Pálení suchých rostlinných materiálù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pálení suchých rostlinných materiálù"

Transkript

1 Èíslo Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje, kterou tímto znovu pøipomínáme a vyzýváme obèany, aby se jí øídili. Obecnì závazná vyhláška è. 1/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém zasedání dne 30. kvìtna 2007 usnesením è. 5, (bod è. 11), usneslo vydat na základì 50 odst. 3 zákona è. 86/ 2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní a v souladu s 10 písm. d) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èl. 1 Na území obce Václavovice se stanovují pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávnìné k podnikání a právnické osoby, tyto podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálù: a) spalování suchých rostlinných materiálù je možné pouze za pøíznivých klimatických podmínek, tj. pouze v dobrých rozptylových podmínek, kdy nedochází k nadmìrnému obtìžování kouøem, popílkem èi zápachem; b) spalování suchých rostlinných materiálù je možné pouze v dobì od 9 do 18 hod., a to s vý- jimkou nedìl a státních svátkù, kdy je toto spalování zakázáno zcela; c) v otevøených ohništích, zahradních krbech nebo v otevøených grilovacích zaøízeních lze spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urèená výrobcem, pøièemž uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být kontaminovány chemickými látkami. 1 Jiný zpùsob odstranìní suchých rostlinných materiálù je øešen samostatným právním pøedpisem obecnì závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem na území obce Václavovice. Èl. 2 Na území obce Václavovice se zakazuje používání tìchto druhù Malíø Josef Novický ocenìn v Tøinci Rodák z Václavovic (nar ), který žije a tvoøí v Tøinci, pøevzal od starostky mìsta Cenu Tøince za dlouholetý pøínos pro mìsto v oblasti výtvarného umìní. Stalo se tak pøed vernisáží rozsáhlé výstavy jeho obrazù v galerii DK Trisia. Josef Novický je malíø beskydské krajiny, ale maluje také zátiší a figurativní motivy. V souèasné dobì tvoøí i strukturální obrazy až po abstrakci. Uspoøádal více než 70 samostatných výstav u nás, ale i v zahranièí (2 samostatné výstavy v Londýnì). V jeho díle je kus nelehkého umìlcova života je èlovìk pokorný, který spíše naslouchá a pøemýšlí. Jeho obrazy otevírají cestu ke krajinì, lidské duši i barevné kráse svìta. paliv pro malé spalovací zdroje zneèiš ování: a) Hnìdé uhlí energetické b) Lignit c) Uhelné kaly d) Proplástky Èl. 3 Nesplnìní povinností stanovených touto obecnì závaznou vyhláškou bude postihováno podle pøíslušných právních pøedpisù. 2 Èl. 4 Úèinnost Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. èervna Pavel Tvardek, místostarosta; Ing. Magda Pustková, starostka obce 1 zák. è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní 2 napø. zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní Do své rodné obce se malíø rád vrací, má zde pøíbuzné a øadu vdìèných pøátel. Jsme na nìho hrdí. Do dalších let pøejeme panu Josefovi Novickému zdraví, tvùrèí elán, aby jeho umìlecká díla nadále krášlila a vnášela pohodu do našich domovù. Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 1

2 hodnocení sezóny 2010/2011 Muži V zimní pøestávce došlo ke zmìnì trenérské dvojice. Hlavního trenéra Jaroslava Bebenka, který ukonèil pùsobení v našem klubu na vlastní žádost ze zdravotních dùvodù, vystøídal Jaroslav Koníèek. Ten u nás pùsobil již v minulých letech a byl proto dobøe seznámen s prostøedím v našem klubu. Na pozici asistenta u týmu zùstal Martin Sládek. S trenérem Bebenkem odešlo i nìkolik starších hráèù a došlo tak k výraznému omlazení týmu. Mužstvo bylo doplnìno nìkolika klíèovými hráèi, kteøí svou úlohu splnili a naplnili naše oèekávání. Celkem jsme v této sezónì odehráli 26 mistrovských utkání, v nichž jsme 11x zvítìzili, 3x remizovali a 12x prohráli, pøi dosažení 36 bodù a skóre 54 : 49. V tabulce jsme se umístili na osmé pøíèce. Ambice byly pøed sezónou vyšší, ale po neèekané výmìnì trenéra a vìtšího zásahu do kádru mužstva v zimní pøestávce, dostalo nové trenérské duo za úkol co nejdøíve zachránit soutìž a stabilizovat hráèský kádr, což se jim také podaøilo. V prùbìhu sezóny po nìkolika výhrách v øadì jsme dokonce pomýšleli na 5. pøíèku, ale závìr sezóny pøinesl nìkolik bodových ztrát, proto osmá pøíèka je ve velmi vyrovnané a kvalitní soutìži tím oprávnìným umístìním. V souèasné dobì již spíše hledíme TJ Sokol Václavovice oddílu kopané 2 o Václavovický informátor è. 4 / 2011 dopøedu a snažíme se o vhodné doplnìní kádru. Chtìli bychom se v pøíští sezónì posunout ještì o nìjaký ten stupínek výše a hrát opìt po delší dobì v horní èásti tabulky. Dorost Výsledky v této sezónì pøíliš úspìšné nebyly a pøedposlední pøíèka v tabulce vypovídá o všem. V prùbìhu jarní èásti odešel od mužstva hlavní trenér Petr išer, který nebyl spokojen s pøístupem nìkterých hráèù k utkáním i tréninkùm. Do konce sezóny tedy došlo ke spojení tréninku s mužstvem mužù. V utkáních vedl mužstvo jako hlavní trenér Martin Šedina, kterému bychom chtìli podìkovat za setrvání u týmu i nelehkých chvílích a záchranu Okresního pøeboru. Na pozici hlavního trenéra by mìl v pøíští sezónì pùsobit souèasný trenér žákù Petr Tvardek a kádr by mìlo doplnit nìkolik hráèù konèících v žákovské kategorii. Žáci Naši žáci v jarní èásti Okresního pøeboru M skupiny A sehráli 10 utkání s bilancí 7 vítìzství, 2 remízy a 1 porážka, skóre 35 : 10 a v koneèné tabulce si udrželi ètyøbodový náskok na druhé Metylovice. Ve finálovém dvojutkání proti vítìzi skupiny B Luèinì, jsme nejprve v domácím prostøedí zvítìzili 6:0 a v odvetì jsme i v deseti hráèích udrželi pøijatelnou porážku 2:1, která nám zajiš ovala zisk poháru pro pøeborníka okresu. Jako vítìz pøeboru mìli naši žáci právo úèasti na mezinárodním turnaji pøeborníkù okresù, a protože jsme nabídku pøijali a turnaj se mìl letos konat v Èeské republice, stali jsme se jeho poøadateli. Turnaj se uskuteènil na našem høišti za úèastí mužstev z Polska a Slovenska. Po vítìzstvích 5:0 nad LKS Blekitni Piersciec (PL) a 4:1 nad ŠK Kysuèan (SK) obsadili i v tomto turnaji naši žáci první místo. Celé družstvo pøedvádìlo v uplynulé sezónì kvalitní výkony a bavilo diváky technickou kopanou. Všem hráèùm a realizaènímu týmu patøí dík za jejich fotbalové výkony a dobrou reprezentaci naší obce. Podìkování zaslouží pøedevším trenér Ing. Petr Tvardek a vedoucí družstva Josef Kiška. Pøevážná vìtšina hráèù získala základní fotbalové dovednosti v družstvu benjamínkù, o jejichž založení se zasloužil Josef Habernal. Proto bychom rádi touto cestou podìkovali i jemu, èlenùm celé jeho rodiny a Kateøinì Koøistkové, kteøí chlapce trénovali v pøedchozích letech a starali se o fungování václavovické fotbalové pøípravky. Pøístup a porozumìní rodièù i jejich úèast na utkáních dotváøela pìknou atmosféru. Všem rodièùm, kteøí jakýmkoliv zpùsobem pomáhali družstvu žákù bìhem sezóny, patøí dík, zvláštì pak Ing. Aleši Koòaøíkovi, Ing. rantišku Tvardkovi, Ing. Martinu Hrabcovi, manželùm Tomanovým, Dagmar Nìmcové, Ing. Tomáši Èervenému a Václavu Lapišovi. Protože souèasný trenér Petr Tvardek pøevezme v pøíští sezónì mužstvo dorostu, hledáme na jeho pozici nástupce. Pokud máte nìkdo zájem pracovat s mládeží a podílet se na jejím fotbalovém i lidském rùstu, rádi vás uvítáme v našem klubu. Kontakt najdete na adrese Stojící zleva: David Hruška. Josef ajkus, Lukáš Vavøík, Martin Tvardek, ilip Lapiš, David Durák a asistent trenéra Josef Kiška. Dole zleva: trenér Petr Tvardek, Erik Šochman, Vojtìch Èervený, Jiøí Toman, Ondra Hrabec a brankáø Vojtìch Koòaøík.

3 TJ Sokol Václavovice oddílu kopané Na postupu se dále podíleli: Adam Nìmec, rantišek Tomis, David Tomis a Matìj Èervený. Pøípravka V jarní èásti sezóny vedlo naši pøípravku trenérské trio Josef Habernal, Zbynìk Mynáø a Radek Bednáø. Benjamínci se umístili ve støedu tabulky, která však není pøíliš smìrodatná, protože mužstva nemìla po skonèení sezóny odehrána stejný poèet utkání. U našich nejmladších fotbalistù však není umístìní to podstatné, dùležitìjší je jejich radost ze hry, nadšení pro sport a dobrý pøístup k tréninkùm i utkáním. Díky práci našich trenérù nám opìt vyrùstají nové fotbalové talenty. Podìkování TJ Sokol Václavovice dìkuje všem trenérùm, vedoucím mužstev a èinovníkùm klubu za odvedenou práci v uplynulé sezónì. Dále bychom rádi podìkovali za podporu kopané našim sponzorùm, dobrovolníkùm z øad fanouškù a pøedevším Obecnímu úøadu Václavovice. Doufejme, že dobrá spolupráce bude pokraèovat i v pøíští fotbalové sezónì. Kdo chce pomoci kopané v naší obci, bude výborem TJ Sokol Václavovice uvítán. V nadcházející sezónì 2011/2012 pøejeme všem týmùm mnoho úspìchù a dobrých výsledkù. Našim fanouškùm pak pøíjemné prožití letních prázdnin a na podzim opìt zachovejte pøízeò václavovické kopané. TJ Sokol Václavovice oddíl kopané Ve dnech 1. až 6. èervna 2011 byla èást zamìstnancù Dopravního podniku Ostrava a.s. ve stávce za navýšení platù. Mìstská hromadná doprava byla v tomto období provozována pouze v redukované míøe, a tak se stávka, a už pøímo anebo nepøímo, dotkla prakticky všech cestujících. I pøes usilovnou snahu vedení spoleènosti a statutárního mìsta Ostravy se pøed zahájením ani bìhem prvních dnù stávky nepodaøilo dosáhnout mezi stávkujícími odboráøi a vedením dopravního podniku dohodu. Autobusová a tramvajová doprava byla po celou dobu provozována podle nedìlního jízdní- Stávka v Dopravním podniku Ostrava ho øádu, ovšem s obèasnými výpadky v autobusové dopravì, ale zase navíc s èetnými posilami v tramvajové dopravì. Trolejbusová doprava byla provozována témìø bez omezení podle normálních jízdních øádù. Vedení dopravního podniku se snažilo komplikace cestujících eliminovat maximálním informaèním servisem o konkrétních jízdních øádech na internetu a personálním posílením non-stop telefonní linky. Složitá situace se zmìnila až po víkendu, který si obì strany vyhradily na stanovení kompromisní varianty svých návrhù, resp. požadavkù. Vedení dopravního podniku, ve spojení s námìstkem primátora Alešem Boháèem, který se procesu vyjednávání s odboráøi intenzivnì vìnoval od poèátku, využilo tento èas na hledání možných zdrojù v hospodaøení spoleènosti. V pondìlí 6. èervna pøedstavilo vedení Dopravního podniku Ostrava odboráøùm návrh øešení, který pøedtím projednalo s vedením mìsta. Na schùzce, které se jako hosté úèastnili také primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar i námìstek primátora Aleš Boháè, zástupci stávkujících odboráøù návrh vedení spoleènosti pøijali a stávka byla o následující pùlnoci ukonèena. Vedení dopravního podniku by rádo využilo tohoto prostoru a omluvilo se všem ètenáøùm a obèanùm za komplikace, které jim mohly být zpùsobeny konáním stávky a omezenou nabídkou pøepravních služeb. POPLATEK ZA ODVOZ TDO Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na splatnost poplatku za odvoz TDO za II. pololetí 2011 do Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 3

4 Cyklostezka Ostrava Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov Svazek obcí Region Slezská brána zaène v letošním roce realizaci nejvìtšího investièního projektu za svou jedenáctiletou historii, a to výstavbu Cyklostezky Ostrava Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov. Jedná se o projekt, jehož zámìr byl schválen v polovinì devadesátých let minulého století, a který má za cíl propojit rychle a bezpeènì Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél øeky Ostravice. Svazek obcí si ve svém strategickém plánu v r vytýèil za cíl zrealizovat chybìjící úsek v délce cca 7,4 km na katastrech obcí Sviadnov, Žabeò, Paskov, Øepištì a Vratimov. V r byly zahájeny rovnìž projekèní práce (svazek získal dotaci z Moravskoslezského kraje na projektovou pøípravu), které byly nároèné a zdlouhavé (liniová dopravní stavba). Vyprojektována byla nová cyklostezka s asfaltovým povrchem, délka 7,4 km, šíøka 2,5 m, na katastrech pìti obcí. 4 o Václavovický informátor è. 4 / 2011 V dubnu 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, v èervnu 2010 pak stavební povolení. V roce 2009 došlo ke strategické dohodì s významným partnerem projektu se státním podnikem Povodí Odry ohlednì realizace cyklostezky na povodòové hrázi v katastrech obcí Sviadnov, Žabeò a Paskov. Tato dohoda se týkala navýšení a rekonstrukce levobøežní hráze v délce cca 3,8 km, která plní protipovodòovou ochranu území, a na které po realizaci bude umístìna stavba cyklostezky. Povodí Odry se zavázalo zrealizovat rekonstrukci hráze v objemu cca 10 mil. Kè z vlastních prostøedkù a v termínu do konce listopadu Toto rozhodnutí bylo klíèové pro další pokraèování projektu cyklostezky a následnou úspìšnou žádost o dotaci z EU. V únoru 2010 svazek podal žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko. Koncem èervna jsme obdrželi oznámení o výbìru projektu k uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavøena v únoru 2011 po doložení všech dalších požadovaných dokladù. Velice si cením, že noví starostové a zastupitelstva obcí po volbách v øíjnu 2010 se rychle zorientovali v nároèném projektu a byli ochotni pokraèovat a dostát závazkùm z partnerských smluv. V lednu 2011 byla zahájena pøíprava výbìrového øízení na zhotovitele stavby a pøíprava zadávací dokumentace. Veøejná zakázka byla vyhlášená v bøeznu Dne rozhodlo shromáždìní starostù na svém zasedání ve Václavovicích o výbìru nejvhodnìjší nabídky spoleènosti VOKD a. s., Ostrava, nabídková cena ,99 Kè vè. DPH, nejnižší nabídková cena, druhá nejkratší lhùta realizace, nejdelší záruèní doba. Po uplynutí 15denní lhùty pro podání námitek byl pøedseda povìøen podpisem smlouvy o dílo. Pøedpokládaný zaèátek realizace je v první polovinì èervna Ukonèení projektu pøedpokládáme do konce roku Celkové pøedpokládané náklady projektu jsou ve výši 36,7 mil. Kè. Dotace z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko by mìla èinit maximálnì 92,5 % uznatelných nákladù, tj. 34 mil. Kè. Doufám, že realizace projektu probìhne dle všech pøedpokladù, a nová bezpeèná cyklostezka bude od r sloužit cyklistùm a bruslaøùm. A taky vìøím, že se koneènì podaøí propojit celou cyklostezku z Ostravy až do Beskyd, a to i díky informaci, že mìsto rýdlant nad Ostravicí bylo koncem kvìtna 2011 úspìšné se svým projektem a získalo dotaci z ROP Moravskoslezsko na pokraèování cyklostezky v úseku Baška Ostravice s odboèkou na Èeladnou. Rostislav Kožušník pøedseda svazku obcí

5 AUTODOPRAVA Obecní úøad nabízí dopravu Avií: dovozy štìrku, písku a dalších sypkých materiálù a mulèovací kùry pøistavení kontejnerù s možností odvozu odpadu na skládku Objednávky pøijímá p. Nytra tel , Prosba Obecní úøad Kaòovice prosí obèany, kteøí potøebují dojet do ulice Zálesí Václavovice tìžkými vozidly, aby nevjíždìli ze smìru od Kaòovic, nýbrž ze strany Václavovic silnice II. tøídy rýdecká. Zmiòovaná cesta ze smìru od Kaòovic není zpevnìná, navazuje na bøeh potoka, který je v havarijním stavu, mùže zde dojít k propadnutí vozovky. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bìlá, Mitrovice, Otevírací doba: Po až Pá 8:00 16:00 Tel.: , DOPRAVA ZDARMA pøi celkovém nákupu nad Kè. GARÁŽOVÁ VRATA od Kè. Výklopná, dvoukøídlá, sekèní, rolovací. Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace døeva. Doplòková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, prùmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svaøovaných pletiv, svaøovaných panelù, pletivové branky a brány nebo svaøovaná výplò. Pøi objednávce montáže sleva 30 % na sortiment ze zahradnictví. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè/kus. Široký výbìr okrasných døevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA Výzva Opìtovnì vyzýváme obèany, aby si øádnì zabezpeèili své psy. Neustále se opakují pøípady volného pobíhání psù. Dne byl umístìn do psího útulku v Sedlištích u pana Ondraèky pìkný èerný pes køíženec ovèáka a labradora se støíbrným øetízkem kolem krku. Prosíme majitele o jeho vyzvednutí tel. è Obecní úøad Václavovice Prázdninová dílna pro všechny tvoøivé ruce Každou støedu od v pøilehlé budovì Evangelického kostela v Šenovì Enkaustika originální cedulky nejen na dáreèky Ubrousková technika krabièka na drobnosti Drátujeme Korálkování naušnice Cena za lekci: 250, dospìlí, 200, dìti a dùchodci Nutná rezervace místa tel.: Lucie Wiejowská; Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 5

6 KAMENICTVÍ MARTIN BADURA Výroba a rekonstrukce pomníkù, parapetù (mramor, ula, teraco) sekání a opravy písma (zlato, støíbro, bronz, barvy) brou ení starého teraca pøímo na místì (ochranný nátìr) montá pomníkových doplòkù (lampy, vázy, dvíøka) desky kuch. linek (mramor, ula), umyvadlové desky, obklady, dla by, parapety, schody Vratimov, Horní 1189 Mob.: ehlení prádla Nabízím slu bu ehlení prádla, kvalitnì, rychle. Ceník: ko ile 20, Kè, trièko dlouhý rukáv 15, Kè, trièko krátký rukáv 10, Kè, povleèení na 1 postel 30, Kè, prostìradlo, ubrus, velký ruèník 20, Kè, utìrka, plena, malý ruèník 5, Kè, kalhoty, rifle 20, Kè, py amo 25, Kè. Tel.: Schmidtová Eva 3. leto ní grilování v restauraci ENOVSKÁ BA TA v sobotu 30. èer vence od 18 hodin rezer vace na tel Pizzerie U KRTEÈKA 47 druhù pizz tel NON-STOP TAXI PØEÈEK Výuka nìmeckého jazyka Chtìli byste pracovat v Nìmecku nebo Rakousku? Nabízím výuku nìmeckého jazyka pro jednotlivce i men í skupiny, intenzivní výuku, dopoledne i odpoledne, douèuji dìti. Tel: , Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem FM t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadì da Baèová. Roz iøuje Èeská po ta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Grafická úprava, technická redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics 6 o Václavovický informátor è. 4 / 2011

Pozvánka na prázdninovou akci

Pozvánka na prázdninovou akci Èíslo 7 30. 7. 2015 Pozvánka na prázdninovou akci V minulém roce jsme oslavili 70. výroèí založení našeho fotbalového klubu, a protože akce uspoøádaná u této pøíležitosti pøinesla jen pozitivní ohlasy,

Více

SÝPKA CUP BLANSKO 2013

SÝPKA CUP BLANSKO 2013 SÝPKA CUP BLANSKO 2013 HALOVÝ TURNAJ STARŠÍ PØÍPRAVKY hráèi roèník narození 2004 a mladší který se uskuteèní v sobotu 7.12.2013 ve sportovní hale Údolní FC NORDIC BRNO SK MORAVSKÁ SLAVIA BRNO OBSAZENÍ

Více

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU

JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU Èíslo 5 26. 8. 2011 V rámci oslav 10. výroèí posvìcení kostela sv. Václava zve Obec Václavovice a ØK Šenov na koncert JANÁÈKOVA KOMORNÍHO ORCHESTRU konaný dne 25. záøí 2011 v 17.00 hod. v kostele sv. Václava

Více

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1

Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Èíslo 1 7. 3. 2011 Václavovický informátor è. 1 / 2011 o 1 Sèítání lidu, domù a bytù se v Èeské republice uskuteèní na jaøe 2011. Rozhodným okamžikem, ke kterému sèítání probìhne, bude pùlnoc z 25. na

Více

Úøední hodiny OÚ v prosinci

Úøední hodiny OÚ v prosinci Èíslo 7 28. 11. 2011 Úøední hodiny OÚ v prosinci O b e c n í ú ø a d Vá c l a v o v i c e b u d e u z a v ø e n v p á t e k 2 3. 1 2. 2 0 1 1. Václavovický informátor è. 7 / 2011 o 1 2 o Václavovický informátor

Více

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH

OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VYHLÁŠENÍ VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 1.1 Pøedmìt veøejné zakázky 1.2 Zadávací øízení 1.3 1.5 1.6 2 2.1 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3

Více

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku

Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Èíslo 4 4. 6. 2010 Obecnì závazná vyhláška è. 1/2009 k zabezpeèení místních záležitostí veøejného poøádku Vážení spoluobèané! Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na znìní Obecnì závazné vyhlášky

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

TOP fasády Moravskoslezského kraje za rok 2010

TOP fasády Moravskoslezského kraje za rok 2010 Èíslo 2 15. 4. 2011 TOP fasády Moravskoslezského kraje za rok 2010 V devátém roèníku presti ní soutì e o nejkvalitnìj í a nejkrásnìj í fasádu Moravskoslezského kraje vyhráli v kategorii rodinných domù

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù

ZÁKON. ze dne 29. èervence o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù 193/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999 o státním obèanství nìkterých bývalých èeskoslovenských státních obèanù Zmìna: 320/2002 Sb. Zmìna: 46/2006 Sb. Parlament ve snaze zmírnit následky nìkterých

Více

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín

EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín EXPLOSIA a.s. - odbytový sklad Krmelín INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC EXPLOSIA a.s. - odbytový

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

Antonín Kamarýt Opakujeme si MATEMATIKU 3 doplnìné vydání Pøíprava k pøijímacím zkouškám na støední školy Pøíruèka má za úkol pomoci ètenáøùm pøipravit se k pøijímacím zkouškám na støední školu Pøíruèka

Více

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

EU Legal Update EVROPSKÝ SYSTÉM OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ. Èervenec 2003 VYBRANÉ OKRUHY OCHRANY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ Èervenec 2003 David Emr david.emr@wl.ey.cz Weinhold Legal, v.o.s. Charles Square Center Karlovo námìstí 0 20 00 Praha 2 Èeská republika Tel.: (420) 225 335 333 Fax: (420) 225 335 444 Weinhold Legal, v.o.s.

Více

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR

KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR Kynologické výcvikové centrum ZLÍN MLADCOVÁ poøádá KRAJSKÝ OBRANÁØSKÝ PØEBOR 2011 KVC Zlín Mladcová 26.3.2011 ORGANIZAÈNÍ VÝBOR Poøadatel akce - KVC Zlín Mladcová (www.kvczlin.wz.cz) Vedoucí závodu - Pavla

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo

Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Èíslo 7 1. 12. 2014 Novì zvolené Zastupitelstvo obce Václavovice zasedalo Na ustavujícím 1. zasedání Zastupitelstva obce Václavovice dne 4. listopadu 2014 byli zvoleni: n uvolnìnou starostkou Ing. Magda

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì

Westpoint Distribution Park, administrativní budova Jih, Praha 6, k.ú. Ruzynì HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNiHo MÌST A PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØEDf V Praze dne 29. 11.2004 È.j.: MHMP-142090/2004/0ZPNI/EIA/11 0-2Nac Vyøizuje: Ing. Vaculová podle 7 zákona è. 100/2001 Sb.,

Více

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje

Identifikaèní údaje: Název: Skladová hala EFES, spol. s r.0., Praha - Øeporyje PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn È.j. MHMP-192143/2005/00PNI/EIA/156-2/Nov Vyøizuje/ linka Ing. Novotný/4278 Datum 7. 11. 2005 podle 7 zákona è.

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození

VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH. Užší øízení Jednací øízení s uveøejnìním nebo datum narození VÝSLEDKY ZADÁVACÍHO ØÍZENÍ / VÝSLEDKY VEØEJNÉ SOUTÌŽE O NÁVRH Èíslo objednávky (Vaše èíslo jednací) Øádné Opravné 1 2.4 2.4.1 Stát Identifikaèní údaje o zadavateli * 2.4.2 IÈ zadavatele 2.4.3 DIÈ zadavatele

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz

V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA. - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz V20130101 KATALOG 2013 SEKÈNÍ GARÁŽOVÁ VRATA - technické informace - zamìøení - montáž - ceníky hotových výrobkù www.kasko-vs.cz OBSAH Všeobecné informace Typy garážových vrat Základní ceníková sestava

Více

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999,

ZÁKON. ze dne 29. èervence 1999, 194/1999 Sb. ZÁKON ze dne 29. èervence 1999, kterým se mìní zákon è. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního obèanství Èeské republiky, ve znìní pozdìjších pøedpisù Parlament se usnesl na tomto zákonì

Více

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008

Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 Becario - zvítìzili jsme v letošním roèníku Aktualizováno pátek, 02. kvìten 2008 CHEMIE NA GYMNÁZIU POLIÈKA Becario - støedoškolská soutìž v experimentální chemii Becario - støedoškolská soutìž v experimentální

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY

ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY poøádá pod záštitou Èeské neurochirurgické spoleènosti, Èeské lékaøské komory a ve spolupráci s Univerzitním centrem chirurgické anatomie kurz ZÁKLADNÍ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY Místo konání: Anatomický

Více

k dani z pøevodu nemovitostí

k dani z pøevodu nemovitostí Než zaènete vyplòovat tiskopis, pøeètìte si, prosím, pokyny Finanènímu úøadu v, ve, pro 02 Daòové identifikaèní èíslo Poplatník fyzická osoba právnická osoba 03 Rodné èíslo 04 Identifikaèní èíslo organizace

Více

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace

Rozhodnutí. Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Rozhodnutí Zaøazení pozemních komunikací do kategorie místní komunikace Obecní úøad Dubenec, jako silnièní správní úøad pøíslušný podle 40 odst. 5 písm. a) zákona è. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

Pøeru ení dodávky elektøiny

Pøeru ení dodávky elektøiny Èíslo 2 1. 4. 2014 Pøeru ení dodávky elektøiny V souladu s ustanovením 25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a 25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona dovolujeme si vás informovat o plánovaném pøeru

Více

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku.

Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Èíslo 10 30. 11. 2015 Vá ení spoluobèané, dìkujeme vám za dosavadní spolupráci a pøejeme vám radostné vánoce a optimismus do nového roku. Starostka, místostarosta a zamìstnanci Obecního úøadu Václavovice

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDOBŘ ANY Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Dobøany 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren

8. Prodej objektu è. 54 v areálu bývalých velkých kasáren 0 Rada mìsta na své schùzi dne 11.6.2013 pøijala usnesení è. ve znìní: Rada mìsta doporuèuje zastupitelstvu mìsta deklarovat zámìr prodeje všech doposud neprodaných pozemkù - zahrádek v lokalitì Mutìnka

Více

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem

Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Vyhláška obce R o z s o c h a t e c o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Obecní zastupitelstvo v Rozsochatci se usneslo podle 84 odst. 2 písm. i) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích dne 2001 vydat

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE

Zadávací dokumentace MOBILNÍ APLIKACE Zadávací dokumentace jako pøíloha Výzvy k podání nabídky èíslo: 04/3.2/11/01 v rámci projektu Distanèní jazykové vzdìlávání pomocí M-learningu CZ.1.07/3.2.10/04.0011 Akademie Jana Amose Komenského o.s.,

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH MINIMÁLNÍ MZDOVÉ TARIFY ZAØAZOVÁNÍ ZAMÌSTNANCÙ V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských

Více

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ

POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH POSÍLENÍ KOLEKTIVNÍHO VYJEDNÁVÁNÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ PØEDSTAVENÍ PROJEKTU POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH Dovolujeme si Vám

Více

UPOZORNÌNÍ. Upozoròujeme obèany na platné znìní OZV è. 1/2007 a è. 1/2009. nálním odpadem na území obce Václavovice. Tato vyhláška nabyla platnosti

UPOZORNÌNÍ. Upozoròujeme obèany na platné znìní OZV è. 1/2007 a è. 1/2009. nálním odpadem na území obce Václavovice. Tato vyhláška nabyla platnosti Èíslo 4 13. 6. 2014 UPOZORNÌNÍ Èásteèné znìní OZV è. 1/ 2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje èl. 1: Na území obce Václavovice

Více

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP

4. èervna 2009. Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR ARVING UP 4. èervna 2009 Mìstské kulturní centrum Pasáž UNIOR RVING UP elostátní soutìž s mezinárodní úèastí pro juniory do 21 let - probìhne v rámci akce JUNIOR SHOW v Tøebíèi kategorie soutìž ve vyøezávání zeleniny

Více

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010

V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 MISTROVSTVÍ ÈESKÉ REPUBLIKY NEREGISTROVANÝCH HRÁÈÙ V TENISU S MEZINÁRODNÍ ÚÈASTÍ V TEPLICÍCH 26. - 28.3. 2010 V AREÁLU TK VIAMONT POD ZÁŠTITOU SENÁTORA A PRIMÁTORA MÌSTA TEPLICE, JAROSLAVA KUBERY www.tenissport.cz

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí

È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac. ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNíHO PROSTØEDí Váš dopis zn. È.j. MHMP-O37895/2005/0ZPNI/EIA/126-2Nac Vyøizuje/linka Ing. Vaculová/4322 Datum 4.4. 2005 ZÁVÌR ZJIŠ OV AcíHO

Více

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì

Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Muzeum vltavínù v Èeském Krumlovì Základní informace o projektu Víte, e......vltavíny vznikly díky dopadu vesmírného tìlesa na Zemi?...vltavíny znali a pou ívali lidé ji v dobì kamenné?...vltavíny pøiletìly

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLASSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY

skupina PASPORTAPROJEKT OBECSTVOLÍNKY skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBESTVOLÍNKY Vypracoval: Michal Šustek Datum: Øíjen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Stvolínky 1.

Více

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators,

KLASTRY. Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, KLASTRY Spoleènosti se spojují lokálnì, aby rostly globálnì. Ifor-Ffowcs Williams, Cluster Navigators, 2004 www.klastr.cz CO JSOU TO KLASTRY? Regionální seskupení firem a pøidružených organizací pùsobících

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

Výroèní zpráva 2002 OBSAH

Výroèní zpráva 2002 OBSAH OBSAH Úvodní slovo 2 Správní a dozorèí rada 3 Zamìstnanci 4 Projekty 5 Auditorská zpráva 10 Rozvaha 11 Výkaz ziskù a ztrát 15 Pøíloha k úèetní uzávìrce 17 Pøíjmy a výdaje18 1 ÚVODNÍ SLOVO Otevøená spoleènost

Více

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP

Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Konference sekce fyziky, elektroniky a výpoèetní techniky Èeské spoleènosti nukleární medicíny ÈLS JEP Havlíèkùv Brod, Hotel Slunce 28. 30. duben 2010 Foto: Ing. Vladimír Kunc poøádaná Èeskou spoleèností

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-553908/2009/00PNI/E 1A/64 7-2/Be Vyøizuje/ linka Ing. Beranová / 4443 Datum 18.9.2009 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2

Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 2 Úvod Dosud vyšlo: 100 + 1 Sudoku pro každého 100 + 1 Sudoku pro každého 2 200 + 1 Sudoku pro každého 3 100 + 1 Sudoku junior 200 + 1 Sudoku pro každého Uvedené soubory hádanek si mùžete objednat i v našem

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 Dávky sociální péèe Dávky pom oci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 0 2007 2008 2009 2010 4 000 3 950 3 954 3 957 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 830 3 796 2007 2008

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK,

VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, VÍDEÒSKÁ DOHODA O ZØÍZENÍ MEZINÁRODNÍHO TØÍDÌNÍ OBRAZOVÝCH PRVKÙ OCHRANNÝCH ZNÁMEK, dáno ve Vídni dne 12. èervna 1973 a doplnìno dne 1. øíjna 1985 Smluvní strany, majíce na zøeteli èlánek 19 Paøížské úmluvy

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky

5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky 30 5.1 Øízení o žádostech týkajících se mezinárodních ochranných známek pøihlašovatelù z Èeské republiky Prùzkumový pracovník vyøizuje žádosti o mezinárodní zápis ochranných známek pøihlašovatelù, pro

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva města Vratimova dne 29.06.2016 Přítomni: Omluveni: dle presenční listiny Mgr. Daniel Kašička, Mgr. Vladimír Švidrnoch, DiS., Ing. Petr Urbanec, Mgr. Iveta Zechová

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECPLANÁ PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 OHSAS 18001:2008 OBECPLANÁ Vypracoval: Michal Šustek Datum: Srpen 2011 Pasport a projekt dopravního znaèení obce Planá 1. ÚVOD K PASPORTU

Více

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí

ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO ØíZENí PIt HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn, SZn. S-M H M P-232654/2008/00PNI/E 1A/539-2Nè Vyøizuje/ linka Mgr. Vèislaková / 4490 Datum 7.7.2008 ZÁVÌR ZJIŠ

Více

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5

Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Èeský telekomunikaèní úøad TELEKOMUNIKAÈNÍ VÌSTNÍK V Praze dne 24. kvìtna 2001 Cena Kè 35 Roèník 2001 Èástka 5 Vážení provozovatelé veøejných telekomunikaèních sítí a poskytovatelé veøejné telefonní služby,

Více

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5

INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 / TI STROJíRENSKÝ ZKUŠEBNí ÚSTAV, s. p. TI - technická inspekce, akreditovaný inspekèní orgán è. 48 Hudcova 56b, 621 Brno Èj.: 2939/5/324/6.3/2 list è. ze6 INSPEKÈNí ZPRÁVA è. 63-5116/5 Výrobek: Elektrický

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

skupina PASPORTAPROJEKT

skupina PASPORTAPROJEKT PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBECDEŠ TNÉVORLICKÝCHORÁCH Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Deštné v Orlických

Více

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013

Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK Olomouc, 2013 Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta PROJEKT E-BEZPEÈÍ VÝROÈNÍ ZPRÁVA O ÈINNOSTI ZA ROK 2012 Olomouc, 2013 Slovo úvodem Vážení pøátelé, dìkujeme, že jste si ke ètení vybrali právì tuto

Více

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto

Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a, Praha 1 Nové Mìsto Výroèní zpráva za rok 2013 Nadace èeské bijáky Námìstí Republiky 1079/1a Praha 1 Nové Mìsto 110 00 Èeská Republika www.bijaky.cz https://www.facebook.com/bijaky

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

u STA V STA TU A PRA V A

u STA V STA TU A PRA V A ......... u STA V STA TU A PRA V A AKAD EMIE VÌD ÈESKÉ REPUBLIKY I v. v. i. Národní 18, 11600 Praha 1 Tel. ústø. 221990711,sekr.224933494.jax224933056 E-mail: ilaw@ilaw.cas.cz Praha, 20. bøezna 2007 Èj.

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

P r á vn í vý k l a d k z ákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

P r á vn í vý k l a d k z ákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra P r á vn í vý k l a d k z ákonnému zmocnění odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra K obecně závazné vyhlášce, kterou se stanoví podmínky spalování nebo zákaz spalování suchých rostlinných

Více

http://www.knihovny.cz Jindøiška POSPÍŠILOVÁ Karolína KOŠ ÁLOVÁ Knihovny v Èeské republice poskytují širokou paletu veøejných knihovnických a informaèních služeb. Každá vìtší knihovna dnes zpøístupòuje

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum

Umístìní: Identifikaèni údaje: Název: ÈVUT - Nová budova Dejvice, Praha 6. Praha Praha Praha 6 Dejvice. Datum PTr) HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn. SZn. S-M H M P-584989/2007/00PNI/EIA/508-2/Žá Vyøizuje/ linka Ing. lákavá/ 4425 Datum 23.4.2008 podle 7 zákona

Více

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II.

KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. Edukaèní centrum praktické anatomie ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU v Brnì a pod záštitou Central European Neurosurgical Society poøádá KURZ NEUROCHIRURGICKÉ PØÍSTUPY II. BRNO 22.10. - 23.10.2012

Více

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG

ZVÝRAZNÌNÉ DOPRAVNÍ ZNAÈKY S LED SVÌTELNÝMI ZDROJI D-180BL2 DYNASIG ÁVOD K OBSUZE A ÚDRŽBÌ ZVÝRAZÌÉ DOPRAVÍ ZAÈKY S ED SVÌTEÝMI ZDROJI D-180B DYASIG Dopravní návìstidla se zabudovaným kmitaèem se používají pro zvýraznìní dopravních zneèek pøi pøechodných dopravních opatøeních,nebo

Více

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU

VOLEJBAL ODRY 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 50 LET ODERSKÉHO VOLEJBALU 1 9 9 7 PROGRAM OSLAV dne 7. èervna : 10.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC 12.00 Mistrovské utkání 2. tøídy oblastního pøeboru en ODRY - BÍLOVEC

Více

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem

Èíslo 1 5. 2. 2010. K Sosni v úseku kolem Èíslo 1 5. 2. 2010 Byly ukonèeny práce na projektech rekonstrukce a pøístavby základní a mateøské školy. V rámci zmiòované rekonstrukce je plánováno ve školce pøistavit jednu tøídu s pøíslušenstvím, rozšíøit

Více

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40).

Obr 9. AW.10.37 ( 40). Obr 7. AW.10.17* ( 70x20). Obr 8. AW.10.30* ( 40). VZORY VÝPLNÍ Všeobecné informace o výplních Systémy oplocení vyrábìné firmou WIŒNIOWSKI se dodávají ve tøech produktových øadách: CLSSIC, STYLE, LUX. Standardní zakonèení horní hrany tak, jak je vyobrazeno

Více

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DÌÈÍN

OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DÌÈÍN OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DÌÈÍN ROZPIS OKRESNÍCH SOUTÌŽÍ 2013-2014 OKRESNÍ FOTBALOVÝ SVAZ DÌÈÍN 405 25 Dìèín I, Maroldova 2 IÈ: 22882804, èíslo úètu: 2100422189/2010 Sekretariát: Karel ŠNAJDR Telefon: 606

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany

Prodejna potravin, Tupolevova ul., Praha 18, k.ú. Letòany HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR ŽIVOTNfHO PROSTØED( Váš dopis zn. È.j. MHM P-O24686/2005/0ZPNI/EIA/122-2/Be Vyøizuje/ linka Datum Ing. Beranová/4443 18.5.2005 podle 7 zákona è.

Více

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA)

Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) Posuzování vlivù na životní prostøedí (EIA) EIA (Environmental Impact Assessment) je jedním z nástrojù ochrany životního prostøedí eliminující potenciální negativní vlivy pøipravovaných zámìrù a investic.

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

Svìtové dìdictví UNESCO

Svìtové dìdictví UNESCO Svìtové dìdictví UNESCO VLKOLÍNEC Lumír Pecold, Vladimír Tkáè Internet Geographic Magazine www.ingema.net Slovensko VLKOLÍNEC 3 SK STØEDNÍ SLOVENSKO Památková rezervace lidové architektury Vlkolínec byla

Více