Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1"

Transkript

1 Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1 Roztokách Václav GIRSA, Miloslav HANZL 1 V zahradû skrytá drobná stavba ateliéru Zdenky Braunerové, souãást areálu Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy, je spjata s Ïivotem a dílem proslulé ãeské malífiky, která si ateliér sama navrhla a nechala postavit v letech Pfies komorní rozmûry a venkovskou prostotu je objekt velmi hodnotnou památkou, svûdkem intenzivního spoleãenského a kulturního dûní v prvních desetiletích 20. století. 3 Pro vefiejnost nepfiístupná, témûfi zapomenutá stavba byla od druhé poloviny 70. let 20. století po pfiiãlenûní areálu Braunerova ml na ke Stfiedoãeskému muzeu aï do nedávné doby vyuïívána nejdfiíve jako dílna, poté jako souãást kanceláfiského provozu muzea. Zámûr rehabilitace této cenné stavby uzrával dlouhá léta. Uchopit pfiíleïitost a obnovit ateliér v pûvodní podobû formou instalovaného objektu bylo o to lákavûj í, Ïe v znamná ãást hmotného odkazu Zdenky Braunerové (obrazy, korespondence, dobové fotografie, nábytek ãi pfiedmûty z osobního i rodinného vlastnictví) byla trvale soustfiedûna právû ve sbírkách a depozitáfiích Stfiedoãeského muzea, navíc stavební podstata ateliéru nebyla zásadnû naru ena. KvÛli obecnû velmi komplikovan m podmínkám pro existenci kulturních institucí a v pfiípadû Stfiedoãeského muzea i s ohledem na rozsah spravovaného majetku a nároãnost péãe o rozlehl stavební fond se podafiilo dát zámûru pevnûj í obrysy a naplánovat zahájení pfiípravy obnovy ateliéru teprve v roce V momentû, kdy byly zaãátkem roku 2002 zapoãaty práce na studii obnovy i na pfiípravû vnitfiní expozice ateliéru Zdenky Braunerové vãetnû úvah o rozsahu a formû potfiebného zkultivování bezprostfiedního okolí stavby uvnitfi areálu Braunerova ml na, nemohl nikdo ani ve snu pfiedvídat, jak dramatickou se stane tato akce a s jak sloïit mi problémy se bude zapotfiebí pot kat v následujících tfiech letech. Slovo znovuzrození v názvu tohoto pfiíspûvku není Ïádnou nadsázkou ãi neopodstatnûnû nabubfielou formulací. Ani tak nemûïe zdaleka vystihnout v e, co následovalo. Obr. 1. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Dobov snímek vnitfiku ateliéru pfied rokem (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) Obr. 2. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Dobov snímek vnitfiku ateliéru s galerií a schodi tûm do podkroví pfied rokem (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) 1 Pfiíspûvek vûnují autofii Petru VaÀkovi, kter citlivû restauroval dfievûné prvky a s obûtavostí zaji Èoval v robu nov ch truhláfisk ch v robkû, ale závûru akce se jiï bohuïel nedoãkal. âest jeho památce. 2 Objekt silnû pfiipomínající venkovskou chalupu byl vystavûn na zv ené podnoïi podle tehdej ích poïadavkû stavebního úfiadu tak, aby vlastní interiéry ateliéru byly bezpeãnû chránûny pfied povodnûmi, jejichï v skyt zde byl ãast a jichï se obávala i Zdenka Braunerová. 3 Podrobnûji o historii ateliéru Zdenky Braunerové a o jejím Ïivotû viz: Marcela Á INKOVÁ, Miloslav VLK: Zdenka Braunerová ( ), Ateliér historie, stavba, expozice, Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy, Roztoky

2 2 9

3 Obr. 3. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové v roce (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) Obr. 4. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové od jihu, pfied rokem (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) Obr. 5. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové od jihov chodu, duben (Foto Jifií Bayer) Obr. 6. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Ukázka z projektu obnovy, pfiíãn fiez a severov chodní pohled, (GIRSA AT, s. r. o.) 10

4 Obr. 7. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Ukázka ze studie obnovy. e ení úpravy prostranství nástupu do ateliéru, star stav a návrh, (GIRSA AT, s. r. o.) Obr. 8. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Ukázka z projektu obnovy, pûdorys zv eného pfiízemí, (GIRSA AT, s. r. o.) Obr. 9. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Skica zamûfiení rozvilinového závûsu z podrobné inventarizace prvkû, (GIRSA AT, s. r. o.) Obr. 10. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Rozvilinov závûs po restaurování. (GIRSA AT, s. r. o.) 11

5 PovodeÀ V srpnu roku 2002, tûsnû pfied dokonãením studie obnovy, zasáhly zemi katastrofální povodnû. Areál Stfiedoãeského muzea v Roztokách byl postiïen v tragickém rozmûru a s fatálními dûsledky, z nichï nûkteré se nepodafiilo odstranit do dne ní doby a jejich náprava bude trvat zfiejmû je tû fiadu desetiletí, pfiiãemï mnohé ztráty jsou nenahraditelné. V neuvûfiitelném rozsahu byl zatopen zámek a ve keré budovy zámeckého areálu minimálnû aï do úrovnû prvního patra, stejnû tak jako v echny objekty areálu Braunerova ml na. Z ateliéru Zdenky Braunerové vyãnívala nad vodní hladinu pouze horní ãást ateliérového okna a stfiechy. Tragická situace, provázená znaãn mi kulturními a materiálními ztrátami, kladla vysoké nároky na v echny, ktefií byli v centru tûchto nepfiedstaviteln ch událostí. 4 To v ak není tématem tohoto pfiíspûvku. Navzdory mimofiádnû svízeln m provozním podmínkám Stfiedoãeského muzea soubûïnû s vyklízením celého areálu po povodni, odstraàováním havárií a záchranou cenného zafiízení i mobiliárního fondu, které trvalo fiadu mûsícû pokraãoval bez prûtahû i zámûr obnovy ateliéru. Prakticky bez zdrïení byly zahájeny práce na projektové pfiípravû obnovy objektu samého i venkovních úprav. 5 Pro dal í existenci ateliéru byla zásadnû dûleïitá pfiedev ím rozvaha a neukvapenost prvotních opatfiení. Ta se prom lela bezprostfiednû po opadnutí vody a následnû provádûla na- tûstí s velk m rozmyslem. Objekt po vyklizení zcela zdevastovaného vnitfiního zafiízení nebyl neuváïenû zcela odstrojen (zbaven v ech omítek, násypû, podlah, v plní a detailû), tak jak se to v obdobn ch pfiípadech nezfiídka praktikovalo. Po kození vodou, kontaminace a pína svádí v mnoh ch pfiípadech k pfiecenûní devastace a k podcenûní reáln ch moïností záchrany. Po urychleném vyklizení s trval m vûtráním a vysou ením konstrukcí byly bez odkladu ãásteãnû uvolnûny pûvodní prkenné podlahy tak, aby mohly postupnû v celé plo e vãetnû zásypû vysychat. Následnû byla prkna oãíslována, rozebrána a uloïena nejdfiíve v objektu, potom mimo nûj se zaji tûním vhodn ch vlhkostních podmínek. Díky rychlé reakci se podafiilo prakticky v celém rozsahu pûvodní podlahy zachránit a pfii obnovû opût vrátit, pfiiãemï také násypy zûstaly po vyschnutí a chemickém o etfiení na místû bez vybírání. Originální truhláfiské v robky, byè v nûkter ch pfiípadech znaãnû po kozené promáãením, nebyly pau álnû odstrojeny a vyvezeny na skládku, ale pouze oãi tûny a bezpeãnû uloïeny. Teprve po vyschnutí a s odstupem se rozhodovalo, které prvky je reálné opravit a kde je nezbytné pfiikroãit k v mûnû. Stej- Obr. 11. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni, (Foto Václav Girsa) Obr. 12. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové pfii povodni, srpen (Foto Jifií Pekárek) Obr. 13. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. V souvislosti s obnovou pûvodního stavu bylo dodateãnû vloïené schodi tû s galerií zru eno, (Foto Václav Girsa) 4 Pfii této pfiíleïitosti je nutné vzdát hold paní fieditelce Mgr. Evû Bala tíkové i v em pracovníkûm Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy za velkou stateãnost pfii odstraàování katastrofálních následkû povodnû. 5 Investorem akce bylo Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy zastoupené paní fieditelkou Mgr. Evou Bala tíkovou, pfiiãemï technick dozor investora vykonával stavitel Miloslav Kuliãka. Studii obnovy objektu i venkovních úprav stejnû jako projektovou dokumentaci zpracoval GIRSA AT, s. r. o. Ateliér obnovy a konzervace historick ch staveb. Autofii: Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Daniela Javorãeková; spolupráce: Jaroslav Svûrek (projekt venkovních úprav) a Vítûzslava Ondfiejová (sadovnické úpravy). Pfied zahájením prací na projektu bylo provedeno zamûfiení objektu a podrobná inventarizace prvkû jako dûleïit koncepãní a kontrolní materiál. 6 Vyklízení objektu a pfiedbûïná opatfiení v dohodnutém rozsahu provádûli pfieváïnû pfiímo pracovníci muzea pod vedením stavitele Miloslava Kuliãky. Finanãní pomoc z prostfiedkû Stfiedoãeského kraje byla v tomto pfiípadû velmi efektivnû zúroãena. 12

6 nû ohleduplnû bylo pfiistupováno k omítkám. Vnûj í pûvodní vápenné omítky, dochované v horních partiích exteriéru, byly z vût í ãásti ponechány, pfiiãemï zdivo bylo urychlenû zbaveno omítek novodob ch, silnû nastaven ch cementem, které ve spodní ãásti stavby bránily vysychání zdiva. Ve keré pûvodní vnitfiní vápenné omítky vãetnû zbytkû jednoduché v malby byly zbaveny dodateãn ch disperzních pfiemaleb a zachovány, pfiestoïe silné promáãení a kontaminace svádûla k jejich okamïitému a celkovému odstranûní. lo o klíãová rozhodnutí, do znaãné míry riskantní, která se v ak rozhodnû vyplatila. 6 Obnova objektu Vzhledem k v e uveden m událostem a zejména k následn m komplikacím s dodavatelsk m zaji tûním 7 byly vlastní práce na obnovû zahájeny se zpoïdûním. Opakované oddalování plánovaného poãátku stavební ãinnosti v ak pfies v echny peripetie poskytlo urãité v hody, neboè prodlouïilo dobu potfiebnou k vysychání masivnû promáãen ch konstrukcí objektu. V rámci dal í obnovy, která probíhala v letech , bylo nezbytné pfiedev ím eliminovat fiadu novûj ích úprav pûvodem pfieváïnû z doby pováleãné ãi z období posledních tfiiceti let. Bylo odstranûno dodateãné zabednûní verandy a zru eno propojení s pavlaãí. Sejmuto bylo také palubkové podbití stropu na verandû a otevfien pohled do krovu. Odbednûn byl i prostor pod verandou, kde, jak se zjistilo, zûstala zachovaná je tû pûvodní konstrukce. Bylo obnoveno pûvodní zábradlí z latí a nástup na verandu strm m Ïebfiíkov m schodi tûm. Opravena a doplnûna byla dfievûná konstrukce verandy i vykonzolované pavlaãe s tím, Ïe se zru ilo dodateãné propojení obou stfiech. Z fasády byly odstranûny nepûvodní bezpeãnostní mfiíïe, kované i svafiované z betonáfisk ch profilû. Hlavní ateliérové okno a okno salonku byly provedeny formou rekonstrukce podle historick ch dokladû s odpovídajícím ãlenûním a fie ením podrobností. 8 Konstrukce krovu, byè z velké ãásti nepûvodní, byla opravena a stfiecha obnovena pfieloïením protfiídûn ch stávajících bobrovek, doplnûn ch z vût í ãásti druhotnû pouïitou krytinou, získanou odstrojením star- ích staveb. 9 S tradiãními detaily a podle star í fotodokumentace byly provedeny úpravy kontaktu stfiechy s prûãelím, lemování okrajû stfiechy prkny, úprava komínû, stfie ního vik fie i znovuosazení hrotnic s kohoutem a cibulkou. Opravené fasády byly opatfieny vápenn m nátûrem v tlumeném okrovém odstínu podle vyhodnocení nálezové situace. Obr. 14. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. Detail promáãeného trámového stropu v salonku, (Foto Václav Girsa) Obr. 15. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. Detail zkrouceného obloïení dfievûné zárubnû, (Foto Václav Girsa) Obr. 16. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. Promáãené stûny interiéru hlavního prostoru, (Foto Václav Girsa) 7 Pfii v bûrovém fiízení k získání nejvhodnûj ího zhotovitele prací nebyla bohuïel upfiednostnûna kritéria, která garantují v bûr takové stavební firmy, jeï disponuje trval m odborn m zázemím v jednotliv ch profesích a je schopna prokázat zku enosti z obdobnû nároãn ch a specifick ch akcí. To se v prûbûhu akce negativnû projevilo fiadou organizaãních problémû, ãetn mi komplikacemi a ve svém dûsledku i nav ením finanãních nákladû. Kvalita prací byla dodrïena jen díky spolehlivosti a obûtavosti v ech subdodavatelû umûleckofiemesln ch ãi fiemesln ch prací i nároãnûj ímu autorskému a technickému dozoru. 8 Obnova pûvodního ãlenûní a proporcí ateliérového okna byla navr- Ïena podle dobov ch fotografií, pfiiãemï s ohledem k potfiebû zaji - tûní odpovídajícího prostfiedí pro expozici bylo nezbytné ateliérová okna s jednoduch m zasklením doplnit vnitfiními kfiídly. 9 Za vstfiícné zaji tûní dodávky kvalitní star í pálené krytiny patfií podûkování panu Tomá i Hladíkovi z firmy Tobos, která provádûla pokr vaãské práce. 13

7 17 18 Úprava dispozice s návratem k pûvodní situaci (salonek a ateliér v prvním nadzemním podla- Ïí, tzv. palanda ve zbytkové ãásti v podkroví) vyïadovala podrobnou identifikaci prvotního stavu a dodateãn ch zásahû in situ a soubûïnû i studium historick ch pramenû písemn ch i obrazov ch. Zejména bylo nutné obnovit pûvodní transparentnost prostorov ch souvislostí mezi interiérem ateliéru a podkrovní místností. Dvouramenné modfiínové schodi tû s vysunutou pavlaãí nad vstupem do ateliéru ze salonku, které pocházelo z poslední adaptace, bylo demontováno, coï umoïnilo obnovit po vybourání dodateãné zazdívky ve vy í úrovni pûvodní nástup do podkroví. V souvislosti s rekonstrukcí strmého pfiímoãarého schodi tû byla podél vnitfiního líce severní obvodové stûny znovu osazena dle pûvodního stavu i úzká galerie s laèov m zábradlím. Odstranûní dodateãné boãní plenty z komínového tûlesa umoïnilo nejen posunout do pûvodní polohy dvefie spojující ateliér se salonkem, ale obnovit také situaci v horní ãásti. Zde byl po vybourání dodateãné dûlicí pfiíãky opût uvolnûn irok prûhled z podkrovní místnosti do vlastního ateliéru. V rámci obnovy interiéru byly opraveny dvefie, okenice a trámové stropy salonku, ateliéru i podkrovní místnosti s návratem k originální barevnosti a povrchové úpravû. 10 Souãástí úprav interiéru salonku byla i rekonstrukce zaniklého tûlesa krbu, které bylo znovu postaveno formou rekonstrukce pfiedev ím podle dobov ch fotografií, neboè z jeho tvarového fie ení na místû se podafiilo identifikovat minimálnû stop s v jimkou pfiesné polohy a v ky topeni tû. 11 Nároãn m úkolem bylo vûrohodné skloubení barevného fie ení exteriéru (fasády, dfievûné konstrukce pavlaãí) a jednotliv ch vnitfiních prostor (v malby stûn, barevná úprava stropû, truhláfisk ch v robkû, podlah a podobnû), neboè barevn koncept byl osobit m projevem malífiky, která navíc fiadu úprav provádûla osobnû. DÛleÏitou roli proto sehrály jak poznatky získané na místû (prûzkumy pûvodní barevnosti u jednotliv ch druhû v robkû), tak i dobov obrazov a písemn materiál, v první fiadû v ak vzácné obrazy samotné Zdenky Braunerové, zachycující malebná zákoutí ateliéru vãetnû zafiízení a doplàkového vybavení v dobách jeho plné slávy. Venkovní úpravy Souãasnû se stavební obnovou probíhaly pfiípravy muzejní instalace, koordinace a fie ení nezbytn ch návazností vãetnû dojasàování budoucího provozního reïimu instalované památky. SoubûÏnû s postupn m sestavováním expozice v ateliéru byly zahájeny úpravy jeho venkovního prostfiedí s cílem zkultivovat alespoà okolí stavby a vstupní ãást prostranství areálu Braunerova ml na. Od dob, kdy zde pob vala Zdenka Braunerová, se mnoho zmûnilo. Zmizel sad, v jehoï stínu byl tajuplnû zarostl ateliér uschován, k hor ímu se promûnilo i romantické okolí, typické pro Roztoky na pfielomu 19. a 20. století. V bezprostfiední blízkosti ateliéru byl v 70. letech minulého století vystavûn provozní objekt s bytovou jednotkou, v zadní ãásti Obr. 17. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), obnoven ateliér Zdenky Braunerové od jihozápadu pfied dokonãením úprav okolí, (Foto Václav Girsa) Obr. 18. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Partie nástupu do ateliéru po dokonãení venkovních úprav, (Foto Václav Girsa) Obr. 19. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po dokonãení obnovy, (Foto Vûroslav krabánek) Obr. 20. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Pohled do instalovaného interiéru salonku s rekonstrukcí krbu, (Foto Vûroslav krabánek) 10 Zdenka Braunerová se zálibou k staroïitnostem vyuïívala k ustrojení oken a dvefií bohatû zdoben ch cínovan ch barokních kování (trnû, rohovníkov ch závûsû u oken, bohat ch rozvilinov ch závûsû, zástrãí i krabicov ch zámkû u dvefií), které obzvlá tû vynikly jako exponáty na podkladu zelen ch nátûrû. 11 Malífiskou v zdobu boãních obkladû krbového tûlesa vãetnû dekorativní v zdoby stûny nad krbem i reprodukci zelené v malby soklu v salonku provedla citlivû restaurátorka akad. mal. Zlatica Dobo ová z Roztok u Prahy. 12 V rámci ãetn ch diskusí (vïdy podnûtn ch, neboè v mûna názorû je potfiebná pro hledání nejvhodnûj ího, dobfie rozmy leného fie ení) do lo pfii precizování podoby venkovních úprav v závûru akce k polemice o vhodnosti uïití plaàkového oplocení, neboè se jednalo o motiv doloïen aï na fotografii z 50. let 20. století. Dilema spoãívalo v tom, zda je i v tomto pfiípadû správné upfiednostnit poctivou snahu o návrat k pûvodnímu fie ení (ateliér byl v dobû ob vání Zdenkou Braunerovou volnû usazen do prostoru vzrostlého ovocného sadu), av ak s nemoïností úãinnû korigovat negativní dûsledky celkové promûny prostfiedí, charakteristického kromû jiného fádní rozlehlostí. Druhou moïností bylo do urãité míry slevit v této pfiísnosti (mnoho vûcí se zde jiï nedá vrátit zpût) a usilovat o evokaci 14

8

9 pozemku Braunerova ml na vyrostla nevzhledná krabice centrální kotelny s vysok m komínem, plochu trávníkû a pû in zabraly asfaltované povrchy pfiíjezdové komunikace a míst potfiebn ch pro parkování vozidel. Za sto let se zde zkrátka natolik nevratnû zmûnila situace a vzhled prostfiedí, Ïe jiï nebylo moïné uvaïovat o obnovû pûvodního stavu. Reálné byly tedy pouze takové úpravy, které by jednoduch mi prostfiedky zkultivovaly prostfiedí a zároveà ãásteãnû eliminovaly dodateãné, alespoà nejvíce ru ivé zásahy. Podíl zpevnûn ch ploch byl redukován a asfaltov povrch nahrazen kamennou dlaïbou z kostek a odsekû. Nepfiíznivé pûsobení kubického objektu jiï nefunkãní kotelny bylo ponûkud ztlumeno zbouráním komínu a zakrytím stavby jednoduchou sedlovou stfiechou. OdtûÏena byla ãást zarostlé haldy sutû, která pfied desetiletími vznikla mezi budovou ml na a kotelnou. Okolí ateliéru bylo vizuálnû zmûkãeno roz ífiením travnaté plochy s pískov mi pû inami a doplnûním vzrostlé vegetace, jejíï zaloïení bylo koncipováno v návaznosti na pûvodní situaci (obnova ovocného sadu). KvÛli nutnosti naru it pfiíli nou transparentnost a neosobní rozlehlost volné plochy s nezakrytou solitérní stavbou obnoveného ateliéru byla kolem budovy osázena vzrostlá vegetace a zároveà ãást zahrady oddûlena plaàkov m oplocením. 12 Tyto úpravy spolu s v sadbou popínavé zelenû a kefiovou vegetací snad ãasem pfiispûjí k podpofiení atmosféry venkovského prostfiedí a k návratu pfiíhodn ch mûfiítkov ch vztahû i ztracené intimity. Expozice ateliéru Îivotní dráha Zdenky Braunerové, její dílo i ir í kulturní pfiesah pûsobení její osobnosti jsou pevnû spjaty s Roztokami, pfiiãemï právû ona drobná stavba skromného ateliéru byla bezpochyby tûïi tûm tohoto pûsobení, místem tvorby i pravideln ch setkání fiady umûlcû a v znamn ch osobností doby, ktefií ateliér Zdenky Braunerové ãasto nav tûvovali. Proto je velmi zásluïné, Ïe si autorsk t m Stfiedoãeského muzea 13 vytkl pfii sestavování expozice za cíl vma- ximální mífie revokovat pûsobivou atmosféru prostfiedí, v nûmï osobitá ãeská malífika Ïila a které mûlo v znamné postavení v ãeském kulturním dûní. Bohaté zdroje autentick ch materiálií a historick ch pramenû byly díky pfiesvûdãivé koncepci maximálnû vyuïity a kvalitnû zhodnoceny. Citlivou historickou instalací, kde pfievaïuje rozsáhl soubor originálû (obrazy, grafiky) jemnû doplnûn mnoïstvím osobních ãi rodinn ch pfiedmûtû i vûrohodn ch dobov ch doplàkû (nábytku, textilního materiálu, osvûtlení a podobnû), vznikla bezpochyby mimofiádnû kultivovaná, v na ich podmínkách ojedinûle zdafiilá, silnû pûsobivá expozice. Ta se vymyká svou kvalitou z produkce v stavnicky pojat ch, didakticky neosobních muzejních instalací ãi nudn ch ambiciózních modernistick ch kreací, jak je zaznamenáváme v ãetn ch banálních variacích v na ich muzeích, hradech a zámcích. To v e vzniklo s entuziasmem a v neb vale krut ch podmínkách. Závûr Vleklá stavební obnova byla dokonãena v záfií roku a celá akce byla zavr ena úpravami okolí koncem kvûtna roku 2005, 15 kdy byl ateliér Zdenky Braunerové zpfiístupnûn pro vefiejnost. 16 PfiestoÏe v tomto pfiíspûvku popisujeme ateliér Zdenky Braunerové jako velmi v znamnou památku, coï jistû nelze zpochybàovat, stojí na závûr za struãné pfiipomenutí i skuteãnost, Ïe objekt není zapsán v seznamu nemovit ch památek. Nekonstatujeme to jako nûjakou v tku ãi apel k okamïité nápravû. Pfiipomínáme tuto skuteãnost jen proto, Ïe tím vyjadfiujeme pfiesvûdãení, Ïe ze v eho, co jsme zdûdili po sv ch pfiedcích (a z ãeho tolik stále zbyteãnû ztrácíme), toho stojí za na i pozornost a péãi tisíckrát více, neï se vejde do jakéhokoliv oficiálního seznamu. Ten stejnû sám o sobû neposkytuje záruku ochrany hodnot ani kultivovan pfiístup, nejsou-li nablízku lidé vzdûlaní, ohleduplní, citliví, ale souãasnû stejnû tak houïevnatí a intenzivnû zaujatí v prosazování sv ch a zároveà v eobecnû prospû n ch vizí. 21 Obr. 21. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Detail obnoveného krbu v salonku, (Foto Vûroslav krabánek) venkovské atmosféry s pouïitím nejen zcela pûvodních a doloïen ch prostfiedkû, ale i tûch dodateãnû navrstven ch, zejména pokud jsou z dûvodû rozãlenûní prostoru velmi pfiíhodné a posilují pfiirozen m zpûsobem malebnost celkového obrazu. Nejspí e teprve ãas potvrdí, které fie ení bylo správnûj í. V dané situaci, kdy vysazená, zatím skromná zeleà je tû neplní svoji funkci, je motiv oplocení bezpochyby pfiínosem. 13 Stálou expozici Ïivota a díla Zdenky Braunerové vytvofiil a na koncepci obnovy spolupracoval autorsk t m Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy: Mgr. Eva Bala tíková, Mgr. Ivana Kubeãková, Mgr. Marcela á inková, PhDr. Miloslav Vlk. 14 Dodavatel obnovy objektu: Restama, spol. s r. o., íãany u Prahy (stavbyvedoucí J. Joná ); subdodavatelé: Firma Hoblinka Petra VaÀka z Prahy (truhláfiské práce), kovárna pánû Plaãka a Rádla v Praze (kováfiské práce), firma Tobos pana Tomá e Hladíka z Pardubic (pokr vaãské a klempífiské práce), firma EL-CHA pana Charváta z Prahy (elektronické poïární a zabezpeãovací systémy), pasífiství Houska a Douda z Bu tûhradu (svítidla), vápenné nátûry v poïadovan ch odstínech namíchal a dodal Ing. arch. Jan Bárta (AQUA Praha). 15 Dodavatel venkovních úprav: firma Risl, s. r. o., z Hostivice, firma Pastyfiík, s. r. o., z Roztok u Prahy, firma TREES ze Statenic (zahradní úpravy a v sadby rostlin), Pavel Îitn z Bfiezinky (kováfiské práce). 16 Slavnostní otevfiení ateliéru Zdenky Braunerové a jeho stálé expozice se uskuteãnilo dne 30. kvûtna 2005 za úãasti hejtmana Stfiedoãeského kraje pana Ing. Petra Bendla. 16

10 22 Obr. 22. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Pohled do instalovaného interiéru hlavního prostoru s prûhledem do podkrovní místnosti, tzv. palandy, (Foto Vûroslav krabánek) 17

11 23 Obr. 23. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Pohled do instalovaného interiéru hlavního prostoru s obnovenou galerií a schodi tûm do podkrovní místnosti, (Foto Vûroslav krabánek) 18

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů

Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû. inliko Montované vestavky do halových objektů Kanceláfi na správném místû snadno, rychle a ãistû inliko Montované vestavky do halových objektů Získejte nový prostor pro člověka i techniku Montované vestavky do halových objektů inliko vyrábí firma

Více

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky

zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky zastávkové pfiístfie ky sportovní pfiístfie ky classic Klasicky tvarovan pfiístfie ek dokonal ch proporcí a vysoké stability. Promy len systém podpûr nese pfiekvapivû rozmûrnou stfiechu s dvûma moïnostmi

Více

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz

KVùTA. KVùTA V ZDENA 8. www.azwood.cz Jsou konstruovány jako stavebnice z panelû (základní ífikov modul 120 cm) a dal ích konstrukãních prvkû. Impregnované podkladní hranolky jsou pfiipevnûny k základové desce ocelov mi kotvami, palubková podlaha

Více

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky

Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1. Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 1 Znaãková okna z profilû REHAU pro úspû né stavebníky Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 2 Znackova_okna 8.3.2002 9:08 Stránka 3 Klid, pohoda a odpoãinek - samozfiejmost

Více

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny

Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Rozhovor s Dagmar Havlovou o du i Lucerny Lucerna vznikla jako místo soustfieìující spoleãenské, kulturní a zábavní aktivity pod jednou stfiechou, a to zfiejmû jako jeden z prvních pfiíkladû svého druhu

Více

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém

Platon Stop. Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy. n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût í komfort PODLAHY. Systém PODLAHY Systém Platon Stop Úãinná ochrana pro dfievûné a laminátové podlahy Platon Stop Optimal pro dfievûné lepené podlahy Platon Stop Original pro plovoucí podlahy n Úspora penûz n Vût í ochrana n Vût

Více

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce

III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû. 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce nahrada_mzdy_zlom(3) 22.12.2010 15:21 Stránka 84 III. Kontroly dodrïování reïimu práce neschopn ch zamûstnancû 14. Co je reïim doãasnû práce neschopného poji tûnce ReÏim doãasnû práce neschopného poji

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2014/2015 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2014 schválil s úãinností ode dne 1.

Více

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler

Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Zpráva ze semináře v ČESKÉM KRUMLOVĚ: KA4 Zpracoval: Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler Popis podpořené činnosti: Restaurátorský přístup v péči o autentické památky, seminář

Více

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví

Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Co je dobré vûdût pfii zateplování podkroví Jaká bude pouïita podstfie ní difúzní (paropropustná) fólie Jaké vlastnosti má pouïitá tepelná izolace Jaká a jak bude namontována parozábrana (fólie pod vnitfiním

Více

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz

Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz Informace o stabilizaci interiérû královského paláce hradu Bezdûz Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOINOVÁ Obr. 1. Bezdûz (okres âeská Lípa), státní hrad. Celkov pohled na hrad a vnûj í prûãelí

Více

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ

ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ ROKA-TOP STARÁME SE O VA E POHODLÍ KOMPLETNù Z JEDNÉ RUKY Déle jak deset let je na trhu osvûdãená roletová schránka ROKA THERM. Né vïdy je moïnost vyhovût pfiání a zakomponovat pfiekladové schránky do

Více

k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA Pokud není uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo Solafi.

k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA Pokud není uvedeno jinak, je autorem fotografií Milo Solafi. K souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb 1 Milo SOLA 1 2 Název pfiíspûvku by mohl b t chápán jako poznámky k souãasnému názoru na obnovu fasád historick ch staveb, ale na místû je spí e

Více

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY

PRÒMYSLOV DEFERR. PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku. FILTRAâNÍ KOLONY PRÒMYSLOV DEFERR PrÛmyslov sloupcov filtr k odstranûní Ïeleza a hofiãíku Pitná voda nesmí obsahovat více neï 0, mg/l Ïeleza a 0,05 mg/l hofiãíku. Pro technologické vyuïití vody mohou b t tyto limity dokonce

Více

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola

zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola zahrazovací sloupky ochranné mfiíïe ke sromûm stojany na jizdní kola s-sloupky Sloupky s ocelov m zinkovan m tûlem a zakonãením z litého hliníku stejnû jako varianty celoocelové netrpí kfiehkostí a pfiiná

Více

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS

Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS Kancelář podle Vašich představ..? katalog kancelářského nábytku HOBIS HOBIS Standard Stolové řady Základní řada Laminové podnože Vedení kabeláže Stolové desky 25 mm Hrany ABS tfie eà/ãerná tfie eà/hliník

Více

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM

Ocel v architektufie JANISOL SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM SYSTÉMY SYSTÉMY OCELOV CH PROFILÒ PRO DVE NÍ A OKENNÍ KONSTRUKCE S P ERU EN M TEPELN M MOSTEM Tímto systémem profilû (stavební hloubka 60 mm) lze velmi rychle a hospodárnû zhotovit jedno- a dvoukfiídlé

Více

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004

pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 805 Strana 805 Vûstník právních pfiedpisû Královéhradeckého kraje âástka 7/2004 pfiíloha C,D 755-838 29.3.2005 16:13 Stránka 806 âástka 7/2004 Vûstník právních

Více

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004

ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 ÚSPORY ENERGIÍ V PANELOVÝCH DOMECH ŘÍJEN 2004 Obsah 1. Úvod do problému 2. Historie panelové v stavby 3. Souãasn technick stav panelov ch domû 4. Energetická nároãnost panelové stavby 5. Specifikace soudob

Více

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky

Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment. pro obchodníky Ponofite se s námi pro perly do Va eho oddûlení barev! Kompletní sortiment pro obchodníky Platnost od: 01. 02. 2008 VáÏen zákazníku, právû jste otevfiel nové vydání na eho katalogu urãeného pro maloobchod

Více

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí

DS-75 JE TO TAK SNADNÉ. kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 JE TO TAK SNADNÉ kombinace produktivity v estrannosti a pohodlí DS-75 OBÁLKOVÁNÍ JE TAK SNADNÉ Pracujete v prostfiedí, kde je zpracování zásilek klíãová otázka? Kompaktní obálkovací stroj má mnoho

Více

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii:

wedi To je ono wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m Z jedné udûlej tfii: wedi Sanoasa wedi Novinka 2004 to je wellness do soukrom ch koupelen Díky esti parním sprchov m koutûm z programu wedi Sanoasa, které je moïno obloïit obklady, se z wellness my lenky stává ãistû soukromá

Více

Asfaltové indele Isola

Asfaltové indele Isola Asfaltové indele Isola Návod ke kladení 04/05 IP-CZ ZpÛsob pokládky indele se stejn m v kov m pfiekrytím pro v echny sklony stfiechy Suché a zdravé domy V eobecná doporuãení Dfievûné bednûní Pro tuto krytinu

Více

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele

Grafick manuál znaãky. Odkaz na zfiizovatele Grafick manuál znaãky Odkaz na zfiizovatele Obsah Úvod 1 Znaãka 2 Základní barevná varianta 2.1 Inverzní barevná varianta 2.2 âernobílá pozitivní varianta 2.3 âernobílá inverzní varianta 2.4 Grafická definice

Více

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz

LAND ROVER ASSISTANCE. www.land-rover.cz LAND ROVER ASSISTANCE www.land-rover.cz V eobecné podmínky pro poskytování sluïeb LAND ROVER ASSISTANCE (dále v textu jen VP ) Zavolejte nám, v nouzi vás nenecháme! Nonstop Land Rover Assistance 24 hodin

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Stfiední odborné uãili tû Jifiice,. p. o. Ruská cesta 404, Jifiice, PSâ: 289 22 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM kolní rok 2013 2014 Po projednání v Pedagogické radû dne 26. 8. 2013 schválil s úãinností ode

Více

dodavatelé RD na klíã

dodavatelé RD na klíã dodavatelé RD na klíã Ekonomické stavby, a. s. Ke KfiiÏovatce 466 330 08 Zruã u Plznû Tel.: 377 825 782 Mobil: +420 602 435 452, +420 777 743 411 e-mail: info@ekonomicke-stavby.cz www.ekonomicke-stavby.cz

Více

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice

1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice 1.8 Budoucnost manaïersk ch kompetencí v âeské republice Souãasn manaïer ví, Ïe t mová práce a nepfietrïité uãení jsou ãasto skloàovan mi moderními pfiístupy k fiízení, pfiesto se stále více izoluje od

Více

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky

Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle. OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Elegantní fie ení dispozic interiéru - snadno a rychle OMEGA 100 Montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Omega 100 Montované pfiestavitelné pfiíãky FORM-A-ROOM vyrábí firma LIKO-S

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217

www.brimak.sk brimak@brimak.sk tel.: 031 770 6116 fax: 031 770 6217 V kúpelni sa začína i končí každý náš deň. Dodáva nám rannú energiu, sviežosť, a večer nás ukľudní a pripraví na zdravý spánok. Preto je dôležité, aby naša kúpelňa vyžarovala pozitívnu energiu, ktorá Vás

Více

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna

V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA V KOPISNÁ ARCHEOLOGICKÁ MAPA 1:2 000 ÚZEMÍ âeské KONCESE V ABÚSÍRU Jaromír Procházka, Vladimír BrÛna V voj zamûfiení v kopisné mapy 1:2 000 Práce na vyhotovení archeologické

Více

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky

K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky K problematice rekonstrukce a prezentace architektonick ch památek typu tholos z období antiky Milan NESMùRÁK Prezentace antick ch monumentû je kromû primárního vûdeckého studia pfii provádûní vykopávek,

Více

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související

Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související Manuál k uïití ochranné známky âeské televize a pfiedpisy související I/1 Základní podoba logotypu, síèová konstrukce a ochrann prostor ; y ; y Ochrannou známkou âeské televize je logotyp tvofien grafick

Více

www:nuts2severozapad.cz

www:nuts2severozapad.cz PROJEKTY ROZVOJE INFRASTRUKTURY OBCE VELKÉ B EZNO Obec Velké Bfiezno pfiipravila nové projekty rozvoje infrastruktury. Ty mohla uskuteãnit díky dotaci z Regionálního operaãního programu Severozápad. V

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL.

Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. Ticho je nejkrásnûj í hudba. Ochrana proti hluku s okny TROCAL. 2 Nejde jen o ná klid, jde o na e zdraví. Ticho a klid jsou velmi dûleïité faktory, podle kter ch posuzujeme celkovou kvalitu na eho Ïivota.

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo

cena 99 Kč/189 Sk tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 RX-7 VW Brouk Golf III VW Polo 001_titulka_HOTOVO 16.11.2006 13:31 Str. 1 číslo 20 číslo 20 tuningový měsíčník číslo 20 prosinec 2006, ročník 2 cena 99 Kč/189 Sk (pro předplatitele 74 Kč) VW Golf I VW Golf II Ford Escort VW Brouk Hyundai

Více

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002

Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Obnova staveb areálu veltruského zámku po povodni 2002 Jan HOLEâEK Autory fotografií jsou Jana Hanãlová, Jan Holeãek a Jifií Mrázek. Obr. 1. Veltrusy (okres Mûlník), zámeck areál, LaudonÛv pavilon, stav

Více

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI

PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI PRAKTICKÉ POSTUPY OBNOVY A KONZERVACE STAVEBNÍHO DÍLA MINULOSTI D) VÝBAVA STAVBY D1 PODLAHY D2 OKNA D3 DVEŘE D4 KOVOVÉ PRVKY Prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa, Ing. arch. Tomáš Efler, 2011 - Okna

Více

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME

KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST. ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY. Ceny jsou uvádûny bez DPH. Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME KATALOG VÝROBKŮ PRO SKLADY, PROVOZY A DOMÁCNOST ZÁRUKA MINIMÁLNù 2 ROKY Ceny jsou uvádûny bez DPH Vá prodejce: DOPRAVU A MONTÁÎ ZBOÎÍ ZAJISTÍME Regály URSUS s velk mi policemi nosnost 300 kg na polici

Více

DaÀové pfiiznání k DPH

DaÀové pfiiznání k DPH OVÉ PŘIZNÁNÍ K DPH I str. 1 DaÀové pfiiznání k DPH Ing. Dagmar Fitfiíková, daàov poradce 94, 96, 109, 100, 101 a 108 v platném znûní (dále jen ZDPH), 40, 41 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkû,

Více

S odstupem ke konzervaci severního prûãelí hradu Pern tejn

S odstupem ke konzervaci severního prûãelí hradu Pern tejn S odstupem ke konzervaci severního prûãelí hradu Pern tejn Václav GIRSA, Miloslav HANZL, Dagmar MICHOINOVÁ 1 2 Hrad Pern tejn jako v jimeãná ukázka monumentální pozdnû gotické hradní architektury patfií

Více

Katalog produktû PRO HM

Katalog produktû PRO HM Katalog produktû PRO HM Nabídka produktû PRO HM Na e firma nabízí irokou kálu sluïeb v oblasti reklamy. Vyrábíme produkty pro podporu prodeje (promotion stánky, bannery, nosítka (pivo párky), displaye,

Více

doby v platy. dobu v platy.

doby v platy. dobu v platy. Generali penzijní fond a.s Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Penzijní plán ã. 3 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132 120 84 Praha 2 âást I Úvodní ustanovení âlánek 1 Penzijní pfiipoji

Více

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie

Okénko do zahraniãí. Zdanûní v Evropû je vy í. NadprÛmûrné mzdy. Austrálie. Belgie mezd je v JiÏní Koreji (14,1 %), Mexiku (17,3 %) a na Novém Zélandu (20,6 %). V Evropû je oproti ostatním ãlensk m zemím OECD vy í zdanûní i o desítky procent. V e prûmûrné mzdy je v ak jedna vûc, ale

Více

Kvalitní pohon garázovych vrat

Kvalitní pohon garázovych vrat POHON GARÁÎOV CH VRAT _ Made by Hörmann Kvalitní pohon garázovych vrat 5P 5P 5P BezúdrÏbová technika s ozuben m pásem - Ïádn levn fietûz jízdního kola Pfiedmontovaná vodící kolejnice - za 90 sekund pfiipravená

Více

Více prostoru pro lep í financování.

Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU Více prostoru pro lep í financování. LET NA TRHU LET NA TRHU LET NA TRHU Dimension specialista na firemní i spotfiebitelské financování Zku en a siln finanãní partner Koncern Dimension je jednou

Více

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko.

ale ke skuteãnému uïití nebo spotfiebû dochází v tuzemsku, a pak se za místo plnûní povaïuje tuzemsko. Místo plnûní pfii poskytnutí telekomunikaãní sluïby, sluïby rozhlasového a televizního vysílání a elektronicky poskytované sluïby zahraniãní osobou povinnou k dani osobû nepovinné k dani ( 10i zákona o

Více

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ

ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROKA-THERM BEZSPÁROVÉ, ENERGETICKY ÚSPORNÉ SYSTÉMOVÉ E ENÍ ROLETOVÉ SCHRÁNKY V DOBù ET ENÍ ENERGIE INTEGROVANÉ DO FASÁDY TECHNICKY ZDOKONALENÉ JISTÉ STAVEBNù-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI Rolety k ochranû proti

Více

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl

INFORMACE. Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl INFORMACE Nov stavební zákon a zmûny zákona o státní památkové péãi 2. díl Stavební fiád Stavební fiád doznal oproti úpravû v zákonû ã. 50/1976 Sb. fiady velmi podstatn ch zmûn. Obecnû platí, Ïe tûïi tû

Více

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU

Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU Text: Oldřich Hozman Foto: Profimedia.cz Ilustrace: autor Promûny domu S VNIT NÍ ZAHRADOU POKUD SE CHCI PŘIBLÍŽIT K IDEÁLU OBYTNÉHO PROSTORU, PŘEDSTAVÍM SI DŮM S VNITŘNÍ ZAHRADOU. PODVĚDOMĚ VNÍMÁM ARCHETYPÁLNÍ

Více

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie!

Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! IZOLAâNÍ SYSTÉMY Izolace pro ikmé i ploché stfiechy Od stfiechy ke stfie e s úsporou energie! Izolace pod plechovou krytinou Izolace pod zelenou stfiechou Izolace na krokvích Izolace na záklopu Izolace

Více

Termostat TH-3. Návod k obsluze

Termostat TH-3. Návod k obsluze Termostat TH-3 Návod k obsluze Termostaty fiady TH-2 jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze dvou funkcí, a to b t v provozu (vytápût) nebo b t vypnut. Termostat

Více

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka

EUR 098A TERMOSTAT. s jednoduch m ovládáním. UÏivatelská pfiíruãka EUR 098A TERMOSTAT s jednoduch m ovládáním UÏivatelská pfiíruãka OBSAH 1 ÚVOD.............................. 2 2 INSTALCE.......................... 4 3 OVLÁDÁNÍ TEPLOTY.................. 13 4 PROVOZ P I

Více

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO

DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka V PL OVÉ ZDIVO Oddíl A Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax: +420 274 877 879,

Více

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku

Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Rudné hornictví v âechách, na Moravû a ve Slezsku Obrazy z dûjin tûïby a zpracování J I Í M AJER Nakladatelství Libri Praha 2004 PhDr. Jifií Majer, CSc., 2004 Illustrations Jan âáka, Hornické muzeum Pfiíbram

Více

YTONG - Vy í komfort staveb

YTONG - Vy í komfort staveb YTONG - Vy í komfort staveb Rodinn dûm je velmi sloïit v robek, jehoï v sledné vlastnosti ovlivàuje obrovská fiada okolností. Na první pohled dva velmi podobné domy mohou sv m uïivatelûm nabízet zcela

Více

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm

OBO ve dvojité sadě GEK-K Rapid 45 a GEK-K s vrchním dílem 80 mm OBO ve dvojité sadě Rapid 45 a s vrchním dílem 80 mm Top modely OBO LFS Systémy ukládání vedení Jednoduše více místa Rapid 45 Vysokou míru flexibility poskytuje kanál pro vestavbu pfiístrojû Rapid 45,

Více

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky

Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle. GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Elegantní a cenovû pfiíznivé fie ení dispozic interieru - snadno a rychle GAMMA 75 Lehké montované přestavitelné příčky Montované pfiíãky FORM-A-ROOM, typ Gamma 75 Montované pfiestavitelné pfiíãky Gamma

Více

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014

Stfiední odborné uãili tû Jifiice. Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP. na kolní rok 2013/2014 Stfiední odborné uãili tû Jifiice Jifiice, Ruská cesta 404, 289 22 Lysá nad Labem PLÁN DVPP na kolní rok 2013/2014 Vypracoval: Ing. Pavel Gogela, metodik DVPP Schválil: Mgr. Bc. Jan Beer, fieditel koly

Více

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com).

ovládací pulty IP55 pulty Changed with the DEMO VERSION of CAD-KAS PDF-Editor (http://www.cadkas.com). pulty vnûj í rozmûry poãet pulty bez konzoly pulty s konzolou dvefií ocelov plech RAL 32 nerezové provedení ocelov plech v h pevná zadní odnímatelná pevná zadní RAL 32 stûna zadní stûna stûna 1000 600

Více

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách...

OBSAH. Úvod a podûkování... 7. Ediãní poznámka... 8. Historick v voj mûstsk ch bran... 9. Stavební rozbor mûstsk ch bran... 14. Îivot v branách... OBSAH Úvod a podûkování........................................................... 7 Ediãní poznámka............................................................. 8 Historick v voj mûstsk ch bran.................................................

Více

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe

Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Geniální uzavření: Systém OBO Quick-Pipe Tři kroky ke štěstí: Zaklapnout, vloïit, otoãit 1. Zatlačte trubku Quick-Pipe do příchytky Jednoduch úkol, protoïe trubka Quick-Pipe je optimálnû pfiizpûsobena

Více

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL

Obnova fasád zámku v. Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL Obnova fasád zámku v Lednici Zdenûk CHUDÁREK, Vratislav NEJEDL, Martin PÁCAL A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje obnovû venkovního plá tû zámku v Lednici, která se uskuteãnila v posledních tfiech letech. Dotace

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2

Mikrovlnná trouba. Návod k obsluze. Nastavení... 2 Dûtská pojistka... 2 Hodiny... 2 Mikrovlnná trouba Model ã. NN-F623 / NN-F663 / NN-F653 Nastavení............... 2 Dûtská pojistka................ 2 Hodiny....................... 2 Instalace............... 2 Pfiíslu enství............

Více

barevnosti památek na poãátku 21. století

barevnosti památek na poãátku 21. století K barevnosti památek na poãátku 21. století Václav GIRSA, Miloslav HANZL Obr. 1. Úchvatn pohled do kamenného mofie stfie ní krajiny bretaàského mûsta Dinan pfiesvûdãivû dokládá klíãov v znam materiální

Více

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky

Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky Hliníkové rampy a pomocné nájezdy pro invalidní vozíky ATEC GmbH v Singenu ATEC GmbH v robce nakládací techniky Altec GmbH je prosperující prûmyslov podnik nacházející se na jihu Baden Württembergu poblíï

Více

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje

právních pfiedpisû PlzeÀského kraje Strana 137 Vûstník právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 1/2001 Roãník 2006 VùSTNÍK právních pfiedpisû PlzeÀského kraje âástka 3 Rozesláno dne 18. kvûtna 2006 O B S A H 2. Nafiízení PlzeÀského kraje

Více

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás

Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Poznání a ochrana monastick ch památek u nás Zdenûk CHUDÁREK Obr. 1. Îìár nad Sázavou, b val cisterciáck klá ter, kaple sv. Markéty u brány, fiez, stav po dokonãení stavby v roce 1703 (nahofie) a stav

Více

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

L I B Č A N Y ROMÁNSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE S-2 S-5 PŘÍLOHA: C / I / 1 ŠIRŠÍ VZTAHY 1 : 250 (A3) TISK: 11. 10. 2011 S-3 S-1 S-4 PŘÍLOHA: C / II / 1 PŮDORYS V ÚROVNI PŘÍZEMÍ PŘÍLOHA: C / II / 2 PŮDORYS V ÚROVNI EMPORY PŘÍLOHA: C / II / 3 PŮDORYS

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz OBSAH Úvod 4 Materiály a pomûcky 6 Parafín 6 Stearín 7 V tuku rozpustná barvítka 7 Bavlnûn knot 9 Forma na lampu 10 Vykrajovátka na plovoucí svíãky

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání

TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání TEPELNÁ ČERPADLA vytápění ohřev vody řízené větrání R TEPELNÁ ČERPADLA vzduch/voda Pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody FIGHTER 2010 Vzduch je v ude kolem nás a je nejsnáze dostupn m zdrojem energie.

Více

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus

OBSAH 1 Úvod do ekonomie 2 Základní v chodiska a kategorie ekonomické vûdy 3 Principy hospodáfiské ãinnosti 4 Trh a trïní mechanizmus OBSAH 1 Úvod do ekonomie............................... 15 1.1 Pfiedmût, metoda a nûkteré charakteristiky ekonomie. 15 1.2 Definice ekonomické vûdy...................... 16 1.3 K metodû ekonomické vûdy.....................

Více

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com

Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com Andel s hotel Prague StroupeÏnického 21 www.andelshotel.com IBM Software forum 2003 V pfiípadû zájmu se laskavû registrujte na adrese: www.ps.avnet.com/cz/swforum2003 24. záfií 2003 Andel s hotel Prague

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz PROFI&HOBBY ZAKLÁDÁME ZAHRADU JIŘÍ FINGER GRADA PUBLISHING Jifií Finger Zakládáme zahradu Vydala Grada Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7 obchod@gradapublishing.cz,

Více

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ

STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka STROPNÍ, ST E NÍ KONSTRUKCE/ODVODNùNÍ Oddíl D Dovozce: TECONS, spol. s r.o., Ovesná 4, 109 00 Praha 10 - Horní Mûcholupy, tel.: +420 271 961 514, tel./fax:

Více

ZÁKON ã. 182/2006 Sb.

ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ZÁKON ã. 182/2006 Sb. ze dne 30. bfiezna 2006 o úpadku a zpûsobech jeho fie ení (insolvenãní zákon) *) ve znûní zákonû ã. 312/2006 Sb., ã. 108/2007 Sb., ã. 296/2007 Sb., ã. 362/2007 Sb., ã. 301/2008 Sb.,

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû

United Technologies Corporation. Obchodní dary od dodavatelû United Technologies Corporation Obchodní dary od dodavatelû Úvod Spoleãnost UTC pofiizuje zásoby a sluïby na základû jejich pfiedností; vyhledává jak nejlep í hodnotu, tak i stabilní obchodní vztahy s

Více

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67

Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Nejlepší od OBO: B9/T. Odboãná krabice se stupnûm krytí IP67 Klasika pro každou oblast použití: OBO B9/T Měkká membrána Rychlá práce: Mûkká membrána se bez jak chkoli speciálních nástrojû protlaãí a automaticky

Více

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV

PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV PRÁVNÍ ASPEKTY TVORBY NÁJEMNÍCH SMLUV kanceláfi Praha Vinohradská 10 CZ-120 00 Praha 2 telefon +420 224 217 485 fax +420 224 217 486 e-mail praha@ak-ps.cz kanceláfi Brno Jakubská 1 CZ-602 00 Brno telefon

Více

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy

Systém Platon. Aplikaãní katalog. Suché a zdravé domy Systém Platon Aplikaãní katalog Suché a zdravé domy Tiskárna Tercie Praha s.r.o. V robky firmy Isola Isola dodává stavební izolaãní materiály na Skandinávské trhy jiï více neï 60 let a exportuje na dal

Více

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz

ODVOD OVACÍ SYSTÉMY. DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka. Oddíl E. www.zenit.cz DUAL SEAL - vodotûsná membrána Instalaãní pfiíruãka ODVOD OVACÍ SYSTÉMY Oddíl E V robce: TREMCO INCORPORATED 2600 Paramount Drive, Spearfish, SD 57783, USA V hradní zastoupení pro âr a SR: ZENIT spol.

Více

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625

Utility. * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 Scudo Utility * P EPRAVNÍ KO PRO VYSOKOU ST ECHU A DLOUH ROZVOR Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost 170 kg. ã. 71803625 P EPRAVNÍ KO PRO NÍZKOU ST ECHU KRÁTK Vãetnû nakládacího váleãku. Max. nosnost

Více

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu.

Pofiádek musí b t. reca boxy. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca boxy 1 reca boxy Pofiádek musí b t. Nové boxy reca jsou ideálním fie ením pro v echny mobilní poïadavky v fiemeslné v robû a servisu. reca box optimalizuje pracovní procesy a zaji Èuje inteligentní

Více

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení

âeská REPUBLIKA Nabízíme Vám fie ení âeská REPUBLIKA Vám fie ení Nabízíme Vám fie ení INNONOVA Highlight mezi systémy 70 edá tûsnûní velká stavební hloubka 70 mm stfiedové tûsnûní na rámu vynikající statické vlastnosti patentované uspofiádání

Více

Materiálov prûzkum povrchov ch úprav novogotického kfiíïe z Hlavního hfibitova v Jablonci nad Nisou

Materiálov prûzkum povrchov ch úprav novogotického kfiíïe z Hlavního hfibitova v Jablonci nad Nisou Materiálov prûzkum povrchov ch úprav novogotického kfiíïe Veronika BURIANOVÁ A NOTACE: âlánek se zab vá materiálov m prûzkumem povrchov ch úprav novogotického kfiíïe z Hlavního hfibitova v Jablonci nad

Více

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení

P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení P EHLED JUDIKATURY ve vûcech mimofiádn ch opravn ch prostfiedkû v obãanskoprávním fiízení Úvod... 15 A. ÎALOBA NA OBNOVU ÍZENÍ I. DÛvody obnovy 1. Skuteãnosti nastalé po skonãení pûvodního fiízení... 17

Více

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást -

UCZ/KasMax/08. V eobecné pojistné podmínky. poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UNIQA poji Èovna, a.s. Zapsána u Mûstského soudu v Praze, oddíl B, ã. vloïky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 Iâ: 49240480 V eobecné pojistné podmínky poji tûní vozidel KASKO MAX - zvlá tní ãást - UCZ/KasMax/08

Více

V ROCE T I PO VELKÉ VODù

V ROCE T I PO VELKÉ VODù V ROCE T I PO VELKÉ VODù Kamenn most v Písku Bylo 13. srpna 2002 a voda na kamenném mostû v Písku dosahovala aï 2 m nad mostovku. JiÏ druh den po jejím opadnutí bylo moïné konstatovat kody: AÏ na mal díl

Více

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET

FIRMA S HISTORIÍ 550 LET UMùLECKÁ LITINA Rámeãek NA FOTOGRAFIE, ZRDCADLO FIRMA S HISTORIÍ 550 LET Poãátky Ïelezáfiství na Komárovsku se datují od roku 1460. Letopoãet 1463 je dosud nejstar ím znám m historicky doloïen m datem

Více

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK

Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy. Evropské unie v hody i rizika propojení. Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Kulturní památky, cestovní ruch a strukturální fondy Vûra KUâOVÁ, Milo MATÚ EK Motto: Je nutno mít vïdy na pamûti, Ïe památku lze pfii nevhodném postupu opravy nebo i dílãí pfiestavby zniãit jen jednou

Více

identifikační údaje kapacitní údaje

identifikační údaje kapacitní údaje pozemky chrustenice rd1 identifikační údaje název pozemky chrustenice, lokalita dolejší alej, rodinný dům typ 1 místo chrustenice, okres beroun pozemky č.1-10 investor GEISON REAL, a.s. Na výsluní 201/13

Více

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice

Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Dokonãení soustavného v zkumu urbanistického v voje mûstsk ch lokalit v âeské republice Karel KUâA A NOTACE: Pfiíspûvek se vûnuje v souãasnosti dokonãovanému projektu edice Mûsta a mûsteãka v âechách,

Více

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy

7/08 IP-CZ. Isola Powertekk. Extra tfiída pro Vás. Powertekk Nordic ãerná. Powertekk Nordic. Powertekk CC. Suché a zdravé domy Isola Powertekk Extra tfiída pro Vás 7/08 IP-CZ Powertekk Nordic ãerná Powertekk Nordic Powertekk CC Suché a zdravé domy POWERTEKK Rozhodující je, co máte nahofie Tvarovû estetick vzhled stfie ní ta ky

Více