Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X. Bc. Petr Záhorovský

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X. Bc. Petr Záhorovský"

Transkript

1 Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X Bc. Petr Záhorovský Diplomová práce 2013

2

3

4

5

6 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá přechodem z daňové evidence na účetnictví podnikatele X. V teoretické části práce jsou uvedeny informace potřebné k praktické aplikaci přechodu. Je zde popsána daňová evidence, účetnictví a rozdíly mezi těmito dvě systémy. Dále je zde uveden postup převodu z daňové evidence na účetnictví podle zákonů ČR a čtenáři zde také budou seznámeni s názory několika různých autorů na dané téma. V praktické části je výše uvedená teorie aplikována na konkrétním příkladu. Je zde popsán podnikatel a uvedeny jeho důvody přechodu. Dále jsou zde uvedeny výsledky inventarizace, vypracován přechodový můstek, uveden účtový rozvrh, vnitropodnikové účetní směrnice a uvedeny daňové dopady. Na závěr je uvedeno shrnutí a dopady převodu na fyzickou osobu. Klíčová slova: daňová evidence, účetnictví, přechod z daňové evidence na účetnictví, zákon o daních z příjmu, zákon o účetnictví, fyzická osoba ABSTRACT This thesis deals with the transition from tax record to accountancy of entrepreneur X. The theoretical part provides information necessary for the practical application of transition. There is described the tax record, accountancy and differences between them. There is also describe the process of transition from tax record to accountancy in accordance with the laws of the Czech Republic and there are also views of several authors on this subject. In the practical part, the above theory is applied to a specific problem. There is described the entrepreneur X and his reasons for the transition. Furthermore, there are the results of the inventory, transition bridge, chart of accounts, internal accounting directive and the tax consequences. In conclude, there is a summary and implications of the transfer. Keywords: tax record, acountancy, transition from tax record to accountancy, law about transition tax, law about accountancy, physical entity

7

8 OBSAH ÚVOD I TEORETICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA DAŇOVÉ EVIDENCE CO JE TO DAŇOVÁ EVIDENCE? INVENTARIZACE V DAŇOVÉ EVIDENCI LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE VYMEZENÍ OSOB VEDOUCÍ DAŇOVOU EVIDENCI ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V DAŇOVÉ EVIDENCI VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Evidence příjmů a výdajů Deník příjmů a výdajů Daňová evidence pohledávek a závazků Evidence daně z přidané hodnoty Evidence dlouhodobého majetku Evidence najatého majetku Evidence zásob Evidence krátkodobého finančního majetku Mzdová evidence Evidence rezerv na opravy hmotného majetku Ostatní evidence ÚPRAVY PŘE UZAVŘENÍM DENÍKU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA ÚČETNICTVÍ VYMEZENÍ ÚČETNÍCH JEDNOTKY ÚČETNÍ PRINCIPY A ZÁSADY VYBRANÉ ZPŮSOBY OCEŇOVÁNÍ MAJETKU A ZÁVAZKŮ V ÚČETNICTVÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK FINANČNÍ A OPERATIVNÍ LEASING ZÁSOBY POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY ÚČETNÍ ZÁVĚRKA POROVNÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE A ÚČETNICTVÍ DAŇOVÁ EVIDENCE VERSUS ÚČETNICTVÍ VÝHODY A NEVÝHODY VEDENÍ DAŇOVÉ EVIDENCE VÝHODY A NEVÝHODY VEDENÍ ÚČETNICTVÍ PŘECHOD Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ LEGISLATIVNÍ ÚPRAVA DŮVODY K PŘECHODU Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ A JEHO DŮSLEDKY POSTUP PŘECHODU Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ Uzavření daňové evidence... 35

9 4.3.2 Otevření účetních knih Povinná úprava základu daně z příjmu Postup při převodu z daňové evidence na účetnictví PÁR RAD TÝKAJÍCÍ SE PŘEVODU OD PILAŘOVÉ (2009) NĚKOLIK DOPORUČENÍ K INVENTARIZACI PROVÁDĚNÉ PŘED PŘEVODEM PODLE DUŠKA (2008, S ) Inventarizace pohledávek Inventarizace zásob Inventarizace dlouhodobého majetku Dokladová inventarizace Časové rozlišení nákladů a výnosů PŘEVODOVÝ MŮSTEK DAŇOVÉ DOPADY PŘEVODU A JEJICH MINIMALIZACE PŘEVOD KNIH ANALYTICKÉ EVIDENCE KONTROLA POTENCIÁLNÍCH CHYB, KTERÉ MOHLY VZNIKNOUT PŘI PŘEVODU Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ II PRAKTICKÁ ČÁST CHARAKTERISTIKA PODNIKATELE X A JEHO DŮVODY K PŘECHODU NA ÚČETNICTVÍ POPIS A CÍLE ORGANIZACE ORGANIZAČNÍ STRUKTURA JAK SE VYVÍJEL A PRAVDĚPODOBNĚ BUDE VYVÍJET OBRAT PŘEVOD Z DAŇOVÉ EVIDENCE NA ÚČETNICTVÍ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ K Inventarizace peněžních prostředků v pokladně Inventarizace peněžních prostředků na bankovním účtu Inventarizace dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Inventarizace dlouhodobého drobného majetku Inventarizace zásob (materiálu) Inventarizace pohledávek z obchodních vztahů Inventarizace závazků z obchodních vztahů Inventarizace závazku vůči finančnímu úřadu Silniční daň Inventarizace závazku vůči finančnímu úřadu Daň z příjmu fyzických osob Inventarizace závazku vůči finančnímu úřadu Daň z přidané hodnoty Inventarizace závazku vůči finančnímu úřadu Daň ze závislé činnosti Inventarizace přijatých a poskytnutých záloh Inventarizace úvěru Inventarizace leasingu Rezerva na opravu majetku Inventarizace mzdových závazků a závazků vůči zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení... 56

10 6.2 SESTAVENÍ PŘEVODOVÉHO MŮSTKU SESTAVENÍ ÚČETNÍHO ROZVRHU ZAHAJOVACÍ ROZVAHA POČÁTEČNÍ STAVY ÚČTŮ V HLAVNÍ KNIZE V ROCE PROHLÁŠENÍ SESTAVENÍ VNITROPODNIKOVÝCH SMĚRNIC PRO ÚČTOVÁNÍ Směrnice číslo 1 Dlouhodobý majetek Směrnice číslo 2 Zásoby Směrnice číslo 3 Opravné položky k pohledávkám Směrnice číslo 4 Rezervy na opravy hmotného majetku Směrnice číslo 5 Časové rozlišení nákladů a výnosů Směrnice číslo 6 - Účtový rozvrh Směrnice číslo 7: Účetní doklady, jejich úschova, archivace a likvidace Směrnice číslo 8 Zodpovědnost za podpisy Směrnice číslo 9 Používání firemních motorových vozidel (Anon, 2013) Směrnice číslo 10: Inventarizace majetku a závazků ANALÝZA DAŇOVÝCH DOPADŮ ZHODNOCENÍ PŘÍNOSŮ A NÁKLADŮ PŘEVODU ZÁVĚR SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY SEZNAM OBRÁZKŮ SEZNAM TABULEK SEZNAM PŘÍLOH... 80

11 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 11 ÚVOD Podnikatel X již delší dobu přemýšlí nad tím, že by přešel z daňové evidence na účetnictví, a to i když ze zákona tuto povinnost nemá. Jeho živnost se totiž rozrůstá a daňová evidence začíná být nedostačující, pokud jde o řízení a plánování. Účetnictví je pro tyto účely mnohem vhodnější. Daňová evidence totiž pouze sleduje příjmy a výdaje (v podstatě cashflow) a slouží pouze ke stanovení základu daně. Účetnictví bylo primárně vyvinuto pro řízení podniku a ne pouze pro účely stanovení základu daně. Myšlenku vybrat si toto téma mi vnukl právě podnikatel X, kterého zajímalo, co by pro něj znamenal přechod na účetnictví. Já jsem si nakonec vybral toto téma z několika důvodů. Už od začátku studia mě baví účetnictví a daně, a proto jsem si zvolit téma, které by se týkalo právě účetnictví a zároveň bylo prakticky využitelné. Dalším důvodem bylo, že má někdo konkrétní zájem o jeho vypracování a zároveň je mi ochoten poskytnou důvěrná data. Tento projekt vypracuji tak, aby ho mohl použít jakákoliv jiný podnikatel jako návod při přechodu na účetnictví. V první (teoretické) části práce se budu věnovat popsání nezbytných znalostních předpokladů potřebných k praktickému převodu z daňové evidence na účetnictví. Popíšu co je to daňová evidence, jak funguje a stejně tak popíšu účetnictví. Navíc uvedu rozdíly mezi těmito dvěma systémy. Nejdůležitější částí teorie bude uvedení samotného postupu převodu tak, jak jej stanovuje zákon, ale i jak na něm pohlíží hned několik autorů. V delší praktické části aplikuji nastudované informace na praktickém příkladně podnikatele X. Nejdříve popíšu jeho živnost a uvedu jeho důvody k přechodu na účetnictví. Následně uvedu výsledky inventarizace ke konci roku, které jsou potřebné k převodu. Nakonec se pustím do samotného přechodu, kdy vytvořím převodový můstek, nové směrnice pro účtování, stanovím účtovou osnovu a v neposlední řadě uvedu daňové dopady na fyzickou osobu. V závěrečné části shrnu výsledky mé práce a uvedu také, jaké přínosy a náklady přinesl celý převod fyzické osobě podnikateli X.

12 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 12 I. TEORETICKÁ ČÁST

13 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 13 1 CHARAKTERISTIKA DAŇOVÉ EVIDENCE V této kapitole bych rád stručně popsal daňovou evidenci. V následující kapitole dále vysvětlím některé pojmy týkající se účetnictví. Tyto dvě kapitoly pomohou čtenářovi získat základní znalosti potřebné k pochopení převodu z daňové evidence na účetnictví. 1.1 Co je to daňová evidence? Nejvýstižnější bude, když uvedu oficiální definici daňové evidence tak, jak jí uvádí zákon o daních z příjmů č. 586/1992 sb. Podle tohoto zákona slouží daňová evidence ke zjištění základu daně z příjmů a obsahuje údaje o příjmech a výdajích (v členění potřebném pro zjištění základu daně) a o majetku a závazcích dané fyzické osoby (na konci zdaňovacího období). Jak uvádí Dušek (2008, s. 19), lze s jistou formou zjednodušení říci, že daňová evidence nahradila dříve používané jednoduché účetnictví, které fungovalo na podobném principu. Jednoduché účetnictví se používalo do konce roku Od roku 2004 je možné používat u ziskových organizací jen daňovou evidenci. Účtovat musí pouze účetní jednotky. Podle Sedláčka (2012, s. 7 11) je daňová evidence výhodná z hlediska nízké administrativní náročnosti a nízkými požadavky na technické zabezpečení. Naopak nevýhodou daňové evidence je, že slouží hlavně ke stanovení daňové povinnosti a není moc použitelná pro řízení firmy. Je nutno ale říci, že poskytuje podnikateli přehled o stavu a pohybu majetku a dluhů. Daňová evidence využívá daňové a účetní doklady, které podnikatel zaznamenává a je povinen je uchovávat. Podnikatel (fyzická osoba) podniká s tzv. obchodním majetkem, což je majetek, který patří podnikateli a slouží mu k podnikání. Tento majetek je evidován v daňové evidenci. Do obchodního majetku patří dlouhodobý (hmotný, nehmotný a finanční) a oběžný (zásoby, dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, finanční majetek a peněžní prostředky) majetek. Do daňové evidence může podnikatel zaznamenat pouze výdaje související s obchodním majetkem. (Sedláček, 2012, s. 13) Každý plátce DPH musí mít podnikatelský účet, ale rád bych upozornil, jak uvádí Pilátová (2012, s. 95), že podle zákonu o omezení plateb v hotovosti, se musí platby nad eur platit bezhotovostně.

14 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 14 Obr. 1.1 Postup vedení daňové evidence Zdroj: Sedláček (2012, s. 11) Na tomto místě uvedu strukturu daňové evidence podnikatele, tak jak jí vidí Sedláček (2012, s. 14), ale podobně ji uvádějí i jiný autoři: - Deník příjmů a výdajů - Kniha pohledávek a závazkům - Karty dlouhodobého majetku - Karty zásob - Karty rezerv - Karty úvěrů a půjček - Mzdová evidence - Kniha jízd - Pokladní kniha - Evidence stálých plateb Může obsahovat i více evidencí, dle potřeb podnikatele nebo názoru daného autora. 1.2 Inventarizace v daňové evidenci Na konci zdaňovacího období by měl podnikatel provést inventarizaci. Rozdíly mezi skutečným stavem majetku a závazků a daňovou evidencí musí být uvedeny v daňovém přiznání. Daňová evidence slouží také ke stanovení daně z přidané hodnoty. (Sedláček, 2012, s. 12)

15 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 15 Podle Pilátové (2012, s. 122) zákon o daních z příjmu blíže neříká, jakým způsobem má podnikatel skutečný stav zásob a hmotného majetku zjisti. Je logické, že budeme používat sčítání, vážení nebo měření. Tomuto způsobu se říká fyzická inventura. Fyzickou inventuru ale nelze vždy aplikovat a potom nezbývá podnikateli nic jiného, než pracovat s různými doklady jako faktury či smlouvy apod. a zjisti tak skutečný stav věcí. Tento způsob označujeme jako dokladová inventura. Podle Sedláčka (2012, s ) není inventarizace majetku a závazku přímo povinná, ale je potřeba zjistit skutečný stav zásob, hmotného majetku pohledávek a závazků na konci zdaňovacího období a sepsat o tom podnikatelský zápis a o rozdíly upravit základ daně. Ztráta je daňové uznatelná pouze do výše náhrady nebo v případě neznámého pachatele do výše zůstatkové ceny. 1.3 Legislativní úprava daňové evidence Daňová evidence je upravena zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 sb. Pokud jde o obsahové vymezení složek majetku v daňové evidenci, používají se zvláštní právní předpisy o účetnictví. Sedláček (2012, s. 10) říká, že podobně jako účetnictví, vymezuje daňová evidence složky majetku, které podléhají evidenci a určuje metody oceňování majetku a dluhů. Nikde není předepsáno v jaké formě je podnikatel povinen vést daňovou evidenci. Je ale povinnost uchovávat daňovou evidenci za všechna zdaňovací období, pro která neskončila lhůta pro vyměření daně podle zákona o daních z příjmů. Pilátová (2012, s. 27) ale podotýká, že správce daně může daňovému subjektu uložit záznamní povinnost, a to formou písemného rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat. 1.4 Vymezení osob vedoucí daňovou evidenci V zákonu o daních z příjmu je uvedeno, které osoby jsou povinny vést daňovou evidenci. Daňovou evidenci musí vést fyzické osoby, které dosahují příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, a které zároveň nevedou účetnictví (nejsou účetní jednotkou) nebo neuplatňují výdaje paušální částkou z dosaženého příjmu. (Cardová, 2010, s. 14)

16 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Způsoby oceňování majetku a závazků v daňové evidenci Majetek a závazky se oceňují a zapisují do daňové evidence: - k okamžiku uskutečnění hospodářské transakce - k poslednímu dni zdaňovacího období K oceňování v daňové evidenci se používá: - pořizovací cena - reprodukční pořizovací cena - vlastní náklady - jmenovitá hodnota - zůstatková cena - cena zjištěná pro účely daně dědické a darovací - hodnota technické zhodnocení Požití jednotlivých oceňovacích metod dle Sedláčka (2012, s ) Dlouhodobý majetek zůstatková cena, pořizovací cena, vlastní náklady, reprodukční pořizovací cena, hodnota technického zhodnocení, cena zjištěná pro účely daně dědické a darovací Ostatní majetek pořizovací cena, vlastní náklady, cena zjištěná pro účely daně dědické a darovací Pohledávky jmenovitá hodnota, pořizovací cena, cena zjištěná pro účely daně dědické a darovací Závazky jmenovitá hodnota, pořizovací cena Peněžní prostředky a ceniny jmenovitá hodnota Majetek pořízený formou finančního leasingu výdaje související s pořízením, které uhradil nájemce.

17 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Vedení daňové evidence V této podkapitole popíšu základní zásady uplatňované při vedení daňové evidence. V daňové evidenci se evidují příjmy a výdaje, což je nejpatrnější rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím, ve kterém se účtuje o výnosech a nákladech. Jaký je vlastně mezi těmito pojmy rozdíl? Příjem v daňové evidenci zaevidujeme až ve chvíli, kdy přijmeme platbu, ale výnos v účetnictví zaúčtujeme už v okamžiku provedení dané transakce, a to často znamená před provedením platby. Uvedu menší příklad. Prodáme zboží a vystavíme fakturu, to je pro nás výnos. Za měsíc nám odběratel za zboží zaplatí, to je pro nás příjem. Podobný je rozdíl mezi výdaji a náklady Evidence příjmů a výdajů Podle zákona o daních z příjmů č. 586/1992 sb. patří mezi příjmy peněžní a nepeněžní plnění, ale i příjmy dosažené směnou, které nabývá poplatník během podnikání. Do evidence příjmů se zachycují pouze příjmy, které jsou předmětem daně. Podnikatel musí evidovat denní tržby, pokud přijímá platby v hotovosti. (Sedláček, 2012, s. 18) Mezi výdaje také patří peněžní, ale i nepeněžní daňové výdaje (např. odpisy, tvorba rezerv apod.). Jedná se o výdaje na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Tyto výdaje jsou opět specifikované v zákonu o daních z příjmu. (Sedláček, 2012, s. 19) Pilátová (2012, s. 117) upozorňuje, že nelze uplatnit výdaje, které byly už jednou uplatněny v předchozích zdaňovacích obdobích. Může se to zdát jako zřejmá věc, ale např. u rezerv by se mohl nezkušený podnikatel snadno zmýlit, kdy výdaje v roce opravy majetku nejsou daňovými výdaji, protože samotná tvorba rezerv v přecházejících letech už byla zahrnuta do základu daně. Takových příkladu existuje samozřejmě více.

18 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Deník příjmů a výdajů Deníku příjmů a výdajů se jinak také říká peněžní deník. Jak vyplývá již z názvu samotného, slouží k evidenci příjmů a výdajů. Podle Sedláčka (2012 s. 19) by měl peněžní deník obsahovat alespoň tyto údaje: 1) Datum uskutečnění transakce (nebo zápisu do deníku) 2) Označení daňového dokladu 3) Stručný popis transakce 4) Přehled o celkových příjmech 5) Přehled o příjmech, které jsou předmětem daně z příjmu v členění podle dílčích základů daně 6) Přehled o přijaté a zaplacené dani z přidané hodnoty 7) Přehled o celkových výdajích 8) Přehled o výdajích, souvisejících s příjmy, které jsou předmětem daně z příjmu 9) Přehled o úpravách podle 23 a ostatních podle zákona o daních z příjmu, které zvyšují nebo snižují rozdíl mezi příjmy a výdaji za zdaňovací období Každé hospodářské transakci je vymezen jeden řádek. Zápisy v deníku se uskutečňují chronologicky. (Sedláček, 2012, s. 19) Podle názoru Pilátové (2012, s ) je vhodné vycházet při vedení deníků z pravidel, která fungovala při vedení jednoduchého účetnictví, předtím než bylo zrušeno. I když podnikatelé nemusí, tak by podle ní měli evidovat veškeré příjmy a výdaje související s podnikáním.

19 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Daňová evidence pohledávek a závazků Veškeré pohledávky a závazky související s podnikáním zapisují podnikatelé do knihy pohledávek. Sedláček (2012, s. 25) doporučuje, aby v knize pohledávek byly uvedeny tyto údaje: - Číslo řádku - Označení dokladu - Označení dlužníka - Druh pohledávky - Částka - Datum odeslání dokladu - Datum splatnosti - Datum inkasa - Poznámka Obdobně se evidují závazky do knihy závazků. Na závěr bych rád uvedl názor Pilátové (2012, s. 90), která tvrdí, že sice ze zákona není povinnost vést knihu pohledávek, ale je to pro podnikatele jediná možnost jak pohledávky evidovat. Nezáleží na formě, ale na obsahu a je jen na podnikateli, aby vedl evidenci podle svých preferencí, ale vždy musí být jasná daňová povinnost Evidence daně z přidané hodnoty DPH se eviduje v rámci knihy pohledávek a závazků nebo se může zvlášť evidovat DPH na vstupu a na výstupu pro základní a sníženou sazbu daně. Z evidence musí být zřejmá výše daňové povinnosti. Podnikatel přiznává daň na výstupu ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. U daně na výstupu uplatňuje nárok na odpočet v den uskutečnění přijatého zdanitelného plnění. Daňovou povinnost i nárok na odpočet zapisuje podnikatel do evidence a prokazuje na základě daňového dokladu. Podnikatelé vedoucí daňovou evidenci nemají povinnost přiznávat daň na výstupu ke dni přijetí platby, pokud platba předchází den uskutečnění zdanitelného plnění. (Sedláček, 2012, s. 34)

20 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Evidence dlouhodobého majetku Dlouhodobý majetek je majetek s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Vstupní cena majetku se zahrnuje postupně do výdajů formou odpisů. Do dlouhodobého majetku patří hmotný, nehmotný a finanční majetek. Nehmotný majetek jako např. software podnikatel může, ale nemusí odpisovat, tzn., že může jeho pořizovací cenu zařadit rovnou celou do výdajů. (Sedláček, 2012, s. 35) Evidenční karta dlouhodobého majetku by měla podle vyhlášky č. 500/2002 sb. obsahovat: - Název položky majetku - Ocenění - Datum pořízení nebo uvedení do užívání (pokud není stejné) - Způsob daňových odpisů - Částku daňových odpisů za zdaňovací období - Datum a způsob vyřazení Pilátová (2012, s ) doporučuje vést karty hmotného majetku tak, aby mohl být následně podle nich správně stanoven základ daně. Doporučuje také vést karty pro drobný majetek, tedy majetek, který podle zákona o daních z příjmu nedosáhl částky Kč. Pro tuto evidenci je vhodné si stanovit vhodné rozpětí např. od do Kč. Dlouhodobý hmotný majetek se odpisuje podle zákonu o daních z příjmu, tedy ne podle zákona o účetnictví. Podnikatel může zvolit rovnoměrné nebo zrychlené odpisování. Vybraným způsobem potom musí majetek úplně odepsat. Každý majetek je zařazen do určité odpisové skupiny, která určuje délku odpisování. Téměř každý majetek je nakonec vyřazen z obchodního majetku, a to např. z těchto důvodů: prodej, darování, škody, manka, likvidace nebo zařazení do osobního užívání. (Sedláček, 2012, s. 48)

21 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Evidence najatého majetku Operativní leasing Jedná se vlastně o běžný pronájem, kdy je majetek po skončení pronájmu vrácen zpět pronajímateli. Daňově uznatelné jsou veškeré výdaje na pronájem. Finanční leasing Jedná se o leasing, kdy majetek po skončení pronájmu přechází do vlastnictví nájemce. Zde jsou výdaje daňově uznatelné jen v případě splnění podmínek podle zákona o daních z příjmů. Lze uplatňovat odpočet DPH u jednotlivých splátek nájemného. Musí být splněny tyto podmínky, aby mohl poplatník zahrnou splátky do daňových výdajů: - doba pronájmu věci musí trvat minimálně po dobu uvedenou v dané odpisové skupině - kupní cena věci nesmí být vyšší než zůstatková cena, kterou by měla věc v případě rovnoměrného odpisování - po skončení leasingu musí být věc zařazená do obchodního majetku Najatý majetek se eviduje na zvláštní inventární kartě. (Sedláček, 2012, s ) Evidence zásob Mezi zásoby patří materiál, zásoby, zvířata a zásoby vlastní výroby. K evidenci zásob se používají skladní karty, které by měli podle Sedláčka (2012, s. 58) obsahovat minimálně: - Název daného majetku - Datum pořízení - Pořizovací cenu - Počet jednotek daného majetku - Datum a způsob vyřazení Platba za pořízení zásob (a stejně tak za jejich prodej) je daňově uznatelná v roce zaplacení. Zásoby eviduje od data jejich pořízení do data jejich vyřazení. Opět ale záleží na podnikateli, jaký způsob evidence zásob si zvolí, zákon mu žádné konkrétní pravidla neukládá. (Pilátová, 2012, s. 87)

22 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Evidence krátkodobého finančního majetku Mezi krátkodobý majetek patří peníze, ceniny, účty v bankách a cenné papíry se splatností do jednoho roku. Korunovou pokladnu lze vést podle Sedláčka (2012, s. 61): - V deníku příjmů a výdajů - Samostatně za jednotlivé pokladny Pokud podnikatel přijímá platby v hotovosti, je povinen vést záznamy o denních tržbách. Skutečný stav se potom ověřuje fyzickou inventurou. Co se týká bankovního účtu, do deníku příjmů a výdajů se zapisuje pohyb až na základě výpisu z bankovního účtu, který si může podnikatel nechávat zaslat např. jednou za měsíc. (Sedláček, 2012, s ) Mzdová evidence Pokud má podnikatel zaměstnance, musí evidovat nezbytné údaje o nich v jejich osobních složkách a evidovat mzdy na mzdových listech. Zaměstnavatel musí také za zaměstnance odvádět daň z příjmů a zdravotní a sociální pojištění. (Sedláček, 2012, s. 64) Mzdové listy musí zaměstnavatel vést nejen pro své zaměstnance ale pro všechny, kterým vyplácí příjmy ze závisle činnosti. Všechny údaje, které musí obsahovat mzdový list, jsou uvedeny v zákoně o daních z příjmu. (Pilátová, S. 115) Evidence rezerv na opravy hmotného majetku Rezerva na opravu majetku je nejčastěji tvořenou rezervou. Podnikatel může vést i vice druhů rezerv, ale těmi se v našem případě nemusíme zabývat. Nelze tvořit opravu na majetek zařazená do odpisové skupiny 1. Výše rezervy se stanoví tak, že se určí přepokládané celkové náklady na opravu a ty se vydělí počtem let tvorby rezervy. Tvorba i čerpání rezerv se evidují na kartě rezerv. V zákoně o rezervách je stanoven minimální a maximální počet let, po které lze rezervy tvořit. Minimum jsou vždy dvě po sobě jdoucí zdaňovací období. Maximum je dáno odpisovou skupinou majetku. Jestliže nezačne oprava nejpozději ve zdaňovacím období, které následuje po období, kdy se oprava plánovala, musí podnikatel rezervu zrušit a o tuto částku zvýšit základ daně v běžném zdaňovacím období. (Sedláček, 2012, s. 69)

23 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ostatní evidence Kniha jízd V případě, že podnikatel používá k podnikání vozidlo, měla by obsahovat datum jízdy, místo počátku a cíle jízdy, účel jízdy, počet ujetých kilometrů, identifikaci vozidla, stav tachometru na začátku účetního období a na jeho konci. Silniční vozidlo používané k podnikání je předmětem silniční daně. Soukromé vozidlo podnikatele vložené do obchodního majetku Jako náhrada jízdních výdajů se používá skutečná spotřeba pohonných hmot, která se musí doložit doklady o nákupu a evidenci jízd. Podnikatel může vést i další evidence dle potřeby jako např. evidenci cenných papírů apod. (Sedláček, 2012, s ) 1.7 Úpravy pře uzavřením deníku příjmů a výdajů Podnikatel uzavírá k poslednímu dni zdaňovacího období (kalendářního roku) jednotlivé složky daňové evidence. Uzavíráním daňové evidence dojde podle Sedláčka (2012, s. 87) ke zjištění: - Celkové výše zdanitelných příjmů a daňových výdajů, které jsou evidovány v deníku příjmů a výdajů - Stavů neuhrazených pohledávek a závazků - Stavů peněžních prostředků v bankách a v pokladnách - Stavů ostatního majetku a závazků Do deníku příjmů a výdajů se nakonec zaevidují zdanitelné příjmy a daňové výdaje, které nejsou peněžními toky (např. odpisy nebo tvorba rezerv apod.). Před uzavřením daňové evidence je potřeba zjistit skutečný stav majetku a závazků podnikatele. Je třeba provést fyzickou a dokladovou inventuru a rozdíly zanést do daňové evidence. Následuje podání daňové přiznání. (Sedláček, 2012, s. 87.)

24 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 24 2 CHARAKTERISTIKA ÚČETNICTVÍ Účetnictví je nejdůležitější informační systém ve firmě (používá se více než 500 let), který se dívá na majetek firmy ze dvou úhlů, a to z pohledu formy majetku (aktiva) jako např. budovy, zásoby, peníze apod., ale také z pohledu zdrojů financování tohoto majetku (pasiva) jako např. jestli byl majetek pořízen z vlastních nebo cizích zdrojů. Tomuto účetnictví se říká podvojné účetnictví a výše uvedenému dvojímu pohledu se říká bilanční princip. Musí platit, že aktiva se rovnají pasivům. (Cardová, 2010, s. 80) Strouhal (2012, s. 13) definuje účetnictví jako systém, který podává informace o takových hospodářských operacích, při kterých se mění výše a struktura majetku nebo závazků podniku v průběhu jeho existence. Tyto informace pak zachycují výši a strukturu majetku účetní jednotky, její dluhy a vlastní kapitál. Dále jsou pak také významné informace o hospodaření účetní jednotky. Rozvaha Zachycuje aktiva a pasiva (co za majetek vlastní firma a z čeho ho financuje). Účetní případy se zaznamenávají podvojně (zachyceny na dvou účtech) a souvztažně (zachyceny na vhodných souvisejících účtech). Účty mají stranu MD a Dal. Na aktivních účtech znamená MD růst aktiv a Dal úbytek aktiv. Na pasivních účtech znamená MD růst pasiv a Dal úbytek pasiv. Výsledovka (výkaz zisků a ztrát) Sleduje výnosy, náklady a rozdíl mezi výnosy a náklady (nebo-li zisk nebo ztrátu). Existují nákladové a výnosové účty, kde na nákladových účtech je přírůstek na straně MD a na výnosových ústech je přírůstek na Dal. Rozdílem mezi výnosy a náklady je zisk nebo ztráta. (Cardová, 2010, s ) 2.1 Legislativní úprava účetnictví Podvojné účetnictví je upraveno v zákoně o účetnictví 563/1991 Sb., v prováděcí vyhlášce č. 500/2002 Sb. k tomuto zákonu a v českých účetních standardech, kde jsou uvedeny postupy účtování. Mnoho informací lze také nalézt v zákoně o daních z příjmů, zákoně o rezervách, obchodním zákoníku a případně v dalších zákonech na které přešlé zákony odkazují. (Strouhal, 2012, s. 59)

25 UTB ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky 25 Dále si každá jednotka vytvoří vlastní vnitropodnikové směrnice, které slouží k aplikaci zákonných norem do konkrétní firmy. Navíc je také třeba sestavit účtový rozvrh, což je seznam všech účtů, které daná účetní jednotka používá. (Cardová, 2010, s. 82) 2.2 Vymezení účetních jednotky V zákoně o účetnictví č. 586/ 1992 sb. je uvedeno pět skupin fyzických osob, které jsou povinny vést účetnictví, což znamená, že jsou účetní jednotkou. Já uvedu pouze tři z nich, které se mohou týkat podnikatele X. Účetní jednotkou je tedy: 1. fyzická osoba, která je podnikatelem a je zapsaná v obchodním rejstříku 2. fyzická osoba, která je podnikatelem a její obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty za předchozí kalendářní rok přesáhl 25 mil. Kč. 3. fyzická osoba, která vede účetnictví na základě svého rozhodnutí. (Pilátová, 2012, s. 17) Mezi účetní jednotky patří samozřejmě také právnické osoby. (Sedláček, 2012, s. 9) Můžeme říct, že fyzická osoba začne vést účetnictví ve chvíli, kdy se stane účetní jednotkou (ne vždy to ale musí platit). Chtěl bych také podotknout, že pokud se podnikatel rozhodné vést účetnictví dobrovolně, musí jej vést po celé účetní období. (Dušek, 2008, s. 22) Fyzické osoby mohou (až na výjimky) vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu (místo v plném), což znamená, že: - Mohou používat účtový rozvrh pouze s účtovými skupinami. - Mohou spojit deník s hlavní knihou. - Nemusí používat analytické a podrozvahové účty. - Nemusí oceňovat majetek a závazky ke konci účetního období. - Nemusí používat oceňování reálnou hodnotou. - Účetní závěrku sestavují ve zjednodušeném rozsahu. (Cardová, 2010, s. 84) Dušek (2008, s. 15) doporučuje vést účetnictví v plném rozsahu, protože považuje jeho vypovídající schopnost za nesrovnatelně vyšší než jakou má zjednodušený rozsah.

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ DAŇOVÁ EVIDENCE UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Základy daňové evidence, dokumenty. str. 2 o Legislativní úpravy, pomocné předpisy o Přehled hlavní

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9. Úvod... 13 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů použitých v publikaci... 9 Úvod... 13 1 Finanční leasing v české legislativě... 15 1 Dodatečné vyměření daně při zjištění nesplnění podmínek pro uplatnění

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5

Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Buckley Associates, a.s. Příloha k účetní závěrce společnosti za rok 2013 dle vyhlášky č. 500/2002 Sb. Název společnosti: Buckley Associates, a.s. Sídlo: Kořenského 15, 150 00 Praha 5 Právní forma: Akciová

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Lidový demokrat 2000, bytové družstvo Bajkalská 672/14 IČO 26429381 --------------------- Příloha k roční účetní závěrce k 31.12.2010 ( v tis. Kč) I. 1. Rozvahový den: 31.12.2010 Účetní jednotka: název

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014

INFORMACE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 INFORMACE K VEDENÍ PENĚŽNÍHO DENÍKU A K ÚČETNÍ ZÁVĚRCE (JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ) S PROMÍTNUTÍM ZMĚN OD 1.1.2014 PRO ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI A KAPITULY BRNĚNSKÉ DIECÉZE Biskupství brněnské 31. 7. 2014 1

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu.

OBSAH ÚVOD. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část. Zákon o účetnictví. Videokurz je úvodem do účetnictví státu. ÚČETNICTVÍ STÁTU I. část Zákon o účetnictví OBSAH I. Právní rámec účetnictví státu - Vybrané účetní jednotky - Zákon o účetnictví a vyhláška 410/2009 - České účetní standardy - Technická a inventarizační

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Bc. Jitka Pohnerová, září 2011 Odborné semináře pro obce, Brno Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků Inventarizace majetku a závazků Cílem videokurzu je vysvětlit podstatu inventarizace, shrnout základní požadavky na zajištění inventarizace ve vybraných účetních jednotkách a seznámit se s povinnostmi,

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví

Příloha č. 4 usnesení 66. Rady města Stříbra ze dne 2. 6. 2010. Směrnice o účetnictví Příloha č. 21 Organizačního řádu MěÚ Směrnice o účetnictví Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Systém zpracování účetnictví III. Příjmový a výdajový okruh IV. Účtový rozvrh V. Účetní knihy a způsob

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací

Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Základní pojmy účetnictví nevýdělečných organizací Osnova 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví 2. Vyhláška 504/2002 Sb. 3. České účetní standardy 401-414 4. Předmět účetnictví 5. Období vedení účetnictví

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010

Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 Paušální výdaje z podnikání a pronájmu podle právního stavu k 10. 1. 2010 1. Princip uplatňování paušálních výdajů... 1 2. Paušální výdaje v praxi... 1 3. Výše paušálních výdajů v jednotlivých letech 2004-2010...

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

ROZVAHA STRUKTURA, OBSAH, VÝZNAM PRO UŽIVATELE. ANALÝZA MAJETKOVÉ STRUKTURY. OPTIMÁLNÍ KAPITÁLOVÁ STRUKTURA 4.1 Podstata podvojného účetnictví. 4.2 Rozvaha, její funkce a druhy. 4.3 Obsah a uspořádání

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013

Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 Příloha k účetní závěrce za období roku 2013 1 OBECNÉ ÚDAJE 1.1 Identifikace účetní jednotky Společnost: MAS Lužnicko o. p. s. Sídlo Zákostelní 720, 391 11 Planá nad Lužnicí Právní forma Obecně prospěšná

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 12. KAPITOLA: DENÍK PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ U NEPLÁTCE DPH,, PLÁTCE DPH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2014 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2015 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČETNICTVÍ A DANĚ Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Celkový počet hodin za studium: 2. ročník = 66 hodin/ročník

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s.

Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 společnosti VIAVIS a.s. IČ: 25848402 28. února 2014 VIAVIS a. s. Obránců Míru 237/35 703 00 Ostrava tel.: +420 595 174 250 e-mail: info@viavis.cz web: www.viavis.cz zapsána

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

prostředky prostředky Text v hotovosti na bank. účtech příjem výdej příjem výdej příjem výdej a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Doklad Ing. Eliška Galambicová Maturitní otázka č. 19. 19/ Daňová evidence. Pojem a význam, deník příjmů a výdajů, kniha majetku a závazků, knihy ostatní evidence, účetní doklady, rozlišení daňových a

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni

9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Účetnictví, daně a právo v praxi Rubrika 9 strana 1/14 9.13 Oceňování majetku k rozvahovému dni Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. Nejvýznamnějším metodickým prvkem účetnictví je bezesporu oceňování. Pouze díky

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) Zpracované v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2013 (v celých tisících Kč) IČ 28749383 Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Van Der

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více