Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013"

Transkript

1 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) Zastupitelstvo městského obvodu Ve sledovaném období se konalo 1 zasedání zastupitelstva městského obvodu a bylo přijato celkem 28 usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu mimo jiné schválilo: návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy, vydalo: s účinností od zásady ZAS , Zásady pro postoupení (prodej) pohledávek, Rada městského obvodu Ve sledovaném období se konaly 3 řádné schůze a 4 mimořádné schůze rady městského obvodu a bylo přijato celkem 266 usnesení. Rada městského obvodu mimo jiné rozhodla: uzavřít Smlouvy o spolupráci, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu se sdružením Armáda spásy v České republice, IČ , adresa: Petržílkova 2565/23, Praha 5 Stodůlky, , se zájmovým sdružením SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s., IČ , adresa: Palackého 13/49, Přívoz, Ostrava 2, s církevní organizací Charita Ostrava, IČ , adresa: Kořenského 913/17, Vítkovice, Ostrava 3, s církevní organizací Diecézní charita ostravsko-opavská, IČ , adresa: Kratochvílova 931/3, Moravská Ostrava, Ostrava 2 2/14

2 uzavřít Smlouvy o spolupráci, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu se zájmovým sdružením MENS SANA o. s., IČ , adresa: Ukrajinská 1533/13, Poruba, Ostrava 8, se sdružením Asociace TRIGON, IČ , adresa. Skautská 1045/3, Poruba, Ostrava 8, o vzniku školního klubu při Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, PO, IČ , s účinností od , dle důvodové zprávy, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce č ZŠ Nádražní výměna oken, fasáda, střecha - stará škola s uchazečem MŽT Stavitelství, a. s., Suderova 2024/8, Ostrava - Mariánské Hory, IČ , za cenu ,00 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu schválit pořadí ostatních uchazečů dle vyhodnocených nabídek 2. SLONKA s. r. o., Nádražní 20/142, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ FICHNA - HUDECZEK a. s., Píšť 535, Píšť, IČ , zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce MŠ Poděbradova oprava oken s uchazečem MŽT Stavitelství, a. s., Suderova 2024/8, Ostrava Mariánské Hory, IČ , za cenu Kč bez DPH schválit pořadí ostatních uchazečů dle vyhodnocených nabídek 2. FICHNA - HUDECZEK a. s., Píšť 535, Píšť, IČ Ing. Pekárek - stavební společnost, s. r. o., Gudrichova 31, Opava, IČ SLONKA s. r. o., Nádražní 20/142, Moravská Ostrava, IČ , uzavřít Smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, PSČ , IČ: , navýšit neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP, p.o. z prostředků zřizovatele ve výši ,- Kč na opravu výsuvných sloupků, navýšit investiční příspěvek Technickým službám MOaP, p.o. z prostředků zřizovatele ve výši 2,2 mil. Kč na nákup kompaktního chodníkového samosběrného zametacího stroje, zorganizovat Vánoční trhy 2013 na Masarykově náměstí městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v termínu od do a zajistit zveřejnění záměru pronájmu stánků, vzoru žádosti včetně situačního snímku, 3/14

3 poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , na pronájem tribun a další služby související s akcí zahájení sezóny ostravských profesionálních divadel s názvem JDEME ZA VÁMI, poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s., se sídlem Šmeralova 6, Moravská Ostrava, IČ , na náklady spojené s prezentací X. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který se uskuteční ve dnech , a to na pronájem a instalaci přenosných trojnožek, zpracování, výrobu a výlep plakátů v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz a uzavřít s výše uvedeným občanským sdružením darovací smlouvu, za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne , se stanovením kapacity mateřské školy v rámci Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Píky 13B, Ostrava, IČ v počtu 22 dětí, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Poděbradova 33, Ostrava, IČ , na realizaci projektu Malířské bienále OSKAR OSTRAVA 2013, a to na zajištění stravování, ubytování a cestovních výloh účastníků bienále a uzavřít s výše uvedenou příspěvkovou organizací darovací smlouvu, za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytování podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne , uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č MŠ Lechowiczova 8 - rekonstrukce zahrady s uchazečem ELSPOL spol. s r. o., Mírová 563, Řepiště, IČ za cenu ,00 Kč bez DPH, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6 s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ za cenu ,- Kč bez DPH, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č Nádražní stavební úpravy služebny MP s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ za cenu ,- Kč bez DPH, udělit pro investiční akci statutárního města Ostrava, IČ , se sídlem Prokešovo nám. 8, PSČ , Ostrava souhlas s umístěním a povolením vstupu na pozemky, jejichž specifikace vyplývá z důvodové zprávy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v souvislosti se stavbou Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova pro účely územního řízení a stavebního povolení ve smyslu ust. 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace, IČ , stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 4/14

4 středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost Základní školy Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace, IČ , a to nad výši stanovenou krajským normativem ve výši ,-- Kč z rozpočtu městského obvodu, schválila: pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz návrh změn Obecně závazné vyhlášky č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012, pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o místním poplatku z ubytovací kapacity. vydala: nesouhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v katastrální mapě, za účelem umístění a provozování prodejních stánků, na dobu určitou, a to od do , s účinností od řád RAD , Organizační řád Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, stanovila: s účinností od celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 194, zrušila: vyhlášené výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce č Rekonstrukce chodníků Mlýnská ze dne , doporučila: zastupitelstvu městského obvodu - předložit statutárnímu městu Ostrava stanovisko k navrhovaným principům regulace hazardu pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy - schválit návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy ve znění upravené varianty I upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu a předložit jej statutárnímu městu Ostrava k projednání v orgánech města, zastupitelstvu městského obvodu - vydat zásady ZAS , Zásady pro postoupení (prodej) pohledávek, 5/14

5 souhlasila: s uzavíráním pasáže Vesmír (průchod bytovými domy Nádražní 24 a Tyršova 25) mřížemi s průchozími dveřmi osazenými v lících pasáže v nočních hodinách od hodin do 5.00 hodin. 6/14

6 K činnosti starosty městského obvodu: jednání s panem Jaroslavem Markem, ve věci podané žádosti o prominutí pohledávky, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jednání s primátorem ve věci problematiky společnosti Amadeus Real, a.s., jednání se zástupci emergenčních složek, Rada města Ostravy, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, předání a projednání výsledků kontroly provedené pracovníky magistrátu na odboru majetkovém, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jednání se zástupci společnosti RPG ve věci koncepce bydlení sociálně znevýhodněných občanů, Sbor starostů, Rada města Ostravy, Zastupitelstvo města Ostravy, jednání předsedů politickým klubů zastupitelstva městského obvodu, Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 7/14

7 Na úseku investic: Příprava projektových dokumentací připravovaná: - Revitalizace oblasti Jindřiška, - Rekonstrukce minigolfového hřiště v sadu Dr. Milady Horákové, - Rekonstrukce ulice Budečská, - Rekonstrukce ulice Uhelná, - Rekonstrukce ulice Chopinova, - Rekonstrukce ulice Jungmannova, - Rekonstrukce bytového domu Tolstého 6, - Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18, - Rekonstrukce chodníku ul. Křižíkova, - Rekonstrukce chodníku ul. Živičná, - Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní a Poděbradova kolem vnitrobloku, - Rekonstrukce chodníku ul. Pelclova, - Rekonstrukce chodníku ul. Na Bělidle, - Rekonstrukce chodníku ul. Preslova, - Rekonstrukce chodníku ul. Nedbalova, - Rekonstrukce chodníku ul. Maroldova, - Rekonstrukce chodníku ul. Mariánskohorská, - Rekonstrukce chodníku ul. Engelmüllerova, - Rekonstrukce chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská), - Rekonstrukce chodníku ul. Denisova, - Rekonstrukce chodníku ul. Střední, - Rekonstrukce chodníku ul. Balcarova (úsek Na Desátém 30. dubna), - Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží, - Chata Mazák středisko ekologické výchovy, probíhající: - Zprůjezdnění ulice Ostrčilova a úprava parku P. Bezruče, - Rekonstrukce ulice Brandlova, - Azylový dům Hlučínská 14 a 16, - Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí, - Vybudování parkoviště Lechowiczova, - Rekonstrukce parkoviště Maroldova, 8/14

8 - Oprava chodníku Na Desátém, - Na Můstku 6 výměna zdravotechniky vč. ležatých rozvodů v suterénu, - Na Můstku 8 výměna zdravotechniky vč. ležatých rozvodů v suterénu, - Revitalizace výškového domu Ostrčilova, - Rekonstrukce chodníku Hornopolní, - Rekonstrukce ulice Kratochvílova, - Rekonstrukce ulice Jurečkova II, - Parkování Fifejdy, - Regenerace sídliště Fifejdy II II. etapa, - Rekonstrukce ulice Hájkova, - Rekonstrukce ulice Hrušovská, - Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská Sadová, - Rekonstrukce vnitrobloku Křižíkova, - Rekonstrukce ulice Foerstrova, - Rekonstrukce ulice Mánesova, - Rekonstrukce chodníku ul. Ahepjukova, - Rekonstrukce chodníku ul. Lechowiczova, - Rekonstrukce chodníku ul. Josefa Brabce, - Rekonstrukce chodníku ul. Gen. Píky, - Rekonstrukce chodníku ul. Slavíčkova, - Předláždění vozovky ul. 28. října v úseku Sokolská třída a Masarykovo náměstí, - Zateplování školských zařízení v obvodu MOaP: - MŠ Ostrčilova, - MŠ Křižíkova, - MŠ Šafaříkova, - MŠ Na Jízdárně, - MŠ Blahoslavova, - ZŠ waldorfská, - ZŠ Gebauerova, - ZŠ Kounicova, - ZŠ Gajdošova, - ZŠ Nádražní, 9/14

9 - Ekoškolky MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova zahrada v přírodním stylu, - MŠ Na Jízdárně 19a oprava zpevněných ploch, oprava hřiště, - ZŠ Ostrčilova 1 oprava tělocvičny, dokončená: - ZŠ Gen. Píky, pavilon D, vnitřní úpravy, - Rekonstrukce chodníku Na Široké, - Nádražní 168 stavební úpravy služebny MP, - Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště, - Dopravní hřiště Orebitská, - Zastávka MHD Sokolská třída, - Rekonstrukce chodníku Bieblova, - ZŠ Matiční 5 (objekt na ul. 30. dubna) rekonstrukce hřiště, - Oprava komunikace Na Fifejdách, Zadávací řízení veřejných zakázek na stavební práce probíhající: - Rekonstrukce chodníků Mlýnská (nová soutěž), - Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6, - Nádražní 168 stavební úpravy služebny MP, - Oprava chodníků ulice Bankovní, Msgre Šrámka a Čs. legií, - Stavební úpravy pasáže Vesmír, - Rozšíření parkoviště Sládkova, - Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a rekonstrukce chodníku Bieblova, - Regenerace sídliště Šalamouna 4A etapa, - Regenerace sídliště Fifejdy II I.etapa - ZŠ Matiční 5 (objekt na ul. 30. dubna) rekonstrukce hřiště, - Stavební úpravy pasáže Vesmír, dokončené: - Rekonstrukce chodníku Matiční II. etapa, - Zastávka MHD Sokolská třída, - MŠ Lechowiczova 8 rekonstrukce zahrady, - Dětské hřiště Ostrava Hlubina, Realizace investičních akcí dokončena realizace akce: - Rekonstrukce parkoviště na ulici Gen. Píky, 10/14

10 probíhající realizace akce: - Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze - stavební práce a publicita, - ZŠ Matiční 5 úprava sociálních zařízení, - MŠ Blahoslavova 6 rekonstrukce plynového topení a ohřev TUV, - Rekonstrukce chodníku Chelčického, - Senovážná 9 vybudování plynové kotelny, - MŠ Poděbradova 19 výměna oken, - ZŠ Nádražní 117 výměna oken, fasáda, střecha stará škola, - ZŠ Zelená oprava hřiště, Na úseku místního hospodářství na úseku správy majetku a komunálních služeb: - průběžné řešení podnětů z webové aplikace čistota a pořádek, - pojišťovně byly předány k řešení 3 škody z odpovědnosti, - provedena deratizace travnatých a keřových ploch v okolí Frýdlantských mostů a ulic Bieblova a Ahepjukova, - zajištěno pohřbení 10 občanů, k jejichž úmrtí došlo na území městského obvodu, - vydáno 42 parkovacích karet R pro rok 2013, - rozmístěno celkem 95 ks kontejnerů pro velkoobjemový odpad, na úseku správy místních komunikací: - provedeny průběžné kontroly při užívání místních komunikací a veřejných prostranství, - vydáno 85 souhlasů a stanovisek za vlastníka a správce místních komunikací, - provedeno 15 přejímacích řízení po ukončených stavebních záborech a ukončených výkopových pracích včetně provedení kontroly míst záborů místních komunikací, - opraveny úseky vozovek a chodníků u Polyfunkčního domu a ulic Dobrovského, Muglinovská. 28. října, Budečská, Žofínská, U Stadiónu, Mánesova, Na Náhonu, Nádražní, Sládkova, Teslova, Trocnovská, Slavíčkova, Maroldova, Denisova, - průběžné zajištění oprav uličních vpustí a dopravního značení, na úseku správy zeleně: - zajištění přípravy a projednání projektových dokumentací na výsadbu dřevin na území městského obvodu, - realizace ořezů a průklestů dřevin, provádění kontroly stavu dřevin včetně zajištění sběru spadaných větví, - kontinuální péče o travnaté plochy včetně sběru odpadků a provádění intenzivní zálivky zeleně, - vydáno 15 souhlasů k záborům veřejné zeleně včetně provedení průběžných kontrol míst záborů zeleně. 11/14

11 Na úseku majetku: uzavřeny 3 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřeno 6 smluv o zřízení věcného břemene, uzavřeno 7 smluv o poskytnutí práva provést stavbu, uzavřen 1 dodatek ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřeno 43 nájemních smluv na pozemky, uzavřena 1 dohoda o ukončení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřeny 3 kupní smlouvy na pozemky, uzavřeny 3 budoucí nájemní smlouvy + 3 smlouvy o provedení stavebních a jiných úprav bytu, uzavřeno 40 smluv o nájmu bytu, uzavřeny 4 dohody o ukončení nájmu bytu, uzavřeny 4 smlouvy o stavebních úpravách v bytě, podáno 9 výpovědí ze strany nájemců, uzavřeny 2 dohody o výkonu domovnické činnosti, odesláno 435 výpočtových listů po jednostranném zvýšení nájmu o inflaci nájemcům bytů, uzavřeno 10 smluv o nájmu nebytových prostor, vydán 1 souhlas pronajímatele se změnou na věci, vydány 2 souhlasy s umístěním sídla společnosti do pronajatých nebytových prostor, vydán 2 nájemcům nebytových prostor souhlas s poskytnutím části nebytových prostor do podnájmu třetí osobě, 1 x nevydán souhlas s poskytnutím části nebytových prostor do podnájmu třetí osobě, 1 x nevydán souhlas s prodloužením doby nájmu nebytových prostor, vzaty na vědomí 2 výpovědi z nájmu nebytových prostor, radě městského obvodu dány 3 výpovědi z nájmu nebytových prostor, 8 x zveřejněn záměr pronajmout nebytové prostory, uzavřeno 7 dohod o složení jistoty, uzavřeno 19 smluv o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáváním žádosti v radě, uzavřena 1 dohoda o ukončení výpůjčky nebytových prostor, uzavřeny 2 dohody o ukončení nájmu nebytových prostor, uzavřen 1 dodatek k nájemní smlouvě na rozšíření účelu nájmu, poskytnuty 2 slevy z nájmu nebytových prostor a současně uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na poskytnutou slevu, 3 x neposkytnuty slevy z nájmu nebytových prostor, 1 x poskytnuta finanční spoluúčast městského obvodu na stavebních úpravách nebytových prostor, 12/14

12 1 x vydán souhlas s finanční spoluúčastí pronajímatele na stavebních úpravách nebytových prostor, 1 x nevydán souhlas s finanční spoluúčastí pronajímatele na stavebních úpravách nebytových prostor, odesláno 268 výpočtových listů po jednostranném zvýšení nájmu o inflaci nájemcům nebytových prostor, Na úseku vymáhání pohledávek: provedeno 66 výzev k zaplacení pohledávky, podáno celkem 22 žádostí o zjištění postižitelných příjmů v souhrnu u 191 dlužníků, podáno celkem 58 žalobních návrhů k Okresnímu soudu v Ostravě, podáno 8 žalobních návrhů na vyklizení bytu k Okresnímu soudu v Ostravě, podáno 5 návrhů na nařízení výkonu rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ostravě, podáno 9 návrhů na změnu rozhodnutí okresního soudu, účast při 14 soudních jednáních nařízených u Okresního soudu v Ostravě ve věci návrhů na vydání rozhodnutí o přiznání dlužné částky, podáno 13 návrhů k okresnímu soudu na výkon rozhodnutí (exekuci), podány 3 výpovědi z nájmu bytu, podány 4 přihlášky do dědického řízení, 2 přihlášky do insolvenčního řízení, 1 přihláška do likvidace, účast při 3 exekučních výkonech vyklizením bytu, uzavřeny 2 dohody o splátkách dluhu a 1 dohoda o prominutí pohledávky, sepsáno 1 uznání dluhu co do důvodu a výše, uzavřeno 28 darovacích smluv příspěvek na čipování psů. Na úseku sociálních věcí: aktuální počet uzavřených smluv o poskytování pečovatelské služby: 172, z toho: uzavřeno za sledované období 21 smluv, ukončeno ve sledovaném období 9 smluv, počet přijatých žádostí o poskytování odlehčovací služby: 14, z toho 14 vyhověno, počet žadatelů o byt v domě zvláštního určení, kteří byli doporučeni k uzavření smlouvy o nájmu: 1, aktuální počet klientů s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, kterým sociální pracovnice vykonávají za městský obvod funkci opatrovníka: 53 tj. průměrně 21 klientů na 1 sociální pracovnici, v rámci činnosti klubu seniorů v domě zvláštního určení Gajdošova a domě zvláštního určení Dobrovského byly zorganizovány tyto akce: Zájezd Rybí dům Chotěbuz, Koncert Barvy léta Pěvecké sdružení Ostrava, Zahradní grilování v klubu seniorů Gajdošova a Dobrovského, 13/14

13 Aktivity romského asistenta: účast na jednání Policejní buňky: 1x (v období letních prázdnin se policejní buňky nekonají), počet rodin, kterým pomohl zajistit bydlení: 3, aktivní účast na jednání pracovní skupiny Romské etnikum komunitního plánování: 2x, účast na jednání pracovní skupiny Bydlení a sociální práce v rámci programu Sociální inkluze Ostrava : 1x. Na úseku pracovněprávním: ke dni měl městský obvod celkem 193 zaměstnanců v evidenčním počtu (vč. dlouhodobých dočasných pracovních neschopností a překážek), z toho zajišťovalo: chod úřadu 161 zaměstnanců pečovatelskou službu 26 zaměstnanců Na úseku stížností, peticí a žádostí o informace: počet evidovaných stížností: 5, počet evidovaných petic: 0, počet evidovaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 3. Na úseku kontroly: U statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebyly v období od do uzavřeny žádné vnější kontroly. 14/14

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 8. 2014 do 30. 11. 2014

Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 8. 2014 do 30. 11. 2014 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 8. 2014 do 30. 11. 2014 (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13

Usnesení. Usnesení. 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 17. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 12.12.2013 čís. 0646/ZMOb1014/17/13 0673/ZMOb1014/17/13 Ing. Jiří Havlíček v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová v. r. místostarostka Přehled usnesení

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 53. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Ing. Jiří Havlíček (ČSSD) Tomáš Kuřec

Více

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010

Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 78. schůze Rady města Karviné konané dne 04.05.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4468 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 67. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 67. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 17. prosince 2012 usnesením č. 2012/2513 program 67. schůze rady města, konané dne 17.12.2012. usnesením č. 2012/2514 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015

Usnesení RM č. 5/2015-RADA ze dne 22.01.2015 05/2015-RADA/243-5. Rada města ověřovatelem zápisu MUDr. Jiřinu Jirešovou 05/2015-RADA/244-5. Rada města předložený program jednání RM 05/2015-RADA/245-5. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 2. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 22. 12. 2010 103/2/10 135/2/10 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 103/2/10 TAJ M. č. 1/2 1)

Více

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014

Usnesení. 3320 Schválení ověřovatelů zápisu 72. schůze RM Karviné konané dne 15.01.2014 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 72. schůze Rady města Karviné konané dne 15.01.2014 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 3320 Schválení

Více

TS MOaP, PO ve výši. WZŠaMŠO, PO ve výši Jedná se o finanční prostředky na dokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců na měsíce září říjen 2014.

TS MOaP, PO ve výši. WZŠaMŠO, PO ve výši Jedná se o finanční prostředky na dokrytí nákladů na mzdy zaměstnanců na měsíce září říjen 2014. Důvodová zpráva Odbor financí a rozpočtu předkládá zastupitelstvu městského obvodu návrh na úpravu závazných ukazatelů příspěvkových organizací v souladu s 12 odst. 2 b) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových

Více

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015

Usnesení 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 12. schůze rady městského obvodu konané dne 15.04.2015 čís. 0295/RMOb-Vit/1418/12-0320/RMOb-Vit/1418/12 Petr Dlabal starosta Mgr. Petr Kutěj místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M

Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M Tento program je vyhotoven v upravené verzi s ohledem na zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. P R O G R A M 26. schůze Rady města České Budějovice konané dne 9. prosince 2009 od 9:00 hodin

Více

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 6. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 6. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 31. ledna 2011 usnesením č. 2011/170 1) schválila program 6. schůze rady města, konané dne 31.01.2011. usnesením č. 2011/171 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14

Usnesení. Usnesení. 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 132. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.08.2014 čís. 5371/RMObM1014/132/14 5378/RMObM1014/132/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 21. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 19.11.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013

Usnesení. 2802 Schválení ověřovatelů zápisu 61. schůze RM Karviné konané dne 26.06.2013 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 61. schůze Rady města Karviné konané dne 26.06.2013 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 2802 Schválení

Více

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora.

34/1 Program schůze RM 34/1/1 Schválila program své 34. schůze Rady města Příbora. MĚSTO PŘÍBOR Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 34. schůze Rady města Příbora ze dne 3. dubna 2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,

Více

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 20. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 20. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. července 2011 usnesením č. 2011/711 program 20. schůze rady města, konané dne 18.07.2011. usnesením č. 2011/712 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013

Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 24. 10. 2013 Usnesení 68. schůze Rady města Frenštát pod, konané dne 24. 10. 2013 1586/68 - Rada města schvaluje program 68. schůze rady města, konané 24. 10. 2013. 1587/68 - Rada města a) bere na vědomí plnění usnesení

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010

Usnesení. 4 Schválení ověřovatelů zápisu 2. schůze RM Karviné konané dne 16.11.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 2. schůze Rady města Karviné konané dne 16.11.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4 Schválení

Více

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 52. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 52. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. června 2012 usnesením č. 2012/1828 program 52. schůze rady města, konané dne 11.06.2012. usnesením č. 2012/1829 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Usnesení. 97. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31. 10. 2013 čís. 4077/RMObM1014/97/13 4081/RMObM1014/97/13

Usnesení. Usnesení. 97. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31. 10. 2013 čís. 4077/RMObM1014/97/13 4081/RMObM1014/97/13 97. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 31. 10. 2013 čís. 4077/RMObM1014/97/13 4081/RMObM1014/97/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 19/2013, konané dne 18. září 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8:00 hodin Jan Schneider - starosta města Tišnova. Přítomno: 4 členové - RM je usnášeníschopná.

Více

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012

Usnesení. 1964 Schválení ověřovatelů zápisu 44. schůze RM Karviné konané dne 02.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 44. schůze Rady města Karviné konané dne 02.10.2012 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 1964 Schválení

Více

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015)

USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 26. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 16. 11. 2015 (č. usnesení 376/2015-402/2015) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 18. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 7. 5. 1 z 27 18.5.2015 14:20 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 18. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 7. 5. 201510:00 (usn. č. 0691/18 - usn. č. 0772/18) Bc.

Více

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 7.9.2010. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 17. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 7.9.2010 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Babická, členka rady, Ing. Michal Bočan, člen rady, Ing. Jiří Paluska, zástupce

Více

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 60. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 60. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 8. října 2012 usnesením č. 2012/2215 1) schválila program 60. schůze rady města, konané dne 08.10.2012. usnesením č. 2012/2216 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 22. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 22. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 29. srpna 2011 usnesením č. 2011/817 1) schválila program 22. schůze rady města, konané dne 29.08.2011. usnesením č. 2011/818 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Informace z 8. schůze Rady města Milevska

Informace z 8. schůze Rady města Milevska Informace z 8. schůze Rady města Milevska Místo a čas konání: 14.05.2012 v 16,00 hodin v kanceláři starosty města Účast: Bc. Zdeněk Herout starosta města, Mgr. Martin Třeštík místostarosta, Mgr. Vlasta

Více

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 92. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 92. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Pavel Lokaj, p. Košáková, Mgr. Lubomír Bardaševský,

Více

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006

USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Z 12. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 5. 9. 2006 USNESENÍ Č. 453/06 Návrh na přijetí záměru snížení základního jmění společnosti LVT a. s. jako jediný akcionář při výkonu působnosti

Více

Usnesení. Usnesení. 100. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2013 čís.4189/rmobm1014/100/13 4193/RMObM1014/100/13

Usnesení. Usnesení. 100. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2013 čís.4189/rmobm1014/100/13 4193/RMObM1014/100/13 100. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 26.11.2013 čís.4189/rmobm1014/100/13 4193/RMObM1014/100/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Dalibor Mouka, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou.

Rada města usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 124. schůze rady města místostarostku PhDr. Miladu Hejmejovou. USNESENÍ 124. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 23. června 2014 usnesením č. 2014/4519 program 124. schůze rady města, konané dne 23.06.2014. usnesením č. 2014/4520 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 62. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 4. 3. 2013 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 62. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008

Zápis. 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.8.2008 Zápis 16. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.8.2008 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Hosté: Jana Babická, členka rady, Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil,

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka

Statutární město Ostrava městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz starostka na 9. schůzi rady městského obvodu konanou dne 26.03.2015 Místo konání: zasedací místnost č. 138 Začátek jednání: 09:00 hodin Seznam aktualizovaných materiálů: 01/VED/01 01/VED/02 01/VED/03 Návrh organizační

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14

Usnesení. Usnesení. 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 116. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 16.04.2014 čís. 4822/RMObM1014/116/14 4828/RMObM1014/116/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled

Více

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13

Usnesení. Usnesení. 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 89. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 01. 08. 2013 čís. 3704/RMObM1014/89/13 3722/RMObM1014/89/13 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Tomáš Kuřec, v. r. místostarosta Přehled usnesení

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2016

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300

112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 28.5. 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04 1112 samostatná výdělečná

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení

Město Hlinsko. Výpis z Usnesení Město Hlinsko Výpis z Usnesení Z 13. řádné schůze Rady města Hlinska konané dne 31. července 2013 Rada města Hlinska usnesením Č.: 102/2013 bere na vědomí: 1. zápisy č. 82013 a 92013 zjednání Sociálně

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010

Usnesení. 4941 Schválení ověřovatelů zápisu 85. schůze RM Karviné konané dne 21.09.2010 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Usnesení 85. schůze Rady města Karviné konané dne 21.09.2010 Rada města Karviné po projednání všech předložených materiálů přijímá toto usnesení: 4941 Schválení

Více

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016

USNESENÍ. z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 MĚSTO HRANICE USNESENÍ z 20. schůze Rady města Hranic, dne 19. 1. 2016 Usnesení 704/2016 - RM 20 ze dne 19. 1. 2016 Zahájení program rady města s doplněním uvedeným v zápise. Usnesení 705/2016 - RM 20

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) č.j.mukv25718/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013.

Usnesení. Vyvěšení tibetské vlajky na radnici v Moravské Třebové v rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet dne 10. března 2013. Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 71. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 04.03.2013 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009

M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N. U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 Příloha č. 4 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 18. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 25.6.2009 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016

R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í. z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016 R A D A M Ě S T A L O U N U S N E S E N Í z 30. schůze Rady města Loun, která se konala dne 21.3.2016 94/2016 - Zápis z jednání dopravní komise RM č. 2/2016 a č. 3/2016 95/2016 - Zápis z jednání sociální

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 6. května 2014 (RM č. 12) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ

DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ DOTAČNÍ PROGRAM PROGRAM NA PODPORU CESTOVNÍHO RUCHU A ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ Dotační titul č. 4 Podpora cestovního ruchu v turistických regionech Jeseníky a Střední Morava PRAVIDL A 1. Název dotačního programu

Více

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2

RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 RADA MĚ STSKÉ Č ÁSTI PRAHA 2 Zápis 21. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 20.12.2011 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Kateřina Jechová, uvolněná radní, Mgr. Michaela Marksová,

Více

55) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno,

55) Udělení souhlasu zřizovatele k přijetí věcného daru ZŠ a MŠ Brno, PROGRAM 151. RMČ BS 1 a) Zahájení Mgr.Šťástka b) Ověření správnosti zápisu ze 150. RMČ BS c) Ustavení ověřovatelů 151. RMČ BS d) Schválení programu 151. RMČ BS 2) Výkon funkce oddávajícího pro období 14.11.2014

Více

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011

U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 10. schůze U S N E S E N Í z 10. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 2.5.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 14. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 14. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 2. května 2011 usnesením č. 2011/482 program 14. schůze rady města, konané dne 02.05.2011. usnesením č. 2011/483 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 76. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 76. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 25. března 2013 usnesením č. 2013/2818 1) schválila program 76. schůze rady města, konané dne 25.03.2013. usnesením č. 2013/2819 1) určila ověřovatelem

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče. Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení z 23. schůze Rady města Hustopeče konané dne 22.09.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/23/15: RM schválila program jednání dnešní RM.

Více

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození

kategorie subjektů, kterých se tyto údaje týkají Jméno, příjmení, bydliště, datum narození Zpracování osobních údajů všechny odbory Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. Přijímání, vyřizování petic, stížností a dopisů adresovaných ům města a vedení jejich evidence Příprava smluv

Více

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011

U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 20. schůze U S N E S E N Í z 20. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 7.11.2011 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám.

USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. USNESENÍ z 36. řádné schůze Rady města Uničova, která se konala dne 3. dubna 2012 v 8:00 hodin v zasedací místnosti radnice, Masarykovo nám. 1 UR01/36/2012 Kontrola zápisu z 35. schůze Rady města Uničova

Více

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh

Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Organizační a pracovní řád MěP Zábřeh Usnesení z 31. jednání RM konané dne 15. 12. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/031/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z 51. řádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 27. 1. 2009 od 11 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni: Jaroslav

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis

1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE RM KARVINÉ KONANÉ DNE 12. 2. 2008 viz zápis STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MMK/029519/2008 viz program viz zápis Usnesení z 29. schůze Rady města Karviné konané dne 12. 2. 2008 I. PROCEDURÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI 1552 - SCHVÁLENÍ OVĚŘOVATELŮ ZÁPISU Z 29. SCHŮZE

Více

Usnesení 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014. čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města

Usnesení 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014. čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145. Usnesení. Statutární město Ostrava rada města 145. schůze rady města konané dne 21.10.2014 čís. 11194/RM1014/145-11259/RM1014/145 Ing. Petr Kajnar primátor Ing. Dalibor Madej náměstek primátora Strana 1/49 Přehled usnesení rady města dle čísel ze

Více

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace

Město Vítkov. Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace Město Vítkov Akční plán města Vítkova na léta 2015 2018 1. aktualizace leden 2016 Program rozvoje územního obvodu města Vítkova AKČNÍ PLÁN MĚSTA VÍTKOVA NA LÉTA 2015-2018 1.aktualizace (schváleno Zastupitelstvem

Více

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012

U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N Příloha č. 1 zápisu z jednání 28. schůze U S N E S E N Í z 28. zasedání Rady města Nový Jičín konaného dne 22.2.2012 VARIANTA USNESENÍ URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl

Více

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina)

zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů zastupitelstva (viz prezenční listina) z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.12.2014 Místo konání: Předsedající: Přítomno: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Ing. Petra Bernfeldová, starostka 33 členů

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í 1 z 7 Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 8. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 18.4.2016 236/8/RM/2016 Služebnost IS - vodovodní přípojka vydat souhlas ke stavbě

Více

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích

Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Usnesení z 35. jednání rady města ze dne 19. září 2012 na Městském úřadě v Bučovicích Rada města po projednání: I. schválila: 35 RM OES 01: Vnitřní rozpočtové opatření č. VI 2012. 35 RM OES 02: Pověření

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 6. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 6. 2015 Bod pořadu jednání: Poskytnutí dotace na podporu recyklace odpadů pro rok 2015 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení.

Rada města Příbora. 103/05 Návrhy, připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebylo přijato usnesení. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 103. schůze Rady města Příbora konané dne 30. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 10. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí konané dne 16.03.2015 v 08:30 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Tajemnice 10/1.1 Jmenování vedoucího úředníka jmenuje s účinností

Více

Korespondence adresovaná radě města - žádost o projednání stanoviska ke vzniku soukromé základní školy a školní družiny

Korespondence adresovaná radě města - žádost o projednání stanoviska ke vzniku soukromé základní školy a školní družiny P O Z V Á N K A na 45. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 14.12.2015 od 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A M

Více

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 5. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 5. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 10. ledna 2011 usnesením č. 2011/140 program 5. schůze rady města, konané dne 10.01.2011. usnesením č. 2011/141 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013

Usnesení 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 16. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 11.03.2013 čís. 0313/ZMOb-Vit/1014/16-0340/ZMOb-Vit/1014/16 Petr Dlabal starosta Ing. Leoš Adamík místostarosta Strana 1 Přehled usnesení zastupitelstva

Více

Program dotací z rozpočtu města Trutnova

Program dotací z rozpočtu města Trutnova Příloha č. 1 Program dotací z rozpočtu města Trutnova Okruh způsobilých žadatelů o dotace - Žadatel musí mít bydliště, sídlo či působnost na území obce. - Žadatel nesmí mít neuhrazené závazky vůči poskytovateli,

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr.

Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011. Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Přehled přijatých usnesení z 9. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 21. 03. 2011 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zod Termín Kontrola usnesení: 1. schůzí Rady obce Hukvaldy, konané dne 22.11.

Více

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 38. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 24.09.2012 od 14:10 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011

17. Letní prázdninový provoz v MŠ zřizovaných městem. Usnesení č. 4146/2010. 18. Výsledky zápisů do ZŠ zřizovaných městem pro školní rok 2010/2011 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s ze 134. jednání Rady města

Více

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 DOTAČNÍ PROGRAM Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015 1. Název dotačního programu a jeho vyhlašovatel 1.1. Název: Podpora rozvoje v oblasti kultury a památkové péče v roce 2015

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 30.06.2014

Více