GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 05 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO

2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

3 Ladislav Plánka, Brno 2006

4

5 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Státní mapová díla R Vymezení státních mapových dl (116/1995) Mapa eské republiky 1: Vojenská topografická mapa Generální štábu AR Standardy NATO Mapová tvorba AR Základní mapa R SMO Katastrální mapy Autorská ochrana státních mapových dl Vymezení státních mapových dl (430/2006) Státní mapa 1: Ostatní státní mapová díla Tematické a úelové mapy státního mapového díla R Úelové a speciální verze Základní mapy R Úelové a speciální mapy na bázi vojenských topografických map Úelové mapy velkých mítek Základní úelové mapy Úelové mapy podzemních prostor Dlní mapy Ostatní úelové mapy Tematické mapy R Fyzicko-geografické mapy Geologické mapy Pedologické mapy Geomorfologické mapy Klimatické mapy Hydrologické mapy Biogeografické mapy Obecn fyzickogeografické mapy Socio-ekonomické mapy Tyflokartografická díla eské (eskoslovenské) atlasy Ottv zempisný atlas Atlas republiky eskoslovenské Politicko-hospodáský atlas svta (63) -

6 Kartografie a základy GIS Modul Kapesní atlas svta eskoslovenský vojenský atlas a Vojenský zempisný atlas Atlas eskoslovenských djin Atlas eskoslovenské socialistické republiky Školní atlasy (Jednotná soustava školních kartografických pomcek) Atlas Slovenské socialistické republiky Velký atlas svta Autoatlasy Tematické atlasy Svtová mapová díla Mezinárodní mapa svta Mapa svta Mapy svta národních vydání Mezinárodní digitální kartografická díla Závr Shrnutí Studijní prameny (63) -

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Nejobtížnjším úkolem pedagoga v oblasti kartografie je podle mne seznamování student s aktuálními kartografickými díly. Jejich produkce, pedevším v komerní sfée, pedstavuje znanou variabilitu druh v krátkých asových úsecích, stejn jako velkou etnost vydání jednoho druhu, jež samozejm nejsou zcela identická. Obdobné problémy, i když ne tak horké platí pro státní mapová díla. Modul 05 má za cíl pedevším pedstavení státních mapových dl eské republiky po roce Požadované znalosti Studium konkrétních kartografických dl se neobejde bez základních teoretických znalostí uvedených postupn v modulech Aktuální státní mapová díla je však také teba studovat v kontextu historického vývoje dl tohoto druhu, a proto by bylo teba alespo orientan zvládnout i modul Doba potebná ke studiu Pro zvládnutí celého rozsahu pedmtu jsou v denním studiu plánovány jen v letním semestru 3 hodiny pednášek a 3 hodiny cviení. Pi délce trvání semestru 13 týdn to odpovídá 13 x 6, tj. 78 hodin ízeného studia pro všechny moduly. Prezentovaný rozsah látky proto není zvládnutelný bez samostudia a urité specializace, která je závislá na konkrétním zamení studenta, resp. jeho bakaláské práce. 1.4 Klíová slova Druhy aktuálních státních mapových dl, jejich geodetické a kartografické základy a principy nomenklatury. - 7 (63) -

8

9 Státní mapová díla R 2 Státní mapová díla R 2.1 Vymezení státních mapových dl (116/1995) Tvorba, obnova a vydávání kartografických dl jsou podle zákona. 200/1994 Sb., o zemmictví, ve znní pozdjších pedpis, zaazeny mezi výsledky kartografických inností a souhrnn náleží do oboru zemmictví. Státní mapová díla jsou výsledkem zemmických inností, souvisle zobrazují území podle jednotných zásad a jsou vydávána orgánem státní správy ve veejném zájmu. Rozdíl mezi zemmickými výsledky ve veejné zájmu a pro vlastní potebu stanovuje výše uvedený zákon v ustanovení svého 4. Zákon NR. 359/1992 Sb., o zemmických a katastrálních orgánech, v platném znní, ustanovuje produkci základních a tematických státních mapových dl do psobnosti ÚZK. Státní tematická mapová díla, závazná na celém území státu, mohou být vydávána ve veejném zájmu po dohod s ÚZK i jiným ústedním orgánem státní správy. ÚZK je na úseku zemmictví poven zajišováním a koordinací mezinárodní spolupráce. ÚZK, ústední orgán státní správy geodézie, kartografie a katastru nemovitostí, je oprávnn povit vydáváním základních státních mapových dl Zemmický úad. Zemmický úad je orgán státní správy zemmictví s celostátní psobností. Novelou. 107/1994 Sb. zákona NR. 359/1992 Sb. je poven správou Základní báze geografických dat (ZABAGED). Ministerstvu obrany písluší vymezení obsahu, prostoru a zpsobu výkonu zemmických inností pro poteby obrany státu. Tento ústední orgán spravuje výsledky zemmických inností urené pro obranu státu. Státní mapová díla byla poprvé podrobnji podle úelu svého užití rozlišena Naízením vlády eské republiky z , jež vyšlo ve Sbírce zákon. 116/1995 (str ). Naízení stanovila krom státních mapových dl závazných na celém území státu a zásad jejich používání také závazné geodetické referenní systémy. Pedmtné naízení vlády stanovilo pro orgány veejné správy výjimku pro užívání topografických map Ministerstva obrany platnou do 31. prosince V Naízení vlády se v souladu s 17 odst. 2 Zákona. 200/1994 Sb. o zemmictví a o zmn a doplnní nkterých zákon souvisejících s jeho provedením naizují: 1 - Geodetické referenní systémy, jimiž jsou pro zemmické innost: a) svtový geodetický referenní systém 1984 (závazná zkratka WGS84 1 ) 1 WGS84 je na území R definován: technologiemi kosmické geodezie s primárními parametry a= m, GM= x 10 8 m 3 s -2, J 2 = x 10-8, ω= x rad s -1 a odvozenou konstantou f=1:298, , kde a je délka hlavní poloosy hladinového elipsoidu, GM je geocentrická gravitaní konstanta, J 2 je dynamické zploštní Zem, ω je nominální úhlová rotace Zem a f je zploštní hladinového elipsoidu. Mercatorovým univerzálním konformním válcovým zobrazením v 6 o poledníkových pásech, - 9 (63) -

10 Kartografie a základy GIS Modul 05 b) evropský terestrický systém (ETRS 2 ) c) souadnicový systém Jednotné trigonometrické sít katastrální (S-JTSK 3 ) d) souadnicový systém 1942 (S-42 4 ) e) výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv 5 ) f) tíhový systém 1995 (S-Gr95 6 ) Pi zpesnní závazných geodetických referenních systém na základ nových mení a výpot se v jejich názvu a závazné zkratce mní nebo dopluje letopoet. Podle 2 byla Státními mapovými díly (SMD) závazn: a) katastrální mapy (viz 17 písm. g) zákona NR. 344/1992 Sb. o Katastru nemovitostí R (katastrální zákon) b) Státní mapa 1: odvozená (SMO) souborem vyrovnaných souadnic výchozích bod nadazené sít nultého ádu. 2 ETRS je na území R definován: technologiemi kosmické geodezie a konstantami, které jsou souástí program mezinárodních zpracovatelských center, referenním rámcem vybraných bod JTSK, jejichž pravoúhlé geocentrické souadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referennímu rámci (European Terrestrial Reference Frama), epoše elipsoidem geodetického referenního systému 1980 s konstantami a = m, f = 1:298, , kde a je délka hlavní poloosy a f je zploštní. 3 S-JTSK je definován: Besselovým elipsoidem z roku 1841 s parametry a = ,15508 m, b = ,96290 m, kde a je délka hlavní poloosy a b je délka vedlejší poloosy, Kovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, souborem souadnic z vyrovnání trigonometrických sítí. 4 S-42 je definován: Krasovského elipsoidem z roku 1940 s parametry a = m, i = 1:298,3, kde a je délka hlavní poloosy a i je zploštní Gaussovým píným konformním válcovým zobrazením v 6 poledníkových pásech v Krügerov úprav souborem souadnic bod z mezinárodního vyrovnání astronomicko-geodetických sítí 5 Výškový systém Bpv je definován: výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice moského vodotu v Kronštadtu souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelaních sítí 6 Tíhový systém 1995 je definován: hladinou a rozmrem sít, které jsou odvozeny z absolutních tíhových mení v mezinárodní gravimetrické síti souborem hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sít (63) -

11 Státní mapová díla R c) Základní mapa eské republiky (ZM) 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: a 1: d) Mapa eské republiky 1: e) vojenské topografické mapy (TM) 1:25 000, 1:50 000, 1: , 1: , 1: a 1: f) tematická mapová díla vytvoená pro celé území státu na podklad ZM a TM SMD uvedená pod písmeny a) - d) a tematická mapová díla vytvoená pro celé území státu na podklad ZM se zobrazují v souadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv 7 a jsou urena pro veejné využití. Tvorbu a údržbu tchto map (u tematických map pak jejich topografického obsahu) zajišuje resort eského úadu zemmického a katastrálního. SMD uvedená pod písmeny e) a tematická mapová díla vytvoená pro celé území státu na podklad TM se zobrazují v souadnicovém systému S-42 pi užití WGS84 a výškovém systému Bpv a jsou urena pedevším pro poteby obrany státu 8. Jejich tvorbu a údržbu zajišuje resort Ministerstva obrany R. SMD jsou vytváena, obnovována a vydávána v grafické nebo digitální form Mapa eské republiky 1: Mapa eské republiky 1: pedstavuje pehlednou topografickou mapu, zobrazující na jednom mapovém listu celé území R s píhraniními oblastmi všech sousedních stát. Mže být využívána jako nástnná (formát 104 x 69 cm) nebo jako píruní (složená do formátu A4). Je konstruována v obecném konformním kuželovém zobrazení (Kovákovo). Vyšla poprvé v roce Je vytištna v osmi barvách. poskytuje pehled o sídlech, silniní a železniní síti, administrativním lenní státu, vodstvu, lesích a orografickém lenní státu Vojenská topografická mapa Generální štábu AR V roce 1999 byla eská republika pijata do vojenského svazku NATO (North Atlantic Treaty Organization), což se samozejm dotklo i vojenských kartograf, kteí byli postaveni ped urgentní úkol pizpsobit svá vojenská mapová díla standardm NATO. Byla navázána spolupráce s topografickými a geografickými službami armád NATO a stát zapojených do akce Partnerství pro mír (PfP), zejména však s Vojenskou geografickou agenturou ozbrojených sil USA (Defense Mapping Agency DMA), zmnnou pozdji na Národní 7 Geodetický referenní systém jadranský lze používat pi vyhotovování zemmických podklad a dokumentací využívaných ve veejném zájmu pro výkon státní správy nejpozdji do roku 2000 na poíních polygonových poadech na území celé R, v revíru Ostravskokarvinských dol, a.s. v okresech Karviná a Frýdek-Místek, v revíru Sokolovské uhelné, a.s. ve Vesové, v revíru Diamo, s.p. ve Stráži pod Ralskem, v okresech Praha-západ a Plze-msto, v hlavním mst Praze, Plzni, Hodonín, Kromíži, Novém Mst na Morav a ve Žáru nad Sázavou. 8 Podle zákona. 102/1971 Sb. O ochran státního tajemství, ve znní zákona. 383/1990 Sb. a zákona. 558/1991 Sb. Lze tato mapová díla použít též pro úely veejného užití, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (63) -

12 Kartografie a základy GIS Modul 05 przkumnou a mapovací agenturu (National Imagery and Mapping Agency NIMA), která je odpovdná za geografické zabezpeení a podporu. Podle vládního naízení 116/1995 Sb. jsou i vojenské mapy státním mapovým dílem, piemž ve své základní verzi jsou dílem veejným, tj. neutajovaným. Lze pedpokládat, že se s kartografickými standardy NATO budou setkávat i civilní uživatelé tchto map. Navíc zejm sehrají tyto standardy roli sjednocujícího faktoru v oblasti geodetických a kartografických základ a ovlivní i vývoj civilní kartografie v oblasti státních mapových dl. Na míst je i poznámka, že standardizaci v této oblasti uvítají zejména pracovišt pracující s moderními technologiemi GIS (geografický informaní systém), která se ve svých zákaznických softwarových aplikacích potýkají s nabídkou geodetických souadnicových systém a kartografických projekcí v rozsahu nkolika desítek elipsoid a kartografických zobrazení a stovek jejich vzájemných kombinací. Po stránce organizaního zabezpeení transformace mapových a ostatních geografických produkt do forem plných standard NATO byly zízena Geografická služba Armády eské republiky (GeoSL AR), která je v Odboru vojenské geografie a hydrometeorologie v rámci své odborné psobnosti ídicí ástí na strategickém stupni velením zodpovídající za komplexní systémový rozvoj geografického zabezpeení obrany eské republiky. Výkonnou složkou je Vojenský geografický a hydrometeorologický úad v Dobrušce urený ke komplexnímu geografickému a hydrometeorologickému zabezpeení ozbrojených sil eské republiky. Veškerá innost a opatení v oblasti vojenské mapové tvorby v souasné dob vycházejí ze zákona. 200/1994 Sb., o zemmictví, z výše zmínného naízení vlády, 116/1995 Sb, naízení Náelníka generálního štábu Armády eské republiky. 34/1997 a Geografické politiky NATO. Základní prvky interoperability mapové tvorby byly splnny pevodem geodetických základ do svtového referenního systému WGS84 (World Geodetic System) a zavedením kartografického zobrazení UTM (Universal Transvers Mercator) spolu s hlásnými systémy GEOREF (World Geographic Reference Systems) a MGRS (Military Grid Reference System). Dnem je pak podle Naízení Náelníka generálního štábu Armády eské republiky (NGŠ AR). 18/2005 soustava tchto standard pro vojenské mapy AR závazná a stejným dnem se ruší v AR používání geografických produkt zpracovaných v S- 42/ Standardy NATO Za standardy NATO se považují: Geodetické datum ED 50 (European Datum 1950, referenní plocha Hayfordv e1ipsoid), s použitím zejména v Západní Evrop i WGS 84 (referenní plocha elipsoid WGS84), s použitím zejména v technologiích sbru dat na bázi GPS (Global Positioning System), Mercatorovo píné válcové konformní zobrazení (UTM) v šestistupových poledníkových pásech, Jednotná hlásná sí (MGRS) k jednoznané lokalizaci objekt v rovinné souadné síti UTM (63) -

13 Státní mapová díla R Ihned po ukonení druhé svtové války byly nmeckou armádní geografickou službou využity soustedné koistní geodetické podklady evropských zemí k definování kontinentálního geodetického systému, jehož tžištm byla stední Evropa. Prostednictvím etzc byly spojeny národní trigonometrické sít prakticky od Francie po západní ást evropské ásti Ruské federace, peneseny a vyrovnány na tehdy ješt mezinárodn používaném Hayfordov elipsoidu se základním bodem triangulace v Postupimi. K tomu byl zpracován a vydán seznam tížnicových odchylek a zkonstruován prbh (obecný) geoidu astronomickou nivelací. Tehdejší americká topografická služba tchto výsledk využila k definici tzv. evropského geodetického systému 1950 European Datum 1950 (ED 50) a s využitím dalších výsledk geodetických mení je rozšíila na další zem západní, jižní a severní Evropy, Blízkého východu a severní Afriky (pozdji s využitím existujících stupových mení až do Pední Indie a jižní Afriky). Tento geodetický systém byl široce využíván i pro civilní potebu vznikajících západoevropských institucí a do nedávné doby byl také hlavním geodetickým systémem NATO. Kartografické zobrazení a jeho rovinné souadnice byly definovány již v 6 pásech UTM. Modernizace a zpesnní ED 50 vyústily v ješt stále klasický geodetický systém ED 87, který byl vzáptí pekonán terestrickým systémem ETRS 89, resp. jeho rámcem ETRF 89. UTM (Universal Transverse Mercator Projection) využívá jako referenní plochu Hayfordv elipsoid (velká poloosa a = m, zploštní i = 297), který je rozdlen na 60 poledníkových pás. Uvedené kartografické zobrazení každý pás samostatn zobrazí do roviny tak, že obrazem rovníku a osového poledníku je dvojice kolmých pímek. Pitom je zkreslení osového poledníku m p = 0, Obrazy ostatních poledník a rovnobžek píslušného pásu jsou obecné kivky. Každý zobrazený poledníkový pás má vlastní soustavu pravoúhlých rovinných souadnic s poátkem v prseíku obrazu rovníku (osa E-east) s obrazem osového poledníku píslušného pásu (osa N-north). Obr. 2-1 UTM - 13 (63) -

14 Kartografie a základy GIS Modul 05 Od roku 1987 je postupn zavádn a zpesován WGS 84. Zpesnní WGS 84 (G873 9 ) bylo dnem neoficiáln, od plnohodnotn, zavedeno do Geografické služby Armády R, stejn jako kvazigeoid WGS 84 (G876) pro pevod elipsoidických výšek na nadmoské (od tohoto data je k dispozici píslušný programový aparát pro transformaci identických bod a kvazigeoidu v binárním formátu). WGS 84, geodetický, geocentrický a globální prostorový souadnicový systém, má charakter konvenního terestrického referenního systému. Jeho poátek je umístn v tžišti Zem (s uvážením hmoty oceánu a atmosféry). Osa Z prochází IERS (International Earth Rotation Service, tj. Mezinárodní služba rotace Zem) referenním pólem (IRP) a je rovnobžná se smrem konvenního terestrického pólu v epoše 1954,0 s nejistotou 0,005. Osa X leží v rovin nultého poledníku (IRM), který je rovnobžný s poledníkem BIH (Bureau International d Heures) v epoše 1984,0 s nejistotou 0,005. Prochází poátkem zempisných souadnic, a je kolmá na osu Z (je tedy prsenicí roviny základního poledníku a roviny rovníku). Osa Y dopluje prostorovou soustavu na pravotoivý geocentrický souadnicový sytém, rotující se Zemí. WGS 84 je pevn spjat s tlesem Zem prostednictvím souadnic stálých družicových stanic pozorovacího systému GPS. Pro mapovou tvorbu je referenní elipsoid rozdlen na šestistupové poledníkové pásy, a to v rozmezí od 80 jižní zempisné šíky do 84 severní zempisné šíky. Každý pás je samostatn zobrazen do roviny kartografickým zobrazením UTM, tj. konformním, píným, válcovým zobrazením se dvma nezkreslenými kartografickými poledníky, symetricky odlehlými od stedního poledníku o 180 km. Stední poledník každého pásu má konstantní zkreslení m o =0,9996. Pro zobrazení bod ležících mimi uvedené rozmezí zempisných šíek s používá polární stereografická projekce UPS (Universal Polar Stereographic). Obr. 2-2 World Geographic Reference System (GEOREF) GEOREF je celosvtový systém urování polohy, který lze aplikovat na jakoukoliv mapu nebo námoní mapu s vyznaenou zempisnou šíkou a délkou bez ohledu na zobrazení. Je to metoda vyjádení zempisné šíky a délky ve form vhodné pro rychlé hlášení a zakreslování (vynášení hodnot). Termín je odvozen od slov "The World Geographic Reference System"). 9 íslo 873 v závorce znamená poet týdn od zahájení funkce systému GPS (63) -

15 Státní mapová díla R V NATO je pro jednoznanou identifikaci polohy zaveden referenní systém MGRS (Military Grid Reference Systém), u nás známý také jako hlásný systém UTM. Svtový referenní systém GEOREF (Geographic Reference Systém) je uren pro sdlování jednoznané polohy pomocí zempisných souadnic pi leteckých operacích. Systém vyjádení polohy objektu (bodu) v nepolárních oblastech, standardní pro mapy NATO, se nazývá MGRS (Military Grid Reference System). Skládá se ze zobrazení UTM a hlásného systému. Zavedení hlásného systému sjednotilo 60 samostatných rovinných souadnicových soustav UTM a dosáhlo tak jednoznanosti identifikace polohy objektu kdekoli na Zemi. Základním prvkem hlásného Obr. 2-3 Podrobné dlení GEOREF systému je tzv. zóna (obraz sférického tyúhelníku referenního elipsoidu). Systém rozdluje každý poledníkový pás na 19 vrstev o šíce 8 a 1 vrstvu o šíce 12, a to od rovnobžky 80 jižní šíky do rovnobžky 84 severní šíky. Tak je zemský povrch rozdlen na 60 x 20 sférických tyúhelník (ve skutenosti vzhledem k nepravidelnosti dlení oblasti Špicberk je sférických tyúhelník o 3 mén). Každé zón je piazen hlásným systémem kód. První složka kódu je íslo zobrazeného poledníkového pásu od 1 do 60. Pásy se íslují od obrazu poledníku 180 západní délky smrem na východ. Druhá složka kódu je písmeno anglické abecedy C až X (písmena I a O jsou vynechána, aby nedošlo k zámn s íslicemi), které oznauje vrstvu (vrstvy se znaí od obrazu rovnobžky 80 jižní šíky smrem na sever). Každá zóna je tedy kódem jednoznan identifikovatelná. Hlásnou sí dále tvoí tverce o stran 100 km. Každý zobrazený poledníkový pás je rozdlen systémem rovnobžných ar s obrazem rovníku a píslušného osového poledníku (tj. s osou N a osou E). Obraz poledníkového pásu tedy pokrývá tvercová sí. V oblasti rovníku, vzhledem k šíce šestistupového poledníkového pásu (668 km), takto vznikne šest úplných tverc a na každém okraji pásu jeden neúplný tverec, který má šíku 34 km. Se zužováním obraz poledníkových pás smrem k pólm se snižuje poet úplných tverc a mní šíka okrajových tverc. Každý tverec (úplný i neúplný) se oznauje dvma písmeny, z nichž první písmeno popisuje sloupec (sloupce se znaí od obrazu poledníku 180 smrem na východ) tvercové sít, ve kterém se nachází píslušný tverec. Druhé písmeno uruje ádku (ádky se oznaují od obrazu rovníku smrem na sever a od obrazu rovníku smrem na jih), na níž se píslušný tverec v rámci tvercové sít vyskytuje (63) -

16 Kartografie a základy GIS Modul 05 Obr. 2-4 Referenní systém MGRS (Military Grid Reference Systém), u nás známý také jako hlásný systém UTM Sloupcm (vetn neúplných) jsou pidlena písmena anglické abecedy A až Z (bez I a O). Po písmenu Z se abeceda opakuje. Pro oznaení vrstev je využito písmen A až V (bez I a O). Po písmenu V se abeceda opakuje. U lichých poledníkových pás zaíná první vrstva od rovníku písmenem A, u sudých písmenem F. Úplný kód polohy objektu v hlásné síti: oznaení zóny íslo, písmeno, oznaení tverce písmeno, písmeno, pravoúhlé souadnice bodu v rámci píslušného tverce posloupnost íslic. Každý tverec uruje lokální soustavu souadnic LS s poátkem v levém dolním rohu; první polovina posloupnosti íslic udává souadnici W, tedy vzdálenost bodu od západní svislé strany tverce, tj. od osy y v soustavy LS, druhá polovina souadnici S, tedy vzdálenost bodu od jižní vodorovné strany tverce, tj. od osy x v soustavy LS. Celý údaj (kód) se píše bez mezer a jakýchkoliv interpunkních znamének následn: 33UXROO znaí 33. pás, vrstva U, XR tverec 100 km, 0042 souadnice W, 1672 souadnice S v ádu 10 m (pi užití souadnic v ádu 100 m bude zápis 33UXROO4167) Mapová tvorba AR Mapy zpracovává Vojenský geografický a hydrometeorologický úad v Dobrušce (www.army.cz/acr/geos) Geografická služba AR, konkrétn. Vydavatelem tchto map je Generální štáb Armády eské republiky (63) -

17 Státní mapová díla R Soudobou produkci a aktivity pro poteby AR, orgán státní správy, komerních inností i zájmovou innost tvoí: Topografická mapa 1: (UTM. WGS84, Bpv) je urena k zabezpeení innosti vojsk v rámci obrany zem a krizového ízení. Slouží jako jednotný topografický lokalizaní podklad, zejména k podrobnému studiu a vyhodnocení terénu, k urování souadnic, pipojování sestav a zbraových systém a pro pesnjší mení a výpoty na malém prostoru. V mapovém poli obsahuje Obr. 2-5 Topografická mapa (výez) geodetické body, sídla, topografické objekty, hranice a ohrady, komunikace (drážní, pozemní, potrubní a energetické trasy, mosty, kížení a kižovatky komunikací), vodstvo, georeliéf, rostlinný a pdní kryt, popis mapy (místní a pomístní názvy, popisné údaje) a zempisnou a pravoúhlou rovinnou souadnicovou sí. Rámové údaje obsahují souadnice zempisné a pravoúhlé rovinné souadnicové sít, jména stát a sídel a smry výstup komunikací. Na okraji mapy je oznaení mapového listu (alfanumerickým kódem v souladu s nomenklaturou S-42 a názvem nejvýznamnjšího sídla), íselným mítkem, grafickým mítkem v metrické soustav, ale i v mílích a yardech), sklonové a úhlomrné mítko, diagram s administrativním lenním, kompletní legenda vetn seznamu zkratek, diagram hlásného systému MGRS, hypsometrické schéma, údaje o grivaci (magnetické odchylce/) a konvergenci a další popisné a textové údaje. Mapového pole má rozmr 5 x 7,5 a rozmr mapy je 45 x 62,5 cm. Pru území R a její píhranií bylo zpracováno 1059 mapových list. Byl použit znakový klí Topo-4-4. Podkladem pro analogovou mapu je vektorová databáze DMÚ 25. Topografická mapa 1: (UTM. WGS84, Bpv) je urena k zabezpeení innosti vojsk v rámci obrany zem a krizového ízení. Slouží jako jednotný topografický lokalizaní podklad, zejména ke studiu a vyhodnocení terénu, k urování souadnic, pipojování sestav a zbraových systém, k mení a výpotm. Jedná se o základní standardizovanou mapu pro zabezpeení souinnosti, ízení a vedení operací na taktickém stupni velení. Struktura obsahu mapy je stejná jako u mítka 1: Mapového pole má rozmr 10 x 15 á rozmr mapy je 45 x 62,5 cm. Pru území R a její píhranií bylo zpracováno 285 mapových list. Byl použit znakový klí Topo-4-4. Podkladem pro analogovou mapu je vektorová databáze DMÚ (63) -

18 Kartografie a základy GIS Modul 05 Obr. 2-6 Náhled organizace mapové plochy Topografická mapa 1: (UTM. WGS84, Bpv) je urena k zabezpeení innosti vojsk v rámci obrany zem a krizového ízení. Slouží jako jednotný topografický lokalizaní podklad, zejména ke studiu a vyhodnocení terénu, k urování souadnic, k mení a výpotm. Jedná se o mapu pro plánování, ízení a vedení operací na operaním stupni velení. Struktura obsahu mapy je stejná jako u mítka 1: a 1: Mapového pole má rozmr 20 x 30 a rozmr mapy je 45 x 62,5 cm. Pru území R a její píhranií bylo zpracováno 85 mapových list. Byl použit znakový klí Topo-4-4. Podkladem pro analogovou mapu je vektorová databáze DMÚ (63) -

19 Státní mapová díla R Obr. 2-7 Topografická mapa po 4. obnov (2003), tybarevná, mítko 1 : Mapa vojenských výcvikových prostor v mítku 1: je urena ke studiu a k orientaci v terénu pro plánování a ízení výcviku vojsk. Jejím hlavním úelem je zabezpeení základního stupn interoperability mezi jednotkami AR a NATO pi spoleném výcviku vojsk v prostorech VVP na území R. Stejná mapa v mítku 1: slouží pedevším k poskytování základních informací o celkovém charakteru a vybavenosti jednotlivých VVP. Mapy mají stejný topografický obsah jako mítkov stejné topografické mapy. Ve verzi Mapa vojenských výcvikových prostor 1: s nadstavbovými prvky je navíc i speciální obsah ist vojenského charakteru, jako nap. druhy stelnic, ídící vže, úkryty obsluhy stelnic, stedy plošných cíl, zásobování PHM, pistávací plochy pro vrtulníky aj. Jsou zpracovány mapy pro VVP Hradišt, Jince, Boletice, Ddice a Libavá. Protože zaujímá každý VVP území o jiné výme, má i každé mapové pole a tím i mapa jiný rozmr. Pevod map vojenských výcvikových prostor do WGS 84/UTM (mapy vojenských újezd) bude ukonen až v prbhu roku Joint Operations Graphic 1: Ground, mapa pro spolené operace je urená pedevším pro pozemní síly pro jednotné plánování a ízení spolených pozemních a vzdušných operací ozbrojených sil NATO, pro plánování a ízení pesun vojsk a pro poteby logistického zabezpeení. V mapovém poli obsahuje geodetické body, sídla, prmyslové a jiné topografické objekty, komunikace (drážní, pozemní, potrubní a energetické trasy, mosty, pívozy, brody, kížení a kižovatky komunikací), vodstvo, georeliéf, rostlinný a pdní kryt, letecké údaje, popis mapy (místní a pomístní názvy, popisné údaje) a zempisnou a pravoúhlou rovinnou souadnicovou sí. Rámové údaje obsahují souadnice zempisné a pravoúhlé rovinné souadnicové sít, ásti jmen geomorfologických jednotek a smry výstup komunikací. Na okraji mapy je oznaení mapového listu, íselným mítkem, grafickým mítkem v metrické soustav, ale i v mílích a yardech), sklonové a úhlomrné mítko, diagram s administrativním lenním, kompletní legenda vetn seznamu zkratek, diagram hlásného systému MGRS a GEOREF a další popisné a textové údaje (63) -

20 Kartografie a základy GIS Modul 05 Obr. 2-8 Topografická mapa obnovená k roku 2000, tybarevná, mítko 1 : Obr. 2-9 Ukázka standardizované mapy pro spolené operace v mítku 1 : verze pro pozemní síly (JOG Ground) Mapového pole má rozmr 1 x 2 a každá mapa má rozmr 56 x 74 cm. Zpracováno je území eské republiky (5 mapových list) a píhranií (11 mapových list formou smluvní spolupráce). Byl použit znakový klí: TP427/2001. Mapa eské republiky 1: poskytuje základní údaje a informace o území eské republiky a pilehlém zahraniním prostoru. Je urena ídícím a odborným orgánm AR ke studiu geografických a komunikaních podmínek území pro úely jednotného plánování a ízení operací pozemních sil. Její obsah je v podstat totožný s Joint Operations Graphic 1: Ground. Použit je znakový klí TP430/2002. Mapa je rozdlena na 4 ásti. Každé mapové pole je vymezeno pravoúhlým rámem 63,0 x 98,0 cm, vlastní mapa - 20 (63) -

21 Státní mapová díla R má rozmr 68,0 x 103,0 cm. Je zpracovaná i v sešitové form a pipravuje se i její úelová mutace v podob Automapy eské republiky 1: Obr Mapa eské republiky - ukázka Mapa World Serie1404 v mítku 1: poskytuje základní údaje a informace o území eské republiky a pilehlém píhraniním prostoru. Je urena ídícím a odborným orgánm AR ke studiu geografických a komunikaních podmínek území. Poskytuje všeobecný pehled o vojenskogeografických podmínkách na území R. Obr Výez mapy World Series 1404 Mapové pole obsahuje sídla, prmyslové a jiné topografické objekty, hranice, drážní komunikace, pozemní komunikace, vodstvo, terénní reliéf, rostlinný a pdní kryt, popis mapy a zempisnou a pravoúhlou rovinnou souadnicovou sí. V rámových údajích se objevují souadnice zempisné a pravoúhlé rovinné - 21 (63) -

22 Kartografie a základy GIS Modul 05 souadnicové sít a smry výstup komunikace z mapového pole. V okrajových údajích se objevují krom oznaení mapy a mítek, pehledy kladu mapových list, diagramy hlásného systému MGRS a GEOREF a další popisné a textové údaje. Mapa je zpracovávána formou smluvní spolupráce. Mapového pole má rozmr 2 x 3 až 8, rozmr mapy je 56 x 74 cm. Území R pokrývají 4 mapové listy Obr Náhled mapy World Serie : Z leteckých map produkce AR je teba zmínit: Joint Operations Graphic 1: Air (JOG 250A) Transit Flying Chart (Low Level) 1: (TFC(L)250) - 22 (63) -

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000

Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Tactical Pilotage Chart 1 : 500 000 Účel: Mapa je určena k plánování a řízení letového provozu, dále k předletové přípravě osádek a ke srovnávací orientaci a radionavigaci během letu. Poskytuje informace

Více

MINISTERSTVO OBRANY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. MAPOVÁ PRODUKCE GeoSl AČR k 1. 1. 2006

MINISTERSTVO OBRANY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. MAPOVÁ PRODUKCE GeoSl AČR k 1. 1. 2006 MINISTERSTVO OBRANY GEOGRAFICKÁ SLUŽBA ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY MAPOVÁ PRODUKCE GeoSl AČR k 1. 1. 2006 DOBRUŠKA 2005 MO ČR, 2005 Úvodní slovo Geografická služba AČR (GeoSl AČR) v rámci své odborné působnosti

Více

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY

10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY 102 10. Soudobé topografické mapy 10. SOUDOBÉ TOPOGRAFICKÉ MAPY V této kapitole se seznámíme se dvěmi soudobými státními mapovými díly topografické povahy. Bude se jednat o vojenskou topografickou mapu

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ

Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství. Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ Přípravný kurz k vykonání maturitní zkoušky v oboru Dopravní stavitelství Ing. Pavel Voříšek S-JTSK SYSTÉM JEDNOTNÉ TRIGONOMETRICKÉ SÍTĚ KATASTRÁLNÍ VOŠ a SŠS Vysoké Mýto leden 2008 Jednotná trigonometrická

Více

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011)

Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Digitalizace mapových sbírek a archivů (4.11.2011) Struktura a obsah mapové sbírky zahraničních topografických map při katedře mapování a kartografie ČVUT autoři Prof.ing. Bohuslav Veverka, DrSc. ČVUT

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD

Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU . R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Á D TAJEMNÍKA MSTSKÉHO ÚADU. R 03/2007 PODPISOVÝ ÁD Zpracovatel: Ing. Jan Kvasnika, povený vedením odboru kancelá starosty Rozsah psobnosti: uvolnní lenové zastupitelstva, pedsedové výbor ZM a komisí RM

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Ing. Hana Lebedová POČÁTKY TOPOGRAFICKÉHO MAPOVÁNÍ počátek 18. století další vývojová etapa kartografie vzájemné propojování geodézie

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D.

Geodetické základy ČR. Ing. Hana Staňková, Ph.D. Geodetické základy ČR Ing. Hana Staňková, Ph.D. 1 Geodetické základy ČR polohopisné výškopisné tíhové Geodetické základy Bodová pole Polohové Výškové Tíhové 2 Polohové bodové pole Množina pevných bodů

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA MAPOVÁNÍ A KARTOGRAFIE název předmětu TOPOGRAFICKÁ A TEMATICKÁ KARTOGRAFIE číslo úlohy název úlohy 1 Mapové podklady

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Geoinformatika ve veejné správ, Brno 2006 Václav ADA ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Úvod Po válených událostech z roku 1866 bylo zejmé, že technické parametry

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována

Sbírka zahrnuje základní autory, výbr nejdležitjších prací a spektrum názor Dsledn udržována METODA KONSPEKTU Základní informace Kódy úrovn fond Kódy jazyk Indikátory ochrany fondu Základní informace Umožuje souborný popis (charakteristiku) fondu urité knihovny (skupiny knihoven) bez podrobných

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063,

Související ustanovení ObZ: 66, 290, 1116 až 1157, 1158 a násl., 1223 až 1235, 1694, 1868 odst. 1, 2719, 2721, 2746, 2994, 3055, 3062, 3063, Pídatné spoluvlastnictví Obecná ustanovení 1223 (1) Vc náležící spolen nkolika vlastníkm samostatných vcí urených k takovému užívání, že tyto vci vytváejí místn i úelem vymezený celek, a která slouží spolenému

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek. Kartografie.

Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek. Kartografie. Souřadnicové soustavy (systémy) na území naší republiky Klady a rozměry mapových listů velkých a středních měřítek Kartografie přednáška 4 Souřadnicové systémy na území ČR každý stát nebo skupina států

Více

Zamení fasády stavebního objektu

Zamení fasády stavebního objektu Zamení fasády stavebního objektu metodou pozemní stereofotogrammetrie - souhrn materiál k projektu OBSAH - technologický postup - poznámky - práce v terénu pehled - poznámky - fotogrammetrické vyhodnocení

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

! " " # ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0, " &

!   # ( '&! )'& #!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - &./,,*% 0,  & ! " " # $!%& '& ( '&! )'& "#!$ %&!%%&! '() '& *!%+$, - $!%& &./,,*% 0, *+& 1"% " & Úvod... 3 Metodologie sbru dat k vyhodnocení tezí a ke zpracování analýzy... 5 Analýza dokumentu... 5 Dotazník... 6 ízené

Více

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii

Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Miscellanea Geographica 14 Katedra geografie, ZU v Plzni, 2008 s. 159-168 Kartografické metody výzkumu a jejich uplatnní v geografii Bohuslav Veverka 1, Monika echurová 2 veverka@fsv.cvut.cz, mcechuro@kge.zcu.cz

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál

Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín. JUDr. Ondej Dostál Evropské právo, Úmluva o LP a biomedicín JUDr. Ondej Dostál Program pednášky Hierarchie právních norem Systém evropského práva Evropské právo a zdravotnictví Role lenských stát Role EU (volný pohyb služeb

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 6 VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 04 ÚEDNÍ MAPY STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka, Brno 2006

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky

Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Informaní systém katastru nemovitostí eské republiky Vít Suchánek, ÚZK Konference ITAPA 2003 Bratislava, 28.10.2003 Resort ÚZK Obdoba SÚGKK v eské republice, kompetence v oblasti zemmictví a katastru nemovitostí

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

Souřadnicové systémy na území ČR. Státní mapové dílo ČR

Souřadnicové systémy na území ČR. Státní mapové dílo ČR Souřadnicové systémy na území ČR Státní mapové dílo ČR 1 Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území

Více

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY

GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY GEOGRAFICKÉ INFORMAČNÍ SYSTÉMY KGI/APGPS RNDr. Vilém Pechanec, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci Univerzita Palackého v Olomouci INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Environmentální vzdělávání rozvíjející

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005

EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE. Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 EA a státní podpora projektm úspor energie a OZE Ing. Jií Bém eská energetická agentura erven 2005 eská energetická agentura Píspvková organizace MPO (1.9.1995) Hlavní nápl innosti iniciace aktivit vedoucích

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím

Informace o povinném subjektu zveejované podle zákona. 106/1999 Sb., o svobodném pístupu k informacím ZÁKLADNÍ ŠKOLA BEZNICE, píspvková organizace tel. 318 682 165 Rožmitálská 419 fax 318 683 608 262 72 Beznice e-mail: skola@zsbreznice.cz Žáci ZŠ Beznice podporují sbrovými aktivitami chov tuák v ZOO Praha,

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VE EJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA VEEJNOU ZAKÁZKU NA SLUŽBY Odborná praxe osob do 30 let vku v eské správ sociálního zabezpeení Zjednodušené podlimitní ízení dle 38 zákona. 137/2006 Sb., o veejných zakázkách, ve

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ. Diplomová práce. Správa daní. se zaměřením na vymáhací řízení. Jindřich Lorenc ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PRÁVNICKÁ Diplomová práce Správa daní se zaměřením na vymáhací řízení Plzeň 2013 Jindřich Lorenc Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Katedra národního

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. Jihlavská 893, 580 01 Havlíkv Brod ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBR DODAVATELE VZDLÁVACÍCH KURZ SPOLENOSTI ROSS HOLDING A.S. 1 NÁZEV ZAKÁZKY Komplexní rozvoj zamstnanc ve spolenosti ROSS Holding 2 ZADAVATEL Obchodní firma/název Právní forma

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS

ORACLE ÍZENÍ VÝROBY ORACLE WORK IN PROCESS KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE WORK IN PROCESS ORACLE ÍZENÍ VÝROBY KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE WORK IN PROCESS Definice standardních výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh pro libovolný zvolený interval Definice výrobních píkaz koncové

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R

ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení 2. Sí Vodních skaut 3. Úel sít VS 4. Vodní výchovné jednotky Junák svaz skaut a skautek R ád Vodních skaut 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a strukturu sít Vodních skaut (dále jen VS). (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka, b) Organizaní ád a systemizace

Více

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ)

Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) Disciplinární ád Asociace finanních zprostedkovatel a finanních poradc eské republiky (AFIZ) 1 Úvodní ustanovení 1) Disciplinární ád upravuje postup orgán Asociace finanních zprostedkovatel a finanních

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ Zpracování této analýzy podpoila nadace Trust for Civil Society in Central & Eastern Europe Výhradní odpovdnost za obsah analýzy nese Ekologický právní servis. ÚAST VEEJNOSTI V INTEGROVANÉM POVOLOVÁNÍ

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU

ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Název projektu: INNOREF Název sub- projektu (postaí zkratka): Stra.S.S.E. Název organizace (projektového partnera): UP Olomouc Název vedoucího partnera projektu: Communita Montana

Více

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice

GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice GIS aplikace pro podporu rozhodování a plánování v rostlinné výrob a pro realizaci zásad nitrátová smrnice Ing. Antonín Souek, e-mail: soucek@vukrom.cz Ing. Tomáš Dlouhý, e-mail: dlouhy@vukrom.cz Zemdlský

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více