Pálení suchých rostlinných materiálù

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pálení suchých rostlinných materiálù"

Transkript

1 Èíslo Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje, kterou tímto znovu pøipomínáme a vyzýváme obèany, aby se jí øídili. Obecnì závazná vyhláška è. 1/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém zasedání dne 30. kvìtna 2007 usnesením è. 5, (bod è. 11), usneslo vydat na základì 50 odst. 3 zákona è. 86/ 2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní a v souladu s 10 písm. d) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èl. 1 Na území obce Václavovice se stanovují pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávnìné k podnikání a právnické osoby, tyto podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálù: a) spalování suchých rostlinných materiálù je možné pouze za pøíznivých klimatických podmínek, tj. pouze v dobrých rozptylových podmínek, kdy nedochází k nadmìrnému obtìžování kouøem, popílkem èi zápachem; b) spalování suchých rostlinných materiálù je možné pouze v dobì od 9 do 18 hod., a to s vý- jimkou nedìl a státních svátkù, kdy je toto spalování zakázáno zcela; c) v otevøených ohništích, zahradních krbech nebo v otevøených grilovacích zaøízeních lze spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urèená výrobcem, pøièemž uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být kontaminovány chemickými látkami. 1 Jiný zpùsob odstranìní suchých rostlinných materiálù je øešen samostatným právním pøedpisem obecnì závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem na území obce Václavovice. Èl. 2 Na území obce Václavovice se zakazuje používání tìchto druhù Malíø Josef Novický ocenìn v Tøinci Rodák z Václavovic (nar ), který žije a tvoøí v Tøinci, pøevzal od starostky mìsta Cenu Tøince za dlouholetý pøínos pro mìsto v oblasti výtvarného umìní. Stalo se tak pøed vernisáží rozsáhlé výstavy jeho obrazù v galerii DK Trisia. Josef Novický je malíø beskydské krajiny, ale maluje také zátiší a figurativní motivy. V souèasné dobì tvoøí i strukturální obrazy až po abstrakci. Uspoøádal více než 70 samostatných výstav u nás, ale i v zahranièí (2 samostatné výstavy v Londýnì). V jeho díle je kus nelehkého umìlcova života je èlovìk pokorný, který spíše naslouchá a pøemýšlí. Jeho obrazy otevírají cestu ke krajinì, lidské duši i barevné kráse svìta. paliv pro malé spalovací zdroje zneèiš ování: a) Hnìdé uhlí energetické b) Lignit c) Uhelné kaly d) Proplástky Èl. 3 Nesplnìní povinností stanovených touto obecnì závaznou vyhláškou bude postihováno podle pøíslušných právních pøedpisù. 2 Èl. 4 Úèinnost Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. èervna Pavel Tvardek, místostarosta; Ing. Magda Pustková, starostka obce 1 zák. è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní 2 napø. zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní Do své rodné obce se malíø rád vrací, má zde pøíbuzné a øadu vdìèných pøátel. Jsme na nìho hrdí. Do dalších let pøejeme panu Josefovi Novickému zdraví, tvùrèí elán, aby jeho umìlecká díla nadále krášlila a vnášela pohodu do našich domovù. Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 1

2 hodnocení sezóny 2010/2011 Muži V zimní pøestávce došlo ke zmìnì trenérské dvojice. Hlavního trenéra Jaroslava Bebenka, který ukonèil pùsobení v našem klubu na vlastní žádost ze zdravotních dùvodù, vystøídal Jaroslav Koníèek. Ten u nás pùsobil již v minulých letech a byl proto dobøe seznámen s prostøedím v našem klubu. Na pozici asistenta u týmu zùstal Martin Sládek. S trenérem Bebenkem odešlo i nìkolik starších hráèù a došlo tak k výraznému omlazení týmu. Mužstvo bylo doplnìno nìkolika klíèovými hráèi, kteøí svou úlohu splnili a naplnili naše oèekávání. Celkem jsme v této sezónì odehráli 26 mistrovských utkání, v nichž jsme 11x zvítìzili, 3x remizovali a 12x prohráli, pøi dosažení 36 bodù a skóre 54 : 49. V tabulce jsme se umístili na osmé pøíèce. Ambice byly pøed sezónou vyšší, ale po neèekané výmìnì trenéra a vìtšího zásahu do kádru mužstva v zimní pøestávce, dostalo nové trenérské duo za úkol co nejdøíve zachránit soutìž a stabilizovat hráèský kádr, což se jim také podaøilo. V prùbìhu sezóny po nìkolika výhrách v øadì jsme dokonce pomýšleli na 5. pøíèku, ale závìr sezóny pøinesl nìkolik bodových ztrát, proto osmá pøíèka je ve velmi vyrovnané a kvalitní soutìži tím oprávnìným umístìním. V souèasné dobì již spíše hledíme TJ Sokol Václavovice oddílu kopané 2 o Václavovický informátor è. 4 / 2011 dopøedu a snažíme se o vhodné doplnìní kádru. Chtìli bychom se v pøíští sezónì posunout ještì o nìjaký ten stupínek výše a hrát opìt po delší dobì v horní èásti tabulky. Dorost Výsledky v této sezónì pøíliš úspìšné nebyly a pøedposlední pøíèka v tabulce vypovídá o všem. V prùbìhu jarní èásti odešel od mužstva hlavní trenér Petr išer, který nebyl spokojen s pøístupem nìkterých hráèù k utkáním i tréninkùm. Do konce sezóny tedy došlo ke spojení tréninku s mužstvem mužù. V utkáních vedl mužstvo jako hlavní trenér Martin Šedina, kterému bychom chtìli podìkovat za setrvání u týmu i nelehkých chvílích a záchranu Okresního pøeboru. Na pozici hlavního trenéra by mìl v pøíští sezónì pùsobit souèasný trenér žákù Petr Tvardek a kádr by mìlo doplnit nìkolik hráèù konèících v žákovské kategorii. Žáci Naši žáci v jarní èásti Okresního pøeboru M skupiny A sehráli 10 utkání s bilancí 7 vítìzství, 2 remízy a 1 porážka, skóre 35 : 10 a v koneèné tabulce si udrželi ètyøbodový náskok na druhé Metylovice. Ve finálovém dvojutkání proti vítìzi skupiny B Luèinì, jsme nejprve v domácím prostøedí zvítìzili 6:0 a v odvetì jsme i v deseti hráèích udrželi pøijatelnou porážku 2:1, která nám zajiš ovala zisk poháru pro pøeborníka okresu. Jako vítìz pøeboru mìli naši žáci právo úèasti na mezinárodním turnaji pøeborníkù okresù, a protože jsme nabídku pøijali a turnaj se mìl letos konat v Èeské republice, stali jsme se jeho poøadateli. Turnaj se uskuteènil na našem høišti za úèastí mužstev z Polska a Slovenska. Po vítìzstvích 5:0 nad LKS Blekitni Piersciec (PL) a 4:1 nad ŠK Kysuèan (SK) obsadili i v tomto turnaji naši žáci první místo. Celé družstvo pøedvádìlo v uplynulé sezónì kvalitní výkony a bavilo diváky technickou kopanou. Všem hráèùm a realizaènímu týmu patøí dík za jejich fotbalové výkony a dobrou reprezentaci naší obce. Podìkování zaslouží pøedevším trenér Ing. Petr Tvardek a vedoucí družstva Josef Kiška. Pøevážná vìtšina hráèù získala základní fotbalové dovednosti v družstvu benjamínkù, o jejichž založení se zasloužil Josef Habernal. Proto bychom rádi touto cestou podìkovali i jemu, èlenùm celé jeho rodiny a Kateøinì Koøistkové, kteøí chlapce trénovali v pøedchozích letech a starali se o fungování václavovické fotbalové pøípravky. Pøístup a porozumìní rodièù i jejich úèast na utkáních dotváøela pìknou atmosféru. Všem rodièùm, kteøí jakýmkoliv zpùsobem pomáhali družstvu žákù bìhem sezóny, patøí dík, zvláštì pak Ing. Aleši Koòaøíkovi, Ing. rantišku Tvardkovi, Ing. Martinu Hrabcovi, manželùm Tomanovým, Dagmar Nìmcové, Ing. Tomáši Èervenému a Václavu Lapišovi. Protože souèasný trenér Petr Tvardek pøevezme v pøíští sezónì mužstvo dorostu, hledáme na jeho pozici nástupce. Pokud máte nìkdo zájem pracovat s mládeží a podílet se na jejím fotbalovém i lidském rùstu, rádi vás uvítáme v našem klubu. Kontakt najdete na adrese Stojící zleva: David Hruška. Josef ajkus, Lukáš Vavøík, Martin Tvardek, ilip Lapiš, David Durák a asistent trenéra Josef Kiška. Dole zleva: trenér Petr Tvardek, Erik Šochman, Vojtìch Èervený, Jiøí Toman, Ondra Hrabec a brankáø Vojtìch Koòaøík.

3 TJ Sokol Václavovice oddílu kopané Na postupu se dále podíleli: Adam Nìmec, rantišek Tomis, David Tomis a Matìj Èervený. Pøípravka V jarní èásti sezóny vedlo naši pøípravku trenérské trio Josef Habernal, Zbynìk Mynáø a Radek Bednáø. Benjamínci se umístili ve støedu tabulky, která však není pøíliš smìrodatná, protože mužstva nemìla po skonèení sezóny odehrána stejný poèet utkání. U našich nejmladších fotbalistù však není umístìní to podstatné, dùležitìjší je jejich radost ze hry, nadšení pro sport a dobrý pøístup k tréninkùm i utkáním. Díky práci našich trenérù nám opìt vyrùstají nové fotbalové talenty. Podìkování TJ Sokol Václavovice dìkuje všem trenérùm, vedoucím mužstev a èinovníkùm klubu za odvedenou práci v uplynulé sezónì. Dále bychom rádi podìkovali za podporu kopané našim sponzorùm, dobrovolníkùm z øad fanouškù a pøedevším Obecnímu úøadu Václavovice. Doufejme, že dobrá spolupráce bude pokraèovat i v pøíští fotbalové sezónì. Kdo chce pomoci kopané v naší obci, bude výborem TJ Sokol Václavovice uvítán. V nadcházející sezónì 2011/2012 pøejeme všem týmùm mnoho úspìchù a dobrých výsledkù. Našim fanouškùm pak pøíjemné prožití letních prázdnin a na podzim opìt zachovejte pøízeò václavovické kopané. TJ Sokol Václavovice oddíl kopané Ve dnech 1. až 6. èervna 2011 byla èást zamìstnancù Dopravního podniku Ostrava a.s. ve stávce za navýšení platù. Mìstská hromadná doprava byla v tomto období provozována pouze v redukované míøe, a tak se stávka, a už pøímo anebo nepøímo, dotkla prakticky všech cestujících. I pøes usilovnou snahu vedení spoleènosti a statutárního mìsta Ostravy se pøed zahájením ani bìhem prvních dnù stávky nepodaøilo dosáhnout mezi stávkujícími odboráøi a vedením dopravního podniku dohodu. Autobusová a tramvajová doprava byla po celou dobu provozována podle nedìlního jízdní- Stávka v Dopravním podniku Ostrava ho øádu, ovšem s obèasnými výpadky v autobusové dopravì, ale zase navíc s èetnými posilami v tramvajové dopravì. Trolejbusová doprava byla provozována témìø bez omezení podle normálních jízdních øádù. Vedení dopravního podniku se snažilo komplikace cestujících eliminovat maximálním informaèním servisem o konkrétních jízdních øádech na internetu a personálním posílením non-stop telefonní linky. Složitá situace se zmìnila až po víkendu, který si obì strany vyhradily na stanovení kompromisní varianty svých návrhù, resp. požadavkù. Vedení dopravního podniku, ve spojení s námìstkem primátora Alešem Boháèem, který se procesu vyjednávání s odboráøi intenzivnì vìnoval od poèátku, využilo tento èas na hledání možných zdrojù v hospodaøení spoleènosti. V pondìlí 6. èervna pøedstavilo vedení Dopravního podniku Ostrava odboráøùm návrh øešení, který pøedtím projednalo s vedením mìsta. Na schùzce, které se jako hosté úèastnili také primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar i námìstek primátora Aleš Boháè, zástupci stávkujících odboráøù návrh vedení spoleènosti pøijali a stávka byla o následující pùlnoci ukonèena. Vedení dopravního podniku by rádo využilo tohoto prostoru a omluvilo se všem ètenáøùm a obèanùm za komplikace, které jim mohly být zpùsobeny konáním stávky a omezenou nabídkou pøepravních služeb. POPLATEK ZA ODVOZ TDO Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na splatnost poplatku za odvoz TDO za II. pololetí 2011 do Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 3

4 Cyklostezka Ostrava Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov Svazek obcí Region Slezská brána zaène v letošním roce realizaci nejvìtšího investièního projektu za svou jedenáctiletou historii, a to výstavbu Cyklostezky Ostrava Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov. Jedná se o projekt, jehož zámìr byl schválen v polovinì devadesátých let minulého století, a který má za cíl propojit rychle a bezpeènì Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél øeky Ostravice. Svazek obcí si ve svém strategickém plánu v r vytýèil za cíl zrealizovat chybìjící úsek v délce cca 7,4 km na katastrech obcí Sviadnov, Žabeò, Paskov, Øepištì a Vratimov. V r byly zahájeny rovnìž projekèní práce (svazek získal dotaci z Moravskoslezského kraje na projektovou pøípravu), které byly nároèné a zdlouhavé (liniová dopravní stavba). Vyprojektována byla nová cyklostezka s asfaltovým povrchem, délka 7,4 km, šíøka 2,5 m, na katastrech pìti obcí. 4 o Václavovický informátor è. 4 / 2011 V dubnu 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, v èervnu 2010 pak stavební povolení. V roce 2009 došlo ke strategické dohodì s významným partnerem projektu se státním podnikem Povodí Odry ohlednì realizace cyklostezky na povodòové hrázi v katastrech obcí Sviadnov, Žabeò a Paskov. Tato dohoda se týkala navýšení a rekonstrukce levobøežní hráze v délce cca 3,8 km, která plní protipovodòovou ochranu území, a na které po realizaci bude umístìna stavba cyklostezky. Povodí Odry se zavázalo zrealizovat rekonstrukci hráze v objemu cca 10 mil. Kè z vlastních prostøedkù a v termínu do konce listopadu Toto rozhodnutí bylo klíèové pro další pokraèování projektu cyklostezky a následnou úspìšnou žádost o dotaci z EU. V únoru 2010 svazek podal žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko. Koncem èervna jsme obdrželi oznámení o výbìru projektu k uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavøena v únoru 2011 po doložení všech dalších požadovaných dokladù. Velice si cením, že noví starostové a zastupitelstva obcí po volbách v øíjnu 2010 se rychle zorientovali v nároèném projektu a byli ochotni pokraèovat a dostát závazkùm z partnerských smluv. V lednu 2011 byla zahájena pøíprava výbìrového øízení na zhotovitele stavby a pøíprava zadávací dokumentace. Veøejná zakázka byla vyhlášená v bøeznu Dne rozhodlo shromáždìní starostù na svém zasedání ve Václavovicích o výbìru nejvhodnìjší nabídky spoleènosti VOKD a. s., Ostrava, nabídková cena ,99 Kè vè. DPH, nejnižší nabídková cena, druhá nejkratší lhùta realizace, nejdelší záruèní doba. Po uplynutí 15denní lhùty pro podání námitek byl pøedseda povìøen podpisem smlouvy o dílo. Pøedpokládaný zaèátek realizace je v první polovinì èervna Ukonèení projektu pøedpokládáme do konce roku Celkové pøedpokládané náklady projektu jsou ve výši 36,7 mil. Kè. Dotace z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko by mìla èinit maximálnì 92,5 % uznatelných nákladù, tj. 34 mil. Kè. Doufám, že realizace projektu probìhne dle všech pøedpokladù, a nová bezpeèná cyklostezka bude od r sloužit cyklistùm a bruslaøùm. A taky vìøím, že se koneènì podaøí propojit celou cyklostezku z Ostravy až do Beskyd, a to i díky informaci, že mìsto rýdlant nad Ostravicí bylo koncem kvìtna 2011 úspìšné se svým projektem a získalo dotaci z ROP Moravskoslezsko na pokraèování cyklostezky v úseku Baška Ostravice s odboèkou na Èeladnou. Rostislav Kožušník pøedseda svazku obcí

5 AUTODOPRAVA Obecní úøad nabízí dopravu Avií: dovozy štìrku, písku a dalších sypkých materiálù a mulèovací kùry pøistavení kontejnerù s možností odvozu odpadu na skládku Objednávky pøijímá p. Nytra tel , Prosba Obecní úøad Kaòovice prosí obèany, kteøí potøebují dojet do ulice Zálesí Václavovice tìžkými vozidly, aby nevjíždìli ze smìru od Kaòovic, nýbrž ze strany Václavovic silnice II. tøídy rýdecká. Zmiòovaná cesta ze smìru od Kaòovic není zpevnìná, navazuje na bøeh potoka, který je v havarijním stavu, mùže zde dojít k propadnutí vozovky. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bìlá, Mitrovice, Otevírací doba: Po až Pá 8:00 16:00 Tel.: , DOPRAVA ZDARMA pøi celkovém nákupu nad Kè. GARÁŽOVÁ VRATA od Kè. Výklopná, dvoukøídlá, sekèní, rolovací. Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace døeva. Doplòková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, prùmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svaøovaných pletiv, svaøovaných panelù, pletivové branky a brány nebo svaøovaná výplò. Pøi objednávce montáže sleva 30 % na sortiment ze zahradnictví. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè/kus. Široký výbìr okrasných døevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA Výzva Opìtovnì vyzýváme obèany, aby si øádnì zabezpeèili své psy. Neustále se opakují pøípady volného pobíhání psù. Dne byl umístìn do psího útulku v Sedlištích u pana Ondraèky pìkný èerný pes køíženec ovèáka a labradora se støíbrným øetízkem kolem krku. Prosíme majitele o jeho vyzvednutí tel. è Obecní úøad Václavovice Prázdninová dílna pro všechny tvoøivé ruce Každou støedu od v pøilehlé budovì Evangelického kostela v Šenovì Enkaustika originální cedulky nejen na dáreèky Ubrousková technika krabièka na drobnosti Drátujeme Korálkování naušnice Cena za lekci: 250, dospìlí, 200, dìti a dùchodci Nutná rezervace místa tel.: Lucie Wiejowská; Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 5

6 KAMENICTVÍ MARTIN BADURA Výroba a rekonstrukce pomníkù, parapetù (mramor, ula, teraco) sekání a opravy písma (zlato, støíbro, bronz, barvy) brou ení starého teraca pøímo na místì (ochranný nátìr) montá pomníkových doplòkù (lampy, vázy, dvíøka) desky kuch. linek (mramor, ula), umyvadlové desky, obklady, dla by, parapety, schody Vratimov, Horní 1189 Mob.: ehlení prádla Nabízím slu bu ehlení prádla, kvalitnì, rychle. Ceník: ko ile 20, Kè, trièko dlouhý rukáv 15, Kè, trièko krátký rukáv 10, Kè, povleèení na 1 postel 30, Kè, prostìradlo, ubrus, velký ruèník 20, Kè, utìrka, plena, malý ruèník 5, Kè, kalhoty, rifle 20, Kè, py amo 25, Kè. Tel.: Schmidtová Eva 3. leto ní grilování v restauraci ENOVSKÁ BA TA v sobotu 30. èer vence od 18 hodin rezer vace na tel Pizzerie U KRTEÈKA 47 druhù pizz tel NON-STOP TAXI PØEÈEK Výuka nìmeckého jazyka Chtìli byste pracovat v Nìmecku nebo Rakousku? Nabízím výuku nìmeckého jazyka pro jednotlivce i men í skupiny, intenzivní výuku, dopoledne i odpoledne, douèuji dìti. Tel: , Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem FM t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadì da Baèová. Roz iøuje Èeská po ta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Grafická úprava, technická redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics 6 o Václavovický informátor è. 4 / 2011

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz

POZEMNÍ. HOKEJ Mnichovice. O pozemním hokeji. www.mladeznickyhokej.mnichovice.cz O pozemním hokeji Pozemní hokej je kolektivní sport urèený pro muže i ženy. Jedná se o klasický staroanglický sport, mezi které lze zaøadit i kriket a ragby. Ve svìtì se setkáme obecnì s názvem hokej -

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

Sociální práce a poradenství pro obèany

Sociální práce a poradenství pro obèany Èíslo 2 13. 4. 2012 Sociální práce a poradenství pro obèany Od ledna 2012 byly pøevedeny na Úøad práce ÈR krajskou poboèku v Ostravì kompetence v oblasti výplaty sociálních dávek (napø. pøíspìvek na živobytí,

Více

VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL JROSLV DUFK Praha 2003 Jaroslav Dufka VYTÁPÌNÍ NETRDIÈNÍMI ZDROJI TEPL Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli èást kopírována nebo rozmnožována

Více

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala

Hejkal. prosinec 2005 cena 5 Kè. Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná. Hejkala? Nový Hejkal. Nového Hejkala nový nový Hejkal 3. roèník Obecní noviny vydává OÚ Vítìzná prosinec 2005 cena 5 Kè INFORMACE PRO OBÈANY Nový Hejkal Nového Hejkala Starosta CHCETE PSÁT DO Hejkala? Máte-li zájem podìlit se s ostatními

Více

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015

HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 PRVNÍ SOUKROMÁ HOTELOVÁ ŠKOLA Školní rok 2014/2015 STUDIUM PRO ABSOLVENTY ZÁKLADNÍ ŠKOLY Studijní obor 65-42 - M/01 HOTELNICTVÍ KDO JSME První soukromá hotelová škola, spol. s r. o. má dlouholetou tradici,

Více

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ

Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic Libušská 35 14200 PRAHA - LIBUŠ Úøad mìstské èásti - odbor správy majetku a investic 14200 PRAHA - LIBUŠ INFORMACE Q ZÁMÌRU DLE ZÁKONA È. 100/2001 Sb. NÁZEV ZÁMÌRU: Nekryté víceúèelové sportovištì Kokotská, parc.è. 557/1, k.ú. Libuš.

Více

Pøeru ení dodávky elektøiny

Pøeru ení dodávky elektøiny Èíslo 2 1. 4. 2014 Pøeru ení dodávky elektøiny V souladu s ustanovením 25, odst. 4, písmeno d, bod 6 a 25, odst. 4, písmeno e, bod 6 Energetického zákona dovolujeme si vás informovat o plánovaném pøeru

Více

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy

Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008. Obsah výroèní zprávy Obèanské sdružení Vesmír VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2008 Obsah výroèní zprávy 1. Úvodem k èinnosti OS 2. Vznik a poslání OS 3. Rada OS 4. Aktivity v roce 2008 5. Podìkování dárcùm 6. Kontaktní údaje 7. Závìr 1. Slovo

Více

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ

NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH NELEGÁLNÍ PRÁCE V ODVÌTVÍ STAVEBNICTVÍ SOCIÁLNÍ DIALOG VE STAVEBNICT VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice

Zámìr: Komplex pro bydlení a ubytování TRIANGLE, Praha 6, k.ú. Støešovice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-M HM P-O69712/2007 /OOPNI/EIA/329-2/Be Vyøizuje/linka Ing. Beranová/4443 Datum 12.6.2007 ZÁVÌR ZJIŠøOVACíHO

Více

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009

2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 Královské město Litoměřice 2. Komunitní plán sociálních slu eb mìsta Litomìøice na období let 2007-2009 1.4. Základní vymezení pojmù Zadavatelé slu by platí, zøizují, zadávají, organizují a dìlají

Více

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s.

Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. 2 0 1 0 Výroèní zpráva - AKCENTA ENERGIE, a. s. Obsah ÚVODNÍ SLOVO ØEDITELE ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEÈNOSTI ORGÁNY SPOLEÈNOSTI, ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA ZPRÁVA PØEDSTAVENSTVA

Více

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1

Zámìr: Rekonstrukce objektu na hotel, Senovážná 4/1254, Praha 1 PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDf Váš dopis zn. SZn. S-MHMP-381315/2007/00PNI/EIA/473-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 14.02.2008 ZÁVÌR ZJIŠ OV ACíHO

Více

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu

se níže uvedeného dne mìsíce a roku ve smyslu ustanovení 685 a násl. obèanského zákoníku domluvili na této smlouvì o nájmu bytu: I Pøedmìt nájmu Smluvní strany Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen pronajímatel, na stranì jedné a Jméno a pøíjmení: Trvalé bydlištì: Rodné èíslo: Èíslo OP: dále jen nájemce, na stranì druhé

Více

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013

Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 Diakonie Dubá Výroèní zpráva 2013 1900 2013 Úvodem V poslední dobì musím èasto pøemýšlet nad tím, jak negativnì nás formuje souèasný životní styl. Døíve lidé žili tak, že zdroj své obživy mìli pøed oèima

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky doporučení JÁ AFFILIATE PARTNER KAMARÁD ZÁKAZNÍK I. Všeobecná ustanovení Vyplnìním registraèního formuláøe a souhlasem s Obchodními podmínkami, souhlasí registrující se uživatel

Více

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO

ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO REGIONÁLNÍ ROZVOJOVÁ AGENTURA ÚSTECKÉHO KRAJE èíslo 47 ZPRAVODAJROZVOJOVÉHO CENTRA PØI RRA ÚK 01 ÈTRNÁCTÉ KOLO PØÍJMU ŽÁDOSTÍ O DOTACE Z PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA SPUŠTÌNO V ØÍJNU 2011 Ve 14. kole pøíjmu

Více

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu

ROLETY VOLEJTE ZDARMA. www.minirol.eu ROLETY VOLEJTE ZDARMA 800 400 115 www.minirol.eu www.minirol.eu Popruhem, šòùrou nebo klikou Ka dá variata má své specifické výhody. Popruh se mnohem lépe dr í v ruce, ale musí být vyveden z boxu pøímo.

Více

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007

Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 Mladé nápady pro Èeský Západ SPOV PK / 13. 2. 2007 místní akèní skupina - MAS vznikala v letech 2003-2004 - Mikroregion Konstantinolázeòsko, Støíbrský region, mìsto Planá a obec Hnìvnice - snaží se o maximální

Více

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY

PØESTUPNÍ ØÁD PRO NEPROFESIONÁLNÍ FOTBALISTY Èlánek 7 Spoleèná a závìreèná ustanovení 1. a) První registraci hráèe je možno provést kdykoli v prùbìhu roku. b) Zmìny v registraci se provádìjí výhradnì v termínech stanovených pøestupními øády, pøípadnì

Více

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit.

Vážení spoluobèané, Èíslo 2 2. 4. 2010. mìsícù po skonèení dìdického øízení a daò za rok 2010 souèasnì zaplatit. Èíslo 2 2. 4. 2010 Pro všechny, kteøí mají na území obce Václavovice nemovitosti, pøinášíme informaci, jak postupovat v prùbìhu roku 2010, a co vás èeká v roce 2011. Výše danì z nemovitostí byla pro rok

Více

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU

DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU DÌTI NA STARTU PREZENTACE PROJEKTU ÈESKÝ SVAZ AEROBIKU A FITNESS FISAFCZ Ohradské nám1628/7a, Praha 5-Stodùlky 155 00 IÈO :60458054, DIÈ: CZ 60458054 wwwfisafcz / wwwceskosehybecz CO JSOU DÌTI NA STARTU?

Více

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012)

Licence: D17A XCRGUPXA / PYA (05042012 / 12012012) PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 49458892 Název: Svazek vodovodù a kanalizací Ivanèice Sestavená k rozvahovému

Více

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy,

BELLE PRESTIGE. - podpora prodeje - reklamní kampaò na klíè (návrh, casting, výroba, realizace), - promotion, - distribuce, - hostesky, - openingy, BELLE PRESTIGE 2009 BELLE PRESTIGE Karlovarská modelingová a hostesingová agentura Belle Prestige zastupuje modelky, fotomodelky, hostesky, dìti, modely a promotéry nejen pro Karlovarský kraj. Vedle toho

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice

Zámìr: Pøemístìní 2 malých tiskových strojù z provozu Brandýs nad Labem do tiskárny ÈTK REPRO a.s., Praha 10, k.ú. Zábìhlice PID HLAVNí MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNíHO MÌSTA PRAHY ODBOR OCHRANY PROSTØEDí Váš dopis zn SZn. S-MHMP-106348/2007/00PNI/EIN343-2/Pac Vyøizuje/linka Mgr. Pacner/4322 Datum 04.07.2007 ZÁVÌR ZJIŠ OVACíHO

Více

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM

generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM generální reprezentant Martin Cvach NAŠE SLUŽBY BLÍZKO VAŠIM POTØEBÁM SLOVO ÚVODEM Dobrý den, držíte v rukou produktový katalog Agentského obchodního klientského místa ÈSOB Pojišśovny (AOKM). Tento katalog

Více

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s.

VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. VŠEOBECNÉ VÝSTAVNÍ A PRODEJNÍ PODMÍNKY VÝSTAVIŠTÌ FLORA OLOMOUC, a.s. 1. Poøadatel akce: Výstavištì Flora Olomouc, a.s., Wolkerova 17, 771 11 Olomouc telefon: 585 726 111, fax: 585 413 370, e-mail: info@flora-ol.cz

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s.

Kdo jsme. www.pohyblivareklamni.cz. je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Kdo jsme je obchodní znaèkou PMDP,a.s. Nabízíme kreativní reklamu postavenou na odbornì stanovené strategii, kvalitní grafické pøípravì a precizní výrobì. Jsme výhradním pronajímatelem exkluzivní sítì

Více

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA

CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA CENÍK LOŽNIC Z MASIVNÍHO DØEVA Ceník platný od 1. 6. 2011. Ceny jsou vèetnì DPH 20%. MOØENÍ je zahrnuto v cenì. LOŽNICE RÁCHEL (tlouš ka masivu 25/40 mm) dodací lhùta 3-6 týdnù Ceny èalounìného nábytku

Více

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013

J I. celku: Dílèí pøezkoumání hospodaøení probìhlo v sídle územního. stejnopis è. 2. Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení za rok 2013 :.j.è KUJCK 3,ykèinezU IÈ 067927 se uskuteènilo ve dnech: 31.3.2014, 7.8.2013, na základì zákona È. 420/2004 KSJARKÝ ÚØAD J I 23358/201 OEKO.PØ stejnopis è. 2 Zpráva o výsledku pøezkoumání hospodaøení

Více

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí

Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku. Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 2014 Výronízprávaoinnosti Centrum aktivního odpo!inku Jezdecká spole!nost Na Špi!áku Mikulovice 57 431 51 Klášterec nad Ohøí 1. Základní údaje: Právní forma Statutární zástupce Sídlo obèanské sdružení

Více

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno!

Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Èíslo 5 18. 5. 2015 Nerudovské Kam s ním? je ve Václavovicích vyøe eno! Dvakrát do roka jsou celé Václavovice v pohybu. První (a druhou) sobotu v kvìtnu a stejnì tak v listopadu probíhá akce s hrdým názvem

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Právníci s citem VÝROÈNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 www.probonoaliance.cz Pro bono aliance, z.s., Londýnská 31, 120 00 Praha 2 Právníci s historií 5 let Pro bono centra 10 let organizace 15 let Školy lidských

Více

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ

skupina PASPORTAPROJEKT OBECBOROVÁ skupina PASPORTAPROJEKT DOPRAVNÍHOZNAČ ENÍ ISO901:209 ISO1401:205 OHSAS1801:208 OBEC Vypracoval:MichalŠ ustek Datum:ř íjen2012 Pasport a projekt dopravního znaèení - obec Borová 1. ÚVOD K PASPORTU A PROJEKTU

Více

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace

Základní škola a Mateøská škola, Oseèná, okres Liberec, pøíspìvková organizace A.1. PØÍLOHA pøíspìvkové organizace zøizované ÚSC (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 70983810 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Úèetní jednotka nemá informace o tom,

Více

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3.

Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. Nejvìtším úspìchem Novoveselské házené byl postup družstva mužù do 1.ligy. Spoleèné foto házenkáøù Nového Veselí a Dukly Praha po utkání 3. kola Èeského poháru. Roèenka Tìlocvièné jednoty Sokol Nové Veselí

Více

Již více než 20 let na adrese

Již více než 20 let na adrese 01/014 INFORMACE nové služby akèní nabídky novinky KONTAKT Díky naším informacím mají klienti vždy na realitním trhu náskok pøed ostatními!!! Nová služba pro naše klienty Pøipravili jsme pro Vás zcela

Více

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2

Pøíloha è. 2 I VÁZANÉ ŽIVNOSTI. Prùkaz zpùsobilosti 2 SKUPINA 0: Obor Kovy a kovové výrobky I VÁZANÉ ŽIVNOSTI Prùkaz zpùsobilosti Poznámka Výroba slitin drahých kovù pro klenotnické a dentální úèely SKUPINA 0: Osvìdèení o splnìní dalších podmínek podle 48

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení

Sbírka instrukcí a sdìlení Roèník 2002 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 6 Rozeslána dne 27. prosince 2002 Cena 46,- Kè OBSAH 48.Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 18. prosince

Více

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika

26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika 26. - 27. dubna 2014, Èesk? republika - world karate cup - 15 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù

Vzpùsobeno pøedevším zdravotními pomùckami, které tyto osoby používají. U vozíèkáøù 7. Základní parametry a rozmìrové požadavky na pohyb a orientaci v prostoru Základním problémem pohybu jakkoliv handicapovaného v daném prostøedí je potøeba prostoru a možnosti dobré orientace v nìm. Filipiová,

Více

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP

Úvodní slovo po celou dobu dodržovali podmínky B. Charakteristika Spoleèného regionálního operaèního programu C. Pravidla pro užívání loga SROP Evropská unie Úvodní slovo Tento manuál slouží jako dùležitý dokument a zároveò pomùcka, která by jasnì a pøehlednì informovovala a pøitom se stala srozumitelným prùvodcem pøi používání a využívání loga

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média.

Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Èeská komora architektù vyhlašuje veøejnou neanonymní soutìž: Koncept nové jednotné vizuální identity ÈKA s dùrazem na digitální média. Pøedmìt Termín Cena Cílem soutìže je návrh a realizace nové jednotné

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

MBA. ve zdravotnictví

MBA. ve zdravotnictví MBA ve zdravotnictví CO JE TO MBA? MBA je titul Master of Business Administration udìlovaný po studiu, které poskytuje teoretickou a praktickou výuku podnikatelského managementu, øízení institucí. MBA

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 2 Rozeslána dne 7. listopadu 2003 Cena 66,- Kè OBSAH 2. I n s t r u k c e Ministerstva spravedlnosti ze dne 18.

Více

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM

STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STRUKTURA ZAMÌSTNANCÙ ZEMÌDÌLSKÝCH FIREM SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLST VÍ Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR Václavské náměstí 21

Více

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì

Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Smìna cizích mìn a služby platebního styku - rychle - výhodnì - profesionálnì Poskytujeme tyto služby: í Nákup a prodej cizích mìn í Zahranièní platební styk í On-line obchodování í Informace o devizových

Více

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STØEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Identifikace a øešení rizik spojených s hraním hazardních her Pøíruèka pro obce a jejich zastupitele

Více

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ,

ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, Úmluva o zøízení Svìtové organizace duševního vlastnictví (WIPO*) ÚMLUVA O ZØÍZENÍ SVÌTOVÉ ORGANIZACE DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ, podepsaná ve Stockholmu dne 14. èervence 1967, zmìnìná dne 2. øíjna 1979 (vyhl.

Více

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s.

ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE URÈENÁ VEØEJNOSTI Krajský úøad Moravskoslezského kraje odbor životního prostøedí a zemìdìlství oddìlení ochrany ovzduší, EIA a IPPC ENERGETIKA VÍTKOVICE, a.s. INFORMACE

Více

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava

Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech. Cíl studia: komerèní úspìch! TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ. VŠB-TU Ostrava Rozsah studia: 2 semestry, 8 modulù po 2,5 dnech VŠB-TU Ostrava mediální partner 10. - 12. øíjna 2008 TERMÍNY STUDIJNÍCH MODULÙ 14. - 16. listopadu 2008 POPRVÉ V ÈESKÉ REPUBLICE 12. - 14. prosince 2008

Více

Èástka 4 Vìstník Nejvyššího kontrolního úøadu 2000 Strana 267 00/16 Investièní dotace poskytované Ministerstvem financí z kapitoly Všeobecná pokladní správa na program Výstavba a technická obnova zdravotnických

Více

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika

25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika 25. - 26. dubna 2015, Èesk? republika - world karate cup - 16 let tradice - nová rozcvièovna - - prize money - pro všechny vìkové kategorie Pozvání Kamil Guzek Øeditel Grand Prix Hradec Králové Pozvání

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s.

VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. 2 0 1 0 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Motto Každá lidská èinnost se nakonec musí nìjak projevit v èíslech. Tomáš Ba a VÝROÈNÍ ZPRÁVA - AKCENTA CZ,a.s. Obsah Úvodní slovo øeditele spoleènosti Klíèové

Více

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I.

Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. 2004 VÝROÈNÍ ZPRÁVA Výroèní zpráva 2004 Slovo úvodem I. Tato výroèní zpráva se vydává za období od 1.1.2004 do 31.12.2004. Sdružení Pro obnovu rozhledny na Sedle je od 10.12.2002 registrováno u Ministerstva

Více

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s.

4 Výroènízpráva2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. Výroèní zpráva 2010 4 - E n e r g e t i c k á, a. s. 03 4-Energetická... Výroèní zpráva... 2010 Obsah Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva 05 Zpráva pøedstavenstva o hospodaøení spoleènosti a stavu jejího

Více

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV

ÚÈAST ZDARMA. v praxi REKONSTRUKCE A SANACE V PRAXI. www.rasvp.cz PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV a sanace v praxi PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S ØEŠENÍM PROBLÉMÙ PØI REKONSTRUKCÍCH A VÝSTAVBÌ BUDOV ÚÈAST ZDARMA 18. 2. ÚSTÍ NAD LABEM 3. 3. HRADEC KRÁLOVÉ 5. 3. OSTRAVA 17. 3. BRNO 20. 3. PRAHA 24. 3. PLZEÒ

Více

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3

PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA. Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 BR NO 301. 1.- 21. 2.2 00 9 Místo konání: Anatomický ústav LF MU Brno, Kamenice 3 poøádá ve spolupráci s Anatomickým ústavem LF MU Brno PREPARAÈNÍ KURZ ORL ŠTÍTNÁ ŽLÁZA BLOKOVÁ KRÈNÍ DISEKCE PØÍUŠNÍ ŽLÁZA

Více

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem

Úøad prùmyslového vlastnictví. s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u. Údaje o ochranné známce - oznaète køížkem Úøad prùmyslového vlastnictví Antonína Èermáka 2a, 160 68 Praha 6 : (02) 203 83 111, 24 31 15 55 : (02) 24 32 47 18 PØIHLÁŠKA OCHRANNÉ ZNÁMKY s e ž á d o s t í o z á p i s d o r e j s ø í k u è. jednací,

Více

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Hudba dunìla na letošním KobylaFestu. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: prosinec 2014 roèník 9, èíslo 4 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Hudba dunìla na letošním KobylaFestu Na 4. roèník festivalu

Více

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù Èíslo 3 17. 4. 2013 Upozornìní obecního úøadu Od 1. 4. 2013 jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve

Více

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì

Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì PORADENSKÉ A INFORMAÈNÍ CENTRUM Pomoc obìtem trestných èinù v Ostravì Podání trestního oznámení Pomoc a poradenství obìtem trestných èinù Další místa pomoci KONTAKTUJTE NÁS Telefon: 596 128 309 731 625

Více

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH

CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ. 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com CONGRESS CZECH CZECH KARATE FEDERATION & CITY OF HRADEC KRÁLOVÉ PRESENT: 23-24 DUBNA 2011 www.karaterec.com KARATE IN CONGRESS CENTRE ALDIS HRADEC KRÁLOVÉ CZECH REPUBLIC Ing. Jiøí Boèek / President Èeského svazu karate

Více

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY

Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Roèník 2003 Sbírka instrukcí a sdìlení MINISTERSTVA SPRAVEDLNOSTI ÈESKÉ REPUBLIKY Èástka 4 Rozeslána dne 6. prosince 2003 Cena 46,- Kè OBSAH 28. Úplné znìní Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne

Více

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015

ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 ABN AMRO LifeCycle Fund 2015 Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky Portfolia s

Více

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012

R A N Ž Á D A. Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže Praha 8 - Kobylisy, Bohnice roèník 6, èíslo 1 vyšlo: záøí 2011 VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 Vážení rodièe, milé dìti, studenti i dospìlí! Vítáme vás na

Více

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko

Jana Mlejnecká v. r. pedsedkyn Mikroregionu Hrádecko Chrastavsko MIKROREGION HRÁDECKO CHRASTAVSKO Se sídlem: Mstský úad Chrastava, nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava Dobrovolný svazek obcí, I: 70908222 www.mikroregion.info OZNÁMENÍ O ZVEEJNNÍ NÁVRHU Závrený úet Mikroregionu

Více

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby

SEKTOROVÁ DOHODA. pro obor fitness industry. na období 2011 až 2015 v Èeské republice. Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby SEKTOROVÁ DOHODA pro obor fitness industry na období 2011 až 2015 v Èeské republice Pøedkládá: Sektorová rada pro osobní služby Sektorová dohoda je politicko-spoleèenskou úmluvou zapojených stran aktérù

Více

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ

KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ KONEC NADÌJÍM A NOVÁ OÈEKÁVÁNÍ Lenka Kalinová Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Podìkování 9 Pøedmluva 11 Úvodem vymezení tématu 14 PRVNÍ ÈÁST: CHARAKTER DOBY PO SRPNU 1968

Více

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748

z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Plynární 2748/6, PSC: 702 72 IC: 47675748 27. z jednání øádné valné hromady Severomoravská plynárenská, a.s. se sídlem strava-moravská strava, Plynární 2748/6, v PSC: 702 72 v IC: 47675748 konané v Kongresovém sále Hotelu Imperial strava, ul.

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOÈESKÁ UNIVERZITA V PLZNI http://www.zcu.cz Historie Západoèeská univerzita v Plzni vznikla slouèením Vysoké školy strojní a elektrotechnické v Plzni a Pedagogické fakulty v Plzni v roce 1991 na základì

Více

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice

R A N Ž Á D A. Zážitky s našimi CPD. Zabavili jsme se Pexesádou. Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice R A N Ž Á D A Obèasník Domu dìtí a mládeže SPIRÁLA; Praha 8 - Kobylisy, Bohnice vyšlo: únor 2012 roèník 6, èíslo 7 CO SE DÌLO ZAJÍMAVÉHO Zážitky s našimi CPD V prùbìhu února jsme v rámci našich Center

Více

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio

Pro obec Suché Lazce zpracovalo webdesign studio davedesign - SL zpravodaj str 1., 16. Sucholazecká hasièárna dostala nový kabát v podobì fasády, plastová okna a byly provedeny drobné stavební úpravy v interiéru. Hrstka tìch, kteøí mìli èas a chu, se

Více

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov

Praha206. 23.-25. listopadu 2006. sbor CASD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov "Řeknitobezváhání." 2.unijnísetkáníSI 23.-25. listopadu 2006 sbor CSD Peroutkova 57 Praha 5 - Smíchov inspirující øeèníci zkušenosti a svìdectví chvály a hudba duchovní obnova obchodní a neziskové prezentace

Více

Pavel Kras EXCEL pro pokroèilé Praktická pøíruèka pro potøeby sekretáøek, asistentù, úèetních, administrativních pracovníkù a studentù pøíslušných oborù Pøedpokládá základní znalost práce s PC a s Excelem

Více

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání

Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Ing. Václav Pelikán Likvidace podniku 7., aktualizované a doplnìné vydání Vydala Grada Publishing, a. s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 www.grada.cz jako svou

Více

Podporujeme úspìchy. Èeská republika

Podporujeme úspìchy. Èeská republika Podporujeme úspìchy Èeská republika Podporujeme úspìchy Chceme pomoci Vašemu úsilí na cestì k úspìchu. Kdo chce být úspìšný, potøebuje individuální a pøesný plán, od výbìru vhodného sídla, formy spoleènosti

Více

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika

K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika K O N T A K T : Smart Technologies, s.r.o. ul.28. øíjna 70 301 00 Plzeò Èeská Republika Tel: +420 378 019 601 e-mail: info@smart-tech.cz web: www.smart-tech.cz DESIGN Design Jednání s klientem a pochopení

Více

Informace podle 7 odst. 5 zákona

Informace podle 7 odst. 5 zákona A.1. PØÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kè, s pøesností na dvì desetinná místa) Období: 12 / 2012 IÈO: 00576913 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Støítež Neoèekává

Více

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s.

BULLETIN jaro/léto. 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. BULLETIN jaro/léto 2 0 1 0 Informace pro ty, kteøí se zajímají o to, co je u nás nového, co se u nás dìje. DÙM TØÍ PØÁNÍ, o.s. Obsah Na úvod Proè bulletin Pár zajímavých dat o nás Co se dìje v Domeèku

Více

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002

výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 výroèní zpráva 2002 Obsah Úvodní slovo Poslání a cíle Struktura ÈAS a její orgány Èinnost ÈAS v roce 2002 Cyklus jednodenních semináøù Výroèní cena Hospodaøení Podìkování Kontakt 3

Více

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová

Název: Zastøešení a dostavba zimního stadionu pøi ZS Bronzová ,', l"",l~'cii"'/ I ~ tí '1~ ", ".."~ '~ ;i".', '~ I I '1"\,,",'~ ~ 1[1'1Y"', 1,J,A.~ ;"\, ll '!J,,~;,\" ~~f ~~(;"""""'" é...~~;-;;:;:,:~:~".,..;: " HLAVNi MÌSTO PRAHA MAGISTRÁT HLA VNmo MÌSTA PRAHY ODBOR

Více

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci,

Ve Víru zdraví. Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, 2 Ve Víru zdraví Vá ení ètenáøi, milí zákazníci, dovolte mi, abych Vás jménem pøedstavenstva sdru ení Vírský oblastní vodovod všechny pozdravil na stránkách našeho informaèního bulletinu. Mùj pozdrav patøí

Více

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ

OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ ZPRAVODAJ OBECNÍ ÚØAD VELKÁ DOBRÁ kvìten 2006 9.èíslo 5.roèník Vá ení spoluobèané. Slovo starosty Letošní zima trvala déle, ne jsme pøedpokládali. Náklady na posyp a úklid snìhu byly takøka dvojnásobné

Více

250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2008 2009 2010 2011 Dávky sociální péèe Dávky pomoci v hmotné nouzi pøíspìvek na péèi 4 050 4 000 3 950 3 900 3 850 3 800 3 750 3 700 3 650 3 957 3 830 3 796 4

Více

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834

CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zpráva o projektu CZ.04.0105/3.2.55.1/1834 Zlepšení situace osob bez pøístøeší ze Zlínského kraje prostøednictvím nových služeb Azylového zaøízení O poslání Èeského èerveného køíže Èeský èervený køíž je

Více

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s.

CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE. logo spoleènosti název spoleènosti barevnost. Alza.cz a.s. CORPORATE IDENTITY MANUAL PRAVIDLA FIREMNÍ PREZENTACE logo spoleènosti název spoleènosti barevnost Alza.cz a.s. Úvod 1. ÚVOD 1.1 Historie spoleènosti Od svého založení v roce 1994 se Alza.cz a. s. vypracovala

Více

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením)

Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) Obèanské sdružení I MY (Spoleènost pøátel Rolnièky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Sobìslavi v bøeznu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dìtí i dospìlých s postižením a jejich rodin,

Více

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY

ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY GRAFICKÁ ZNAÈKA /LOGO/ ÚSTAV SOCIÁLNÍ PÉÈE BRTNÍKY ZÁKLADNÍ MANUÁL ZPRACOVATEL: CHRÁNÌNÁ GRAFICKÁ DÍLNA SLUNEÈNICE OBSAH 1....... 2....... 3....... 4-5..... 6....... 7....... 8....... OBECNÉ POKYNY ZÁKLADNÍ

Více

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH

Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH Únor 2003 Ročník XIII Částka 2 OBSAH RESORTNÍ PØEDPISY 1. Pøílohy II. Smìrnice MŽP o poskytování finanèních prostøedkù ze Státního fondu životního prostøedí ÈR na opatøení v rámci Státního programu na

Více

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA

Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Elektrárny Opatovice, a.s. èlen skupiny International Power VÝROÈNÍ ZPRÁVA Vývoj vybraných ukazatelù EOP, a.s.... 2 Úvodní slovo pøedsedy pøedstavenstva... 3 Zpráva pøedstavenstva o podnikatelské èinnosti

Více

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání

/ Bøezen DESET LET MÌSTA ŠENOVA. Pozvání / Bøezen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 6 Školství 7 Život ve mìstì 8 Sport 12 DESET LET MÌSTA ŠENOVA Paní Zima se nás letos rozhodla potrestat a takøka naším územím jen proletìla a nám

Více