Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1"

Transkript

1 Znovuzrození ateliéru Zdenky Braunerové v (památce zesnulého restaurátora pana Petra VaÀka) 1 Roztokách Václav GIRSA, Miloslav HANZL 1 V zahradû skrytá drobná stavba ateliéru Zdenky Braunerové, souãást areálu Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy, je spjata s Ïivotem a dílem proslulé ãeské malífiky, která si ateliér sama navrhla a nechala postavit v letech Pfies komorní rozmûry a venkovskou prostotu je objekt velmi hodnotnou památkou, svûdkem intenzivního spoleãenského a kulturního dûní v prvních desetiletích 20. století. 3 Pro vefiejnost nepfiístupná, témûfi zapomenutá stavba byla od druhé poloviny 70. let 20. století po pfiiãlenûní areálu Braunerova ml na ke Stfiedoãeskému muzeu aï do nedávné doby vyuïívána nejdfiíve jako dílna, poté jako souãást kanceláfiského provozu muzea. Zámûr rehabilitace této cenné stavby uzrával dlouhá léta. Uchopit pfiíleïitost a obnovit ateliér v pûvodní podobû formou instalovaného objektu bylo o to lákavûj í, Ïe v znamná ãást hmotného odkazu Zdenky Braunerové (obrazy, korespondence, dobové fotografie, nábytek ãi pfiedmûty z osobního i rodinného vlastnictví) byla trvale soustfiedûna právû ve sbírkách a depozitáfiích Stfiedoãeského muzea, navíc stavební podstata ateliéru nebyla zásadnû naru ena. KvÛli obecnû velmi komplikovan m podmínkám pro existenci kulturních institucí a v pfiípadû Stfiedoãeského muzea i s ohledem na rozsah spravovaného majetku a nároãnost péãe o rozlehl stavební fond se podafiilo dát zámûru pevnûj í obrysy a naplánovat zahájení pfiípravy obnovy ateliéru teprve v roce V momentû, kdy byly zaãátkem roku 2002 zapoãaty práce na studii obnovy i na pfiípravû vnitfiní expozice ateliéru Zdenky Braunerové vãetnû úvah o rozsahu a formû potfiebného zkultivování bezprostfiedního okolí stavby uvnitfi areálu Braunerova ml na, nemohl nikdo ani ve snu pfiedvídat, jak dramatickou se stane tato akce a s jak sloïit mi problémy se bude zapotfiebí pot kat v následujících tfiech letech. Slovo znovuzrození v názvu tohoto pfiíspûvku není Ïádnou nadsázkou ãi neopodstatnûnû nabubfielou formulací. Ani tak nemûïe zdaleka vystihnout v e, co následovalo. Obr. 1. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Dobov snímek vnitfiku ateliéru pfied rokem (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) Obr. 2. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Dobov snímek vnitfiku ateliéru s galerií a schodi tûm do podkroví pfied rokem (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) 1 Pfiíspûvek vûnují autofii Petru VaÀkovi, kter citlivû restauroval dfievûné prvky a s obûtavostí zaji Èoval v robu nov ch truhláfisk ch v robkû, ale závûru akce se jiï bohuïel nedoãkal. âest jeho památce. 2 Objekt silnû pfiipomínající venkovskou chalupu byl vystavûn na zv ené podnoïi podle tehdej ích poïadavkû stavebního úfiadu tak, aby vlastní interiéry ateliéru byly bezpeãnû chránûny pfied povodnûmi, jejichï v skyt zde byl ãast a jichï se obávala i Zdenka Braunerová. 3 Podrobnûji o historii ateliéru Zdenky Braunerové a o jejím Ïivotû viz: Marcela Á INKOVÁ, Miloslav VLK: Zdenka Braunerová ( ), Ateliér historie, stavba, expozice, Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy, Roztoky

2 2 9

3 Obr. 3. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové v roce (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) Obr. 4. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové od jihu, pfied rokem (Fotoarchiv Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy) Obr. 5. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové od jihov chodu, duben (Foto Jifií Bayer) Obr. 6. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Ukázka z projektu obnovy, pfiíãn fiez a severov chodní pohled, (GIRSA AT, s. r. o.) 10

4 Obr. 7. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Ukázka ze studie obnovy. e ení úpravy prostranství nástupu do ateliéru, star stav a návrh, (GIRSA AT, s. r. o.) Obr. 8. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Ukázka z projektu obnovy, pûdorys zv eného pfiízemí, (GIRSA AT, s. r. o.) Obr. 9. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Skica zamûfiení rozvilinového závûsu z podrobné inventarizace prvkû, (GIRSA AT, s. r. o.) Obr. 10. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Rozvilinov závûs po restaurování. (GIRSA AT, s. r. o.) 11

5 PovodeÀ V srpnu roku 2002, tûsnû pfied dokonãením studie obnovy, zasáhly zemi katastrofální povodnû. Areál Stfiedoãeského muzea v Roztokách byl postiïen v tragickém rozmûru a s fatálními dûsledky, z nichï nûkteré se nepodafiilo odstranit do dne ní doby a jejich náprava bude trvat zfiejmû je tû fiadu desetiletí, pfiiãemï mnohé ztráty jsou nenahraditelné. V neuvûfiitelném rozsahu byl zatopen zámek a ve keré budovy zámeckého areálu minimálnû aï do úrovnû prvního patra, stejnû tak jako v echny objekty areálu Braunerova ml na. Z ateliéru Zdenky Braunerové vyãnívala nad vodní hladinu pouze horní ãást ateliérového okna a stfiechy. Tragická situace, provázená znaãn mi kulturními a materiálními ztrátami, kladla vysoké nároky na v echny, ktefií byli v centru tûchto nepfiedstaviteln ch událostí. 4 To v ak není tématem tohoto pfiíspûvku. Navzdory mimofiádnû svízeln m provozním podmínkám Stfiedoãeského muzea soubûïnû s vyklízením celého areálu po povodni, odstraàováním havárií a záchranou cenného zafiízení i mobiliárního fondu, které trvalo fiadu mûsícû pokraãoval bez prûtahû i zámûr obnovy ateliéru. Prakticky bez zdrïení byly zahájeny práce na projektové pfiípravû obnovy objektu samého i venkovních úprav. 5 Pro dal í existenci ateliéru byla zásadnû dûleïitá pfiedev ím rozvaha a neukvapenost prvotních opatfiení. Ta se prom lela bezprostfiednû po opadnutí vody a následnû provádûla na- tûstí s velk m rozmyslem. Objekt po vyklizení zcela zdevastovaného vnitfiního zafiízení nebyl neuváïenû zcela odstrojen (zbaven v ech omítek, násypû, podlah, v plní a detailû), tak jak se to v obdobn ch pfiípadech nezfiídka praktikovalo. Po kození vodou, kontaminace a pína svádí v mnoh ch pfiípadech k pfiecenûní devastace a k podcenûní reáln ch moïností záchrany. Po urychleném vyklizení s trval m vûtráním a vysou ením konstrukcí byly bez odkladu ãásteãnû uvolnûny pûvodní prkenné podlahy tak, aby mohly postupnû v celé plo e vãetnû zásypû vysychat. Následnû byla prkna oãíslována, rozebrána a uloïena nejdfiíve v objektu, potom mimo nûj se zaji tûním vhodn ch vlhkostních podmínek. Díky rychlé reakci se podafiilo prakticky v celém rozsahu pûvodní podlahy zachránit a pfii obnovû opût vrátit, pfiiãemï také násypy zûstaly po vyschnutí a chemickém o etfiení na místû bez vybírání. Originální truhláfiské v robky, byè v nûkter ch pfiípadech znaãnû po kozené promáãením, nebyly pau álnû odstrojeny a vyvezeny na skládku, ale pouze oãi tûny a bezpeãnû uloïeny. Teprve po vyschnutí a s odstupem se rozhodovalo, které prvky je reálné opravit a kde je nezbytné pfiikroãit k v mûnû. Stej- Obr. 11. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni, (Foto Václav Girsa) Obr. 12. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové pfii povodni, srpen (Foto Jifií Pekárek) Obr. 13. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. V souvislosti s obnovou pûvodního stavu bylo dodateãnû vloïené schodi tû s galerií zru eno, (Foto Václav Girsa) 4 Pfii této pfiíleïitosti je nutné vzdát hold paní fieditelce Mgr. Evû Bala tíkové i v em pracovníkûm Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy za velkou stateãnost pfii odstraàování katastrofálních následkû povodnû. 5 Investorem akce bylo Stfiedoãeské muzeum v Roztokách u Prahy zastoupené paní fieditelkou Mgr. Evou Bala tíkovou, pfiiãemï technick dozor investora vykonával stavitel Miloslav Kuliãka. Studii obnovy objektu i venkovních úprav stejnû jako projektovou dokumentaci zpracoval GIRSA AT, s. r. o. Ateliér obnovy a konzervace historick ch staveb. Autofii: Václav Girsa, Miloslav Hanzl, Daniela Javorãeková; spolupráce: Jaroslav Svûrek (projekt venkovních úprav) a Vítûzslava Ondfiejová (sadovnické úpravy). Pfied zahájením prací na projektu bylo provedeno zamûfiení objektu a podrobná inventarizace prvkû jako dûleïit koncepãní a kontrolní materiál. 6 Vyklízení objektu a pfiedbûïná opatfiení v dohodnutém rozsahu provádûli pfieváïnû pfiímo pracovníci muzea pod vedením stavitele Miloslava Kuliãky. Finanãní pomoc z prostfiedkû Stfiedoãeského kraje byla v tomto pfiípadû velmi efektivnû zúroãena. 12

6 nû ohleduplnû bylo pfiistupováno k omítkám. Vnûj í pûvodní vápenné omítky, dochované v horních partiích exteriéru, byly z vût í ãásti ponechány, pfiiãemï zdivo bylo urychlenû zbaveno omítek novodob ch, silnû nastaven ch cementem, které ve spodní ãásti stavby bránily vysychání zdiva. Ve keré pûvodní vnitfiní vápenné omítky vãetnû zbytkû jednoduché v malby byly zbaveny dodateãn ch disperzních pfiemaleb a zachovány, pfiestoïe silné promáãení a kontaminace svádûla k jejich okamïitému a celkovému odstranûní. lo o klíãová rozhodnutí, do znaãné míry riskantní, která se v ak rozhodnû vyplatila. 6 Obnova objektu Vzhledem k v e uveden m událostem a zejména k následn m komplikacím s dodavatelsk m zaji tûním 7 byly vlastní práce na obnovû zahájeny se zpoïdûním. Opakované oddalování plánovaného poãátku stavební ãinnosti v ak pfies v echny peripetie poskytlo urãité v hody, neboè prodlouïilo dobu potfiebnou k vysychání masivnû promáãen ch konstrukcí objektu. V rámci dal í obnovy, která probíhala v letech , bylo nezbytné pfiedev ím eliminovat fiadu novûj ích úprav pûvodem pfieváïnû z doby pováleãné ãi z období posledních tfiiceti let. Bylo odstranûno dodateãné zabednûní verandy a zru eno propojení s pavlaãí. Sejmuto bylo také palubkové podbití stropu na verandû a otevfien pohled do krovu. Odbednûn byl i prostor pod verandou, kde, jak se zjistilo, zûstala zachovaná je tû pûvodní konstrukce. Bylo obnoveno pûvodní zábradlí z latí a nástup na verandu strm m Ïebfiíkov m schodi tûm. Opravena a doplnûna byla dfievûná konstrukce verandy i vykonzolované pavlaãe s tím, Ïe se zru ilo dodateãné propojení obou stfiech. Z fasády byly odstranûny nepûvodní bezpeãnostní mfiíïe, kované i svafiované z betonáfisk ch profilû. Hlavní ateliérové okno a okno salonku byly provedeny formou rekonstrukce podle historick ch dokladû s odpovídajícím ãlenûním a fie ením podrobností. 8 Konstrukce krovu, byè z velké ãásti nepûvodní, byla opravena a stfiecha obnovena pfieloïením protfiídûn ch stávajících bobrovek, doplnûn ch z vût í ãásti druhotnû pouïitou krytinou, získanou odstrojením star- ích staveb. 9 S tradiãními detaily a podle star í fotodokumentace byly provedeny úpravy kontaktu stfiechy s prûãelím, lemování okrajû stfiechy prkny, úprava komínû, stfie ního vik fie i znovuosazení hrotnic s kohoutem a cibulkou. Opravené fasády byly opatfieny vápenn m nátûrem v tlumeném okrovém odstínu podle vyhodnocení nálezové situace. Obr. 14. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. Detail promáãeného trámového stropu v salonku, (Foto Václav Girsa) Obr. 15. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. Detail zkrouceného obloïení dfievûné zárubnû, (Foto Václav Girsa) Obr. 16. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po povodni. Promáãené stûny interiéru hlavního prostoru, (Foto Václav Girsa) 7 Pfii v bûrovém fiízení k získání nejvhodnûj ího zhotovitele prací nebyla bohuïel upfiednostnûna kritéria, která garantují v bûr takové stavební firmy, jeï disponuje trval m odborn m zázemím v jednotliv ch profesích a je schopna prokázat zku enosti z obdobnû nároãn ch a specifick ch akcí. To se v prûbûhu akce negativnû projevilo fiadou organizaãních problémû, ãetn mi komplikacemi a ve svém dûsledku i nav ením finanãních nákladû. Kvalita prací byla dodrïena jen díky spolehlivosti a obûtavosti v ech subdodavatelû umûleckofiemesln ch ãi fiemesln ch prací i nároãnûj ímu autorskému a technickému dozoru. 8 Obnova pûvodního ãlenûní a proporcí ateliérového okna byla navr- Ïena podle dobov ch fotografií, pfiiãemï s ohledem k potfiebû zaji - tûní odpovídajícího prostfiedí pro expozici bylo nezbytné ateliérová okna s jednoduch m zasklením doplnit vnitfiními kfiídly. 9 Za vstfiícné zaji tûní dodávky kvalitní star í pálené krytiny patfií podûkování panu Tomá i Hladíkovi z firmy Tobos, která provádûla pokr vaãské práce. 13

7 17 18 Úprava dispozice s návratem k pûvodní situaci (salonek a ateliér v prvním nadzemním podla- Ïí, tzv. palanda ve zbytkové ãásti v podkroví) vyïadovala podrobnou identifikaci prvotního stavu a dodateãn ch zásahû in situ a soubûïnû i studium historick ch pramenû písemn ch i obrazov ch. Zejména bylo nutné obnovit pûvodní transparentnost prostorov ch souvislostí mezi interiérem ateliéru a podkrovní místností. Dvouramenné modfiínové schodi tû s vysunutou pavlaãí nad vstupem do ateliéru ze salonku, které pocházelo z poslední adaptace, bylo demontováno, coï umoïnilo obnovit po vybourání dodateãné zazdívky ve vy í úrovni pûvodní nástup do podkroví. V souvislosti s rekonstrukcí strmého pfiímoãarého schodi tû byla podél vnitfiního líce severní obvodové stûny znovu osazena dle pûvodního stavu i úzká galerie s laèov m zábradlím. Odstranûní dodateãné boãní plenty z komínového tûlesa umoïnilo nejen posunout do pûvodní polohy dvefie spojující ateliér se salonkem, ale obnovit také situaci v horní ãásti. Zde byl po vybourání dodateãné dûlicí pfiíãky opût uvolnûn irok prûhled z podkrovní místnosti do vlastního ateliéru. V rámci obnovy interiéru byly opraveny dvefie, okenice a trámové stropy salonku, ateliéru i podkrovní místnosti s návratem k originální barevnosti a povrchové úpravû. 10 Souãástí úprav interiéru salonku byla i rekonstrukce zaniklého tûlesa krbu, které bylo znovu postaveno formou rekonstrukce pfiedev ím podle dobov ch fotografií, neboè z jeho tvarového fie ení na místû se podafiilo identifikovat minimálnû stop s v jimkou pfiesné polohy a v ky topeni tû. 11 Nároãn m úkolem bylo vûrohodné skloubení barevného fie ení exteriéru (fasády, dfievûné konstrukce pavlaãí) a jednotliv ch vnitfiních prostor (v malby stûn, barevná úprava stropû, truhláfisk ch v robkû, podlah a podobnû), neboè barevn koncept byl osobit m projevem malífiky, která navíc fiadu úprav provádûla osobnû. DÛleÏitou roli proto sehrály jak poznatky získané na místû (prûzkumy pûvodní barevnosti u jednotliv ch druhû v robkû), tak i dobov obrazov a písemn materiál, v první fiadû v ak vzácné obrazy samotné Zdenky Braunerové, zachycující malebná zákoutí ateliéru vãetnû zafiízení a doplàkového vybavení v dobách jeho plné slávy. Venkovní úpravy Souãasnû se stavební obnovou probíhaly pfiípravy muzejní instalace, koordinace a fie ení nezbytn ch návazností vãetnû dojasàování budoucího provozního reïimu instalované památky. SoubûÏnû s postupn m sestavováním expozice v ateliéru byly zahájeny úpravy jeho venkovního prostfiedí s cílem zkultivovat alespoà okolí stavby a vstupní ãást prostranství areálu Braunerova ml na. Od dob, kdy zde pob vala Zdenka Braunerová, se mnoho zmûnilo. Zmizel sad, v jehoï stínu byl tajuplnû zarostl ateliér uschován, k hor ímu se promûnilo i romantické okolí, typické pro Roztoky na pfielomu 19. a 20. století. V bezprostfiední blízkosti ateliéru byl v 70. letech minulého století vystavûn provozní objekt s bytovou jednotkou, v zadní ãásti Obr. 17. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), obnoven ateliér Zdenky Braunerové od jihozápadu pfied dokonãením úprav okolí, (Foto Václav Girsa) Obr. 18. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Partie nástupu do ateliéru po dokonãení venkovních úprav, (Foto Václav Girsa) Obr. 19. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové po dokonãení obnovy, (Foto Vûroslav krabánek) Obr. 20. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Pohled do instalovaného interiéru salonku s rekonstrukcí krbu, (Foto Vûroslav krabánek) 10 Zdenka Braunerová se zálibou k staroïitnostem vyuïívala k ustrojení oken a dvefií bohatû zdoben ch cínovan ch barokních kování (trnû, rohovníkov ch závûsû u oken, bohat ch rozvilinov ch závûsû, zástrãí i krabicov ch zámkû u dvefií), které obzvlá tû vynikly jako exponáty na podkladu zelen ch nátûrû. 11 Malífiskou v zdobu boãních obkladû krbového tûlesa vãetnû dekorativní v zdoby stûny nad krbem i reprodukci zelené v malby soklu v salonku provedla citlivû restaurátorka akad. mal. Zlatica Dobo ová z Roztok u Prahy. 12 V rámci ãetn ch diskusí (vïdy podnûtn ch, neboè v mûna názorû je potfiebná pro hledání nejvhodnûj ího, dobfie rozmy leného fie ení) do lo pfii precizování podoby venkovních úprav v závûru akce k polemice o vhodnosti uïití plaàkového oplocení, neboè se jednalo o motiv doloïen aï na fotografii z 50. let 20. století. Dilema spoãívalo v tom, zda je i v tomto pfiípadû správné upfiednostnit poctivou snahu o návrat k pûvodnímu fie ení (ateliér byl v dobû ob vání Zdenkou Braunerovou volnû usazen do prostoru vzrostlého ovocného sadu), av ak s nemoïností úãinnû korigovat negativní dûsledky celkové promûny prostfiedí, charakteristického kromû jiného fádní rozlehlostí. Druhou moïností bylo do urãité míry slevit v této pfiísnosti (mnoho vûcí se zde jiï nedá vrátit zpût) a usilovat o evokaci 14

8

9 pozemku Braunerova ml na vyrostla nevzhledná krabice centrální kotelny s vysok m komínem, plochu trávníkû a pû in zabraly asfaltované povrchy pfiíjezdové komunikace a míst potfiebn ch pro parkování vozidel. Za sto let se zde zkrátka natolik nevratnû zmûnila situace a vzhled prostfiedí, Ïe jiï nebylo moïné uvaïovat o obnovû pûvodního stavu. Reálné byly tedy pouze takové úpravy, které by jednoduch mi prostfiedky zkultivovaly prostfiedí a zároveà ãásteãnû eliminovaly dodateãné, alespoà nejvíce ru ivé zásahy. Podíl zpevnûn ch ploch byl redukován a asfaltov povrch nahrazen kamennou dlaïbou z kostek a odsekû. Nepfiíznivé pûsobení kubického objektu jiï nefunkãní kotelny bylo ponûkud ztlumeno zbouráním komínu a zakrytím stavby jednoduchou sedlovou stfiechou. OdtûÏena byla ãást zarostlé haldy sutû, která pfied desetiletími vznikla mezi budovou ml na a kotelnou. Okolí ateliéru bylo vizuálnû zmûkãeno roz ífiením travnaté plochy s pískov mi pû inami a doplnûním vzrostlé vegetace, jejíï zaloïení bylo koncipováno v návaznosti na pûvodní situaci (obnova ovocného sadu). KvÛli nutnosti naru it pfiíli nou transparentnost a neosobní rozlehlost volné plochy s nezakrytou solitérní stavbou obnoveného ateliéru byla kolem budovy osázena vzrostlá vegetace a zároveà ãást zahrady oddûlena plaàkov m oplocením. 12 Tyto úpravy spolu s v sadbou popínavé zelenû a kefiovou vegetací snad ãasem pfiispûjí k podpofiení atmosféry venkovského prostfiedí a k návratu pfiíhodn ch mûfiítkov ch vztahû i ztracené intimity. Expozice ateliéru Îivotní dráha Zdenky Braunerové, její dílo i ir í kulturní pfiesah pûsobení její osobnosti jsou pevnû spjaty s Roztokami, pfiiãemï právû ona drobná stavba skromného ateliéru byla bezpochyby tûïi tûm tohoto pûsobení, místem tvorby i pravideln ch setkání fiady umûlcû a v znamn ch osobností doby, ktefií ateliér Zdenky Braunerové ãasto nav tûvovali. Proto je velmi zásluïné, Ïe si autorsk t m Stfiedoãeského muzea 13 vytkl pfii sestavování expozice za cíl vma- ximální mífie revokovat pûsobivou atmosféru prostfiedí, v nûmï osobitá ãeská malífika Ïila a které mûlo v znamné postavení v ãeském kulturním dûní. Bohaté zdroje autentick ch materiálií a historick ch pramenû byly díky pfiesvûdãivé koncepci maximálnû vyuïity a kvalitnû zhodnoceny. Citlivou historickou instalací, kde pfievaïuje rozsáhl soubor originálû (obrazy, grafiky) jemnû doplnûn mnoïstvím osobních ãi rodinn ch pfiedmûtû i vûrohodn ch dobov ch doplàkû (nábytku, textilního materiálu, osvûtlení a podobnû), vznikla bezpochyby mimofiádnû kultivovaná, v na ich podmínkách ojedinûle zdafiilá, silnû pûsobivá expozice. Ta se vymyká svou kvalitou z produkce v stavnicky pojat ch, didakticky neosobních muzejních instalací ãi nudn ch ambiciózních modernistick ch kreací, jak je zaznamenáváme v ãetn ch banálních variacích v na ich muzeích, hradech a zámcích. To v e vzniklo s entuziasmem a v neb vale krut ch podmínkách. Závûr Vleklá stavební obnova byla dokonãena v záfií roku a celá akce byla zavr ena úpravami okolí koncem kvûtna roku 2005, 15 kdy byl ateliér Zdenky Braunerové zpfiístupnûn pro vefiejnost. 16 PfiestoÏe v tomto pfiíspûvku popisujeme ateliér Zdenky Braunerové jako velmi v znamnou památku, coï jistû nelze zpochybàovat, stojí na závûr za struãné pfiipomenutí i skuteãnost, Ïe objekt není zapsán v seznamu nemovit ch památek. Nekonstatujeme to jako nûjakou v tku ãi apel k okamïité nápravû. Pfiipomínáme tuto skuteãnost jen proto, Ïe tím vyjadfiujeme pfiesvûdãení, Ïe ze v eho, co jsme zdûdili po sv ch pfiedcích (a z ãeho tolik stále zbyteãnû ztrácíme), toho stojí za na i pozornost a péãi tisíckrát více, neï se vejde do jakéhokoliv oficiálního seznamu. Ten stejnû sám o sobû neposkytuje záruku ochrany hodnot ani kultivovan pfiístup, nejsou-li nablízku lidé vzdûlaní, ohleduplní, citliví, ale souãasnû stejnû tak houïevnatí a intenzivnû zaujatí v prosazování sv ch a zároveà v eobecnû prospû n ch vizí. 21 Obr. 21. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Detail obnoveného krbu v salonku, (Foto Vûroslav krabánek) venkovské atmosféry s pouïitím nejen zcela pûvodních a doloïen ch prostfiedkû, ale i tûch dodateãnû navrstven ch, zejména pokud jsou z dûvodû rozãlenûní prostoru velmi pfiíhodné a posilují pfiirozen m zpûsobem malebnost celkového obrazu. Nejspí e teprve ãas potvrdí, které fie ení bylo správnûj í. V dané situaci, kdy vysazená, zatím skromná zeleà je tû neplní svoji funkci, je motiv oplocení bezpochyby pfiínosem. 13 Stálou expozici Ïivota a díla Zdenky Braunerové vytvofiil a na koncepci obnovy spolupracoval autorsk t m Stfiedoãeského muzea v Roztokách u Prahy: Mgr. Eva Bala tíková, Mgr. Ivana Kubeãková, Mgr. Marcela á inková, PhDr. Miloslav Vlk. 14 Dodavatel obnovy objektu: Restama, spol. s r. o., íãany u Prahy (stavbyvedoucí J. Joná ); subdodavatelé: Firma Hoblinka Petra VaÀka z Prahy (truhláfiské práce), kovárna pánû Plaãka a Rádla v Praze (kováfiské práce), firma Tobos pana Tomá e Hladíka z Pardubic (pokr vaãské a klempífiské práce), firma EL-CHA pana Charváta z Prahy (elektronické poïární a zabezpeãovací systémy), pasífiství Houska a Douda z Bu tûhradu (svítidla), vápenné nátûry v poïadovan ch odstínech namíchal a dodal Ing. arch. Jan Bárta (AQUA Praha). 15 Dodavatel venkovních úprav: firma Risl, s. r. o., z Hostivice, firma Pastyfiík, s. r. o., z Roztok u Prahy, firma TREES ze Statenic (zahradní úpravy a v sadby rostlin), Pavel Îitn z Bfiezinky (kováfiské práce). 16 Slavnostní otevfiení ateliéru Zdenky Braunerové a jeho stálé expozice se uskuteãnilo dne 30. kvûtna 2005 za úãasti hejtmana Stfiedoãeského kraje pana Ing. Petra Bendla. 16

10 22 Obr. 22. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Pohled do instalovaného interiéru hlavního prostoru s prûhledem do podkrovní místnosti, tzv. palandy, (Foto Vûroslav krabánek) 17

11 23 Obr. 23. Roztoky u Prahy (okres Praha-západ), ateliér Zdenky Braunerové. Pohled do instalovaného interiéru hlavního prostoru s obnovenou galerií a schodi tûm do podkrovní místnosti, (Foto Vûroslav krabánek) 18

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1

DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 DÛm na skále (obnova klasicistního domu hradu Vald tejn) 1 Václav GIRSA, Jana STRNADOVÁ 1 2 Skalní hrad Vald tejn, vypínající se pfies koruny stromû nad údolní nivou na hranû rozeklaného pískovcového masivu

Více

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách

K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách K aktuálnímu stavu a perspektivám mal ch lechtick ch sídel v jiïních âechách Vlastislav OURODA Malá lechtická sídla spoluvytváfiela od stfiedovûku základní body urbanistické struktury a dodnes jsou v hmotové

Více

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE

ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE ARCHEOLOGICKÉ V ZKUMY A KASTELLOLOGIE Otázka archeologick ch v zkumû v kontextu evropské kastellologie Tomá DURDÍK Zacházení, respektive hospodafiení s archeologick mi prameny, a tedy provádûní, ãi neprovádûní

Více

Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle

Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Renesance renesance roïmberského letohrádku Kratochvíle Zuzana Vaverková A NOTACE: Text rekapituluje v chodiska, metody a pracovní postup pfii opravách, restaurování, instalaci a vytváfiení prohlídkové

Více

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents:

BULLETIN 3~4/98. UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS. Z obsahu / Contents: BULLETIN 3~4/98 UMùLECKOHISTORICKÁ SPOLEâNOST V âesk CH ZEMÍCH / CZECH ASSOCIATION OF ART HISTORIANS Z obsahu / Contents: Konference~Pfiedná ky / Conferences~Lectures koly~granty / Universities~Grants

Více

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela

Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Kostel sv. Mafií Magdalény. Prezentace archeologick ch památek v Praze na pfiíkladu archeologicky odkrytého a prezentovaného malostranského kostela Jan HAVRDA, Michal TRYML A NOTACE: Problematika archeologicky

Více

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.

roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov. roãník XXI. bfiezen 2011 ãíslo 5 Slavností kfiest nové uãebnice Informatika s Písíkem na Z nám. 28. fiíjna. (foto V. Adamec) www.tisnov.cz Bfieznové slovo starosty Bfieznové slovo starosty je vûnováno

Více

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008. Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč. Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 17/2008 Čtrnáctideník regionu Rýmařovska Ročník X. Vyšlo 3. 10. 2008 Cena 10 Kč Mûsto pfiivítalo nové obãánky jiï potfietí v tomto roce Motoristé budou jezdit po opraven ch komunikacích

Více

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É

keramik L A S S E L S B E R G E R, A. S. N E P R O D E J N É keramik L A S S E L S B E R G E R M A G A Z Í N P R O Z Á K A Z N Í K Y S P O L E Č N O S T I L A S S E L S B E R G E R, A. S. 2 2 0 0 7 N E P R O D E J N É editorial Obsah editorial 2 ze (života) společnosti

Více

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území

Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu men ího území Malá Strana Újezd, sledování stavebních promûn PraÏské památkové rezervace Robert GÁJA A NOTACE: âlánek sleduje stavební promûny PraÏské památkové rezervace na pfiíkladu vymezeného areálu Malé Strany a

Více

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti

RADNICE. O moïnostech a vyuïití Strukturálních fondû Evropské unie v podmínkách Ostravy Zastupitelé sbírali zku enosti Z OBSAHU: Rozpoãet skonãil s pfiebytkem str. 4 Nájemné ve mûstû vzroste maximálnû o 4 procenta str. 5 Co ovlivní samospráva? str. 7 Karolina vãera, dnes a zítra str. 8 9 Státní milion pro Ostravu str.

Více

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr

ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr bulletin 11 akademick ab LISTOPAD 2007 FOTO: JAN NECKÁ. ARCHIV FGÚ AV âr Preparát izolovaného perfundovaného srdce laboratorního potkana pro v zkum odolnosti k nedostatku kyslíku. (O centru v zkumu chorob

Více

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové

Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Restaurování mariánského sloupu na Velkém námûstí v Hradci Králové Jan VÍCH 1 Mariánsk sloup na Velkém námûstí v Hradci Králové patfií nespornû mezi vrcholná díla barokního sochafiství a architektury v

Více

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2.

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV. Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû 2. J UNDROV ROČNÍK23/Č.1/2013www.jundrov.info ZDARMA ZPRAVODAJ MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-JUNDROV D R U H J U N D R O V S K P L E S Mistfii taneãního umûní na jundrovském plesu. FotoreportáÏ z plesu najdete na stranû

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA SP21/2003 Vydává Asociace vzdělavatelů v sociální práci Redakãní rada: Mgr. Martin Bednáfi, Ph.D. PaedDr. Oldfiich Chytil Ph.D. doc. PhDr. Oldfiich Matou ek, CSc. doc. PhDr.

Více

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù

PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Information Management PROCESNÍ MANAGEMENT VE VE EJNÉ SPRÁVù Václav epa Vefiejná správa, e-government a procesní fiízení Bûhem témûfi 20 let existence tohoto pfiístupu a zpûsobu my lení, se tzv. business

Více

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu

odpad měsíce Stavební odpady pravidelná příloha PRAHA A ODPADY dále z obsahu CENA 55 KČ 2 ODBORNÝ MĚSÍČNÍK O VŠEM, CO SOUVISÍ S ODPADY ÚNOR 2001 odpad měsíce Stavební odpady Recyklace stavebních odpadů - Technické aspekty Recyklace stavebních odpadů na prahu třetího tisíciletí

Více

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH

DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka 1 DùJINY VZNIKU POUTNÍHO KOSTELA BOÎÍHO MILOSRDENSTVÍ A SV. FAUSTYNY VE SLAVKOVICÍCH Sestavil P. Pavel Habrovec A. D. 2008 1 slavkovice.qxd 19.3.2008 9:29 Stránka

Více

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA

Praktický rádce. Nosiče reklamy. 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktický rádce Nosiče reklamy 3D reklama Velkoformátové nosiče reklamy Řezaná reklama Personalizovaná reklama ZDARMA Praktick rádce Nosiče reklamy VáÏení pfiátelé, Praktick rádce Nosiãe reklamy Vydavatel:

Více

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky

Mûstská hromadná doprava se vrací na Hlinky městské části Brno-střed prázdniny 2007 Fotografií se vracíme na zaãátek ãervna, kdy na e radnice ve spolupráci s Kulturním a vzdûlávacím stfiediskem U Tfií kohoutû pfiipravila v parku na Moravském námûstí

Více

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s.

âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. âeská spoleãnost AIDS pomoc, o.s. V ROâNÍ ZPRÁVA 2008 OBSAH 1. Úvodní slovo 2 2. Základní údaje o spoleãnosti 3 3. Hospodafiení v r. 2008 4 5 4. Organizaãní struktura spoleãnosti 6 5. Zpráva o ãinnosti

Více

příručka pro energeticky úspornou domácnost

příručka pro energeticky úspornou domácnost S e n e r g i í H L AVN Í M Eˇ S TO PR A HA e f e k t i v n ě Karel Srdečný Publikaci zpracoval EkoWATT Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie Švábky 2 180 00 Praha 8 www.ekowatt.cz info@ekowatt.cz

Více

duben 2010 ročník 8. číslo 30

duben 2010 ročník 8. číslo 30 Vestnik kovari 30.qxd:Vestnik kovari 20 prac 6.5.2010 22:56 Stránka 1 duben 2010 ročník 8. číslo 30 Společenstva uměleckých kovářů a zámečníků a kovářů podkovářů Čech, Moravy a Slezska Zaměřeno na vzdělávání

Více

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû

V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû V PafiíÏi probûhl 60. kongres Komory úãetních expertû VáÏení ãtenáfii, poslední bulletin v tomto roce k Vám pfiichází jako obvykle v období pfiípravy na zkou ky. Informace potfiebné pro Va i pfiípravu

Více

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf

V STAVBA ROPOVODU. V BAVORSKU A âeské REPUBLICE. Ing. Václav Volf V STAVBA ROPOVODU V BAVORSKU A âeské REPUBLICE Ing. Václav Volf OBSAH V STAVBA ROPOVODU MERO IKL NA ÚZEMÍ SVOBODNÉHO STÁTU BAVORSKO Úvod 6 Ropa nám vstoupila do Ïivota 7 Jednání s firmou TAL 10 V bûr projekãní

Více

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze

Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Vznik a v voj vysou ecího pracovi tû Národního technického muzea v Praze Katefiina UPOVÁ, Zbynûk HE MÁNEK 1 Rok 2002 Archiv Národního technického muzea a jeho po kození pfii povodni JiÏ od zaloïení Národního

Více

Slovo starosty obce...

Slovo starosty obce... VELKÉ B EZNO a VALTÍ OV 14. ROâNÍK I. âtvrtletí 2008 V TISK PRO OBâANY OBCE ZDARMA Slovo starosty obce... Tento rok zapoãal v nepfiíli Èastné politické atmosféfie. Vládou byly zahájeny reformy s dopady

Více

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ

ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ 8/2006 ročník LXXVIII ČASOPIS ČESKÝCH LÉKÁRNÍKŮ měsíčník stavovské lékárnické komory Podávání novinov ch zásilek povoleno âeskou po tou, s. p., Od tûpn m závodem severní Morava, ã. j. 1559/96 - P/1 editorial

Více

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma

Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Roãník IX ãervenec srpen 2001 zdarma Pozvání na jednání zastupitelstva Zveme občany na další zasedání obvodního zastupitelstva, které se uskuteční 1. listopadu 2001 od 15.00 hodin v Kulturním domě v Muglinově.

Více

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice

âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva SPMP Inclusion Europe SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice âeská republika Lidská práva lidí s mentálním postiïením Národní zpráva âeská REPUBLIKA SPMP SdruÏení pro pomoc mentálnû postiïen m v âeské republice Inclusion Europe Evropské sdruïení spoleãností lidí

Více