PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 22.10.2009 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10."

Transkript

1 3. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne v 17,00 hodin v sále KC Střelnice (10. schůze v roce) Program odboru správy majetku Zvýšení nákladního kapitálu společnosti Technické služby Turnov s.r.o. Nabídka na odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Karlovice Prodej bytových jednotek v ul. Nádražní, Turnov Prodej domu č.p (lékárna), Nádražní ul., Turnov Prodej domu č.p. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov Prodej domů č.p. 1054, 1055, ul. Bezručova, Turnov Odkoupení buněk u hvězdárny na Vrchhůře, Turnov

2 1. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Zvýšení základního kapitálu společnosti Technické služby Turnov s.r.o. Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Vklad do základního kapitálu obchodních společností Usnesení ZM č. 217/ ZM schvaluje záměr prodeje nemovitého majetku a vložení majetku do základního kapitálu obchodních společností Technické služby Turnov s. r. o., Městská teplárenská Turnov s. r. o. a ukládá OSM připravit podrobné podmínky prodeje na další jednání ZM. (Hlasování: 24/0/0) Vztah k rozpočtu města: neovlivní rozpočet města Zdůvodnění a vysvětlení: OSM ve spolupráci s Technickými službami s.r.o. ve smyslu usnesení ZM č. 217/2008 připravil převod majetku Města Turnova jako jediného společníka na Technické služby Turnov s.r.o. formou zvýšení základního kapitálu společnosti nepeněžitým vkladem do základního kapitálu.. Soudní znalec jmenovaný Krajským soudem Hradec Králové stanovil znaleckým posudkem č /2009 hodnotu nemovitostí v areálu Technických služeb s.r.o. V Sobotecké ulici, které jsou předmětem zvýšení základního kapitálu. Část nemovitostí - garáže 2 se st.p. 3581/3 a čerpací stanice pohonných hmot se st.p. 3579/5 budou společnosti prodány za odhadní cenu ve výši stanovenou znaleckým posudkem ve výši 8 mil. Kč. Do společnosti budou zvýšením základního kapitálu nepeněžitým vkladem převedeny tyto nemovitosti : čp se stp. 3583/5 garáž se st.p. 3583/4 pozemky p.č. 3579/1, 3579/3, 3579/4, 3581/1, 3583/1, 3586/1 v katastrálním území Turnov se všemi součástmi a příslušenstvím jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2009 vyhotovený znalcem panem Jiřím Janouškem. Celková hodnota nemovitostí vkládaných do společnosti formou nepeněžitého vkladu je stanovena na přibližně ,- Kč Znalecký posudek bude mít OSM k dipozici v čistopise a na zastupitelstvu města budeme informovat o celkové zjištěné ceně vkládaných nemovitostí.

3 Návrh na usnesení: ZM schvaluje převod nemovitého majetku formou vkladu do základního kapitálu čp se stp. 3583/5, garáž se st.p. 3583/4 pozemky p.č. 3579/1, 3579/3, 3579/4, 3581/1, 3583/1, 3586/1 v katastrálním území Turnov se všemi součástmi a příslušenstvím, jak jsou popsány ve znaleckém posudku č /2009 vyhotovený znalcem panem Jiřím Janouškem ve výši stanovené znaleckým posudkem

4

5

6 2. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Nabídka odkoupení spoluvlastnického podílu na pozemcích v k.ú. Karlovice Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Ludmila Těhníková Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: Přílohy: sdělení ze dne Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: Projednáno v: Směna pozemků 3522/1 a 3525 v k. ú. Turnov za lesní pozemky v k. ú. Karlovice usnesení Usnesení ZM č. 170/ ZM schvaluje směnu pozemků p. č. 3522/1 a p. č v k. ú. Turnov ve vlastnictví Zdeňka Vrabce, Karlovice a Vlasty Jínové, Malý Rohozec za spoluvlastnický podíl 1/2 lesních pozemků p. č.: 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice ve vlastnictví města Turnov. (Hlasování: 19/0/0) Usnesení RM č. 558/ RM bere na vědomí nabídku Obce Karlovice k odkoupení ideální poloviny lesa do vlastnictví města Turnov a ukládá OSM předložit na jednání říjnové ZM. (Hlasování: 8/0/0) Vztah k rozpočtu města: -Zdůvodnění a vysvětlení: ZM projednávalo a schválilo směnu spoluvlastnického podílu o velikosti 1/2 pozemků p.č. 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice ve vlastnictví města Turnov za pozemky p. č. 3522/1 a p. č v k. ú. Turnov ve vlastnictví Zdeňka Vrabce, Karlovice a Vlasty Jínové, Malý Rohozec. Obec Karlovice projednávala směnu druhé poloviny lesních pozemků za pozemky v Karlovicích, které jsou ve vlastnictví pana Vrabce a paní Jínové. Ke schválení této směny na zastupitelstvu obce Karlovice nedošlo a zastupitelé Karlovic se usnesli podat městu Turnov nabídku na odkoupení jejich spoluvlastnického podílu městu Turnov. OSM nedoporučuje odkoupení spoluvlastnického podílu a navrhuje v souladu s občanským zákoníkem nabídnout obci Karlovice spoluvlastnický podíl města o velikosti ½ k odkoupení za cenu určenou odborným lesním hospodářem ve výši ,-Kč. V případě, že obec Karlovice nevyužije svého předkupního práva pokračovat ve schválené směně pozemků dle usnesení ZM č. 170/2009 ze dne

7 Návrh na usnesení: ZM neschvaluje odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši ½ pozemků p.č. 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice od Obce Karlovice. ZM ukládá OSM nabídnout spoluvlastnický podíl města Turnova ve výši ½ pozemků p.č. 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 891, 902 a 903 v k. ú. Karlovice Obci Karlovice za kupní cenu ve výši ,-Kč.

8 3. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Nádražní, Turnov Prodej bytových jednotek v ul. Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: zastupitelstvem města Přílohy: -Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení:zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb. Projednáno v: ZM ze dne , usnesení ZM č. 216/2008 ZM schvaluje navržený postup bytových domů čp , Prodejní cena bytových jednotek bude určena dle vyhl. 151/1997 Sb. v platném znění. (Hlasování: 20/1/3) ZM ze dne , usnesení ZM č. 5/2009 ZM bere na vědomí dosavadní postup prodeje bytových domů čp , Nádražní Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle varianty č. 1 předloženého materiálu s vynecháním podmínky 90 % a s cenou stanovenou dle vyhlášky č. 151/1997 v platném znění. (Hlasování: 21/0/2) RM dne , usnesení RM č. RM schvaluje změnu nájemních smluv u bytů v čp a čp v těchto případech: b.j. 1385/5 Zikmund Pavel, Turnov b.j. 1404/4 Netušil Josef, Turnov b.j. 1405/1 Pacík Hubert, Turnov b.j. 1405/4 manželé Jiří a Iveta Šimkovi, Turnov Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu Zdůvodnění a vysvětlení: Na základě schválení ZM ze dne , usnesení ZM č. 216/2008 a ze dne , usnesení ZM č. 5/2009 probíhá prodej bytových jednotek v domech čp. čp a , Nádražní, Turnov. Dne proběhlo výběrové řízení na prodej volné bytové jednotky č. 1405/5 ve 3. nadzemním podlaží v domě čp Turnov včetně spoluvlastnického podílu ve výši 6357/ na společných částech budovy s čp a na pozemcích st.p.č. 2600/7, 2601/1, 2601/2 a 2602, k.ú. Turnov do osobního vlastnictví. Řízení se zúčastnilo 6 zájemců. Vyvolávací cena ve výši 600 tis. Kč byla navýšena na 830 tis. Kč. Vítězem řízení se stal pan Mitlener Jiří, Turnov. Druhým v pořadí byl pan Pavel Bartoň, Turnov s cenou 820 tis. Kč.

9 OSM předkládá ZM ke schválení další žádosti o koupi bytových jednotek: b.j. 1385/5 Zikmundová Božena nabídku na prodej b.j. využívá vnuk Zikmund Pavel, Turnov b.j. 1403/1 manželé Vratislav a Anna Bažantovi, Turnov b.j. 1404/1 manželé Josef a Miluška Mikušovi, Turnov b.j. 1404/2 pan Kochman Josef, Turnov b.j. 1404/4 Netušilová Radmila - nabídku na prodej b.j. využívá syn Netušil Josef, Turnov b.j. 1405/1 Menclová Emilia - nabídku na prodej b.j. využívá syn Pacík Hubert, Turnov b.j. 1405/3 Drmola Ludoslav, Turnov b.j. 1405/4 Dědečková Uršula - nabídku na prodej b.j. využívá dcera s manželem, Iveta a Jiří Šimkovi, Turnov b.j. 1405/7 Panochova nemocnice, Turnov Návrh na usnesení: ZM schvaluje prodej bytových jednotek v domech čp a , ul. Nádražní, Turnov dle seznamu: b.j. 1385/5 - kupní cena ,- Kč, kupující Zikmund Pavel, Turnov b.j. 1403/1 kupní cena ,- Kč, kupující manželé Vratislav a Anna Bažantovi, Turnov společné jmění manželů b.j. 1404/1 kupní cena ,- Kč, kupující manželé Josef a Miluška Mikušovi, Turnov společné jmění manželů b.j. 1404/2 kupní cena ,- Kč, kupující Kochman Josef, Turnov b.j. 1404/4 kupní cena ,- Kč, kupující Netušil Josef, Turnov b.j. 1405/1 kupní cena ,- Kč, kupující Pacík Hubert, Turnov b.j. 1405/3 kupní cena ,- Kč, kupující Drmola Ludoslav, Turnov b.j. 1405/4 kupní cena ,- Kč, kupující manželé Jiří a Iveta Šimkovi, Turnov společné jmění manželů b.j. 1405/5 kupní cena ,- Kč, kupující Mitlener Jiří, Turnov b.j. 1405/7 kupní cena ,- Kč, kupující Panochova nemocnice, Turnov

10 4. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej domu čp (lékárna), Nádražní ul., Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: žádostí o přezkoumání manželé Fišerovi Přílohy: dopis - žádost manželů Fišerových Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , Usnesení RM č. 495/2009 RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp se st.p.č a částí p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2 v k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tržní v místě obvyklou sníženou o 10 %, v případě zájmu nižšího než 100 % ze strany nájemníků schválit prodej veřejnou dražbou dobrovolnou za cenu tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , Usnesení ZM č. 156/2009 ZM schvaluje prodej domu čp Turnov se st.p.č a část p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tis. Kč. V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální cenu tis. Kč. (Hlasování: 14/0/6) Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu prodejní cena Zdůvodnění a vysvětlení: Manželé Fišerovi, nájemníci bytu v domě čp v Nádražní ulici, Turnov, se dopisem ze dne , obrátili na paní starostku se žádostí o přezkoumání písemného vyhotovení usnesení Zastupitelstva města Turnova ze dne ohledně prodeje domu, ve kterém bydlí. Ve svém dopise citují usnesení RM v nepřesné formulaci s tím, že RM doporučila prodat dům čp za vyšší cenu než schválilo ZM. K tomuto OSM uvádí, že na jednání RM se ohledně vytypovaných domů k prodeji projednávaly všeobecné podmínky, které byly podrobněji specifikovány v podkladech pro ZM. Při zpracování podkladů pro jednání rady města konané dne neměl odbor správy majetku k dispozici znalecký posudek na stanovení ceny nemovitosti čp s příslušenstvím a pozemky, cena byla pouze odhadnuta. Při zpracování podkladů pro zastupitelstvo města dne již k dispozici znalecký posudek byl. Tento posudek stanoví, jak bylo uvedeno v materiálech pro ZM, že cena tržní, obvyklá v místě a čase je určena ve výši ,- Kč. Proto došlo ze strany OSM k úpravě usnesení ve věci ceny. Je na rozhodnutí ZM, zda změní předchozí usnesení a navýší prodejní cenu, tak jak doporučila RM, tj tis. Kč (dražba), tis. nájemníci. Druhý problém, na který manželé Fišerovi ve svém dopise upozorňují, je formulace ve věci prodeje dosavadním nájemníkům pouze při 100 % jejich zájmu. Uvádějí, že návrh ve znění předložené

11 radou města umožňoval v případě, že některý z nájemníků nebude mít zájem si podíl na domě odkoupit, mohou jeho podíl po vzájemné dohodě odkoupit ostatní nájemníci. Toto jejich vysvětlení dle našeho názoru nevyplývá ani z jejich nepřesně citovaného usnesení RM. OSM k tomuto uvádí, že RM i ZM projednávalo stejné podmínky prodeje, navíc v totožné podobě jako při předchozích prodejích, tzn., že byl schválen prodej stávajícím nájemníků v případě, že bude tento zájem 100 %. Doporučujeme tento postup neměnit ani v případě domu čp a tedy neměnit v této věci ani schválené usnesení ZM. RM dne , Usnesení RM č. 495/2009 RM doporučuje ZM schválit prodej domu čp se st.p.č a částí p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2 v k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tržní v místě obvyklou sníženou o 10 %, v případě zájmu nižšího než 100 % ze strany nájemníků schválit prodej veřejnou dražbou dobrovolnou za cenu tis. Kč. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , Usnesení ZM č. 156/2009 ZM schvaluje prodej domu čp Turnov se st.p.č a část p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tis. Kč. V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální cenu tis. Kč. (Hlasování: 14/0/6) Návrh na usnesení: ZM neschvaluje změnu postupu prodeje domu čp. 1129, Nádražní ul., Turnov. ZM schvaluje změnu usnesení ZM č. 156/2009 takto: ZM schvaluje prodej domu čp Turnov se st.p.č a část p.č. 1917/1 o výměře cca 97 m2, k.ú. Turnov do podílového spoluvlastnictví nájemníkům za cenu tis. Kč. V případě, že neprojeví zájem o koupi 100 % nájemníků, schvaluje ZM prodej nemovitosti veřejnou dražbou dobrovolnou za minimální cenu tis. Kč.

12

13

14

15 5. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Prodej domu čp. 1396, 1397 a 1398, ul. Bezručova, Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: zastupitelstvem města Přílohy: -Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 499/2009 RM doporučuje ZM schválit dle zák.č. 72/91 Sb. prodej bytových jednotek nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č. 2641/2, čp se st.p.č. 2640/2 a čp se st.p.č. 2639/2, vše v k.ú. Turnov a schválit prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp veřejnou dražbou dobrovolnou. V případě zájmu o koupi bytových jednotek nájemníků nižšího než 90 % prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. (Hlasování: 7/0/0) ZM dne , usnesení ZM č. 158/2009 ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zák. č. 72/94 Sb. nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č. 2641/2, čp se st.p.č. 2640/2 a čp se st.p.č. 2639/2, vše v k.ú. Turnov, za cenu stanovenou zák. č. 151/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků vyššího než 90 % schvaluje prodej nebytového prostoru v přízemí domu čp veřejnou dražbou dobrovolnou. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 % schvaluje ZM prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. ZM zároveň ukládá OSM předložit na další jednání ZM doplňující podmínky prodeje domu. (Hlasování: 14/0/6) Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu města r Zdůvodnění a vysvětlení: Pro zajištění prodeje bytů v domech čp. 1396, 1397 a 1398, Bezručova ul. Turnov nechal OSM stanovit předpokládanou prodejní cenu bytové jednotky. Předpokládaná cena je cca 9-10 tis. Kč za m2 plochy bytu. Nájemcům v těchto domech bude učiněno písemné oznámení o předběžně stanovené ceně pro zjištění zájmu o odkoupení bytu, který užívají. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předpokládanou cenu ve výši 9-10 tis. Kč/m 2 plochy bytu pro prodeje v bytových domech čp. 1396, , Bezručova ul. Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle usnesení ZM č. 158/2009.

16 6. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Bezručova, Turnov Prodej domů čp. 1054, 1055, ul. Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: zastupitelstvem města Přílohy:-Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. zákon o vlastnictví bytů č. 72/1994 Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. 500/2009 RM doporučuje ZM schválit dle zák.č. 72/94 Sb. prodej bytových jednotek nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č a čp se st.p.č. 2631/1 v k.ú. Turnov v případě zájmu 90 %. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 % prodat dům jako celek veřejnou dražbou dobrovolnou. ZM dne , usnesení ZM č. 159/2009 ZM schvaluje prodej bytových jednotek dle zákona č. 72/94 Sb. Nájemníkům bytů v domě čp se st.p.č a čp se st.p.č. 2631/1 v k.ú. Turnov, za cenu stanovenou zák. 151/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, v případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků vyššího než 90 %. V případě zájmu o koupi bytových jednotek ze strany nájemníků nižšího než 90 %, ZM ukládá OSM předložit na další jednání ZM. Vztah k rozpočtu města: příjem do rozpočtu r Zdůvodnění a vysvětlení: Pro zajištění prodeje bytů v domech čp a 1055, Bezručova ul. Turnov nechal OSM stanovit předpokládanou prodejní cenu bytové jednotky. Předpokládaná cena je cca 9 tis. Kč za m 2 plochy bytu. Nájemcům v těchto domech bude učiněno písemné oznámení o předběžně stanovené ceně pro zjištění zájmu o odkoupení bytu, který užívají. Návrh na usnesení: ZM bere na vědomí předpokládanou cenu ve výši 9 tis. Kč/m2 plochy bytu pro prodeje v bytových domech čp a 1055 Bezručova ul., Turnov a ukládá OSM pokračovat v postupu prodeje dle usnesení ZM č. 159/2009.

17 7. Podklady na zasedání ZM dne: Název materiálu: Odkoupení buněk u hvězdárny na Vrchhůře, Turnov Předkládá: Odbor správy majetku Vypracoval: Růžena Jarošová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková, vedoucí odboru správy majetku Předložení materiálu uloženo: radou města Přílohy: snímek, foto Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: zákon o obcích č. 128/2000 Sb. Projednáno v: RM dne , usnesení RM č. RM doporučuje ZM schválit odkoupení objektu na st.p.č. 3368/13, k.ú. Turnov od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. do vlastnictví Města Turnov za cenu 50 tis. Kč. Vztah k rozpočtu města: výdaj z rozpočtu (50 tis. Kč) Zdůvodnění a vysvětlení: V souvislosti se záměrem Města Turnov, přestavby hvězdárny na Vrchhůře v Turnově je jednáno o odkoupení buněk umístěných na pozemku p.č. 3368/13, k.ú. Turnov. Pozemek je ve vlastnictví města, stavba na něm umístěná je vedená ve vlastnictví Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. Pro pokračující záměr města přestavby vrchhůrské hvězdárny potřebuje město získat do svého vlastnictví objekt ze dvou staveništních buněk, který je umístěn na p.č. 3368/13, k.ú. Turnov. Vlastník tohoto objektu je svolný s prodejem, ale za cenu 50 tis Kč namísto námi navrhovaných 20 tis Kč. Na podzim r byla ze strany vedení SAZKA, a.s. avizována ochota pomoci ve věci finančního řešení uvedených buněk. SAZKA, a.s. byla ochotna zaplatit za obě obestavěné buňky dohromady 50 tis. Kč, s tím že následně věnuje buňky Městu Turnov. K prodeji ze strany Ústavu fyziky plazmatu AV ČR je zapotřebí souhlasu Dozorčí rady a dále Akademické rady AV. Od té doby jsou oba souhlasy k dispozici. K převodu buněk do dnešního dne však nedošlo. V současné době je opětovně tato problematika otevřena a řešena. Město má stále zájem uvedené stavby získat do vlastnictví, aby mohlo být pokračováno v řešení přestavby hvězdárny. OSM navrhuje uvedené stavby buňky od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. odkoupit za požadovaných 50 tis. Kč. Vzniklou situaci si je možné zdůvodnit tím způsobem, že generální ředitel SAZKY, a.s. pan JUDr. Hušák, jako soukromá osoba, odkupuje od Města Turnov pozemky v sousedství hvězdárny na Vrchhůře v Turnově (schváleno ZM dne s podmínkou výmazu stavby z katastru nemovitostí) za jím navrženou kupní cenu 800,- Kč/m 2, tj. celkem ,- Kč. Tato částka je ve vyšší cenové hladině, než jak obdobné pozemky nabízí město k prodeji. Dle tab. orientač. cen by se pozemek mohl převádět za max. cenu cca 300,- Kč/m2. Tudíž částka získaná navíc oproti běžnému postupu prodeje pozemků určených jako plochy zeleně, může být použita na odkoupení zmiňovaných staveb.

18 Návrh na usnesení: ZM schvaluje odkoupení objektu na st.p.č. 3368/13, k.ú. Turnov od Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. do vlastnictví Města Turnov za cenu 50 tis. Kč.

19

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA, které se uskuteční dne 29.11. 2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice. Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku v k.ú. Ohrazenice u Turnova 2.

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 5. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 26.1.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodeje nemovitostí v r. 2012 2. Hvězdárna usnesení

Více

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace

Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 26.11.2009 2. Název materiálu: Bytová zóna Hruštice -Károvsko, bytové domy, páteřní komunikace Předkládá: Ing. Jaromír Pekař, místostarosta města Vypracoval: Stanislava Syrotiuková

Více

odbor : městská realitní kancelář dne 18.1.2016

odbor : městská realitní kancelář dne 18.1.2016 Město Příbram Pro jednání ZM odbor : městská realitní kancelář dne 18.1.2016 Název bodu jednání: [>>>Žádost SVJ Příbram III, Dlouhá ulice čp. 102 o bezplatný převod pozemku pod domem

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z IX. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 22.10.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení č. 1/IX/15: ZM schvaluje program dnešního

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014. Mgr. Pavla Tvrdoňová. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 20. 2. 2014 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Mgr. Pavla Tvrdoňová Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 Odbor správy majetku V Písku dne: 08.02.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.04.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměr prodeje pozemku st.parc. č. 590 včetně budovy č.p. 172 U Honzíčka

Více

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov

Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usnesení ze 17. řádného jednání Rady města Ostrov Usn. RM č. 621/07 - Kontrola plnění usnesení RM 1. RM bere na vědomí kontrolu plnění usnesení RM a vyřazuje ze sledování usnesení z roku 2005 pod č. 671/05,

Více

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení

Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Město Česká Lípa Městský úřad Česká Lípa Odbor kanceláře vedení Přebírající bere na vědomí, že v případě zveřejnění osobních údajů uvedených v předaných materiálech se dopustí porušení zákona č. 101/2000

Více

Zápis. ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis ze 17. schůze Rady města Český Brod konané dne 11.8. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, MUDr. Blažek, Mgr. Janík, MUDr. Forstová, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátého čtvrtého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 16.06.2014 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Luboš Drenčeni, Mgr. Pavel Dvořák, Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 10.1.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.1.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Záměry směny a prodeje majetku města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015

Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Z Á P I S č. 5/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 05. 05. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda, Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Petra Dokládalová, Ing. Jiřina Frýbová,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 12. prosince 2000 v 15:00 hodin v sále Sokolovny Kojetín na nám. Republiky Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005

USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 USNESENÍ ze zasedání Zastupitelstva Města Turnov dne 30. června 2005 1. Financování výstavby areálu Střelnice ZM schvaluje navržený rámcový model financování dostavby areálu Střelnice. ZM stanovuje maximální

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 28. června 2005 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra, Masarykovo náměstí 8 2. Zpráva o

Více

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim

Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Zápis z 27. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Chrudim Datum a místo konání: 12. května 2014 ve 14.00 hod., zasedací místnost tajemníka, budova ul. Pardubická 67 Přítomní: viz prezenční listina,

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 2. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.10. 2013 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Šetřilovsko výše příjmů a náklady na opravy, údržbu

Více

104. VÝPIS Z USNESENÍ

104. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 104. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 14.12.2009 2395/2009 104. RM V a) rozhoduje o rozšíření žádosti o dotaci z Integrovaného operačního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 14. zasedání dne 30. 11. 2004 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 21. 2. 2013 Bod programu: 4 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov

p.p.č. 997/4 o výměře 240 m² v k.ú. Cvikov Město Cvikov Usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva města Cvikova ze dne 10. května 2012 účast : z 21 členů zastupitelstva přítomno 21 členů 1) Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o kontrole usnesení

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 24. 9. 2015 Bod pořadu jednání: Výkup nemovitostí - areál fotbalového stadionu - od TJ Sokol Doubí o.s. Majetkoprávní operace

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 24. zasedání 15.06.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 01.08.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 19.09.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Výkupy majetku do vlastnictví města NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

20. VÝPIS Z USNESENÍ

20. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 20. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 01.12.2009 616/2009 20. ZM V a) bere na vě d o m í zápis z jednání finančního výboru

Více

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006

Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Město Králíky Zápis z jednání č. 41 rady města konané dne 27.11. 2006 Přítomni členové rady města: Jana Ponocná, Čestmír Doubrava, Mgr. Jarmila Berková, MUDr. Eva Rýcová, Ing. Ladislav Tóth Za městský

Více

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010).

Usnesení ZM č. 43/2010. II. bere na vědomí. zprávu o plnění usnesení rady města (17.02., 03.03., 17.03.), zastupitelstva města (08.03.2010). MĚSTO TŘEBOŇ USNESENÍ Z 35. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 19.4.2010 Usnesení ZM č. 42/2010 schvaluje: a) program jednání; b) návrhovou komisi ve složení: Prof. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.,

Více

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger).

Záměr směny pozemkové parcely p.č. 70/4 v k.ú. Borek za p.č. 869/1 a p.č. 813 v k.ú. Rokycany ( Ing. šneberger). Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 21.5.2007 od 15:00:00 do 18:25:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008

Z á p i s. z jednání rady města Úvaly. č. R-1/2008 Z á p i s z jednání rady města Úvaly č. R-1/2008 které se konalo v pondělí 21.1.2008 od 18:30 hod v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni : Členové rady města : 4 MUDr. Jan Šťastný, Ing. Helena Váňová,

Více

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově

Zápis č. Z-07/14.18. ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zápis č. Z-07/14.18 ze zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov, konané v KSK ve Vlčnově Zahájení Starosta obce Jan Pijáček přivítal všechny přítomné na zasedání Zastupitelstva obce Vlčnov. Předsedající, starosta

Více

19. VÝPIS Z USNESENÍ

19. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 19. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem ze dne 14.06.2005 482/2005 19. ZM V a) ukonč uje účinnost usnesení č. 418/2005-17. ZM, b) n

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417

Komunitní plánování - dotace za I. etapu 2006 6411. Nákup rolby - zimní stadion - návrh 6417 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města konaného dne : 25.6.2007 od 15:00:00 do 19:30:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo města

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006

ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 ZÁPIS A USNESENÍ Rady Města Turnov ze zasedání dne 15. února 2006 Přítomni všichni členové RM dle prezenční listiny Program jednání: 1. Finanční limity - dopady schváleného rozpočtu 2. Koncepce městské

Více

II. Vymezení základních pojmů

II. Vymezení základních pojmů Příloha č. 3 usnesení ZMČ Praha 6 č. 184/12 ze dne 20.04.2012 ve znění Dodatku č. 1 schváleném ZMČ Praha 6 č. 200/12 ze dne 22.06.2012 a Dodatku č. 2 schváleném ZMČ Praha 6 č. 223/12 ze dne 14.09.2012

Více

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM.

Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. ZÁPIS Z 18. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA KONANÉHO DNE 03.09.2012 Přítomni: dle prezenční listiny přítomno 23 členů ZM. Starosta Ing. Jiří Houdek zahájil jednání v 18:02 hodin, přivítal členy zastupitelstva,

Více

69. VÝPIS Z USNESENÍ

69. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 69. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 22.02.2005 163/2005 69. RM V a) p o v ě ř u j e Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem vydáním knihy k

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28. 1. 2010 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice ( 1.

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28. 1. 2010 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice ( 1. 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28. 1. 2010 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice ( 1. schůze v roce) Program odboru správy majetku 1. 2. 3. 4. 5. 6. Informace o

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 23. 5. 2013 Bod programu: 8 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč, vedoucí odboru

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 11. prosince 2001 v 15:00 hodin v obřadní síni MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20 Zastupitelstvo

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015.

Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zápis z 11. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 26. 10. 2015. Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele, hosta Ing. Libora Stejskala, který vykonává stavební

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření

Program: Kontrola plnění usnesení ZM. Rozpočtová opatření Město Ostrov Usnesení z 8. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 21. listopadu 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění

Více

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA

USNESENÍ XXX XXX XXX MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ ze 13. jednání zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 19. prosince 2007 (č. usnesení 233/07 247/07) Č. usnesení 233/07 Plnění usnesení Předkládá: ing. Jan Hladonik,

Více

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení:

MMB2015000000693. Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če. Návrh usnesení: MMB2015000000693 Rada města Brna 61 Z7/0^. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 8. 9. 2015 ZM7/ Název: Návrh deje pozemku p.č. 88 v k.ú. Přízřenice jehož součástí je stavba bez čp/če Obsah: Podmínky

Více

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice

Z á p i s. z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Z á p i s z 10. zasedání Zastupitelstva města Český Brod konaného dne 5.11.2003 od 17.00 hodin v obřadní síni českobrodské radnice Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, pí. Houžvičková, Mgr. Janík, Ing. Kokeš,

Více

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 24. schůze Rady města Český Brod konané dne 12.10. 2006 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, p. Fořt, MUDr. Forstová, Mgr. Janík, pí. Raková, MUDr. Blažek, p. Brom tajemník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-036-14 ze dne 19.8.2014 Záměry prodeje pozemků, jejichž součástí jsou bytové domy, v rámci privatizace obecního bytového fondu ve vlastnictví

Více

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<]

odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram <<<] Město Příbram Pro jednání ZM odbor : správy majetku dne: 26.10.2015 Název bodu jednání: [>>>Žádost o prodej pozemků v majetku města v k.ú. Příbram

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 Odbor správy majetku V Písku dne: 09.09.2015 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 24.09.2015 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Návrh změny Zásad prodeje městských bytů NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Stanovisko odboru: OMH doporučuje schválit revokaci dle návrhu na usnesení a zveřejnit záměr města dle návrhu na usnesení.

Stanovisko odboru: OMH doporučuje schválit revokaci dle návrhu na usnesení a zveřejnit záměr města dle návrhu na usnesení. Konané dne: 8. 12. 2015 RM 15 21 37 23-24 Název: Převod podílu pozemku v k.ú. Pardubice - revokace Mimořádný materiál: Návrh usnesení: 1 RM 15 21 37 23 Varianta 1 Rada města projednala návrh na revokaci

Více

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing.

Členové RM: Bc. Pavel Čekan, Milan Matějka, Ing. Vladimír Trafina, Ing. Václav Brodec, RNDr. František Wohlmuth, Mgr. Libor Bílek, Ing. Město Ostrov Usnesení z 20. řádného jednání Rady města Ostrova konaného v řádném termínu dne 20. září 2011 od 13:00 hod. ve velké zasedací místnosti MěÚ Ostrov Členové RM: Přítomni: Omluveni: Tajemnice:

Více

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015

USNESENÍ. konané dne 5. 3. 2015 USNESENÍ z 10. schůze Rady města Oder konané dne 5. 3. 2015 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin

MĚSTO RALSKO. ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin MĚSTO RALSKO ZÁPIS A USNESENÍ z 3. schůze Rady města Ralsko konané dne 28. ledna 2013 od 13:00 hodin Upravená verze z důvodů dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č.

Více

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče

Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Město Hustopeče, zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze IV. schůze Zastupitelstva města Hustopeče konané dne 19.02.2015 v zasedací místnosti MěÚ Hustopeče Usnesení ZM č. 1/IV/15: ZM schvaluje program

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 75. schůzi 29.09.2014 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Město Jeseník. Usnesení. přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 13. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 5.4.2012 v 15:00 hodin v jesenické kapli 513. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 8. zasedání kontrolního

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 13. zasedání dne 23.09. 2008 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu

U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu U S N E S E N Í z 1. zasedání Zastupitelstva města Nový Bydžov konaného dne 17. 3. 2003 od 16:00 hodin ve Velké zasedací síni Městského úřadu Přítomni: Hruška Jirsák, Košátko, Mgr. Kunt, ing. Louda ing.

Více

II. Způsob prodeje objektů k bydlení a bytových jednotek

II. Způsob prodeje objektů k bydlení a bytových jednotek Opatření obce č. 14 Pravidla pro prodej bytů a domů v majetku Města Krnova ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. V zájmu privatizace

Více

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi

Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Zpráva o průběhu projednávání vypořádání pozemků pod starou skládkou Prakšická - Janíčkovi Pan Petr Janíček a paní Stanislava Janíčková vlastnili pod skládkou pozemek p.č. 1036 o vým. 432 m2 a p.č. 1035

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 31.5.2012 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Rekonstrukce ulice 28.října Turnov 2. Bytová zóna

Více

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek

2487/71 Pověřuje Danielu Olbertovou, vedoucí oddělení kultury uzavíráním smluv a objednávek USNESENÍ 71. schůze Rady města Vítkova konané dne 8. dubna 2014 v zasedací místnosti RM na MěÚ ve Vítkově, nám. Jana Zajíce 7 (od č. 2482/71 do č. 2525/71) Rada města: 2482/71 Schvaluje zprávu o kontrole

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 30. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 05.11.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 14.02.2013 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 28.02.2013 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Informace o prodeji PL U Honzíčka NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo

Více

Z á p i s. z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně

Z á p i s. z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Městský úřad Kolín Z á p i s z 32. schůze Rady města Kolína, konané dne 12.1. 2004 od 15,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: Ing. Kaisler, p. Buřič, Mgr. Krumich, Mgr. Plašil,

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 31. schůzi 04.06.2012 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.08.2014 Bod pořadu jednání: 20. Název : Důvod předložení: Zpracoval: Majetkoprávní operace prodej: a) pozemků v k.ú. Víska u Frýdlantu b) pozemku v k.ú.

Více

76. VÝPIS Z USNESENÍ

76. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 76. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem ze dne 31.05.2005 588/2005 76. RM V s c h v a l u j e plán oprav komunikací pro rok 2005 v upraveném znění, 589/2005

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Usnesení Rada města Chlumec Usnesení ze 73. schůze Rady města Chlumec volební období 2010 2014 konané dne 30.09.2013 od 15:00 do 18:15 hodin v kanceláři starosty v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 15.09.2014 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Mgr. Karel Střeleček Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek,

Více

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009

U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 Rada města Oder po projednání U S N E S E N Í z 61. schůze Rady města Oder konané dne 3. 12. 2009 A/vzala na vědomí A/1/61 plán zasedání RM a ZM Oder na rok 2010 pís. příloha č.24. A/2/61 informaci ředitele

Více

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016

Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 Usnesení 11. zasedání zastupitelstva města Frenštát pod Radhoštěm, konaného dne 18. 2. 2016 175/11 - Zastupitelstvo města schvaluje program 11. zasedání zastupitelstva města. 176/11 - Zastupitelstvo města

Více

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení

Město Lipník nad Bečvou. schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující. usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 2. zasedání 14.12.2010 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.17/2015 ze dne 25.5.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY

RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ. ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.17/2015 ze dne 25.5.2015 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ č.237/2015/17 RADA MĚSTYSE MLADÉ BUKY USNESENÍ ze zasedání Rady městyse Mladé Buky č.17/2015 ze dne 25.5.2015 Program jednání č.17/2015 ze dne 25.5.2015. USNESENÍ č.238/2015/17 1/2015 2015121

Více

Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 12.8.2013

Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 12.8.2013 Zápis č. 5/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Husinec konaného dne 12.8.2013 Začátek zasedání 18, 00 hod. Přítomni: starostka Ivana Zrzavá, místostarostka Jana Münzbergerová, Marie Těthalová,

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem konané dne 27. 1. 2016 Návrh na výkup části pozemku p.č. PK o výměře m 2 k.ú. Lysá nad Labem, pod budoucí stavbou obchvatu II. etapa Zpráva se předkládá z důvodu: Usnesení

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015

Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015 Z Á P I S č. 9/2015 z jednání Komise majetkové Rady města Tišnova dne 13. 10. 2015 Přítomní: Ing. Karel Souček - předseda Aleš Navrátil místopředseda Členové: Ing. Jiřina Frýbová, Ing. Petra Dokládalová

Více

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04.

Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. Město Žatec V Žatci dne 7.4.2016 Městský úřad Žatec Odbor rozvoje a majetku města MATERIÁL NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽATCE DNE 11. 04. 2016 Věc: Předkládá: Vypracoval: Obsah: Prodej objektu č. e.

Více

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině

ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva města Benešova nad Ploučnicí konaného dne 11. 6. 2014 od 17:00 hodin v Městském kině Přítomni: dle prezenční listiny / 13 /, v čase 18:20 odešel p. Mádle Omluveni : pan

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3364 54/2013. o ceně pozemku p.č. 376/6. Zjištění ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé. Armády 246 155 00 Praha 5 Stodůlky

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 3364 54/2013. o ceně pozemku p.č. 376/6. Zjištění ceny nemovitosti v místě a čase obvyklé. Armády 246 155 00 Praha 5 Stodůlky ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 3364 54/2013 o ceně pozemku p.č. 376/6 v katastrálním území Luže, obec Luže, Pardubický kraj, včetně příslušenství. Objednavatel posudku: Exekutorský úřad Praha 6 JUDr. Jan Grosam

Více

U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město

U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město U s n e s e n í z 22. zastupitelstva města konaného dne 30.06.2014 v malém sále Kulturního domu Staré Město Usnesení č. 321/2014: program 22. zasedání zastupitelstva města Staré Město navržený radou města,

Více

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje

A. Obecná ustanovení, výběr domů. I. Základní ustanovení. II. Zásady prodeje Zásady pro převod bytových domů, bytů, nebytových prostor, pozemků a drobných staveb tvořících s nimi funkční celky z majetku Města Nový Jičín (úplné znění ve smyslu doplňujících usnesení zastupitelstva

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 20. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 11.3.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 10. schůzi dne 5. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek.

V úvodu jednání byla provedena kontrola usnesení z minulého jednání zastupitelstva. Bez připomínek. 1 Z á p i s č. 7 ze schůze zastupitelstva obce Kunžak, která se konala dne 26.04.2007 v 17.oo hodin Přítomni: Čapek Jaroslav, Kudrna Josef, Vobrová Drahoslava, Brunnerová Alena, Kálal Robert, Ing. Vladimír

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Kunčina Konaného dne 22. 7. 2015 v 17:00 hod. v obřadní místnosti Obecního úřadu Kunčina Přítomní zastupitelé: Miroslav Kubín, Josef Beneš, Zdeněk Henych,

Více

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku

Usnesení. přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku Město Jeseník Usnesení přijatá na 81. zasedání Rady města Jeseník konaném dne 17.12.2012 v 13:00 hodin na radnici v Jeseníku 2561. Rada města schvaluje rozpočtová opatření č. 416-434/2012, dle důvodové

Více

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013

USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 USNESENÍ ZE 70. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 06.02.2013 Usnesení RM č. 57/2013-70 I. neschvaluje a nedoporučuje zastupitelstvu města schválit zveřejnění záměru prodeje části pozemku p. č. KN 366/1

Více

Usnesení. z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři.

Usnesení. z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři. Město Jaroměř US-2015.03.24-ZM Usnesení z VI. zasedání ZM konaného dne 24.03.2015 na Koupališti na Úpě v Jaroměři. Zveřejněna je upravená verze usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016

Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016 Určeno pro: Zasedání Zastupitelstva města Příbora č.: 14 Konané dne: 19.05.2016 Materiál číslo: 14/7/2 Název materiálu a návrh usnesení: 14/7/2 Výkup pozemku parc. č. 2975/5, k. ú. Příbor Státní pozemkový

Více

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014

USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 USNESENÍ ZE 117. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 16.07.2014 Program: 1. Zahájení 2. Rozpočtové opatření č. 59 AP PRK GP Produkty a služby v cestovním ruchu Nové cyklotrasy Třeboňska 499/2014-117 3. Rozpočtové

Více

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu

11/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í z 11. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě konané dne 21. 06. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 11/1.1 Program 11. zasedání ZM program

Více