0MV' O20M W20M O&< W20M O.M O20Y 3T5ee3Xhe W20M O&< (Y W2(M V/I(YV4)V40Y O&0Y O2(M O&< O&0M O20Mh O20M O20M O2(MhfW. eeeeegeeeee O2(M W& W& O&0M gw2(m O&0Y O2(M V'1eO)XeW-KeO I/e I/V+Mh eeeeeefeeeeeeeeefffeeeeeeefffeefe eeeeeeeeeeeefeeeeeegfffefeeeeefeeeeee effgegeefefeeeeeeee ggfeegefeeegeeeefeefefeeeeefgefeeeeeeeheeeee/xeeeeeeeeee V/ KOeW26XW26X )Xe3U3LN 3=L*U(Y V+Y.YeV+Y )XeW& )X W.e W& W&UeN I+Y f(m.y W&0Y (Yf(Y.M (dokonãení na str. 8) ucí nezamûstnanost v roce plnila chodby odboru Ïadateli dávky sociální péãe W20Mh O.M O20Y W20M O.M O20Y eefgfffheeefefeeeeeeeeeefeeeeeefeeeeeeeeeeh)t.mi/eefe W2(M O&0Y O2(M W&0M W.M O.Y W20Y O.M O2(Y O2 W20M O.M W2(Y O&0Y W20M O.M C(Y W. O2(Y O&0M O20M W2(M O&0Y O2(M O&0M O2(M W&< O& W20M O2( O&0M O&0Y W2(M eo&0y W2(M W26KO&0Y eeeffeeeefffeeeeeeeeeeeeeeeeeeeefeeeefee O20MI40Y O20R+Mh O20M O20M O2 O20M W-T20M O20M O2(M V/ O20M O20M T&K V40Y W. gfheeege.r/efeeefefeeg eefheeheeefe e.yeeefffeefeeeeeeeeeee f v prûbûhu roku 1999 se nezamûstnanost vy pllednu aï na l4,8 % v prosinci. V závislosti na této na dávkách sociální péãe vyplatilo v loàském n ch 131 miliónû Kã. Nutno vzít v úvahu, Ïe uvehrnuje téï v platu dávek obãanûm okolních obcí úfiad povûfien dávky vyplácet. Abychom mohli ávat, pfiedkládáme také graf vypovídající oïství vyplacen ch ãástek v uplynul ch letech. deného plyne, Ïe bez vlastního zavinûní stav né nouze pocítila fiada rodin i jednotlivcû. Odbor bûhu roku vyplatil opakovan ch dávek, tj. mûru za mûsíc. Ve správním fiízení bylo o rozhodnutí. Pfiedev ím rodiny s dûtmi ané stafií a zdravotnû postiïení obdrïeli jednoou v pomoc v celkové ãástce ,- Kã. adech, kde nebyla záruka, Ïe dávka bude vyuïiúãel k nûmuï má slouïit, byla pomoc poskytnuuze vûcnou formou. A to v celkové ãástce Kã. ovofiíme-li o objemu zpracovávané agendy uplyo roku nutno uznat, Ïe v urãité nouzi se ocital odbor pfietíïen obrovsk m poãtem klientû. znaãnû patfií dík kolegûm odboru, ktefií tento vní nápor zvládli. Bc. Eva Strako ová, vedoucí odboru soc. péãe P EHLED ÚâASTI âlenò MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA NA ZASEDÁNÍCH ROK 1999 Strana/zastupitel: úãast v % Nezávislé mûsto 78,6 Ing. Petr Îelezník 71,4 MUDr. Radim Dudek 85,7 ODS 82,5 Ing. Rafael Kuãík 85,7 Ing. Karel Sehofi 71,4 Ing. Jan Ká 71,4 Ing. Martina Koneãná 100,0 Ing. Martin íman 57,1 Marek najdr 57,1 Jan Janásek 100,0 Ing. Petr KonÛpka 100,0 Bc. Dalibor Hrabec 100,0 ODA 100,0 PhDr. Zdenûk Stolafi 100,0 KSâM 91,1 RSDr. Ing. Svatomír Recman 57,1 JUDr. Miroslav Dokoupil 100,0 Ing. Ivo Pavlík 71,4 Mgr. Ivan Vrba 100,0 Ing. Eli ka BroÏová, CSc. 100,0 Ing. Oldfiich Pospí il 100,0 Pavel Hol 100,0 Eduard Marek 100,0 KDU-âSL 94,3 Ing. Petr Hartman 100,0 Ing. Vladimír Pavlosek 85,7 MUDr. Jifií Bárta 100,0 Mgr. Josef Vojvodík 100,0 Josef Kleinwächter 85,7 Nezávislí-politické hnutí 95,2 MUDr. Petr Kozák 85,7 MUDr. Petr Buãek 100,0 MUDr. Pavel rubafi 100,0 âssd 96,8 Ing. Eva Richtrová 100,0 JUDr. Ladislav Va ek 100,0 Ing. Petr Rafaj 85,7 Jifií Velãovsk 100,0 Petr Skotnica 100,0 Ing. Jaroslav Ch lek 85,7 Radomír Crha 100,0 Roman Barto 100,0 (ãlenem do ) MUDr. Miroslav Adam 100,0 (ãlenem do ) Ing. Jan Roháã, CSc. 100,0 Unie svobody, NK 95,2 Mgr. Zbynûk ost 100,0 Mgr. Jan Krulikovsk 85,7 Ing. Petr Rumian 100,0 Celkem byla prûmûrná úãast na zasedáních mûstského zastupitelstva v roce ,1%. Neúãast byla hodnocena následovnû: 1 = 85,7 % 2 = 71,4 % 3 = 57,1 % (ZV) Z JEDNÁNÍ MùSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA, RADY A KOMISÍ z bytu, promine Mûsto Fr dek-místek dluïníkovi poplatek z prodlení vznikl v dûsledku prodlení s placením nájemného z bytu. Pokud dluïník uhradí z celého svého dluhu na nájemném ve v e uvedeném termínu, promine Mûsto Fr dek-místek dluïníkovi z poplatku z prodlení. Mûstské zastupitelstvo tak doplnilo postup Mûsta Fr dek-místek pfii povolování splátek dluïného nájemného z bytu, o kterém jsem informovali v minulém ãísle Zpravodaje. - Informace - MûÚ Fr dek-místek, odbor správy obecního majetku, tel , deta ované pracovi tû Místek - tel deta ované pracovi tû Fr dek - tel Mûstské zastupitelstvo schválilo Zásady úãasti Mûsta Fr dek-místek na majetkoprávním vypofiádání v souvislosti s v stavbou komunikací I/48 (obchvat Mûsta Fr dek-místek), které konkretizují pravidla pro ãerpání finanãních prostfiedkû z Fondu pomoci obãanûm Mûsta Fr dek-místek dotãen m v stavbou komunikace I/48 v úseku nacházejícím se v katastrálních územích Mûsta. Zásady... pfiedpokládají zejména finanãní od kodnûní nad zákonn rámec finanãní náhrady hrazené státem, které by mûlo b t poskytováno aï po realizaci pfiíslu ného úseku komunikace. Zbytkové, znepfiístupnûné pozemky by mûly b t vykupovány Mûstem Fr dek-místek za kupní cenu ve v i 10,- Kã/m 2. MoÏnost od kodnûní nad zákonn rámec zanikne, pokud ze strany státu bude vedeno vyvlastàovací fiízení. - Informace lze získat na odboru správy obecního majetku MûÚ, tel FOND ISPA PRO P EHRADU Odpadní vody z obytné zástavby budou odvádûny z povodí Ole né kanalizací, s jejíï v stavbou by mûlo b t zapoãato v co nejkrat ím termínu. V tomto duchu se neslo jednání nového úãelového sdruïení, které bylo zaloïeno v tûchto dnech zástupci Fr dku-místku, Palkovic a Metylovic. Toto sdruïení chce poïádat o pfiíspûvek z evropského fondu ISPA, na vybudování kanalizace, protoïe finanãní náklady budou ãinit zhruba 170 milionû korun a ty Ïádná z obcí ani mûsto nemohou ze sv ch rozpoãtû unést. Zástupci obcí vûfií, Ïe podstatná ãást nákladû by mohla b t kryta právû z prostfiedkû uvedeného fondu a celá oblast vãetnû Chlebovic a Zelinkovic bude odkanalizována. O26K O Nám. Svobody Fr dek-místek tel./fax: 0658/ RENOVACE - pásek pro tiskárny a psací stroje - inkoustov ch náplní pro HP a Canon - tonerû pro HP SdruÏení obcí povodí Ole - né uï bylo zaregistrováno na Okresním úfiadû Fr dek- Místek a právû v tûchto dnech probíhají práce na pfiípravû pfiihlá ky do programu ISPA, která by mûla b t do konce tohoto mûsíce odeslána do belgického Bruselu. Pokud v e vyjde podle pfiání starostû sdruïen ch obcí a místostarosty Fr dku-místku ing. Petra Rafaje, bude z pfiehrady Ole né opravdu turistick ráj. Kvalita vody by se podstatnû zlep ila a okresní hygienická stanice by nemûla pfiipomínky k tomu, Ïe voda je pro koupání nevhodná a neuvaïovala by - jako kaïd rok - o uzavfiení pfiehrady. (sk) DVù FOTOV STAVY Fr decko-místeck fotograf Jifií Kluska vystavuje hned na dvou místech. Od 25. ledna v restauraci Bellina ve Fr dku pod názvem Strom + ãlovûk +... a v hospodû U Arno ta od spoleãnû s kolegou Miroslavem Îi kou pod názvem Diskomaraton. Provádíme ve keré SKLENÁ SKÉ PRÁCE V INTERIÉRECH A EXTERIÉRECH. RÁMUJEME A PASPARTUJEME - velk v bûr rámû a paspart. Provozní doba: Po - pá 8-17 So 9-12 tel.: 0658/ Sídlo: Domov mládeïe SP, ul. 28. fiíjna 1639, Fr dek-místek

8 ZPRAVODAJSTVÍ 8 Program NOVÁ PRÁCE (dokonãení ze str. 7) pûvková organizace, jejímï zfiizovatelem je správní úfiad, vyjma zafiízení sociální péãe), kter na území okresu zfiídí minimálnû stanoven poãet prokazatelnû nov ch pracovních míst a má vypofiádány své závazky vûãi pfiíslu né správû sociálního zabezpeãení. Îadatelé mohou dostat finanãní pfiíspûvek formou pûjãky - s moïností zmûny na dotaci po 1 roce od zapoãetí naplàování uzavfiené dohody do v e 75% celkov ch nákladû, maximálnû v ak ,- Kã na jedno místo. Nebo na ãást novû zfiizovan ch pracovních míst (maximálnû jednu polovinu) v rámci projektu lze poskytnout dotaci na mzdové náklady do v e 75%, maximálnû v ak 6 000,- Kã na osobu a mûsíc po dobu maximálnû 12 mûsícû. Dal í podmínky jsou stanoveny podrobnûji v Programu Nová práce a obdrïíte je na Úfiadu práce ve Fr dku-místku. Podporované ãinnosti jsou: prûmyslová, fiemeslná, stavební v roba, sluïby v robního charakteru, doprava (s v jimkou taxi sluïby). V kon ostatních sluïeb a obchodní ãinnost musí b t doloïen vyjádfiením o jejich potfiebû ze strany obce, ãi obcí. Úfiad práce bude pfiihlíïet i k dal ím aspektûm jako jsou reálnost a stabilita projektu, regionální ãi místní potfieba v konu ãinnosti, spoluúãast obcí ãi regionálních aktivit, náklady na 1 pracovní místo. Zájemce o zafiazení do projektu podá úplnou Ïádost vãetnû poïadovan ch pfiíloh o poskytnutí finanãního pfiíspûvku v rámci tohoto programu na Úfiad práce ve Fr dku-místku, NádraÏní ul. 1088, odd. aktivní politiky zamûstnanosti a to na pfiedepsaném formuláfii nejpozdûji ve stanovené lhûtû do Chcete urychlit stavební fiízení Chcete majetkoprávnû dofie it svoje nemovitosti ARCHA poradenství nabízí: - zaji tûní podkladû pro stavební fiízení, kolaudace a rekolaudace staveb - poradenství v majetkoprávní oblasti, sepisy smluv - zaji tûní znaleck ch posudkû, geod. prací Tel.: 0604/ DOVOLENÁ KLEPE NA DVE E Fr decko-místecká Cestovní kanceláfi Foltour se po dobu svého sedmiletého pûsobení specializuje pfiedev ím na pobyty ve panûlsku a Chorvatsku, ale je schopna nabídnout i jinou ir í kálu zájezdû v ecku a na jeho ostrovech, Itálii, Francii apod. Foltour je rovnûï autorizovan m prodejcem mnoha CK, jejichï zájezdy se dají zakoupit a bez dlouhého telefonického objednávání sjednat pfiímo ve Fr dku-místku - napfi. FISCHER, EXIM TOURS, SUNNY DAYS, GLOBTOUR, ZLINTOUR a dal í. FOLTOUR uï nyní pfiedkládá za zv hodnûné ceny svoji nabídku na sezónu 2000, abyste s v bûrem dovolené nemuseli ãekat na poslední chvíli. Termín místo cena za osobu cena zahrnuje Lloret de Mar 7 100,- Bus, hotel se snídaní, prûv., poj Lloret de Mar 7 200,- Bus, moïnost obûdû, veãefií CH-Biograd na Moru 6 940,- Bus, hotel s polopenzí, prûv., poj Lloret de Mar 9 400,- Bus, hotel s polopenzí, prûv., poj CH-Biograd na Moru 7 460, Lloret de Mar 9 500, CH-Biograd na Moru 7 560, CH-Pula 7 250, CH-Medulin 5 250,- Bus, apart. bez stravy, prûv., poj Calella 8 050,- Bus, hotel s polopenzí, prûv., poj CH-Biograd na Moru 7 460, Calella 7 950, CH-Biograd na Moru 6 490,- CK FOLTOUR POSKYTUJE NÁSLEDUJÍCÍ SLEVY pfii zaplacení 50% zálohy do 31. ledna 2000 panûlsko, Chorvatsko-hotely -500,- Kã/osobu Chorvatsko-apartmány -300,- Kã/osobu do 29. února 2000 panûlsko, Chorvatsko-hotely -400,- Kã/osobu Chorvatsko-apartmány -200,- Kã/osobu do 31. bfiezna 2000 panûlsko, Chorvatsko-hotely - 300,- Kã/osobu Chorvatsko-apartmány -100,- Kã/osobu Pozn.: = panûlsko, CH = Chorvatsko. Slevy na dûti a pro kolektivy. CK FOLTOUR, Radniãní ul. ã. 10, Fr dek-místek; tel./fax: 0658/ Prozatím nejsou peníze, které jsme dostali do pokladny darem od obãanû Fr dku-místku pod vánoãním stromem na místeckém námûstí vyfie eny, fiekla mi v úvodu pfiedsedkynû okresní Sjednocené organizace nevidom ch a slabozrak ch ve Fr dku-místku Vlasta Kopuncová. Byla bych nejradûji, kdyby byly pou- Ïity vyloïenû na ãinnost na í organizace, protoïe speciální pfiístroje pro nevidomé a slabozraké se musejí objednávat individuálnû podle potfieb jednotliv ch postiïen ch, po doporuãení lékafii a dal ími odborníky. Svoje slovo zde mají i pracovníci optiky, ktefií pro na i organizaci pak pfiístroje a dal í pomûcky objednávají, tolik tedy vyjádfiení Vlasty Kopuncové k akci, která se uskuteãnila v prosinci na nám. Svobody. Obãané, ktefií do pokladniãky vhazovali svoje finanãní dary byli opravdu tûdfií. Za necel mûsíc se se la ãástka 98 tisíc korun. ZdÛvodnûní, proã chce paní Kopuncová peníze pouïít na ãinnost je zcela jednoduché. Svoje fiekla v úvodu na eho setkání a ihned doplnila: Jsme pfiíspûvková organizace a zdá se mi, Ïe nûkterá ministerstva usilují o na i celkovou likvidaci. Pokud s nûk m dobfie vycházíme, tak to jsou na e okresní, mûstsk a pracovní úfiad. Jinak pfiíspûvky na ãinnost dostáváme z ministerstva práce a sociálních vûcí, ministerstev zdravotnictví a kolství. BohuÏel dotace nám pro leto ní rok oproti roku 1999 má b t ministerstvem práce a sociálních vûcí krácena na 60% loàské v e. Teì uï pfiemítám o tom, zda nebude lep í zûstat pouze pod regionem. Fr decko-místecká okresní odboãka sídlí na zcela nenápadném místû na ul. Josefa Suka a eviduje zhruba stovku ãlenû. Samozfiejmû, Ïe ãlenové okresní organizace pomáhají i neevidovan m a to napfi. dûtem prostfiednictvím rodiãû, svûj díl mají i na rûzn ch kolách, kde se nevidomé a slabozraké dûti uãí. Zaji Èují pro nû uãební a speciální pomûcky pro jejich v uku... HHH AÏ sem jsem dopsal, kdyï mû paní Kopuncová nav tívila v redakci s informací: Dvacátého ledna odjíïdím spolu s nûkolika dal ími ãleny na í organizace do Prahy. Na Karlovû námûstí máme sraz v jedenáct dopoledne s ostatními z celé republiky a pak vyráïíme stávkovat pfied ministerstvo práce a sociálních vûcí. K této informaci pfiiloïila podpisov petiãní arch, v jehoï úãinnost v ichni vûfií. HHH Co se stalo Dne 7. ledna zvefiejnilo Ministerstvo práce a sociálních vûcí âeské republiky na sv ch internetov ch stránkách jako dílãí informaci o prûbûhu dotaãního fiízení pro rok 2000 seznam projektû, které, dle jeho názoru, nejsou potfiebné a není je tedy nutno dále dotovat. K tûmto projektûm dle zvefiejnûného názoru ministerstva patfií také v echny projekty sociálních sluïeb pro MUSÍ NAHRAZOVAT VRBU nevidomé a jinak tûïce zrakovû postiïené obãany, které MPSV do roku 1999 dotovalo a které za finanãní podpory MPSV vznikaly od roku To, na co konzervativní vlády vïdy na ly peníze, ba pomohly to tûmito penûzi vybudovat, sociálnû demokratická vláda, navíc v oblasti sociálních sluïeb ru í a niãí, praví se v Provolání ãlenû Republikové rady SONS âeské republiky. Nevidomí mají, podle názoru ministra pidly, vy í nároky neï tomu bylo v loàském roce. pidla tvrdí, Ïe v echno je nedorozumûní, ale nevidomí to povaïují za aroganci zdrav ch lidí vûãi nim. Peníze chtûjí na sedmnáct projektû a hodlají je pouïít jen na nákup zdravotnické techniky: hole pro nevidomé, vodící psi, ale také na dopravu sv ch nevidom ch zástupcû: vedoucích organizací, speciálních pedagogû, uãitelû, vychovatelû apod. Ministerstvo zru ením nûkter ch projektû pfiipraví nevidomé o stfiedisko rehabilitace, v cvik vodicích psû, technick ch sluïeb, právní a sociální poradnu a zcela zlikviduje jiï tak omezené sluïby osobní asistence, uvedl prezident SONS Milan Pe ák. Jedno heslo hovofiilo za v e: Nevidíme, ale nejsme blbí! Pfií tí schûzka zástupcû SONS a ministerstva bude v Praze 28. ledna Nevidomí poïadují, aby v echny projekty byly opût zafiazeny do dotaãního programu MPSV a byly financovány alespoà na úrovni roku 1999; aby sociální sluïby pro nevidomé byly postaveny v Ïebfiíãku priorit MPSV na úroveà sluïeb pro drogovû závislé nebo pro ohroïené prostitucí; vytvofiení státního rehabilitaãního stfiediska pro nevidomé v Pobytovém rehabilitaãním a rekvalifikaãním stfiedisku Dûdina; pfiestaly b t pfiehlíïeny a ignorovány názory zástupcû klientû sluïeb pro zrakovû postiïené a celostátní organizace, kterou si tito klienti zfiídili. Tolik z poïadavkû. HHH Pokraãoval jsem ve psaní ãlánku: O fr deckomísteckou poboãku se starají dva pracovníci. Paní Kopuncová a pan Bárta. Ten má na starost centrum tyflotechnick ch pomûcek a sluïeb. Poboãka podává právní a poradenskou ãinnost; pomoc ZTP/P, aby obãané vûdûli, kde jednat, kde si zajistit pfiíspûvky. Úzce spolupracuje se speciální taxisluïbou PEPACAR, která zaji Èuje dopravu a spoleãnost nevidom m napfi. pfii jednání na úfiadech, nákupech v obchodech, náv tûvách apod. Zaji Èuje i pomûcky - zvukové knihy, ãasopisy a dal í vûci... A pfiedev ím osobní styk s nevidom mi obãany. Jsem taková vrba, usmívá se paní Kopuncová. Lidé si sem za mnou chodí popovídat o sv ch problémech, starostech, strastech. Nûkdy se stane, Ïe zûstanou úplnû sami a nûkdo se o nû musí postarat. Nejen po fyzické stránce, ale pfiedev ím musíme najít spoleãnou fieã a vytvofiit jim du evní pohodu. A co nabízíme dál. Rekondiãní pobyty, pokud jsou peníze, vãetnû prûvodcû, jimiï b vají nejãastûji rodinní pfiíslu níci. V uku chûze s hûlkou nebo jin m prûvodcem. Besedy se zajímav mi lidmi. V uku sebeobsluhy, pomoc pfii nákupech, vafiení, praní atd. A co je podstatné: v uku ãtení a psaní v Braillovû písmu. Dokonce k nám chodí lidé uãit se angliãtinu, esperanto. Ano, to v echno dûláme pro na e ãleny. A teì nezb vá neï ãekat, jak dopadne nadcházející jednání v Praze..., uzavfiela svoje vyprávûní Vlasta Kopuncová. (sk)

9 ZPRAVODAJSTVÍ 9 NADùJE PRO V ECHNY PODRUHÉ V minulém ãísle Zpravodaje jsme pfiinesli informace o Speciální základní a matefiské kole pro dûti s více vadami Nadûje ve Fr dku-místku. Dá se fiíci, Ïe ãlánek mûl u vás, ãtenáfiû, odezvu, stejnû jako u rodiãû postiïen ch dûtí. Pfii pfiípravû druhého pokraãování jsem se setkal i s jedním z nich, Rudolfem Frolou, jehoï dcera Eviãka nav tûvuje Nadûji jiï nûkolik let. Na úvod mi pan Frola fiekl: Paní fieditelka to tady vybudovala doslova z niãeho. Takové zafiízení mûsto potfiebovalo, protoïe je pfiínosem nejen pro nûho samé, ale pfiedev ím pro dûti a jejich rodiãe. Kdysi se muselo jezdit s dûtmi na rûzná cviãení, rehabilitace, odborná vy etfiení atd. do Ostravy nebo âeského Tû ína. A to bylo nároãné jednak organizaãnû, tak finanãnû. Teì ve ve keré péãi pokraãují rodiãe v tom, co dûlá kola a to podle pfiesného terapeutického plánu na doporuãení lékafiû. kola získala svûj kredit jak u dûtí, rodiãû tak i odborníkû ve kolství a zdravotnictví. O kaïdém dítûti je vedena pfiesná dokumentace nejen z hlediska lékafiského, ale také pedagogického. Navíc jsou pofiizovány fotografie, videozáznamy a ty vypovídají a dokládají v sledky práce v ech zainteresovan ch. KdyÏ jsem s dcerou pfiijel do lázní, pokraãoval Rudolf Frola, ihned v ichni vidûli, jak je na e dcera pfiipravena. Vidûli ten obrovsk pfiínos na eho zafiízení, jehoï cílem je nastartovat dûti do Ïivota. Na e dcera se tû í, Ïe jde do koly mezi dûti a uãitelky. KdyÏ jsme ji sem dovedli poprvé nezaujala jinou polohu neï vleïe. Eviãka má mozkovou obrnu a byla nepohyblivá na v echny ãtyfii konãetiny. Víte, to co je pro rodiãe normálních dûtí bûïné, Ïe tfieba dítû popoleze kousek kupfiedu, dokáïe samo sedût, udûlá první krok, to my - rodiãe postiïen ch dûtí povaïujeme za obrovsk úspûch. Eviãka je dnes na vozíku, dokáïe sedût. Zpoãátku nic pofiádnû nechápala, ale dnes vidím, jak je chytrá a hlavnû vdûãná za v echno... Dnes uï postiïené dûti neïijí nûkde na okraji. Jsou vefiejnosti plnû na oãích, pokraãoval pan Frola, a to je dobfie, protoïe lidé si uvûdomují, Ïe je zapotfiebí pomoci a také vidí - i kdyï jen drobné - po-kroky. Celá Nadûje je vlastnû kolektivní dílo. Ale dûleïit je právû dûtsk kolektiv, kter tohoto druhého vïdy tlaãí kupfiedu k nûjakému ú-konu. Eviãka teì má individuální v -uku. KaÏd mi ochotnû vysvûtlí, co s ní mám dûlat. Jen si vezmûte napfi. speciální sedaãku, kterou po-uïívá. Musí b t opravdu speciální, aby tûlo to dlouhé sedûní vydrïelo. Pár pomûcek jsem se jí snaïil vyrobit sám, ale bohuïel, nepodafiilo se mi to. V echno musí pfiesnû padnout, aby nevznikaly zbyteãné otlaky konãetin... Je paradoxní, Ïe podnût k pofiízení speciální sedaãky nevy el od lékafiû, jak by se kaïd domníval, ale od pracovníkû koly. Navíc kola nabízí perfektní rehabilitaci. A co víc Vezmûte si, Ïe dûti jsou pro Ïivot pfiipravovány i po kulturní stránce. Loni bylo ve kole osmadvacet kulturnû-spoleãensk ch akcí. A zorganizovat pfiepravu dûtí tfieba do divadla nebo do planetária, to uï obná í pofiádn kus námahy. Co dodat Nadûje je pfiipravena rozvíjet dal í rehabilitaãní a terapeutické metody. Mezi ty klasické dnes V dobû, kdy jsme pfiipravovali oba díly povídání o Centru Nadûje, právû mezi dûti pfii li Mikulá, ãert a andûl... Foto: M. Sládek fieditelka zafiízení PaedDr. Anna Jakobová fiadí elektroléãbu, magnetoterapii, parafínové zábaly, perliãkové a pfiísadové koupele, HubbardÛv tank atd. S úspûchem tady uïívají Vojtovu metodu pomocí níï nûkteré dûti zaãínají chodit. Mají vy- kolen personál k provádûní kránio-sacrální a synergetické reflexní terapie a úzce spolupracují s pfiedními odborn mi pracovi ti v celé republice. Dále také vyuïívají Bobathovu metodu, která vytváfií celou filosofii, na jejímï základû mûïe b t ãlovûku pomoïeno, ale to pouze za pfiedpokladu, Ïe on sám se do tohoto ozdravného procesu podle sv ch moïností zapojí. Nejedná se o pfiesn postup, o jedinou metodu, která zaruãí posun poïadovan m smûrem. Spí e jde o to pochopit, Ïe v echno souvisí se v ím. KaÏdá bûïná situace, napfi. krmení, procházka, hra nabízí pfiíleïitost, jak právû v tomto okamïiku dítûti pomoci, jak je povzbudit. Samozfiejmû, Ïe na v echny tato metoda klade zv - ené nároky, vûnovat postiïenému dítûti ve ker ãas, pozorovat jeho reakce, vnímat jeho pocity a aktivnû a aktuálnû pfiistupovat k fie ení dané situace. Samozfiejmû s láskou, trpûlivostí a pochopením a v sledky se pak dostavují snáz. I mal cíl je cílem a stojí za to usilovat o jeho dosaïení, protoïe stav kaïdého pacienta je moïné zlep ovat. Prioritním znakem Bobathovy metody je dûle- Ïité poznat, co dítû zvládne samo, co s pomocí terapeuta nebo rodiãe. Léãebn postup pak probíhá od jednodu ího ke sloïitûj ímu postupnû pozvolna tak, jak to vyhovuje samotnému dítûti. S oblibou jsou zde pouïívány ãetné rehabilitaãní pomûcky - cviãební míãe, válce, klíny, program doplàují i hraãky, ale také AUTOMOTOKLUB Nerudova 919, Fr dek-místek AUTOOPRAVNA Tel.: 0658/ VyuÏijte v hodn ch cena moïnosti objednávky dle dohody: pondûlí, stfieda, pátek hod. úter, ãtvrtek hod. PROVÁDÍME: mûfiení emisí, paltesty, geometrie, vyvaïování kol, zkou ky brzd, sefiizování svûtel, pfiedtechnické prohlídky, pûjãování nákladních pfiívûsû aj. speciální sedaãky, vertikalizaãní stojany, rûzná chodítka apod. Rehabilitaãní program je velice dynamick, dítû ho dobfie pfiijímá a pokud jsou dostateãnû instruováni i rodiãe, pak je rehabilitace pro v echny zúãastnûné v podstatû radostí... Komplexní rehabilitaãní péãi chápou v ichni zamûstnanci koly jako souhrn v ech opatfiení zamûfien ch k socializaci postiïen ch dûtí. Zahrnuje ãtyfii oblasti - pedagogickou, zdravotnickou, pracovní a sociální, dodává PaedDr. Anna Jakobová. Mezi metody, které pouïívají v pedagogické rehabilitaci ve kole patfií - reedukace, kdy se v dan ch moïnostech snaïí zdokonalit v kon postiïené funkce; kompenzace by mûla zlep it a zdokonalit v kon jin ch funkcí, neï funkce postiïené a to na základû vyuïití v ech smyslû. Rehabilitace tvofií základ pro socializaci, zamûfiuje se na sociální vztahy. Jedná se o ãinnost mnohotvárnou a t movou. Dûti s tûlesn m postiïením se vyznaãují opoïdûn m zráním, které vede zpravidla k odkladûm kolní docházky a nebo radûji k rozvolnûní uãiva na dva roky v rámci jednoho roãníku. Celková úroveà rozumov ch schopností se zaãíná vïdy rozvíjet v souvislosti s rozvojem motoriky. Nadstandartní a bezplatnou péãí pro dûti je laseroterapie pod odbornou garancí lékafie z Dûtského centra v âeském Tû ínû. Dal ími aktivitami koly je provádûní hipoterapie a canisterapie pod vedením odborníkû, dodala fieditelka Jakobová. A chtûla bych je tû upozornit rodiãe, Ïe 9. a 10. února tohoto roku se budou konat zápisy ÏákÛ prvních tfiíd do základních kol ve Fr dku- Místku, v kvûtnu pak zápisy do kol matefisk ch. Na e spoleãné zafiízení Nadûje se otevírá v em pfiíznivcûm a zájemcûm k prohlídce. kola, vãetnû rehabilitace a Speciálnû pedagogického centra bude zpfiístupnûna ve dnech 4. a 7. února 2000 od 10 do 15 hodin. (sk) Centrum Nadûje nutnû potfiebuje zaplatit nadstandardní speciální kolení pro jednu pracovnici - v rozmezí tisíc korun. Proto pfiípadn m sponzorûm a dárcûm uvádíme ãíslo bankovního úãtu /0100. vvv UpozorÀujeme zájemce o rekvalifikaãní kurz Pracovník pro osobní asistenci postiïen ch jedincû, Ïe bude zahájen 28. února 2000 od hod. ve kole Nadûje. Prodám 2 fenky trpasliãího pudla-aprikot, ãistokrevné bez PP, zdravé, otec s PP. Odbûr ihned. Tel.: 0658/

10 O26Xf I40Mg KULTURA 10 Baby club KENNY nabízí Ïenám z Fr dku-místku s ukonãen m stfiedo kolsk m vzdûláním práci instruktora plavání, cviãení a programû pro dûti od narození do 8 let na HPP i VPP. Tel.: 0602/ , 0659/ VVV Baby club KENNY organizuje plavání kojencû, batolat a pfied- koláãkû ve kolním bazénû Z Slezská ve Fr dku-místku, Po hod., Pát hod. Tel.: 0659/ , 0659/ Sobota Národní dûm 12. LA SK BÁL Hraje: Cimbálová muzika Ostravica Nedûle Národní dûm DÁVEJTE BACHA, BUDE TO ACHA!!! dûtsk karneval. Sobota Národní dûm REPREZENTAâNÍ SWINGOV PLES MùSTA FR DKU-MÍSTKU K tanci hrají: LR Cosmetic Swing Band Edy urmana, hosté: Dana Vrchovská a Jifií Urbánek Band; pfiedtanãení: Ostraviãka a TK Twist. âtvrtek Národní dûm W. Shakespeare: ZKROCENÍ ZLÉ ÎENY Hrají: M. Dlouh, P. palková, J. Zahajsk, J. Skopeãek, K. Halbich, S. Zindulka, J. Bonaventura aj. Sobota Národní dûm COUNTRY BÁL Hrají: Z. Mann + R. Kroczek, TERâ Ostrava, Sekáãi F-M. Pondûlí Národní dûm LAURA A JEJÍ TYG I-koncert roc. skupiny Komerãní centrum, 8. pû ího pluku 1975, F-M, tel.: 0602/ CHCETE MÍT BEZPEâNù ULOÎENÉ FINANCE SOKOL - druïstevní záloïna je penûïním ústavem, kde nejste jen klientem, ale i podílníkem s moïností rozhodovat o chodu záloïny! Sv m ãlenûm (fyzick m osobám) nabízíme: - vedení bûïn ch úãtû - vedení vkladních kníïek - vedení termínovan ch vkladû - poskytování pûjãek - ruãení za úvûry - jednorázové a trvalé pfievodní pfiíkazy Informujte se na nové poboãce DZS Fr dek-místek, T. G. Masaryka 1121, tel.: 0658/ , nebo P IJëTE MEZI NÁS! ZABEZPEâÍTE A ZHODNOTÍTE SVÉ ÚSPORY! Stálé expozice: BESKYDY, P ÍRODA A LIDÉ Stálá expozice, která poskytuje ucelen obraz o Ïivotû v Beskydech a Pobeskydí. ZÁMECKÁ EXPOZICE Komponované celky pfiibliïují atmosféru bydlení lechty a mû Èanstva v 18. a 19. století. FR DEK - MARIÁNSKÉ POUTNÍ MÍSTO stálá expozice v sakristii kaple sv. Barbory. Sobota Rytífisk sál TOMÁ PFEIFFER - pfiedná ka spojená s biotronickou léãbou. BESKYDSKÁ MUZEJNÍ A VLASTIVùDNÁ SPOLEâNOST âtvrtek Zelen dûm FR DEK A MÍSTEK VE SVùTLE ARCHEOLOGICK CH V ZKUMÒ - nejstar í minulost Fr dku a Místku na základû dosavadních nálezû a v sledkû archeologick ch v zkumû. âtvrtek Zelen dûm GEOLOGICK KROUÎEK - pravidelné setkání sbûratelû minerálû a hornin. âtvrtek Zelen dûm JAK JSME FR DEK A MÍSTEK MÁLEM ZBOURALI - Fr dek a Místek ve vzpomínkách pamûtníkû. Od do hod. bude otevfiena v stava Promûny mûsta Fr dku-místku. âtvrtek Zelen dûm FR DECKO-MÍSTECKÁ FILMOTÉKA - tentokrát zcela vûnovaná okresnímu mûstu Fr dku-místku. Pfiestavba mûsta, kultura a sport. âtvrtek Zelen dûm P ÍBùHY STAR CH URBÁ Ò A KRONIK - nejstar í zprávy z Fr dku a Místku. Jména mûstsk ch úfiedníkû, fr decké a místecké rybníky, jak se prodávaly grunty atd. (âsa 481, Místek) Pfiipravujeme: Od hod. KINEZIOLOGIE. Pfiedná í ing. Milu ka Lhotáková. Tato metoda pomáhá odstraàovat dislexii, fóbii, koktavost LOGOPEDIE. Pfiedná í logopedická asistentka Irena Milatová MA KARNÍ BÁL pro dûti. NezapomeÀte vzít masky. BûÏn program klubu Pondûlí 9-12 Barvínek a ekologická v chova; úter 9-12 a voln program; stfieda 9-12 Cviãení nebo Taneãky pro dûti; ãtvrtek 9-12 Zpívánky EST SMYSL (USA) a PRINCEZNA ZE MLEJNA II. (âr) , a JEDEN SVùT NESTAâÍ (USA) JAK SE BUDÍ PRINCEZNY (âr) PRCI, PRCI, PRCIâKY (USA) KLUB RVÁâÒ (USA) O PTÁKU, KTER DUPAL (âr) NÁHODNÉ SETKÁNÍ (USA) SBùRATEL KOSTÍ (USA) , TARZAN (USA) Úter Les Magnifiques Professionnel - funky party DJ Maliny Stfieda U2 & Britpop - profil toho NEJ âtvrtek Odplata - kino s Mel Gibsonem Pátek Piknik - koncert místní kapely Sobota Rockotéka - k tanci hraje DJ Richard Pondûlí In memoriam... Úter Hip Hop & Acid Jazz Party Stfieda Techno Energy - veãer ve znamení techna âtvrtek Sbal prachy a vypadni - kino uvádí britsk film Pátek Klegoviny - tanec s DJ P. Klegou Sobota Bullerbyne - brnûnská taneãní kapela jiï podruhé ve Stounu! Pondûlí In memoriam... Úter Colorfactory & Tata Bojs & Laura - to nejlep í na ãeské scénû Stfieda Metalová vichfiice - pafiba pro vyznavaãe tvrdé muziky s Eddiem âtvrtek Past - biograf Pátek Klegoviny - DJ Klega hraje pecky rocku a popu Sobota House Salsa - DJ Lumiére - skvûl house se skvûl mi DJ-I Pondûlí In memoriam... Úter Jungle & Drum n Bass Party - veãer s DJ Bofikem Stfieda Exil Party - opût skvûlá párty s videoprojekcí âtvrtek Matrix - kultovní film Pátek J.A.R. - pánové Hol, Bárta, Viktofiík, Klempífi v koncertu roku Sobota Rockotéka - super pecky a DJ Richard Pondûlí In memoriam... Úter Supersonic Vibes Funk Party - na lapaná party v ech taneãních stylû STANICE MLAD CH TURISTÒ Od 1. února v hod. VEâER S MEDITAâNÍMI TECHNIKAMI - pondûlí vïdy MANDALA - pfiírodní léãba; úter TAI-âI-KUNG - ãínské cviãení pro obnovení zdraví a vitality. Informace: 0603/ , 0603/ Jarní prázdniny: pobyt na Vi Àovce ve Vy ních Lhotách; pobyt v Kanãí obofie u Bfieclavi, informace 0658/ LyÏování: Martinské hole; Velká Raãa; Vrátná dolina; Velká Raãa, informace 0658/350 67

11 KULTURA února, bfiezna VÍKENDOV KURZ OâNÍCH TECH- NIK Místo konání: Fr dek-místek, Stfiedisko volného ãasu Doba v uky: sobota , nedûle hod. Strava: vegetariánská, zaãíná obûdem v sobotu a konãí obûdem v nedûli Noclehy: ve Stfiedisku ve spacích pytlích (jsou zaji tûny) Rozsah v uky: jógové techniky ke zlep ení zraku, masáïe (REIKI), ãínská energetická gymnastika QI GONG, reflexní terapie. Úãastníci kurzu obdrïí audiokazety a skripta s probíranou látkou. Kurz je metodicky rozdûlen do dvou víkendû a proto je nutné absolvovat oba dva Cena: 1.950,- Kã za oba víkendy Pro dûti Sobota v hod. Emílie Skálová: O ZLÉM SNùHULÁKU SNùHURÁKU - loutková pohádka pfiipomene konec vánoãního ãasu. Sobota v hod. DùTSKÁ SCÉNA meziokresní soutûïní pfiehlídka ne kolních dûtsk ch divadelních souborû. Sobota pfiedstavení pro dûti se nekoná Sobota v hod. Vojtûch Cinybulk: OSTROV SPLNùN CH P ÁNÍ - premiéra kouzelné ãinoherní pohádky. Pro mládeï a dospûlé: Sobota ve hod. POHÁREK roãník soutûïe divadelních monologû, dialogû a individuálních v stupû s loutkou Ostravského kraje. Sobota v hod. AKTOVKA - 4. roãník krajské soutûïní pfiehlídky jednoaktov ch her. tel.: 0658/ (DDM Místek) tel.: 0658/ (DDM Fr dek) Podzim s Domem dûtí a mládeïe ve Fr dku - Místku DDM F-M, Pion rû 752, Fr dek- Místek, telefon: , , e. p. Kostikovo námûstí 639, Fr dek- Místek, telefon: , NABÍDKA AKCÍ NA MùSÍC ÚNOR STUDIO EXPERIMENT malování netradiãní technikou, cena: 100,- Kã, hodin, DDM Fr dek tvartáková DOPOLEDNE S POâÍTAâEM hry na poãítaãích (závody, strategie, po síti...), DDM Fr dek tvartáková JARNÍ PRÁZDNINY V DDM DEN SVATÉHO VALENT NA hry a soutûïe v DDM, DDM Fr dek tvartáková CO DùLAJÍ ZVÍ ÁTKA V ZIMù celodenní v let pro dûti od 7 let s poznávací hrou, informace a pfiihlá - ky do telefon: Urbanová JARNÍ LYÎOVÁNÍ NA GRUNI Stfiedisko DDM F-M Bezruãova kola GruÀ, Cidlíková D O P O L E D N E S POâÍTAâEM o jarních prázdninách si mûïete zahrát kaïd den, hodin, hodin, DDM Fr dek, Siegelstein DOVEDNÉ RUCE ANEB 25 HODIN V DDM program pro dûti od 8 let s pfienocováním a stravou v DDM v tvarná v roba, hry, sport - cena: 140,- Kã, informace a pfiihlá ky do telefon: , DDM Místek, So ková CESTA ZA LEDOVOU PANÍ v let do Beskyd, Pustevny, Fojtíková POHYBOVÉ STUDIO PRO MLÁDEÎ A ÎENY cviãení v DDM, DDM Fr dek, Cidlíková 6. KOLO MùSTSKÉ LIGY MLÁDEÎE V ACHU hodin, DDM Místek, Surma ACHY - ZÁPAS FR DKU PROTI MÍSTKU na dvaceti achovnicích v bleskovém achu, DDM Místek, Surma VELKÉ SOUTùÎNÍ KLÁNÍ V DDM, DDM Fr dek, Fojtíková CELODENNÍ V LET PRO ZÁJEMCE O BùÎECKÉ LYÎOVÁNÍ, Beskydy, Cidlíková fa KUPâA TOMÁ Kdo etfií, má za tfii! Kompletní sluïby v oblasti vodo - topo - plyn s bezplatnou konzultací nabízí firma KUPâA Tomá PrÏno ãp. 5 Volejte ihned 0658/ nebo Cestovní kancelář, Radniční Frýdek-Místek, tel.: 0658/ ZIMA autobusové zájezdy z Frýdku- Místku: Francie - Valmeinier ( m), Francie - Orcieres - Merlette ( m), ; apartmány pro 2-8 osob Cena od do ,- Kč Rakousko-Hochkar - penzion Schnabl, a ; 2 dny lyžování v ceně od do 2.250,- Kč; dny lyžování v ceně od do 2.990,- Kč Soukromá stfiední odborná kola FRYMOS, s. r. o. Lískovecká 2089, Fr dek-místek nabízí studium oborû: M Sociální ãinnost se zamûfiením na sociální péãi nebo sociálnû správní ãinnost formou studia denního, veãerního nebo dálkového M Vefiejnosprávní ãinnost formou studia denního, veãerního nebo dálkového. Informace tel.: 0658/ , kl. 40 nebo 46 V echny obory jsou zakonãeny maturitní zkou kou. RENOVACE VAN SMALTOVACÍ TECHNIKOU U VÁS DOMA vytváfií leskl, hladk a odoln povrch s Ïivotností let. Více odstínû - záruka! FA ELI ER tel AUTO KOLA CARAD L 1000,- Kâ PRO ZAâÁTEK STAâÍ l v cvik ve skupinách A, B, C l sleva pro studenty l moïnost splátek aï na 6 mûsícû l prodej uãebnic, kazet, l V ú n o r u z a n e z v e n o u c e n u v c v i k u l Místek, ul. Palackého (naproti Národního domu) * Po hod.; zahájení 14. února (pondûlí) Fr dek, ul. Novodvorská (11. Z, sídl. Slezská) * ât hod.; zahájení 17. února (ãtvrtek). Informace: tel.: 0601/ INFORMACE PRO INZERENTY Uzávûrka 2. ãísla (únor) 2000 Zpravodaje mûstské rady bude ve stfiedu do 12 hodin!

12 pronajme ve své nemovitosti na tř. T. G. Masaryka 602 ve Frýdku-Místku kancelářské prostory o celkové výměře 52 m 2 včetně samostatného sociálního zařízení. K dispozici jsou dvě samostatné telefonní linky a jedno parkovací místo na soukromém parkovišti u domu. Bližší informace poskytne ing. Bujnošek, tel.: Možnost k nastěhování ihned VáÏení zákazníci, potfiebujete opravit Vá televizní pfiijímaã, audio-video techniku, mikrovlnou troubu Na e servisní a prodejní spoleãnost AVOS s. r. o. Vám opraví Vá televizní pfiijímaã po dohodû i v bytû! Audio-video techniku, mikrovlnou troubu v na ich servisních dílnách v Místku. Dispeãink a pfiíjem oprav: Místek, Ostravská 1556, tel.: 0658/ , fax: 0658/ V pfiípadû v bûru nového v robku z oblasti elektroniky Vám rádi odbornû poradíme a doporuãíme pfiístroj, kter má maximálnû zabezpeãen záruãní i pozáruãní servis. Otevírací doba: pondûlí - pátek 8-17 hod.; sobota 8-12 hod. Tù ÍME SE NA VA I NÁV TùVU TISKÁRNA 7 plnobarevn ofsetov tisk 7 zadání zakázek pfies internet 7 DTP studio 7 knihafiské zpracování 7 v sek, pfiedsek 7 dovoz hotov ch zakázek KOPÍROVÁNÍ 7 maloformátové kopírování 7 velkoformátové kopírování 7 plnobarevné kopírování Tiskárna Kleinwächter, âsa naproti 8. Z, Fr dek-místek tel.: +420 (658) , tel.: +420 (658) , fax: +420 (658) obchodní zástupce CABLE PLUS, a.s. Stavební a informaãní centrum AUTO KOLA Jifií Kreuziger, FM Vám nabízí pfiípravu na získání fiidiãského prûkazu skupin M, A, B, E - i na splátky VYUâOVÁNÍ I DOPOLEDNE Fr dek, Stfielniãní ul. - hasiã. zbrojnice (po, st ) Fr dek, J. âapka - 2. Z (út, ãt ) Místek, hotel. dûm Koloredo (po, út, st po, st ) vám opraví Franti ek Bûlohoubek Mal koloredov 562, Místek (u polikliniky) tel pondûlí aï pátek po 17. hodinû BONITO S B ù R N A ãi tûní kobercû pronájem strojû Kärcher HD PERMON ulice Pion rû 1758 Fr dek-místek Tel.: 0658/ nebo Fr dek-místek MIROSLAV PLCH tel.: 0658/ , 0604/ STOMATOLOGICKÁ PRAXE Novodvorská 3060, Fr dek-místek tel.: 0658/ PRO ZDRAV ÚSMùV ê Stálá v stava stavebních a fiemesln ch firem ê Ceny stavebních materiálû ê Rodinné domky na klíã ê Stavební spofiení ê V e pod jednou stfiechou PO - PÁ: hod. NádraÏní 1097 (Ïlutá budova), Fr dek Tel.: 0658/ Zpravodaj Mûstské rady ve Fr dku-místku, vydává Mûstsk úfiad ve Fr dku-místku, ul. Tû ínská 1148, redaktor: Martin Sládek, tel , fax: , Internet: registraãní znaãka FMt9; grafická úprava, sazba a tisk Richtrova tiskárna s. r. o., NádraÏní 1089, Fr dek-místek. Do v ech schránek ve mûstû zdarma.

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2004 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 4 Rozesláno dne 28. ãervna 2004 O B S A H 3. Obecnû závazná vyhlá ka

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10. Úvod... 15. 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci... 10 Úvod... 15 1 Právní úprava spoleãnosti s ruãením omezen m... 17 1 Sídlo s. r. o. v bytû, kter je v podílovém vlastnictví manïelû...

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

právních pfiedpisû Libereckého kraje

právních pfiedpisû Libereckého kraje Strana 1 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2001 VùSTNÍK právních pfiedpisû Libereckého kraje âástka 1 Rozesláno dne 2. ledna 2002 O B S A H 1. Obecnû závazná vyhlá ka o znaku

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL

Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL Deset dopisû Olze 1933 1996 Deset dopisû Olze VÁCLAV HAVEL 1997 OBSAH Îivotopis paní Olgy Havlové str. 9 Dopis ãíslo 1 str. 11 Dopis ãíslo 13 str. 15 Dopis ãíslo 16 str. 27 Dopis ãíslo 17 str. 57 Dopis

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané

5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví mentálnû postižení občané 5.4.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Charakteristika cílové skupiny: Mentální postiïení (MR, dfiíve byl uïíván i termín

Více

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14

Pfiedmluva... 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû... 14 Obsah Pfiedmluva................................................. 12 Seznam pouïit ch právních pfiedpisû.............................. 14 1 PRÁVNÍ ÚPRAVA VEDENÍ ÚâETNICTVÍ........................ 17 1.1

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr...

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8. Úvod... 11. 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci...8 Úvod... 11 1 Právní pfiedpoklady podnikání zahraniãních osob v âr... 15 1 Zahraniãní osoba z Arménie podnikající v âr zápis v obchodním rejstfiíku...

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel)

Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 111 6. âást Cestovní náhrady (mimo provoz vozidel) 111 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 112 0000 0000 SPRÁVA DANÍ 112 âást6,111-144 26.4.2005 14:23 Stránka 113

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad

2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Spoleãnost s ruãením omezen m a její jednatel ãást 2, díl 3, kapitola 9, str. 1 2/3.9 DaÀové dopady nové úpravy cestovních náhrad Je již všeobecně známou skutečností, že s účinností od 1. 1. 2007 byl zrušen

Více

V áïení spoluobãané, dnes

V áïení spoluobãané, dnes prosinec 2000 ã. 12 Roãník X. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek KONCEPT PLÁNU Odbor územního a ekonomického rozvoje oznamuje dle 22 zákona ãíslo 50/1967 Sb. v platném znûní vefiejné projednání

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12. Úvod...15 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû a pokynû pouïívan ch v publikaci...12 Úvod...15 1 V eobecnû k podnikání fyzické osoby...17 1.1 Podnikatel a podnikání...17 1.2 Podnikatel a vedení úãetnictví...18 1 Zahájení

Více

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY

XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY XXXV. FLEBOLOGICKÉ DNY s mezinárodní úãastí Mezioborová spolupráce v diagnostice a léãbû Ïilního onemocnûní BRNO, areál BVV 1. 2. fiíjna 2010 pofiádá âeská flebologická spoleãnost âeské lékafiské spoleãnosti

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení

ÚâETNICTVÍ. VáÏení obãané, Pfied námi. v roce a pomalu se zaãneme pfiipravovat na hodnocení Prosinec 2001 ã. 12 Roãník XI. Náklad 25 000 ks Zdarma do v ech schránek Paranormálními jevy do Guinessovy knihy Roman Valíãek z Fr dku- Místku zfiejemû bude zapsán do ãeské, ale i do svûtové Guinessovy

Více

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ

7/3.2 Pfiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ raktick rádce pro spoleãenství vlastníkû jednotek Ing. Zdenûk Morávek ãást 7, díl 3, kapitola 2, str. 1 7/3.2 fiíjmy ze závislé ãinnosti související s SVJ V praxi je nejčastějším příjmem v souvislosti

Více

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek

Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek 2 Právnû úãetní povinnosti úãetních jednotek Povinnosti úãetní jednotky Úãetním jednotkám je ukládána fiada povinností, a to nejen úãetními pfiedpisy, ale i dal ími zákony souvisejícími s podnikáním. Podnikatelé

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u

TURNAJ ACHOV CH NADùJÍ. VáÏení obãané, koneãnû je za SLOVO STAROSTY. Pfiipravena je Dûtská achová super ou. Zdarma do v ech schránek u u Bfiezen 2000 u ã. 3 u Roãník X. u Náklad 25 000 ks u Zdarma do v ech schránek u Uplynul rok od doby, kdy jsem poprvé napsal tento úvodník a vy ho mohli ãíst Jen jednou mû - oprávnûnû - pfieru il T. G.

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

Pohledávka a její pfiíslu enství

Pohledávka a její pfiíslu enství Obsah âást I DÍL I Pohledávka Pohledávka a její pfiíslu enství Kapitola 1 Pohledávka pojem.............................. 3 Vzor ã. 1 Îaloba na urãení neplatnosti kupní smlouvy (relativní neplatnost právního

Více

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE

OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE OBJEDNÁVKOV KATALOG SLUÎEB PRO VYSTAVOVATELE 4. roãník mezinárodního odborného veletrhu BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS PraÏsk veletrïní areál LetÀany 8. 11. bfiezna 2007 1. Informace pro vystavovatele

Více

Studentsk Ïivot zaãíná Limitovaná edice platebních karet pro studenty Univerzity Karlovy Studentsk Ïivot si Ïádá své! Tak neváhejte a vyuïijte jedineãné ance získat unikátní platební kartu v designu Univerzity

Více

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení

UCZ/CZP/11. V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû. 4. Územní platnost poji tûní. Úvodní ustanovení UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro cestovní zdravotní poji tûní cizincû UCZ/CZP/11

Více

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme.

O tom starém pécéãku by se také dalo hodnû vyprávût, ale k tomu se je tû dostaneme. MÛj otec zemfiel pfied jedenácti lety. Byly mi tehdy jen ãtyfii roky. Nikdy mû nenapadlo, Ïe od nûj je tû nûkdy dostanu nûjakou zprávu, ale teì spolu pí eme tuhle knihu. První fiádky pí u já, otec do ní

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar

Více naleznete na www.bohousek.cz, www.spjf.cz, www.zememeric.cz/foglar se budou cel mûsíc od 27. listopadu do 17. prosince 2006 dívat na PraÏany z balkonu kteréhosi domu na Starém Mûstû v Praze Zkuste je nalézt a vyfotografovat nebo namalovat, aby byl balkon na obrázku poznat.

Více

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU

DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU DELEGACE V KONNÉ PÒSOBNOSTI ZP EDSTAVENSTVA NA DOZORâÍ RADU kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská

Více

Koncepce rodinné politiky města Hodonína

Koncepce rodinné politiky města Hodonína Koncepce rodinné politiky města Hodonína KdyÏ pomáháme rodinû, uzdravujeme svût (Virginie Satirová) Odbor sociálních sluïeb, MûÚ Hodonín 212 Schváleno Zastupitelstvem mûsta Hodonína dne 25.9.212 Úvod Souãasná

Více

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA

Projekt MOÎNOST VOLBY. I. fáze ZPRÁVA Projekt MOÎNOST VOLBY I. fáze ZPRÁVA O STÁVAJÍCÍM STAVU PORODNICKÉ PÉâE V âeské REPUBLICE 2004 Zpracovala Mgr. Ilona Mrzílková Susová, vedoucí projektu Dále spolupracovali PhDr. Eva Labusová, popisná ãást

Více

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást

UCZ/05. V eobecné pojistné podmínky obecná ãást V eobecné pojistné podmínky obecná ãást UCZ/05 âlánek 1 Úvodní ustanovení Soukromé poji tûní, které uzavírá UNIQA poji Èovna, a.s. (dále jen pojistitel ), se fiídí právním fiádem âeské republiky. Platí

Více

Obsah. âást I Koncepãní základy

Obsah. âást I Koncepãní základy âást I Koncepãní základy 1 Doplnûní systému fiízení controllingem..................... 27 1.1 Podnikové fiízení jako systém.......................... 27 1.1.1 Podnik jako systém............................

Více

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11

V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 V EOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJI TùNÍ ODPOVùDNOSTI ZA KODU ZPÒSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPP POV VOZIKY V/11 EU 4227/1/A5 âlánek 1. Úvodní ustanovení 1) Tyto V eobecné pojistné podmínky pro poji tûní

Více

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

Komunitní práce SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI SP3/2004 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Komunitní práce Editorial 1 O ãem se mluví 2 Anketa 27 Fakta,

Více

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou

5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3 Oblast sociální pomoci a péče o duševní zdraví osoby ohrožené drogou 5.3.1 Popis oblasti a potfieby cílové skupiny Popis drogové scény a charakteristika cílové skupiny: Okres Ústí nad Labem patfií

Více

V roãní zpráva za rok 2005

V roãní zpráva za rok 2005 V roãní zpráva za rok 2005 Pût let pomáháme. Sociální agentura Ústí nad Labem 2001 2006 Sociální agentura je ãlenem Asociace zamûstnavatelû osob se zdravotním postiïením âr a Krajské rady humanitárních

Více

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení

V ROâNÍ ZPRÁVA. MESADA, obãanské sdruïení V ROâNÍ ZPRÁVA 2006 MESADA, obãanské sdruïení Na e poslání a cíl Posláním a cílem MESADY je respektovat a prosazovat práva lidí s handicapem a podporovat je pfii integraci do spoleãnosti. Jak byl rok 2006

Více

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón

Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón Patnáct let Programu regenerace mûstsk ch památkov ch rezervací a mûstsk ch památkov ch zón 1 V ichni ãtenáfii na eho ãasopisu asi vûdí, Ïe jednou ze základních a velmi dûleïit ch moïností jak získat peníze

Více

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA

VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA 01_2007.qxd 21.12.2006 15:58 Str. 2 1 NUSLE NOVÉ MùSTO VY EHRAD VINOHRADY ROâNÍK 9 LEDEN 2007 VYCHÁZÍ MùSÍâNù ZDARMA Téma mûsíce PRAHA 2 PO VOLBÁCH Informace SOCIÁLNÍ DÁVKY Kultura Kdo bude v pfií tích

Více

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy

Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Josefina Hofiej í narozená 7. 10. 1887 autorka knihy Kuchafika babiãky Chadimové N AKLADATELSTVÍ L IBRI P RAHA 2001 Ve kerá práva vyhrazena. Je zakázáno vefiejné publikování, roz ifiování a kopírování

Více

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY

V ZP âr. ROâENKA. V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY ROâENKA V EOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNY âeské REPUBLIKY 2002 VáÏení pfiátelé, dnes se vám dostává do rukou Roãenka 2002 V eobecné zdravotní poji t'ovny âeské republiky. Vydali jsme ji v elektronické i tiskové

Více

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009

3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 PRAKTICKÝ PORADCE V DAŇOVÝCH OTÁZKÁCH 3.13 Osobní automobil po novele zákona o DPH od 1. dubna 2009 Zákon o DPH obsahoval v 75 odst. 2 zákaz uplatnit nárok na odpočet z pořízeného osobního automobilu,

Více

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav

5. 11. 6. 12. 2007. Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav 2007 5. 11. 6. 12. 2007 Galerie Zbraslav Mûstsk dûm, U malé fieky 3, Praha-Zbraslav Nad v stavou pfievzala zá titu Mgr. Renata HÛrková, starostka Mâ Praha-Zbraslav VáÏení pfiátelé v tvarného umûní, mám

Více

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást -

UCZ/U/10. V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky pro úrazové poji tûní - zvlá tní ãást - UCZ/U/10

Více

INFORMACE PRO PACIENTY

INFORMACE PRO PACIENTY INFORMACE PRO PACIENTY Technologie prizpusobená ˇ pacientovi technologie od Artrotické zmûny Pfiesné fiezací bloãky Technologie Visionaire Optimálnû usazen implantát O spoleãnosti Smith&Nephew je celosvûtovû

Více

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G.

Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE. VP na gymnáziích. Národní konference. Zku enosti Inspirace. Pilot G. Sborník materiálû z národní konference ZKU ENOSTI INSPIRACE Národní konference Pilot G Zku enosti Inspirace 20. 11. 2006 OBSAH ÚVODEM... 2 PILOT G/GP V DATECH... 3 PILOTNÍ KOLY SE P EDSTAVUJÍ... 6 GYMNÁZIUM

Více

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád.

âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika âasopis, kter má spád. âasopis, kter Vám napoví, jak vykonávat funkci jednatele, spoleãníka a manaïera s. r. o. úspû nû a bez rizika VERLAG DASHÖFER Nakladatelství odborné literatury SVĚT JEDNATELE âasopis, kter má spád. vyšlo

Více

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha

25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha 25. SLAVÍME SVÁTOST EUCHARISTIE první pfiedloha PRÒBùH 1. Pfiivítání Dûti, které poprvé pfiijmou eucharistii, pfiicházejí v prûvodu spolu s ministranty a knûzem. Pokud je to technicky moïné a vhodné, pfiiná

Více

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data

Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data p fi e h l e d Informaãní zázemí pro ãeská populaãní onkologická data EPIDEMIOLOGIE ZHOUBN CH NÁDORÒ âr ON-LINE NA WEBOVÉM PORTÁLU PROJEKTU SVOD CANCER EPIDEMIOLOGY IN THE CZECH REPUBLIC ON-LINE MUÎÍK

Více

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009

Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 NOVELA ZÁKONA O DPH OD 1. 1. 2009 str. 1 Novela zákona o DPH od 1. 1. 2009 Ing. Pavel Bûhounek, daàov poradce 3, 4 odst. 3 písm. g, 6 odst. 2, 10 odst. 6, 13 odst. 10 písm. c), 35, 36 odst. 6, 49, 56 odst.

Více

P R O F I L S P O L E

P R O F I L S P O L E PROFIL SPOLEâNOSTI Na stavebním trhu Metrostav operuje jiï 28 let jako samostatn subjekt. Jeho tradice v ak sahá hluboko do historie ãeského stavebnictví a pfies tehdej í Vodní stavby aï k základûm ãeského

Více

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha

Digitální televize. 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha. Ing. Jan Hamáãek, âeské Radiokomunikace, a.s., Praha Odborná konference IIR Digitální televize 28. 29. dubna 2008 Hotel Diplomat, Praha Hodnocení přechodu na digitální vysílání v ČR Zkušenosti z pilotních projektů digitalizace Technický plán přechodu: seznamte

Více

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení

Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr. Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr Identifikované problémy financování a moïnosti jejich fie ení Praha, leden 2009 Tento dokument Zpráva o moïn ch zmûnách zdravotnictví v âr (dále také Zpráva

Více

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ

ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ ZACHYTÁVÁNÍ A UKLÁDÁNÍ CO2 GEOLOGICKÁ ALTERNATIVA SNIÎOVÁNÍ EMISÍ Vít Hladík, Vladimír Kolejka âeská geologická sluïba, poboãka Brno, pracovi tû Jeãná 29a, 621 00 Brno, hladik@gfb.cz Abstract: Capture

Více

Dlouhodobé projekty ICN

Dlouhodobé projekty ICN Informaãní centrum neziskov ch organizací, o.p.s. (ICN) je nezisková organizace, jejímï posláním je zvy ovat povûdomí iroké vefiejnosti o neziskovém sektoru a posilovat jeho roli v obãanské spoleãnosti

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 1 ROâNÍK 19 VáÏení kolegové, v záplavû událostí v edního kaïdodenního praktického Ïivota se vût inou v roãí historick ch událostí ponûkud ztrácejí. Letos bude tento zvyk pravdûpodobnû naru en, neboè

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc

âeská spoleãnost AIDS pomoc âeská spoleãnost AIDS pomoc V ROâNÍ ZPRÁVA 2005 OBSAH 1. Základní údaje o spoleãnosti 2 2. Organizaãní struktura spoleãnosti 3 3. Hospodafiení 4 3.1 pfiíjmy za rok 2005 4 3.2 v daje za rok 2005 4 3.3 kontrolní

Více

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS

Mûsíãník Odborového svazu UNIOS âíslo 3 ROâNÍK 17 27. B EZNA 2006 Snûm âmkos na svém zasedání v listopadu 2004 rozhodl o svolání IV. sjezdu âmkos v termínu 7. - 8. dubna 2006. Sjezd se uskuteãní v TOP hotelu Praha v Praze-Chodovû a pro

Více

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o.

Bulletin. Úvod. SATUM CZECH s.r.o JE DRŽITELEM CERTIFIKÁTU ČSN EN ISO 9001:2001. Obsah. Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Červen 04 www.satum.cz Bulletin Informační občasník společnosti SATUM CZECH s.r.o. Úvod VáÏení klienti, obchodní pfiátelé, dostává se Vám do rukou dal í ãíslo bulletinu, kter vydává spoleãnost SATUM CZECH

Více

Specifické zdaàování finanãního sektoru1

Specifické zdaàování finanãního sektoru1 0 0 âlánky JURISPRUDENCE /0 Specifické zdaàování finanãního sektoru MGR. BC. EVA ULCOVÁ Finanãní krize, která zasáhla globální ekonomiku pfied nûkolika lety a která víceménû stále pfietrvává, pfiinesla

Více

DaÀové aspekty leasingov ch smluv

DaÀové aspekty leasingov ch smluv âlánky JURISPRUDENCE 8/2013 mo tak nejen reflektuje normativní hodnotu pramenû práva, ale má i prostfiednictvím své ãinnosti znaãn vliv na její pfietváfiení, coï pfiedstavuje prominentní prvek dynamické

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému

Evropské právo vefiejn ch podpor v daàové oblasti obrana obecnou logikou daàového systému 8/2013 JURISPRUDENCE âlánky dy daà osoba jiná neï poplatník vãetnû provedení nezbytné identifikace platby na daàov úãet pronajímatele, kter vedou jednotlivé místnû a vûcnû pfiíslu né finanãní úfiady, mûlo

Více

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností

Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Financování projektů úspor energie a obnovitelných zdrojů energie ze Strukturálních fondů a veřejných dotačních zdrojů přehled možností Obsah Úvod 3 Dotační programy Strukturální fondy 4 Operaãní programy

Více

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R)

Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) Humanistické centrum Narovinu - občanské sdružení Na Slupi 5, 128 00 Praha 2 registrováno u Ministerstva vnitra ČR v roce 1995 (II/J-OS/1-27557/95-R) IČ: 63 10 99 48 č.účtu: KB Praha 19-1460510217/0100

Více

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury

Alternativní způsoby financování dopravní infrastruktury 1. Penûz poskrovnu a investic spousta Financování rozvoje dopravní infrastruktury je téma skloàované neustále a to nezávisle na fázi ekonomického cyklu, politické orientaci právû vládnoucího kabinetu,

Více

Pfiedmluva k ãeskému vydání.

Pfiedmluva k ãeskému vydání. Pfiedmluva k ãeskému vydání. Mezinárodní smûrnice pro HIV/AIDS a lidská práva jsou mezinárodním dokumentem, kter zavazuje vlády a mezinárodní organizace k propagaci, ochranû a naplàování lidsk ch práv

Více

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ

METODIKA UDùLOVÁNÍ KLASIFIKAâNÍCH ZNAKÒ A OSVùDâENÍ O JEHO UDùLENÍ HO.RE.KA âr SdruÏení podnikatelû v pohostinství a cestovním ruchu NFHR âr Národní federace hotelû a restaurací âeské republiky Ministerstvo pro místní rozvoj âeské republiky âeská centrála cestovního ruchu

Více

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce

15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA. Slovo starosty obce VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 15. ROâNÍK III. - IV. âtvrtletí 2009 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce Je zde podzim a vûfiím, Ïe jste proïili hezké léto, dovolené a prázdniny. V tûchto dnech slavíme

Více

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4

Obsah: Exact e-synergy: Efektivita díky spolupráci...2. Exact e-synergy: Standardní e-business řešení...4 Synergy-stribro-i 5.4.2001 12:28 Stránka 1 Efektivnější spolupráce: Kdykoli, kdekoli Efektivnější spolupráce: Zvýšení efektivity a redukce nákladů Obsah: Podpora spolupráce díky sdílení informací - tohle

Více

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001

V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY. V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 V EOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJI ËOVNA âeské REPUBLIKY V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2001 DUBEN 2002 OBSAH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vstupní údaje... 5 Charakteristika v voje v roce 2001... 9 Orgány Poji Èovny... 15

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4.

4 takty Prahy 4. 10. jubilejní reprezentační ples. Architekt Karel Černý Dobrý scénář je základ. Informační strategie MČ Prahy 4. *TU ĹçK_04-III 21.3.2008 13:16 Str nka 1 MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 4 ROČNÍK XVIII DUBEN 2008 71 500 výtisků do schránek zdarma Informační centra Úřadu městské části Praha 4: Táborská 376/40, tel.: 261

Více

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16

OBSAH. Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 Pfiedmluva k prvnímu vydání...12 Pfiedmluva k druhému vydání...14 PouÏité zkratky...16 âást I. Obecné otázky obchodních závazkov ch vztahû... 17 Hlava I. Pojetí a druhy obchodních závazkov ch vztahû...

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ

O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 10. ROâNÍK IV. âtvrtletí 2004 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA O PROBLEMATICE NÁJEMNÍCH BYTÒ VÁÎENÍ SPOLUOBâANÉ, V ÚVODU BYCH ZMÍNIL VLASTNICKOU STRUK- TURU BYTÒ V NA Í OBCI. ZHRUBA

Více

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na

POZVÁNKA. VÁNOâNÍ STROM SPLNùN CH P ÁNÍ PRO KRÁSNOU LÍPU. Reprezentaãní ples, Mûsto Krásná Lípa Vás zve na 201 krásnolipsk pûlmûsíãník Na vánoãním koncertû 21.12.2002 jsme mohli ozdobit stromek na imi pfiáními pro Krásnou Lípu. Na stromeãek bylo zavû eno 88 pfiání, z nichï nûkterá byla skromná : Aby se ve kolní

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby.

OSOBNÍ ASISTENCE. obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby. OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií potfiebují ke svému Ïivotu pomoc druhé osoby Jana Hrdá OSOBNÍ ASISTENCE obecné informace o této sociální sluïbû pro obãany, ktefií

Více