Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od 1. 6. 2013 do 31. 7. 2013"

Transkript

1 Materiál č. 01/VED/01, příloha č. 1 občanům o činnosti orgánů městského obvodu za období od do (ve smyslu 97 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů) Zastupitelstvo městského obvodu Ve sledovaném období se konalo 1 zasedání zastupitelstva městského obvodu a bylo přijato celkem 28 usnesení. Zastupitelstvo městského obvodu mimo jiné schválilo: návrh na změnu Obecně závazné vyhlášky města Ostravy č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, interaktivních videoloterijních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy, vydalo: s účinností od zásady ZAS , Zásady pro postoupení (prodej) pohledávek, Rada městského obvodu Ve sledovaném období se konaly 3 řádné schůze a 4 mimořádné schůze rady městského obvodu a bylo přijato celkem 266 usnesení. Rada městského obvodu mimo jiné rozhodla: uzavřít Smlouvy o spolupráci, ve znění přílohy č. 1 předloženého materiálu se sdružením Armáda spásy v České republice, IČ , adresa: Petržílkova 2565/23, Praha 5 Stodůlky, , se zájmovým sdružením SPOLEČNĚ-JEKHETANE, o. s., IČ , adresa: Palackého 13/49, Přívoz, Ostrava 2, s církevní organizací Charita Ostrava, IČ , adresa: Kořenského 913/17, Vítkovice, Ostrava 3, s církevní organizací Diecézní charita ostravsko-opavská, IČ , adresa: Kratochvílova 931/3, Moravská Ostrava, Ostrava 2 2/14

2 uzavřít Smlouvy o spolupráci, ve znění přílohy č. 3 předloženého materiálu se zájmovým sdružením MENS SANA o. s., IČ , adresa: Ukrajinská 1533/13, Poruba, Ostrava 8, se sdružením Asociace TRIGON, IČ , adresa. Skautská 1045/3, Poruba, Ostrava 8, o vzniku školního klubu při Základní škole Ostrava, Gebauerova 8, PO, IČ , s účinností od , dle důvodové zprávy, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce č ZŠ Nádražní výměna oken, fasáda, střecha - stará škola s uchazečem MŽT Stavitelství, a. s., Suderova 2024/8, Ostrava - Mariánské Hory, IČ , za cenu ,00 Kč bez DPH ve znění přílohy č. 2 předloženého materiálu schválit pořadí ostatních uchazečů dle vyhodnocených nabídek 2. SLONKA s. r. o., Nádražní 20/142, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ FICHNA - HUDECZEK a. s., Píšť 535, Píšť, IČ , zadat veřejnou zakázku dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce MŠ Poděbradova oprava oken s uchazečem MŽT Stavitelství, a. s., Suderova 2024/8, Ostrava Mariánské Hory, IČ , za cenu Kč bez DPH schválit pořadí ostatních uchazečů dle vyhodnocených nabídek 2. FICHNA - HUDECZEK a. s., Píšť 535, Píšť, IČ Ing. Pekárek - stavební společnost, s. r. o., Gudrichova 31, Opava, IČ SLONKA s. r. o., Nádražní 20/142, Moravská Ostrava, IČ , uzavřít Smlouvu o přijímání platebních karet - platební terminály KB s Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, Praha 1, PSČ , IČ: , navýšit neinvestiční příspěvek Technickým službám MOaP, p.o. z prostředků zřizovatele ve výši ,- Kč na opravu výsuvných sloupků, navýšit investiční příspěvek Technickým službám MOaP, p.o. z prostředků zřizovatele ve výši 2,2 mil. Kč na nákup kompaktního chodníkového samosběrného zametacího stroje, zorganizovat Vánoční trhy 2013 na Masarykově náměstí městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz v termínu od do a zajistit zveřejnění záměru pronájmu stánků, vzoru žádosti včetně situačního snímku, 3/14

3 poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč Národnímu divadlu moravskoslezskému, příspěvkové organizaci, se sídlem ul. Čs. legií č. 148/14, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ , na pronájem tribun a další služby související s akcí zahájení sezóny ostravských profesionálních divadel s názvem JDEME ZA VÁMI, poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s., se sídlem Šmeralova 6, Moravská Ostrava, IČ , na náklady spojené s prezentací X. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu, který se uskuteční ve dnech , a to na pronájem a instalaci přenosných trojnožek, zpracování, výrobu a výlep plakátů v městském obvodě Moravská Ostrava a Přívoz a uzavřít s výše uvedeným občanským sdružením darovací smlouvu, za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytnutí podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne , se stanovením kapacity mateřské školy v rámci Waldorfské základní školy a mateřské školy Ostrava, příspěvkové organizace, se sídlem Gen. Píky 13B, Ostrava, IČ v počtu 22 dětí, a to v souladu se zákonem č. 561/2004 SB., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, poskytnout peněžitý dar ve výši ,-- Kč Střední umělecké škole, Ostrava, příspěvkové organizaci, se sídlem Poděbradova 33, Ostrava, IČ , na realizaci projektu Malířské bienále OSKAR OSTRAVA 2013, a to na zajištění stravování, ubytování a cestovních výloh účastníků bienále a uzavřít s výše uvedenou příspěvkovou organizací darovací smlouvu, za podmínky, že budou současně dodržena pravidla poskytování podpory de minimis ve smyslu Nařízení Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis zveřejněného v Úředním věstníku Evropské unie dne , uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č MŠ Lechowiczova 8 - rekonstrukce zahrady s uchazečem ELSPOL spol. s r. o., Mírová 563, Řepiště, IČ za cenu ,00 Kč bez DPH, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6 s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ za cenu ,- Kč bez DPH, uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce č Nádražní stavební úpravy služebny MP s uchazečem JVAgro Morava s.r.o., Meziříčská 2304, Rožnov pod Radhoštěm, IČ za cenu ,- Kč bez DPH, udělit pro investiční akci statutárního města Ostrava, IČ , se sídlem Prokešovo nám. 8, PSČ , Ostrava souhlas s umístěním a povolením vstupu na pozemky, jejichž specifikace vyplývá z důvodové zprávy, v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, ve vlastnictví statutárního města Ostrava, svěřené městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, v souvislosti se stavbou Cyklostezka Hornopolní x Varenská, Hollarova pro účely územního řízení a stavebního povolení ve smyslu ust. 86 a 110 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, povolit výjimku z nejnižšího počtu žáků Základní škole Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace, IČ , stanovenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 4/14

4 středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, uhradit zvýšené výdaje na vzdělávací činnost Základní školy Ostrava, Kounicova 2, příspěvková organizace, IČ , a to nad výši stanovenou krajským normativem ve výši ,-- Kč z rozpočtu městského obvodu, schválila: pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz návrh změn Obecně závazné vyhlášky č. 12/2010 o místním poplatku ze psů, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2011 a obecně závazné vyhlášky č. 11/2012, pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy o místním poplatku z ubytovací kapacity. vydala: nesouhlasné stanovisko k pronájmu části pozemku parc. č. 434/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 81 m 2, k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava, nesvěřený městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, dle zákresu v katastrální mapě, za účelem umístění a provozování prodejních stánků, na dobu určitou, a to od do , s účinností od řád RAD , Organizační řád Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, stanovila: s účinností od celkový počet zaměstnanců statutárního města Ostravy zařazených do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz na 194, zrušila: vyhlášené výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce č Rekonstrukce chodníků Mlýnská ze dne , doporučila: zastupitelstvu městského obvodu - předložit statutárnímu městu Ostrava stanovisko k navrhovaným principům regulace hazardu pro území městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz dle důvodové zprávy - schválit návrh na vydání Obecně závazné vyhlášky statutárního města Ostravy, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 11/2011, kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů, videoloterních terminálů a lokálních loterních systémů na území statutárního města Ostravy ve znění upravené varianty I upravené přílohy č. 1 předloženého materiálu a předložit jej statutárnímu městu Ostrava k projednání v orgánech města, zastupitelstvu městského obvodu - vydat zásady ZAS , Zásady pro postoupení (prodej) pohledávek, 5/14

5 souhlasila: s uzavíráním pasáže Vesmír (průchod bytovými domy Nádražní 24 a Tyršova 25) mřížemi s průchozími dveřmi osazenými v lících pasáže v nočních hodinách od hodin do 5.00 hodin. 6/14

6 K činnosti starosty městského obvodu: jednání s panem Jaroslavem Markem, ve věci podané žádosti o prominutí pohledávky, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jednání s primátorem ve věci problematiky společnosti Amadeus Real, a.s., jednání se zástupci emergenčních složek, Rada města Ostravy, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, předání a projednání výsledků kontroly provedené pracovníky magistrátu na odboru majetkovém, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, jednání se zástupci společnosti RPG ve věci koncepce bydlení sociálně znevýhodněných občanů, Sbor starostů, Rada města Ostravy, Zastupitelstvo města Ostravy, jednání předsedů politickým klubů zastupitelstva městského obvodu, Zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, 7/14

7 Na úseku investic: Příprava projektových dokumentací připravovaná: - Revitalizace oblasti Jindřiška, - Rekonstrukce minigolfového hřiště v sadu Dr. Milady Horákové, - Rekonstrukce ulice Budečská, - Rekonstrukce ulice Uhelná, - Rekonstrukce ulice Chopinova, - Rekonstrukce ulice Jungmannova, - Rekonstrukce bytového domu Tolstého 6, - Rekonstrukce bytového domu Newtonova 18, - Rekonstrukce chodníku ul. Křižíkova, - Rekonstrukce chodníku ul. Živičná, - Rekonstrukce chodníků ul. Nádražní a Poděbradova kolem vnitrobloku, - Rekonstrukce chodníku ul. Pelclova, - Rekonstrukce chodníku ul. Na Bělidle, - Rekonstrukce chodníku ul. Preslova, - Rekonstrukce chodníku ul. Nedbalova, - Rekonstrukce chodníku ul. Maroldova, - Rekonstrukce chodníku ul. Mariánskohorská, - Rekonstrukce chodníku ul. Engelmüllerova, - Rekonstrukce chodníku ul. Nádražní (u zastávky Muglinovská), - Rekonstrukce chodníku ul. Denisova, - Rekonstrukce chodníku ul. Střední, - Rekonstrukce chodníku ul. Balcarova (úsek Na Desátém 30. dubna), - Rekonstrukce vozovky ul. Havlíčkovo nábřeží, - Chata Mazák středisko ekologické výchovy, probíhající: - Zprůjezdnění ulice Ostrčilova a úprava parku P. Bezruče, - Rekonstrukce ulice Brandlova, - Azylový dům Hlučínská 14 a 16, - Rekonstrukce ul. 28. října od Masarykova náměstí po Smetanovo náměstí, - Vybudování parkoviště Lechowiczova, - Rekonstrukce parkoviště Maroldova, 8/14

8 - Oprava chodníku Na Desátém, - Na Můstku 6 výměna zdravotechniky vč. ležatých rozvodů v suterénu, - Na Můstku 8 výměna zdravotechniky vč. ležatých rozvodů v suterénu, - Revitalizace výškového domu Ostrčilova, - Rekonstrukce chodníku Hornopolní, - Rekonstrukce ulice Kratochvílova, - Rekonstrukce ulice Jurečkova II, - Parkování Fifejdy, - Regenerace sídliště Fifejdy II II. etapa, - Rekonstrukce ulice Hájkova, - Rekonstrukce ulice Hrušovská, - Rekonstrukce vnitrobloku Hrušovská Sadová, - Rekonstrukce vnitrobloku Křižíkova, - Rekonstrukce ulice Foerstrova, - Rekonstrukce ulice Mánesova, - Rekonstrukce chodníku ul. Ahepjukova, - Rekonstrukce chodníku ul. Lechowiczova, - Rekonstrukce chodníku ul. Josefa Brabce, - Rekonstrukce chodníku ul. Gen. Píky, - Rekonstrukce chodníku ul. Slavíčkova, - Předláždění vozovky ul. 28. října v úseku Sokolská třída a Masarykovo náměstí, - Zateplování školských zařízení v obvodu MOaP: - MŠ Ostrčilova, - MŠ Křižíkova, - MŠ Šafaříkova, - MŠ Na Jízdárně, - MŠ Blahoslavova, - ZŠ waldorfská, - ZŠ Gebauerova, - ZŠ Kounicova, - ZŠ Gajdošova, - ZŠ Nádražní, 9/14

9 - Ekoškolky MŠO, Špálova a MŠO, Poděbradova zahrada v přírodním stylu, - MŠ Na Jízdárně 19a oprava zpevněných ploch, oprava hřiště, - ZŠ Ostrčilova 1 oprava tělocvičny, dokončená: - ZŠ Gen. Píky, pavilon D, vnitřní úpravy, - Rekonstrukce chodníku Na Široké, - Nádražní 168 stavební úpravy služebny MP, - Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště, - Dopravní hřiště Orebitská, - Zastávka MHD Sokolská třída, - Rekonstrukce chodníku Bieblova, - ZŠ Matiční 5 (objekt na ul. 30. dubna) rekonstrukce hřiště, - Oprava komunikace Na Fifejdách, Zadávací řízení veřejných zakázek na stavební práce probíhající: - Rekonstrukce chodníků Mlýnská (nová soutěž), - Rekonstrukce bytového domu Dobrovského 6, - Nádražní 168 stavební úpravy služebny MP, - Oprava chodníků ulice Bankovní, Msgre Šrámka a Čs. legií, - Stavební úpravy pasáže Vesmír, - Rozšíření parkoviště Sládkova, - Vnitroblok ulic 30. dubna a Bieblova, dětské hřiště a rekonstrukce chodníku Bieblova, - Regenerace sídliště Šalamouna 4A etapa, - Regenerace sídliště Fifejdy II I.etapa - ZŠ Matiční 5 (objekt na ul. 30. dubna) rekonstrukce hřiště, - Stavební úpravy pasáže Vesmír, dokončené: - Rekonstrukce chodníku Matiční II. etapa, - Zastávka MHD Sokolská třída, - MŠ Lechowiczova 8 rekonstrukce zahrady, - Dětské hřiště Ostrava Hlubina, Realizace investičních akcí dokončena realizace akce: - Rekonstrukce parkoviště na ulici Gen. Píky, 10/14

10 probíhající realizace akce: - Estetizace přednádražního prostoru v Ostravě Přívoze - stavební práce a publicita, - ZŠ Matiční 5 úprava sociálních zařízení, - MŠ Blahoslavova 6 rekonstrukce plynového topení a ohřev TUV, - Rekonstrukce chodníku Chelčického, - Senovážná 9 vybudování plynové kotelny, - MŠ Poděbradova 19 výměna oken, - ZŠ Nádražní 117 výměna oken, fasáda, střecha stará škola, - ZŠ Zelená oprava hřiště, Na úseku místního hospodářství na úseku správy majetku a komunálních služeb: - průběžné řešení podnětů z webové aplikace čistota a pořádek, - pojišťovně byly předány k řešení 3 škody z odpovědnosti, - provedena deratizace travnatých a keřových ploch v okolí Frýdlantských mostů a ulic Bieblova a Ahepjukova, - zajištěno pohřbení 10 občanů, k jejichž úmrtí došlo na území městského obvodu, - vydáno 42 parkovacích karet R pro rok 2013, - rozmístěno celkem 95 ks kontejnerů pro velkoobjemový odpad, na úseku správy místních komunikací: - provedeny průběžné kontroly při užívání místních komunikací a veřejných prostranství, - vydáno 85 souhlasů a stanovisek za vlastníka a správce místních komunikací, - provedeno 15 přejímacích řízení po ukončených stavebních záborech a ukončených výkopových pracích včetně provedení kontroly míst záborů místních komunikací, - opraveny úseky vozovek a chodníků u Polyfunkčního domu a ulic Dobrovského, Muglinovská. 28. října, Budečská, Žofínská, U Stadiónu, Mánesova, Na Náhonu, Nádražní, Sládkova, Teslova, Trocnovská, Slavíčkova, Maroldova, Denisova, - průběžné zajištění oprav uličních vpustí a dopravního značení, na úseku správy zeleně: - zajištění přípravy a projednání projektových dokumentací na výsadbu dřevin na území městského obvodu, - realizace ořezů a průklestů dřevin, provádění kontroly stavu dřevin včetně zajištění sběru spadaných větví, - kontinuální péče o travnaté plochy včetně sběru odpadků a provádění intenzivní zálivky zeleně, - vydáno 15 souhlasů k záborům veřejné zeleně včetně provedení průběžných kontrol míst záborů zeleně. 11/14

11 Na úseku majetku: uzavřeny 3 smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřeno 6 smluv o zřízení věcného břemene, uzavřeno 7 smluv o poskytnutí práva provést stavbu, uzavřen 1 dodatek ke smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřeno 43 nájemních smluv na pozemky, uzavřena 1 dohoda o ukončení smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, uzavřeny 3 kupní smlouvy na pozemky, uzavřeny 3 budoucí nájemní smlouvy + 3 smlouvy o provedení stavebních a jiných úprav bytu, uzavřeno 40 smluv o nájmu bytu, uzavřeny 4 dohody o ukončení nájmu bytu, uzavřeny 4 smlouvy o stavebních úpravách v bytě, podáno 9 výpovědí ze strany nájemců, uzavřeny 2 dohody o výkonu domovnické činnosti, odesláno 435 výpočtových listů po jednostranném zvýšení nájmu o inflaci nájemcům bytů, uzavřeno 10 smluv o nájmu nebytových prostor, vydán 1 souhlas pronajímatele se změnou na věci, vydány 2 souhlasy s umístěním sídla společnosti do pronajatých nebytových prostor, vydán 2 nájemcům nebytových prostor souhlas s poskytnutím části nebytových prostor do podnájmu třetí osobě, 1 x nevydán souhlas s poskytnutím části nebytových prostor do podnájmu třetí osobě, 1 x nevydán souhlas s prodloužením doby nájmu nebytových prostor, vzaty na vědomí 2 výpovědi z nájmu nebytových prostor, radě městského obvodu dány 3 výpovědi z nájmu nebytových prostor, 8 x zveřejněn záměr pronajmout nebytové prostory, uzavřeno 7 dohod o složení jistoty, uzavřeno 19 smluv o úhradě zálohy na náklady spojené s projednáváním žádosti v radě, uzavřena 1 dohoda o ukončení výpůjčky nebytových prostor, uzavřeny 2 dohody o ukončení nájmu nebytových prostor, uzavřen 1 dodatek k nájemní smlouvě na rozšíření účelu nájmu, poskytnuty 2 slevy z nájmu nebytových prostor a současně uzavřeny 2 dodatky ke smlouvě o nájmu nebytových prostor na poskytnutou slevu, 3 x neposkytnuty slevy z nájmu nebytových prostor, 1 x poskytnuta finanční spoluúčast městského obvodu na stavebních úpravách nebytových prostor, 12/14

12 1 x vydán souhlas s finanční spoluúčastí pronajímatele na stavebních úpravách nebytových prostor, 1 x nevydán souhlas s finanční spoluúčastí pronajímatele na stavebních úpravách nebytových prostor, odesláno 268 výpočtových listů po jednostranném zvýšení nájmu o inflaci nájemcům nebytových prostor, Na úseku vymáhání pohledávek: provedeno 66 výzev k zaplacení pohledávky, podáno celkem 22 žádostí o zjištění postižitelných příjmů v souhrnu u 191 dlužníků, podáno celkem 58 žalobních návrhů k Okresnímu soudu v Ostravě, podáno 8 žalobních návrhů na vyklizení bytu k Okresnímu soudu v Ostravě, podáno 5 návrhů na nařízení výkonu rozhodnutí k Okresnímu soudu v Ostravě, podáno 9 návrhů na změnu rozhodnutí okresního soudu, účast při 14 soudních jednáních nařízených u Okresního soudu v Ostravě ve věci návrhů na vydání rozhodnutí o přiznání dlužné částky, podáno 13 návrhů k okresnímu soudu na výkon rozhodnutí (exekuci), podány 3 výpovědi z nájmu bytu, podány 4 přihlášky do dědického řízení, 2 přihlášky do insolvenčního řízení, 1 přihláška do likvidace, účast při 3 exekučních výkonech vyklizením bytu, uzavřeny 2 dohody o splátkách dluhu a 1 dohoda o prominutí pohledávky, sepsáno 1 uznání dluhu co do důvodu a výše, uzavřeno 28 darovacích smluv příspěvek na čipování psů. Na úseku sociálních věcí: aktuální počet uzavřených smluv o poskytování pečovatelské služby: 172, z toho: uzavřeno za sledované období 21 smluv, ukončeno ve sledovaném období 9 smluv, počet přijatých žádostí o poskytování odlehčovací služby: 14, z toho 14 vyhověno, počet žadatelů o byt v domě zvláštního určení, kteří byli doporučeni k uzavření smlouvy o nájmu: 1, aktuální počet klientů s různým stupněm omezení způsobilosti k právním úkonům, kterým sociální pracovnice vykonávají za městský obvod funkci opatrovníka: 53 tj. průměrně 21 klientů na 1 sociální pracovnici, v rámci činnosti klubu seniorů v domě zvláštního určení Gajdošova a domě zvláštního určení Dobrovského byly zorganizovány tyto akce: Zájezd Rybí dům Chotěbuz, Koncert Barvy léta Pěvecké sdružení Ostrava, Zahradní grilování v klubu seniorů Gajdošova a Dobrovského, 13/14

13 Aktivity romského asistenta: účast na jednání Policejní buňky: 1x (v období letních prázdnin se policejní buňky nekonají), počet rodin, kterým pomohl zajistit bydlení: 3, aktivní účast na jednání pracovní skupiny Romské etnikum komunitního plánování: 2x, účast na jednání pracovní skupiny Bydlení a sociální práce v rámci programu Sociální inkluze Ostrava : 1x. Na úseku pracovněprávním: ke dni měl městský obvod celkem 193 zaměstnanců v evidenčním počtu (vč. dlouhodobých dočasných pracovních neschopností a překážek), z toho zajišťovalo: chod úřadu 161 zaměstnanců pečovatelskou službu 26 zaměstnanců Na úseku stížností, peticí a žádostí o informace: počet evidovaných stížností: 5, počet evidovaných petic: 0, počet evidovaných žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: 3. Na úseku kontroly: U statutárního města Ostravy, městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz nebyly v období od do uzavřeny žádné vnější kontroly. 14/14

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12

Usnesení. Usnesení 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012. čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 44. schůze rady městského obvodu konané dne 20.11.2012 čís. 2615/RMOb1014/44/12 2679/RMOb1014/44/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14

Usnesení. Usnesení. 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 121. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 09.06.2014 čís. 5120/RMObM1014/121/14 5132/RMObM1014/121/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled

Více

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce.

RO 23. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne 17.10.2011 od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. VÝTAH z USNESENÍ z 23. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj, MUDr. Petr

Více

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 34. schůze Rady města Šluknov konané dne 5. prosince 2011 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních ze 76. schůze Rady města Šluknov konané dne 27. května 2013 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015. Kontrola plnění usnesení. Komise RM. Návrhy opatření pro město Zábřeh. Odbor sociálních věcí Usnesení z 9. jednání RM konané dne 10. 03. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/009/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. Komise

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle ust. 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) : ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) ZADAVATEL:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 30. schůzi 14.05.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010

Přehled přijatých usnesení z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 z 66. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 17. 5. 2010 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp Termín 66 1910 Bere na Kontrolu přijatých usnesení z 58. schůze rady ze dne 19.11. 2009, z 65. schůze

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107

Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Zápis z 41. schůze Rady městyse Moravská Nová Ves, konané dne 11.6.2012 v 19.00 hod. v kanceláři starosty, nám. Republiky 107 Přítomni: Členové rady Marek Košut Pavel Šrámek Zbyněk Parma Eva Gréeová Hosté

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice

Statutární město Ostrava Městský obvod Hošťálkovice č. 1 1 / 2007 projednal dodatek č.3 přílohy č.3 kupní smlouvy č. KS 7/2005 ze dne 28.4.2005 mezi Statutárním městem Ostrava / kupující / a VAE THERM, spol. s r.o. / prodávající / spočívající ve stanovení

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 6. 9. 2012 Bod pořadu jednání: Převod práv a závazků - změna v osobě subjektu TREI Real Estate Czech Republic s.r.o. Zpracoval:

Více

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015

Městská část Praha Zličín. Usnesení z 6. zasedání Rady MČ Praha Zličín dne 9. 3. 2015 Usnesení z 6. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 9. 3. 2015 na Úřadě MČ Praha-Zličín Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňování osobních

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 105 20. 10. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 105. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně čj. MCH 104/2014 spisová značka 102/2014/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 94. zasedání dne 15. ledna 2014 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 9 4 / 1 4 1. program

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový Panel Kontaktní osoba: Ing. Julie Böhmová Telefon: 606 687 056 e-mail: j.bohmova@zelenausporam.cz Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015

Usnesení 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 5. zasedání zastupitelstva městského obvodu konaného dne 18.06.2015 čís. 0066/ZMOb-Sle/1418/5-0106/ZMOb-Sle/1418/5 MVDr. Barbora Jelonková v.r. Starostka městského obvodu Ing. Roman Goryczka v.r. Místostarosta

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 12. 6. 2013 (usnesení č. 196-213) USNESENÍ č. 196/16-13 R I. u k l á d á vedoucí odboru VaSV zveřejnit záměr pronájmu bytu č. 13 v domě čp. 637 v Bechyni

Více

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU. Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti METODICKÝ POKYN NÁRODNÍHO ORGÁNU programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 Příručka pro české kooperační partnery podávání žádosti

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 12.01.2009 Usnesení č. 1 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 30.12.2008 Usnesení č. 2 Rada města rozhodla uzavřít smlouvu o podmínkách poskytnutí

Více

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015

Usnesení 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 15. schůze rady městského obvodu konané dne 27.05.2015 čís. 0252/RMOb-Ple/1418/15-0268/RMOb-Ple/1418/15 Pavel Hrbáč Mgr. Roman Rajský místo Strana 1/13 Přehled usnesení rady městského obvodu dle čísel

Více

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 51. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 12. 3. 2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 51/1.1 Plnění usnesení rady města č. 41 ze dne 30.10.2012,

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015

Usnesení 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 9. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 29.06.2015 čís. 0490/RMObM-MH/1418/9-0495/RMObM-MH/1418/9 Ing. arch. Liana Janáčková starostka městského obvodu Mgr. Patrik Hujdus 1. místostarosta

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 60. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 13.01.2014 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Rada města Chropyně. Usnesení

Rada města Chropyně. Usnesení čj. MCH 231/2009 spisová značka 230/2010 OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 98. zasedání dne 10. února 2010 R M 1 / 9 8 / 1 0 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 28. 7. 2015 na Městském úřadě v Dubí Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Usnesení z 13. schůze Rady města Dubí, která

Více

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009

Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Přehled přijatých usnesení z 56. schůze Rady obce Hukvaldy, konané dne 8. 10. 2009 Číslo Usnesení Text usnesení Pro Proti Zdr. Zodp. Termín 56 1578 Bere na vědomí Kontrolu přijatých usnesení z 52. schůze

Více

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3)

- 1 - U S N E S E N Í. z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014. (č. 39/3 55/3) - 1 - U S N E S E N Í z 3. schůze Rady městského obvodu Petřkovice ze dne 9. prosince 2014 (č. 39/3 55/3) Přítomní členové rady : I. Mikulica, R. Schmuch, P. Kukučka, M. Konečná, M. Robenek Omluveni :

Více

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ

MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ MĚSTO MIMOŇ Odbor správní Městského úřadu Mimoň Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ z 2. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 09.01.2012 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského

Více

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel

Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená úsporám a Nový panel PORADENSKÉ CENTRUM ZELENÁ ÚSPORÁM Kontaktní osoba: Telefon: e-mail: Iva Rokytková 6668753 Předběžné zhodnocení (Odborné stanovisko) revitalizace bytového domu s využitím státní dotace z programu Zelená

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 31.1.2014 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc leden Celkem bylo řešeno 7 případů

Více

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH

Usnesení. Z: Bc. Viera Mazalová, vedoucí OMMKH Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 41. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 30.01.2012 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015

Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 M ě s t o Š e n o v okres Ostrava - město Souhrn výsledků 7. zasedání zastupitelstva města konaného dne 23. 06. 2015 Zastupitelstvo města: a) bere na vědomí: 1. Kontrolu usnesení z minulých zasedání splněny

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních Zápis ze 74. schůze Rady města Šluknov konané dne 29. dubna 2013 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 27/2013, konané dne 18. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 16 hodin Jan Schneider starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015

11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 11. schůze rady města konaná dne 8.4.2015 Výpis z přijatých usnesení: Ve zveřejněném výpisu jsou vypuštěny osobní údaje ve smyslu z.č. 101/2000 Sb. (zákon o ochraně osobních údajů) v platném znění. Zápis

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 20 konaného dne 30. dubna 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemků pod částí dvou garáží v lokalitě Chmelnice 2. Informace o plnění

Více

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013. 3. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 101. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 18.12.2013 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č.2 ke smlouvě o nájmu bytu k

Více

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 121. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 121. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 26. května 2014 usnesením č. 2014/4386 program 121. schůze rady města, konané dne 26.05.2014. usnesením č. 2014/4387 1) určila ověřovatelem usnesení a

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14

Usnesení. Usnesení. 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 1. mimořádné schůze rady městského obvodu konané dne 12.11.2014 čís. 0001/RMObM1418/1/14 0038/RMObM1418/1/14 Ing. Petra Bernfeldová, v. r. starostka Dalibor Mouka, v. r. 1. místostarosta Přehled usnesení

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne

707/2014 Rada města Lanškroun v souladu s čl. IV. mandátní smlouvy pro správu nemovitosti ze dne VÝTAH Z U S N E S E N Í Rady města Lanškroun ze dne 22.12.2014 705/2014 Rada města Lanškroun opravila usnesení č. 552/2014 ze dne 20.10.2014 tak, že nahrazuje text nájemní smlouvu na dobu určitou dva roky

Více

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008

Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 MĚSTO BENÁTKY NAD JIZEROU Zámek 49, 294 71 Benátky nad Jizerou Závěrečný účet města Benátky nad Jizerou za rok 2008 vypracovaný v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, ve znění

Více

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4)

RO 4 29. 12. 2014. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ ze 4. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj,

Více

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Dne: Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje Bod programu: 2. 11. 2011 15 Věc: Žádosti o finanční příspěvek z Fondu hejtmanky Ústeckého kraje Důvod předložení: Zásady pro poskytování účelových finančních

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání)

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011. 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2011 konané dne 21. prosince 2011 1. Technický bod ( schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2011 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou

Usnesení. rozp. 2006 po úpravě Rozpočtové zdroje: Rozpočtové příjmy CELKEM 229 795,40 17 040,46 246 835,86 Financování: rozpočet 2006 před úpravou Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.10.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti Městského úřadu v Moravské Třebové na ul. Olomoucké

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1)

Usn.č. 16/02 1) Usn.č. 16/03 1) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 16. zasedání konaného dne 3. 6. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli ********************************************************************************************* Usn.č.

Více

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014

Usnesení 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 119. schůze rady městského obvodu konané dne 08.10.2014 čís. 3563/RMOb-Vit/1014/119-3586/RMOb-Vit/1014/119 Petr Dlabal starosta MUDr. Jindřich Prokop místostarosta Strana 1 Přehled usnesení rady městského

Více

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn

1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně. 2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně. 3. Smlouva o nájmu pozemku v lokalitě Mlýn čj. MCH 1507/2013 spisová značka 1504/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 71. zasedání dne 3. dubna 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 1 / 1 3 1.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 4 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 09.02.2015 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 16.02.2015

Více

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012

USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Z 6. MIMOŘÁDNÉ SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 17. 7. 2012 USNESENÍ Č. 598/2012 Havárie střechy tělocvičny ZŠ Sokolovská výběr dodavatele stavebních prací na akci ZŠ Sokolovská - oprava

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA MMOPP00GGOVZ SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI Zakázka: Rekonstrukce mostu ul. Slavkovská SMPOZ27/947/15 Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012

Více

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013)

USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 32. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 18. 9. 2013 (č. usnesení 837/2013-860/2013) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015

U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 18.3.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 U S N E S E N Í 10. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 53/2015 V Soběšovicích dne 19.3.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012

USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 USNESENÍ ze schůze RM č. 26/2012 konané dne 19. prosince 2012 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/26/2012 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 31/2014 konané dne 3. prosince 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/31/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele

Více

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 97. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 30. 6. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1.A.Stanovení místní úpravy silničního provozu v ul. Křivatcová při č.p.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 16. řádné jednání rady městské části, konané dne 9. 5. 2012 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, S. Hasenkopfová,

Více

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015

Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 2. ze zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína konaného dne 2. 3. 2015 1/2/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje: Program jednání 2. zasedání zastupitelstva obce Doplnění programu:

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti sociální péče na rok 2015 1. CÍLOVÁ SKUPINA SENIOŘI 1 Dobrovolníci pomáhající seniorům v jejich vlastních domácnostech aktivita 80 000 2 Dobrovolníci pomáhající seniorům v sociálních a zdravotních zařízeních aktivita 170 000 3

Více

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva

Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva Smlouva o zajištění kurzu medicínského práva uzavřená ve smyslu ustanovení 591 a následujících zákona číslo 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále jen obchodní zákoník ) mezi těmito smluvními

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci

Komise pro posouzení kvalifikace a hodnocení nabídek Náhradníci USNESENÍ 12. mimořádné schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 27. dubna 2015 usnesením č. 2015/576 1) schválila program 12. schůze rady města, konané dne 27.04.2015. usnesením č. 2015/577 1) určila ověřovatelem

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

R A D A M Č P R A H A 2 1

R A D A M Č P R A H A 2 1 R A D A M Č P R A H A 2 1 82. jednání datum konání: 19.11.2013 čís. RMČ82/1472/13 - RMČ82/1506/13 Přehled usnesení Rada MČ Praha 21 dle čísel ze dne: 19.11.2013 Číslo Název Předkladatel RMČ82/1472/13 Kontrola

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, I. Blahovcová,B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, L. Marek, V. Huml, P. Urx ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 2. května 2012 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu

Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014. 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Informace z usnesení 104. Rady MČ Brno Starý Lískovec ze dne 29.1.2014 1. Uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu bytu Rada MČ Brno-Starý Lískovec revokuje své usnesení ze 101. schůze konané dne 18.12.2013

Více

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 103. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 17. 9. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu 1. Žádost o připojení na komunikaci příjezd k hostinci Na hrázi 1.I.

Více

PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ A CENOVÁ KALKULACE

PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ A CENOVÁ KALKULACE PŘÍLOHA Č. 1: SPECIFIKACE POŽADOVANÉHO PLNĚNÍ A CENOVÁ KALKULACE 1) SPECIFIKACE ŽADATELE A) Zahraniční jazykové kurzy Angličtina Malta Počet osob 4 6.7.2015 úroveň B1-C2 dle rozřazovacího testu na začátku

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Usnesení. 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 01. 2011 140/4/11 181/4/11. Ing. Jiří Havlíček

Usnesení. 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 01. 2011 140/4/11 181/4/11. Ing. Jiří Havlíček Usnesení 4. schůze Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konané dne 20. 01. 2011 140/4/11 181/4/11 Ing. Jiří Havlíček starosta Ing. Petra Bernfeldová místostarostka 140/4/11 OFR M. č. 2/1 uzavřít

Více

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015

U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 U S N E S E N Í č. 12 z 12. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 26. 5. 2015 I. Rada města schvaluje: - zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť, - za správnost

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 25. schůzi 20.02.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava

ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a interního auditu 28. října 117, 702 18 Ostrava Čj.: MSK 55726/2012 Sp. zn.: Vyřizuje: Telefon: Fax: E-mail: Datum: KON/27349/20 ll/smy 113.1 V10 Mojmír

Více

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014

Schválené neinvestiční účelové dotace v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Schválené neinvestiční účelové v oblasti handicapovaní včetně dětí a mládeže pro rok 2014 Dotační program: 1. Vytváření podmínek a vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením 1 "o.s.naděje

Více

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ÚSEK TAJEMNÍKA, GAJDOŠOVA 7, 615 00 BRNO VÁŠ DOPIS ČJ.: ZE DNE: NAŠE ČJ.: SPIS. ZN.: VYŘIZUJE: TEL.: FAX: E-MAIL: DATUM: BZID 03171/12/UT/raf BZID 03171/12/3 Mgr. Lukáš Rafaj 548 426 171 548 426 129 rafaj@zidenice.brno.cz

Více