KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality"

Transkript

1 KRAJSKÁ NEMOCNICE LIBEREC, a. s.... umíme pomáhat... Pøíruèka kvality

2 Pøíruèka systému managementu kvality 1. Prohlášení Tato pøíruèka systému managementu kvality popisuje systém managementu kvality (dále jen QMS) zavedený a uplatòovaný v Krajské nemocnici Liberec, a.s. (dále jen nemocnice) v souladu s požadavky normy ÈSN EN ISO 9001: Základní informace o nemocnici Krajská nemocnice Liberec, a.s. byla založena jediným akcionáøem, kterým je Liberecký kraj se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec II, Nové Mìsto. Do byla hlavní èinností spoleènosti správa a údržba nemovitostí. Od pøevzala Krajská nemocnice Liberec, a.s. od Krajské nemocnice Liberec, p. o. hlavní èinnost, tj. poskytování lùžkové, ambulantní a další zdravotní péèe v rozsahu registrace podle zákona è. 160/1992 Sb., o poskytování zdravotní péèe v nestátních zdravotnických zaøízeních v platném znìní. 3. Úèel a pøedmìt nemocnice Mezi hlavní èinnosti nemocnice se øadí: Léèebnì preventivní lùžková a ambulantní péèe v základních, hlavních, specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Provozování lùžkové následné a dlouhodobé péèe, základních a specializovaných diagnostických služeb, ústavní lékárny a dopravní zdravotní služby. Odborná výchova a postgraduální vzdìlávání pracovníkù ve zdravotnictví. Plnìní zvláštních úkolù v souvislosti se zajištìním obrany státu a likvidací následkù pøírodních a jiných katastrof a hromadných neštìstí. Zajiš ování podpùrných technickohospodáøských èinností a služeb souvisejících s hlavní èinností. 4. Integrovaný systém managementu 4.1. Rozsah systému Systém managementu kvality je vytvoøen v rozsahu: Poskytování ambulantní a lùžkové, diagnostické, léèebné a ošetøovatelské základní a specializované péèe vèetnì preventivní a následné péèe Provozování center vysoce specializované péèe Pøíprava a výdej léèiv z lékárny a provoz transfuzního oddìlení 4.2. Pøípustná vylouèení Na základì povahy poskytovaných služeb stávajících procesù, i z dùvodu, že se nemocnice nezabývá návrhem a vývojem nových výrobkù, služeb, procesù, metodik nebo postupù, jsou v souladu s èlánkem 1.2 normy ÈSN EN ISO 9001:2008 (dále jen ISO 9001), vylouèeny tyto požadavky normy v bodì Návrh a vývoj. 5. Odpovìdnost vedení 5.1. Politika kvality Manažer kvality navrhuje politiku kvality. Politika je schvalována generálním øeditelem nemocnice. Politika kvality pøedstavuje vyhlášení strategie nemocnice v oblasti kvality a je dostupná veøejnosti na internetových stránkách nemocnice a na nástìnkách v nemocnici. Stránka 1 z 9

3 5.2. Cíle nemocnice K realizaci politiky kvality jsou stanoveny konkrétní cíle, které popisují jakým konkrétním zpùsobem naplnit prohlášení uvedená v politice. Cíle schvaluje èlen porady vedení, který následnì dohlíží nad jejich naplnìní Organizace a øízení Organizace má zavedeno procesní a liniové øízení. Zpùsob liniového øízení vychází z Organizaèního øádu nemocnice a zajiš uje zabezpeèení služeb s dùrazem na specializaci jednotlivých èinností v návaznosti na organizaèní strukturu. Procesní zpùsob øízení vychází z Øádu Vlastník procesu a navázané mapy procesù a je zaveden pøedevším z dùvodu jasné návaznosti jednotlivých èinností a možnosti sledování jednotlivých èinností pomocí rùzných organizaèních jednotek Liniové øízení Liniové øízení je podrobnìji popsáno v Organizaèním øádu nemocnice Procesní øízení V nemocnici jsou definovány procesy podrobnì popisující základní návaznosti jednotlivých èinností bez ohledu na organizaèní strukturu. Jednotlivé procesy jsou dle své dùležitosti øízeny (napø. je vytvoøen dokumentovaný postup, je pøiøazen vlastník procesu, aj.). V nemocnici se procesy dìlí na realizaèní, podpùrné, øídící a externí. Podrobnìji viz kapitola 7, této Pøíruèky kvality a v Øádu Vlastník procesu Pøezkoumání QMS Vedení nemocnice pravidelnì pøezkoumává QMS z hlediska posouzení jeho neustálé vhodnosti, pøimìøenosti a efektivnosti. Toto pøezkoumání zahrnuje posouzení pøíležitosti pro zlepšování a potøebu zmìn v QMS, vèetnì politiky a cílù nemocnice. Pøezkoumání probíhá formou porady vedení. Dostupnost vstupù (podkladù) pro pøezkoumání QMS je zajištìno systémem mìøení a monitorováním procesù s pravidelným reportováním vedení nemocnice. Specifické vstupy a výstupy, které nejsou jasnì pøiøazené k procesùm, jsou projednávány minimálnì jedenkrát roènì Metriky Metrika je pøesnì vymezený finanèní èi nefinanèní ukazatel nebo hodnotící kritérium, které je používáno k hodnocení úrovnì efektivnosti procesu. Metriky jsou uvedeny na Intranet/QM Portál/Seznamy/Metriky-pøehled. V pøípadì nesplnìní metriky zadá MQ mimoøádnou událost a ta se øídí smìrnicí. 6. Pøezkoumání QMS Systém QMS je vyhodnocován vedením nemocnice prùbìžnì. Podklady manažer kvality pøedkládá vedení spoleènosti. Vstupy pro pøezkoumání jsou stanoveny metrikami procesù. Na základì pøedložených vstupù vedení nemocnice pøijímá opatøení, která se realizují dle potøeb napøíklad formou cílù kvality, operativními pøíkazy, atd. 7. Procesy Vedení nemocnice dìlí procesy na: øídící jedná se o procesy øídící a ovlivòující ostatní procesy podpùrné jedná se o procesy podporující realizaèní procesy realizaèní jedná se o procesy tvoøící jádro èinnosti organizace a pøinášející pøidanou hodnotu zákazníkovi Stránka 2 z 9

4 Stránka 3 z 9

5 Pøedstavenstvo, Dozorèí rada Dokument: Stanovy Jednací øád 7.3. Podpùrné procesy Technicko-provozní proces Jedná se o soubor podprocesù zajiš ujících technickou a provozní podporu realizaènímu procesu nemocnice. Zahrnuje procesy zajištìní stravování, úklidu, praní prádla, odpadového hospodáøství, aj Stravování Jedná se o proces stanovující zásady pro poskytování léèebné výživy pacien- tùm a urèující dietní systém nemocnice. Dokument: Smìrnice Stravování Úklid Jedná se o proces stanovující zásady úklidu, dezinfekce a zpùsobu øízení externí úklidové organizace v nemocnici. Dokument: Smìrnice Úklid Prádlo Jedná se o proces urèující postupy pro nakládání a praní prádla tak, aby vyhovoval požadavkùm nemocnice na šetrnou péèi a zacházení s prádlem, zabránilo se køížení èistého a špinavého prádla a jeho cest, byla zachována hygienická pravidla a celý systém vyhovoval pøíslušným právním pøedpisùm. Dokument: Smìrnice Prádlo Nakládání s odpady Jedná se o proces popisující znaèení, shromažïování, tøídìním a vykazování odpadù produkovaných nemocnicí, které se po shromáždìní pøedají oprávnìným osobám. Dokument: Smìrnice Nakládání s odpady Používání zdravotnických prostøedkù Jedná se o proces stanovující základní postupy o odpovìdnost v souvislosti s poøizováním, provozováním a používáním zdravotnických prostøedkù. Dokument: Smìrnice Používání zdravotnických prostøedkù Práva a povinnosti uživatelù výpoèetní techniky Jedná se o proces popisující zpùsob øízení uživatelských pøístupù a chování jednotlivých uživatelù výpoèetní techniky. Dokument: Smìrnice Práva a povinnosti uživatelù výpoèetní techniky Øízení metrologie Jedná se o proces popisující zpùsob øízení mìøidel k zajištìní správnosti a jednotnosti mìøidel pøi provádìní mìøení. Dokument: Smìrnice Øízení metrologie Technická infrastruktura Jedná se o proces popisující metodiku pøíjmu, pøevzetí, evidence, používání, oprav, revizí a vyøazení technické infrastruktury. Dokument: Smìrnice Technická infrastruktura Stránka 4 z 9

6 Archivace a spisová služba Jedná se o proces popisující zpùsob zabezpeèení odborné správy písemností, které vznikly z její èinnosti, popøípadì z èinnosti jejich pøedchùdcù (vèetnì písemností došlých) a dbát o øádnou spisovou evidenci, o úèelné a bezpeèné uložení písemnosti a o jejich øádné vyøazování pøi skartaci. Dokument: Smìrnice Archivace a spisová služba Ekonomický proces Jedná se o skupinu procesù zahrnující široké spektrum èinností, které souvisí s ekonomikou organizace. Jedná se napøíklad o evidenci a vyøazování majetku, finanèního a výkonového úèetnictví, zpracování mezd, nákupu, aj. Evidence majetku Jedná se o proces popisující rozdìlení DHM, proces od pøíjmu, pøevzetí, vedení evidence, zápùjèky, pronájmy, vyøazení a inventarizace. Dokument: Smìrnice Evidence majetku Sklady Jedná se o proces uchovávání materiálu resp. výrobkù zahrnující identifikaci, manipulaci, balení, uložení ve skladu a ochranu, vè. konsignaèních skladù. Investice Jedná se o proces popisující zpùsoby podávání, evidence, schvalování a pøedávání investièních požadavkù k realizaci. Dokument: Smìrnice Investice Tvorba cen Jedná se o proces popisující tvorbu, schvalování a evidenci vytvoøeného ceníku. Nákup Jedná se o proces popisující poèátky zaèínající u cenového vyjednávání a tvorby ceníkù, výbìru dodavatele, nákupu a hodnocení dodavatelù. Dokument: Smìrnice Nákup SZP + MTZ Úètová osnova Jedná se o proces popisující celkovou evidenci a úètování dle legislativy. Obìh úèetních dokladù Jedná se o proces popisující kolobìh úèetních dokladù. Dokument: SOP Obìh úèetních dokladù Øízení úèetnictví Jedná se o proces popisující celkovou evidenci spojenou s øízením úèetnictví. Vykazování péèe pro pojiš ovny Jedná se o soubor podprocesù souvisejících s èinností zadávání a vykazování péèe vùèi pojiš ovnám. Dokument: Smìrnice Vykazování péèe pro pojiš ovny Stránka 5 z 9

7 Skupina procesù poskytujících služby Krajská nemocnice Liberec, a.s. Pøíruèka kvality Prùzkum spokojenosti Jedná se o proces stanovující postupy pøi provádìní prùzkumu spokojenosti pacientù a zákazníkù s poskytovanými ambulantními službami, hospitalizaèní péèí, službami v lékárnì a spokojenosti zamìstnancù KNL. Dokument: Smìrnice Hodnocení spokojenosti Øízení dokumentace Jedná se o proces vývoje dokumentu zahrnující vytvoøení, pøipomínkové øízení, ovìøení, schválení, používání, pravidelné pøezkoumání, øízení zmìn, evidenci, zrušení, archivaci až koneènou skartaci. Dokument: Smìrnice Øízení dokumentace SPVT Øízená dokumentace Personalitika Jedná se o proces stanovující metodiku výbìru, pøijímání, zapracování a zaškolení nových zamìstnancù, zmìnu pracovní pozice nebo ukonèení pracovního pomìru zamìstnance. Dokument: Smìrnice Personalistika Vzdìlávání a školení Jedná se o proces urèující plánování vzdìlávání, formy dalšího vzdìlávání jednotlivých kategorií zamìstnancù nemocnice, zpùsob financování a stanovuje metodiku organizace vzdìlávání. Dokument: Smìrnice Vzdìlávání a školení BOZP Jedná se o proces vymezující odpovìdnosti a kompetence pøi zajištìní bezpeènosti a ochrany zdraví pøi práci (dále jen BOZP). Dokument: Smìrnice Øízení BOZP PO Jedná se o proces vymezující odpovìdnosti a kompetence k zajištìní plnìní úkolù na úseku požární ochrany (dále jen PO). Dokument: Smìrnice Øízení PO Veøejné zakázky Jedná se o proces stanovující závazný postup pøi zadávání veøejných zakázek realizovaných v naší nemocnici. Dokument: Smìrnice Veøejné zakázky Kolobìh zakázek Jedná se o proces stanovující kolobìh jednotlivé smlouvy od pøipomínkování až po podepsání a archivaci Stížnosti a legislativa Jedná se o proces postupu pro pøijímání, evidování a vyøizování stížností a jejich vèasné a dùsledné vyøízení. Jedná se o proces sledování aktuální legislativy a pøipravovaných zmìn vèetnì schválených nových zákonných norem týkajících se provozu nemocnice KNL, a.s., vèetnì zapracování jejich pøípadných zmìn do platné dokumentace, provozu nemocnice. Dokument: Øád Zapracování legislativy do vnitøních pøedpisù Stránka 6 z 9

8 Lékárna Jedná se o soubor podprocesù souvisejících s èinností pøi pøípravì léèivých pøípravkù, jejich prodejem a výdejem na oddìlení nebo zákazníkùm. Proces zaèíná podáním požadavku (recept, poukaz na léèebnou a preventivní pomùcku) a konèí prodejem léèiva, popøípadì výrobou léèiva a dodáním na oddìlení, dále zacházení s léèivy na oddìlení. Dokument: Smìrnice Lékárna Smìrnice Zacházení s léèivy na oddìlení Sterilizace Jedná se o soubor podprocesù øešící základní postupy pro zajištìní sterilizace zdravotnického materiálu a manipulaci se sterilním materiálem. Dokument: Smìrnice Sterilizace Public relation (PR) Jedná se o soubor podprocesù k vytváøení mediální strategie jednotlivých projektùm, kampaním a programùm, dále zajištìní PR akcí, zabezpeèení interní i externí komunikace, která zahrnuje informování zamìstnancù formou intranetu, èasopisu a zpravodajských médií. Dokument: Smìrnice Informaèní tok Marketing Jedná se o soubor podprocesù, jehož prostøednictvím jak potenciální, tak stávající zákazníci (jednotlivci i skupiny) uspokojují potøeby a pøání v procesu služby èi produktù Realizaèní procesy V organizaci byl identifikován jeden realizaèní proces Léèebný a ošetøovatelský proces. Skládá se z podprocesù, které jsou jednotlivì popsány. Dokumenty: Øád Zdravotnická dokumentace Konziliární øád Øád Kardiopulmonální resuscitace (KPR) Smìrnice Anesteziologická péèe Øád Informované souhlasy SOP Pøedcházení vzniku a šíøení infekèních onemocnìní SOP Hygiena rukou SOP Hygienické požadavky pro pøíjem a ošetøování fyz. osob SOP Metody a postup spojené s rizikem infekcí pro hygienickoepidemiologicky významné situace Pøíjem Jedná se o proces zaèínající pøíchodem pacienta do nemocnice, jeho registrací v ambulanci, a nebo pøijetím na lùžkovém oddìlení. Dokument: Øád Zdravotnická dokumentace Diagnostika Jedná se o komplex podprocesù, souvisejících s vyšetøením pacienta a s dalšími èinnostmi, které jsou vykonávány v souvislosti s poskytováním zdravotní péèe. V rámci vyšetøení pacienta jde o laboratorní procesy a procesy zobrazovacích metod. Dokument: A2.0 LABORATORNÍ PØÍRUÈKA (TOXI) Stránka 7 z 9

9 Laboratorní pøíruèka oddìlení klinické hematologie Laboratorní pøíruèka oddìlení patologie Laboratorní pøíruèka oddìlení transfuzní A2.1 Laboratorní pøíruèka OKB Laboratorní pøíruèka oddìlení KLINICKÉ MIKROBIOLO- GIE A IMUNOLOGIE Program zabezpeèování jakosti (PZJ) Jedná se o soubor podprocesù souvisejících s nakládáním se zdroji ionizujícího záøení za úèelem lékaøského ozáøení. Schválení Programu zabezpeèování jakosti (PZJ) Státním úøadem pro jadernou bezpeènost (SÚJB) je podmínkou pro vydání povolení k provozu, provedení rekonstrukce a vyøazování z provozu pracovištì se zdroji ionizujícího záøení (ZIZ) a k nakládání se ZIZ a radioaktivními odpady. Držitel povolení je povinen schválený PZJ dodržovat a bezodkladnì vyšetøit každé jeho porušení a pøijmout opatøení k nápravì a zabránìní opakování takové situace. Podrobnosti viz. 13 a 17 zákona è. 18/1997 Sb. V platném znìní. Náležitosti PZJ jsou uvedeny ve vyhlášce SÚJB è. 132/2008 Sb. Dokument: Program zabezpeèování jakosti (PZJ) Laboratoøe vnitøní systém øízení jakosti Jedná se o soubor podprocesù související s každou laboratoøí, ve které je zaveden systém interní kontroly kvality ( synonymum = vnitøní øízení jakosti) a je zároveò zapojena do systému externího hodnocení kvality (synonymma: organizovaný systém mezilaboratorního porovnávání, systémy(eqa). Dokumenty: viz øízená dokumentace jednotlivých laboratoøí Transfuzní oddìlení Jedná se o soubor podprocesù souvisejících s èinností pøi výrobì transfuzních pøípravkù, které podléhají Zákonu o léèivech 387/2007 Sb. a Vyhlášce 143/2008 Sb. o krvi, a tím pravidelným kontrolám SÚKL. Proces zaèíná pøíchodem dárce na transfuzní oddìlení, propuštìním dárce k odbìru, výrobou, kontrolou jakosti, propouštìním transfuzního pøípravku (TP) a konèí výdejem TP pro klinické použití nebo frakcionaci. Dokument: Evidenèní dotazník ZTS (zaøízení transfuzní služby) Léèba Jedná se o proces léèby, je definován jako podproces zaèínající zjištìním anamnézy, vyšetøením pacienta, stanovením lékaøské diagnózy, pøípadnì uložením na lùžko. Proces pokraèuje vyšetøením pacienta, popøípadì umístìním na lùžko, stanovením léèebného plánu, jeho realizací (aplikací lékaøských postupù) až po jeho odchod napø. propuštìním nebo pøeložením Ošetøování Jedná se o proces ošetøování, je definován jako proces zaèínající registrací klienta po jeho pøíchodu na ambulanci nebo na lùžkové oddìlení, pokraèující zjištìním ošetøovatelské anamnézy, stanovením ošetøovatelské diagnózy klienta, ošetøovatelského plánu, jeho realizací (aplikací ošetøovatelských postupù), jeho vyhodnocením a konèící èinností pøi propuštìní klienta. Dokument: Øád Zdravotnická dokumentace Propuštìní Jedná se o proces propuštìní, je definován jako skupina podprocesù souvisejících s odchodem klienta, zahrnující pøeložení nebo propuštìní klienta. Dokument: Øád Zdravotnická dokumentace Stránka 8 z 9

10 7.5. Externí procesy Jedná se o procesy významné z hlediska QMS (ovlivòují kvalitu poskytovaných služeb nebo bezpeènost informací), které jsou zajiš ované dodavateli. Tyto procesy jsou hodnoceny pomocí hodnocení dodavatelù. Øízení každého z dodavatelù je urèeno smlouvou uzavøenou s každým z dodavatelù. Požadavky na dodavatele dle ZIZ. Pøílohy: Dokument: Smìrnice Hodnocení spokojenosti 1. Politika kvality 2. Mapa procesù Stránka 9 z 9

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.

Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s. OBSAH: Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... str. 2 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti spoleènosti a o stavu jejího majetku... str. 3 Rozdìlení zisku roku 2002... str. 8 Vrcholové orgány spoleènosti...

Více

Výroèní zpráva 2007 LOM PRAHA s.p. OBSAH 1. ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE PODNIKU 3 2. ZPRÁVA PØEDSEDY DOZORÈÍ RADY 4 3. PROFIL PODNIKU 5 4. LIDÉ V ÈELE PODNIKU 7 5. ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ÈINNOSTI A STAVU MAJETKU

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 2009 2013 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ PLÁN VYROVNÁVÁNÍ PØÍLEŽITOSTÍ PRO OBÈANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 1 OBSAH Úvod aneb slovo na cestu...4 Východiska Moravskoslezského krajského plánu vyrovnávání pøíležitostí

Více

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S.

V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. V Ý R O È N Í Z P R Á V A 2 0 0 1 S E V E R O È E S K Á E N E R G E T I K A, A. S. Profil spoleènosti Od historie k souèasnosti Severoèeská energetika, a. s., je obchodní spoleènost pùsobící na území Ústeckého

Více

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory

METODIKA STACIONÁØE. poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory METODIKA STACIONÁØE poskytujícího respitní služby rodinám peèujícím o nesobìstaèné seniory Autoøi a spolupracovníci: Drahomíra Ziffrová Jana Pecháèková Zuzana Paverová Michaela Mošová Kateøina Lamèíková

Více

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU

Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Informační brožura pro podnikatele Průvodce vybranými oblastmi podnikání po vstupu České republiky do EU Vydavatel: Ministerstvo zahranièních

Více

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz

Archiv 2000 2004 též na www.mediprax.cz URGENTNÍ UM MEDICÍNA 2/2006 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Z OBSAHU ÈÍSLA 2/2006: Pøipravenost rezortu zdravotnictví a systémový pøístup k prioritám bezpeènostní politiky ve zdravotnictví Projekt

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 12 2 12 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2012 2 OBSAH ÈÁST I. PLASTIKA a.s. 1. PROFIL SPOLEÈNOSTI 2. OBCHOD 3. ØÍZENÍ JAKOSTI 4. VÝROBA A TECHNOLOGIE 5. ØÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJÙ 6. FINANCE 7. STRATEGIE PRO ROK 2013 8. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO

Více

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace

Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa, pøíspìvková organizace VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 Nemocnice s poliklinikou Èeská Lípa je významné zdravotnické zaøízení regionu poskytující lùžkovou i ambulantní péèi. Slouží

Více

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. Výroèní zpráva 1998 OBSAH Úvodní slovo...3 Základní identifikaèní údaje...4 Zveøejòované údaje z rozvahy a výkazu zisku a ztrát...6 Pøíloha k úèetní závìrce...8

Více

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz. Krizová logistika segment krizové pøipravenosti poskytovatele PNP

Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz. Krizová logistika segment krizové pøipravenosti poskytovatele PNP URGENTNÍ UM MEDICÍNA 4/2004 ČASOPIS PRO NEODKLADNOU LÉKAŘSKOU PÉČI Archiv 2000 2003 též na www.mediprax.cz Z OBSAHU ÈÍSLA 4/2004: Krizová logistika segment krizové pøipravenosti poskytovatele PNP Potøebná

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3

VÝROÈNÍ ZPRÁVA 201 13 3 13 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2013 2 OBSAH 1. PLASTIKA a.s. 1.1 PROFIL SPOLEÈNOSTI 1.1.1 Historie 1.1.2 Základní fakta 1.1.3 Vlastnická struktura 1.1.4 Organizaèní struktura 1.1.5 Pøedstavenstvo a dozorèí rada 1.2

Více

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku

KATALOG. poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku KATALOG poskytovatelù sociálních služeb na Lipnicku Naplánujme spoleènì služby takové, jaké skuteènì chceme a potøebujeme To je úvodní motto k projektu komunitního plánování sociálních služeb (KPSS),který

Více

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI

SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI ÈÍSLO 16 (4/01) PROSINEC 2001 V TOMTO ÈÍSLE SYSTÉM MANAGEMENTU JAKOSTI - POŽADAVKY... 1 NOVINKY Technologie BGA... 2 DIGITÁLNÍ A KOMUNIKAÈNÍ TECHNIKA - DIGITAL & COMMUNICATION TECHNOLOGY SYSTÉM MANAGEMENTU

Více

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem

Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec. adec VÝROČNÍ ZPRÁVA. organizace zřizovaná Jihočeským krajem Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec adec d 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA organizace zřizovaná Jihočeským krajem ZÁKLADNÍ ÚDAJE ORGANIZACE Název: Centrum sociálních služeb Jindøichùv Hradec Sídlo: Èeská ulice

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo

Výroèní zpráva za rok 2008. AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Výroèní zpráva za rok 2008 AKCENTA, spoøitelní a úvìrní družstvo Obsah Úvodní slovo Základní údaje Základní údaje o družstvu Majetková struktura záložny Organizaèní struktura Organizaèní struktura spoøitelního

Více

Statutární orgány v prùbìhu 10 let

Statutární orgány v prùbìhu 10 let VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2003 VZOR AKCIE Statutární orgány v prùbìhu 10 let Valné hromady 1997 1995 1996 1998 2000 1999 2002 2003 Pøedstavenstva 1996 1994 1998 2003 1999 Dozorèí rady 1998 1994 1999 1996 2003 VÝROÈNÍ

Více

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad

Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad Ministerstvo dopravy a spojù ÈR - Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 16. srpna 1999 Èástka 8 Roèník 1999 Cena Kè 21 ODDÍL STÁTNÍ SPRÁVY O B S A H: A. Normativní èást 58. Dodatek

Více

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06

Příručka kvality. Na Vyšehradě 1092 Polička. Verze: 07 Nahrazuje se: verze č. 06 Příručka kvality společnosti MEDESA s.r.o. Na Vyšehradě 1092 Polička Název dokumentu: QM 01 Příručka kvality Zpracoval, dne: Otakar Klepárník, 22.04.2013 Přezkoumal, dne: -- Schválil, dne: Otakar Klepárník,

Více

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015

ORTEX MAGAZÍN. informaèní zpravodaj firmy ORTEX SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 ORTEX MAGAZÍN informaèní zpravodaj firmy ORTEX WWW.ORTEX.CZ KVÌTEN 2015 SPOLEÈNÌ PØES PØEKÁŽKY K CÍLI Vážení zákazníci a partneøi, milí pøátelé, náš obor (IT) je velmi nároèný a dynamický, protože se poøád

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANECT a.s. za rok 2003 obsah Slova øeditelù Zpráva pøedstavenstva o èinnosti Zpráva o vztazích Zpráva auditora Zpráva auditora k výroèní zprávì Úèetní závìrka Pøíloha úèetní závìrky Kontakty

Více

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì

èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 IX. Bezpeènostní ples Moravy, Slezska a Èech tradièní setkání v Brnì èíslo 1/2012 OBSAH SelectaDNA nové možnosti ochrany majetku 2 Vážení ètenáøi, letošní zima nám uštìdøila docela solidní

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky,

Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, ROK 2002 Lidé èasto zamìòují pøíèinu za následek: myèky, praèky a sušièky neèiní spoleènost rozvinutou, ale protože je spoleènost rozvinutá, tak máme myèky, praèky a sušièky. Prvotní jsou informace a až

Více

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE

EVROPSKÁ UNIE A INOVACE Oborová kontaktní organizace pro prùmyslový výzkum a vývoj Svaz prùmyslu a dopravy Èeské republiky Oborová kontaktní organizace pro výzkum materiálù a technologií Èeská spoleènost pro nové materiály a

Více

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky...

3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4. 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA ROK 2011...13. 4.1 Ekonomické výsledky... OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 HISTORIE HOSPODÁŘSKÉ ÚPRAVY LESŮ A ÚHÚL... 3 3 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚHÚL... 4 3.1 Vedení ÚHÚL... 5 3.2 Pobočky ÚHÚL... 6 3.3 Personální situace...11 4 VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ ÚHÚL ZA

Více