PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10."

Transkript

1 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku Zvýšení nákladního kapitálu společnosti Technické služby Turnov s.r.o. Nabídka na odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Karlovice Prodej bytových jednotek v ul. Nádražní, Turnov Prodej domu č.p (lékárna), Nádražní ul., Turnov Prodej domu č.p. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov Prodej domů č.p. 1054, 1055, ul. Bezručova, Turnov Odkoupení buněk u hvězdárny na Vrchhůře, Turnov

2 1. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Turnov s.r.o. Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vklad do základního kapitálu obchodních společností Usnesení ZM č. 217/ ZM schvaluje záměr prodeje nemovitého majetku a vložení majetku do základního kapitálu obchodních společností Technické služby Turnov s. r. o., Městská teplárenská Turnov s. r. o. a ukládá OSM připravit podrobné podmínky prodeje na další jednání ZM. (Hlasování: 24/0/0) Vztah k rozpočtu města: neovlivní rozpočet města Zdůvodnění a vysvětlení: OSM ve spolupráci s Technickými službami s.r.o. ve smyslu usnesení ZM č. 217/2008 připravil převod majetku Města Turnova jako jediného společníka na Technické služby Turnov s.r.o. formou zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem do základního kapitálu.. Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem Hradec Králové stanovil znaleckým posudkem č /2009 hodnotu nemovitostí v areálu Technických služeb s.r.o. V Sobotecké ulici, které jsou předmětem zvýšení základního kapitálu. Část nemovitostí - garáže 2 se st.p. 3581/3 a čerpací stanice pohonných hmot se st.p. 3579/5 budou společnosti prodány za odhadní cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8 mil. Kč. Do společnosti budou zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem převedeny tyto nemovitosti : čp se stp. 3583/5 garáž se st.p. 3583/4 pozemky p.č. 3579/1, 3579/3, 3579/4, 3581/1, 3583/1, 3586/1 v katastrálním území Turnov se všemi součástmi a příslušenstvím jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2009 vyhotovený znalcem panem Jiřím Janouškem. Celková hodnota nemovitostí vkládaných do společnosti formou nepeněžitého vkladu je stanovena na přibližně ,- Kč Znalecký posudek bude mít OSM k dipozici v čistopise a na zastupitelstvu města budeme informovat o celkové zjištěné ceně vkládaných nemovitostí.

3 Návrh na usnesení: ZM schvaluje převod nemovitého majetku formou vkladu do základního kapitálu čp se stp. 3583/5, garáž se st.p. 3583/4 pozemky p.č. 3579/1, 3579/3, 3579/4, 3581/1, 3583/1, 3586/1 v katastrálním území Turnov se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2009 vyhotovený znalcem panem Jiřím Janouškem ve výši stanovené znaleckým posudkem

4

5

6 2. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Nabídka odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Karlovice Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: sdělení ze dne Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Směna pozemků 3522/1 a 3525 v k. ú. Turnov za lesní pozemky v k. ú. Karlovice usnesení Usnesení ZM č. 170/ ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 3522/1 a p. č v k. ú. Turnov ve vlastnictví Zdeňka Vrabce, Karlovice a Vlasty Jínové, Malý Rohozec za spoluvlastnický podíl 1/2 lesních pozemků p. č.: 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice ve vlastnictví města Turnov. (Hlasování: 19/0/0) Usnesení RM č. 558/ RM bere na vědomí nabídku Obce Karlovice k odkoupení ideální poloviny lesa do vlastnictví města Turnov a ukládá OSM předložit na jednání říjnové ZM. (Hlasování: 8/0/0) Vztah k rozpočtu města: -Zdůvodnění a vysvětlení: ZM projednávalo a schválilo směnu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemků p.č. 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice ve vlastnictví města Turnov za pozemky p. č. 3522/1 a p. č v k. ú. Turnov ve vlastnictví Zdeňka Vrabce, Karlovice a Vlasty Jínové, Malý Rohozec. Obec Karlovice projednávala směnu druhé poloviny lesních pozemků za pozemky v Karlovicích, které jsou ve vlastnictví pana Vrabce a paní Jínové. Ke schválení této směny na zastupitelstvu obce Karlovice nedošlo a zastupitelé Karlovic se usnesli podat městu Turnov nabídku na odkoupení jejich spoluvlastnického podílu městu Turnov. OSM nedoporučuje odkoupení spoluvlastnického podílu a navrhuje v souladu s občanským zákoníkem nabídnout obci Karlovice spoluvlastnický podíl města o velikosti ½ k odkoupení za cenu určenou odborným lesním hospodářem ve výši ,-Kč. V případě, že obec Karlovice nevyužije svého předkupního práva pokračovat ve schválené směně pozemků dle usnesení ZM č. 170/2009 ze dne

7 Návrh na usnesení: ZM neschvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemků p.č. 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice od Obce Karlovice. ZM ukládá OSM nabídnout spoluvlastnický podíl města Turnova ve výši ½ pozemků p.č. 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice Obci Karlovice za kupní cenu ve výši ,-Kč.

8 3. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Nádražní, Turnov Prodej bytových jednotek v ul. Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: zastupitelstvem města Přílohy: -Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Projednáno v: ZM ze dne , usnesení ZM č. 216/2008 ZM schvaluje navržený postup bytových domů čp , Prodejní cena bytových jednotek bude určena dle vyhl. 151/1997 Sb. v platném znění. (Hlasování: 20/1/3) ZM ze dne , usnesení ZM č. 5/2009 ZM bere na vědomí dosavadní postup prodeje bytových domů čp , Nádražní Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle varianty č. 1 předloženého materiálu s vynecháním podmínky 90 % a s cenou stanovenou dle vyhlášky č. 151/1997 v platném znění. (Hlasování: 21/0/2) RM dne , usnesení RM č. RM schvaluje změnu nájemních smluv u bytů v čp a čp v těchto případech: b.j. 1385/5 Zikmund Pavel, Turnov b.j. 1404/4 Netušil Josef, Turnov b.j. 1405/1 Pacík Hubert, Turnov b.j. 1405/4 manželé Jiří a Iveta Šimkovi, Turnov Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu Zdůvodnění a vysvětlení: Na základě schválení ZM ze dne , usnesení ZM č. 216/2008 a ze dne , usnesení ZM č. 5/2009 probíhá prodej bytových jednotek v domech čp. čp a , Nádražní, Turnov. Dne proběhlo výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1405/5 ve 3. nadzemním podlaží v domě čp Turnov včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6357/ na společných částech budovy s čp a na pozemcích st.p.č. 2600/7, 2601/1, 2601/2 a 2602, k.ú. Turnov do osobního vlastnictví. Řízení se zúčastnilo 6 zájemců. Vyvolávací cena ve výši 600 tis. Kč byla navýšena na 830 tis. Kč. Vítězem řízení se stal pan Mitlener Jiří, Turnov. Druhým v pořadí byl pan Pavel Bartoň, Turnov s cenou 820 tis. Kč.

9 OSM předkládá ZM ke schválení další žádosti o koupi bytových jednotek: b.j. 1385/5 Zikmundová Božena nabídku na prodej b.j. využívá vnuk Zikmund Pavel, Turnov b.j. 1403/1 manželé Vratislav a Anna Bažantovi, Turnov b.j. 1404/1 manželé Josef a Miluška Mikušovi, Turnov b.j. 1404/2 pan Kochman Josef, Turnov b.j. 1404/4 Netušilová Radmila - nabídku na prodej b.j. využívá syn Netušil Josef, Turnov b.j. 1405/1 Menclová Emilia - nabídku na prodej b.j. využívá syn Pacík Hubert, Turnov b.j. 1405/3 Drmola Ludoslav, Turnov b.j. 1405/4 Dědečková Uršula - nabídku na prodej b.j. využívá dcera s manželem, Iveta a Jiří Šimkovi, Turnov b.j. 1405/7 Panochova nemocnice, Turnov Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domech čp a , ul. Nádražní, Turnov dle seznamu: b.j. 1385/5 - kupní cena ,- Kč, kupující Zikmund Pavel, Turnov b.j. 1403/1 kupní cena ,- Kč, kupující manželé Vratislav a Anna Bažantovi, Turnov společné jmění manželů b.j. 1404/1 kupní cena ,- Kč, kupující manželé Josef a Miluška Mikušovi, Turnov společné jmění manželů b.j. 1404/2 kupní cena ,- Kč, kupující Kochman Josef, Turnov b.j. 1404/4 kupní cena ,- Kč, kupující Netušil Josef, Turnov b.j. 1405/1 kupní cena ,- Kč, kupující Pacík Hubert, Turnov b.j. 1405/3 kupní cena ,- Kč, kupující Drmola Ludoslav, Turnov b.j. 1405/4 kupní cena ,- Kč, kupující manželé Jiří a Iveta Šimkovi, Turnov společné jmění manželů b.j. 1405/5 kupní cena ,- Kč, kupující Mitlener Jiří, Turnov b.j. 1405/7 kupní cena ,- Kč, kupující Panochova nemocnice, Turnov

10 4. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej domu čp (lékárna), Nádražní ul., Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: žádostí o přezkoumání manželé Fišerovi Přílohy: dopis - žádost manželů Fišerových Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , Usnesení RM č. 495/2009 RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp se st.p.č a částí p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2 v k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tržní v místě obvyklou sníženou o 10 %, v případě zájmu nižšího než 100 % ze strany nájemníků schválit prodej veřejnou dražbou dobrovolnou za cenu tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , Usnesení ZM č. 156/2009 ZM schvaluje prodej domu čp Turnov se st.p.č a část p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tis. Kč. V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální cenu tis. Kč. (Hlasování: 14/0/6) Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu prodejní cena Zdůvodnění a vysvětlení: Manželé Fišerovi, nájemníci bytu v domě čp v Nádražní ulici, Turnov, se dopisem ze dne , obrátili na paní starostku se žádostí o přezkoumání písemného vyhotovení usnesení Zastupitelstva města Turnova ze dne ohledně prodeje domu, ve kterém bydlí. Ve svém dopise citují usnesení RM v nepřesné formulaci s tím, že RM doporučila prodat dům čp za vyšší cenu než schválilo ZM. K tomuto OSM uvádí, že na jednání RM se ohledně vytypovaných domů k prodeji projednávaly všeobecné podmínky, které byly podrobněji specifikovány v podkladech pro ZM. Při zpracování podkladů pro jednání rady města konané dne neměl odbor správy majetku k dispozici znalecký posudek na stanovení ceny nemovitosti čp s příslušenstvím a pozemky, cena byla pouze odhadnuta. Při zpracování podkladů pro zastupitelstvo města dne již k dispozici znalecký posudek byl. Tento posudek stanoví, jak bylo uvedeno v materiálech pro ZM, že cena tržní, obvyklá v místě a čase je určena ve výši ,- Kč. Proto došlo ze strany OSM k úpravě usnesení ve věci ceny. Je na rozhodnutí ZM, zda změní předchozí usnesení a navýší prodejní cenu, tak jak doporučila RM, tj tis. Kč (dražba), tis. nájemníci. Druhý problém, na který manželé Fišerovi ve svém dopise upozorňují, je formulace ve věci prodeje dosavadním nájemníkům pouze při 100 % jejich zájmu. Uvádějí, že návrh ve znění předložené

11 radou města umožňoval v případě, že některý z nájemníků nebude mít zájem si podíl na domě odkoupit, mohou jeho podíl po vzájemné dohodě odkoupit ostatní nájemníci. Toto jejich vysvětlení dle našeho názoru nevyplývá ani z jejich nepřesně citovaného usnesení RM. OSM k tomuto uvádí, že RM i ZM projednávalo stejné podmínky prodeje, navíc v totožné podobě jako při předchozích prodejích, tzn., že byl schválen prodej stávajícím nájemníků v případě, že bude tento zájem 100 %. Doporučujeme tento postup neměnit ani v případě domu čp a tedy neměnit v této věci ani schválené usnesení ZM. RM dne , Usnesení RM č. 495/2009 RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp se st.p.č a částí p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2 v k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tržní v místě obvyklou sníženou o 10 %, v případě zájmu nižšího než 100 % ze strany nájemníků schválit prodej veřejnou dražbou dobrovolnou za cenu tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , Usnesení ZM č. 156/2009 ZM schvaluje prodej domu čp Turnov se st.p.č a část p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tis. Kč. V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální cenu tis. Kč. (Hlasování: 14/0/6) Návrh na usnesení: ZM neschvaluje změnu postupu prodeje domu čp. 1129, Nádražní ul., Turnov. ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 156/2009 takto: ZM schvaluje prodej domu čp Turnov se st.p.č a část p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tis. Kč. V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální cenu tis. Kč.

12

13

14

15 5. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej domu čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: zastupitelstvem města Přílohy: -Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 499/2009 RM doporučuje ZM schválit dle zák.č. 72/91 Sb. prodej bytových jednotek nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č. 2641/2, čp se st.p.č. 2640/2 a čp se st.p.č. 2639/2, vše v k.ú. Turnov a schválit prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp veřejnou dražbou dobrovolnou. V případě zájmu o koupi bytových jednotek nájemníků nižšího než 90 % prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 158/2009 ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č. 2641/2, čp se st.p.č. 2640/2 a čp se st.p.č. 2639/2, vše v k.ú. Turnov, za cenu stanovenou zák. č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků vyššího než 90 % schvaluje prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp veřejnou dražbou dobrovolnou. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 % schvaluje ZM prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. ZM zároveň ukládá OSM předložit na další jednání ZM doplňující podmínky prodeje domu. (Hlasování: 14/0/6) Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu města r Zdůvodnění a vysvětlení: Pro zajištění prodeje bytů v domech čp. 1396, 1397 a 1398, Bezručova ul. Turnov nechal OSM stanovit předpokládanou prodejní cenu bytové jednotky. Předpokládaná cena je cca 9-10 tis. Kč za m2 plochy bytu. Nájemcům v těchto domech bude učiněno písemné oznámení o předběžně stanovené ceně pro zjištění zájmu o odkoupení bytu, který užívají. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předpokládanou cenu ve výši 9-10 tis. Kč/m 2 plochy bytu pro prodeje v bytových domech čp. 1396, , Bezručova ul. Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle usnesení ZM č. 158/2009.

16 6. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Bezručova, Turnov Prodej domů čp. 1054, 1055, ul. Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: zastupitelstvem města Přílohy:-Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 500/2009 RM doporučuje ZM schválit dle zák.č. 72/94 Sb. prodej bytových jednotek nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č a čp se st.p.č. 2631/1 v k.ú. Turnov v případě zájmu 90 %. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 % prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. ZM dne , usnesení ZM č. 159/2009 ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/94 Sb. Nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č a čp se st.p.č. 2631/1 v k.ú. Turnov, za cenu stanovenou zák. 151/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, v případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků vyššího než 90 %. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 %, ZM ukládá OSM předložit na další jednání ZM. Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu r Zdůvodnění a vysvětlení: Pro zajištění prodeje bytů v domech čp a 1055, Bezručova ul. Turnov nechal OSM stanovit předpokládanou prodejní cenu bytové jednotky. Předpokládaná cena je cca 9 tis. Kč za m 2 plochy bytu. Nájemcům v těchto domech bude učiněno písemné oznámení o předběžně stanovené ceně pro zjištění zájmu o odkoupení bytu, který užívají. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předpokládanou cenu ve výši 9 tis. Kč/m2 plochy bytu pro prodeje v bytových domech čp a 1055 Bezručova ul., Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle usnesení ZM č. 159/2009.

17 7. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Odkoupení buněk u hvězdárny na Vrchhůře, Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: radou města Přílohy: snímek, foto Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. RM doporučuje ZM schválit odkoupení objektu na st.p.č. 3368/13, k.ú. Turnov od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. do vlastnictví Města Turnov za cenu 50 tis. Kč. Vztah k rozpočtu města: výdaj z rozpočtu (50 tis. Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: V souvislosti se záměrem Města Turnov, přestavby hvězdárny na Vrchhůře v Turnově je jednáno o odkoupení buněk umístěných na pozemku p.č. 3368/13, k.ú. Turnov. Pozemek je ve vlastnictví města, stavba na něm umístěná je vedená ve vlastnictví Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Pro pokračující záměr města přestavby vrchhůrské hvězdárny potřebuje město získat do svého vlastnictví objekt ze dvou staveništních buněk, který je umístěn na p.č. 3368/13, k.ú. Turnov. Vlastník tohoto objektu je svolný s prodejem, ale za cenu 50 tis Kč namísto námi navrhovaných 20 tis Kč. Na podzim r byla ze strany vedení SAZKA, a.s. avizována ochota pomoci ve věci finančního řešení uvedených buněk. SAZKA, a.s. byla ochotna zaplatit za obě obestavěné buňky dohromady 50 tis. Kč, s tím že následně věnuje buňky Městu Turnov. K prodeji ze strany Ústavu fyziky plazmatu AV ČR je zapotřebí souhlasu Dozorčí rady a dále Akademické rady AV. Od té doby jsou oba souhlasy k dispozici. K převodu buněk do dnešního dne však nedošlo. V současné době je opětovně tato problematika otevřena a řešena. Město má stále zájem uvedené stavby získat do vlastnictví, aby mohlo být pokračováno v řešení přestavby hvězdárny. OSM navrhuje uvedené stavby buňky od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. odkoupit za požadovaných 50 tis. Kč. Vzniklou situaci si je možné zdůvodnit tím způsobem, že generální ředitel SAZKY, a.s. pan JUDr. Hušák, jako soukromá osoba, odkupuje od Města Turnov pozemky v sousedství hvězdárny na Vrchhůře v Turnově (schváleno ZM dne s podmínkou výmazu stavby z katastru nemovitostí) za jím navrženou kupní cenu 800,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Tato částka je ve vyšší cenové hladině, než jak obdobné pozemky nabízí město k prodeji. Dle tab. orientač. cen by se pozemek mohl převádět za max. cenu cca 300,- Kč/m2. Tudíž částka získaná navíc oproti běžnému postupu prodeje pozemků určených jako plochy zeleně, může být použita na odkoupení zmiňovaných staveb.

18 Návrh na usnesení: ZM schvaluje odkoupení objektu na st.p.č. 3368/13, k.ú. Turnov od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. do vlastnictví Města Turnov za cenu 50 tis. Kč.

19

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 29.11.2006 6/2006 2. ZM V z ř i z u j e v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. l) zákona

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 40. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 26.8.2009 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

U S N E S E N Í č. 3. /2014

U S N E S E N Í č. 3. /2014 U S N E S E N Í č. 3. /2014 ze zasedání zastupitelstva Obce Sobětuchy, konaného dne 20. 5. 2014. A. Zastupitelstvo obce projednalo: - Kontrola usnesení a činnost rady a zastupitelstva. - Místní komunikace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Výpis usnesení z 26. zasedání Zastupitelstva obce konaného dne 22. 3. 2010 v 19:00hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bod č.1) Technický bod Usnesení č. 1 Topolany - schvaluje ověřovatele zápisu Valovou

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu.

2. Vypsání poptávkového řízení na akci Úprava plochy u pomníku na nám. 28 října v Tišnově a vyzvání 4 dodavatelů dle předloženého návrhu. USNESENÍ ze schůze RM č. 6/2008 konané dne 13. února 2008 RM schvaluje: 1. Obsah textu veřejného oznámení konkurzních řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky Základní školy Tišnov, Smíškova 840, okres

Více

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012

Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Z Á P I S č. 3/12 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 20.3.2012 Přítomni: 8 členů: Ing. Karel Souček - předseda, Ing. arch. Petruška Dokládalová, Bohumila Malásková, Jarmila Hořejšová, Petr

Více

Rada města Usnesení č. 01/09

Rada města Usnesení č. 01/09 Rada města Usnesení č. 01/09 z jednání rady města konaného dne 12.01.2009 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 1-50 RM schvaluje 1) a) Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu

Více

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 12. ŘÍJNA 2007 Přítomni: 5 členů RM Omluveni: tajemník Hosté : / R A D A MĚSTA NEJDEK 34. SCHŮZE č. RM/767/34/07 RM schvaluje změnu programu schůze s přesunutím bodu 4.9 na příští schůzi

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice

U S N E S E N Í. 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice U S N E S E N Í 25. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 05. listopadu 2009 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 16.OO hod. ukončení : 18.OO hod. přítomni : omluveni : Ing. Jan Hýbl,

Více

107. VÝPIS Z USNESENÍ

107. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 107. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 27.06.2006 553/2006-107. RM V souhlasí se zněním smlouvy mezi TSm Dvůr Králové nad Labem a WING 49 CZ obč.

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 19. schůzi dne 27. 10. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa

Zápis ze zasedání výboru pro sociální politiku Zastupitelstva města Česká Lípa Zastupitelstva města 1/5 Přítomni: Mgr. Eva Stehlíková, Mgr. Zdeňka Cibulková, Ing. Petr Máška, MUDr. Jana Kalousová - Jansová, p. Miloslav Václav, PaedDr. Jiřina Ledvinková, JUDr. Jana Zejdová, pí. Irena

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Město Králíky Zápis ze zasedání Zastupitelstva města č. 08 konaného dne 10. září 2007 Přítomní členové zastupitelstva města: Jana Ponocná (1) Ing. Josef Šašek (8) Čestmír Doubrava (2) Ing. Václav Kubín

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Informace o přijatých usneseních ze 7. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 15. prosince 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Program jednání: 1. Zahájení zasedání 2. Určení ověřovatelů zápisu

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11.

U S N E S E N Í. 5. Zpráva o hospodaření Města Kojetína za období 01-09/2013 a informace o plnění rozpočtu k 30.11. 1 U S N E S E N Í z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 10. prosince 2013 v 16:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo náměstí 8, Kojetín 3. Zpráva o

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009

Město Králíky Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluveni: Zápis z jednání č. 44 rady města konané 04.11.2009 Jana Ponocná, Mgr. Jarmila Berková, Ing. Ladislav Tóth, Čestmír Doubrava, MUDr. Eva Rýcová RM doporučuje

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin.

Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Z Á P I S ze čtvrté schůze zastupitelstva Obce Vítkovice konané dne 7. dubna 2010 na Obecním úřadě ve Vítkovicích od 19. hodin. Přítomno členů zastupitelstva: 7 občanů: 3 (Bureš Jan omluven) (Jurečka Stanislav

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr.

Město Králíky. Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014. Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Město Králíky Přítomni členové rady města: Omluven: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 11 rady města konané 19.03.2014 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Jan Mlynář Mgr. Vlastimil

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE

R A D A MĚSTA NEJDKU ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 110. SCHŮZE ZÁPIS USNESENÍ 20. DUBNA 2010 R A D A MĚSTA NEJDKU 110. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Drobná, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, p. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: 0 Hosté: 0 RM schvaluje předložený

Více

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis ze 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 18.12.2006 v 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 18.12.2006 se konalo 2. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 5.6.2003 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, MUDr. Blažek, Bc. Nekolný, p. Jeník, Mgr Janík, p. Fořt p. Brom - tajemník MěÚ, JUDr. Marková

Více

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í z 41. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 23.6.2014 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Zastupitelstvo městyse Prosiměřice určuje ověřovateli zápisu pana

Více

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli

Usnesení. přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 33. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 11.9.2014 v 15:00 hodin v kapli 1448. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných zakázkách,

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012

Město Králíky. Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Město Králíky Přítomni členové rady města: Za městský úřad: Zápis z jednání č. 17 rady města konané 25.04.2012 Jana Ponocná, Antonín Vyšohlíd, Ing. Ladislav Tóth, Jan Mlynář, Mgr. Vlastimil Kubíček Ing.

Více

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS

Informace o přijatých usneseních z 9. schůze Rady města Šluknov konané dne 23. února 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM ORŽP OVS Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

R A D A M Ě S T A N E J D K U

R A D A M Ě S T A N E J D K U ZÁPIS USNESENÍ 31. SRPNA 2010 R A D A M Ě S T A N E J D K U 120. SCHŮZE Přítomni: Ing. Benda, p. Schwarzová, p. Kaššák, p. Šoustalová, Bc. Oberreiter tajemník MěÚ Omluveni: p. Drobná, Hosté: 0 RM schvaluje

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015

z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 z 18. schůze Rady města Rumburk, konané dne 14. května 2015 1. Schválení programu Usnesení č. 263/2015 Rada města Rumburk projednala a schválila doplněný program 18. schůze rady města Rumburk. 2. Kontrola

Více

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM.

Město ROKYCANY. Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009. Finanční záležitosti. Majetkoprávní záležitosti ORM. Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 27.7.2009 od 15:00:00 do 18:15:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání:

Informace o přijatých usneseních z 53. schůze Rady města Šluknov konané dne 16. července 2012 v kanceláři starostky Program jednání: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

4 983 720 85 363, 1385, PSČ

4 983 720 85 363, 1385, PSČ č. 1 Rada města bere na vědomí informaci ZO Českého zahrádkářského svazu Pod Habeší, Česká Třebová, o přidělení identifikačního čísla, viz. příloha. č. 2 Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit

Více

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012

Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 Město Cvikov Usnesení z 17. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 20. prosince 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 20, 1 omluven p. Říha 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole

Více

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů

Zásady. I. Základní ustanovení. II. Vymezení pojmů Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice Zastupitelstvo města Horažďovice schválilo svým usnesením č. 22 dne 1. 12. 2008 tyto Zásady postupu při prodeji bytů a bytových

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 29. schůze Rady města Šluknov konané dne 10. října 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov

Z Á P I S. Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Z Á P I S Z veřejného zasedání Zastupitelstva města Pilníkov konaného dne 19. 9. 2013 v zasedací místnosti městského úřadu Pilníkov Přítomni: Haken Jiří, Hubáček František, Hubálek Libor, Klapka Miroslav,

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013

Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Město Králíky Zápis z jednání č. 38 rady města konané 25.09.2013 Přítomni členové rady města: Omluveni: Za městský úřad: Jana Ponocná, Ing. Ladislav Tóth, Mgr. Vlastimil Kubíček Antonín Vyšohlíd, Mgr.

Více

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání:

snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: snesení z 8. jednání rady města, které se konalo v pondělí 19. 4. 2010 od 18.00 hodin. Přítomno: dle prezenční listiny Program jednání: 1. Dodatek č.2 ke smlouvě o poskytnutí úvěru 2. Vyrozumění ve věci

Více

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky.

Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne 27.9.2011 p. Pavla Drdu a p. Davida Frische o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 16.11.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov

Informace o přijatých usneseních z 21. schůze Rady města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

60. VÝPIS Z USNESENÍ

60. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 60. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 09. 11. 2004 1119/2004-60. RM - V a) s c h v a l u j e návrh Smlouvy o dílo č. 15/2004 Povodňový plán Domu

Více

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008.

Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Jednání Rady města Broumova č. 52 ze dne 26. listopadu 2008. Přítomni: JUDr. Růčková, Mgr. Schejbalová, pan Uzel, pan Slezák, pan Trojan a Ing. Blažková tajemnice. Omluven : ------------- Pozdní příchod:

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 2. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.11.2006 2/2006 2. RM V s c h v a l u j e pro Městské lesy Dvora Králové nad Labem změnu výše závazného

Více

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu

Příloha k usnesení. z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu 2/12/2014- ZO- U Příloha k usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15.12.2014 v 16. hodin v zasedací síni obecního úřadu Přítomni : dle prezenční listiny Program : 1. Rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Město Králíky Přítomní členové zastupitelstva města: Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 10 konaného 8. prosince 2008 Jana Ponocná (1) Ing. Václav Kubín (9) Čestmír Doubrava (2) Pavel Kalianko (10)

Více

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015

Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 P10-116824/2014 Rada m. č. Praha 10 2. zasedání Zastupitelstva m. č. Praha 10 Dne 26. 1. 2015 Návrh na změnu části usnesení ZMČ Praha 10 č. 27/35/2014 ze dne 8. 9. 2014 k návrhu na vyhodnocení výběrového

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Hosté: Začátek: Zápis z 12. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 18. 6. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328

MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 MĚSTO PŘÍBOR MĚSTSKÝ ÚŘAD PŘÍBOR náměstí Sigmunda Freuda 19 742 58 Příbor IČ: 00298328 Název vnitřního předpisu: Metodické pokyny pro majetkoprávní úkony města Příbora při nakládání s nemovitostmi - pozemky

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004

Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Město Králíky Zápis ze zasedání zastupitelstva města č. 7 konaného dne 11. května 2004 Přítomní členové zastupitelstva města: Mgr. Alena Krabcová (2) Mgr. Zdeněk Němeček (9) Mgr. Jiří Stejskal (3) Pavel

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

27. VÝPIS Z USNESENÍ

27. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 27. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 11.09.2007 798/2007 27. RM V doporuč uje ZM přijmout toto usnesení: ZM neschvaluje návrh na pořízení

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma

Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zásady prodeje bytů a nebytových prostorů včetně pozemků z majetku města Znojma Zastupitelstvo města Znojma se na svém zasedání konaném dne 16. 6. 2011 usnesením č. 31/2011, bodem č. 1322 usneslo vydat

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA ČAKOVICE Zápis jednání Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 96 konané dne 14. 6. 2010 263/2010 269/2010 Přítomni : starostka Alena Samková zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof, ing. Jiří Vintiška radní Danuška

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6897/63-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6897/63-2014 o ceně nemovitosti pozemkových parcel čk. 104/4 a 104/5, včetně součástí a příslušenství, v k.ú. Vendolí, obec Vendolí, okres Svitavy Objednavatel posudku: Exekutorský

Více

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010

Zápis jednání. jednání č. RMČ 84. konané dne 11. 1. 2010 USN RM 26/2010 40/2010 Zápis jednání RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI jednání č. RMČ 84 konané dne 11. 1. 2010 26/2010 40/2010 Přítomni : starostka Alena Samková ( mimo body 5, 6, 8) zástupci starostky JUDr. Miroslav Krištof (od bodu 6),

Více

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny

U s n e s e n í. pro náklady předcházejícího řízení ve výši 5.556,00 Kč a pro náklady exekuce, které budou v průběhu řízení stanoveny Sp.zn. 102 Ex 030/03-N U s n e s e n í Soudní exekutor JUDr. Milan Vlha, se sídlem Ostrava, Dlouhá ul. 3, pověřený provedením exekuce na základě usnesení Okresního soudu v Ostravě č.j. 91 Nc 10155/2002-9

Více

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014

41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 41. zasedání Zastupitelstva města Jindřichův Hradec, dne 23.4.2014 Usnesení číslo: 750/41Z/2014 Schválení návrhové komise návrhovou komisi ve složení: - Mgr. Jiří Tříska - mluvčí - Mgr. Zdeněk Kasper -

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 13.02.2006 Usnesení č. 123 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 06.02.2006. Usnesení č. 124 Rada města souhlasí s podáním žádosti o pokácení 9 dřevin

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 23.02.2015 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Ing. Jiří Cais Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č.5, ze dne 18.05.2015 Přítomní: viz prezenční listina přítomno 14 zastupitelů Návrhová komise Konečný Jaroslav, Konečný Martin Hlasování: PRO 14 hlasů, PROTI 0 hlasů,

Více

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde]

[zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] [zadejte zde] VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZNAČKA: [zadejte čj.] VYŘIZUJE: TELEFON: EMAIL: [zadejte oslovení] [zadejte jméno adresáta] [zadejte ulici a čp] [ZADEJTE PSČ A NÁZEV OBCE] DATUM: Prodej bytových domů Vážená

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více