PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc"

Transkript

1 Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/ je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

2 PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ Obchodní zákoník určuje způsob vedení účetnictví pro podnikatelské subjekty Podvojné účetnictví až na výjimky vedou subjekty zapsané do Obchodního rejstříku. Jednoduché účetnictví mohou vést ostatní podnikatelské subjekty Zákon o účetnictví určuje metodiku, rozsah a způsob vedení účetnictví Vyhláška 500/2002 Sb. Rozpracovává některá ustanovení Zákona o účetnictví Vyhláška 472/2003 Sb. Vyhláška mění vyhlášku 500/2002 Sb., kterou se mění některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli v soustavě podvojného účetnictví. Vyhláška stanoví podle zákona pro vedení účetnictví v plném rozsahu a vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. 2

3 PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ OBDOBÍ Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li dále stanoveno jinak. Účetní období se buď shoduje s kalendářním rokem nebo je hospodářským rokem. Hospodářským rokem je účetní období, které může začínat pouze prvním dnem jiného měsíce než je leden. 3

4 POVINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY dodržovat při vedení účetnictví směrné účtové osnovy, uspořádání a označování položek účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a obsahové vymezení položek těchto závěrek, způsoby oceňování a jejich použití, včetně postupů tvorby a použití opravných položek, postupů odpisování a postupů tvorby a použití rezerv, jakož i metody konsolidace účetní závěrky. Účetní jednotky jsou povinny vést jedno účetnictví za účetní jednotku jako celek. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví jako soustavu účetních záznamů; přitom mohou použít technických prostředků, nosičů informací a programového vybavení. 4

5 POVINNOSTI ÚČETNÍ JEDNOTKY Jednotlivé účetní záznamy mohou být seskupovány do účetních záznamů nesoucích souhrnnou informaci Účetní jednotky jsou povinny takové účetní záznamy vést nejméně v rozsahu stanoveném tímto zákonem. Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Účetní jednotky (fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku) jsou povinny vést účetnictví ode dne zápisu do obchodního rejstříku až do dne výmazu z obchodního rejstříku, nevznikla-li jim povinnost vést účetnictví podle 1 odst. 2 písm. e), g) nebo h) (překročení obratu 6 mil.kč za bezprostředně předcházející kalendářní rok) 5

6 OBECNĚ UZNÁVANÉ ÚČETNÍ ZÁSADY Zásada účetní jednotky Zásada neomezeného trvání účetní jednotky Zásada zjišťování hospodářského výsledku v pravidelných intervalech Zásada objektivity účetních informací Zásada účtování operací v kupní síle peněžní jednotky v době uskutečnění operace Zásada konzistentnosti, srovnatelnosti mezi účetními obdobími Zásada nezávislosti účetních období Zásada kompenzace Zásada opatrnosti 6

7 ZÁKLADNÍ POJMY Finanční účetnictví poskytuje ucelený soubor informací o podnikových skutečnostech, zachycuje vztahy podniku jako celku k vnějšímu okolí Výstupem finančního účetnictví jsou účetní výkazy předkládané zejména externím uživatelům (Finanční úřad, banka, státní instituce, atd.). Manažerské účetnictví jedná se o soubor informací potřebných k efektivnímu řízení v rámci daného podniku. Jedná se o účtování o nákladech z různých pohledů, kalkulace vlastních nákladů, soustava řízení pomocí rozpočtů, nejrůznější nákladové propočty atd. 7

8 ZÁKLADNÍ POJMY Účetnictví sleduje majetek podniku ze dvou pohledů: podle druhu odpovídá na otázku jaký majetek podnik vlastní AKTIVA podle zdroje odpovídá na otázku z čeho nebo za co byl majetek pořízen PASIVA 8

9 ZÁKLADNÍ POJMY AKTIVA (majetek) budoucí ekonomický prospěch (užitek) plná kontrola důsledek hospodářských operací uskutečněných v minulosti spolehlivě ocenitelná, vyjádřitelná v penězích Struktura majetku : Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý finanční majetek Krátkodobý finanční majetek Zásoby Peněžní prostředky 9

10 ZÁKLADNÍ POJMY mohou být dvojího druhu: vlastní zdroje cizí zdroje PASIVA (zdroje krytí majetku) krátkodobé závazky splatnost do jednoho roku; jedná se většinou o závazky vůči dodavatelům, zaměstnanců, státním institucím, dlouhodobé závazky splatnost nad jeden rok; jedná se většinou o bankovní úvěry, vydané dluhopisy, apod. 10

11 ZÁKLADNÍ POJMY základ podvojného účetnictví BILANČNÍ PRINCIP suma majetku firmy podle druhů oceněného v penězích se musí rovnat sumě zdrojů, z nichž byl tento majetek pořízen nebo financován. je základem nejdůležitějšího účetního výkazu rozvahy AKTIVA CELKEM = PASIVA CELKEM 11

12 ROZVAHA AKTIVA PASIVA I. Dlouhodobý majetek I. Vlastní zdroje (kapitál) Dlouhodobý nehmotný majetek Vlastní kapitál Dlouhodobý hmotný majetek Kapitálové fondy Dlouhodobý finanční majetek Výsledek hospodaření II.Oběžný majetek II. Cizí zdroje Zásoby Rezervy Pohledávky Dlouhodobé dluhy Platební prostředky Krátkodobé dluhy III. Ostatní aktiva AKTIV = III. Ostatní pasiva PASIV 12

13 FINANČNÍ STABILITA Finanční stabilita = struktura zdrojů financování zabezpečuje bezproblémové a rentabilní hospodaření podniku. Základní informační zdroj je rozvaha. Hodnotí se většinou aktiva ke zdrojům jejich krytí. Podíl vlastních zdrojů Hodnotí výši samostatnosti podniku Hodnotí produkci zisku k udržení podílu vlastních zdrojů na financování firemních potřeb Ukazatel věřitelského rizika dává informaci o procentuálním podílu majetku cizího kapitálu k celkovému majetku podniku 13

14 FINANČNÍ STABILITA Hodnocení platební schopnosti 1. stupeň okamžitá likvidita ukazatel likvidity pohotové oběžné prostředky krátkodobé závazky (závazky s okamžitou splatností) udává momentální, okamžitou platební schopnost měl by být v rozmezí 0,9 1,1 2. stupeň běžná likvidita měl by být v rozmezí 1 1,5 3. stupeň celková likvidita ukazatel solventnosti oběžný majetek krátkodobé závazky (závazky s okamžitou splatností) měl by být v rozmezí 1,5 2,5 14

15 NÁKLADY jsou v peněžní formě vyjádřené účelové vynaložení hospodářských prostředků. vznikají jako důsledek provádění jednotlivých operací v podnikatelské činnosti. Náklady představují pro podnik: Souhrn spotřebovaných prostředků a práce za určité období jsou veličinou vyjádřenou za určitý čas Vstup začátek podnikatelské aktivity Vztah podniku k vnějšímu okolí Základní hlediska třídění nákladů: Druhové Účelové Daňové 15

16 NÁKLADY DRUHOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ jedná se o externí náklady prvotní formu nákladů při jejich vstupu do hospodářské činnosti odpovídá na otázku co bylo spotřebováno Členění: Spotřebované nákupy materiál, zboží,.. Služby opravy, cestovné, reprezentace,.. Daně a poplatky Jiné provozní náklady pokuty, penále, dary, odpisy nedobytných pohledávek, Odpisy hmotného a nehmotného majetku Finanční náklady úroky, kurzové ztráty, 16

17 NÁKLADY ÚČELOVÉ ČLENĚNÍ NÁKLADŮ Provozní Finanční Mimořádné Podle tohoto členění bývá také vykazován výsledek hospodaření jako součet výsledku hospodaření : z provozní činnosti z finančních operací mimořádný zisk nebo ztráta 17

18 NÁKLADY DAŇOVÉ KRITÉRIUM Pro daňové účely zavádí zákon o daních z příjmů pojem výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů se pro zjištění základu daně odečtou ve výši prokázané, ve výši stanovené zákonem o daních z příjmů nebo jinými předpisy, od zdanitelných příjmů. Daňové náklady Částečně daňově uznatelné náklady Daňově neuznatelné náklady 18

19 VÝNOSY Výnosy jsou obecně chápány peněžním ekvivalentem prodaných výkonů podniku Výnosy tedy představují pro podnik: Vyjádření úspěšnosti na trhu Úhradu vynaložených nákladů a zisk Dovršení podnikatelské aktivity Výnosy lze zkoumat z několika hledisek: Druhové členění Účelové členění odpovídající členění nákladů Daňové hledisko 19

20 VÝNOSY EXTERNÍ VÝNOSY vznikají ze vztahu podniku k vnějšku Tržby za vlastní výkony a zboží Jiné provozní výnosy Finanční výnosy VNITROPODNIKOVÉ VÝNOSY vyjadřují interní vztahy Změny stavu vnitropodnikových zásob Aktivace materiálu, zboží, investičního majetku Zúčtování rezerv a opravných položek MIMOŘÁDNÉ VÝNOSY vztahují se k mimořádný nákladům 20

21 VÝPOČET HOSPODÁŘSKÉHO VÝSLEDKU v účetnictví je nutno zachytit všechny složky považované z účetního hlediska za náklady a výnosy. z daňového hlediska Zákon o dani z příjmů vymezuje náklady, které patří do nákladů na dosažení, zajištění a udržení příjmů. U výnosů je především bráno v úvahu hledisko zabránění jejich dvojímu zdanění. je tedy nutné rozlišovat výpočet hospodářského výsledku pro účely podnikové a pro účely daňové Výsledek hospodaření se zjišťuje v účetnictví v průběhu roku ve výkazu zisků a ztrát (výsledovce) porovnáním nákladů a výnosů Daňovým základem je hospodářský výsledek (zisk nebo ztráta) upravený o částky, které nelze podle Zákona o daních z příjmů zahrnout do nákladů nebo jsou do nich zahrnuty v nesprávné výši, a o veškeré částky neoprávněně zkracující příjmy. 21

22 VÝSLEDOVKA NÁKLADY VÝNOSY I. Provozní náklady I. Provozní výnosy Nákupy, služby,osobní náklady, Tržby za služby, zboží, aktivace, Provozní VH = provozní výnosy provozní náklady II.Finanční náklady II. Finanční výnosy Nákladové úroky, poplatky,.. Výnosové úroky, prodané c.p., Finanční VH = finanční výnosy finanční náklady Běžný VH = provozní VH + finanční VH III. Mimořádné náklady III. Mimořádné výnosy Manka a škody Náhrady za škody Mimořádný VH = mimořádné výnosy mimořádné náklady CELKOVÝ VH = BĚŽNÝ VH + MIMOŘÁDNÝ VH 22

23 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ Mezi základní metodické prvky účetnictví patří: Dokladovost Inventarizace Jednotnost oceňování Účetní výkazy Tyto metodické prvky podmiňují: úplnost pravdivost přesnost průkaznost účetnictví. 23

24 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ DOKLADOVOST Každá hospodářská operace, která vstupuje do účetnictví, musí být objektivní, jednoznačně určitelná a měřitelná v peněžním vyjádření. Hospodářská operace, která se má stát účetním případem, musí být ověřena a doložena dokladem. Účetní doklady jsou průkazné účetní záznamy, které musí podle 11 Zákona o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, mít tyto náležitosti: označení účetního dokladu obsah účetního dokladu a označení jeho účastníků peněžní částku nebo informaci o cen za měrnou jednotku a vyjádření množství okamžik vyhotovení dokladu okamžik uskutečnění účetního případu, není-li shodné s okamžikem vystavení dokladu podpisový záznam osoby odpovědné 24

25 METODICKÉ PRVKY ÚČETNICTVÍ ÚČETNÍ ZÁPISY Účetní jednotky provádějí účetní zápisy o účetních případech v českém nebo slovenském jazyce. Účetní zápisy provádějí účetní jednotky srozumitelně, přehledně a způsobem zaručujícím trvanlivost. Účetní jednotky uspořádají účetní zápisy způsobem, který umožní ověřit zaúčtování všech účetních případů v účetním období tak, aby zabránily neoprávněným změnám a úpravám těchto zápisů. 25

26 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Účet je metodickým prostředkem, kterým lze zajistit splnění těchto úkolů : Seskupovat a třídit provedené hospodářské operace podle jednotlivých druhů majetku a jejich zdrojů krytí a podle stránek činnosti účetní jednotky Získávat údaje o pohybu, tj. o přírůstcích a úbytcích jednotlivých složek majetku a jejich zdrojů krytí a údaje o průběhu jednotlivých úseků hospodářské činnosti jednotky Členit sledované objekty činnosti z různých hledisek tak, aby byly splněny požadavky kladené na evidenci a získány ukazatele potřebné pro řízení 26

27 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Účet představuje určitý způsob třídění, seskupování a běžného sledování stavu a pohybu jednotlivých složek majetku a jeho zdrojů krytí a průběhu určitých stránek hospodářské činnosti účetní jednotky. Soustava účtů zajišťuje soustavné a úplné zachycování všech změn majetku, jeho zdrojů krytí a získávání údajů o průběhu a výsledcích hospodaření za určité organizační jednotky (podnik, vnitropodnikové útvary). Umožňuje přitom třídit účetní zápisy do stejnorodých skupin podle jejich ekonomického obsahu. Syntetické účty, seskupené v určité struktuře, tvoří účtovou osnovu. 27

28 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Účty mají vždy dvě strany (dvojstranný odpočet) nejjednodušší zachycení je tzv. T forma. Každý účet má své číslo a název podle předepsané metodiky, obě strany všech účtů mají své pevné označení. ČÍSLO A NÁZEV ÚČTU MÁ DÁTI DEBET NA VRUB DAL KREDIT VE PROSPĚCH 28

29 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ PODVOJNOST Znamená, že každý účetní případ je zapisován stejnou částkou vždy na dvou různých účtech, a to jednou na příslušném účtu na straně Má dáti (na vrub účtu), podruhé na souvstažném účtu na straně Dal (ve prospěch účtu) - stejná částka se objeví dvakrát, na dvou různých účtech. SOUVSTAŽNOST je konkretizací podvojností znamená, že zápisu na straně Má dáti může obecně odpovídat zápis na straně Dal jen určitého okruhu účtů a v konkrétním případě jen jednoho účtu. Jedná se tedy o určení správné dvojice účtů pro zachycení konkrétního účetního případu. 29

30 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Druhy účtů používané v naší platné metodice: Aktivní Pasivní Opravné Účet výsledku hospodaření Účty rozvažné Nákladové Výnosové Účty výsledkové Podrozvahové 30

31 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Obraty a konečné zůstatky na účtech Obratem na účtu rozumíme součet všech přírůstků nebo úbytků na straně Má dáti nebo Dal. Konečný zůstatek (KZ) je dán rozdílem přírůstků a úbytků, k němuž připočteme počáteční zůstatek (PZ) na daném účtu (pokud účet počáteční zůstatek měl). KZ = PZ + ( přírůstků - úbytků ) KZ > = 0 KZ < = 0 konečný zůstatek zaúčtován na straně přírůstků daného účtu konečný zůstatek zaúčtován na straně úbytků daného účtu 31

32 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Aktivní účty Aktivní účty se používají k zachycení druhů majetku aktiv. Na počáteční, zahajovací rozvahu navazují počátečními zůstatky, které mají vždy na straně MÁ DÁTI. Pasivní účty Pasivní účty se zakládají pro sledování stavu a pohybu pasiv - jmění, závazky, fondy. 32

33 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Výuková úloha č. 1 Výpočet obratů a konečného zůstatku na aktivním účtu MD Bankovní účty D Obrat = součet přírůstků 1. PZ Obrat MD : 250 Obrat D : 200 KZ = 150 Obrat = součet úbytků 33

34 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Výuková úloha č. 2 Výpočet obratů a konečného zůstatku na pasivním účtu MD Dodavatelé D Obrat = součet úbytků PZ Obrat MD : 500 Obrat D : 350 KZ = 350 Obrat = součet přírůstků 34

35 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ OPRAVNÉ ÚČTY Každý Opravný účet se vždy vztahuje k jednomu řídícímu, hlavnímu účtu. Úkolem opravného účtu je opravit, korigovat zaúčtované částky na hlavním účtu, aby bylo dosaženo větší vypovídací schopnosti. Typickým příkladem jsou účty oprávek k majetku. Opotřebení majetku vyjadřujeme nepřímo, tj. odpisy účtujeme do nákladů, přičemž souvztažnými účty nejsou přímo účty majetku (docházelo by ke snižování pořizovacích cen), ale používají se k tomuto účelu účty Oprávky ke stavbám, Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí. 35

36 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ NÁKLADOVÉ A VÝNOSOVÉ ÚČTY Nákladové účty slouží k zachycení postupného narůstání výše nákladů během účetního období. Zakládají se pro různé druhy nákladů podle stupně požadované podrobnosti zjišťovaných informací. Výnosové účty slouží k zachycení tržeb (za prodané zboží, služby, výkony, vnitropodnikové výkony, atd.). Nákladové a výnosové účty nemají na počátku roku zůstatek, účtuje se na nich narůstajícím způsobem až do konce roku, do provedení roční účetní uzávěrky. 36

37 POMŮCKA Pro snadnější zapamatování můžeme použít jednoduchou mnemotechnickou pomůcku účet má kladný počáteční zůstatek a přírůstek na té straně, na níž je v umístěn v Rozvaze nebo ve Výsledovce. Tzn., že aktivní účty jsou v Rozvaze umístěny na levé straně, tudíž kladný počáteční zůstatek a přírůstky aktivních účtů budou mít na straně levé (strana MÁ DÁTI) a úbytek na straně pravé (strana DAL). Pasivní účty jsou v Rozvaze umístěny na straně pravé, tudíž kladný počáteční zůstatek a přírůstky pasivních účtů budou mít na straně pravé (DAL) a úbytky na straně levé (MÁ DÁTI). Analogicky můžeme odvodit účtování i na nákladových a výnosových účtech. Náklady jsou umístěny ve Výsledovce na levé straně -> přírůstky nákladových účtů budou na straně levé (MÁ DÁTI); výnosy jsou ve Výsledovce umístěny na straně pravé-> přírůstky výnosových účtů budou na straně pravé (DAL). 37

38 ÚČET A SOUSTAVA ÚČTŮ Princip zaúčtování účetních operací: 1. Určit kterých dvou položek (účtů) rozvahy nebo výsledovky, se operace týká 2. Určit o jaké účty se jedná zda to jsou účty aktivní či pasivní, nákladové nebo výnosové 3. O jaký pohyb se jedná přírůstek nebo úbytek : a) pokud se jedná o dva aktivní nebo o dva pasivní účty, musí mít jeden z nich úbytek a druhý přírůstek b) pokud se jedná o jeden účet aktivní a druhý pasivní, musí být na obou účtech přírůstek nebo úbytek c) pokud se jedná o jeden účet aktivní a druhý nákladový, pak aktivní zpravidla bude mít úbytek a nákladový přírůstek d) pokud bude jeden účet aktivní a druhý výnosový, pak budou mít oba zpravidla přírůstek e) pokud bude jeden účet pasivní a druhý nákladový, pak budou mít zpravidla oba dva přírůstek 38

39 Výuková úloha č. 5 AKTIVA PASIVA I. DLOUHODOBÝ MAJETEK Kč I. VLASTNÍ ZDROJE Kč Budovy Základní kapitál Doprav.prostředky Rezervní fond Stroje VH Pozemky Oprávky II. OBĚŽNÝ MAJETEK Kč II. CIZÍ ZDROJE Kč Pohledávky Krátkodobé úvěry Banka Obchodní úvěry Materiál Zaměstnanci Nedokončená výroba Dlouhodobé úvěry Pokladna Rezervy AKTIVA CELKEM Kč PASIVA CELKEM Kč 39

40 Výuková úloha č. 6 AKTIVA PASIVA I. DLOUHODOBÝ MAJETEK Kč I. VLASTNÍ ZDROJE Kč Budovy O Základní kapitál Dopravní prostředky Rezervní fond Oprávky VH II. OBĚŽNÝ MAJETEK Kč II. CIZÍ ZDROJE Kč Pohledávky Krátkodobé úvěry Banka Obchodní úvěry Materiál Zaměstnanci Obchodovatelné c.p Dlouhodobé úvěry Pokladna AKTIVA CELKEM Kč PASIVA CELKEM Kč 40

41 SMĚRNÁ ÚČTOVÁ OSNOVA Směrná účtová osnova určuje uspořádání a označení účtových tříd, popřípadě účtových skupin nebo i syntetických účtů pro účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv, dále o nákladech a výnosech nebo výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření; toto uspořádání musí zajistit sestavení účetní závěrky. Na podkladě směrné účtové osnovy jsou účetní jednotky povinny sestavit účtový rozvrh, v němž uvedou účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů a k sestavení účetní závěrky v dané účetní jednotce. Účetní jednotky sestavují účtový rozvrh pro každé účetní období; v průběhu účetního období je možno účtový rozvrh doplňovat. 41

42 SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY ÚČTOVÁ OSNOVA - seznam syntetických účtů, které může účetní jednotka použít pro zaúčtování svých hospodářských operací ÚČTOVÁ OSNOVA ÚČTOVÉ TŘÍDY SKUPINY SYNTETICKÉ ÚČTY Ke zpodrobnění údajů syntetického účtu mohou sloužit účty analytické např Dodavatel APOLO Dodavatel Olma 42

43 SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY Účtová skupina Analytický účet Účtová třída Platí: Pokladna Kč Syntetický účet Zůstatek syntetického účtu je dán součtem zůstatků účtů analytických Jakmile je používán účet analytický, není možné provést účtování přímo na syntetický účet, ale je nutné účtovat na některý z jeho účtů analytických 43

44 ÚČTOVÝ ROZVRH obsahuje všechny vybrané účty, které si konkrétní účetní jednotka vybrala z předepsané Účtové osnovy pro používání ve svém systému účetnictví sestavuje se pro každý rok, v průběhu roku je možné jej doplňovat. pokud nedochází k prvnímu dni účetního období ke změně účtového rozvrhu platného v předcházejícím účetním období, postupuje účetní jednotka podle tohoto rozvrhu i v následném účetním období Účetní jednotky, které nemají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, mohou používat zcela nebo z části skupinové syntetické účty, tj. účty končící nulou. Jedná se o tzv. zúženou variantu účtové osnovy. Ostatní účetní jednotky používají zásadně účty končící znaky 1 až 9, přičemž si do svého účtového rozvrhu vyberou z účtové osnovy ty účty, pro které se v jejich účetnictví vyskytne náplň. 44

45 ÚČETNÍ AUDIT Povinnost účetního auditu na účetní uzávěrku se vztahuje od na všechny akciové společnosti, dále na ostatní obchodní společnosti a družstva, pokud na konci rozvahového období, za nějž se závěrka ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří následujících kritérií: a) Úhrn rozvahy činí výše než 40 mil.kč b) čistý obrat (výnosy snížené o daň z přidané hodnoty, popřípadě daň z obratu, pokud jsou tyto daně součástí výnosů) činí více než 80 mil.kč c) průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období činí více než 50 viz Zákon o účetnictví 20 odst. (2). 45

46 ROZSAH VEDENÍ ÚČETNICTVÍ Nestanoví-li zákon o účetnictví nebo zvláštní právní předpis jinak, účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví v plném rozsahu. Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést : občanská sdružení, jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti, nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, obecně prospěšné společnosti, honební společenstva, nadační fondy a společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, která nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenu auditorem, a družstva, která jsou založena výhradně za účelem zajišťování hospodářských, sociálních anebo jiných potřeb svých členů, územní samosprávné celky a dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel, ostatní účetní jednotky, o nichž to stanoví zvláštní zákon. 46

47 ZJEDNODUŠNÝ ROZSAH ÚČETNICTVÍ Účetní jednotky, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu : sestavují účtový rozvrh, v němž mohou uvést pouze účtové skupiny, nevyžaduje-li zvláštní právní předpis mohou spojit účtování v deníku s účtováním v hlavní knize nepoužijí ustanovení 25 odst. 2, s výjimkou odpisů, nepoužijí ustanovení 26 odst. 3 týkající se rezerv a opravných položek, s výjimkou rezerv a opravných položek podle zvláštních právních předpisů, nepoužijí ustanovení 27 s výjimkou 27 odst. 3 při přeměně bytových družstev, sestavují účetní závěrku v rozsahu stanoveném pro jednotlivé skupiny účetních jednotek ( 4 odst. 8) prováděcím právním předpisem. 47

48 ÚČETNÍ KNIHY Účetní operace se pomocí zápisů zachycují v účetních knihách. Účetní jednotky v soustavě podvojného účetnictví vedou tyto knihy: Deník (deníky) Hlavní knihu Knihy analytické evidence (účtů) Knihy podrozvahových účtů Účetní operace musí být doloženy doklady, v časovém sledu jsou zapisovány do deníku, dále pak do hlavní knihy (tj. na syntetické účty) a do knih analytické evidence (tj. na analytické účty). 48

49 DENÍK Deník zachycuje účetní případy chronologicky za sebou, časově uspořádané v posloupnosti podle jejich vzniku. Význam deníku: Časově uspořádává účetní operace Zabraňuje dodatečným úpravám, vpisování případů či údajů Zajišťuje průkaznost a spolehlivost účetních údajů vazbou na doklady Spojuje doklady s hlavní knihou (postup je : doklad - deník hlavní kniha knihy analytické evidence) Napomáhá k odhalení chyb, k nimž došlo v hlavní knize 49

50 DENÍK Listy (stránky) deníku musí být číslované, stejně tak i jednotlivé řádky. Jeden účetní případ tvoří jednu deníkovou položku. Deník musí obsahovat minimálně tyto údaje: Číslo řádku deníku Datum účtování Druh a číslo dokladu, na základě kterého byla položka zapsána Slovní popis operace (není nutný, ale vhodný pro informaci) Účet Má dáti, účet Dal určení, na jaké účty do hlavní knihy bude operace zachycena Částku 50

51 HLAVNÍ KNIHA Hlavní kniha obsahuje syntetické účty a na nich věcně uspořádané účetní zápisy. Získávají se z ní nejdůležitější informace o stavu a pohybu jednotlivých složek aktiv, pasív, nákladů a výnosů. Syntetické účty, které jsou otevřeny v hlavní knize, musí odpovídat účtovému rozvrhu a musí obsahovat minimálně tyto údaje: Zůstatky ke dni, k němuž se otvírá hlavní kniha Souhrnné obraty strany Má dáti a Dal nejvýše za kalendářní měsíc Zůstatky ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka Účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku, k prvnímu dni účetního období (1.leden běžného roku), ke dni vstupu do likvidace, prohlášení konkursu nebo vyrovnání. Účetní jednotky uzavírají účetní knihy k poslednímu dni účetního období (31.prosinec běžného roku), ke dni zrušení bez likvidace, ke dni předcházejícímu den vstupu do likvidace nebo prohlášení konkursu či vyrovnání, ke dni skončení likvidace nebo konkursu. 51

52 KNIHY ANALYTICKÉ EVIDENCE Úprava knih analytické evidence není právně zakotvena, forma vedení analytických účtů je zcela v kompetenci jednotlivých podniků. Analytická evidence může být vedena i pouze v jednotkách množství, pro kontrolní účely je nutné naturální jednotky převést na peněžní vyjádření. Soubor analytických účtů musí zachovávat návaznost na zůstatků a obratů na příslušný syntetický účet, jinak se nedá hovořit o prokázané součásti podvojného účetnictví, ale o různých záznamech a doplňujících evidencích. Peněžní částky v knihách analytické evidence musí odpovídat příslušným souhrnným peněžním částkám na syntetických účtech, k nimž se tato evidence vede. 52

53 PRINCIP ÚČTOVÁNÍ DENÍK HLAVNÍ KNIHA (počet zápisů odpovídá počtu použitých účtů) DENÍK Datum Doklad Text Částka MD D v/53 Nákup materiálu v/53 Nákup materiálu HLAVNÍ KNIHA

54 STORNO V případě, že je hospodářská operace zaúčtována nespráně, je nutné tento zápis stornovat. Storno se provede zápisem nového záznamu na stejné účty, přičemž účtovaná částka má záporné znaménko. Tím se původně zaúčtovaná hodnota vynuluje a v účetních knihách budou dva navzájem se kompenzující zápisy stornovaný a stornující. Účetní záznam nesmí být nikdy vymazán nebo přeškrtán. Při jakékoli opravě údajů v účetnictví je nutné původní zápis lehce přeškrtnout a napsat navou hodnotu. Opravy v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Musí se provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedenou opravu, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě. 54

55 FORMA ÚČETNÍCH KNIH Účetní záznam musí umožňovat vedení účetnictví podle zákona o účetnictví. Pro účely zákona o účetnictví se informace obsažená v účetním záznamu označuje jako obsah účetního záznamu; konkrétní způsob zaznamenání této informace se označuje jako forma účetního záznamu. Účetní záznam může mít písemnou nebo technickou formu. Pro účely zákona o účetnictví se považuje za : písemnou formu účetní záznam provedený rukopisem, psacím strojem, tiskařskými nebo reprografickými technikami anebo tiskovým výstupním zařízením výpočetní techniky, jehož obsah je pro fyzickou osobu čitelný, technickou formu účetní záznam provedený elektronickým, optickým nebo jiným způsobem nespadajícím pod písmeno a), který umožňuje jeho převedení do formy, v níž je jeho obsah pro fyzickou osobu čitelný. 55

56 FORMA ÚČETNÍCH KNIH Při vedení účetnictví prostředky výpočetní techniky musí alespoň jedna účetní kniha obsahovat údaje umožňující kontrolu návaznosti jednotlivých účetních zápisů na údaje z dokladů. Zaúčtování všech účetních dokladů správnými částkami do příslušného účetního období lze prokazovat zhotovením opisu vstupních dat, který je účetní knihou - deníkem. Další účetní knihy lze odvodit programem zpracování dat podle projekčně programové dokumentace. Použití prostředků výpočetní a jiné techniky musí umožnit výstup údajů v písemné formě, pokud je požadována z důvodů ověřování účetní závěrky auditorem, daňové kontroly nebo z důvodu vztahu podniku k bance. 56

57 PRŮKAZNOST ÚČETNÍHO ZÁZNAMU Podle zákona o účetnictví se za průkazný účetní záznam považuje pouze : účetní záznam, jehož obsah je prokázán přímo porovnáním se skutečností, kterou tento záznam prokazuje, účetní záznam, jehož obsah je prokázán obsahem jiných průkazných účetních záznamů, účetní záznam přenesený způsobem splňujícím požadavky podle 34, nebo účetní záznam týkající se výhradně skutečností uvnitř jedné účetní jednotky, k němuž je připojen podpisový záznam osoby oprávněné a odpovědné 57

58 PRŮKAZNOST ÚČETNÍHO ZÁZNAMU Účetní záznam v písemné formě podepsaný vlastnoručním podpisem, který se shoduje s podpisovým vzorem vyhotoveným účetní jednotkou, se považuje za průkazný Identifikačním záznamem se rozumí účetní záznam, který není podpisovým záznamem, připojený k jinému účetnímu záznamu a) automaticky technickým prostředkem ( 4 odst. 10), nebo b) fyzickou osobou odpovědnou podle odstavce 9, který umožňuje jednoznačné určení uvedeného technického prostředku nebo fyzické osoby. Identifikačním záznamem se rozumí účetní záznam připojený k účetnímu záznamu automatickým zařízením ( 4 odst. 4), který umožňuje jednoznačné určení tohoto konkrétního zařízení a který není možno vytvořit jiným než tímto konkrétním zařízením. 58

59 OPRAVY ZÁZNAMŮ Opravy v účetních záznamech nesmějí vést k neúplnosti, neprůkaznosti, nesprávnosti, nesrozumitelnosti nebo nepřehlednosti účetnictví. Zjistí-li účetní jednotka, že některé účetní záznamy jejího účetnictví jsou neúplné, neprůkazné, nesprávné nebo nesrozumitelné, je povinna provést bez zbytečného odkladu jejich opravu Opravy se musí provádět tak, aby bylo možno určit osobu odpovědnou za provedení každé opravy, okamžik jejího provedení a zjistit jak obsah opravovaného účetního záznamu před opravou, tak jeho obsah po opravě Na účetní záznamy, které jsou ve formě nečitelné, není-li dodrženo ustanovení 33 odst. 6, se pohlíží, jakoby je účetní jednotky nevedly. V případě, že účetní záznamy jsou ztracené nebo odcizené, zničené nebo poškozené tak, že tímto poškozením došlo ke změně jejich obsahu, je povinna účetní jednotka provést opatření k obnovení průkaznosti účetnictví. 59

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D.

Účetnictví ve veřejném sektoru. Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. Účetnictví ve veřejném sektoru Ing. Hana Jurajdová, Ph.D. E-mail: hanaj@econ.muni.cz Právní úprava účetnictví Zákon č. 563/1991 Sb.,o účetnictví Vyhláška č. 500/2002 Sb. pro účetní jednotky, které jsou

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Ing. Olga Malíková, Ph.D. UT1 (komb.) Výukový blok 1 Téma 3 Metodické prvky účetnictví Ing. Olga Malíková, Ph.D. 3. téma ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE) OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví, VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM Dílčí témata Účetní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014

VNITŘNÍ PROVÁDĚCÍ PŘEDPIS č. 01/2014 ČL. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ, NÁZEV SMĚRNICE A ZÁSADY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ 1.1 V souladu s ustanoveními stanov vydává Sdružení rodičů a přátel při uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní 674/11, 746 01

Více

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků

Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice IČ: 00 269 077 1. Předmět úpravy Směrnice č. 1/2011 Inventarizace majetku a závazků 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků.

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří:

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří: Otázka: Právní úprava účetnictví Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Sajdy Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví účetní knihy směrná účtová osnova, účtový rozvrh rozsah vedení účetnictví

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace

Bilanční právo. Michal Radvan. Zápatí prezentace Bilanční právo Michal Radvan Zápatí prezentace Obsah přednášky: Úvod do bilančního práva: Účetnictví a jiné evidence Finanční vs. manažerské účetnictví Účetnictví: Účetnictví a jeho zásady Metodické prvky

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období)

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období) 6. přednáška 8.11. Účtování nákladů a výnosů Opakování : Náklady - v peněžních jednotkách vyjádřené prostředky vynaložené na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). 2 podmínky = 1) souvislost s výkony,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona

Obec Starkoč Čáslav. Inventarizace majetku a závazků Směrnice upravuje inventarizaci majetku a závazků v souladu s ustanovením zákona Obec Starkoč 28601 Čáslav Směrnice č.2/20 11 - dodatek bodu 5.7. k Vnitřním směrnicím č. 1/2010 platných od 1.1.2010 Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice vymezuje

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ

ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ Otázka: Účetní dokumentace a účetní doklady Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. ÚČETNÍ DOKUMENTACE A JEJÍ VÝZNAM PRO ÚČETNICTVÍ, ČLENĚNÍ A OBĚH ÚČETNÍCH DOKLADŮ PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚČETNÍ DOKUMENTACE A

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014

Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta. Opatření děkana č. 19/2014 Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta Opatření děkana č. 19/2014 Pravidla Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pro provádění inventarizací majetku a závazků ČL. 1 Úvodní ustanovení

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR

Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR Inventarizace majetku a závazků MINISTERSTVO FINANCÍ ČR K některým dotazům z oblasti inventarizace 1. Vedení seznamu inventurních soupisů ( 2 písm. e) vyhlášky č. 270/2010 Sb.), 2. Vedení seznamu a popisu

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ

PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ PODSTATA, VÝZNAM A FUNKCE ÚČETNICTVÍ ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ OBSAH KAPITOLY Podstata, význam a funkce účetnictví Účetní soustavy Účetní doklady, jejich význam, náležitosti, vyhotovování Ing. Lukáš Kučera SOŠ SE Velešín účetnictví je písemné zaznamenávání

Více

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace

Přednáška č. 5. Nástroje průkaznosti účetnictví. - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace Přednáška č. 5 Nástroje průkaznosti účetnictví - Účetní zápisy - Účetní knihy - Účetní doklady - Inventarizace 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 5 1 Účetní záznam Zákon o účetnictví vymezuje vedení

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007

ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ. Název obce: Obec Dukovany IČ: Přezkoumání proběhlo: Přezkoumávané období: rok 2007 ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ Název obce: Obec Dukovany IČ: 00289329 Sídlo: 675 56 Dukovany Přezkoumání provedl: Ing. Karel Cejpek, auditor Místo přezkoumání: Obecní úřad Dukovany Přezkoumání

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků

VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků 270 VYHLÁŠKA ze dne 8. září 2010 o inventarizaci majetku a závazků Ministerstvo financí stanoví podle 37b zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 304/2008 Sb.,

Více

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník

Sada 1 - Ekonomika 3. ročník S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Ekonomika 3. ročník Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení

Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků Obce Bohatice ( Směrnice ) je stanovit jednotné zásady a postupy pro provádění inventarizace majetku a závazků

Více

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy

č. 709 Vlastní zdroje Syntetický Název položky rozvahy rozvahy Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 709 Vlastní zdroje 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity,

Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, ROZVAHA, ÚČET ROZVAHA Aktiva a Pasiva Aktiva = majetek podniku uspořádaný podle složení, je řazen podle likvidity, Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Krátkodobý majetek (oběžná aktiva) Pasiva = majetek

Více

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012

ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Účetní jednotka: Sportovní klub SC Kolín Brankovická 1289, Kolín ÚČETNÍ SMĚRNICE Platnost od 1.8.2012 Systém zpracování účetnictví Úschova účetních písemností Systém zpracování účetnictví Řídí se příslušnými

Více

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1

Základní konstrukce. v nevýdělečných organizacích. dr. Malíková 1 Základní konstrukce účetního systému v nevýdělečných organizacích dr. Malíková 1 Legislativní úprava účetnictví nevýdělečných organizací Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 8 Kalkulace a jejich funkce Kalkulace

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Úvod do účetnictví, testové otázky.

Úvod do účetnictví, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Obec Vysoké Vysoké 34, 59191,Žďár nad Sázavou IČO:00842397 Směrnice č. 2/2011 Inventarizace majetku a závazků Právní rámec: Zákon 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 270/2010

Více

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO

ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO SPOLEČENSTVO ČESKÝCH OPTIKŮ A OPTOMETRISTŮ Praha 4, Novodvorská 1062/12 (IČO: 45773092) ZPRÁVA PRO VALNOU HROMADU O HOSPODAŘENÍ SČOO ZA ROK 2015 Zpracoval ing. Čestmír Kameš, daňový a účetní poradce Duben

Více

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání

Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání Tematické okruhy z předmětu Účetnictví obor Podnikání 1. Právní předpisy upravující účetnictví - funkce účetnictví, evidence podnikatelské činnosti - účtový rozvrh a účtová osnova - druhy účtů 2. Účetní

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků

Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ. Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Organizační směrnice č. 18/2012/SŘ Inventarizace majetku, pohledávek a závazků Čj.: SŠNM/1827/2012 Zpracovala: Radka Hepnarová, finanční referentka - účetní Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2008 EKONOMICKÁ ČÁST Výkaz zisku a ztráty NÁKLADY název ukazatele číslo hlavní hosp. I. Spotřebované nákupy celkem 02 1 271 01. Spotřeba materiálu 03 516 02. Spotřeba energie 04 755

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016

Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 Program přezkoumání hospodaření územních rozpočtů za rok 2016 1. Plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací týkajících se rozpočtových prostředků A. Rozpočet obce zveřejnění návrhu rozpočtu

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést

hospodářská operace účetní doklad účetní případ Neexistuje žádná jiná cesta, kterou by do účetnictví bylo možno vnést Přednáška 15.11.06 1. Účetní doklady 2. Účetní zápisy a účetní knihy Účetní doklady - jsou významnou součástí systému účetnictví a jeho metody Význam účetních dokladů - evidují (zaznamenávají) hospodářské

Více

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků

Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků Vnitřní směrnice obce Ctiboř č. 1 k provádění inventarizace majetku a závazků I. Úvodní ustanovení 1. Úkolem Směrnice k provádění inventarizace majetku a závazků obce Ctiboř ( Směrnice ) je stanovit jednotné

Více

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA

ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA ÚVOD DO ÚČETNICTVÍ FORMY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ, ROZVAHA STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více