BOLESTI PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PØÍHODÁCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BOLESTI PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PØÍHODÁCH"

Transkript

1 BOLESTI PO CÉVNÍCH MOZKOVÝCH PØÍHODÁCH POST-STROKE PAIN SYNDROMES JAROSLAV OPAVSKÝ Univerzita Palackého, Fakulta tìlesné kultury, Katedra fyzioterapie, Olomouc a RRR Centrum léèby bolestivých stavù, Olomouc SOUHRN Centrální neuropatické bolesti po cévních mozkových pøíhodách (CMP) jsou charakterizovány trvalými nebo intermitentními bolestmi, které jsou spojeny s poruchami èití na postižené èásti tìla. Tyto bolesti se objevují u 2 8 % pacientù po CMP. Bývají popisovány jako pálivé, øezavé, píchavé, drásavé, tupé pøetrvávající nebo jako tlakové èi svíravé. Místa poškození vyvolávající tento typ bolesti jsou obvykle lokalizována v talamu, v supratalamické oblasti nebo v distální èásti mozkového kmene. Jejich vznik je vysvìtlován nìkolika hypotézami. Centrální neuropatické bolesti bývají doprovázeny poruchami èití pro termické, taktilní a nociceptivní podnìty, dále hyperpatií a alodynií postižené èásti tìla. Farmakoterapie má v souèasné dobì k jejich potlaèení k dispozici širší spektrum léèiv než v minulosti. Nyní se používají pøedevším léèiva ze skupin antidepresiv, antikonvulziv, antiarytmik, dále opioidní analgetika a antagonisté NMDA receptorù. U nemocných, u nichž farmakoterapie nepøinesla dostateèný efekt, jsou metodou volby postupy neurochirurgické zejména hluboká mozková stimulace nebo stimulace motorické mozkové kùry. Dalším typem bolestí po CMP je syndrom bolestivého ramene. Popisuje se u % pacientù s touto diagnózou. Jiným typem bolesti, která se rozvíjí po CMP, je komplexní regionální bolestivý syndrom I na konèetinách postižené strany tìla. Údaje o jeho prevalenci u této diagnózy jsou v širokém rozmezí 2 až 49 %. Pro potlaèení uvedených typù bolestí se užívají komplexní metody ke zvládání obtíží pacienta, které zahrnují postupy lékaøské i psychologické. Klíèová slova: bolesti po cévních mozkových pøíhodách, centrální neuropatické bolesti, syndrom bolestivého ramene, komplexní regionální bolestivý syndrom I SUMMARY Central post-stroke pain (CPSP) is a neuropathic pain syndrome characterized by constant or intermittent pain occurring after a stroke and associated with sensory abnormalities in the painful body part. CPSP occurs in about 2 8 % of patients following a stroke. CPSP is usually referred to as burning, aching, lancinating, pricking, lacerating, or pressing type of pain. The cerebrovascular lesions causing central neuropathic pain are usually located in the thalamus, in the suprathalamic area, and in the lower brain-stem. Several hypotheses have been formulated on the cause of central pain. Apart from pain, an abnormal temperature, touch and pain sensibility, hyperpathia and allodynia in the affected part of the body in patients with CPSP may be revealed. Pharmacotherapeutic options for CPSP have until recently been limited. Drugs used for this complaint belong to groups of antidepressants, anticonvulsants, antiarrhythmics, opioids, and N-methyl-D-aspartate (NMDA) antagonists. Neurosurgical methods, such as deep brain stimulation and motor cortex stimulation, are recommended to patients who have not experienced any satisfactory effects of pharmacotherapy. Another type of post-stroke pain which has been repeatedly reported is shoulder pain in hemiplegia. It has been reported that about 23 72% of stroke patients suffer from hemiplegic shoulder pain. Furthermore, another different type of post-stroke pain which has been described in paralyzed limbs is complex regional pain syndrome (CRPS) type I. Its reported frequency varies widely (in subjects with CRPS I between 2% and 49%). Different coping strategies have been recommended and used for post-stroke pain suppression. These involved both medical and psychological approaches. Key words: post-stroke pain, central neuropathic pain, shoulder pain in hemiplegia, complex regional pain syndrome I Úvod Bolesti po cévních mozkových pøíhodách (CMP) patøí mezi centrální neuropatické (centrální neurogenní) bolesti. Jsou trvalé nebo intermitentní a jsou spojeny s poruchami èití na postižené èásti tìla. Senzitivní postižení a bolesti jsou obvykle lokalizovány kontralaterálnì od ložiska postižení centrálního nervového systému (CNS). Výjimeènì se mohou nepøíjemné subjektivní vjemy objevovat homolaterálnì se stranou léze nervového systému, rozvíjejí se však vìtšinou až s delší èasovou latencí po CMP. Algické syndromy po CMP (v anglickém písemnictví oznaèované za central post-stroke pain ) se objevují asi u 2 8 % pacientù s touto diagnózou (Andersen et al., 1995; Bowsher, 1995; Boivie, 1999). Jejich zvýšený výskyt byl pozorován po dokonèené CMP (completed stroke) u pacientù vyššího vìku. Starší pacienti však, oproti mladším, popisovali ménì èasto pálivý charakter bolesti (Bowsher, 2001). BOLEST 3/

2 Charakteristiky centrálních bolestí po cévních mozkových pøíhodách Centrální bolesti se po CMP rozvíjejí u jednotlivých pacientù v rùzných èasových odstupech od iktu. Èastìji jsou trvalého charakteru, kontinuální, avšak menší èást pacientù je popisuje jako epizodické, nebo paroxysmální. Nemocní trpící tímto typem bolestí nejèastìji užívají a uvádìjí jejich následující deskriptory: pálivá, ostrá bodavá nebo ostrá øezavá, píchavá, drásavá, nebo i tlaková èi svíravá. K popisu bývají voleny rovnìž charakteristiky tupá pøetrvávající, bolavé nebo rozbolavìlé a u èásti pacientù se objevuje i bolest tupá dlouhotrvající (Andersen et al., 1995; Boivie, 1999). Intenzita centrálních bolestí bývá vìtšinou kolísavá, ovlivòovaná mnoha vnitøními a vnìjšími faktory. Z vnitøních faktorù je vyvolávají nebo zesilují pohyby tìla, individuálnì odlišné emoèní vlivy, zmìny nálady, zmìny viscerální aferentace a další. Významné zesilování tìchto bolestí nastává pøi úzkosti a pøi depresi. Z vnìjších faktorù ovlivòujících tyto algie jsou uvádìny pøedevším vlivy meteorotropní, jako zmìny barometrického tlaku a zmìny teploty prostøedí. Pro bolesti centrálního pùvodu jsou charakteristické, jak již bylo uvedeno, další prùvodní známky postižení nervového systému, mezi nìž nejèastìji patøí poruchy èití (hlavnì pro tepelné podnìty) (Bowsher, 1995), hyperpatie a alodynie, zejména na chladové podnìty, která se objevuje u více než poloviny pacientù s centrálními bolestmi po CMP (Andersen et al., 1995; Bowsher, 2005). Kvalita alodynie závisí na lokalizaci poškození talamu. Pøi lézích uložených dorzálnìji se rozvíjí èasto po chladových podnìtech, zatímco alodynie vyvolaná pohybujícími se nebolestivými podnìty na kùži byla pozorována u poškození uložených ventrálnìji (Bowsher, 2005). Lokalizace postižení nervového systému u centrálních bolestí po cévní mozkové pøíhodì Lokalizace poškození CNS rozhoduje o distribuci bolesti. Poškození ventroposteriorní èásti talamu je provázeno bolestmi na vìtšinì kontralaterální poloviny tìla, zatímco u jiných supratentoriálních lokalizací bývají bolesti èasto omezeny pouze na kontralaterální konèetiny. U infratentoriálních lézí se bolesti objevují s pøevahou v oblasti oblièeje (Bowsher et al., 1998). Za nejvýznamnìjší lokalizaci léze CNS, která podmiòuje vznik centrálních bolestí po CMP, se tradiènì považuje talamus. Bylo však zjištìno, že dalšími èastými lokalizacemi spojenými s tímto druhem algií je supratalamická oblast a dolní èást mozkového kmene (Leijon et al., 1989). Vedle toho však byly popsány i další oblasti CNS, pøi jejichž postižení CMP se rozvíjí tento typ bolesti. Øadí se mezi nì zadní raménko vnitøního pouzdra (crus posterius capsulae internae), podkorové a korové struktury v oblasti gyrus postcentralis, oblast insuly (Boivie, 1999) a dále též léze na úrovni dolního mozkového kmene v laterální èást prodloužené míchy (algie mohou být souèástí Wallenbergova syndromu), kde èást tìchto pacientù popisuje obtìžující alodynie. Za rozhodující pro vznik bolesti po CMP se považuje postižení dráhy spinotalamické, která hraje hlavní roli v patogenezi tohoto typu algií. U CMP, které postihly oblast mozkového kmene, se považuje za nejvýznamnìjší postižení dráhy kvintotalamické. V poškozených oblastech CNS se rozvíjí neuronální hyperexcitabilita, která je jedním z hlavních faktorù rozvoje centrálních bolestí (Finnerup et al., 2002). Hypotézy o vzniku centrálních bolestí První teorie o vzniku centrální talamické bolesti byla oznaèena jako desinhibièní, kdy se pøi porušení struktur sloužících nocicepci a termocepci rozvíjí desinhibice emoèních center v mediálních strukturách talamu (Head a Holmes, 1911). Její modifikací jsou hypotézy formulované Cesarem a spolupracovníky (1991) a Jeanmonodem a spolupracovníky (1996), podle nichž se pøedpokládá, že pøi poškození laterálního talamu se deliberuje aktivita v jeho mediálních èástech v dùsledku pøerušení inhibièní interakce mezi laterálním a mediálním talamem. Novìji se zaèala za významnou pro rozvoj centrálních bolestí považovat porucha aferentace termických podnìtù, pøi níž je narušena integrace termocepce a nocicepce (Craig, 1999). Terapie centrálních bolestí Farmakoterapie Možnosti farmakoterapie centrálních bolestí obecnì, stejnì jako bolestí po CMP, se v posledních letech rozšíøily, avšak dosud není tento typ bolestí ve všech pøípadech zvládán uspokojivì. Nejèastìji užívanými léky jsou antidepresiva, antikonvulziva, opioidy, antiarytmika a antagonisté NMDA receptorù (Hansson, 2004; Nicholson, 2004). Mechanizmy úèinkù jednotlivých lékových skupin i jednotlivých lékù jsou odlišné. Mezi hlavní patøí zesílení inhibièního úèinku kyseliny gamaaminomáselné, ovlivnìní funkce sodíkových a vápníkových kanálù, snížení úèinkù excitaèních aminokyselin, a tím i snížení neuronální hyperexcitability. Amitriptylin byl døíve považován za lék první volby. Doporuèuje se jeho podávání na noc, obvykle v rozmezí dávek mg. V souèasné dobì se však preferuje podávání nových antikonvulziv, nejen pro jejich úèinnost, ale i pro chybìní anticholinergních úèinkù a pro jejich nízkou kardiotoxicitu. Z nich byla popsána uspokojivá úèinnost (a dobrá snášenlivost) lamotriginu (Vestergaard et al., 2001), kde se doporuèuje dávka kolem 200 mg dennì. Úèinnost amitriptylinu a lamotriginu na tlumení centrálních bolestí byla prokázána i ve studiích, kontrolovaných placebem (Frese et al., 2006). Z dalších léèiv ze skupiny antikonvulziv byly u pacientù, u nichž selhávala jiná analgetická terapie, popsány pøíznivé úèinky podávání gabapentinu (Chen et al., 2002), kdy se doporuèuje denní dávka v rozmezí mg podle terapeutické odpovìdi. Tam, kde selhává monoterapie, se doporuèuje kombinace gabapentinu v denní dávce mg spolu s podáním amitriptylinu na noc v dávce mg. U èásti pacientù se využívá rovnìž podávání karbamazepinu (v doporuèené denní dávce kolem 800 mg), nebo tam, kde je registrován, i oxkarbamazepinu (Finnerup et al., 2002), v dávce mg za den. Podrobná znalost anamnestických údajù a charakteristik (deskriptorù) bolesti je významná pro volbu terapie. Tricyklická antidepresiva potlaèují zejména souvislou (trvalou) bolest, zatímco antikonvulziva jsou úèinnìjší v tlumení krátce trvajících, pøípadnì paroxysmálních bolestí. Ze všech skupin antidepresiv jsou nejvìtší zkušenosti s pøíznivými úèinky 134 BOLEST 3/2007

3 amitriptylinu, jehož dávkování je však zapotøebí peèlivì titrovat. U starších pacientù jsou možnosti jeho podávání omezeny nejen pro anticholinergní úèinky, ale i pro riziko kardiotoxicity. Zajímavým poznatkem je údaj o vyšší úèinnosti antidepresiv pøednostnì zasahujících do noradrenergní neurotransmise (Bowsher, 1995), èehož by mohlo být využito pøi podání nìkterých novìjších antidepresiv s touto charakteristikou mechanizmu úèinku. Jejich podávání se doporuèuje zahájit co nejdøíve po vzniku centrálních bolestí. Úèinnost opioidù je, jako i u jiných neuropatických bolestí, u centrálních bolestí nižší, než u dalších typù bolestí. Z antagonistù NMDA receptorù bylo popsáno úèinné potlaèení centrálních bolestí po podání ketaminu (Rostaing- Rigattieri et al., 1997), které by však mìlo být vyhrazeno specializovaným pracovištím pro rizika jeho nežádoucích psychických úèinkù. V praxi je užiteèné využití efektù kombinací lékù z výše uvedených skupin, zejména tam, kde monoterapie ani pøi vyšším dávkování nepøináší dostateèný analgetický efekt. Podání léèiv s odlišnými mechanizmy úèinku zvyšuje pravdìpodobnost pøíznivého zásahu do neurobiochemických a neurofarmakologických mechanizmù nocicepce. Možnosti nefarmakologické léèby Z metod fyzikální terapie byl studován efekt transkutánní elektrické nervové stimulace (TENS). Byla aplikována jak na stranu bolestí, tak i kontralaterálnì, a u jednotlivých pacientù se odpovìdi lišily podle strany stimulace. Proto se doporuèuje testovat její úèinek pøi stimulaci jak postižené, tak nepostižené poloviny tìla. Bylo však pozorováno, že asi u tøetiny nemocných se pøi této léèbì pøechodnì zesílila bolest (Leijon a Boivie, 1989). Rozšíøením spektra užívaných metod, u nichž byl popsán pøíznivý úèinek u centrálních bolestí po CMP, je aplikace akupunktury (Yen a Chan, 2003). Tam, kde konzervativní metody nepøinášejí uspokojivý efekt, rozšiøují léèebné možnosti neurochirurgické postupy. Hluboká mozková stimulace je u refrakterních centrálních bolestí metodou volby. Významného snížení intenzity centrálních bolestí po CMP bylo touto metodou dosaženo u % takto léèených osob (Bittar et al., 2005; Owen et al., 2006). Metaanalytické hodnocení prokázalo, že nejlepších výsledkù bylo dosaženo po stimulaci periventrikulární šedé hmoty v oblasti mozkového kmene. V posledních letech se jako další metoda zaèala šíøeji používat stimulace oblasti motorické mozkové kùry (motor cortex stimulation) (Nandi a Aziz, 2004). Touto metodou se podaøilo potlaèit centrální bolesti asi u 50 % pacientù (Katayama et al., 2003). Pro indikaci neurochirurgických metod se ukázalo jako užiteèné pøedchozí farmakologické testování, kde u pacientù, kteøí jsou rezistentní na analgetické úèinky morfinu, ale u nichž lze bolesti potlaèit po podání ketaminu a thiamylalu (lék ze skupiny barbiturátù), lze dosáhnout snížení bolestí pøi dlouhodobé stimulaci motorického kortexu (Yamamoto et al., 1997). Farmakologické testování se proto považuje za pøínosné pro predikci úspìšnosti této metody neurostimulace. Syndrom bolestivého ramene po cévní mozkové pøíhodì Dalším typem bolesti po CMP, etiopatogeneticky odlišným od centrálních bolestí, protože pøevládá složka nociceptivní, je syndrom bolestivého ramene po CMP (anglickými ekvivalenty názvu jsou hemiplegic shoulder pain nebo shoulder pain in hemiplegia). Tento syndrom se popisuje asi u % pacientù po CMP na postižené polovinì tìla (Aras et al., 2004; Ratnasabapathy et al., 2003; Walsh, 2001). Jeho rozvoj souvisí se stupnìm parézy, resp. s hemiplegií. Èasný vznik tìchto bolestí po CMP mívá podle zkušeností nìkterých autorù lepší prognózu, než jejich nástup s latencí týdnù a mìsícù. V prevenci a k mírnìní tohoto typu bolesti hrají významnou roli rehabilitaèní postupy, kde má být v rámci kinezioterapie zamìøena hlavní pozornost na optimální postavení hlavice v kloubní jamce (na její centraci), na udržování rozsahu hybnosti v tomto kloubu a na zamezení imobilizace. Doporuèují se rovnìž mìkké techniky v oblasti ramenního pletence, které doplòují pohybovou léèbu. Pøíznivé zkušenosti jsou s tapingem ramena postižené strany v prevenci rozvoje tohoto algického syndromu, dosažené i v randomizované kontrolované studii (Griffin a Bernhardt, 2006). Z fyzikálních metod se pro tuto indikaci doporuèují a používají TENS a funkèní elektrická stimulace (FES) (Price a Pandyan, 2001). Novì bylo popsáno dlouhodobé potlaèení bolestí horní konèetiny po intramuskulární elektrické stimulaci m. supraspinati, deltového svalu a horní èásti m. trapezii (Chae et al., 2005). Bylo pozorováno, že po rehabilitaèní léèbì došlo z pùvodního poètu takto postižených nemocných do 6 mìsícù u 80 % k hodnotitelnému zlepšení stavu, pøípadnì až k vymizení bolestí ramenního kloubu (Gamble et al., 2002). Rozšíøily se i možnosti farmakoterapie. Potlaèení bolestí, spolu se zmírnìním spasticity, bylo dosaženo aplikací botulotoxinu do m. subscapularis. Tento efekt se považuje za jeden z dùkazù, že vyšší stupeò spasticity je významný pro rozvoj tohoto algického syndromu (Yelnik et al., 2003). Komplexní regionální bolestivý syndrom I po cévní mozkové pøíhodì Dalším algickým syndromem po CMP je komplexní regionální bolestivý syndrom I (KRBS I). Jeho incidence u této diagnózy se uvádí podle rùzných autorù v širokém rozmezí 2 49 % (Wang et al., 1998; Petchkrua et al., 2000; Kocabas et al., 2007). Zvýšená èetnost rozvoje KRBS I byla pozorována u pacientù s poèáteèní tìžší poruchou vìdomí pøi vzniku CMP (Daviet et al., 2002), s tìžším postižením hybnosti (s tìžší parézou nebo plegií), s vyšším stupnìm spasticity a s vìtším omezením rozsahu pohybù v kloubech. Pøi postižení horní konèetiny, kdy se tento stav oznaèoval døíve též jako syndrom rameno-ruka, jsou predisponujícími faktory omezení rozsahu hybnosti v glenohumerálním kloubu, spastický hypertonus v oblasti ramenního pletence, ale i postižení subakromiální burzy, manžety rotátorù a adhezivní kapsulitida (Gokkava et al., 2006; Kocabas et al., 2007). Jednou z podmínek uzdravení a úpravy stavu postižené èásti tìla je co nejèasnìjší zahájení úèinné léèby. Proto je velmi dùležité vèasné stanovení správné diagnózy. Klinický obraz KRBS I vzniklého po CMP je stejný jako u dalších etiologií popisovaných pøi jeho vzniku. Rovnìž farmakoterapie je obdobná jako u KRBS I vzniklého v souvislosti s jiným onemocnìním nebo úrazem. Novì byl popsán pøíznivý úèinek orálnì podávaného prednisolonu (Kalita et al., 2006). BOLEST 3/

4 Rozvoji KRBS I mùže zabránit vèasná, vhodnì zvolená rehabilitace již v dobì hospitalizace po prodìlání iktu. Z fyzikální terapie se doporuèuje transkutánní elektrická neurostimulace (TENS) a funkèní elektrická stimulace (FES). Terapeutické postupy jsou jinak obdobné, jako se používají u KRBS I vzniklého v souvislosti s jinými onemocnìními nebo úrazy. Pøi rozvoji tohoto syndromu na horní konèetinì u pacientù po CMP se zdùrazòuje význam pasivních i aktivních pohybù ke zvìtšení rozsahu hybnosti v glenohumerálním kloubu a postupy vedoucí ke snížení spasticity (Kocabas et al., 2007). Dùležitým faktorem pro úpravu stavu je cílenì zamìøená psychoterapie. Obecné zásady psychoterapie u bolestí po cévních mozkových pøíhodách U všech výše uvedených typù bolestí po CMP hrají v terapii významnou roli postupy ke zvládání obtíží pacienta (coping strategies). Jejich význam je o to vìtší, že tyto algie bývají vìtšinou dlouhodobìjší, èasto chronického charakteru. Proto se zvyšuje význam vhodnì zvolených psychologických postupù. Mezi základní body psychoterapeutického programu se má zaøazovat objasnìní povahy bolestí (seznámit nemocného s pøíèinami bolestí a s možnostmi a postupy jejich mírnìní), tvorba reálných léèebných plánù a plánù denních aktivit, zdùraznìní potøeby spolupráce pøi užívání a dodržování doporuèené farmakoterapie (compliance), zvyšování kontaktù a komunikace s pacientem a odklánìní jeho pozornosti (distrakce) od myšlenek na jeho bolesti a obtíže (Widar et al., 2004). Práce vznikla s podporou VZ MSM Literatura: 1. Andersen G, Vestergaard K, Ingeman-Nielsen M, Jensen TS. Incidence of central post-stroke pain. Pain 1995; 61: Aras MD, Gokkaya NK, Comert D, Kaya A, Cakci A. Shoulder pain in hemiplegia: results from a national rehabilitation hospital Turkey. Am J Phys Med Rehabil 2004; 83: Bittar RG, Kar-Purkayastha I, Owen SL, Bear RE, Green A, Wang S, Aziz TZ. Deep brain stimuation for pain relief: a meta-analysis. J Clin Neurosci 2005; 12: Bowsher D, Leijon G, Thuomas KA. Central poststroke pain: correlation of MRI with clinical pain characteristics and sensory abnormalitites. Neurology 1998; 51: Cesaro P, Mann MW, Moretti JL, Defer G, Roualdès B, Nguyen JP, Degos JD. Central pain and thalamic hyperactivity: A single photon emission computerized tomographic study. Pain 1991; 47: Craig AD. Functional anatomy of supraspinal pain processing with reference to the central pain syndrome. In: Max M (Ed). Pain An Updated review: Refresher Course Syllabus. Seattle: IASP Press, 1999: Daviet JC, Preux PM, Salle JY, Lebreton F, Munoz M, Dudognon P, Pelissier J, Perrigot M. Clinical factors in the prognosis of complex regional pain syndrome type I after stroke: a prospective study. Am J Phys Med Rehabil 2002; 81: Finnerup NB, Gottrup H, Jensen TS. Anticonvulsants in central pain. Expert Opin Pharmacother 2002; 3: Frese A, Husstedt IW, Ringelstein EB, Evers S. Pharmacologic treatment of central post-stroke pain. Clin J Pain 2006; 22: Gamble GE, Barberan E, Laasch HU, Bowsher D, Tyrrell PJ, Jones AK. Poststroke shoulder pain: a prospective study of the association and risk factors in 152 patients from a consecutive cohort of 205 patients presenting with stroke. Eur J Pain 2002; 6: Gokkava NK, Aras M, Yesiltepe E, Koseoglu F. Reflex sympathetic dystrophy in hemiplegia. Int J Rehabil Res 2006; 29: Griffin A, Bernhardt J. Strapping the hemiplegic shoulder prevents development of pain during rehabilitation: a randomized controlled trial. Clin Rehabil 2006; 20: Hansson P. Post-stroke pain case study: clinical characteristics, therapeutic options and long-term follow-up. Eur J Neurol 2004; 11 (Suppl 1): Head H, Holmes G. Sensory disturbances from cerebral lesions. Brain 1911; 34: Chae J, Yu DT, Walker ME, Kirsteins A, Elovic EP, Flanagan SR, Harvey RL, Zorowitz RD, Frost FS, Grill JH, Fang ZP. Intramuscular electrical stimulation for hemiplegic shoulder pain: a 12-month follow-up of a multiple-center, randomized clinical trial. Am J Phys Med Rehabil 2005; 84: Boivie J. Central pain from brain lesions. In: Max M, ed. Pain 1999 An Updated review: Refresher Course Syllabus. Seattle: IASP Press, 1999: Bowsher D. The management of central post-stroke pain. Postgrad Med J 1995; 71: Bowsher D. Stroke and central poststroke pain in an elderly population. J Pain 2001; 2: Bowsher D. Allodynia in relation to lesion site in central post-stroke pain J Pain; 6: Chen B, Stitik TP, Foye PM, Nadler SF, DeLisa JA. Central post-stroke pain: yet another use for gabapentin? Am J Phys Med Rehabil 2002; 81: Jeanmonod D, Magnin M, Morel A. Low threshold calcium spike bursts in the human thalamus: Common physiopathology for sensory, motor and limbic positive symptoms. Brain 1996; 119: Kalita J, Vajpayee A, Misra UK. Comparison of prednisolone with piroxicam in complex regional pain syndrome following stroke: a randomized controlled trial. Q J Med 2006; 99: BOLEST 3/2007

5 23. Katayama Y, Yamamoto T, Kobayashi K, Oshima H, Fukaya C. Deep brain and motor cortex stimulation for post-stroke movement disorders and post-stroke pain. Acta Neurochir (Suppl) 2003; 87: Kocabas H, Levendoglu F, Ozerbil OM, Yuruten B. Complex regional pain syndrome in stroke patients. Int J Rehabil Res 2007; 30: Leijon G, Boivie J. Central post-stroke pain: the effect of high and low frequency TENS. Pain 1989; 38: Leijon G, Boivie J, Johansson I. Central post-stroke pain neurological symptoms and pain characteristics. Pain 1989; 36: Nandi D, Aziz TZ. Deep brain stimulation in the management of neuropathic pain and multiple sclerosis tremor. J Clin Neurophysiol 2004; 21: Nicholson BD. Evaluation and treatment of central pain syndromes. Neurology 2004; 62 (Suppl 2): S30 S Owen SLF, Green AL, Stein JF, Aziz TZ. Deep brain stimulation for the alleviation of post-stroke neuropathic pain. Pain 2006; 120: Vestergaard K, Andersen G, Gottrup H, Kristensen BT, Jensen TS. Lamotrigine for central poststroke pain: a randomized controlled trial. Neurology 2001; 23: Walsh K. Management of shoulder pain in patients with stroke. Postgrad Med 2001; 77: Wang YL, Tsau JC, Huang MH, Lee BF, Li CH. Reflex sympathetic dystrophy syndrome in stroke patients with hemiplegia three phase bone scintigraphy and clinical characteristics. Kaohsiung J Med Sci 1998; 14: Widar M., Ek A.C., Ahlstrom G. Coping with long-term pain after a stroke. J Pain Symptom Manage 2004; 27: Yamamoto T, Katayama Y, Hirayama T, Tsubokawa T. Pharmacological classification of central post-stroke pain: comparison with the results of chronic motor cortex stimulation therapy. Pain 1997; 72: Yelnik AP, Colle FMC, Bonan IV. Treatment of pain and limited movement of the shoulder in hemiplegic patients with Botulinum toxin A in the subscapular muscle. Eur Neurol 2003; 50: Petchkrua W, Weiss DJ, Patel RR. Reassessment of the incidence of complex regional pain syndrome type 1 following stroke. Neurorehabil Neural Repair 2000; 14: Yen HL, Chan W. An East-West approach to the management of central post-stroke pain. Cerebrovasc Dis 2003; 16: Price C.I., Pandyan AD. Electrical stimulation for preventing and treating post-stroke pain: a systematic Cochrane review. Clin Rehabil 2001; 15: Ratnasabapathy Y, Broad J, Baskett J, Pledger M, Marshall J, Bonita R. Shoulder pain in people with a stroke: a population-based study. Clin Rehabil 2003; 17: Rostaing-Rigattieri S, Cesaro P, N Guyen JP, Ejzenbaum JF, Pollin B, Bonnet F. Preliminary report on the effect of ketamine in patients with central pain. Pain Res Manage 1997; 2: prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. Katedra fyzioterapie, Fakulta tìlesné kultury UP tøída Míru Olomouc Do redakce došlo: Pøijato k publikaci: BOLEST 3/

Pøehled úèinnosti intervencí protidrogové léèby v Evropì 6 7 9 10 11 ê á 13 1 Úèinnost, efektivita a nákladová efektivita Tabulka 1: Definice úèinnosti, efektivity a nákladové efektivity 15 1 16 2

Více

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB

Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností. MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Chronická bolest léčení a diagnostika z pohledu současných možností MUDr. Dana Vondráčková Centrum léčby bolesti FNB Základní dělení bolesti Akutní bolest Přirozený fyziologický jev Ochranná funkce Vegetativní

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní

PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní PREVENCE PØENOSU plísòových onemocnìní kùže a bradavic v areálech Každý èlovìk prožije bìhem svého života mnoho situací a událostí, v nichž se v souvislosti s ménì èi více závažnými prohrami, zklamáními

Více

Case management se zotavujícími se uživateli návykových látek 6 7 1 1/1 O koordinaci a navigaci 9 1 1/2 Navigace pøíruèkou 10 1 11 2 2/1 Case management a jeho rùznorodé chápání 13 2 14 2 Hlavním cílem

Více

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY

CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY CÉVNÍ MALFORMACE MOZKU - KAVERNOMY E.Vítková, D.Krajíčková, J.Náhlovský Neurologická a Neurochirurgická klinika LF UK a FN Hradec Králové Kavernomy Makroskopicky Morušovitý útvar mm až několik cm Dutinky

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ

FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 FARMAKOLOGICKÁ LÉČBA PACIENTŮ S NEUROPATICKOU BOLESTÍ INFORMACE PRO PACIENTY ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno

Transdermální buprenorfin. Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Transdermální buprenorfin Pavel Ševčík KARIM LF MU a FN Brno Náplasťové systémy Spolu s p.o. aplikací nejúspěšnější způsob řízeného podávání léčiv Přes 35 náplastí v EU a USA Přibližně 70 přípravků v registraci

Více

Léèba problémù spojených se zneužíváním drog: dùkazy o úèinnosti 6 7 Slovník pojmù 9 1 Dùkazy o úèinnosti Pozn. editora èeského vydání: V pùvodním originálním textu jsou používány termíny drug use treatment,

Více

Fantomová bolest. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE

Fantomová bolest. Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně DOPORUČENÉ POSTUPY PRO PRAKTICKÉ LÉKAŘE Projekt MZ ČR zpracovaný ČLS JEP za podpory grantu IGA MZ ČR 5390-3 Reg. č. a/062/036 Fantomová bolest Autor:

Více

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU

VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU VYUŽITÍ TERMOVIZE U PACIENTÙ S REVMATOIDNÍ ARTRITIDOU Z. Horáková Èeské vysoké uèení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství Abstrakt Práce se zabývá termovizním mìøením pacientù, kteøí

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Markery srdeční dysfunkce v sepsi

Markery srdeční dysfunkce v sepsi Markery srdeční dysfunkce v sepsi MUDr. Pavel Malina MUDr. Janka Franeková, Ph. D. Oddělení klinické biochemie Interní oddělení Nemocnice Písek, a.s. Pracoviště laboratorních metod IKEM Praha Colours of

Více

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I

Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Projekt ncrnapain: Charakteristika projektu I Název: Non-coding RNAs in neurogenic and neuropathic pain mechanisms and their application for risk assessment, patient stratification and personalised pain

Více

Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 5 Obsah 7 1 Preambule 9 10 11 2 Národní strategie protidrogové politiky na období 2010 2018 12 3 Základní východiska 13 4 Pøístupy k øešení

Více

BOLEST ÈASOPIS PRO STUDIUM A LÉÈBU BOLESTI PØEPRACOVANÉ VYDÁNÍ. www.tigis.cz/bolest/index.htm

BOLEST ÈASOPIS PRO STUDIUM A LÉÈBU BOLESTI PØEPRACOVANÉ VYDÁNÍ. www.tigis.cz/bolest/index.htm BOLEST ÈASOPIS PRO STUDIUM A LÉÈBU BOLESTI Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti PØEPRACOVANÉ VYDÁNÍ www.tigis.cz/bolest/index.htm EXCERPOVÁNO V BIBLIOGRAPHIA MEDICA ÈECHOSLOVACA INDEXOVÁNO V EMBASE

Více

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů.

Nejčastěji volené substance (látky) v terapii. Míra kombinace jednotlivých analgetik v léčbě bolestivých stavů. PRESKRIPČNÍ ZVYKLOSTI LÉČBY BOLESTI V PRVNÍ LINII Skoupá J. 1, Gajdošík J. 2, Grešová I. 3, Černá V. 1 1 Pharma Projects, s.r.o., 2 Ambulance praktického lékaře, Nové Zámky, 3 Health Promotion, s.r.o.

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET

BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc., a kolektiv BOLEST A JAK S NÍ ZACHÁZET Učebnice pro nelékařské zdravotnické obory Vedoucí autorského kolektivu a editor: Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. Autorský kolektiv:

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře. MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Farmakoterapie bolesti Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře MUDr.Bohumil Skála, PhD Společnost všeobecného lékařství, ČLS JEP Zdroje: Doporučené postupy pro farmakoterapii

Více

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10

III. stupeň. II. stupeň. Silný opioid. Slabý opioid. I. stupeň. Neopioid + kombinace. + neopioid. + adjuvancia. + adjuvancia + adjuvancia 1-4 5-7 8-10 Novinky ve farmakoterapii bolesti Tomáš Gabrhelík KARIM FN a LF UP v Olomouci CHRONICKÁ BOLEST III. stupeň II. stupeň Silný opioid I. stupeň Slabý opioid Neopioid + kombinace + adjuvancia + neopioid +

Více

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU

Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Krtička M,, Petráš M, Ira D, Nekuda V, 1 Klinika úrazové chirurgie TC FN Brno, LF MU Porovnání 2 metod léčby úrazového měkotkáňového defektu v rámci otevřené zlomeniny u skupiny pacientů primárně léčených

Více

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe:

Akné. www.hormonalni-antikoncepce.cz. Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: Razítko lékaøe: Akné Odpovìdi na Vaše otázky a mnoho dalších informací najdete na: www.hormonalni-antikoncepce.cz Razítko lékaøe: CZ BLR 0407 Obsah Krásná, èistá ple bez chyb Tajemství kùže Týká se to témìø každého Co

Více

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs)

Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Mechanické srdeční podpory (MSP) (mechanical circulatory support-mcs) Richard Rokyta Kardiologické oddělení Komplexní kardiovaskulární centrum FN Plzeň, LFUK Plzeň Systolické srdeční selhání (HF-REF) CHF

Více

CSE metoda porodní analgézie

CSE metoda porodní analgézie CSE metoda porodní analgézie AORA 2011 Krch J., ARO krajská nemocnice Liberec Prim. MUDr. Dušan Morman 1 CSE METODA v porodnictví rozšíření v 90. letech 20. století z Anglie ( B. Morgan ) poskytuje rychlou

Více

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha.

NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI. Klíčová slova - periprostetická zlomenina, osteosyntéza, svorková dlaha. NAŠE ZKUŠENOSTI S LÉČBOU PERIPROSTETICKÝCH ZLOMENIN STEHENNÍ KOSTI L. Pleva, R. Madeja, M. Šír Traumatologické centrum FNsP Ostrava Souhrn Autoři ve svém sdělení uvádějí možnosti léčby periprostetických

Více

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte

Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Očkování proti klíšťové encefalitidě v létě a po přisátí klíštěte Jan Smetana Fakulta vojenského zdravotnictví UO, Hradec Králové X. Hradecké vakcinologické dny, 2. - 4. 0. 204 2 Klíšťová encefalitida

Více

Algoritmus léčby bolestí ramene

Algoritmus léčby bolestí ramene Algoritmus léčby bolestí ramene Tomáš Gabrhelík Klinika anesteziologie a resuscitace, FN A LF UP v Olomouci Syndrom bolestivého ramene Onemocnění měkkých částí - impingement syndrom - ruptury rotátorové

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

Potřeba být bez bolesti - nejčastější potřeba - subjektivní proţitek - Definice: je nepříjemná senzorická a emocionální zkušenost, která souvisí se skutečným nebo potenciálním tkáňovým poškozením nebo

Více

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata)

Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Léčba vnějších genitálních a perianálních bradavic (condylomata acuminata) Stimulace imunity tam, kde je potřeba Prokázaná účinnost Mechanismus účinku přípravku Aldara (1) Stimuluje vrozenou a buněčnou

Více

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI

Psychiatrie. Reprint PRO PRAXI Psychiatrie PRO PRAXI 32011 www.solen.cz ISSN 1213-0508 Ročník 12. Reprint Využívání maximálních dávek inhibitorů acetylcholinesteráz u pacientů s AD v České republice a základní role pečovatelů v systému

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net

TVRDÁ PLENA PAVOUÈNATKA MOZEK MOZEÈEK PÁTEØNÍ MÍCHA. akciny.net MOZEK STEJNÌ JAKO MÍCHA TVOØÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. JEDNÁ SE O VELMI SLOŽITÉ ORGÁNY, KTERÉ VYTVÁØEJÍ NERVOVÉ BUÒKY, JENŽ MAJÍ VELMI MALOU SCHOPNOST SE OBNOVOVAT. POŠKOZENOU NERVOVOU BUÒKU SE JEN MÁLOKDY

Více

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl předlohy. nadpisů. nadpisů. 1/ 13 Klepnutím lze upravit styl předlohy Klepnutím lze upravit styl předlohy www.splab.cz Soft biometric traits in de identification process Hair Jiri Prinosil Jiri Mekyska Zdenek Smekal 2/ 13 Klepnutím

Více

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010

Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 2. 2012 3 Hospitalizovaní a zemřelí na cévní nemoci mozku v ČR v letech 2003 2010 Cerebrovascular diseases - hospitalized

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace

Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Příloha III Pozměňovací návrh příslušných bodů souhrnu údajů o přípravku a příbalové informace Poznámka: Tento souhrn údajů o přípravku a příbalová informace mohou být následně dle potřeby aktualizovány

Více

05 bolesti.indd 1 22.10.2006 21:21:30

05 bolesti.indd 1 22.10.2006 21:21:30 05 bolesti.indd 1 22.10.2006 21:21:30 PARAPLEGIOLOGICKÉ FÓRUM Skupina odborníků z oblasti zdravotnictví se vztahem k léčení a rehabilitaci lidí s poškozením míchy Cíle: poskytování léčebné a rehabilitační

Více

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz

Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz Bc. PharmDr. Ivana Minarčíková, Ph.D. www. farmakoekonomie.cz www.elekarnice.cz CÍL: alkoholem způsobená jaterní cirhóza alkoholem vyvolaná transplantace jater alkoholem způsobená pankreatitida Vyčíslení

Více

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné

4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné 4 Psychiatrická rehabilitace a komunitní péče o duševně nemocné Rozvoj dalšího vzdělávání praktických lékařů a ambulantních psychiatrů v problematice komunitní péče o duševně nemocné MUDr. Ondřej Pěč -

Více

Poruchy spánku na ICU

Poruchy spánku na ICU Poruchy spánku na ICU Vladimír Černý Centrum pro výzkum a vývoj Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, Univerzita Karlova v Praze, Lékařská fakulta v Hradci Králové, Fakultní nemocnice

Více

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva

CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva MUDr. Kamil Ramík CVIKY NA VAŠI BOLEST Rychlá a úèinná úleva Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386401, fax: +420 220 386400 www.grada.cz jako svou 3323. publikaci

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno

evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Léčba bolestí zad ve světle evidence based medicine Josef Bednařík Neurologická klinika LF MU a FN Brno Evidence based medicine a léčba l bolestí zad Existuje rozpor mezi obecným požadavkem používat pouze

Více

Jak pracovat s lidmi, aby omezili

Jak pracovat s lidmi, aby omezili METODIKA N 8 Marnie Engelander Ernie Lang Rob Lacy Richard Cash Jak pracovat s lidmi, aby omezili nebo přestali užívat konopí NÁRODNÍ MONITOROVACÍ STŘEDISKO PRO DROGY A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI Efektivní

Více

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín

TIA A NEUROLEPTIKA. Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín TIA A NEUROLEPTIKA Mgr. Martin Vodička Krajská nemocnice T. Bati Zlín CÍL Vytipovat skupinu pacientů, které by mohly být výrazně poškozeny užíváním antipsychotik a to z pohledu jejich nežádoucích kardiovaskulárních

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky

SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky SROVNÁNÍ KLINICKÉ A MIKROBIOLOGICKÉ ÚČINNOSTI KONTINUÁLNĚ A INTERMITENTNĚ APLIKOVANÉHO MEROPENEMU U KRITICKY NEMOCNÝCH předběžné výsledky Chytra 1, Štěpán 1, Pelnář 1, Ţidková 1, Kasal 1, Bergerová 2 1

Více

Evaluace klinických doporučených postupů

Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace klinických doporučených postupů Evaluace KDP AGREE nástroj AGREE II nástroj Nástroj pro hodnocení etických aspektů KDP Evaluace klinických doporučených

Více

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI!

CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Rok prevence 2015 S bolestmi hlavy se setkal téměř každý člověk TY CHRONICKÉ MOHOU TRVAT AŽ 15 DNÍ V MĚSÍCI! ROZLIŠUJEME PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ BOLESTI HLAVY Bolest

Více

INTRATEKÁLNÍ PODÁVÁNÍ BAKLOFENU V LÉÈBÌ TÌŽKÉ SPASTICITY

INTRATEKÁLNÍ PODÁVÁNÍ BAKLOFENU V LÉÈBÌ TÌŽKÉ SPASTICITY INTRATEKÁLNÍ PODÁVÁNÍ BAKLOFENU V LÉÈBÌ TÌŽKÉ SPASTICITY INTRATHECAL BACLOFEN THERAPY IN SEVERE SPASTICITY IVANA ŠTÌTKÁØOVÁ 1, IVAN VRBA 2 Nemocnice Na Homolce, 1 Neurologické oddìlení, 2 Anesteziologicko-resuscitaèní

Více

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno.

Výroèní zpráva. rok 2008. Vìøíme v to, že naše poslání bude naplnìno. Výroèní zpráva rok 2008 Nadace Východoèeská onkologie vznikla v roce 2004. V jejím vedení jsou zastoupeni jak onkologové, tak osobnosti z nemedicínských oborù, kterým není lhostejný život spoluobèanù.

Více

Novorozenecké k ř e č e J. Janota

Novorozenecké k ř e č e J. Janota Novorozenecké křeče J. Janota Definice Křeče jsou definovány klinicky jako paroxysmální (záchvatovitá) alterace neurologických funkcí (chování, motoriky, autonomních funkcí a kombinace). Incidence Výskyt

Více

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity

Wobenzym. Klíè ke zdraví. a poruchám imunity Klíè ke zdraví Wobenzym Velká soutìž Proti zánìtùm, otokùm a poruchám imunity Vìnujte, prosím, pozornost pøíbalovému letáku. O pøípadných nežádoucích úèincích se informujte také u lékárníka nebo ošetøujícího

Více

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha

Vzácná onemocnění a česká interna. Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Vzácná onemocnění a česká interna Richard Češka III. Interní klinika 1.LF UK a VFN Praha Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění Onemocnění masového výskytu Vzácná onemocnění INTERNA Vnitřní lékařství

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí

Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí 19 Možnosti farmaceutické péče o pacienty s neuropatickou bolestí Jana Vinšová 1, Mira Hojdarová 2 1 Oddělní klinické farmacie, Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha 2 Oddělení

Více

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém

Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Depresivní porucha a kardiovaskulární systém Martin ANDERS Psychiatrická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Things we knew, things we did Things we have

Více

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R.

Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních. Keil R. Co přináší biologická léčba nespecifických zánětů střevních Keil R. Příčiny vzniku nespecifických střevních zánětů Vzniká u geneticky disponovaných osob Je důsledkem abnormální imunitní odpovědi na faktory

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie?

Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Zvyšuje užívání marihuany riziko schizofrenie? Monika Víchová Psychologický ústav FFMU, Brno info@psychologon.cz Marihuana bývá považována za měkkou drogu a uvažuje se o její legalizaci. Je jisté, že má

Více

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková

Kvantitativní testování termického a vibračního prahu. Lenka Mlčáková Kvantitativní testování termického a vibračního prahu Lenka Mlčáková Základní anatomie senzitivního Přímá senzitivní dráha : 1. Receptory systému 2. První periferní senzitivní neurony (v gangliích zadních

Více

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc.

Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Možná zdravotní rizika v aktivních domech. MUDr. Ivana Holcátová, CSc. Nízkoenergetický dům Norma ČSN 73 0540 Charakterizován potřebou tepla na vytápění Otopná soustava o nižším výkonu Dobře zateplené

Více

Abstrakta BOLEST V DÌTSKÉM VÌKU

Abstrakta BOLEST V DÌTSKÉM VÌKU BOLEST V DÌTSKÉM VÌKU FETÁLNÍ BOLEST Rokyta R. Univerzita Karlova, 3. lékaøská fakulta, Ústav normální, patologické a klinické fyziologie, Praha Èlovìk se rodí nezralý, je tedy prekociální savec. Fetální

Více

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY

E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY E-LEARNINGOVÉ KURZY PRO OBOR STOMATOLOGIE E-LEARNING COURSES FOR DENTISTRY T. Dostálová 1, J. Feberová 2,S. Štípek 3 1 Dětská stomatologická klinika 2.LF UK 2 Ústav lékařské biochemie 1. LF UK 3 Ústav

Více

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava

REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS. Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava REFRAKTERNÍ STATUS EPILEPTICUS Jana Slonková Neurologická klinika FN Ostrava Definice RSE Doba trvání záchvatové aktivity nad 5 minut ( 30 minut)(se) 60min RSE 2 nebo více záchvatů mezi nimiž nedošlo k

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora

Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Univerzita Palackého v Olomouci Česká lékařská komora Pod záštitou těchto odborných společností Česká společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská spoločnosť pre klinickú neurofyziológiu

Více

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké

DEPRESE. Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem. prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké DEPRESE Léèitelná duševní porucha se vzrùstajícím výskytem prof. MUDr. Jaromír Švestka, DrSc. Informace pro nemocné a jejich blízké OBSAH Co je to deprese?... 1 Známe pøíèinu depresívní poruchy?... 2 Jak

Více

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak?

Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Léčba arteriální hypertenze v intenzivní péči Kdy a Jak? Miroslav Solař Oddělení akutní kardiologie I. interní klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Chronická arteriální hypertenze Hypertenze u akutních

Více

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009

Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009. Activity of the branch of diabetology, care for diabetics in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27. 5. 2010 23 Činnost oboru diabetologie, péče o diabetiky v roce 2009 Activity of the branch of diabetology, care

Více

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz

Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz Ukazka knihy z internetoveho knihkupectvi www.kosmas.cz PaedDr. et Mgr. Hana Žáèková, PaedDr. Drahomíra Jucovièová NEKLIDNÉ A NESOUSTØEDÌNÉ DÍTÌ ve škole a v rodinì Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu

Více

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem

Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem Bevacizumab u starších pacientů s kolorektálním karcinomem MUDr. Tomáš Büchler, PhD. Onkologické oddělení Fakultní Thomayerovy nemocnice a Onkologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN, Praha XIV. Staškovy

Více

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I)

CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO HODNOCENÍ LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ OBSAHUJÍCÍCH KYSELINU VALPROOVOU/VALPROÁT (viz Příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNECH ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU A PŘÍBALOVÝCH INFORMACÍCH PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY 104 VĚDECKÉ ZÁVĚRY CELKOVÉ SHRNUTÍ VĚDECKÉHO

Více

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI

KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 29 KLINICKÝ STANDARD PRO FARMAKOTERAPII NEUROPATICKÉ BOLESTI ODBORNÁ ČÁST ŘÍJEN 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi, jejichž

Více

Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik MUDr. Dominika Hajdu Pracoviště preventivní kardiolgie IKEM Kardiovaskulární nežádoucí účinky antipsychotik: Proarytmogenní ( prodloužení QT intervalu, torsades

Více

Neuropatická bolest u onkologického pacienta

Neuropatická bolest u onkologického pacienta 12 Neuropatická bolest u onkologického pacienta Eva Hegmonová Nemocnice Atlas a.s., Zlín Úspěšná léčba chronické bolesti je základním cílem pro všechny kliniky a algeziology. Neuropatická bolest patří

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I)

Celkové shrnutí vědeckého hodnocení přípravku Norvasc a přípravků souvisejících názvů (viz příloha I) PŘÍLOHA II VĚDECKÉ ZÁVĚRY A ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNÝCH ÚPRAV V SOUHRNU ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU, OZNAČENÍ NA OBALU A PŘÍBALOVÉ INFORMACI PŘEDKLÁDANÉ EVROPSKOU AGENTUROU PRO LÉČIVÉ PŘÍPRAVKY Vědecké závěry Celkové

Více

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz

STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz STÁTNÍ ÚSTAV PRO KONTROLU LÉČIV Šrobárova 48, 100 41 PRAHA 10 tel.: 272 185 111, fax.: 271 732 377, e-mail:posta@sukl.cz SUKLS206450/2009 V souladu s ustanovením 39o zákona o veřejném zdravotním pojištění

Více

Standardní katalog NSUZS

Standardní katalog NSUZS Standardní katalog NSUZS Generováno: 09.01.2013 13:26:56 QV0284xD1 Míra centralizace pacientů hospitalizovaných s CMP a ischemickou cévní mozkovou příhodou Ischemická CMP je závažné cévní onemocnění mozku,

Více

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí

METODIKA N 4 Jak ve kole vytvoøit zdravìj í prostøedí METODIKA N 4 Jak ve škole vytvoøit zdravìjší prostøedí Pøíruèka o efektivní školní drogové prevenci à Obsah Úvodní slovo ministrynì školství, mládeže a tìlovýchovy Ètenáøùm à K èeskému vydání Úvod Cíl

Více

Symptomatická léčba pozdních stadií RS. MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015

Symptomatická léčba pozdních stadií RS. MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015 Symptomatická léčba pozdních stadií RS MUDr Jana Lízrová Preiningerová 1. Česká neurologická akademie Praha, 2015 PRINCIPY SYMPTOMATICKÉ TERAPIE 1. Orientovaná na aktuální potřeby pacienta PRINCIPY SYMPTOMATICKÉ

Více

PROSTOROS. Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center

PROSTOROS. Tento plátek je neprodejný a je urèen pro klienty a pracovníky Terénních programù a Kontaktních center !!!TESTOVÁNÍ V TERÉNU A NA K-CENTRU!!! CO TESTUJEME: pøítomnost protilátek nìkterých nemoc?v tìle. A jaké nemoci máme na mysli? Žloutenku B a C, HIV, Syfilis. Když zjistíme, že jsou protilátky pøítomny

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 6 8 MUDr. Jan Piťha, CSc.

Více

MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE

MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE XXI. kongres ČSARIM, 2. 4. října 2014, Clarion Hotel, Olomouc 1 MONITOROVÁNÍ SVALOVÉ RELAXACE Milan Adamus Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN a LF UP v Olomouci Prohlášení o

Více

NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík

NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík NSAID v anesteziologické praxi jak k nim přistupovat z pohledu EBM? Tomáš Gabrhelík ARO KNTB Zlín KARIM FN a LF UP v Olomouci Mechanismus účinku NSAID blokáda COX a tím syntézy prostaglandinů periferní

Více

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů

III. mezinárodní konference fyzioterapeutů UNIE FYZIOTERAPEUTŮ ČESKÉ REPUBLIKY profesní organizace českých fyzioterapeutů PROGRAM III. mezinárodní konference fyzioterapeutů Trendy ve fyzioterapii Brno 7. a 8. září 2007 Místo konání: Kongresové

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz doc. MUDr., CSc. a kolektiv HYPERKINETICKÁ PORUCHA A PORUCHY CHOVÁNÍ Vydala Grada Publishing, a.s. U Prùhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 220 386

Více

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ

HIVAIDS. P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ HIVAIDS P ÍRUâKA HIV PORADENSTVÍ Autoři: RNDr. Marie Brůčková, CSc MUDr. Miloslava Březovská MUDr. Karel Hampl, CSc. MUDr. Anna Kubátová PhDr. Hana Malinová, CSc. Mgr. Blanka Petrošová MUDr. Ivo Procházka,

Více

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF

DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF DOTAZNÍK KVALITY ŽIVOTA THE WORLD HEALTH ORGANIZATION QUALITY OF LIFE (WHOQOL) -BREF The World Health Organization Quality of Life (WHOQOL)-BREF World Health Organization 2004 All rights reserved. Publications

Více