Město Hradec nad Moravicí

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Hradec nad Moravicí"

Transkript

1 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 29 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 17. března 2009 ve společenské místnosti Hasičské zbrojnice v Kajlovci.

2 Město Hradec nad Moravicí 2. strana usnesení č. 29 RM ze dne P ř i j a t á u s n e s e n í /RM schválit záměr pronajmout pozemky podle přiloženého soupisu v k.ú. Bohučovice, k.ú. Hradec nad Moravicí, k.ú. Jakubčovice a k.ú. Kajlovec. ved. OVV MěÚ J. Mojczkovi zveřejnit záměr města pronajmout pozemky podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úředních deskách a internetu a předložit k projednání na další schůzi rady města. Z: ved. OVV T: /RM ukončit smlouvu na pronájem části pozemku parc.č. 353 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice. schválit záměr pronajmout část pozemku parc.č. 353 (ostatní plocha) v k.ú. Žimrovice. c) u l o ž i l a ved. OVV MěÚ J. Mojczkovi zveřejnit záměr města pronajmout pozemek podle části b) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úředních deskách a internetu a předložit k projednání na další schůzi rady města. Z: ved. OVV T: /RM pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 88 v Jakubčovicích. Cena nájmu se stanovuje na 1.000,- Kč ročně a 2.000,- Kč ročně za spotřebovanou elektrickou energii. pronajmout nebytové prostory v budově č.p. 88 v Jakubčovicích. Cena nájmu se stanovuje na 1.000,- Kč ročně a 2.000,- Kč ročně za spotřebovanou elektrickou energii. c) r o z h o d l a zvýšit cenu nájmu formou dodatku nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově č.p. 88 v Jakubčovicích na 1.000,- Kč ročně a 2.000,- Kč ročně za spotřebovanou elektrickou energii. d) u l o ž i l a ved. OVV MěÚ J. Mojczkovi vypsat výběrové řízení na pronájem uvedeného objektu na volné dny (mimo provoz stávajících služeb). e) z p l n o m o c n i l a starostu města k podpisu nájemních smluv podle části a) a b) tohoto usnesení a k podpisu dodatku nájemní smlouvy podle části c) tohoto usnesení. Z: ved. OVV T: /RM pronajmout část pozemku parc.č. 959 (ostatní plocha) o výměře cca 80 m 2 v k.ú. Domoradovice. pronajmout část pozemku parc.č. 959 (ostatní plocha) o výměře cca 70 m 2 v k.ú. Domoradovice. c) z p l n o m o c n i l a starostu města k podpisu nájemních smluv podle části a) a b) tohoto usnesení.

3 Město Hradec nad Moravicí 3. strana usnesení č. 29 RM ze dne Z: ved. OVV T: /RM schválit záměr pronajmout část pozemku parc.č. 188 (ostatní plocha) o výměře cca 30 m 2 v k.ú. Kajlovec. ved. OVV MěÚ J. Mojczkovi zveřejnit záměr města pronajmout pozemek podle části a) tohoto usnesení po stanovenou dobu na úředních deskách a internetu a předložit k projednání na další schůzi rady města. Z: ved. OVV T: /RM neprodloužit dobu nájmu nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v Národním domě, Podolská ul. 156, Hradec nad Moravicí a ukončit smlouvu s nájemcem podle stávající nájemní smlouvy. ved. OVV MěÚ J. Mojczkovi zabezpečit výběrové řízení na obsazení nebytových prostor v 1. nadzemním podlaží v Národním domě, Podolská ul. 156, Hradec nad Moravicí. Z: ved. OVV T: /RM neschválit záměr pronajmout část pozemku parc.č. 196 (ostatní plocha) o výměře cca 100 m 2 v k.ú. Hradec nad Moravicí. ved. OVV MěÚ J. Mojczkovi projednat s žadatelem zřízení letního posezení na jiném vhodnějším místě a předložit případný nový návrh na pronájem k projednání na další schůzi rady města. Z: ved. OVV T: /RM v souladu s ustanovením 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, poskytnout peněžitý dar ve výši 3.296,- Kč občanskému sdružení INTEGRA OPAVA, se sídlem Gudrichova 26, Opava (IČ: ). Peněžní dar bude poskytnut na základě darovací smlouvy. starostu města k podpisu darovací smlouvy podle části a) tohoto usnesení. Z: ved. OVV T: /RM upravit v období od nájem bytu č. 19 v budově DPS Opavská 196. starostu města k podpisu nového evidenčního listu k nájemní smlouvě bytu č. 19 podle části a) tohoto usnesení.

4 Město Hradec nad Moravicí 4. strana usnesení č. 29 RM ze dne Z: ved. OVV T: /RM r o z h o d l a v souladu s ustanovením zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, v platném znění, zákona č. 301/2000 Sb., zákon o matrikách, jménu a příjmení, v platném znění, zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, a v souladu s ustanovením zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platné znění, že místem konání svatebních obřadů v roce 2009 je Obřadní místnost v budově Státního zámku v Hradci nad Moravicí v těchto stanovených termínech: , , , , , , , , , , , , , , , 6.09., , , , , a to vždy v době od 10,00 hod. do 14,00 hod. Z: ved. OVV T: /RM Dodatek č. 3/2009 ke smlouvě o zajišťování separovaného sběru odpadu uzavřené dne mezi Městem Hradec nad Moravicí a TS Opava, s.r.o., se sídlem Těšínská 71, Opava (IČ ). b) Přílohu č. 8) k mandátní smlouvě na svoz, třídění, využívání a zneškodňování komunálního odpadu, ve které se stanoví ceny prováděných výkonů, uzavřené mezi Městem Hradec nad Moravicí a TS, s.r.o., se sídlem Těšínská 71, Opava (IČ: ). vyhlásit veřejnou soutěž na dodavatele služeb sběru, odvozu a likvidace odpadů pro Město Hradec nad Moravicí. d) z p l n o m o c n i l a starostu města k podpisu Dodatku č. 3 ke smlouvě podle bodu a) a Přílohy č 8 mandátní smlouvy podle bodu b) tohoto usnesení. Z: ved. OVUPI T: /RM n e úpravu dopravního značení na pozemku parc.č. 184 v k.ú. Kajlovec (místní komunikace) v lokalitě od mateřské školy směrem k lesní cestě na zámek, spočívající v instalaci dopravních značek B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel z obou stran komunikace, ze strany mateřské školy doplněné o dodatkovou tabulku s textem Dopravní obsluze vjezd povolen /RM kácení dvou kusů stromů na pozemku parc.č. 774/3 v k.ú. Hradec nad Moravicí a jednoho kusu stromu na pozemku parc.č. 778 v k.ú. Hradec nad Moravicí v lokalitě Městského hřbitova z důvodu usychání stromů. b) p o v ě ř i l a starostu města podáním žádosti na Městský úřad odbor výstavby, územního plánování a investic o pokácení dvou kusů stromů na pozemku parc.č. 774/3 a jednoho kusu stromu na pozemku parc.č. 778 vše v k.ú. Hradec nad Moravicí. Z: OVUPI T: /RM a) o d l o ž i l a projednání žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí na akci Novostavba RD včetně přípojek inž. sítí v k.ú Hradec nad Moravicí. b) d o p o r u č i l a

5 Město Hradec nad Moravicí 5. strana usnesení č. 29 RM ze dne ved. OVUPI MěÚ Ing. Dulavovi zajistit doplnění podkladů a předložit žádost k projednání na některou z příštích schůzí rady města. Z: OVUPI T: /RM udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí na akci Novostavba rodinného domu včetně přípojek a inženýrských sítí, na pozemku parc.č. 639 v k.ú. Hradec nad Moravicí. Z: OVUPI T: /RM udělení výjimky ze stavební uzávěry stavebním úřadem při MěÚ Hradec nad Moravicí na akci Změna užívání 1. podzemního podlaží rodinného domu č.p. 383 na ulici Opavská v Hradci nad Moravicí. Z: OVUPI T: /RM a) o d l o ž i l a projednání žádosti Opavské lesní a.s., se sídlem Krajánkova 11/2390, Praha 4, provozovna Masarykova 28, Opava o Změnu kultury zalesnění poz. parc.č. 205 v k.ú. Hradec nad Moravicí. ved. OVUPI MěÚ Ing. Dulavovi zajistit doplnění podkladů k zalesnění pozemku parc.č. 205 v k.ú. Hradec nad Moravicí o vyjádření OŽP MMO,1. Hradecké zemědělské a.s. a NPÚ a předložit žádost k projednání na některou z příštích schůzí rady města. Z: OVUPI T: /RM a) v z a l a n a v ě d o m í výsledek poptávkového řízení na zajištění služeb: 1) Odvádění a likvidace odpadních vod obcí Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy zajištění zadávacího řízení na úvěrující peněžní ústav. 2) Přístavba tělocvičny Babórow technický dozor stavby. b) SD na zajištění zadávacího řízení na úvěrující peněžní ústav mezi Městem Hradec nad Moravicí a CPS consulting, s.r.o., se sídlem Havanská 22/194, Praha 7 Bubeneč (IČ: ). c) r o z h o d l a zrušit výběrové řízení na služby Přístavba tělocvičny Babórow technický dozor stavby. d) u l o ž i l a ved. OVUPI MěÚ Ing. Dulavovi zabezpečit na služby Přístavba tělocvičny Babórow technický dozor stavby - nové VŘ formou oslovení minimálně 5 subjektů zabezpečujících uvedené služby. e) z p l n o m o c n i l a starostu města k podpisu příslušných dokumentů k zabezpečení výběrového řízení na služby podle části d) tohoto usnesení. f) z p l n o m o c n i l a starostu města k podpisu smlouvy o dílo podle bodu b) tohoto usnesení /RM a doporučuje ZM schválit Z: ved. OVUPI T: ihned

6 Město Hradec nad Moravicí 6. strana usnesení č. 29 RM ze dne Dodatek č. l ke Smlouvě o dílo na investiční akci Přístavba tělocvičny Babórow uzavřené mezi Městem Hradec nad Moravicí a firmou Ing. Pekárek stavební společnost s. r.o. se sídlem Gudrichova 31, Opava (IČ ) /RM úpravu rozpočtu města na rok 2009 vyčleněním částky na financování stavby Přístavba tělocvičny Babórow takto: Kap pol ORJ 2400 ORG ,- Kč Fond rozvoje a rezerv ,- Kč Z: ved. OF T: /RM a) v z a l a n a v ě d o m í informaci o možnosti změny způsobu vytápění objektu MŠ Hradec nad Moravicí a s tím související provozní úspory. b) SD mezi Městem Hradec nad Moravicí a Ing. Lumírem Štenckem, se sídlem Květinová 35, Opava (IČ: ) na přepracování energetického auditu, na zpracování průkazu energetické náročnosti budovy a energetického štítku budovy. c) SD mezi Městem Hradec nad Moravicí a Ing. Lubomírem Hřivnáčem, se sídlem Podvihovská 100/13, Opava 9 (IČ: ) na zpracování projektové dokumentace pro realizaci kotelny s tepelným čerpadlem. d) z p l n o m o c n i l a starostu města k podpisu smluv o dílo podle bodu b) a c) tohoto usnesení /RM Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia - projekt: Člověk na cestách - informace na cestách uzavřenou mezi Městem Hradec nad Moravicí a EUROREGIONEM SILESIA-CZ, se sídlem Horní náměstí 69, Opava (IČ: ). starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení /RM r o z h o d l a zrušit poplatek za správu v objektu DPS Smetanova 694, Hradec nad Moravicí ve výši 100,- Kč/byt/měsíc. Z: ved. OV T: /RM podání žádosti o dotaci na projekt: Úprava územního plánu, Hradec nad Moravicí do prioritní osy 5. Národní podpora územního rozvoje, zaměření výzvy 5.3b) Podpora, tvorba a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území.

7 Město Hradec nad Moravicí 7. strana usnesení č. 29 RM ze dne starostu k podpisu dokumentů příslušných k podání žádosti podle části a) tohoto usnesení /RM j m e n o v a l a členy komise pro výběrové řízení na zhotovitele staveb zabezpečované podle vnitřního předpisu Zásady a postupy při zadávání veřejných zakázek a zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění: Ing. Antonín Dulava, Ing. Karel Hanák, Jan Horák, Jan Chovanec, Stanislav Ovčačík, Ing. Jiří Pekárek, Antonín Režnar, Rostislav Římský, Ing. František Sonnek, Ing. Josef Štencel, Jaromír Tělupil, /RM podání žádosti o dotaci na projekt: Změna zdroje tepla - tepelné čerpadlo v MŠ Hradec nad Moravicí do Operačního programu Životního prostředí, oblast podpory: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání obnovitelných zdrojů energie pro výrobu tepla. starostu města k podpisu dokumentů příslušných k podání žádosti podle části a) tohoto usnesení /RM podání žádosti o dotaci na kofinancování vlastního podílu při čerpání dotací z fondů EU v rámci programu vyhlášeného Moravskoslezským krajem na investiční akci Přístavba tělocvičny Baborow /RM v souladu s ustanovením 102, odst. (2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, v souladu s ustanovením 9, odst. (2), zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění a v souladu s ustanovením 9, odst. (1), písm. h) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, poskytnout na základě darovací smlouvy v rámci schváleného rozpočtu města na rok 2009 finanční dary na podporu činnosti společenských a zájmových organizací působících na území města Hradec nad Moravicí. Seznam s navrženými částkami je založen v materiálech pro 29. schůzi Rady města Hradce nad Moravicí. místostarostu města k podpisu darovacích smluv podle části a) tohoto usnesení. Z: místostarosta města T: /RM v souladu ustanovením 102, odst. (2), písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění a v souladu s ustanovením zákona č. 250/2001 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

8 Město Hradec nad Moravicí 8. strana usnesení č. 29 RM ze dne rozpočtů, v platném znění, příspěvkové organizaci města Mateřská škola Hradec nad Moravicí, převedení finančních prostředků ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2008 ve výši 3.706,- Kč do rezervního fondu. Z: místostarosta T: /RM r o z h o d l a v souladu s ustanovením čl. 53 Obecně závazné vyhlášky města č. 01/2006 o místních poplatcích, snížit organizaci Cestovní kancelář DERY Pavel Hadamčík, se sídlem Horní náměstí 48, Opava (IČ ) poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt na 5.- Kč za osobu a každý i započatý den pobytu, není-li tento dnem příchodu. Z: ved. OF T: /RM v z a l a n a v ě d o m í 1) Statistiku úrazů žáků ZŠ Hradec nad Moravicí v období od do celkový počet 12 úrazů. 2) Přehled pořádání jezdeckých a chovatelských akcí Jezdeckého klubu Hradec nad Moravicí, MVDr. Živníček. 3) Informace místostarosty města o zadání na provedení návrhu projektové studie na rekonstrukci Národního domu v Hradci nad Moravicí Vysokému učení technickému, fakultě architektury Brno. Práce budou provedeny v měsíci červnu 2009 v Hradci nad Moravicí. Očekávaný výsledek je cca deset návrhů. 4) Informace místostarosty města o opravě veřejného osvětlení na Hřbitově v Jakubčovicích. Oprava byla na základě poptávkové řízení zadána firmě JKV Opava s.r.o., se sídlem Vrchní 85/30, Opava (IČ: ) za částku ve výši ,- Kč (vč. DPH). 5) Informace místostarosty města o požadavku na opravu kaple v Žimrovicích. Částka nebyla z důvodu nedostatku finančních prostředků zahrnuta do rozpočtu města na rok Z: místostarosta města T: /RM a) v z a l a n a v ě d o m í zprávu tajemníka úřadu (člena výběrové komise) o výsledku výběrového řízení na výběr dodavatele montáže zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním do ATS Domoradovice vodovod Filipovice. zrušit výběrové řízení bez udání důvodu a vyhlásit nové výběrové řízení na dodavatele montáže zabezpečovacího zařízení s dálkovým ovládáním do AST Domoradovice veřejnou výzvou se stávající výběrovou komisí Z: tajemník MěÚ T: /RM a) v z a l a n a v ě d o m í informace tajemníka úřadu o personální situaci na Městském úřadu v Hradci nad Moravicí. b) o d l o ž i l a projednání návrhu na pracovní zařazení řidiče rozvozu stravy na příští schůzi rady města. c) v z a l a n a v ě d o m í informace tajemníka úřadu o podání podle zákona č. 159/2006 Sb /RM Z: tajemník MěÚ T:

9 Město Hradec nad Moravicí 9. strana usnesení č. 29 RM ze dne v souladu s ustanovením 102, odst. (2), písm. j) zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, navýšení stavu zaměstnanců Městského úřadu na dobu určitou od do na 21 zaměstnanců pro výkon činnosti koordinátora projektu Přístavba tělocvičny Baborow s tím, že tento zaměstnanec bude placen z rozpočtu uvedené investiční akce /RM v z a l a n a v ě d o m í 1) výsledky hospodaření města k ) informace o stavu účtů města k Z: tajemník MěÚ T: 0 Z: ved. OF T: /RM a. podrobný rozpis rozpočtu města na rok 2009 do jednotlivých položek podle předloženého a v materiálech pro 29. schůzi Rady města Hradec nad Moravicí založeného materiálu, včetně seznamu akcí, které nebyly zařazeny do rozpočtu z nedostatku finančních prostředků. jednotlivé správce rozpočtu města k provádění dílčích změn rozpočtu v rámci druhového třídění (Pol) mimo třídu 6 kapitálové výdaje. c) u l o ž i l a jednotlivým správcům rozpočtu města předložit k 9.6., a případné požadavky na změny rozpočtu v rámci druhového třídění v povinné písemné podobě ved. odboru financí, která tyto předloží k projednání Radě města, Finančnímu výboru a zastupitelstva města a Zastupitelstvu města a po schválení provede navržené dílčí změny rozpočtu. Z: ved. OF T: /RM podání projektu na kofinancování investiční akce ČOV a kanalizace Hradec nad Moravicí Branka u Opavy na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. starostu města k podpisu příslušných dokumentů k podání projektu podle části a) tohoto usnesení /RM smlouvu o převodu vlastnictví majetku České republiky mezi Městem Hradec nad Moravicí a Českou republikou Ministerstvem vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3 Praha 7 na převedení hasičských zásahových ochranných pomůcek v hodnotě ,75 Kč pro potřeby JPO5 SDH města Hradce nad Moravicí. starostu města k podpisu smlouvy podle části a) tohoto usnesení /RM a) n e záměr výstavby garáží v lokalitě Na Tylovách na pozemku parc.č. 2151/7 v k.ú. Hradec nad Moravicí.

10 Město Hradec nad Moravicí 10. strana usnesení č. 29 RM ze dne b) zkrácení pěší zóny na ulici Podolská. c) u l o ž i l a ved. odboru výstavby MěÚ Ing. Dulavovi zabezpečit příslušné legislativní kroky k zabezpečení dopravního značení při zkrácení pěší zóny na ulici Podolská podle části b) tohoto usnesení /RM vyloučit v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ze soutěže o veřejnou zakázku malého rozsahu Na dodávku 21 ks informačních tabulí z důvodu nesplnění vyhlášených podmínek zadávacího řízení uchazeče REX spol. s r.o., se sídlem Družec u Kladna 88 (IČ: ). v souladu s ustanovením 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vybrat jako nejvhodnější nabídku pro uzavření smlouvy na dodávku 21 ks informačních tabulí nabídku firmy VISIMPEX a.s., Přerov, se sídlem Seifertova 2834/33, Přerov (IČ: ). c) z p l n o m o c n i l a starostu města (místostarostu města) k podpisu smlouvy podle části b) tohoto usnesení. Z: místostarosta města T: /RM a. v z a l a n a v ě d o m í informaci místostarosty města (člena konkurzní komise) o průběhu konkurzního řízení na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad Moravicí. b) požadavek výběrové komise na obsazení místa ředitele příspěvkové organizace města Základní škola Hradec nad Moravicí na rozšíření komise o člena komise s hlasem poradním psychologa. c) smlouvu mezi Městem Hradec nad Moravicí a paní PhDr. Renatou Koláčkovou - psychologem, o účasti na výběrovém řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Hradec nad Moravicí s hlasem poradním. d) z p l n o m o c n i l a starostu města (místostarostu města) k podpisu smlouvy podle části c) tohoto usnesení. Z: místostarosta města T: /RM a. v z a l a n a v ě d o m í informaci místostarosty města o postupu Venkovského mikroregionu Moravice v souvislosti se zpracováním a podáním projektu na dotační titul Bezpečnost chodců. pozastavit zaplacení členského poplatku Města Hradec nad Moravicí Venkovskému mikroregionu Moravice na rok 2009 do c) u l o ž i l a projednat postup Venkovského mikroregionu Moravice na zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí. Z: místostarosta města T: Zpracoval: Ing. Václav Žampa v.r. Ověřil: Antonín Režnar v.r. Ing. Karel Hanák v.r.

11 Město Hradec nad Moravicí 11. strana usnesení č. 29 RM ze dne místostarosta města JUDr. Karel Valušek v.r. starosta města Poznámka: Text tohoto usnesení je upraven s ohledem na ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Plné znění tohoto usnesení je k dispozici v kanceláři č. 13 na MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265.

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. listopadu 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 17 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 5. února 2008 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 26. února 2008 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

USNESENÍ č. 11/2001. M ě s t o H r a d e c n a d M o r a v i c í

USNESENÍ č. 11/2001. M ě s t o H r a d e c n a d M o r a v i c í 1 M ě s t o H r a d e c n a d M o r a v i c í USNESENÍ č. 11/2001 z veřejného zasedání zastupitelstva města (ZM) ze dne 08.03.2001 konaného v Národním domě v Hradci n/mor. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 25 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 19.11.2012 v kanceláři starosty města v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 8. června 2010 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne 11. 12. 2001

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne 11. 12. 2001 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 11. 12. 2001 v salonku hotelu STARÝ JEŠTĚR v Hradci nad Moravicí. 2. strana usnesení č.14 K o n t

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 5 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 20. března 2007 v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec

Více

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 22.10.2014

Obec Branka u Opavy. Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy. konané dne 22.10.2014 Obec Branka u Opavy Usnesení č. 41. Ze schůze Rady obce Branka u Opavy konané dne 22.10.2014 v místnosti OÚ, Bezručovo nábřeží 54, 747 41 Branka u Opavy. 1 K o n t r o l a u s n e s e n í : b) T r v á

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 36 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 27. listopadu 2009 ve společenské místnosti budovy MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 3 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 16. ledna 2007 v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradce nad Moravicí konaného dne 24. února 2009 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 4 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 6. února 2007 v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 2 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 21. prosince 2010 v kanceláři starosty města, v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Zápis z 13. zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 20.09.2001 v salonku hotelu Starý Ještěr v Hradci nad Moravicí 2. strana zápisu č. 13 Ověřovatelem předchozího

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 8 ze schůze Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konané dne 12.12.2011 ve společenské místnosti, v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 12 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 15.11.2011 ve společenské místnosti, v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne 14. 03. 2002

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne 14. 03. 2002 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 14. 03. 2002 v salonku hotelu STARÝ JEŠTĚR v Hradci nad Moravicí. 2. strana usnesení č. 15 K o n

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 45. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 17. července 2017

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 45. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 17. července 2017 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 45. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 17. července 2017 ve společenské místnosti v budově městského úřadu Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 17.07.2012 ve společenské místnosti v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 3 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 19.01.2015 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

Město Hradec nad Moravicí. Návrh usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Návrh usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Návrh usnesení č. 21 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 9.6.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SLANÉHO číslo jednání: 26/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 27. 5. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla, pan Jiří Zíma,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 67. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 3. září 2018

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 67. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 3. září 2018 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 67. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 3. září 2018 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 20 ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 17.02.2014 ve Společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 59. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 14. května 2018

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 59. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 14. května 2018 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 59. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 14. května 2018 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 12 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 4. září 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 9 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 26. června 2007 v zasedací místnosti rady města v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček.

576/17 1. Bere na vědomí zprávu o možnostech zapůjčování předmětů v majetku města. 2. Ukládá předložit pravidla a ceník zápůjček. USNESENÍ 17. schůze Rady města Vítkova konané dne 1. září 2015 v zasedací místnosti rady na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 571/17 do č. 621/17) Rada města: 571/17 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 22 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 5. srpna 2008 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 30. schůze Rady města Slavičín, konané dne 15.11.2011 Usnesení č. 30/0512/11 Žádost o změnu účelu grantu Mateřské centrum Slavičín uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 52/2011

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 44 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 18.03.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Usnesení č. 20. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 18.ledna 2016

Usnesení č. 20. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 18.ledna 2016 Usnesení č. 20. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 18.ledna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Přijatá usnesení :

Více

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7)

RO 27 16. 11. 2015. Strana 1 (celkem 7) VÝTAH z USNESENÍ z 27. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 15:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Ing. Alena Janošová,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 21. září 2004 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 21. září 2004 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 47. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4. září 2017

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 47. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 4. září 2017 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 47. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 4. září 2017 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 15 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 4. prosince 2007 v zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 41. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 41. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 41. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 21.01.2014 v Zasedací místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 32. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5. září 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 32. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5. září 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 32. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5. září 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 25 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 21. října 2008 ve společenské místnosti Kulturního domu v Benkovicích Město Hradec nad Moravicí 2. strana usnesení

Více

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty

SOUHRN USNESENÍ. Město Nové Město nad Metují. řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty Pro schválení zápisu řádné zasedání rady města RM 280 (ve volebním období 76. zasedání) ze dne: 29.10.2013 kancelář starosty od 13:00 hodin Pořadová čísla usnesení z této porady : 11853 až 11893 STIS Stránka

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 10. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 10. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 10. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 14.12.2015 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 43 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 11.02.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 28 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5.2.2013 v kanceláři starosty města v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015

Usnesení RM č. 8/2015-RADA ze dne 11.03.2015 08/2015-RADA/407-8. Rada města ověřovatelem zápisu RM Zděnku Šebkovou 08/2015-RADA/408-8. Rada města předložený program jednání RM 08/2015-RADA/409-8. Rada města informaci tajemníka MěÚ Žamberk o splněných

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 21. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 8. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 41 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 13. dubna 2010 V zasedací místnosti MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí 2. strana

Více

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011

U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 U S N E S E N Í z 19. schůze Rady města Oder konané dne 17. 10. 2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 25.dubna 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 13. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 25.dubna 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 2. prosince 2003

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí. konaného dne. 2. prosince 2003 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí konaného dne 2. prosince 2003 v salonku bývalého hotelu Starý ještěr v Hradci nad Moravicí. 2. strana usnesení

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016

Město Horažďovice. Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Město Horažďovice Usnesení z 30. jednání Rady města Horažďovice konaného dne 14.03.2016 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 4 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 15. února 2011 ve společenské místnosti, v budově MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 32 ze schůze Rady města Hradce nad Moravicí, konané dne 23. června 2009 ve společenské místnosti budovy MěÚ, Opavská 265, Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad Moravicí

Více

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města:

Usnesení. Zastupitelstvo města schvaluje: 15/Z/111206 Následující rozpočtové opatření č. 17/2006 rozpočtu města: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.12.2006 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

Město Hustopeče, rada města Hustopeče

Město Hustopeče, rada města Hustopeče Město Hustopeče, rada města Hustopeče Usnesení ze 7. schůze Rady města Hustopeče konané dne 20.01.2015 v kanceláři starostky na MěÚ Hustopeče Usnesení RM č. 1/7/15: RM schválila program jednání dnešní

Více

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p.

U snesení. z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. U snesení z 60. schůze Rady města Frýdlant nad Ostravicí, konané dne 11.09.2013 v 08:00 hodin v zasedací místnosti budovy MěÚ č.p. 3 1. Starostka 60/1.1 Změna členů povodňové komise rady města Frýdlant

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 43. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 15.května ve společenské místnosti

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 43. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 15.května ve společenské místnosti Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 43. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 15.května 2017 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006

Program: 1. Ubytování v Azylovém domě Usnesení č. 401/2006 - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 46 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 20.05.2014 ve společenské místnosti MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11

Rozpočet města Holešova na rok 2010. Příjmy. Odbor finanční - kap. 11 Rozpočet města Holešova na rok 2010 Příjmy ODDPA Popis schválený rozpočet ZM upravený rozpočet Odbor finanční - kap. 11 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 20 400 20 400

Více

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015

U S N E S E N Í 23. Rady města Jirkov konající se dne 15.6.2015 U S N E S E N Í 23. Rady města konající se dne 15.6.2015 1/23/RM/2015 - Kontrola plnění usnesení Rada města bere na vědomí splněná usnesení č. 24/20/RM/2015, 6/21/RM/2015, 4/21/RM/2015, 17/21/RM/2015,

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 34. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 10. října 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 34. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 10. října 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 34. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 10. října 2016 v zasedací místnosti č.13 v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016

Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 Návrh rozpočtu Města Žulová na rok 2016 P Ř Í J M Y Org. OdPa Pol Název v Kč Daňové příjmy 10 200,00 1111 Daň z příjmů fyzic.osob (ZČ) 2 000,00 1112 Daň z příjmů fyzic.(osvč) 80,00 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013

Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Zápis z jednání Rady města Napajedla č. 54 konaného dne 29. května 2013 Tento zápis není doslovným záznamem průběhu jednání. Zápis přesně zachycuje přítomné osoby, předložené návrhy, výsledky hlasování

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 29. února 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 11. z jednání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 29. února 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc;

ode dne 15.6.2012 za cenu nájmu ve výši 38,05 Kč/1m 2 /měsíc; Usnesení 37. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 7. 6. 2012 825/37 Rada města bere na vědomí plnění usnesení 36. schůze rady města ze 17. 5. 2012. 826/37 Rada města schvaluje uzavření

Více

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z

- 101/2000 ---------------------------------------------------------------------------------------- Z - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění ----------------------------------------------------------------------------------------

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE. Zápis jednání. RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 USN RM 514/2011 011/2012 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 33 konané dne 19. 12. 2011 514/2011 011/2012 Přítomni:starosta - Ing. Alexander Lochman (kromě bodů 1 18 a 33 37) zástupci starosty Ing. Jiří Vintiška, Mgr.

Více

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07

Usnesení RM 1/30/07. Usnesení RM 2/30/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 30. zasedání dne 17.10.2007 RM 1/30/07 RM 2/30/07 RM 3/30/07 RM 4/30/07 RM 5/30/07 d o p o r u č u j e Zastupitelstvu schválit návrh směnné smlouvy, přičemž

Více

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení ze 70. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 11. 9. 2013 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Akce Revitalizace břehu u rybníka Sobín 2013 - výběr zhotovitele

Více

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0

dostupnost služeb pro obyvatele T. Svinů a okolí a majetkové vypořádání s končícím nájemcem. Hlasování: pro: 7 proti: 0 zdržel: 0 Zápis z 4. jednání rady města, které se konalo v pondělí 11.3. 2013 Přítomno: Omluven: Nepřítomen: Hosté: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Výpověď nájemních smluv pohřební služba POPP 2. Žádost

Více

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 76. schůze Rady města Hranice, konané dne 3. 12. 2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, PhDr. Hana Levá, František Černý, Zdeňka Heišteinová František Jurčák U S

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č.

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 4 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 09.02.2015 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Vybavení škol pomůckami kompenzačního a rehabilitačního charakteru v r. 2010 č.j. 10 963/2010-28 Vyhlášení rozvojového programu

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 5.prosince 2016 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 37. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 5.prosince 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

Město Hradec nad Moravicí

Město Hradec nad Moravicí Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 14 ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 17.01.2012 ve společenské místnosti, v budově MěÚ, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí. Město Hradec nad

Více

3. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku na Drahách a zveřejnění záměru pronájmu uvolněných pozemků

3. Návrh dodatku č. 1 Smlouvy o nájmu pozemku na Drahách a zveřejnění záměru pronájmu uvolněných pozemků čj. MCH 2298/2013 spisová značka 2085/2012/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení ze 74. zasedání dne 9. května 2013 1. Schválení programu jednání Rady města Chropyně R M 1 / 7 4 / 1 3 program

Více

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení z 18. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 26. 09. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 18/1.1 Program 18. zasedání

Více

Město Hradec nad Moravicí 36.

Město Hradec nad Moravicí 36. Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 36. ze zasedání Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 7. listopadu 2016 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

U S N E S E N Í 12. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 15.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 58/2015

U S N E S E N Í 12. zasedání Rady obce Soběšovice, konaného dne 15.4.2015 v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 58/2015 U S N E S E N Í 12. zasedání Rady obce Soběšovice, v prostorách Obecního úřadu v Soběšovicích Č. jednací : Sob 58/2015 V Soběšovicích dne 16.4.2015 Zpracoval : Valošková Petra Přehled přijatých usnesení

Více

Omluveni: Ing. Pavel. Program:

Omluveni: Ing. Pavel. Program: - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 39. jednání Rady města

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 38. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 16. ledna 2017

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 38. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 16. ledna 2017 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 38. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 16. ledna 2017 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí.

Více

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07

Usnesení RM 1/33/07. Usnesení RM 2/33/07 R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 33. zasedání dne 12.11.2007 RM 1/33/07 RM 2/33/07 RM 3/33/07 RM 4/33/07 1. snížení částky za spotřebovanou elektrickou energii ve výši 14.768,- Kč předchozím

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 56. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 12. března 2018

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 56. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne. 12. března 2018 Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 56. ze schůze Rady města Hradec nad Moravicí, konané dne 12. března 2018 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41 Hradec nad

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části. č.j.: 35/2013 č.j.: 35/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 51 ze dne 30.01.2013 Smlouva o poskytnutí služeb v zařízení sběrného dvora Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8. 4. 2013 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 49. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 8. 4. 2013 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 119/13 z 8.

Více

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 18. září ve společenské místnosti

Město Hradec nad Moravicí. Usnesení č. 24. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne. 18. září ve společenské místnosti Město Hradec nad Moravicí Usnesení č. 24. ze zasedání Zastupitelstva města Hradec nad Moravicí, konaného dne 18. září 2017 ve společenské místnosti v budově MěÚ Hradec nad Moravicí, Opavská 265, 747 41

Více

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 44. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 18.02.2013 od 15:30 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. června 2014 (RM č. 15) č.j.mukv25718/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5.

RO 15. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne 28.5.2007 od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. 28.5. USNESENÍ z 15. zasedání Rady obce Ludgeřovice (dále RO), konaného dne od 15.00 hod. v kanceláři starosty obce. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Helena Pipreková, p.marcela Košáková, MUDr.

Více