Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vaše uživatelský manuál BOSCH HEB34D550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570731"

Transkript

1 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace, bezpečnostní poradenství, velikost, příslušenství, atd.). Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce. Návod k použití Návod k obsluze Uživatelská příručka Příručka pro uživatele Návod na použití

2 Abstrakt manuálu: Je to docela jednoduché. V tabulkách naleznete pro bìné pokrmy hodnoty nastavení a výky zasunutí. Ve bylo testováno v naem kuchyòském studiu. A pokud by se snad nìkdy vyskytla nìjaká závada, naleznete zde informace, jak si mùete malé závady odstranit sami. Podrobný rejstøík urychlí vyhledávání. A nyní u jen dobrou chu. Návod k pouití HEB 34D5.0 cs Obsah Bezpeènostní pokyny... Pøed vestavbou.... Pøíèiny kod Vá nový sporák.. Ovládací panel..... Tlaèítka a ukazatel Voliè funkcí... Voliè teploty Spínaèe varných zón..... Varný prostor Pøísluenství.. Pøed prvním pouitím Nastavení èasu.

3 .... Pøedehøátí peèicí trouby.. Èitìní pøísluenství Nastavení varné desky Nastavení peèicí trouby Druh ohøevu a teplota.... Rychloohøev.. Nastavení èasových funkcí... Budík... Doba trvání Èas konce.... Hodiny.. Zmìna základních nastavení Údrba a èitìní... Èisticí prostøedky....

4 .... Vyjmutí peèicího vozíku... Co dìlat v pøípadì závady? Tabulka závad..... Sklenìný kryt Zákaznický servis Tipy jak etøit energii a ivotní prostøedí Jak uetøit energii... Ekologická likvidace..... Peèicí automatika Nádobí Pøíprava pokrmu... Maso... Nastavení.... Doba trvání programu.... Tipy k peèicí automatice..

5 Otestovali jsme pro vás v naem kuchyòském studiu.. Koláèe a peèivo.... Tipy pro peèení.... Maso, drùbe, ryby. Tipy k peèení a grilování Obsah Nákypy, gratinované pokrmy, toasty.. Hotové výrobky.... Speciální pokrmy... Rozmrazování Suení.. Zavaøování... Akrylamid v potravinách..... Zkuební pokrmy d Bezpeènostní pokyny Pøeètìte si, prosím, pozornì tento návod k pouití. Návod k pouití a montání návod pak peèlivì uschovejte. Pokud budete spotøebiè pøedávat dál, pøilote oba návody. Pøed vestavbou kody pøi transportu Po vybalení spotøebiè pøezkouejte. V pøípadì pokození bìhem pøepravy nesmíte spotøebiè zapojit. Elektrické zapojení smí provádìt pouze koncesovaný odborník. Pokud je spotøebiè nesprávnì pøipojený, zaniká v pøípadì kody nárok na záruku. Elektrické pøipojení Upozornìní týkající se vaí bezpeènosti Tento spotøebiè je urèen pouze pro pouití v domácnosti. Spotøebiè pouívejte výhradnì k pøípravì pokrmù. Dospìlí a dìti nesmí spotøebiè pouívat bez dozoru, H pokud nejsou

6 tìlesnì èi duevnì schopní nebo H nemají potøebné znalosti a zkuenosti. Nikdy nedovolte dìtem, aby si hrály se spotøebièem. Nebezpeèí popálení! Nikdy se nedotýkejte horkých vnitøních ploch ve varném prostoru ani topných prvkù. Dvíøka spotøebièe otevírejte opatrnì. Mohla by unikat horká pára. Udrujte malé dìti mimo dosah spotøebièù. Horký varný prostor 5 Nebezpeèí poáru! Do varného prostoru nikdy neukládejte hoølavé pøedmìty. Nikdy neotevírejte dvíøka spotøebièe, kdy uvnitø zaène vznikat dým. Vypnìte spotøebiè. Vytáhnìte síovou zástrèku, nebo vypnìte pojistku v pojistkové skøíòce. Nebezpeèí zkratu! Nikdy neskøípejte pøívodní kabel horkými dvíøky spotøebièe. Mùe se pokodit kabelová izolace. Nebezpeèí opaøení! Nikdy nelijte do horkého varného prostoru vodu. Vznikla by horká pára. Nebezpeèí popálení! Nikdy nepouívejte k pøípravì pokrmù velké mnoství nápojù s vysokým procentem alkoholu.

7 Alkoholové páry se mohou ve varném prostoru vznítit. Pouívejte pouze malé mnoství nápojù s vysokým procentem alkoholu a dvíøka spotøebièe otevírejte opatrnì. Horké pøísluenství a nádobí Neodborné opravy Nebezpeèí popálení! Horké pøísluenství a nádobí z varného prostoru nikdy nevyndavejte bez chòapky. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpeèné. Opravu smí vykonávat výhradnì technik zákaznického servisu vykolený naí spoleèností. Je-li spotøebiè vadný, vytáhnìte síovou zástrèku, popø. vypnìte pojistku v pojistkové skøíni. Zavolejte servis. 6 Pøíèiny kod Pøísluenství, fólie, papír na peèení nebo nádoba na dnì trouby Na dno trouby nepokládejte ádné pøísluenství. Na dno trouby nepokládejte fólii jakéhokoli druhu ani papír na peèení. Pokud je nastavená teplota nad 50 ºC, nestavte na dno trouby ádné nádoby. Hrozí hromadìní tepla. Doby peèení pak ji nesouhlasí a pokozuje se smalt. Nikdy nelijte do horké trouby vodu. Vznikla by pára. Zmìnou teploty by mohlo dojít k pokození smaltu. V uzavøené troubì neuchovávejte po delí dobu vlhké potraviny. Pokodil by se smalt. Velmi avnaté ovocné koláèe neklaïte na plech pøíli hustì. áva z ovoce kapající z plechu by zpùsobila skvrny, které ji nelze odstranit. Pokud mono pouijte univerzální vysoký plech. Troubu nechávejte vychladnout pouze zavøenou. I kdy peèicí vozík jen pootevøete, mùe èasem dojít k pokození okolního nábytku. Je-li tìsnìní trouby silnì zneèitìno, peèicí vozík se správnì nedovírá. Mohlo by dojít k pokození okolního nábytku. Tìsnìní peèicího vozíku udrujte vdy v èistotì. Na otevøený peèicí vozík si nestoupejte ani nesedejte. Spotøebiè nepøenáejte ani nedrte za madlo dvíøek. Madlo dvíøek by nevydrelo váhu spotøebièe a mohlo by se ulomit. Voda v horké troubì Vlhké potraviny Ovocná áva Chladnutí s otevøeným peèicím vozíkem Silnì zneèitìné tìsnìní trouby Peèicí vozík jako sedátko Pøeprava spotøebièe 7 Vá nový sporák Zde se seznámíte se svým novým sporákem. Vysv&igravash;ední èást grilovacího topného tìlesa. Zavaøování, dopékání nebo zhnìdnutí. Teplo sálá zdola. Rozmrazování masa, drùbee, chleba a koláèù. Ventilátor víøí teplý vzduch kolem pokrmu. Programy pro duené pokrmy a avnaté peèenì. Druh oh&oslaspro koláèe a cukroví. Univerzální vysoký plech Na avnaté koláèe, peèivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké peèínky. Grilujete-li pøímo na rotu, mùete ji rovnì pouít jako zachycovací nádobu pro tuk. 12 Zvlátní pøísluenství Zvlátní pøísluenství mùete zakoupit u zákaznického servisu nebo ve specializovaných prodejnách. Rozsáhlou nabídku k Vaí peèicí troubì naleznete v naich prospektech nebo na internetu. Nabídka a monost objednání zvlátního pøísluenství on-line se v jednotlivých zemích lií. Nahlédnìte do prodejních podkladù. Pro nádoby, koláèové formy, peèenì, grilované pokrmy a hlubokozmrazené pokrmy. pro koláèe a cukroví. Na avnaté koláèe, peèivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké peèínky. Grilujete-li pøímo na rotu, mùete ji rovnì pouít jako zachycovací nádobu pro tuk. Pro peèenì. Rot vdy postavte na univerzální vysoký plech. Zachytí se tak odkapávající tuk a áva z masa. na koláèe a placièky. Peèení na dvou úrovních: Drák zavìste ve výce 1, peèení na tøech úrovních: Vìák zavìste ve výce 3. Plech na peèení lze vysouvat vlevo nebo vpravo. Plech na peèení polote na drák zkosením k peèicímu vozíku. Pro grilování místo rotu nebo k zachycení odkapávajícího tuku, aby nedolo k pøílinému zneèitìní peèicí trouby. Grilovací plech pouívejte pouze na univerzálním vysokém plechu. Grilování na grilovacím plechu: Pouívejte pouze ve výkách zasunutí 1, 2 a 3. Grilovací plech k zachycení odkapávajícího tuku: Univerzální vysoký plech s grilovacím plechem zasuòte pod rot. Hluboký sklenìný plech na peèení. Výbornì se hodí i jako servírovací nádoba. Sklenìný plech polote na rot. Rot HEZ Smaltovaný plech na peèení HEZ Univerzální vysoký plech HEZ Vkládací rot HEZ Plech na peèení, s boèním výsuvem HEZ Grilovací plech HEZ Sklenìný plech HEZ Smaltovaný plech na peèení Koláèe a cukroví se k plechu nepøichytí.

8 s povrchovou úpravou proti pøipálení HEZ Univerzální vysoký plech avnaté koláèe, peèivo, hlubokozmrazené pokrmy a velké s povrchovou úpravou proti pøipálení peèenì se k univerzálnímu vysokému plechu nepøichytí. HEZ Plech na pizzu HEZ Ideální pro pizzu, zmrazené potraviny nebo velké kulaté koláèe. Plech na pizzu mùete pouívat místo univerzálního vysokého plechu. Plech postavte na rot a øiïte se údaji uvedenými v tabulce. 13 Lávový kámen HEZ Profesionální vysoký plech HEZ Poklièka pro profesionální vysoký plech HEZ Sklenìný plech HEZ Kovový pekáè HEZ 6000 Lávový kámen je výbornì vhodný pro pøípravu doma peèeného chleba, housek a pizzy, které mají mít køupavý spodek. Lávový kámen musí být vdy pøedehøátý na doporuèenou teplotu. Mimoøádnì vhodný pro pøípravu velkého mnoství. Díky poklièce se z profesionálního vysokého plechu stává profesionální pekáè. Sklenìný pekáè je vhodný pro duené pokrmy a nákypy, pøipravované v peèicí troubì. Je vhodný pøedevím pro peèicí automatiku. Pekáè je pøizpùsobený pro peèicí zónu sklokeramické varné desky. Je vhodný pro vaøení se senzory, ale i peèicí automatiku. Pekáè je zvenku smaltovaný a zevnitø má nepøilnavou vrstvu. pro mimoøádnì velké porce nebo pro velké mnoství porcí. Pekáè je zvenku z granitového smaltu se sklenìnou poklièkou vhodnou do peèicí trouby. Sklenìnou poklièkou lze pouít jako zapékací formu. Pro své domácí spotøebièe si mùete u zákaznického servisu, ve specializované prodejnì nebo v internetovém obchodì pro jednotlivé zemì zakoupit vhodné oetøovací a èisticí prostøedky nebo ostatní pøísluenství. Uveïte pøísluné èíslo zboí. Zabraòují usazování neèistot. Optimální oetøení ploch spotøebièù z ulechtilé oceli díky impregnaci speciálním olejem. K èitìní vnitøku trouby. Gel je bez zápachu. Mimoøádnì vhodný k èitìní choulostivých povrchù, jako je napø. sklo, sklokeramika, ulechtilá ocel nebo hliník. Hadøík z mikrovlákna odstraòuje v jednom kroku tekuté a mastné neèistoty. Aby dvíøka peèicí trouby nemohly otevøít dìti. V závislosti na dvíøkách spotøebièe se pojistka pøiroubovává rùznì. Øiïte se listem, který je pøiloený k pojistce dvíøek. Univerzální pekáè HEZ Zboí ze zákaznického servisu Ubrousky na oetøování ploch z ulechtilé oceli È. zboí Èisticí gel na peèicí trouby a grily È. zboí Hadøík z mikrovlákna se strukturou È. zboí Pojistka dvíøek È. zboí Pøed prvním pouitím Zde je popsáno, co musíte udìlat, ne budete v peèicí troubì poprvé pøipravovat pokrmy. Nejprve si pøeètìte kapitolu Bezpeènostní pokyny. Nastavení èasu Po pøipojení svítí na ukazateli symbol 0 a ètyøi nuly. Nastavte èas. 1. Stisknìte tlaèítko 0. Na ukazateli se zobrazí èas 12: nebo A nastavte èas. Za nìkolik sekund se nastavený èas uloí. Pøedehøátí peèicí trouby Aby se odstranila vùnì novoty, rozehøejte uzavøenou a prázdnou peèicí troubu. Ideální je jedna hodina pøi horním/dolním ohøevu % na 240 ºC. Zkontrolujte, zda v troubì nezùstaly zbytky obalù. 1. Volièem funkcí nastavte horní/dolní ohøev %. 2. Volièem teploty nastavte 240 ºC. Po uplynutí jedné hodiny peèicí troubu vypnìte. Za tímto úèelem nastavte voliè funkcí na nulu. Èitìní pøísluenství Døíve ne poprvé pouijete pøísluenství, dùkladnì ho vyèistìte horkým mycím roztokem a mìkkým hadrem. 15 Nastavení varné desky K varné desce je pøiloený samostatný návod k pouití. Najdete v nìm dùleité pokyny týkající se bezpeènosti, podrobný návod pro nastavení a velké mnoství informací pro údrbu a èitìní. Nastavení peèicí trouby Existují rùzné monosti nastavení peèicí trouby. Zde vám vysvìtlíme, jak nastavit poadovaný druh ohøevu a teplotu nebo stupeò grilování. Na peèicí troubì mùete pro pøípravu pokrmu nastavit dobu trvání a èas konce. O tom si pøeètìte v kapitole Nastavení èasových funkcí. Druh ohøevu a teplota Pøíklad na obrázku: Horní/dolní ohøev na 190 ºC. 1. Volièem funkcí nastavte druh ohøevu.

9 16 2. Volièem teploty nastavte teplotu nebo stupeò grilování. Peèicí trouba zaène høát. Vypnutí peèicí trouby Zmìna nastavení Voliè funkcí nastavte na nulu. Druh ohøevu a teplotu nebo stupeò grilování mùete kdykoli zmìnit pøísluným volièem. Rychloohøev Pomocí rychloohøevu se peèicí trouba mimoøádnì rychle zahøeje na nastavenou teplotu. Rychloohøev pouívejte u nastavení teplot nad 100 ºC. Vhodné jsou druhy ohøevu: H 3D-horký vzduch < H Horní/dolní ohøev % H Stupeò pro pizzu 6 Abyste dosáhli rovnomìrného výsledku peèení, vlote pokrm do trouby a po skonèení rychloohøevu. 1. Nastavte druh ohøevu a teplotu. 2. Stisknìte tlaèítko c. Na ukazateli se zobrazí symbol c. Peèicí trouba zaène høát. Ukonèení rychloohøevu Zazní akustický signál. Symbol c na ukazateli zhasne. Vlote pokrm do peèicí trouby. 17 Pøeruení rychloohøevu Stisknìte tlaèítko c. Symbol c na ukazateli zhasne. Nastavení èasových funkcí Vae peèicí trouba má rùzné èasové funkce. Tlaèítkem 0 lze vyvolat nabídku a volit mezi jednotlivými funkcemi. Dokud mùete provádìt nastavení, svítí vechny èasové symboly. Závorky [ ] indikují, u které èasové funkce se nacházíte. Kdy je èasový symbol v závorkách, mùete nastavenou èasovou funkci zmìnit pøímo nebo A. Budík Budík mùete pouívat jako kuchyòský budík (minutku). Funguje nezávisle na troubì. Budík má vlastní signál. Díky tomu mùete sluchem rozliit, zda uplynul èas nastavený na budíku nebo nastavená doba trvání. 1. Stisknìte tlaèítko 0. Na ukazateli se zobrazí èasové symboly, symbol U je v závorkách. 2. nebo A nastavte dobu budíku. Navrhovaná hodnota: = 10 minut Navrhovaná hodnota: tlaèítko A = 5 minut Za nìkolik sekund se nastavená doba uloí. Budík se spustí. Na ukazateli svítí symbol [U] a viditelnì se odmìøuje doba budíku. Ostatní èasové symboly zhasnou. Doba budíku uplynula Zmìna nastavené doby budíku Vymazání doby budíku Zazní akustický signál. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Tlaèítkem 0 vypnìte budík. nebo A zmìòte dobu budíku. Za nìkolik sekund se zmìna uloí. Tlaèítkem A nastavte dobu budíku na 00:00. Za nìkolik sekund se zmìna uloí. Budík je vypnutý. 18 Zjitìní nastavení èasu Pokud jste nastavili více èasù, svítí na ukazateli pøísluné symboly. Zobrazuje se odmìøování budíku. Symbol U je v závorkách a doba budíku se viditelnì odmìøuje. Pro zjitìní nastavení budíku U, doby trvání r, èasu konce p nebo èasu 0 stisknìte tlaèítko 0 tolikrát, dokud není pøísluný symbol v závorkách. Na ukazateli se na nìkolik sekund zobrazí pøísluná hodnota. Doba trvání Na peèicí troubì mùete nastavit dobu peèení pokrmu. Po uplynutí doby trvání se peèicí trouba automaticky vypne. Nemusíte tak pøeruovat jiné práce, abyste mohli vypnout peèicí troubu. Doba peèení nebude nechtìnì pøekroèena. Pøíklad na obrázku: Doba trvání 45 minut. 1. Volièem funkcí nastavte druh ohøevu. 2. Volièem teploty nastavte teplotu nebo stupeò grilování. 3. Dvakrát stisknìte tlaèítko 0. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Svítí èasové symboly, symbol r je v závorkách nebo A nastavte dobu trvání. Navrhovaná hodnota: = 30 minut Navrhovaná hodnota: tlaèítko A = 10 minut Za nìkolik sekund se peèicí trouba spustí. Na ukazateli se viditelnì odmìøuje doba trvání a svítí symbol [r]. Ostatní èasové symboly zhasnou. Po uplynutí nastavené doby trvání Zazní akustický signál. Peèicí trouba pøestane høát. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Stisknìte tlaèítko 0. nebo A mùete znovu nastavit dobu trvání. Nebo dvakrát stisknìte tlaèítko 0 a voliè funkcí nastavte na nulu. Peèicí trouba je vypnutá. nebo A zmìòte dobu trvání. Za nìkolik sekund se zmìna uloí. Pokud jste nastavili budík, stisknìte pøedem tlaèítko 0. Tlaèítkem A nastavte dobu trvání na 00:00. Za nìkolik sekund se zmìna uloí. Doba trvání je zruená. Pokud jste nastavili budík, stisknìte pøedem tlaèítko 0. Pokud je nastaveno více èasových funkcí, svítí na ukazateli pøísluné symboly. Symbol zobrazené èasové funkce je v závorkách. Zmìna doby trvání Zruení doby trvání Zjitìní nastavení èasu 20 Pro zjitìní nastavení budíku U, doby trvání r, èasu konce p nebo èasu 0 stisknìte tlaèítko 0 tolikrát, dokud není pøísluný symbol v závorkách.

10 Na ukazateli se na nìkolik sekund zobrazí pøísluná hodnota. Èas konce Èas, kdy má být pokrm hotový, mùete posunout. Peèicí trouba se automaticky zapne a pokrm je hotový v poadovaný okamik. Napø. je moné pokrm ráno vloit do trouby a nastavit tak, aby byl v poledne hotový. Dbejte na to, aby potraviny nezùstaly v troubì pøíli dlouho a nezkazily se. Pøíklad na obrázku: Je 10:30 hodin, doba trvání èiní 45 minut a pokrm má být hotový ve 12: Nastavte voliè funkcí. Nastavte voliè teploty. Dvakrát stisknìte tlaèítko 0. nebo A nastavte dobu trvání. Stisknìte tlaèítko 0. Symbol p je v závorkách. Zobrazí se èas, kdy bude pokrm hotový nebo A posuòte èas konce na pozdìji. Za nìkolik sekund pøevezme peèicí trouba nastavení a pøepne se do èekacího reimu. Na ukazateli je zobrazený èas, kdy bude pokrm hotový a symbol p je v závorkách. Symbol U a 0 zhasne. Po sputìní peèicí trouby se doba trvání viditelnì odmìøuje a symbol r je v závorkách. Symbol p zhasne. Po uplynutí nastavené doby trvání Zazní akustický signál. Peèicí trouba pøestane høát. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Stisknìte tlaèítko 0. nebo A mùete znovu nastavit dobu trvání. Nebo dvakrát stisknìte tlaèítko 0 a voliè funkcí nastavte na nulu. Peèicí trouba je vypnutá. nebo A zmìòte èas konce. Za nìkolik sekund se zmìna uloí. Pokud jste nastavili budík, pøedem dvakrát stisknìte tlaèítko 0. Pokud se ji doba trvání odmìøuje, nemìòte èas konce. Výsledek vaøení by neodpovídal. Tlaèítkem A nastavte èas konce na aktuální èas. Za nìkolik sekund se zmìna uloí. Peèicí trouba se spustí. Pokud jste nastavili budík, pøedem dvakrát stisknìte tlaèítko 0. Zmìna èasu konce Zruení èasu konce 22 Zjitìní nastavení èasu Pokud je nastaveno více èasových funkcí, svítí na ukazateli pøísluné symboly. Symbol zobrazené èasové funkce je v závorkách. Pro zjitìní nastavení budíku U, doby trvání r, èasu konce p nebo èasu 0 stisknìte tlaèítko 0 tolikrát, dokud není pøísluný symbol v závorkách. Na ukazateli se na nìkolik sekund zobrazí pøísluná hodnota. Hodiny Po pøipojení nebo po výpadku proudu svítí na ukazateli symbol 0 a ètyøi nuly. Nastavte èas. 1. Stisknìte tlaèítko 0. Na ukazateli se zobrazí èas 12: nebo A nastavte èas. Za nìkolik sekund se nastavený èas uloí. Zmìna èasu Nesmí být nastavená ádná jiná èasová funkce. 1. Ètyøikrát stisknìte tlaèítko 0. Na ukazateli se zobrazí èasové symboly, symbol 0 je v závorkách. 2. nebo A zmìòte èas. Za nìkolik sekund se nastavený èas uloí. Zobrazení èasu mùete vypnout. O tom si pøeètìte v kapitole Zmìna základních nastavení. Vypnutí zobrazení èasu 23 Dìtská pojistka Aby dìti nemohly nedopatøením peèicí troubu zapnout, je peèicí trouba opatøena dìtskou pojistkou. Peèicí trouba nereaguje na ádné nastavení. Budík a èas lze nastavovat i pøi zapnuté dìtské pojistce. Pokud je nastavený druh ohøevu a teplota nebo stupeò grilování, dìtská pojistka ohøev pøeruí. Zapnutí dìtské pojistky Nesmí být nastavená doba trvání nebo èas konce. Cca 4 sekundy drte stisknuté tlaèítko D. Na ukazateli se zobrazí symbol D. Dìtská pojistka je zapnutá. Vypnutí dìtské pojistky Cca 4 sekundy drte stisknuté tlaèítko D. Na ukazateli zhasne symbol D. Dìtská pojistka je vypnutá. Dìtská pojistka pøi peèicí automatice Kdy je nastavená peèicí automatika, dìtská pojistka nefunguje. 24 Zmìna základních nastavení Vae peèicí trouba má rùzná základní nastavení. Tato nastavení si mùete upravit dle svých vlastních zvyklostí. Základní nastavení c1 Zobrazení èasu c2 Délka signálu po uplynutí doby trvání nebo doby budíku c3 Èekací doba do uloení nastavení * Nastavení z výroby Nesmí být nastavená ádná jiná èasová funkce. 1. Cca 4 sekundy drte stisknuté tlaèítko 0. Na ukazateli se zobrazí aktuální základní nastavení zobrazení èasu, napø. c1 1 pro volbu nebo A základní nastavení zmìòte. 3. Potvrïte tlaèítkem 0. Na ukazateli se zobrazí dalí základní nastavení. Tlaèítkem 0 mùete projít vechny úrovnì a nebo A zmìnit nastavení. 4. Nakonec drte cca 4 sekundy stisknuté tlaèítko 0. Vechna základní nastavení se uloí. Základní nastavení mùete kdykoli znovu zmìnit.

11 Volba 1 neustále* cca 10 s cca 2 s Volba 2 cca 2 min* cca 5 s* Volba 3 cca 5 min cca 10 s pouze tlaèítkem 0 25 Údrba a èitìní Pøi peèlivé údrbì a dùkladném èitìní zùstane vae peèicí trouba dlouho pìkná a funkèní. Zde vám vysvìtlíme, jak peèicí troubu správnì udrovat a èistit. Poznámky Nepatrné barevné rozdíly na èelní stranì peèicí trouby vznikají na základì rùzných materiálù, jako je sklo, plast nebo kov. Stíny na prosklených dvíøkách, které pùsobí jako mouhy, jsou svìtelné odrazy osvìtlení peèicí trouby. Smalt se vypaluje pøi velmi vysokých teplotách. Tím mohou vzniknout nepatrné barevné rozdíly. To je normální a nemá to ádný vliv na funkci. Hrany tenkých plechù se nedají úplnì smaltovat. Proto mohou být drsné. Antikorozní ochrana tím není ovlivnìna. Èisticí prostøedky Aby nedolo k pokození rùzných povrchù nesprávnými èisticími prostøedky, øiïte se údaji uvedenými v tabulce. Nepouívejte H agresivní nebo abrazivní èisticí prostøedky, H èisticí prostøedky s vysokým obsahem alkoholu, H tvrdé drátìnky nebo houbièky, H vysokotlaké èistièe nebo parní èistièe. Nové houbové utìrky pøed pouitím dùkladnì vymáchejte. Oblast Èelní strana peèicí trouby Èisticí prostøedky Horký mycí roztok: Vyèistìte hadøíkem a poté osute mìkkým hadrem. Nepouívejte èisticí prostøedek na sklo ani krabku na sklo. 26 Oblast Ulechtilá ocel Èisticí prostøedky Horký mycí roztok: Vyèistìte hadøíkem a poté osute mìkkým hadrem. Ihned odstraòte vápenaté, tukové, krobové skvrny a skvrny od bílku. Pod takovými skvrnami se mùe vytvoøit koroze. U zákaznického servisu nebo ve specializované prodejnì lze zakoupit speciální oetøovací prostøedky na ulechtilou ocel, vhodné na teplé povrchy. Oetøovací prostøedek naneste ve slabé vrstvì mìkkým hadrem. Èisticí prostøedek na sklo: Vyèistìte mìkkým hadrem. Nepouívejte krabku na sklo. Horký mycí roztok nebo voda s octem: Vyèistìte hadøíkem. Horký mycí roztok: Vyèistìte hadøíkem. Horký mycí roztok: Vyèistìte hadøíkem. Nedrhnìte. Horký mycí roztok: Namoète a vyèistìte hadøíkem nebo kartáèkem. Prosklená dvíøka Dno peèicího vozíku Sklenìný kryt osvìtlení peèicí trouby Tìsnìní Neodstraòujte! tím k pokození smaltu. resp. pouze ve studené troubì. peèicí vozík a nadoraz. Vytáhnìte peèicí vozík. 2. Odroubujte kryt nahoøe na peèicím vozíku. Vyroubujte rouby na levé i na pravé stranì. (Obrázek A) A 3. Vytáhnìte kovovou litu na pravé stranì. (Obrázek B) 4. Vyroubujte roub na pravé stranì. (Obrázek C). B C 5. D) Madlem dolù je polote na hadr. se mùe pokodit. Tabuli zasuòte ikmo dozadu. (Obrázek A) 2. zda je tabule pevnì usazená. (Obrázek B) A B 4. zaroubujte pravý roub tak, aby lícoval. (Obrázek C) Nedotahujte ho. 6. D) C D 7. Nasaïte a pøiroubujte kryt. E) E 9. Zavøete peèicí vozík. pøíèina Vadná pojistka. Výpadek proudu. trouba nehøeje. otoète knoflíky sem a tam. Pokud se na ukazateli zobrazí chybové hláení s, stisknìte tlaèítko 0. Hláení zhasne. Nastavená èasová funkce se zruí. Pokud chybové hláení ani potom nezhasne, zavolejte servis. Pøi následujícím chybovém hláení mùete závadu odstranit sami. Chybové hláení E011 Moná pøíèina Nìkteré tlaèítko bylo pøíli dlouho stisknuté nebo je zakryté. Odstranìní/upozornìní Postupnì stisknìte vechna tlaèítka. Zkontrolujte, zda nìkteré tlaèítko není zaseknuté, zakryté nebo zneèitìné. 32 d Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Neodborné opravy jsou nebezpeèné. Opravu smí vykonávat výhradnì technik zákaznického servisu vykolený naí spoleèností. Výmìna árovky na horní stìnì peèicí trouby Kdy árovka pøestane svítit, je nutné ji vymìnit. Tepelnì odolné náhradní árovky, 40 W, obdríte u zákaznického servisu nebo ve specializované prodejnì. Pouívejte pouze tyto árovky. d 1. Nebezpeèí úrazu elektrickým proudem! Vypnìte pojistku v pojistkové skøíni. 2. Abyste zabránili pokození, vlote do studené peèicí trouby utìrku. 3. Otáèením doleva odroubujte sklenìný kryt.

12 4. árovku vymìòte za stejný typ. 5. Znovu naroubujte sklenìný kryt. 6. Vyjmìte utìrku a zapnìte pojistku. Sklenìný kryt Pokozený sklenìný kryt je nutné vymìnit. Pøísluné sklenìné kryty obdríte u zákaznického servisu. Uveïte èíslo "E" a "FD" spotøebièe. 33 Zákaznický servis Potøebuje-li vá spotøebiè opravu, obrate se na ná servis. Telefonní èíslo a adresu nejbliího servisního støediska naleznete v telefonním seznamu. Také uvedená servisní centra vám ráda sdìlí kontakt na nejblií servisní støedisko. Èíslo E a èíslo FD Pokud se obrátíte na ná servis, sdìlte prosím èíslo E a èíslo FD svého spotøebièe. Typový títek s tìmito èísly najdete na pravé stranì peèicího vozíku. Abyste je v pøípadì potøeby nemuseli dlouho hledat, mùete si údaje svého spotøebièe a telefonní èíslo servisu poznamenat zde. Èíslo E Servis % Èíslo FD 34 Tipy jak etøit energii a ivotní prostøedí Zde vám poradíme, jak mùete pøi peèení uetøit energii a jak správnì postupovat pøi likvidaci spotøebièe. Jak uetøit energii Peèicí troubu pøedehøívejte pouze tehdy, kdy je to uvedeno v receptu nebo v tabulkách v návodu k pouití. Pouívejte tmavé, èernì lakované nebo smaltované formy na peèení. Mají mimoøádnì dobrou tepelnou vodivost. Dvíøka peèicí trouby bìhem peèení otevírejte co moná nejménì. Více koláèù peète nejlépe po sobì. Peèicí trouba je jetì teplá. Zkracuje se tak doba peèení druhého koláèe. Mùete také vloit dvì truhlíkové formy vedle sebe. mùe být velmi horká. také pokyny výrobce nádoby. pouijete pekáè z ulechtilé oceli, sejmìte po skonèení programu poklièku. Maso pak jetì 8 a 10 minut grilujte na stupeò grilování 3. Pokud pouíváte pekáèe ze smaltované oceli, litiny nebo hliníku litého pod tlakem, pokrm je opeèený víc dohnìda. Pøidejte více tekutiny. Nejsou vhodné nádoby ze svìtlého, lesklého hliníku, neglazované keramické nádoby a nádoby s plastovými dradly. Maso by mìlo pokrývat dno nádoby pøiblinì ze dvou tøetin. Tak získáte hezkou ávu z peèenì. Vhodné nádobí Nevhodné nádobí Velikost nádoby 36 Vzdálenost mezi masem a poklièkou musí být minimálnì 3 cm. Maso mùe bìhem peèení zvìtit svùj objem. Pøíprava pokrmu Pouívejte èerstvé maso, ideálnì s teplotou z chladnièky nebo zmrazené maso. Zvolte vhodnou nádobu. Èerstvé nebo zmrazené maso zvate. Pøesné údaje jsou uvedeny v tabulce. Hmotnost potøebujete pro nastavení. Pokud nenajdete odpovídající hmotnost masa, nastavte nejblií vyí hmotnost. Pokud má vae maso hmotnost napø. 1,6 kg, nastavte 1,75 kg. Zmrazené maso okoøeòte stejnì jako èerstvé maso. U nìkterých pokrmù je nutno pøidat tekutinu. Pøidejte tolik tekutiny, aby bylo dno nádoby zakryto do výky cca ½ cm. Pokud je v tabulce uvedeno "trochu" tekutiny, staèí vìtinou 23 polévkové líce. Øiïte se pokyny uvedenými v tabulkách. Nádobu pøikryjte poklièkou. Polote ji na rot do výky 2. Nádobu vkládejte vdy do studené trouby. Maso Do prázdné nádoby dejte tolik tekutiny, kolik je uvedeno v tabulce. U programù pro hovìzí peèeni (P1 a P7) se pøed uplynutím doby peèení vypne osvìtlení peèicí trouby. K dopeèení bude vyuito zbytkové teplo. Pokrm je hotový po zaznìní akustického signálu. U peèenì nastavte hmotnost masa, u sekané a guláe celkovou hmotnost. Na gulá pouijte vysokou nádobu. Dospod vlote maso a na nìj zeleninu. 37 Èerstvé maso Hovìzí peèenì Vrchní ál, oøech, pièka, plec Telecí peèenì Vrchní ál, oøech, pièka Vepøová peèenì Krkovice, ramínko, péro Jehnìèí kýta bez kosti Sekaná Hovìzí maso, smìs hovìzího a vepøového masa Gulá Hovìzí maso, vepøové maso, smìs hovìzího a vepøového masa Zmrazené maso Hovìzí peèenì Vrchní ál, oøech, pièka, plec Telecí peèenì Vrchní ál, oøech, pièka Vepøová peèenì Krkovice, ramínko, péro Jehnìèí kýta bez kosti Upozornìní k peèeni Èíslo programu P1 Hmotnostní rozmezí v kg 0,52,5 Pøidat tekutinu ano Nastavená hmotnost Hmotnost masa P2 P3 P4 P5 0,52,5 0,52,5 0,52,5 0,52,5 ano ano ano ne Hmotnost masa Hmotnost masa Hmotnost masa Celková hmotnost P6 0,52,5 ano Celková hmotnost Èíslo programu P7 Hmotnostní rozmezí v kg 0,52,0 Pøidat tekutinu Trochu Nastavená hmotnost Hmotnost masa Hmotnost masa Hmotnost masa Hmotnost masa P8 P9 P10 0,52,0 0,52,0 0,52,0 Trochu Trochu Trochu Kdy je peèenì hotová, mùe se nechat jetì 10 minut ve vypnuté, zavøené troubì.

13 Tak se lépe rozloí áva z masa. 38 Nastavení Pokud jste zvolili program, nastavte peèicí troubu. Voliè teploty musí být nastavený na nulu. Pøíklad na obrázku: èerstvá telecí peèenì (program 2) o hmotnosti 1,5 kg. 1. Voliè funkcí nastavte na peèicí automatiku `. Na ukazateli se zobrazí èíslo prvního programu. 2. nebo A zvolte èíslo programu Stisknìte tlaèítko f. Na ukazateli se jako navrená hmotnost zobrazí 1 kg. 4. nebo A nastavte hmotnost. Po nìkolika sekundách se program spustí. Doba trvání se viditelnì odmìøuje a symbol r je v závorkách. Program skonèil Zazní akustický signál. Peèicí trouba pøestane høát. Na ukazateli se zobrazí 00:00. Voliè funkcí nastavte na nulu. Peèicí trouba je vypnutá. Èíslo programu a hmotnost ji nelze po sputìní zmìnit. Nastavte voliè funkcí na nulu. Peèicí trouba je vypnutá. U peèicí automatiky nelze zmìnit dobu trvání a èas konce. Zmìna programu Pøeruení programu Zmìna doby trvání a èasu konce 40 Doba trvání programu Pokud chcete vìdìt, jak dlouho program trvá, proveïte nastavení podle popisu v bodì 1 a 4. Doba trvání r se zobrazí na ukazateli. Pokud pak chcete program pøeruit, nastavte voliè funkcí na nulu. Tipy k peèicí automatice Peèenì má vìtí hmotnost ne je uvedené hmotnostní rozmezí. Hmotnostní rozmezí je zámìrnì omezené. Na pøíli velké peèenì není èasto k dispozici dostateènì velký pekáè. Velké kusy pøipravujte pomocí horního a dolního ohøevu % nebo grilu s cirkulací vzduchu 4. Zvolte mení nádobu a pøidejte více tekutiny. Zvolte vìtí nádobu a pøidejte ménì tekutiny. Pouijte nádobu s dobøe pøiléhající poklièkou. Velmi libové maso zùstane avnaté, kdy ho obloíte plátky peku. Poklièka pekáèe správnì nepøiléhá nebo maso nabylo na objemu a nazdvihlo poklièku. Vdy pouívejte odpovídající poklièku. Dbejte na to, aby mezi masem a poklièkou byla vzdálenost minimálnì 3 cm. Pøítì dejte do nádoby nejprve maso a na nìj zeleninu. Peèenì je dobrá, ale omáèka je pøíli tmavá. Peèenì je dobrá, ale omáèka je pøíli svìtlá a vodová. Peèenì je shora vysuená. Bìhem peèení je cítit pøipálení, ale peèenì vypadá dobøe. Maso v gulái je pøíli osmahnuté. 41 Otestovali jsme pro vás v naem kuchyòském studiu Zde naleznete výbìr pokrmù, a pro nì vhodná nastavení. Je zde uvedeno, jaký druh ohøevu a jaká teplota je pro pøísluný pokrm nejvhodnìjí. Dozvíte se, které pøísluenství máte pouít a do jaké výky je tøeba ho zasunout. Dostanete od nás tipy k nádobí a pøípravì pokrmù. Upozornìní Hodnoty uvedené v tabulkách platí vdy pro studenou a prázdnou troubu. Troubu pøedehøívejte pouze tehdy, pokud je to v tabulkách uvedeno. Pøed pouitím odstraòte z trouby vekeré pøísluenství, které nepotøebujete. Papír na peèení pokládejte na pøísluenství a po pøedehøátí. Èasové údaje v tabulkách jsou orientaèní hodnoty. Závisí na kvalitì a vlastnostech potravin. Pouívejte pøísluenství, které je souèástí dodávky. Doplòující pøísluenství obdríte jako zvlátní pøísluenství ve specializované prodejnì nebo u zákaznického servisu. Pøi vyjímání horkého pøísluenství nebo nádoby z trouby pouívejte vdy chòapku. Koláèe a peèivo Peèení na jedné úrovni Pro peèení koláèù na jedné úrovni je nejvhodnìjí horní/dolní ohøev %. Pokud peèete pomocí horkého vzduchu :: koláè ve formì, výka zasunutí 2 koláè na plechu, výka zasunutí Peèení na více úrovních Pouijte 3Dhorký vzduch :. Peèení na dvou úrovních: univerzální vysoký plech ve výce zasunutí 3 plech na peèení ve výce zasunutí 1. Peèení na tøech úrovních: plech na peèení ve výce zasunutí 5 univerzální vysoký plech ve výce zasunutí 3 plech na peèení ve výce zasunutí 1. Zároveò zasunuté plechy nemusí být hotové souèasnì. V tabulkách jsou uvedeny èetné návrhy pro pøípravu pokrmù. Pokud peèete ve tøech truhlíkových formách souèasnì, postavte je na roty tak, jak je znázornìno na obrázku. Formy na peèení Nejvhodnìjí jsou tmavé kovové formy na peèení. Pøi pouití svìtlých tenkostìnných kovových forem na peèení nebo sklenìných forem se doba peèení prodluuje a koláè nezhnìdne tak rovnomìrnì.

14 Powered by TCPDF ( Pokud chcete pouít silikonové formy, øiïte se podle pokynù a receptù výrobce. Silikonové formy jsou èasto mení ne normální formy. Mnoství tìsta a pøísad mùe být odliné. V tabulkách najdete optimální druh ohøevu pro rùzné koláèe a peèivo. Teplota a doba peèení závisí na mnoství a vlastnostech tìsta. Z tohoto dùvodu jsou v tabulkách uvedena rùzná rozmezí. Nejprve vyzkouejte nií hodnotu. Nií teplota podmiòuje Tabulky 43 stejnomìrnìjí hnìdnutí. Pokud je to nutné, pøítì nastavte vyí teplotu. Kdy troubu pøedehøejete, doba peèení se zkrátí o 5 a 10 minut. Dalí informace naleznete v èásti "Tipy pro peèení", uvedené za tabulkami. Koláèe ve formì Tøený koláè, jednoduchý Nádoba Vìncovitá/ truhlíková forma 3 truhlíkové formy Tøený koláè, jemný Dortový korpus z tøeného tìsta Jemný ovocný koláè, tøené tìsto Pikotový korpus, 2 vejce Pøedehøát Pikotový dort, 6 vajec Pøedehøát Korpus z køehkého tìsta s okrajem Ovocný nebo tvarohový koláè s korpusem z køehkého tìsta* výcarský koláè Bábovka Pizza, tenké tìsto, málo obloená, Pøedehøát Pikantní koláèe* * Vìncovitá/ truhlíková forma Koláèová forma Dortová/ bábovková forma Koláèová forma Tmavá dortová forma Tmavá dortová forma Tmavá dortová forma Plech na pizzu Bábovková forma Plech na pizzu Tmavá dortová forma Výka Druh ohøevu : : % % % % % % % Teplota ve C Doba peèení v minutách % % % % Koláè nechte cca 20 minut vychladnout ve vypnuté, zavøené troubì. 44 Koláèe na plechu Tøené tìsto se suchou horní h í vrstvou Tøené tìsto se avnatou horní h í vrstvou ( (ovoce) ) Kynuté tìsto se suchou y horní h í vrstvou Kynuté tìsto se avnatou y horní h í vrstvou ( (ovoce) ) Køehké tìsto se suchou horní vrstvou Køehké tìsto se avnatou horní vrstvou (ovoce) výcarský koláè s ovocem Pikotová roláda Pøedehøát Kynutá vánoèka z 500 g mouky tóly z 500 g mouky tóly z 1 kg mouky Sladký závin Pizza Pøísluenství Plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Plech na peèení Univerzální pánev Univerzální pánev Plech na peèení Plech na peèení Plech na peèení Plech na peèení Univerzální pánev Plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Výka Druh ohøevu % : % : % : % : % % % % % % % % % : % Teplota ve C Doba peèení v minutách Slaný koláè se smetanou Pøedehøát Univerzální pánev 45 Drobné peèivo Cukroví Pøísluenství plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Univerzální á U i ál í pánev + 2 plechy na peèení Výka Druh ohøevu : : : % : : : % : % : : : % : Teplota ve C Doba peèení v minutách Makrónky plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Univerzální á U i ál í pánev + 2 plechy na peèení Pìnové cukroví Mufiny y Peèivo z páleného tìsta Peèivo z listového tìsta plech na peèení Rot s p plechem na mufiny y 2 roty s plechy na mufiny plech na peèení plech na peèení Univerzální pánev + plech na peèení Univerzální á U i ál í pánev + 2 plechy na peèení Peèivo z kynutého tìsta plech na peèení Univerzální á U i ál í pánev + plech na lh peèení 46 Chléb a housky Pøi peèení chleba peèicí troubu pøedehøejte, pokud není uvedeno jinak. Nikdy nelijte do horké trouby vodu. Pøi peèení na 2 úrovních zasuòte vdy univerzální pánev nad plech na peèení. Chléb a housky Kynutý chléb z 1,2 kg mouky Kváskový chléb 1,2 kg mouky Chlebová placka Housky Nepøedehøívat Housky z kynutého tìsta, sladké Pøísluenství Univerzální pánev Univerzální pánev Univerzální pánev Plech na peèení Plech na peèení Univerzální á U i ál í pánev + plech na peèení Výka Druh ohøevu % % % % % : Teplota ve C Doba peèení v minutách Tipy pro peèení Chcete péct podle svého vlastního receptu.

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CH130290 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3654992 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE650511 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3570861 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE764460 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3555884 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HE100220 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564532 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CN12550 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3563634 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229

Vaše uživatelský manuál NEFF B8732N0GB http://cs.yourpdfguides.com/dref/3543229 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974

Vaše uživatelský manuál SIEMENS HB86Q560N http://cs.yourpdfguides.com/dref/3549974 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4401-4-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/807193 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4401-4-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E41.243-1M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627252 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E41.243-1M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E4403-5-A http://cs.yourpdfguides.com/dref/2627464 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E4403-5-A. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba B4101-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B4101-5-B http://cs.yourpdfguides.com/dref/2624828 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B4101-5-B. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07 http://cs.yourpdfguides.com/dref/808688 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E3781-4-M DE R07. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01

Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 Návod k použití HBA 34B520 HBA 34B550 BM-262-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny ohledně Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny škod... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba

E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba E43012-5 Návod k použití Elektrická vestavìná trouba 2 Obsah Dìkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobkù. Pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB64101 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOK76030 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HB 76AB560

Návod k použití HB 76AB560 Návod k použití HB 76AB560 Q4ACZM0206 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vašeho sporáku. Obdržíte důležité

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RC472200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3572889 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON33100 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZC661CM http://cs.yourpdfguides.com/dref/648102 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci

COMPETENCE C3100-1. Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou. Návod k použití. Návod k instalaci COMPETENCE C3100-1 Vestavný elektrický sporák s vestavnou plynovou varnou deskou Návod k použití Návod k instalaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod. Velmi dùležité

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605

Vaše uživatelský manuál BOSCH CE141200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3567605 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 77AA550F

Návod k použití HB 77AA550F Návod k použití HB 77AA550F Q4ACZM0208 1 Aby byla z vaření stejná radost jako z jídla přečtěte si prosím tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické výhody Vaší trouby. Obdržíte důležité

Více

Návod k použití HB 38AB590

Návod k použití HB 38AB590 Návod k použití HB 38AB590 Q4ACZM1292 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Ovládací panel... 7 Vaše nová pečicí trouba...7

Více

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c

Návod k použití EOC5627. 822 927 965-B-210406-01 c E l e k t r i c k á v e s t a v ì n á t r o u b a Návod k použití EOC5627 822 927 965-B-210406-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI ZV130R http://cs.yourpdfguides.com/dref/665586 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ZANUSSI ZV130R. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ZANUSSI ZV130R v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587

Vaše uživatelský manuál SIEMENS S1WTF3600A http://cs.yourpdfguides.com/dref/3573587 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 78GU570

Návod k použití HB 78GU570 Návod k použití HB 78GU570 Q4ACZM2207 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EON31000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HB 78G4580

Návod k použití HB 78G4580 Návod k použití HB 78G4580 Q4ACZM1869 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka...

Více

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000

návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 návod k použití Elektrická vestavìná trouba EOB68000 We were thinking of you when we made this product Vítejte ve svìtì Electroluxu Vybrali jste si prvotøídní výrobek Electrolux, který si, jak vìøíme,

Více

Návod k použití HBA 63B251

Návod k použití HBA 63B251 Návod k použití HBA 63B251 Q4ACZM1806 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací...4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti...4 Příčiny poškození...6 Ovládací panel...7 Vaše nová pečicí trouba...7 Tlačítka

Více

Návod k použití HB 36P585

Návod k použití HB 36P585 Návod k použití HB 36P585 Q4ACZM1868 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Váš nový spotřebič...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka...

Více

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154

Vaše uživatelský manuál CONSTRUCTA CG640J5 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3569154 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 86K575

Návod k použití HB 86K575 Návod k použití HB 86K575 Q4ACZM1795 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před instalací... 4 Pokyny týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Pokyny k mikrovlnnému ohřevu... 6 Příčiny poškození... 9 Váš nový spotřebič...11

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/809153 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX E6831-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997

Vaše uživatelský manuál BOSCH KGF39P91 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3564997 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 78AU570

Návod k použití HB 78AU570 Návod k použití HB 78AU570 SM-309-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Pro Vaše bezpečí... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečící trouba...9 Ovládací panel... 9 Tlačítka... 10 Volič

Více

Návod k použití HBA 36B650

Návod k použití HBA 36B650 Návod k použití HBA 36B650 Q4ACZM0229 1 Aby nás vaření bavilo tak jako si pochutnávat Prosíme, přečtěte si tento návod k použití. Pak můžete využívat všechny technické výhody své trouby. Dostanete zde

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B99313-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625857 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B99313-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Návod k použití HBA 42R450E

Návod k použití HBA 42R450E Návod k použití HBA 42R450E Q4ACZM1340 1 Obsah Bezpečnostní pokyny a varování...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací

Více

Návod k použití HBG 34B520

Návod k použití HBG 34B520 Návod k použití HBG 34B520 Q4ACZM1844 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží...4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti...4 Příčiny poškození...6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...7 Tlačítka

Více

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01

Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 Návod k použití HBA 43T350 HEV 43T350 BM-349-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí

Více

Návod k použití HB 532E1T

Návod k použití HB 532E1T Návod k použití HB 532E1T Q4ACZM1301 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì.

Instalace. Dùle ité: Pøed provádìním jakýchkoli seøizovacích nebo údr bových prací odpojte spotøebiè od sítì. Dùležité Pro zajištìní trvalé EFEKTIVITY a BEZPEÈNOSTI tohoto zaøízení doporuèujeme: l opravy svìøte pouze výrobcem autorizovanému servisnímu støedisku l vždy musí být použity originální náhradní díly.

Více

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití

HGK 10. Vestavný sporák. Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití HGK 10 Vestavný sporák Návod k instalaci a použití Vážený zákazníku, dìkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek spoleènosti MERLONI Elettrodomestici, spa.

Více

Návod k použití HB 23GB540

Návod k použití HB 23GB540 Návod k použití HB 23GB540 Q4ACZM2198 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321

Vaše uživatelský manuál BOSCH WAS24460BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3656321 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HBN 532E1T

Návod k použití HBN 532E1T Návod k použití HBN 532E1T Q4ACZM1302 1 Abyste měli z vaření takové potěšení jako z jídla přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Poté budete moci využívat všechny technologické přednosti svého nového

Více

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis.

POZOR! HB 84E562. Návod k použití. MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. POZOR! MIKROVLNNÁ ENERGIE NEODSTRAŇUJTE TENTO KRYT! Opravu smí provádět pouze odborný servis. (Toto upozornění vystřihněte a nalepte na zadní stranu mikrovlnné trouby.) Návod k použití HB 84E562 Q4ACZM0212

Více

Návod k použití HB 23AB540

Návod k použití HB 23AB540 Návod k použití HB 23AB540 Q4ACZM0174 1 Obsah Bezpečnostní a výstražná upozornění...4 Před instalací... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny škod... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903

Vaše uživatelský manuál GAGGENAU RY491200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3560903 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HB 36GB560

Návod k použití HB 36GB560 Návod k použití HB 36GB560 Q4ACZM1916 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před montáží... 5 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 5 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel...

Více

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2

Detailní pohled. . Analogový programátor doby zahájení/ukonèení peèení (pouze u vybraných modelù). D 2 PIZZA max 80 0 00 60 Gratulujeme Vám k nákupu zaøízení znaèky Ariston. Toto zaøízení je velice spolehlivé a jeho obsluha jednoduchá. Doporuèujeme Vám pøeèíst si tento návod k obsluze. Zajistíte tak perfektní

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN http://cs.yourpdfguides.com/dref/814065 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX 62300MF-AN. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14

PKF 64.E PKE 64.E. Obsah. Ukazatel zbytkového tepla... 15. Pokyny pro likvidaci... 4. Obslužná pole... 13. Pole I... 14 PKE 64.E PKF 64.E B-198-01 Obsah Ochrana životního prostředí... 4 Pokyny pro likvidaci... 4 Tak můžete ušetřit energii... 4 Před připojením... 5 Na co musíte dávat pozor... 6 Bezpečnostní upozornění...

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WS12X461BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655806 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3

ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B FAGOR SP 3 ELEKTRICKÉ SPORÁKY 6CF-56VM B C FAGOR SP Spotřebič se musí instalovat podle platných předpisů. Před instalací, respektive před uvedením do provozu si pročtěte návod k použití. Všechny materiály použité

Více

Návod k použití HBB 43C350

Návod k použití HBB 43C350 Návod k použití HBB 43C350 BM-350-01 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Informace pro vaši bezpečnost... 5 Předměty, které mohou poškodit tento spotřebič... 7 Vaše nová pečicí trouba...8

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX S64240KA1 http://cs.yourpdfguides.com/dref/602435 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX S64240KA1. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se AEG-ELECTROLUX S64240KA1

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05 http://cs.yourpdfguides.com/dref/807721 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B9871-4-M R05. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057

Vaše uživatelský manuál ZANUSSI TL582C http://cs.yourpdfguides.com/dref/658057 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL

INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ PANEL 3cz66011.fm5 Page 4 Tuesday, January 29, 2002 1:51 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE ELEKTRICKÉ PØIPOJENÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ PØED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTØEBIÈÙ MINISPORÁK A JEHO PØÍSLUŠENSTVÍ OVLÁDACÍ

Více

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691

Vaše uživatelský manuál AEG-ELECTROLUX B98203-5-M http://cs.yourpdfguides.com/dref/2625691 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro AEG-ELECTROLUX B98203-5-M. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P

návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P návod k použití Sklokeramická indukční varná deska EHD68210P 2 electrolux Obsah Electrolux. Thinking of you. Více o nás naleznete na adrese www.electrolux.com Bezpečnostní informace 2 Popis spotřebiče

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana

DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu i na spotřebiči samotném můžete najít důležitá

Více

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu

Інструкція з експлуатації. Инструкция по эксплуатации. www.whirlpool.eu Інструкція з експлуатації Инструкция по эксплуатации www.whirlpool.eu 1 PŘED PŘIPOJENÍM INSTALACE Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od jiných zdrojů tepla. K zajištění dostatečné ventilace je třeba

Více

Návod k použití HB 23GT540R

Návod k použití HB 23GT540R Návod k použití HB 23GT540R Q4ACZM2361 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

Návod k použití HB 63AB521

Návod k použití HB 63AB521 Návod k použití HB 63AB521 Q4ACZM1885 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...

Více

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska

HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska HK634070IB Návod k použití Sklokeramická varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili optimální

Více

Návod k použití HBG 23T550J

Návod k použití HBG 23T550J Návod k použití HBG 23T550J Q4ACZM2353 1 Obsah Bezpečnostní opatření...4 Před montáží... 4 Poznámky k bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel... 7 Tlačítka a

Více

MODEL: MT05 SERIAL NO:

MODEL: MT05 SERIAL NO: MODEL: MT05 1. Pøed instalací a uvedením mikrovlnné trouby do chodu si pozornì pøeètìte tento návod, který je nedílnou souèástí výrobku. Uschovejte pro pozdìjší použití. 2. Do místa dole vepište výrobní

Více

Návod k použití HB 73G4580

Návod k použití HB 73G4580 Návod k použití HB 73G4580 Q4ACZM2162 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...4 Před montáží... 4 Upozornění týkající se Vaší bezpečnosti... 4 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...7 Ovládací panel...

Více

Návod k použití HBA 22R251E

Návod k použití HBA 22R251E Návod k použití HBA 22R251E Q4ACZM1886 1 Obsah Bezpečnostní a výstražné pokyny...4 Před montáží... 4 Pokyny pro Vaši bezpečnost... 5 Příčiny poškození... 6 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací pole...

Více

Návod k použití HB 33AU545

Návod k použití HB 33AU545 Návod k použití HB 33AU545 Q4ACZM2512 1 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění...4 Příčiny poškození... 7 Vaše nová pečicí trouba...8 Ovládací panel... 8 Tlačítka a displej... 9 Volič funkcí... 9 Volič

Více

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění.

NEBEZPEČÍ VAROVÁNÍ. Označuje nebezpečnou situaci, kterou je třeba odvrátit, jinak způsobí vážná poranění. ČESKY Instalace strana 2 Návod k použití Strana DŮLEŽITÉ INFORMACE K BEZPEČNOSTI VAŠE BEZPEČNOST I BEZPEČNOST DALŠÍCH OSOB JE VELMI DŮLEŽITÁ V tomto návodu a na samotném spotřebiči jsou důležitá bezpečnostní

Více

Návod k obsluze HBN 230051

Návod k obsluze HBN 230051 Návod k obsluze HBN 230051 Q4ACZM0250 1 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV

Návod k použití. Trouba ZOB10401XV CS Návod k použití Trouba ZOB10401XV Obsah Bezpečnostní informace 2 Bezpečnostní pokyny 3 Popis spotřebiče 5 Před prvním použitím 5 Denní používání 6 Doplňkové funkce 6 Tipy a rady 7 Čištění a údržba 11

Více

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený

Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím výrobku si pozorně přečtěte přiložený M i k r o v l n n á t r o u b a M I C 2 0 2 X N á v o d k p o u ž i t í M o n t á ž n í n á v o d Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si zakoupil výrobek společnosti CANDY ČR s.r.o. Před prvním použitím

Více

Informace pro uživatele

Informace pro uživatele M y è k a n á d o b í Informace pro uživatele ESF 6280 822 961 401-00-260404-01 c Vážená zákaznice, vážený zákazníku pøeètìte si prosím pozornì tento návod k použití a uschovejte ho i pro další vyhledávání

Více

Návod k použití HBN 360651 B-766-01

Návod k použití HBN 360651 B-766-01 Návod k použití HBN 360651 B-766-01 Aby vaření bylo pro Vás stejným potěšením jako jídlo přečtěte si, prosím, tento návod k použití. Pak můžete využít všechny technické přednosti Vašeho sporáku. Získáte

Více

67670K-MN. indukční varná deska

67670K-MN. indukční varná deska 67670K-MN Návod k použití Sklokeramická indukční varná deska 2 Obsah Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků. Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili

Více

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ

POPIS VÝROBKU AKP 230 CZ AKP 230 CZ Poslední úroveň První úroveň Hliníkový plech na moučníky: Hluboký plech: PŘÍSLUŠENSTVÍ POPIS VÝROBKU 1. Ovládací panel 2. Chladicí ventilátor (není vidět) 3. Horní topné těleso 4. Topné těleso

Více

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu.

NÁVOD K POUŽITÍ. Chcete-li troubu co nejlépe používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte si ho pro další potřebu. 31055026aCZ.fm Page 16 Tuesday, June 27, 2006 6:13 PM NÁVOD K POUŽITÍ INSTALACE...17 RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ... 20 UPOZORNĚNÍ... 20 PŘED POUŽITÍM TROUBY... 21 PŘÍSLUŠENSTVÍ TROUBY... 22 ÚDRŽBA

Více

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200

R-200. Návod k použití MINI TROUBA. česky. Mini trouba R-200 Návod k použití MINI TROUBA R-200 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání

Celkový pohled. Bezpečnostní pokyny. Pokyny pro likvidaci. Ovládání MUM 74.. B-212-01 2 Tento spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti. Spotřebič používejte pouze pro taková množství a v takových časových intervalech, které jsou pro použití v domácnosti obvyklé,

Více

Vestavná elektrická varná deska se spínači

Vestavná elektrická varná deska se spínači PES 3... Název v katalogu: PE 0420 NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE Vestavná elektrická varná deska se spínači Dvouplotýnková elektrická varná deska je kvalitní výrobek, který splňuje technické normy a předpisy

Více

Vaše uživatelský manuál LG MS-2337AR http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212394

Vaše uživatelský manuál LG MS-2337AR http://cs.yourpdfguides.com/dref/1212394 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA FE 1222 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Multifunkční horkovzdušná trouba FE 1222 0 a b c d e 2 3 4 a,b,c,d,e b,c d,e b,c b,c b,c b,c b,c 5 6 Uživatelský manuál Důležité! Před použitím trouby si pečlivě přečtěte uživatelský

Více

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01

Návod k použití, montáži a údržbě S-416-01 Návod k použití, montáži a údržbě ET 513501E S-416-01 Informace k obalovému materiálu a pokyny k likvidaci Vážená zákaznice, vážený zákazníku! Naše vysoce hodnotné výrobky si vyžadují pro dlouhý transport

Více

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL 3cz33007.fm Page 14 Tuesday, November 19, 2002 3:59 PM NÁVOD K POUŽITÍ PØED POUŽITÍM CHLADNIÈKY RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ ODDÍL JAK POUŽÍVAT

Více

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357

Vaše uživatelský manuál SIEMENS WXSP1240BY http://cs.yourpdfguides.com/dref/3655357 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Návod k použití HBN 434350E B-504-01

Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Návod k použití HBN 434350E B-504-01 Obsah Na co musíte dávat pozor.................. 4 Před montáží............................. 4 Bezpečnostní pokyny....................... 5 Příčiny poskození..........................

Více

Pokyny k připojení. Chladící větrák. Přístroj je vybaven chladicím větrákem k chlazení krytu a čelní strany krytu.

Pokyny k připojení. Chladící větrák. Přístroj je vybaven chladicím větrákem k chlazení krytu a čelní strany krytu. Vaše nová trouba Vážený spotřebiteli! Stali jste se majitelem naše nové trouby, která vám umoní rychlou a účinnou přípravu Vašich oblíbených jídel. Přístroj je určen pro pouití v domácnosti. Vícesystémová

Více

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ

60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ 60202010CZ.fm Page 149 Wednesday, May 16, 2007 10:44 AM NÁVOD K POUŽITÍ POPIS SPOTØEBIÈE PØED POUŽITÍM SPOTØEBIÈE RADY K OCHRANÌ ŽIVOTNÍHO PROSTØEDÍ VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNÌNÍ JAK POUŽÍVAT CHLADICÍ

Více

Návod k použití HBC 86K753

Návod k použití HBC 86K753 Návod k použití HBC 86K753 Q4ACZM0244 1 Obsah Bezpečnostní pokyny...5 Před instalací... 5 Pokyny pro vaši bezpečnost... 5 Pokyny k mikrovlnné troubě... 7 Příčiny poruch... 10 Ovládací pole... 11 Váš nový

Více

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630

ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 ELEKTRICKÁ MULTIFUNKČNÍ TROUBA B154, B155, B155.1, B185, B187, B187.1, B187.2,B190, B201, B205, B209, B230, B550, B710 P610, P615, P620, P625, P630 Pro budoucí použití si prosím poznamenejte následující

Více

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575

R-575. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-575 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-575 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565

R-565. Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR. česky. Tyčový mixér R-565 Návod k použití TYČOVÝ MIXÉR R-565 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více