Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technická specifikace předmětu plnění. VR Organizace dotazníkového šetření mobility obyvatel města Bratislavy"

Transkript

1 Technická specifikace předmětu plnění VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy Zadavatel: Centrum dpravníh výzkumu, v. v. i. dále jen zadavatel

2 1 PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem veřejné zakázky VR Organizace dtazníkvéh šetření mbility byvatel města Bratislavy je rganizace průzkumu v dmácnstech v rámci statistickéh šetření zjišťujícíh dpravní pptávku byvatel města Bratislavy. Sběr dat prběhne ve dvu fázích: základní fáze v květnu a červnu 2014, dplňkvá fáze v září a říjnu Výstupní datvé subry, splu se zprávami kvalitě dat, budu zadavateli předány d tří týdnů d uknčení fáze sběru. V rámci průzkumu bude slven takvý pčet dmácnstí, aby byla ddržena kvóta 10 % hrubéh vzrku dmácnstí v každé základní sídelní jedntce (ZSJ, seznam ZSJ v Přílze 3). Očekávaný čistý vzrek bude mít velikst minimálně plviny vzrku hrubéh. Ddavatel zajistí rganizaci sběru dtazníků, jejich zpracvání a ddání datvých matic. Sučástí zakázky je také ddání kntaktů na síť tazatelů. Sběr dtazníků zajistí ddavatel krdinváním a úklváním pracvníků zadavatele. 1.1 Výstup veřejné zakázky Knečným prduktem zakázky je datvý záznam nezpracvaných údajů, připravený pdle zadaných kritérií d zadavatele, jak je specifikván níže. 2

3 2 ROZSAH A METODA STATISTICKÉHO ŠETŘENÍ, VYMEZENÍ POJMŮ Definice pjmů dtazvání, statistické šetření a dmácnst : DOTAZOVÁNÍ vše, c suvisí s přímým kntaktváním dmácnstí (či pkusy kntakt), resp. práce v pzadí, která s tím suvisí; STATISTICKÉ ŠETŘENÍ všechny krky nezbytné k plnění zakázky (dtazvání + přípravné krky + vkládání dat + kódvání dat + kntrly správnsti údajů + sestavení datvéh subru + dkumentace). ČLEN DOMÁCNOSTI za člena dmácnsti se pvažují všechny sby, které v rzhdný den v dmácnsti bydlí, a t sby bez hledu na příbuzenský vztah, trvalý či přechdný pbyt. D průzkumu jsu pak zahrnuti všichni členvé dmácnsti starší 6 let (včetně). Definice dnů průzkumu, tzv. rzhdných dní : PLÁNOVANÝ ROZHODNÝ DEN den, pr který má respndent vyplnit v dtazníku pr sby infrmace všech cestách pdniknutých v tent den. Plánvaný den průzkumu v každé dmácnsti bude předem stanven ddavatelem; NÁHRADNÍ ROZHODNÝ DEN náhradní termín dne průzkumu, stanvený při dalších pkusech kntaktvání, či pkud respndent nepskytne dpvědi pr plánvaný den průzkumu. Pr jednh respndenta může ddavatel stanvit náhradní den průzkumu pakvaně; SKUTEČNÝ ROZHODNÝ DEN den, pr který respndent skutečně vyplní v dtazníku pr sby infrmace všech cestách pdniknutých v tent den. 2.1 Obsah statistickéh šetření Předmětem zjišťvání jsu: údaje dmácnsti a autmbilech, které jsu v dmácnsti k dispzici; údaje všech sbách žijících v dmácnsti; čas, dba trvání, cíl a účel cesty pdniknuté ve skutečný rzhdný den u všech sb žijících v dtazvané dmácnsti, které jsu starší 6 let (včetně), a pužitý dpravní prstředek. Knkrétní údaje jsu specifikvány v dtaznících, jež jsu bsahem přílh č. 1 a Metda statistickéh šetření Dtazvané dmácnsti si mhu samy zvlit metdu dtazvání (PAPI, CAWI). Všechny dtazvané sby v rámci jedné dmácnsti budu dtazvány stejnu metdu. Metdy jsu definvány následvně: PAPI písemné vyplnění papírvéh dtazníku dručenéh tazatelem; CAWI vyplnění webvéh dtazníku p dhdě s tazatelem. Jak v případě metdy PAPI, tak CAWI, je nutné alespň jednu sbně kntaktvat dmácnst. 3

4 2.3 Průběh průzkumu V nabízené struktuře statistickéh šetření je ddavatel pvinen ddržet stanvený průběh šetření. Průběh šetření je ppsán v kapitle a blíže specifikván pr metdy dtazvání PAPI a CAWI PAPI, CAWI průběh průzkumu Cílem šetření je získání čistéh vzrku pr každu ZSJ veliksti minimálně plviny vzrku hrubéh. Hrubý vzrek představuje náhdný výběr 10 % všech dmácnstí města Bratislavy, přičemž kvóta 10 % musí být ddržena v každé ZSJ. Pdle údajů ze SODB 2011 je v Bratislavě celkem dmácnstí (Tabulka s pčty dmácnstí v jedntlivých bratislavských bcích je sučástí přílhy č. 4.). 1) Náhdná prcházka Základní výběr dmácnstí d hrubéh vzrku ddavatel prvede pmcí metdy náhdné prcházky. Pr každu základní sídelní jedntku zpracuje plán tras náhdných prcházek. 2) Prvtní návštěva dmácnsti Ddavatel zajistí, aby tazatelé na stanvených trasách kntaktvali bytvé jedntky dle předem stanvenéh klíče (Kishva tabulka) a sučasně přizvali supis dmácnstí v jedntlivých navštívených adresních bdech. Ddavatel zajistí, aby v bytvé jedntce, kde nesídlí žádná dmácnst, tazatel d prtklu zaznamenal neexistenci dmácnsti. Tut dmácnst ddavatel zařadí d kvalitativně neutrálníh výpadku (viz kap. 5.3). Pkud dmácnst existuje, ale členvé dmácnsti nemhu být zastiženi, pak ddavatel zajistí, aby tazatel vhdil d schránky dmácnsti infrmační dpis šetření a všechny skutečnsti týkající se kntaktu dmácnsti zaznamenal d prtklu. Pkud budu členvé dmácnsti zastiženi a budu suhlasit s účasti na průzkumu, pak ddavatel zajistí, aby tazatel: Členům dmácnsti předal infrmační dpis šetření (ddá zadavatel) a vysvětlil klnsti průzkumu. Vyznačil d dtazníku ddavatelem předem stanvený plánvaný rzhdný den šetření (viz kap ). Dhdl způsb vyplnění dtazníku. U metdy PAPI je t předání ptřebnéh pčtu dtazníků dpvídající pčtu členů dmácnsti starších šesti let, plus jeden náhradní. U metdy CAWI je t předání infrmace ptřebné k vyplnění internetvéh dtazníku. Převzal telefnický kntakt na jednh člena dmácnsti kvůli kntrle kvality sběru dat a pr případné upmínání (CAWI). Dhdl termín předání papírvých dtazníků (PAPI) respektive vyplnění elektrnických dtazníků (CAWI). Pkud t bude mžné, pak se členy dmácnsti vyplnil dtazník za dmácnst (infrmace dmácnsti a jedntlivých členech dmácnsti). Všechny skutečnsti týkající se kntaktu zaznamenal d prtklu (viz kap ). 4

5 Pkud členvé dmácnsti budu zastiženi, ale jasně dmítnu účastnit se průzkumu, pak ddavatel zajistí, aby tazatel d členů dmácnsti zjistil důvd dmítnutí účasti na průzkumu, a všechny skutečnsti týkající se kntaktu dmácnsti tazatel zaznamená d prtklu. 3) Opakvaný kntakt U dmácnstí, které byly zastiženy v 2. krku, a které suhlasí s účastí v průzkumu, ddavatel zajistí, aby tazatel v případě chybějící dezvy p dhdnutém termínu devzdání (PAPI) / vyplnění (CAWI) dtazníku dmácnst znvu nejméně dvakrát kntaktvat s prsbu vyplnění a zaslání / vyplnění dtazníků. V případě nvéh kntaktu dmácnsti ddavatel určí náhradní termín rzhdnéh dne. Každý nvý pkus kntakt bude zdkumentván v prtklu. U dmácnstí, které nebyly ve 2. krku zastiženy, ddavatel zajistí, aby tazatel učinil další dva pkusy kntakt. První kntakt uskuteční p 2-3 dnech d prvníh pkusu, druhý p týdnu. V případě neúspěchu bude dmácnst chápána jak výpadek z nezastižení (viz kap. 5.1). Všechny skutečnsti týkající se kntaktu dmácnsti tazatel zaznamená d prtklu. Pdkladem pr jednání s respndenty budu: Mtivační, resp. dprvdný dpis d zadavatele. Prhlášení chraně sbních údajů, ficiální ptvrzení ddržvání zákna chraně sbních údajů. Dtazník pr dmácnsti (viz Přílha č. 1) Osbní dtazník (viz Přílha č. 2) Prtkl navazvání kntaktu (viz kap ) Předčasné uknčení průzkumu v dmácnsti Předčasné uknčení průzkumu v dmácnsti je přípustné jedině v případě, že vzhledem k výslvnému dmítnutí účasti na průzkumu ze strany jednh neb více členů dtazvané dmácnsti už nelze prvést pužitelný rzhvr dmácnsti pdle definice v kapitle Návštěva tazatele v dmácnstech Zadavatel se pkusí s dmácnstí navázat kntakt minimálně třikrát vždy v různé dny a různé denní dby v rzestupu jednh týdne. Pkud se pdaří zastihnut dmácnst na místě, je nutné dmluvit jejich účast na průzkumu. Pkud se členvé dmácnsti nemhu ke své účasti v průzkumu vyjádřit kamžitě, dmluví se náhradní termín pr návštěvu. Pkud se dmluva na průzkumu neuskuteční ani v náhradním termínu, pak se kntaktvání tét dmácnsti uknčí bez hledu na příčinu nezdaru. 2.4 Dba a rzsah dtazvání Začátek a trvání dtazvání Dtazvání dmácnstí se prvádí frmu statistickéh šetření v průběhu běžných pracvních dní, tj. v úterý, středu a čtvrtek. Tyt dny pak mhu být zařazeny d průzkumu jedině, pkud je nepředchází či p nich nenásleduje svátek (den vlna). 5

6 Dtazvání bude prbíhat ve dvu fázích. Základní fáze šetření: květen až červen Dplňkvá fáze šetření: září až říjen Velikst a rzlžení čistéh vzrku (pužitelnéh vzrku) HRUBÝ VZOREK průzkumu je tvřen náhdným výběrem 10 % ze všech dmácnstí města Bratislavy, přičemž kvóta 10 % musí být ddržena v každé základní sídelní jedntce (seznam jedntek je bsahem Přílhy č. 3). ČISTÝ VZOREK pr každu ZSJ bude mít velikst minimálně plviny vzrku hrubéh. Definice vzrků a výpadků z nich jsu uvedeny v kapitle

7 3 SPECIFIKACE PŘEDMĚTU NABÍDKOVÉHO ŘÍZENÍ 3.1 Plánvání a příprava statistickéh šetření V rámci rganizace statistickéh šetření je ddavatel zakázky pvinen prvést veškeré činnsti, které jsu pr řádné prvedení statistickéh šetření nezbytné. T zahrnuje především: vytvření harmngramu a prjektvé plánvání, zrganizvání statistickéh šetření včetně interníh zajištění kvality. zpracvání a kódvání dat Harmngram a prjektvé plánvání Ddavatel zakázky musí p uzavření smluvy vypracvat návrh kmplexníh plánu pr celu zakázku, ve kterém budu uvedeny všechny pdstatné fáze prjektu a jejich časvá pslupnst. Plán se týká harmngramu sběru dat v jedntlivých náhdně vybraných dmácnstech v jedntlivých základních územních jedntkách (uvedeny v Přílze č. 3). Plán musí být předlžen zadavateli nejpzději týden před začátkem výběrvéh šetření, jehž začátek je plánván na pslední týden dubna Zadavatel plán p knzultaci s ddavatelem schválí. Ddavatel zakázky je pvinen průběžně kntrlvat platnst a aktuálnst harmngramu a prjektvéh plánu a případně h upravvat, přičemž změny, které by měly dpad na důležité termíny, musí být dsuhlaseny zadavatelem. P každé úpravě je nezbytné zaslat aktuální verzi harmngramu a prjektvéh plánu Centru dpravníh výzkumu Určení bsahu průzkumu Základní bsah dtazvání je pr všechny metdy dtazvání shdný. Plánvaný typ a rzsah bsahu je znázrněn v přílze 1 a 2, kde jsu uvedeny návrhy dtazníku pr dmácnsti a pr sby. Ddavatel může nicméně vznést zadavateli návrh na úpravu znění jedntlivých tázek. Ddavatel je pvinen upzrnit zadavatele na zjištěné prblémy týkající se dtazníků či mžné prblémy, kterých si je ze zkušensti vědm a krmě th může sám předlžit různé návrhy na zlepšení Nástrje statistickéh šetření Ddavatel zakázky musí pr realizaci průzkumu využít vlastní nástrje (např. sftware) ptřebné pr prvedení statistickéh šetření. Ddavatel je pvinen ddržvat následující aspekty: Pr metdu PAPI (písemný dtazník dručený tazatelem) je třeba zajistit tiskvu předlhu písemných dtazníků pdle stanvenéh vzru pskytnutéh zadavatelem (viz Přílhy 1 a 2). Případné úpravy musí být schváleny zadavatelem. 7

8 V případě metdy CAWI je třeba aplikvat ptřebný sftware a věřit h v rámci piltníh testu. Dále by měl být uveden, zda bude v elektrnickém dtazníku pr respndenty implementván bsah databáze adres ve frmě nabídkvéh seznamu Materiály statistickéh šetření Ddavatel je pvinen bez dalšíh navýšení nákladů zajistit všechny materiály a prstředky (např. tiskpisy atd.) nezbytné pr realizaci statistickéh šetření Příprava snvy a šklení persnálu Ddavatel je dpvědný za: ddržení chrany sbních údajů, knkrétní prvádění rzhvrů, řešení nechty k účasti na průzkumu a mžnsti mtivvání k účasti, vedení rzhvru. Tat dpvědnst se vztahuje i na ddavatelvy zaměstnance. 3.2 Realizace průzkumu Minimální pžadavky na zajištění kvality a průběžné předkládání zpráv v příslušné fázi statistickéh šetření jsu ppsány v kapitle 4. Ddržení zadání ppsanéh v kapitle 2 musí ddavatel srzumitelně dkumentvat, bzvláště je třeba zaznamenat kntaktvání dmácnstí Prtkly navazvání kntaktu Každé navázání kntaktu i každý pkus navázání kntaktu s dmácnsti musí být včas zaznamenán v prtklu. Za tímt účelem je ddavatel pvinen sepsat prtkl, d kteréh se zapíší všechny pdniknuté kntakty. Dkumentaci kntaktů je třeba předat zadavateli v kódvané, elektrnické frmě splu s dpvídajícími kódvými tabulkami. Za kntakt se přitm pvažuje: sbní kntaktvání v rámci návštěvy dmácnsti telefnický kntakt při upmínání vyplnění webvéh dtazníku telefnický kntakt při pužití metdy CATI Prtkl musí bsahvat: datum a čas kntaktu, účel kntaktu (mtivace, upmínka, dplnění infrmací, příjem dtazníku atd.), čísl dmácnsti pdle jednznačnéh kódu dmácnsti uvedenéh v seznamu adres, důvd případnéh dmítnutí účasti na průzkumu. 8

9 3.2.2 Prtkly navazvání kntaktu v rámci sbní návštěvy v nezastižené dmácnsti Pr případy sbních návštěvy v nezastižené dmácnsti je ddavatel pvinen vypracvat zvláštní prtkl bsahující všechny uskutečněné případy navázání kntaktu. Tent prtkl musí bsahvat: datum a čas kntaktu, výsledek kntaktu (dmácnst neexistuje, nezastižen ale k dispzici jsu další infrmace d susedů, dmácnst zastižena a pskytnuta dpvěď, dmácnst zastižena bez dpvědi, dmácnst zastižena a dmluven náhradní termín, v náhradní termín dmácnst zastižena a pskytnuta dpvěď, v náhradní termín dmácnst zastižena bez dpvědi, v náhradní termín dmácnst nezastižena), čísl dmácnsti pdle jednznačnéh kódu dmácnsti pdle seznamu adres dmácnstí. 3.3 Zadávání dat a kódvání Prces shrmažďvání dat a pužité metdy zajištění kvality musí být v nabídce dstatečně pdrbně ppsány. Kódvání a značení veškerých prměnných bude prveden na základě dhdy se zadavatelem. Případné změny jsu mžné puze p dhdě se zadavatelem. 3.4 Kntrla správnsti Případné změny, resp. všechny změny a úpravy půvdních dat, jsu přípustné puze tehdy, jsu-li dpvídajícím způsbem zdkumentvány. Za minimální pžadavky na kntrlu správnsti dat se pvažují tyt pracvní pstupy: Údaje dmácnsti: kntrla nejvyššíh dsaženéh vzdělání a pvlání v prvnání s věkem sby. Údaje mbilitě: kntrla údaje mim dmv v prvnání s dalšími údaji mbilitě, kntrla následnsti cest během dne (např. druhá cesta nesmí začínat před uknčením první cesty), kntrla zpátečních cest, kntrla infrmací první cestě druhý den v prvnání s infrmací psledním cíli předchzí den, kntrla uvedené délky cesty v prvnání s trváním cesty s hledem na pužitý dpravní prstředek, kntrla cíle cesty v prvnání s údajem hlavní činnsti sby v dtazníku pr dmácnsti, kntrla reálné rychlsti cesty v závislsti na vybraném dpravním prstředku, kntrla údaje pužitém dpravním prstředku autmbil jak řidič u sb, které nevlastní řidičský průkaz. 9

10 3.5 Sestavení datvéh subru Krmě prtklu navazvání kntaktu pdle kapitly a je nezbytné předat zadavateli následující datvé subry dkumentující bsah statistickéh šetření: datvý subr pr dmácnsti, datvý subr pr sby, datvý subr pr cesty. Datvé záznamy těcht tří subrů jsu vzájemně prpjeny pmcí jedinečných kódů dmácnstí uvedených v předaném seznamu adres. Předávané datvé záznamy nebudu bsahvat imputace, nebudu váženy či jinak ddatečně upravvány. Subry se zadavateli předají v dhdnutém standardním, editvatelném, elektrnickém frmátu. Splu se subry je třeba pskytnut také dkumentaci (návd k předávaným subrům) a finální vysvětlivky kódů. Data budu zadavateli předávána vždy d tří týdnů d uknčení fáze sběru, splu se zprávu kvalitě dat. V případě ptřeby může zadavatel pžadvat předání nezpracvaných dat i průběžně. 3.6 Dkumentace Pr účely dkumentace musí být pdle stanvenéh zadání vytvřeny a předány zprávy uvedené v kapitle 4. 10

11 4 ZAJIŠTĚNÍ KVALITY A ZPRÁVY Tat kapitla ppisuje základy předepsanéh zajištění kvality, rzhraní mezi externím a interním (z hlediska ddavatele) zajištěním kvality a úkly, které musí ddavatel v rámci zajištění kvality splnit. Jak dplněk k práci v terénu prbíhá prces zajištění kvality. Přitm musíme rzlišvat následující frmy: Externí zajištění kvality (kap. 4.1) Interní zajištění kvality (kap. 4.2) 4.1 Externí zajištění kvality Nad externím zajištěním kvality bude dhlížet zadavatel zakázky CDV. 4.2 Interní zajištění kvality Nezávisle na externím zajištění kvality musí ddavatel učinit v rámci svých pracvních pstupů vlastní patření k zajištění kvality. Za minimální pžadavek se přitm pvažuje splnění všech bdů zmiňvaných v tét kapitle. Orgán pr zajištění kvality Centrum dpravníh výzkumu musí mít mžnst nahlédnutí a přístupu k infrmacím a datům, které jsu pr jeh práci nezbytné. T zahrnuje rvněž pskytnutí všech pdkladů a dat relevantních pr zajištění kvality. Knkrétně se předpkládá ddržvání dále uvedených patření k zajištění kvality Příprava statistickéh šetření Všechny pdklady vypracvané pr účely tht statistickéh šetření musí být zadavateli pskytnuty ještě před zahájením šetření a zadavatel je musí schválit Průběžné kntrly a zpětná vazba na práci v terénu a vkládání dat Průběžné kntrly a zpětná vazba na práci v terénu a vkládání dat a navazující činnsti je ptřeba dmluvat s rgánem pr zajištění kntrly CDV. Za minimální pžadavek se přitm pvažují tyt pracvní pstupy: průběžné prvádění kntrl, mnitring a pravidelná zpětná vazba na práci v terénu prstřednictvím zdkumentvaných týmvých prad; dkumentace ddržvání všech pracvních pstupů v pžadvané kvalitě (např. předem určený pčet pkusů navázání kntaktu s dmácnstí); průběžné kntrly ddržvání ustanvení chraně sbních údajů a technickém zabezpečení, dkumentace prhlášení chraně sbních údajů zúčastněných sb a zapjenéh persnálu; dkumentace průběhu statistickéh šetření a nepředpkládaných událstí, včetně stanvených patření; dkumentace zpracvání dat a kntrly správnsti při vkládání dat. 11

12 Krmě th musí mít rgán pr zajištění kvality (CDV) mžnst kntaktu s persnálem prvádějícím šetření a zadávajícím data, a t namátkvě u jedntlivých vzrků v průběhu celéh šetření až p úspěšné finální devzdání dat. Průběh statistickéh šetření a vkládání dat by měl být v rámci vzrku (dle metdy šetření) pr Centrum dpravníh výzkumu věřitelný Dkumentace kntrly úplnsti zjištěných dat Při kntrle úplnsti musejí být minimálně ddrženy a dpvídajícím způsbem zaznamenány tyt pracvní pstupy: kntrla úplnsti vrácených pdkladů statistickéh šetření a (je-li t mžné) dplnění pmcí ddatečnéh dtazvání neb autmatickéh dplnění dvditelných infrmací (např. chybějící dtazník pr dmácnsti); kntrla údajů týkajících se dmácnsti a sb a (je-li t mžné) dplnění pmcí ddatečnéh dtazvání neb autmatickéh dplnění dvditelných infrmací (např. chybějící údaje sbě u jednh člena dmácnsti); kntrla úplnsti údajů mbilitě a (je-li t mžné) dplnění pmcí ddatečnéh dtazvání neb autmatickéh dplnění dvditelných infrmací (např. chybějící údaje cestě zpět u vycházky) Dkumentace kntrl správnsti a prav zjištěných dat Nezbytné kntrly správnsti jsu ppsány v kapitle 3.4. Způsb a rzsah eventuálních prav zjištěných dat musí být řádně zaznamenán Vytvření závěrečné zprávy Nejpzději d tří týdnů d uknčení každé fáze terénníh šetření musí ddavatel zakázky vyhtvit zprávu na téma zajištění kvality průzkumu. Zpráva zajištění kvality bsahuje průběh, zjištěné nedstatky, pdniknutá prtipatření a údaje ukazatelích kvality výsledků na bázi zjištěných dat (s dplněním a pravami a bez nich). P uknčení první fáze sběru bude ddavatelem předána krátká průběžná zpráva, bsahující základní infrmace nasbíraných datech. P uknčení druhé fáze bude ddavatelem předána suhrnné závěrečná zpráva, stručně charakterizující data nasbíraná v druhé fázi sběru. Bude také bsahvat shrnující stručný ppis dat za bě fáze sběru. 12

13 5 DEFINICE 5.1 Výpadky, vzrky, pužitelná návratnst Ve smyslu srvnatelné kvality statistických šetření mbility je nezbytné standardizvat výpčet pužitelné návratnsti statistickéh šetření mbility. T bude značván jak standardizvaná návratnst statistickéh šetření mbility. Platí přitm tyt definice: VÝPADKY: VZORKY: KVALITATIVNĚ NEUTRÁLNÍ VÝPADEK (d kn ) dmácnsti v definvaném hrubém vzrku, které v dbě průzkumu prkazatelně neexistvaly neb které se prkazatelně delší dbu nevyskytvaly na adrese bydliště v místě prvádění průzkumu (viz kap ) VÝPADEK Z NEZASTIŽENÍ (d nezas ) dmácnsti, které se ani p třetím pkusu navázání kntaktu (sbně či telefnicky) a sbní návštěvě v dmácnsti v různých časech a dnech nepdařil zastihnut; VÝPADEK Z NEZÁJMU (d nezaj ) dmácnsti s jasně deklarvaným nezájmem účast na průzkumu; VÝPADEK Z NEPOUŽITELNOSTI (d nep ) dmácnsti, které nepskytnu dstatek infrmací pr zapčítání d čistéh pužitelnéh vzrku. Pr definice minimálně pžadvaných infrmací viz kapitlu 5.2 HRUBÝ VZOREK (n h ) suhrn dmácnstí vybraných k slvení. UPRAVENÝ HRUBÝ VZOREK (n hu ) suhrn dmácnstí vybraných k slvení (n h ) čištěný d kvalitativně neutrálníh výpadku. n hu = n h - d kn ČISTÝ VZOREK (n č ) upravený hrubý vzrek p dečtení všech nezastižených dmácnstí (d nezas ) a dmácnstí s nezájmem průzkum (d nezaj ) n č = n hu - d nezas - d nezaj POUŽITELNÝ ČISTÝ VZOREK (n čp ) čistý vzrek (n č ) p dečtení nepužitelných dmácnstí (d nep ) NÁVRATNOST: n čp = n č d nep POUŽITELNÁ NÁVRATNOST (či standardizvaná návratnst, RR p ) pměr mezi pužitelným čistým (n čp ) a upraveným hrubým vzrkem (n hu ) RR p = n čp / n hu 13

14 5.2 Kvalitativně neutrální výpadek dmácnsti neb cílvé sby z definvanéh vzrku Adresa nezastižitelné dmácnsti v definvaném vzrku je značena za kvalitativně neutrální výpadek, pkud se při sbní návštěvě na dané adrese dmácnsti zjistí (např. d susedů), že dmácnst či sby na dané adrese nebydlí neb se jedná nebytvý prstr. Kvalitativně neutrální výpadek bude pvažván za chybu rejstříku pr sestavvání vzrku a nebude zapčítán d sledvanéh subru 5.3 Pužitelná (resp. standardizvaná) návratnst statistickéh šetření mbility Průzkumný rzhvr sbě se pvažuje za pužitelný, pkud cílvá sba pskytne v pvlené frmě minimálně tyt infrmace: věk cílvé sby, phlaví cílvé sby, údaje cestách pr plánvaný (náhradní) den průzkumu splu s následujícími minimálně pžadvanými údaji neb platnými údaji nembilitě, minimálně pr plvinu uvedených cest se vyžadují tyt infrmace: čas zahájení cesty neb dba příchdu, pužitý hlavní dpravní prstředek, účel cesty v cíli, cílvá adresa u cílů ve vnitrzemí na úrvni bcí, u cílů v zahraničí na úrvni států. Průzkumný rzhvr dmácnsti se pvažuje pužitelný, pkud cílvá sba pskytne v pvlené frmě minimálně tyt infrmace: bydliště (bec) dmácnsti; pčet členů dmácnsti starších 6 let; u dmácnstí se třemi a více členy je ptřeba získat pužitelné rzhvry sbě d minimálně 50 % členů dmácnsti, u menších dmácnstí je t 100 %. I když některý z rzhvrů dmácnsti a sbě tyt pdmínky nesplňuje, je přest z dkumentačních důvdů přijat d datvéh subru, ale je při vyhdncení patřen příslušným kódem jak nepužitelný rzhvr a nezapčítává se d návratnsti. Tat definice pužitelné návratnsti platí stejnu měru pr všechny metdy statistickéh šetření (PAPI, CAWI). 14

15 6 SEZNAM PŘÍLOH Přílha č. 1 Návrh dtazníku pr dmácnst Přílha č. 2 Návrh dtazníku pr sby Přílha č. 3 Základní sídelní jedntky a pčty byvatel (SODB 2011) Přílha č. 4 Cenzvní dmácnsti v bcích SR pdle pčtu členů, kres Bratislava (SODB 2011) 15

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Projektový manuál: SME Instrument Brno

Projektový manuál: SME Instrument Brno Prjektvý manuál: SME Instrument Brn 1 Obsah 1. C je SME Instrument?... 3 1.1 Pslání prgramu... 3 1.2 Stručný ppis prgramu... 3 2. C je SME Instrument Brn?... 3 2.1 Prč vznikl SME Instrument Brn... 3 2.2

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV???

Co dál po registraci Žádosti o dotaci z PRV??? C dál p registraci Žádsti dtaci z PRV??? Evrpský zemědělský fnd pr rzvj venkva: Evrpa investuje d venkvských blastí. 1. Písemné vyrzumění registraci Žádsti na RO SZIF v Brně: Pté lze: realizvat způsbilé

Více

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv

k elektronickému výběrovému řízení na úplatné postoupení pohledávek z titulu předčasně ukončených leasingových smluv INFORMAČNÍ MEMORANDUM č. 4/3/2009/11 k elektrnickému výběrvému řízení na úplatné pstupení phledávek z titulu předčasně uknčených leasingvých smluv Praha, 30.11.2010 Infrmační memrandum č. 4/3/2009/11 1/9

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

uzavřená podle 1746 odst. 2 občanského zákoníku níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami Smluva revitalizaci, svícení, bnvě, údržbě a prvzvání distribuční sustavy elektrické energie sítě veřejnéh světlení na základě metdy Energy Perfrmance and Quality Cntracting uzavřená pdle 1746 dst. 2 bčanskéh

Více

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR

STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR STANOVY SDRUŽENÍ DOCTOR WHO FANCLUB ČR Článek 1 Název a sídl 1. Dctr Wh FanClub ČR je bčanským sdružením fyzických sb vytvřeným v suladu se záknem č.83/1990 Sb. sdružvání bčanů. Je samstatným právním subjektem

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX0037IM8* UOHSX0037IM8 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č.j.:ÚOHS-S308/2010/VZ-14964/2010/510/OK V Brně dne: 26.11.2010 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC

Referenční obsah kyslíku % O 2. Emisní limit v mgm 3 vztaženo na normální podmínky a suchý plyn CO org. látky jako TOC 1) Ovzduší 1. Budu ddržvány navržené emisní limity u středníh zdrje znečišťvání vzduší dle tabulky č. 1. Tabulka č. 1 Emisní zdrje a navržené závazné emisní limity Jmenvitý tepelný výkn (MW) Emisní limit

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 12 Čísl vydání: 2.1 Stránka:

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 11 Čísl vydání: 2.0 Stránka:

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. února 2011 *uhsx0039d6p* UOHSX0039D6P ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S398/2010/VZ-16684/2010/520/NGl V Brně dne: 14. únra 2011 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna

Více

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Veřejná zakázka SUSEN generální dodávka staveb v areálu Řež. Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám SUSEN generální ddávka staveb v areálu Řež Ddatečná infrmace č. 1 k zadávacím pdmínkám Č.j.:SUSEN/216937/DI/001 Zadavatel bdržel dne 18. 7. 2012 následující pžadavek na ddatečné infrmace k zadávacím pdmínkám:

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX003WQC1* UOHSX003WQC1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S523/2011/VZ-19003/2011/520/ABr V Brně dne: 30. března 2012 Rzhdnutí nabyl právní mci dne 28.4.2012 Úřad pr chranu

Více

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách.

Úplné znění zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách. Úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách. Dne 13.12.2006 byl ve Sbírce záknů, Částka 177, zveřejněn pd č. 546 úplné znění zákna č. 26/2000 Sb., veřejných dražbách, jak vyplývá z pzdějších změn.

Více

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií

projekty jsou vybírány na základě preferenčních kritérií III.1.1 Diverzifikace činnstí nezemědělské pvahy Charakteristika patření patření je zaměřen na realizaci jedntlivých aktivit ve venkvských blastech v rámci diverzifikace činnstí zemědělských subjektů (malých

Více

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB

INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB INFORMACE SPOLEČNOSTI V SOUVISLOSTI S POSKYTOVÁNÍM INVESTIČNÍCH SLUŽEB Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Generali Investments CEE, investiční splečnst, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ...

Více

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance

PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesco recepty - soutěž pro zaměstnance PRAVIDLA SOUTĚŽE Tesc recepty - sutěž pr zaměstnance A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Prvzvatelem sutěže, který má na starsti technicku a rganizační stránku sutěže, je splečnst Brandz Friendz Prductin s.r.., se sídlem

Více

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB

GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB Přílha č. 1b zadávací dkumentace GLOBÁLNÍ ARCHITEKTURA ROB verze 1.0 Obsah 1 Vymezení cílů prjektu 3 2 Prcesní architektura 4 2.1 Základní výchdiska návrhu prcesní architektury 4 2.2 Pstup tvrby a pužité

Více

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015

Smlouva o závazku veřejné služby zabezpečení lékařské pohotovostní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 Smluva závazku veřejné služby zabezpečení lékařské phtvstní služby OŠKSS: SML /LPS/2015 uzavřená pdle ust. 1746 dst. 2 zákna č. 89/2012 Sb., bčanský zákník, ve znění pzdějších předpisů S m l u v n í s

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k pdání nabídek Čísl zakázky (bude dplněn MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, ddávka neb stavební práce): x Chceme se učit, abychm zůstali knkurencí Nákup služeb Datum vyhlášení

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu

Úplná pravidla soutěže Windows W8.1 Zóna komfortního nákupu Úplná pravidla sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže Windws W8.1 Zóna kmfrtníh nákupu (dále jen sutěž ). Tat pravidla jsu jediným dkumentem,

Více

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY:

DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Výzva k účasti v elektrnickém výběrvém řízení pr kmditu Prdej vyřazených sluţebních sbních vzidel SMO (dále též jen Výzva ) 1. Datum knání: DŮLEŢITÉ INFORMACE A POJMY: Sutěţní kl: 14. 6. 2011 d 10:00 hdin.

Více

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj

MMR SLUŽBY MOBILNÍHO OPERÁTORA. nadlimitní veřejná zakázky otevřeného řízení. Česká republika, Ministerstvo pro místní rozvoj Základní údaje zadávací dkumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) Název veřejné zakázky: MMR SLUŽBY

Více

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva

Přídavky na děti v mezinárodních případech (Evropská unie, Evropský hospodářský prostor a Švýcarsko) Použití nadstátního práva Přídavky na děti v mezinárdních případech (Evrpská unie, Evrpský hspdářský prstr a Švýcarsk) Pužití nadstátníh práva Tent prspekt Vám má pskytnut přehled zvláštnstech v mezinárdních případech. Všebecné

Více

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje

SMLOUVA. Mgr. Věrou Pálkovou náměstkyní hejtmana kraje Ilíilllll',]!! 11! lllll 11111 KUÍ1SP80RnZ6V SMLOUVA MORAVSKOSLEZS KÝ KRAJ - K ^AJBKÝ ÚŘAD ČÍSLO SMI 0$f X-yVYCDOD Mír ATKU) -4- Cfe... zk db. se sídlem: zastupen: 28. října 117, 702 18 Ostrava IC: 70890692

Více

Shop System - Smlouva o poskytování software

Shop System - Smlouva o poskytování software Shp System - Smluva pskytvání sftware Pskytvatel: NetSystems Slutin s.r.., zapsaná v bchdním rejstříku Městskéh sudu v Praze, ddíl C, vlžka 151732 Zenklva 37, Praha 8, Libeň 180 00 IČ: 28896416, DIČ: CZ28896416

Více

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy

Metodická příručka Omezování tranzitní nákladní dopravy Metdická příručka Omezvání tranzitní nákladní dpravy K právnímu stavu ke dni 1. ledna 2016 Obsah 1 Na úvd... 2 2 Základní pjmy... 3 3 Obecně k mezvání tranzitní nákladní dpravy... 4 4 Prvedení příslušnéh

Více

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO)

SEGMENT SPOTŘEBITEL. (úvěry pro FOO) SEGMENT SPOTŘEBITEL (úvěry pr FOO) I. Základní parametry AKCENTA sptřebitelských úvěrů (definvané záknem č. 145/2010 Sb., sptřebitelském úvěru a změně některých záknů) Výše úvěru : 300.000 Kč až 1.880.000

Více

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech

16. výzva IROP Energetické úspory v bytových domech 16. výzva IROP Energetické úspry v bytvých dmech 21.1. 2016 Hradec Králvé Ing. Michaela Bržvá Centrum pr reginální rzvj České republiky Specifický cíl 2.5 Cíl: Snížit energeticku nárčnst bytvých dmů Bytvým

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy Z Zvveeřřeejjn něěn níí vvěěssttn nííkku u S Sm maazzáán níí vvěěssttn nííkku u P Přřiid dáán níí p přřííll h h kkee zzvveeřřeejjn něěn néém mu u vvěěssttn nííkku u Vytvřen dne: 16.3.2012

Více

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE

Úplná pravidla soutěže v rámci komunikační kampaně Ria MÁNIE Úplná pravidla sutěže v rámci kmunikační kampaně Ria MÁNIE Účelem tht dkumentu je úplná a jasná úprava pravidel sutěže v rámci sutěže Ria MÁNIE (dále jen "sutěž"). Tat pravidla jsu jediným dkumentem, který

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011

Tvorba jednotného zadání závěrečné zkoušky ve školním roce 2010/2011 Tvrba jedntnéh zadání závěrečné zkušky ve šklním rce 2010/2011 bry středníh vzdělání kategrie E pracvní verze 1 Obsah I. Organizace tvrby JZZZ 1. Harmngram tvrby JZZZ 4 2. Činnst autrskéh týmu 6 3. Kntakty

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brno: 22. února 2016 *UOHSX0084T2L* UOHSX0084T2L ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0096/2016/VZ-06824/2016/522/PKř Brn: 22. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX004YPRY* UOHSX004YPRY ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S338/2012/VZ-13234/2013/512/JHl Brn 15. července 2013 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 dst. 1 zákna

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX008357X* UOHSX008357X ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0114/2016/VZ-07578/2016/521/MŽi Brn 26. únra 2016 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1

Univerzita Karlova v Praze, KOLEJE A MENZY, Voršilská 1, Praha 1 Univerzita Karlva v Praze, KOLEJE A MENZY, Vršilská 1, Praha 1 č.j. 18/2013 Praha, dne 10. 1. 2013 SMĚRNICE č. 1/2013 O POSKYTOVÁNÍ OSOBNÍCH OCHRANNÝCH PRACOVNÍCH PROSTŔEDKŮ, MYCÍCH, ČISTÍCÍCH A DEZINFEKĆNÍCH

Více

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ

MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV odbor stavebního úřadu a územního plánování, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov ROZHODNUTÍ MUBRP009QI6K MĚSTSKÝ ÚŘADBROUMOV dbr stavebníh úřadu a územníh plánvání, třída Masarykva 239, 550 01 Brumv SPIS. ZN.: Č.J.: Oprávněná úřední sba TEL: E-MAIL: DATUM: MUBR 8720/2016 ST,ÚP/SD PDMUBR 16388/2016

Více

EXTRAKT z mezinárodní normy

EXTRAKT z mezinárodní normy EXTRAKT z mezinárdní nrmy Extrakt nenahrazuje samtnu technicku nrmu, je puze infrmativním materiálem nrmě. Elektrnický výběr pplatků (EFC) Zabezpečené mnitrvání pr autnmní systémy výběru mýtnéh Zkušení

Více

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení

Návrh zákona o evidenci tržeb připomínkové řízení Návrh zákna evidenci tržeb připmínkvé řízení Infrmace k 31.3.2015 (a k 9.4.2015) Zpracval: Bhuslav Čížek, SHP SP ČR Znění předlžené p úpravách vychází z připmínkvéh řízení a jednání s MF. Veškeré naše

Více

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany

poř. asi.i rol Smlouva o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon I. Smluvní strany lllll KUMSP0eVSP8 MRAVSKSt.h r /,skv' KRAJ KRAJSKÝ 0ŘA1 _^'ÍSU.SMJ.i^UVV(iJIATKln př. asi.i rl Smluva závazku veřejné služby a vyrvnávací platbě za jeh výkn k;

Více

"ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11

ÚzP v Boskovicích- rekonstrukce budovy č.p. 2026 a č.p. 2096 11 .nanční ředitelství :a 1, Luzarská ls/7 a~ SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle ustanvení 2586 a násl. zákna č. 89/2012 Sb., Občanský zákník, v platné znění (dále jen "Občanský zákník"), (dále jen" Sluva") Název

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007U4K1* UOHSX007U4K1 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0813/2015/VZ-40365/2015/523/MKv Brn 20. listpadu 2015 Úřad pr chranu hspdářské sutěže jak rgán příslušný pdle 112 zákna

Více

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLÍCÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Obsah: Šklící příručka Pžární chrany 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

Program prevence nehod a bezpečnosti letů

Program prevence nehod a bezpečnosti letů SEKCE LETOVÁ A PROVOZNÍ Odbr bchdní letecké dpravy Směrnice OLD Dplňující výkladvý/vysvětlující materiál k ACJ OPS 1.037 a IEM OPS 3.037 Prgram prevence nehd a bezpečnsti letů CAA-OLD-01/2010 Verze: 1.

Více

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona

Stanovisko Rekonstrukce státu ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu novely služebního zákona Stanvisk Reknstrukce státu ke kmplexnímu pzměňvacímu návrhu nvely služebníh zákna Pslední předlžená verze zákna (verze k 27. 8. 2014) splňuje puze 13 z 38 bdů Reknstrukce státu, z th 7 jen částečně. Z

Více

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU AUTOPOJIŠTĚNÍ PRO SPOLEČNOST VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Autpjištění Allianz pjišťvna nabízí zaměstnancům Vyské škly báňské Technické univerzity Ostrava cenvě

Více

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách.

Témata modulu a úkoly jsou využitelné ve výuce tematické oblasti RVP Člověk a svět práce ve středních školách. Vstup na trh práce Antace Mdul ppisuje přístupy, způsby a dvednsti ptřebné pr úspěšné hledání práce. Jeh sučástí jsu úkly k jedntlivým tématům a výběr adres pracvních serverů s nabídkami práce. Tip pr

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ SMLOUVA O DÍLO Il INTEGROVANÝ OPERAČNÍ PROGRAM EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Kraj vysčina KUJIP00ZG0V8 SMLOUVA O DÍLO uzavřená pdle 536 a násl., zákna č. 513/1991 Sb., Obchdní zákník, v platném znění, na akci 1.

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín

MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykovo náměstí 1, 741 01 Nový Jičín MĚSTSKÝ ÚŘAD NOVÝ JIČÍN ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ, STAVEBNÍHO ŘÁDU A PAMÁTKOVÉ PÉČE ODDĚLENÍ STAVEBNÍ ÚŘAD Masarykv náměstí 1, 741 01 Nvý Jičín VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE Č.J.: SP. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.:

Více

Portál veřejné správy

Portál veřejné správy Prtál veřejné správy N Náávvrrh hn naa zzvveeřřeejjn něěn níí žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa ssm maazzáán níí zzvveeřřeejjn něěn néé žžiivv ttn níí ssiittu uaaccee N Náávvrrh hn naa eed

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE S V A Z E K O B C Í M I K R O R E G I O N O B C Í P A M Á T K O V É Z Ó N Y 1 8 6 6 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE pr veřejnu zakázku maléh rzsahu Veřejná zakázka Vydávání Zpravdaje

Více

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu

Stanovy SKODAMOTOR Veterán Klubu Článek 1 Stanvy SKODAMOTOR Veterán Klubu Název, půsbnst, sídl a symbly 1. SKODAMOTOR Veterán Klub (SVK) je samstatným suverénním a dbrvlným bčanským sdružením zájemců v blasti histrie mtrismu, zalžené

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn neb ZVZ ) k tevřenému řízení na veřejnu zakázku s názvem Rzšíření Reginální kmunikační

Více

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy

Dopady spuštění základních registrů na subjekty územní samosprávy Dpady spuštění základních registrů na subjekty územní samsprávy Vydavatel: Ministerstv vnitra ČR, ve splupráci s kraji Zpracvatel: CORTIS Cnsulting s.r.. Datum vydání: 11. 4. 2012 Verze dkumentu: 1.00

Více

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612

Zadávací dokumentace PC3-Vyvedení výkonu a úpravy stávající rozvodny. Evidenční číslo projektu: 3.1 EED 03/612 Zadavatel: Míst stavby: TAMERO Kralupy nad Vltavu Evidenční čísl prjektu: 3.1 EED 03/612 PC3 Vyvedení výknu a úprava stávající rzvdny Část A Smluva DÍLO na realizaci akce Vyvedení výknu a úprava stávající

Více

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov

VÝZVA. k podání nabídky na provoz Kavárny na Nákladovém nádraží Žižkov VÝZVA k pdání nabídky na prvz Kavárny na Nákladvém nádraží Žižkv Vyhlašvatel/zadavatel: Nárdní filmvý archiv, státní příspěvkvá rganizace se sídlem Malešická 12, Praha 3, 130 00, Č: 00057266 zřízená rzhdnutím

Více

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby

ROZHODNUTÍ. rozhodnutí o změně stavby Městský úřad Řevnice Stavební úřad náměstí Krále Jiříh z Pděbrad čp. 74, PSČ 25230 tel. 25772 0223, fax 25772 0160 Spis.zn.: Čj.: Vyřizuje: Řevnice: 2551/2010 0974/2011lSU/Sa Ing. Michaela 2.3.201 I Šádkvá

Více

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2

PROVOZNÍ ŘÁD. Preambule. Článek 1. Článek 2 PROVOZNÍ ŘÁD Závazný prvzní řád pr prdejní akce, jarmarky a farmářské a všebecné trhy, knané na Sfijském nám. Praha 12. Prvzvatel: Tmáš Trnka, Šlikva 549/4, Praha 6 Břevnv, IČO: 150 85 678 Preambule Upravuje

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC

POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC ZNALECKÝ POSUDEK č. 19/107/2014 O CENĚ NEMOVITÝCH VĚCÍ POZEMEK S OBJEKTEM BYDLENÍ Č.P. 42 SVRČOVEC (POVINNÍ VLASTIMIL ĎURIŠ A JAROSLAVA ĎURIŠOVÁ EX 660/09119) OBJEDNATEL OCENĚNÍ: ÚČEL OCENĚNÍ: EXEKUTORSKÝ

Více

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013

Předpis SŽDC Bp1 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Účinnost od 1. října 2013 Předpis SŽDC Bp1 bezpečnsti a chraně zdraví při práci Účinnst d 1. října 2013 Úvd k prezentaci Tat prezentace služí především pr základní seznámení s předpisem Bp1, resp. s jeh bsahem, strukturu a nejdůležitějšími

Více

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody

Téma č. 6 Mzdy, zákonné odvody a daně. Mzdy a zákonné odvody Mzdy a záknné dvdy MZDA pracvně-právní vztah = vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem pracvně-právní vztah se řídí zákníkem práce, kde je uveden, že zaměstnanci za vyknanu práci náleží MZDA je t částka,

Více

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách.

Bohužel nejste jediní. Jak se v této džungli orientovat a jaké jsou možnosti při prodeji nemovitosti se dozvíte na následujících stránkách. SITUACE NA MÍSTNÍM TRHU Na českém trhu panuje nedůvěra v realitní kanceláře a makléře. Spusta makléřů na trhu se chvá nepctivě. Většina realitních makléřů jsu špatní makléři. Dále dchází k bezdůvdnému

Více

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

Základní škola Úvaly, příspěvková organizace. Základní škola Úvaly, okres Praha - východ nám. Arnošta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škla Úvaly, kres Praha - výchd nám. Arnšta z Pardubic 8, 250 82 Úvaly ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 2. ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 816/2015 Vypracval: Schválil: Pedaggická rada prjednala dne: 31. 8. 2015 Šklská

Více

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Korunní 98, Praha 10, 101 00 X. kngres Medicína katastrf Brn 5. únra 2015 MU s nebezpečnu chemicku látku - cvičení Metr Ing. Jarslav Slezák Zdravtnická záchranná služba hl. m. Prahy, Krunní 98, Praha 10, 101 00 ABSTRAKT Dne 22. 10.

Více

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží?

Obchodní podmínky ElektroInternet.cz Jak mi bude zboží doručeno? Jak zaplatit? Jak koupit zboží na splátky? Jak reklamovat zboží? Obchdní pdmínky ElektrInternet.cz Jak mi bude zbží dručen? Jak zaplatit? Jak kupit zbží na splátky? Jak reklamvat zbží? Obchdní pdmínky zde uvedené platí pr nákup v internetvém bchdě ElektrInternet.cz,

Více

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE

Všeobecné smluvní podmínky provozu služby Outsourcing e- spis LITE Všebecné smluvní pdmínky prvzu služby Outsurcing e- spis LITE Následující ujednání jsu všebecně platnými Všebecnými smluvními pdmínkami prvzu služby Outsurcing e-spis LITE (dále jen Pdmínky), které nabízí

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA ANTIMONOPOLNÍ & KONKURENČNÍ POLITIKA Magna supeří rázně, ale čestně a pdpruje svbdnu a férvuhspdářsku sutěž. Budeme ddržvat všechny platné antimnplní

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY VNITŘNÍ PRAVIDLA ODLEHČOVACÍ SLUŽBY KDO JSME A KOMU SLOUŽÍME platná d 1. 4. 2015 Charakteristika dlehčvací služby Odlehčvací služba je terénní služba pskytvaná sbám, které mají sníženu sběstačnst z důvdu

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města

Kupní smlouva číslo: č. zhotovitele: 3396/2013/169. Město Bohumín Masarykova 158 735 81, Bohumín Ing. Petrem Víchou, starostou města Kupní smluv čísl: č. zhtvitele: 3396/2013/169 I. Smluvní strny 1.1. Kupující: Sídl: Zstupený: zástupce pvěřený k jednání ve věcech: IC: DIČ: Dňvý režim: Bnkvní spjení: C.účtu: Tel.č.: 1.2. Prdávjící: Sídl:

Více

Dohoda o výkonu pěstounské péče

Dohoda o výkonu pěstounské péče Dhda výknu pěstunské péče Název rganizace: Centrum pr dítě a rdinu LATUS Právní frma: bčanské sdružení se sídlem Nýřanská 34, 323 26 Plzeň IČ: 22767452 reg. MVČR 4.11.2011.pd č.j. VS/1-1/86 311/11-R zast.

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav

STANOVISKO. Návrh změny č. 11 územního plánu sídelního útvaru Břeclav VU3B- M7&/J&/& ý úřad Jihmravskéh kraje živtníh prstředí rtínv nám. 3, 61 82 Brn P!M h ( M 5O"UXOOXFOtnv\/ Váš dpis č.j.: Ze dne: tu Sp. zn.: Vyřizuje: Telefn: Datum: MUBR 883/215 25.11.215 JMK 759/216

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4130-80-2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4130-80-2015 bvyklé ceně nemvitsti - pzemku parcel.č. 846 se stavbu garáže na pzem. parc.č. 846, bec Pardubice, k.ú. Svítkv, kres Pardubice, kraj Pardubický Objednavatel znaleckéh psudku:

Více

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ)

Resortní systémy centralizovaného zadávání (RS CZ) Resrtní systémy centralizvanéh zadávání (RS CZ) Transparentní nvela aneb C je v té krabici? Ing. Pavel Brž ředitel divize rzvjvých prjektů CS-PROJECT pbrz@cs-prject.cz 04. 10. 2012, Htel Olympik Tristar

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka malého rozsahu VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK veřejná zakázka maléh rzsahu Čísl zakázky Název zakázky: Předmět zakázky: HSUL-3904-02/ÚE-2013 Osbní chranné pracvní prstředky. Ddávka svítilen na přilbu pr hasiče - rámcvá smluva

Více

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu

Příloha č. 9. Podmínky Výběru hotovosti a Bezhotovostního převodu. 1. Podmínky Výběru hotovosti prostřednictvím Bankomatu Přílha č. 9 Pdmínky Výběru htvsti a Bezhtvstníh převdu 1. Pdmínky Výběru htvsti prstřednictvím Bankmatu 1.1. Obecné pdmínky pr Výběr htvsti Htvst lze vybrat u neúčelvé Dávky až d výše dispnibilníh zůstatku

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva

EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ. Kupní smlouva É INTEGROVANÝ EVROPSKÝ FONO PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ I Kraj Vysčina Kupní smluva KUJIP80T4EON uzavřená na základě dhdy smluvních stran pdle ustanvení 409 a následujících zákna č. 513/1991 Sb., bchdní zákník,

Více

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů:

FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK. Vyplní odbor kultury a cestovního ruchu města Písku: Číselný kód žádosti: Počet získaných bodů: FORMULÁŘ ŢÁDOSTI O PŘÍSPĚVEK Vyplní dbr kultury a cestvníh ruchu města Písku: Číselný kód žádsti: Pčet získaných bdů: 511. /1/.. Pznámka: Jedntlivé ple frmuláře jsu uzamčeny pr grafické úpravy. Pkud vám

Více

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST

ÚVOD PŘEDMĚT STÍŽNOSTI PRÁVO PODAT STÍŽNOST PODNĚT - PŘIPOMÍNKA - STÍŽNOST Dmv Barbra Kutná Hra, pskytvatel sciálních služeb Směrnice SM 06/15 Stížnsti - vydání šesté, únr 2015 STÍŽNOSTI Pdávání, evidence a vyřizvání stížnstí na kvalitu neb způsb pskytvání služby ÚVOD Směrnice

Více