MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 689 ze dne 28.11.2012"

Transkript

1 č.j.: 774/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 689 ze dne Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 dle přílohy č. 1, která je součástí tohoto usnesení II. u k l á d á 1. vedoucí ekonomického odboru 1.1. seznámit s rozborem hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2012 předsedy politických klubů PhDr. Matěj Stropnický zástupce starosty městské části Ing. Vladislava Hujová starostka městské části

2 ROZBOR HOSPODAŘENÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 ZA I. POLOLETÍ 2012

3 Obsah Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 1 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 3 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 příjmy str. 4 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 celkem str. 5 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 běžné výdaje str. 11 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 13 Čerpání kapitálových výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 14 Kapitálové výdaje do bytového a nebytového fondu realizované prostřednictvím str. 15 SMP Praha 3 a.s. za I. pololetí 2012 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 kapitálové výdaje str. 16 Plnění limitu počtu zaměstnanců za I. pololetí 2012 str. 17 Plnění limitu mzdových prostředků za I. pololetí 2012 str. 18 Komentář k plnění limitu počtu zaměstnanců a limitu mzdových prostředků str. 19 za I. pololetí 2012 Příjmy a výdaje účelových peněžních fondů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 20 Komentář k příjmům a výdajům účelových peněžních fondů MČ Praha 3 str. 21 za I. pololetí 2012 Hodnocení hospodářské činnosti MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 str. 22 Hospodářská činnost celková srovnávací tabulka skutečností za I. pololetí 2012 str. 23 Hospodářská činnost realizovaná ÚMČ Praha 3 str. 25 Hospodářská činnost oblasti správy nemovitostí str. 27 spravovaná Správou majetkového portfolia Praha 3 a. s.

4 Bilance příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku 2012 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR TŘÍDA 1 - Daňové příjmy Poplatek za znečišťování ovzduší 0,0 0,0 21,7 x x Poplatek ze psů 2 400, , ,0 49,3 49, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 1 200, ,0 531,3 44,3 44, Poplatek za užívání veřejného prostranství 8 300, , ,8 44,1 44, Poplatek ze vstupného 50,0 50,0 156,1 312,2 312, Poplatek z ubytovací kapacity 1 350, ,0 582,2 43,1 43, Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj , ,0 113,8 0,9 0, Odvod výtěžku z provozování loterií 5 000, , ,2 61,7 61, Správní poplatky , , ,7 18,5 18, Daň z nemovitostí , , ,3 7,9 7,9 CELKEM , , ,1 18,9 18,9 TŘÍDA 2 - Nedaňové příjmy Příjmy z poskytování služeb a výrobků 650,0 650,0 480,5 73,9 73, Odvody příspěvkových organizací 4 572, , ,4 52,1 49, Příjmy z úroků 2 500, , ,5 49,6 49, Sankční platby přijaté od jiných subjektů 1 400, ,0 691,0 49,4 49, Přijaté vratky transferů od jiných veřejných rozpočtů 0,0 0, ,5 x x Ostatní přijaté vratky transferů 0,0 0,0 73,5 x x Přijaté neinvestiční dary 0,0 20,0 20,0 x 100, Přijaté pojistné náhrady 0,0 0,0 25,2 x x Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,0 0,0 22,1 x x Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 0,0 0,0 62,4 x x subjektů - právnických osob Neidentifikované příjmy 0,0 0,0 201,6 x x Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 300,0 300, ,9 372,6 372, Splátky půjčených prostředků od podnik. subjektů - fyz. osob 971,0 971,0 351,4 36,2 36, Splátky půjčených prostředků od podnikatelských nefinančních 1 602, , ,2 120,9 120,9 subjektů - právnických osob Splátky půjčených prostředků od obecně prospěšných 4 504, , ,1 23,2 23,2 společností a podobných subjektů Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 6,0 6,0 6,8 113,3 113,3 CELKEM , , ,1 47,7 46,8 VLASTNÍ PŘÍJMY CELKEM , , ,2 23,8 23,7 TŘÍDA 4 - Dotace Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy 0, , ,7 x 100,0 státního rozpočtu Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci , , ,0 50,0 50,0 souhrnného dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 0,0 701,8 701,8 x 100, Neinvestiční přijaté transfery od obcí , , ,9 51,0 49, Neinvestiční přijaté transfery od obcí 0, , ,7 x 99,9-1 -

5 PŘÍJMY v tis. Kč Schválený Upravený Skutečnost % % rozpočet rozpočet k SR UR Převod z vlastní hospodářské (podnikatelské) činnosti , , ,4 59,9 59, Investiční přijaté transfery od obcí 0, ,0 0,0 x 0, Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 0, , ,0 x 100,0 CELKEM , , ,5 55,2 55,8 Ú H R N P Ř Í J M Ů (třídy ) , , ,7 52,4 52,9 VÝDAJE 5xxx - Běžné výdaje , , ,0 48,2 46,9 6xxx - Kapitálové výdaje , , ,8 31,7 31,8 Ú H R N V Ý D A J Ů , , ,8 39,0 38,6 P Ř Í J M Y - V Ý D A J E , , ,9 x x S A L D O tř. 8 - financování , , ,9 x x Rozdíl příjmů a výdajů (s přihlédnutím ke tř. 8 - financování) 0,0 0,0 0,0 x x - 2 -

6 Komentář k bilanci příjmů a výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 Z bilance příjmů a výdajů k je patrné, že příjmová strana rozpočtu je vyšší než výdajová. To znamená, že městská část Praha 3 dosáhla v I. pololetí za rok 2012 kladného salda hospodaření ve výši ,9 tis. Kč, tohoto výsledku bylo dosaženo tím, že došlo k nižšímu plnění výdajů, a to zejména kapitálových. Bilance příjmů Vlastní příjmy vzhledem k alikvotní 50% výši schváleného rozpočtu na rok 2012 se městské části Praha 3 nepodařilo naplnit. Nízké plnění je zejména ovlivněno neplněním daně z nemovitosti, které bude probíhat až v následujících čtvrtletích, a dále se na nižších příjmech podílí správní poplatky a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Třída 4 Dotace byla mírně překročena, což ovlivňuje položka 4131 převod z VHČ, jedná se o vyšší výnosy z privatizace, které se v průběhu roku zapojují do rozpočtu městské části Praha 3, v průběhu roku 2012 dojde k jejich vyrovnání. Bilance výdajů Z bilance výdajů vzhledem k alikvotní 50% výši schváleného rozpočtu na rok 2012 je patrné, že městská část Praha 3 nepřekročila stanovený plán, výdaje byly čerpány v nižší míře než bylo plánováno. Běžné výdaje byly čerpány v nižší míře, což ovlivňuje čerpání na oddíle 33 Kultura a sdělovací prostředky, kdy výdaje budou čerpány zejména ve druhém pololetí a dále na oddíle 37 Ochrana životního prostředí a na Oddíle 61 Správa. Na neplnění kapitálových výdajů se hlavní měrou podílí zahajovací stádium jednotlivých investičních akcí, většina těchto akcí proběhne v letních měsících, jedná se o investiční akce, které jsou plánovány zejména na Oddíle 37 Ochrana životního prostředí, Oddíle 31 Vzdělávání a Oddíle 61 Správa

7 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí příjmy SR UR Skutečnost Třída Příjmy % k UR v tis. Kč v tis. Kč v tis. Kč Neplnění (+), přečerpání (-) k 50% UR v tis. Kč Překročení/neplnění 1 Daňové příjmy , , ,1 18,88% ,9 nižší plnění ovlivňuje zejména daň z nemovitosti - bude naplněno ve II. pololetí 2012, Nedaňové příjmy , , ,1 46,79% 539,5 dále je nižší čerpání u položky správní poplatky a poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. nižší plnění je ovlivněno odvodem finančního vypořádání, bude rozpočtově upraveno v měsíci srpen, dále je nižší čerpání ovlivněno nižším příjmem ze splátek půjčených prostředků od obecně prospěšných společností a podobných subjektů. Vlastní příjmy celkem (třída 1 + 2) , , ,2 23,68% ,4 x 4 Dotace , , ,5 55,84% ,2 vyšší plnění položky převody VHČ - vyšší výnosy z privatizace, které se zapojují do rozpočtu MČ Praha 3. V průběhu roku dojde k jejich vyrovnání. Úhrn příjmů celkem (třída ) , , ,7 52,91% ,4 x

8 Čerpání běžných a kapitálových výdajů MČ Praha 3 v I. pololetí celkem Příloha č _ii.q._rozbory hospodaření Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje odd DOPRAVA 141,3 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 130,2 0, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,1 0,0 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 846, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) ,0 0, Předškolní zařízení - MŠ (OŠZ) 178,0 0, Základní školy (OTSMI) 3 068, , Základní školy - příspěvky PO (OE) ,4 0, Základní školy (OŠZ) 311,0 0, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OTSMI) 459,6 413, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky PO (OE) 1 130,6 0, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách (OŠZ) 7,0 0, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 112,1 0, Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 0, Činnosti vysokých škol (OE) 40,0 0, Základní umělecké školy (OŠZ) 14,0 0,0 odd KULTURA A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY ,0 0, Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky PO (OE) 2 350,0 0, Činnost muzeí a galerií (OE) 100,0 0, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 759,7 0, Junior klub Na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850,0 0, Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 202,1 0, Ostatní záležitosti kultury (OVV) 3 444,0 0, Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 584,9 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1,8 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 2 962,0 0, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 4,5 0,0 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 8 101,2 0, Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky (OE) 7 815,1 0, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 210,0 0, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 0, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 69,1 0,0 odd ZDRAVOTNICTVÍ 2 472,8 0, Hospice (OE) 330,0 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OŠZ) 431,4 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 426,9 0, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 234,5 0, Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 0,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 50,0 0,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 2 569, , Bytové hospodářství (SMP Praha 3 a.s.) 0, , Bytové hospodářství (OTSMI) 110,0 0, Veřejné osvětlení (OÚR) 0,0 0, Pohřebnictví (OE) 91,1 0, Územní plánování (OÚR) 1 077,3 0, Územní plánování (OŠZ) 74,4 0, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 216,8 0,0 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 113,8 0, Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 109,9 0, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , ,7-5 -

9 Oddíl, paragraf v tis. Kč Třída 5 Třída 6 Běžné výdaje Kapitálové výdaje Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3,2 0, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajině (OTSMI) 32,1 0,0 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC ,6 0, Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 0, Sociální rehabilitace (OE) 50,0 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA (OSV) 396,5 0, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA (OKÚ - OPPM) 169,9 0, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) ,0 0, Týdenní stacionáře (OE) 24,0 0, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 5 407,8 0, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 668,2 0, Domovy (OE) 12,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 180,0 0, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 0, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 380,0 0, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 380,0 0, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti (OE) 3,2 0,0 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 86,4 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 21,6 0, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 64,8 0,0 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 2 685,7 0, Činnost místní správy (OE) 78,2 0, Činnost místní správy (OTSMI) 2 070,0 0, Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) ,6 0, Činnost místní správy (OSÚKŘ) ,6 737, Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 928,0 0, Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 2 018,0 0,0 odd FINANČNÍ OPERACE -182,0 0, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 75,7 0, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 688,9 0, Ostatní finanční operace (OE) -946,6 0,0 odd OSTATNÍ ČINNOSTI ,3 499, Ostatní činnosti jinde nezařazené - Účelové peněžní fondy (OE) ,5 499, Ostatní činnosti jinde nezařazené - Ostatní výdaje (OE) 9,8 0,0 BĚŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM , ,8 Seznam zkratek uvedených v tabulce: OD - Odbor dopravy OTSMI - Odbor technické správy majetku a investic PO - příspěvková organizace OE - Odbor ekonomický OŠZ - Odbor školství a zdravotnictví OK - Odbor kultury OVV - Odbor vnějších vztahů OKÚ - OPPM - Odbor kancelář úřadu - Oddělení personální práce a mezd OSÚKŘ - Odbor správy úřadu a krizového řízení OSV - Odbor sociálních věcí SMP Praha 3 a.s. - Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. OÚR - Odbor územního rozvoje OMA - Odbor majetku OŽP - Odbor životního prostředí OI - Odbor informatiky - 6 -

10 Čerpání běžných výdajů MČ Praha 3 za I. pololetí roku Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek odd DOPRAVA 0,0 141,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 141, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OD) 130,2 130, Ostatní záležitosti pozemních komunikací (OTSMI) 11,1 11,1 odd. 31 a 32 - VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 0, , ,0 40,0 0,0 0,0 0, , Předškolní zařízení - MŠ (OTSMI) 1 846, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO (OE) 9 594, , Předškolní zařízení - MŠ - příspěvky PO - odpisy (OE) 583,2 583, Předškolní zařízení - MŠ (OŠZ) 178,0 178, Základní školy (OTSMI) 3 068, , Základní školy - příspěvky PO (OE) , , Základní školy - příspěvky PO - odpisy (OE) 1 348, , Základní školy (OŠZ) 311,0 311, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OTSMI) 459,6 459, První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky (OE) 1 100, , První stupeň základních škol - ZŠ V Zahrádkách - příspěvky - odpisy (OE) 30,6 30, První stupeň základních škol (OŠZ) 7,0 7, Ostatní záležitosti předškolní výchovy a základního vzdělávání (OŠZ) 1 112, , Zařízení výchovného poradenství a preventivně výchovné péče (OŠZ) 7,0 7, Činnost vysokých škol (OE) 40,0 40, Základní umělecké školy (OŠZ) 0,0 14,0 14,0 odd KULTURA, CÍRKVE A SDĚLOVACÍ PROSTŘEDKY 4, , ,7 584,9 0,0 0,0 0, , Žižkovské divadlo Járy Cimrmana - příspěvky (OE) 2 350, , Činnosti muzeí a galerií (OE) 100,0 100, Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO (OE) 1 725, , Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň - příspěvky PO - odpisy (OE) 34,7 34, Junior klub na Chmelnici - příspěvky PO (OE) 3 850, , Ostatní záležitosti kultury (OK) 6 202, , Ostatní záležitosti kultury (OVV) 3 444, ,0 v tis. Kč neinv. neinvestiční mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostatní neinv. běžné výdaje transfery půjčené náklady nákupy transfery PO transfery výdaje celkem obyvatelstvu prostředky / třída 5

11 - 8 - Příloha č _ii.q._rozbory hospodaření Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek v tis. Kč neinv. neinvestiční mzdové neinvestiční neinvestiční neinvestiční ostatní neinv. běžné výdaje transfery půjčené náklady nákupy transfery PO transfery výdaje celkem obyvatelstvu prostředky / třída Činnosti registrovaných církví a náboženských společností (OE) 584,9 584, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OK) 1,8 1, Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OVV) 2 962, , Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků - Radniční noviny (OKÚ - OPPM) 4,5 4,5 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJMOVÁ ČINNOST 0,0 69, ,1 0,0 0,0 0,0 0, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO (OE) 7 550, , Sportovní a rekreační areál Pražačka - příspěvky PO - odpisy (OE) 265,1 265, Využití volného času dětí a mládeže (OE) 210,0 210, Využití volného času dětí a mládeže (OŠZ) 7,0 7, Ostatní zájmová činnost a rekreace - KŘESÁNOV - ZAFO (OSÚKŘ) 69,1 69,1 odd ZDRAVOTNICTVÍ 1 218,6 908,3 0,0 330,0 15,9 0,0 0, , Hospice (OE) 330,0 330, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OZ) 431,4 431, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OTSMI) 426,9 426, Ostatní zdravotnická zařízení a služby pro zdravotnictví - jesle (OKÚ - OPPM) 1 218,6 15, , Prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami (OSV) 0,0 0, Ostatní speciální zdravotnická péče (OSV) 50,0 50,0 odd BYDLENÍ, KOMUNÁLNÍ SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 0, ,0 0,0 2,6 0,0 0,0 0, , Veřejné osvětlení (OÚR) 0,0 0, Bytové hospodářství (OTSMI) 110,0 110, Pohřebnictví (OE) 91,1 91, Územní plánování (OÚR) 1 077, , Územní plánování (OŠZ) 74,4 74, Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené (OMA) 1 214,2 2, ,8 odd OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 0, ,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , Monitoring ochrany ovzduší (OTSMI) 113,8 113, Sběr a svoz komunálních odpadů (OTSMI) 109,9 109, Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OTSMI) , , Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (OŽP) 3,2 3, Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajiny (OTSMI) 32,1 32,1

12 - 9 - Příloha č _ii.q._rozbory hospodaření Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinv. výdaje / třída 5 odd SOCIÁLNÍ SLUŽBY A POMOC 169,9 447, , ,0 2,6 0,0 0, , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži (OSV) 50,0 50, Sociální rehabilitace (OE) 50,0 50, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA -(OKÚ - OPPM) 169,9 169, Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. - OPPA - (OSV) 396,5 396, Pečovatelská služba Praha 3 - příspěvky PO (OE) , , Týdenní stacionáře (OE) 24,0 24, Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO (OE) 5 400, , Integrační centrum Zahrada v Praze 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 7,8 7, Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO (OE) 8 516, , Ošetřovatelský domov Praha 3 - příspěvky PO - odpisy (OE) 151,5 151, Domovy (OE) 12,0 12, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče (OE) 180,0 180, Azylové domy, nízkoprahová denní centra a noclehárny (OSV) 500,0 500, Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež (OE) 380,0 380, Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence (OE) 380,0 380, Ostatní záležitosti sociálních věcí a politiky zaměstnanosti - (OE) 0,6 2,6 3,2 odd CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,0 86,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 86, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 21,6 21, Ostatní správa v oblasti krizového řízení (OSÚKŘ) 64,8 64,8 odd ST. SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POLITICKÉ STRANY , ,3 0,0 45, ,2 0,0 0, , Zastupitelstva obcí (OKÚ - OPPM) 2 627,7 45,3 12, , Činnost místní správy (OE) 78,2 78, Činnost místní správy (OTSMI) 2 040,0 30, , Činnost místní správy (OI) , , Činnost místní správy (OKÚ - OPPM) , ,2 176, , Činnost místní správy (OSÚKŘ) 0, ,2 15, , Činnost místní správy - ZAFO (OKÚ - OPPM) 40,6 164, , , Činnost místní správy - ZAFO (OSÚKŘ) 928,0 928,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

13 Rozpočtový oddíl, paragraf Seskupení položek mzdové náklady neinvestiční nákupy neinvestiční transfery PO neinvestiční transfery neinv. transfery obyvatelstvu neinvestiční půjčené prostředky ostatní neinv. výdaje / třída 5 odd FINANČNÍ OPERACE 0,0 764,6 0,0 0,0 0,0 200, ,6-182, Obecné příjmy a výdaje z finančních operací (OE) 75,7 75, Pojištění funkčně nespecifikované (OE) 688,9 688, Ostatní finanční operace (OE) 200, ,6-946,6 odd OSTATNÍ ČINNOSTI 0,0 106,3 0, ,0 314,0 0,0 0, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - účelové peněžní fondy (OE) 102, ,0 308, , Ostatní činnosti jinde nezařazené - ostatní výdaje (OE) 3,8 6,0 9,8 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , , , ,7 200, , ,0 v tis. Kč běžné výdaje celkem

14 Zhodnocení plnění rozpočtu MČ Praha 3 za I. pololetí roku běžné výdaje ORJ Oddíl SR v tis. Kč UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč , , ,2 18, ,8 Překročeno o (-), % k UR nedočerpáno o (+) vzhl. k 50% UR Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů v tis. Kč sochy sv. Kříže, jež bude realizován až ve II. pololetí 2012, a dále proběhne další aktualizace strategického plánu, x 0,0 25,0 x -25,0 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (PA), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, , , ,7 42, , , ,0 141,3 9,1 638, , , ,0 48, ,3 32 x 54,0 54,0 100,0-27,0 34 x 7,0 7,0 100,0-3,5 dále se jedná o úsporu finančních prostředků v rámci odchytu a kastrací koček - nebyla potřeba čerpání. vyplacením odměn za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I.pololetí 2012, 35 x 0,0 13,0 x -13,0 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, 36 x 0,0 74,4 x -74,4 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí ,0 0,0 32,3 x -32, , , ,8 40,3 584, , , ,6 53, , , , ,1 40, , , , ,9 55,9-845,0 nečerpání finančních prostředků Odboru územního rozvoje je ovlivněno neuskutečněním projektové dokumentace k osazení dále je neplnění finančních prostředků ovlivněno nečerpáním Odboru výstavby na služby spojené s odstraňováním havarijních stavů nemovitostí v době nepřítomnosti příslušného vlastníka, se zajištěním stěhování nájemníků v případě havárií apod., v I. pololetí roku 2012 nenastala potřeba čerpání. nižší čerpání je ovlivněno tím, že výdaje za opravy, úpravy a údržby se promítnou až v následujícím čtvrtletí, neplnění finančních prostředků je ovlivněno nečerpáním výdajů za studie dopravních řešení dopravně problémových lokalit (křižovatky Prokopova x Rokycanova, Táboritská x Lupáčova). Čerpání se předpokládá ve II. pololetí nižší plnění finančních prostředků je ovlivněno zejména termínem oprav prováděných v budovách ZŠ. Opravy jsou plánovány na období letních měsíců, čerpání se promítne ve II. pololetí 2012, překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením grantu z fondu MČ Praha 3 v I. pololetí 2012 a jednorázovým překročení finančních prostředků je ovlivněno vyplacením odměny za soutěže vyhlášené MČ Praha 3 v I. pololetí 2012, překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, na neplnění výdajů se podílí nezahájení opravy kuchyňky v dětských jeslích, která bude zahájena v období letních prázdnin. Dále je drobná úspora finančních prostředků vzhledem k termínům fakturací. Z tohoto důvodu se čerpání promítne až v následujícím pololetí, překročení objemu výdajů souvisí s vyplacením grantů z účelových peněžních fondů MČ Praha 3 v I. pololetí neplnění objemu výdajů ovlivnil počet a rozsah společenských a kulturních akcí pořádaných městskou části Praha 3. Větší objem akcí je plánován na druhé pololetí, kdy se předpokládá vyšší čerpání, překročení objemu výdajů ovlivnilo přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy, která byla poskytnuta příspěvkové organizaci SARA Pražačka a poskytnutí vyššího příspěvku na provoz dané příspěvkové organizace dle jejího rozpisu v I. pololetí roku ,0 0,0 662,6 x -662,6 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí.

15 -12 - ORJ Oddíl SR v tis. Kč Překročeno o (-), nedočerpáno o vzhl. k 50% UR v tis. Kč , ,0 86,4 5,8 663,6 nižší čerpání je u finančních prostředků na služby spojené se zmírněním a likvidací následků při vzniku mimořádných stavů 53 0,0 50,0 0,0 0,0 25, , , ,9 34,0 613,8 a událostí - v I. pololetí 2012 nevznikla potřeba čerpání. pololetí , , ,5 47, ,7 nižší čerpání je u finančních prostředků na platy. Nižší čerpání způsobuje zaúčtování vyplacených mezd za měsíc ,0 0,0 559,9 x -559,9 překročení způsobuje mylně zaúčtovaná položka (ORJ), bude přeúčtováno v následujícím čtvrtletí, CELKEM UR v tis. Kč Skutečnost v tis. Kč % k UR , ,0-182,0-9, , , , ,3 72, ,8 překročení finančních prostředků je ovlivněno vyšším čerpáním účelových peněžních fondů, bude vyrovnáno na konci roku , , ,0 46, ,1 neplnění objemu výdajů souvisí s nevyplacením daru z rozpočtu Městské části Praha 3. Bude vyplaceno v následujícím neplnění objemu výdajů je ovlivněno výdaji za vánoční osvětlení - bude čerpáno až na přelomu roku. červen až v měsíci červenec. refundace mzdových nákladů za 12/2011 z účtu vedlejší hospodářské činnosti, x Zdůvodnění překročení/neplnění objemu výdajů

16 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 3 za I. pololetí 2012 Organizace Výnosy Náklady neinvestiční z MČ P3 odd VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY , , ,1 0, , Předškolní zařízení (MŠ) , , ,0 0, ,4 Mateřská škola, Praha 3, Buková 26/ ,6 849,9 856,7 0,0 316,4 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 4,6/ , ,1 729,8 0,0 611,9 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 98/ ,7 942,7 576,0 0,0 214,0 Mateřská škola, Praha 3, Jeseniova 204/ ,8 648,0 862,2 0,0 493,0 Mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 23/ ,6 990,7 671,4 0,0 519,3 Mateřská škola, Praha 3, Libická 4/ , ,0 797,2 0,0 135,5 Mateřská škola Milíčův dům, Praha 3, Sauerova 2/ , , ,4 0,0 134,9 Mateřská škola, Praha 3, Na Balkáně 74/ ,2 912,3 678,7 0,0 419,6 Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/ , ,0 456,7 0,0 502,8 Mateřská škola Pražačka, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 17/ , ,9 582,0 0,0 229,2 Mateřská škola, Praha 3, Sudoměřská 54/ ,8 790,7 620,6 0,0 388,7 Mateřská škola, Praha 3, U Zásobní zahrady 6/ , ,9 667,2 0,0 459,8 Mateřská škola, Praha 3, Vozová 5/ , , ,8 0,0 224,5 Waldorfská mateřská škola, Praha 3, Koněvova 240a/ ,5 676,0 516,3 0,0 236, Základní školy , , ,4 0, ,4 Základní škola, Praha 3, Havlíčkovo nám. 10/ , , ,3 0,0 579,2 Základní škola Chmelnice, Praha 3, K Lučinám 18/ , , ,8 0,0 807,2 Základní škola, Praha 3, Jeseniova 96/ , , ,3 0, ,0 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/ , , ,4 0,0 378,5 Základní škola, Praha 3, nám. Jiřího z Poděbrad 7, 8/1685 * x x 60,0 x x Základní škola, Praha 3, Lupáčova 1/ , , ,9 0,0 451,8 Základní škola Pražačka, Praha 3, Nad Ohradou 25/ , , ,7 0, ,7 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, Chelčického 43/ , , ,1 0, ,5 Základní škola a mateřská škola, Praha 3, nám. Jiřího z Lobkovic 22/ , , ,0 0, ,9 Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3, Vlkova 31/ , , ,9 0,0 64, První stupeň základních škol 2 317, , ,7 0,0 388,8 Základní škola, Praha 3, V Zahrádkách 48/ , , ,7 0,0 388,8 odd KULTURA , , ,7 0, ,2 Atrium na Žižkově - koncertní a výstavní síň 566, , ,7 0,0 157,0 Junior klub Na Chmelnici 1 281, , ,0 0,0 2,0 Žižkovské divadlo Járy Cimrmana , , ,0 0, ,2 odd TĚLOVÝCHOVA A ZÁJ. ČINNOST 4 998, , ,0 0,0 789,1 Sportovní a rekreační areál Pražačka se školní jídelnou, Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 19/2716 Příspěvek ostatní v tis. Kč Hospodářský výsledek 4 998, , ,0 0,0 789,1 odd SOCIÁLNÍ VĚCI , , ,6 213, ,4 Integrační centrum Zahrada v Praze , , ,8 213, ,0 Ošetřovatelský domov Praha , , ,8 0,0 181,3 Pečovatelská služba Praha 3 992, , ,0 0, ,1 C E L K E M , , ,4 213, ,3 * ZŠ nám. Jiřího z Poděbrad jedná se o víceletou dotaci OPPA (operační program Praha - Adaptabilita)

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1077/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 997 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. - III. čtvrtletí roku 2014 Rada městské části I. s c h v

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1076/2014 č.j.: 1076/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 996 ze dne 17.12.2014 Rozbory hospodaření městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2014 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 998/2016 č.j.: 998/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 919 ze dne 06.12.2016 Rozbory hospodaření Městské části Praha 3 za I. pololetí roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 393 ze dne k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 č.j.: 437/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 393 ze dne 13.6.2012 k závěrečnému účtu městské části Praha 3 za rok 2011 Rada městské části I. s o u h l a s í II. 1. se závěrečným

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč)

Statutární město Brno - Městská část Brno-střed Schválený rozpočet na rok 2011 (SR 2011) Příjmy (v tis. Kč) Příjmy (v tis. Kč) Pol. Text SR 2011 Daňové příjmy 87 386 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hlavní činnost 2 000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - hospodářská činnost 2 500 1332 Poplatek

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. 1. závěrečný účet za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 472 ze dne 17.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013

Rozpočet města Třešť na rok 2013 Rozpočet 2013 Rozpočet města Třešť na rok 2013 Schválen na 17. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 193/S,OS/2012-10/12-Z dne 10. 12. 2012. Obsah: Souhrnné údaje.. 1 A) Příjmy rozpočtu.... 1 1) daňové příjmy

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 81/2010 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 71 ze dne 8.12.2010 ke Směrnici k provedení inventarizace majetku, závazků a pohledávek Městské části Praha 3 za rok 2010 Rada městské

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 1046/2015. č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 č.j.: 1046/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 976 ze dne 14.12.2015 Rozpočet městské části Praha 3 na rok 2016 Rada městské části I. r u š í II. 1. usnesení Rady městské části

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost.

Přehled hospodaření MČ Brno-Líšeň. za I. čtvrtletí roku rozpočtová činnost. Přehled hospodaření MČ za I. čtvrtletí roku 2016.- rozpočtová činnost. Položka Upr. rozpočet Skutečnost Plnění v tis. Kč v tis. Kč v % PŘÍJMY 175 527,034 31 934,072 18,19% VÝDAJE 255 196,000 46 616,322

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 457 ze dne 18.03.2014 č.j.: 189/2014 Změna objemu rozpočtu roku 2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 457 ze dne 18.03.2014 Zastupitelstvo městské části I. s c h v a l u j e II. 1. změnu

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 1078/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 998 ze dne 17.12.2014 Změna limitu mzdových prostředků na rok 2014 a limitu počtu zaměstnanců na rok 2014 Rada městské části I.

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017

Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 Návrh rozpočtových příjmů Obce Hněvotína na rok 2017 členění SKUPINA TŘÍDA DRUH PŘÍJMU V tis. Kč Třída 1 Daňové příjmy 20 070 Seskupení 11 Daně z příjmů, zisku a kap. výnosů 17 100-1111 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 713 ze dne č.j.: 781/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 713 ze dne 13.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO:

Rozpočet 2016 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, , CZ, IČO: Rozpočet 216 Obec Tachlovice, Jakubská náves 8, Tachlovice, 252 17, CZ, IČO: 233871 I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet a b - - 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 1 685 1112 Daň z příjmu

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1

Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Rozpočet na rok 2010 - bilance příjmů a výdajů příloha 1 Schváleno usnesením UZ09_0440 dne 17.12.2009 Položka Název seskupení položek SCH 2010 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1 332 Poplatky za znečištování životního

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 749/2016. č. 685 ze dne Úprava rozpočtu roku I. č.j.: 749/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 685 ze dne 26.09.2016 Úprava rozpočtu roku 2016 Rada městské části I. s c h v a l u j e 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í. č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 č.j.: 1008/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 21 ze dne 09.12.2014 Rozpočtové provizorium městské části Praha 3 na rok 2015 Zastupitelstvo městské části I. s c h

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U

N Á V R H R O Z P O Č T U Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011 Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I.

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 543/2013. č. 487 ze dne 07.08.2013. Úprava rozpočtu roku 2013. I. č.j.: 543/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 487 ze dne 07.08.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč)

Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Městská část Praha 14 Čerpání výdajů roku 2013 (v tis. Kč) Běžné výdaje na rok 2013 na rok 2013 rok 2013 rok 2013/SR rok 2013/UR ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY 20 780,00 20 811,50 19 184,45 92,32% 92,18% KANCELÁŘ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í. č. 691 ze dne 28.11.2012 č.j.: 776/2012 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Pro schůzi Rady městské části U S N E S E N Í č. 691 ze dne 28.11.2012 Rozpočtový výhled městské části Praha 3 na období 2014-2017 Rada městské části I. s o u h l a

Více

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem

Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel Daňové příjmy celkem Podrobný rozpis rozpočtu pro rok 2011 Příjmy - v tisících Kč schválený upravený čerpání %plnění ÚZ paragraf položka účel %čerpání 0 1... Daňové příjmy celkem z toho: 66 275 000,00 66 275 000,00 1111 DPFOZČ

Více

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017

Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Návrh rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 Závazné ukazatele rozpočtu Obce Horní Stropnice na rok 2017 ZÁVAZNÉ UKAZATELE V souladu se zákonem č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2014 až statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2014 až 2016 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2014-2016 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu, i a rozpočtového výhledu města

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč

Rozpočet na rok celkem Celospolečenské funkce lesů SU-AU Org. Par. Položka UZ Popis Kč Rozpočet na rok 2015 I.Příjmy 681 1111 daň z příjmů fyz. osob ze zav. činnosti 770 000,00 681 1112 daň z příjmů fyz. osob ze sam. činnosti 140 000,00 681 1113 daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Příjmy městské části

Příjmy městské části Příjmy městské části Komentář k návrhu příjmů Rozpočtové příjmy jsou rozděleny podle platné rozpočtové skladby do čtyř tříd, a to na daňové příjmy, nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery.

Více

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1)

v tis. Kč řádek Rozpočet Celkem výdaje Celkem příjmy Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) Návrh rozpočtu na rok 2012 Celková bilance v tis. Kč v tis. Kč řádek Rozpočet 2012 1 Celkem výdaje 196 233 2 Celkem příjmy 190 511 3 Rozpočtové saldo (ř.2 - ř.1) -5 721 4 Zapojení dlouhodobého úvěru 1

Více

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč)

Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Schválený rozpočet 2015 (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy Odd Par Pol ORJ Název položky RS 2015 podseskupení 111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin. a funkč. požitků 17 514,00 rozpočtových položek

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 267 ze dne 22.04.2015 Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2015

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 267 ze dne 22.04.2015 Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2015 č.j.: 299/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 267 ze dne 22.04.2015 Limit počtu zaměstnanců a limit mzdových prostředků na rok 2015 Rada městské části I. s c h v a l u j e II.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. č. 734 ze dne 29.11.2013 č.j.: 801/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 734 ze dne 29.11.2013 Úprava rozpočtu roku 2013 Rada městské části I. s c h v a l u j e II. 1. úpravu rozpočtu městské části Praha

Více

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh

Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Obec Rožnov IČO 00272981 Rozpočet na rok 2014 - návrh Rozpočet -závazné ukazatele byly vypracovány v souladu se zněním 11 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění zákona

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017

Návrh rozpočtu MČ Brno-Líšeň na rok 2017 Návrh rozpočtu MČ na rok 2017 Položka v tis. Kč PŘÍJMY 207 728 VÝDAJE 307 443 SALDO (rozdíl příjmy - výdaje) -99 715 FINANCOVÁNÍ 99 715 Příjmy, výdaje a financování jsou podrobněji rozvedeny na následujících

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Rozpočet obce Střílky na rok 2016

Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Rozpočet obce Střílky na rok 2016 Příjmy Pragraf Položka Text Kč Třída 1 daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti 1 400,0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti

Více

Návrh rozpočtu na rok 2016

Návrh rozpočtu na rok 2016 Návrh rozpočtu na rok 2016 pol. název položky specifikace výdaje návrh na 2016 poznámky Příjmy Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních 1111 požitků 6 337 000,00 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 195

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016

PŘÍJMY návrh rozpočtu na rok VÝDAJE návrh rozpočtu na rok 2016 MĚSTO DAČICE KRAJÍŘOVA 27, 380 13 DAČICE I NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA DAČIC PŘÍJMY návrh rozpočtu Daňové příjmy 109.270,00 tis. Kč Nedaňové příjmy 13.004,50 tis. Kč Kapitálové příjmy 14.098,90 tis. Kč Přijaté

Více

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST

NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK PŘÍJMOVÁ ČÁST NÁVRH ROZPOČTU MO STŘEKOV PRO ROK 2016 - PŘÍJMOVÁ ČÁST Tabulka č. 1 v Kč POLOŽKA SR 2015 UR 2015 SK 2015 NR 2016 Poznámka 1xxx Daňové příjmy 890 000,00 890 000,00 1 826 200,00 820 000,00 8 1341 Poplatek

Více

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2

Rozpočtový výhled A Třída 1 Třída 2 Tok peněžní hotovosti žadatele - Cash Flow (v tis.kč) včetně projektu Rozpočtový výhled 213-217 213 214 215 216 217 A Třída 1 Třída 2 Poč.stav peněžních prostř. k 1.1. 6 6 5 34 6 22 6 57 Daňové příjmy

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002

Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 Městská část Praha - Dolní Počernice Schválený rozpočet na rok 2015 Text Položka V tis. Kč 1.Daňové příjmy 2002 - místní poplatky celkem 284 z toho: ze psů 1341 81 za lázeňský nebo rekreační pobyt 1342

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO:

Návrh rozpočtu I. Rozpočtové příjmy. Stránka 1. Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, , CZ, IČO: I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet 0000 - - Návrh rozpočtu 2016 Obec Středokluky, Lidická 61, Středokluky, 252 68, CZ, IČO: 00241695 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. 2 300 000

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

R O Z P O Č E T N A R O K

R O Z P O Č E T N A R O K M Ě S T O K R U P K A R O Z P O Č E T N A R O K 2 0 1 4 Rozpočtu města Krupka na rok 2014 Zastupitelstvo města Krupka na svém zasedání dne 10. 03.2014 schválilo rozpočet města na rok 2014, který byl zpracován

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31%

Příjmy celkem bez financování , , ,68 29% Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 0, ,17 31% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2013 rozpočet RO č. 1 plnění v tis. Kč v tis. Kč v Kč % k R PŘÍJMY CELKEM 56 254,860 1 622,095 23 530 339,48 42% Příjmy celkem bez financování 46

Více