Návod k obsluze a používání tréninkového počítače model LED 5K pro běžecký trenažér KINETIC S 3

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze a používání tréninkového počítače model LED 5K pro běžecký trenažér KINETIC S 3"

Transkript

1 Návod k obsluze a používání tréninkového počítače model LED 5K pro běžecký trenažér KINETIC S 3 CZ

2 Důležitá upozornění Důležité pokyny: Než začnete s montáží stroje a jeho používáním, pročtěte si pečlivě tento návod. Získáte tak důležité informace pro Vaši bezpečnost, používání a údržbu. Návod si nadále uschovejte pro další potřebné informace a rovněž pro objednávky náhradních dílů. Bezpečnostní pokyny: Stroj smí být používán pouze pro účel, ke kterému byl zkonstruován, tj. pro trénink dospělých osob. Každé jiné používání je nepřípustné a může být i nebezpečné. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené nesprávným používáním stroje. Budete trénovat na stroji, který byl zkonstruován z bezpečnostního a technického hlediska podle nejnovějších poznatků. Místa, kde by mohlo vzniknout nebezpečí pro uživatele, jsou co nejlépe zajištěna. Neodbornými opravami a změnami v konstrukci stroje (demontáž originálních dílů, montáž jiných než originálních dílů KETTLER aj.) mohou vznikat nebezpečí pro uživatele a vést i k úrazům. Poškozené díly mohou rovněž ohrozit Vaši bezpečnost. Proto je třeba poškozené a opotřebované díly ihned vyměnit a do této doby stroj nepoužívat. V případě potřeby nových náhradních dílů používejte pouze originální díly KETTLER a s případnými dotazy se obraťte na Vašeho obchodníka. Při pravidelném intenzivním tréninku je nezbytné každé 1-2 měsíce provádět kontrolu všech dílů. Přítomné osoby, zvláště pak děti, upozorněte na možná nebezpečí, ke kterým může dojít v souvislosti s používáním stroje. Nesprávný a nepřiměřený trénink může vést k poškození zdraví! Než začnete trénovat, poraďte se se svým ošetřujícím lékařem, zda je pro Vás trénink na tomto zařízení vhodný. Lékařský posudek by měl být základem pro tvorbu Vašeho tréninkového programu. Dbejte pokynů pro vhodné sestavení tréninkového programu, které naleznete v tréninkovém návodu. Všechny zde nepopsané zásahy a manipulace se strojem mohou vést k jeho poškození a rovněž k ohrození Vaší bezpečnosti. Proto může všechny ostatní zásahy provádět pouze servisní oddělení KETTLER nebo osoby k tomu vyškolené počítače (např. nesprávné hodnoty pulsu) Před každým použitím kontrolujte všechna šroubová spojení stroje. Montážní pokyny: Zkontrolujte, zda jsou v balení všechny potřebné díly a součástky pro sestavení prostoje a zda nedošlo během přepravy k poškození stroje. V opačném případě se obraťte na Vašeho obchodníka. Důkladně si prohlédněte obrázky v montážním návodu a podle nich proveďte montáž stroje. Montáž musí být provedena pečlivě dospělou osobou a v případě pochybností vyhledejte pomoc další technicky zkušené osoby. Myslete na to, že při použití nářadí pro montáž může kdykoli vzniknout nebezpečí poranění. Proto postupujte přesně podle návodu! Montáž provádějte na prostorném místě, nenechávejte ležet na zemi momentálně nepotřebné nářadí. U fólií hrozí možnost udušení dětí! Originální balení výrobku si dobře uschovejte, abyste ho mohli použít pro případnou adekvátní přepravu. Všechny díly nejdříve sešroubujte volně a zkontrolujte správné usazení. Otočte pojistnými matkami nejprve rukou až do nepatrného odporu a poté je dotáhněte klíčem. Šroubová spojení kontrolujte po každém montážním kroku. Z výrobně technických důvodů si vyhrazujeme právo na předmontáž některých dílů (např. záslepek) Při objednávkách náhradních dílů uvádějte úplné číslo výrobku, číslo náhradního dílu, potřebný počet a kontrolní číslo uvedené na zadní straně montážního návodu. Příklad: číslo výrobku /náhr.díl /1 ks/ kontrolní číslo Důležité: Díly, které je třeba sešroubovat jsou dodávány bez spojovacího materiálu. Potřebujete-li spojovací materiál, je třeba do objednávky napsat poznámku včetně spojovacího materiálu. 2 Manipulace: Zajistěte, aby se na trenažéru nezačalo trénovat dříve, než bude řádně dokončena jeho montáž a přezkoušení. Používání přístroje ve vlhkém prostředí působí nepříznivě na jeho životnost a s tím spojenou tvorbu koroze a proto používání stroje ve vlhkých prostorech nedoporučujeme. Tento stroj je určen pro dospělé osoby a nikoli pro děti. Mějte na paměti, že v důsledku přirozené potřeby dětí si hrát a vzhledem k jejich temperamentu, mohou nastat nepředvídatelné situace, za které výrobce v žádném případě nenese odpovědnost. Domácí trenažér odpovídá normě DIN EN 957-1/5, třídy HB a není tedy vhodný pro terapeutický trénink. Pro údržbu a čištění nepoužívejte agresivní a žíravé prostředky a dbejte na to, aby se dovnitř stroje nedostala kapalina. Případná nepatrný hluk při pohybu setrvačníků nemá žádný vliv na funkci stroje. Rovněž hluk při zpětném šlápnutí je podmíněn technicky a je absolutně zanedbatelný. Stroj disponuje indukčním brzdným systémem. Při tréninku používejte vždy vhodnou sportovní obuv Všechny elektrické přístroje vysílají při provozu elektromagnetické záření. Proto se vyvarujte jejich používání v blízkosti stroje, neboť by mohlo dojít k poruchám funkcí

3 Obsah Důležitá upozornění...2 Obsah...3 Funkce a ovládání tréninkového počítače...4 Popis tréninkového počítače...4 Funkce tlačítek...4 Nastavení a obsluha tréninkového počítače...5 Síťový vypínač...5 Bezpečnostní klíč...5 Aktivace optických senzorů pohybu...5 Režim spánku...5 Zvuková signalizace...5 Nastavení měrných jednotek...6 Základní obsluha tréninkových programů...6 Rychlý start...6 Cool Down...6 Pause / Stop...6 Výpočet kondiční známky (Recovery)...6 Defi nice osobních profi lů...7 Označení uživatele...7 Nastavení váhy uživatele...7 Nastavení výšky uživatele...7 Nastavení věku uživatele...7 Nastavení cílové hodnoty tepové frekvence...7 Popis tréninkových programů...7 Goal Course Time - cílová doba tréninku...7 Goal Course Distance - cílová délka trati...7 Goal Course Calories - cílová spotřeba kalorií...8 Heart Rate Control - pulsem řízený program...8 Používání hrudního pásu...9 Incline Interval- interval stoupání...9 Speed Interval - rychlostní interval...9 Fat Burning - spalování tuku...10 Systém inteligentního odpružení - ISS...10 Tréninkové a bezpečnostní informace Informace pro bezpečný trénink Bezpečnostní upozornění POZNÁMKA: Výpočet kj / kcal Trénink Zásady pro plánování a řízení tréninkové činnosti Vybrané metodické pokyny pro trénování výdrže Tepová frekvence při cvičení Rozsah cvičení...12 WARM UP (zahřívání)...12 COOL DOWN (uklidnění)...12 Speciální instrukce pro trénink...12 Pokyny pro údržbu a nastavení...13 Kalibrace běžecké plochy...13 Výškové vyrovnání...13 Mazání běžecké plochy...13 Firemní údaje

4 Funkce a ovládání tréninkového počítače Popis tréninkového počítače A B C D E F G H I J K L M N O Spotřeba energie v kaloriích / kalorie za hod. A B Srdeční frekvence (puls) Tréninkový čas / vzdálenost C D Skupina cílových programů Aktivace optických senzorů E F Nastavení sklonu běžecké plochy Potvrzovací klávesa (ENTER) G H Stop Start I J Nastavení rychlosti běhu Skupina intervalových programů K L Displej s informací o rychlosti běhu Sklon běžecké plochy / věk / obtížnost M N Nastavení úrovně tlumení otřesů Úroveň tlumení O Funkce tlačítek START - spustí běžecký pás při rychlosti 0,8 km / hod. STOP - zastaví běžecký pás během tréninku ENTER - potvrzuje volby program a hodnoty programovaných funkcí v režimu nastavování MOTION CONTROL (aktivace optických senzorů) 1. Stisknutí tlačítka aktivuje snímací senzory a rozsvítí se červená kontrolka 2. Opětovné stisknutí tlačítka deaktivuje snímací senzory a zhasne červená kontrolka SPEED UP (+) - (zvýšení rychlosti) a) Stisknutím tlačítka se zvýší rychlost běžecké plochy o přírůstek 0,1 km / hod b) Přidržením tlačítka se rychlost rychle zvyšuje s přírůstky 0,1 km / hod. Uvolněním tlačítka se tato funkce zastaví. SPEED DOWN (-) - (snížení rychlosti) a) Stisknutím tlačítka se sníží rychlost běžecké plochy o pokles 0,1 km / hod b) Přidržením tlačítka se rychlost rychle zpomaluje s poklesem 0,1 km / hod. Uvolněním tlačítka se tato funkce zastaví. INCLINE UP (+) (zvýšení sklonu běžecké plochy) Stisknutím tlačítka se zvyšuje sklon běžecké plochy INCLINE DOWN (-) (snížení sklonu běžecké plochy) Stisknutím tlačítka se snižuje sklon běžecké plochy 4

5 Funkce a ovládání tréninkového počítače Nastavení a obsluha tréninkového počítače Síťový vypínač Hlavní vypínač se nachází na spod vertikální trubky po levé ruce. Nastavením do polohy I se na krátkou chvíli rozsvítí všechny kontrolky na tréninkovém počítači a trenažér je připraven k provozu (platí v případě, že je zasunut bezpečnostní klíč). nastavení vypínače do polohy 0 se trenažér vypne. 3. Pohybem levé ruky ve vzdálenosti cca 15 cm nad čidlem pohybu, které se nachází na rukojeti levého madla, se docílí snižování rychlosti. Při každém zaregistrování pohybu nad čidlem se ozve krátké pípnutí a rychlost pásu se sníží o 0,1 km/hod. Pohybem rukou nad levým čidlem snižujete rychlost Bezpečnostní klíč K uvedení trenažéru do provozu je nutno zasunout bezpečnostní klíč do příslušného otvoru na panelu trenažéru. Svorku na druhé straně tohoto klíče je nutno připnout pevně k oděvu a to vždy, před zahájením tréninku. V případě vzniklých problémů, kdy bude zapotřebí rychle vypnout motor, postačí jednoduše zatáhnout za spojovací šňůru a vytáhnout bezpečností klíč z jeho otvoru. Za účelem obnovení provozu vložte bezpečnostní klíč do příslušného otvoru na panelu. Tento klíč je též vhodný jako dětská pojistka. Aktivace optických senzorů pohybu 1. Stisknutím tlačítka MOTION CONTROL na panelu tréninkového počítače se zapínají či vypínají optické senzory snímající pohyby rukou. Pokud LED kontrolka červeně svítí, jsou snímací senzory zapnuty a funkce kontroly pohybu aktivována. Pokud LED kontrolka nesvítí, jsou snímací senzory vypnuty a funkce kontroly pohybu vypnuta. Stiskněte tlačítko pro aktivaci funkce Motion Control 2. Poté, co se zapne funkce kontroly pohybu, je možné zvyšovat rychlost pohybem pravé ruky ve vzdálenosti cca 15 cm nad čidlem pohybu, které se nachází na rukojeti pravého madla. Při každém sejmutí pohybu čidlem se ozve krátké pípnutí a rychlost se zvýší o 0,1 km/hod. 4. Současným pohybem oběma rukama ve vzdálenosti cca 15 cm nad čidly pohybu se ozvou dvě krátká pípnutí a dojde k ukončení aktuálního programu. Současným pohybem nad oběmi čidly ukončíte aktuální program Funkci kontroly pohybu je vždy třeba vypínat stisknutím tlačítka MOTION CONTROL na panelu tréninkového počítače ještě před tím, než se vypne hlavní vypínač přívodu elektrické energie! Režim spánku Počítač automaticky přechází do klidového režimu, pokud během 5 minut nezaznamená vstupní podněty. V tomto módu spánku je vypnut tréninkový počítač a jeho opětovná aktivace je možná jakýmkoli ovládacím tlačítkem. Trenařér je však celou dobu stále zapojen do elektrické sítě! Zvuková signalizace Tréninkový počítač umožňuje uživateli vypnout indikační tón po zmáčknutí jakékoli klávesy tréninkového počítače. Do módu nastavení se dostanete následovně: V zapnutém stavu trenažéru vytáhněte bezpečnostní klíč ze svého konektoru, poté současně stiskněte obě tlačítka na přidávání a ubírání rychlosti. Následně opět zasuňte bezpečnostní klíč. Na displeji pro zobrazení tepové frekvence se rozsvítí údaj 1. Tlačítky pro nastavení sklonu nastavte hodnotu na 2 a pak se stiskněte tlačítko START. Následuje konkrétní volba ON (zapnuto), OFF (vypnuto). Požadovanou volbu nastavíte totožnými klávesami a stisknete STOP. Pohybem rukou nad pravým čidlem zvyšujete rychlost 5

6 Funkce a ovládání tréninkového počítače Nastavení měrných jednotek Displej počítače může zobrazovat informace jak podle anglosaské soustavy tak i v metrickém systému. Typ soustavy je již přednastaven při výrobním procesu pro jedotlivé světové oblasti uživatelů. Pokud se ale vyskytne potřeba provádět konverzi údajů mezi měřícími soustavami anglosaskou a metrickou, postup je následující: V zapnutém stavu trenažéru vytáhněte bezpečnostní klíč ze svého konektoru, poté stiskněte tlačítko START a následně opět zasuňte bezpečnostní klíč. Na displeji pro zobrazení rychlosti se rozsvítí údaj -. Dalším stiskem klávesy START přepnete hodnotu na E. Indikovaný stav - znamená metrický systém, zatímco E anglosaskou soustavu. Stisknutím tlačítka STOP potvrdíte volbu a systém se vrátí do původního stavu. nechat doběhnout zvolený program a pak tréninkový počítač automaticky zahájí jednominutovou fázi uklidnění. Jakmile se zahájí fáze COOL DOWN (uklidnění), objeví se na displeji TIME / DISTANCE (čas / vzdálenost) údaj COOL a blikání v desetivteřinových intervalech bude odpočítávat dalších 50 vteřin (celkem 60 vteřin) až po údaj 00:00, při rychlosti 3,2 km/hod a úrovni sklonu 0. Poté, co se čas odpočítá až k hodnotě 00:00, zůstane počítač ve stavu PAUSE (přestávka). Tlačítkem START můžeme opět pokračovat v předchozím tréninku, stiskem STOP se všechna tréninková data vymažou a lze zvolit jiný typ programu. Pause / Stop Pokud je běžecká plocha v provozu, stiskněte dvakrát tlačítko STOP, čímž se jednotka uvede do stavu přestávky. Přitom se všechny údaje indikované na displeji LED zmrazí. Za účelem obnovení programu se stiskne tlačítko START a trénink bude dále pokračovat do té doby dokud se program neukončí. V případě delší době nečinnosti, se pozastavený program sám ukončí. Pokud stisknete tlačítko STOP třikrát, vynulují se všechny naměřené údaje a je možno volit další programy. Výpočet kondiční známky (Recovery) Pokud běžecký pás v provozu, stiskněte tlačítko RECOVERY, čímž se spustí proces RECOVERY. Pokud má uživatel připevněn hrudní pás pro snímání tepové frekvence, bude tepové čidlo po celou dobu procesu snímat údaje jeho tepové frekvenci. Pokud uživatel tento vysílač nepoužívá, musí využívat současně ruční tepové senzory instalované na levém i pravém madlu přístroje a provést měření během periody 10 vteřin po stisknutí tlačítka RECOVERY. V průběhu měření pulsu se bude na displeji TIME odečítat interval 60 vteřin (od 1:00 do 0:00 ). Na displeji USER / SPEED (uživatel / rychlost) se objeví rec a na displeji CALORIES (kalorie) se zobrazí Fx.x. Základní obsluha tréninkových programů Rychlý start Pokud je trenažér zapnut, stiskně tlačítko START, čímž se aktivuje program QUICK START (rychlý start). Rychlost běžecké kurty se automaticky nastaví na hodnotu 0,8 km/ hod. Rychlost se mění pomocí tlačítek SPEED UP / DOWN (zvyšování / snižování rychlosti). Pomocí tlačítka INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) se změní sklon dráhy. Cool Down Pokud uživatel zvolí QUICK START (rychlý start), jedním stisknutím tlačítka STOP se zahájí jednominutová fáze COOL DOWN (uklidnění). Pokud uživatel znavolí jakýkoli program, pak se do jednominutové fáze COOL DOWN (uklidnění) dostane jedním stisknutím tlačítka STOP. Nebo je možné Displej pro indikaci srdečního pulsu bude ukazovat aktuální hodnoty tepové frekvence uživatele. Pokud čidlo pulsu nebude moci zjišťovat tyto údaje o pulsu uživatele, objeví se na displeji blikající údaj P. Údaj o aktuálním tepu uživatele se ukládá do počítače na začátku měření a po 60 vteřinách. Příslušný rozdíl mezi hodnotou frekvence tepu při námaze a hodnotou odpovídající regeneračnímu režimu se zobrazuje na displeji INCLINE LEVEL (úroveň sklonu). Na základě toho se vypočte známka pro hodnocení stavu tělesné kondice a tento údaj se 6

7 Funkce a ovládání tréninkového počítače zobrazí na displeji CALORIES (kalorie). Výpočet známky pro tělesnou kondici: Známka = 6 ( (10 x (P1 P2)) / P1 )2 P1 = puls po zátěži; P2 = puls po regeneraci F1 = velmi dobrý F6 = nedostatečný Pro případ předčasného ukončení funkce RECOVERY stiskněte tlačítko STOP; tím dojde k návratu do režimu STOP / PAUSE. Funkci regenerace není možné spustit během oné jedné minuty vyhrazené proceduře COOL DOWN. Definice osobních profilů K přístupu do defi nice osobních profi lů lze přistupovat pomocí jakéhokoli tlačítka pro výběr programu. Při prvním používání trenažéru daným uživatelem se musí nastavit požadovaná osobní data přiřadit kód tohoto uživatele z množiny U1 až U9. V případě opakovaného využívání uživatelem se nejprve navolí dříve přiřazený kód (ze skupiny U1 až U9) a před vstupem do programu se provede nezbytná úprava příslušných osobních informací. Označení uživatele Po stisknutí tlačítka programu se na displeji SPEED (rychlost) objeví údaj U1 a blikání. Pokud již existuje vložená informace o předchozím uživateli, potom displej SPEED (rychlost) zobrazí posledně přiřazený kód uživatele. Stiskne se tlačítko INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) tak, aby se navolil příslušný kód uživatele z množiny U1 U9 a potom se pro potvrzení stiskne tlačítko ENTER (vložit). povšimnout té skutečnosti, že se hodnota TARGET HEART RATE (cílová hodnota srdeční tepové frekvence) se přepočítává v závyslosti na věku uživatele na základě nastavení od výrobce. Toto nastavení cílové hodnoty srdeční tepové frekvence je založeno na úrovni 85% maximální hodnoty tepové frekvence. Příslušná maximální hodnota tepové frekvence se vypočte podle schématu věk uživatele. Při věku 35 let tedy vychází maximální hodnota tepové frekvence 185 a 85% této hodnoty je 157 = cílová hodnota srdeční tepové frekvence. Po nastavení hodnoty věku uživatele se na displeji PULSE (puls) objeví blikající informace TARGET HEART RATE (cílová hodnota srdeční tepové frekvence), jež je založena na věku uživatele. Vždy je zapotřebí poradit se s ošetřujícím lékařem ohledně příslušné cílové hodnoty srdeční tepové frekvence pro cvičení. Na základě toho se tato cílová hodnota srdeční tepové frekvence může upravit tlačítky pro nastavení sklonu běžecké plochy. Nastavenou hodnotu potvrdíte tklávesou ENTER. Popis tréninkových programů Goal Course Time - cílová doba tréninku Stisknutím tlačítka GOAL COURSE TIME - (cílová doba pro trénink) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Na displeji TIME (čas) se objeví blikající údaj 30:00. Tlačítky INCLINE UP / DOWN (zvýšení sklonu / snížení sklonu) upravíte hodnotu tak, aby se nastavila požadovaná doba cvičení pro tento konkrétní běh. Pro potvrzení tohoto nastavení stiskněte tlačítko ENTER a pro spuštění programu následně tlačítko START. Na displeji TIME (čas) se bude odpočítávat čas od přednastavené hodnoty, zatímco na jiném displeji se čas bude sčítat; toto vše až do zastavení běžecké dráhy. Počáteční provozní rychlost je nastavena na 3,2 km/hod. Za účelem změny této rychlosti stiskněte tlačítko SPEED UP / DOWN (zvýšení / snížení rychlosti). Sklon běžecké dráhy se upravuje tlačítkem INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu). Nastavení váhy uživatele Po provedeném navolení kódu uživatele se na displeji CALORIES objeví hodnota 68 kg, jež byla předem nastavena výrobcem. Úpravu váhy provedete tlačítky pro nastavení sklonu běžecké plochy. Nastavenou hodnotu potvrdíte tklávesou ENTER. Nastavení výšky uživatele Poté, co byla nastavena váha uživatele, se na displeji PULSE objeví blikající údaj o výšce 170 cm, jenž byl předem nastaven u výrobce. Úpravu výšky provedete tlačítky pro nastavení sklonu běžecké plochy. Nastavenou hodnotu potvrdíte tklávesou ENTER. Nastavení věku uživatele Poté, co byla nastavena informace o výšce uživatele, objeví se na displeji INCLINE blikající údaj o věku 35 let, jenž byl předem nastaven u výrobce. Úpravu věku provedete tlačítky pro nastavení sklonu běžecké plochy. Nastavenou hodnotu potvrdíte tklávesou ENTER. Nastavení cílové hodnoty tepové frekvence Když byla nastavena hodnota věku uživatele, je třeba si Goal Course Distance - cílová délka trati Stisknutím tlačítka GOAL COURSE DISTANCE - (cílová délka trati) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Na displeji DISTANCE (vzdálenost) se objeví blikající údaj 00,0. Tlačítky INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) upravíte hodnotu tak, aby se nastavila požadovaná délka trati pro tento konkrétní běh. Pro potvrzení tohoto nastavení stiskněte tlačítko ENTER a pro spuštění programu následně tlačítko START. Na displeji DISTANCE (vzdálenost) se bude odpočítávat čas od přednastavené hodnoty, zatímco na jiném displeji se délka trati bude sčítat; toto vše až do zastavení běžecké dráhy. Počáteční provozní rychlost je nastavena na 3,2 km/hod. Za účelem změny této rychlosti stiskněte tlačítko SPEED UP / DOWN (zvýšení / snížení rychlosti). Sklon běžecké dráhy se upravuje tlačítkem INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu). 7

8 Funkce a ovládání tréninkového počítače Goal Course Calories - cílová spotřeba kalorií Stisknutím tlačítka GOAL COURSE CALORIES - (cílová spotřeba kalorií) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Na displeji CALORIES (kalorie) se objeví blikající údaj 0. Tlačítky INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) upravíte hodnotu tak, aby se nastavila požadovaná spotřeba kalorií pro tento konkrétní běh. Pro potvrzení tohoto nastavení stiskněte tlačítko ENTER a pro spuštění programu následně tlačítko START. Na displeji CALORIES (kalorie) se bude odpočítávat počet kalorií od přednastavené hodnoty, zatímco na jiném displeji se kalorie budou sčítat; toto vše až do zastavení běžecké dráhy. Počáteční provozní rychlost je nastavena na 3,2 km/hod. Za účelem změny této rychlosti stiskněte tlačítko SPEED UP / DOWN (zvýšení / snížení rychlosti). Sklon běžecké dráhy se upravuje tlačítkem INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu). Heart Rate Control - pulsem řízený program Stisknutím tlačítka HEART RATE CONTROL - (pulsem řízený program) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Nastavený puls v daném osobním profi lu je brán jako cílová tepová frekvence pro tento trénink. Na displeji TIME (čas) se objeví blikající údaj 60 minut pro délku běhu, jež byl přednastaven od výrobce. Tlačítky INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) upravíte hodnotu tak, aby se nastavila požadovaná délka tréninku pro tento konkrétní běh. Pro potvrzení tohoto nastavení stiskněte tlačítko ENTER a pro spuštění programu následně tlačítko START. Tím jsou zahájeny první tři minuty programu Warm Up (zahřívání) Počáteční provozní rychlost je nastavena na 3,2 km/hod při úrovni sklonu 0. Během provozu v tomto programu se bude indikovat na displeji PULSE (puls) aktuální hodnotu tepové frekvence. V případě kdy monitorovací čidlo tepové frekvence nebude poskytovat údaje o tepu, na displeji se objeví blikající údaj P. Počítač vyhodnocuje hodnotu tepové frekvence uživatele každých 30 vteřin. Během zahřívacího programu je možné užít tlačítka STOP / ENTER k vyvolání přestávky nebo zastavení programu. Obdobně je možné stisknutím tlačítka START tento program restartovat. Ostatní tlačítka nebudou funkční během tohoto zahřívacího procesu. Pokud během zahřívací části nastane takový případ, že čidlo monitorování tepové frekvence nebude poskytovat údaje o tepu (na displeji se objeví blikající údaj P ), nebude možné, aby počítač měnil rychlost nebo úroveň sklonu. Pokud bude snímání a monitorování tepové frekvence v pořádku a aktuální tepová frekvence uživatele nebude dosahovat 65% maximální hodnoty srdeční tepové frekvence [(220 věk uživatele) x 0,65], potom úroveň sklonu bude narůstat o 1 v průběhu 30 vteřin. Jestliže aktuální tepová frekvence uživatele dosáhne 65% své maximální hodnoty, nebude se již úroveň sklonu měnit. Pokud aktuální tepová frekvence uživatele bude dosahovat 65% své maximální hodnoty po dobu více jak 1 minuta, bude se příslušná hodnota sklonu bude udržovat po celou dobu, dokud neskončí první 3 minuty zahřívacího programu. Jestliže aktuální tepová frekvence uživatele nedosáhne 65% své maximální hodnoty v průběhu prvních 3 minut zahřívacího programu, bude počítač pokračovat druhou sérií 3 minut zahřívacího programu. Všechny informace, které se na displeji kumulativně načítají, budou i nadále sčítány dále, zatímco na displeji s odpočítáváním se bude odečítat čas od hodnoty 3:00 minuty. V průběhu druhých 3 minut zahřívacího programu bude počítač měnit rychlost běžecké plochymísto úrovně sklonu (stoupání). Pokud během druhých 3 minut zahřívacího programu nastane takový případ, že čidlo monitorování tepové frekvence nebude poskytovat údaje o tepu (na displeji se objeví blikající údaj P ), nebude možné, aby počítač měnil rychlost. Pokud bude snímání a monitorování tepové frekvence v pořádku a aktuální tepová frekvence uživatele nebude dosahovat 65% maximální hodnoty srdeční tepové frekvence [(220 věk uživatele) x 0,65], potom rychlost bude narůstat o 0,8 km/hod v průběhu každých 30 vteřin. Jestliže aktuální tepová frekvence uživatele dosáhne 65% své maximální hodnoty, nebude se už rychlost měnit. Pokud aktuální tepová frekvence uživatele bude dosahovat 65% své maximální hodnoty po dobu více jak 1 minuta, bude se příslušná hodnota rychlosti bude udržovat po celou zbylou dobu zahřívacího programu. Jestliže aktuální tepová frekvence uživatele nedosáhne 65% své maximální hodnoty v průběhu druhých 3 minut zahřívacího programu, bude počítač pokračovat třetí sérií 3 minut zahřívacího programu. Všechny informace, které se na displeji kumulativně načítají, budou takto sčítány dále, zatímco na displeji s odpočítáváním se bude odečítat od hodnoty 3:00 minut. V průběhu třetích 3 minut zahřívacího programu nebude počítač měnit ani rychlost, ani úroveň sklonu (stoupání), bez ohledu na aktuální hodnotu tepové frekvence. Pokud doběhne odečítání času k nule a stále ještě nebude možné dosáhnout 65% maximální frekvence srdečního tepu, objeví se na displeji TIME (čas) informace FAIL (závada); program se zastaví a vrátí se do stavu POWER ON (napájení zapnuto). Po zahřívacím programu (jestliže aktuální tepová frekvence uživatele dosáhne 65% své maximální hodnoty, se zahřívací program ukončí) přejde počítač do programu HEART RATE CONTROL (kontrola tepové frekvence srdce). Na displeji TIME (čas) bude probíhat odečítání času od předešlého nastavení, zatímco na displejích DISTANCE (vzdálenost) a CALORIES (kalorie) bude pokračovat sumační načítání od programu zahřívání. Během programu HEART RATE CONTROL (kontrola tepové frekvence srdce) bude monitoring tepové frekvence srdce snímat aktuální hodnoty tepu každých 30 vteřin. Jestliže aktuální tepová frekvence uživatele nedosáhne 85% své maximální hodnoty, bude počítač zvyšovat úroveň sklonu o 1 v průběhu každých 30 vteřin. Pokud aktuální tepová frekvence uživatele dosáhne 85% své maximální hodnoty, bude tréninkový počítač zachovávat aktuální parametry provozu na stejné úrovni. Pokud aktuální tepová frekvence uživatele přesáhne 85% své maximální hodnoty, sníží počítač aktuální 8

9 Funkce a ovládání tréninkového počítače parametr sklonu o 1. Rychlost se nemění, dokud narůstající sklon nedosáhl úrovně 12% nebo (v případě poklesu) nepoklesl k hodnotě 0%. Jestliže narůstající sklon dosáhl úrovně 12% a stále se ještě nedosáhlo úrovně 85% maximální tepové frekvence uživatele, bude se každých 30 vteřin zvyšovat rychlost o 0,8 km/hod. Pokud úroveň sklonu poklesla na hodnotu 0% a aktuální tepová frekvence uživatele neklesne pod 85% své maximální hodnoty, bude se každých 30 vteřin snižovat rychlost o 0,8 km/ hod. Jestliže aktuální tepová frekvence uživatele přesahuje 85% své maximální hodnoty po dobu více jak 3 minuty, vypne se program HEART RATE CONTROL (kontrola tepové frekvence srdce) a počítač přejde na 1 minutu do programu COOL DOWN (uklidnění). Jakmile počítadlo displeje TIME (čas) doběhne k 0, znamená to, že program HEART RATE CONTROL (kontrola tepové frekvence srdce) byl dokončen a počítač přejde na 1 minutu do programu COOL DOWN (uklidnění). Po absolvování programu COOL DOWN (uklidnění) se počítač vrátí do stavu POWER ON (napájení zapnuto). Cílem a účelem tohoto programu HEART RATE CONTROL (kontrola tepové frekvence srdce) je udržovat tep uživatele v intervalu 65% až 85% maximální tepové frekvence srdce, aby se dosáhlo nejefektivnějšího výsledku cvičení. Používání hrudního pásu Panel počítače je vybaven zabudovaným přijímačem signálu o tepové frekvenci srdce, který vysílá hrudní pás. Kvůli potřebě zajistit správnou funkci se náprsní popruh musí nosit tak, aby byl monitor správně umístěn a patřičně fi xován na přední části těla, právě nad linií hrudního koše (viz. obrázek). Většina monitorů potřebuje pro svou správnou funkci trochu tělesného tepla a vlhkosti. Pro zajištění správné funkce monitorování může být někdy zapotřebí, aby se před cvičením navlhčila příslušná dvě pryžová čidla, nacházející se pod popruhem. Interní zabudovaný přijímač hlášení o tepu je kompatibilní s vysílači POLAR, vysílání není kódováno. Systémy používající kódování by totiž mohly způsobovat zobrazení nesprávných údajů o tepové frekvenci. Výrobce doporučuje přístroj POLAR T 34 (součástí trenažéru). Pevně stažený hrudní pás se snímačem tepové frekvence umísťete na hrudní kost v dolní linii hrudního koše. (viz. tabulka). Zvolenou obtížnost potvrďte tlačítkem ENTER. Potom se na displeji TIME (čas) objeví údaj 24:00. Stisknutím tlačítka INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) nastavte celkový čas tréninku a potvrďte tlačítkem ENTER. Pro zahájení cvičení stiskněte tlačítko START. Rychlost začíná od hodnoty 3,2 km/hod. Displej TIME (čas) pak odečítá od nastavené hodnoty celkového času cvičení. Displeje CALORIES (kalorie) a DISTANCE (vzdálenost) načítají hodnoty sumačně. Displej INCLINE LEVEL (úroveň sklonu) bude fungovat podle předem nastaveného schématu - viz. následující přehlednou tabulku: Obtížnost min. sklon ( ) max. sklon ( ) V průběhu cvičení se rychlost upravuje pomocí tlačítek SPEED UP / DOWN (zvýšení / snížení rychlosti). Uživatelé mají možnost přepsat hodnotu úrovně sklonu pomocí tlačítek INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu). Incline Interval- interval stoupání Stisknutím tlačítka INCLINE INTERVAL - (interval stoupání) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Na displejích pro veličiny SPEED (rychlost), CALORIES (kalorie) a PULSE (tepová frekvence) budou fi gurovat hodnoty 0 nebo P. Na displeji LEVEL (úroveň) bude hodnota 1, znamenající obtížnost zvoleného intervalu (bliká červená LED dioda). Stisknutím tlačítek INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) upravte hodnotu na požadovanou obtížnost intervalu v rozmezí 1 až 9 Speed Interval - rychlostní interval Stisknutím tlačítka SPEED INTERVAL - (interval stoupání) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Na displejích pro veličiny SPEED (rychlost), CALORIES (kalorie) a PULSE (tepová frekvence) budou fi gurovat hodnoty 0 nebo P. Na displeji LEVEL (úroveň) bude hodnota 1, znamenající obtížnost zvoleného intervalu (bliká červená LED dioda). Stisknutím tlačítek INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) upravte hodnotu na požadovanou obtížnost intervalu v rozmezí 1 až 9 (viz. tabulka). Zvolenou obtížnost potvrďte tlačítkem ENTER. 9

10 Funkce a ovládání tréninkového počítače Potom se na displeji TIME (čas) objeví údaj 24:00. Stisknutím tlačítka INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) nastavte celkový čas tréninku a potvrďte tlačítkem ENTER. Pro zahájení cvičení stiskněte tlačítko START. Rychlost začíná od hodnoty 3,2 km/hod. Displej TIME (čas) pak odečítá od nastavené hodnoty celkového času cvičení. Displeje CALORIES (kalorie) a DISTANCE (vzdálenost) načítají hodnoty sumačně. Displej SPEED (rychlost) bude zobrazovat hodnoty podle předem nastaveného schématu - viz. následující přehlednou tabulku: Obtížnost min. rychlost (km/h) max. rychlost (km/h) V průběhu tréninku se sklon běžecké plochy upravuje pomocí tlačítek INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu). Uživatelé mají možnost změnit rychlost pomocí tlačítek SPEED UP / DOWN (zvýšení / snížení rychlosti). Fat Burning - spalování tuku Stisknutím tlačítka FAT BURNING - (spalování tuku) vyvováte zvolený program. Následně vyberete příslušný kód uživatele (U1 - U9) a potvrdíte (případně upravíte) všechny osobní údaje klávesou ENTER. Na displejích pro veličiny SPEED (rychlost), CALORIES (kalorie) a PULSE (tepová frekvence) budou fi gurovat hodnoty 0 nebo P. Na displeji LEVEL (úroveň) bude hodnota 1, znamenající obtížnost zvoleného intervalu (bliká červená LED dioda). Stisknutím tlačítek INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) upravte hodnotu na požadovanou obtížnost intervalu v rozmezí 1 až 9 (viz. tabulka). Zvolenou obtížnost potvrďte tlačítkem ENTER. Potom se na displeji TIME (čas) objeví údaj 30:00. Stisknutím tlačítka INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu) nastavte celkový čas tréninku a potvrďte tlačítkem ENTER. Pro zahájení cvičení stiskněte tlačítko START. Rychlost začíná od hodnoty 3,2 km/hod. Displej TIME (čas) pak odečítá od nastavené hodnoty celkového času cvičení. Displeje CALORIES (kalorie) a DISTANCE (vzdálenost) načítají hodnoty sumačně. Displeje SPEED (rychlost) a INCLINE LEVEL (úroveň sklonu) budou zobrazovat hodnoty podle předem nastaveného schématu - viz. následující přehlednou tabulku: 10 Obtížnost min. rychlost (km/h) max. rychlost (km/h) min. sklon ( ) max. sklon ( ) V průběhu cvičení se rychlost upravuje pomocí tlačítek SPEED UP / DOWN (zvýšení / snížení rychlosti). Uživatelé mají možnost přepsat hodnotu úrovně sklonu pomocí tlačítek INCLINE UP / DOWN (zvýšení / snížení sklonu). Systém inteligentního odpružení - ISS Trénažér KINETIC S 3 je vybven systémem pro absorbování otřesů INTELLIGENT SUSPENSION SYSTEM. Počítač bude automaticky přizpůsobovat úroveň tlumení běžecké plochy podle požadovaného nastavení uživatele. Pokud je počítač zapnut a ve stavu PAUSE (přestávka), je systém tlumení vypnut. Stisknutím tlačítka START se po 5 vteřinách automaticky aktivuje systém ibnteligentního odpružení ISS. K dispozici je celkem 5 různých úrovní měkkosti INTELLIGENT SUSPENSION SYSTEM, jež se indikují hodnotami 1-5. Tovární přednastavení má hodnotu 3. Uživatel má možnost volit si mezi úrovněmi tlumení pomocí tlačítek UP / DOWN - jak před cvičením, tak i v jeho průběhu. Pokud se trenažér spustí bez přítomnosti uživatele na běžecké ploše po dobu 5 vteřin, systém ISS nebude schopen zachytit pohyb osoby, takže se na displeji objeví blikající údaj E ; ten bude aktivní do doby, až bude zachycen pohyb uživatele na běžícím pásu. Pokud po aktivaci systému ISS nastane taková situace, že tlumení bude měkčí než je úroveň nastavená uživatelem, počítač seřídí tlumič na tužší tlumení a rozsvítí se horní kontrolka LED ve tvaru šipky. Pokud je tomu naopak tlumení je tužší než úroveň nastavená uživatelem rozsvítí se dolní LED ve tvaru šipky. Pokud nesvítí žádná kontrolka LED, znamená to, že úroveň tlumení byla seřízena podle nastavení uživatele. I nadále zůstává možnost nastavovat úroveň tlumení pomocí tlačítek UP / DOWN a počítač provede opět odpovídající seřízení tlumiče. Jakmile se aktivuje systém ISS, rozsvítí se buď horní nebo dolní LED kontrolka. Rozsvícení L znamená, že počítač provedl seřízení levého tlumiče, zatímco rozsvícení R znamená, že počítač provedl seřízení pravého tlumiče. Pokud obě kontrolky LED L a R zhasnou, znamená to, že seřízení tlumičů bylo dokončeno. Pokud svítí pouze L LED kontrolka nebo R LED kontrolka, znamená to, že bude seřízena pouze jedna strana.

11 Tréninkové a bezpečnostní informace Pokud uživatel bude chodit nebo běhat pro tréninkové trati a kontrolka LED systému ISS bude indikovat E, znamená to, že počítač nedokáže dostatečně zpracovat signál ze snímačů od čidla tlumiče. V takovém případě doporučujeme vyčkat, než bude signál rozpoznán. Informace pro bezpečný trénink Bezpečnostní upozornění Před zahájením tréninku je zapotřebí poradit se s ošetřujícím lékařem či odborným fyzioterapeutem kvůli kontrole a zajištění aktuálního zdravotního stavu uživatele. Též vám bude sděleno, zda je toto tréninkové zařízení vhodnou formou tréninku ve vašem konkrétním případě. Vlastní osobní tréninkový program by měl být založen na nálezech lékařského vyšetření. Nesprávně volený nebo nadměrný trénink mohou poškodit zdraví uživatele! Trenažér se musí ustavit na vhodný a stabilní povrch. Na každé straně se musí zachovat bezpečnostní zóna 1 m, zatímco bezpečný odstup vzadu musí být 2 m! Před prvním uvedením trenařéru do provozu a poté, co byl v provozu po dobu přibližně 6 dnů, je nutné zkontrolovat veškeré spoje tak, aby se zabezpečilo a zajistilo dobré dosednutí spojených částí. Aby se zabránilo zraněním způsobeným nesprávným zatěžováním nebo přetěžováním, smí se tento trenažér používat pouze v souladu s příslušnými instrukcemi. Zařízení se nesmí instalovat ve vlhkých místnostech. Je nutné provádět pravidelné kontroly, aby se zajistilo, že funkční účinnost a všeobecné celkové podmínky pro provozování zařízení jsou vyhovující. Zodpovědnost provozovatele také zahrnuje kontroly týkající se technické stránky bezpečnosti. Tyto kontroly se musí provádět pravidelně a s potřebnou úrovní důkladnosti a preciznosti. Vadné nebo poškozené komponenty se musí okamžitě vyměnit. S elektrickými komponentami smí zacházet pouze kvalifikovaný personál. Je třeba užívat pouze originální náhradní díly, provenience KETTLER. Trenažér se nesmí používat do té doby, než bude ukončena práce spojená s opravou. Potřebnou úroveň bezpečnosti tohoto aparátu je možné udržet pouze tehdy, pokud se budou konat pravidelné kontroly zaměřené na sledování poškození a opotřebení. Šňůru od havarijního vypínače je nutné bezpečně fi xovat na oděvu uživatele v oblasti pasu. Délku této šňůry je třeba upravit podle potřeby. Klopýtnutí bude aktivovat tento havarijní vypínač. Vytažení bezpečnostního klíče způsobí vypnutí trenažéru. Několik prvních tréninkových lekcí by měl uživatel věnovat lepšímu seznámení se s různými pohyby a postupy prováděnými za nižší rychlosti. Uživatel by měl zaujmout takovou polohu, aby byl schopen zahájit běh před stisknutím startovacího tlačítka. V případech nejistoty polohy je třeba přidržovat se postraních madel a vystoupit z pásu na boční pevné plošiny. Nekontrolovanému používání běžeckého pásu jinými osobami se dá zabránit odebíráním bezpečnostního klíče a jeho ukládáním na bezpečné místo. Též vhodné jako dětská pojistka. POZNÁMKA: Výpočet kj / kcal Energetická spotřeba představuje orientační hodnotu. Vypočtená hodnota nemá relevanci z lékařského hlediska. Trénink Běh představuje vysoce účinnou formu tréninku tělesné zdatnosti a vytrvalosti. Běžecký pás dává uživateli možnost provádět kontrolovanou a dobře měřenou / dávkovanou formu tréninku v domácím či večejném prostředí, bez ohledu na to, jaké je venku počasí. Tréninkové zařízení je vhodné nejen pro jogging, ale také pro trénování chůze. Před tím než uživatel začne s tréninkem, měl by si pečlivě přečíst následující informace! Zásady pro plánování a řízení tréninkové činnosti Vaše tréninkové dávky by měly být založeny na skutečném stavu vaší fyzické výkonnosti. Váš ošetřující lékař může posoudit úroveň vaší osobní výkonnosti na základě provedení cvičebních testů. Dosažené hodnoty úrovně výkonnosti, jak se zjistí takovým testem, tvoří přesně základ pro váš tréninkový rozvrh. Pokud jste neabsolvovali takový odborný test, neměli byste v žádném případě na sebe nakládat nahodnocené tréninkové zátěže. Než se pustíte do plánování, byste měli respektovat následující základní princip: Výdrž se řídí jak délkou cvičení, tak i úrovní jeho intenzity. Vybrané metodické pokyny pro trénování výdrže Míra intenzity cvičení: Při běžeckém tréninku se dá úroveň intenzity cvičení nejlépe kontrolovat pomocí údajů o tepové frekvenci vašeho srdce. Maximální hodnota tepové frekvence: Maximálním zatížením vašeho organizmu se myslí stav dosažení vaší maximální osobní tepové frekvence. Tato maximálně dosažitelná tepová frekvence vašeho srdce závisí na vašem věku. Platí pro to následující pravidlo, získané odhadem: Maximální tepová frekvence srdce se rovná hodnotě získané odečtením vašeho věku od hodnoty 220 tepů srdce za minutu. Příklad: Věk 50 let => = 170 srdečních tepů / min. Graf průběhu tepové frekvence v závyslosti na věku uživatele z hlediska silového tréninku a zaměření na spalování tuků. Tepová frekvence při cvičení Optimální intenzity zátěže se dosáhne při úrovni 65 75% výkonnosti vašeho tělesného kardiovaskulárního systému (viz. předchozí graf). 65% = tréninkový cíl: spalování tuku 75% = tréninkový cíl: zlepšení tělesné kondice Tato hodnota se bude měnit v závislosti na věku. Úroveň intenzity zátěže během tréninku se reguluje pomocí běžeckého pásu. Na jedné straně prostřednictvím rychlosti pásu, na druhé straně pomocí úhlu sklonu povrchu, po kterém se běží. Zatížení narůstá s rostoucí rychlostí a sklonem. Pokud jste ve fázi začátečníka, vyhýbejte se běhání příliš vysokou rychlostí, nebo 11

12 Tréninkové a bezpečnostní informace při příliš vysokému stoupání (sklonu), protože takový režim může rychle vést k překračování doporučovaného rozsahu tepové frekvence. Měli byste si nastavit svou osobní rychlost běhu a stejně tak i stoupání běžecké plochy na takovou úroveň, která vám zaručí dosažení optimální tepové frekvence. To vše v souladu s dříve uvedenými doporučeními. Tím, že si při běhání budete kontrolovat svůj tep, budete schopni stanovit, zda trénujete v rozsahu intenzity doporučované pro vaši osobu a výrazně prodloužíte vaši výdrž. Rozsah cvičení Délka tréninkových lekcí a jejich frekvence v průběhu týdne: Za ideální se dá považovat takový rozsah cvičení, kdy se využívá v průběhu časově rozsáhlého období 65 75% vaší osobní srdeční výkonnosti. Jako pravidlo stanovené odhadem platí: 10 min / cvičební lekce při každodenním tréninku min / cvičební lekce při frekvenci tréninku 2-3x týdně min / cvičební lekce při frekvenci tréninku 1 2x týdně Začátečníci by neměli praktikovat cvičební lekce v délce min. Jejich trénink je možné plánovat na základě intervalů během prvních 4 týdnů: Týden tréninku Frekvence Rozpis tréninků tréninků 1 týden 3x týdně 1 minuta běhu 2 minuty běhu 2 minuty běhu 1 minuta běhu 2 týden 3x týdně 2 minuty běhu 3 minuty běhu 2 minuty běhu 3 týden 3x týdně 3 minuty běhu 4 minuty běhu 3 minuty běhu 1. Dosahujete určité úrovně výdrže při nižším nasazení své kardiovaskulární kapacity. 2. Dosahujete určité úrovně výdrže po delší časovou periodu, byť se stejným nasazením kardiovaskulární kapacity. 3. Po dosažení určité úrovně nasazení kardiovaskulární kapacity se regenerujete mnohem rychleji než dříve. Speciální instrukce pro trénink Každému jsou určitě důvěrně známy pohyby související s běháním. Přesto bude nutné věnovat pozornost určitým bodům, pokud se budete věnovat tréninku formou běhání: Před započetím tréninku se ujistěte o tom, že běžecký trenažér byl správně nainstalován a pevně usazen do své polohy. Nastupujte a vystupujte z trenažéru pouze tenkrát, pokud se pás pro běhání úplně zastavil a využívejte opory prostřednictvím držadla po bočních stranách. Před zaujetím polohy na pásu pro běhání upevněte spolehlivě šňůru od bezpečnostního klíče pro zastavení pohybu pásu na svůj oděv. Také upevněte hrudní pás pro snímání tepové frekvence a aktivujte tréninkový počítač. Při tréninku používejte vhodnou sportovní obuv. Doporučujeme též použití speciální běžecké obuvy, která je přizpůsobena pro náročný běh. Mezi běháním po běžícím pásu a běháním po normálním povrchu je určitý rozdíl. Měli byste se proto připravit na běhání po pásu nejprve pomalou chůzí po něm. Během několika prvních tréninkových lekcí se bezpečně přidržujte držadla. Je to z toho důvodu, abyste se vyhnuli nekontrolovaným pohybům, které by potenciálně mohly způsobit pád. Toto platí zejména pro situace, kdy v průběhu běhání obsluhujete tréninkový počítač. Začátečníci by neměli volit příliš vysoký úhel stoupání bežecké plochy, aby se vyhnuli nadměrné zátěži při cvičení. Pokud je to možné, udržujte při běhu pravidelný rytmus. Při tréninku se držte v oblasti střední části běžecké plochy. WARM UP (zahřívání) Na začátku každé tréninkové lekce byste se měli nejprve rozcvičit po dobu 3-5 minut a pak pomalu zvyšovat intenzitu cvičení. Tak, abyste rozběhli svůj kardiovaskulární systém, rozhýbali a zahřáli své svaly. COOL DOWN (uklidnění) Takzvané uklidnění je stejně tak důležité. Po každé tréninkové lekci byste měli pokračovat v pomalém běhání ještě po dobu 2-3 minut. Pro zintenzivňování tréninku by se vaše tréninkové lekce měly rozšiřovat především nárůstem rozsahu cvičení. Tedy místo cvičení do 10 min, cvičit 20 min nebo místo frekvence lekcí 2x týdně trénovat 3x týdně. Společně s vytvářením struktury svého tréninku pro výdrž tak, aby vyhovoval vaším osobním požadavkům, byste se mohli vrátit k programům uloženým v počítači tréninkového pásu pro běhání. Po několika týdnech si sami můžete určit, jestli měl váš postup tréninku žádoucí efekty - uplatněním následujícího postupu hodnocení: 12

13 Pokyny pro údržbu a nastavení Kalibrace běžecké plochy Běžecý pás byl ve výrobě kalibrován a vycentrován na střed nášlapné plochy. V důsledku různých vlivů jako např. doprava, je však nutné před prvním spuštěním provést vycentrování pásu. Před jejím provedením je nutné vždy trenažér vypnout! Pokud je pás posunut vpravo, otočte pravý stavěcí šroub přiloženým klíčem maximálně o jednu čtvrtinu otáčky po směru hodinových ručiček. Pás opět spusťte a nechte běžet při rychlosti 4km/h. Pás by se měl sám vyrovnat do středové polohy. Pokud nedojde k vyrovnání, celý postup opakujte tak dlouho, dokud pás opět nebude ve středové poloze. Pokud je pás posunut vlevo, otočte levý stavěcí šroub přiloženým klíčem maximálně o jednu čtvrtinu otáčky po směru hodinových ručiček. Pás opět spusťte a nechte běžet při rychlosti 4km/h. Pás by se měl sám vyrovnat do středové polohy. Pokud nedojde k vyrovnání, celý postup opakujte tak dlouho, dokud pás opět nebude ve středové poloze. Vedle kalibrace je někdy nutná racionalizace pásu v případě, že pás proklouzává. Při jejím provedení je nutné vždy trenažér vypnout. Otočte rovnoměrně pravý a levý stavěcí šroub jednu čtvrtinu otáčky ve směru hodinových ručiček. Pás opět zapojte a nechte ho běžet při rychlosti 4km/h. Vstupem na pás zkontrolujte, zda pás proklouzává. Pokud ano, celý postup opakujte znovu. V obou případech postupujte velmi pečlivě. Extrémní přepnutí nebo nenapnutí pásu může vést k poškození výrobku! Pás by měl být napnut tak, aby neprokluzoval. Výškové vyrovnání Na spodní straně běžeckého pásu se nacházejí dva nastavitelné stabilizátory. Ty musejí pevně stát na zemi, aby bylo zamezeno, že se bude běžecká plocha při používání viklat. Prověřte proto při prvním ustavení pásu na stabilní místo oba stabilizátory, které se nacházejí pod hlavním rámem (viz. obr). Běžecký pás musí stát oběma stabilizátory pevně na zemi. Posunujte držadly dopředu a do zadu, abyste prověřili, zda tyto stabilizátory opravdu stojí pevně na zemi. Pokud tomu tak není, naklopte pás na stranu a stabilizátory nastavte. Při tomto zásahu potřebujete pomoc ještě druhé osoby! Stabilizátory otáčejte jednoduše jako šroubem po směru hodinových ručiček, abyste nastavili potřebnou výšku. Tento postup opakujte, dokud pás nestojí pevně na zemi. Mazání běžecké plochy Nejdůležitějším opatřením pro provoz pásu je důkladné mazání prostoru mezi pryžovou kurtou a nášlapnou deskou. Mazání je doporučeno aplikovat na dostatečně vychlazený trenažér v závyslosti na intenzitě provozu. V domácím prostředí je potřeba provést mazání alespoň jednou za tři měsíce. V profesionálních provozech je doporučeno provádět tuto údržbu jednou do měsíce či každých 100 provozních hodin. První aplikaci je nutno provést před uvedením do provozu. K mazání je určen kvalitní silikonový olej ve spreji. Malé balení je již součástí balení a vystačí na 1-2 dávky. Další sprej je nutno zakoupit ve větším balení ve specializovaných drogistických prodejnách. Zkontrolujte, zda se mezi pásem a deskou nacházejí zbytky silikonového oleje. Pokud ano, není mazání zatím nezbytné. Silikonový olej nanášíme po celé délce běžecké plochy mezi pryžovou kurtu a nášlapnou desku. Lehce nadzvedněte běžeckou kurtu a začněte nanášet olej zhruba 15 cm od začátku běžecké plochy. Tento proces provedeme z levé i pravé strany. Poté spusťte běžeckou plochu při rychlosti cca 10 km/hod a nechte pás v provozu alespoň 5 minut, aby se olej dobře rozprostřel po celé nášlapné ploše. POZOR: Na škody, které vzniknout nesprávnou či zanedbanou údržbou pásu, se nevztahuje záruka! Nedostatečné mazání a s ním spojené zvýšené tření pásu způsobuje jeho rychlé opotřebení a poškození běžecké kurty, nášlapné desky, motoru a vnitřní elektroniky. 13

14 Firemní údaje Značkové výrobky německé firmy KETTLER na náš trh dodává: LIFEsport, s. r. o. Hlavní Krásno Tel: Servis: Fax: Servis: Hotline: Fax: Web: Showroom: LIFEsport, s.r.o. Husovo náměstí Hostivice LIFEsport, spol. s r. o. ve smyslu Zák. č. 22/97 Sb. vydává ujištění o prohlášení o Shodě na dodaný výrobek, který je popsán v tomto tréninkovém návodu. Copyright 2006, LIFEsport s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní použití s výrobkem uvedeným v záhlaví montážního a tréninkového návodu. Obsah dokumentu nesmí být jakkoli pozměňován.bez předchozího písemného souhlasu LIFEsport s.r.o. je zakázána jakákoli další publikace, přetištění, pozměňování jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného v tomto dokumentu. Tento návod při případné reklamaci nebo záruční opravě bude vyžadován, prosím uchovejte ho na bezpečném místě společně s dokladem o koupi a záručním listem.

Uživatelský manuál CZ IN 4381 Běžecký pás Steelflex PT10 1 Obsah POKYNY TÝKAJÍCÍ SE UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 3 DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 ZAPOJENÍ... 5 VŠEOBECNÉ INFORMACE... 5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ

Více

... prostřednictvím zadání pulsu. HRC1 přičítání (Count Up) 123 HRC2 odpočet (Count Down) 123 Tréninkové funkce 122

... prostřednictvím zadání pulsu. HRC1 přičítání (Count Up) 123 HRC2 odpočet (Count Down) 123 Tréninkové funkce 122 Návod k obsluze a tréninku Obsah Bezpečnostní pokyny 114 Servis 114 Vaše bezpečnost 114 Stručný popis 115 Funkční oblast / tlačítka 116 Indikační plocha / displej 117 119 Rychlý start (k seznámení) 119

Více

Magnetický rotoped S Type

Magnetický rotoped S Type návod na použití Magnetický rotoped S Type IN 88 SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Roman Košťál, nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov tel. 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline

Více

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ

OBSAH OBSAH OBSAH BALENÍ OBSAH OBSAH Obsah balení... 2 Důležitá upozornění...3 Základní informace pro vedení tréninku...6 Přehled funkcí...7 Přenos signálu a metody měření Začínáme...8 Základní ovládání sporttesteru...9 Základní

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7564 Motorový běžecký pás insportline Trodos (QST8436) OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 3 OBSAH BALENÍ... 4 NÁKRES... 5 SEZNAM DÍLŮ... 5 ČÁSTI KONSTRUKCE... 7 MONTÁŽ... 8 POUŽÍVÁNÍ...

Více

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ RADY DŮLEŽITÉ: TOTO ZAŘÍZENÍ JE URČENO POUZE PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ Děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. I když jsme vynaložili velké úsilí k zajištění kvality každého

Více

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C

Návod k obsluze CICLOPuls CP12C Návod k obsluze Blahopřejeme!!! Koupí přístroje CICLO PULS CP12C jste získali přístroj na měření tepu, který Vám během tréninku poskytne veškeré důležité údaje. CICLO PULS CP12C spojuje jedinečný design

Více

Cyklistický trenažér

Cyklistický trenažér Cyklistický trenažér NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. CZ Prosíme, pečlivě si přečtěte tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Pokud výrobek předáváte

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 162 Eliptický trenažér insportline Denver 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 NÁKRES... 6 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ... 7 MONTÁŽ... 8 OVLÁDÁNÍ

Více

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0

UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM TC1.0/TX1.0 UŽIVATELSKÁ P ÍRU KA TITANIUM POCÍTAC TITANIUM FUNKCE TLACÍTEK OVLADAC DRIVE TLACÍTEK Otáčejte ovladačem i-drive pro úpravu hodnot nastavení nebo úrovně odporu, otáčením po směru hodinových ručiček hodnoty

Více

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole.

Při jízdě doporučujeme používání bezpečnostní přilby stejně tak, jako na klasickém jízdním kole. Mějte, prosím, na paměti, že celý systém a především jeho baterie vyžaduje pravidelnou údržbu a vhodné skladování. Před použitím si prosím přečtěte pečlivě tento uživatelský manuál. V případě nevhodného

Více

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE

BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE BĚŽECKÝ TRENAŽÉR DE LUXE NÁVOD K POUŽITÍ Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. POPIS DÍLŮ Počet Název dílu

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.:

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OTÁZKY? Navštivte naše internetové stránky www.iconsupport.eu UPOZORNĚNÍ. Č. modelu PFIVEX87212.0 Výrobní č.: Č. modelu PFIVEX87.0 Výrobní č.: UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Štítek s výrobním č. Napište výrobní číslo do předchozího políčka. OTÁZKY? V případě dotazů nebo chybějících součástí nás prosím kontaktujte: Česká

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER MX 1 7989-800 Krátký popis počítače Počítač ergometru má funkční oblast s klávesami a oblast zobrazení hodnot (displej), ve kterém se zobrazují různé symboly

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 7468 Eliptický trenažér insportline EM-3231 Výrobek se může od ilustračního obrázku lehce lišit VYROBENO V TAIWANU OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 SEZNAM DÍLŮ... 4 SEZNAM SPOJOVACÍHO

Více

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ

CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ CZ Návod k použití CDPM 85370 MYČKA NÁDOBÍ 1 Vážený zákazník, Děkujeme Vám, že jste si vybrali domácí spotřebič CANDY, kvalitní myčku nádobí, terá zaručuje vysokou jakost, výborné užitné vlastnosti a spolehlivost.

Více

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1

Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Funkce a ovládání tréninkového počítače KETTLER FX 1, SX 1, PX 1 Návod k ovládání tréninkového počítače s digitálním displejem ( GE22.. ) Hodnoty 1 KILOJOULE spotřeba energie 0 9999 ( kj ) Okolní teplota

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 5727 Magnetický rotoped insportline Synope GP525 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...3 ZAHŘÍVACÍ FÁZE...4 NÁVOD NA SESTAVENÍ...5 NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE LB5600...9 ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ...

Více

SOUČÁSTÍ BALENÍ JSOU TYTO NÁSTROJE:

SOUČÁSTÍ BALENÍ JSOU TYTO NÁSTROJE: Uživatelský manuál CZ IN 3954 Climber insportline SEG SG-7620 Hmotnost tohoto přístroje by neměla přesahovat 181 kg (400 liber). VAROVÁNÍ! Cvičení na tomto přístroji může být nebezpečné pro Vaše zdraví,

Více

Řídící jednotka AirBasic 2

Řídící jednotka AirBasic 2 Návod k obsluze Řídící jednotka AirBasic 2 G G875589_001 2010/04/jbrg-08 Obsah 1. Představení přístroje a bezpečnost... 1 1.1 Uložení návodu k obsluze... 1 1.2 Bezpečnost... 1 2. Provoz... 2 2.1 Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52

NÁVOD K OBSLUZE. Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62. Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 NÁVOD K OBSLUZE Náramkové hodinky s měřičem srdečních tepů m 31, m 32, m 61, m 62 Obj. č.: 84 05 39, 84 05 52 Obsah Strana NĚKOLIK SLOV ÚVODEM... 5 NĚKOLIK SLOV O FIRMĚ POLAR... 7 POZNÁMKY K POUŽÍVÁNÍ

Více

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit

MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Obrázky k těmto textům naleznete v Anglickém návodu. MSC-HR10/20 je určen pouze pro sportovní účely a není možné s ním nahradit Tento manuál obsahuje důležité informace o bezpečném používání a údržbě,

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-03 T511 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití

Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505. Návod k použití Bezpečnostní poplašný systém GSM-01LED T505 Návod k použití 16 1 Instalace systému Stručný popis systému Tento GSM poplašný a dohledový systém se skládá z hlavní jednotky a bezdrátového příslušenství jako

Více

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI

RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI Tento výrobek je určen pouze k domácímu využití a byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Měly by být dodržovány následující zásady: 1. Před započetím tréninku

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE NÁVOD K MONTÁŽI A K OBSLUZE Verze 05/05 Obj. č.: 85 01 31 Jízda na kole je velice zdravá a s tímto počítačem bude dokonce i zdravější. Kromě aktuální rychlosti a počtu ujetých kilometrů Vám tento počítač

Více

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006

Napájení. Číslo dokumentu: 396855-221. V této příručce je popsán způsob napájení počítače. B ezen 2006 Napájení Číslo dokumentu: 396855-221 B ezen 2006 V této příručce je popsán způsob napájení počítače. Obsah 1 Umíst ní ovládacích prvk a indikátor napájení 2 Zdroje napájení Připojení adaptéru střídavého

Více

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5

Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV. Regulátor RKU 1.5 Dodatek k návodu k obsluze a instalaci kotlů BENEKOV Regulátor RKU 1.5 Obsah: 1. Popis regulátoru RKU1.5...... 3 str. 2. Popis programu regulátoru RKU1.5........ 4 3. Obsluha kotle uživatelem... 5 1.Popis

Více

LIFELINE SH 905 ID GR BK

LIFELINE SH 905 ID GR BK LIFELINE SH 905 ID GR BK CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám a blahopřejeme Vám, že jste si vybral náš výrobek. Tento nový výrobek byl projektován a vyroben z vysoce kvalitních materiálů a prošel důkladnými

Více

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH

Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH Návod k použití displeje King Meter J-LCD OBSAH 1 Úvod 18 2 Náhled a velikost.19 2.1 Materiál a barva..19 2.2 Velikost displeje a velikost instalace.19 3 Přehled funkcí a definice tlačítek....20 3.1 Stručný

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8727 Cyklotrenažér insportline Atana 1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ... 3 DŮLEŽITÉ INFORMACE... 3 NÁKRES... 4 SEZNAM DÍLŮ... 4 KONTROLNÍ PŘEHLED DÍLŮ (OBSAH BALENÍ)... 8 MONTÁŽ...

Více

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1

ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ETC-RW900D DIGITÁLNÍ ELEKTRICKÁ A HORKOVZDUŠNÁ PÁJECÍ STANICE PRO SMD 2 v 1 ANTISTATICKÁ, S NASTAVENÍM TEPLOTY Inteligentní pájecí stanice, která umožňuje používat bezolovnatou technologii pájení. Návod

Více

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE

KONVEKTOMATY KONVEKTOMATY ŘADY DRIVE ŘADY DRIVE Návod k použití TECHNICKÝ MANUÁL 1 z 48 FV0xxx400xXD/DL OBSAH I. Jak používat ovládací panel...4 Představení panelu...4 Přístup k nastavení...5 Řežim zařízení...6 Nastavení zařízení...7 Vypínání

Více

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač

KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Příručka pro uživatele KLIMATIZAČNÍ SYSTÉM dálkový ovladač Vážený zákazníku! Děkujeme Vám za nákup našeho klimatizačního systému. Před použitím námi dodaného klimatizačního systému si, prosím, pročtěte

Více

Návod k obsluze zařízení

Návod k obsluze zařízení Návod k obsluze zařízení HST CEBORA CZ/2008 NÁVOD K OBSLUZE PRO ODPOROVÝ SVAŘOVACÍ ZDROJ CEBORA SPOT 2500 S DIGITÁLNÍM OVLÁDÁNÍM Důležité : Před zapnutím přístroje si přečtěte obsah tohoto návodu, který

Více

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1

How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 How it works. HASZNÁLATI UTASÍTÁS NÁVOD NA POUŽÍVANIE NÁVOD K OBSLUZE VERZE 5.1 Obsah 1 Všeobecné 4 1.1 Použití příručky 4 1.2 Servis a technická podpora 4 2 Bezpečnost 5 2.1 Baterie EnergyPak 5 2.2 Nabíječka

Více

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PT713-EI DIGITÁLNÍ TERMOSTAT DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ udržování minim.teploty podlahy hlídání maxim.teploty podlahy PI regulace a předvídavý systém záloha při výpadku napětí > 100 hodin montáž přímo na instalační krabice

Více

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace

Sada bezdrátového alarmu MA. Obj. č.: 75 21 68. Rozsah dodávky. Instalace Rozsah dodávky Centrála 2-zónového poplašného systému 2 x šroub 2 x EOL rezistor 10 kω Návod k obsluze Sada bezdrátového alarmu MA Instalace V průběhu instalace se ubezpečte, že centrála poplašného systému

Více

Minidiktafon EDIC mini LCD

Minidiktafon EDIC mini LCD Minidiktafon EDIC mini LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Extrémní výdrž až 250 hodin nahrávání v kuse Miniaturní rozměry Jednoduché ovládání www.spyshops.cz Stránka 1 1. Obsah balení Digitální

Více

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter

K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter Návod k obsluze K l i m a t i z a c e NÁSTĚNNÝ TYP - Inverter ASD 9Ui-EK ASD 12Ui-EK (DS-9UIEK_DOS-9UIEK) (DS-12UIEK_DOS-12UIEK) Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další

Více

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace

Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100. Obj. č.: 52 69 05. Popis a ovládací prvky. Instalace Popis a ovládací prvky Systém pro kontrolu tlaku v pneumatikách CE 100 Obj. č.: 52 69 05 1. Senzor intenzity světla 2. Tlačítko DOWN / ON/OFF 3. Tlačítko SET 4. Tlačítko UP 5. Konektor pro připojení napájení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC

NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC NÁVOD K POUŽITÍ 12V/2,5A DC Obsah Úvod... 1 Příslušenství... 1 Základní vlastnosti... 1 Základní složení/montáž... 2 Montážní postup... 2 Bezpečnost... 5 Ilustrace funkcí panelu... 7 Ilustrace funkcí zadní

Více

Snímač aktivity Návod k použití

Snímač aktivity Návod k použití Snímač aktivity Návod k použití Obsah Obsah balení......2 Důležité poznámky......2 Aktivita, zdraví a kondice......3 Zajímavá fakta o snímači aktivity......4 Funkce snímače aktivity......4 Začínáme......5

Více

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu

Popis. 1. Ovládací panel 2. Průzor hladiny vody 3. Kanystr na sběr kondenzátu 4. Držadla pro zvedání 5. Otvory pro vstup vzduchu Některé poznatky o vlhkosti Vzduch obsahuje vždycky určité množství vlhkosti ve formě páry; od tohoto závisí stupeň vlhkosti v daném prostředí. Schopnost vzduchu obsahovat vodní páru je tím vyšší, čím

Více

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191)

Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) Návod na použití STEPPER FORTE (IN 191) SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL Seven Sport s.r.o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov tel. +420 556 300970, www.insportline.cz pro Slovensko: insportline s.r.o.,

Více

Návod k obsluze a instalaci počítadla vydaných káv Modely: cafépro 100, cafépro 200

Návod k obsluze a instalaci počítadla vydaných káv Modely: cafépro 100, cafépro 200 Návod k obsluze a instalaci počítadla vydaných káv Modely: cafépro 100, cafépro 200 Obsah: 1. Bezpečnostní upozornění 2. Instalace přístroje 3. Popis přístroje 4. Funkce tlačítek 5. Vložení kódu personální

Více

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH

multimatic 700 Návod k obsluze Návod k obsluze Pro provozovatele VRC 700 Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Návod k obsluze Pro provozovatele Návod k obsluze multimatic 700 VRC 700 CZ Vydavatel/Výrobce Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Více

Uživatelský manuál XF 300

Uživatelský manuál XF 300 Uživatelský manuál XF 300 Přenosný reproduktor s KARAOKE, BLUETOOTH FUNKCE Připojení a obsluha BEZPEČNÉ POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE Jedná se o citlivé elektronické zařízení. Vyhněte se jeho použití v následujících

Více

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV

Návod k použití. PHOTON EUROPE DPL ProV Návod k použití PHOTON EUROPE DPL ProV Popis zařízení: Typ záblesku DPL ProV - 400 DPL ProV - 600 DPL ProV - 800 Výkon v jaulech 400Ws 600Ws 800Ws Směrné číslo 66 80 90 Čas znovu-dobití 0,2-0,9 s 0,2-1,5

Více

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál

Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Microcom PM 4800, PM 4900 (all in one package) Přenosná kapesní vysílačka (PMR) Uživatelský manuál Popis displeje 3 Číslo kanálu (od 1 do 8) 32 Číslo podkanálu (od 1 do 32) Stav baterie. Při snižujícím

Více

Centronic TimeControl TC52

Centronic TimeControl TC52 Centronic TimeControl TC52 cs Návod k montáži a provozu Spínací hodiny pro světelné čidlo Důležité informace pro: montéry elektrikáře uživatele Podle potřeby předejte dalším osobám! Tento návod uschovejte

Více

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2...

FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3. Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... OBSAH FLYTEC 4010...2 PREHLED...2 KLÁVESNICE... 2 FIREMNÍ STRATEGIE... 2 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 1... 3 VOLBY VÝŠKOMERU 1... 4 Výškomer 2 (ALT2)...4 NASTAVENÍ VÝŠKOMERU 2... 4 VOLBY VÝŠKOMERU 2... 4 Variometr...4

Více

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál.

Hlavní vlastnosti. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Upozornění Aby se zabránilo nesprávnému použití DC konvertoru, přečtěte si prosím pozorně tento manuál. Složky soupravy dětského digitálního audio monitoru: Upozornění Pro Vaši bezpečnost používejte prosím

Více

Domáci trenér EP 2000

Domáci trenér EP 2000 Domáci trenér EP 2000 číslo výr: 1319 Návod k obsluze Opatření: Upozornění: Toto bicyklo bylo navrženo a konstruováno tak, aby poskytovalo maximální bezpečnost. Přesto je třeba dodržovat určitá preventivní

Více

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

2. Hrudní pás s vysílačem. Navíc CP 13is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Rozsah dodávky 1. Hodinky s náramkem 2. Hrudní pás s vysílačem Hodinky s měřením pulzu Ciclo CP 13is 3. Elastický hrudní pás (nastavitelný) CICLOPULS CP 13is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

Elekronické vypínací hodiny

Elekronické vypínací hodiny Elekronické vypínací hodiny 1 tlačítko pro nastavení deního času a také neprogramované (ruční) 2 (-) minus 3 (+) plus Nastavení hodin na denní čas Jakmile připojíte přístroj na elektrickou síť, na číselníku

Více

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO

NEO NÁVOD K POUŽITÍ. Zkrácený popis funkcí ohřívače NEO NEO NÁVOD K POUŽITÍ 1 5 2 3 4 6 7 1. Ve dne 2. Požadovaná (nastavená) teplota 3. Topný režim zapnut/vypnut 4. V noci 5. Tlačítko funkcí 6. Snížení teploty ve dne ( 5 dní) 7. Snížení teploty v noci (7 dní)

Více

Měřič tělesného tuku ENI 011013

Měřič tělesného tuku ENI 011013 Měřič tělesného tuku ENI 011013 OBECNÉ INFORMACE: Podobně jako tělesná váha je i množství tuku v těle důležitým ukazatelem dobré fyzické kondice a zdraví. Pouze díky pravidelnému cvičení a nízkotučné dietě

Více

MAGNETICKÝ ROTOPED M3030 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

MAGNETICKÝ ROTOPED M3030 UŽIVATELSKÝ NÁVOD MAGNETICKÝ ROTOPED M3030 UŽIVATELSKÝ NÁVOD RADY TÝKAJÍCÍ SE BEZPEČNOSTI Tento výrobek je určen pouze k domácímu využití a byl navržen tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost. Měly by být dodržovány

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 4809832 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4809832 Děkujeme, že jste si zakoupili tento monitor srdečního tepu. Prosím, před použitím si přečtěte si důkladně návod k použití. Pokud byl přístroj poškozen při přepravě, nepoužívejte

Více

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí

Příručka pro uživatele. Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Příručka pro uživatele Řídící jednotka Toro DDC Série s digitálním přepínačem funkcí Děkujeme Vám, že jste si vybrali řídící jednotku pro zavlažování řady DDC. Tato jednotka v sobě zahrnuje poslední technologii

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60 UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 8722 Veslovací trenažér insportline RW60 1 OBSAH NÁKRES... 3 SEZNAM DÍLŮ... 3 MONTÁŽ... 6 OVLÁDÁNÍ POČÍTAČE SM5810-64... 10 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, REKLAMACE... 14 2 NÁKRES 8 6 59 93

Více

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách

Snímač tlaku a teploty v pneumatikách Snímač tlaku a teploty v pneumatikách TPMS1209B02 Uživatelská příručka Obsah Úvod...2 Součásti systému...2 Montáž systému...4 Nastavení řídící jednotky...6 Funkce snímače tlaku...8 Doporučení k provozu

Více

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo

Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK. časově řízené dávkovací čerpadlo Překlad původního návodu k použití TEKNA EVO TCK časově řízené dávkovací čerpadlo Ovládací panel TEKNA TCK Přístup do nabídky programování Když se stiskne během pracovní fáze čerpadla, cyklicky zobrazuje

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 6079 Běžecký pás insportline Borra

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ. IN 6079 Běžecký pás insportline Borra UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN 6079 Běžecký pás insportline Borra 1 OBSAH OBRÁZEK... 3 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY... 4 JAK NASTUPOVAT NA PÁS... 5 UZEMNĚNÍ PŘÍSTROJE... 5 MONTÁŽ SEZNAM DÍLŮ... 6 MONTÁŽ NÁVOD NA SESTAVENÍ...

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Běžecký pás Intenza 550 Te

UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Běžecký pás Intenza 550 Te UŽIVATELSKÝ MANUÁL CZ IN Běžecký pás Intenza 550 Ti IN Běžecký pás Intenza 550 Te 1 Děkujeme Vám za zakoupení výrobku Intenza. Před zahájením montáže a prvním použitím přístroje si pozorně přečtěte všechny

Více

40 Návod na použití AM

40 Návod na použití AM 40 Návod na použití AM Cardio 40 1 2 3 1 Světlo / napájení ( / ) 2 Stisknutím a podržením zapnete nebo vypnete přístroj. Stisknutím zapněte podsvícení. 2 Zpět ( ) Stisknutím se vrátíte na předchozí stránku

Více

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál

GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL. Montážní manuál GSM 077 MODULÁRNÍ GSM AUTOALARM S ROZHRANÍM PRO CAN BUS MODUL CZ Montážní manuál OBSAH 1 NASTAVENÍ ALARMU... 3 1.1 Programování ovladačů...3 1.2 Nouzové vypnutí alarmu...3 1.3 Změna počtu stisknutí servisního

Více

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů

Používání a údržba. Před prvním použitím spotřebiče. Pokyny pro používání dotykových ovladačů Používání a údržba Před prvním použitím spotřebiče Před zapojením spotřebiče do elektrické sítě zkontrolujte, zda napětí a frekvence odpovídá údajům na typovém štítku varné desky, který je umístěn na spodní

Více

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém

NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém NÁVOD K POUŽITÍ Dělený klimatizační systém 1 OBSAH NÁZEV ČÁSTÍ A SPÍNAČ NASTAVENÍ PROVOZU 3 MÍSTO PRO INSTALACI 4 ELEKTRICKÉ POŽADAVKY 4 BEZPEČNOSTNÍ 4 POUŽÍVÁNÍ DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ 4 Jak instalovat baterie

Více

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY

NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY NÁVOD K POUŽITÍ DÁLKOVÝ OVLADAČ KLIMATIZAČNÍ JEDNOKY Rádi bychom vám poděkovali za to, že jste si zakoupili naši klimatizaci. Před použitím klimatizační jednotky se důkladně seznamte s návodem k použití.

Více

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER

Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER Návod na použití ERGOMETER Eliptical DENVER ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis @insportline.cz

Více

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti

Digitální spínací hodiny SP120. Obj. č.: 54 81 38. Vlastnosti Digitální spínací hodiny SP120 Obj. č.: 54 81 38 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za nákup digitálních spínacích hodin SP120. Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité

Více

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití

ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ict INJECTION aplikátor anestezie Návod k použití ÚVOD Genoss ict Injection je aplikátor anestezie vytvořený pro bezpečnou a přesnou aplikaci anestezie do dané oblasti během dentální procedury. Před použitím

Více

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA

NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA 1 NÁVOD K OBSLUZE PODSTROPNÍ, PARAPETNÍ KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA S TEPELNÝM ČERPADLEM ACM 15 EW, ACM 20 EW, ACM 25 EW, ACM 28 EW RCM 30 DW, RCM 40 DW, RCM 50 DW, RCM 62 DW ABV klima s.r.o., Bakovská 6A, 197

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 10 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory

Nový VRF systém. Řídicí systém. Divize technické podpory Nový VRF systém Řídicí systém Divize technické podpory 2014 ABV KLIMA S.R.O., ODERSKÁ 333/5, 196 00 PRAHA 9 - ČAKOVICE 28 Nový CMV systém řídicí systém 3.4 Centrální ovladač Centrální ovladač je dálkový

Více

SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru

SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru ELEKTROKOLO MODEL : e-gordo 3.1 SPECIFIKACE ELEKTROKOLA Model e-gordo 3.1 je elektrokolo městského charakteru Rám kola Přehazovačka: Řazení: Brzdy: Světla-přední: Světla-zadní: Ráfky: Pláště Motor: Baterie:

Více

Magnetic Elliptical Trainer MEMPHIS IN 1981

Magnetic Elliptical Trainer MEMPHIS IN 1981 Magnetic Elliptical Trainer MEMPHIS IN 1981 ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE DODAVATEL: SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov www.insportline.cz tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

Více

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence.

Navíc CP 16is vypočítají spotřebu kalorií a pomocí graficky znázorní zatížení v rámci nastavené srdeční frekvence. Všeobecně Sport Vás udrží mladé a fit. Ten, kdo pravidelně pěstuje sport, cítí se lépe, lépe vypadá, snese větší zátěž a má lepší kondici. CICLOPULS CP 16is je ideální přístroj pro měření srdeční frekvence,

Více

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM

NÁVOD K OBSLUZE CZECH. 1 x 9 V bloková baterie. Frekvenční rozsah rádia FM Rádio s budíkem Model Síťové napětí Příkon Elektr. třída ochrany Baterie NÁVOD K OBSLUZE CZECH Frekvenční rozsah rádia AM Frekvenční rozsah rádia FM Netto váha CR-2747 230-240 V ~ 50 Hz 3 Watt II 1 x 9

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf

INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf INSTALAČNÍ MANUÁL pro aplikaci ihc-mirf /apps Obsah Úvod 3 Instalace aplikace do mobilního telefonu s IOS 3 Nastavení 4 Ovládání 12 Úvod Aplikace ihc-mirf (pro mobilní telefony s IOS) jsou určeny k pohodlnému

Více

Napájení. Uživatelská příručka

Napájení. Uživatelská příručka Napájení Uživatelská příručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA. Bluetooth je ochranná

Více

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com

LUVION Delft, The Netherlands www.luvion.com NÁVOD K POUŽITÍ OBSAH ÚVOD BEZPEČNOSTNÍ POKYNY OBSAH BALENÍ PŘÍDAVNÉ KAMERY POPIS RODIČOVSKÉ JEDNOTKY (MONITORU) POPIS DĚTSKÉ JEDNOTKY (KAMERY) UVEDENÍ DO PROVOZU VOLBY MENU PÁROVÁNÍ ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ TECHNICKÁ

Více

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH

VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH VIBRAČNÍ HODINKY Poháněné solární energií GEEMARC WATCH Úvod Gratulujeme vám k pořízení vašich hodinek Geemarc Watch. Hodinky mají solární napájení a jsou vybavené čtyřmi silnými vibračními alarmy, které

Více

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx

Tepelná čerpadla HP. tepelná čerpadla. Návod k obsluze a instalaci 03. 2013. pro verzi software. 01.07.xx tepelná čerpadla Tepelná čerpadla HP Návod k obsluze a instalaci 03. 2013 verze 01.07.00 pro verzi software 01.07.xx PZP HEATING a.s., Dobré 149, 517 93 Dobré Tel.: +420 494 664 203, Fax: +420 494 629

Více

inteligentní PWM regulace pro HHO systém

inteligentní PWM regulace pro HHO systém inteligentní PWM regulace pro HHO systém Popis zařízení Display zobrazuje pracovní stav zařízení B1 Nastavení pracovního proudu a tlačíko pro resetování chyb B2 Nastavení frekvence F1 Ventilátor 1 F2 Ventilátor

Více

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen.

Informace, které nejsou uvedeny v tomto dodatku, je třeba vyhledat v návodu k použití a údržbě, k němuž je přiložen. F I A T D U C A T O C O M F O R T - M A T I C V tomto dodatku je uveden návod k použití elektronicky řízené mechanické převodovky COMFORT-MATIC modelu Fiat Ducato. Pro správné používání převodovky je

Více

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití

XT series DMX Control 24 Pro. Návod k použití XT series DMX Control 24 Pro Návod k použití Obsah 1. Bezpečnost..2 1.1 Bezpečnostní pokyny.2 1.2 Provozní předpisy... 2 2. Úvod 3 2.1 Představení přístroje... 3 3. Nastavení.. 3 3.1 Ovládání zvukovým

Více

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003

NÁVOD K OBSLUZE B 1898 01.2003 NÁVOD K OBSLUZE B 898 0.2003 Obsah OBSAH Úvod... 2 Bezpečnostní pokyny... 2 Technické údaje... 4 Jednotlivé Části zařízení... 5 Ovládání... 6 Popis ovládacích prvků... 6 Uvedení do provozu... 7 Výdej

Více

Návod k obsluze Řídicí systém PX

Návod k obsluze Řídicí systém PX Návod k obsluze Řídicí systém PX Vakuová balička S 220 SP S 225 SP (SinglePacker) Díl II d Obsah Návod k obsluze SP strana 2 Před uvedením do provozu... 3 Ostatní přípravy 3 Kapitola B: Rychlá příprava...

Více

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití

Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití ČERNÁ SKŘÍŇKA Záznamník teploty ZT, ZT1ext Návod k použití Návod na použití záznamníku teploty COMET ZT, ZT1ext Přístroj je určen pro měření a záznam teploty vzduchu, příp. teploty z externí sondy s odporovým

Více

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120

Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 Potrubní laser Mikrofyn MLP 120 NÁVOD NA POUŽITÍ GEOPEN, s.r.o., Husovická 9; 614 00 Brno tel.: 545 210 121, fax: 542 210 120, mobil: 603 411 109 www.mikrofyn.cz Potrubní laser Mikrofyn Obsah 1. Ovládací

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 75 06 08 NÁVOD K OBSLUZE Verze 03/05 Obj. č.: 75 06 08 Tento návod k obsluze je součástí výrobku. Obsahuje důležité pokyny k uvedení do provozu a k obsluze. Jestliže výrobek předáte jiným osobám, dbejte na to,

Více

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ PŘÍRUČKA PRO KAŽDODENNÍ POUŽITÍ AWG 812 / PRO ORIGINÁLNÍ NÁVOD K POUŽITÍ CS DĚKUJEME VÁM, ŽE JSTE SI ZAKOUPILI VÝROBEK WHIRLPOOL Abychom vám mohli poskytnout komplexnější služby a podporu, zaregistrujte

Více

Real time tlakový snímač

Real time tlakový snímač Uživatelský návod k obsluze ZADI RTS BIKE Real time tlakový snímač Upozornění: Instalace tohoto přístroje je určena pro KVALIFIKOVANOU dílnu a měl by jí provádět zaškolený mechanik, který má s instalací

Více

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V

SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V SPRINT 03 24V SPRINT 04 24V řídící jednotka pro posuvné brány 24V autorizovaný prodejce DŮLEŽITÉ POZNÁMKY PRO INSTALAČNÍ TECHNIKY VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTÍ PŘEDPISY 1) POZOR! Aby byla zajištěna bezpečnost

Více

Řízení spotřeby Uživatelská příručka

Řízení spotřeby Uživatelská příručka Řízení spotřeby Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je registrovaná ochranná známka společnosti Microsoft Corporation v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com

DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA. www.defa.com DEFA SmartStart UŽIVATELSKÁ A MONTÁŽNÍ PŘÍRUČKA CZ SMARTSTART OBSAH SMARTSTART 3 O TÉTO PŘÍRUČCE 3 FUNKCE 4 DISPLEJ 4 SYMBOLY 5 DISPLEJ 6 HLAVNÍ OBRAZOVKA 6 NASTAVENÍ 7 HODINY 7 DATUM 7 TOVÁRNÍ NASTAVENÍ

Více

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje

Soliris RTS. Sluneční a větrná automatika s dálkovým ovládáním. 1. Technické údaje Abyste mohli optimálně využít všech vlastností vaší sluneční automatiky Soliris RTS, přečtěte si pozorně následující návod k montáži a obsluze. Soliris RTS je sluneční a větrná automatika s bezdrátovým

Více