Definice : Definice :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Definice : Definice :"

Transkript

1 KAPITOLA 7: Spektrální analýza operátorů a matic [PAN16-K7-1] Definice : Necht H je komplexní Hilbertův prostor. Řekneme, že operátor T B(H) je normální, jestliže T T = T T. Operátor T B(H) je normální právě tehdy, když T x = T x x H. Důkaz: Podle důsledku (ii) polarizační identity se operátory R, S B(H) rovnají právě tehdy, když pro všechna x H platí Rx, x = Sx, x. To znamená, že T T = T T, právě když pro všechna x H je T T x, x = T T x, x. Tato rovnost je ale z definice adjungovaného operátoru ekvivalentní s rovností T x = T x, protože T T x, x = T x, T x = T x 2 a T T x, x = T x, T x = T x 2. Každý samoadjungovaný, pozitivní nebo unitární operátor je normální. Důkaz: Necht T B(H). Je-li T samoadjungovaný, pak T T = T T = T T, tedy T je normální. Pokud je T pozitivní, je i samoadjungovaný, takže už víme, že je normální. Pro unitární operátor T máme T T = T 1 T = I = T T 1 = T T. Tedy i v tomto případě je T normální. Definice : Spektrum, σ(t ), operátoru T B(H) je podmnožina C taková, že λ σ(t ) právě tehdy, když (T λi) nemá inverzi v B(H). Neboli Hodnotu λ σ(t ) právě tehdy, když existuje S B(H) tak, že S(T λi) = (T λi)s = I. r(t ) = sup{ λ λ σ(t ) } nazýváme spektrální poloměr operátoru T. Bodové spektrum operátoru T je množina σ p (T ) = {λ C T λi není prostý}. Prvek λ σ p (T ) se nazývá vlastní číslo operátoru T. Vektor v H \ {0}, pro který platí T v = λ v, se nazývá vlastní vektor příslučný vlastnímu číslu λ. Příklad : Necht M {0} je uzavřený podprostor Hilbertova prostoru H a P M je ortogonální projekce na tento podprostor. Pak σ(p M ) = {0, 1}, a tedy r(p M ) = 1. Obecné x H totiž můžeme podle projekční věty zapsat ve tvaru x = x M + x M, kde x M M a x M M. Tedy P M x = P M (x M + x M ) = x M. Odtud vidíme, že pro x 0 je P M x = λx pro nějaké λ C, jen když x M = x a x M = 0 nebo x M = 0 a x M = x. První možnost nastává pro x M a odpovídajícím vlastním číslem je λ = 1. Druhá možnost nastane pro x M a vlastní číslo je v tomto případě λ = 0. (Kdyby bylo M = {0}, byl by P M nulový operátor, a tedy bychom měli σ(p M ) = {0}, r(p M ) = 0.) Věta : Každý operátor T B(H) má neprázdné spektrum a spektrum je vždy omezená uzavřená množina v C. Důkaz nebudeme provádět. Poznámka : Obecně může pro λ C platit λ σ(t ) ze tří důvodů: 1) Operátor T λi není prostý. Pak je λ σ P (T ).

2 [PAN16-K7-2] 2) Operátor T λi je prostý, ale není na, tj. R(T ) H. V tomto případě sice existuje operátor (T λi) 1, není ale definovaný na celém H (tedy nemůže být v B(H)). 3) Operátor T λi je prostý i na (tedy inverzní operátor existuje a je definován na celém H), operátor (T λi) 1 ale není spojitý. Jak ukážeme, pro operátory na prostoru konečné dimenze může nastat jen první případ. Na druhou stranu uvidíme, že v případě operátoru na prostoru nekonečné dimenze může být bodové spektrum prázdné. Necht T B(H), dim H <. Pak σ(t ) = σ P (T ). Důkaz: Lineární zobrazení mezi prostory stejné konečné dimenze je na právě tehdy, když je prosté. To znamená, že inverzní operátor k operátoru T λi neexistuje právě pro ta λ, pro která není operátor T λi prostý. Přitom každý lineární operátor na prostoru konečné dimenze je omezený, a tedy i spojitý. Odtud dostáváme, že do spektra σ(t ) patří přesně ta λ, která leží v σ P (T ). Příklad (Operátor s nebodovým spektrem) : Uvažujme operátor T : L 2 0, 1 L 2 0, 1 definovaný předpisem T f = xf(x) (tj. T = T g je multiplikativní operátor odpovídající násobení funkcí g(x) = x). Spektrum operátoru T má tyto vlastnosti: σ(t ) = 0, 1 : At λ 0, 1. Ukážeme, že T λi nemá inverzi. Důkaz provedeme sporem. Předpokládejme, že existuje S B( L 2 0, 1 ) takové, že (T λi)s = I. Zřejmě h(x) 1 L 2 0, 1, tedy Sh je definováno a máme Sh L 2 0, 1. Přitom (x λ)sh = ( (T λi)s)h = Ih = 1, odkud Avšak 1 x λ L2 0, 1, nebot dx = x λ λ 0 Sh = 1 x λ, x λ. 1 1 (x λ) 2 dx + 1 [ λ (x λ) 2 dx = 1 ] λ [ x λ + 1 ] 1 0 x λ =. λ Tím jsme došli ke sporu s předpokladem existence inverzního operátoru S B(L 2 0, 1 ) k (T λi). Tedy pro každé λ 0, 1 je λ σ(t ). To znamená, že platí 0, 1 σ(t ). Na druhou stranu, protože je funkce g(x) = x na 0, 1 reálná, je T = T g samoadjungovaný operátor, a jak bude ukázáno později, platí pro něj tedy σ(t ) T, T. Přitom T = T g = g L 0, 1 = esssup{ x x 0, 1 } = 1, takže σ(t ) 1, 1. Celkem jsme tak dostali 0, 1 σ(t ) 1, 1, odkud už okamžitě dostáváme σ(t ) = 0, 1. σ P (T ) = : Opět provedeme důkaz sporem. At g L 2 0, 1, g 0 a λ 0, 1 je takové, že x g(x) = λ g(x) pro skoro všechna x 0, 1. Pak ovšem pro skoro všechna x M = {x 0, 1 g(x) 0} musí platit x = λ, což je možné, jen když má M míru nula. Tím jsme ale došli ke sporu s předpokladem, že g 0 v L 2 0, 1. Bodové spektrum operátoru T je tak prázdné. Necht operátor T B(H) má v B(H) inverzi. Pak λ σ(t ) právě tehdy, když λ 1 σ(t 1 ). Důkaz: Operátory T a T 1 mají v B(H) inverzi, tedy 0 σ(t ) a 0 σ(t 1 ). (Pro λ σ(t ) je tak λ 1 definováno a všechny prvky σ(t 1 ) se dají zapsat ve tvaru λ 1, kde λ 0 je vhodné komplexní číslo.) Můžeme tedy v dalším uvažovat jen λ 0. Ukážeme, že λ σ(t ), právě když λ 1 σ(t 1 ). Mějme tedy dáno λ 0. Pak T 1 λ 1 I = T 1 (I λ 1 T ) = λ 1 T 1 (λi T ). Tedy pokud λ σ(t ), tj. existuje (T λi) 1 B(H), pak existuje také (T 1 λ 1 I) 1 = (λ 1 T 1 (λi T )) 1 = λ(t λi) 1 T B(H).

3 [PAN16-K7-3] To znamená, že pro λ σ(t ) platí λ 1 σ(t 1 ). Zaměníme-li nyní v právě dokázané implikaci λ 1 za T, zjistíme, že pokud λ 1 σ(t 1 ), pak také λ σ(t ). Tím jsme tvrzení dokázali. za λ a T 1 Necht T B(H) je normální. Pak (i) (ii) T x = λx pro nějaké λ C implikuje T x = λx. Jestliže λ 1 λ 2, potom Ker(T λ 1 I) Ker(T λ 2 I). Důkaz: (i) Necht λ C. Protože je operátor T normální, je také operátor T λi normální (ověřte jako cvičení). Pro každé x H tak platí T x λx = (T λi) x = (T λi) x = (T λi) x = T x λx. (ii) Necht x Ker(T λ 1 I), y Ker(T λ 2 I), tj. T x = λ 1 x, T y = λ 2 y. Pak λ 1 x, y = T x, y = x, T y = x, λ 2 y = λ 2 x, y. Protože λ 1 λ 2, musí nutně být x, y = 0. Necht T B(H) je normální operátor. Pak λ σ(t ) právě tehdy, když existuje c > 0 tak, že (T λi)x c x x H. Důkaz: Jelikož λ σ(t ) právě tehdy, když 0 σ(t λi), stačí uvažovat pouze případ λ = 0. Ukážeme tedy, že 0 σ(t ), právě když existuje c > 0 takové, že pro všechna x H platí T x c x. Protože pro všechna x platí T x c x, je operátor T prostý. Ukážeme nyní, že podprostor R(T ) je uzavřený. Necht (x n ) n n=1 H, T x n y. Pak z našeho předpokladu dostáváme x n x m 1 c T (x n x m ) = 1 c T x n T x m. Posloupnost (T x n ) n=1 je ale cauchyovská (je totiž konvergentní), takže je cauchyovská i posloupnost (x n ) n=1, a má tak v úplném prostoru H limitu. Označme tuto limitu x. Protože je operátor T spojitý, konverguje posloupnost (T x n ) n=1 k T x. Současně má ale také konvergovat k y. Z jednoznačnosti limity tak dostáváme, že musí být y = x. To znamená, že y R(T ), a podprostor R(T ) je tak uzavřený. Dále potřebujeme ukázat, že R(T ) = H. K tomu předpokládejme, že x R(T ). Protože T T x R(T ) a T je normální, máme 0 = x, T T x = x, T T x = T x, T x = T x 2. Je tedy T x = 0, a protože je T prosté, také x = 0. Tím je R(T ) = {0} a R(T ) = H. Zbývá ještě ověřit, že je operátor T 1 spojitý, tj. T 1 B(H). Necht y H. Pak existuje x H takové, že y = T x (je totiž R(T ) = H). Podle předpokladu máme y = T x c x = c T 1 y, neboli T 1 y 1 c y. Protože bylo y H libovolné, je operátor T 1 omezený ( T 1 1 c ), a tím také spojitý. Tuto část důkazu proved te sami jako cvičení. Několik zajímavých důsledků: Důsledek : Necht T B(H) je normální. Pak λ σ(t ) právě tehdy, když existuje posloupnost jednotkových vektorů (x n ) n=1 tak, že lim n λx n = 0. n

4 [PAN16-K7-4] Důkaz: Podle předchozího tvrzení λ σ(t ) právě tehdy, když neexistuje c > 0, pro které by bylo (T λi)x c pro všechna x H s normou x = 1, neboli když inf{ (T λi)x x = 1 } = 0. To je ale z definice infima ekvivalentní právě s tím, že existuje posloupnost (x n ) n=1, x n = 1, taková, že T x n λx n n 0. Je-li T B(H) normální, pak σ(t ) { T x, x x = 1 }. Důkaz: Necht λ σ(t ) a (x n ) n=1 je posloupnost jednotkových vektorů, pro kterou platí T x n λx n n 0 (viz předchozí důsledek). Na základě Schwarzovy nerovnosti T x n λx n, x n T x n λx n x n = T x n λx n n 0. Použijeme-li přepis T x n λx n, x n = T x n, x n λ x n 2 = T x n, x n λ, vidíme, že T x n, x n n λ. Tedy λ { T x, x x = 1 }. Necht T B(H). Pak (i) T je samoadjungovaný σ(t ) R, (ii) T je pozitivní σ(t ) R + = 0, ), (iii) T je unitární σ(t ) {z C z = 1}. Důkaz: Využijeme toho, že všechny samoadjungované, pozitivní i unitární operátory jsou normální. (i) Pokud je operátor T samoadjungovaný, pak pro každé x H platí T x, x R. Tedy σ(t ) { T x, x x = 1 } R. (ii) Je-li T pozitivní operátor, pak T x, x 0 pro všechna x H. To znamená, že σ(t ) { T x, x x = 1 } 0, ). (iii) Necht je T unitární operátor. Protože unitární operátory zachovávají normu, máme pro x H, x = 1, ze Schwarzovy nerovnosti T x, x T x x = x 2 = 1. Odtud σ(t ) { T x, x x = 1 } {λ λ 1}. Jak už jsme dříve dokázali, λ σ(t ) právě tehdy, když λ 1 σ(t 1 ). Tedy σ(t 1 ) {λ λ 1}. Protože je ale operátor T 1 také unitární, dostaneme pro jeho spektrum, stejně jako výše pro spektrum operátoru T, σ(t 1 ) {λ λ 1}. To ale znamená, že σ(t 1 ) {λ λ = 1}, a tedy také σ(t ) {λ λ = 1}. Věta : Necht T B(H) je normální. Pak T = r(t ).

5 [PAN16-K7-5] Důkaz: Ověříme nyní jen nerovnost r(t ) T. Opačnou nerovnost dokážeme o něco později pro případ dim H <. Pro x H, x = 1, máme Protože je ale T normální, dostáváme odtud T x, x T x x T x 2 = T. σ(t ) { T x, x x = 1 } {z C z T }. Tedy skutečně platí r(t ) = sup{ λ λ σ(t )} T. Spektrální věty V této části se zaměříme na Hilbertovy prostory konečné dimenze. Připomeňme, že v tomto případě je spektrum operátoru T tvořeno právě jeho vlastními čísly, tj. σ(t ) = σ P (T ). Věta : Necht H je Hilbertův prostor, dim H <, T B(H) je normální operátor. Pak existuje ortonormální báze prostoru H složená z vlastních vektorů operátoru T. Důkaz: Položme n = dim H. Protože spektrum operátoru je neprázdná množina, má operátor T alespoň jeden vlastní vektor. Bud v 1,..., v k nějaká ortonormální (konečná) posloupnost vlastních vektorů operátoru T, T v i = λ i v i. Protože je operátor T normální, máme T v i = λv i. Víme, že ortogonální množina neobsahující nulový prvek je vždy lineárně nezávislá. Je tedy nutně k n. Jestliže je k = n, máme už hledanou ortonormální bázi. Pokud k < n, označme X = lin(v 1,..., v k ), Y = X. Protože X H, je Y {0}. At y Y. Pak pro i = 1,..., k máme v i, T y = T v i, y = λ v i, y = λ 0 = 0. Odtud T y lin(v 1,..., v k ) = Y, a tedy T (Y ) Y (tj. podprostor Y je invariantní vůči T ). Zúžíme-li tedy nyní operátor T na podprostor Y a zúžení označíme T (tj. T y = T y pro y Y ), bude T B(Y ). Jako výše operátor T, musí mít nyní i operátor T alespoň jeden jednotkový vlastní vektor. Označme ho v k+1. Protože je T jen zúžení operátoru T, je v k+1 také vlastním vektorem operátoru T. A to vlastním vektorem, který je kolmý ke všem vektorům v 1,..., v k (máme totiž Y = X ). Tedy v 1,..., v k+1 je také ortonormální množina tvořená vlastními vektory operátoru T. Pokud je k + 1 = n, našli jsme hledanou ortonormální bázi. Pokud je k + 1 < n, opakujeme právě provedený postup do té doby, než bude mít získaná ortonormální množina vlastních vektorů n prvků. Důsledek : Necht H je Hilbertův prostor konečné dimenze a T B(H) je normální operátor. Pak T = r(t ). Důkaz: Nerovnost r(t ) T jsme dokázali už dříve pro obecný Hilbertův prostor. Dokážeme ted pro případ dim H < opačnou nerovnost. Necht v 1,..., v n jsou vlastní vektory operátoru T tvořící ortonormální bázi prostoru H, T v i = λ i v i. Pro x H, x = α 1 v α n v n, máme z Pythagorovy věty T x 2 = T (α 1 v α n v n ) 2 = α 1 λ 1 v α n λ n v n 2 = α 1 λ 1 v α n λ n v n 2 = λ 1 2 α 1 v λ n 2 α n v n 2 max,...,n λ i 2 ( α 1 v α n v n 2 ) Tedy = max,...,n λ i 2 α 1 v α n v n 2 = max,...,n λ i 2 x 2. T max λ i = r(t ).,...,n

6 Poznámka : [PAN16-K7-6] Dá se ukázat, že pro obecný operátor T B(H) na Hilbertově prostoru konečné dimenze platí T = r(t T ). Z tohoto důvodu se také normě operátoru indukované skalárním součinem říká spektrální norma. Protože není těžké dokázat, že T T = T 2, vidíme, že uvedená rovnost je zobecněním výsledku, který jsme dostali pro normální operátory. Věta (Spektrální rozklad) : Pak kde λ i σ(t ) a P 1,..., P k Necht H je Hilbertův prostor konečné dimenze a T B(H) je normální operátor. T = λ 1 P λ k P k, jsou ortogonální projekce na navzájem kolmé podprostory. Důkaz: Pokud je λ vlastní číslo operátoru T, je jádro Ker(T λi) operátoru T λi podprostor prostoru H tvořený vlastními vektory odpovídajícími vlastnímu číslu λ a nulovým vektorem. Tedy T Ker(T λi) = λ I Ker(T λi). Necht je nyní σ(t ) = {λ 1,..., λ k }, λ i λ j pro i j. Víme, že v H existuje ortonormální báze tvořená vlastními vektory operátoru T. Označme si tyto vlastní vektory v1, 1..., v l1 1,..., v1 k,..., vl k 1 tak, že T v j i = λ iv j i. Pak Ker(T λ ii) = lin(vi 1,..., vli i ) (i = 1,..., k) jsou navzájem kolmé podprostory, jejichž součtem je celý prostor H, tj. H = Ker(T λ 1 I)... Ker(T λ k I). Označme P i ortogonální projekci na podprostor Ker(T λ i I). Potom λ i P i Ker(T λii) = λ i I Ker(T λii) = T Ker(T λii), λ i P i (Ker(T λii)) = 0. Je-li x H, pak z projekční věty máme x = x x k, kde x i = P i x Ker(T λ i I), tedy T x = λ 1 x λ k x k = λ 1 P 1 x λ k P k x. To ale znamená, že Tím jsme větu dokázali. T = λ 1 P λ k P k. Definice : Operátor T B(H) nazýváme jednoduchý, jestliže je lineární kombinací ortogonálních projekcí s navzájem kolmými obory hodnot. Poznámka : Na základě spektrální věty je každý normální operátor na prostoru konečné dimenze jednoduchý. Spektrální teorie pro obecný Hilbertův prostor říká, že jednoduché operátory jsou husté v množině normálních operátorů. Tedy každý normální operátor je limitou jednoduchých operátorů. Poznámka : Uvažujme operátor T B(H). Víme už, že pokud je T samoadjungovaný, pak σ(t ) R, je-li pozitivní, pak σ(t ) 0, ), a konečně v případě unitárního operátoru máme σ(t ) {z C z = 1}. Pokud je operátor T normální, můžeme uvedené implikace obrátit. Ukážeme to za předpokladu dim H <. Necht σ(t ) = {λ 1,..., λ k }, kde λ i λ j pro i j. Položme M i = Ker (T λ i I) a P i = P Mi. Pak podle věty o spektrálním rozkladu máme T = λ 1 P λ k P k. Vyjádříme-li x H ve tvaru x = x x k, kde x i = P i x M i, bude k k T x = λ i P i x = λ i x i. Tedy T x, x = n λ i x i, x j = n j=1 i,j=1 λ i x i, x j = λ i x i 2.

7 [PAN16-K7-7] Pokud jsou tedy všechna vlastní čísla reálná, je T x, x R pro všechna x H a operátor T je samoadjungovaný. V případě nezáporných vlastních čísel je vždy T x, x 0 a operátor T je pozitivní. Zbývá ještě případ, kdy σ(t ) {z C z = 1}. V tomto případě je σ(t ) = {λ 1,..., λ k } a Ker(T λ i I) = Ker(T λ i I) = M i, tedy T T x = T ( λ i x i ) = λ i T x i = λ i 2 x i = x i = x. Analogicky dostaneme také T T x = x. Tedy platí T T = T T = I a T je unitární operátor. Poznámka : Explicitní tvar konečně dimenzionálního normálního operátoru. Necht dim H < a T B(H) je normální operátor. Mějme ortonormální bázi v 1,..., v n složenou z vlastních vektorů, T v i = λ i v i. (Vlastní čísla λ i obecně nemusí být po dvou různá.) Pak pro x H platí T x = λ 1 x, v 1 v λ n x, v n v n. Vyjádříme-li totiž x ve tvaru x = n x, v i v i, dostaneme T x = x, v i T v i = x, v i λ i v i. Věta (Diagonalizace) : Necht H je Hilbertův prostor konečné dimenze a (e i ) n jeho ortonormální báze. Necht T B(H) je normální operátor a T = (t ij ) n i,j=1 jeho matice vzhledem k bázi (e i) n, tj. t ij = T e j, e i. Pak existují diagonální matice D a unitární matice U takové, že T = U 1 DU. Důkaz: Necht v 1,..., v n je ortonormální báze tvořená vlastními vektory operátoru T, T v i = λ i v i. Definujme diagonální operátor D předpisem De i = λ i e i, i = 1,..., n. (Píšeme též D = diag(λ 1,..., λ n ). ) Volme unitární operátor U tak, že Uv i = e i, tj. v i = U 1 e i. Chceme nyní ukázat, že T = U 1 DU. Protože je lineární zobrazení jednoznačně určeno svými hodnotami ve vektorech báze, stačí tuto rovnost otestovat na vektorech v 1,..., v n. Pro tyto vektory platí U 1 DUv i = U 1 De i = U 1 λ i e i = λ i U 1 e i = λ i v i = T v i. Tedy skutečně T = U 1 DU. Označíme-li nyní D a U matice operátorů D a U vzhledem k bázi (e i ) n, dostaneme T = U 1 DU. Poznámka : Poznamenejme ještě, že se při označení z předchozího důkazu můžeme na matici D = (d ij ) n i,j=1 dívat také jako na matici operátoru T vzhledem k bázi (v i ) n, tj. d ij = T v j, v i, a na matici U = (u ij ) n i,j=1 jako na matici identity vzhledem k bazím (e i ) n a (v i) n, tj. u ij = Ie j, v i = e j, v i. Protože je matice U unitární, platí pro její inverzi U 1 = U H = (u ji ) n i,j=1, kde u ji = e i, v j = v j, e i = Iv j, e i. Tedy matice U 1 je maticí identity vzhledem k bazím (v i ) n a (e i) n. Můžeme ještě překontrolovat, že mají matice T a U 1 DU opravdu stejné prvky. Máme (T) ij = T e j, e i = T e j, v k v k, e i, v l v l = e i, v l e j, v k T v k, v l = k=1 e i, v l e j, v k λ k v k, v l = k,l=1 = l=1 k,l=1 e i, v l λ k e j, v k v k, v l = k,l=1 u ki d kk u kj = (U 1 DU) ij. k=1 Schematicky můžeme součin U 1 DU vyjádřit takto: e i, v k λ k e j, v k k=1 λ 1 0 v 1 v 1... v n λ n v n

8 Alternativní pohled na kvadratickou formu [PAN16-K7-8] Podobně jako výše pro případ n = m, můžeme i pro obecná m, n N ukázat, že lze komplexní matice typu m n ztotožnit s omezenými operátory z C n do C m. Abychom zjednodušili formulace a zápis, nebudeme v této části rozlišovat mezi maticí z M m n (C) a jí odpovídajícím operátorem z B(C n, C m ). Protože hermitovsky sdružená matice odpovídá adjungovanému operátoru, budeme pro hermitovsky sdruženou matici k matici A M n (C) a adjungovaný oprátor k operátoru A B(C n ) používat společné označení A. Vektory z C n si podle situace představíme zapsané bud jako řádky (při aplikaci operátoru) nebo jako sloupce (při násobení maticí). Je-li matice A typu m n reálná, můžeme se na ni dívat jako na omezený operátor z R n do R m. Analogické úvahy a zjednodušení, jaká jsme provedli výše pro komplexní případ, můžeme provést i pro případ reálný. Uvažujme reálnou symetrickou matici A = A T = A typu n n. Protože je operátor odpovídající matici A samoadjungovaný, jsou všechna vlastní čísla matice A reálná. Mějme vlastní čísla očíslována tak, že λ 1 λ 2... λ n Matice A má ortonormální bázi tvořenou vlastními vektory v 1,..., v n, Av i = λ i v i. Protože je matice A reálná a její vlastní čísla jsou také reálná, lze zřejmě vektory v 1,..., v n zvolit tak, že budou reálné. V dalším nás bude zajímat kvadratická forma g(x) = Ax, x = a ij x j x i, kde A = (a ij ) n i,j=1, i,j=1 speciálně její extrémy na jednotkové sféře. Proved me diagonalizaci matice A, tj. vyjádřeme matici A ve tvaru λ 1 0 A = U 1. D U, kde D =.., U je unitární matice. 0 λ n Matice D je reálná, a protože řádky matice U jsou vektory v 1,..., v n, je reálná i matice U. Pro matici U platí U 1 = U = U T, tedy g(x) = Ax, x = U 1 DU x, x = DUx, Ux. Unitární matice U přitom zobrazuje jednotkovou sféru v C n na sebe, a protože je navíc reálná, zobrazuje i jednotkovou sféru v R n na sebe. Takže forma g zobrazí jednotkovou sféru v C n resp. v R n na stejnou množinu jako forma Odtud dostáváme: x Dx, x = λ 1 x λ n x n 2. Platí : Je-li A je reálná symetrická matice typu n n, λ 1... λ n jsou její vlastní čísla a g(x) = Ax, x, pak max{g(x) x = 1} = λ1 a kvadratická forma g této hodnoty nabývá pro všechny jednotkové vlastní vektory příslušné k vlastnímu číslu λ 1. Podobně min{g(x) x = 1} = λn a této hodnoty se nabývá ve všech jednotkových vlastních vektorech příslušných k vlastnímu číslu λ n. V dalším se pro jednoduchost omezíme na reálný případ. Otázka : Co je spektrum pro obdélníkovou matici?,, Jak moc se smršt ují vektory Ax? Pro matici A M m n (R) je A A čtvercová matice typu n n, tj. A A M n (R). Tato matice je přitom pozitivně semidefinitní (jí odpovídající operátor je pozitivní), nebot pro x R n máme A Ax, x = Ax, Ax = Ax 2 0.

9 [PAN16-K7-9] To znamená, že matice A A má nezáporná vlastní čísla. Označíme je λ 1 λ 2... λ n 0. Pro nás budou důležité jejich odmocniny. Definice : Singulární hodnoty matice A M m n (R) jsou čísla σ 1 = λ 1,..., σ n = λ n, σ 1 σ 2... σ n 0, kde λ 1... λ n 0 jsou vlastní čísla matice A A. Všimněmě si, že pro x R n platí Ax 2 = Ax, Ax = A A x, x. Aplikujeme-li tedy předcházející úvahy o reálné symetrické matici na matici A A, dostaneme následující: Platí : Největší hodnota funkce h(x) = Ax na jednotkové sféře {x R n x = 1} je σ1 a nabývá se jí právě ve všech vlastních vektorech příslušných k vlastnímu číslu λ 1 operátoru A A. Jinými slovy A = σ 1. Necht je nyní v 1,..., v n ortonormální báze v R n složená z vlastních vektorů matice A A příslušných k vlastním číslům λ 1... λ n a σ i = λ i jsou singulární hodnoty matice A. Potom pro i = 1,..., n platí Av i 2 = Av i, Av i = A Av i, v i = λ i v i, v i = λ i v i 2 = σ 2 i, tedy Dále pro i j máme Av i = σ i. Av i, Av j = A Av i, v j = λ i v i, v j = 0, takže {Av 1,..., Av n } je ortogonální množina. σ 1... σ r > 0, σ r+1 =... = σ n = 0. Pak Necht má matice A právě r nenulových singulárních hodnot, tj. R(A) = lin{av 1,..., Av n } = lin{av 1,..., Av r } a hodnost(a) = dim R(A) = r. Položme pro i = 1,..., r u i = 1 σ i Av i. Pak {u 1,..., u r } je ortonormální báze R(A). Rozšiřme ji na ortonormální bázi {u 1,..., u m } prostoru R m. Tvrzení (SVD rozklad) : Necht A je reálná matice typu m n a σ 1... σ r > 0, σ r+1 =... = σ n = 0 jsou její singulární hodnoty. Necht je dále {v 1,..., v n } ortonormální báze prostoru R n tvořená vlastními vektory operátoru A A, A Av i = σ 2 i v i, a {u 1,..., u n } je taková ortonormální báze prostoru R m, že u i = 1 σ i Av i pro i = 1,..., r. Potom kde U M m (R), V M n (R) jsou unitární matice U = u 1... u m A = UΣV,, V = v 1... v n a Σ M m n (R) je matice Σ = σ Or (n r) 0 σ r O (m r) r O (m r) (n r)

10 [PAN16-K7-10] (O k l je tu nulová matice typu k l). Tedy σ Or (n r) A = u 1... u m 0 σ r O (m r) r O (m r) (n r) v 1. v n. Poznámka : Tvrzení říká, že pro danou matici A M m n (R) komutuje diagram R n V R n A R m U Σ R m kde Σ M m n (R), U M m (R) a V M n (R) jsou matice specifikovaných vlastností. Důkaz tvrzení : Budeme-li aplikovat lineární operátor odpovídající matici A postupně na bázové vektory v 1,..., v n, dostaneme A V = Av 1... Av n = Av 1... Av r , protože Av i = σ i a pro i > r je σ i = 0. Dále z definice vektorů u 1,..., u r pro součin matic U a Σ platí σ Or (n r) U Σ = u 1... u m 0 σ r O (m r) r O (m r) (n r) = σ 1 u 1... σ r u r = Av 1... Av r To znamená, že AV = U Σ. Vynásobíme-li nyní zprava tuto rovnost maticí V = V 1, dostaneme požadovanou rovnost A = UΣ V. Poznámky : (1) Pokud je matice A čtvercová, je Σ čtvercová diagonální matice. Každou čtvercovou matici A M n (R n ) tedy lze diagonalizovat v tom smyslu, že ji lze zapsat ve tvaru A = UDV, kde D M n (R) je diagonální matice mající na diagonále singulární hodnoty matice A a matice U, V M n (R) jsou unitární. Pokud je matice A pozitivně semidefinitní, má matice D na diagonále vlastní čísla matice A a matici U můžeme volit tak, že U = V (matice U je určena vektory v 1,..., v n jednoznačně, jen když jsou všechna vlastní čísla kladná). Pokud je matice A samoadjungovaná, má matice D na diagonále absolutní hodnoty vlastních čísel. Podle diagonalizační věty lze ale i ji zapsat ve tvaru A = Ũ DŨ, kde D M n (R) je diagonální matice mající na diagonále vlastní čísla matice A a matice U M n (R) je unitární. (2) SVD rozklad se používá k odhadu hodnosti matice. Ta je podle předešlého rovna počtu nenulových singulárních hodnot matice.

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s

Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru. Kvadratická forma v n proměnných je tak polynom n proměnných s Kapitola 13 Kvadratické formy Definice 13.1 Kvadratická forma v n proměnných s koeficienty z tělesa T je výraz tvaru f(x 1,..., x n ) = a ij x i x j, kde koeficienty a ij T. j=i Kvadratická forma v n proměnných

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Kapitola 11 Vlastní čísla a vlastní vektory Základní motivace pro studium vlastních čísel a vektorů pochází z teorie řešení diferenciálních rovnic Tato teorie říká, že obecné řešení lineární diferenciální

Více

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti

PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM. Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti PROSTORY SE SKALÁRNÍM SOUČINEM Definice Nechť L je lineární vektorový prostor nad R. Zobrazení L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx, y) = λ(x,

Více

15 Maticový a vektorový počet II

15 Maticový a vektorový počet II M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 15: Maticový a vektorový počet II 1 15 Maticový a vektorový počet II 15.1 Úvod Opakování z 1. ročníku (z kapitoly 8) Označení. Množinu všech reálných resp.

Více

FREDHOLMOVA ALTERNATIVA

FREDHOLMOVA ALTERNATIVA FREDHOLMOVA ALTERNATIVA Pavel Jirásek 1 Abstrakt. V tomto článku se snažíme shrnout dosavadní výsledky týkající se Fredholmovy alternativy (FA). Postupně zmíníme FA na prostorech konečné dimenze, FA pro

Více

Singulární rozklad. Petr Tichý. 31. října 2013

Singulární rozklad. Petr Tichý. 31. října 2013 Singulární rozklad Petr Tichý 31. října 2013 1 Outline 1 Úvod a motivace 2 Zavedení singulárního rozkladu a jeho vlastnosti 3 Výpočet a náklady na výpočet singulárního rozkladu 4 Moor-Penroseova pseudoinverze

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 30. dubna 2014, 09:00 1 2 15.1 Prehilhertovy prostory Definice 1. Buď V LP nad

Více

Věta o sedlovém bodu a Fredholmova alternativa

Věta o sedlovém bodu a Fredholmova alternativa Věta o sedlovém bodu a Fredholmova alternativa Petr Tomiczek Fakulta Aplikovaných věd Západočeská univerzita Plzeň 2006 obsah 1 Rozklad Hilbertova prostoru Uzavřený lineární a samoadjungovaný operátor

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Vlastní čísla a vlastní hodnoty študenti MFF 15. augusta 2008 1 14 Vlastní čísla a vlastní hodnoty Požadavky Vlastní čísla a vlastní hodnoty lineárního

Více

2 Vektorové normy. Základy numerické matematiky - NMNM201. Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro

2 Vektorové normy. Základy numerické matematiky - NMNM201. Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro Cvičení 1 Základy numerické matematiky - NMNM201 1 Základní pojmy opakování Definice 1 (Norma). Norma je funkcionál splňující pro libovolné vektory x a y a pro libovolný skalár α C následující podmínky:

Více

Lineární algebra : Metrická geometrie

Lineární algebra : Metrická geometrie Lineární algebra : Metrická geometrie (16. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 6. května 2014, 10:42 1 2 Úvod Zatím jsme se lineární geometrii věnovali v kapitole o lineárních

Více

5. Singulární rozklad

5. Singulární rozklad 5. Singulární rozklad Petr Tichý 31. října 2012 1 Singulární rozklad matice Jeden z nejdůležitějších teoretických i praktických nástrojů maticových výpočtů. Umožňuje určit hodnost či normu matice, ortogonální

Více

Úlohy nejmenších čtverců

Úlohy nejmenších čtverců Úlohy nejmenších čtverců Petr Tichý 7. listopadu 2012 1 Problémy nejmenších čtverců Ax b Řešení Ax = b nemusí existovat, a pokud existuje, nemusí být jednoznačné. Často má smysl hledat x tak, že Ax b.

Více

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY

EUKLIDOVSKÉ PROSTORY EUKLIDOVSKÉ PROSTORY Necht L je lineární vektorový prostor nad tělesem reálných čísel R. Zobrazení (.,.) : L L R splňující vlastnosti 1. (x, x) 0 x L, (x, x) = 0 x = 0, 2. (x, y) = (y, x) x, y L, 3. (λx,

Více

1 Linearní prostory nad komplexními čísly

1 Linearní prostory nad komplexními čísly 1 Linearní prostory nad komplexními čísly V této přednášce budeme hledat kořeny polynomů, které se dále budou moci vyskytovat jako složky vektorů nebo matic Vzhledem k tomu, že kořeny polynomu (i reálného)

Více

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague

Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague Tomáš Faculty of Nuclear Sciences and Physical Engineering Czech Technical University in Prague 1 / 63 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 / 63 Aritmetický vektor Definition 1 Aritmetický vektor x je uspořádaná

Více

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1

1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 Báze a dimenze vektorového prostoru 1 2 Aritmetické vektorové prostory 7 3 Eukleidovské vektorové prostory 9 Levá vnější operace Definice 5.1 Necht A B. Levou vnější

Více

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012

2. Schurova věta. Petr Tichý. 3. října 2012 2. Schurova věta Petr Tichý 3. října 2012 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci

Více

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost

Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Základy maticového počtu Matice, determinant, definitnost Petr Liška Masarykova univerzita 18.9.2014 Matice a vektory Matice Matice typu m n je pravoúhlé (nebo obdélníkové) schéma, které má m řádků a n

Více

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i.

z = a bi. z + v = (a + bi) + (c + di) = (a + c) + (b + d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (a c) + (b d)i. z v = (a + bi) (c + di) = (ac bd) + (bc + ad)i. KOMLEXNÍ ČÍSLA C = {a + bi; a, b R}, kde i 2 = 1 Číslo komplexně sdružené k z = a + bi je číslo z = a bi. Operace s komplexními čísly: z = a + bi, kde a, b R v = c + di, kde c, d R Sčítání Odčítání Násobení

Více

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R...

Kapitola 1. Úvod. 1.1 Značení. 1.2 Výroky - opakování. N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) R... Kapitola 1 Úvod 1.1 Značení N... přirozená čísla (1, 2, 3,...). Z... celá čísla ( 3, 2, 1, 0, 1, 2,...). Q... racionální čísla ( p, kde p Z a q N) q R... reálná čísla C... komplexní čísla 1.2 Výroky -

Více

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru:

Maticí typu (m, n), kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: 3 Maticový počet 3.1 Zavedení pojmu matice Maticí typu (m, n, kde m, n jsou přirozená čísla, se rozumí soubor mn veličin a jk zapsaných do m řádků a n sloupců tvaru: a 11 a 12... a 1k... a 1n a 21 a 22...

Více

8 Matice a determinanty

8 Matice a determinanty M Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap 8: Matice a determinanty 1 8 Matice a determinanty 81 Matice - definice a základní vlastnosti Definice Reálnou resp komplexní maticí A typu m n nazveme obdélníkovou

Více

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY

DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY DEFINICE Z LINEÁRNÍ ALGEBRY Skripta Matematické metody pro statistiku a operační výzkum (Nešetřilová, H., Šařecová, P., 2009). 1. definice Vektorovým prostorem rozumíme neprázdnou množinu prvků V, na které

Více

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita

Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita Lineární algebra : Skalární součin a ortogonalita (15. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

1 Lineární prostory a podprostory

1 Lineární prostory a podprostory Lineární prostory a podprostory Přečtěte si: Učebnice AKLA, kapitola první, podkapitoly. až.4 včetně. Cvičení. Které z následujících množin jsou lineárními prostory s přirozenými definicemi operací?. C

Více

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij]

MATICE. a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] MATICE Matice typu m/n nad tělesem T je soubor m n prvků z tělesa T uspořádaných do m řádků a n sloupců: a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n A = = [a ij] a m1 a m2 a mn Prvek a i,j je prvek matice A na místě

Více

Riemannův určitý integrál

Riemannův určitý integrál Riemannův určitý integrál 1. Motivační příklad Příklad (Motivační příklad pro zavedení Riemannova integrálu). Nechť,. Vypočtěme obsah vybarvené oblasti ohraničené grafem funkce, osou a svislými přímkami

Více

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti

V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti Kapitola 5 Vektorové prostory V předchozí kapitole jsme podstatným způsobem rozšířili naši představu o tom, co je to číslo. Nadále jsou pro nás důležité především vlastnosti operací sčítání a násobení

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace

Vektory a matice. Obsah. Aplikovaná matematika I. Carl Friedrich Gauss. Základní pojmy a operace Vektory a matice Aplikovaná matematika I Dana Říhová Mendelu Brno Obsah 1 Vektory Základní pojmy a operace Lineární závislost a nezávislost vektorů 2 Matice Základní pojmy, druhy matic Operace s maticemi

Více

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice

Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory, lineární nezávislost, báze, dimenze a souřadnice Vektorové podprostory K množina reálných nebo komplexních čísel, U vektorový prostor nad K. Lineární kombinace vektorů u 1, u 2,...,u

Více

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení.

Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Předmět: MA4 Dnešní látka Variačně formulované okrajové úlohy zúplnění prostoru funkcí. Lineární zobrazení. Literatura: Kapitola 2 a)-c) a kapitola 4 a)-c) ze skript Karel Rektorys: Matematika 43, ČVUT,

Více

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic

Matematika (CŽV Kadaň) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Přednáška třetí (a pravděpodobně i čtvrtá) aneb Úvod do lineární algebry Matice a soustavy rovnic Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o 2 neznámých Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je

Více

10 Funkce více proměnných

10 Funkce více proměnných M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika II kap. 10: Funkce více proměnných 16 10 Funkce více proměnných 10.1 Základní pojmy Definice. Eukleidovskou vzdáleností bodů x = (x 1,...,x n ), y = (y 1,...,y

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Lineární rovnice o 2 neznámých Definice 011 Lineární rovnice o dvou neznámých x, y je rovnice, která může být vyjádřena ve tvaru ax + by = c, kde

Více

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda

Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Předmět: MA 4 Dnešní látka Opakování: normy vektorů a matic, podmíněnost matic Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Četba: Text o lineární algebře v Příručce přežití na webových

Více

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme

Necht L je lineární prostor nad R. Operaci : L L R nazýváme Skalární součin axiomatická definice odvození velikosti vektorů a úhlu mezi vektory geometrická interpretace ortogonalita vlastnosti ortonormálních bázi [1] Definice skalárního součinu Necht L je lineární

Více

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u.

příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů, které jsem nestihl (na které jsem zapomněl) a(b u) = (ab) u, u + ( u) = 0 = ( u) + u. Několik řešených příkladů do Matematiky Vektory V tomto textu je spočteno několik ukázkových příkladů které vám snad pomohou při řešení příkladů do cvičení. V textu se objeví i pár detailů které jsem nestihl

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Podobnostní transformace

Podobnostní transformace Schurova věta 1 Podobnostní transformace a výpočet vlastních čísel Obecný princip: Úloha: Řešíme-li matematickou úlohu, je často velmi vhodné hledat její ekvivalentní formulaci tak, aby se řešení úlohy

Více

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule.

Matice. Předpokládejme, že A = (a ij ) je matice typu m n: diagonálou jsou rovny nule. Matice Definice. Maticí typu m n nazýváme obdélníkové pole, tvořené z m n reálných čísel (tzv. prvků matice), zapsaných v m řádcích a n sloupcích. Značíme např. A = (a ij ), kde i = 1,..., m, j = 1,...,

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. března 2014, 12:42 1 2 0.1 Násobení matic Definice 1. Buďte m, n, p N, A

Více

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh 1. cvičení ( ) 2. cvičení ( )

Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh   1. cvičení ( ) 2. cvičení ( ) Příklady řešené na cvičení LA II - LS 1/13 Zdrojem většiny příkladů je sbírka úloh http://kam.mff.cuni.cz/~sbirka/ 1. cvičení (..13) 1. Rozhodněte, které z následujících operací jsou skalárním součinem

Více

7. Lineární vektorové prostory

7. Lineární vektorové prostory 7. Lineární vektorové prostory Tomáš Salač MÚ UK, MFF UK LS 2017/18 Tomáš Salač ( MÚ UK, MFF UK ) 7. Lineární vektorové prostory LS 2017/18 1 / 62 7.1 Definice a příklady Definice 7.1 Množina G s binární

Více

0.1 Úvod do lineární algebry

0.1 Úvod do lineární algebry Matematika KMI/PMATE 1 01 Úvod do lineární algebry 011 Vektory Definice 011 Vektorem aritmetického prostorur n budeme rozumět uspořádanou n-tici reálných čísel x 1, x 2,, x n Definice 012 Definice sčítání

Více

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice

Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice Lineární algebra : Násobení matic a inverzní matice (8. přednáška) František Štampach, Karel Klouda frantisek.stampach@fit.cvut.cz, karel.klouda@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

TOPOLOGIE A TEORIE KATEGORIÍ (2017/2018) 4. PREDNÁŠKA - SOUČIN PROSTORŮ A TICHONOVOVA VĚTA.

TOPOLOGIE A TEORIE KATEGORIÍ (2017/2018) 4. PREDNÁŠKA - SOUČIN PROSTORŮ A TICHONOVOVA VĚTA. TOPOLOGIE A TEORIE KATEGORIÍ (2017/2018) 4. PREDNÁŠKA - SOUČIN PROSTORŮ A TICHONOVOVA VĚTA. PAVEL RŮŽIČKA 4.1. (Kvazi)kompaktnost a sub-báze. Buď (Q, ) uspořádaná množina. Řetězcem v Q budeme rozumět lineárně

Více

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace

Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace Lineární algebra : Vlastní čísla, vektory a diagonalizace (14. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 21. dubna 2014, 19:37 1 2 14.1 Vlastní čísla a vlastní vektory Nechť je

Více

11. Skalární součin a ortogonalita p. 1/16

11. Skalární součin a ortogonalita p. 1/16 11. Skalární součin a ortogonalita 11. Skalární součin a ortogonalita p. 1/16 11. Skalární součin a ortogonalita p. 2/16 Skalární součin a ortogonalita 1. Definice skalárního součinu 2. Norma vektoru 3.

Více

Báze a dimenze vektorových prostorů

Báze a dimenze vektorových prostorů Báze a dimenze vektorových prostorů Buď (V, +, ) vektorový prostor nad tělesem (T, +, ). Nechť u 1, u 2,..., u n je konečná posloupnost vektorů z V. Existují-li prvky s 1, s 2,..., s n T, z nichž alespoň

Více

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru

Necht tedy máme přirozená čísla n, k pod pojmem systém lineárních rovnic rozumíme rovnice ve tvaru 2. Systémy lineárních rovnic V této kapitole se budeme zabývat soustavami lineárních rovnic s koeficienty z pole reálných případně komplexních čísel. Uvádíme podmínku pro existenci řešení systému lineárních

Více

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008

Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin. študenti MFF 15. augusta 2008 Učební texty k státní bakalářské zkoušce Matematika Skalární součin študenti MFF 15. augusta 2008 1 10 Skalární součin Požadavky Vlastnosti v reálném i komplexním případě Norma Cauchy-Schwarzova nerovnost

Více

stránkách přednášejícího.

stránkách přednášejícího. Předmět: MA 4 Dnešní látka Iterační metoda Jacobiova iterační metoda Gaussova-Seidelova iterační metoda Superrelaxační metoda (metoda SOR) Metoda sdružených gradientů Četba: Text o lineární algebře v Příručce

Více

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program

Primitivní funkce a Riemann uv integrál Lineární algebra Taylor uv polynom Extrémy funkcí více prom ˇenných Matematika III Matematika III Program Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Program Primitivní funkce a Riemannův integrál Lineární algebra Taylorův polynom Program Primitivní

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Vektorový (lineární) prostor (připomenutí) Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost

Více

Lineární algebra : Lineární prostor

Lineární algebra : Lineární prostor Lineární algebra : Lineární prostor (3. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 17. dubna 2014, 14:43 1 2 3.1 Aximotické zavedení lineárního prostoru Číselné těleso Celou lineární

Více

Symetrické a kvadratické formy

Symetrické a kvadratické formy Symetrické a kvadratické formy Aplikace: klasifikace kvadrik(r 2 ) a kvadratických ploch(r 3 ), optimalizace(mpi) BI-LIN (Symetrické a kvadratické formy) 1 / 20 V celé přednášce uvažujeme číselné těleso

Více

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat

Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Všechno, co jste kdy chtěli vědět o maticích, ale báli jste se zeptat Čtvercová matice n n, např. může reprezentovat: A = A A 2 A 3 A 2 A 22 A 23 A 3 A 32 A 33 matici koeficientů soustavy n lineárních

Více

Lineární algebra : Báze a dimenze

Lineární algebra : Báze a dimenze Lineární algebra : Báze a dimenze (5. přednáška) František Štampach, Karel Klouda LS 2013/2014 vytvořeno: 9. dubna 2014, 13:33 1 2 5.1 Báze lineárního prostoru Definice 1. O množině vektorů M z LP V řekneme,

Více

Míra a měřitelné funkce. 1.1 Měřitelné množiny. 1.2 Míra a vnější míra

Míra a měřitelné funkce. 1.1 Měřitelné množiny. 1.2 Míra a vnější míra KAPITOLA 1: Míra a měřitelné funkce P(X) = {A A X} potenční možina množiny X 1.1 Měřitelné množiny dále předpokládáme X Systém S podmnožin množiny X se nazývá algebra, jestliže (A1) S, (A2) (A3) A S X\A

Více

Obsah. 1 Lineární prostory 2

Obsah. 1 Lineární prostory 2 Obsah 1 Lineární prostory 2 2 Úplné prostory 2 2.1 Metrické prostory.................................... 2 2.2 Banachovy prostory................................... 3 2.3 Lineární funkcionály..................................

Více

1 Soustavy lineárních rovnic

1 Soustavy lineárních rovnic 1 Soustavy lineárních rovnic 1.1 Základní pojmy Budeme uvažovat soustavu m lineárních rovnic o n neznámých s koeficienty z tělesa T (potom hovoříme o soustavě m lineárních rovnic o n neznámých nad tělesem

Více

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice

Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Greenova funkce pro dvoubodové okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice Jan Tomeček Tento stručný text si klade za cíl co nejrychlejší uvedení do teorie Greenových funkcí pro obyčejné diferenciální

Více

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady.

Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Číselné řady Definice (Posloupnost částečných součtů číselné řady). Nechť je číselná posloupnost. Pro všechna položme. Posloupnost nazýváme posloupnost částečných součtů řady. Definice (Součet číselné

Více

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že

p 2 q , tj. 2q 2 = p 2. Tedy p 2 je sudé číslo, což ale znamená, že KAPITOLA 1: Reálná čísla [MA1-18:P1.1] 1.1. Číselné množiny Přirozená čísla... N = {1,, 3,...} nula... 0, N 0 = {0, 1,, 3,...} = N {0} Celá čísla... Z = {0, 1, 1,,, 3,...} Racionální čísla... { p } Q =

Více

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů?

Kolik existuje různých stromů na pevně dané n-prvkové množině vrcholů? Kapitola 9 Matice a počet koster Graf (orientovaný i neorientovaný) lze popsat maticí, a to hned několika různými způsoby. Tématem této kapitoly jsou incidenční matice orientovaných grafů a souvislosti

Více

Projekty - Úvod do funkcionální analýzy

Projekty - Úvod do funkcionální analýzy Projekty - Úvod do funkcionální analýzy Projekt č. 1. Nechť a, b R, a < b. Dokažte, že prostor C( a, b ) = f : R R: f je spojitá na D(f) = a, b s metrikou je úplný. ρ(f, g) = max f(x) g(x) x a,b Projekt

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Operace s maticemi

Operace s maticemi Operace s maticemi Seminář druhý 17.10. 2018 Obsah 1 Operace s maticemi 2 Hodnost matice 3 Regulární matice 4 Inverzní matice Matice Definice (Matice). Reálná matice typu m n je obdélníkové schema A =

Více

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech

Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech Texty k přednáškám z MMAN3: 4. Funkce a zobrazení v euklidovských prostorech 1. července 2008 1 Funkce v R n Definice 1 Necht n N a D R n. Reálnou funkcí v R n (reálnou funkcí n proměnných) rozumíme zobrazení

Více

)(x 2 + 3x + 4),

)(x 2 + 3x + 4), 3 IREDUCIBILNÍ ROZKLADY POLYNOMŮ V T [X] 3 Ireducibilní rozklady polynomů v T [x] - rozklady polynomů na ireducibilní (dále nerozložitelné) prvky v oboru integrity polynomů jedné neurčité x nad tělesem

Více

2. kapitola: Euklidovské prostory

2. kapitola: Euklidovské prostory 2. kapitola: Euklidovské prostory 2.1 Definice. Euklidovským n-rozměrným prostorem rozumíme neprázdnou množinu E n spolu s vektorovým prostorem V n a přiřazením, které každému bodu a z E n a každému vektoru

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory 5 Vlastní čísla a vlastní vektor Poznámka: Je-li A : V V lineární zobrazení z prostoru V do prostoru V někd se takové zobrazení nazývá lineárním operátorem, pak je přirozeným požadavkem najít takovou bázi

Více

Základy matematické analýzy

Základy matematické analýzy Základy matematické analýzy Spojitost funkce Ing. Tomáš Kalvoda, Ph.D. 1, Ing. Daniel Vašata 2 1 tomas.kalvoda@fit.cvut.cz 2 daniel.vasata@fit.cvut.cz Katedra aplikované matematiky Fakulta informačních

Více

1 Řešení soustav lineárních rovnic

1 Řešení soustav lineárních rovnic 1 Řešení soustav lineárních rovnic 1.1 Lineární rovnice Lineární rovnicí o n neznámých x 1,x 2,..., x n s reálnými koeficienty rozumíme rovnici ve tvaru a 1 x 1 + a 2 x 2 +... + a n x n = b, (1) kde koeficienty

Více

6.1 Vektorový prostor

6.1 Vektorový prostor 6 Vektorový prostor, vektory Lineární závislost vektorů 6.1 Vektorový prostor Nechť je dán soubor nějakých prvků, v němž je dána jistá struktura vztahů mezi jednotlivými prvky nebo v němž jsou předepsána

Více

1 Projekce a projektory

1 Projekce a projektory Cvičení 3 - zadání a řešení úloh Základy numerické matematiky - NMNM20 Verze z 5. října 208 Projekce a projektory Opakování ortogonální projekce Definice (Ortogonální projekce). Uvažujme V vektorový prostor

Více

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku

VI. Maticový počet. VI.1. Základní operace s maticemi. Definice. Tabulku VI Maticový počet VI1 Základní operace s maticemi Definice Tabulku a 11 a 12 a 1n a 21 a 22 a 2n, a m1 a m2 a mn kde a ij R, i = 1,, m, j = 1,, n, nazýváme maticí typu m n Zkráceně zapisujeme (a ij i=1m

Více

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího).

Četba: Texty o lineární algebře (odkazy na webových stránkách přednášejícího). Předmět: MA 4 Dnešní látka Lineární (vektorový) prostor Normovaný lineární prostor Normy matic a vektorů Symetrické matice, pozitivně definitní matice Gaussova eliminační metoda, podmíněnost matic Četba:

Více

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2,

Úlohy k přednášce NMAG 101 a 120: Lineární algebra a geometrie 1 a 2, Úlohy k přednášce NMAG a : Lineární algebra a geometrie a Verze ze dne. května Toto je seznam přímočarých příkladů k přednášce. Úlohy z tohoto seznamu je nezbytně nutné umět řešit. Podobné typy úloh se

Více

1 Determinanty a inverzní matice

1 Determinanty a inverzní matice Determinanty a inverzní matice Definice Necht A = (a ij ) je matice typu (n, n), n 2 Subdeterminantem A ij matice A příslušným pozici (i, j) nazýváme determinant matice, která vznikne z A vypuštěním i-tého

Více

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová.

Soustavy. Terminologie. Dva pohledy na soustavu lin. rovnic. Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová. [1] Terminologie [2] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení Definice: Necht A = (a i,j ) R m,n je matice, b R m,1 je jednosloupcová matice.

Více

MOORE-PENROSEOVA INVERZE MATICE A JEJÍ APLIKACE. 1. Úvod

MOORE-PENROSEOVA INVERZE MATICE A JEJÍ APLIKACE. 1. Úvod Kvaternion 1/2013, 7 14 7 MOORE-PENROSEOVA INVERZE MATICE A JEJÍ APLIKACE LADISLAV SKULA Abstrakt V článku je uvedena definice pseudoinverzní matice, ukázána její existence a jednoznačnost a zmíněny dvě

Více

Vlastní čísla a vlastní vektory

Vlastní čísla a vlastní vektory Vlastní čísla a vlastní vektory 1 Motivace Uvažujme lineární prostor všech vázaných vektorů v rovině, které procházejí počátkem, a lineární zobrazení tohoto prostoru do sebe(lineární transformaci, endomorfismus)

Více

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí:

a počtem sloupců druhé matice. Spočítejme součin A.B. Označme matici A.B = M, pro její prvky platí: Řešené příklady z lineární algebry - část 1 Typové příklady s řešením Příklady jsou určeny především k zopakování látky před zkouškou, jsou proto řešeny se znalostmi učiva celého semestru. Tento fakt se

Více

Soustavy linea rnı ch rovnic

Soustavy linea rnı ch rovnic [1] Soustavy lineárních rovnic vlastnosti množin řešení metody hledání řešení nejednoznačnost zápisu řešení a) soustavy, 10, b) P. Olšák, FEL ČVUT, c) P. Olšák 2010, d) BI-LIN, e) L, f) 2009/2010, g)l.

Více

Aplikovaná numerická matematika - ANM

Aplikovaná numerická matematika - ANM Aplikovaná numerická matematika - ANM 3 Řešení soustav lineárních rovnic iterační metody doc Ing Róbert Lórencz, CSc České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra počítačových

Více

K oddílu I.1 základní pojmy, normy, normované prostory

K oddílu I.1 základní pojmy, normy, normované prostory ÚVOD DO FUNKCIONÁLNÍ ANALÝZY PŘÍKLADY PRO POROZUMĚNÍ LÁTCE ZS 2015/2016 PŘÍKLADY KE KAPITOLE I K oddílu I1 základní pojmy, normy, normované prostory Příklad 1 Necht X je reálný vektorový prostor a : X

Více

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI

PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI PŘEDNÁŠKA 2 POSLOUPNOSTI 2.1 Zobrazení 2 Definice 1. Uvažujme libovolné neprázdné množiny A, B. Zobrazení množiny A do množiny B je definováno jako množina F uspořádaných dvojic (x, y A B, kde ke každému

Více

SVD rozklad a pseudoinverse

SVD rozklad a pseudoinverse SVD rozklad a pseudoinverse Odpřednesenou látku naleznete v kapitole 12 skript Abstraktní a konkrétní lineární algebra. Jiří Velebil: Lineární algebra 19.12.2016: SVD rozklad a pseudoinverse 1/21 Cíle

Více

Těleso racionálních funkcí

Těleso racionálních funkcí Těleso racionálních funkcí Poznámka. V minulém semestru jsme libovolnému oboru integrity sestrojili podílové těleso. Pro libovolné těleso R je okruh polynomů R[x] oborem integrity, máme tedy podílové těleso

Více

10. Vektorové podprostory

10. Vektorové podprostory Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan Definice. Bud V vektorový prostor nad polem P. Podmnožina U V se nazývá podprostor,

Více

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety

6 Lineární geometrie. 6.1 Lineární variety 6 Lineární geometrie Motivace. Pojem lineární varieta, který budeme v této kapitole studovat z nejrůznějších úhlů pohledu, není žádnou umělou konstrukcí. Příkladem lineární variety je totiž množina řešení

Více

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce

Matematická analýza pro informatiky I. Limita funkce Matematická analýza pro informatiky I. 5. přednáška Limita funkce Jan Tomeček tomecek@inf.upol.cz http://aix-slx.upol.cz/ tomecek/index Univerzita Palackého v Olomouci 18. března 2011 Jan Tomeček, tomecek@inf.upol.cz

Více

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14.

Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan. 14. Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě Učební texty k přednášce ALGEBRA II, letní semestr 2000/2001 Michal Marvan 14. Vlastní vektory Bud V vektorový prostor nad polem P. Lineární zobrazení f : V

Více

AVDAT Vektory a matice

AVDAT Vektory a matice AVDAT Vektory a matice Josef Tvrdík Katedra informatiky Přírodovědecká fakulta Ostravská univerzita Vektory x = x 1 x 2. x p y = y 1 y 2. y p Řádkový vektor dostaneme transpozicí sloupcového vektoru x

Více

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A

VEKTORY. Obrázek 1: Jediný vektor. Souřadnice vektoru jsou jeho průměty do souřadných os x a y u dvojrozměrného vektoru, AB = B A VEKTORY Vektorem se rozumí množina všech orientovaných úseček, které mají stejnou velikost, směr a orientaci, což vidíme na obr. 1. Jedna konkrétní orientovaná úsečka se nazývá umístění vektoru na obr.

Více

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2

6 Skalární součin. u v = (u 1 v 1 ) 2 +(u 2 v 2 ) 2 +(u 3 v 3 ) 2 6 Skalární součin Skalární součin 1 je operace, která dvěma vektorům (je to tedy binární operace) přiřazuje skalár (v našem případě jde o reálné číslo, obecně se jedná o prvek nějakého tělesa T ). Dovoluje

Více

Matice lineárních zobrazení

Matice lineárních zobrazení Matice lineárních zobrazení Nechť V, +, a W, +, jsou nenulové vektorové prostory konečných dimenzí n a m nad tělesem T, +,, nechť posloupnosti vektorů g 1, g 2,..., g n V a h 1, h 2,..., h m W tvoří báze

Více