ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO UCHAZEČE"

Transkript

1 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti ZADÁVACÍ DOKUMENTACE a POKYNY PRO UCHAZEČE 1 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

2 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Název zakázky Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Zadavatel Název zadavatele Právní frma Měst Straknice Obec IČ DIČ Sídl Osba právněná jednat jménem zadavatele CZ Velké Náměstí 2, Straknice Ing. Pavel Vndrys, starsta města Kntaktní sba Jmén Bc. Jitka Strpnická Telefn ZAKÁZKA Druh zakázky Vymezení předmětu zakázky Služby Předmětem zakázky je uzavření smluvy díl na realizaci služeb vzdělávání zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice v rámci prjektu s názvem Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti. Tent prjekt je realizván v rámci grantvéh schématu Adaptabilita a pdpra knkurenceschpnsti pdniků a rganizací - patření 4.1 Operačníh prgramu Rzvj lidských zdrjů. Prjekt je financván z prstředků Evrpskéh sciálníh fndu a státníh rzpčtu České republiky. 2 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

3 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Ppis zakázky Cíle zakázky: Hlavním cílem je systematické a cílevědmé rzšiřvání a prhlubvání kvalifikace zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice (MěÚ). Specifické cíle: - zvýšení adaptability zaměstnanců MěÚ Straknice - zvýšení dbrných znalstí, dvednstí, kvalifikací a kmpetencí zaměstnanců MěÚ Straknice - zvyšvání a zkvalitňvání nabídky vzdělávání pr zaměstnance MěÚ Straknice nad rámec pvinnéh vzdělávání, které ukládá zákn č. 312/2002 Sb. úřednících územních samsprávných celků a změně některých záknů v platném znění Ppis zakázky: Realizace vzdělávání zaměstnanců Městskéh úřadu Straknice prběhne v rámci 4 vzdělávacích prgramů vzdělávání v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií, vzdělávání administrativních pracvníků, vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí, vzdělávání veducích zaměstnanců. Zakázka je členěna na 4 samstatné části: 1. část zakázky: ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Účastníci: všichni zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 150 / 12 skupin Náplň kurzu: Vzdělávací prgram bsahuje celkem 7 mdulů v rzsahu vždy 5 hdin (tj. celkem 35 hdin), přičemž ke kumulaci výuky více mdulů v rámci jednh dne nebude dcházet. Osnva kurzu: Mdul 1: Úvd d užívání infrmačních technlgií Abslvent získá základní znalsti z blasti infrmačních technlgií na becné úrvni, przumí pjmům týkajících se technickéh vybavení (hardware, sftware) a infrmačních technlgií (uchvání dat a paměť). Dále by měl przumět suvislstem mezi pužívanými aplikacemi a pužívání infrmačních sítí v pčítačvé praxi. - úvd d pčítačvé terminlgie (hardware, sftware, infrmační technlgie, typy pčítačů, hlavní části pčítače, výkn pčítače) - hardware (technické vybavení) - sftware (prgramvé vybavení) - infrmační sítě - infrmační technlgie v každdenním živtě - zdraví a bezpečnst, živtní prstředí (ergnmie, zdravtní prblémy apd.) - bezpečnst (zabezpečení infrmací, pčítačvé viry) - cpyright a zákn - zákn na chranu dat Mdul 2: Operační systém (Windws XP) Abslvent získá znalsti a schpnsti využívat základních funkcí pčítače a peračníh systému; upravit základní nastavení, pužívat nápvědu a uknčit nereagující aplikace; práce v desktpu, s iknami, s kny na plše brazvky. 3 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

4 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti - základní infrmace a perace - prstředí pracvní plchy - rganizace subrů - viry - řízení tisku Mdul 3: Textvý editr (MS Wrd) Abslvent bude schpen pužívat textvý prcesr, perace spjené s tvrbu, frmátváním, úpravu dkumentu; kpírvání, přesuvání textů; pužívat pkrčilé funkce suvisející s vládáním textvéh editru, tvrba tabulek, pužívání brázků a grafických bjektů v rámci dkumentu a využívání nástrjů hrmadné krespndence. - základy práce s textvým editrem - základní perace (vkládání, výběr, editvání, kpírvání, přesun, mazání, vyhledávání, nahrazvání dat) - frmátvání textu, dstavce, dkumentu - bjekty tabulky, brázky, grafické bjekty, grafy - hrmadná krespndence - tisk Mdul 4: Tabulkvý prcesr (MS Excel) Abslvent bude schpen: pužívat tabulkvý prcesr, perace spjené s tvrbu, frmátváním a pužíváním tabulkvéh kalkulátru, standardní matematické a lgické perace s pužitím základních vzrců a funkcí, vytvářet a frmátvat grafy, diagramy. - základy práce s tabulkvým prcesrem - práce s buňkami - pracvní list a práce s ním - vzrce a funkce - frmátvání - diagramy, grafy - tisk Mdul 5: Databáze (MS Access) Abslvent bude schpen: pužívat databáze a pužívat je na sbním pčítači, vytvřit a upravit tabulky, dtazy, frmuláře a sestavy a vhdně je upravit k distribuci, získat infrmace z existující databáze pmcí nástrjů pr výběr a třídění dat. - základy práce s databázemi - tabulky - frmuláře - získávání infrmací (základní perace, dtazy, třídění záznamů) - sestavy a práce s nimi - tisk 4 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

5 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Mdul 6: Prezentace (MS PwerPint) Abslvent bude schpen: využívat prezentační nástrje sbníh pčítače, prvést základní úkly, jak je tvrba, frmátvání, úprava a příprava prezentací pr tištěnu distribuci a předvedení; kpírvat a přesuvat text, brázky, grafické bjekty a grafy v rámci prezentace neb mezi různými prezentacemi, pužívání různých efektů pčítačvé prezentace. - základy práce s prezentací - vytváření prezentací - text a brázky - diagramy, grafy, kreslené bjekty - efekty pčítačvé prezentace - tisk Mdul 7: Internet a Abslvent bude schpen v blasti: 1) Infrmací: hledat infrmace, rzumět základním pjmům a termínům spjeným s pužíváním internetu včetně bezpečnstních patření, pracvat se základními vyhledávacími nástrji v rámci webvých prhlížečů a vyhledávacích prgramů, výsledky značit zálžkami, vytisknut Webvé stránky a výsledky hledání, rientvat se ve frmulářích zpřístupněných pmcí Webvé stránky. 2) Kmunikace: rzumět základním pjmům s pužíváním elektrnické pšty ( ) včetně bezpečnstníh patření, pužívat k desílání a přijímání zpráv, připjvat dkumenty neb subry ke zprávě a rganizvat a spravvat slžky neb adresáře zpráv v rámci SW elektrnické pšty. - základy práce s internetem (pjmy, úprava základních nastavení apd.) - webvá navigace, pužívání zálžek - vyhledávání webvých stránek - základy práce s elektrnicku pštu - vé zprávy a práce s nimi - rganizvání vých zpráv Metda hdncení v rámci kurzu: P uknčení každéh mdulu slží účastníci vzdělávacíh prgramu závěrečný test prvěřující získané znalsti jak teretické, tak především jejich pužití na knkrétních praktických příkladech. P uknčení celéh vzdělávacíh prgramu prvede jeh ddavatel písemné zhdncení kurzu, jehž sučástí bude analýza stavu znalstí účastníků před začátkem vzdělávání a p jeh uknčení a dpručení pr další rzvj účastníků kurzu v tét blasti d buducna. Každý abslvent kurzu bdrží svědčení abslvvání kurzu. Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu si prhlubí sučasné znalsti a dvednsti v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií. Naučí se lépe využívat výpčetní techniku ke své práci a efektivněji tak vyknávat některé agendy vyplývající z jejich pracvníh zařazení. Zárveň získají infrmace i dalších cestách, které infrmační a kmunikační technlgie umžňuje a tevře se jim prstr pr iniciativní přístup k jejímu dalšímu využívání. 5 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

6 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti 2. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ADMINISTRATIVNÍCH PRACOVNÍKŮ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 15 / 1 skupina Vzdělávací mdul je určen pr tzv. prv-kntaktní pracvníky. Ti jsu čast těmi prvními, se kterými se klient, přicházející na Městský úřad, setkává. Jedná se pracvnice sekretariátu starsty města a sekretariátů jedntlivých veducích dbrů, pracvnice městskéh infrmačníh centra, pracvníky pdatelny Městskéh úřadu a pracvnice zabezpečující agendu prtklu. Náplň kurzu: Vzdělávací prgram bsahuje celkem 4 mduly. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Úspěšná kmunikace s veřejnstí 2 dny / 14 hdin 2. Prfesinální asistentka 1 den / 7 hdin 3. Krespndence v úředním styku 0,5 dne / 4 hdiny 4. Prfesinální vizáž 0,5 dne / 3 hdiny CELKOVÝ ROZSAH 4 dny / 28 hdin Osnva kurzu: Mdul 1: Úspěšná kmunikace s veřejnstí Délka: 2 dny p 7 vyučvacích hdinách kmunikační schéma, pzitivní vyjadřvání, srzumitelnst, význam sdělení, slvvání a udílení pkynů, paralingvistická stránka řeči, slva s pzitivním a negativním nábjem, kmunikace hrizntální a vertikální, aktivní nasluchání, nejčastější chyby a bariéry a efektivní kmunikace, význam a pužívání neverbální kmunikace, ční kntakt, mimika, gesta, pstj a phyby, dteky a vzdálenst, napdbvání a zrcadlení, řeč těla a dplňky (cigarety, brýle, ), jak dát najev mc, vzájemná prpjenst a závislst verbální a neverbální kmunikace Mdul 2: Prfesinální asistentka Délka: 1 den - 7 vyučvacích hdin vytváření a udržvání pzitivníh klimatu na pracvišti, stanvení pririt v práci sekretářky, rganizace a řízení práce sekretariátu stanvení pravidel vzájemné kmunikace, týmvá splupráce, jak vylepšit image, pravidla splečenskéh chvání, jak jednat s návštěvníky a sjednat pracvní schůzku, příprava splečenských a pracvních akcí, zásady správnéh telefnvání Mdul 3: Krespndence v úředním styku Délka: ½ dne - 4 vyučvací hdiny nvé ČSN nrmy psaní, nrmy krespndence, dpis jak firemní a sbní prezentace, typy dpisů a jejich psaní (vhdné slvvání, zaběhlé frmulace) 6 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

7 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Mdul 4: Prfesinální vizáž Délka: ½ dne - 3 vyučvací hdiny Metda hdncení v rámci kurzu: - certifikát na mdul Úspěšná kmunikace s veřejnstí - hdntící mřížky - frmulář hdncení kurzu účastníkem - zpětná vazba lektra zadavateli ve frmě závěrečné zprávy z kurzu - akční plány d praxe a práce s nimi Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu budu schpni lépe kmunikvat s klienty, kteří přicházejí na městský úřad. Budu připraveni jim efektivně napmáhat při vyřizvání jejích žádstí, srzumitelně pdávat ptřebné infrmace a svým krektním vystupváním budu přispívat ke kvalitní službě veřejnsti a k utváření dbréh jména úřadu. 3. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ V OBLASTI PSYCHOSOCIÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 60 / 4 skupiny Tht vzdělávacíh mdulu se zúčastní vybraní zaměstnanci MěÚ Straknice, kteří jsu z titulu svéh pracvníh zařazení v častém styku s klienty, sbně přebírají a vyřizují jejich žádsti a čast se dstávají d knfliktních situací, pkud klientvi nelze v jeh pžadavcích jednznačně vyhvět. Specifikace skupin : 1. veducí dbrů MěÚ, veducí kanceláře tajemníka a tajemník 2. pracvníci sciálníh dbru 3. pracvníci na úsecích přestupkvéh řízení, vymáhání phledávek, pkut a daní, bytvéh hspdářství, ddělení kntrly, majetkvý dbr 4. tzv. přepážkví pracvníci správníh dbru a dbru dpravy Náplň kurzu: Na začátku cyklu je zjištěna a definvána úrveň vědmstí, dvednstí a ptenciál rzvjvých ptřeb účastníků skupiny a pdle th jsu lektrem přizpůsbena jedntlivá témata a jejich úrveň. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Kmunikace s různými typy lidí 1 den / 8 hdin 2. Zvládání prblémvých a nárčných situací 1 den / 8 hdin 3. Asertivní jednání 1 den / 8 hdin 4. Trénink zvládání nárčných situací z praxe účastníků pakvání a prhlubvání kmunikačních dvednstí 1 den / 8 hdin 5. Týmvá splupráce a zvládání stresu 2 dny / 16 hdin CELKOVÝ ROZSAH 6 dnů / 48 hdin 7 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

8 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Osnva kurzu: Mdul 1: Kmunikace s různými typy lidí Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Zákaznický přístup ve službách bčanům Vcítit se d rle bčana Základy typlgie sbnstí (wrkshp) prč jsu lidé dlišní hlavní typy lidí, jejich charakteristické jednání a verbální i neverbální prjevy sebepznání identifikace vlastníh typu člvěka, mje silné a slabé stránky Jak efektivně kmunikvat s různými typy lidí rzdíly v mtivaci vlba kuzelných slůvek přijímání a zpracvání infrmací u jedntlivých typů lidí mdifikace vlastníh chvání a jednání, jak se přizpůsbit situaci a partnervi v jednání Nácvik jednání s vybranými typy lidí Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 2: Zvládání prblémvých a nárčných situací (trénink) Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Zdrje mžných knfliktů při kmunikaci a jak jim předcházet (seminář) Knflikty knflikt jak běžná sučást živta typy knfliktů zdrje, příčiny a příznaky knfliktů strategie zvládání knfliktů Řízení kmunikace s prblematickými typy lidí vytipvání a charakteristika nejbvyklejších typů lidí z praxe účastníků příklady taktik pr efektivní jednání - mnhmluvný x nemluvný člvěk - agresivní člvěk - manipulátr Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 3: Asertivní jednání Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy Filsfie asertivníh jednání c je a c není asertivita sebeprsazení mdel OK-OK výhdy asertivníh jednání Základy asertivní techniky a jejich využití v praxi úředníka pškzená gramfnvá deska 8 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

9 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti technika tevřených dveří negativní dtazvání srvnání technik a kdy kteru vlit skupinvé cvičení výběr a aplikace asertivních technik 10 základních asertivních práv (seminář) Nácvik asertivních technik pr vybrané situace z praxe účastníků (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 4: Trénink zvládání nárčných situací z praxe účastníků Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Opakvání mdulů 1 3 Ohlédnutí za praxí rekapitulace zkušenstí Nácvik knkrétních situací, řešení mdelvých případů (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 5: Týmvá splupráce a zvládání stresu Tým výhdy a nevýhdy týmu faktry vlivňující efektivitu týmu cvičení identifikace méh týmu splupráce mezi týmy princip vnitřníh zákazníka Týmvé rle (dle Belbina) ppis týmvých rlí identifikace lidí v týmu příns týmvých rlí pr tým Rzvj efektivních pracvních vztahů mžnsti přenášení dpvědnsti na jedntlivé členy týmu jakým způsbem vlivňují různé pracvní styly výknnst a klima uvnitř týmu rzvíjení flexibility manažera pdpra sudržnsti týmu vytváření splečných vizí a hdnt Hra na rzvj týmvé splupráce Síla prvníh djmu základ pr pzitivní vztah s lidmi vzhled pracvníka městskéh úřadu (pravidla) c nás říká vzhled sbní pradna vizážistky péče pleť, základy líčení, kmbinvatelný šatník Stres frma psychické zátěže (seminář) příčiny vzniku a zdrje stresu vliv stresu na člvěka a jeh pracvní výkn hlavní stresry Využití relaxačních metd v rámci sbníh rzvje (trénink) 9 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

10 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti przumění účinkům relaxačních metd a technik z hlediska udržvání psychické a fyzilgické rvnváhy rganizmu Shrnutí, vyhdncení, závěr přehled, praktické svjení a využití některé z svědčených relaxačních technik jak prstředku regenerace pracvních sil Metda hdncení v rámci kurzu: P abslvvání vzdělávacíh prgramu lektr zhdntí jeh průběh, jedntlivě upzrní účastníky na prblematické blasti a individuálně navrhne další rzvjvý prgram. Ddavatel vzdělávacíh prgramu vypracuje p jeh sknčení závěrečnu zprávu průběhu a výsledcích celéh vzdělávacíh prcesu, bsahující především vyhdncení šklení lektrem, vyhdncení z hlediska stanvených cílů, dpručení dalšíh rzvje účastníků a návrh vybraných vhdných metd, rekapitulaci metd pužívaných při výuce. Dále bude závěrečná zpráva bsahvat statistické zpracvání hdntících dtazníků, které vyplní účastníci vzdělávacíh prgramu a analýzu knkrétních připmínek a námětů účastníků, které budu vyhdnceny a zhledněny při plánvání dalších vzdělávacích akcí. Účastníci tht vzdělávacíh mdulu nebudu pdrbeni žádným testům, všechny znalsti budu prakticky prcvičvat pd vedením lektra v průběhu celéh prgramu. Lektr bude účastníky hdntit rvněž perativně a v návaznsti na bsah vzdělávání. P uknčení vzdělávacíh prgramu bdrží účastníci certifikát svědčující tut účast a bsah vzdělávací aktivity. Cíl kurzu: Abslventi vzdělávacíh prgramu získají teretické znalsti typlgii sbnstí klientů a adekvátních způsbech jednání s nimi. V praxi pak z prjevů jedntlivých klientů včetně verbální a neverbální kmunikace dkáží individuálně zanalyzvat situaci, zvlit nejefektivnější způsb kmunikace a zabránit tak zbytečným knfliktním mmentům. Naučí se krektnímu jednání vůči bčanvi i v situacích, kdy pracvník nemůže zcela naplnit všechna klientva čekávání. Účastníci kurzu si dále svjí nvé znalsti v blasti týmvé splupráce, zdknalí se v kmunikaci mezi jedntlivými členy pracvních týmů a v nepslední řadě se seznámí s metdami relaxačních technik a s mžnstí jejich využití v rámci jak prfesníh, tak sbnstníh rzvje. 4. část zakázky: VZDĚLÁVÁNÍ VEDOUCÍCH ZAMĚSTNANCŮ Účastníci: zaměstnanci MěÚ Straknice, pčet: 15 / 1 skupina Tht vzdělávacíh mdulu se zúčastní veducí dbrů městskéh úřadu, veducí kanceláře tajemníka a tajemník MěÚ. Náplň kurzu: Na začátku cyklu je zjištěna a definvána úrveň vědmstí, dvednstí a ptenciál rzvjvých ptřeb účastníků skupiny a pdle th jsu lektrem přizpůsbena jedntlivá témata a jejich úrveň. MODUL ČASOVÁ DOTACE 1. Vedení a mtivace lidí 1 den / 8 hdin 2. Hdntící phvry a rzvj pdřízených 1 den / 8 hdin 3. Efektivní vedení prad a delegvání 1 den / 8 hdin CELKOVÝ ROZSAH 3 dny / 24 hdin 10 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

11 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Osnva kurzu: Mdul 1: Vedení a mtivace lidí Úvd d prgramu, seznámení s cíli a tématy Osbnst manažera (wrkshp) (wrkshp) Styly vedení sbnst členů týmu dvednsti ptřebné pr vedení lidí manažer jak vzr veducí pracvník městskéh úřadu jak manažer (seminář) histrie manažerských škl aut-diagnstika vlastníh řídícíh stylu Druhy manažerských phvrů a jejich zvláštnsti zadávání úklů, delegvání hdntící a vytýkací rzhvr Praktický nácvik manažerských phvrů Terie pracvní mtivace Individuální ptřeby a jejich krdinace (Maslw) Mtivační faktry (trénink) (seminář) mtivy a stimuly d mtivace k zapjení význam uznání, zapjení, dpvědnsti a úspěšnsti vztah pracvní spkjensti a efektivity práce nástrje zjišťvání mtivace Mtivace jedntlivce, mtivace týmu vybrat správné hybné páky pr danu akci Mtivační rzhvr každdenní příležitst manažera (trénink) Shrnutí, vyhdncení, závěr Mdul 2: Hdntící phvry a rzvj pdřízených Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy (wrkshp) Systém hdncení a jeh návaznst na plány vzdělávání a kariérní růst Hdntící phvr příprava ze strany hdntitele a hdncenéh správně vedený průběh phvru a jeh vyhdncení materiály k hdntícímu phvru a jak je pužívat rzbr frmuláře splečnsti význam zpětné vazby jak dávat zpětnu vazbu 11 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

12 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Kmunikace při hdntícím phvru (trénink hraní rlí) umění nasluchat a klást tázky využití asertivních technik při vznášení a přijímání kritiky řešení krizvých situací, které mhu vzniknut při phvru (agrese, manipulace, pláč, nátlak, ) Pdpra pdřízených při zlepšvání práce - základy kučingu Nácvik vedení mtivujícíh hdntícíh rzhvru na mdelvých situacích Shrnutí, vyhdncení, závěr (trénink) Mdul 3: Efektivní vedení prad a delegvání Úvd d prgramu, seznámení s cíly a tématy Typy prad Fáze prady Jak připravit efektivní pradu (wrkshp) (seminář) stanvení cíle a prgramu prady materiální příprava, rganizace stanvení rámce jednání vzhledem k cíli Metdy řízení prad nástrje řízení prady jednání s různými typy účastníků Rle a dvednsti veducíh prady ujasnění si vlastní zdpvědnsti za kvalitu prady struktura prady časvá kntrla jak se vyhnut ztrátám času zápis z prady - SMART Delegvání nástrj efektivníh řízení c delegvat faktry vlivňující delegvání přínsy delegvání vžité výhrady prti delegvání Shrnutí, vyhdncení, závěr Metda hdncení v rámci kurzu: P abslvvání vzdělávacíh prgramu lektr tht vzdělávání zhdntí jeh průběh, jedntlivě upzrní účastníky na prblematické blasti a individuálně navrhne další rzvjvý prgram. Ddavatel vzdělávacíh prgramu vypracuje p jeh sknčení závěrečnu zprávu průběhu a výsledcích celéh vzdělávacíh prcesu, bsahující především vyhdncení šklení lektrem, vyhdncení z hlediska stanvených cílů, dpručení dalšíh rzvje účastníků a návrh vybraných vhdných metd, rekapitulaci metd pužívaných při výuce. Dále bude závěrečná zpráva bsahvat statistické zpracvání hdntících dtazníků, které vyplní účastníci vzdělávacíh prgramu a analýzu knkrétních připmínek a námětů účastníků, které budu vyhdnceny a zhledněny při plánvání dalších vzdělávacích akcí. Účastníci tht vzdělávacíh mdulu nebudu pdrbeni žádným testům, všechny znalsti budu prakticky prcvičvat pd vedením lektra v průběhu celéh prgramu. Lektr bude tyt účastníky hdntit rvněž 12 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

13 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti perativně a v návaznsti na bsah vzdělávání. P uknčení vzdělávacíh prgramu bdrží účastníci certifikát svědčující tut účast a bsah vzdělávací aktivity. Cíl kurzu: Abslventi tht vzdělávacíh mdulu si prhlubí své dsavadní manažerské dvednsti a získají další infrmace mderním řízení lidských zdrjů ve veřejné správě. Budu připraveni dbře vést své pracvní týmy, hdntit své pdřízené pracvníky a mtivvat je nejen ke kvalitnímu a iniciativnímu plnění pracvním pvinnstí, ale i k jejich prfesnímu a sbnstnímu rzvji. Zárveň využijí získané znalsti k prfesinálnímu přístupu managera vůči pracvníkům nvě přicházejícím na Městský úřad, budu schpni plnit vůči nvým, ale i vůči stávajícím pracvníkům rli mentra neb kuče. Abslventi vzdělávacíh prgramu pr veducí zaměstnance budu schpni vést své pdřízené k přijímaní jedntlivých prvků firemní kultury, budu schpni jim vysvětlit na ně delegvané úkly a budu se výraznu měru pdílet na tm, aby služba, kteru Městský úřad bčanům pskytuje, byla na c mžná nejlepší úrvni. Vymezení úlhy zadavatele při realizaci zakázky Vymezení úlhy realizátra a způsb prvádění zakázky Kvalifikační pžadavky na realizátra Zadavatel specifikval pžadavky na služby. Kntaktní sba na vyžádání upřesní případné detaily. Zadavatel si vyhrazuje práv upravit finální bsah vzdělávacích prgramů p dhdě s vybraným ddavatelem/vybranými ddavateli. Realizátr navrhne a ddá služby pdle stanvených pdmínek a ve stanveném termínu. Základní Uchazeč předlží tyt listiny splu s nabídku: - riginál neb věřená kpie výpisu z bchdníh rejstříku ne starší 3 měsíce, případně jiný ficiální dklad legalizující činnst rganizace či subjektu, ze kteréh vyplývá charakter činnsti, zřizvatel a statutární zástupce (netýká se pdnikajících fyzických sb) - riginál neb věřená kpie právnění k pdnikání neb právnění k jiné činnsti vydané pdle zvláštních právních předpisů, která je předmětem činnsti uchazeče (u pdnikajících právnických i fyzických sb) - čestné prhlášení, kterým uchazeč stvrzuje, že není v likvidaci, a že v uplynulých 3 letech nebyl na majetek uchazeče vyhlášen knkurz ani nebyl knkurz zrušen pr nedstatek majetku. Tt prhlášení musí být pdepsán sbu právněnu jednat jménem uchazeče, případně dlžené plnu mcí zmcňující k jednání jménem uchazeče. Pdpis na tét plné mci musí být úředně věřen (předlží všichni uchazeči) Specifické Uchazeč dále dlží: - dbrnu způsbilst a kvalifikační předpklady svéh lektrskéh týmu kpiemi dsaženéh vzdělání a věřeními dbrné praxi - příklady dříve realizvaných zakázek bdbnéh charakteru 13 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

14 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Pžadavky na zpracvání nabídkvé ceny Nabídkvá cena musí být uvedena v české měně (CZK), a t v členění: cena bez DPH, DPH, cena celkem. Nabídkvá cena musí být definvána jak nejvýše přípustná a musí bsahvat veškeré náklady nutné k realizaci díla (zajištění lektrů, šklicích prstr, dprava lektrů apd.) včetně šklicích materiálů pr každéh účastníka. Maximální nabídkvá cena smí činit max Kč s DPH (slvy: jeden milin dvě stě šestnáct tisíc devět set devadesát krun českých), z th: Předpkládaná cena Část zakázky 1. Odbrné vzdělávání zaměstnanců v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií 2. Vzdělávání administrativních pracvníků 3. Vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí 4. Vzdělávání veducích zaměstnanců CELKEM Cena max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH max Kč s DPH Nabízející může nabídnut plnění zakázky jak celku neb plnění puze vybraných částí zakázky. Platební pdmínky /intervaly předkládání faktur, splatnst faktur apd./ Další zadávací pdmínky Platební pdmínky musí být uvedeny jak sučást smluvy díl. Fakturace prbíhá zpětně, vždy p realizaci jedntlivéh vzdělávacíh prgramu/kurzu k pslednímu dni v měsíci, kdy byl příslušný seminář uknčen. Splatnst jedntlivých faktur je 14 dní d data jejich dručení zadavateli. Zadavatel si vyhrazuje práv na prvedení kntrly v sídle realizátra, mžnst věření dkladů suvisejících s realizací zakázky p dbu 10 let d uknčení realizace zakázky atd. Ddavatel má mžnst předlžit nabídku splečně s dalšími realizátry (mžnst zajistit plnění zakázky prstřednictvím dalších ddavatelů maximálně d výše 40% rzpčtu zakázky). Vybraný ddavatel/vybraní ddavatele se zavážu ddržvat publicitu pdle pravidel Operačníh prgramu Rzvje lidských zdrjů. 14 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

15 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Část zakázky 1. Odbrné vzdělávání zaměstnanců v blasti infrmačních a kmunikačních technlgií Termín 09/ /2007; 09/ /2008 Délka trvání zakázky 2. Vzdělávání administrativních pracvníků 10/ / Vzdělávání zaměstnanců v blasti psychsciálních dvednstí 09/ / Vzdělávání veducích zaměstnanců 03/ /2007 Celkvý časvý rzsah zakázky 09/ /2008 Předpkládané datum zahájení plnění Září 2006 Předpkládané datum uknčení plnění Červen 2008 Průběh zadávacíh řízení Termín pdání nabídky d 12,00 hd. Nabídka dručená p výše uvedeném termínu nebude zahrnuta d výběrvéh řízení. Adresa pr pdání nabídky Způsb předání nabídky /pštu, sbně, aj./ Frmální pžadavky na zpracvání nabídky /zalepená bálka, aj./ Měst Straknice Velké náměstí Straknice I Nabídka bude zaslána dpručenu pštu na adresu zadavatele (viz výše) neb dručena sbně na Pdatelnu Městskéh úřadu ve Straknicích. Celkvá nabídka musí být předlžena v českém jazyce, v jednm vyhtvení. Sučástí nabídky musí být i návrh smluvy na realizaci ddávky výše uvedených služeb pdepsaná sbu právněnu za uchazeče jednat. Nabídka, která nebude bsahvat náležitsti uvedené v tét výzvě, bude vyřazena. Nabídka musí být v zalepené bálce značena nápisem NEOTEVÍRAT Výběrvé řízení v rámci prjektu Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti. Zadavatel si vyhrazuje práv zrušit zadávací řízení bez udání důvdu, dmítnut všechny předlžené nabídky a nevrátit pdané nabídky. 15 Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

16 Vzdělávání jak základ prfesinální služby veřejnsti Kritéria hdncení nabídky Kritéria výběru ddavatele Kritéria hdncení frmální správnsti: - nabídka byla předána zadavateli ve stanvené lhůtě a stanveným způsbem (An - Ne) - nabídka je zpracvána v pžadvaném jazyce (An - Ne) - nabídka byla pdepsána právněnu sbu (An - Ne) - nabídka bsahuje kmpletní identifikaci uchazeče (An - Ne) - nabídka bsahuje dklady splnění kvalifikace uchazeče dle pdmínek výzvy (An - Ne) - nabídka bsahuje ppis předmětu zakázky dle pdmínek výzvy (An- Ne) Kritéria hdncení bsahvé stránky nabídky: 1. Kvalita nabízených služeb váha kritéria: 40% 2. Kvalita realizačníh týmu vč. referencí váha kritéria: 40 % 3. Nabídkvá cena váha kritéria: 20 % Hdntící kmise Předpkládaný datum vyhlášení vybranéh ddavatele Zadavatel bude hdntit dšlé nabídky prstřednictvím hdntící kmise ve slžení: - Ing. Jan Tůma - Bc. Jitka Strpnická - Ing. Eva Krausvá Vybraný ddavatel/vybraní ddavatelé pdléhají schválení Rady města Straknice. D Prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Ddávka vzdělávacích aktivit pr realizaci prjektu Zvýšení adaptability zaměstnanců SEMIX PLUSO, spl. s r.. jejich vzděláváním. Identifikační údaje Zadavatel (název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny

základní rozsah seminářů: 3-8 vyučovacích hodin (1 vyučovací den) cena seminářů: 7.000 Kč za 1 vyučovací den (8 hodin), 13.000 Kč za 2 vyučovací dny Měkké dvednsti (semináře, výcviky, wrkshpy, knzultace, kučvání, mentring ) MĚKKÉ DOVEDNOSTI SOFT SKILLS ING. MGR. MARIE NOVÁKOVÁ základní rzsah seminářů: 3-8 vyučvacích hdin (1 vyučvací den) cena seminářů:

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané

Vyzýváme Vás k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu nazvané Husv náměstí 42 41156 Bhušvice nad Ohří tel.: +420 416781122 fax: +420 416781122 e-mail: mu@bhusvice.cz Bhušvice nad Ohří, dne 8.března 2011 Věc: Výzva k pdání cenvé nabídky na veřejnu zakázku maléh rzsahu

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku: Právní služby a poradenství pro Regionální radu regionu soudržnosti Jihovýchod Výzva k pdání nabídky na veřejnu zakázku: Právní služby a pradenství pr Reginální radu reginu sudržnsti Jihvýchd zadávanu pdle 6 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, jak zakázku

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Č. j. 3/2011-PK Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky 46/11/29 Název prgramu: Registrační čísl prjektu Název prjektu: Operační prgram Vzdělávání pr knkurenceschpnst CZ.1.07/4.1.00/06.0001 CZ.1.07/4.1.00/06.0002

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): Odbrný kurz: I. Systém řízení jaksti v elektr-výrbě rzvj dbrných

Více

2 1) ZajiŠtěnívýknu technickéh dzru stavebníka (TDs dle příslušnélegislativy) za stavebníka (investra), kteru je Městská Část BrnČernvice (případně i příslušné svj _ Splečenstvívlastníků jedntek, jehž

Více

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samostatná odborná práce

65 51 H/01 Kuchař číšník. Téma 2012_SOP_ kuchař, číšník samostatná odborná práce 65 51 H/01 Kuchař číšník Téma "2012_SOP_ kuchař, číšník" samstatná dbrná práce 1. Zadání samstatné dbrné práce (SOP) Předlžené zadání je sučástí jedntnéh zadání závěrečných zkušek a jeh realizace je pvinná.

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce maléh rzsahu na stavební práce a ddávky, nespadající pd aplikaci Zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách. Druh zadávacíh řízení: Veřejná zakázka maléh rzsahu na

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK

Charakteristika vyučovacího předmětu RUSKÝ JAZYK Gymnázium, Milevsk, Masarykva 183 Šklní vzdělávací prgram (ŠVP) pr nižší stupeň smiletéh všebecnéh studia 5.1.4. Jazyk a jazykvá kmunikace Charakteristika vyučvacíh předmětu RUSKÝ JAZYK Obsahvé, časvé

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016

Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT, metodik ICT. Plán práce 2015/2016 Š K O L N Í R O K 2 0 1 5 / 2 0 1 6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT, metdik ICT Plán práce 2015/2016 Náplň činnsti Náplň práce ICT krdinátra vychází z vyhlášky 317/2005

Více

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení

Sylabus modulu: D Útvarové a procesní řízení, plánování, IT podpora projektového řízení Sylabus mdulu: D Útvarvé a prcesní řízení, plánvání, IT pdpra prjektvéh řízení Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř.

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo vedoucího inspektora Oblastního inspektorátu práce pro hlavní město Prahu Oznámení vyhlášení výběrvéh řízení na služební míst veducíh inspektra Oblastníh inspektrátu práce pr hlavní měst Prahu Praha 18. srpna 2015 Č. j. MV-108490-4/OSK-2015 Náměstek ministra vnitra pr státní

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Město VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY V RÁMCI ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU: č. 20/2012/Měst Odstranění závad z revize elektrickéh zařízení v bjektu č.p. 826 ul. Bartňva v Pardubicích 1. Základní údaje zadavateli:

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. Název zadavatele: Emc spl.

Více

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE

INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE INTRANET V JVK ČESKÉ BUDĚJOVICE Vladimír Pávek, Jihčeská vědecká knihvna v Českých Budějvicích Úvd Jihčeská vědecká knihvna (JVK) v Českých Budějvicích prvzuje své webvé stránky d začátku rku 1996 (tehdy

Více

Vítejte na 1. Výukovém setkání

Vítejte na 1. Výukovém setkání Vítejte na 1. Výukvém setkání Prgram 1. Část 1. Prjekt: Samstatný abslvent (Edita Janstvá, DiS.) 2. Klíčvá aktivita KA04 Průběh piltníh věřvání vzdělávacíh prgramu (Tmáš Varga) Vzdělávací Mduly v praxi

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Realizace kmplexníh vzdělávacíh prgramu 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele Agentura Grátis, s.r.. Sídl Litevská

Více

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE VE ZJEDNODUŠENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ DLE UST. 53 ZÁKONA Č. 134/2016 SB., O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Infrmace veřejné zakázce Název veřejné zakázky: Stavba

Více

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky

HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvková organizace. Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku na dodávky HVĚZDÁRNA A PLANETÁRIUM BRNO, příspěvkvá rganizace K r a v í h r a 2, 6 1 6 0 0 B r n, +(4 2 0 ) 5 4 1 3 2 1 2 8 7, w w w. h v e z d a r n a. c z, e - m a i l @ h v e z d a r n a. c z Výzva k pdání nabídky

Více

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017

Výzva č. 3/2017 Dotační program na podporu projektů prevence kriminality v roce 2017 Výzva č. 3/2017 Dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality v rce 2017 Měst Orlvá na základě usnesení Rady města Orlvé vyhlašuje dtační prgram na pdpru prjektů prevence kriminality pr rk 2017 Prgram

Více

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3

Zadávací dokumentace pro zakázku na služby zadávanou v souladu s postupy pro zadávání zakázek v rámci programu JPD 3 Zadávací dkumentace pr zakázku na služby zadávanu v suladu s pstupy pr zadávání zakázek v rámci prgramu JPD 3 Název zakázky: Vzdělávání zaměstnanců splečnsti EMCO spl. s r.. dknčení Název zadavatele: Emc

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,bezpečná a zdravá školka Kurz DVPP Žádst akreditaci DVPP Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Vzdělávací prgram,,bezpečná a zdravá šklka Přadvé čísl: 13 1. Název vzdělávacíh prgramu: Bezpečná a zdravá šklka 2. Obsah - pdrbný

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení)

II. Vyhlašovatel programu, poskytovatel dotace. III. Cíle a priority programu (účelové určení) I. Název prgramu (kód) Pdpra Místních akčních skupin Mravskslezskéh kraje 2015 (RRC/xx/2015) II. Vyhlašvatel prgramu, pskytvatel dtace Vyhlašvatelem prgramu a pskytvatelem dtace je Mravskslezský kraj,

Více

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby

Komunikační nástroje v sociální práci jako klíč k vytvoření profesionálního vztahu mezi uživatelem a poskytovatelem sociální služby Kmunikační nástrje v sciální práci jak klíč k vytvření prfesinálníh vztahu mezi uživatelem a pskytvatelem sciální služby Akreditace: MPSV 2014/1412-PC/SP Lektr: PhDr. Milan Pešák Rzsah kurzu: 16 výukvých

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. III ZE DNE 13. 8. 2014 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Zastupena: Rbinem Pvšíkem,

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ve zjedndušeném pdlimitním řízení pdle 53 zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek, pr pdlimitní veřejnu zakázku na stavební práce Zajištění energetických úspr ZŠ Buzulucká,

Více

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o.

9:45 10:20 Úvodní slovo Mgr. Miloslav Kvapil, ředitel společnosti DYNATECH s.r.o. Dplední prgram 9:30 9:45 Zahájení knference 9:45 10:20 Úvdní slv Mgr. Milslav Kvapil, ředitel splečnsti DYNATECH s.r.. Odbrný blk 1.: Vztahy mezi zřizvatelem a příspěvkvými rganizacemi (principy, pravidla,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD

VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD VYUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍ TECHNIKY VE VÝUCE ANGLIČTINY UČÍME SE ANGLIČTINU S INTERAKTIVNÍ TABULÍ SMARTBOARD Cíle kurzu: Účastník získá ptřebné infrmace a prakticky si svjí metdy, tipy a triky k efektivnímu

Více

Zpráva pro uživatele

Zpráva pro uživatele Zpráva pr uživatele verze 1.0 Zpráva pr uživatele Histrie dkumentu: Verze Datum Schválil 1.0 26.7.2005 Manažer QCA e-mail: manager.pstsignum@cpst.cz Tent dkument pskytuje základní přehled hierarchii certifikačních

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014

DOBRÁ ŠKOLA Ústeckého kraje 2013/2014 Krajský úřad Ústeckéh kraje Sutěž - DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014 Pdmínky sutěže Odbr SMT 20.11.2013 Pdmínky celkrajské mtivační sutěže na šklní rk 2013/2014 DOBRÁ ŠKOLA Ústeckéh kraje 2013/2014

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Název zadavatele Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Sídl Na Slvance 1999/2, 182 21 Praha 8 IČ 68378271 Právní frma Zástupce zadavatele Název zakázky Druh zadávacíh

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): 4628 Studie - dluhdbě udržitelný rzvj egvernemt srvnání stavu a

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro pedagogické pracovníky v oblasti EVVO Rukvěť ekvzdělavatele I. Rukvěť (ek)vzdělavatele I. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr pedaggické pracvníky v blasti EVVO Vzdělávací akce pr pedaggické pracvníky charakteristika

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ

PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ PODROBNÉ PODMÍNKY OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ KONCESNÍHO ŘÍZENÍ Zajištění prvzvání vdhspdářské infrastruktury splečnsti VST s.r.. na dbu deseti let evidenční čísl v ISVZUS: 60023473 SVAZEK Č. 2: KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Více

Žádost o obchodní nabídku

Žádost o obchodní nabídku Žádst bchdní nabídku Splečenství vlastníků jedntek Bytvé dmy Pd Krcínku Klíčvská 913/43, 190 00 Praha 9, IČ: 27418812, Splečnst byla zapsána dne 13.8.1999 v bchdním rejstříku vedeném u Městskéh sudu v

Více

Charakteristika vzdělávacího programu

Charakteristika vzdělávacího programu Charakteristika vzdělávacíh prgramu Základní filsfie mateřské škly:,,důležitější pr dítě předšklníh věku je, jak se v mateřské škle cítí, než t c umí a zná. Vzdělávací cíle vyplývající z filsfie škly:

Více

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr)

4.-13.5. Český jazyk a literatura. Povinná zkouška. Písemná práce (10 témat zadaných Centrem, výběr) 4.37. Maturitní zkuška na Cyrilmetdějském gymnáziu ve šklním rce 2014/ Průběh a rzsah maturitní zkušky na gymnáziu stanví 77 a další zákna č.561/2004 a vyhláška MŠMT č.177/2009 Sb. v aktuálním znění. Pr

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE dle ustanvení 38 dst. 1 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍCH

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Policejní prezidium ČR

Policejní prezidium ČR Plicejní prezidium ČR Správa lgistickéh zabezpečení VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK (dále jen výzva) veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Č.j.: PPR-22504-5/ČJ-2014-990656 Název zakázky: Transprty CRZ- mnitring

Více

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce

VFN Praha Rámcová smlouva na lakýrnické práce ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 12 dst. 3 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas.

str. 1 Městský úřad Aš Odbor organizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: info@muas. str. 1 Městský úřad Aš Odbr rganizační a správní Kamenná 52, 352 01 Aš, tel.:35 4 524 211, fax.:354 524 242, e-mail: inf@muas.cz Čísl jednací: Vyřizuje: Linka: Datum: 11/029685/OOS Ing.Hldšvend 118 V Aši

Více

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.

S M L O U V A. uzavřena podle 269 odst a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů. Přílha č. 3 Návrh smluvy S M L O U V A zajištění realizace vzdělávacíh kurzu v rámci prjektu Pdpra a rzvj pskytvatelů sciálních služeb v Hdníně frmu vzdělávání jejich zaměstnanců uzavřena pdle 269 dst.

Více

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013

Š K O L N Í R O K / ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52. Mgr. Radomír Palát koordinátor ICT. Plán práce 2012/2013 Š K O L N Í R O K 2 0 1 2 / 2 0 1 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA PROSTĚJOV, E. VALENTY 52 Mgr. Radmír Palát krdinátr ICT Plán práce 2012/2013 Náplň činnsti Náplň práce ICT metdika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené

Více

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví.

Sběr níže uvedených dat, je určen k empirickému šetřemí, výzkumu doktorandské práce s názvem Ekonomizace personálního managementu ve stavebnictví. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Research a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem

Více

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost

aneb Doporučení pro přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pro odbornou veřejnost Rukvěť ekvzdělavatele II. Rukvěť (ek)vzdělavatele II. aneb Dpručení pr přípravu a realizaci vzdělávacích akcí pr dbrnu veřejnst Vzdělávací akce pr dbrnu veřejnst charakteristika Smyslem vzdělávacích akcí

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II

S M L O U V A. o zajištění realizace akreditovaného profesního vzdělávání pracovníků OSS v rámci projektu Centrum pomoci rodinám II S M L O U V A zajištění realizace akreditvanéh prfesníh vzdělávání pracvníků OSS v rámci prjektu Centrum pmci rdinám II uzavřena pdle 1746 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., bčanskéh zákníku ve znění pzdějších

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz

Irena a Petr Smékalovi. Telefonní kontakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailová komunikace: irena@smekalovi.cz petr@smekalovi.cz Irena a Petr Smékalvi Telefnní kntakt: 604 800 698, 727 877 259 Emailvá kmunikace: irena@smekalvi.cz petr@smekalvi.cz Zasaď myšlenku, sklidíš čin. Zasaď čin, sklidíš návyk. Zasaď návyk, sklidíš charakter.

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. IX ZE DNE 24. 07. 2013 ZADAVATEL: Česká republika Ministerstv práce a sciálních věcí Sídlem: Na Příčním právu 1/376, 128 01 Praha 2 Jednající: Ing. Janem Havránkem,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním

Využití grafů, myšlenkových map, strukturování textu Rozvíjí schopnost číst s porozuměním Člvěk a svět práce Charakteristika vyučvacíh předmětu Vzdělávací blast Člvěk a svět práce klade velký důraz na praktické pužití získaných znalstí a dvednstí, které žák získá řešením mdelvých situací a

Více

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011

Nabídka DVPP pro období září - prosinec 2011 Prjekty: DVPP v Chebu Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0008 DVPP v Sklvě Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0006 DVPP v Karlvých Varech Reg. č.: CZ.1.07/1.3.11/02.0004 Nabídka DVPP pr bdbí září - prsinec 2011 Vážené

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business.

Specifikace pro SW aplikaci Start-up business. Zakázka na vytvření výukvé aplikace Start-up businees a Interaktivní webvé rzhraní Přílha č. 2 Technická specifikace Pžadavky: Specifikace pr SW aplikaci Start-up business. Obecné pžadavky Cílem je vytvřit

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY

VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ CENOVÉ NABÍDKY Na základě 6 a 12 dst.3) zákna čísl 137/2006 Sb., veřejných zakázkách v platném znění (dále Zákn), pr účely realizace prjektu Pdpra rzvje reginálních knzultačních a krdinačních

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Nákup inzerce

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek) Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 134/2016 Sb., zadávání veřejných zakázek) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, přiměřensti, rvnéh

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

Provozní podpora systému PROXIO

Provozní podpora systému PROXIO Přílha č. 1 Zadavatel: Městská část Praha 14, IČ: 00231312 ul. Bří. Venclíků 1073 198 21 Praha 9 VÝZVA PRO PODÁNÍ NABÍDEK VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Prvzní pdpra systému PROXIO Zadávací

Více