ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE"

Transkript

1 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

2 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Název zakázky Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Zadavatel Název zadavatele Právní frma Měst Straknice Obec IČ DIČ Sídl Osba právněná jednat jménem zadavatele CZ Velké Náměstí 2, Straknice Ing. Pavel Vndrys, starsta města Kntaktní sba Jmén Bc. Jitka Strpnická Telefn ZAKÁZKA Druh zakázky Vymezení předmětu zakázky Služby Předmětem zakázky je uzavření smluvy díl na realizaci služeb vzdělávání zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice v rámci prjektu s názvem Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti. Tent prjekt je realizván v rámci grantvéh schématu Adaptabilita a pdpra knkurenceschpnsti pdniků a rganizací - patření 4.1 Operačníh prgramu Rzvj lidských zdrjů. Prjekt je financván z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu a státníh rzpčtu České republiky. 2 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

3 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Ppis zakázky Cíle zakázky: Hlavním cílem je systematické a cílevědmé rzšiřvání a prhlubvání kvalifikace zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice (MěÚ). Specifické cíle: - zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Straknice - zvýšení dbrných znalstí, dvednstí, kvalifikací a kmpetencí zaměstnanců MěÚ Straknice - zvyšvání a zkvalitňvání nabídky vzdělávání pr zaměstnance MěÚ Straknice nad rámec pvinnéh vzdělávání, které ukládá zákn č. 312/2002 Sb. úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů v platném znění Ppis zakázky: Realizace vzdělávání zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice prběhne v rámci 4 vzdělávacích prgramů vzdělávání v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií, vzdělávání administrativních pracvníků, vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí, vzdělávání veducích zaměstnanců. Zakázka je členěna na 4 samstatné části: 1. část zakázky: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Účastníci: všichni zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 150 / 12 skupin Náplň kurzu: Vzdělávací prgram bsahuje celkem 7 mdulů v rzsahu vždy 5 hdin (tj. celkem 35 hdin), přičemž ke kumulaci výuky více mdulů v rámci jednh dne nebude dcházet. Osnva kurzu: Mdul 1: Úvd d užívání infrmačních technlgií Abslvent získá základní znalsti z blasti infrmačních technlgií na becné úrvni, przumí pjmům týkajících se technickéh vybavení (hardware, sftware) a infrmačních technlgií (uchvání dat a paměť). Dále by měl przumět suvislstem mezi pužívanými aplikacemi a pužívání infrmačních sítí v pčítačvé praxi. - úvd d pčítačvé terminlgie (hardware, sftware, infrmační technlgie, typy pčítačů, hlavní části pčítače, výkn pčítače) - hardware (technické vybavení) - sftware (prgramvé vybavení) - infrmační sítě - infrmační technlgie v každdenním živtě - zdraví a bezpečnst, živtní prstředí (ergnmie, zdravtní prblémy apd.) - bezpečnst (zabezpečení infrmací, pčítačvé viry) - cpyright a zákn - zákn na chranu dat Mdul 2: Operační systém (Windws XP) Abslvent získá znalsti a schpnsti využívat základních funkcí pčítače a peračníh systému; upravit základní nastavení, pužívat nápvědu a uknčit nereagující aplikace; práce v desktpu, s iknami, s kny na plše brazvky. 3 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

4 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti - základní infrmace a perace - prstředí pracvní plchy - rganizace subrů - viry - řízení tisku Mdul 3: Textvý editr (MS Wrd) Abslvent bude schpen pužívat textvý prcesr, perace spjené s tvrbu, frmátváním, úpravu dkumentu; kpírvání, přesuvání textů; pužívat pkrčilé funkce suvisející s vládáním textvéh editru, tvrba tabulek, pužívání brázků a grafických bjektů v rámci dkumentu a využívání nástrjů hrmadné krespndence. - základy práce s textvým editrem - základní perace (vkládání, výběr, editvání, kpírvání, přesun, mazání, vyhledávání, nahrazvání dat) - frmátvání textu, dstavce, dkumentu - bjekty tabulky, brázky, grafické bjekty, grafy - hrmadná krespndence - tisk Mdul 4: Tabulkvý prcesr (MS Excel) Abslvent bude schpen: pužívat tabulkvý prcesr, perace spjené s tvrbu, frmátváním a pužíváním tabulkvéh kalkulátru, standardní matematické a lgické perace s pužitím základních vzrců a funkcí, vytvářet a frmátvat grafy, diagramy. - základy práce s tabulkvým prcesrem - práce s buňkami - pracvní list a práce s ním - vzrce a funkce - frmátvání - diagramy, grafy - tisk Mdul 5: Databáze (MS Access) Abslvent bude schpen: pužívat databáze a pužívat je na sbním pčítači, vytvřit a upravit tabulky, dtazy, frmuláře a sestavy a vhdně je upravit k distribuci, získat infrmace z existující databáze pmcí nástrjů pr výběr a třídění dat. - základy práce s databázemi - tabulky - frmuláře - získávání infrmací (základní perace, dtazy, třídění záznamů) - sestavy a práce s nimi - tisk 4 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

5 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Mdul 6: Prezentace (MS PwerPint) Abslvent bude schpen: využívat prezentační nástrje sbníh pčítače, prvést základní úkly, jak je tvrba, frmátvání, úprava a příprava prezentací pr tištěnu distribuci a předvedení; kpírvat a přesuvat text, brázky, grafické bjekty a grafy v rámci prezentace neb mezi různými prezentacemi, pužívání různých efektů pčítačvé prezentace. - základy práce s prezentací - vytváření prezentací - text a brázky - diagramy, grafy, kreslené bjekty - efekty pčítačvé prezentace - tisk Mdul 7: Internet a Abslvent bude schpen v blasti: 1) Infrmací: hledat infrmace, rzumět základním pjmům a termínům spjeným s pužíváním internetu včetně bezpečnstních patření, pracvat se základními vyhledávacími nástrji v rámci webvých prhlížečů a vyhledávacích prgramů, výsledky značit zálžkami, vytisknut Webvé stránky a výsledky hledání, rientvat se ve frmulářích zpřístupněných pmcí Webvé stránky. 2) Kmunikace: rzumět základním pjmům s pužíváním elektrnické pšty ( ) včetně bezpečnstníh patření, pužívat k desílání a přijímání zpráv, připjvat dkumenty neb subry ke zprávě a rganizvat a spravvat slžky neb adresáře zpráv v rámci SW elektrnické pšty. - základy práce s internetem (pjmy, úprava základních nastavení apd.) - webvá navigace, pužívání zálžek - vyhledávání webvých stránek - základy práce s elektrnicku pštu - vé zprávy a práce s nimi - rganizvání vých zpráv Metda hdncení v rámci kurzu: P uknčení každéh mdulu slží účastníci vzdělávacíh prgramu závěrečný test prvěřující získané znalsti jak teretické, tak především jejich pužití na knkrétních praktických příkladech. P uknčení celéh vzdělávacíh prgramu prvede jeh ddavatel písemné zhdncení kurzu, jehž sučástí bude analýza stavu znalstí účastníků před začátkem vzdělávání a p jeh uknčení a dpručení pr další rzvj účastníků kurzu v tét blasti d buducna. Každý abslvent kurzu bdrží svědčení abslvvání kurzu. Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu si prhlubí sučasné znalsti a dvednsti v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií. Naučí se lépe využívat výpčetní techniku ke své práci a efektivněji tak vyknávat některé agendy vyplývající z jejich pracvníh zařazení. Zárveň získají infrmace i dalších cestách, které infrmační a kmunikační technlgie umžňuje a tevře se jim prstr pr iniciativní přístup k jejímu dalšímu využívání. 5 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

6 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti 2. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 15 / 1 skupina Vzdělávací mdul je určen pr tzv. prv-kntaktní pracvníky. Ti jsu čast těmi prvními, se kterými se klient, přicházející na Městský úřad, setkává. Jedná se pracvnice sekretariátu starsty města a sekretariátů jedntlivých veducích dbrů, pracvnice městskéh infrmačníh centra, pracvníky pdatelny Městskéh úřadu a pracvnice zabezpečující agendu prtklu. Náplň kurzu: Vzdělávací prgram bsahuje celkem 4 mduly. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Úspěšná kmunikace s veřejnstí 2 dny / 14 hdin 2. Prfesinální asistentka 1 den / 7 hdin 3. Krespndence v úředním styku 0,5 dne / 4 hdiny 4. Prfesinální vizáž 0,5 dne / 3 hdiny CELKOVÝ ROZSAH 4 dny / 28 hdin Osnva kurzu: Mdul 1: Úspěšná kmunikace s veřejnstí Délka: 2 dny p 7 vyučvacích hdinách kmunikační schéma, pzitivní vyjadřvání, srzumitelnst, význam sdělení, slvvání a udílení pkynů, paralingvistická stránka řeči, slva s pzitivním a negativním nábjem, kmunikace hrizntální a vertikální, aktivní nasluchání, nejčastější chyby a bariéry a efektivní kmunikace, význam a pužívání neverbální kmunikace, ční kntakt, mimika, gesta, pstj a phyby, dteky a vzdálenst, napdbvání a zrcadlení, řeč těla a dplňky (cigarety, brýle, ), jak dát najev mc, vzájemná prpjenst a závislst verbální a neverbální kmunikace Mdul 2: Prfesinální asistentka Délka: 1 den - 7 vyučvacích hdin vytváření a udržvání pzitivníh klimatu na pracvišti, stanvení pririt v práci sekretářky, rganizace a řízení práce sekretariátu stanvení pravidel vzájemné kmunikace, týmvá splupráce, jak vylepšit image, pravidla splečenskéh chvání, jak jednat s návštěvníky a sjednat pracvní schůzku, příprava splečenských a pracvních akcí, zásady správnéh telefnvání Mdul 3: Krespndence v úředním styku Délka: ½ dne - 4 vyučvací hdiny nvé ČSN nrmy psaní, nrmy krespndence, dpis jak firemní a sbní prezentace, typy dpisů a jejich psaní (vhdné slvvání, zaběhlé frmulace) 6 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

7 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Mdul 4: Prfesinální vizáž Délka: ½ dne - 3 vyučvací hdiny Metda hdncení v rámci kurzu: - certifikát na mdul Úspěšná kmunikace s veřejnstí - hdntící mřížky - frmulář hdncení kurzu účastníkem - zpětná vazba lektra zadavateli ve frmě závěrečné zprávy z kurzu - akční plány d praxe a práce s nimi Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu budu schpni lépe kmunikvat s klienty, kteří přicházejí na městský úřad. Budu připraveni jim efektivně napmáhat při vyřizvání jejích žádstí, srzumitelně pdávat ptřebné infrmace a svým krektním vystupváním budu přispívat ke kvalitní službě veřejnsti a k utváření dbréh jména úřadu. 3. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 60 / 4 skupiny Tht vzdělávacíh mdulu se zúčastní vybraní zaměstnanci MěÚ Straknice, kteří jsu z titulu svéh pracvníh zařazení v častém styku s klienty, sbně přebírají a vyřizují jejich žádsti a čast se dstávají d knfliktních situací, pkud klientvi nelze v jeh pžadavcích jednznačně vyhvět. Specifikace skupin : 1. veducí dbrů MěÚ, veducí kanceláře tajemníka a tajemník 2. pracvníci sciálníh dbru 3. pracvníci na úsecích přestupkvéh řízení, vymáhání phledávek, pkut a daní, bytvéh hspdářství, ddělení kntrly, majetkvý dbr 4. tzv. přepážkví pracvníci správníh dbru a dbru dpravy Náplň kurzu: Na začátku cyklu je zjištěna a definvána úrveň vědmstí, dvednstí a ptenciál rzvjvých ptřeb účastníků skupiny a pdle th jsu lektrem přizpůsbena jedntlivá témata a jejich úrveň. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Kmunikace s různými typy lidí 1 den / 8 hdin 2. Zvládání prblémvých a nárčných situací 1 den / 8 hdin 3. Asertivní jednání 1 den / 8 hdin 4. Trénink zvládání nárčných situací z praxe účastníků pakvání a prhlubvání kmunikačních dvednstí 1 den / 8 hdin 5. Týmvá splupráce a zvládání stresu 2 dny / 16 hdin CELKOVÝ ROZSAH 6 dnů / 48 hdin 7 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

8 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Osnva kurzu: Mdul 1: Kmunikace s různými typy lidí Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Zákaznický přístup ve službách bčanům Vcítit se d rle bčana Základy typlgie sbnstí (wrkshp) prč jsu lidé dlišní hlavní typy lidí, jejich charakteristické jednání a verbální i neverbální prjevy sebepznání identifikace vlastníh typu člvěka, mje silné a slabé stránky Jak efektivně kmunikvat s různými typy lidí rzdíly v mtivaci vlba kuzelných slůvek přijímání a zpracvání infrmací u jedntlivých typů lidí mdifikace vlastníh chvání a jednání, jak se přizpůsbit situaci a partnervi v jednání Nácvik jednání s vybranými typy lidí Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 2: Zvládání prblémvých a nárčných situací (trénink) Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Zdrje mžných knfliktů při kmunikaci a jak jim předcházet (seminář) Knflikty knflikt jak běžná sučást živta typy knfliktů zdrje, příčiny a příznaky knfliktů strategie zvládání knfliktů Řízení kmunikace s prblematickými typy lidí vytipvání a charakteristika nejbvyklejších typů lidí z praxe účastníků příklady taktik pr efektivní jednání - mnhmluvný x nemluvný člvěk - agresivní člvěk - manipulátr Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 3: Asertivní jednání Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy Filsfie asertivníh jednání c je a c není asertivita sebeprsazení mdel OK-OK výhdy asertivníh jednání Základy asertivní techniky a jejich využití v praxi úředníka pškzená gramfnvá deska 8 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

9 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti technika tevřených dveří negativní dtazvání srvnání technik a kdy kteru vlit skupinvé cvičení výběr a aplikace asertivních technik 10 základních asertivních práv (seminář) Nácvik asertivních technik pr vybrané situace z praxe účastníků (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 4: Trénink zvládání nárčných situací z praxe účastníků Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Opakvání mdulů 1 3 Ohlédnutí za praxí rekapitulace zkušenstí Nácvik knkrétních situací, řešení mdelvých případů (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 5: Týmvá splupráce a zvládání stresu Tým výhdy a nevýhdy týmu faktry vlivňující efektivitu týmu cvičení identifikace méh týmu splupráce mezi týmy princip vnitřníh zákazníka Týmvé rle (dle Belbina) ppis týmvých rlí identifikace lidí v týmu příns týmvých rlí pr tým Rzvj efektivních pracvních vztahů mžnsti přenášení dpvědnsti na jedntlivé členy týmu jakým způsbem vlivňují různé pracvní styly výknnst a klima uvnitř týmu rzvíjení flexibility manažera pdpra sudržnsti týmu vytváření splečných vizí a hdnt Hra na rzvj týmvé splupráce Síla prvníh djmu základ pr pzitivní vztah s lidmi vzhled pracvníka městskéh úřadu (pravidla) c nás říká vzhled sbní pradna vizážistky péče pleť, základy líčení, kmbinvatelný šatník Stres frma psychické zátěže (seminář) příčiny vzniku a zdrje stresu vliv stresu na člvěka a jeh pracvní výkn hlavní stresry Využití relaxačních metd v rámci sbníh rzvje (trénink) 9 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

10 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti przumění účinkům relaxačních metd a technik z hlediska udržvání psychické a fyzilgické rvnváhy rganizmu Shrnutí, vyhdncení, závěr přehled, praktické svjení a využití některé z svědčených relaxačních technik jak prstředku regenerace pracvních sil Metda hdncení v rámci kurzu: P abslvvání vzdělávacíh prgramu lektr zhdntí jeh průběh, jedntlivě upzrní účastníky na prblematické blasti a individuálně navrhne další rzvjvý prgram. Ddavatel vzdělávacíh prgramu vypracuje p jeh sknčení závěrečnu zprávu průběhu a výsledcích celéh vzdělávacíh prcesu, bsahující především vyhdncení šklení lektrem, vyhdncení z hlediska stanvených cílů, dpručení dalšíh rzvje účastníků a návrh vybraných vhdných metd, rekapitulaci metd pužívaných při výuce. Dále bude závěrečná zpráva bsahvat statistické zpracvání hdntících dtazníků, které vyplní účastníci vzdělávacíh prgramu a analýzu knkrétních připmínek a námětů účastníků, které budu vyhdnceny a zhledněny při plánvání dalších vzdělávacích akcí. Účastníci tht vzdělávacíh mdulu nebudu pdrbeni žádným testům, všechny znalsti budu prakticky prcvičvat pd vedením lektra v průběhu celéh prgramu. Lektr bude účastníky hdntit rvněž perativně a v návaznsti na bsah vzdělávání. P uknčení vzdělávacíh prgramu bdrží účastníci certifikát svědčující tut účast a bsah vzdělávací aktivity. Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu získají teretické znalsti typlgii sbnstí klientů a adekvátních způsbech jednání s nimi. V praxi pak z prjevů jedntlivých klientů včetně verbální a neverbální kmunikace dkáží individuálně zanalyzvat situaci, zvlit nejefektivnější způsb kmunikace a zabránit tak zbytečným knfliktním mmentům. Naučí se krektnímu jednání vůči bčanvi i v situacích, kdy pracvník nemůže zcela naplnit všechna klientva čekávání. Účastníci kurzu si dále svjí nvé znalsti v blasti týmvé splupráce, zdknalí se v kmunikaci mezi jedntlivými členy pracvních týmů a v nepslední řadě se seznámí s metdami relaxačních technik a s mžnstí jejich využití v rámci jak prfesníh, tak sbnstníh rzvje. 4. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 15 / 1 skupina Tht vzdělávacíh mdulu se zúčastní veducí dbrů městskéh úřadu, veducí kanceláře tajemníka a tajemník MěÚ. Náplň kurzu: Na začátku cyklu je zjištěna a definvána úrveň vědmstí, dvednstí a ptenciál rzvjvých ptřeb účastníků skupiny a pdle th jsu lektrem přizpůsbena jedntlivá témata a jejich úrveň. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Vedení a mtivace lidí 1 den / 8 hdin 2. Hdntící phvry a rzvj pdřízených 1 den / 8 hdin 3. Efektivní vedení prad a delegvání 1 den / 8 hdin CELKOVÝ ROZSAH 3 dny / 24 hdin 10 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

11 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Osnva kurzu: Mdul 1: Vedení a mtivace lidí Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Osbnst manažera (wrkshp) (wrkshp) Styly vedení sbnst členů týmu dvednsti ptřebné pr vedení lidí manažer jak vzr veducí pracvník městskéh úřadu jak manažer (seminář) histrie manažerských škl aut-diagnstika vlastníh řídícíh stylu Druhy manažerských phvrů a jejich zvláštnsti zadávání úklů, delegvání hdntící a vytýkací rzhvr Praktický nácvik manažerských phvrů Terie pracvní mtivace Individuální ptřeby a jejich krdinace (Maslw) Mtivační faktry (trénink) (seminář) mtivy a stimuly d mtivace k zapjení význam uznání, zapjení, dpvědnsti a úspěšnsti vztah pracvní spkjensti a efektivity práce nástrje zjišťvání mtivace Mtivace jedntlivce, mtivace týmu vybrat správné hybné páky pr danu akci Mtivační rzhvr každdenní příležitst manažera (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 2: Hdntící phvry a rzvj pdřízených Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy (wrkshp) Systém hdncení a jeh návaznst na plány vzdělávání a kariérní růst Hdntící phvr příprava ze strany hdntitele a hdncenéh správně vedený průběh phvru a jeh vyhdncení materiály k hdntícímu phvru a jak je pužívat rzbr frmuláře splečnsti význam zpětné vazby jak dávat zpětnu vazbu 11 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

12 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Kmunikace při hdntícím phvru (trénink hraní rlí) umění nasluchat a klást tázky využití asertivních technik při vznášení a přijímání kritiky řešení krizvých situací, které mhu vzniknut při phvru (agrese, manipulace, pláč, nátlak, ) Pdpra pdřízených při zlepšvání práce - základy kučingu Nácvik vedení mtivujícíh hdntícíh rzhvru na mdelvých situacích Shrnutí, vyhdncení, závěr (trénink) Mdul 3: Efektivní vedení prad a delegvání Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy Typy prad Fáze prady Jak připravit efektivní pradu (wrkshp) (seminář) stanvení cíle a prgramu prady materiální příprava, rganizace stanvení rámce jednání vzhledem k cíli Metdy řízení prad nástrje řízení prady jednání s různými typy účastníků Rle a dvednsti veducíh prady ujasnění si vlastní zdpvědnsti za kvalitu prady struktura prady časvá kntrla jak se vyhnut ztrátám času zápis z prady - SMART Delegvání nástrj efektivníh řízení c delegvat faktry vlivňující delegvání přínsy delegvání vžité výhrady prti delegvání Shrnutí, vyhdncení, závěr Metda hdncení v rámci kurzu: P abslvvání vzdělávacíh prgramu lektr tht vzdělávání zhdntí jeh průběh, jedntlivě upzrní účastníky na prblematické blasti a individuálně navrhne další rzvjvý prgram. Ddavatel vzdělávacíh prgramu vypracuje p jeh sknčení závěrečnu zprávu průběhu a výsledcích celéh vzdělávacíh prcesu, bsahující především vyhdncení šklení lektrem, vyhdncení z hlediska stanvených cílů, dpručení dalšíh rzvje účastníků a návrh vybraných vhdných metd, rekapitulaci metd pužívaných při výuce. Dále bude závěrečná zpráva bsahvat statistické zpracvání hdntících dtazníků, které vyplní účastníci vzdělávacíh prgramu a analýzu knkrétních připmínek a námětů účastníků, které budu vyhdnceny a zhledněny při plánvání dalších vzdělávacích akcí. Účastníci tht vzdělávacíh mdulu nebudu pdrbeni žádným testům, všechny znalsti budu prakticky prcvičvat pd vedením lektra v průběhu celéh prgramu. Lektr bude tyt účastníky hdntit rvněž 12 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

13 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti perativně a v návaznsti na bsah vzdělávání. P uknčení vzdělávacíh prgramu bdrží účastníci certifikát svědčující tut účast a bsah vzdělávací aktivity. Cíl kurzu: Abslventi tht vzdělávacíh mdulu si prhlubí své dsavadní manažerské dvednsti a získají další infrmace mderním řízení lidských zdrjů ve veřejné správě. Budu připraveni dbře vést své pracvní týmy, hdntit své pdřízené pracvníky a mtivvat je nejen ke kvalitnímu a iniciativnímu plnění pracvním pvinnstí, ale i k jejich prfesnímu a sbnstnímu rzvji. Zárveň využijí získané znalsti k prfesinálnímu přístupu managera vůči pracvníkům nvě přicházejícím na Městský úřad, budu schpni plnit vůči nvým, ale i vůči stávajícím pracvníkům rli mentra neb kuče. Abslventi vzdělávacíh prgramu pr veducí zaměstnance budu schpni vést své pdřízené k přijímaní jedntlivých prvků firemní kultury, budu schpni jim vysvětlit na ně delegvané úkly a budu se výraznu měru pdílet na tm, aby služba, kteru Městský úřad bčanům pskytuje, byla na c mžná nejlepší úrvni. Vymezení úlhy zadavatele při realizaci zakázky Vymezení úlhy realizátra a způsb prvádění zakázky Kvalifikační pžadavky na realizátra Zadavatel specifikval pžadavky na služby. Kntaktní sba na vyžádání upřesní případné detaily. Zadavatel si vyhrazuje práv upravit finální bsah vzdělávacích prgramů p dhdě s vybraným ddavatelem/vybranými ddavateli. Realizátr navrhne a ddá služby pdle stanvených pdmínek a ve stanveném termínu. Základní Uchazeč předlží tyt listiny splu s nabídku: - riginál neb věřená kpie výpisu z bchdníh rejstříku ne starší 3 měsíce, případně jiný ficiální dklad legalizující činnst rganizace či subjektu, ze kteréh vyplývá charakter činnsti, zřizvatel a statutární zástupce (netýká se pdnikajících fyzických sb) - riginál neb věřená kpie právnění k pdnikání neb právnění k jiné činnsti vydané pdle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnsti uchazeče (u pdnikajících právnických i fyzických sb) - čestné prhlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen knkurz ani nebyl knkurz zrušen pr nedstatek majetku. Tt prhlášení musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem uchazeče, případně dlžené plnu mcí zmcňující k jednání jménem uchazeče. Pdpis na tét plné mci musí být úředně věřen (předlží všichni uchazeči) Specifické Uchazeč dále dlží: - dbrnu způsbilst a kvalifikační předpklady svéh lektrskéh týmu kpiemi dsaženéh vzdělání a věřeními dbrné praxi - příklady dříve realizvaných zakázek bdbnéh charakteru 13 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

14 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Nabídkvá cena musí být uvedena v české měně (CZK), a t v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem. Nabídkvá cena musí být definvána jak nejvýše přípustná a musí bsahvat veškeré náklady nutné k realizaci díla (zajištění lektrů, šklicích prstr, dprava lektrů apd.) včetně šklicích materiálů pr každéh účastníka. Maximální nabídkvá cena smí činit max Kč s DPH (slvy: jeden milin dvě stě šestnáct tisíc devět set devadesát krun českých), z th: Předpkládaná cena Část zakázky 1. Odbrné vzdělávání zaměstnanců v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií 2. Vzdělávání administrativních pracvníků 3. Vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí 4. Vzdělávání veducích zaměstnanců CELKEM Cena max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH Nabízející může nabídnut plnění zakázky jak celku neb plnění puze vybraných částí zakázky. Platební pdmínky /intervaly předkládání faktur, splatnst faktur apd./ Další zadávací pdmínky Platební pdmínky musí být uvedeny jak sučást smluvy díl. Fakturace prbíhá zpětně, vždy p realizaci jedntlivéh vzdělávacíh prgramu/kurzu k pslednímu dni v měsíci, kdy byl příslušný seminář uknčen. Splatnst jedntlivých faktur je 14 dní d data jejich dručení zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje práv na prvedení kntrly v sídle realizátra, mžnst věření dkladů suvisejících s realizací zakázky p dbu 10 let d uknčení realizace zakázky atd. Ddavatel má mžnst předlžit nabídku splečně s dalšími realizátry (mžnst zajistit plnění zakázky prstřednictvím dalších ddavatelů maximálně d výše 40% rzpčtu zakázky). Vybraný ddavatel/vybraní ddavatele se zavážu ddržvat publicitu pdle pravidel Operačníh prgramu Rzvje lidských zdrjů. 14 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

15 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Část zakázky 1. Odbrné vzdělávání zaměstnanců v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií Termín 09/ /2007; 09/ /2008 Délka trvání zakázky 2. Vzdělávání administrativních pracvníků 10/ / Vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí 09/ / Vzdělávání veducích zaměstnanců 03/ /2007 Celkvý časvý rzsah zakázky 09/ /2008 Předpkládané datum zahájení plnění Září 2006 Předpkládané datum uknčení plnění Červen 2008 Průběh zadávacíh řízení Termín pdání nabídky d 12,00 hd. Nabídka dručená p výše uvedeném termínu nebude zahrnuta d výběrvéh řízení. Adresa pr pdání nabídky Způsb předání nabídky /pštu, sbně, aj./ Frmální pžadavky na zpracvání nabídky /zalepená bálka, aj./ Měst Straknice Velké náměstí Straknice I Nabídka bude zaslána dpručenu pštu na adresu zadavatele (viz výše) neb dručena sbně na Pdatelnu Městskéh úřadu ve Straknicích. Celkvá nabídka musí být předlžena v českém jazyce, v jednm vyhtvení. Sučástí nabídky musí být i návrh smluvy na realizaci ddávky výše uvedených služeb pdepsaná sbu právněnu za uchazeče jednat. Nabídka, která nebude bsahvat náležitsti uvedené v tét výzvě, bude vyřazena. Nabídka musí být v zalepené bálce značena nápisem NEOTEVÍRAT Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti. Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit zadávací řízení bez udání důvdu, dmítnut všechny předlžené nabídky a nevrátit pdané nabídky. 15 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

16 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Kritéria hdncení nabídky Kritéria výběru ddavatele Kritéria hdncení frmální správnsti: - nabídka byla předána zadavateli ve stanvené lhůtě a stanveným způsbem (An - Ne) - nabídka je zpracvána v pžadvaném jazyce (An - Ne) - nabídka byla pdepsána právněnu sbu (An - Ne) - nabídka bsahuje kmpletní identifikaci uchazeče (An - Ne) - nabídka bsahuje dklady splnění kvalifikace uchazeče dle pdmínek výzvy (An - Ne) - nabídka bsahuje ppis předmětu zakázky dle pdmínek výzvy (An- Ne) Kritéria hdncení bsahvé stránky nabídky: 1. Kvalita nabízených služeb váha kritéria: 40% 2. Kvalita realizačníh týmu vč. referencí váha kritéria: 40 % 3. Nabídkvá cena váha kritéria: 20 % Hdntící kmise Předpkládaný datum vyhlášení vybranéh ddavatele Zadavatel bude hdntit dšlé nabídky prstřednictvím hdntící kmise ve slžení: - Ing. Jan Tůma - Bc. Jitka Strpnická - Ing. Eva Krausvá Vybraný ddavatel/vybraní ddavatelé pdléhají schválení Rady města Straknice. D Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV Základní škla Kvářv, kres Písek 398 55 Kvářv 80 Šklní vzdělávací prgram pr základní vzdělávání ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZŠ KOVÁŘOV 1. Identifikační údaje Název škly Adresa škly Ředitel škly Základní škla

Více

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9.

DPH), výše. Tato cena. této. Při výkonu. prostředí. podle. bankovní spojení; den. cenu dodávky; a. cena - 2 - 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9. 3. 3.1 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY V suladu se zněním 2 zákna č. 526/1990 Sb., cenách, v platném znění se cena ddávky sjednává dhdu Stran ve výši: 7.196.000,- Kč (sedmmiliónůstdevadesátšesttisíc krun českých

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání.

Nezbytné je plán sestavit, pokud usilujete o finanční prostředky od banky či investora nebo chcete sehnat společníka pro společné podnikání. PODNIKATELSKÝ PLÁN KROK ZA KROKEM Prč mít pdnikatelský plán? Jedním z nejdůležitějších krků při začátcích pdnikání je správné sestavení pdnikatelskéh plánu. Správně sestavený plán řekne, zda je prjekt

Více

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows

SMART Notebook 11. Operační systémy Windows SMART Ntebk 11 Operační systémy Windws Uživatelská příručka Pr zbrazení nápvě dy k sftwaru SMART Ntebk na svém mbilním telefnu neb jiném mbilním zařízení naskenujte následující QR kód. Upzrnění chranných

Více

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Čj: MCP8 008775/2014 2 Spis. zn.: MCP8087231/2013/0V.Pet Č.jedn.: MCP8008775/2014 Vyřizuje: Ing. Vendula Peterkvá Výrkvá část: v, v, MESTSKA CAST PRAHA 8 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - dbr výstavby - Zenklva 35,

Více

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace

Simulátor krizových procesů na úrovni krizového štábu. Systémová dokumentace UNIVERZITA OBRANY Simulátr krizvých prcesů na úrvni krizvéh štábu Systémvá dkumentace LUDÍK, Tmáš; NAVRÁTIL, Jsef; KISZA, Karel; ADAMEC, Vladimír 24.1.2012 Ppis systému Simulátr krizvých prcesů na úrvni

Více

Informace pro žadatele - SZP 2015

Informace pro žadatele - SZP 2015 Infrmace pr žadatele - SZP 2015 ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL, AKTIVNÍ ZEMĚDĚLEC V rce 2015 dchází ke změně subjektů, které mhu být příjemci některé z dtací patření v rámci Jedntné žádsti. ZEMĚDĚLSKÝ PODNIKATEL

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Václav Dunovský UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Václav Dunvský Dpravní fakulta Jana Pernera Bezpečnstní rám závdníh autmbilu z hlediska psuzení knstrukce výpčtvým mdelváním

Více

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2

Zadávací dokumentace. Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení Program výcviku a vzdělávání Pars nova a.s. - 2 dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů OP RLZ, číslo vydání 2 Zadavatel: Pars nova a.s. Žerotínova

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Příručka pro střední školy - - žadatele a příjemce v oblasti podpory 1.5 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE: 1 VYDAL: Řídicí orgán OP VK DATUM PLATNOSTI:

Více

Bereme na sebe vaše rizika

Bereme na sebe vaše rizika Bereme na sebe vaše rizika Na c se můžete těšit Kd jsme a čím Jak 2 Přednášející Kd jsme a čím Jan Dubec Člen dzrčí rady EGAP Veducí ddělení pjištění teritriálních rizik 3 22 let pdprujeme český exprt

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro zadání na služby dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Název veřejné zakázky: Hodnocení implementačního systému

Více

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice

Vytvoření krátkých animovaných filmů a kompilačního DVD pro potřeby informační kampaně v oblasti propagování práv dětí v České republice ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY zadávané dle ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále i jen zákon ), a v souladu s

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

Administrace Enterprise vlastnosti. 2014 Profinit. All rights reserved.

Administrace Enterprise vlastnosti. 2014 Profinit. All rights reserved. Administrace Enterprise vlastnsti RNDr. Ondřej Zýka ndrej.zyka@prfinit.eu 2014 Prfinit. All rights reserved. Obsah Cíle administrace Instalace Zálhvání Zajištění dstupnsti Sledvání Ladění Zajištění bezpečnsti

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM VEŘEJNOSPRÁVNÍ ČINNOST Zpracoval kolektiv pedagogických pracovníků Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné

Více

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce

Mapování krajského prostředí pro vznik partnerství na trhu práce TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY PROJEKT INSTITUT TRHU PRÁCE PODPŮRNÝ SYSTÉM SLUŽEB ZAMĚSTNANOSTI Registrační číslo projektu : CZ.04.1.03/1.2.00.1/0008

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

Bezpečnostní list dle EHS

Bezpečnostní list dle EHS Obchdní jmén: TESON Bezpečnstní list dle EHS Aktuální verze: 1.0.0, vytvřená dne: 15.01.2015 Nahrazená verze: -, vytvřená dne: - blast: CZ ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a splečnsti/pdniku 1.1 Identifikátr

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711

Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Váš dopis značky / ze dne Naše značka Vyřizuje / telefon Praha 24. března 2014 CTU- 6 115/2014-606 Mgr. Jan Kroj 224 004 711 Věc: Výzva k podání nabídky Česká republika Český telekomunikační úřad, se sídlem:

Více

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN

L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN L U T Í N I. SOUBORU ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce SOUBOR ZMĚN Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE LUTÍN UPRAVENÝ NÁVRH Evidenční čísl zhtvitele

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více