112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "112 daňové příjmy 65784 04 1121 právnické osoby 61000 04 1122 právnické osoby za obce 4784 04 121 DPH 134300"

Transkript

1 Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy závislá činnost a funkční požitky samostatná výdělečná činnost z kapitálových výnosů daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH poplatky a odvody v oblasti životního prostředí poplatky za znečišťování ovzduší odvody za odnětí půdy a uložení odpadů poplatek za likvidaci komunálního odpadu místní poplatky Poplatek ze psů Poplatek za laz. a rekr. pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubyt.kapacit Ostatní odvody Odvod výtěžku z provozování loterií - platby VHP příjmy za zkoušky odborné způsobilosti od žadatelů o ŘO správní poplatky Daň z nemovitostí Třída I. Celkem Třída II příjmy z vlastní činnosti odvody příspěvkových organizací Sociální služby města Kroměříže příjmy z pronájmu majetku pozemky a ostatní majetek příjmy z úroků a realizace fin.majetku podíl na HV Biopas dividendy VAK příjmy z úroků sankční platby sankční platby 3300 MP 2212 sankční platby 1100

2 232 ostatní nedaňové příjmy příjem Ekokom návrh dotace rekultivace skládky Lutopecny KU 2324 návrh dotace VPP náhrady pohřebné návrh dotace projekt Systematická práce SPOD vyúčtování energií návrh dotace IPRM revitalizace zeleně návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí návrh dotace SPOD návrh dotace dorozumívací systém - Domov pro seniory ostatní příjmy návrh dotace rekonstrukce zeleně návrh dotace budovy č.p.533 a snížení ener.náročnosti návrh dotace Starý pivovar návrh dotace informační systém návrh dotace Nástupní plocha před Květnou zahradou návrh dotace revitalizace Slovanského náměstí 900 MP 2329 návrh dotace prevence kriminality návrh finančního vypořádání projekt přeshraniční spolupráce návrh dotace regenerace MPR příjmy z úhrad z dobývacího prostoru Splátky půjček splátky nízkoúročeného úvěru ze SFRB 40 Třída II. Celkem Třída III příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 2000 Třída IV. 411 neinv.dotace od rozpočtů ústř.úrovně dotace na výkon státní správy dotace pěstounská péče 2436 KU 4111 dotace volby Honětice dotace projekt sociálních služeb 182 KU 4116 dotace registr vozidel 37 KU 4116 dotace VPP dotace biblioterapeutické setkávání dotace projekt systematické práce SPOD 610 KU 4116 dotace Zvýšení kvality řízení II dotace na činnost odborného lesního hospodáře dotace projekt přeshraniční spolupráce neinvestiční transfery od rozpočtů územní úrovně dotace projekty škol dotace provoz Sociálních služeb dotace regionální funkce knihoven investiční dotace rekultivace skládky Lutopecny 6289 Třída IV. Celkem Příjmy celkem

3 Výdaje běžné výdaje na platy KU platy zaměstnanců v pracovním poměru a OOV KU 5011 platy VPP platy SPOD platy projekt Systematická práce SPOD platy pěstounská péče 860 MP 5011 platy zaměstnanců MP,vč.projektu 220,- tis, ZMK 5023 odměny členů zastupitelstev 4500 KU 5021 OOV projekt ZKŘ 560 KU 5021 OOV - volby Honětice OOV kultura 260 ZM 5021 OOV Zdravé město OOV pěstounská péče 50 SDH 5019 refundace mezd - hasiči povinné pojistné KU 5031 povinné soc.zabezpečení Měú KU 5031 povinné soc.zabezpečení projekty povinné soc.zabezpečení projekt systematizace SPOD povinné soc.zabezpečení SPOD povinné soc.zabezpečení pěstounská péče 228 MP 5031 povinné soc.zabezpečení MP 3220 ZMK 5031 povinné soc.zabezpečení ZMK 1125 KU 5032 povinné zdravotní pojištění Měú 5454 KU 5032 povinné zdravotní pojištění projekty povinné zdravotní pojištění projekt systematizace SPOD povinné zdravotní pojištění SPOD povinné zdravotní pojištění pěstounská péče 82 MP 5032 povinné zdravotní pojištění MP 1160 ZMK 5032 povinné zdravotní pojištění ZMK 405 SDH 5039 refundace pojištění hasičů 5 KU 5038 povinné na úrazové pojištění nákup materiálu nákup materiálu j.n. projekt přeshraniční spolupráce zařízení dětských hřišť pěstounská péče pěstounská péče nákup materiálu SPOD 15 KU 5132 ochranné pomůcky Měú vč.10 tis krizového štábu 80 KU 5133 léky a zdravotnický materiál Měú 2 KU 5134 prádlo,oděv a obuv Měú 20 KU 5136 knihy, učební pomůcky a tisk Měú 300 KU 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek Měú,vč.IT 1510 KU 5137 skenery - centrální registr vozidel 37 KU 5139 projekt ZKŘ 350 KU 5139 nákup materiálu j.n. Měú vč. 300 tis. Krizového štábu 1340 MP 5133 léky a zdravotnický materiál MP 1 MP 5134 prádlo,oděv a obuv MP, vč.projektu 40 tis. 250 MP 5136 knihy, učební pomůcky a tisk MP 12 MP 5137 drobný hmotný dlouhodobý majetek MP,vč.projektu 14 tis. 84 MP 5139 nákup materiálu j.n. MP 145 ZM 5139 nákup materiálu j.n. ZM 60 SDH 5137 drobný hmotný majetek SDH 85

4 SDH 5134 prádlo,oděv a obuv SDH 40 4 SDH 5139 nákup materiálu j.n. SDH úroky úvěr energie světelná signalizace el.energie VO el.energie orientační značení podíl SPOD voda podíl pěstounská péče voda podíl SPOD teplo podíl pěstounská péče teplo podíl SPOD plyn podíl SPOD elektrická energie podíl pěstounská péče elektrická energie pohonné hmoty pěstounská péče pohonné hmoty SPOD 50 KU 5151 voda Měú 500 KU 5152 teplo Měů 4164 KU 5153 plyn Měú 450 KU 5154 elektrická energie Měú 2500 KU 5156 pohonné hmoty Měú 750 MP 5156 pohonné hmoty MP 350 MP 5154 elektrická energie MP 29 MP 5156 pohonné hmoty maziva MP 1 CS 5151 voda CS 30 CS 5153 plyn CS 145 CS 5154 elektrická energie CS 50 SDH 5151 voda SDH 30 SDH 5153 plyn SDH 90 SDH 5154 elektrická energie SDH 90 SDH 5156 pohonné hmoty SDH služby posudky odbor dopravy Projekt Besip Posudky,studie stavební,památková péče konzultační,poradenské a právní služby provoz portálu JÚAP změny územního plánu 5B a 6B digitalizace archívu,mapy - stavební úřad Digitální mapa Zlínského kraje nákup ostatních služeb,vč.účelových akcí rodinné pasy v tom: 500,- filmová Kroměříž - zajištění turistické sezóny ,- TOP týden - historická slavnost ,- prezentace v tisku ,- Silvestr ,- Otevřené brány 03 20,- projekt - SHS ČMS 03 60,- Olomouc region card ,- technické zabezpečení neplánovaných akcí, anglická verze Průvodce tisk a sazba zpravodaje nájemné podium 100

5 služby peněžních ústavů HK Kroměříž věcné břemeno studie, posudky odboru rozvoje nájemné Bajda,prodejny místní části,knihovna,skládky provoz vodovodů,oprava kanalizace odpadové hospodářství vč.mč v tom: 450,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v Kroměříži ,- sběr a svoz nebezpečných odpadů v místních částech ,- sběr a svoz komunálního odpadu v Kroměříži ,- sběr a svoz komunálního odpadu v místních částech ,- odpad.koše včetně stojanů a sáčků na psí exkrementy ,- sběrný dvůr ,- mobilní svozy Kroměříž ,- mobilní svozy v místních částech ,- tříděný odpad v Kroměříži ,- tříděný odpad v místních částech ,- propagace a osvěta odpadového hospodářství hřiště,pískoviště,lavičky veřejná zeleň v MČ sečení trávy a likvidace rostlinných zbytků výsadba květinových záhonů náhradní výsadba studie zeleně mobilní zeleň v centru města obnova mobilní zeleně Husovo nám obnova nádob na sloupy VO Velké nám.,riegrovo ošetřování výsadby hrabání listí kácení a ořezy stromů vč. MČ stromolezecké práce výsadba čestných hrobů a uzamykání hřbitova sečení trávy hřbitovy služby veřejného osvětlení služby veřejného osvětlení v MČ vánoční osvětlení čištění komunikací a likvidace plevele čištění komunikací a likvidace plevele v MČ zimní údržba vozovek,chodníků,veř.prostranství a zastávek MHD zimní údržba voz.,chodníků,veř.prostr. a zastávek MHD v MČ projekční a inženýrská činnost - vozovky projekční a inženýrská činnost - chodníky udržitelnost projektu Hanácké nám orientační značení likvidace divokých skládek v KM likvidace divokých skládek v míst.částech skládka Vážany údržba Biocentra biocentrum Šlajza péče o genofond ovocných stromů výsadba cibulovin mikroinjektáž - nekróza jasanu Biokoridor Barborka rekonstrukce stromořadí - projekt deratizace jmenovité akce - odbor služeb v tom: 200,- projekční příprava - Trávník obousměrná autobs.zastávka

6 07 100,- studie proveditelnosti regenerace sídlištních ploch zeleně ,- studie proveditelnosti regenerace alejí ,- inventarizace péče o stromy 07 50,- projekt na ekologické zpracování bioodpadů 07 50,- studie proveditelnosti podpora budování mezí,remízků nájemné lávky,parkoviště,cyklostojany stojany na kola,půjčovné odborné prohlídky mostů údržba naučných stezek posudky životní prostředí monitoring ovzduší,ochrana vod,stanovišť,ekologie,pr.služby program kastrace koček služby telekomunikací pěstounská péče nájemné pěstounská péče poradenské služby pěstounská péče školení vzdělávání pěstounská péče Den učitelů projekt systematická práce SPOD služby pěstounská péče služby SPOD permanentka Via Artis pro SVČ Šipka spolúčast města na akcích 7 KU 5161 služby pošt Měú 2000 KU 5162 služby telekomunikací Měú 1300 KU 5163 služby peněžních ústavů Měú 95 KU 5164 nájemné Měú 100 KU 5166 konzultační,poradenské a právní služby Měú 1800 KU 5167 služby školení a vzdělávání Měú 700 KU 5169 úklidové práce 3000 KU 5169 stravné 4000 KU 5169 technická podpora software 1700 KU 5169 servisní služby, 450,- udržitelnost projektu Egovermment 900 KU 5169 svoz TKO,kominické práce 170 KU 5169 služby vozového parku, 100 KU 5169 nákup ostatních služeb měú,vč.krizového řízení a IVVS 740 KU 5167 projekt ZKŘ 100 KU 5166 projekt ZKŘ 500 KU 5163 pojistné,služby peněžních ústavů 50 KU 5169 zdravotní služby - preventivní prohlídky 40 MP 5161 služby pošt MP 1 MP 5162 služby telekomunikací MP,vč.projektu 2 tis. 97 MP 5163 služby peněžních ústavů MP 68 MP 5164 nájemné MP 50 MP 5166 konzultační,poradenské a právní služby MP 8 MP 5167 služby školení a vzdělávání MP,vč.projektu 18 tis. 78 MP 5168 služby zpracování dat MP 10 MP 5169 nákup ostatních služeb MP,vč. Projektu 12 tis. 102 ZM 5169 Zdravé Město,Bezpečná komunita vybrané projekty 145 CS 5169 nákup ostatních služeb CS 55 SDH 5163 služby peněžních ústavů SDH 22 SDH 5162 služby telekomunikací SDH 3 SDH 5167 služby školení a vzdělávání SDH 5 SDH 5169 nákup ostatních služeb SDH 55 ZMK 5162 služby telekomunikací ZMK 70 ZMK 5163 služby peněžních ústavů ZMK 30 ZMK 5167 služby školení a vzdělávání ZMK 30

7 ZMK 5169 nákup ostatních služeb ZMK ostatní nákupy kultura - mezinárodní kontakty spoluúčast města na akcích oprava střechy ŽŠ Slovan oprava podlah ZŠ Sýpky opravy vozovek chodníky Obvodová chodníky v areálu MŠ Zachar chodníky Rumunská opravy mostů z revizí opravy chodníků oprava dlažeb,vstupu a bezbariérová úprava Knihovny dopravní značení dešťové vpusti světelná signalizace opravy čekáren opravy závad dětských hřišť bezbariérové přechody jmenovité akce - vozovky,chodníky odbor služeb v tom: 4400,- chodník Březinova ,- spojovací chodník Požárníků - U Klimešů ,- spojovací chodník Spáčilova restaurátorské práce kašna Velké náměstí cestovné pěstounská péče pohoštění pěstounská péče účastnické poplatky pěstounská péče nájemné za námem s právem koupě SPOD 64 KU 5171 opravy a udržování Měú 1800 KU 5172 programové vybavení Měú 700 KU 5173 cestovné Měú 200 KU 5175 pohoštění Měú, vč.krizového řízení 250 KU 5176 účastnické poplatky Měú 25 KU 5179 ostatní nákupy j.n. Měú 5 KU 5179 činnost osadních výborů 90 KU 5175 projekt ZKŘ II. 50 MP 5171 opravy a udržování MP 380 MP 5172 programové vybavení MP 35 MP 5173 cestovné MP 20 MP 5178 nájemné za nájmem s právem koupě MP 55 MP 5179 ostatní nákupy j.n. MP 5 ZM 5175 Zdravé město 14 SDH 5171 opravy a udržování SDH 80 ZMK 5173 cestovné ZMK 90 ZMK 5176 účastnické poplatky ZMK příspěvky a náhrady - ostatní výdaje věcné dary propagační publikace,předměty pohřby zesnulých Mladý sportovec roku věcné dary soutěže žáků ZŠ věcné dary pěstounská péče 5 KU 5194 věcné dary Měú 300 SDH 5192 Sdružení hasičů ČMaS 40

8 521 neinvestiční dotace podnik.subjektům Provoz veřejného WC spoluúčast města na akcích spoluúčast města na akcích provoz dětského dopravního hřiště Okresní hospodářská komora Odborný lesní hospodář spoluúčast Wolfův splávek neinvestiční dotace neziskovým a podobným organizacím grantový systém Kroměřížsko pro sdružení cestovního ruchu České dědictví Unesco Sdr.historických sídel Arcibiskupství olomoucké-návrh podílu na dofin.projektu zámecká obrazárna spoluúčast na akcích příspěvek na provoz Krok sdružení pro ochranu spotřebitele Spektrum - krajská rada dětí a mládeže ZK spoluúčast na akcích OS pro záchranu barokního hřbitova Střílky asociace měst pro cyklisty program regenerace MPR schody domů č.p. 150, KU 5229 Svaz města a obcí 60 ZM 5222 členský poplatek Zdravé město neinvestiční transfery veřejným rozpočtům ústřední úrovně 40 KU 5319 Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně dopravní obslužnost 2460 KU 5329 Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu Mikroregion Kroměřížska neinvestiční transfery příspěvkovým a podobným organizacím Knihovna Kroměřížska Knihovna Kroměřížska - regionální fce knihoven Knihovna Kroměřížska projekty Dům kultury provoz Důl kultury expozice Karla Kryla Dům kultury - účelové akce v tom: 120,- Den dětí ,- Dožínky Zlínského kraje ,- Mezinárodní festival vojenských hudeb ,- Kroměřížské hudební léto 03 80,- Rozsvícení vánočního stromu ,- Pouliční divadlo ,- Vivat Amadeus ,- Hudba v zahradách a zámku 03 6,- přehlídka folklorních souborů ZŠ+MŠ spoluúčast na akcích ZŠ s právní subjektivitou vč.šj a neinvestičních nákladů MŠ s právní subjektivitou vč. ŠJ a neinvestičních nákladů oprava terasy MŠ Kollárova projekty škol 392

9 Sociální služby města Kroměříže Sociální služby města Kroměříže - provoz Sociální služby města Kroměříže - projekt Správa sportovišť SVČ Šipka spoluúčast města na akcích platby daní a poplatků 5234 KU 5362 daně z převodu,vč.daně z nemovitostí,kolky daň z příjmů právnických osob za obce sankční platby UHOS 30 MP Městská policie kolky,pojištění Neinvestiční transfery 3215 KU 5499 Příspěvky fond sociálních potřeb okamžitá pomoc v nouzi příspěvky pěstounská péče program regenerace MPR,dům č.p program regenerace MPR,dům č.p Radiodárek program kastrace koček rezervy rezerva na nerozpočtované výdaje 6545 KU 5901 rezerva na mimořádné výdaje krizového štábu 115 Třída V. celkem Investiční výdaje 612 pořízení dlouhodobého hmotného majetku celkem rekonstrukce objektu č.p IPRM - revitalizace zeleně,zóna jihovýchod projektové dokumentace rekultivace skládky Lutopecny revitalizační rybník Lutopecny výběrová řízení výkon AD,TDS a koordinátora BOZP Generel dopravy,studie a projektová příprava program regenerace MPR objekt č.p KU konsolidace IT a nové služby TC ORP Kroměříž 4800 KU obnova vozového parku Snížení energetické náročnosti budov č.p. 533 a sportovní hřiště v místních částech rekonstrukce střešního obv.pláště - zimní stadion 900 MP motorgenerátor MP 600 MP projekt prevence kriminality čekárna Vážany - u hotelu Hvězda zařízení dětských hřišť výkupy pozemků dorozumívací systém pro Dům pro seniory nákup majetkových podílů KTS příplatek mimo základní kapitál - VO Kotojedy KTS příplatek mimo základní kapitál - Vážany osvětlení přechodu 137 Třída VI.celkem ,0

10 Běžné výdaje Investiční výdaje Výdaje celkem REKAPITULACE Příjmy Výdaje Saldo příjmů a výdajů: 3397 Financování třída VIII. Příjem: v tom: úvěr zapojení zůstatků BÚ zapojení projektových účtů zapojení fondů Výdej: v tom: splátky investičnho úvěru KB splátky investičnho úvěru ČSOB 2133 Celkem financování: -3397

112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 58965 1122 právnické osoby za obce 1527 121 DPH 130279

112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 58965 1122 právnické osoby za obce 1527 121 DPH 130279 Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po 18.12. 1 Třída I. 111 daňové příjmy 78000 1111 závislá činnost a funkční požitky 64500 1112 samostatná výdělečná činnost 7300 1113 z kapitálových výnosů 6200

Více

112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 57925 1122 právnické osoby za obce 2567 1211 DPH 130279

112 daňové příjmy 60492 1121 právnické osoby 57925 1122 právnické osoby za obce 2567 1211 DPH 130279 Rozpočet města Kroměříže na rok 2014 platný po 18.12. 1 Třída I. rozpočet 111 daňové příjmy 78000 1111 závislá činnost a funkční požitky 64500 1112 samostatná výdělečná činnost 7300 1113 z kapitálových

Více

112 daňové příjmy 59037 1121 právnické osoby 57000 1122 právnické osoby za obce 2037 121 DPH 118000

112 daňové příjmy 59037 1121 právnické osoby 57000 1122 právnické osoby za obce 2037 121 DPH 118000 Rozpočet města Kroměříže na rok 2013 platný po 19.12.2013 1 Třída I. rozpočet 111 daňové příjmy 74500 1111 závislá činnost a funkční požitky 62000 1112 samostatná výdělečná činnost 6500 1113 z kapitálových

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2016 Rozpočet příjmů ( v tis. Kč ) Org. Položka Text Rozpočet r. 2016 Daňové příjmy celkem: 291 210 Sdílené daňové příjmy: 223 500 2612, 4634 1111 DPFO - závislá

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

20122709.xls. Rekapitulace příjmů

20122709.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 212 959,57 nedaňové 8 781,10 přijaté transfery 81 469,81 kapitálové 11 163,40 ostatní 7 730,36 Profireal 41 502,70 správa bytů 12 850,00 celkem příjmy 376 456,94 Předpokládané

Více

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 5. úpravě k 27.11.2008. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 217 898,27 nedaňové 10 397,75 dotace 156 169,89 kapitálové 13 246,20 ostatní 127 131,09 Profireal 55 000,00 celkem příjmy 579 843,20 Příjmy 1 druh příjmu Daňové 217

Více

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů

Rozpočet po 2.úpravě k 7.6.2007.xls. Rekapitulace příjmů Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 201 874,70 nedaňové 10 960,00 dotace 113 473,36 kapitálové 30 027,50 ostatní 117 262,75 Profireal 60 000,00 celkem příjmy 533 598,31 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 201

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2013 Příjmy Příjmy daňové tis. Kč 66 155 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 11 800 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)...665 3 Daň z příjmu FO......

Více

112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH Rozpočet města Kroměříže na rok 2015 platný po 5.11. - rozpis rozpočtu 1 rozpis rozpočtu - druhové třídění 2015 odb. Třída I. 111 daňové příjmy 79700 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 65500 04

Více

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016

Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 Rozpočet Města Nového Města nad Metují na r. 2016 PŘÍJMY VÝDAJE ROZDÍL FINANCOVÁNÍ 152 400 000 Kč 170 200 000 Kč - 17 800 000 Kč 17 800 000 Kč Na úhradu schodku hospodaření budou použity přebytky hospodaření

Více

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Domažlice na rok 2016 v tis. Kč Rozpočet města Domažlice na rok 2016 je navrhován jako přebytkový s příjmy ve výši 328.855.960 Kč a výdaji ve výši 317.352.700 Kč, saldo příjmů a výdajů

Více

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500)

0113 Příspěvky na sport 7 000,00 grant - sport dospělí (500), sport mládeže(4500) Rozpočet města Domažlice na rok 2015 schválený ZM usnesení č. 181 ze dne 18. 3. 2015 Výdaje rozpočtu na rok 2015 Závazný ukazatel rozpočtu - Běžné výdaje organizace celkem pol. 5xxx 0094 DSO Domažlicko

Více

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015

Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 Schválený rozpočet města Mohelnice na rok 2015 REKAPITULACE SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU NA ROK 2015 POL TEXT NÁVRH ROZPOČTU I. PŘÍJMY 1. Daňové příjmy 117 150 000,00 2. Nedaňové příjmy 17 100 500,00 3. Kapitálové

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2016-2018 - REKAPITULACE skutečnost skutečnost skutečnost upravený Daňové příjmy 158 345,4 185 691,5 192 464,0 193 708,0 193 789,0 194 060,0 194 780,0 Nedaňové příjmy 61 507,7

Více

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO

MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468, DIČ: CZ00275468. SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) 64 714,41 86 724,77 SALDO MĚSTO Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2010 (údaje v tis. Kč) návrh R 2010 1. Daňové příjmy 48 250,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1 000,00 2. Nedaňové příjmy 6 553,89 3. Kapitálové

Více

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012

Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Schválený rozpočet Města Horní Slavkov na rok 2012 Příjmová část - druhové členění (v tis.kč) třída ROZPOČET odbor druh NA ROK 2012 1 pol. DAŇOVÉ PŘÍJMY: OF 1111 daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních

Více

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20

PŘÍJMY A VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 82 698,20 82 698,20 ROZPOČET PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA KRÁLÍKY NA ROK 2013 SCHVÁLENÝ SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČET 2013 2013 Daňové příjmy 50 511,40 0,00 Splátky půjček 13,00 0,00 Příjmy z dotací 4 423,44 0,00 Zemědělství a lesnictví

Více

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA VIZOVICE NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: Par: Pol: Rozpočet : 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 600 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné činnnosti 600

Více

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh

ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA KRÁLŮV DVŮR NA ROK 2015 - návrh Příjmy celkem 154 283,4 0,0 0,0 0,0 0,0 154 283,4 0,0 0,00 Běžné výdaje celkem 76 386,0 0,0 0,0 0,0 0,0 76 386,0 0,0 0,00 Kapitálové výdaje celkem

Více

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2007 - PŘÍJMY 1. Daně z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti a funk.požitků - z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti - z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů - z příjmů právnických

Více

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013

Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav. za 3. čtvrtletí 2013 Město Miroslav Náměstí Svobody 1, 671 72, Miroslav IČO 00293164, tel. 515 333 201,www.mesto-miroslav.cz, e-mail.urad@mesto-miroslav.cz R O Z B O R H O S P O D A Ř E N Í za 3. čtvrtletí 2013 V Miroslavi,

Více

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014

MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 MČ Praha Kunratice: PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2014 PŘÍJMY ROZPOČTU 2014 (Skutečnost k 31.12.2014) PoložkaParagraf Rozpočtové příjmy RS RU Skutečnost % k RU Název tis. Kč tis. Kč Kč 1341 Poplatek ze

Více

Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce 2491

Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce 2491 Rozpočet města Kroměříže na rok 2012 platný po 20.12.2012 1 2012 Třída I. 111 daňové příjmy 67804 1111 závislá činnost a funkční požitky 54800 1112 samostatná výdělečná činnost 7900 1113 z kapitálových

Více

Závazné ukazatele rozpočtu

Závazné ukazatele rozpočtu 1 MĚSTO DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM Schválený rozpočet města Dvůr Králové nad Labem na rok 2015 po tabulka č.1: rozpočtu města na rok 2015 v členění dle jednotlivých organizačních jednotek rozpočtu ORJ Druh

Více

odb. Třída I. 111 daňové příjmy 83600

odb. Třída I. 111 daňové příjmy 83600 Rozpis rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 po 28.1. 1 druhové třídění odb. Třída I. 111 daňové příjmy 83600 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 68500 04 1112 samostatná výdělečná činnost 7600 04

Více

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015

Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Rozpočet města Horšovský Týn na rok 2015 Příjmy Příjmy daňové SR tis. Kč 75 874 1 Daň z příjmu FO ze ZČ (sdílená + motivační)... 12 309 2 Daň z příjmu FO (ze ZČ 30% + sdílená)... 1 030 3 Daň z příjmu FO......

Více

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy

Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016. Příjmy Rozpis rozpočtu města Petřvaldu na rok 2016 V souladu s 14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů je proveden po schválení rozpočtu jeho rozpis,

Více

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007

PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 MĚSTO Týniště nad Orlicí PODROBNÝ NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2007 v tis. Kč Návrh R 2007 1. Daňové příjmy 49 505,00 2. Nedaňové příjmy 8 179,54 3. Kapitálové příjmy 104,00 4. Přijaté dotace 9 547,34 PŘÍJMY

Více

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 Materiál pro jednání zastupitelstva města Dubí dne 14.12.2011 ROZPOČET MĚSTA DUBÍ NA ROK 2012 (v tis. Kč) PŘÍJMY 93 956,00 VÝDAJE 95 911,00 FINANCOVÁNÍ 1 955,00 1. PŘÍJMY

Více

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012

Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Schválený rozpočet města Strakonice na rok 2012 Rozpočet výdajů (v tis. Kč) Provoz Opravy Investice Závazný 9 200 ÚROKY Z ÚVĚRŮ A PŮJČEK - Pivovar - nákup hmotného majetku 870 870 - ZŠ Povážská - výstavba

Více

112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH

112 daňové příjmy právnické osoby právnické osoby za obce DPH Rozpočet města Kroměříže na rok 2010 platný po 16.12. 1 Třída I. 111 daňové příjmy 69600 závislá činnost 53000 samostatná činnost 12300 z kapitálových výnosů 4300 112 daňové příjmy 58920 právnické osoby

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011. Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 22/2011-RM - dne 11.8. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 56 233 39 374 16 859 70 DPFO - závislá činnost 10 439 6 185 4

Více

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y. tis. Kč 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ROZPOČET NA ROK 2008 - P Ř Í J M Y tis. Kč 1. 2. 3. 4.. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 1. Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze SVČ Daň z příjmů FO z kapitálových

Více

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70

Rekapitulace příjmů. celkem příjmy 503 639,70. daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 Rekapitulace příjmů v tis. Kč daňové 149 950,00 nedaňové 146 340,00 dotace 102 451,00 kapitálové 24 600,00 ostatní 80 298,70 celkem příjmy 503 639,70 Příjmy 1 druh p íjmu Daňové 149 950,00 podíl na daních

Více

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně

Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Město Vrbno pod Pradědem Schválený rozpočet na rok 2014 po 1. rozpočtové změně Položka Druhové třídění R O Z P O Č E T - P Ř Í J M Y v tis. Kč Daně 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009

Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozbor hospodaření Obce Velké Březno za období 1-12/2009 Rozpočtové příjmy Obce Velké Březno za období roku 2009 činily 38.046.781,14 Kč což představuje 97,22 % ročního plánu. Po zapojení přídy "financování"-

Více

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014

Návrh rozpočtu města Miroslav na rok 2014 Město Miroslav, nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav IČO 00293164 PŘÍJMY Třída Obsah Tab. č. 1 Částka 1 Daňové příjmy 32 210 500,00 2 Nedaňové příjmy 8 802 000,00 3 Kapitalové příjmy 8 000,00 4 Přijaté transfery

Více

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014.

Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. ROZPOČET OBCE HÁJ U DUCHCOVA ROK 2014 Rozpočet obce na rok 2014 byl schválen na 37.veřejném zasedání Zastupitelstva obce Háj u Duchcova dne 24.4.2014 usnesením č.395/37/2014. Karel Drašner starosta obce

Více

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014

VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 VYHODNOCENÍ ROZPOČTU OBCE VELKÁ POLOM K 31.12.2014 Paragraf Položka Název Schválený v tis. Kč Rozpočtová změna Rozpočet po změnách v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč PŘÍJMY třída I. Daňové 1111 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY ZA ROK 2007 Příloha č. j. EO/457/2008 ZÁVĚREČNÝ ÚČET STATUTÁRNÍHO MĚSTA JIHLAVY za rok 2007 Zpracovala: Jitka Teichmanová Jihlava, dne 21. 3. 2008-0 - Obsah 1. Úvod 1 2. Plnění rozpočtu 3 2.1. Seznam rozpočtových

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011. Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011. v tis. Kč Příjmy Schváleno: 26/2011-RM - dne 29.9. 2011 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 30.9.2011 Název položky rozpočtu Daňové příjmy 53 933 42 532 11 401 79 DPFO - závislá činnost 9 639 7 203 2

Více

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3%

občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Výdaje /údaje v tis. Kč/ Kapitola 01 odbor správní 10294 9732 94,5% 6 0 0,0% Celkem kapitola 01 10300 9732 94,5% občanské záležitosti R 800 S 776 97,0% správa MMK R 9494 S 8956 94,3% Kapitola 02 - odbor

Více

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část

Návrh rozpočtu Města Krásno na rok 2016 Příjmová část Příjmová část 1. 2. 3. 4. 5. řádek č. paragraf název položky, paragrafu druh příjmů DAŇOVÉ PŘÍJMY: 1 Daňové výnosy sdílené daně 7 300 000,00 2 daň z nemovitých věcí 600 000,00 3 Poplatek ze psů místní

Více

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2

Z á v ě r e č n ý ú č e t. O b c e D o l n í S t u d é n k y. z a r o k 2 0 1 2 Z á v ě r e č n ý ú č e t O b c e D o l n í S t u d é n k y z a r o k 2 0 1 2 Zpracoval: Vladimíra Šulová, správce rozpočtu Předkládá: Ing. Radim Sršeň starosta obce Zpracováno pro 12. zasedání zastupitelstva

Více

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013

Vyvěšeno na úřední desku dne 13. března 2013 Návrh bude projednán Zastupitelstvem MČ Praha Kunratice dne 28.března 2013 Městská část Praha KUNRATICE NÁVRH ROZPOČTU ROKU 2013 a PLNĚNÍ PŘÍJMU A ČERPÁNÍ VÝDAJU 2012 PLNĚNÍ PŘÍJMU 2012 NÁVRH PŘÍJMU 2013 Položka Paragraf Rozpočtové příjmy RS 2012 RU 2012 Skutečnost 2012 Návrh

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA-ZLIČÍN NA ROK 2016 Rozpočet městské části je základním finančním plánem, jímž se řídí financování potřeb městské části. Je sestavován pouze na období jednoho kalendářního

Více

Rozpočet města Polná na rok 2015

Rozpočet města Polná na rok 2015 Rozpočet města Polná na rok 2015 řádek Závazný ukazatel MD D Paragraf Položka P. Příjmy celkem 73.733.025,00 P.1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 10.200.000,00 P.2 1112 Daň

Více

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY

Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok 2016 (v Kč) PŘÍJMY Rozpis návrhu rozpočtu obce Široká Niva na rok (v Kč) PŘÍJMY Par. Pol. Název položky Návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 520 000 1112 Daň z příjmů fyzických

Více

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností.

Na straně příjmů se jedná zejména o daňové příjmy, výnosy z místních a správních poplatků, neinvestiční dotace a příjmy z vlastních činností. Obec Dolní Bečva Komentář k rozpočtu na rok 2014 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován

Více

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014

MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2014 MĚSTO TIŠNOV nám. Míru 111, 666 19 Tišnov, IČ: 00282707 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK Příjmy a výdaje DAŇOVÉ PŘÍJMY 85 692,6 96 920,0 97 926,0 105 660,0 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 23 268,6 22 700,0 24 044,1 22 504,0 KAPITÁLOVÉ

Více

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice

MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice MĚSTO BRUMOV-BYLNICE H. Synkové 942, 763 31 Brumov-Bylnice Městský úřad Brumov-Bylnice Finanční odbor ROZPOČET MĚSTA BRUMOV - BYLNICE NA ROK 2015 V Brumově-Bylnici Zpracovala: Ing. Karla Mudráková Rozpočet

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2009 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 274 591 500 Kč Výdaje 346 091 500 Kč Rozdíl -71 500 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy Celkem daňové 138 712 tis.

Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Třída 1 Daňové příjmy  Celkem daňové 138 712 tis. Rozpočet na rok 2008 ( tis. Kč ) Rozpočet schválen zastupitelstvem města dne 19.12.2007 Rozpočtové opatření č. 1/2008z jednání ZM ze dne 13.2.2008 Rozpočtové opatření č. 2/2008 z jednán ZM ze dne 26.3.2008

Více

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč

Příjmy celkem (č.ř. 1-40) 34 356 000 Kč Výdaje celkem (č.ř. 1-55) 31 293 000 Kč Financování (č.ř. 1-8) -3 063 000 Kč NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA KOŠŤANY NA ROK 2010 Č.ř. Financování (třída 8 ) Návrh na rok 2010 1 Splátka dlouhodobého úvěru č.1-370 000 2 Splátka dlouhodobého úvěru č.2-530 000 3 Splátka dlouhodobého úvěru č.3-520

Více

Město Týniště nad Orlicí

Město Týniště nad Orlicí Město Týniště nad Orlicí SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NA ROK 2006 ROZŠÍŘENÁ VERZE v tis. Kč 1. Daňové příjmy 48 498,82 2. Nedaňové příjmy 7 002,55 3. Kapitálové příjmy 300,00 4. Přijaté

Více

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy

List3 Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12. Stránka 1. Příjmy Návrh rozpočtu na rok 2014 dle FIN 2-12 oddíl, paragraf Příjmy I. Daňové 30046 1111 z fyz. os. ze závislé činnosti 5600 1112 daň z příjmů OSVČ 500 1113 daň z př.fo z kapitálových výnosů 550 1121 z příjmů

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2016 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 75 270,700 Příjmy celkem bez financování 60 270,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 42 808,000 30% z výnosu daně z příjmu - fyzické

Více

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016

Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 Návrh rozpočtu obce Podlesí na rok 2016 ROZPOČET PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 2 100 000,00 1112 daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti 250 000,00

Více

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016

Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 Rozpis rozpočtu obce Bystřice na rok 2016 VÝDAJE v tis. Kč 2143 Informační centrum 100 2191 Mezinárodní spolupráce vztahy s obcemi sousedních států 200 2212 Silnice opravy a údržba komunálních komunikací

Více

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015

Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příloha č. 1: Schválený rozpočet Obce Rožná na rok 2015 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 13 systému...) vstupné 1344 1 už.veř.prostranství

Více

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00

POPLATKY - celkem 9 701,00 9 701,00 z toho: Správní poplatky 2 781,00 2 781,00 Místní poplatky 3 520,00 3 520,00 Ostatní poplatky 3 400,00 3 400,00 Rozpočet na rok 2013 PŘÍJMY PŘÍJMY Z DANÍ A POPLATKŮ - celkem 61 021,00 63 939,97 DANĚ - celkem 51 320,00 54 238,97 z toho: Sdílené daně - celkem 49 120,00 49 120,00 DPFO ze samostatné výdělečné činnosti

Více

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642

REKAPITULACE PŘÍJMŮ 2015 2015 2016 2016-2015 REKAPITULACE VÝDAJŮ CELKEM VÝDAJE 177 840 195 226 225 868 30 642 REKAPITULACE PŘÍJMŮ DAŇOVÉ PŘÍJMY 130 490 138 167 140 153 1 986 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 28 562 24 368 28 188 3 820 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 700 350 7 290 6 940 PŘIJATÉ DOTACE 24 638 38 890 54 123 15 232 OSTATNÍ PŘEVODY

Více

Příjmy celkem 28 865 860

Příjmy celkem 28 865 860 ROZPOČET 2007 PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin. 1 050 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700 000 1113 Daň k příjmů z kap.výnosů 50 000 1121 Daň z příjmů práv.osob 1 000 000 1122 Daň z příjmů práv.os.

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA KE DNI 31.8. 2009 Schváleno: 86/2009/RM - dne 20.8.2009 Příjmy Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % rozpočet skutečnost zbývá % Daňové

Více

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V KČ OdPa Pol Text Rozpočet běžný Rozpočet kapitál. 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. Licence: D59N Rozpočet města Nová Role na rok 2016 Vyvěšeno: 11. 12. 2015 Sejmuto: 28. 12. 2015 v členění OdPa, Pol. Schválený v ZMě (v Kč) ZBÚ KB 231.0100+ZBÚ ČSOB 231.0180 00254819 Město Nová Role ROZPOČTOVÉ

Více

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM

Město Letovice. návrh rozpočtu návrh RM Město Letovice návrh rozpočtu návrh RM ZM zodpovídá Zemědělství a lesni hospodářství 350 000,0 0,0 0,00 Výdaje na umístění psů v kotci MěÚ 20 000,0 ing. Veverková Lesnictví pěstební činnost 280 000,0 ing.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET statutárního města Děčín za rok 2014 Červen 2015 Zpracoval odbor ekonomický Obsah strana č. Komentář: 2 I. Celkové hodnocení hospodaření města za r. 2014 3 II. Příjmy 4 III. Výdaje 11 IV.

Více

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice

Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice Rozpočet - rok 2016 - Obec Chvalovice ODD.PAR.POL. org. UZ Schválený rozpočet PŘÍJMY 2015 88 228 700,00 Kč daně a poplatky 1111 1 400 000,00 Kč daň z příjmu fyzických osob 1112 50 000,00 Kč daň z příjmu

Více

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb

Příjmy. org par pol Popis rok 2009 rok 2016. Daňové příjmy+poplatky 45 954 000,00 Příjmy z poskytování služeb Příjmy org par pol Popis rok 2009 rok 2016 1111 Daň z příjmů FO ze záv.činnosti 7 400 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze sam.výděl.činnosti 1 500 000,00 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 860 000,00

Více

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč)

Běžné / kapitálové rozpočtové příjmy (v tis. Kč) Rozbor hospodaření města k 30.4. (v tis. Kč) Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů k 30. 4. (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Upravený k 30.4. % čerpání * běžné 190 518,80 190 518,80 65 018,26

Více

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy.

Příjmy. Rozpočet 2015. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Rozpočet je schvalován v příjmové části na položky a ve výdajové části na paragrafy. Městys Křtiny Křtiny 26 679 05 Křtiny Návrh rozpočtu IČO: 00280429 2015 Rozpočet 2015 Příjmy pol. Popis v Kč 1111 Daň

Více

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010

Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 Rozpočet města Varnsdorf na rok 2010 1) Příjmy - Výdaje - Financování Příjmy 263 792 400 Kč Výdaje 313 792 400 Kč Rozdíl -50 000 000 Kč Rozpočet je postaven jako schodkový, schodek bude kryt finančními

Více

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v %

ř. pol., RS název položky, paragrafu SR UR skut. k 31.12.14 pln. v % PŘÍJMY 1. DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 2 18 000 18 000 17 886 683 99 2 1111 Daň z příjmu FO podle místa pracoviště 1 360 1 360 1 383 831 102 3 1112 DPFO 30 % (podle trvalého

Více

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2

Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1. Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Rozpočet města Nejdek na rok 2008 příloha č. 1 Výhledy města na roky 2009 až 2013 příloha č. 2 Projednáno finančním výborem dne 18. 02. 2008 Projednáno radou města dne 18. 02. 2008 Rozpočet Města Nejdek

Více

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV.

2006 PŘÍJMY 2 006 I.-XXIV. Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost Plnění 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč % 1) Daňové příjmy 250 530 20 404 270 934 269 794 100 sdílené a výlučné daně:

Více

Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014

Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí 2014 Důvodová zpráva k bodu: Výsledky hospodaření statutárního města Hradec Králové za I. pololetí Shrnutí důvodů předložení podkladu zastupitelstvu města: V souladu se směrnicí rady města č.3/2012, o zpracování

Více

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016

Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 OrJ Schválený rozpočet města Uherský Brod pro rok 2016 Příjmy OdPa SpPo Skupina 1 - Daňové příjmy Schválený rozpočet 2016 v Kč 2301 0000 1111 DPFOZČ, Daň z příj.fyz.osob ze závis.č 33 000 000 2302 0000

Více

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466

MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 MĚSTO ŠTĚTÍ Mírové náměstí 163, Štětí 411 08 IČ: 00264466 DIČ: CZ00264466 ROZPOČET MĚSTA ŠTĚTÍ PRO ROK 2015 KOMENTÁŘ Rozpočet Města Štětí pro rok 2015 je navržen jako schodkový s tím, že výdaje ve výši

Více

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015

OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 OBEC VÝRAVA - návrh rozpočtu na rok 2015 Rozpis návrhu rozpočtu 2015 Rozpočet 2014 2015 návrh P Příjmy celkem 4388,89 4381,40 Tř.1 položka Daňové příjmy 4162,16 4214,00 1111 Daň z příjmu fyzických osob

Více

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006

PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ MĚSTA ŽAMBERKA NA ROK 2006 ke dni 31. 12. 2006 Schváleno: 7/2007 - RADA Příjmy Dne: 25. 1. 2007 Výdaje Název položky rozpočtu rozpočet skutečnost zbývá % plnění rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Bíliny na rok 2016 Tř. v tis. Kč 1. daňové příjmy 176 083 2. nedaňové příjmy 62 093 3. kapitálové příjmy 8 360 4. dotace 18 451 I. Příjmy celkem: 264 987 5. běžné výdaje 255 108 6.

Více

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet

Na straně příjmů Na straně výdajů Kapitálový rozpočet Rozpočet je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na kalendářní rok. Základním právním předpisem pro tvorbu, obsah a funkci rozpočtu obce je zákon

Více

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět.

Žádost o odkoupení části obecního pozemku Miroslavu Orsákovi. Žadatel vzal žádost zpět. Program: 1. Majetkové věci P O Z V Á N K A na 8. veřejné zasedání Zastupitelstva obce Poteč které se uskuteční v pátek 2. března 2012 od 18. 00 hodin v zasedací místnosti Obce Poteč Prodej části obecního

Více

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR

ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR ROZPOČET 2 0 1 6 MĚSTO TÁBOR Obsah strana Úvodní textová část 1 1. Příjmy rozpočtu 6 1.1. Příjmy provozní 7 1.1.1. Daňové příjmy 7 1.1.2. Nedaňové příjmy 10 1.1.3. Dotace neinvestiční 12 1.2. Příjmy kapitálové

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč)

II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) II.2. Celková bilance návrhu rozpočtu JMK na rok 2013 (v tis. Kč) Položka PŘÍJMY Návrh rozpočtu na rok 2013 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 1 019 288 1112 Daň z

Více

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění

Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění Návrh rozpočtu Městyse Moravská Nová Ves na rok 2014-podrobné členění PAR POL Popis Příjmy Výdaje základní Výdaje rozšířené Výdaje celkem 0000 Daňové příjmy - 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5

Více

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU PRO ROK 2015 Su OdPa Pol UZ Orj Org Příkazce operace Správce rozpočtu Rozpočet 2015 Daňové příjmy 78 325 500,00 231 xxx 1111 41 Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 7 520 000 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para PoložkaText návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 300 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 50 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč

P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 1031 lesní hospodářství Upravený rozpočet Obce Dolany na rok 2013 dle rozpočtových opatření č. 4/2013 P Ř Í J M Y 800 000,00 Kč 800 000,00 Kč 2119 úhrada z dobývacího prostoru 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč

Více

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015

NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 -1- NÁVRH ROZPOČTU města HEJNICE na rok 2015 Příjmy: Kapitálové příjmy 570 Běžné příjmy daňové 33 651 Běžné příjmy nedaňové 24 666 Přijaté transfery 33 672 Příjmy celkem: 92 559 Výdaje: Běžné výdaje 45

Více

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2010. Skutečnost k 31.12.2010 v Kč.

I. P Ř Í J M Y. Název odboru - text. Rozpočet po změnách k 31.12. v tis. Kč. Rozpočet na rok 2010. Skutečnost k 31.12.2010 v Kč. I. P Ř Í J M Y Název odboru - text 31.12. v Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 187 110,0 187 110,0 176 290 732,47 94,2 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 37 500,0 37 500,0

Více

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny

Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny Aktuální úprava rozpočtu na rok 2012 v rámci III. změny 1 PŘÍJMY Úprava rozpočtu údaje jsou v tis. Kč město bez obvodů na rok 2012 na rok 2012 2 1.Daňové příjmy 888 100,2 13 863,8 3 11.Daně z příjmů, zisku

Více

odb. Třída I. 111 daňové příjmy Daň z nemovitostí Třída I. Celkem:

odb. Třída I. 111 daňové příjmy Daň z nemovitostí Třída I. Celkem: Rozpis rozpočtu města Kroměříže na rok 2016 po 1.9. 1 druhové třídění odb. Třída I. 111 daňové příjmy 84600 04 1111 závislá činnost a funkční požitky 69500 04 1112 samostatná výdělečná činnost 7600 04

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2016 Rozpočet města na rok 2016 je navržen mírně schodkový při celkových rozpočtovaných výdajích ve výši 476.244.000 Kč a celkových rozpočtovaných příjmech ve výši 462.022.000

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11

ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2016 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 ROZPIS ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 216 podle zákona č.128/2 Sb., 44 a zákona č.25/2 Sb., 11 PŘÍJMOVÁ ČÁST 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 45 částka celkem (v

Více

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky

ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky Stránka 1 ROZPOČET MĚSTA POČÁTKY na r. 2007 schváleno dne 21. prosince 2006 na 3. zasedání Zastupitelstva města Počátky k č.j.:2373/2006 Rozpočet Města Počátky na rok 2007 je navržen jako přebytkový (podle

Více

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně

Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně Město Dvůr Králové nad Labem Rozpočet města na rok 2010 po 4.rozpočtové změně v členění dle jednotlivých kapitol rozpočtu Rozpočet na rok 2010 byl schválen usnesením č.652/2009-20.zm dne 1.12.2009 Rozpočet

Více