ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE VYBRANÉ FIRMĚ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE VYBRANÉ FIRMĚ"

Transkript

1 SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK VE VYBRANÉ FIRMĚ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Kateřina RADOLCOVÁ Vedoucí bakalářské práce: prof. Ing. Iva ŽIVĚLOVÁ, CSc. Znojmo, 2011

2

3

4

5 Abstrakt Tématem bakalářské práce je Řízení pohledávek ve vybrané firmě. V teoretické části bakalářské práce jsou charakterizovány základní pojmy v oblasti pohledávek, především pak pohledávek z obchodního styku. Dále práce popisuje proces řízení pohledávek, od počátečního rozhodnutí o prodejních podmínkách až po způsoby jejich vymáhání. Závěr teoretické části se zabývá evidencí a měřením efektivnosti řízení pohledávek. Praktická část bakalářské práce je věnována analýze pohledávek v jednotlivých letech ve vybrané firmě a přehledu o způsobu řízení pohledávek uvnitř dané společnosti. Klíčová slova: pohledávky, pohledávky z obchodního styku, splatnost, řízení, vymáhání. Abstrakt Das Thema der Bakalararbeit ist Management von Fordenrungen in einer ausgewählten Firma. Im theoretischen Teil diesel Arbeit werden von Grundbegriffen der Forderungen, in ester Linie von Forderungen aus Lieferungen charakterisiert. Weiter beschreibt die Arbeit den Prozess der Schulden-Management von der ersten Entscheidung über die Verakaufsbedinungen für die Art und Weisse ihrer Durchsetzung. Fazit theoretische Teil befasst sich mit der Evidenz und die Messung der Wirksamkeit der Schulden-Management. Praktischer Teil ist eine Analyse der Forderungen in jedem Jahr der augewählten Unternehmen und einen Überblick über die Verwaltung von Forderungen innerhalb einer bestimmten Gesellschaft gewidmet. Schlüsselwörter: Forderungen, Forderungen aus Lieferungen, Fälligkeit, Management, Eintreibung.

6 Obsah 1. Úvod Cíl práce a metodika Teoretická část Základní charakteristiky v oblasti pohledávek... 9 Závazkový vztah... 9 Definice pohledávek... 9 Důvody vzniku pohledávek... 9 Rozdělení pohledávek Pohledávky v účetnictví Oceňování pohledávek Pohledávky z obchodního styku Řízení pohledávek Prodejní podmínky Placení předem Placení při dodávce Obchodní úvěr Rozhodnutí o poskytování obchodního úvěru Rozhodnutí o úvěru Stanovení limitů Záruky za dodavatelský úvěr Vymáhání pohledávek Principy vymáhání pohledávek Postup vymáhání pohledávek po splatnosti Způsoby vymáhání pohledávek Evidence pohledávek a efektivnost řízení pohledávek Praktická část Základní údaje o vybrané firmě Historie vývoje firmy XZ, s. r. o Prodejní podmínky firmy XZ, s. r. o Analýza pohledávek z obchodního styku ve firmě XZ, s. r. o... 36

7 Analýza stavu pohledávek v letech Analýza stavu pohledávek v roce Analýza stavu pohledávek v roce Analýza stavu pohledávek v roce Analýza stavu pohledávek v roce Souhrnný přehled struktury pohledávek po splatnosti v letech Řízení pohledávek ve firmě XZ, s. r. o Rozhodnutí o poskytnutí obchodního úvěru, zjištění bonity zákazníka Platební podmínky Evidence pohledávek Způsoby zajištění pohledávek Vymáhání pohledávek Možnosti zlepšení systému řízení pohledávek ve firmě XZ, s. r. o Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam grafů... 62

8 1. Úvod Pohledávky jsou nedílnou součástí podnikatelského prostředí. Druhů pohledávek, které vznikají v souvislosti s podnikáním, je celá řada, například pohledávky za státní správou, pohledávky vznikající z nároku na dotace, pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za zaměstnanci, pohledávky za společníky a jiné. Struktura pohledávek je u jednotlivých ekonomických subjektů různá, je závislá na druhu činnosti, kterou subjekt vykonává. U většiny podnikatelských subjektů však největší podíl na celkové výši pohledávek tvoří pohledávky z obchodního styku. Pohledávky z obchodního styku vznikají při prodeji zboží či služeb s odkladem splatnosti. Odklad splatnosti znamená, že zákazník po odebrání zboží nebo služby neplatí hned při jejich převzetí, ale až po uplynutí dohodnuté doby splatnosti. Délku odkladu splatnosti (obchodního úvěru) dohodne zákazník s dodavatelem. Poskytnutí obchodního úvěru může dodavatel posuzovat z více hledisek. To, že prodal své zboží, i když s odkladem splatnosti, znamená, že je o jeho zboží zájem, zvyšuje se jeho obrat, podíl na trhu. Na druhé straně poskytnutím obchodního úvěru dodavatel riskuje možnost pozdního zaplacení nebo dokonce nezaplacení dodávky ze strany zákazníka. Protože nelze jednoznačně určit, jaká je bezpečná hranice pro poskytování obchodního úvěru, je důležité věnovat se řízení pohledávek tak, aby k negativním efektům spojeným s pohledávkami z obchodního styku nedocházelo. Proces řízení pohledávek je proto velmi důležitou součástí obchodní strategie firmy. Dopad pozdě hrazených nebo nehrazených pohledávek je obrovský. Krajní možností je, že se firma dostává do druhotné platební neschopnosti. Protože za své výkony nedostane zaplaceno, není sama dlouhodobě schopna platit svým dodavatelům. Dodavatelé ukončí s firmou spolupráci a firma je nucena svou činnost ukončit. Každá firma by měla mít stanovené postupy pro řízení pohledávek a hlavně tyto postupy efektivně využívat, ať už se týká počátečního ověření bonity zákazníka přes stanovení prodejních podmínek až po jejich případné vymáhání. 7

9 2. Cíl práce a metodika Cíl práce Cílem bakalářské práce je vymezit základní a související pojmy vztahující se k vymezení pohledávek, uvést jednotlivé kroky a postupy při jejich řízení a věnovat se i způsobu vymáhání pohledávek. Popsat, jaké přístupy k řízení a vymáhání pohledávek uvádějí a doporučují různí autoři odborné literatury. Na základě vědomostí zjištěných studiem odborné literatury provést analýzu pohledávek, zejména však pohledávek po splatnosti, jejich struktury a řízení ve vybrané firmě a podat návrhy na jejich případné zlepšení. Metodika práce Po prostudování odborné literatury na téma řízení pohledávek jsem se věnovala přípravě na zpracování praktické části bakalářské práce. Nejprve jsem zjistila základní informace o analyzované firmě, včetně jejího historického vývoje. Informace jsem získala nejen z firemních účetních výkazů, ale i podrobným sledováním firemních zvyklostí v oblasti řízení pohledávek a dotazováním jednatele firmy. Po zjištění základních údajů z oblasti pohledávek jsem se rozhodla analyzovat pohledávky po splatnosti. Zvolila jsem jejich podrobnou studii v letech , v každém roce jsem vyčíslila jejich výši a strukturu pomocí tabulek a grafů. Na základě ukazatelů, které jsem identifikovala v teoretické části, jsem se pokusila zhodnotit efektivnost jejich řízení. Na základě poznání postupu v řízení pohledávek a vymáhání pohledávek po splatnosti navrhla možné zlepšení v zajištění pohledávek a doporučila změny ve vymáhání pohledávek po splatnosti. 8

10 3. Teoretická část 3.1 Základní charakteristiky v oblasti pohledávek Závazkový vztah Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) definuje v 488 závazkový vztah jako právní vztah, ze kterého věřiteli vzniká právo na plnění (pohledávka) od dlužníka a dlužníkovi vzniká povinnost splnit závazek. Dále pak občanský zákoník v 494 uvádí, že z platného závazku je dlužník povinen něco dát, konat, něčeho se zdržet nebo něco trpět a věřitel je oprávněn to od něj požadovat. PILÁTOVÁ, RICHTER (2009, s. 15) blíže charakterizují právo věřitele požadovat na dlužníkovi plnění jako pohledávku a povinnost dlužníka plnit jako dluh nebo závazek. Definice pohledávek Pohledávky představují nároky podniků vůči jiným subjektům na příjem peněžních prostředků nebo nárok na věcná plnění a jsou specifickou formou umisťování kapitálu (VALACH, 1999, s. 135). Důvody vzniku pohledávek Podle VALACHA (1999, s. 135) vznikají pohledávky z různých důvodů: a) Z obchodních styků, tj. z dodávek výrobků, zboží, prováděných výkonů, prací a služeb, pokud odběratel tyto výkony platí s časovým odstupem po jejich uskutečnění. Nově objevujícími se v České republice jsou pohledávky uvnitř skupiny podniků Pohledávky vznikají i vůči dodavatelům při placení předem či poskytování záloh na dodávky zboží. 9

11 b) Z ostatních důvodů. Nároky na dotace, odpočty daní, z půjček zaměstnancům aj. subjektům, nároky na splácení kapitálu společníky, nároky na úhradu ztrát společníky. Některé vznikají ze zákona formou soudních rozhodnutí (VALACH, 1999, s. 135). Rozdělení pohledávek Pohledávky jsou velmi různorodé, proto je účelné je podle různých hledisek třídit. Možné způsoby dělení podle: subjektů (platící, neplatící), místa dlužníka (tuzemské a zahraniční), času (krátkodobé a dlouhodobé), podle míry rizikovosti, rozlišovat pravidelné či náhodné pohledávky apod. Souhrnně lze označit pohledávky jako žádoucí a nežádoucí (VALACH, 1999, s. 135). Pohledávky v účetnictví Pohledávky se vykazují v rozvaze na straně aktiv jako součást nehmotného oběžného majetku. O veškerých pohledávkách se účtuje v účtové třídě 3. Účtuje se zde jak o pohledávkách krátkodobých, s dobou splatnosti do jednoho roku, tak i o dlouhodobých, s dobou splatnosti delší než rok. Pro účel výkaznictví je nutné jejich rozlišení, krátkodobé a dlouhodobé pohledávky uvádět samostatně, s využitím vhodného analytického členění (Machová, 2010, s. 63). Oceňování pohledávek Podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o účetnictví ), jsou účetní jednotky povinny oceňovat majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu a ke konci rozvahového dne nebo jiného okamžiku sestavení účetní závěrky. Při vzniku se pohledávky oceňují jmenovitou hodnotou, při nabytí za úplatu nebo vkladem pořizovací cenou. Pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady související s jeho pořízením. 10

12 Pohledávky, které účetní jednotka nabyla a určila k obchodování, se oceňují reálnou hodnotou. Pro účely zákona o účetnictví se jako reálná hodnota použije: a) tržní hodnota, b) ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu. Metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě, c) ocenění stanovené podle zvláštních předpisů, nelze-li postupovat podle písmen a) a b). Ke dni sestavení účetní závěrky je nutné promítnout do ocenění pohledávek riziko případného nesplacení formou zúčtování opravných položek, jejichž tvorbu upravuje zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů. 3.2 Pohledávky z obchodního styku Pohledávky z obchodního styku představují v podnicích jeden z nejdůležitějších druhů pohledávek, protože jejich objem a struktura ovlivňují chod celého podniku. Pohledávky z obchodního styku vznikají okamžikem dodání zboží nebo služeb dohodnutých mezi odběratelem a dodavatelem především na základě smlouvy nebo faktury. Jak uvádí PILÁTOVÁ, RICHTER (2009, s. 8-10) je pozornost věnovaná přípravě smlouvy jednou z nejlepších záruk splnění závazků, které z ní vyplývají, a naopak, mnohé problémy s neplněním závazků mají kořeny už v samotné smlouvě, kde si oprávněná strana nedostatečně zajistila splnění svého nároku. Smlouvy lze dělit na: pojmenované uvedené v příslušné zákonné normě (např. kupní, mandátní, zprostředkovatelská), nepojmenované (inominátní), tj. takové, které jsou nad rámec smluvních typů uvedených v Části třetí, hlavě druhé zákona č.513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník ). smíšené kompilace výše uvedených, např. o finančním leasingu apod. 11

13 Velmi důležité je přesné označení smluvních stran ve smlouvě. U právnických osob je nutno uvádět správný dodatek označující právní formu (a.s., k.s., s. r. o., v.o.s.), proto se doporučuje si u právnické osoby vyžádat aktuální výpis z obchodního rejstříku. U fyzických osob je vhodné vyžádat kopii živnostenského listu, u sdružení kopii smlouvy o sdružení. Je důležité výslovně uvést do smlouvy povinnost smluvních stran okamžitě si navzájem sdělovat veškeré změny uvedených údajů. Stejnou důležitost jako označení smluvních stran má i ověření správnosti uváděné oprávněné osoby či osob. Oprávněnými osobami může být: podnikatel fyzická osoba jedná osobně, nebo prostřednictvím zplnomocněného zástupce, právnická osoba (společnost) jedná statutární orgán, nebo zplnomocněný zástupce. Je nezbytné se přesvědčit před uzavřením smlouvy, že jednáme buď se statutárním orgánem nebo zástupcem, který je vybaven plnou mocí s ověřeným podpisem zmocnitele. O pravomoci zástupce k uzavření smlouvy jménem obchodního partnera se musíme přesvědčit, aby nezůstala žádná pochybnost, jinak se vystavujeme nebezpečí, že je smlouva neplatná (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 8-10). V obchodních vztazích je běžným dokladem faktura, avšak v současnosti ji platné obchodně právní předpisy nijak neupravují.ustanovení o fakturách nalezneme v jiných předpisech, jako např. v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH ), nebo v zákoně o účetnictví, kde je faktura předepsána jako daňový a účetní doklad. Obchodní zákoník termíny faktura nebo fakturace nepoužívá, proto je důležité fakturační vztahy mezi podnikateli upravit smluvně (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 13). 12

14 3.3 Řízení pohledávek Řízením pohledávek lze podle VALACHA (1999, s. 136) charakterizovat činnosti směřující k jejich optimálnímu usměrňování. Předmětem řízení pohledávek můžou být jejich objem a vývoj, struktura, rentabilita (jejich výnosnost posuzována jako přínos k čistému zisku), rovnoměrnost či nerovnoměrnost, doba jejich splácení, likvidnost (běžné, s prošlou lhůtou splatnosti, sporné, pochybné, nedobytné), subjekt pohledávek (výběr odběratelů, resp. dlužníků), rizika s nimi spojená apod. Patří sem proto i činnosti směřující k vymáhání pohledávek. Pohledávky váží finanční zdroje kapitál podniků a mají další finanční důsledky. Proto je jejich řízení i řízením finančním (VALACH, 1999, s. 136). Podle KISLINGEROVÉ (2007, s. 436) je smyslem řízení pohledávek : ochránit společnost před vysokým podílem pozdě placených faktur, minimalizovat podíl nedobytných pohledávek, které nejsou vůbec vymoženy, nebo jsou inkasovány s vynaložením relativně vysokých nákladů. Je důležité zvolit optimální přístup k politice řízení pohledávek. Velmi tvrdá politika řízení pohledávek bude mít za následek minimální počet pozdě platících zákazníků a nevymahatelné pohledávky se budou vyskytovat pouze výjimečně. Takto tvrdá politika řízení pohledávek však bude mít za následek menší objem prodejů. Na druhou stranu příliš benevolentní úvěrová politika přinese relativně vysoký objem prodeje, avšak vysoký bude i podíl pozdě hrazených či nedobytných pohledávek. Širší cíl řízení pohledávek by mohl být zformulován spíše jako umožnění růstu prodeje bez zvyšujícího se rizika vzniku špatných pohledávek a negativních dopadů na cash flow (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 436). 13

15 Prodejní podmínky Každý podnik se snaží prodat co nejvíce výrobků nebo služeb, získat kvalitní zákazníky a prostřednictvím toho zvyšovat svůj tržní podíl a zisk. Aby byl lepší než konkurence, snaží se nabízet zákazníkům nejlepší podmínky. K těmto podmínkám patří i podmínky prodejní. Se zákazníkem si může dohodnout jedny ze čtyř prodejních podmínek, které uvádí PAVLÍKOVÁ (1998, s ): 1. placení předem, 2. placení při dodávce, 3. poskytnutí obchodního úvěru, 4. kombinace předcházejících typů. Placení předem Placení předem vyžadují firmy, které vyrábí drahé zboží na zakázku. Pokud by zákazník zboží neodebral, riskoval by podnik, že takový specifický výrobek neprodá. Dalším důvodem pro placení předem mohou být vysoké náklady spojené s dodáním zboží nebo vysoce riskantní zákazník (PAVLÍKOVÁ, 1998, s. 207). Placení při dodávce Placení při dodávce se využívá především při dodávání zboží velkému množství nepravidelných zákazníků. Klasickým příkladem jsou maloobchodní prodejny, kde je nemyslitelné zjišťovat bonitu kupujících (PAVLÍKOVÁ, 1998, s. 208). Obchodní úvěr Poskytnutí obchodního úvěru podle KOVANICOVÉ (2002, s. 182) může u prodávající firmy vyvolat nejen zvýšení ekonomického prospěchu když je pohledávka uhrazena, ale i jeho snížení pokud se stane, že zákazník zaplatí až za mnoho měsíců či let po splatnosti, zaplatí jen část dluhu nebo nezaplatí vůbec. 14

16 Výše pohledávek je určována objemem prodeje na úvěr a průměrnou dobou mezi dodáním a zaplacením dodávky. Toto období závisí částečně na neovlivnitelných faktorech (ekonomických podmínkách) a částečně na ovlivnitelných faktorech, kterými jsou podmínky obchodního úvěru (PAVLÍKOVÁ, 1998, s. 208). Mezi podmínky obchodního úvěru patří doba splatnosti a systém diskontů (skonto za včasnější platbu). Termín splatnosti obchodního úvěru dohodne kupující a prodávající v kupní smlouvě. Termín splatnosti se odvozuje dvěma možnými způsoby: podle doby obratu závazků mělo by platit, že doba obratu závazků vůči dodavatelům by měla být vyšší nebo v nejhorším případě stejná, jako je doba obratu pohledávek. Pokud tomu tak není, musí společnost použít i jiné zdroje než své závazky, což je pro společnost nevýhodné, podle konkurence pokud bude firma zákazníkům nabízet horší podmínky než konkurence, hrozí odliv zákazníků směrem ke konkurenci, proto by firma měla splatnost obchodního úvěru odvodit podle splatnosti obvyklé u konkurenčních firem (PAVLÍKOVÁ, 1998, s. 208). Využití skonta za včasnější platbu znamená, že zákazník zaplatí za dodávku dříve, než byla dohodnutá standardní splatnost a za to dostane určitou slevu. Pozitivní efekty pro dodavatele jsou v zásadě tři: menší objem pracovního kapitálu, který by bylo potřeba financovat, snížení rizika vzniku nedobytných nebo pozdě hrazených pohledávek, menší administrativní náklady spojené se sledováním, popř. vymáháním pohledávek. Negativním efektem pro dodavatele je snížení ceny výrobku (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 452). 15

17 Skonta budou pravděpodobně využívat odběratelé, kteří mají dostatek volných finančních zdrojů. Naopak kapitálově slabí zákazníci plně využijí celého odkladu splatnosti k financování svého hotovostního cyklu. Prakticky systém skont funguje tak, že ve smlouvě nebo na faktuře je uvedena platební podmínka např. 5/10, netto 70. To znamená, že pokud odběratel uhradí fakturu do 10 dnů od jejího vystavení, má nárok na skonto ve výši 5 % z celkové ceny na faktuře. Když skonto nevyužije, platí plnou cenu (netto) do 70 dnů, což je standardní odklad splatnosti (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 452). Výši nabízeného skonta stanovuje dodavatel tak, aby pro něj byla přínosem a stimulovala odběratele k jeho využití. Skonto v uvedeném případě bylo stanoveno na 5/10, netto 70. Pokud zákazníci využijí skonta, nemusí dodavatel čerpat žádné úvěry pro financování pracovního kapitálu. Proto se nabízí porovnání nákladů na skonto s náklady na čerpání úvěrů. Finanční náklady představují 5 % za uspíšení úhrady o 60 dní (70 mínus 10 dní). To je ekvivalentní 30 % p.a. (5 % za 2 měsíce odpovídá 30 % za 12 měsíců). Je evidentní, že 30 % p. a. jsou velmi vysoké náklady na kapitál. Avšak již dříve bylo uvedeno, že využití skont má i další přínosy pro dodavatele než pouze přínosy finančního charakteru (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 453). Výpočet reálné výše skonta p. a. podle KISLINGEROVÉ: D = ND. 360 /( T 2 T 1 ) kde D je reálná výše skonta p.a. (Discount), ND nominální výše skonta (Nominal Discount), T 1 doba pro využití skonta, T 2 standardní doba splatnosti bez skonta. 16

18 Rozhodnutí o poskytování obchodního úvěru Rozhodování o poskytování obchodního úvěru znamená komu a za jakých podmínek bude obchodní úvěr poskytnut. U budoucích zákazníků je důležité nejprve ověřit bonitu zákazníka. Postup při ověření bonity zákazníka shrnuje KISLINGEROVÁ (2007, s. 441) konceptem 6C. 1. Capital (kapitál). Jaký má zákazník kapitál, bude schopen platit? 2. Charakter (reputace). Jaká je platební morálka zákazníka, platí dodavatelům včas, je spolehlivý? Jaká byla platební morálka zákazníka v minulosti? Kdo společnost řídí, kdo ji vlastní? Jaká je pověst zákazníka v oboru? 3. Capacity (kapacita). Má zákazník dostatečné kapacity pro podnikání,dostatek lidí? Jak zkušený management zákazník má, jak dlouho podniká? 4. Conditions/Circumstances (podmínky/okolnosti). Jaké jsou vnější podmínky, ve kterých zákazník podniká a jaká je konkurenční pozice? Jak je zákazník závislý na změnách v ekonomice? 5. Coverage (pojištění). Jak je zákazník pojištěn, například proti živelním katastrofám, dopadu přerušení provozu, čelí kurzovým, technickým rizikům? 6. Collateral (zajištění). Jaké zajištění zákazník nabízí, slouží jeho majetek jako zajištění bankám nebo jiným firmám? Výše uvedeným rizikovým faktorům nemusí být přikládán velký význam, pokud je zákazník pravidelným odběratelem. V tomto případě bude zdrojem platební morálka zákazníka v minulosti, když s dodavatelem obchodoval. Proto je důležité, aby informace o platební historii zákazníků byla pečlivě zaznamenávána (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 441). 17

19 Problémem je ověření bonity nového zákazníka, se kterým společnost nemá žádné zkušenosti. Existuje spousta možností, jak důležité informace o zákazníkovi zjistit: 1. V databázích na internetu, které jsou volně k dispozici. Tabulka č. 1: Databáze na internetu Obchodní rejstřík Administrativní registr ekonomických subjektů Živnostenský rejstřík, informace o provozovnách Ministerstvo financí, ověření plátcovství DPH Nahlížení do katastru nemovitostí Registr dlužníků Databáze pohledávek za dlužníky z ČR i SR Zdroj: Práce autora podle zdroje PILÁTOVÁ, RICHTER (2009, s. 9) 2. Referenční agentury. Dun and Bradstreet patří celosvětově mezi nejznámější. Coface Incredit Czechia je zároveň inkasními agenturou, Albertina Data a Credit Info poskytují informace o platební morálce podniků. 3. Další údaje o firmách. Nabízí obchodní věstník v tištěné nebo elektronické verzi (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 442). 4. Banky a obchodní partneři. Banky mohou na základě získaných údajů poskytovat tzv. bankovní informace o platební morálce klienta, ať už pozitivní, nebo negativní. 5. Samotný zákazník. Zákazník, který chce získat dodavatelský úvěr, by měl o sobě poskytnout žádané informace. 6. Zpráva obchodního zástupce. Osobní návštěvou může obchodní zástupce zjistit informace, které nelze získat jinak než osobním kontaktem a napoví více například o finanční situaci zákazníka (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 442). 18

20 7. Detektivní kancelář. Při využití služeb detektivní kanceláře je důležité zvážit její spolehlivost a cenu za získané informace, které obvykle nelze ověřit (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 442). Rozhodnutí o úvěru Na základě analýz současných i budoucích zákazníků se může společnost rozhodnout, zda poskytnout či neposkytnout odběrateli obchodní úvěr. Tabulka č. 2: Rozhodnutí o úvěru Zisk/ztráta Úvěr poskytnut Zákazník zaplatí (p) Zisk Zákazník nezaplatí (1- p) Ztráta Úvěr zamítnut 0 Zdroj: Práce autora podle zdroje PAVLÍKOVÁ (1998, s. 217) Tabulka uvádí dvě možnosti: podnik úvěr poskytne - zákazník pak s pravděpodobností p zaplatí a podnik bude mít zisk. Existuje i pravděpodobnost 1 - p, že zákazník nezaplatí. V tomto případě bude podnik mít ztrátu, podnik úvěr neposkytne, a potom nebude mít ani ztrátu ani zisk. Očekávaný zisk z poskytnutí úvěru se pak vypočítá jako: oček. zisk = p * zisk (1 - p) * ztráta = p * (výnosy náklady) (1 - p) * (náklady) Úvěr může být poskytnut, když očekávaný zisk je větší než nula (PAVLÍKOVÁ, 1998, s. 217). Stanovení limitů Po rozhodnutí, zda dodavatelský úvěr poskytnout, je třeba určit jeho výši. Smyslem stanovení limitů dodavatelského úvěru není přesně spočítat, jaký dluh si může odběratel dovolit. Spíše jde o stanovení úrovně, která je z obchodního hlediska opodstatněná, která umožní zákazníkovi rozumný rozvoj a tím i růst objednávek a jejich splácení. Zohlednění objektivního rizika zákazníka má menší význam (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 446). 19

21 Záruky za dodavatelský úvěr Při poskytování dodavatelského úvěru novému nebo jinak rizikovému odběrateli je vhodné požadovat záruky za poskytnutý dodavatelský úvěr. Obecnými formami zajišťování pohledávek jsou právní instituty jako např. zástavní právo, zastavení pohledávky, postoupení pohledávky, zadržovací právo, různé formy ručení (osobního či reálného), uznání závazku (dluhu) a smluvní pokuta (VALACH, 1999, s. 139). Zástavní právo k věcem. Zastavovat lze nemovitosti (vklad do katastru nemovitostí) i věci movité odevzdané do úschovy k třetí osobě (uschovateli). Zástavní právo slouží jak k zajištění pohledávky, tak k zajištění jejího příslušenství v případě jejich řádného a včasného nesplnění. Zástavní právo vzniká na základě písemné smlouvy, tzv. dobrovolné, smluvní zástavní právo, nebo na základě schválené dědické dohody nebo ze zákona (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 20). Uznání závazku (dluhu). Občanskoprávní vztahy upravuje 558 občanského zákoníku uznání dluhu, obchodní závazkové vztahy upravuje 323 obchodního zákoníku uznání závazku. Uznání závazku vyžaduje písemnou formu, jako jiný působ uznání závazku se považuje placení úroků a popř. částečné plnění. Uznání závazku má účinek i na promlčenou pohledávku (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 19, 20). Postoupení pohledávky. Jedná se o běžně využívaný instrument v aktuální podnikatelské praxi upravený v 524 a násl. občanského zákoníku. Účelem je zajistit prostřednictvím postoupené pohledávky splnění jiné pohledávky, anebo zajištění hotových peněžních prostředků, jeví-li se postupovaná pohledávka za dlužníkem jako dlouhodobá. Při postoupení pohledávky za dlužníkem jiném subjektu (věřiteli) za úplatu musí postupující subjekt počítat s jistým skontem, např. 10,2 % z hodnoty pohledávky, jako odměnou za realizaci obchodu (přebírající převezme riziko, že ani jemu se nepodaří pohledávku za dlužníkem vymoci) (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 22). 20

22 Ručení. Zajišťovací prostředek je zvlášť upraven pro oblast občanskoprávních vztahů ( 546 až 550 občanského zákoníku) a zvlášť pro oblast obchodních závazkových vztahů ( 303 až 312 obchodního zákoníku). To znamená, že pokud se týká ručení, použití úpravy občanského zákoníku na vztahy mezi podnikateli při jejich podnikatelské činnosti nepřichází v úvahu.význam ručení se zvyšuje tím, že dochází k rozšíření okruhu majetku, ze kterého může věřitel uspokojit svoji nesplacenou pohledávku, nejčastěji např. proto, že majetek dlužníka není dostatečný, aby nárok věřitele pokryl (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 21). Smluvní pokuta. Právní úprava zajištění závazku smluvní pokutou je provedena v 544 až 545 občanského zákoníku a s odchylkami, které stanoví obchodní zákoník v 300 až 302, platí i pro obchodní závazkové vztahy. Maximální výši smluvní pokuty nestanoví ani jeden z výše uvedených předpisů. Z toho lze vyvozovat, že je zcela závislá na vůli a dohodě smluvních stran. Měla by být přiměřena významu a hodnotě uzavíraného obchodu a neměla by se příčit dobrým mravům (pod sankcí neplatnosti) (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 20). Pohledávky se jistí i opatřeními v platebním styku jako např. placení akreditivem, dokumentárními platbami, směnkami, šeky, bankovními akcepty či zárukami (VALACH, 1999, s. 139). Akreditiv (otevření). Ačkoliv obchodní zákoník v 682 až 691 neřadí akreditiv mezi prostředky k zajištění závazku, lze konstatovat, že použití akreditivu při uskutečňování obchodních plateb dává věřiteli vyšší stupeň jistoty než přímý platební styk. Podstata této formy placení peněžitého závazku spočívá v tom, že smlouvou o otevření akreditivu se zavazuje banka příkazci (dlužníkovi), že poskytne určité plnění oprávněnému věřiteli (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 23). 21

23 Směnka. Podrobná úprava směnky, pravidel jejího použití a vymáhání směnečných práv je provedena v zákoně č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový, ve znění pozdějších předpisů (PILÁTOVÁ, RICHTER, 2009, s. 23). Směnku můžeme charakterizovat jako dlužný cenný papír obsahující zákonem předepsané náležitosti. Směnka představuje abstraktní závazek. Abstraktní závazek spočívá v tom, že nároky oprávněných majitelů směnky nejsou vázány na příčinu vzniku závazku. Jestliže se dlužník cítí nezavázán k zaplacení směnky, musí u soudu prokázat nesplnění formálních náležitostí směnky (absolutní námitky) nebo obsahových náležitostí, např. ve smyslu vadné dodávky (relevantní námitky). Základní členění směnek: směnka vlastní obsahuje bezpodmínečný písemný závazek výstavce uhradit určitou částku oprávněnému majiteli směnky. Směnečník se k této povinnosti zavazuje jen tehdy, pokud směnku akceptoval (MAREK a kol., 2009, s. 336). Zvláštní druh směnky cizí představuje směnka cizí na vlastní řad, v níž je výstavce totožný s osobou, jíž má být podle směnky zaplaceno. Dalším zvláštním druhem cizí směnky je zastřená směnka vlastní, kde vystupuje výstavce a směnečník jako jedna a táž osoba. Používání směnky v dodavatelskoodběratelských vztazích má ještě své další nesporné výhody. Především banky nabízí zprostředkování celé řady operací se směnkami, např. aval, akcept nebo eskont směnky (MAREK a kol., 2009, s. 337). Bankovní záruka. Bankovní záruka je upravena obchodním zákoníkem v 313 a následujících. Ten ji definuje takto: Bankovní záruka vzniká písemným prohlášením banky v záruční listině, že uspokojí věřitele do výše určité peněžní částky podle obsahu záruční listiny, jestliže určitá třetí osoba (dlužník) nesplní určitý závazek nebo budou splněny jiné podmínky stanovené v záruční listině. Často se stává, že odběrateli vystaví bankovní záruku jeho banka, kterou však dodavatel nezná nebo k ní nemá důvěru. Potom může do vztahu vstoupit banka dodavatele (tzv. potvrzující banka), která odběrateli potvrdí záruku banky odběratele. Banky, které vystavují záruky, si prověřují schopnost svého klienta dostát svým závazkům a podle toho stanoví výši, do jaké budou schopny za něj ručit (KISLINGEROVÁ, 2007, s. 448). 22

Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu

Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu Je nárok podniku na příjem peněžních prostředků od jiného subjektu Důvody vzniku pohledávky: - z obchodního styku - ke společníkům - k zaměstnancům -k orgánům FÚ - k sociálnímu a zdravotního zabezpečení

Více

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta

Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Univerzita Karlova v Praze Evangelická teologická fakulta Základy práva, 11. května 2015 Přehled přednášky Poskytovatelé úvěrů a zápůjček Banky Nebankovní instituce Lichváři a jim podobná individua Nejčastější

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

II. Externí zdroje financování krátkodobé

II. Externí zdroje financování krátkodobé II. Externí zdroje financování krátkodobé Krátkodobé externí zdroje I) Z hlediska zdrojů: jedná se o finanční zdroje splatné do 1 roku II) Z hlediska objektu financování: Jedná se o financování OM: Vybavení

Více

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

FreeTel, s.r.o. CZ24737887 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název FreeTel, s.r.o. IČ 24737887 DIČ CZ24737887 datum vzniku 20.09.2010 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.11.2011 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Město Hlinsko Směrnice č. 1/2011/OVV pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek vydaná v souladu s ust. 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Část I. Základní

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti.

a) Není-li dohodnuto kupujícím a prodávajícím jinak, jsou uvedené kupní ceny, vycházející z platného ceníku prodávajícího, účtovány v hotovosti. Všeobecné obchodní, dodací a servisní podmínky společnosti TONSTAV-SERVICE s.r.o. Společnost TONSTAV - SERVICE s.r.o., se sídlem v Českých Budějovicích, Okružní 630, PSČ 370 01, IČ: 63907887, zapsaná v

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Společnost: SOFTLINK s.r.o. Tomkova 409 278 01 Kralupy nad Vltavou IČO: 27109682 Všeobecné obchodní podmínky zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 96937, jednající

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.)

Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) 4. Účtování cenných papírů Druhy cenných papírů: - majetkové (akcie, podílové listy) - dlužné (dluhopisy, hyp.zástavní listy, směnky, ad.) Cenné papíry členění (v souladu s IAS 39) : k prodeji k obchodování

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 8. KAPITOLA: KRÁTKODOBÝ A DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK. MAJETKOVÉ A DLUŽNÉ CENNÉ PAPÍRY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět Název učebního materiálu Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.13

Více

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

TRUCK UNION, spol. s r.o. CZ49192477 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název TRUCK UNION, spol. s r.o. IČ 49192477 DIČ CZ49192477 datum vzniku 09.11.1993 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 01.01.1994 nespolehlivý plátce

Více

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled -

Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Šikanózní insolvenční návrhy - praktický pohled - Mgr. Dušan Sedláček 14. dubna 2015 Shrnutí prezentace Šikanózní insolvenční návrh Účinky (šikanózního) insolvenčního návrhu Statistické údaje o insolvenčních

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy:

Preambule. Článek I. Vymezení pojmů. Pro účely těchto Principů se vymezují následující pojmy: Principy prodeje nemovitostí č.p. 1334 a 1335 U Smaltovny 22 a 20 na pozemku parc. č. 1451, 1448 a pozemků parc. č. 1451, 1448, 1450, 1449, vše k.ú. Holešovice, oprávněným nájemcům, formou převodu vlastnictví

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

Pro správu a vymáhání pohledávek

Pro správu a vymáhání pohledávek Vnitřní předpis města Dvůr Králové nad Labem č. 3/2015 Pro správu a vymáhání pohledávek Čl. 1 Předmět 1. Vnitřní předpis (dále jen předpis) stanovuje postup při správě a vymáhání peněžitých pohledávek

Více

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004

V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 V. Příloha ke konsolidované účetní závěrce k 31. 12. 2004 0. Vymezení konsolidačního celku 0.0. Konsolidující účetní jednotka Interhotel Olympik, a.s. Sokolovská 138 Praha 8 IČ 45272271 ) Název a sídlo

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o.

Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. Všeobecné obchodní podmínky ELSO system spol. s r.o. 1 Všeobecné ustanovení (3) Tyto Všeobecné obchodní podmínky společnosti ELSO system spol. s r.o. se sídlem ve Fryštáku, Zlínská 419, IČ:60748303(dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011

Příloha k účetní závěrce SBD START, stavební bytové družstvo k 31. 12. 2011 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou 500/2002 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu:

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_09_OBČANSKÉ SOUDNÍ ŘÍZENÍ_P1-2 Číslo projektu:

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky

Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky Krátkodobé cenné papíry a Skonto obsah přednášky 1) Vybrané krátkodobé cenné papíry 2) Skonto není cenný papír, ale použito obdobných principů jako u krátkodobých cenných papírů Vybrané krátkodobé cenné

Více

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush

Komunikace firmy s bankou. V době krize Připraveno Olgou Trush Komunikace firmy s bankou V době krize Připraveno Olgou Trush Druhy financování vnitřní/interní (zisk, odpisy) vnější/externí (vklady, podíly): vlastní zdroje základní kapitál cizí zdroje obligace, úvěry

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

RUBELIT, s.r.o. CZ49969277 560 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název RUBELIT, s.r.o. IČ 49969277 DIČ CZ49969277 datum vzniku 07.01.1994 základní kapitál 560 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 07.03.1994 nespolehlivý plátce DPH Firma

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011

Předlužení a oddlužení. Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení a oddlužení Finanční gramotnost v praxi Praha, Konferenční centrum City 27. května 2011 Předlužení Předlužení - pojem podle ins.zákona - 3 odst. 3 /objektivní více hledisko/ věřitelů, souhrn

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s.

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany. Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o.s. KUPNÍ SMLOUVA (dále jen Smlouva ) uzavřená dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Občanský zákoník ). Smluvní strany Regionální poradenské a vzdělávací

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ

ČÁST I / ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ČESKÝCH PŘEDPISŮ 2) informace o účetních zásadách, metodách oceňování a způsobech odpisování 3) doplňující informace k rozvaze a k výkazu zisku a ztráty je třeba vysvětlit každou významnou položku či skupinu položek, pohledávky

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky obchodní společnosti ZEO TRADE, s.r.o. se sídlem Záhoří ll, PSČ 398 l8 Záhoří u Písku, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI

SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI SMLOUVA O ÚVĚRU A JEHO ADMINISTRACI I. SMLUVNÍ STRANY Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p., PSČ Město (dále jako Úvěrující ) a Jméno příjmení rodné číslo: / trvale bytem: ulice č.p.,

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku

Dvořák - střechy s.r.o. CZ27536459 200 000 CZK. Firma není v insolvenci či úpadku. Firma není v likvidaci. Firma nemá exekuce z Obchodního věstníku základní údaje registrovaný název Dvořák - střechy s.r.o. IČ 27536459 DIČ CZ27536459 datum vzniku 02.04.2008 základní kapitál 200 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 02.05.2008 nespolehlivý plátce

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM:

VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: VYDÁNÍ EXEKUČNÍHO TITULU SOUDEM: I. V RÁMCI STANDARDNÍHO ŘÍZENÍ II. V TZV. ZKRÁCENÉM ŘÍZENÍ I. PLATEBNÍ ROZKAZ (PR) II. SMĚNEČNÝ A ŠEKOVÝ PLATEBNÍ ROZKAZ (S/Š PR) J SOUD MŮŽE ROZHODOVAT STANDARDNÍM ZPŮSOBEM:

Více

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje

FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. základní údaje základní údaje registrovaný název FRONTIER COMPONENTS, s.r.o. IČ 25650432 DIČ CZ25650432 datum vzniku 04.03.1998 základní kapitál 100 000 CZK plátce DPH Firma je plátcem DPH od 12.07.2006 nespolehlivý

Více

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš

Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš Šikanózní insolvenční návrhy Mgr. Dušan Sedláček JUDr. Ing. Ivan Barabáš 8. prosince 2010 Úvodní shrnutí prezentace 1. Šikanózní insolvenční návrh 2. Zahájení insolvenčního řízení (srovnání různých právních

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná..

SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 1... se sídlem., za níž jedná.. SMLOUVA O DÍLO č.. dle 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 1.... se sídlem., za níž jedná.. Výpis z obchodního rejstříku tvoří přílohu této smlouvy č.1 (dále jen Objednatel

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Poplatky za bankovní záruky

Poplatky za bankovní záruky Sdělení Ministerstva financí k aplikaci ustanovení 25 odst. 1 písm. w) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb. a zákona č. 296/2007 Sb. Referent: Ing. Martincová, tel.

Více

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013

Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK Pohledávky 1. běh Prosinec 2013 Odborné školení v rámci projektu Odborné vzdělávání zaměstnanců společnosti RILEXTRADERS reg.č.: CZ.1.04/1.1.02/94.01311 Vymáhání pohledávky v soudním

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ZA 1. POLOLETÍ 2015 10. srpna 2015 OBSAH 1. PŘEHLED HLAVNÍCH UKAZATELŮ HOSPODAŘENÍ... 3 2. VÝNOSY A NÁKLADY... 4 3. ROZVAHA... 6 4. POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY... 7 5. FINANČNÍ

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky

KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE. III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky KOMORA SPECIALISTŮ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ A INSOLVENCI V ČESKÉ REPUBLICE III. velké ucelené vzdělávání insolvenčních správců České republiky SEMINÁRNÍ PRÁCE NA TÉMA: Pohledávky a závazky v účetnictví podniku

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby

Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Příloha č. 5 Zásad Podmínky pro zajištění nájemného a úhrad za služby Zajištění dlužného nájemného a úhrad za služby Byty Čl. I. Preambule 1) Část A. upravuje postup, kterým Městská část Praha 15 zabezpečuje

Více

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o.

DETAILY OBJEDNÁVKY REŠERŠOVANÁ SPOLEČNOST. DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník: Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. Kreditní informace Coface Czech Credit Management Services, spol. s r.o. email: info-cz@coface.com 30.03.2015 12:15 document id: 1741187-3-P01-1.12.6-16244 DETAILY OBJEDNÁVKY DETAILY OBJEDNÁVKY: Zákazník:

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení

Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Pokyny k vyplnění formuláře návrh na povolení oddlužení Návrh na povolení oddlužení může být podán dlužníkem zároveň i jako insolvenční návrh (první úkon v insolvenčním řízení) nebo následně po podání

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č.

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. Smlouva o poskytování služeb elektronických komunikací na síti G-NET č. 1/5 SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ NA SÍTI G-NET č. (dále jen smlouva ), uzavřená podle ustanovení 63 a násl.

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více