Matematika pro ekonomiku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Matematika pro ekonomiku"

Transkript

1 Pojistná matematika

2 1 I. POJISTNÁ MATEMATIKA

3 Pojistná matematika 2 Základní odvětví: životní pojištění, do něhož spadá výplata předem sjednané částky v případě smrti nebo dožití se určitého věku; neživotní pojištění, do něhož spadají ostatní události, jejichž společným rysem je, že vyplácená částka - náhrada škody, která v souvislosti s touto událostí vznikla - není předem známa. Úkoly pojišt ovny: stanovit výši ceny za pojištění, tzv. pojistné, stavovit si tzv. technickou rezervu, tj. částku, kterou musí mít k dispozici na události, které jsou nahlášeny se zpožděním, vyplácet pojistné plnění.

4 Výpočet pojistného 3 Hlavní údaj: souhrnná výše škod, za něž musí být vyplaceno pojistné plnění - náhodná veličina S Odhadneme rozdělení této náhodné veličiny včetně jejích parametrů Základ pro výpočet pojistného: střední hodnota ES - tzv. ryzí (nebo také netto) pojistné Bezpečnostní přirážka - ochrana proti nepříznivému průběhu + správní náklady Brutto pojistné = netto pojistné + bezpečnostní přirážka = to, co je skutečně klientem zaplaceno

5 Výpočet bezpečnostní přirážky 4 Nejběžnější způsoby stanovení brutto pojistného BP (pro všechny pojištěnce dohromady) jsou: 1 princip střední hodnoty: BP = (1 + a)es, kde a > 0; 2 princip směrodatné odchylky: BP = ES + a var S, kde a > 0; 3 princip rozptylu: BP = ES + a var S, kde a > 0. Výhody a nevýhody metod: Druhá a třetí metoda mají nevýhodu, že je nutné počítat kromě střední hodnoty navíc rozptyl. Druhá a třetí metoda jsou však přesnější, nebot berou v úvahu i velikost fluktuací rizika. Poznámka Má-li pojišt ovna n klientů, je pak základní pojistné pro jednoho klienta BP/n.

6 5 I. POJISTNÁ MATEMATIKA a) neživotní pojištění

7 Modelování celkové výše škod 6 Souhrn pojistných smluv daného typu pojištění se nazývá pojistný kmen nebo také pojistné portfolio. Předpokládejme, že pojistný kmen je homogenní, tzn. že škody, které mohou nastat na jednotlivých smlouvách, jsou nezávislé stejně rozdělené náhodné veličiny X i. Počet škodních událostí je pak také náhodná veličina N. Celkový úhrn škod je tudíž náhodná veličina S = N X i. i=1

8 Modelování celkové výše škod 7 Jelikož je náhodná veličina S = daná součtem náhodného počtu náhodných veličin, říkáme, že má složené rozdělení. Pro složená rozdělení platí N i=1 X i ES = ENEX 1 a var S = ENvar X 1 + var N(EX 1 ) 2.

9 Rozdělení výší jednotlivých škod 8 Požadavky: nezáporné hodnoty spojitost pravděpodobnost extrémně velkých hodnot minimální Nejjednodušší model: exponenciální rozdělení

10 Rozdělení výší jednotlivých škod 9 Weibullovo rozdělení s distribuční funkcí a hustotou F (x) = 1 e αx k, x 0, k > 0, α > 0 f (x) = αkx k 1 e αx k, které je k tou odmocninou exponenciálního rozdělení Exp(α).

11 Rozdělení výší jednotlivých škod 10 Paretovo (také logaritmicko-exponenciální) rozdělení s distribuční funkcí ( x ) α F (x) = 1, x a, α > 0, a > 0 a a hustotou f (x) = αa α x α 1, které vzniklo transformací X = ae Y, kde Y má exponenciální rozdělení Exp(α).

12 Rozdělení výší jednotlivých škod 11 Logaritmicko-normální rozdělení s hustotou 1 f (x) = e (logx µ)2 /2σ 2, x > 0, 2πσx které vzniklo transformací X = e Y, kde Y má normální rozdělení N(µ, σ 2 ).

13 Rozdělení počtu škod 12 Předpoklady: portfolio obsahuje n smluv, pravděpodobnost škodní události na jedné smlouvě je p, střední počet škod je np = λ. Počet škod má binomické rozdělení Bi(n, p). Rozsah pojistného kmene bývá hodně velký a pravděpodobnost škodní události hodně malá P(N = k) = n(n 1)... (n k + 1) p k (1 λ λ k k! n )n k n,p 0 k! e λ, používá se Poissonovo rozdělení (jednodušší výpočty).

14 Technické rezervy 13 Slouží k zabezpečení prostředků potřebných k úhradě závazků pojišt ovny v následujících obdobích. Několik druhů, např. vyrovnávací rezerva - sloužící k vyrovnávání výkyvů v nákladech na pojistná plnění způsobená nepříznivými vlivy, rezerva na nezasloužené pojistné - souvisí s prováděním účetnictví na konci roku, tj. v době, kdy je ještě smlouva platná a tudíž na ní ještě může vzniknout pojistná událost rezerva na prémie a slevy, atd. nejdůležitější: rezerva na pojistná plnění (nebo též škodní rezerva) - udržuje prostředky k výplatě pojistného plnění pojistných událostí, které jsou nahlášeny v pozdějším období než se staly.

15 Rezervy na pojistná plnění - trojúhelníková schémata 14 Označme X j,s celkovou výši škod, které vznikly v roce j a byly uhrazeny do konce roku j + s (s = zpoždění). Předpokládejme, že jsme v roce t. Data, která máme k dispozici, můžeme seřadit do tzv. kumulativního trojúhelníku: s... t 2 t 1 1 X 1,0 X 1,1... X 1,s... X 1,t 2 X 1,t 1 2 X 2,0 X 2,1... X 2,s... X 2,t 2. t 1 X t 1,0 X t 1,1 t X t,0 Poznámka Někdy se místo škod, které vznikly v roce j a byly urazeny do konce roku j + s, pracuje s hodnotami Y j,s škod, které vznikly v roce j a byly urazeny právě v roce j + s. Pak mluvíme o nekumulativním trojúhelníku.

16 Rezervy na pojistná plnění - trojúhelníková schémata 15 Cílem je nalézt hodnotu ˆX j,, která je odhadem celkové výše škod vzniklých v roce j. Rezervou na pojistná plnění je pak hodnota ˆX j, X j,t j. Poznámka Samozřejmě se předpokládá, že po nějakém konečném počtu let jsou již všechna pojistná plnění pro daný rok vyplacena. Za tuto dobu je považován právě čas t, proto metody odhadu ˆX j, spočívají v doplnění kumulativního trojúhelníku na čtverec.

17 Metoda chain-ladder 16 Tato metoda předpokládá, že sloupce jsou si úměrné, tj. že X j,s+1. = cs X j,s, s = 0,..., t 2, j = 1,..., t s 1. Odhadem parametru c s je hodnota ĉ s = t s 1 j=1 X j,s+1 t s 1. j=1 X j,s Trojúhelník na čtverec pak tedy doplníme pomocí vztahu ˆX j,r = X j,t j ĉ t j ĉ r 1 a pro odhad konečné celkové výše plnění tak dostáváme ˆX j, = ˆX j,t 1 a výše rezervy je tudíž ˆX j,t 1 X j,t j.

18 Zobecnění metody chain-ladder 17 Předpokládejme, že tzv. vývojové faktory d j,s = X j,s+1 /X j,s, s = 0,..., t 2, j = 1,..., t 1, závisejí na řádkovém indexu j, tj. máme s... t 2 1 d 1,0 d 1,1... d 1,s... d 1,t 2. t 1 a následně počítáme ˆd s = d t 1,0 t s 1 j=1 ω j,s d j,s t s 1 j=1 ω j,s, s = 0,..., t 2, kde ω j,s jsou váhy pro d j,s (větší váhy pro novější hodnoty). Pak opět ˆX j,r = X j,t j ˆdt j ˆd r 1. Poznámka Klasickou metodu chain-ladder získáme, pokud voĺıme ω j,s = X j,s.

19 Londýnský řetězec 18 Tato metoda stejně jako klasická metoda chain ladder předpokládá, že sloupce na sobě závisejí bez ohledu na řádek, tentokrát vztahem X j,s+1. = as + c s X j,s, s = 0,..., t 2, j = 1,..., t s 1. Parametry a s a c s se určí tzv. metodou nejmenších čtverců, tj. minimalizací výrazu (X j,s+1 a s c s X j,s ) 2, s = 0,..., t 3, (1) t s 1 j=1 (pro s = t 2 pak voĺıme a t 2 = 0 a c t 2 = X 1,t 1 /X 1,t 2 ).

20 Londýnský řetězec 19 Řešením minimalizace je â s = t s 1 t s 1 j=1 X j,s+1 j=1 Xj,s 2 t s 1 t s 1 j=1 X j,s j=1 X j,s+1 X j,s (t s 1) t s 1 j=1 Xj,s 2 ( t s 1 j=1 X j,s ) 2 ĉ s = (t s 1) t s 1 j=1 X j,s+1 X j,s t s 1 t s 1 j=1 X j,s+1 j=1 X j,s (t s 1) t s 1 j=1 Xj,s 2 ( t s 1. j=1 X j,s ) 2 Na čtverec pak doplňujeme postupně počítáním ˆX j,s+1 = â s + ĉ s ˆX j,s, s = t j,..., t 2, j = 2,..., t, kde ˆX j,t j = X j,t j je známá hodnota na diagonále.

21 20 I. POJISTNÁ MATEMATIKA b) životní pojištění

22 Životní pojištění 21 Společné prvky životního a neživotního pojištění: Výše pojistného plnění je náhodná veličina, ozn. Z. Výše netto pojistného se tedy počítá jako NP = EZ. Brutto pojistné = netto pojistné + bezpečnostní přirážka. Povinnost tvorby rezerv, (způsob výpočtu je však odlišný). Odlišné prvky životního a neživotního pojištění: Uzavírá na delší dobu diskontní faktor v = i, kde i je technická úroková míra. EZ se nepočítá ze známých rozdělení úmrtnostních tabulek. Pojistné se většinou neplatí jednorázově, nýbrž na splátky po dobu několika let. Tímto rozdělením splátek se však nebudeme zabývat a pojistné, které budeme počítat, tj. EZ, budeme nazývat jednorázovým netto pojistným.

23 Modelování úmrtnosti 22 Označme T 0 náhodnou veličinu popisující délku života právě narozeného jedince a obecněji pak T x náhodnou veličinu popisující zbývající délku života jedince ve věku x. Kromě již známé distribuční funkce F x (t) = P(T x t) se v životním pojištění pracuje s tzv. funkcí přežití S x (t) = P(T x > t) = 1 F x (t).

24 Modelování úmrtnosti 23 Hodnoty F x a S x jsou pro celočíselné hodnoty x a t viz v úmrtnostní tabulky: q x = F x (1) = P(T x 1) pravděpodobnost, že jedinec, který je naživu ve věku x, zemře před dosažením věku x + 1; p x = S x (1) = P(T x > 1) pravděpodobnost, že jedinec, který je naživu ve věku x, se dožije věku x + 1; tq x = F x (t) = P(T x t) pravděpodobnost, že jedinec, který je naživu ve věku x, zemře před dosažením věku x + t; tp x = S x (t) = P(T x > t) pravděpodobnost, že jedinec, který je naživu ve věku x, se dožije věku x + t.

25 Modelování úmrtnosti 24 Základí vztahy mezi těmito pravděpodobnostmi: a P(T x > k) = k p x = p x p x+1 p x+k 1 P(k T x < k + 1) = k+1 q x k q x = k p x q x+k. Hodnoty k p x a k q x se získají jednoduchým způsobem. Označme v nějaké populaci l 0 počet nově narozených jedinců a l x počet jedinců, kteří se dožili věku x. Pak kp x = l x+k l x a kq x = l x l x+k l x.

26 Modelování úmrtnosti 25 Dalším užitečným značením je d x = l x l x+1 počet lidí, kteří zemřeli ve věku x. Toho se využívá zejména pro výpočet pravděpodobnosti, že pojištěný ve věku x zemře v (k + 1) ním roce pojištění, která se počítá jako kp x q x+k = d x+k l x. Poznámka Při volbě populace, z níž hodnoty odhadujeme, je třeba brát v úvahu spoustu vlivů jako např. změnu způsobu života, války apod. Tímto problémem se zabývá sociologie a demografie.

27 Komutační čísla - motivace 26 Příklad: Jaké je (jednorázové) netto pojistné pro pojištění, které sjedná 40-letý muž, kde pojišt ovna vyplatí 1 mil. Kč, pokud pojištěný do 5 let zemře (vyplácí se na konci roku, kdy zemře), a pokud nezemře, pojištění zanikne bez náhrady. Řešení: Zemře-li pojištěný v k tém roce pojištění, dotane 1 mil. Kč. Vezmeme-li v úvahu ztrátu hodnoty peněz, má částka, kterou dostane, současnou hodnotu 10 6 v k. Pravděpobnost, že pojištěný v k tém roce pojištění zemře, je k p 40 q 40+k. Střední (současná) hodnota toho, co musí pojišt ovna vyplatit, je tudíž 10 6 ( 4 k=0 v k+1 k p 40 q 40+k ) = 10 6 d40v + d 41 v d 44 v 5 l 40.

28 Komutační čísla 27 komutační čísla nultého řádu: D x = l x v x (diskontovaný počet dožívajících se věku x) C x = d x v x+1 (diskontovaný počet zemřelých ve věku x) komutační čísla prvního řádu: N x = D x+j = D x + D x+1 + D x M x = j=0 C x+j = C x + C x+1 + C x j=0 komutační čísla druhého řádu: S x = N x+j = N x + N x+1 + N x R x = j=0 M x+j = M x + M x+1 + M x j=0

29 Komutační čísla - pokračování motivace 28 Zpět k příkladu: 10 6 d40v + d 41 v d 44 v 5 l 40 = 10 6 d40v 41 + d 41 v d 44 v 45 l 40 v 40 = 10 6 C40 + C C 44 D 40 = 10 6 M40 M 45 D 40, přičemž hodnoty M 40, M 45 a D 40 najdeme v úmrtnostních tabukách.

30 Druhy životní pojištění 29 Základním dělením životního pojištění je dělení na kapitálové pojištění - jednorázová výplata částky v případě úmrtí nebo dožití se daného věku důchodové pojištění - pravidelné výplaty částek v případě dožití se daného věku Oba tyto druhy pak mají spoustu typů, z nichž si zde uvedeme ty nejběžnější. Poznámka Jelikož pro střední hodnotu platí E(aZ) = aez, budeme vždy, pokud nebude řečeno jinak, počítat jednorázové netto pojistné (JNP) pro výplatu jednotkové částky. Pokud by pojištění bylo sjednáno na částku c, bylo by výsledné JNP obyčejným c násobkem námi vypočteného JNP.

31 Kapitálová životní pojištění 30 Pojištění pro případ dožití spočívá ve výplatě předem sjednané částky na konci roku n, pokud se osoba pojištěná ve věku x dožije věku x + n, jinak pojištění zaniká bez náhrady. Pro (jednorázové) netto pojistné platí JNP = EZ = n p x v n = D x+n D x.

32 Kapitálová životní pojištění 31 Pojištění pro případ smrti spočívá ve výplatě předem sjednané částky na konci roku, v němž osoba pojištěná ve věku x zemře, jinak pojištění zaniká bez náhrady. Pro (jednorázové) netto pojistné platí JNP = EZ = k=0. k p x q x+k v k+1 = M x D x.

33 Kapitálová životní pojištění 32 Dočasné pojištění pro případ smrti spočívá ve výplatě předem sjednané částky na konci roku, v němž osoba pojištěná ve věku x zemře, pokud k tomuto úmrtí dojde během n let, jinak pojištění zaniká bez náhrady. Pro (jednorázové) netto pojistné platí n 1 JNP = EZ =. k p x q x+k v k+1 = M x M x+n. D x k=0

34 Kapitálová životní pojištění 33 Smíšené pojištění spočívá ve výplatě předem sjednané částky a na konci roku, v němž osoba pojištěná ve věku x zemře, pokud k tomuto úmrtí dojde během n let, jinak vyplatí částku b. Pro (jednorázové) netto pojistné platí n 1 JNP = EZ = a. k p x q x+k v k+1 +b np x v n = a(m x M x+n ) + bd x+n. D x k=0

35 Důchodová životní pojištění 34 Pojištění doživotního důchodu spočívá v pravidelné výplatě předem sjednaných částek vždy na začátku roku, pokud osoba pojištěná ve věku x žije. Pro (jednorázové) netto pojistné platí JNP = EZ = k=0. k p x v k = N x D x.

36 Důchodová životní pojištění 35 Pojištění odloženého doživotního důchodu spočívá v pravidelné výplatě předem sjednaných částek vždy na začátku roku, pokud osoba pojištěná ve věku x žije, avšak tyto výplaty začnou až po j letech od uzavření tohoto pojištění. Pro (jednorázové) netto pojistné platí JNP = EZ = k=j. k p x v k = N x+j D x.

37 Důchodová životní pojištění 36 Pojištění dočasného doživotního důchodu spočívá v pravidelné výplatě předem sjednaných částek vždy na začátku roku, pokud osoba pojištěná ve věku x žije a neuplynulo ještě n let od začátku pojištění. Pro (jednorázové) netto pojistné platí n 1 JNP = EZ =. k p x v k = N x N x+n. D x k=0

38 37 II. SHLUKOVÁ ANALÝZA DAT

39 Shluková analýza dat 38 Cíl: zařadit objekty z nějakého souboru objektů do skupin (shluků) tak, aby si objekty v jedné skupině byly podobnější než objekty z různých skupin. Metod pro toto zařazení je spousta, stejně tak struktur shluků může bý více (kromě rozdělení do několika skupin můžeme řadit do vzájemně vnořených podskupin apod.).

40 Vstupní data 39 Soubor objektů, které dostaneme, je tvořen n prvky (objekty), které se mají shlukovat. U každého z nich pak pozorujeme m různých znaků (proměnných). To znamená, že vstupní údaje můžeme seřadit do matice rozměru n m. Její prvky pak budeme značit x il, i = 1,..., n, l = 1,..., m.

41 Typy proměnných 40 Rozlišujeme proměnné 1 poměrové - u jejich hodnot můžeme určit, o kolik i kolikrát je jedna hodnota větší než druhá (např. věk, cena,...), 2 intervalové - u jejich hodnot můžeme určit, o kolik, ne však už kolikrát, je jedna hodnota větší než druhá (např. teplota,...), 3 ordinální - u jejich hodnot můžeme určit pořadí hodnot (např. základní, střední a vysoká škola,...), 4 nominální - u jejich hodnot můžeme určit pouze, zda jsou stejné nebo různé (např. barva očí,...). Prvních dva typy - lze pracovat přímo s jejich hodnotami. Ordinální proměnné - např. hodnoty jejich pořadí. Nominální proměnné - speciální přístup.

42 Typy proměnných 41 Pro nominální proměnné lze pak použít metodu rozdělení proměnné na více binárních (tj. nabývajících hodnot 0 nebo 1) proměnných, kde 1 znamená, že objekt splňuje danou vlastnost, 0 opak. Např. příslušnost k univerzitě (ČVUT, UK nebo VŠE) lze zapsat takto: Univerzita X 1 X 2 X 3 ČVUT UK VŠE Poznámka Analogicky lze pracovat i se zbylými typy proměnných. Proměnné ordinální lze pak pomocí binárních proměnných zapsat i takto: Vzdělání X 1 X 2 základní 0 0 střední 1 0 vysokoškolské 1 1

43 Normování hodnot proměnných 42 Požadavek: naměřené znaky by měly mít podobně velké a rozptýlené hodnoty třeba hodnoty vhodně vynormovat. Převedení na proměnné binární moc proměnných na vstupu. Jiné způsoby: vydělení směrodatnou odchylkou proměnné l: z il = x il s l, vydělení variančním rozpětím R l = max i (x il ) min i (x il ): z il = x il R l, převedení na hodnoty z intervalu < 0, 1 >: z il = x il min i (x il ) R l, převedení na hodnoty z intervalu < 0, 1 >, jejichž součet je roven 1: z il = x il n i=1 x. il

44 Měření podobnosti 43 Objekt i vyjádřit jako číselný vektor x i o složkách x il, l = 1,..., m (popř. po znormování z i o složkách z il, l = 1,..., m). Dva objekty pak můžeme považovat za podobnější než jiné dva, pokud jsou si v m dimenzionálním prostoru bĺıž. Obecně se vzdáleností mysĺı funkce D ij dvou prvků i a j, která splňuje následující: 1 D ij 0, 2 D ii = 0, 3 D ij = D ji Poznámka Občas se vyžaduje ještě čtvrtá vlastnost D ij + D jk D ik. Pak se mluví místo o vzdálenosti o metrice.

45 Měření podobnosti 44 Nejčastěji používanými vzdálenostmi jsou: eukleidovská: D ij = D(x i, x j ) = m (x il x jl ) 2, městských bloků (manhattanská): l=1 D ij = D(x i, x j ) = m x il x jl, l=1 maximová (Čebyševova): D ij = D(x i, x j ) = max x il x jl. l

46 Metody shlukové analýzy 45 Většinou se v literatuře uvádí dělení těchto metod na dvě základní skupiny podle toho, co má být výsledkem shlukování, a to: metody rozkladu (nehierarchické) - výsledkem je rozdělení souboru do k shluků, kde počet shluků je předem daný, metody hierarchické - výsledkem je posloupnost do sebe vnořených skupin objektů.

47 Metody rozkladu 46 Metody rozkladu lze dále rozdělit, a to na: metody jednoznačného přiřazení - výsledkem je jednoznačná příslušnost každého objektu do nějakého shluku, fuzzy shluková analýza - výsledkem jsou míry příslušnosti u ip každého objektu i do p tého shluku, pro které platí 1 0 u ip 1, 2 k p=1 u ip = 1.

48 Metody rozkladu 47 Metoda k průměrů 1 Na začátku se vybere k počátečních centroidů (např. prvních k objektů v souboru). 2 Pro každý prvek souboru se spočte jeho vzdálenost k jednotlivým centroidům a prvek se přiřadí do shluku k centroidu, ke kterému má nejbĺıž. 3 Po přiřazení všech prvků se spočte nový centroid shluku (např. bod v prostoru, jehož souřadnicemi jsou průměry hodnot jednotlivých proměnných) a celá procedura se opakuje. 4 Končí se ve chvíli, kdy už se žádný prvek během celé procedury nikam nepřesune.

49 Metody rozkladu 48 Metoda k medoidů Jedná se o metodu podobnou metodě k průměrů s tím rozdílem, že místo centroidu, což může být libovolný bod v prostoru, se prvky přiřazují medoidu, což je konkrétní objekt ze shluku. Ten se určí tak, aby součet vzdáleností od tohoto objektu byl minimální.

50 Hierarchické metody 49 Hierarchické metody lze stejně jako nehierarchické metody dále dělit podle toho, zda shlukujeme podle jedné či podle více proměnných, na metody 1 monotetické - shluky se vytvářejí postupně podle jednotlivých proměnných 2 polytetické - v každém kroku jsou uvažovány všechny proměnné najednou podle toho, zda shluky postupně rozkládáme nebo slučujeme, na metody 1 aglomerativní - na počátku je každý objekt samostatným shlukem a postupně dochází ke spojování shluků 2 divizivní - na počátku je celý soubor jedním shlukem a postupně dochází k dělení shluků

51 Hierarchické metody 50 Monotetické shlukování Výhodnější pro divizivní přístup. Všechny proměnné musí být binární. Postupně děĺıme shluky na dva podshluky podle hodnoty 0 nebo 1. Problém: nejednoznačnost rozkladu (možností výběru první proměnné m, druhé m 1 atd.) Řešení: kritérium výběru proměnných: 1 Uvažujme kontingenční tabulku k té a l té proměnné k \ l a kl b kl 1 c kl d kl 2 Pro každou dvojici se spočte koeficient q kl = a kl d kl b kl c kl. 3 Za proměnnou, podle které budeme shluky dělit, je proměnná s nejvyšší hodnotou q l = k l q kl, k = 1, 2,..., m.

52 Hierarchické metody 51 Polytetické shlukování Na počátku každý prvek samostatný shluk. V každém kroku sloučení dvou shluků, které jsou si nejpodobnější. Vzdálenost mezi g tým shlukem a sjednocením shluků h a h určuje např. metoda průměrné vazby: n h D g<h,h > = n h + n h D gh + n h D gh, n h + n h kde n h a n h jsou počty prvků ve shlucích h, resp. h, mediánová metoda: metoda nejbližšího souseda: atd. D g<h,h > = 1 2 D gh D gh 1 4 D hh, D g<h,h > = 1 2 (D gh + D gh D gh D gh ),

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček

Výpočet pojistného v životním pojištění. Adam Krajíček Výpočet pojistného v životním pojištění Adam Krajíček Dělení životního pojištění pojištění riziková - jedná se o pojištění, u kterých se předem neví, zda dojde k pojistné události a následně výplatě pojistného

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika.

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mezi složky současného pojišťovnictví patří. ekonomie a finance, pojistné právo pojistná matematika. POJIŠŤOVNICTVÍ Pojištění se historicky považuje za formu přesunu rizika negativních dopadů nahodilostí, z ekonomického nebo jiného subjektu na speciální instituce- pojišťovnu. Jde o zvláštní odvětví ekonomiky

Více

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) =

E(X) = np D(X) = np(1 p) 1 2p np(1 p) (n + 1)p 1 ˆx (n + 1)p. A 3 (X) = Základní rozdělení pravděpodobnosti Diskrétní rozdělení pravděpodobnosti. Pojem Náhodná veličina s Binomickým rozdělením Bi(n, p), kde n je přirozené číslo, p je reálné číslo, < p < má pravděpodobnostní

Více

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D.

Střední hodnota a rozptyl náhodné. kvantilu. Ing. Michael Rost, Ph.D. Střední hodnota a rozptyl náhodné veličiny, vybraná rozdělení diskrétních a spojitých náhodných veličin, pojem kvantilu Ing. Michael Rost, Ph.D. Príklad Předpokládejme že máme náhodnou veličinu X která

Více

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD...

Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) 1. ÚVOD... Tomáš Cipra: Pojistná matematika: teorie a praxe. Ekopress, Praha 2006 (411 stran, ISBN: 80-86929-11-6, druhé aktualizované vydání) OBSAH I. POJIŠŤOVNICTVÍ A FINANCE 1. ÚVOD... 13 2. POJIŠTĚNÍ JAKO OCHRANA

Více

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková

Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Pojištění důchodu navazující na důchodové spoření (Profesionalismus v praxi) 8. 3. 2013 Dagmar Slavíková Obsah Úvod Vývoj produktu I. fáze II. fáze III. fáze IV. fáze? Diskuze Kde pracují pojistní matematici?

Více

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1

Pravděpodobnost v závislosti na proměnné x je zde modelován pomocí logistického modelu. exp x. x x x. log 1 Logistická regrese Menu: QCExpert Regrese Logistická Modul Logistická regrese umožňuje analýzu dat, kdy odezva je binární, nebo frekvenční veličina vyjádřená hodnotami 0 nebo 1, případně poměry v intervalu

Více

Číselné charakteristiky a jejich výpočet

Číselné charakteristiky a jejich výpočet Katedra ekonometrie, FVL, UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz charakteristiky polohy charakteristiky variability charakteristiky koncetrace charakteristiky polohy charakteristiky

Více

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení

2 Zpracování naměřených dat. 2.1 Gaussův zákon chyb. 2.2 Náhodná veličina a její rozdělení 2 Zpracování naměřených dat Důležitou součástí každé experimentální práce je statistické zpracování naměřených dat. V této krátké kapitole se budeme věnovat určení intervalů spolehlivosti získaných výsledků

Více

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi

Úvodem Dříve les než stromy 3 Operace s maticemi Obsah 1 Úvodem 13 2 Dříve les než stromy 17 2.1 Nejednoznačnost terminologie 17 2.2 Volba metody analýzy dat 23 2.3 Přehled vybraných vícerozměrných metod 25 2.3.1 Metoda hlavních komponent 26 2.3.2 Faktorová

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277,

Ω = 6 6 3 = 1 36 = 0.0277, Příklad : Házíme třemi kostkami. Jaká je pravděpodobnost, že součet bude roven 5? Jev A značí příznivé možnosti: {,, 3}; {,, }; {, 3, }; {,, }; {,, }; {3,, }; P (A) = A Ω = 6 6 3 = 36 = 0.077, kde. značí

Více

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu

Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu Bodové a intervalové odhady parametrů v regresním modelu 1 Odhady parametrů 11 Bodové odhady Mějme lineární regresní model (LRM) kde Y = y 1 y 2 y n, e = e 1 e 2 e n Y = Xβ + e, x 11 x 1k, X =, β = x n1

Více

naopak více variant odpovědí, bude otázka hodnocena jako nesprávně zodpovězená.

naopak více variant odpovědí, bude otázka hodnocena jako nesprávně zodpovězená. Datum:... Jméno:... Přijímací řízení pro akademický rok 28/9 na magisterské studijní obor Finanční informatiky a statistika Písemná část přijímací zkoušky z matematiky Za každou správnou odpověd se získávají

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta

Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta jméno: studijní obor: PřF BIMAT počet listů(včetně tohoto): 1 2 3 4 5 celkem Cvičná bakalářská zkouška, 1. varianta 1. Matematická analýza Najdětelokálníextrémyfunkce f(x,y)=e 4(x y) x2 y 2. 2. Lineární

Více

Matematické přístupy k pojištění automobilů. Silvie Kafková. 3. 6. září 2013, Podlesí

Matematické přístupy k pojištění automobilů. Silvie Kafková. 3. 6. září 2013, Podlesí Matematické přístupy k pojištění automobilů Silvie Kafková 3. 6. září 2013, Podlesí Obsah 1 Motivace 2 Tvorba tarifních skupin a priori 3 Motivace Obsah 1 Motivace 2 Tvorba tarifních skupin a priori 3

Více

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty

Kontingenční tabulky, korelační koeficienty Statistika II Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Mějme kategoriální proměnné X a Y. Vytvoříme tzv. kontingenční tabulku. Budeme tedy testovat hypotézu

Více

Popisná statistika kvantitativní veličiny

Popisná statistika kvantitativní veličiny StatSoft Popisná statistika kvantitativní veličiny Protože nám surová data obvykle žádnou smysluplnou informaci neposkytnou, je žádoucí vyjádřit tyto ve zhuštěnější formě. V předchozím dílu jsme začali

Více

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného)

Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) Vyhodnocení 2D rychlostního pole metodou PIV programem Matlab (zpracoval Jan Kolínský, dle programu ing. Jana Novotného) 1 Obecný popis metody Particle Image Velocimetry, nebo-li zkráceně PIV, je měřící

Více

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Zpracování náhodného výběru. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Zpracování náhodného výběru popisná statistika Ing. Michal Dorda, Ph.D. Základní pojmy Úkolem statistiky je na základě vlastností výběrového souboru usuzovat o vlastnostech celé populace. Populace(základní

Více

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem

Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Finanční rozbor současného penzijního připojištění se státním příspěvkem, srovnání s bankovním účtem Studie z předmětu KMA/MAB, LS 2009/2010, A09N0169P Finanční informatika a statistika tomi.rosi@seznam.cz

Více

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2]

PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] PRAVDĚPODOBNOST A STATISTIKA aneb Krátký průvodce skripty [1] a [2] Použitá literatura: [1]: J.Reif, Z.Kobeda: Úvod do pravděpodobnosti a spolehlivosti, ZČU Plzeň, 2004 (2. vyd.) [2]: J.Reif: Metody matematické

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY

4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY 4. ZÁKLADNÍ TYPY ROZDĚLENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DISKRÉTNÍ NÁHODNÉ VELIČINY Průvodce studiem V této kapitole se seznámíte se základními typy rozložení diskrétní náhodné veličiny. Vašim úkolem by neměla být

Více

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11.

UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu. Aplikace STAT1. Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 3. 11. UNIVERZITA OBRANY Fakulta ekonomiky a managementu Aplikace STAT1 Výsledek řešení projektu PRO HORR2011 a PRO GRAM2011 Jiří Neubauer, Marek Sedlačík, Oldřich Kříž 3. 11. 2012 Popis a návod k použití aplikace

Více

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D.

veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Vybraná rozdělení spojitých náhodných veličin, deskriptivní statistika Ing. Michael Rost, Ph.D. Třídění Základním zpracováním dat je jejich třídění. Jde o uspořádání získaných dat, kde volba třídícího

Více

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku

Obsah. Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Obsah Statistika Zpracování informací ze statistického šetření Charakteristiky úrovně, variability a koncentrace kvantitativního znaku Roman Biskup (zapálený) statistik ve výslužbě, aktuálně analytik v

Více

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116.

Cykly a pole 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. Cykly a pole Tato část sbírky je tvořena dalšími úlohami na práci s cykly. Na rozdíl od předchozího oddílu se zde již v řešeních úloh objevuje více cyklů, ať už prováděných po sobě nebo vnořených do sebe.

Více

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY

Test z teorie VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY VÝBĚROVÉ CHARAKTERISTIKY A INTERVALOVÉ ODHADY Test z teorie 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový

Více

Biostatistika Cvičení 7

Biostatistika Cvičení 7 TEST Z TEORIE 1. Střední hodnota pevně zvolené náhodné veličiny je a) náhodná veličina, b) konstanta, c) náhodný jev, d) výběrová charakteristika. 2. Výběrový průměr je a) náhodná veličina, b) konstanta,

Více

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7

Příklad 1. Řešení 1a. Řešení 1b. Řešení 1c ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 7 Příklad 1 a) Autobusy městské hromadné dopravy odjíždějí ze zastávky v pravidelných intervalech 5 minut. Cestující může přijít na zastávku v libovolném okamžiku. Určete střední hodnotu a směrodatnou odchylku

Více

11 Analýza hlavních komponet

11 Analýza hlavních komponet 11 Analýza hlavních komponet Tato úloha provádí transformaci měřených dat na menší počet tzv. fiktivních dat tak, aby většina informace obsažená v původních datech zůstala zachována. Jedná se tedy o úlohu

Více

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0.

a vlastních vektorů Příklad: Stanovte taková čísla λ, pro která má homogenní soustava Av = λv nenulové (A λ i I) v = 0. Výpočet vlastních čísel a vlastních vektorů S pojmem vlastního čísla jsme se již setkali například u iteračních metod pro řešení soustavy lineárních algebraických rovnic. Velikosti vlastních čísel iterační

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN?

NÁHODNÉ VELIČINY JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN? NÁHODNÉ VELIČINY GENEROVÁNÍ SPOJITÝCH A DISKRÉTNÍCH NÁHODNÝCH VELIČIN, VYUŽITÍ NÁHODNÝCH VELIČIN V SIMULACI, METODY TRANSFORMACE NÁHODNÝCH ČÍSEL NA HODNOTY NÁHODNÝCH VELIČIN. JAK SE NÁHODNÁ ČÍSLA PŘEVEDOU

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

8 Střední hodnota a rozptyl

8 Střední hodnota a rozptyl Břetislav Fajmon, UMAT FEKT, VUT Brno Této přednášce odpovídá kapitola 10 ze skript [1]. Také je k dispozici sbírka úloh [2], kde si můžete procvičit příklady z kapitol 2, 3 a 4. K samostatnému procvičení

Více

6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení

6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení 6 Spojitá rozdělení 6.1 Normální (Gaussovo) rozdělení Ze spojitých rozdělení se v praxi setkáme nejčastěji s normálním rozdělením. Toto rozdělení je typické pro mnoho náhodných veličin z rozmanitých oborů

Více

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

BAYESOVSKÉ ODHADY. Michal Friesl V NĚKTERÝCH MODELECH. Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni BAYESOVSKÉ ODHADY V NĚKTERÝCH MODELECH Michal Friesl Katedra matematiky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Slunce Řidiči IQ Regrese Přežití Obvyklý model Pozorování X = (X 1,..., X

Více

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368

676 + 4 + 100 + 196 + 0 + 484 + 196 + 324 + 64 + 324 = = 2368 Příklad 1 Je třeba prověřit, zda lze na 5% hladině významnosti pokládat za prokázanou hypotézu, že střední doba výroby výlisku je 30 sekund. Přitom 10 náhodně vybraných výlisků bylo vyráběno celkem 540

Více

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl

Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl Martin Podávka, pro www.penize.cz prosinec 2004 Vše, co jste chtěli vědět o KŽP, ale nikdo Vám neřekl 1) Kapitálové životní pojištění 2) Druhy KŽP 3) Rezerva a odbytné u KŽP 4) Podíl na zisku u KŽP 5)

Více

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN

ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN ROZDĚLENÍ NÁHODNÝCH VELIČIN 1 Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na discipliny společného základu (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.0021)

Více

Základní provize v systému MLM ZetClub

Základní provize v systému MLM ZetClub Základní provize v systému MLM ZetClub Každý prodejce může pod sebou zaregistrovat dalšího prodejce, ten zas dalšího atd. Každý prodejce, tedy může být buď zaregistrován přímo pod firmou, nebo má nad sebou

Více

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty

Data v počítači. Informační data. Logické hodnoty. Znakové hodnoty Data v počítači Informační data (elementární datové typy) Logické hodnoty Znaky Čísla v pevné řádové čárce (celá čísla) v pohyblivé (plovoucí) řád. čárce (reálná čísla) Povelová data (instrukce programu)

Více

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení

Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Investice a pojištění První pilíř sociálního zabezpečení Český důchodový systém se skládá ze tří částí Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované a průběžně financované.

Více

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy

Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Profilování vzorků heroinu s využitím vícerozměrné statistické analýzy Autor práce : RNDr. Ivo Beroun,CSc. Vedoucí práce: prof. RNDr. Milan Meloun, DrSc. PROFILOVÁNÍ Profilování = klasifikace a rozlišování

Více

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu)

3.1.1. Výpočet vnitřní hodnoty obligace (dluhopisu) Využití poměrových ukazatelů pro fundamentální analýzu cenných papírů Principem této analýzy je stanovení, zda je cenný papír na kapitálovém trhu podhodnocen, správně oceněn, nebo nadhodnocen. Analýza

Více

Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky

Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky Výpočet pojistného Všeobecné pojistné podmínky Při podpisu jednotlivých produktů pojištěni osob včetně terminologie, nevychází ze zákonných norem a předpisů platných pro Českou republiku. U nás se jedná

Více

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB

24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB 24.11.2009 Václav Jirchář, ZTGB Síťová analýza 50.let V souvislosti s potřebou urychlit vývoj a výrobu raket POLARIS v USA při závodech ve zbrojení za studené války se SSSR V roce 1958 se díky aplikaci

Více

Predikce roční spotřeby zemního plynu po ceníkových pásmech

Predikce roční spotřeby zemního plynu po ceníkových pásmech Predikce roční spotřeby zemního plynu po ceníkových pásmech Ondřej Konár, Marek Brabec, Ivan Kasanický, Marek Malý, Emil Pelikán Ústav informatiky AV ČR, v.v.i. ROBUST 2014 Jetřichovice 20. ledna 2014

Více

Tomáš Cipra: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006 (374 stran, ISBN: 80-247- 1633-X) 1. ÚVOD... 17

Tomáš Cipra: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006 (374 stran, ISBN: 80-247- 1633-X) 1. ÚVOD... 17 Tomáš Cipra: Finanční a pojistné vzorce. Grada Publishing, Praha 2006 (374 stran, ISBN: 80-247- 1633-X) OBSAH SEZNAM NĚKTERÝCH SYMBOLŮ.... 13 1. ÚVOD.... 17 I. FINANČNÍ VZORCE.... 19 2. JEDNODUCHÉ ÚROČENÍ

Více

UČENÍ BEZ UČITELE. Václav Hlaváč

UČENÍ BEZ UČITELE. Václav Hlaváč UČENÍ BEZ UČITELE Václav Hlaváč Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze katedra kybernetiky, Centrum strojového vnímání hlavac@fel.cvut.cz, http://cmp.felk.cvut.cz/~hlavac 1/22 OBSAH PŘEDNÁŠKY ÚVOD Učení

Více

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické

MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB nákladově orientované modely poptávka pořizovací lhůta dodávky předstih objednávky deterministické stochastické MODELY ŘÍZENÍ ZÁSOB Význam zásob spočívá především v tom, že - vyrovnávají časový nebo prostorový nesoulad mezi výrobou a spotřebou - zajišťují plynulou výrobu nebo plynulé dodávky zboží i při nepředvídaných

Více

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady

Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Matematika Kombinatorika, pravděpodobnost a statistika, Posloupnosti a řady 4. ročník 3 hodiny týdně PC a dataprojektor Kombinatorika Řeší jednoduché úlohy

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi

Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Lineární algebra Operace s vektory a maticemi Robert Mařík 26. září 2008 Obsah Operace s řádkovými vektory..................... 3 Operace se sloupcovými vektory................... 12 Matice..................................

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Charakteristika rizika

Charakteristika rizika Charakteristika rizika Riziko je možnost, že se dosažené výsledky podnikání budou příznivě či nepříznivě odchylovat od předpokládaných výsledků. Odchylky od předpokladu jsou: a) příznivé b) nepříznivé

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

Jednoduché cykly 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Jednoduché cykly Tento oddíl obsahuje úlohy na první procvičení práce s cykly. Při řešení každé ze zde uvedených úloh stačí použít vedle podmíněných příkazů jen jediný cyklus. Nepotřebujeme používat ani

Více

Pojistná matematika 1 KMA/POM1

Pojistná matematika 1 KMA/POM1 Pojistná matematika 1 KMA/POM1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz web: http://aix-slx.upol.cz/~pavlacka (informace + podkladové materiály) Konzultační

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

VYUŽITÍ POJISTNÉ MATEMATIKY V PRAXI S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

VYUŽITÍ POJISTNÉ MATEMATIKY V PRAXI S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance VYUŽITÍ POJISTNÉ MATEMATIKY V PRAXI S DŮRAZEM NA ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Actuarial mathematics utilization in routine with focus on life

Více

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost

1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost 1 Náhodný výběr a normální rozdělení 1.1 Teoretická a statistická pravděpodobnost Ve světě kolem nás eistují děje, jejichž výsledek nelze předem jednoznačně určit. Například nemůžete předem určit, kolik

Více

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky

Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky. Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Učební plán 4. letého studia předmětu matematiky Ročník I II III IV Dotace 3 3+1 2+1 2+2 Povinnost povinný povinný povinný povinný Učební plán 6. letého studia předmětu matematiky Ročník 1 2 3 4 5 6 Dotace

Více

Vlastní číslo, vektor

Vlastní číslo, vektor [1] Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost

Více

1 Mnohočleny a algebraické rovnice

1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1 Mnohočleny a algebraické rovnice 1.1 Pojem mnohočlenu (polynomu) Připomeňme, že výrazům typu a 2 x 2 + a 1 x + a 0 říkáme kvadratický trojčlen, když a 2 0. Číslům a 0, a 1, a 2 říkáme koeficienty a písmenem

Více

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na

pouze u některých typů rovnic a v tomto textu se jím nebudeme až na Matematika II 7.1. Zavedení diferenciálních rovnic Definice 7.1.1. Rovnice tvaru F(y (n), y (n 1),, y, y, x) = 0 se nazývá diferenciální rovnice n-tého řádu pro funkci y = y(x). Speciálně je F(y, y, x)

Více

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s.

Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. Penzijní plán Penzijního fondu České pojišťovny, a. s. 1 Základní údaje 1.1. Penzijní fond České pojišťovny, a. s. (dále jen "Penzijní fond"), je penzijním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb. o penzijním

Více

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10

PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 PSY117/454 Statistická analýza dat v psychologii Přednáška 10 TESTY PRO NOMINÁLNÍ A ORDINÁLNÍ PROMĚNNÉ NEPARAMETRICKÉ METODY... a to mělo, jak sám vidíte, nedozírné následky. Smrť Analýza četností hodnot

Více

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25

12. Determinanty. 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty 12. Determinanty p. 1/25 12. Determinanty p. 2/25 Determinanty 1. Induktivní definice determinantu 2. Determinant a antisymetrické formy 3. Výpočet hodnoty determinantu 4. Determinant

Více

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu.

Analýza rozptylu. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme jednofaktorovou, dvoufaktorovou a vícefaktorovou analýzu rozptylu. Analýza rozptylu Analýza rozptylu umožňuje ověřit významnost rozdílu mezi výběrovými průměry většího počtu náhodných výběrů, umožňuje posoudit vliv různých faktorů. Podle počtu analyzovaných faktorů rozlišujeme

Více

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko

Cvičení ze statistiky - 3. Filip Děchtěrenko Cvičení ze statistiky - 3 Filip Děchtěrenko Minule bylo.. Dokončili jsme základní statistiky, typy proměnných a začali analýzu kvalitativních dat Tyhle termíny by měly být známé: Histogram, krabicový graf

Více

19 Hilbertovy prostory

19 Hilbertovy prostory M. Rokyta, MFF UK: Aplikovaná matematika III kap. 19: Hilbertovy prostory 34 19 Hilbertovy prostory 19.1 Úvod, základní pojmy Poznámka (připomenutí). Necht (X,(, )) je vektorový prostor se skalárním součinem

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ

OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ OBECNÉ METODY VYROVNÁNÍ HYNČICOVÁ TEREZA, H2IGE1 2014 ÚVOD Z DŮVODU VYLOUČENÍ HRUBÝCH CHYB A ZVÝŠENÍ PŘESNOSTI NIKDY NEMĚŘÍME DANOU VELIČINU POUZE JEDNOU VÝSLEDKEM OPAKOVANÉHO MĚŘENÍ NĚKTERÉ VELIČINY JE

Více

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup

Statistika. Regresní a korelační analýza Úvod do problému. Roman Biskup Statistika Regresní a korelační analýza Úvod do problému Roman Biskup Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta (Zemědělská fakulta) Katedra aplikované matematiky a informatiky 2008/2009

Více

Teoretická rozdělení

Teoretická rozdělení Teoretická rozdělení Diskrétní rozdělení Obsah kapitoly Studijní cíle Doba potřebná ke studiu Pojmy k zapamatování Úvod Některá teoretická rozdělení diskrétních veličin: Alternativní rozdělení Binomické

Více

Pravděpodobnost a statistika

Pravděpodobnost a statistika Pravděpodobnost a statistika Diskrétní rozdělení Vilém Vychodil KMI/PRAS, Přednáška 6 Vytvořeno v rámci projektu 2963/2011 FRVŠ V. Vychodil (KMI/PRAS, Přednáška 6) Diskrétní rozdělení Pravděpodobnost a

Více

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa

Jazyk matematiky. 2.1. Matematická logika. 2.2. Množinové operace. 2.3. Zobrazení. 2.4. Rozšířená číslená osa 2. Jazyk matematiky 2.1. Matematická logika 2.2. Množinové operace 2.3. Zobrazení 2.4. Rozšířená číslená osa 1 2.1 Matematická logika 2.1.1 Výrokový počet logická operace zapisujeme čteme česky negace

Více

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2.

Aproximace funkcí. x je systém m 1 jednoduchých, LN a dostatečně hladkých funkcí. x c m. g 1. g m. a 1. x a 2. x 2 a k. x k b 1. x b 2. Aproximace funkcí Aproximace je výpočet funkčních hodnot funkce z nějaké třídy funkcí, která je v určitém smyslu nejbližší funkci nebo datům, která chceme aproximovat. Třída funkcí, ze které volíme aproximace

Více

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25

LDF MENDELU. Simona Fišnarová (MENDELU) Základy lineárního programování VMAT, IMT 1 / 25 Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Inferenční statistika - úvod. z-skóry normální rozdělení pravděpodobnost rozdělení výběrových průměrů

Inferenční statistika - úvod. z-skóry normální rozdělení pravděpodobnost rozdělení výběrových průměrů Inferenční statistika - úvod z-skóry normální rozdělení pravděpodobnost rozdělení výběrových průměrů Pravděpodobnost postupy induktivní statistiky vycházejí z teorie pravděpodobnosti pravděpodobnost, že

Více

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání:

Protokol č. 1. Tloušťková struktura. Zadání: Protokol č. 1 Tloušťková struktura Zadání: Pro zadané výčetní tloušťky (v cm) vypočítejte statistické charakteristiky a slovně interpretujte základní statistické vlastnosti tohoto souboru tloušťek. Dále

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R}

[1] Motivace. p = {t u ; t R}, A(p) = {A(t u ); t R} = {t A( u ); t R} Vlastní číslo, vektor motivace: směr přímky, kterou lin. transformace nezmění invariantní podprostory charakteristický polynom báze, vzhledem ke které je matice transformace nejjednodušší podobnost s diagonální

Více

Penzijní plán č. 4 (09/2004)

Penzijní plán č. 4 (09/2004) Penzijní připojištění Penzijní fond Penzijní plány Penzijní plán č. 4 Penzijní plán č. 4 (09/2004) schváleno Ministerstvem financí ČR 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 326 Úvodní ustanovení Čl. 1 (1)

Více

Základní vlastnosti křivek

Základní vlastnosti křivek křivka množina bodů v rovině nebo v prostoru lze chápat jako trajektorii pohybu v rovině či v prostoru nalezneme je také jako množiny bodů na ploše křivky jako řezy plochy rovinou, křivky jako průniky

Více

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13

Příklad 1. Korelační pole. Řešení 1 ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z MV2 ČÁST 13 Příklad 1 Máme k dispozici výsledky prvního a druhého testu deseti sportovců. Na hladině významnosti 0,05 prověřte, zda jsou výsledky testů kladně korelované. 1.test : 7, 8, 10, 4, 14, 9, 6, 2, 13, 5 2.test

Více

ANTAGONISTICKE HRY 172

ANTAGONISTICKE HRY 172 5 ANTAGONISTICKÉ HRY 172 Antagonistický konflikt je rozhodovací situace, v níž vystupují dva inteligentní rozhodovatelé, kteří se po volbě svých rozhodnutí rozdělí o pevnou částku, jejíž výše nezávisí

Více

7 Kardinální informace o kritériích (část 1)

7 Kardinální informace o kritériích (část 1) 7 Kardinální informace o kritériích (část 1) Předpokládejme stejná značení jako v předchozích cvičeních. Kardinální informací o kritériích se rozumí ohodnocení jejich důležitosti k pomocí váhového vektoru

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

Tomáš Karel LS 2012/2013

Tomáš Karel LS 2012/2013 Tomáš Karel LS 2012/2013 Doplňkový materiál ke cvičení z předmětu 4ST201. Na případné faktické chyby v této presentaci mě prosím upozorněte. Děkuji. Tyto slidy berte pouze jako doplňkový materiál není

Více

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance

VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání VÝPOČET RIZIKA V POJIŠTĚNÍ OSOB Calculation of risk in life insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Mgr. Petr

Více

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28.

fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu http://akademie.ldf.mendelu.cz/cz (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/28. Základy lineárního programování Vyšší matematika, Inženýrská matematika LDF MENDELU Podpořeno projektem Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem

Více

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi

Lineární algebra. Matice, operace s maticemi Lineární algebra Matice, operace s maticemi Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo

Více