Etika genetického poradenství Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Etika genetického poradenství Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu"

Transkript

1 Etika genetického poradenství Od eugeniky 19. století po Projekt lidského genomu Světové problémy nejsou způsobeny lidmi s inferiorními geny, nýbrž naopak lidmi s vynikajícími geny, kteří ovšem svůj talent propůjčují k nemorálním cílům. Theodosius Dobzhansky Marek Vácha 2012 Marek Vácha Ústav etiky 3. lékařská fakulta UK

2 HISTORIE

3 Platón Platón požaduje, aby: nejlepší muži obcovali s nejlepšími ženami co nejčastěji, kdežto nejhorší muži s nejhoršími ženami naopak, a děti oněch prvních mají být vychovávány, těchto však ne, má-li býti chov co nejdokonalejší; a provádění všeho toho musí zůstat tajemstvím (Platón, Ústava OYKOYMENH, Praha 1996, s ) ale děti horších rodičů a narodí-li se co neduživého z oněch prvních, ty odstraní, jak sluší, na místě tajném a nezjevném. (tamtéž, s.154)

4 Platón lékařství je forma politiky, neboli, jak sám říká, dobrý politik byl Asklépios. lékařské umění nesmí za svůj cíl považovat prodloužení života, nýbrž pouze zájem státu. (Popper K., Otevřená společnost a její nepřátelé I. OIKOYMENH, Praha 1994 s. 128)

5 19. století VELKÁ BRITÁNIE A USA

6 1859: vychází O původu druhů

7

8 Herbert Spencer sociáldarwinismus Herberta Spencera pokud je v přírodě boj silných proti slabým, je to tak správné i pro lidskou společnost Spencer je autorem sloganu survival of the fittest (=přežití nejschopnějších) Politické poselství sociáldarwinismu: kolonialismus, imperialismus, kapitalismus volné soutěže a křiklavé rozdíly v bohatství, to vše je novou filosofií ospravedlněno a podporováno hlásí se k němu rovněž marxisté ve jménu boje mezi jednotlivými třídami

9 Friedrich Nietzsche ( ) Slabí a nezdařenci ať zhynou, toť první příkaz naší lásky k lidem. A ještě jim k tomu dopomozme.

10 Francis Galton ( ) 1863 termín nature nurture 1883 termín eugenika eugenika tedy vzniká bez jakékoli představy o tom, co je to genetika! (Mendel bude objeven až 1900)

11 Eugenika eu = dobrý, pravý, správný genus = rod Jedenácté vydání The Encyclopedia Britannica definuje eugeniku jako organické zlepšení rasy skrze moudré užívání zákonů dědičnosti.

12 Francis Galton ( ) "Kdykoli můžeš, počítej." Eugenika by měla být "zavedena do národního povědomí jako nové náboženství." Sandel, M.J., (2007) The Case Against Perfection. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, MA and London, England.p.63

13 Francis Galton Bylo velmi dobře známo, že farmáři a milovníci květin mohli promyšlenou selekcí obdržet linie květin a domácích zvířat obzvláště silných v žádaných vlastnostech. Mohli by lidé být vylepšeni podobným způsobem? Mohli by lidé s nežádoucími vlastnostmi být vymýceni a lidé s žádoucími vlastnostmi být rozmnoženi? Mohli bychom my lidé, konečně vzít do svých rukou směr své evoluce? (Kevles, D.J., In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. (1985) University of California Press, Berkeley and Los Angeles. p. 3)

14 Francis Galton Obžalovával katolickou církev ze svého lpění na celibátu mnichů, neboť toto omezení snižovalo propagaci intelektuálně zdatných. náboženský dogmatismus... "zničil zvídavého ducha, lásku k pozorování přírody, cestu induktivního uvažování, návyk nezávislého myšlení." (Kevles, D.J., In the name of eugenics: genetics and the uses of human heredity. (1985) University of California Press, Berkeley and Los Angeles. p. 3)

15 Francis Galton ( ) přinesl myšlenku, že otisky prstů by mohly sloužit policii ve vyšetřování při svých cestách po Velké Británii tajně vytvářel mapu krásy jednotlivých měst, se závěrem že nejvyšší incidence krásných dívek je v Londýně a nejnižší v Aberdeenu. Galton rovněž oživoval nezajímavé vědecké konference tím, že se snažil měřit úroveň nudy tak, že počítal vrtění a ošívání posluchačů na minutu přednášky. Studii potom uveřejnil v časopise Nature.

16 Francis Galton ( ) Galton uzavřel, že modlitba nefunguje, neboť spočítal, že vysocí církevní hodnostáři umírají v přibližně stejném věku jako příslušníci jiných profesí, jako například právníci......a že lodi vezoucí do zámoří misionáře se potápějí stejně často jako lodi vezoucí zboží nebo prostitutky.

17 Francis Galton ( ) Kdyby se dvacetina úsilí a financí, které věnujeme šlechtění koní nebo krav věnovala na vylepšení lidské rasy, jakou galaxii géniů bychom mohli stvořit! Mohli bychom do světa uvést proroky a velekněze civilizace, podobně jako bychom mohli uvést do života idioty množením kretinů. Muži a ženy současnosti jsou, ve srovnání s tím, jaké bychom mohli přivést do existence, podobni párijským psům Východního města ve srovnání s vysoce vyšlechtěnými rasami Galton, F., (1864) Hereditary talent and character. MacMillan s Magazine.11, p

18 Francis Galton ( ) v předmluvě ke své knize Hereditary Genius: v této knize chci ukázat, že přirozené schopnosti člověka jsou řízeny dědičností, podle stejných zákonů a se stejnými limity jako nacházíme u forem a fyzikálních rysů celého organického světa. Následně, tak jak je snadné, bez ohledu na tyto limity, pozornou selekcí a neustálým křížením obdržet koně nebo psy se obzvláště dobrými schopnostmi k běhu, či k dělání čehokoli jiného, je podobně proveditelné vyprodukovat vysoce obdařené rasy lidí moudře provedenými manželstvími v průběhu několika následných generací.

19 Francis Galton ( ) Francis Galton naléhal, aby se nejinteligentnější a nejzdravější jedinci brali mezi sebou navzájem. Za ideální považoval situaci v Německu, kde si univerzitní profesoři (všichni muži) brali obvykle za manželky dcery jiných profesorů nebo postgraduální studentky.

20 Francis Galton: "Co příroda činí slepě, pomalu a nemilosrdně, může člověk učinit prozíravě, rychle a milosrdně."

21 J.G. Mendel 1862 J.G. Mendel 1880

22 Eugenika Negativní eugenika: zbavit se nevhodných: segregace sterilizace genocida Pozitivní eugenika: rozmnožit vhodné

23

24 Propagátoři eugeniky Francis Galton Charles Davenport nejpokrokovější revoluce v historii by mohla být dosažena, kdybychom sňatky lidí postavili na stejně vysokou úroveň a věnovali mu stejnou pozornost, jakou věnujeme křížení koní Karl Pearson Alexander Graham Bell G.B. Shaw Winston Churchill

25 Theodor Roosevelt píše Davenportovi: "Jednoho dne si uvědomíme, že naše nejpřednější povinnost, povinnost ze které nelze uniknout je, aby občané správného typu zanechali za sebou ve světě svou krev; a že v žádném případě nemůžeme dovolit pokračování linií občanů nesprávného typu." Sandel, M.J., (2007) The Case Against Perfection. The Belknap Press of Harvard University Press. Cambridge, MA and London, England.p.64

26 J.B.S. Haldane a "ectogenic children" "Spolu s jinými biology napříč politickým spektrem spojil Haldane vědu eugeniky se sociálním pokrokem. Nové laboratorní techniky by mohly vytvořit tzv. "ektogenní děti", které by se narodily z embryí oplozených a kultivovaných mimo dělohu matky. (Byly to Haldaneovy ektogenní fantazie, které inspirovaly Aldouse Huxleyho k napsání knihy "Báječný nový svět" a popularizování představy dětí ze zkumavky. (Rothman, S.M., Rothman, D., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, INC, New York. p. 8)

27 Eugenika začátek 20. stol. jedinci s dobrými geny jsou snadno rozpoznatelní podle inteligence, pevného charakteru, a podle majetku Kriminalita, prostituce a duševní zaostalosti feeblemindedness byly chápány jako produkty špatných genů.

28 IQ testy tzv. Stanford Binet testy IQ začaly v roce 1920 když testy začaly, ukázalo se, že dívky skórují mnohem lépe než chlapci......protože se ale předpokládalo, že to není možné, otázky se upravily tak, aby obě pohlaví skórovala stejně když se ukázalo, že akademici skórují lépe než řemeslníci a běloši lépe než černoši......chápalo se to jako objektivní výsledek (volně podle Rose, S., (2005) Lifelines. Life Beyond the Gene. Vintage, London, p. 287)

29 Eugenika Negativní eugenika v USA: snaha o zabránění přílivu imigrantů a zabránění manželství s nimi. přísné imigrační kontroly mají zabránit rozředění národního genetického dědictví 1924 Imigrační akt: velmi redukuje příliv imigrantů z východní a jižní Evropy Mezi lety , 30 států v USA odsouhlasilo zákon, nařizující povinnou sterilizaci mentálně postižených a zločinců, zejména Kalifornie, kde bylo sterilizováno více lidí než ve všech ostatních státech USA dohromady. celkem v USA sterilizováno mezi lety přes (!) mentálně nemocných

30 USA: odhaduje se, že mezi lety 1920 a 1940 bylo nedobrovolně sterilizováno lidí. nařízená sterilizace určitých tříd lidí byla prováděna v 30ti státech USA mezi lety Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p.120

31

32

33 Charles Darwin Budujeme útulky pro duševně nemocné, tělesně postižené a nemocné, zavádíme zákony na ochranu chudých; a naši lékaři vykonávají své nejlepší dovednosti, aby chránili život každého do posledního momentu. Nikdo, kdo má zkušenosti s křížením domácích zvířat nebude pochybovat o tom, že takováto praxe vysoce škodí lidské rase. Pokud jsou v nějakém ohledu inferiorní na těle nebo na duši, měly by se obě pohlaví zdržet od uzavírání manželství. (Charles Darwin: Descent of Man)

34 Leonard Darwin Nuceně izolujeme kriminálníky, šílence a mentálně defektivní; tento princip musíme rozšířit i na ty, kdo by tím, že by měli potomstvo, vážně poškodili budoucí generace. Darwin, L., (1925) Race deterioration and practical politics. Eugenics Review

35 William Graham Sumner ( ) necht je známo, že před námi leží pouze jedna alternativa: svoboda, nerovnost, přežití nejvhodnějších; nikoli svoboda, rovnost, přežití nejméně vhodných. První z alternativ povede společnost vpřed a bude upřednostňovat její nejlepší členy; druhá alternativa povede společnost zpět a bude upřednostňovat její nejhorší členy. (cit. v Oldroyd 1980)

36 Po první světové válce

37 Německo po první světové válce Naši nejlepší muži zemřeli ve válce, čímž způsobili ztrátu celému národu, ztratily se jeho nejlepší geny. Geny těch, kteří nebojovali (nejhorší geny), se potom volně rozmnožovaly, čímž zrychlily biologickou a kulturní degeneraci národa. Robert Jay Lifton, The Nazi Doctors: Medical Killing and the Psychology of Genocide, Basic Books 1986, 46

38 Jde o to, obrátit stávající trend snižování míry porodnosti u schopnějších obyvatel a neomezovaného rozmnožování lidí dědičně zatížených, duševně méněcenných,slabomyslných a osob s dědičnými kriminálními sklony. (Dr. Walter Gross, ředitel Úřadu pro osvětu v populační politice a rasovou péči) Bauman, Z., (2010) Modernita a holocaust. 2. vyd., Sociologické nakladatelství. Praha, str. 112

39 Adolf Hitler Příroda je krutá, proto i já jsem krutý.

40 Silnější rasa musí nahradit slabší, neboť síla lidství ve své konečné podobě zničí všechny směšné mantinely takzvané lidskosti jedinců, aby udělala prostor pro lidskost přírody, která ničí slabé, aby vytvořila místo silným. (Adolf Hitler) cit. v Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p.119

41 Skleněný muž byl vytvořen v roce 1935 pro Muzeum rasové hygieny v Drážďanech za účelem výstavy týkající se genetického zdraví.

42

43

44 Glass man poprvé mohli lidé vidět lidské orgány a architekturu lidského těla symbol nového lidství, nové rasy zvěstovatel konečného řešení... "Skleněný muž" dnes, Drážďany

45 Musí se stát povinností rasové hygieny, aby byla připravená k daleko přísnější eliminaci morálně inferiorních lidských bytostí, než se děje dnes...

46 Propagandistické plakáty 1936

47 NĚMECKO, II. SVĚTOVÁ VÁLKA PROGRAM LEBENSBORN

48 Nestojíme sami Žena drží v rukou dítě, muž štít s německým zákonem o povinné sterilizaci (Law for the Prevention of Hereditarily Diseased Offspring), v okolí vlajky států, které již podepsaly (vlevo) nebo projednávají (vpravo) podobnou legislativu

49 Program lebensborn Na počátku programu programu "lebensborn" byly jesle pro rodinné příslušníky SS. Za účelem vytvoření "superrasy" byly tyto jesle přeměněny na "místa setkání" "rasově čistých" Němek, které chtěly mít děti s důstojníky SS. Děti byly vychovávány SS a je možno je rovněž považovat za oběti války. Bez kontaktu se svými matkami a bez jakékoli rodičovské lásky u nich často vznikaly psychické poruchy.

50 Program lebensborn organizace Lebensborn e.v. (eingetragener Verein) založena 12. prosince 1935 původní smysl: povzbudit Němce, zejména příslušníky SS, aby měli více dětí

51 Program lebensborn Od roku 1939 dál nastává jedna z nejděsivějších forem programu "lebensborn". Jednalo se o únosy dětí "rasově dobrých" z východních okupovaných zemí. Tyto únosy byly organizovány SS a jednalo se o děti, které splňovaly rasová kritéria (jako modré oči a světlé vlasy). Tisíce těchto dětí byly transferovány do "lebensborn" center a byly poněmčeny.

52 Program lebensborn Německé ženy získávají tyto kříže jako vyznamenání za počet narozených a vychovaných dětí

53 Program lebensborn

54 PO VÁLCE

55 Po II. světové válce Genetické poradenství Ve 30. letech ovšem také britští a američtí biologové chtějí vzkřísit starou Galtonovu myšlenku a zakládají humánní genetiku, kterou chtějí založit úzkostlivě na vědeckých základech a odstranit z ní sociální a politické sklony. Tímto byly dány základy pro genetické poradenství, které začíná kolem 50. let 20. století, a ve kterém někteří genetici viděli šanci omezit incidence nežádoucích genů v populaci a šanci vylepšit genetický pool populace. Proto řada z nich navrhuje, aby se jednotlivým párům nejenom poskytovaly informace, ale aby se jim i poradilo, zda dítě mají mít nebo nemají mít.

56 Po II. světové válce Genetické poradenství Na konci 50. let se ale situace obrátila od té doby se má za to, že snahou poradce by měla být snaha o spokojenost rodiny, a že rodina má přednost před genetickým zdravím společnosti. Má se za to, že žádný poradce nemá radit rodině nemít dítě, i když je v sázce blaho rodiny. V této době se genetické poradenství omezuje pouze na rodokmeny, rodinné historie, od 60. let pak začíná i amniocentéza a spolu s rozvojem biochemie a znalostí chromozómů se začíná ve vzrůstajících případech vědět, zda má konkrétní špatný gen konkrétní rodič a zda čekané dítě je nebo není postižené. Pokud dítě takovou chorobu nosí, rodiče se mohou rozhodnout pro potrat

57 Po II. světové válce V roce 1988 v čínské provincii Gansu začal platit zákon zakazují sňatek mentálně nemocných, pokud by se nejprve nenechali sterilizovat; tento zákon potom přejímá řada dalších provincií a v roce 1991 se stává státním zákonem, podpořeným premiérem Li Pengem.

58 Po II. světové válce V současnosti rovněž ekonomické zájmy. USA: pokud jsou výdaje na léčbu geneticky nemocných hrazeny ze státních zdrojů tedy z daní všech občanů, je reálnou možností, že platiči daní budou požadovat, aby rodiče nepřiváděli geneticky poškozené děti na svět nikoli z filosofických důvodů ale pro to, aby se omezily výdaje na zdravotnictví. Na straně druhé přítomnost zřejmě není nakloněna renesanci hnutí za negativní eugeniku.

59 Jacques Monod "Náhoda a nutnost" Navíc si musíme uvědomit, že ještě v nedávné době dokonce i v poměrně nejpokročilejších společnostech byli tělesně a duševně nejméně zdatní jedinci bez skrupulí vyřazováni. Většina z nich nedorostla ani do pubertálního věku. Dnes mnozí z těchto geneticky postižených žijí dost dlouho na to, aby zplodili potomstvo. Díky pokroku znalostí a sociální etice dnes nefunguje proces, který chráníval druh před degenerací (což je nevyhnutelný výsledek, zastaví-li se přírodní výběr); leda kromě nejhorších postižení.

60 Konrad Lorenz V prehistorických časech lidstva probíhala selekce pro vytrvalost, heroismus, sociální užitečnost a podobně výhradně silou nepříznivých vnějších vlivů. Tuto roli dnes musí převzít lidská společnost sama; jinak bude lidstvo, kvůli absenci selekčních faktorů, zničeno degenerativními jevy které obecně provázejí domestikaci. Konrad Lorenz, cit v. Sacks, J., (2011) The Great Partnership. God, Science and the Search for Meaning. Hodder & Stoughton, London. p. 121

61 Herman Muller Od nynějška dále je evoluce to, co děláme. evoluce se musí stát vědomým procesem (...). Tento vědomý proces je mnohem účinnější silou než postup přírody na základě pokusů a omylů. pokud člověk vidí tak mohutný proces jakým je evoluce a pokud vidí, že i on může být součástí této hry, musí bez jakéhokoli ostychu využít svoji šanci. (Muller, H.J., (1959) "The Guidance of Human Evolution" Perspectives in Biology and Medicine 3, no 1 (Autumn 1959):1,8,42 in Rothman, S.M., Rothman, D., (2004) The Pursuit of Perfection. Vintage Books, A Division of Random House, INC, New York. p. 10)

62 Moderní eugenika Díky medicíně, jedinci kteří by dříve zemřeli na diabetes nyní žijí dost dlouho na to, aby předali své nemoc-způsobující geny.

63 Kritika moderní eugeniky neexistuje cíl, na který bychom měli člověka šlechtit (u zvířat: maso, mléko, rychlost ) inteligence tímto cílem určitě není (Stalin x Matka Tereza) připomeňme, že je mnohem jednodušší identifikovat nežádoucí než žádoucí, zlo než dobro. To, že diabetes, epilepsie, schizofrenie a hemofilie jsou nežádoucí je nekontroverzní. "Ovšem co je "lepší" - chladná hlava nebo vřelé srdce, vysoká citlivost nebo emocionální robustnost, vyrovnaná nebo rebelující povaha, a v jaké proporci jedné distribuce spíše než jiné: kdo o tom má rozhodovat a na základě jakých znalostí?" (Jonas, H., (1974) Philosophical essays: from ancient creed to technological man. Prentice-Hall)

64 Kritika moderní eugeniky jaký je vlastně cíl lidstva? a je? jaký je vlastně ideální člověk? kdyby si měl každý z nás vybrat z nabízených různých fyzických a morálních vlastností podle svého ideálu (tak jako ostatně v řadě válečných počítačových her)... zdá se, že by vzniklo veliké množství velmi různých postav

65 Neterapeutické modifikace zdá se, že neexistuje ideální člověk na rozdíl od představ Herberta Spencera a na rozdíl od zastánců moderní eugeniky zavedení ideálního člověka by znamenalo uvedení teleologie do evoluce

66 Genetické poradenství dnes

67 Jedinečná povaha genetických chorob Genetické choroby postihují celé rodiny, nejen jednoho člověka. Vědomí genetické choroby u pacienta může mít vážné následky pro členy jeho rodiny; pacientem je spíše celá rodina než jednotlivec podání kvalifikované informace většinou vyžaduje detailní znalost zdravotního stavu dalších členů rodokmenu

68 Jedinečná povaha genetických chorob Genetické choroby mohou postihnout více než jednu generaci. Genetická choroba tedy může postihnout i osoby dosud nenarozené, dosud neexistující. Je nezbytně nutná potřeba uchovávat informace po velmi dlouhou dobu (přes několik generací) a zaručit ochranu těchto dat. U mnoha chorob (a jejich počet se zvyšuje) je možno předpovědět riziko onemocnění či fakt onemocnění i u osob, které jsou dnes ještě zcela zdravé nebo ještě nenarozené

69 Jedinečná povaha genetických chorob Potřeba informací ohledně učinění předpovědi risku onemocnění zdravých či ještě nenarozených osob je do určité míry v rozporu s právem na soukromí nemocných osob, jejichž choroba je důvodem, proč je celá situace vlastně známa. Je nezbytné najít rovnováhu mezi potřebou získání informací pro jednu osobu a právem na soukromí jiné osoby, která je s ní v příbuzenském poměru.

70 Genetické poradenství nedirektivnost informovaný souhlas lékařské tajemství

71 Genetické poradenství V procesu genetického poradenství se jeden nebo více poradců snaží pomoci jedinci nebo rodině v: (1) porozumění všem lékařským faktům, jako je diagnóza, pravděpodobný průběh nemoci, možnosti terapie (2) porozumění tomu, jakou roli má dědičná složka a jakou roli hraje prostředí. Rovněž porozumění tomu, jaký risk onemocnění je u blízkých příbuzných (3) porozumění tomu, jaké jsou eventuální alternativní možnosti léčby

72 Genetické poradenství (4) volbě dalšího postupu, který ovlivňuje velikost risku choroby, rodinné cíle, etické či náboženské postoj rodiny. Jednat je třeba v souladu s těmito postoji a s názory radících se. Rovněž sem patří porozumění všem možnostem prokreační aktivity (antikoncepce, potrat, domácí péče, ústavní péče atd.) (5) pomoci vyrovnat se se svou chorobou

73 Genetické poradenství Výsledky testů mohou být pro jedince hluboce zraňující, a to v případě nejen odhalení choroby samotné, ale i pokud je osoba testována jako přenašeč. Tyto výsledky mohou navodit pocit vulnerability a porušit osobnostní i sociální vnímání vlastní identity. Jedinci mohou sami sebe klasifikovat jako kazové, nedokonalé, defektní, abnormální nebo mohou mít obavy že je takto budou posuzovat druzí a že toto stigma přenesou i na své děti

74 Genetické testování pro některé geny dává jasné výsledky většinou se však rozpadá do tří kategorií mutace způsobuje nemoc nevíme (VIZ počet repeticí CAG u HD) gen je zdravý, normální, vše je v pořádku

75 Testování biochemické a genetické biochemické zkoumá se enzymatická aktivita, přítomnost a správná hladina metabolitů (např. cukrů a aminokyselin) obecně je rychlejší a lacinější genetické někdy je biochemický test invazivní, obtížný a drahý (např. biopsie jater), jindy biochemický test neexistuje jindy se snažíme na problém přijít dříve, než se metabolicky projeví

76 Prenatální testování často je největším ziskem tohoto testování peace of mind pro rodiče z nějaké rizikové skupiny

77 Lékařští genetici v konfrontaci s etickými dilematy: mezikulturní srovnání provedené mezi poradci 18 národů J. Fletcherem ad. Wertzovou Fletcher a Wertz obeslali rozsáhlými dotazníky genetické poradce 18-ti zemí. Ze 1053 obeslaných osob odpovědělo 677 (64%). Studie probíhala opakovaně v letech 1988 a Většina (92-94%) poradců jsou zastánci nedirektivního přístupu

78 Lékařští genetici v konfrontaci s etickými dilematy: Větší než 75% shoda: plné odhalení konfliktních diagnostických nálezů, dvojakých výsledků, kontroverzních interpretací atd. zachování důvěrnosti k matkám: nesdělování zjištění falešné paternity sociálním otcům

79 Lékařští genetici v konfrontaci s etickými dilematy: Shoda nenastala (51-60%) v otázkách sdělení diagnózy Huntingtonovy choroby příbuzným proti přání pacienta sdělení, který z rodičů je přenašečem translokace způsobující Downův syndrom sdělení genotypu XY ženám

80 LIDSKÝ GENOM

81 1980: jedna laboratoř 1000 pb za den. 2000: jedna laboratoř 1000 pb za vteřinu, 24 hodin denně, sedm dní v týdnu. první lidský genom: 13 let, cena 100 miliónů dolarů Genom Jamese Watsona: čtyři měsíce (2007), cena 1 milión dolarů 2010: 3 lidé, cena každého z genomů dolarů 2011: sekvenování trvá jeden den, cena 1000 dolarů, celkem lidí

82 Personální genomika v roce 2011 je odhadováno, že do roku 2014 bude cena za sekvenování genomu kohokoli z nás pod dolarů 2012: již se tak stalo: 1000 dolarů a jeden den Eric Lander: cena sekvenování je nyní sto tisíckrát až miliónkrát nižší než v počátcích

83 HGP Salvador Luria: Bude tu nacistický program na vyhlazení Židů nebo jinak podřadných genů masovými vraždami transformován na laskavější a jemnější program dokonalého lidského jedince tím, že se něčí genom zkoriguje ve smyslu ideálního, bílého, židovskokřesťanského, ekonomicky prosperujícího genotypu?

84 James Watson: Myslili jsme si, že náš osud je zapsán ve hvězdách. Nyní víme, že z velké části je zapsán v našich genech Walter Gilbert: až budeme mít v ruce úplnou sekvenci lidského genomu, budeme vědět, co dělá člověka člověkem. E.O.Wilson: Etika, jak já ji rozumím, je iluze, kterou nám podstrčily naše geny, aby nás přinutily kooperovat

85 Francis Crick Vývoj biologie v budoucnu do určité míry zničí naše tradiční základy pro etická přesvědčení a není snadné vidět, co bychom měli dát na jejich místo.

86 Člověk: periodická tabulka genů? Všechna známá hmota se ve své rozmanitosti skládá z těchto prvků. Podobně člověk, ve své rozmanitosti se dá redukovat na periodickou tabulku genů. (Strachan et al. 2004).

87 E.O. Wilson (z knihy On Human Nature) Otázka již dnes nestojí ve smyslu, zda je sociální chování člověka geneticky determinováno. Otázka dnes stojí do jaké míry. Máme stále víc pádných důkazů pro to, že o našem chování rozhoduje z veliké míry genetická složka člověka a geny rozhodují o našem chování víc, než si většina lidí, včetně genetiků samotných, uvědomuje. Půjdu dál, genetický vliv je rozhodující."

88 Filosofické důsledky biologická neudržitelnost rasismu neudržitelnost kreacionismu překvapivá podoba života na Zemi

89 Zdroj:http://www.cnn.com/video/#/video/us/2007/10/19/todd.saudi.schools.cnn

90

91 Úmluva o lidských právech a biomedicíně (Oviedo, 1997) Kap 4. Lidský genom Čl. 11Jakákoli forma diskriminace osoby z důvodu jejího genetického dědictví je zakázána

92 Pomocné projekty vytvoření nových technologií zlepšení technik umožňující fyzikální a genetické mapování zlepšení technik sekvenování DNA konstrukce databází sekvenování genomu pěti modelových organismů E.coli, Saccharomyces cerevisiae, Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster a Mus musculus ELSI: Etické, Legální, Sociální Implikace

93 Etické otázky Smíme provádět genovou terapii nejen na somatických,ale i na zárodečných buňkách? (zatím je zakázáno Úmluvou o lidských právech a biomedicíně Rady Evropy z Ovieda 1997) Srpkovitá anémie by se tím ale vyřešila nejen pro pacienta, ale i pro celý jeho rod Nebezpečí novodobé eugeniky Evoluční hledisko: variabilita je zdrojem novinek VIZ balancovaný polymorfismus

94 Etické otázky HGP je identifikováno čím dál tím víc lidských genů pokud budou objeveny geny, které indikují náchylnost ke kriminalitě, inteligenci nebo homosexualitě, jak by na to měla společnost reagovat? genetika versus kriminalita: když u zločinců manipulujeme prostředí vězením, nemohli bychom též manipulovat jejich genomem?

95 Etické otázky plynoucí z HGP Kdo bude mít přístup k osobním informacím o složení genomu jedince a jak budou tyto informace využívány? Kdo je majitelem informace o genomu jedince? Jak ovlivní informace o složení genomu jedince sebechápání daného člověka a jak tato informace ovlivní přijetí tohoto jedince společností? Jak informace o genomech jedinců ovlivní přijetí minoritních skupin společností? Jak připravíme lékaře na nástup nové genetiky a jak připravíme na nástup nové genetiky veřejnost? Jak připravíme veřejnost, aby byla schopna uvážlivě a kvalifikovaně provést informovanou volbu?

96 Etické otázky plynoucí z HGP Jak společnost vyváží nutná vědecká omezení a sociální risk s dlouhodobým prospěchem? Mělo by se provádět genetické testování, pokud neexistuje terapie? Měli by mít rodiče právo nechat testovat děti na nemoc, která propukne až v dospělosti? Jsou genetické testy spolehlivé a interpretovatelné lékařskou komunitou? Způsobují geny, že se lidé chovají určitým způsobem? Mohou lidé vždy kontrolovat své chování? Kde se nachází linie mezi léčbou a vylepšením? Kdo vlastní geny a další sekvence lidské DNA? Bude patentování sekvencí DNA omezující pro jejich nedostupnost a zbrzdí se tím vývoj užitečných produktů?

97 Prostředí Walter Gilbert: až budeme mít v ruce úplnou sekvenci lidského genomu, budeme vědět, co dělá člověka člověkem. zdá se že nebudeme.

98

2 / 2007 Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

2 / 2007 Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR

Hnutí Pro život ČR. Informační oběžník občanského sdružení Hnutí Pro život ČR Každý z nás je jedinečný, vzácný a nenahraditelný od početí do přirozené smrti. Jen s vaší pomocí se podaří prolomit lhostejnost rozumných, obměkčit srdce zraněných a nabídnout pomoc zoufalým. Hnutí Pro

Více

Anthony Giddens Sociologie

Anthony Giddens Sociologie Anthony Giddens Sociologie Nakladatelství: Polity Press, 1997 Stav: Naskenováno, TC Brno Tato kniha pochází z Knihovny digitálních dokumentů. Slouží pouze pro potřeby těžce zrakově postižených. Doplňující

Více

Virtuální svět genetiky 1

Virtuální svět genetiky 1 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Virtuální svět genetiky 1 (tištěná forma multimediálního hypertextu na CD) Tomáš Urban & Tomáš Vyhnánek Brno 2006 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita

Více

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže

Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Otázky současné sexuální výchovy dětí a mládeže Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: doc.phdr. Miloslav

Více

Elektronický archiv občanského sdružení Hnutí Pro život ČR. Informujte nás laskavě, pokud byste chtěli materiál dále použít. http://prolife.

Elektronický archiv občanského sdružení Hnutí Pro život ČR. Informujte nás laskavě, pokud byste chtěli materiál dále použít. http://prolife. Elektronický archiv občanského sdružení Hnutí Pro život ČR. Informujte nás laskavě, pokud byste chtěli materiál dále použít. http://prolife.cz ČLOVĚKEM OD POČETÍ Překlad knihy "ABORTION - Questions & Answers"

Více

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006

Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Ekonomie, stát a drogy Pavel Písař (pablo.escribano@viteborg.net) 2006 Obsah Úvod...3 1 Ekonomie a drogy...5 1.1 Princip vlastnictví sebe sama a sledování vlastního zájmu člověka... 5 1.2 Teorie užitku

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Fakulta pedagogická. Katedra výtvarné výchovy. Diplomová práce na téma. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Fakulta pedagogická Katedra výtvarné výchovy Diplomová práce na téma O zrození a smrti (mystérium, kulturní procesy a výtvarná výchova) Vedoucí diplomové práce:

Více

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy

Terra Libera. Studie ukazují, že každý desátý mladý člověk v současnosti nechodí do školy Terra Libera âasopis hlásící se k tradici LAISSEZ FAIRE Vzdělání bez státu: Historie a současnost James Tooley Existuje velmi rozšířený názor, že kvalitního vzdělání pro široké vrstvy obyvatelstva lze

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Bakalářská práce 2013 Pavlína Horká UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav speciálně pedagogických studií Sexualita u osob s mentálním

Více

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech

Část 5. Doplňující informace o obecných tématech Část 5 Doplňující informace o obecných tématech Obsah této části Děti........................................................................................................ 317 Občanství...................................................................................................

Více

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014

Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 MANIFEST Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis 1614 2014 Salutem Punctis Trianguli! V roce 1614 vystoupili rosekruciáni z anonymity zveřejněním spisu Fama Fraternitatis. O čtyři století později, my, zástupci

Více

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová

Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Současná rodina a její proměna v čase. Bc. Tereza Valentová Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se zabývám současnou rodinou a její proměnou v čase. Práce je dělena do dvou částí.

Více

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ

ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ ETIKA VE ZDRAVOTNICTVÍ RADKA BUŽGOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová

Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti. Veronika Kolečkářová Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti Veronika Kolečkářová Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Závěrečná bakalářská práce na téma Aspekty pohlavního života mladých lidí v současnosti je zaměřena

Více

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku

Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Zdravotně sociální služby v kojeneckých ústavech a dětských domovech pro děti do tří let věku Daniela Bruthansová Anna Červenková Marie Pechanová externí spolupráce: Zdeněk Novotný František Schneiberg

Více

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva

EVVO. 1. Didaktika. hrou 2008. škola. Globální problémy lidstva Úvod Ve čtvrtém pokračování Sborníků 2008 se zamýšlíme nad problematikou alternativních škol v soudobém školském systému a historií jejich vývoje a dále pak nad další zajímavou alternativou EVVO - Výchova

Více

Petr Bakalář TABU V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH

Petr Bakalář TABU V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH Petr Bakalář TABU V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH Petr Bakalář TABU V SOCIÁLNÍCH VĚDÁCH VOTOBIA PRAHA 1. Svoboda projevu a právo na informace jsou zaručeny. 2. Každý má právo vyjádřit své názory slovem, písmem, tiskem,

Více

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA

Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ Ludmila PŮBALOVÁ, Gabriel ŠVEJDA EKOLOGICKÁ ETIKA 2012 STUDIJNÍ TEXT Publikace je zpracována v rámci projektu Udržitelný rozvoj a environmentální výchova ve

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce?

Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Katolická teologická fakulta Jaroslav Jirásek Vznik živé přírody - stvoření nebo evoluce? Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Prof. ThDr. Václav Wolf PRAHA 2002 Obsah: 1

Více

Informační etika. Karel Janoš

Informační etika. Karel Janoš Informační etika Karel Janoš PŘEDMLUVA Informační etika je v Československu a v této podobě snad vůbec zpracována poprvé. Úvodem k tomu byla autorova přednáška u příležitosti 40 let KVIK /viz sborník 310/.

Více

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21

Předmluva. 1 Copyright 2006 Aleš Grmela 26.7.2006 18:21 Předmluva Vážený čtenáři, do rukou se Vám dostává kniha o funkci lidského mozku. Tato kniha je určena všem čtenářů, kteří se chtějí obeznámit s tím, jak funguje lidský mozek. Kniha je určena všem čtenářům

Více

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1

Z OBSAHU ČÍSLA: GENDEROVÉ IDENTITY - EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ SOUVISLOSTI 1 www.genderonline.cz 1-2/2003 V tomto dvojčísle letošního čtvrtletníku Gender rovné příležitosti výzkum se zaměřujeme na nová specifická témata a s nimi související genderové otázky. Jedná se zejména o

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA OCHRANA PRÁV SENIORŮ V POBYTOVÉM ZAŘÍZENÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Katedra: Vedoucí práce: Studijní program: Studijní obor: Jana Vajsarová DiS.

Více

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života

Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Svatojánská kolej VOŠP Svatý Jan pod Skalou Hle, člověk aneb o důstojnosti na konci lidského života Absolventská práce 2006 Vypracovala: Anna Krutská Vedoucí práce: Martina Špinková Prohlašuji, že jsem

Více

Abeceda homosexuality

Abeceda homosexuality ABECEDA HOMOSEXUALITY autor Mgr. Petr Kaňka leden 2000 Abeceda homosexuality Na začátku všeho bylo mé zjištění, nebo spíše zděšení, že na českém Internetu ani nikde jinde se dostupně nevyskytuje ucelenější

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Edukace žáků s Downovým syndromem v základní škole speciální Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí diplomové práce: PhDr. Dagmar Přinosilová,

Více

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL

PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL PROFESNÍ ETIKA V MEDICÍNSKÉM SEKTORU PRO NELÉKAŘSKÝ PERSONÁL Rozvoj a prohlubování pokročilých andragogických dovedností lektorů a rozšiřování dovedností lektorů v nových tématech CZ.1.07/3.2.07/01.0018

Více