GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS"

Transkript

1 VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 05 STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO

2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

3 Ladislav Plánka, Brno 2006

4

5 Obsah OBSAH 1 Úvod Cíle Požadované znalosti Doba potebná ke studiu Klíová slova Státní mapová díla R Vymezení státních mapových dl (116/1995) Mapa eské republiky 1: Vojenská topografická mapa Generální štábu AR Standardy NATO Mapová tvorba AR Základní mapa R SMO Katastrální mapy Autorská ochrana státních mapových dl Vymezení státních mapových dl (430/2006) Státní mapa 1: Ostatní státní mapová díla Tematické a úelové mapy státního mapového díla R Úelové a speciální verze Základní mapy R Úelové a speciální mapy na bázi vojenských topografických map Úelové mapy velkých mítek Základní úelové mapy Úelové mapy podzemních prostor Dlní mapy Ostatní úelové mapy Tematické mapy R Fyzicko-geografické mapy Geologické mapy Pedologické mapy Geomorfologické mapy Klimatické mapy Hydrologické mapy Biogeografické mapy Obecn fyzickogeografické mapy Socio-ekonomické mapy Tyflokartografická díla eské (eskoslovenské) atlasy Ottv zempisný atlas Atlas republiky eskoslovenské Politicko-hospodáský atlas svta (63) -

6 Kartografie a základy GIS Modul Kapesní atlas svta eskoslovenský vojenský atlas a Vojenský zempisný atlas Atlas eskoslovenských djin Atlas eskoslovenské socialistické republiky Školní atlasy (Jednotná soustava školních kartografických pomcek) Atlas Slovenské socialistické republiky Velký atlas svta Autoatlasy Tematické atlasy Svtová mapová díla Mezinárodní mapa svta Mapa svta Mapy svta národních vydání Mezinárodní digitální kartografická díla Závr Shrnutí Studijní prameny (63) -

7 Úvod 1 Úvod 1.1 Cíle Nejobtížnjším úkolem pedagoga v oblasti kartografie je podle mne seznamování student s aktuálními kartografickými díly. Jejich produkce, pedevším v komerní sfée, pedstavuje znanou variabilitu druh v krátkých asových úsecích, stejn jako velkou etnost vydání jednoho druhu, jež samozejm nejsou zcela identická. Obdobné problémy, i když ne tak horké platí pro státní mapová díla. Modul 05 má za cíl pedevším pedstavení státních mapových dl eské republiky po roce Požadované znalosti Studium konkrétních kartografických dl se neobejde bez základních teoretických znalostí uvedených postupn v modulech Aktuální státní mapová díla je však také teba studovat v kontextu historického vývoje dl tohoto druhu, a proto by bylo teba alespo orientan zvládnout i modul Doba potebná ke studiu Pro zvládnutí celého rozsahu pedmtu jsou v denním studiu plánovány jen v letním semestru 3 hodiny pednášek a 3 hodiny cviení. Pi délce trvání semestru 13 týdn to odpovídá 13 x 6, tj. 78 hodin ízeného studia pro všechny moduly. Prezentovaný rozsah látky proto není zvládnutelný bez samostudia a urité specializace, která je závislá na konkrétním zamení studenta, resp. jeho bakaláské práce. 1.4 Klíová slova Druhy aktuálních státních mapových dl, jejich geodetické a kartografické základy a principy nomenklatury. - 7 (63) -

8

9 Státní mapová díla R 2 Státní mapová díla R 2.1 Vymezení státních mapových dl (116/1995) Tvorba, obnova a vydávání kartografických dl jsou podle zákona. 200/1994 Sb., o zemmictví, ve znní pozdjších pedpis, zaazeny mezi výsledky kartografických inností a souhrnn náleží do oboru zemmictví. Státní mapová díla jsou výsledkem zemmických inností, souvisle zobrazují území podle jednotných zásad a jsou vydávána orgánem státní správy ve veejném zájmu. Rozdíl mezi zemmickými výsledky ve veejné zájmu a pro vlastní potebu stanovuje výše uvedený zákon v ustanovení svého 4. Zákon NR. 359/1992 Sb., o zemmických a katastrálních orgánech, v platném znní, ustanovuje produkci základních a tematických státních mapových dl do psobnosti ÚZK. Státní tematická mapová díla, závazná na celém území státu, mohou být vydávána ve veejném zájmu po dohod s ÚZK i jiným ústedním orgánem státní správy. ÚZK je na úseku zemmictví poven zajišováním a koordinací mezinárodní spolupráce. ÚZK, ústední orgán státní správy geodézie, kartografie a katastru nemovitostí, je oprávnn povit vydáváním základních státních mapových dl Zemmický úad. Zemmický úad je orgán státní správy zemmictví s celostátní psobností. Novelou. 107/1994 Sb. zákona NR. 359/1992 Sb. je poven správou Základní báze geografických dat (ZABAGED). Ministerstvu obrany písluší vymezení obsahu, prostoru a zpsobu výkonu zemmických inností pro poteby obrany státu. Tento ústední orgán spravuje výsledky zemmických inností urené pro obranu státu. Státní mapová díla byla poprvé podrobnji podle úelu svého užití rozlišena Naízením vlády eské republiky z , jež vyšlo ve Sbírce zákon. 116/1995 (str ). Naízení stanovila krom státních mapových dl závazných na celém území státu a zásad jejich používání také závazné geodetické referenní systémy. Pedmtné naízení vlády stanovilo pro orgány veejné správy výjimku pro užívání topografických map Ministerstva obrany platnou do 31. prosince V Naízení vlády se v souladu s 17 odst. 2 Zákona. 200/1994 Sb. o zemmictví a o zmn a doplnní nkterých zákon souvisejících s jeho provedením naizují: 1 - Geodetické referenní systémy, jimiž jsou pro zemmické innost: a) svtový geodetický referenní systém 1984 (závazná zkratka WGS84 1 ) 1 WGS84 je na území R definován: technologiemi kosmické geodezie s primárními parametry a= m, GM= x 10 8 m 3 s -2, J 2 = x 10-8, ω= x rad s -1 a odvozenou konstantou f=1:298, , kde a je délka hlavní poloosy hladinového elipsoidu, GM je geocentrická gravitaní konstanta, J 2 je dynamické zploštní Zem, ω je nominální úhlová rotace Zem a f je zploštní hladinového elipsoidu. Mercatorovým univerzálním konformním válcovým zobrazením v 6 o poledníkových pásech, - 9 (63) -

10 Kartografie a základy GIS Modul 05 b) evropský terestrický systém (ETRS 2 ) c) souadnicový systém Jednotné trigonometrické sít katastrální (S-JTSK 3 ) d) souadnicový systém 1942 (S-42 4 ) e) výškový systém baltský - po vyrovnání (Bpv 5 ) f) tíhový systém 1995 (S-Gr95 6 ) Pi zpesnní závazných geodetických referenních systém na základ nových mení a výpot se v jejich názvu a závazné zkratce mní nebo dopluje letopoet. Podle 2 byla Státními mapovými díly (SMD) závazn: a) katastrální mapy (viz 17 písm. g) zákona NR. 344/1992 Sb. o Katastru nemovitostí R (katastrální zákon) b) Státní mapa 1: odvozená (SMO) souborem vyrovnaných souadnic výchozích bod nadazené sít nultého ádu. 2 ETRS je na území R definován: technologiemi kosmické geodezie a konstantami, které jsou souástí program mezinárodních zpracovatelských center, referenním rámcem vybraných bod JTSK, jejichž pravoúhlé geocentrické souadnice byly vztaženy k evropskému terestrickému referennímu rámci (European Terrestrial Reference Frama), epoše elipsoidem geodetického referenního systému 1980 s konstantami a = m, f = 1:298, , kde a je délka hlavní poloosy a f je zploštní. 3 S-JTSK je definován: Besselovým elipsoidem z roku 1841 s parametry a = ,15508 m, b = ,96290 m, kde a je délka hlavní poloosy a b je délka vedlejší poloosy, Kovákovým konformním kuželovým zobrazením v obecné poloze, souborem souadnic z vyrovnání trigonometrických sítí. 4 S-42 je definován: Krasovského elipsoidem z roku 1940 s parametry a = m, i = 1:298,3, kde a je délka hlavní poloosy a i je zploštní Gaussovým píným konformním válcovým zobrazením v 6 poledníkových pásech v Krügerov úprav souborem souadnic bod z mezinárodního vyrovnání astronomicko-geodetických sítí 5 Výškový systém Bpv je definován: výchozím výškovým bodem, kterým je nula stupnice moského vodotu v Kronštadtu souborem normálních výšek z mezinárodního vyrovnání nivelaních sítí 6 Tíhový systém 1995 je definován: hladinou a rozmrem sít, které jsou odvozeny z absolutních tíhových mení v mezinárodní gravimetrické síti souborem hodnot tíhového zrychlení z vyrovnání mezinárodní sít (63) -

11 Státní mapová díla R c) Základní mapa eské republiky (ZM) 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1: a 1: d) Mapa eské republiky 1: e) vojenské topografické mapy (TM) 1:25 000, 1:50 000, 1: , 1: , 1: a 1: f) tematická mapová díla vytvoená pro celé území státu na podklad ZM a TM SMD uvedená pod písmeny a) - d) a tematická mapová díla vytvoená pro celé území státu na podklad ZM se zobrazují v souadnicovém systému S-JTSK a výškovém systému Bpv 7 a jsou urena pro veejné využití. Tvorbu a údržbu tchto map (u tematických map pak jejich topografického obsahu) zajišuje resort eského úadu zemmického a katastrálního. SMD uvedená pod písmeny e) a tematická mapová díla vytvoená pro celé území státu na podklad TM se zobrazují v souadnicovém systému S-42 pi užití WGS84 a výškovém systému Bpv a jsou urena pedevším pro poteby obrany státu 8. Jejich tvorbu a údržbu zajišuje resort Ministerstva obrany R. SMD jsou vytváena, obnovována a vydávána v grafické nebo digitální form Mapa eské republiky 1: Mapa eské republiky 1: pedstavuje pehlednou topografickou mapu, zobrazující na jednom mapovém listu celé území R s píhraniními oblastmi všech sousedních stát. Mže být využívána jako nástnná (formát 104 x 69 cm) nebo jako píruní (složená do formátu A4). Je konstruována v obecném konformním kuželovém zobrazení (Kovákovo). Vyšla poprvé v roce Je vytištna v osmi barvách. poskytuje pehled o sídlech, silniní a železniní síti, administrativním lenní státu, vodstvu, lesích a orografickém lenní státu Vojenská topografická mapa Generální štábu AR V roce 1999 byla eská republika pijata do vojenského svazku NATO (North Atlantic Treaty Organization), což se samozejm dotklo i vojenských kartograf, kteí byli postaveni ped urgentní úkol pizpsobit svá vojenská mapová díla standardm NATO. Byla navázána spolupráce s topografickými a geografickými službami armád NATO a stát zapojených do akce Partnerství pro mír (PfP), zejména však s Vojenskou geografickou agenturou ozbrojených sil USA (Defense Mapping Agency DMA), zmnnou pozdji na Národní 7 Geodetický referenní systém jadranský lze používat pi vyhotovování zemmických podklad a dokumentací využívaných ve veejném zájmu pro výkon státní správy nejpozdji do roku 2000 na poíních polygonových poadech na území celé R, v revíru Ostravskokarvinských dol, a.s. v okresech Karviná a Frýdek-Místek, v revíru Sokolovské uhelné, a.s. ve Vesové, v revíru Diamo, s.p. ve Stráži pod Ralskem, v okresech Praha-západ a Plze-msto, v hlavním mst Praze, Plzni, Hodonín, Kromíži, Novém Mst na Morav a ve Žáru nad Sázavou. 8 Podle zákona. 102/1971 Sb. O ochran státního tajemství, ve znní zákona. 383/1990 Sb. a zákona. 558/1991 Sb. Lze tato mapová díla použít též pro úely veejného užití, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (63) -

12 Kartografie a základy GIS Modul 05 przkumnou a mapovací agenturu (National Imagery and Mapping Agency NIMA), která je odpovdná za geografické zabezpeení a podporu. Podle vládního naízení 116/1995 Sb. jsou i vojenské mapy státním mapovým dílem, piemž ve své základní verzi jsou dílem veejným, tj. neutajovaným. Lze pedpokládat, že se s kartografickými standardy NATO budou setkávat i civilní uživatelé tchto map. Navíc zejm sehrají tyto standardy roli sjednocujícího faktoru v oblasti geodetických a kartografických základ a ovlivní i vývoj civilní kartografie v oblasti státních mapových dl. Na míst je i poznámka, že standardizaci v této oblasti uvítají zejména pracovišt pracující s moderními technologiemi GIS (geografický informaní systém), která se ve svých zákaznických softwarových aplikacích potýkají s nabídkou geodetických souadnicových systém a kartografických projekcí v rozsahu nkolika desítek elipsoid a kartografických zobrazení a stovek jejich vzájemných kombinací. Po stránce organizaního zabezpeení transformace mapových a ostatních geografických produkt do forem plných standard NATO byly zízena Geografická služba Armády eské republiky (GeoSL AR), která je v Odboru vojenské geografie a hydrometeorologie v rámci své odborné psobnosti ídicí ástí na strategickém stupni velením zodpovídající za komplexní systémový rozvoj geografického zabezpeení obrany eské republiky. Výkonnou složkou je Vojenský geografický a hydrometeorologický úad v Dobrušce urený ke komplexnímu geografickému a hydrometeorologickému zabezpeení ozbrojených sil eské republiky. Veškerá innost a opatení v oblasti vojenské mapové tvorby v souasné dob vycházejí ze zákona. 200/1994 Sb., o zemmictví, z výše zmínného naízení vlády, 116/1995 Sb, naízení Náelníka generálního štábu Armády eské republiky. 34/1997 a Geografické politiky NATO. Základní prvky interoperability mapové tvorby byly splnny pevodem geodetických základ do svtového referenního systému WGS84 (World Geodetic System) a zavedením kartografického zobrazení UTM (Universal Transvers Mercator) spolu s hlásnými systémy GEOREF (World Geographic Reference Systems) a MGRS (Military Grid Reference System). Dnem je pak podle Naízení Náelníka generálního štábu Armády eské republiky (NGŠ AR). 18/2005 soustava tchto standard pro vojenské mapy AR závazná a stejným dnem se ruší v AR používání geografických produkt zpracovaných v S- 42/ Standardy NATO Za standardy NATO se považují: Geodetické datum ED 50 (European Datum 1950, referenní plocha Hayfordv e1ipsoid), s použitím zejména v Západní Evrop i WGS 84 (referenní plocha elipsoid WGS84), s použitím zejména v technologiích sbru dat na bázi GPS (Global Positioning System), Mercatorovo píné válcové konformní zobrazení (UTM) v šestistupových poledníkových pásech, Jednotná hlásná sí (MGRS) k jednoznané lokalizaci objekt v rovinné souadné síti UTM (63) -

13 Státní mapová díla R Ihned po ukonení druhé svtové války byly nmeckou armádní geografickou službou využity soustedné koistní geodetické podklady evropských zemí k definování kontinentálního geodetického systému, jehož tžištm byla stední Evropa. Prostednictvím etzc byly spojeny národní trigonometrické sít prakticky od Francie po západní ást evropské ásti Ruské federace, peneseny a vyrovnány na tehdy ješt mezinárodn používaném Hayfordov elipsoidu se základním bodem triangulace v Postupimi. K tomu byl zpracován a vydán seznam tížnicových odchylek a zkonstruován prbh (obecný) geoidu astronomickou nivelací. Tehdejší americká topografická služba tchto výsledk využila k definici tzv. evropského geodetického systému 1950 European Datum 1950 (ED 50) a s využitím dalších výsledk geodetických mení je rozšíila na další zem západní, jižní a severní Evropy, Blízkého východu a severní Afriky (pozdji s využitím existujících stupových mení až do Pední Indie a jižní Afriky). Tento geodetický systém byl široce využíván i pro civilní potebu vznikajících západoevropských institucí a do nedávné doby byl také hlavním geodetickým systémem NATO. Kartografické zobrazení a jeho rovinné souadnice byly definovány již v 6 pásech UTM. Modernizace a zpesnní ED 50 vyústily v ješt stále klasický geodetický systém ED 87, který byl vzáptí pekonán terestrickým systémem ETRS 89, resp. jeho rámcem ETRF 89. UTM (Universal Transverse Mercator Projection) využívá jako referenní plochu Hayfordv elipsoid (velká poloosa a = m, zploštní i = 297), který je rozdlen na 60 poledníkových pás. Uvedené kartografické zobrazení každý pás samostatn zobrazí do roviny tak, že obrazem rovníku a osového poledníku je dvojice kolmých pímek. Pitom je zkreslení osového poledníku m p = 0, Obrazy ostatních poledník a rovnobžek píslušného pásu jsou obecné kivky. Každý zobrazený poledníkový pás má vlastní soustavu pravoúhlých rovinných souadnic s poátkem v prseíku obrazu rovníku (osa E-east) s obrazem osového poledníku píslušného pásu (osa N-north). Obr. 2-1 UTM - 13 (63) -

14 Kartografie a základy GIS Modul 05 Od roku 1987 je postupn zavádn a zpesován WGS 84. Zpesnní WGS 84 (G873 9 ) bylo dnem neoficiáln, od plnohodnotn, zavedeno do Geografické služby Armády R, stejn jako kvazigeoid WGS 84 (G876) pro pevod elipsoidických výšek na nadmoské (od tohoto data je k dispozici píslušný programový aparát pro transformaci identických bod a kvazigeoidu v binárním formátu). WGS 84, geodetický, geocentrický a globální prostorový souadnicový systém, má charakter konvenního terestrického referenního systému. Jeho poátek je umístn v tžišti Zem (s uvážením hmoty oceánu a atmosféry). Osa Z prochází IERS (International Earth Rotation Service, tj. Mezinárodní služba rotace Zem) referenním pólem (IRP) a je rovnobžná se smrem konvenního terestrického pólu v epoše 1954,0 s nejistotou 0,005. Osa X leží v rovin nultého poledníku (IRM), který je rovnobžný s poledníkem BIH (Bureau International d Heures) v epoše 1984,0 s nejistotou 0,005. Prochází poátkem zempisných souadnic, a je kolmá na osu Z (je tedy prsenicí roviny základního poledníku a roviny rovníku). Osa Y dopluje prostorovou soustavu na pravotoivý geocentrický souadnicový sytém, rotující se Zemí. WGS 84 je pevn spjat s tlesem Zem prostednictvím souadnic stálých družicových stanic pozorovacího systému GPS. Pro mapovou tvorbu je referenní elipsoid rozdlen na šestistupové poledníkové pásy, a to v rozmezí od 80 jižní zempisné šíky do 84 severní zempisné šíky. Každý pás je samostatn zobrazen do roviny kartografickým zobrazením UTM, tj. konformním, píným, válcovým zobrazením se dvma nezkreslenými kartografickými poledníky, symetricky odlehlými od stedního poledníku o 180 km. Stední poledník každého pásu má konstantní zkreslení m o =0,9996. Pro zobrazení bod ležících mimi uvedené rozmezí zempisných šíek s používá polární stereografická projekce UPS (Universal Polar Stereographic). Obr. 2-2 World Geographic Reference System (GEOREF) GEOREF je celosvtový systém urování polohy, který lze aplikovat na jakoukoliv mapu nebo námoní mapu s vyznaenou zempisnou šíkou a délkou bez ohledu na zobrazení. Je to metoda vyjádení zempisné šíky a délky ve form vhodné pro rychlé hlášení a zakreslování (vynášení hodnot). Termín je odvozen od slov "The World Geographic Reference System"). 9 íslo 873 v závorce znamená poet týdn od zahájení funkce systému GPS (63) -

15 Státní mapová díla R V NATO je pro jednoznanou identifikaci polohy zaveden referenní systém MGRS (Military Grid Reference Systém), u nás známý také jako hlásný systém UTM. Svtový referenní systém GEOREF (Geographic Reference Systém) je uren pro sdlování jednoznané polohy pomocí zempisných souadnic pi leteckých operacích. Systém vyjádení polohy objektu (bodu) v nepolárních oblastech, standardní pro mapy NATO, se nazývá MGRS (Military Grid Reference System). Skládá se ze zobrazení UTM a hlásného systému. Zavedení hlásného systému sjednotilo 60 samostatných rovinných souadnicových soustav UTM a dosáhlo tak jednoznanosti identifikace polohy objektu kdekoli na Zemi. Základním prvkem hlásného Obr. 2-3 Podrobné dlení GEOREF systému je tzv. zóna (obraz sférického tyúhelníku referenního elipsoidu). Systém rozdluje každý poledníkový pás na 19 vrstev o šíce 8 a 1 vrstvu o šíce 12, a to od rovnobžky 80 jižní šíky do rovnobžky 84 severní šíky. Tak je zemský povrch rozdlen na 60 x 20 sférických tyúhelník (ve skutenosti vzhledem k nepravidelnosti dlení oblasti Špicberk je sférických tyúhelník o 3 mén). Každé zón je piazen hlásným systémem kód. První složka kódu je íslo zobrazeného poledníkového pásu od 1 do 60. Pásy se íslují od obrazu poledníku 180 západní délky smrem na východ. Druhá složka kódu je písmeno anglické abecedy C až X (písmena I a O jsou vynechána, aby nedošlo k zámn s íslicemi), které oznauje vrstvu (vrstvy se znaí od obrazu rovnobžky 80 jižní šíky smrem na sever). Každá zóna je tedy kódem jednoznan identifikovatelná. Hlásnou sí dále tvoí tverce o stran 100 km. Každý zobrazený poledníkový pás je rozdlen systémem rovnobžných ar s obrazem rovníku a píslušného osového poledníku (tj. s osou N a osou E). Obraz poledníkového pásu tedy pokrývá tvercová sí. V oblasti rovníku, vzhledem k šíce šestistupového poledníkového pásu (668 km), takto vznikne šest úplných tverc a na každém okraji pásu jeden neúplný tverec, který má šíku 34 km. Se zužováním obraz poledníkových pás smrem k pólm se snižuje poet úplných tverc a mní šíka okrajových tverc. Každý tverec (úplný i neúplný) se oznauje dvma písmeny, z nichž první písmeno popisuje sloupec (sloupce se znaí od obrazu poledníku 180 smrem na východ) tvercové sít, ve kterém se nachází píslušný tverec. Druhé písmeno uruje ádku (ádky se oznaují od obrazu rovníku smrem na sever a od obrazu rovníku smrem na jih), na níž se píslušný tverec v rámci tvercové sít vyskytuje (63) -

16 Kartografie a základy GIS Modul 05 Obr. 2-4 Referenní systém MGRS (Military Grid Reference Systém), u nás známý také jako hlásný systém UTM Sloupcm (vetn neúplných) jsou pidlena písmena anglické abecedy A až Z (bez I a O). Po písmenu Z se abeceda opakuje. Pro oznaení vrstev je využito písmen A až V (bez I a O). Po písmenu V se abeceda opakuje. U lichých poledníkových pás zaíná první vrstva od rovníku písmenem A, u sudých písmenem F. Úplný kód polohy objektu v hlásné síti: oznaení zóny íslo, písmeno, oznaení tverce písmeno, písmeno, pravoúhlé souadnice bodu v rámci píslušného tverce posloupnost íslic. Každý tverec uruje lokální soustavu souadnic LS s poátkem v levém dolním rohu; první polovina posloupnosti íslic udává souadnici W, tedy vzdálenost bodu od západní svislé strany tverce, tj. od osy y v soustavy LS, druhá polovina souadnici S, tedy vzdálenost bodu od jižní vodorovné strany tverce, tj. od osy x v soustavy LS. Celý údaj (kód) se píše bez mezer a jakýchkoliv interpunkních znamének následn: 33UXROO znaí 33. pás, vrstva U, XR tverec 100 km, 0042 souadnice W, 1672 souadnice S v ádu 10 m (pi užití souadnic v ádu 100 m bude zápis 33UXROO4167) Mapová tvorba AR Mapy zpracovává Vojenský geografický a hydrometeorologický úad v Dobrušce (www.army.cz/acr/geos) Geografická služba AR, konkrétn. Vydavatelem tchto map je Generální štáb Armády eské republiky (63) -

17 Státní mapová díla R Soudobou produkci a aktivity pro poteby AR, orgán státní správy, komerních inností i zájmovou innost tvoí: Topografická mapa 1: (UTM. WGS84, Bpv) je urena k zabezpeení innosti vojsk v rámci obrany zem a krizového ízení. Slouží jako jednotný topografický lokalizaní podklad, zejména k podrobnému studiu a vyhodnocení terénu, k urování souadnic, pipojování sestav a zbraových systém a pro pesnjší mení a výpoty na malém prostoru. V mapovém poli obsahuje Obr. 2-5 Topografická mapa (výez) geodetické body, sídla, topografické objekty, hranice a ohrady, komunikace (drážní, pozemní, potrubní a energetické trasy, mosty, kížení a kižovatky komunikací), vodstvo, georeliéf, rostlinný a pdní kryt, popis mapy (místní a pomístní názvy, popisné údaje) a zempisnou a pravoúhlou rovinnou souadnicovou sí. Rámové údaje obsahují souadnice zempisné a pravoúhlé rovinné souadnicové sít, jména stát a sídel a smry výstup komunikací. Na okraji mapy je oznaení mapového listu (alfanumerickým kódem v souladu s nomenklaturou S-42 a názvem nejvýznamnjšího sídla), íselným mítkem, grafickým mítkem v metrické soustav, ale i v mílích a yardech), sklonové a úhlomrné mítko, diagram s administrativním lenním, kompletní legenda vetn seznamu zkratek, diagram hlásného systému MGRS, hypsometrické schéma, údaje o grivaci (magnetické odchylce/) a konvergenci a další popisné a textové údaje. Mapového pole má rozmr 5 x 7,5 a rozmr mapy je 45 x 62,5 cm. Pru území R a její píhranií bylo zpracováno 1059 mapových list. Byl použit znakový klí Topo-4-4. Podkladem pro analogovou mapu je vektorová databáze DMÚ 25. Topografická mapa 1: (UTM. WGS84, Bpv) je urena k zabezpeení innosti vojsk v rámci obrany zem a krizového ízení. Slouží jako jednotný topografický lokalizaní podklad, zejména ke studiu a vyhodnocení terénu, k urování souadnic, pipojování sestav a zbraových systém, k mení a výpotm. Jedná se o základní standardizovanou mapu pro zabezpeení souinnosti, ízení a vedení operací na taktickém stupni velení. Struktura obsahu mapy je stejná jako u mítka 1: Mapového pole má rozmr 10 x 15 á rozmr mapy je 45 x 62,5 cm. Pru území R a její píhranií bylo zpracováno 285 mapových list. Byl použit znakový klí Topo-4-4. Podkladem pro analogovou mapu je vektorová databáze DMÚ (63) -

18 Kartografie a základy GIS Modul 05 Obr. 2-6 Náhled organizace mapové plochy Topografická mapa 1: (UTM. WGS84, Bpv) je urena k zabezpeení innosti vojsk v rámci obrany zem a krizového ízení. Slouží jako jednotný topografický lokalizaní podklad, zejména ke studiu a vyhodnocení terénu, k urování souadnic, k mení a výpotm. Jedná se o mapu pro plánování, ízení a vedení operací na operaním stupni velení. Struktura obsahu mapy je stejná jako u mítka 1: a 1: Mapového pole má rozmr 20 x 30 a rozmr mapy je 45 x 62,5 cm. Pru území R a její píhranií bylo zpracováno 85 mapových list. Byl použit znakový klí Topo-4-4. Podkladem pro analogovou mapu je vektorová databáze DMÚ (63) -

19 Státní mapová díla R Obr. 2-7 Topografická mapa po 4. obnov (2003), tybarevná, mítko 1 : Mapa vojenských výcvikových prostor v mítku 1: je urena ke studiu a k orientaci v terénu pro plánování a ízení výcviku vojsk. Jejím hlavním úelem je zabezpeení základního stupn interoperability mezi jednotkami AR a NATO pi spoleném výcviku vojsk v prostorech VVP na území R. Stejná mapa v mítku 1: slouží pedevším k poskytování základních informací o celkovém charakteru a vybavenosti jednotlivých VVP. Mapy mají stejný topografický obsah jako mítkov stejné topografické mapy. Ve verzi Mapa vojenských výcvikových prostor 1: s nadstavbovými prvky je navíc i speciální obsah ist vojenského charakteru, jako nap. druhy stelnic, ídící vže, úkryty obsluhy stelnic, stedy plošných cíl, zásobování PHM, pistávací plochy pro vrtulníky aj. Jsou zpracovány mapy pro VVP Hradišt, Jince, Boletice, Ddice a Libavá. Protože zaujímá každý VVP území o jiné výme, má i každé mapové pole a tím i mapa jiný rozmr. Pevod map vojenských výcvikových prostor do WGS 84/UTM (mapy vojenských újezd) bude ukonen až v prbhu roku Joint Operations Graphic 1: Ground, mapa pro spolené operace je urená pedevším pro pozemní síly pro jednotné plánování a ízení spolených pozemních a vzdušných operací ozbrojených sil NATO, pro plánování a ízení pesun vojsk a pro poteby logistického zabezpeení. V mapovém poli obsahuje geodetické body, sídla, prmyslové a jiné topografické objekty, komunikace (drážní, pozemní, potrubní a energetické trasy, mosty, pívozy, brody, kížení a kižovatky komunikací), vodstvo, georeliéf, rostlinný a pdní kryt, letecké údaje, popis mapy (místní a pomístní názvy, popisné údaje) a zempisnou a pravoúhlou rovinnou souadnicovou sí. Rámové údaje obsahují souadnice zempisné a pravoúhlé rovinné souadnicové sít, ásti jmen geomorfologických jednotek a smry výstup komunikací. Na okraji mapy je oznaení mapového listu, íselným mítkem, grafickým mítkem v metrické soustav, ale i v mílích a yardech), sklonové a úhlomrné mítko, diagram s administrativním lenním, kompletní legenda vetn seznamu zkratek, diagram hlásného systému MGRS a GEOREF a další popisné a textové údaje (63) -

20 Kartografie a základy GIS Modul 05 Obr. 2-8 Topografická mapa obnovená k roku 2000, tybarevná, mítko 1 : Obr. 2-9 Ukázka standardizované mapy pro spolené operace v mítku 1 : verze pro pozemní síly (JOG Ground) Mapového pole má rozmr 1 x 2 a každá mapa má rozmr 56 x 74 cm. Zpracováno je území eské republiky (5 mapových list) a píhranií (11 mapových list formou smluvní spolupráce). Byl použit znakový klí: TP427/2001. Mapa eské republiky 1: poskytuje základní údaje a informace o území eské republiky a pilehlém zahraniním prostoru. Je urena ídícím a odborným orgánm AR ke studiu geografických a komunikaních podmínek území pro úely jednotného plánování a ízení operací pozemních sil. Její obsah je v podstat totožný s Joint Operations Graphic 1: Ground. Použit je znakový klí TP430/2002. Mapa je rozdlena na 4 ásti. Každé mapové pole je vymezeno pravoúhlým rámem 63,0 x 98,0 cm, vlastní mapa - 20 (63) -

21 Státní mapová díla R má rozmr 68,0 x 103,0 cm. Je zpracovaná i v sešitové form a pipravuje se i její úelová mutace v podob Automapy eské republiky 1: Obr Mapa eské republiky - ukázka Mapa World Serie1404 v mítku 1: poskytuje základní údaje a informace o území eské republiky a pilehlém píhraniním prostoru. Je urena ídícím a odborným orgánm AR ke studiu geografických a komunikaních podmínek území. Poskytuje všeobecný pehled o vojenskogeografických podmínkách na území R. Obr Výez mapy World Series 1404 Mapové pole obsahuje sídla, prmyslové a jiné topografické objekty, hranice, drážní komunikace, pozemní komunikace, vodstvo, terénní reliéf, rostlinný a pdní kryt, popis mapy a zempisnou a pravoúhlou rovinnou souadnicovou sí. V rámových údajích se objevují souadnice zempisné a pravoúhlé rovinné - 21 (63) -

22 Kartografie a základy GIS Modul 05 souadnicové sít a smry výstup komunikace z mapového pole. V okrajových údajích se objevují krom oznaení mapy a mítek, pehledy kladu mapových list, diagramy hlásného systému MGRS a GEOREF a další popisné a textové údaje. Mapa je zpracovávána formou smluvní spolupráce. Mapového pole má rozmr 2 x 3 až 8, rozmr mapy je 56 x 74 cm. Území R pokrývají 4 mapové listy Obr Náhled mapy World Serie : Z leteckých map produkce AR je teba zmínit: Joint Operations Graphic 1: Air (JOG 250A) Transit Flying Chart (Low Level) 1: (TFC(L)250) - 22 (63) -

Téma: Geografické a kartografické základy map

Téma: Geografické a kartografické základy map Topografická příprava Téma: Geografické a kartografické základy map Osnova : 1. Topografické mapy, měřítko mapy 2. Mapové značky 3. Souřadnicové systémy 2 3 1. Topografické mapy, měřítko mapy Topografická

Více

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy

Souřadnicov. Cassini Soldnerovo zobrazení. Cassini-Soldnerovo. b) Evropský terestrický referenční systém m (ETRS), adnicové systémy Závazné referenční systémy dle 430/2006 Sb. Souřadnicov adnicové systémy na území Nařízen zení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů a státn tních mapových děl d l závazných z na území státu

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%&

1# %*123%3 14, 1)1,()*'*+-05*0%& '*+,(-&# $ '*+-(-&*-( 1# %*123%3 14", 1)1,()*'*+-05*0%& '.$* *- */(.0.0 "#$ ""%&'%() 6 7 *1 $8%* 96*):+$8%* $8%*; *15. bezna 1673 Wöhrd (pedmstí Norinberka) humanitní studia + vyuen u astronoma a mdirytce

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová

KARTOGRAFIE. Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH. Ing. Hana Lebedová KARTOGRAFIE Druhá kapitola: TOPOGRAFICKÁ MAPOVÁNÍ V ČESKÝCH ZEMÍCH Ing. Hana Lebedová POČÁTKY TOPOGRAFICKÉHO MAPOVÁNÍ počátek 18. století další vývojová etapa kartografie vzájemné propojování geodézie

Více

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK

ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Geoinformatika ve veejné správ, Brno 2006 Václav ADA ANALÝZA LOKALIZACE RASTROVÝCH EKVIVALENT III. VOJENSKÉHO MAPOVÁNÍ DO S-JTSK Úvod Po válených událostech z roku 1866 bylo zejmé, že technické parametry

Více

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy

Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Souřadné systémy SRS (Spatial reference system) CRS (Coordinate Reference system) Kapitola 1: Základní pojmy Základní prostorové pojmy Geografický prostor Prostorové vztahy (geometrie,

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu.

154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 154GEY2 Geodézie 2 6. Státní mapová díla ČR a účelové mapy pro výstavbu. 6.1 Mapa, plán. 6.2 Rozdělení map. 6.3 Metody kartografického vyjadřování na mapách. 6.3.1 Polohopis. 6.3.2 Výškopis. 6.3.3 Popis.

Více

Státní mapová díla (1)

Státní mapová díla (1) Státní mapová díla (1) Státní mapová díla Přednáška pro úředníky státní správy a samosprávy Dne 25.11.2014, 9:00-9:45 Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz

16.3.2015. Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Ing. Pavel Hánek, Ph.D. hanek00@zf.jcu.cz Přednáška byla zpracována s využitím dat a informací uveřejněných na http://geoportal.cuzk.cz/ k 16.3. 2015. Státní mapová díla jsou stanovena nařízením vlády

Více

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6

ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6 Neznámá platnost Digitally signed by Potvrzení doruení Date: 2014.04.18 09:38:58 MEST ÚAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ Letišt Ruzyn 16008 PRAHA 6.j.: 002326-14-701 Spis.zn.: 11/730/0076/LKKM/03/14 V Praze dne

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu:

Zdroje dat GIS. Digitální formy tištěných map. Vstup dat do GISu: Zdroje dat GIS Primární Sekundární Geodetická měření GPS DPZ (RS), fotogrammetrie Digitální formy tištěných map Kartografické podklady (vlastní nákresy a měření) Vstup dat do GISu: Data přímo ve potřebném

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2,

Více

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování

+ + Návrh vcného zámru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Telefony ústedna: 267204300 267204306 Fax (02) 22718211 E-mail osz_cr@cmkos.cz Vážený pan MUDr. Tomáš J u l í n e k, M B A ministr zdravotnictví Ministerstvo zdravotnictví Palackého nám.. 4 128 00 Praha

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek

S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek S t a n o v y spoleenství vlastník jednotek Spoleenství vlastník jednotek pro dm (dále jen spoleenství ) se sídlem ÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ l. I Základní ustanovení (1) Spoleenství vlastník jednotek

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99

MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN. ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 MENDELOVA ZEMDLSKÁ A LESNICKÁ UNIVERZITA V BRN ORGANIZANÍ ÁD ŠKOLNÍHO LESNÍHO PODNIKU MASARYKV LES KTINY.j. 896/99 Úplné znní organizaního ádu ŠLP Ktiny ve znní Zmn a doplk.j. 105/2007-981 schválených

Více

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK.

STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO. Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz. Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Tomáš Bayer bayertom@natur.cuni cz Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie. Přírodovědecká fakulta UK. MAPOVÉ DÍLO, STÁTNÍ MAPOVÉ DÍLO Mapové dílo: Představováno mapami jednotného

Více

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad

Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod. Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Geografické podklady z produkce Zeměměřického úřadu možné využití pro dokumentaci dopravních nehod Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad Obsah Státní mapová díla - topografické mapy středních měřítek, Státní

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r.

Vyvšeno dne: 21. 9. 2009. Mgr. Jarmila Švehová, v.r. V souladu s lánkem 6 odst. 1 písmeno a) Statutu Rašínovy vysoké školy s.r.o. v platném znní (dále jen Statut) se vydává Knihovní ád knihovny Rašínovy vysoké školy s.r.o. Vyvšeno dne: 21. 9. 2009 Mgr. Jarmila

Více

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ

ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ ČÚZK POSKYTOVATEL ZÁKLADNÍCH GEOGRAFICKÝCH PODKLADŮ Ing. Petr Dvořáček Zeměměřický úřad 19. letní geografická škola 25.8.2011, Brno, Obsah prezentace Rezort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního

Více

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy

Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy Zásady postupu pi prodeji bytových dom ve vlastnictví hl. m. Prahy píloha. 1 usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy. 09/14 ze dne 24. ervna 1999 A) Obecné zásady 1. Zásady postupu pi prodeji bytových dom

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ZDENĚK FIŠER A JIŘÍ VONDRÁK MAPOVÁNÍ II PRŮVODCE 01 PRŮVODCE PŘEDMĚTEM MAPOVÁNÍ II STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Mapování

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI

SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUKÁZKAMI SMLOUVA. O SPOLUPRÁCI PI ÚHRAD SLUŽEB POUÁZAMI uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ): Sodexo Pass eská Republika a.s., se sídlem Radlická 2, 150

Více

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek

(8) Úastník je povinen po celou dobu trvání smlouvy písemn oznamovat stavební spoiteln všechny skutenosti, které mají vliv na plnní podmínek 96/1993 Sb. ZÁKON zedne25.února1993 o stavebním spoení a státní podpoe stavebního spoení a o doplnní zákona eské národní rady. 586/1992 Sb., odaníchzpíjm,veznnízákonaeskénárodnírady.35/1993sb. Zmna: 83/1995

Více

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability

Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin. Problem areas of using barcode in food traceability Problematika využití árového kódu ve vysledovatelnosti potravin Problem areas of using barcode in food traceability Miroslav Hrubý, Ivo Šašek, Václav Kybic Klíová slova: Vysledovatelnost, bezpenost potravin,

Více

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy

Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Mapy - rozdělení podle obsahu, měřítka a způsobu vyhotovení Plán Účelové mapy Kartografie přednáška 2 Mapy a jejich měřítka, plán výsledkem většiny mapovacích prací je mapa nebo plán Mapa zmenšený generalizovaný

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007

ZÁVRENÁ ZPRÁVA. 1. Struná informace. 2. Popis cíl sub-projektu. ZÁVRENÁ ZPRÁVA O REALIZACI PROJEKTU Stra.S.S.E. íjen 2005 erven 2007 ZÁVRENÁ ZPRÁVA 1. Struná informace Název projektu: Strategic Spatial Planning and Sustainable Environment (Stra.S.S.E.) ešitel:katedra geoinformatiky Pírodovdecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie?

GEODÉZIE. Co je vlastně geodézie? Co je vlastně geodézie? Doslovný význam řeckého slova GEODESIE je dělení půdy, země. Geodesie se zabývá měřením, výpočtem a zobrazením částí povrchu zemského, určením tvaru a velikosti země. Základní úlohou

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci

Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Postup výpotu produkce komunálních odpad v obci Tento postup byl vypracován v rámci projektu Výzkumu a vývoje MŽP R SP/II/2f1/2/07 "Identifikace prevenního potenciálu živnostenských odpad v R a jeho uplatnní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34

Základní škola Šenov, Radniní námstí 1040, 739 34 Oblast Ukazatel Cíl Mechanismy ovování 1. Vize Cíle a školní Propojit cíle Kontrola propagace vzdlávací s oekáváním a cíl v praxi - program potebami klient. (konzultace, dotazníky, ukázkové hodiny, lánky

Více

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn

Mendelova univerzita v Brn. SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6643/2013-980 SMRNICE. 3/2013 Vydávání prkaz studenta Mendelovy univerzity v Brn lánek 1 Obecná ustanovení 1. Ve smyslu 57 zákona.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy

ÁST PRVNÍ Obecná ustanovení. Pedmt a rozsah úpravy 72/1994 Sb. ZÁKON ze dne 24. bezna 1994, kterým se upravují nkteré spoluvlastnické vztahy k budovám a nkteré vlastnické vztahy k bytm a nebytovým prostorm a doplují nkteré zákony (zákon o vlastnictví byt)

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami

Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami Rámcová smlouva : A42 pro cestovní kanceláe a cestovní agentury o spolupráci pi úhrad služeb poukázkami uzavená podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami (dále jen smlouva ):

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Internetový mapový server Karlovarského kraje

Internetový mapový server Karlovarského kraje Internetový mapový server Karlovarského kraje Ing.Jií Heliks Karlovarský kraj Závodní 353/88 Karlovy Vary tel.: 353 502 365 e-mail: jiri.heliks@kr-karlovarsky.cz 1. Úvod Vývojem informa,ních systém. a

Více

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA

KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA KRAJSKÝ ÚAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly 28. íjna 117, 702 18 OSTRAVA J: MSK 31752/2007 SP. ZN.: KON/25735/2007/Sam VYIZUJE: Ing. Alexandra Klajmonová ODBOR: kontroly TEL.: 595 622 307 FAX: 595

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Elektronické doklady a egovernment

Elektronické doklady a egovernment Elektronické doklady a egovernment Konference Internet ve státní správ a samospráv 2007 KC Aldis, Hradec Králové, 2.-3.dubna 2007 Filip Hajník Senior Business Consultant IT Security LogicaCMG 2007. All

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS

GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ LADISLAV PLÁNKA GE18 KARTOGRAFIE A ZÁKLADY GIS MODUL 01 ÚVOD DO KARTOGRAFIE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Ladislav Plánka,

Více

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY

Organiza ní ád 1. POSTAVENÍ ŠKOLY ORGANIZANÍ ÁD ESKÉ BUDJOVICE 2011 Platná verze organizaního ádu je udržována pouze v informaním systému školy v elektronické podob a je uložena na spoleném disku K. Každý pracovník má možnost si text vytisknout

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007

Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Informace pro autory píspvk na konferenci ICTM 2007 Pokyny pro obsahové a grafické zpracování píspvk Strana 1 z 5 Obsah dokumentu: 1. ÚVODNÍ INFORMACE... 3 2. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ REFERÁTU... 3 2.1. OBSAHOVÉ

Více

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA

VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA VYUŽITÍ MODULU EXCELENT PRO MANAŽERSKÉ ANALÝZY V APLIKACÍCH VEMA Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. smarda@vema.cz Abstrakt Ze zkušenosti víme, že nasazení speciálního manažerského informaního systému

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

! "#$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! "

! #$%&'(() *+,-!./0+!1 2 3 # +3 2-! 3425!6! 1/! $ 7$ 80-5 4!839: $! 0! !"#$%&'(() *+,-!./0+!123#+32-!3425!6!1/!"!$7$80-54!839:$!0 l. I Úvodní ustanovení 1. Tato Smrnice rektorky stanoví zpsob a podmínky erpání sociálního fondu na Univerzit Jana Evangelisty Purkyn v Ústí nad

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. . 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA. 50 496130-46 (dále jen Rámcová smlouva ) Rámcovou smlouvu uzavírají spolenosti: eská spoitelna, a. s. se sídlem: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PS 140 00 I: 45244782 DI: CZ45244782

Více

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství

o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství VYHLÁŠKA. 1/05 Sb. ze dne 18. kvtna 05 o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství eský statistický

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE

VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Výuka fotogrammetrie v eské republice GEOS 2007 VÝUKA FOTOGRAMMETRIE V ESKÉ REPUBLICE Ing. Jindich Hoda, Ph.D. Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague 166 29 Thákurova 7, Praha 6, Czech Republic e-mail:

Více