Výroční zpráva 2012 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2012 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa"

Transkript

1 Výroční zpráva 2012 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

2

3 Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace rozmístění domů OSBD Česká Lípa, počty bytů v jednotlivých lokalitách, přehled objektů ve vlastnictví a správě družstva, členská základna, správa pro cizí subjekty. Organizační struktura schematické znázornění volené orgány a správa družstva. Volené orgány družstva činnost SD, činnost představenstva, činnost KK, jmenný seznam členů i náhradníků představenstva a kontrolní komise. Správa družstva schéma vedení správy, zpráva o činnosti jednotlivých úseků za rok 2012, požární ochrana, pojistné události v roce 2012, vyřizování stížností a žádostí, zaměstnanecká politika. Hospodaření družstva za rok 2012 Vyhodnocení výhledového plánu za rok 2012 Záměry družstva v roce 2013 Zpráva kontrolní komise Výrok auditora Finanční část: Rozvaha (bilance) Výkaz zisků a ztrát Příloha k účetní závěrce Usnesení SD konaných v roce 2012

4

5 Úvodní slovo předsedy představenstva Vážení družstevníci, vážení klienti. Předkládáme vám výroční zprávu Okresního stavebního bytového družstva Česká Lípa. Výroční zpráva podrobně představuje profil našeho družstva, jeho organizační strukturu, přehled činnosti v roce 2012, ekonomické výsledky, kterých družstvo v roce 2012 dosáhlo a záměry pro další období. Jsem rád, že i uplynulý rok můžeme zařadit mezi dlouhou řadu úspěšných let hospodaření našeho družstva. V pokračující ekonomické stagnaci, která zejména náš okres zasahuje velkou nezaměstnaností, to opravdu není samozřejmostí. Za této situace si musíme velice cenit toho, že se právnímu a ekonomickému úseku družstva podařilo udržet dluhy na nájemném na konci roku 2012 na 6,1 mil. Kč (oproti 6,9 mil. Kč na konci roku 2011). Na těchto dluzích se stále více podílejí vlastníci bytových jednotek, u nichž je vymahatelnost dluhu mnohem složitější. Situaci ještě zhoršují osobní insolvence a nově od letošního roku i možnost dražby členského podílu. Špatná ekonomická situace přibrzdila převody bytů do osobního vlastnictví, ale přesto je již třetina původně družstevních bytů do osobního vlastnictví převedena. A s tím souvisí i stále pokračující zakládání nových společenství vlastníků a rušení samospráv. Z organizačního hlediska zvládá naše družstvo tuto oblast velice dobře i díky včasnému zavedení nového informačního systému Integri G5. V oblasti údržby a modernizace bytových domů probíhaly opravy se stejnou intenzitou jako v roce I v roce 2012 pokračoval trend rekordního zájmu o zateplení domů. Zvýšený zájem byl vloni i o hydroizolace základů a generální opravy střech. Akce byly financovány převážně z vlastních zdrojů samospráv a vnitrodružstevních půjček. Rok 2013 bude pro nás rokem příprav na přechod do nového legislativního prostředí, které vstoupí do našich životů od se zahájením platnosti nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Přípravy by měly vyvrcholit schválením upravených stanov na podzimním shromáždění delegátů v roce RNDr. Jiří Bárta předseda představenstva Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 3

6 Profil OSBD Česká Lípa Název firmy: Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Označení firmy: OSBD Česká Lípa Právní forma: bytové družstvo Adresa: Barvířská Česká Lípa tel.: www: Zapsané do obchodního rejstříku: Krajský soud Ústí nad Labem, odd. Dr. XXXI, vložka 320 Zapisované základní jmění: 5 mil. Kč IČO: Bankovní spojení: /0300 Úřední hodiny na správě družstva: pondělí a středa: 7:00 16:30 Předmět činnosti Předmětem činnosti je především správa a údržba nemovitostí. Družstvo zajišťuje provoz bytových a nebytových objektů ve svém vlastnictví i ve vlastnictví jiných osob. Svou činností zabezpečuje služby spojené s užíváním domů, bytů, nebytových prostor a garáží. Provádí údržbu, opravy, modernizace i rekonstrukce společných částí domů, nebytových prostor a garáží. Vedle toho má živnostenská oprávnění na výrobu a rozvod tepelné energie, s instalovaným výkonem nad 50 kw a nepodléhající licenci. Dále na činnost účetních poradců a vedení účetnictví. Rovněž má živnostenské oprávnění na provádění revizí a zkoušek vyhrazených plynových zařízení. Okresní stavební bytové družstvo bylo založeno na ustavující schůzi již a integrací všech malých družstev vzniklo na přelomu let 1980/81 velké družstvo s celookresní působností. Naše družstvo spravuje bytů (351 domů) a 115 garáží vestavěných v domech. Jsme největším bytovým družstvem v Libereckém kraji. OSBD Česká Lípa má bytový fond rozmístěný v 31 obcích a městech. Právní vztahy mezi družstvem a jeho členy, jakož i mezi členy družstva navzájem se řídí stanovami družstva, přijatými na shromáždění delegátů dne novelizovanými dne , a Družstvo je právnickou osobou. Statutárním orgánem družstva je 7 členné představenstvo. Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů. Pro zvýšení informovanosti svých členů vydáváme a rozesíláme zdarma jednou za dva měsíce Zpravodaj OSBD Česká Lípa. Další informace najdete na našich internetových stránkách OSBD Česká Lípa je aktivním členem Svazu českých a moravských bytových družstev a úzce spolupracuje s regionálními orgány státní správy a samosprávy. strana 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

7 ZÁKLADNÍ INFORAMCE Rozmístění domů OSBD Česká Lípa ve vlastnictví, spoluvlastnictví a správě bývalých domů OSBD Česká Lípa Obec Počet bytů Česká Lípa 5940 Nový Bor 1140 K. Šenov 396 Stráž p. R. 320 Doksy 240 Cvikov 234 Mimoň 223 Jablonné v P. 130 Dubá 85 Zákupy 72 Žandov 72 Zahrádky 49 Stružnice 39 Sosnová 36 Jestřebí 33 Tuháň 28 Okna 28 Holany 24 Dřevčice 24 Pihel 23 Chlum 20 Sloup v Č. 20 Kravaře 18 Skalice u ČL 12 H. Libchava 10 D. Libchava 9 Provodín 8 Valteřice 8 Staré Splavy 6 Kozly 4 Volfartice 4 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 5

8 Přehled spravovaných objektů Počet bytů Počet bytů Počet spravovaných Počet spravovaných Počet garáží ve ve správě ve vlastnictví OSBD bytů vlastníků garáží vlastnictví Počet domů ve správě celkem k : 351, z toho 281 družstevních a 70 cizích. Členská základna Počet členů 8817 Počet členů vlastníků 2193 Počet vlastníků nečlenů v BD 129 Počet nečlenů vlast. v SVJ 1093 Počet nově přijatých členů 18 Zánik členství dohodou 77 Zánik členství vystoupením 62 Zánik členství vyloučením 5 Udělení výstrah před vyloučením 19 Počet SVJ (společenství vlastníků jednotek) s právní subjektivitou ve správě OSBD Česká Lípa v roce 2011 SVJ vlastní (vzniklé z domů OSBD) SVJ cizí 51 domů 798 bytů 19 domů 583 bytů strana 6 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

9 Organizační struktura DRUŽSTVO Volené orgány SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE Správa družstva ŘEDITEL SPRÁVY ÚSEK ŘEDITELE PRÁVNÍ A SPRÁVNÍ ÚSEK EKONOMICKÝ ÚSEK TECHNICKÝ ÚSEK Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 7

10 VOLENÉ ORGÁNY DRUŽSTVA Orgány družstva jsou: a) shromáždění delegátů (SD) b) představenstvo c) kontrolní komise (KK) d) členská schůze samosprávy e) výbor samosprávy f) pověřený předseda samosprávy SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ PŘEDSTAVENSTVO KONTROLNÍ KOMISE PŘEDSEDA PŘEDSTAVENSTVA PŘEDSEDA KK ČLENSKÁ SCHŮZE VÝBOR SAMOSPRÁVY POVĚŘENÝ PŘEDSEDA SAMOSPRÁVY DELEGÁT strana 8 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

11 Shromáždění delegátů je nejvyšším orgánem družstva. Představenstvo je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím SD vyhrazeny jinému orgánu. Předseda představenstva jedná jménem představenstva družstva. Kontrolní komise je nezávislý kontrolní orgán družstva. Předseda kontrolní komise řídí jednání kontrolní komise. Samospráva je samostatnou organizační jednotkou a tvoří ji zpravidla členové družstva užívající prostory daného bytového domu. OSBD má své bytové domy rozděleny na 268 samospráv. Členská schůze samosprávy je orgánem, ve kterém členové družstva projednávají veškeré záležitosti spadající do okruhu působnosti samosprávy. Výbor samosprávy je výkonným orgánem samosprávy. Pověřený předseda samosprávy může být zvolen v případě, že není zvolen výbor samosprávy a plní funkci výkonného orgánu samosprávy. Členové představenstva: Předseda představenstva Místopředseda Členové RNDr. Jiří Bárta Petr Murka Břetislav Chlup Ing. Luděk Semerád Pavel Tille Michaela Uhlířová Ing. Pavel Mothejzík Členové kontrolní komise Předseda kontrolní komise Místopředseda Členové Jaroslava Tůnová Zbyněk Zoubek Renata Doležalová Dana Holubová Mgr. Jiří Nejezchleba Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 9

12 Činnost Shromáždění delegátů (SD) v roce 2012 V roce 2012 se konala jako již tradičně dvě shromáždění delegátů. Jarní shromáždění delegátů proběhlo dne v sále hotelu Merkur v České Lípě. Sešli se nově zvolení delegáti. Hlavním bodem jednání jarního shromáždění delegátů bylo seznámení se s výroční zprávou za předchozí rok Součástí výroční zprávy byl návrh na rozdělení hospodářského výsledku za rok Doplňkovými body bylo schválení rozpočtové změny pro střediska představenstva a kontrolní komise. Dále pak zástavy bytových domů pro bankovní úvěry. Podzimní shromáždění delegátů (SD) se opět konalo v hotelu Merkur v České Lípě dne Jako už tradičně je důležitým bodem jednání podzimního SD rozpočet družstva na následující rok, tj. na rok Rozpočet byl koncipován jako soubor samostatných rozpočtů jednotlivých středisek a jejich skupin. S ohledem na vývoj ekonomiky a legislativní změny, které nás očekávají, byl na rok 2013 navýšen správní poplatek o 5 korun pro členy družstva nájemníky a členy družstva vlastníky. V rozpočtu na rok 2013 odsouhlaseném delegáty, předpokládáme za celé družstvo hrubý zisk 3,2 mil. Kč. Vedle rozpočtu byl na SD projednán a odsouhlasen záměr třetí etapy modernizace výtahů, která se týká 44 výtahů na 25 domech, kde máme šachty z drátěného pletiva. Činnost představenstva v roce 2012 V roce 2012 zasedalo představenstvo v těchto termínech: , , , , , , , , , a Účast členů představenstva na zasedáních je téměř stoprocentní. Činnost představenstva se řídí plánem, který si představenstvo schvaluje vždy na jedno pololetí. Členové představenstva jsou zapojeni do práce komisí. Zastávají vždy funkci předsedy komise. Na jednání představenstva přinášejí výstupy z těch oblastí, kterými se komise zabývají. Bytová komise připravuje a předává do představenstva ke schválení bytové záležitosti: přijímání nových členů, ukončování členství dohodou, podnájmy bytů, návrhy na vypořádání rozvedených manželů, přidělování bytů vyklizených soudním rozhodnutím, návrhy na vyloučení členů, atd. Ekonomická komise připravuje k projednání a ke schválení ekonomické záležitosti. Jednou za čtvrt roku předkládá přehled dluhů na nájmu u členů družstva nájemců a rovněž u vlastníků. Projednává podrobně čerpání rozpočtu volených orgánů a čerpání rozpočtu mezd na středisku správy. Připravuje a předkládá návrh rozpočtu družstva, závěrku roku, návrh na vypořádání hospodářského výsledku a návrh na stanovení zálohových plateb. Zabývá se plánem a čerpáním vnitrodružstevních půjček, zhodnocováním volných financí úložkami v bankách. Hodnotící komise zpracovává žádosti o prominutí penále, zabývá se žádostmi o dispozici s bytem v případech již platných výpovědí z nájmů. Své návrhy na jejich vyřízení předkládá k rozhodnutí představenstvu. Technická komise řeší problematiku související s koncepcí oprav (pláště domů, GO střech, hydroizolace základů) modernizací (výtahy) a specifické problémy související s technickým stavem některých bytových domů. V roce 2012 připravila koncepci plošného přístupu k odstranění posledních rizik na naších výtazích. Redakční rada připravuje a zabezpečuje vydání ročně šesti čísel Zpravodaje OSBD Česká Lípa. Ostatní komise (likvidační, škodní, pro výpočetní techniku) zasedají nepravidelně podle aktuální potřeby. Na jednáních představenstva jsou přítomni dva členové kontrolní komise, kteří předkládají výsledky kontrol k projednání představenstvu. Všech jednání představenstva se zúčastňuje rovněž ředitel družstva, který komentuje a vysvětluje některé projednávané záležitosti. Součástí činnosti představenstva je i příprava jarního a podzimního shromáždění delegátů. strana 10 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

13 Jedenkrát do roka pořádá představenstvo semináře s předsedy samospráv a delegáty. Organizační a obsahovou stránku zajišťuje předseda představenstva. Členové představenstva se kromě zasedání také zúčastňují členských schůzích samospráv, případně je přímo svolávají a řídí. Činnost kontrolní komise (KK) v roce 2012 V roce 2012 došlo ke změně ve složení kontrolní komise (KK). Z funkce odstoupil pan Jan Urban a na jeho místo nastoupila paní Dana Holubová, zvolená náhradnice kontrolní komise. KK uskutečnila během roku 10 zasedání, která proběhla na základě schváleného plánu. Dva zástupci KK se pravidelně zúčastňovali jednání představenstva a všichni členové KK pracují v komisích představenstva. Komise má zpracovaný a schválený plán práce na každé pololetí. V roce 2012 KK provedla 9 kontrol, které zaměřila na jednotlivé oblasti činnosti družstva. Výsledky kontrol a doporučení KK byly průběžně předávány k projednání představenstvu. V rámci zaktivování nefunkčních samospráv, se pověření členové KK spolu se zástupci představenstva zúčastnili členských schůzí na 3 samosprávách. Na základě pozvání předsedů samospráv, se předsedkyně KK zúčastnila členských a výborových schůzí na 8 samosprávách. V průběhu roku obdržela kontrolní komise 5 stížnosti, které prošetřila a písemně na ně odpověděla. Správa družstva Správu družstva tvoří 34 zaměstnanců v pracovním poměru. Organizačně je rozdělena na 3 základní úseky. V čele úseků jsou vedoucí, kteří spolu s ředitelem tvoří vedení správy družstva. Správa družstva provádí výkon a vedení odborných agend souvisejících s provozem, opravami a modernizacemi bytových a nebytových objektů ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví družstva i ve vlastnictví jiných osob. Činnost správy zahrnuje služby v oblasti technické, ekonomické, právní a organizační. ŘEDITEL Ing. Jiří Kladníček VEDOUCÍ EKONOMICKÉHO ÚSEKU Ing. Petr Mertin VEDOUCÍ TECHNICKÉHO ÚSEKU Vlastimil Kouřimský VEDOUCÍ PRÁVNÍHO A SPRÁVNÍHO ÚSEKU Mgr. Dalibor Tichý STŘEDISKO SPRÁVY SVJ STŘEDISKO REVIZE PLYNU STŘEDISKO PŘEVODU BYTU DO VLASTNICTVÍ Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 11

14 Ředitel správy družstva je vedoucím pracovníkem družstva a je rovněž prokuristou firmy. Řídí a organizuje jeho běžnou činnost v postavení vedoucího organizace ve smyslu pracovně právních a ostatních obecně závazných právních předpisů. Zpráva o činnosti družstva Rok 2012 patřil po hospodářské stránce k poměrně úspěšným. Hospodářský výsledek družstva opět dosáhl velmi příznivé částky 7,2 mil. Kč. Je možno konstatovat, že družstvo v průběhu roku zajišťovalo celkem spolehlivě veškeré služby spojené s bydlením jak pro družstevní domy tak domy ve správě. Správní poplatek činil pro členy družstva 95 Kč/byt a měsíc, pro členy družstva vlastníky potom 120 Kč/byt a měsíc. Pro SVJ s právní subjektivitou jsme vykonávali komplexní správu na základě mandátní smlouvy za 156 Kč/měsíc/byt včetně DPH. V rámci porovnání výše správního poplatku s jinými srovnatelnými družstvy v celém severočeském regionu jsme měli stále nejnižší správní poplatek. Vůči všem partnerům a dodavatelům prací plnilo družstvo své závazky a nikde nebylo v prodlení. V průběhu daného roku nevznikly na domech žádné zásadní technické závady, nebo živelné události, které by bránily užívání bytů. Velkým a náročným úkolem zaměstnanců správy družstva bylo uzavření všech agend v nové verzi programu G5 Integri a jeho úplné provozní nasazení. Komplikaci ve vyúčtování teplé vody za rok 2011 nám způsobila nekvalita vodoměrů s radiovým odečtem namontovaných firmou Techem. Jednalo se o 40 domů a 1660 vodoměrů, kde vlivem vzniklých mechanických poruch vodoměrů nebylo možno garantovat správnost naměřené hodnoty TUV. Všechny tyto vodoměry musela firma Techem zdarma vyměnit. My jsme museli zpracovat nová vyúčtování s výpočtem spotřeby TUV dle analogie chování uživatelů v minulých letech. To přineslo sebou řadu oprávněných reklamací (změna uživatelů bytů, změny počtu osob) a ty bylo třeba řešit a následně jednat s firmou Techem o finančních kompenzacích. Technický úsek Čerpání dlouhodobé zálohy na opravy a investice (DZOI) Za rok 2012 byly do DZOI vytvořeny prostředky v celkové výši Kč, celkové čerpání bylo Kč. Vyšší suma naspořených prostředků proti loňsku není ani tak zásluhou dobrovolného zvyšování tvorby jako spíš ukončováním úvěrů a půjček a navracením tvorby do původního, bohužel většinou nižšího stavu, než byl před půjčkou či úvěrem. strana 12 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

15 Porovnání čerpání a tvorby DZOI v letech mil. Kč Tvorba Čerpání Po odfiltrování všech akcí, které nesouvisely se samotnými opravami společných částí domů (montáže E-ITN, drobné nákupy, veškeré revize a následné opravy, dohody, posudky, deratizace apod.) byla celková výše oprav Kč, počet oprav byl Z těchto čísel je jasné, že rok 2012 byl stále velmi slušný a potvrzuje trend mírného vzestupu po útlumu roku Rozvírající se nůžky mezi počtem oprav (klesají) a jejich cenou (stoupá) lze vyvodit buď zvyšující se cenu oprav, nebo posun k větším opravám, případně obojí. Rozdělení oprav roku 2012 podle výše čerpání Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 13

16 Rozdělení oprav v roce 2012 podle počtu Opravy do Kč 2. Opravy Kč 3. Opravy Kč 4. Opravy Kč 5. Opravy nad Kč Výše nákladů za jednotlivé druhy oprav v roce Náklady v mil. Kč strana 14 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

17 V roce 2012 trochu překvapivě pokračoval trend rekordního zájmu o zateplení domu. Ačkoliv dost akcí bylo financováno z půjček a úvěrů a nejsou tedy v roce 2012 plně vidět v čerpání DZOI, i tak ostatní náklady včetně akontací tvořily výraznou část čerpání DZOI a první tři firmy ve výši čerpání DZOI jsou firmy zateplovací. Pokračoval i trend zvýšeného počtu hydroizolací a drenáží domů a GO plochých střech proti předchozím letům. U četnosti akcí je zajímavé, že prvních pět firem uhájilo svoje loňské umístění. Ani u ostatních nedochází k velkým výkyvům, je to zřejmě dáno charakterem poptávky po jejich práci (drobné opravy), která nepodléhá žádným trendům. Celkem v roce 2012 pro OSBD Česká Lípa pracovalo 231 dodavatelů. Pořadí nejvýznamnějších firem podle počtu akcí ukazuje přehled na grafu: Pořadí firem podle počtu akcí v roce Vývoj velkých oprav domů (náklad v mil. Kč, financováno z DZOI + z družstevních půjček a bankovních úvěrů): Zateplené Rok Zateplení Štíty Okna Drenáže střechy Celkem počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad počet náklad ,73 6 2,32 1 0,65 6 2, , , ,28 6 3, ,26 8 4, ,10 6 3, ,22 9 5, , , ,17 1 0, , , ,39 4 2, , , ,00 0 0, ,57 8 4, ,42 2 1, , ,37 6 1, , , ,06 7 4, , , , , , , ,23 5 4, , , ,46 Celkem , , , , ,05 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 15

18 Vývoj celkových nákladů na velké opravy v letech Náklady v mil. Kč strana 16 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

19 Vývoj spotřeby tepla domů na centrálním rozvodu tepla Z hlediska vydatnosti zimy byl rok 2012 lehce nadprůměrný a za posledních 17 let, kdy denostupně sledujeme, byl šestým nejstudenějším. Přesto však díky dalšímu zateplování, výměnám oken a zatepleným střechám máme druhou nejnižší spotřebu tepla od roku Vývoj spotřeby tepla v GJ v letech Roční spotřeby tepla v GJ Denostupně = vydatnost zimy GJ Povinné revize Celkové náklady za povinné revize v roce 2012 činily tis. Kč za 837 revizí. V tomto součtu nejsou zahrnuty prohlídky výtahů ani komínů. 300 Náklady za povinné revize v roce Náklady v tis. Kč Elektro Plyn Hromosvod Hasící Typ revize přístroje Hydranty Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 17

20 Instalace rádiových vodoměrů Od roku 2010 u všech domů s centrálním zdrojem tepla instalujeme v bytech místo mechanických rádiové vodoměry. Celou agendu vodoměrů smluvně zajišťuje firma Techem Praha, středisko Mladá Boleslav. Družstvo má v současné době nainstalováno celkem vodoměrů, z toho je na studenou vodu a na teplou vodu. Čísla se mění v souvislosti s vyčleňováním samospráv z družstva a přeměnou v samostatné právnické osoby. Na konci roku 2012 jsme měli instalováno již ks studených a ks teplých rádiových vodoměrů. V roce 2013 je v plánu vyměnit 266 studených a teplých vodoměrů za rádiové typy. Tím bychom měli vyřešeno téměř 90% plánovaných výměn. Zbývající mechanické vodoměry vyměníme do konce roku 2016 v závislosti na platnosti ověření (cejchování). Po skončení tohoto cyklu nám zbyde necelých kusů studených mechanických vodoměrů v malobytových domech bez centrální dodávky tepla a teplé vody, kde rádiové vodoměry odmítli. Ceny tepla v roce 2012 Do našich domů dodává centrální teplo celkem 10 různých dodavatelů. Jejich ceny jsou samozřejmě závislé na velikosti a hospodárnosti zdroje, druhu paliva a ekonomice samotného dodavatele. V roce 2013 plánujeme vybudovat domovní kotelnu v Jablonném v Podještědí, kde máme jediný dům na centrálním rozvodu tepla a kde, jak je vidět z tabulky, máme poměrně drahé teplo. Ceny tepla v Kč/GJ v jednotlivých letech a lokalitách: Obec Odhad 2013 Nový Bor Česká Lípa Stráž p. R Mimoň Zákupy Dubá Jablonné v Podj Doksy Kamenický Šenov Žandov Provoz ubytovny pro neplatiče v Dobranově Od listopadu 2010 je bývalá ubytovna pro neplatiče v nájmu Farní charity Česká Lípa a slouží jako azylový dům pro matky s dětmi. V roce 2012 jsme provedli poměrně nákladnou, ale velmi potřebnou investici. Generální oprava střechy vč. nové krytiny stála téměř 300tis. Kč. Dořešili jsme i majetkoprávní vztah k pozemku v okolí budovy a náš pozemek jsme oplotili ve vytyčené podélné linii novým plotem. V dalších letech plánujeme ještě dokončit výměnu oken ve společných prostorách a opravit fasádu domu. strana 18 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

21 Dokončení modernizace výtahů výměna zbývajících kabin a III. etapa V roce 2012 se dokončila plánovaná výměna posledních 14 původních kabin na 6 domech. Akce proběhla podle harmonogramu v období od do , celkový náklad činil Kč. Poslední zbývající vysoká rizika našich výtahů jsou spojená s uzávěry šachetních dveří. Proto jsme v roce 2012 na podzimním shromáždění delegátů schválili výměnu všech šachetních dveří v drátěných a prosklených šachtách včetně opláštění těchto šachet. Třetí etapa bude financována opět zvláštní položkou v předpise úhrad, případně jí dům uhradí ze společných prostředků přímo. Realizace by měla proběhnout v letech V případě zděných šachet plánujeme výměnu všech přízemních dveří a montáž nových uzávěrů do všech ostatních zbývajících dveří. Financování by mělo být zajištěno z DZOI domu, nejedná se o významně vysoké náklady. Tuto část III. etapy by mělo schválit představenstvo v roce Realizace bude podle finančních možností domů probíhat až do roku Vlastní zdroje tepla - Cvikov. Družstvo provozuje celkem 16 malých domovních zdrojů tepla a teplé vody v 8 domech. Nejvíce, 7 domů a 13 malých kotelen, je ve Cvikově, kde jsme se postupně a zcela odpojili od centrálního zdroje tepla. Kotelny byly budovány v letech (4 domy, 10 kotelen) a druhá vlna (3 domy, 3 kotelny) v roce Zatímco první vlna kotelen byla hrazena z prostředků správy družstva a splácena postupně formou odpisů v ceně tepla, druhou vlnu hradily domy ze svých prostředků. Kotelny z devadesátých let jsou osazeny klasickými plynovými kotli s nuceným odtahem, nové kotelny mají moderní kondenzační kotle. Takže srovnávat ceny tepla z důvodu úplně jiné účinnosti kotlů a absence odpisů zcela nelze. Lze však porovnat platby za teplo před a po odpojení z centrálního zdroje. Nejvýraznější rozdíl je samozřejmě vidět u nově zbudovaných kotelen s kondenzačními kotli. Před rokem 2010 byl u těchto tří domů průměrný náklad na m 2 plochy bytu 274 Kč. Díky vlastnímu zdroji klesla tato částka na 148,73 Kč, tedy o 46%. Samozřejmě je tato částka zkreslená faktem, že nové zdroje zatím netvoří žádnou rezervu na budoucí investice, což budou muset v nejbližších letech začít. Generální opravy plochých střech, hydroizolace spodní stavby domů. Po velké vlně výměn oken v letech a následně zvýšeném zájmu o zateplení jsou nyní na vzestupu opravy plochých střech a spodních izolací domů. Důvodem může být stáří a stav našich domů, kdy se původní chyby při stavbě domu více projevují nebo mají domy za sebou již ostatní větší investice a teď jsou prostě na řadě střechy a izolace proti vodě. V každém případě byl rok 2012 rekordmanem v počtu opravených střech. V předešlých letech jsme realizovali zhruba kolem deseti střech ročně, v roce 2012 to bylo 19, tedy téměř dvojnásobek. I rok 2013 se jeví stejně vydatný, z důvodu udržení kvality a dohledu však budeme muset počty generálních oprav střech redukovat a rozdělit na příští roky. Před realizací necháváme zpracovat odborný posudek, který určí tloušťku tepelné izolace kvůli kondenzaci vodních par a také na základě zkoušek určí způsob kotvení polystyrénu a vrchního pláště. Hydroizolace spodní stavby domu spojená s drenáží je oprava, která se dnes dostává do popředí zájmu některých domů. Problémy se spodní vodou jsme řešili odčerpáváním vody, případně vnitřní drenáží. Postupně, a od roku 2011 již ve velkém měřítku, zbavujeme domy spodní či povrchové vody díky propracovanému systému vnější hydroizolace základů s napojenou drenáží na odtok podzemní vody. Od roku 2011 jsme takto ošetřili 48 domů s nákladem více jak 26 mil. Kč. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 19

22 Ekonomický úsek S ohledem na vývoj ekonomiky a sociální situaci v našem regionu dosáhlo družstvo za rok 2012 velmi příznivý hospodářský výsledek. Celková částka zisku před zdaněním činila Kč. To je dokladem dobré hospodářské činnosti a důsledné politiky v oblasti vymáhání dlužných částek. S kladným výsledkem skončila všechna střediska kromě ubytovny Dobranov, kde se prováděla generální oprava střechy a nové oplocení. Hodně sledované středisko správy družstva dosáhlo zisku ve výši tis. Kč. Náklady byly čerpány o 3,4% méně než plánoval rozpočet, výnosy byly naopak o 8,8% vyšší. K takto dobrému výsledku přispěly vyšší výnosy z penále a úroků a dále tržby za služby pro cizí subjekty. Nákladová střediska volených orgánů (představenstvo, kontrolní komise a shromáždění delegátů) čerpaly prostředky hospodárně a vykázaly proti rozpočtu úsporu 296,7 tis. Kč, což představuje 16,6%. Poměrně úspěšných výsledků dosáhla i střediska ostatního hospodaření. Zisk, na kterém se dominantně podílel příjem z budovy pronajaté bance ČSOB, činil tis. Kč. Za celé družstvo zisk před zdaněním i po zdanění činil Kč. V odvodu daně za rok 2012 bylo možno uplatnit daňovou ztrátu vytvořenou odpisy z minulého roku. Majetek družstva v účetních hodnotách představoval ke konci roku 2012 částku tis. Kč. Provedená řádná inventura majetku družstva za rok 2012 konstatovala, že u žádného účtu nebyl vykázán inventární rozdíl. Stav finančních prostředků k činil Kč. Ty jsou uloženy ve třech bankách (největší část v ČSOB, ČS, KB). Provozní účet máme u ČSOB pobočka Česká Lípa. Měsíční předpis úhrad za celé družstvo se pohyboval v roce 2012 kolem 35 mil. Kč Vývoj HV od roku 2001 do roku 2012 Miliony Kč PRED DANI DAN PO DANI Důležitým ekonomickým ukazatelem, který souvisí s ekonomickou stabilitou družstva, jsou dluhy na nájmu a počet dlužníků. Ekonomická situace v našem regionu je odvislá od zaměstnanosti a pracovních příležitostí. Vývoj dluhů je s tímto stavem velmi propojen. Na konci roku 2011 celková výše dluhů činila tis. Kč a během roku 2012 se nám podařilo velmi usilovnou prací s dlužníky snížit dluh na 6120 tis. Kč. Dluh se nám podařilo snížit o 767 tis. Kč. Počet dlužníků ve srovnání s koncem předchozího roku tj se nížil o 58 a měli jsme celkem 548 dlužníků. Z tohoto počtu bylo 95 dlužníků s dluhem větším než 15 tis. Kč a ti dlužili ke konci roku 2012 družstvu částku tis. Kč. V podrobnějším přehledu je uvedeno, že z 95 těchto tzv. větších dlužníků bylo 34 vlastníků. Jejich počet se za rok zvýšil o 14 a dluh narostl o Kč. U vlastnických bytů je vymáhání dluhů podstatně složitější, návrh na vyklizení bytu prostřednictvím dražebního jednání vedeného soudem nebo soudním exekutorem je mnohem časově náročnější. Navíc po dražebním prodeji bytu dochází strana 20 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

23 k rozdělení majetkové podstaty podle skupin a pořadí upravených zákonem. Ve většině případů je jako první uspokojena banka a po té ostatní věřitelé. I po prodeji bytu se můžeme jako věřitel domáhat zaplacení dluhu jiným výkonem rozhodnutí (např. exekuce na mzdu, účet). Vymahatelnost dluhů v takových případech je však obtížná, neboť dluhy těchto dlužníků podstatně převyšují jejich příjmy, pokud nějaké mají. V přehledné tabulce analýzy dluhů za rok 2012 jsou uvedeny i informace o platební morálce SVJ s právní subjektivitou, které spravujeme. Na domech SVJ tzv. cizích (19 domů 583 bytů) i přes příznivý výsledek snížení počtu dlužníků o 12, dluhy vzrostly o zhruba 137 tis. Kč. O něco lepší je situace na SVJ, která dříve tvořila samosprávy našeho družstva (51 domů, 771 bytů). Počet dlužníků se snížil za rok o 21 a dluhy se zvýšily relativně méně, o částku 181 tis. Kč. Domněnka, že vlastníci bytových jednotek jsou zodpovědnější a mají ve srovnání s nájemníky lepší platební morálku, se nepotvrzuje. I mezi vlastníky jsou časté případy, kdy dlužník má dluhy nejen ve vztahu k bydlení, ale má i jiné nesplacené závazky Vývoj počtu dlužníků a celkové výše dluhů za 12 měsíců roku 2012 Dluhy v 10tis. Kč Počet dlužníků Nájemné k Nájemné k Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 58-7, , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , ,660 S< , , ,610 celkem dluhy , , ,186 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 21

24 SVJ z našich samospráv (celkový počet bytů: 702) SVJ cizí (celkový počet bytů: 585) SVJ - cizí Předpis Předpis Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 36-0, , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , ,057 S< , , ,809 celkem dluhy , , ,922 SVJ - bývalé samosprávy Předpis Předpis Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 64-6, , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , ,544 S< , , ,801 celkem dluhy , , ,236 Správa družstva pronajímala 17 nebytových prostor umístěných v panelových domech. Jedná se o 9 nebytových prostor v ul. Pražská, Česká Lípa a 8 nebytových prostor na sídlišti v Novém Boru. V průběhu celého roku byly tyto prostory pronajaty, ve dvou případech došlo ke změně nájemce, ale kontinuita pronájmu byla zachována. V roce 2012 jsme na pronajatých nebytových prostorách navyšovali výše nájmu o inflační koeficient v souladu se smluvními podmínkami. Po celý rok 2012 pokračoval pronájem ubytovny v Dobranově Farní charitě Česká Lípa pro ubytování matek s dětmi. Významným nebytovým objektem ve vlastnictví družstva je budova v ul. Barvířské sousedící se správní budovou našeho družstva. Zde je v pronájmu až do roku 2013 banka ČSOB. Již koncem roku 2012 se nám podařilo dojednat prodloužení smlouvy o nájmu budovy bance až do Dále je v dodatku ke smlouvě dojednán poměrně dobrý a stabilní výnos z nájmu a opční ujednání o nájmu na dalších 5 let. Výnos z pronájmu nám vylepšuje hospodaření správy družstva a umožňuje držet stále nízký poplatek za správu. Z výnosu nájmu je splácena investice, která podle plánu bude v plné výši uhrazena v roce V roce 2012 se na ekonomickém úseku řešily úkoly související s dokončením přechodu na novou verzi programu a aplikací změn v legislativě. Celý proces přechodu do nové verze G5 programu Integri, byl dokončen až v roce Po opravdu velkém úsilí našich zaměstnanců a velmi čilé komunikaci s programátory se nám podařilo účetně uzavřít jednotlivé měsíce a dokončit účetní závěrku roku Stejně tak náročné bylo vyúčtování zálohových plateb za rok 2011 prováděné v nové verzi programu. Postupně se podařilo definovat a získat pro nás potřebné tiskové sestavy. Těžkosti a komplikace s fungováním programu byly jasně dány tím, že bylo naše družstvo první, v celé republice, kde se program vlastně v provozní verzi nasadil a strana 22 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

25 odladil. V příštích letech již bude práce v oblasti ekonomických dat výrazně snadnější a rychlejší. V roce 2012 jsme přešli na režim přenesené daňové povinnosti, která vznikla družstvům změnou zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Znamenalo to, že od se na družstva přenesla povinnost odvádět DPH z činností poskytovaných v oblasti montážních a stavebních prací podle klasifikace CZ-CPA. Byl to nárůst práce, který pracovníci ekonomického úseku velmi dobře zvládli. Úsek právní a správní Tento úsek se zabýval členskou evidencí, a na to navazujícími úkoly. Jednalo se o vyřizování převodu členských práv a povinností, podnájmů, sdílení bytů, výměny bytů atd. Další velkou a velmi důležitou agendou bylo vymáhání dluhů jak nájemníků, tak vlastníků. S tím souvisela jednání u soudů, komunikace s exekutory a insolvenčními správci. Velmi důležitým a organizačně náročným úkolem zajišťovaným tímto úsekem byla volba nových delegátů SD na další 5 leté období. Bylo zvoleno 117 delegátů. Vedle toho bylo třeba provést volby nových výborů nebo pověřených předsedů na 163 samosprávách. Velká práce na úseku byla odvedena v souvislosti s přípravou a konáním shromáždění vlastníků jednotek jednotlivých domů se smíšeným vlastnictvím. Proběhlo 282 shromáždění na 216 domech. Úsek zajišťoval rovněž komunikaci se samosprávami a kontrolu i archivaci dokumentace členských a výborových schůzí samospráv. V menším rozsahu, než v letech předcházejících, probíhaly převody bytových jednotek do vlastnictví členů. Celkem za rok 2012 bylo převedeno 233 jednotek z toho 4 garáže. Převáděli jsme byty do vlastnictví těm, kteří měli podanou výzvu v zákonné lhůtě, což bylo 64 případů. Zájemců z řad mladých lidí, kteří měli potřebu získat byt do vlastnictví do jednoho roku pro zástavu k hypotečnímu úvěru, bylo 58. Zbytek tvořili ti, kterým byl převod bytové jednotky nebo vestavěné garáže realizován nad rámec zákona v souladu se stanovami družstva. Jednalo se o 107 případů. Součástí převáděné jednotky byla alikvotní část pozemku pod domem. V 16 případech jsme převedli i pozemky tvořící jeden funkční celek s domem. Všichni nově vzniklí vlastníci zůstali členy družstva. Na rok 2013 máme již zpracován harmonogram převodu bytových jednotek do vlastnictví, a který předpokládá převod asi 230 jednotek. S nárůstem počtu převedených bytů do vlastnictví se zvýšil i počet SVJ s právní subjektivitou. Počet bytů ve vlastnictví družstva poklesl na některých domech pod 25% a ze zákona koncipovala společenství vlastníků jednotek s právní subjektivitou. Na družstevních domech vzniklo díky převodům bytů do vlastnictví SVJ s právní subjektivitou na 7 domech s počtem 113 bytových jednotek. Celkově se nám zvýšil počet SVJ vzniklých z družstevních domů na 51 s počtem 798 bytových jednotek. V těchto SVJ má OSBD Česká Lípa 43 bytů ve svém vlastnictví. Na domech kde jsou jen čtyři bytové jednotky i po převodu všech bytů do vlastnictví SVJ nevzniká. V roce 2012 spravovalo družstvo 13 takových domů se čtyřmi bytovými jednotkami ve vlastnictví členů. Na zejména malých domech je problém s ustavením orgánů společenství, protože funkci pověřeného vlastníka nikdo nechce vykonávat. V oblasti ryze družstevního bydlení se změna uživatelů bytů odehrávala formou převodu členských práv a povinností jinak řečeno prodejem bytu za tržní cenu nebo pronájmem bytu. Převod členských práv nepodléhá schválení orgánu družstva, podnájem schvaluje představenstvo družstva. Převodů členských práv se v roce 2012 uskutečnilo 393, smluv o podnájmu bylo uzavřeno 343 a bylo provedeno 6 výměn družstevních bytů. Po vystěhovaných neplatičích bylo přiděleno během roku 7 bytů. Vlastníci rovněž své byty prodávali a zaznamenali jsme během roku 114 změn vlastnictví. Právní odd. v roce 2012 svou dobrou prací přispěl významně k dosažení uspokojivého výsledku v oblasti dluhů na nájemném a úhradách spojených s bydlením u vlastníků. V průběhu roku jsme podali 105 platebních rozkazů, 70 výpovědí z nájmu 39 návrhů na vyklizení, 37 návrhů na Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 23

26 rozhodnutí o vyklizení, celkem 14 exekucí na mzdu, účet nebo majetek. Sepsali jsme v 78 případech dohodu o splátkách s dlužníky a v 8 případech jsme museli realizovat vystěhování uživatelů bytů. Proběhlo 113 soudních jednání. Opět a ještě více se v roce 2012 potvrzovala skutečnost složitějšího vymáhání dluhů u vlastníků. Hrozba, že přijdou o byt je u nich až hodně daleko, často mají v bytě nájemníka, žijí na adrese pro nás neznámé a doručení jim jakékoliv písemnosti je problematické. Již od je v platnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). Tento zákon se vztahuje i na fyzické osoby. Pro nás to znamená se touto problematikou zabývat a sledovat zda naši uživatelé bytů nejsou vedeni v insolvenci. Náš informační systém Integri nám umožňuje sledovat databázi insolvenčního rejstříku a vyhodnocovat ji. V současně době evidujeme 5 dlužníků, kteří OSBD Česká Lípa své závazky uhrazují formou splátkového kalendáře. Problémem ale je, že pokud uhradí jen třetinu svého dluhu, dopadá zbylá část neuhrazené pohledávky na ostatní spolubydlící v domě. Referát právní se zabýval řešením stížností z řad našich bydlících. Řešil 77 stížností a z nich 33 případů se týkalo stížností na podnájemníky a nájemníky v bytech vlastníků. Ukazuje to na fakt, že vedle komplikace vymáhání dluhů u vlastníků, se objevuje i složitý problém narušování práv klidného soužití v domě nájemníky vlastnických bytů Počet převedených bytů do os. vlastnictví strana 24 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

27 Požární ochrana V roce 2012 proběhly na 197 bytových domech a 19 původně cizích SVJ ve správě družstva pravidelné roční revize hasebního zařízení (1463 ks hasicích přístrojů a 2443 ks hydrantů) a preventivní prohlídky společných prostor. Kontroly byly zaměřeny zejména na úniková schodiště a prostory za výtahy. Požární preventivní prohlídky byly provedeny také na 24 pronajatých nebytových prostorech. Cílem kontroly bylo, zda je provozována činnost, která je předmětem nájmu, a byly kontrolovány průchodnosti únikových cest. Současně s požární prohlídkou všech bytových domů byla provedena vizuální kontrola rozvodu plynu, plynoměrů a hlavních uzávěrů a to na objektech, na kterých v roce 2012 nebyla revizním technikem plynu prováděna pravidelná revize. Jednalo se celkově o 133 bytových domů. O všech kontrolách byl proveden písemný zápis. V průběhu roku 2012 došlo k odcizení hasebního vybavení ve výši Kč. Je to určité zlepšení proti stavu z minulého roku. Ke konci roku 2012 bylo pojištěno 1248 ks hasicích přístrojů a hydrantů. Celkový počet hasicích přístrojů a hydrantů v objektech našeho družstva je 3906 kusů. V roce 2012 došlo jen k 1 požáru. Příčinou byla nedbalost způsobená uživatelem bytu. Škoda na majetku družstva činila 4000 Kč. V roce 2012 byly provedeny kontroly a revize požárně bezpečnostních zařízení, kde je předepsaná zkouška 1x za rok (posilovací stanice, kouřový ventilátor, nouzová osvětlení na 19 domech). Při hodnocení prevence PO za rok 2012 bylo konstatováno, že stav požární ochrany na našich domech ve vlastnictví družstva se proti minulým letům opět zlepšil. Bohužel na domech SVJ tzv. cizích přistupují funkcionáři k této problematice bez většího zájmu a s malou snahou o nápravu stavu. Vyřizování pojistných smluv V roce 2012 bylo u pojišťovny uplatněno 104 pojistných událostí, z toho 102 škod bylo vyřízeno kladně, pouze ve 2 případech došlo k zamítnutí plnění. Celková výše plnění od pojišťovny na základě námi stanovených rozsahů škod činila za události roku 2012 částku Kč. Plnění pojišťovny bylo ve výši Kč a spoluúčast družstva byla Kč. Vyřizování stížností a žádostí Za období celého roku 2012 bylo na družstvo doručeno celkem 129 písemných podání od uživatelů bytů ve správě družstva. To je o 6 podání méně než v roce Skladbu tvořilo 93 stížností a 36 žádostí. Na všechna podání bylo písemně odpovězeno, nebo byly záležitosti vyřízeny osobním jednáním s dotyčnou osobou. Nejčastějším důvodem pro napsání stížnosti bylo narušování občanského soužití (hlasitá hudba, dupání, křik, arogance, naschvály, vandalismus). Výrazně narostl počet stížností souvisejících se způsobem užívání bytů a omezování práv ostatních bydlících podnájemníky a nájemníky vlastnických bytů. Z celkového počtu 93 podaných stížností se jich 42 týkalo narušování soužití. Druhá nejvyšší četnost 33, nově směřovala k podnájemníkům a nájemníkům vlastnických bytů. Následovaly, s počtem 5 případů, stížnosti na práci výboru nebo předsedy samospráv. Ostatní už měly malou frekvenci a týkaly se užívání společných prostor, neprovádění úklidu, černý podnájem. Vyřízeny a posouzeny byly všechny stížnosti s následujícím výsledkem. Celkem 86 jich bylo oprávněných, 5 neoprávněných a 2 byly odloženy. Z 36 podaných žádostí se 16 žádostí týkalo prominutí poplatků z prodlení a 16 umožnění převodu členských práv a povinností v případech, kde již byla výpověď z nájmu v právní moci. Zbylé 4 žádosti žádaly pozastavení právních úkonů a převodu bytu do vlastnictví. Představenstvo všechny žádosti projednalo, v 15 případech žádosti vyhovělo, ve 12 případech nevyhovělo, v 7 případech vyhovělo částečně a 2 žádosti odložilo. Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 25

28 Zaměstnanecká politika Družstvo při naplňování zaměstnanecké a sociální politiky plnilo ustanovení kolektivní smlouvy uzavřené na rok Mzdy byly valorizovány plošně o 2,8%. V souladu se směrnicí o odměňování zaměstnanců byly vyplaceny nadstavbové složky mzdy a odměny při životních a pracovních výročích. Zaměstnavatel rovněž v roce 2012 přispěl zaměstnancům na životní kapitálové pojištění částkou Kč. Rovněž v roce 2012 byl sociální fond rozdělen podle novelizované směrnice o čerpání sociálního fondu. Zaměstnancům byly na účty převedeny finanční prostředky, ze kterých si jednotlivci čerpali finanční výdaje podle zásad použití sociálního fondu. Sociální fond je tvořen přídělem z čistého zisku a o výši přídělu každoročně rozhoduje shromáždění delegátů. Ze zisku roku 2011 byla do sociálního fondu přidělena pro rok 2012 částka 400 tis. Kč. Zaměstnavatel poskytnul všem zaměstnancům další dovolenou v délce jednoho týdne nad výměru stanovenou v zákoníku práce. Také v roce 2012 přispíval zaměstnavatel zaměstnancům na penzijní pojištění podílem ve výši 3% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Vyplatil k tomuto účelu celkem částku Kč. Průměrný stav zaměstnanců se během celého roku 2012 nezměnil a činil 34 zaměstnanců v THP profesi. V dělnické profesi na DPČ pracoval správce budov a údržbář v jedné osobě. Struktura zaměstnanců OSBD Česká Lípa k M U Ž I Ž E N Y C E L K E M DPČ Mzdové náklady (tis. Kč) Plán Čerpání % ,88 Za rok 2012 bylo v pracovní neschopnosti 11 zaměstnanců a zameškalo 73 pracovních dnů. Náhrady podle kolektivní smlouvy (první 3 dny PN) činily Kč, podle zákona (4 21 den PN) Kč. Náhrady za návštěvu u lékaře a nároky na placené volno činily Kč. Ing. Jiří Kladníček ředitel OSBD Česká Lípa strana 26 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

29 Hospodaření družstva za rok 2012 Dlouhodobý nehmotný majetek, stav k tis. Kč Jedná se o veškerý software zakoupený pro činnost správy družstva. Významnou položku činí Integri a dále programy Windows, Office, apod. Počáteční stav majetku v pořizovacích cenách činil tis. Kč. Zařazen byl majetek v hodnotě 26 tis. Kč. Vyřazen majetek v hodnotě 275 tis. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek Stavby odpisované, stav k tis. Kč Jedná se o budovy správy družstva Barvířská 738, ubytovnu Dobranov, nebytový dům Lužická, budovu k pronájmu bance ČSOB, septiky a kotelny na samosprávách. Během roku 2012 nedošlo ke změně hodnoty. Stavby družstevní, stav k tis. Kč Jedná se o bytové domy a garáže na samosprávách. Převody bytů do vlastnictví členů družstva za rok 2012 a následné vyvedení hodnoty bytů z majetku činilo tis. Kč. Technické zhodnocení majetku bylo ve výši tis. Kč Movitý majetek, stav k tis. Kč Jedná se o veškerý hmotný majetek správy i samospráv vyjma staveb. Na počátku roku byl stav tohoto majetku tis. Kč. Pořízen byl movitý majetek za tis. Kč (934 tis. Kč na správě, 463 tis. Kč na samosprávách) a vyřazen, prodán či zlikvidován za 819 tis. Kč (782 tis. Kč na správě, 37 tis. Kč na samosprávách). Pozemky, stav k tis. Kč Evidujeme pozemky získané bezúplatně a koupí. Na počátku roku 2012 mělo družstvo ve vlastnictví pozemky v hodnotě tis. Kč. S převody bytů do vlastnictví členů byly převedeny pozemky v hodnotě 996 tis. Kč. Stav finančních prostředků družstva poč. stav k konečný stav k BU ČSOB , ,76 TU ČSOB , ,78 BU KB , ,74 TU KB , ,72 TU ČS , ,20 SS Wüstenrot a.s , ,13 ČMSS vkladový účet , ,00 Celkem , ,33 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 27

30 Stav dluhu na nájmu OSBD Nájemné k Nájemné k Porovnání Saldo je S počet bj sum v tis.kč počet bj sum v tis.kč počet bj změna v tis.kč -500<=S<0 58-7, , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , , <=S< , , ,660 S< , , ,610 celkem dluhy , , ,186 Vývoj měsíčního předpisu úhrad v roce 2012 Období změny předpisu 01/ / / /2012 předpis za OSBD 36,7 mil. Kč 36,7 mil. Kč 34,5 mil. Kč 34,7 mil. Kč Vývoj výběru penále od roku 2008 do roku 2012 rok předepsané Kč Kč Kč Kč Kč vybrané Kč Kč Kč Kč Kč Stavy kapitálových fondů k Základní kapitál ZČV tis. Kč Fond družstevní výstavby tis. Kč Fond členských podílů tis. Kč Zdroje krytí pozemků od státu tis. Kč Sociální fond 316 tis. Kč Ostatní fondy ze zisku tis. Kč Nerozdělený zisk tis. Kč Nedělitelný fond tis. Kč strana 28 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012

31 Výsledek hospodaření družstva za rok 2012 v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Správa a celkem náklady - účt.třída 5 samosprávy stř. ost. hosp. vol. orgány stř.úroků OSBD účet druh nákladů 501 spotřeba materiálu 203,0 18,6 0,7 367,2 589,5 502 spotřeba energie 2722,1 297,0 3019,1 503 spotřeba neskladových dodávek 1,6 42,9 44,5 511 opravy a udržování ,5 955,2 111, ,0 512 cestovné 18,9 4,7 23,6 513 náklady na reprezentaci 15,9 9,8 25,7 518 ostatní služby 2348,7 94,1 130,1 1853,7 4426,7 521 mzdové prostředky 5115,1 680,0 420, , ,9 523 odměny voleným orgánům 283,6 722,1 1005,8 524 zákonné soc. a zdr. pojištění 198,1 204,6 167,5 3606,1 4176,3 525 ostatní soc. příspěvky 15,0 511,9 526,9 527 příspěvky na stravné zaměstn. 20,6 328,3 348,9 531 silniční daň 2,2 12,4 14,6 532 daně z nemovitosti 3570,2 13,4 19,3 3602,9 538 ostatní daně a poplatky 8,1 44,2 217,3 269,5 540 jiné prov. výnosy SVJ 266,8 266,8 541 zust.cena prod.majetku 0,0 544 pokuty a penále smluvní 15,0 15,0 545 placené penále 0,0 546 odpis nedob. pohl. 55,3 55,3 548 pojištění a ost. provozní nákl. 1521,9 20,3 0,1 772,3 2314,6 551 odpisy 809,4 1042,7 0,0 1646,1 3498,2 554 tvorba rezerv 0,0 562 úroky placené 7499,6 7499,6 559 tvorba opravných položek -344,1-344,1 568 ostatní finanční nákl. 8586,4 27,4 24,2 288,4 8926,5 574 tvorba rez. anuita 53,2 53,2 579 opr. pol. dluhopisy 0,0 582 manka a škody 40,2 40,2 588 ostatní mimořádné náklady 28,9 9,6 38,5 591 daň z příjmu prav. osoby 15,2 15,2 599 vnitropodnikové náklady 13531,9 62, ,8 5* Celkem náklady ,8 5924,9 1500, , ,8 výnosy - účt.třída 6 účet druh výnosů 602 tržby za služby 36380,9 46,4 2292, ,5 624 aktivace 3318,8 3318,8 640 jiné prov. výnosy SVJ 266,8 266,8 641 výnosy z vyř. DHM, aktivace kot. 28,0 28,0 644 přijaté penále od obyvatel 130,8 33,7 5521,5 5686,0 646 výnosy z odpisu pohl. 47,0 47,0 648 pronájmy, popl. za přev. a ost ,8 4600,1 2122, ,6 662 úroky z úložek 25,2 2200,8 2226,0 668 přijaté fin. poplatky 2804,7 2804,7 688 ostatni mim. výnosy 0,0 0,0 2,2 2,2 6991* revize plynu, popl. Projekt 559,2 1,0 560,2 6993* ost.vnitro výkony, půjčky 3,0 2662,0 2665,0 6994* správní poplatek 10369, ,5 6* Celkem příjmy ,5 8558,3 0, , ,5 Hosp. výsledek = zisk 1157,7 2633,4-1500,3 4952,0 7242,7 Výroční zpráva OSBD Česká Lípa za rok 2012 strana 29

Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa

Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Výroční zpráva 2007 Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738 Česká Lípa Obsah: Úvodní slovo předsedy představenstva Profil OSBD Česká Lípa a předmět činnosti Základní informace - rozmístění

Více

DRUŽSTVO DLA, družstvo

DRUŽSTVO DLA, družstvo DRUŽSTVO DLA, družstvo VÝROČNÍ ZPRÁVA 2002 Vážení přátelé, členky a členové DRUŽSTVA DLA, družstvo, opět uplynul rok a přišel čas, kdy vám vedení družstva znovu skládá účty za své hospodaření v minulém

Více

Článek 2 Vymezení některých pojmů

Článek 2 Vymezení některých pojmů Okresní stavební bytové družstvo Teplice Střední ulice 1057/11, 415 01 Teplice, Česká republika Zápis v obchodním rejstříku vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem : Den zápisu : 27. února 1973, Číslo

Více

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a

TEPLO Lipník nad Bečvou, a.s. V ý r o č n í z p r á v a V ý r o č n í z p r á v a 2006 Obsah: 1. Úvodní slovo předsedy představenstva a.s. - 3 2. Identifikační údaje společnosti - 4 3. Založení společnosti - 4 4. Vznik společnosti - 4 5. Předmět podnikání -

Více

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ

SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ SMĚRNICE O NÁJEMNÉM A PŘEDPISU ÚHRAD VLASTNÍKŮ VČETNĚ ROZÚČTOVÁNÍ č. 2 029-1115 I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Směrnice stanoví tvorbu a způsob rozúčtování nájemného a cen služeb mezi družstvem a nájemcem, popřípadě

Více

Obsah výroční zprávy:

Obsah výroční zprávy: V ý r o č n í zpráva z podnikatelské činnosti společnosti za rok 2004 Společnost je zapsána v OR u Krajského soudu v Ostravě, v oddíle C, vložka 15145. IČ: 25 36 27 47 DIČ: CZ 25 36 27 47 V Hlučíně: 6.dubna

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 PRAHA, ČERVEN 2013 1 Obsah: I. Úvod II. Základní údaje o společnosti III. Organizační schéma společnosti IV. Orgány správy a řízení společnosti 1. Představenstvo 2. Dozorčí rada V.

Více

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D

3 0 20 A V Á R P Z NÍ Č O R VÝ..r.o s o artis + C : K isk sign & t e D VÝROČNÍ ZPRÁVA 2003 1 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti 2 Základní identifikační údaje o společnosti 4 Orgány společnosti 5 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow 6 Vybrané části z

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2006 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA 1. POLOLETÍ ROKU 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za 1. pololetí 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za 1. pololetí... 3 2

Více

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6

Obsah : 11. Všeobecná ustanovení 5 12. Měsíční předpis příspěvku vlastníka 6 13. Stanovení podlahové plochy bytu nebo nebytového prostoru 6 Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č.2/2014 Všeobecné

Více

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ Zápis ze Shromáždění Společenství vlastníků jednotek pro dům Jablonecká 698-711, Praha 9 - Prosek konaného dne 3. 10. 2012 ve velkém sále Hotelu DUO, Teplická 492, 190 00 Praha 9 1. PREZENCE, ÚČAST A ZAHÁJENÍ

Více

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM

Zápis z 34. jednání Finančního výboru ZM Zastupitelstva města, které se konalo 1/18 ZM Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Hosté: viz. presenční listina Zasedání řídil: JUDr. Karel Bubeník Zasedání zahájeno v 16.00 hodin, ukončeno v 17.25 hodin.

Více

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem.

Výsledek: Shromáždění schvaluje vyřezání starých dřevin (thují) před objektem a následnou úpravu plochy nízkým porostem. Zápis z jednání na schůzi shromáždění Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420 409, 713, 714 (dále jen SVJ ) se sídlem Praha 9, Jablonecká 412, a členů družstva, která se konala dne 3. prosince 2009

Více

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013

Zprávu o hospodaření společenství, stavu finančních prostředků a činnosti správce za rok 2013 SBD POKROK, Kollárova 157/18, 186 00, Praha 8 IČ 00034398, DIČ CZ00034398, zapsáno v OR MS, odd. Dr XCVIII, vl. 53 Tel.: 225 339 268, fax: 225 339 780, e-mail: brezinav@pokrok.cz Společenství vlastníků

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PELHŘIMOV Sídlo:K Silu 1154, 393 01 Pelhřimov IČ, DIČ: 00222721, CZ00222721 Registrace: Obchodní rejstřík, vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,

Více

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4

POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 POZVÁNKA NA SCHŮZI SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ DOMU ČP. 1305, HURBANOVA UL., PRAHA 4 V souladu s ustanovením čl. VI, odst. 3 a 4 stanov svolává výbor společenství schůzi shromáždění na středu 1.12.2010

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2014 H. VÝSLEDKY ROZPOČTOVÉHO HOSPODAŘENÍ KAPITOL OBSAH: KAPITOLA 301 - KANCELÁŘ PREZIDENTA REPUBLIKY... 1 KAPITOLA 302 - POSLANECKÁ SNĚMOVNA PARLAMENTU...

Více

R O Č N Í Z P R Á V A 2013

R O Č N Í Z P R Á V A 2013 R O Č N Í Z P R Á V A 2013 PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH MUDr. Vladislav Žižka, ředitel PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE V DOBŘANECH Ústavní ul., 334 41 Dobřany IČO 00669792 Základní údaje o organizaci Psychiatrická

Více

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem

4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Malé a střední firmy v ekonomice ČR v letech 2003-2010 březen 2013 4. Výkony, výkonová spotřeba a účetní přidaná hodnota v segmentu malých a středních firem Výkonové charakteristiky segmentu malých a středních

Více

V ý r o č n í z p r á v a

V ý r o č n í z p r á v a Stavební bytové družstvo Hlubina Ostrava-Zábřeh V ý r o č n í z p r á v a Stavebního bytového družstva Hlubina Ostrava-Zábřeh za rok 214 1 Obsah Obsah 1 1. Identifikační údaje dle výpisu z obchodního rejstříku...3

Více

Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015

Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015 Zpráva o činnosti představenstva za období od 23.06.2014 do 31.10.2015 Vážení členové Bytového družstva, vážení hosté, Dovolte mi, abych Vás v krátkosti seznámil s činností Představenstva BD za období

Více

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod

Kontrolovaná osoba: Český hydrometeorologický ústav (dále také ČHMÚ ). I. Úvod Informace z kontrolní akce NKÚ č. 12/16 Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Český hydrometeorologický ústav Kontrolní akce byla zařazena do plánu

Více

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji

2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2. Úroveň bydlení, náklady na bydlení a ceny nemovitostí v Královéhradeckém kraji 2.1. Charakteristika domovního a bytového fondu a úrovně bydlení Ucelené informace o domovním a bytovém fondu poskytuje

Více

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s.

Teplospol a.s., Jindřichův Hradec. Teplospol a.s. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Teplospol a.s. Spojení telefon pevná linka +420 384 371 111 Spojení telefon mobilní síť +420 605 226 158 Spojení fax +420 384 321 506 Spojení e mail info@teplospol.cz

Více

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek

Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek Pozvánka na shromáždění vlastníků jednotek Výbor společenství svolává shromáždění vlastníků jednotek domu Nad lesním divadlem 1114/16, Praha 4, IČ: 24135071 a současně Vás tímto jako vlastníka (spoluvlastníky)

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN

STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN STŘEDNÍ ŠKOLA PŘÍRODOVĚDNÁ A ZEMĚDĚLSKÁ NOVÝ JIČÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY za rok 2010 OBSAH A. Základní údaje o příspěvkové organizaci 1 B. Rozbor hospodaření 4 C. Peněžní fondy, jejich krytí

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 O S T R O V S K Á T E P L Á R E N S K Á, a. s. Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Charakteristika společnosti 4 Valná hromada 31. 5. 2006 10 Zpráva představenstva

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU. Sestavené k 31. 12. 2000 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2000 1. Obecné údaje Obchodní jméno společnosti : X E M A X, a. s. IČO : 44

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2011 DOMOV DŮCHODCŮ SLOUP V ČECHÁCH, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE BENEŠOVA 1, 471 52 SLOUP V ČECHÁCH IČO: 48 28 29 28 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: BC. ZDENĚK VLK ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI

Více

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY

DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY DOJÍŽĎKA A VYJÍŽĎKA DO ZAMĚSTNÁNÍ DO/Z HL. M. PRAHY Analýza základních charakteristik a vývoje Ing. Jiří Mejstřík září 2012 Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání do/z hl. m. Prahy aktualizace 2012 Analýza

Více

Obsah. Plzeňské služby a.s.

Obsah. Plzeňské služby a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2007 5 Orgány společnosti

Více

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s.

ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2005 ÈESKOLIPSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PØEDSEDY PØEDSTAVENSTVA...3 PROFIL SPOLEÈNOSTI...4 HLAVNÍ AKCIONÁØI A MAJETKOVÉ ÚÈASTI STAV K 31. 12. 2005...6 ORGÁNY SPOLEÈNOSTI...6

Více

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH

Návrh pro PV Č.j. MSMT-19916/2013-1 OBSAH OBSAH A. Úvod...1 B. Organizační složky státu...2 1. Česká školní inspekce...2 1.1 Plnění závazných ukazatelů celkem kmenová činnost...4 1.2 Plnění závazných ukazatelů regulace zaměstnanosti kmenová činnost...4

Více

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva za rok 2009 Výroční zpráva za rok 2009 Úvodní slovo předsedy představenstva... 1 Charakteristika společnosti... 2 Identifikační údaje... 2 Předmět podnikání společnosti... 3 Základní organizační struktura společnosti

Více

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky.

Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Technické a cenové řešení výstavby a provozu nového zdroje tepla (plynové kotelny) pro dům Barunčina 1853/40, Praha 12 aktualizace původní nabídky. Vypracováno pro: Bytové družstvo Barunčina 1849 1853

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Olympik Holding, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Holding, a.s. k 31. 12. 2007 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita

Organizace č. 2826. Plnění úkolů v oblasti hlavní činnosti. Kód oboru Název oboru Povolená kapacita Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2008 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Zápis a usnesení z 20. členské schůze konané dne 18. června 2015 od 18:00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově

Zápis a usnesení z 20. členské schůze konané dne 18. června 2015 od 18:00 hodin v salonku hotelu DUKLA ve Vyškově Bytové družstvo Letní Pole Vyškov, Dědice, Osvobození 617/4, PSČ 682 01 IČ: 27708403 Registrace: KS Brno, Dr., vložka 4366 ze dne 15.11.2006 Bankovní spojení: 1889659399/0800 Zápis a usnesení z 20. členské

Více

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807

Olympik Holding, a.s. IČ 63998807 Příloha k účetní závěrce společnosti k 31. 12. 2008 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou

Více

Teplárna České Budějovice, a.s.

Teplárna České Budějovice, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Teplárna České Budějovice, a.s. se sídlem České Budějovice, Novohradská 32, PSČ 372 15, IČO: 60826835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského

Více

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8

LIBERECKÝ KRAJ. ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 LIBERECKÝ KRAJ ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2007 - textová část - č e r v e n 2 0 0 8 Závěrečný účet Libereckého kraje za rok 2007 Obsah textové části I. Rozpočtový proces 1. Příprava rozpočtu kraje 2007 str. 1 2. Schválený

Více

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2014 Čl. I Obecné údaje název: ZNZ PŘEŠTICE, a.s. IČO: 49790757 sídlo: právní forma: Husova 438, 334 22 Přeštice akciová společnost předmět činnosti: Poskytování služeb pro zemědělství

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, BRUNTÁL, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 00601322 (555 559 711 e-mail: info@sps-bruntal.cz fax: 555 559 720 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2007 Vypracoval

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2010 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008

ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov, základní škola,praktická škola a školní jídelna, Čakovická 51, Praha 9 ROZBOR HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2008 č.j.: 815/2009/mesz. Předkládá: Výchovný ústav, středisko

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST 2009 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace EKONOMICKÁ ČÁST Střední průmyslová škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace 28. října 1598 738 02 Frýdek-Místek Únor 2010 Střední průmyslová

Více

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10

Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 Zápis z jednání 9. Shromáždění Společenství vlastníků jednotek domu Chudenická 1063-1068, Praha 10 konaného ve Středisku ekologické výchovy Hl. m. Prahy Toulcův dvůr, Kubátova 1/32, Praha 10 dne 4.5.2016

Více

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU. I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti O B S A H I. PRŮVODNÍ ZPRÁVA strana I. 1. ÚVOD 9 I. 2. VÝVOJ ZÁVAZNÝCH UKAZATELŮ ROZPOČTU 14 I. 3. PŘÍJMY KAPITOLY MO 17 I.3.1. Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku

Více

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku

Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Výroční zpráva představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2014 a zpráva o stavu jejího majetku Duben 2015 Obsah: I. Základní identifikace společnosti... 3 II. Ekonomické hodnocení účetního období...

Více

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4

Obsah. Úvodní slovo jednatele společnosti... 2. Základní identifikační údaje o společnosti...3. Orgány společnosti... 4 Obsah Úvodní slovo jednatele společnosti... 2 Základní identifikační údaje o společnosti...3 Orgány společnosti... 4 Úplná rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz cash flow... 5 Rozhodující investiční akce

Více

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008

Obsah. Čestné prohlášení 29. Příloha : Příloha účetní závěrky 2008 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 2 Charakteristika společnosti 3-4 Identifikační údaje 3 Předmět podnikání společnosti 4 Základní organizační struktura společnosti v roce 2008 5 Orgány společnosti

Více

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 Denní a pobytové sociální služby, příspěvková organizace, Hradecká 2905, Česká Lípa 470 06 ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK Denní a pobytové sociální služby (DPSS) poskytují péči dospělým osobám,

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004

Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 Příloha k účetní závěrce společnosti Olympik Garni, a. s. k 31. 12. 2004 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Příloha je zpracována

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Integrovaná střední škola Centrum odborné přípravy, Brno, Olomoucká 61 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2009 Přílohy:Příloha č. 1: Příloha č. 2: Rozvaha Výkaz zisku a ztrát Příloha č. 3: Příloha

Více

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012

Zpráva č. 83/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Sehradice, IČ: 00568724 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Sehradice Sehradice 64 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.2.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 680/2013 KŘ KUSP 680/2013

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2011 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb.

vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb a jeho novely zák.č. 315/2006 Sb. I. Datum, místo, a čas zahájení dražby Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné. Den konání

Více

Výroční zpráva za rok 2003

Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Výroční zpráva za rok 2003 se sídlem U Průhonu 1516/32, Praha 7 Výroční zpráva za rok 2003 HOMOLKA GROUP, a. s. Obsah: 1. Zpráva představenstva společnosti HOMOLKA GROUP, a.s. o minulém

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s.

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012. Tepelné hospodářství společnosti Ekoltes Hranice a.s. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 3. 5. 2012 Bod programu: 19 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Rada města Ing. Radka Ondriášová, starostka města,

Více

Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013

Zápis č. 122 z jednání výboru Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 ze dne 05. 02. 2013 Společenství vlastníků jednotek v budově Jilmová 2682, 2683, 2684, 2685 Praha 3 Jilmová 2682/4, 130 00 Praha 3, IČ: 27081478, zapsané v rejstříku společenství vlastníků jednotek Městského soudu v Praze

Více

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU NÁVRH STÁTNÍHO ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2013 C. ZPRÁVA O VÝSLEDCÍCH HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU Obsah I. SOUHRNNÉ HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU... 1 1. CÍLE ROZPOČTOVÉ

Více

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část)

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období. (textová část) I. Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2014 a predikce na další období (textová část) Obsah strana Metodika a zdroje použitých dat... 1 A. Základní charakteristika příjmové a výdajové situace

Více

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I

MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I Rada města projednala závěrečný účet města Dačic za rok 2011 a doporučuje zastupitelstvu města závěrečný účet uzavřít vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením,

Více

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014

Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 Analýza vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2014 I. Hlavní tendence ve vývoji zaměstnanosti a nezaměstnanosti... 2 II. Zaměstnanost... 7 1. STAV A VÝVOJ ZAMĚSTNANOSTI... 7 2. STRUKTURA

Více

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006

PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. Novoměstská 626, 537 28 Chrudim IČ: 48171590 PŘÍLOHA K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE K 31.12.2006 (zpracováno podle vyhlášky číslo 500/2002 Sb.) únor 2007-1 - I. Informace podle 39

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2012 DOMOV DŮCHODCŮ JINDŘICHOVICE POD SMRKEM PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 463 66 JINDŘICHOVICE POD SMRKEM 238, IČ 71220046 BC. ALAN MARIA UHURA, R.N., STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ

Více

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie

Závěrečný účet. Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 7. Závěrečný účet Státního fondu pro podporu a rozvoj české kinematografie 260 261 Komentář závěrečného účtu Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie za rok 2009 Na základě

Více

Finanční plán SVJ pro rok 2010

Finanční plán SVJ pro rok 2010 Finanční plán SVJ pro rok 2010 části: 1- rozúčtovací klíč 2 - finanční plán SVJ 3 - položky č. 1 17 dle rozpisu Vážení vlastníci, správcovská společnost Prague Property Management, a.s. a výbor SVJ Vám

Více

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav

Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav Stanovy Společenství vlastníků domu U Kasáren čp. 1377 a čp.1378, Mladá Boleslav ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. I Základní ustanovení (1) Společenství vlastníků jednotek (dále jen společenství ) je

Více

Stanovy bytového družstva

Stanovy bytového družstva Stanovy bytového družstva Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Obchodní firma: SBD Dolmen - bytové družstvo. ------------------------------------------------- 2) Sídlo: Talichova 3342/24, 767 01 Kroměříž.

Více

Obyvatelstvo a bydlení

Obyvatelstvo a bydlení Strategický plán města Plzně Tematická analýza Obyvatelstvo a bydlení (pracovní verze k 6. 5. 2016) Plzeň, květen 2016 1 Zpracovatelský kolektiv Členové pracovní skupiny: RNDr. Miroslav Kopecký Ing. Zdeněk

Více

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO

STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO STANOVY SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ POD NEMOCNICÍ 35, BRNO ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ čl. I. Základní ustanovení 1. Společenství vlastníků je právnickou osobou založenou za účelem zajišťování správy domu

Více

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 490/2012-D,OD

DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 490/2012-D,OD , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA DRAŽBY DOBROVOLNÉ vyhotovená dle 20 zák.č. 26/2000 Sb. č. j: 490/2012-D,OD Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby dobrovolné opakované.

Více

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato.

Na to bylo hlasováno zdvižením ruky takto: pro.. proti 0. Usnesení bylo přijato. Zápis o pokračování 1. schůze shromáždění Společenství pro dům Dřínovská č.p. 4742, Chomutov sídlem Chomutov, Dřínovská č.p. 4742, PSČ 430 01 konaná dne 8. 6. 2010 Po skončení první části schůze za přítomnosti

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Dolní Bečva Dolní Bečva 340 75655 Dolní Bečva datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 17. února

Více

Výroční zpráva SATT a.s.

Výroční zpráva SATT a.s. Výroční zpráva SATT a.s. ROK 2009 SATT a.s. Okružní 11 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: +420 566 654 811 www.satt.cz Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Stručná charakteristika společnosti 4 Orgány

Více

O b s a h Informátoru č. 2/08

O b s a h Informátoru č. 2/08 O b s a h Informátoru č. 2/08 - Usnesení z výroční schůze shromáždění delegátů SBD Přerov ze dne 21.5.2008 - Pozvánka na podzimní porady předsedů samospráv (rozpis porad předsedů) - Upozornění předsedům

Více

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ).

2. Poskytovatelem dotace dle Programu je Ústecký kraj (dále jen poskytovatel ). Program 2016 na podporu nové techniky, výstavby požárních zbrojnic pro jednotky SDH a podporu spolků a veřejně prospěšných organizací působících na poli požární ochrany, ochrany obyvatelstva a ostatních

Více

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 093/2011-N

vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 093/2011-N EURODRAŽBY.CZ a.s, U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŢEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.č. 26/2000 Sb. Č. j: 093/2011-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den

Více

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ

ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ PARDUBICKÝ KRAJ Směrnice ZÁSADY POSKYTOVÁNÍ PROGRAMOVÝCH DOTACÍ VNITŘNÍ NORMA VN/13/2015 Platnost od 18. 9. 2015 Účinnost od 18. 9. 2015 Platnost do Závaznost pro všechny zaměstnance kraje zařazené do

Více

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH

STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH STANOVY DRUŽSTVA V ZAHRÁDKÁCH ČÁST PRVNÍ // Základní pojmy Článek 1. Úvodní ustanovení 1) Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, založeným za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

Více

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015

PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 PEGAS NONWOVENS SA Konsolidované neauditované finanční výsledky za prvních devět měsíců 2015 26. listopadu 2015 PEGAS NONWOVENS SA oznamuje své neauditované konsolidované finanční výsledky za prvních devět

Více

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008

Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 Usnesení z V/30. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 20.02.2008 V/30/1 Hospodaření s rozpočtem a) Hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Brno, Jihomoravské nám. 2 za r. 2007 Základní škola a mateřská

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000. podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění ZPRÁVA O ČINNOSTI ČSSZ V OBLASTI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ ZA ROK 2000 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění OBSAH: I. Úvod II. Rozsah povinností poskytovat informace

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28747143 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006

Program REALITY Vzor Podmínek pro III. stupeň objekt výdělečný. Platnost od: 7.8.2006 P o d m í n k y poskytnutí dotace ze státního rozpočtu a prostředků strukturálních fondů ES na projekt v rámci Operačního programu Průmysl a podnikání (dále jen PODMÍNKY ) - obecná část - Evidenční číslo

Více

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy).

Zahájení elektronické dražby proběhne v 10:00 hodin (od tohoto okamžiku mohou dražitelé činit příhozy). EXEKUTORSKÝ ÚŘAD OLOMOUC Soudní exekutor Mgr. Svatopluk Šůstek Pavelčákova 14, 779 00 Olomouc I tel.: 730895831 I e-mail: podatelna@exekuceolomouc.cz I IDDS: pyz4snu V Olomouci dne 04.12.2015 Vyhotovil:

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/95/2012

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/95/2012 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA D/95/2012 Obchodní společnost CZ Dražby a.s., IČ 28701259, se sídlem v Ústí nad Labem, Mírové nám. 3097/37, PSČ 400 01, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l.,

Více

No/979PB-DV. Strana 1 (celkem 6)

No/979PB-DV. Strana 1 (celkem 6) VP real, a.s., Hradecká 3 (1.patro), 130 00 Praha 3 tel.: 272 176 401, fax: 272 176 425, e-mail: info@vpreal.cz, www.vpreal.cz organizace veřejných dražeb, veřejných obchodních soutěží, výběrových řízení,

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva BYTOVÉ DRUŽSTVO 292 MOST STANOVY BYTOVÉ DRUŽSTVO292 MOST JAROSLAVA VRCHLICKÉHO 2816//9 434 01 MOST IČ 250 40 715 1 STANOVY bytového družstva Obsah ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 4 článek 1 - právní postavení...

Více

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010

ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 ROZBORY HOSPODAŘENÍ za rok 2010 Celý název organizace: Městské muzeum a galerie Polička Adresa: Tylova 114, Polička 57201 IČO: 70152853 Bankovní spojení: GE Money Bank Polička Číslo účtu: 150873368/0600

Více

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008

Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 Zpráva o hodnocení činnosti a hospodaření organizace za rok 2008 V Ostravě dne 12. 3. 2009 Ing. Tamara Šeligová ředitelka organizace Obsah: Strana I. Úvod 1-2 II. Tabulky 3-14 1. Základní ukazatele 3-4

Více

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu

Závěrečný účet. Státního zemědělského intervenčního fondu 2. Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu 4 Státní zemědělský intervenční fond Č.j.: SZIF/2009/0110016 Závěrečný účet Státního zemědělského intervenčního fondu za rok 2008 Obsah: 1. Přehled

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA NEJDEK ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Nejdku je sestaven v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 1) Plnění

Více

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby

N/45/2010. vyhlašuje. konání veřejné dražby nedobrovolné. 1. Místo, datum a čas záhajení dražby. 2. Zápis účastníků dražby DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA N/45/2010 Dražebník CZ Dražby a.s., IČ: 28701259, Mírové nám. 3097/37, 400 01 Ústí nad Labem, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n.l., v oddíle B, vložka 2041,

Více

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /.

Smluvní strany. Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč. evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Vzor pro poskytnutí dotace nad 1 000 000 Kč evidenční číslo smlouvy Poskytovatele: S-./ /. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace podle Programu 2015 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského

Více

STANOVY bytového družstva

STANOVY bytového družstva STANOVY bytového družstva Stanovy Bytového družstva Lubník platné od roku 2014 Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Bytové družstvo Lubník 2) Sídlo: Lubník čp. 2,563 01, pošta Lanškroun, okres Ústí

Více

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana.

Provozovatel a Odběratel budou dále společně označováni jako Smluvní strany, samostatně pak každý jako Smluvní strana. Smlouva o dodávce vody a o odvádění odpadních vod č. (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění

Více

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016

Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Obchodní podmínky společnosti Tepelné hospodářství Hradec Králové, a.s. pro dodávku tepla a teplé vody účinné od 1. 1. 2016 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky pro dodávku tepelné energie

Více