Pálení suchých rostlinných materiálù

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pálení suchých rostlinných materiálù"

Transkript

1 Èíslo Pálení suchých rostlinných materiálù Poslední dobou se množí dotazy od obèanù ohlednì pálení suchých rostlinných materiálù. Obec Václavovice má schválenou vyhlášku è. 1/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje, kterou tímto znovu pøipomínáme a vyzýváme obèany, aby se jí øídili. Obecnì závazná vyhláška è. 1/2007 o podmínkách spalování suchých rostlinných materiálù a zákazu nìkterých druhù paliv pro malé spalovací zdroje Zastupitelstvo obce Václavovice se na svém zasedání dne 30. kvìtna 2007 usnesením è. 5, (bod è. 11), usneslo vydat na základì 50 odst. 3 zákona è. 86/ 2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní a v souladu s 10 písm. d) zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), v platném znìní, tuto obecnì závaznou vyhlášku: Èl. 1 Na území obce Václavovice se stanovují pro všechny fyzické osoby, fyzické osoby oprávnìné k podnikání a právnické osoby, tyto podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálù: a) spalování suchých rostlinných materiálù je možné pouze za pøíznivých klimatických podmínek, tj. pouze v dobrých rozptylových podmínek, kdy nedochází k nadmìrnému obtìžování kouøem, popílkem èi zápachem; b) spalování suchých rostlinných materiálù je možné pouze v dobì od 9 do 18 hod., a to s vý- jimkou nedìl a státních svátkù, kdy je toto spalování zakázáno zcela; c) v otevøených ohništích, zahradních krbech nebo v otevøených grilovacích zaøízeních lze spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály a plynná paliva urèená výrobcem, pøièemž uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být kontaminovány chemickými látkami. 1 Jiný zpùsob odstranìní suchých rostlinných materiálù je øešen samostatným právním pøedpisem obecnì závaznou vyhláškou o nakládání s komunálním odpadem na území obce Václavovice. Èl. 2 Na území obce Václavovice se zakazuje používání tìchto druhù Malíø Josef Novický ocenìn v Tøinci Rodák z Václavovic (nar ), který žije a tvoøí v Tøinci, pøevzal od starostky mìsta Cenu Tøince za dlouholetý pøínos pro mìsto v oblasti výtvarného umìní. Stalo se tak pøed vernisáží rozsáhlé výstavy jeho obrazù v galerii DK Trisia. Josef Novický je malíø beskydské krajiny, ale maluje také zátiší a figurativní motivy. V souèasné dobì tvoøí i strukturální obrazy až po abstrakci. Uspoøádal více než 70 samostatných výstav u nás, ale i v zahranièí (2 samostatné výstavy v Londýnì). V jeho díle je kus nelehkého umìlcova života je èlovìk pokorný, který spíše naslouchá a pøemýšlí. Jeho obrazy otevírají cestu ke krajinì, lidské duši i barevné kráse svìta. paliv pro malé spalovací zdroje zneèiš ování: a) Hnìdé uhlí energetické b) Lignit c) Uhelné kaly d) Proplástky Èl. 3 Nesplnìní povinností stanovených touto obecnì závaznou vyhláškou bude postihováno podle pøíslušných právních pøedpisù. 2 Èl. 4 Úèinnost Tato obecnì závazná vyhláška nabývá úèinnosti dnem 1. èervna Pavel Tvardek, místostarosta; Ing. Magda Pustková, starostka obce 1 zák. è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, v platném znìní 2 napø. zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích, v platném znìní Do své rodné obce se malíø rád vrací, má zde pøíbuzné a øadu vdìèných pøátel. Jsme na nìho hrdí. Do dalších let pøejeme panu Josefovi Novickému zdraví, tvùrèí elán, aby jeho umìlecká díla nadále krášlila a vnášela pohodu do našich domovù. Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 1

2 hodnocení sezóny 2010/2011 Muži V zimní pøestávce došlo ke zmìnì trenérské dvojice. Hlavního trenéra Jaroslava Bebenka, který ukonèil pùsobení v našem klubu na vlastní žádost ze zdravotních dùvodù, vystøídal Jaroslav Koníèek. Ten u nás pùsobil již v minulých letech a byl proto dobøe seznámen s prostøedím v našem klubu. Na pozici asistenta u týmu zùstal Martin Sládek. S trenérem Bebenkem odešlo i nìkolik starších hráèù a došlo tak k výraznému omlazení týmu. Mužstvo bylo doplnìno nìkolika klíèovými hráèi, kteøí svou úlohu splnili a naplnili naše oèekávání. Celkem jsme v této sezónì odehráli 26 mistrovských utkání, v nichž jsme 11x zvítìzili, 3x remizovali a 12x prohráli, pøi dosažení 36 bodù a skóre 54 : 49. V tabulce jsme se umístili na osmé pøíèce. Ambice byly pøed sezónou vyšší, ale po neèekané výmìnì trenéra a vìtšího zásahu do kádru mužstva v zimní pøestávce, dostalo nové trenérské duo za úkol co nejdøíve zachránit soutìž a stabilizovat hráèský kádr, což se jim také podaøilo. V prùbìhu sezóny po nìkolika výhrách v øadì jsme dokonce pomýšleli na 5. pøíèku, ale závìr sezóny pøinesl nìkolik bodových ztrát, proto osmá pøíèka je ve velmi vyrovnané a kvalitní soutìži tím oprávnìným umístìním. V souèasné dobì již spíše hledíme TJ Sokol Václavovice oddílu kopané 2 o Václavovický informátor è. 4 / 2011 dopøedu a snažíme se o vhodné doplnìní kádru. Chtìli bychom se v pøíští sezónì posunout ještì o nìjaký ten stupínek výše a hrát opìt po delší dobì v horní èásti tabulky. Dorost Výsledky v této sezónì pøíliš úspìšné nebyly a pøedposlední pøíèka v tabulce vypovídá o všem. V prùbìhu jarní èásti odešel od mužstva hlavní trenér Petr išer, který nebyl spokojen s pøístupem nìkterých hráèù k utkáním i tréninkùm. Do konce sezóny tedy došlo ke spojení tréninku s mužstvem mužù. V utkáních vedl mužstvo jako hlavní trenér Martin Šedina, kterému bychom chtìli podìkovat za setrvání u týmu i nelehkých chvílích a záchranu Okresního pøeboru. Na pozici hlavního trenéra by mìl v pøíští sezónì pùsobit souèasný trenér žákù Petr Tvardek a kádr by mìlo doplnit nìkolik hráèù konèících v žákovské kategorii. Žáci Naši žáci v jarní èásti Okresního pøeboru M skupiny A sehráli 10 utkání s bilancí 7 vítìzství, 2 remízy a 1 porážka, skóre 35 : 10 a v koneèné tabulce si udrželi ètyøbodový náskok na druhé Metylovice. Ve finálovém dvojutkání proti vítìzi skupiny B Luèinì, jsme nejprve v domácím prostøedí zvítìzili 6:0 a v odvetì jsme i v deseti hráèích udrželi pøijatelnou porážku 2:1, která nám zajiš ovala zisk poháru pro pøeborníka okresu. Jako vítìz pøeboru mìli naši žáci právo úèasti na mezinárodním turnaji pøeborníkù okresù, a protože jsme nabídku pøijali a turnaj se mìl letos konat v Èeské republice, stali jsme se jeho poøadateli. Turnaj se uskuteènil na našem høišti za úèastí mužstev z Polska a Slovenska. Po vítìzstvích 5:0 nad LKS Blekitni Piersciec (PL) a 4:1 nad ŠK Kysuèan (SK) obsadili i v tomto turnaji naši žáci první místo. Celé družstvo pøedvádìlo v uplynulé sezónì kvalitní výkony a bavilo diváky technickou kopanou. Všem hráèùm a realizaènímu týmu patøí dík za jejich fotbalové výkony a dobrou reprezentaci naší obce. Podìkování zaslouží pøedevším trenér Ing. Petr Tvardek a vedoucí družstva Josef Kiška. Pøevážná vìtšina hráèù získala základní fotbalové dovednosti v družstvu benjamínkù, o jejichž založení se zasloužil Josef Habernal. Proto bychom rádi touto cestou podìkovali i jemu, èlenùm celé jeho rodiny a Kateøinì Koøistkové, kteøí chlapce trénovali v pøedchozích letech a starali se o fungování václavovické fotbalové pøípravky. Pøístup a porozumìní rodièù i jejich úèast na utkáních dotváøela pìknou atmosféru. Všem rodièùm, kteøí jakýmkoliv zpùsobem pomáhali družstvu žákù bìhem sezóny, patøí dík, zvláštì pak Ing. Aleši Koòaøíkovi, Ing. rantišku Tvardkovi, Ing. Martinu Hrabcovi, manželùm Tomanovým, Dagmar Nìmcové, Ing. Tomáši Èervenému a Václavu Lapišovi. Protože souèasný trenér Petr Tvardek pøevezme v pøíští sezónì mužstvo dorostu, hledáme na jeho pozici nástupce. Pokud máte nìkdo zájem pracovat s mládeží a podílet se na jejím fotbalovém i lidském rùstu, rádi vás uvítáme v našem klubu. Kontakt najdete na adrese Stojící zleva: David Hruška. Josef ajkus, Lukáš Vavøík, Martin Tvardek, ilip Lapiš, David Durák a asistent trenéra Josef Kiška. Dole zleva: trenér Petr Tvardek, Erik Šochman, Vojtìch Èervený, Jiøí Toman, Ondra Hrabec a brankáø Vojtìch Koòaøík.

3 TJ Sokol Václavovice oddílu kopané Na postupu se dále podíleli: Adam Nìmec, rantišek Tomis, David Tomis a Matìj Èervený. Pøípravka V jarní èásti sezóny vedlo naši pøípravku trenérské trio Josef Habernal, Zbynìk Mynáø a Radek Bednáø. Benjamínci se umístili ve støedu tabulky, která však není pøíliš smìrodatná, protože mužstva nemìla po skonèení sezóny odehrána stejný poèet utkání. U našich nejmladších fotbalistù však není umístìní to podstatné, dùležitìjší je jejich radost ze hry, nadšení pro sport a dobrý pøístup k tréninkùm i utkáním. Díky práci našich trenérù nám opìt vyrùstají nové fotbalové talenty. Podìkování TJ Sokol Václavovice dìkuje všem trenérùm, vedoucím mužstev a èinovníkùm klubu za odvedenou práci v uplynulé sezónì. Dále bychom rádi podìkovali za podporu kopané našim sponzorùm, dobrovolníkùm z øad fanouškù a pøedevším Obecnímu úøadu Václavovice. Doufejme, že dobrá spolupráce bude pokraèovat i v pøíští fotbalové sezónì. Kdo chce pomoci kopané v naší obci, bude výborem TJ Sokol Václavovice uvítán. V nadcházející sezónì 2011/2012 pøejeme všem týmùm mnoho úspìchù a dobrých výsledkù. Našim fanouškùm pak pøíjemné prožití letních prázdnin a na podzim opìt zachovejte pøízeò václavovické kopané. TJ Sokol Václavovice oddíl kopané Ve dnech 1. až 6. èervna 2011 byla èást zamìstnancù Dopravního podniku Ostrava a.s. ve stávce za navýšení platù. Mìstská hromadná doprava byla v tomto období provozována pouze v redukované míøe, a tak se stávka, a už pøímo anebo nepøímo, dotkla prakticky všech cestujících. I pøes usilovnou snahu vedení spoleènosti a statutárního mìsta Ostravy se pøed zahájením ani bìhem prvních dnù stávky nepodaøilo dosáhnout mezi stávkujícími odboráøi a vedením dopravního podniku dohodu. Autobusová a tramvajová doprava byla po celou dobu provozována podle nedìlního jízdní- Stávka v Dopravním podniku Ostrava ho øádu, ovšem s obèasnými výpadky v autobusové dopravì, ale zase navíc s èetnými posilami v tramvajové dopravì. Trolejbusová doprava byla provozována témìø bez omezení podle normálních jízdních øádù. Vedení dopravního podniku se snažilo komplikace cestujících eliminovat maximálním informaèním servisem o konkrétních jízdních øádech na internetu a personálním posílením non-stop telefonní linky. Složitá situace se zmìnila až po víkendu, který si obì strany vyhradily na stanovení kompromisní varianty svých návrhù, resp. požadavkù. Vedení dopravního podniku, ve spojení s námìstkem primátora Alešem Boháèem, který se procesu vyjednávání s odboráøi intenzivnì vìnoval od poèátku, využilo tento èas na hledání možných zdrojù v hospodaøení spoleènosti. V pondìlí 6. èervna pøedstavilo vedení Dopravního podniku Ostrava odboráøùm návrh øešení, který pøedtím projednalo s vedením mìsta. Na schùzce, které se jako hosté úèastnili také primátor mìsta Ostravy Petr Kajnar i námìstek primátora Aleš Boháè, zástupci stávkujících odboráøù návrh vedení spoleènosti pøijali a stávka byla o následující pùlnoci ukonèena. Vedení dopravního podniku by rádo využilo tohoto prostoru a omluvilo se všem ètenáøùm a obèanùm za komplikace, které jim mohly být zpùsobeny konáním stávky a omezenou nabídkou pøepravních služeb. POPLATEK ZA ODVOZ TDO Obecní úøad Václavovice upozoròuje obèany na splatnost poplatku za odvoz TDO za II. pololetí 2011 do Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 3

4 Cyklostezka Ostrava Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov Svazek obcí Region Slezská brána zaène v letošním roce realizaci nejvìtšího investièního projektu za svou jedenáctiletou historii, a to výstavbu Cyklostezky Ostrava Beskydy, úsek Vratimov Sviadnov. Jedná se o projekt, jehož zámìr byl schválen v polovinì devadesátých let minulého století, a který má za cíl propojit rychle a bezpeènì Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél øeky Ostravice. Svazek obcí si ve svém strategickém plánu v r vytýèil za cíl zrealizovat chybìjící úsek v délce cca 7,4 km na katastrech obcí Sviadnov, Žabeò, Paskov, Øepištì a Vratimov. V r byly zahájeny rovnìž projekèní práce (svazek získal dotaci z Moravskoslezského kraje na projektovou pøípravu), které byly nároèné a zdlouhavé (liniová dopravní stavba). Vyprojektována byla nová cyklostezka s asfaltovým povrchem, délka 7,4 km, šíøka 2,5 m, na katastrech pìti obcí. 4 o Václavovický informátor è. 4 / 2011 V dubnu 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, v èervnu 2010 pak stavební povolení. V roce 2009 došlo ke strategické dohodì s významným partnerem projektu se státním podnikem Povodí Odry ohlednì realizace cyklostezky na povodòové hrázi v katastrech obcí Sviadnov, Žabeò a Paskov. Tato dohoda se týkala navýšení a rekonstrukce levobøežní hráze v délce cca 3,8 km, která plní protipovodòovou ochranu území, a na které po realizaci bude umístìna stavba cyklostezky. Povodí Odry se zavázalo zrealizovat rekonstrukci hráze v objemu cca 10 mil. Kè z vlastních prostøedkù a v termínu do konce listopadu Toto rozhodnutí bylo klíèové pro další pokraèování projektu cyklostezky a následnou úspìšnou žádost o dotaci z EU. V únoru 2010 svazek podal žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko. Koncem èervna jsme obdrželi oznámení o výbìru projektu k uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva o poskytnutí dotace byla uzavøena v únoru 2011 po doložení všech dalších požadovaných dokladù. Velice si cením, že noví starostové a zastupitelstva obcí po volbách v øíjnu 2010 se rychle zorientovali v nároèném projektu a byli ochotni pokraèovat a dostát závazkùm z partnerských smluv. V lednu 2011 byla zahájena pøíprava výbìrového øízení na zhotovitele stavby a pøíprava zadávací dokumentace. Veøejná zakázka byla vyhlášená v bøeznu Dne rozhodlo shromáždìní starostù na svém zasedání ve Václavovicích o výbìru nejvhodnìjší nabídky spoleènosti VOKD a. s., Ostrava, nabídková cena ,99 Kè vè. DPH, nejnižší nabídková cena, druhá nejkratší lhùta realizace, nejdelší záruèní doba. Po uplynutí 15denní lhùty pro podání námitek byl pøedseda povìøen podpisem smlouvy o dílo. Pøedpokládaný zaèátek realizace je v první polovinì èervna Ukonèení projektu pøedpokládáme do konce roku Celkové pøedpokládané náklady projektu jsou ve výši 36,7 mil. Kè. Dotace z Regionálního operaèního programu Moravskoslezsko by mìla èinit maximálnì 92,5 % uznatelných nákladù, tj. 34 mil. Kè. Doufám, že realizace projektu probìhne dle všech pøedpokladù, a nová bezpeèná cyklostezka bude od r sloužit cyklistùm a bruslaøùm. A taky vìøím, že se koneènì podaøí propojit celou cyklostezku z Ostravy až do Beskyd, a to i díky informaci, že mìsto rýdlant nad Ostravicí bylo koncem kvìtna 2011 úspìšné se svým projektem a získalo dotaci z ROP Moravskoslezsko na pokraèování cyklostezky v úseku Baška Ostravice s odboèkou na Èeladnou. Rostislav Kožušník pøedseda svazku obcí

5 AUTODOPRAVA Obecní úøad nabízí dopravu Avií: dovozy štìrku, písku a dalších sypkých materiálù a mulèovací kùry pøistavení kontejnerù s možností odvozu odpadu na skládku Objednávky pøijímá p. Nytra tel , Prosba Obecní úøad Kaòovice prosí obèany, kteøí potøebují dojet do ulice Zálesí Václavovice tìžkými vozidly, aby nevjíždìli ze smìru od Kaòovic, nýbrž ze strany Václavovic silnice II. tøídy rýdecká. Zmiòovaná cesta ze smìru od Kaòovic není zpevnìná, navazuje na bøeh potoka, který je v havarijním stavu, mùže zde dojít k propadnutí vozovky. Hrabovská 5/39, Ostrava Nová Bìlá, Mitrovice, Otevírací doba: Po až Pá 8:00 16:00 Tel.: , DOPRAVA ZDARMA pøi celkovém nákupu nad Kè. GARÁŽOVÁ VRATA od Kè. Výklopná, dvoukøídlá, sekèní, rolovací. Otevírání ruèní nebo s pohonem na dálkové ovládání. Typizovaná i na míru. Standardní barvy i imitace døeva. Doplòková výbava. Provádíme i montáže. PLOTY PLETIVO prodej a výstavba oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, kované ploty, prùmyslové, mobilní. Stavby plotu ze svaøovaných pletiv, svaøovaných panelù, pletivové branky a brány nebo svaøovaná výplò. Pøi objednávce montáže sleva 30 % na sortiment ze zahradnictví. THUJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kè/kus. Široký výbìr okrasných døevin. Množstevní slevy. Koupíte u nás také stínicí tkaninu stínovka. PLOTY, PLETIVA, GARÁŽOVÁ VRATA Výzva Opìtovnì vyzýváme obèany, aby si øádnì zabezpeèili své psy. Neustále se opakují pøípady volného pobíhání psù. Dne byl umístìn do psího útulku v Sedlištích u pana Ondraèky pìkný èerný pes køíženec ovèáka a labradora se støíbrným øetízkem kolem krku. Prosíme majitele o jeho vyzvednutí tel. è Obecní úøad Václavovice Prázdninová dílna pro všechny tvoøivé ruce Každou støedu od v pøilehlé budovì Evangelického kostela v Šenovì Enkaustika originální cedulky nejen na dáreèky Ubrousková technika krabièka na drobnosti Drátujeme Korálkování naušnice Cena za lekci: 250, dospìlí, 200, dìti a dùchodci Nutná rezervace místa tel.: Lucie Wiejowská; Václavovický informátor è. 4 / 2011 o 5

6 KAMENICTVÍ MARTIN BADURA Výroba a rekonstrukce pomníkù, parapetù (mramor, ula, teraco) sekání a opravy písma (zlato, støíbro, bronz, barvy) brou ení starého teraca pøímo na místì (ochranný nátìr) montá pomníkových doplòkù (lampy, vázy, dvíøka) desky kuch. linek (mramor, ula), umyvadlové desky, obklady, dla by, parapety, schody Vratimov, Horní 1189 Mob.: ehlení prádla Nabízím slu bu ehlení prádla, kvalitnì, rychle. Ceník: ko ile 20, Kè, trièko dlouhý rukáv 15, Kè, trièko krátký rukáv 10, Kè, povleèení na 1 postel 30, Kè, prostìradlo, ubrus, velký ruèník 20, Kè, utìrka, plena, malý ruèník 5, Kè, kalhoty, rifle 20, Kè, py amo 25, Kè. Tel.: Schmidtová Eva 3. leto ní grilování v restauraci ENOVSKÁ BA TA v sobotu 30. èer vence od 18 hodin rezer vace na tel Pizzerie U KRTEÈKA 47 druhù pizz tel NON-STOP TAXI PØEÈEK Výuka nìmeckého jazyka Chtìli byste pracovat v Nìmecku nebo Rakousku? Nabízím výuku nìmeckého jazyka pro jednotlivce i men í skupiny, intenzivní výuku, dopoledne i odpoledne, douèuji dìti. Tel: , Periodický tisk Obecního úøadu Václavovice vychází dle potøeby Obecního úøadu Václavovice, pod registraèním èíslem FM t 27. Redakèní rada: starosta Ing. Magda Pustková, místostarosta Pavel Tvardek, Iva Lisíková, Nadì da Baèová. Roz iøuje Èeská po ta, poboèka Václavovice. Inzerci pøijímá OÚ Václavovice, také Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Grafická úprava, technická redakce a sazba z dodaných textù VMCG, Vanìèek Milo Computer Graphics 6 o Václavovický informátor è. 4 / 2011

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009

/ Èervenec DESET LET MÌSTA ŠENOV. Srpen 2008. Výzva pøíprava kalendáøe na rok 2009 / Èervenec Srpen 2008 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 Školství 8 Život ve mìstì 9 Sport 11 DESET LET MÌSTA ŠENOV Tak je ten svìt poøád hezèí a hezèí. Ne že by byl, ale já ho tak vidím. Tímto

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 141 Jaro je tady! Svátky jara, Velikonoce, na pøelomu mìsíce bøezna a dubna, nám dávají zapomenout na všechny nepøíjemnosti uplynulého zimního období. Pøíroda

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Kvìten 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 9 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Nemyslím si, e by vùbec Karla Hynka Máchu mohlo pøi psaní jeho nejslavnìj í básnì

Více

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6.

BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Placeno pøevodem è. 70324 Kvìten 2003 do každého domu èíslo 5 BLÍŽENCI 21. 5. 21. 6. Zdravíme nejen všechny naše pravidelné ètenáøe, ale i ty, kteøí se teprve teï rozhodli pøeèíst si naši pravidelnou astrologickou

Více

enovem, aneb kudy na procházku

enovem, aneb kudy na procházku Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport enovem, aneb kudy na procházku Rok nám pomalu utekl, jak voda v øece a v ichni se pomalu chystáme na pøíchod roku nového a pøemý líme,

Více

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù

15 let mìsta enova zajímavost uvádíme, e pøíkladnì na opravu místních komunikací a chodníkù Uvnitø najdete u MìÚ informuje Pøejeme vám krásný jarní den, milí ètenáøi. Tedy alespoò podle kalendáøe nás jaro u od 20. bøezna mìlo obdaøit svou pøízní. Letos je tomu ji 15 let, co byl enov jmenován

Více

MICHÁLKOVICKÝ ROÈNÍK XXII l ZDARMA l ÈÍSLO 146 Aktuality z mìstského obvodu Požadavky na kapitálový rozpoèet zaslány Michálkovice, jako každoroènì, zaslaly Magistrátu mìsta Ostravy své požadavky na kapitálový

Více

1. ledna 2014 v 19:15 ohòostroj Vizovice - 1. místo Mìsto pro byznys Úspìchy žákù ZŠ Wallachy žádný císaø nepøemùže 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané. Je mi ctí, že vás úvodem mohu oslovit nìkolika

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 128 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Prosinec 2012 Aktuálnì z bloku starosty Vážení spoluobèané, stroj èasu nám vymìøuje poslední mìsíc v roce 2012 a brzy budou vánoce. Jak už to bývá, nìkomu se tento rok vyvedl

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Èerven 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 8 kolství 10 ivot ve mìstì 11 Sport 15 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Jaro se pomalu chystá ustoupit létu a my, lidé, se pøipravujeme na èas dovolených,

Více

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324

ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10. Placeno pøevodem è. 70324 Placeno pøevodem è. 70324 Øíjen 2003 do každého domu èíslo 10 ŠTÍR 24. 10. 22. 11. Není na svìtì žádného èlovìka, který by se druhému navlas ve všem podobal, a pøece jsou mnozí lidé sobì podobní. A to

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v na ich krajích vládne léto a v ichni doufáme, e uká e svou

Více

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice

Ètvrtletník obce Dlouhoòovice DLO HOÒOVICKÝ Ètvrtletník obce Dlouhoòovice CENA 6 Kè OBÈASNÍK è. 49 1/2011 DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK 2 ( DLOUHOÒOVICKÝ OBÈASNÍK (3 ÚVODNÍK V á ž e n í s p o l u o b è a n é, è t e n á ø i Dlouhoòovického

Více

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky

Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky / Kvìten 2010 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 1 Kultura - 4 ivot ve mìstì 5 kolství 5 Sport 8 Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu Èeské republiky VOLBY DO POSLANECKÉ SNÌMOVNY PARLAMENTU ÈR SE KONAJÍ

Více

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK

ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK roèník XlX. záøí 2010 èíslo 4 ZAÈAL NOVÝ ŠKOLNÍ ROK T.J.SOKOL BRNO-TUØANY A KROJOVÁ CHASA VÁS SRDEÈNÌ ZVOU NA TRADIÈNÍ CÍSAØSKÉ TUŘANSKÉHODY v sobotu 16. øíjna od 20 hodin taneèní zábava v nedìli 17. øíjna

Více

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03

V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 V TOMTO VYDÁNÍ: èerven 2013/03 Slovo starosty èerné skládky rekonstrukce a modernizace teplárny Kovosvit MAS informuje spoleèenská kronika úspìch sezimoústeckých modeláøù zprávy ze školství a kultury Slovo

Více

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY

ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY / Záøí 2009 Uvnitø najdete u MìÚ informuje 2 Kultura - 5 kolství 7 ivot ve mìstì 10 Sport 12 ZDRAVÝ IVOTNÍ STYL BYLINKY Letní doba dovolených a bezstarostných prázdnin nám v em jistì pøinesla nepøeberné

Více

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù

Upozornìní obecního úøadu. Oèkování psù Èíslo 3 17. 4. 2013 Upozornìní obecního úøadu Od 1. 4. 2013 jsou sváženy jen sbìrné nádoby oznaèené modrou nálepkou na r. 2013, je proto nutné zaplatit poplatek a vyzvednout nálepku na Obecním úøadì ve

Více

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu

z Programu obnovy venkova Jihoèeského obèanské vybavenosti Mikroregionu èerven 2014 OZVÌNY Z RATIBOØSKÝCH HOR 1 Ze zasedání zastupitelstva obce Zastupitelstvo obce se sešlo ve støedu 14. 5. a 11. 6. 2014. Po zahájení a po kontrole usnesení z minulého zasedání zastupitelstva

Více

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY Milí ètenáøi na eho Obì níku, vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøiná íme vám dal í z na ich pravidelných úvodníkù,

Více

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek.

kolství Ze starých èasù Pe govského lesa, kde vás spolu s námi zve pan Pavel Kolat, který nám poslal svùj zajímavý pøíspìvek. Uvnitø najdete u MìÚ informuje Kultura kolství ivot ve mìstì Sport Ze starých èasù Nad moøem tmavých jehliènatých lesù malebnì prostoupených svì í svìtlou zelení velikých skupin listnatých stromù, vypíná

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK

VARTA. V á ž e n í s p o l u o b è a n é, Køováèkova rubrika STRATEGIE ROZVOJE MÌSTA - ÈÁST 1 - PROFIL MÌSTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 2006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK VARTA ROÈNÍK 15 LISTOPAD 006 ZDARMA MÌSÍÈNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MÌSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IÈO 60 967 Uzávìrka. 10. 006 Tisk: 16. 11. 006 Redakèní rada: K. Huml, J. Vanìk, B. Rychtaøík, E.

Více

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská

Podìkování radním Pardubického kraje. KDO JE KDO - DÍL DRUHÝ Mateøská škola Králíky, Pivovarská Králický zpravodaj 11/2004-1 Listopad 2004/èíslo 11 Roèník II. (Králicko XIV.) Cena 7 Kè Podìkování radním Pardubického kraje Protože se pøiblížil konec volebního období èlenù krajského zastupitelstva,

Více

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006

725 let mìsta. Stráže p.ralskem. 27. kvìtna 2006 ROČNÍK 15 KVĚTEN 2006 ZDARMA MĚSÍČNÍK http://www.strazpr.cz ZPRAVODAJ MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM - IČO 260 967 UZÁVĚRKA: 15. 4. 2006 TISK: 29. 4. 2006 REDAKČNÍ RADA: K. HUML, J. VANĚK, B. RYCHTAŘÍK, E, HORČÍK,

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Slovo starosty. Informace z radnice

Slovo starosty. Informace z radnice Slovo starosty O zlobì a závisti Vážení obèané, v poslední dobì se stává obvyklou skuteèností, že na svùj stùl zaèínám dostávat anonymní dopisy podepsané vizitkou Chlumeètí obèané. Poslední z nich je psán

Více

PIVOVAR NÁCHOD, a. s.

PIVOVAR NÁCHOD, a. s. Náchodský zpravodaj 1 Úvodník Po dlouhém a toužebnì vyhlíženém èase koneènì pøišlo jaro a s ním to ménì povzbudivé vše, co bylo skryto pod hromadami snìhu. Plastové lahve, nedopalky, stopy po psích miláècích,

Více