TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ"

Transkript

1 TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ Eva Švecová ÚVOD Pokud se podnik dostane do finančních potíží respektive krize, začne se výkonnost podniku výrazně zhoršovat. Již od počátku tohoto velmi problémového období se musí podnik snažit v daleko širší míře optimalizovat své náklady a také zároveň hledat nové alternativní zdroje financování pracovního kapitálu. Zároveň jsou podniky nuceny omezovat své investiční aktivity. Mohli bychom říci, že se z praktického hlediska jedná o restrukturalizaci s následným cílem vyvést podnik z finanční krizové situace. V dnešní době stále více stoupá důležitost analýzy s možností restrukturalizace podniku s následnou realizací. Jedním z prvních kroků je provedení finanční analýzy s následujícím vyhodnocením, zda se podnik nachází v řešitelné situaci a zda existují možnosti jak podnik vyvésti z krize. Teoretické východiska tollingu nejsou v literatuře podrobně rozpracovány a tato metoda financování není běžně používaným nástrojem. V následujícím příspěvku se budeme věnovat využití metody tollingu v kombinaci s projektovým řízením, které tak umožní rozšíření portfolia investičních příležitostí pro umístění zdrojů. Cílovou skupinou pro realizaci tohoto typu financování jsou malé a střední podniky. 1 VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 1.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Projekt je v chápání dnešního slova smyslu vnímán jako soubor dílčích činností. Počínaje několikadenními menšími projekty, obsahujícími jen několik desítek činností, přes složitější týdenní projekty, až po ty nejnáročnější, jež zahrnují tisíce činností, se s nimi denně střetáváme ve všech oblastech ekonomické sféry. [2, 5] Podmínkou každého projektu je splnění jeho trojpodmínky(časové omezení, nákladové omezení, výkonnostní kritéria) tzv. trojimperativu tzn. ve stanoveném čase a při respektování předpokládaných zdrojů a nákladů dosáhnout požadovaných cílů. Za úspěšný projekt považujeme ten, v rámci kterého se podaří splnit všechny 3 uvedené podmínky současně, tedy dodržet kvalitu, čas i náklady. Ne náhodou trojimperativ projektu, přesně odpovídá tomu, jak je v občanském zákoníku vymezena smlouva o díle, kdy každá smlouva musí obsahovat specifikaci plnění, termíny a cenu, aby to vůbec smlouva byla. Podmínky jsou na sobě závislé a změna jedné z nich znamená změnu ostatních. Například pokud chce zákazník vyšší kvalitu výstupu svého projektu, musí si dopředu uvědomit, že bude mít současně co dočinění, jak s celkovým zvýšením nákladů, tak i možným prodlením v termínu dokončení projektu. [1] Naplnění projektového cíle se odehrává v rámci tzv. životního cyklu projektu v podobě sekvence pěti projektových fází, jejichž realizace představuje první faktor vedoucí k úspěšné realizaci projektu. V rámci každého projektu se konkrétní náplň těchto fází může lišit, zcela však nelze vynechat ani jednu z nich. Každá má své vlastní subfáze, které jsou obvykle definovány organizací. Jedná se o tyto fáze: fáze iniciace, fáze plánování - času, nákladů, provedení, sledování projektu a jeho vývoj, řízení projektu, ukončení projektu. [1, 11] 1.2 PRACOVNÍ KAPITÁL Financování pracovního kapitálu v celém rozsahu je složitou a někdy i možná rizikovou ekonomickou operací. Je nutno rozlišovat, zda pro financující subjekt, tedy zadavatele se jedná o

2 aktivitu jednorázovou nebo se jedná o subjekt, který má tuto aktivitu současně jako svůj podnikatelský záměr. Vlastník jako vkladatel kapitálu má tedy zájem na rentabilitě kapitálu, rozhoduje o jeho použití na dlouhodobé investice a rovněž rozhoduje, zda použije k investování cizích dlouhodobých zdrojů. Zjišťuje tedy, zda vložený vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje jsou užívány podle tzv. zlatého pravidla jako zdroje krytí stálých aktiv. Tento ukazatel je pro podnikovou ekonomiku velmi významný. Souvisí totiž bezprostředně s krátkodobým financováním oběžného majetku, tj. majetku, který je nezbytný pro provoz firmy. Proto se mu také říká provozovací nebo pracovní kapitál.[4] Dostatečná velikost pracovního kapitálu tvoří tzv. finanční polštář, který tlumí případné nepříznivé dopady, např. cenové.[4] V praxi má pracovní kapitál podobu disponibilních prostředků, svěřených k dispozici manažerům a používá se k financování běžných potřeb. Jsou-li v podniku peněžní toky v souladu s finančním plánem, udržuje se hladina pracovního kapitálu v poměrně stabilní výši. Pracovní kapitál tedy představuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými finančními zdroji. Protože dlouhodobý kapitál není okamžitě splatný, je tato část oběžného majetku k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba, aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, obchodovatelných cenných papírech).[6] 1.3 TOLLING Tollingové financování pracovního kapitálu je uplatnitelné v širokém spektru oborů v průmyslu, ve stavebnictví, ale i v dalších odvětvích. Kromě základních, obecných principů této metody existují vždy určité specifické podmínky, které je možno modifikovat pro daný okruh. Jde o specifické financování určené především klientům podnikajícím ve výrobě.[9] Jedná se o vhodný nástroj jak pro podniky v režimu krizového řízení, tak i pro výrobní podniky, které se nepotýkají s finančními problémy. Vhodnou příležitostí pro tollingové financování jsou například výrobci, kteří nedisponují prostředky na nákup výrobního materiálu, ačkoli mají zajištěn odbyt.[10] Zde je na místě nutné podotknout, že tento způsob byl uplatňován po dobu restrukturalizace společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to jak v hutní výrobě, tak i ve strojírenské výrobě v kombinaci tollingu s projektovým financováním. Principy a zkušenosti s jeho realizací v praxi se staly předmětem výuky netradičních finančních nástrojů jak na VŠE v Praze tak i na VŠB - TU v Ostravě. Tento princip je rovněž popisován ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí, zaměřených na ekonomickou problematiku. Metoda tollingu je graficky znázorněna v přiloženém obecném schématu (Obr. 1) a její podstata spočívá v tom, že financující subjekt nakupuje na svůj účet materiály, suroviny, případně energie, které předává financované společnosti (výrobci) ke zpracování, financovaná společnost z převzatých komodit vyrobí hotový výrobek, za jehož výrobu obdrží zpracovatelskou odměnu, která pokryje jeho zpracovací náklady a zisk a financující společnost prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. Principy tollingu můžeme charakterizovat následujícím způsobem[3],[12]: Financování subjektu, který se nachází ve finančních potížích. Financující subjekt, tj. společnost, která realizuje tolling. Materiál a výrobky jsou po celou dobu výrobního procesu ve vlastnictví financující společnosti. Příjemce tollingu provádí jednotlivé výrobní operace za tzv. zpracovatelskou odměnu. Financující subjekt zabezpečuje nákup materiálu a energií. Financující subjekt odkupuje nedokončenou výrobu a zásoby.

3 Obr. 1: Schéma základních vazeb tollingu Zdroj:[8] 2 FINANCOVÁNÍ PODNIKU V KRIZI Platební neschopnost podniku, která bývá označována jako finanční krize, představuje nejfrekventovanější chápání krize podniku a tím krizového řízení jako procesu vyvedení podniku z červených čísel. Toto pojetí můžeme popsat jako proces, na jehož počátku je pokles objemu obratu, který se projeví v ekonomické oblasti a vyústí do snížení likvidity podniku. Krize přivádějí podnik do obtíží, jež se projevují v platební neschopnosti, což je výsledkem předchozí nerentability, dále se projevují v nedostatku kapitálu způsobeném přílišným růstem a v nerovnováze jako důsledku poklesu objemu výroby, ztráty motivace u pracovníků a zhoršení stavu likvidity. Za první fázi krize je možno považovat až pokles obratu, kterému však předcházejí nedostatky a vlivy z vnitřního nebo vnějšího prostředí podniku a je důsledkem předchozích rozhodnutí a podnikových aktivit.[13] Výsledek vzájemného působení vnitřních a vnějších rizikových faktorů na straně jedné a špatných podnikatelských či manažerských reakcí na straně druhé je příčinou vzniku krize, a jakmile se začínají jednotlivé odchylky od plánovaného stavu opakovat stále častěji, přemění se krizový stav v trvalejší. 2.1 REAKCE NA PROJEVY KRIZE Pokud se společnost ocitne v krizové situaci, musí zareagovat a snažit se využít všechny dostupné zdroje a zároveň eliminovat zbytečné náklady. Management by se měl soustředit především na tyto následující aktivity, které můžeme označit jako jedny z nejdůležitějších. [12] Zajistit dostatečné cash flow společnosti V případě, kdy se podnik dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, přináší to pravděpodobné problémy a může očekávat složité období ve vývoji podniku. Projevem bude zpomalení výroby, v horším případě se bude potýkat s platební neschopností a tato nepříznivá situace může vyústit až bankrotem. Je proto nutné neustále kontrolovat tok firemních financí. Východiskem z krizové situace se může stát úvěr od bank, možný prodej určité firemní nemovitosti, nevyužívaného majetku či nepotřebných zásob. Zaměřit se na snižování nákladů Jedním z nutných opatření je snížení nákladů, které je potřeba v situaci nedostatečných finančních prostředků provést. Nemusíme okamžitě zahájit propouštění zaměstnanců, ale je možné například snížit fond pracovní doby a zároveň eliminovat náklady spojené se služebním cestováním, případně odsunout či pozastavit plánované investice. Sledovat a reagovat na platební neschopnost odběratelů firmy Pokud odběratelé přestanou platit včas, nastane problém v udržování kladného firemního cash flow. Důvodem zpožďování jejich plateb mohou být pozastavené platby naopak od jejich obchodních partnerů, kteří rovněž nedodržují stanovené termíny. Firmy stále častěji řeší problémy s tzv. druhotnou

4 platební neschopností. V tomto případě je nutností starat se především o klíčové odběratele, což vychází z Paretova principu 80:20, který nám říká, že 20 % všech odběratelů tvoří 80 % celkových příjmů.[7] Plánovat budoucnost společnosti Vznik krizové situace, která ve firmě nastala, se nemusí stát pro management vždy pouze hrozbou, ale naopak by se měla stát také příležitostí a určitou výzvou ke změně a poučení se z této situace. Napomůže firmě otevřít oči a přistoupit ke změnám ve zlepšení podnikových činností, ke kterým se nemohl dříve odhodlat a které se budou zavádět snáze, než v době, kdy se firmě daří a pracovníci v podstatě nevidí důvod, proč by se mělo něco změnit. Měli bychom počítat s koncem krize a zaměřit pozornost na rozvoj firmy směrem k budoucnosti. Pokud shrneme předchozí body, můžeme konstatovat, že podnik či firma musí reagovat včas na všechny příznaky krizových situací a prozíravý management by se měl snažit v rámci svých možností na tuto situaci připravit. Rychlá reakce je základem zvládnutí problému. 2.2 JAKÉ VÝHODY SKRÝVÁ FINANCOVÁNÍ METODOU TOLLING Banka (finanční instituce) Pro banku (nebo jinou finanční instituci) je tento způsob financování především v dnešní době krize velmi výhodný, neboť je takto chráněna před případným konkursem výrobní společnosti. Pro banku poskytnutý tollingový úvěr není natolik rizikový, což má pozitivní dopad i do kapitálové přiměřenosti banky. Zpracovatel (výrobní společnost) Pro zpracovatele potýkajícího se s finančními problémy je v dnešní době tento způsob financování pracovního kapitálu velmi výhodný, protože díky němu nevstupuje do ohrožení v podobě svého případného konkurzu, neboť vlastníkem vstupů a výrobků není on sám ale zadavatel (tollingová společnost), který se místo něj stává věřitelem odběratelů a dlužníkem dodavatelů. Tollingové financování může být výhodné také pro zpracovatele, který se nepotýká s finančními problémy, kdy tímto způsobem může získat více bankovních úvěrů najednou, protože jejich část banka poskytuje jinému klientovi, tedy zadavateli (tollingové společnosti). Použití tollingového mechanizmu může výhodně využít také zpracovatel, který je sice bez finančních potíží, ale i přesto mu banka odmítá poskytnout úvěr. Takto si zpracovatel může prostřednictvím tollingu přesunout vlastnictví materiálových a výrobkových zásob na tollingovou společnost a tímto krokem díky razantnímu zlepšení téměř všech bankovních ukazatelů následně získat od banky úvěr. Pro zpracovatele je tollingové financování výhodné také z toho důvodu, že vztahy s jeho odběrateli (včetně stanovení např. podmínek prodeje) zůstávají zachovány, pouze probíhají na jiném právním základě. Zadavatel (tollingová společnost) Tolling může být pro zadavatele jak jeho aktivitou jednorázovou, tak se může jednat o jeho hlavní podnikatelský záměr. Hlavní výhodou je jeho ziskovost, která je samotnou podmínkou implementace tohoto způsobu financování pracovního kapitálu. Další výhodou je to, že zadavatel získá touto metodou financování detailní informace o výrobní společnosti, včetně jejího know-how, informací o obchodu, výrobě, inovacích. Další výhodou je, že vložené zdroje jsou neustálé ve vlastnictví zadavatele, včetně produktů za ně nakoupených a určených k dalšímu zpracování, což umožňuje zadavateli neustálou kontrolu nad danými zdroji. Zadavatel se díky tollingu může přímo podílet na řízení (včetně finančního řízení) či zásadních rozhodnutích, včetně účasti v orgánech zpracovatele. 3 FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A JEJÍ ŘEŠENÍ Stavební společnost se ocitla v krizové finanční situaci a vyznačovala tím, že neměla dostatečné prostředky k financování výroby a odbytu, tzn. ke krytí čistého pracovního kapitálu. Jinak řečeno

5 pohledávky za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost, nemohla být kryta závazky vůči dodavatelům, krátkodobými úvěry od bank či jinými půjčkami do lhůty splatnosti. Pro podnik nebyly dostupné cizí zdroje v podobě bankovního úvěru, poněvadž pro banku společnost představovala rizikovou angažovanost. Společnost nebyla schopna plnit své závazky včas, tudíž se dostávala do problémů, především v plnění závazků k dodavatelům. Oproti tomu, že se podnik potýkal s těmito finančními problémy, měl dostatečné portfolio zákazníků platících své závazky a měl dobře zvládnutou technologii výroby a stabilní odbyt. Také byl v době minulé, než si vytvořil závažné problémy s likviditou, schopen tvořit zisk. V současné době se touto činností konstruktivně zabývá společnost TOLFIN, s.r.o. (dále jen Tolfin). Na základě kompletní analýzy podniku se firma Tolfin dohodla s vedením stavební společnosti na zavedení tollingu, který se stal nástrojem pro udržení firmy v chodu. Firma Tolfin dospěla k závěru, že finanční potíže podniku je možno posuzovat jako přechodné a existuje východisko k překonání finančních potíží v možnosti realizovat, zejména z důvodu existujícího potenciálu, zakázky v období finanční krize ve stavebnictví obecně. 3.1 TOLLING KOMBINOVANÝ S PROJEKTOVÝM FINANCOVÁNÍM Stavební společnost pracuje formou zakázek či projektů, přičemž je nutné zajišťovat kapitál pro celou výrobu společnosti na konkrétní zakázky. Znamená to, že společnost využívá běžné bankovní produkty a současně na konkrétní zakázky si zdrojově vypomáhá tollingem. V tomto případě se zdroje financované společnosti použijí na nákup materiálových vstupů případně subdodávek či na odkoupení nedokončené výroby společnosti, jejich finalizaci financovaným subjektem a prodej konečné produkce Tolfinem a na jeho účet. Modifikaci tollingu kombinovaného s projektovým financováním lze popsat takto: Tolfin zadává výrobu stavební společnosti dle smlouvy o dílo vztahující se k vybrané zakázce; Tolfin zajišťuje vstupy nutné k zajištění výroby díla a tyto nákupy eviduje u sebe; Tolfin poskytuje společnosti zálohy na pořízení materiálových vstupů pro určitou zakázku či projekt; po dokončení díla Tolfin fakturuje zakázku či projekt odběrateli; Tolfin vyfakturuje stavební společnosti zpracovatelskou odměnu, která je definována rozdílem mezi tržbou zakázky a náklady této zakázky, která zahrnuje náklady a zisk společnosti Tolfin. Tento postup řešení finanční situace stavební společnosti byl realizován v několika etapách. Můžeme říct, že při zahájení jednání o možnosti implementace tollingu byly stanoveny určité zásady, které ve svém důsledku avizovaly, zda implementace tollingu má smysl a současně má smysl se daným subjektem zabývat, nebo to smysl nemá a aktivity ve věci tollingu by byly bezpředmětné. Zahájením tollingu prakticky došlo k úplně jiné situaci, než na kterou byla stavební společnost zvyklá. Ve svém důsledku tato společnost ztratila svoji samostatnost a bylo nutné, aby si zvykla na jiný způsob řízení a především na omezení určitých pravomocí nebo kompetencí. Z důvodu uplatnění tollingu se nic nezměnilo pro výrobní či nevýrobní zaměstnance. Největším problémem uplatnění tollingu byl vrcholový management, vzhledem k tomu, že bylo nutno, aby tito představitelé byli přesvědčeni, že tato forma je pro společnost vhodná. Je možno konstatovat, že právě tato sféra zaměstnanců společnosti vnímala tuto situaci jako nepřátelský akt a ukázalo se, že toto vnímání bylo především proto, že došlo k významnému omezení kompetencí zaměstnanců firmy. Poskytoval tollingu zajišťuje finanční stránku, tzn. lhůty splatnosti, možnosti zápočtu apod. Z toho je zřejmé, že tato metoda vyžaduje absolutní a značné množství informací, které si tito partneři vzájemně poskytují. ZÁVĚR Praktické zkušenosti s tímto alternativním způsobem financování potřeby pracovního kapitálu jsou spojeny zejména s úspěšným působením společnosti Osinek, a.s. při konsolidaci společnosti VÍTKOVICE, a.s.; zmínit se je možno ještě o ústecké společnosti SETUZA, a.s. Publikované zahraniční zkušenosti nejsou zcela srovnatelné s aplikací v ČR a týkají se spíše určité formy barterového obchodu (Rusko, Ukrajina), případně modifikace uplatnění rizikového kapitálu (Austrálie). Stavební společnost potřebovala rychlé řešení finanční situace a přistoupila prostřednictvím společnosti TOLFIN, s.r.o. k realizaci financování společnosti formou tollingu. V případě stavební společnosti byl použit stejný způsob, jakým společnost Tolfin realizuje své aktivity i v ostatních subjektech.

6 Jednodušší formou zahájení financování je tolling kombinovaný s projektovým financováním, protože příslušný projekt nebo resp. zakázka je přesně definována, má jak svůj termín zahájení tak i dokončení. Závěrem řekněme, že tolling není metodou ve formě neměnné, ale má další modifikace pro jednotlivé konkrétní případy jeho realizace, samozřejmě při respektování základních ekonomických, legislativních a také etických pravidel. LITERATURA [1] DVOŘÁK, D. Řízení projektů Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., ISBN [2] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN [3] JASCHKOVÁ, G. Smluvní rámec tollingového financování hutního podniku, Ostrava, Diplomová práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. [4] KRATOCHVÍLOVÁ, H. Restrukturalizace, oživení a záchrana podniku: Souvislosti právní, daňové, účetní a finanční. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN [5] NAGARAJAN, K. Project Management. 2.vyd. New Age International:2004. ISBN [6] SAGNER, J. Essentials of working capital management. Hoboken, N.J.: Wiley, ISBN X. [7] SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN [8] STANĚK, J. Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu, Ostrava, 2011, Disertační práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. [9] STANĚK, J.; LENORT, R.; SAMOLEJOVÁ, A. Prerequisities for metallurgical company s working capital effective financing through tolling agreement. In Conference proceedings of 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011 [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2011 [cit.]. ISBN [10] ŠTĚPÁN, J. Tolling netradiční způsob financování podniku. Praha, Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví. [11] TAYLOR, J. Project Scheduling and Cost Control: Planning, Monitoring and Controlling the Baseline. J. Ross Publishing, ISBN [12] TOMANOVÁ, I. Tolling alternativní způsob financování pracovního kapitálu. Ostrava, Diplomová práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. [13] ZUZÁK, R. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitost. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, ISBN Adresa autora: Ing. Eva Švecová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

7 TOLLING AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT TO DEAL WITH THE FINANCIAL CRITICAL SITUATIONS Abstract Nowadays projects are strongly limited in both their resources and time. The current time is generally "faster", dynamic and interdependent. If a single company, institution, company wants to survive it must very active adapts its work continuously changing conditions. For that reason the project management started to be perceived like a scientific discipline which in the field of financing is getting more interesting. The decision to address the issue of corporate financing in crisis arises from an effort to combine effectively areas of project management and financing of working capital by tolling method. A specific feature of the tolling financing is that current funds, which are taken from tolling resources, are at all times and in all forms (raw materials, work in progress, receivables) owned by tolling financing company, not by the processor. If the bank loan is one of the sources of financing, the processor is not the debtor but the tolling company again. Tolling can be characterized as a nontraditional working capital financing tool which can be used in a project of dealing with the critical situation in the company, especially to finance the production. This method can also be used in situations as in case of starting-up businessmen who do not have sufficient resources to finance their activities because bank financing is inapproachable and impossible for various reasons for them but they have saleable, competitive product for which they have an assured outlet. If certain procedures and principles of tolling mechanism are kept, the current financial crisis can be overcome, start and maintain the company s activities again. Key words Project, planning, network analysis, cash flow, tolling. JEL Classification G01, G23, M21

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví

ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_114 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření materiálu:

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi

Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodické listy pro kombinované bakalářské studium předmětu Regulace a dozor nad finančními trhy a institucemi Metodický list č.1 Název tématického celku: Základní teoretické otázky regulace a dozoru Cíl:

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele

1 Finanční analýza. 1.1 Poměrové ukazatele 1 Finanční analýza Hlavním úkolem finanční analýzy, jako nástroj řízení společnosti, je komplexní posouzení současné finanční a ekonomické situace společnosti za pomoci specifických postupů a metod. Finanční

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček

SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET. Martin Souček SPOTŘEBITELSKÝ KOŠ CONSUMER BASKET Martin Souček Abstrakt: Práce se zabývá spotřebitelským košem a jeho vztahem k marketingu. Snaží se popsat vzájemné souvislosti a význam spotřebitelského koše pro marketing

Více

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU

FORMY CIZÍCH ZDROJŮ FINANCOVÁNÍ PODNIKU Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_13 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

Vymezení předmětu zakázky

Vymezení předmětu zakázky Příloha č. 2 Výzvy k podání nabídek Vymezení předmětu zakázky k zakázce s názvem Vzdělávání zaměstnanců členů Svazu zpracovatelského průmyslu Název projektu: Rozvojem lidských zdrojů zpracovatelského průmyslu

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody

SWOT ANALÝZA. Příloha č. 2, Pracovní list č. 1 SWOT analýza 28.4.2014. SWOT analýza - obsah. SWOT analýza. 1. Základní informace a princip metody SWOT ANALÝZA 1 SWOT analýza - obsah 1. Základní informace a princip metody 2. Vnější a vnitřní faktory 3. Užitečné tipy a příklady z praxe 2 SWOT analýza I. ZÁKLADNÍ INFORMACE A PRINCIP METODY 3 1 SWOT

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY

OBCHODNÍ (KOMERČNÍ) BANKY Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_15 Název materiálu: FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům možnosti financování podniku

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Název nadřízeného orgánu: Název účetní jednotky: Zotavovna Pracov Sídlo: Radimovice u Želče 390 11 Radimovice u Želče Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti: ROZVAHA (BILANCE) organizačních

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY

KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY KAPITOLA 11: AKTIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy

Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Metodický list pro první soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Peníze, banky, finanční trhy Název tematického celku: Peníze Cíl: Vysvětlit vznik peněz a bank, jejich funkce a význam v moderní ekonomice

Více