Motivace jako hybná síla reformy. MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Motivace jako hybná síla reformy. MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020"

Transkript

1 Motivace jako hybná síla reformy zdravotního pojištění MUDr. Boris Šťastný VIZE 2020 Pardubice 3. února 2020

2 Jack Welch: Chování každého z nás n řídí snaha minimalizovat vlastní riziko a maximalizovat svou odměnu. 2

3 Motivace Motivace je psychický proces vedoucí k energetizaci organismu Soubor hnacích ch sil usměrňuj ujících ch veškerou aktivitu daného jedince i jeho požitky Základní jednotkou je motiv = pohnutka k určit itému jednání Základ úspěchu každé reformy: Pozitivní motivace 3

4 10 TEZÍ PRO ZDRAVÉ ZDRAVOTNICTVÍ 1. Budeme řádným hospodářem nedopustíme, aby zdravotní systém zadlužoval budoucí generace. 2. Zajistíme nedotknutelnost soukromého vlastnictví ve zdravotnictví. Pro všechna zdravotnická zařízen zení budou platit rovné podmínky, bez ohledu na typ a vlastníka. Univerzitní nemocnice na neziskové bázi bude doprovázet síť lůžkových a ambulantních zdravotnických zařízen zení v širokém m spektru vlastnických typů. 3. Zachováme princip povinné účasti v systému veřejn ejného solidárn rního zdravotního pojištění. 4. Zachováme systém m zdravotních pojišťoven oven jako veřejnopr ejnoprávních, neziskových institucí. Přineseme reformní změny, na základz kladě kterých si budou pojišťovny ovny konkurovat a transparentně soutěž ěžit o své klienty. 5. Přesně a srozumitelně definujeme rozsah péče p e hrazené ze systému veřejn ejného zdravotního pojištění.. Zavedeme prvky účinné motivace pacientů k prevenci a hospodárn rnému přístupu p při p čerpání zdravotní péče. 4

5 10 TEZÍ PRO ZDRAVÉ ZDRAVOTNICTVÍ 6. Zaručujeme, ujeme, že kvalita a dostupnost zdravotní péče e nebude jakkoli omezena sociáln lně slabým.. Bude to však v sociáln lní nikoli zdravotní systém, který bude účinně řešit konkrétn tní sociáln lní situaci konkrétn tního pacienta a jeho ochranu v systému. 7. Zdravotně zajištěné stáří je naší prioritou. Zavedeme nový typ dobrovolného ošeto etřovatelského připojip ipojištění a související daňov ová zvýhodnění. Účinnou podporou domácí péče dáme nejen seniorům skutečnou možnost se rozhodnout, kde chtějí v případě dlouhodobé nemoci stonat zda v léčebně nebo doma. Zavedeme státem tem garantovaný systém hospicové péče. 8. Soustřed edíme se na zásadnz sadní zkvalitnění přístupu zdravotnického personálu všech úrovní k nemocným. 9. Důsledně budeme bojovat s elitářstv stvím m a korupcí při i poskytování zdravotní péče. 10. Všem zdravotníkům m vytvoříme adekvátn tní podmínky k práci a další šímu vzdělávání a takové odměň ěňování jejich práce, aby se za své platy nemuseli stydět. t. 5

6 Plán n reformy systému zdravotního pojištění 1. Zachovat princip povinné účasti v systému veřejn ejného solidárn rního zdravotního pojištění a platbu jednotného zdravotního pojištění. 2. Zachovat systém m zdravotních pojišťoven oven jako veřejnopr ejnoprávních, neziskových institucí. 3. Zavést motivační prvky pro pacienty v rámci r reformy Motivační bonus, Motivační plán prevence (současn asně první nástroj skutečné konkurence pojišťoven) oven) 4. Definovat nadstandard a umožnit vznik Doplňkového připojip ipojištění (další nástroj konkurence pojišťoven). oven). 6

7 Motivační bonus pojištěnce Motivační bonus systém m 80/20 Aplikovatelný pro stávaj vající pojištění,, okamžit ité zavedení Motivační prvek pro pojištěnce starší 18-ti let Při i vstupu do systému průměr r vstupů za 5 let 80 % solidárn rní složka a 20 % motivační složka Systém m 80/20 s možnost ností pohyblivé složky bonusu Výše e bonusu předmp edmětem soutěž ěže e zdravotních pojišťoven oven V hotovosti vyplácený (nebo pro další platby pojistného započitatelný) motivační prvek Vyúčtov tování po skončen ení kalendářního roku Průběž ěžná možnost sledování bilance účtu 7

8 Motivační bonus pojištěnce Do příjmp jmů pro výpočet zahrnuto (příklad) Vešker keré platby pojistného Výdaje za preventivní péči i včetnv etně virtuáln lních bonusů Do příjmp jmů pro výpočet nezahrnuto (příklad) Příjmy u samoplátc tců zaplacené se zpožděním Do výdajů pro výpočet zahrnuto (příklad) Výdaje za poskytnutou péčip Regulační poplatky Do výdajů pro výpočet nezahrnuto (příklad) Výdaje za preventivní zdravotní péči i v rozsahu Motivačního plánu prevence 8

9 Reforma systému zdravotního pojištění související kroky Zdravotní účet občana jako informační institut s maximáln lní přístupností v reáln lném čase Elektronická zdravotní knížka ka Zákonem určený nárok n pojištěnce získat z na počkání výpis z jeho zdravotního účtu, zahrnující strukturovaný přehled p příjmp jmů a výdajů Plná integrace se systémem mem Czech Point Povinnost ZZ vydat pacientovi na požádání účet s přehledem p vykázan zané péče Sloučen ení zdravotního a nemocenského pojištění pod zdravotní pojišťovny ovny Dobrovolné nemocenské pojištění pro všechny v občany (nejen OSVČ) Sloučen ení výběru daní a pojistného do jednoho výběrn rného místam (totožné s projektem ESO) Zdravotními pojišťovnami ovnami tvořený Motivační plán n prevence se zákonem určeným minimem další nástroj soutěž ěže e mezi zdravotními pojišťovnami. ovnami. Alternativně přesun výběru regulačních poplatků pod zdravotní pojišťovny ovny 9

10 Doplňkov kové zdravotní připojištění Doplňkov kové připojištění Připojištění spoluúčasti standardní nehrazené péče Připojištění spoluúčasti nadstandardní nehrazené péče Ošetřovatelské připojištění Daňov ově uznatelný nákladn Otevřen ené v první fázi pouze pro zdravotní pojišťovny ovny Připojištění spoluúčasti nadstandardní nehrazené péče e v druhé fázi i pro komerční pojišťovny ovny Nástroj pro konkurenci pojišťoven oven a v návaznosti n na zdravotní pojištění Vznik pojistných plánů (produktů) 10

11 Definice spoluúčasti Spoluúčast na nehrazené standardní péči Bez možnosti připojip ipojištění (např.. regulační poplatky) S možnost ností připojištění (např.. doplatky za léčivl ivé přípravky pravky a platby za LP nehrazené ze systému veřejn ejného zdravotního pojištění,, zdravotní služby nehrazené ze systému veřejn ejného zdravotního pojištění) Zákonem definovaný výčet výkonů nehrazených nebo hrazených jen za určitých podmínek Příklad: Septoplastika, Transdentáln lní implantát, t, v budoucnu kvalitnější typy kloubních náhrad n atd. 11

12 Definice spoluúčasti Spoluúčast na nehrazené nadstandardní péči Definice NADSTANDARDU jako nadstandardní služby doprovázej zející poskytnutí zdravotní péče e hrazené ze systému veřejn ejného zdravotního pojištění Zákonem definovaný výčet nadstandardních zdravotních služeb Vyhláš áškou definovaná maximáln lní cena nadstandardních služeb Příklad: nemocniční pokoj s jedním m nebo dvěma lůžl ůžky a sociáln lním zařízen zením, TV nebo WiFi na pokoji, lékal kařská poradna po telefonu, návštěva n va lékaře e doma nebo na pracovišti mimo určen ené případy pady atd. Poskytnutí zdravotní péče e hrazené ze systému veřejn ejného zdravotního pojištění v nadstandardním časovém m pásmu p (nikoli termínu) Poskytnutí zdravotní péče e hrazené ze systému veřejn ejného zdravotního pojištění v nadstandardním m personáln lním m rozsahu (neomezovat chod ZZ) Možnost připojip ipojištění 12

13 Nabídka Představená reforma zdravotního pojištění sestává z citlivých, navazujících ch kroků Modulárn rní nepřijet ijetí jedné části nehroutí celý systém Výrazně motivační pro pacienty Jednotlivé prvky jsou vyzkoušen ené v řadě evropských a další ších zemí Nejde o experiment Koaliční potenciál 13

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah)

10 NOS 10-11/2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010 VOLBY 2010. Z volebních programů (výtah) Z volebních programů (výtah) 10 NOS 10-11/2010 Zaměstnanost, trh práce, pracovněprávní ochrana a odměňování Nepřipustíme snížení ochrany práv zaměstnanců. Zabráníme experimentům typu výpovědi z práce bez

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Financování zdravotních služeb a zdravotní pojištění Postavení a motivace subjektů Ladislav Friedrich generáln lní ředitel OZP červen 2004 ve zdravotnictví 1 Aktuáln lní stav z pohledu financování Skut.

Více

Holandská reforma zdravotnictví

Holandská reforma zdravotnictví Holandská reforma zdravotnictví V souvislosti s reformou českého zdravotnictví se stále častěji hovoří o nizozemských reformách jako o možném zdroji inspirace. Jaká je tedy nizozemská reforma a oč v ní

Více

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění A. Přehled právních předpisů, k nimž se věcný záměr váže K věcnému záměru se vztahují zejména následující právní předpisy: Ústavní zákon č. 2/1993 Sb.,

Více

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger

Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger Harmonogram reformy zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger 1 Obsah 1. Exekuce legislativního plánu obsaženého v koaliční smlouvě 2. Legislativní plán MZČR a jeho plnění 3. Hlavní problémy k rozhodnutí 4.

Více

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz

Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006. ČSSD 2006 www.cssd.cz Volební program ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 28. ledna 2006 ČSSD 2006 www.cssd.cz JISTOTY A PROSPERITA VOLEBNÍ PROGRAM ČSSD pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích

Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Zdravotní politika v ČR a ve vybraných zemích Bakalářská práce Autor: Simona Krejčová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Ing.

Více

Společně pro lepší život

Společně pro lepší život Společně pro lepší život Volební program ODS Zlínský kraj Společně Plus pro Českou republiku Mirek Topolánek, předseda ODS Přál bych si, aby náš stát byl jako moje kancelář: malý, fungující a přátelský.

Více

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19

Nové civilizační výzvy. Česká republika v Evropě a ve světě str. 19 VIZE 2020 www.vize2020.cz Preambule Jaká má být Česká republika za deset let? Jistě má být moderní, slušnou, svobodnou zemí. Zemí vzdělaných lidí, společností s nízkou mírou korupce a zdravými veřejnými

Více

Volební program 2010-2014

Volební program 2010-2014 Volební program 2010-2014 www.kdu.cz 1 2 Obsah Všem, kteří jsou ochotni nám naslouchat 6 Náš recept na cestu z krize 7 Soudržná společnost důvěry Rodinná politika přátelská dětem 10 Vzdělání a výchova

Více

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů

Analýza českého zdravotnictví. Lékařský odborový klub svaz českých lékařů Analýza českého zdravotnictví 2010 Analýza českého zdravotnictví Lékařský odborový klub svaz českých lékařů V Praze dne 31. 8. 2010 Obsah Shrnutí... 4 Úvod... 5 1. Odměňování lékařů... 7 1.1. Nové výzvy

Více

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011

ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 ZDRAVOTNĚ POJISTNÝ PLÁN VŠEOBECNÉ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY ČESKÉ REPUBLIKY PRO ROK 2011 Předkladatel: Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky kód pojišťovny: 111 Říjen 2010 OBSAH: strana 1. ÚVOD 4 2.

Více

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR

INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR INFORMACE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČR I. Harmonogram reformních opatření II. Fáze 1: Reforma institucí 1. Stabilizační opatření 2. Veřejné zdravotní pojištění 3. Zdravotní služby a systém vzdělávání

Více

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění

Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Diplomová práce Poskytování a úhrada zdravotní péče ze zdravotního pojištění Michaela Vetterlová 2008/2009 Prohlašuji,

Více

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny

VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny 2010 VOLEBNÍ PROGRAM Volby 2010 DO Poslanecké sněmovny Odpovědní jdou s námi 28. A 29. května Leoš Heger Královéhradecký kraj Pavel Severa PardubickÝ kraj Ladislav Jirků Vysočina Anna Putnová Jihomoravský

Více

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi

PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009. JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi PROGRAM pro volby do Poslanecké sněmovny ČR 2009 JISTOTY pro lidi, NADĚJE pro naši zemi Svoboda Spravedlnost Solidarita Vážení občané, hlavním cílem politiky sociální demokracie je kvalita života každého

Více

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR

Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Návrh systémových změn veřejného zdravotního pojištění v ČR Svaz zdravotních pojišťoven ČR 2005 Brno, 21.4.2005 1. Úvod 2. Opatření k finanční stabilizaci systému 3. Definice potřebného objemu nabídky

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI

PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI PROGRAM ZMĚNY A NADĚJE LEPŠÍ BUDOUCNOST PRO OBYČEJNÉ LIDI www.cssd.cz Milí spoluobčané, předkládáme vám volební program České strany sociálně demokratické pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České

Více

Reforma zdravotnictví

Reforma zdravotnictví Reforma zdravotnictví Reformní zákony postup schvalování Malá novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění Reformní zákony postup schvalování Zákon o zdravotních službách a podmínkách

Více

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013

PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA. Říjen 2013 PROJEKT HEZR 2013 PROJEKT HEZR HODNOCENÍ EKONOMICKÝCH A SOCIÁLNÍCH OPATŘENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ VÝSLEDKY 18. KOLA Říjen 2013 Výsledky 18. kola projektu HEZR (Projekt hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví)

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Občan v síti. dialogem k reformě 12/2010. Letošní zdravotnictví ovládl. volné fórum

Občan v síti. dialogem k reformě 12/2010. Letošní zdravotnictví ovládl. volné fórum dialogem k reformě Občan v síti Letošní zdravotnictví ovládl klid, vídaný zhusta před bouří. Jízdou ve vyjetých kolejích se dále zvýraznily jeho chronické neduhy a svá polínka si přikládá hospodářská a

Více

Práva a povinnosti pojištěnců v systému veřejného zdravotního pojištění

Práva a povinnosti pojištěnců v systému veřejného zdravotního pojištění Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Katedra právních oborů, řízení a ekonomiky Bakalářská práce Práva a povinnosti pojištěnců v systému veřejného zdravotního pojištění

Více

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr.

Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů. MUDr. Reforma? Ne, jen experiment v zájmu vlastníků zdravotních pojišťoven a zdravotnických řetězců na úkor pacientů i lékařů MUDr. Milan Kubek Experiment prosazovaný silou Zdravotnictví funguje proč tedy ten

Více