Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Stavba č. 8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE. A."

Transkript

1 ATELIER PROJEKTOVÁNÍ INŽENÝRSKÝCH STAVEB s.r.o. DVZ

2 Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) SKLADBA DOKUMENTACE A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení stavby B.1 Přehledná situace B.2 Koordinační situace C. Stavební část C.1 Technická zpráva viz příloha A C.2 Situace viz. příloha B.2 C.3 Podélný profil C.4 Vzorové příčné řezy C.5 Charakteristické příčné řezy C.6 Vytyčovací situace C.7 Výkaz výměr

3 OBSAH PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ... 3 a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 3 b) Předpokládaný průběh stavby... 3 c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán)... 3 d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití... 3 e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí... 3 f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ... 4 Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace:...4 a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby...4 b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace...4 c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady...4 d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje)...4 e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum...4 f) Diagnostický průzkum konstrukcí...4 g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech...4 Není řešeno vzhledem k charakteru stavby....4 h) Klimatologické údaje...5 i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY)... 5 a) Způsob číslování a značení...5 b) Určení jednotlivých částí stavby...5 c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory PODMÍNKY REALIZACE STAVBY... 5 a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků...5 b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti...5 c) Zajištění přístupu na stavbu...5 d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ)... 6 a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat: 6 b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ... 6 a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání...6 b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY Souhrnný technický popis Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro: Pozemní komunikace Mostní objekty a zdi Odvodnění PK Tunely, podzemní stavby a galerie: Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony: Vybavení PK:... 7 Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 1

4 Objekty ostatních skupin objektů: VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY... 7 a) Rozsah dotčení...7 Ochranná pásma:...7 Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy... 8 Ochranná pásma telekomunikačních vedení... 9 b) podmínky pro zásah...9 c) způsob ochrany nebo úprav...9 d) vliv na stavebně technické řešení stavby...9 netýká se ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ... 9 Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou:...9 a) bourací práce...9 b) kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada...9 c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu...9 d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch...9 e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace...9 f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa...10 g) zásah do jiných pozemků...10 h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury...10 a vodních toků NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY Určení a zdůvodnění nároků stavby na: VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy:...10 a) Ochranu krajiny a přírody b) Hluk c) Emise z dopravy d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě f) Nakládání s odpady OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou:...12 a) Mechanická odolnost a stabilita b) Požární bezpečnost c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí d) Ochrana proti hluku e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK) f) úspora energie a ochrana tepla DALŠÍ POŽADAVKY Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:...13 a) Užitných vlastností stavby b) zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí d) splnění požadavek dotčených orgánů Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 2

5 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Označení stavby: Název stavby: Kraj: Katastrální území: Obec: Druh stavby: Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) Hlavní město Praha Komořany Hlavní město Praha Dočasná stavba Objednatel stavby: Název a adresa: Hlavní město Praha Mariánské nám Praha 1 IČO: Zhotovitel projektové dokumentace: Název a adresa: IČO: Hlavní inženýr projektu: Ing. Radek Cerman Stupeň dokumentace: DVZ Ateliér projektování inženýrských staveb s.r.o. Ohradní 24B, Praha 4 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ a) Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění Předmětem této stavby je výstavba provizorních přístupových komunikací pro zhotovení průzkumu a zpevnění ploch v místech plánovaných vrtů inženýrsko-geologického průzkumu pro příjezd vrtné soupravy. b) Předpokládaný průběh stavby Předpokládaná doba trvání stavebních prací jsou 2 měsíce. c) Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně plnění jeho podmínek (je-li vydán) Jedná se o dočasnou stavbu. d) Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití V současné době je v území částečně zhotovena deponie výrubu z Komořanského tunelu. Z části je stavba na rostlém terénu, který je svažitý směrem na severozápad. e) Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 3

6 Stavbou se nijak nezhorší dopad z provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí. f) Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření Vztahy na dosavadní využití území: viz bod d) Vztahy na ostatní plánované stavby v zájmovém území Nejsou žádné plánované stavby v zájmovém území. Změny staveb dotčených navrhovanou stavbou Stavbou nebudou žádné změny jiných staveb. 3. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ A PRŮZKUMŮ Výčet podkladů a průzkumů použitých pro vypracování projektové dokumentace: a) Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby Vzhledem k charakteru stavby žádná předchozí dokumentace neexistuje. b) Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace Vzhledem k charakteru stavby není třeba řešit. c) Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady Jako podklad pro zpracování dokumentace bylo provedeno: - zajištění digitální katastrální mapy - výškopisné a polohopisné zaměření (PRAGOPROJEKT, a.s ) - zadávací dokumentace pro podrobný inženýrsko-geologický průzkum (PRAGOPROJEKT, a.s ) d) Dopravní průzkum (studie, dopravní údaje) Dopravní průzkum nebyl prováděn. e) Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum Vzhledem k charakteru stavby nebylo prováděno. f) Diagnostický průzkum konstrukcí Vzhledem k charakteru stavby nebylo prováděno. g) Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech Není řešeno vzhledem k charakteru stavby. Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 4

7 h) Klimatologické údaje Dané území se podle Quittovy klasifikace nachází v klimatické oblasti W2. Podle Atlasu podnebí Česka 2007 jde o teplou oblast s mírnou zimou, průměrná roční teplota je 8-10 C, roční úhrn srážek je mm. i) Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně Vzhledem k charakteru stavby nebylo prováděno. 4. ČLENĚNÍ STAVBY (JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ STAVBY) a) Způsob číslování a značení Číslování a značení je v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. b) Určení jednotlivých částí stavby Projektová dokumentace není dále členěna. c) Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory A B C Průvodní zpráva Souhrnné řešení stavby B.1 Přehledná situace B.2 Koordinační situace Stavební část C.1 Technická zpráva viz. A C.2 Situace - viz. B.2 C.3 Podélné profily C.4 Vzorové příčné řezy C.5 Charakteristické příčné řezy C.6 Vytyčovací situace 5. PODMÍNKY REALIZACE STAVBY a) Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků Nejsou žádné vazby na stavby jiných stavebníků. b) Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti Výstavba částí stavby bude probíhat současně. c) Zajištění přístupu na stavbu Přístup na stavbu bude zajištěn z Komořanské ulice. d) Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 5

8 Pro stavbu nejsou stanoveny žádné objížďky a výluky dopravy. 6. PŘEHLED BUDOUCÍCH VLASTNÍKŮ (SPRÁVCŮ) a) Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví nebo je budou spravovat: Neuvádí se, jedná se o dočasné přístupové cesty. b) Způsob užívání jednotlivých objektů stavby Komunikace budou sloužit pro zpřístupnění území vrtnou soupravou pro zhotovení inženýrskogeologického průzkumu. 7. PŘEDÁVÁNÍ ČÁSTÍ STAVBY DO UŽÍVÁNÍ a) Možnosti (návrh) postupného předávání části stavby (úsek, objekt) do užívání Stavba bude do užívání předána jako celek. b) Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby Netýká se. 8. SOUHRNNÝ TECHNICKÝ POPIS STAVBY 8.1. Souhrnný technický popis Celková délka úpravy je 846,5 m Druh stavby: dočasná stavba Komunikace: Přístupové komunikace kategorie P4,0/ Technický popis jednotlivých objektů a jejich součástí stanoví pro: Pozemní komunikace V rámci této stavby je navrženo zpevnění komunikací pro příjezd vrtné soupravy pro zhotovení inženýrsko-geologického průzkumu. Navržené komunikace jsou šíře 3,0 m s nezpevněnými krajnicemi šíře 0,50 m. Krajnice a vozovka je převážně budována z vrstvy štěrkodrti tl. 0,20 m. V místech s výsledným sklonem větším než 11 % a v místě napojení na ulici Komořanská je komunikace zpevněna betonovými panely tloušťky 0,22 m s podsypem z drobného kameniva třídy C tl. 0,05 m s přesahem o 20 cm. V místě napojení na ulici Komořanská bude stávající svodidlo odstraněno na délku 32 m a osazeny dlouhé výškové náběhy. Stávající příkop podél ulice Komořanská bude zatrubněn na délku 11,5 m plastovými troubami pevnosti SN 10 se šikmými čely. V místě napojení na ulici Komořanská byly prověřeny rozhledové poměry sjezdu DZ=40 m. Před zahájením stavby budou vykáceny náletové křoviny v celkové ploše 560 m2 a provedeno sejmutí drnových vrstev v tl. 0,2 m. Drnové vrstvy budou rozprostřeny v ploše dočasného záboru na pozemku p.č.753/1. Dále bude rozebráno drátěné oplocení dl.9 m. Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 6

9 Konstrukce přístupové komunikace štěrková vozovka: ŠD A 0/32 G E 200 mm ČSN EN 13285, ČSN Celkem nové vrstvy min. 200 mm Konstrukce přístupové komunikace panelová vozovka: BET. PANEL 3x1,5x0,22m 220 mm ČSN PODSYP Z DR. KAM. FRAKCE 0/4 TŘ. C 50 mm ČSN EN A1 Celkem nové vrstvy min. 270 mm Na pláni vozovky musí být dosažen Edef,2 = 30 MPa Mostní objekty a zdi Nejsou součástí stavby Odvodnění PK Odvodnění komunikace bude příčným a podélným sklonem do okolní zeleně. Stávající příkop podél ulice Komořanská bude zatrubněn plastovými troubami pevnosti SN 10 se šikmými čely Tunely, podzemní stavby a galerie: Nejsou součástí stavby Obslužná zařízení, veřejná parkoviště, únikové zóny a protihlukové clony: Nejsou součástí stavby Vybavení PK: Podél ulice Komořanská bude zrušeno svodidlo tak, aby byl umožněn sjezd na přístupovou komunikaci. Na konce přerušeného svodidla bude osazen dlouhý výškový náběh Objekty ostatních skupin objektů: Součástí stavby nejsou žádné jiné objekty. 9. VÝSLEDKY A ZÁVĚRY Z PODKLADŮ, PRŮZKUMŮ A MĚŘENÍ Podkladem pro návrh bylo: - geodetické polohopisné a výškopisné zaměření, provedl zpracovatel dokumentace , zaměření je součástí koordinační situace, ze zaměření byl vytvořen digitální model terénu, z kterého bylo odečteno zaměření v příčných a podélných řezech 10. DOTČENÁ OCHRANNÁ PÁSMA, CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ, ZÁTOPOVÁ ÚZEMÍ, KULTURNÍ PAMÁTKY a) Rozsah dotčení Ochranná pásma: Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 7

10 Ochranná pásma, která je nutno respektovat ve smyslu jednotlivých zákonů pro pozemní komunikace, vodohospodářské objekty, plynárenská a teplárenská zařízení a inženýrské sítě. Pozemní komunikace zákon č. 13/1997 Sb. Silniční ochranná pásma jsou určena zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v 30. K ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy a provozu na nich mimo souvisle zastavěné území obcí slouží silniční ochranná pásma. Silniční ochranné pásmo pro nově budovanou nebo rekonstruovanou dálnici, silnici a místní komunikaci I. nebo II. třídy vzniká na základě rozhodnutí o umístění stavby. Silničním ochranným pásmem se pro účely tohoto zákona rozumí prostor ohraničený svislými plochami vedenými do výšky 50 m a ve vzdálenosti: a) 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku, b) 50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy a ostatních místních komunikací I. třídy, c) 15 m od osy vozovky nebo od osy přilehlého jízdního pásu silnice II. třídy nebo III. třídy a místní komunikace II. třídy. Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok jsou určena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v 23. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu: u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně... 1,5m, u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm,... 2,5m, u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně nebo nad průměr 500 mm od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m. Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy Ochranná pásma zařízení elektrizační soustavy jsou určena zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), v 46. Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany: a) u napětí nad 1 kv a do 35 kv včetně pro vodiče bez izolace... 7 m, pro vodiče s izolací základní... 2 m, pro závěsná kabelová vedení... 1 m, b) u napětí nad 35 kv a do 110 kv včetně pro vodiče bez izolace m, pro vodiče s izolací základní... 5 m, c). u napětí nad 110 kv a do 220 kv včetně 15 m, d). u napětí nad 220 kv a do 400 kv včetně 20 m, e). u napětí nad 400 kv 30 m, Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 8

11 f).. u závěsného kabelového vedení 110 kv 2 m, g). u zařízení vlastní telekomunikační sítě držitele licence 1 m. Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do napětí 110 kv včetně a vedení řídicí a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu; u podzemního vedení nad 110 kv činí 3 m po obou stranách krajního kabelu. Ochranná pásma telekomunikačních vedení Ochranná pásma telekomunikačních vedení jsou určena zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) v 102, 103. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. b) podmínky pro zásah Stavba nezasahuje do žádného chráněného území, neprochází přes vymezené prvky ÚSES, v přímém sousedství nejsou kulturní památky. Nejsou zde ložiska pro dobývání nerostů ani zátopové území. c) způsob ochrany nebo úprav Obecně platí zásada dodržení předpisů týkajících se činností v ochranných pásmech dotčených sítí a povinnost kontaktovat správce, nebo jím pověřenou osobu pokud dojde ke styku stavby s vedením sítí a povinnost dodavatele respektovat podmínky stanovené správcem sítě, nebo jeho zástupcem. d) vliv na stavebně technické řešení stavby netýká se 11. ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou: a) bourací práce Bude rozebráno svodidlo podél ulice Komořanská v délce 32 m. b) kácení mimolesní zeleně a jejich případná náhrada V rámci stavby dojde ke kácení náletových křovin v ploše 560 m2. c) rozsah zemních prací a konečná úprava terénu Zemní práce budou prováděny pro výkopy a násypy přístupových komunikací. d) ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch Není součástí stavby. e) zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace Stavbou nebude zasažen pozemek ZPF. Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 9

12 f) zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa Stavbou nedojde k zásahu do pozemků určených k plnění funkce lesa g) zásah do jiných pozemků Stavba přístupových komunikací bude probíhat pouze na pozemcích v majetku Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2/2, Staré Město, Praha 1 h) vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků Stavba nevyvolá žádné změny dopravní a technické infrastruktury. 12. NÁROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJÍ POTŘEBY Určení a zdůvodnění nároků stavby na: a) Všechny druhy energií Vzhledem k charakteru stavby budou využity místní případně mobilní zdroje (dieselagregáty, atd). b) Telekomunikace Předpokládá se použití mobilních telefonů. c) Vodní hospodářství Voda bude na stavbu dovážena. V prostoru stavby budou umístěna chemická WC. Srážkové vody budou odváděny v průběhu stavby do okolního terénu. Voda takto odváděná nesmí obsahovat kontaminované látky a musí být zabráněno znečištění mechanickými usazeninami. d) Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování Stavba bude napojena na stávající síť městských komunikací. Při výstavbě přístupových komunikací bude na stávající ulici Komořanské osazeno typové DIO dle TP 66 dle schématu B/1 nebo B/5.2 a svislé dopravní značky IP22 vjezd a výjezd ze stavby s fólií třídy 1 2ks. e) Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě) Nepředpokládá se napojení stavby na technickou infrastrukturu. f) Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby Užíváním přístupové komunikace budou vznikat běžné odpady z údržby a provozu (uliční smetky, odpady z oprav vozovky a z údržby zelených ploch, event. odpady z havárií vozidel). Nakládání s těmito odpady bude řešeno současně s odpady z příslušného střediska údržby správce komunikace. 13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA PK NA ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, případně minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy: a) Ochranu krajiny a přírody Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 10

13 Navržené technické řešení rekonstrukce nebude mít negativní vliv na zdraví a životní prostředí. b) Hluk Provozem po přístupové komunikaci nedojde ke zhoršení stávajících podmínek. c) Emise z dopravy Provozem po přístupové komunikaci nedojde ke zhoršení stávajících podmínek. d) Vliv znečistěných vod na vodní toky a vodní zdroje Provozem po přístupové komunikaci nedojde ke zhoršení stávajících podmínek. Veškeré vody z komunikací jsou odvedeny do okolní zeleně. e) Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů. Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví. Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou. Některé základní právní předpisy: Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Nařízení vlády č.591/2006sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů. Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 11

14 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky. Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků. Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. f) Nakládání s odpady Nakládání s odpady musí být prováděno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., vyhláškami č. 376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 382/2001 Sb., 383/2001 Sb., 384/2001 Sb. a rovněž v souladu s dalšími souvisejícími předpisy (zákony č. 254/2001 Sb., 258/2000 Sb., 111/1994 Sb., vyhláška č. 478/2000 Sb. aj.), vždy ve znění pozdějších předpisů. Na stavbě budou vznikat převážně odpady kategorie ostatní, jedná se o stavební odpady (beton, ocel, asfalt, kabely, kamenivo apod.) Většinu těchto odpadů lze recyklovat, zbylé budou uloženy na skládku příslušného typu. Po dobu výstavby musí být na stavbě k dispozici materiály na likvidaci následků možných havárií stavebních strojů. Odpad vzniklý v souvislosti s havárií (únik kontaminovaných kapalin z poškozených vozidel do prostředí), jako jsou použité materiály pro zachycování olejů, zemina znečištěná ropnými látkami, směsi olejů s vodou apod., musí být vždy zneškodněn odbornou firmou, mající oprávnění k činnosti v tomto oboru. Množství produkovaného odpadu z provozu závisí na provozních podmínkách v daném úseku silnice. O produkci a způsobu zneškodnění musí být vedena provozovatelem evidence. Odpady vzniklé údržbou a provozem komunikace budou pracovníky správce komunikace podle povahy odpadu a jeho množství shromažďovány nebo okamžitě odváženy na místo zneškodnění. 14. OBECNÉ POŽADAVKY NA BEZPEČNOST A UŽITNÉ VLASTNOSTI Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnila základní požadavky, kterými jsou: a) Mechanická odolnost a stabilita Konstrukce přístupových cest je navržena jako dočasná. b) Požární bezpečnost Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. c) Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí Jedná se o dočasnou cestu. d) Ochrana proti hluku Vzhledem k charakteru komunikace druhu stavby (přístupová komunikace) není řešeno. Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 12

15 e) bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na PK) Je zaručena respektováním zákona 361/200 O provozu na pozemních komunikacích, rekonstrukcí se zlepší stávající podmínky f) úspora energie a ochrana tepla Vzhledem k charakteru stavby není řešeno. 15. DALŠÍ POŽADAVKY Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení: a) Užitných vlastností stavby Je zaručeno podmínkami návrhu, v tomto případě podmínkami pro návrh konstrukce vozovky. b) zabezpečení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace Komunikace nebudou užívány osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. c) ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí Na stavbu nebudou mít vliv žádné škodlivé účinky prostředí, kromě běžných (vliv dešťové vody, vliv vlhkosti na betonové konstrukce) s jejímž vlivem návrh počítá, žádná speciální opatření nejsou navrhována. Odolnost betonových konstrukcí proti chloridům je zaručena použitou třídou betonu. d) splnění požadavek dotčených orgánů Bude doplněno po jejich eventuálním vznesení. Vypracoval: Ing. Radek Kopecký V Praze Stavba č Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem (SO 202 DVZ zpřístupnění území) 13

16 ULICE KOMOŘANSKÁ KOMOŘANY PRAŽSKÝ OKRUH LOCHKOV PRAŽSKÝ OKRUH JESENICE ULICE KOMOŘANSKÁ ZBRASLAV LEGENDA BAREV: OMI MHMP PŘEHLEDNÁ SITUACE DVZ B.1

17 M 1:1000 / 10 9 /11 / /1 753 / / / / / /6 /5 /8 / 7 OMI MHMP DVZ B.2

18 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TRASA 101_A SKLONOVÉ POMĚRY: (1.03) 3.31% R= T= Y= (34.15) 0.16% R= T= Y= (66.47) -1.30% R= T= Y= KOMOŘANY 71.65(46.30) -9.80% R= T= Y= _C _I R= R= T= T= Y= Y= (29.62) -9.00% _E _D R= T= Y= (10.30) -1.00% R= T= Y= _F 58.78(50.73) % _G KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TRASA 101_C SKLONOVÉ POMĚRY: R= T= Y= (9.83) -3.00% (30.50) 0.12% TRASA 101_H R= T= Y= (19.14) -0.85% KOMOŘANY R= T= Y= R= T= Y= (6.33) -7.70% (8.21) -1.00% R= T= Y= (27.85) % PODÉLNÉ PROFILY - 1. ČÁST M 1:1000/ (9.39) % (7.04) % (29.62) -9.00% R= T= Y= (41.07) -1.00% R= T= Y= (7.08) -1.00% KLOPENÍ: KLOPENÍ: % -3.0% % KÓTY NIVELETY: % % -3.0% % KÓTY NIVELETY: KÓTY TERÉNU: B.p.v SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: SMĚROVÉ POMĚRY: P= R= R= L= P= P= 3.61 R= L= R= P= R= P= KÓTY TERÉNU: B.p.v. SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: SMĚROVÉ POMĚRY: 0.00 P= R= P= R= P= OMI MHMP PODÉLNÉ PROFILY - 1. ČÁST DVZ C.3.1

19 PODÉLNÉ PROFILY - 2.ČÁST M 1:1000/100 KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TRASA 101_D SKLONOVÉ POMĚRY: R= T= Y= (3.00) -3.00% KOMOŘANY 38.49(37.09) % TRASA 101_K KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ SKLONOVÉ POMĚRY: R= T= Y= (3.45) 3.00% (31.84) % KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ SKLONOVÉ POMĚRY: R= T= (4.99) Y= % (37.73) % KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ SKLONOVÉ POMĚRY: R= T= Y= (2.14) -3.00% (14.69) -1.00% KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ KOMOŘANY KOMOŘANY KOMOŘANY KOMOŘANY TRASA 101_E TRASA 101_F TRASA 101_G TRASA 101_H SKLONOVÉ POMĚRY: R= T= Y= (2.31) 3.00% R= T= Y= (4.48) % 10.03(5.03) % KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ TRASA 101_I SKLONOVÉ POMĚRY: KOMOŘANY 18.11(14.61) -7.98% R= T= Y= (6.96) % POZN. PODÉLNÉ PROFILY VĚTVÍ B1-B4 NEJSOU DOKLADOVÁNY. VĚTVE JSOU VEDENY V ROVINĚ PO TERÉNU % KLOPENÍ: KLOPENÍ: KLOPENÍ: KLOPENÍ: % % % KLOPENÍ: 3.0% 3.0% KLOPENÍ: % -3.0% -3.0% -12.5% 12.5% 0.1% -3.0% KÓTY NIVELETY: KÓTY NIVELETY: KÓTY TERÉNU: -1.0% -3.0% B.p.v. SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: % KÓTY NIVELETY: KÓTY TERÉNU: SROVNÁVACÍ ROVINA: SMĚROVÉ POMĚRY: P= STANIČENÍ: 0.0 SMĚROVÉ POMĚRY: B.p.v. P= KÓTY NIVELETY: KÓTY TERÉNU: SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: 0.0 SMĚROVÉ POMĚRY: B.p.v P= KÓTY NIVELETY: KÓTY TERÉNU: SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: 0.0 SMĚROVÉ POMĚRY: B.p.v. P= KÓTY NIVELETY: KÓTY TERÉNU: SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: 0.0 SMĚROVÉ POMĚRY: B.p.v. P= KÓTY TERÉNU: B.p.v. SROVNÁVACÍ ROVINA: STANIČENÍ: SMĚROVÉ POMĚRY: P= OMI MHMP PODÉLNÉ PROFILY - 2. ČÁST DVZ C.3.2

20 VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:50 P4,0/20 KOMUNIKACE SE ŠTĚRKOVOU VOZOVKOU P4,0/20 KOMUNIKACE S PANELOVOU VOZOVKOU 1:2 1:2,5 1:2 1:2,5 OMI MHMP VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DVZ C.4

21 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY M 1:100 TRASA 101_A TRASA 101_A 0, , TRASA 101_A 0, TRASA 101_A 0, TRASA 101_C 0, ,74 1,78 231,829 1,83 1,87 1,83 239,000 1:2,5 1:2 230,000 TRASA 101_C 0, ,07 0,11 230,152 0,15 0,20 0,16 1,03 1,07 241,029 1,03 0,98 0,94 1:2 237,000 TRASA 101_A 0, ,01 1,05 241,007 1,01 0,96 0,92 1:2,5 1:2,5 239,000 1:2,5 TRASA 101_A 0, ,000 TRASA 101_C 0, ,37 0,41 240,364 0,36 0,32 0,28 8,87 8,91 238,866 8,87 8,82 8,78 1:2 1:2 TRASA 101_A 0, ,000 1:2 4,15 4,19 234,144 4,14 4,10 4,06 1:2,5 232,000 TRASA 101_A 0, ,13 1,17 1:2 231,128 1,13 1,08 1,04 8,00 8,04 227,995 7,99 7,95 7,91 1:2,5 1:2,5 TRASA 101_A 0, ,72 1,76 221,808 1,81 1,85 1,81 0,31 0,35 220,390 0,39 0,43 0,40 1:2 217,000 1:2,5 1:2 218,000 TRASA 101_A 0, :2,5 1:2 228,000 1:2,5 0,33 0,37 220,418 0,42 0,46 0,42 1:2 1:2,5 4,67 4,71 224,750 4,75 4,79 4,76 1:2 OMI MHMP 237, , ,000 CHARAKTERISTICKÉ PŘÍČNÉ ŘEZY DVZ C.5

22 /10 /9 /11 / / C 11A 6C / A /18 5C 4C 9A 3C 1H 12A 2C 3 13A 0.0 1C 22A A /6 5 87/ 2A 1A Ov 46 87/ D /4 5A 3A 14A 2F 20A 759 6A 7A 8A 4A 1E 1F 1D 18A 17A 16A Dne: A 1I N A 44 /8 /7 OMI MHMP DVZ C.6

23 ATELIER PROJEKTOV AN1 INZENYRSKYCH STAVEB s.r.o. AKCE: OHRADN[ 2 48 St. c Komunikacnr propojenr Prahy 12 s Pra:ZskYm okruhem PRAHA 4 so 202- DVZ- zpristupneni uzemi a p 1 s ZADAVATEL: HL.IN Z.PROJ EKTU: ODP.PROJEKTANT: KO NTROLOVAL: ZAK. ~ I SLO: ln G. RADEK CERMAN lng. RAD EK KO PEifKY ln G. JOS EF JIROTKA 11 OMI MHMP ~ /jl.-t_, ~ - ~--- FORMATO A4: 3 KO: PRAHA MO: PRAHA { 2 VÝKAZ VÝMĚR v DVZ ~ 2975/08 DATUM: SRPEN 2014 ~ I SLO OBJEKTU: STUP.PROJ. MERiT. PRiLDHA: C.7

24 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: St. č.8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj Projektant: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 0,00 Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% 0,00 0,00 15,00% 0,00 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 2

25 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ Kód: Stavba: St. č.8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ Náklady stavby celkem 0,00 0, DVZ - zpřístupnění území 0,00 0,00 STA Strana 2 z 2

26 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: St. č.8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem Objekt: DVZ - zpřístupnění území KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: Projektant: IČ: DIČ: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Poznámka: Cena bez DPH 0,00 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00 Cena s DPH v CZK 0,00 Strana 1 z 5

27 REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Objekt: St. č.8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem DVZ - zpřístupnění území Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 HSV - Práce a dodávky HSV 0, Zemní práce 0, Komunikace 0, Ostatní konstrukce a práce-bourání 0, Přesun hmot 0,00 Strana 2 z 5

28 SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: St. č.8560 Komunikační propojení Prahy 12 s Pražským okruhem DVZ - zpřístupnění území Místo: Datum: Zadavatel: Projektant: Uchazeč: PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Náklady soupisu celkem 0,00 D HSV Práce a dodávky HSV 0,00 D 1 Zemní práce 0,00 1 K Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2 m2 560,000 0,00 2 K R Likvidace křovin a stromů průměru kmene do 100 mm m2 560,000 0,00 VV spálení na hromadách, štěpkování, popř odvoz na skládku, vč. uložení a poplatku VV ,000 3 K Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m ,300 0,00 VV sejmití ornice, vč. drnových vrstev VV 1366, ,300 4 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 1 a 2 objem do 5000 m3 m ,160 0,00 VV "odhad 80 % " 2925,2*0, ,160 5 K Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 m3 585,040 0,00 VV "odhad 20 % " 2925,2*0,2 585,040 6 K Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 m ,600 0,00 VV 2925,2/ ,600 7 K Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m ,500 0,00 VV 'odvoz na mezideponii' 1914, ,100 VV 'odvoz pro uložení do násypů' 1011, ,100 VV 'odvoz ornice pro rozprostření' 1366, ,300 VV Součet 4 291,500 8 K Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 95 % PS m ,100 0,00 9 K Uložení sypaniny na skládky m ,500 0,00 Strana 3 z 5

29 PČ Typ Kód Popis MJ Množství VV 'uložení na mezideponii' 1914, ,100 VV 'uložení pro násypy' 1011, ,100 VV 'uložení ornice pro rozprostření' 1366, ,300 VV Součet 4 291,500 J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 10 K Úprava pláně v zářezech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m ,050 0,00 VV 3365, , K Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m ,500 0,00 VV 1366,3/0, ,500 D 5 Komunikace 0,00 12 K Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m ,550 0,00 13 K Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm m2 751,500 0,00 VV 751,5 751, M panel silniční 300x150x21,5 cm - použitý obratovost 50% kus 167,000 0,00 VV 751,5/4,5 167,000 D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 15 K Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 12 m se zaberaněním sloupků do 2 m m 17,600 0,00 VV N2 výškový náběh VV 8,8*2 17, K R Dopravně inženýrská opatření kpl 1,000 0,00 VV VV DIO komplet dle TP 66 schéma B/1 nebo B/5.2 + DZ IP22 " vjezd a výjezd ze stavby" - fólie tř. 1 2ks VV 1 1, K R Zřízení propustku z trub plastových PE SN10 rýhovaných se spojkami nebo s hrdlem DN 400 mm, kompletní provedení, vč. všech souvisejících prací, vč. montáže a dodávky trub, seříznutí čel, popř. m 11,500 0,00 zemních prací, vč. odvozů a likvidace přebytků 18 K Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí m 32,000 0,00 VV odstranění svodidla NH4 VV 32 32, K Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 2,000 0,00 VV vč. odvozu do sběrných surovin VV 2 2, K Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m m 9,000 0,00 VV vč. odvozu do sběrných surovin VV 9 9,000 D 998 Přesun hmot 0,00 Strana 4 z 5

30 PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 21 K Přesun hmot pro pozemní komunikace a letiště s krytem montovaným z ŽB dílců t 459,134 0,00 Strana 5 z 5

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 24 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M012/006a Rekonstrukce polní cesty C6, k.ú. Helvíkovice KSO: 82229 CC-CZ: 21121 Místo: k.ú. Helvíkovice Datum: 5.8.2015 Zadavatel: Obec Helvíkovice IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost

Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C21 v k. ú. Čeperka. NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Stavba: Rekonstrukce a výstavba polní cesty C v k. ú. Čeperka NELL PROJEKT s. r. o.,plesníkova 5559, 760 05 Zlín Projektová a inženýrská činnost Akce Stupeň Stavebník : Rekonstrukce a výstavba polní cesty

Více

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice

POLNÍ CESTA C8 A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 1 8, 7 1 9, 7 2 5, 6 8 1. Jana Čarka 1863/7 370 06 České Budějovice POLNÍ CESTA C8 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 8 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R E

Více

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka

Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka ING. JIŘÍ LEBEDA, spol. s r.o. Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka Chodník Stružinec sv. Jan zastávka BUS u rybníka A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah Obsah... 1 1 Identifikační údaje... 2 2 Základní

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky

PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky PRŮVODNÍ ZPRÁVA Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích, Pečky Příloha č. A Vypracoval: Daniel Kadavý Stezka pro pěší a cyklisty ve Velkých Chvalovicích Stránka 1 Obsah 1.Identifikační údaje...

Více

Kateřinská - Podpolí

Kateřinská - Podpolí Lesní cesta Kateřinská - Podpolí VLS ČR, s. p. divize Plumlov ZHOTOVITEL: MSS projekt s. r. o. OBJEDNATEL: VLS ČR, s. p. divize Plumlov DATUM: 07/2013 VYHOTOVIL: Petr Jeřábek ČÍSLO PARÉ: Obsah A. Průvodní

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY PRŮVODNÍ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: a) Označení stavby: Název stavby : Místo stavby: Kraj: BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY A OPRAVA KOMUNIKACE

Více

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30.

REKAPITULACE STAVBY. POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory. Stavba: CZK 1 686 172,90. Cena s DPH 1 393 531,30. REKAPITULACE STAVBY Stavba: POSP052-2012 - Litovel-autobusová zastávka Tři Dvory Místo: Datum: 06.03.2013 Zadavatel: IČ: 00299138 Město Litovel DIČ: CZ 00299138 Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ:

Více

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah:

A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA POLNÍ CESTA C12. k. ú. K L Í N O V I C E, p a r. č. 7 2 9. Obsah: POLNÍ CESTA C12 D o k u m e n t a c e p r o s t a v e b n í p o v o l e n í D o k u m e n t a c e p r o p r o v e d e n í s t a v b y S O 1 0 1 P O L N Í C E S T A C 1 2 K R A J J I H O Č E S K Ý O K R

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Místní komunikace, chodníky a odvodnění Rychnov na Moravě Rekonstrukce Rychnov na Moravě Katastrální

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 3.6.1.10. Stavba: 1078-14-3. Most přes Metuji Náchod Běloves, Lázeňská ulice. ASPE 9 Firma: MDS Projekt s.r.o. Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Náchod Běloves, Lázeňská ulice Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: MDS Projekt s.r.o. Základní cena: Kč Cena celková: DPH: Cena s daní:

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91.

KRYCÍ LIST SOUPISU. 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací. Soupis: 3 463 994,14. Cena s DPH v CZK 4 191 432,91. KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: POSP050-2012 - Silnice II-447-Tři Dvory 2 - SO 102- Chodníky a vjezdy 2-1 - SO 102- Chodníky a vjezdy-soupis prací KSO: 822 29 Místo: Datum: 22.02.2013 Zadavatel:

Více

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Ing. Leoš Kučeřík 671 64 BOŽICE 441 TEL. 606 225 031 A. PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DSP MÍSTNÍ KOMUNIKACE VÝSTAVBA RD V OBCI ŽELETICE INVESTOR: OBEC ŽELETICE ŽELETICE 49 671 34 DATUM: LISTOPAD

Více

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Základní škola Černošice. Cena s DPH v CZK 16 782 579,00 13 869 900,00. Cena bez DPH MUC072. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: KSO: CC-CZ: Místo: Černošice Datum: 16.3.2016 Zadavatel: IČ: 00241121 Město Černošice, Riegerova 1209, 25228 Černošice Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Více

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MODERNIZACE LESNÍCH CEST 2.ETAPA- Arch. č.: 103 MĚSTSKÉ LESY LITOMYŠL Datum 03/2013 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Seznam příloh: A. Průvodní zpráva B. Souhrnné řešení B.1 Celková situace stavby 1:10 000 B.2 Koordinační situace Ortofotomapa 1:10 000 B.3.1 Situace dotčených pozemků SO 101 1:2 000 B.3.2 Situace dotčených

Více

Tabulka kubatur -DN 1000 dl.41,3 m číslo staničení vzdál.prof. výkopy násypy úprava pláně SO profilu km m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m m m2 m2 m2 m3 0,0893 8,03 5,63 5,58 1,6 12,75 8,03 102,38 5,63 71,7825 5,58

Více

A. Průvodní a technická zpráva

A. Průvodní a technická zpráva A. Průvodní a technická zpráva A.1. Průvodní zpráva 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby: Úprava odvodnění ul. Krhovické Hodonice b) Stavebník: Obec Hodonice, Obecní 287, 671 25 Hodonice IČ: 00292788

Více

Obsah: 1. Identifikační údaje

Obsah: 1. Identifikační údaje Obsah: 1. Identifikační údaje 2. Základní údaje o stavbě a) popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění b) předpokládaný průběh stavby c) vazby na regulační plány, územní plán, případně územně

Více

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00

Místo: Praha - Trója Datum: 10.09.2015. Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 0,00 21,00% 0,00 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 0,00 KRYCÍ LIST SOUISU Dílo: Objekt: Celková přestavba na Císařském ostrově, st. 6963, et. 0008 - kompenzační opatření Soupis: KSO: CC-CZ: Místo: raha - Trója Datum: 10.09.2015 Zadavatel: OTI MHM Uchazeč: rojektant:

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 -

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4 - 1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4 - OBSAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...- 4-1.1. Označení stavby... - 4-1.2. Stavebník... - 4-1.3. Zpracovatel projektu... - 4-2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY...- 5-2.1. Umístění stavby... - 5-2.2. Stavební pozemek...

Více

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68

REKAPITULACE STAVBY Stavba: Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 Cena bez DPH 8 631 141,32 8 631 141,32 1 812 539,68 REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 470714 Horní Počernice - Rekonstrukce objektu Náchodská 754 KSO: CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum: 30.6.2015 Zadavatel: Městská část Paraha 20, Jívanská 647/10, 193

Více

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 V K. Ú. VÁCLAVÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP) A REALIZACI STAVBY (RDS) TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje objektu Stavba : Místo stavby: Kraj: Obec: VEDLEJŠÍ POLNÍ KOMUNIKACE C7 lokalita se nachází v k. ú. Václaví Liberecký Rovensko pod Troskami Katastrální území : Václaví Druh stavby:

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2. ÚDAJE O UMÍSTĚNÍ STAVBY 3. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1.IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 1.Stavba : Přibice rekonstrukce chodníků a parkovacích stání před obecním hostincem kraj - JM, katastrální území Přibice 2.Stavebník/Objednatel : Obec Přibice Přibice

Více

Nové chodníky v Dobromilicích

Nové chodníky v Dobromilicích Akce : Nové chodníky v Dobromilicích Objekt : SO 01 SO 01 CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Investor : Obec Místo : Projektant : Vlčil Jaromír 330 Prostějov leden 2014 1. Identifikační

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY Preambule Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje

Více

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace

Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Novostavba veřejně účelová komunikace PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE a) Označení stavby Název stavby : Druh stavby : Místo stavby : Katastrální území : Kraj : Okres : Stupeň : Cyklostezka Vysoké Mýto Hrušová 0,923-2,926km Novostavba

Více

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel.

Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. Miroslav Patoèka - projektová èinnost ve výstavbì, obor dopravní stavby - nekolejová doprava BLANSKO, Kamnáøská 9 - tel. 516 417 531-2 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh : A. Průvodní

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1

TECHNICKÁ ZPRÁVA C 101.1 ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice katastrální území: Pardubice

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8

POLOŽKOVÝ ROZPOČET. CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek jednotková celkem 1 2 3 4 5 6 7 8 Název objektu : Oprava komunikace v ul. 5. května v České Lípě Název stavby : ZŘ - Základní řešení POLOŽKOVÝ ROZPOČET Poř. Cenová Kód Měrná Počet CENA Název položky č. pol. soustava položky jednotka jednotek

Více

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz

Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Vladimír KECEK IČ: 744 01 122 Majdalena 17 tel.: 728 225 565 378 03 Majdalena e-mail: v.kecek@seznam.cz Chodníky podél sil. III / 15523 k.ú. Vidov - 1. část V. a VI. ETAPA Dokumentace pro zadání stavby

Více

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B.1. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A Obsah: 1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 2. Mechanická odolnost a stabilita 3. Požární bezpečnost 4. Hygiena, ochrana zdraví

Více

1 Identifikační údaje

1 Identifikační údaje T E C H N I C K Á Z P R Á V A 1 Identifikační údaje Stavba Název stavby: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Místo stavby: Český Krumlov Katastrální území: Český Krumlov Kraj: Jihočeský Druh stavby:

Více

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh:

CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE. Seznam příloh: CHRASTAVA - UL. BEZRUČOVA OPRAVA POVRCHU KOMUNIKACE Seznam příloh: A Průvodní zpráva B.1 Přehledná situace B.2 Celková situace stavby M 1:250 B.3 Detaily úprava pro OSSPO M 1:50 C.1 Technická zpráva C.2

Více

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ

VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ j Imagine the result ARCADIS CZ a.s. divize Geotechnika ČR Správa Národního parku České Švýcarsko Pražská 52 47 46 Krásná Lípa VÝKAZ VÝMĚR, SOUPIS PRACÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Zabezpečení nestabilních

Více

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.

STAVBA: datum březen 2015 Oprava silnice II/305 Horní Jelení - průtah číslo zakázky 201503 příloha označení přílohy číslo pare PRŮVODNÍ ZPRÁVA A. ZPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT INDESING s.r.o. Jezbořice 110, 530 02 Pardubice mobil: 777 886 889 Ing. Jiří Šejnoha Ing. Jiří Šejnoha e-mail: indesing@email.cz okres: Pardubice k. ú. : Horní Jelení, Jaroslav

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Výkaz výměr Příloha č.f.2.3. číslo Staničení Vzdál.prof. Výkopy Násypy hutněná zemina Svahování výkopů Svahování násypů Sejmutí ornice tl. 20 cm Úprava pláně profilu km m m 2 m 2 m 3 m 2 m 2 m 3 m m m

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA

MÍSTNÍ KOMUNIKACE UBUŠÍN A1 PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje... 2 2. Základní údaje o stavbě... 2 Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění... 2 Předpokládaný průběh stavby... 2 Vazba na územní plán... 2 Stručná charakteristika

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...2 2. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU...3 2.A NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ STAVBY...3 2.B ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ...3 2.C CELKOVÝ DOPAD STAVBY DO ZÁJMOVÉHO ÚZEMÍ...3 2.D GEOLOGICKÉ PODMÍNKY...3

Více

C Souhrnná technická zpráva

C Souhrnná technická zpráva akce: Propoj silnic č. II/150 a II/434 Přerov II. etapa (MEOPTA) stupeň: dokumentace pro územní rozhodnutí - DUR zpracovatel: EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, 750 02 Přerov I - Město C Souhrnná technická

Více

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00

REKAPITULACE STAVBY. Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice. Stavba: Cena s DPH v CZK 0,00 0,00 REKAPITULACE STAVBY Stavba: Depozitář krajské knihovny Pardubice, rekonstrukce bývalého objektu SOU Ohrazenice Místo: Ohrazenice, ČR Datum: 05.12.2012 Zadavatel: IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj Vyplň

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1

MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 A K C E : MÍSTNÍ KOMUNIKACE na p.p.č. 907/1 v katastrálním území Arnultovice Stupeň projektové dokumentace: Investor: pro stavební povolení Obec Rudník č.p. 51, 543 72 Rudník Zakázkové číslo: 308/15 Datum:

Více

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH:

Výstavba splaškové tlakové kanalizace - Dubí - Mstišovská D1.1 technická zpráva Stupeň: DPS OBSAH: OBSAH: D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby... 4 D.1.2.2 Délka potrubí... 4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí... 5 D.1.2.4

Více

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA

TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA TECHNICKÁ A PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dokumentace pro provádění stavby (RDS) Zjednodušená projektová dokumentace OBSAH TECHNICKÉ ZPRÁVY 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 1 2. ÚVOD... 2 2.1 Všeobecně... 2 2.2 Výchozí podklady...

Více

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato

Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA KATEDRA DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY Rekonstrukce místních komunikací v obci Blato Pavel Vokřál Bakalářská práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval

Více

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever

Název stavby. : Splašková kanalizace obce Albrechtice - místní část Zámostí, I.etapa Zámostí sever Obsah: F. DOKUMENTACE STAVBY (OBJEKTŮ) 2 1. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY 2 A) POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍ A TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 2 B). POŽADAVKY NA VYBAVENÍ 2 C). NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

KRYCÍ LIST SOUPISU REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: Místo: Olomouc - Povel Datum: Zadavatel: Česká republika- Generální ředitelství cel Projektant: ateliér-r, spol.s.r.o. Poznámka: Cena bez DPH 0,00 DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00

Více

Parkoviště na ulici K Svaté vodě

Parkoviště na ulici K Svaté vodě Parkoviště na ulici K Svaté vodě Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby C 101 Parkoviště Technická zpráva Číslo zakázky : JG-15-14 / D-101-1 Zhotovitel : Ing. Jan Görner

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: 4_2016 Stavba č.0196 TV Klánovice, etapa 0003 Komunikace III - 1. část JKSO: Místo: Datum: 8. 4. 2016 CC-CZ: Objednatel: IČ: DIČ: Zhotovitel: Projektant: IČ: DIČ: IČ:

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Projekt cest u Litovického potoka 1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1) IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OBJEKTU a) označení stavby, Identifikační údaje stavby: Název stavby: Místo stavby: Katastrální území: Kraj: Charakter stav. objektu: Stupeň PD SO: Projekt cest

Více

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846.

Položkový rozpočet. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846. Polní cesta HC 15 v k.ú. Luková JKSO 822-2 SO - 01 Polní cesta HC 15 - Úsek 1- KM 0,000-0,846 1 112 10-1101.R00Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm kus 50,00 2 112 10-1102.R00Kácení stromů

Více

C 3.1 Technická zpráva

C 3.1 Technická zpráva AKCE : Rekonstrukce ul. Masarykova, Nová, Růžová v Poličce STAVEBNÍ OBJEKT : SO 103 Komunikace ul. Růžová INVESTOR : Město Polička, Palackého náměstí 160, 572 01 Polička ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO : 01-01-14 C 3.1

Více

C.1 Technická zpráva

C.1 Technická zpráva C.1 Technická zpráva Projekt stavby: Místo stavby: Stavebník (investor): Oprava místních komunikací 3c U Pokorných a 1c Od zastávky autobusů k Hanykýřům Obec Veliká Ves Obec Veliká Ves Veliká Ves 69, 250

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: TĚLOVÝCHOVNÁ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TÁBORA s.r.o. Václava Soumara 2300 390 03 TÁBOR k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15

Více

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka

REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka Vedlejsší a ostatní náklady, společně pro všechny objekty Soupis prací objekty REKAPITULACE NÁKLADŮ V TIS. Kč Polní cesty C2,C4,C5 a C21 v k.ú. Čeperka náklady (tis.kč) 1. Rekonstrukce polní cesty C2,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Obnova dětského hřiště U Sparty k.ú. Bubeneč, Praha 7 JKSO Název objektu Oplocení a mobiliář EČO Název části Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Sinpps s.r.o. Zhotovitel

Více

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Kvapilova č.p. 2419, Tábor, přístavba sportovní haly investor: MĚSTO TÁBOR Žižkovo náměstí 2 390 15 Tábor k.ú.: Tábor p.č.: 1798/1; 1798/8; 1798/9; 1798/10; 1798/11; 1798/15 SO. 06 DEŠŤOVÁ KANALIZACE Projektant:

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ

REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ A. ÚVODNÍ ÚDAJE Název akce: Investor: Objednatel dokumentace: Generální projektant: Stupeň proj. dokumentace: Místo stavby: Příslušný stavební úřad: REKONSTRUKCE UL. KOPEČNÁ Obec Křenovice Školní 535 683

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-167-001-14 ze dne 22.7.2014 "Regenerace areálu Modřanské vinice - I. etapa - replika původní stodoly a sadové úpravy" - dodatek č. 2 ke smlouvě o

Více

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka

Rekonstrukce komunikace Ul. Prostřední Změna 01 SO.101 Vozovka Technická zpráva 013/11-P.C.1.1 Změna 01 ke změně 01 realizační dokumentace stavby (RDS) akce : Rekonstrukce komunikací v ul. a v ul. Podháj, pro stavební objekt SO.101 Vozovka, v ul., v Hostinném, okr.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy

KRYCÍ LIST SOUPISU. Díl 1BB - Díl 1BB - Stavební část budovy B a krčku - zateplení střechy KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Objekt: Soupis: ZSMezimesti - Zateplení objektu B a spojovacího krčku - Základní škola Meziměstí Budova B - Budova B a krček - Střední budova ZŠ Meziměstí Díl 1BB - Díl 1BB -

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník směr Dubné - Čakov, Dubné Obec Dubné Dubné 60 373 84 Dubné AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží 448/7 370 01 České Budějovice

Více

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU

KAPITOLA 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU 2 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU Tabulky 2.1 Vodovod v nezastavěném území otevřená rýha (zářez 2 : 1) 2.2 Vodovod v nezastavěném území pažená rýha 2.3 Vodovod v zastavěném území pažená rýha nezpevněná 2.4 Vodovod v

Více

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava

Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Vítkovice, Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Místo stavby: Kraj : Stupeň : Druh stavby: Katastrální území, parcely: Investor,majitel a provozovatel : Hřiště U Nádraží

Více

Kačice - ul. Masarykova - jižní část

Kačice - ul. Masarykova - jižní část Soupis stavebních prací, dodávek a služeb zpracovaný podle zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 230/2012Sb., pro veřejnou zakázku na stavební

Více

C. Souhrnná technická zpráva Obsah

C. Souhrnná technická zpráva Obsah C. Souhrnná technická zpráva Obsah 1. Popis stavby... 3 a) Zdůvodnění výběru stavebního pozemku... 3 b) Zhodnocení staveniště... 3 c) Zásady urbanistického, architektonického a výtvarného řešení... 3 d)

Více

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA

ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V K. Ú. DÝŠINA BRM spol. s r.o. Farského 5, 326 00 Plzeň projekty staveb * stavby * geologie * ekologie * odpady * konzultace * tepelná čerpadla ZŠ DÝŠINA NOVOSTAVBA SO.05 VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ NA P.P.Č. 405/19 A 408 V

Více

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. : PŘECHOD PRO PĚŠÍ HŮRKA, PARDUBICE SO 101 ZPEVNĚNÉ PLOCHY Přechod pro pěší Hůrka, Pardubice strana 1/10 PRŮVODNÍ ZPRÁVA Projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE OZNAČENÍ STAVBY STAVEBNÍK OBJEDNATEL STAVBY PROJEKTANT

Více

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva

Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích. A. Průvodní zpráva Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE K ŽÁDOSTI O STAVEBNÍ POVOLENÍ Objednatel: Zpracovatel: Arch. číslo: Město Klimkovice Lidická 1, 742 83 Klimkovice UDIMO,

Více

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ

MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ MÍSTNÍ KOMUNIKACE - ULICE SPOJOVACÍ Objednatel: MĚSTO CHRASTAVA Náměstí 1. máje 1 463 31 Chrastava Zhotovitel PDPS: Valbek, spol. s r.o. Vaňurova 505/17 460 02 Liberec 3 HIP: ING. J. HEJRAL Středisko realizace

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 54 389.29 2 498 235.16 2 552 624.45 703.989 1 Zemní práce 2 619.17 1 630 389.60 1 633 008.77 0.045 3 001 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok

Více

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04

Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 11 504 503,34 21,00% 2 415 945,70 snížená 0,00 15,00% 0,00. Cena s DPH v CZK 13 920 449,04 KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Horní Počernice - Zateplení a výměna oken gymnázia FZŠ Chodovnická Objekt: D.1 - Architektonické a stavebně technické řešení KSO: 801 32 CC-CZ: Místo: Horní Počernice Datum:

Více

Ulice Jasmínová Dolní Břežany

Ulice Jasmínová Dolní Břežany Ulice Jasmínová Textová část Srpen 2015 Projektant: Zenkl CB, spol. s r.o. Jírovcova 2, 370 01, České Budějovice Zpracoval: Libuše Šulková Vedoucí projektant: Ing. Ondřej Zenkl Zodpovědný projektant: Autorizace

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín

REKAPITULACE STAVBY CZK ,12. Cena s DPH ,13. Cena bez DPH. Hornicka Oprava komunikace na ulici Hornické - příjezd Teplo Těšín REKAPITULACE STAVBY Kód: Hornicka KSO: CC-CZ: Místo: Český Těšín Datum: 9.9.2016 Zadavatel: D Uchazeč: 26949890 D CZ26949890 Projektant: D Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 312 276,13 Sazba daně

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 409 750,00 338 636,00. Cena bez DPH. 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 140312 Přechod kanalizace náhonem, Semily KSO: 833 26 CC-CZ: 21524 Místo: Semily Datum: 18.11.2014 Zadavatel: Město Semily, Husova 82, 513 13 Semily IČ: DIČ: Uchazeč: IČ:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce :

TECHNICKÁ ZPRÁVA ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : 2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY: Název akce : 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA STRANA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE : Název akce : Stavební objekt: Místo stavby: ÚPRAVA CHODNÍKŮ PODÉL I/43 KRÁLÍKY, PRŮTAH Chodníky Chodníky podél sil.i/43 průtah Králíky

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice Objekty : SO 03 - Hrubé terénní úpravy SO 04 - Zpevněné plochy SO 08 - Sadové úpravy SO 09 - Oplocení Stavba : Transformace pobytových sociálních služeb Zašová, V. etapa - Chráněné bydlení, Vsetín - Rokytnice

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám.

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: Paceřice - oprava místní komunikace. Objekt: Předcházení živelným pohromám. ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Základní cena: 6 106 961,38 Kč Cena celková: DPH: Cena s daní: 6 106 961,38 1 282 461,89 7 389 423,27 Kč Kč Kč Měrné jednotky: Počet

Více

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016

Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1. etapa do 15.2.2016 List obsahuje: 1) Rekapitulace zakázky 2) Rekapitulace objektů zakázky a soupisů prací REKAITULACE ZAKÁZKY Kód: Zakázka: O--120 Stavební úpravy se změnou užívání objektu č.p. 1505 na Ortenově nám. - 1.

Více

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286

Ing. Maša Miroslav Železnohorská 1029, Chotěboř, PSČ 583 01 tel. 603 180 286 tel. 603 180 286 DEMOLICE UHELNY U MŠ SVOJSÍKOVA, STAVEBNÍ ÚPRAVY A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Přehledná situace 1:10000

Více

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911

specifikace 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Všeobecné konstrukce a práce 1 02911 ASPE 9 Příloha k formuláři pro ocenění nabídky: výkaz výměr Stavba : 13-037 Parkoviště na poz. č. p. 2767 TUL číslo a název SO: SO 101 Parkoviště číslo a název rozpočtu: SO 101 Parkoviště Poř. Kód Varianta

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu. Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: Obec Starý Vestec KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Starý Vestec č.p. 67 - stavební úpravy objektu JKSO: CC-CZ: Místo: Starý Vestec 67, 289 16 Starý Vestec Datum: 20.07.2015 Objednavatel: Obec Starý Vestec Zhotovitel: Projektant:

Více

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE

KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE REGIONÁLNÍ AGENTURA PRO ROZVOJ STŘEDNÍ MORAVY O B E C D O L A N Y KOMPLEXNÍ REVITALIZACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VE VÉSCE SO 102 MÍSTNÍ KOMUNIKACE OSTATNÍ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVEB ZPRACOVATEL: STAVEBNÍK:

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ

SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ SOUHRNNÝ LIST STAVBY - REKAPITULACE NÁKLADŮ Název stavby: Rekonstrukce mostu 2931-1 Levínská Olešnice Číslo stavby: 32 Investor (objednatel): Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace

Více

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US

Výstavba přípojky splaškové kanalizace, odkanalizování objektu PČR - Střední 154D1.1 technická zpráva Stupeň: US OBSAH D.1.1. Architektonicko stavební řešení... 2 D.1.2. Stavebně konstrukční řešení... 2 D.1.2.1 Vytyčovací souřadnice stavby.3 D.1.2.2 Délka potrubí..4 D 1.2.3 Materiál a spoje potrubí 4 D.1.2.4 Zkoušky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově. IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území RYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: H05 - Úpravy veřejných prostor - náměstí Míru a ul. Radniční v Rýmařově IO 01.1 - Zpevněné plochy - příprava území Místo: Olomouc Datum: 01.03.2013 Objednavatel: Město

Více

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko

ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko ODEHNAL PROJEKT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, 9. května 11, Blansko 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA Rekonstrukce místní komunikace ul. Olšovecká JEDOVNICE KVĚTEN 2015 Obsah str. a) Identifikační údaje objektu......

Více

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA ZÁSOBENÍ OBJEKTU PÁLENICE VODOU DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA VYHOT.: ZHOTOVITEL PD : ING. Petr VYORAL, V - PROJEKT, Nám. T.G.M. 2433, Zlín INVESTOR

Více

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH

A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.2 ÚDAJE O DOSAVADNÍM VYUŽITÍ A ZASTAVĚNOSTI ÚZEMÍ, O STAVEBNÍM POZEMKU A O MAJETKOPRÁVNÍCH VZTAZÍCH A PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 IDENTIFIKACE STAVBY A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY Akce : Víceúčelové hřiště při ZŠ v Okříškách Místo stavby: Okříšky Kraj : Vysočina Stupeň : DSP Druh stavby: novostavba Katastrální

Více

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY A.5 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY T E CH N I C K Á Z P R Á V A k projektové dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) akce II/190 Chudenín hranice okr. KT Náležitosti dokumentu odpovídají "Vyhlášce č.146/2008

Více