TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ"

Transkript

1 TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ Eva Švecová ÚVOD Pokud se podnik dostane do finančních potíží respektive krize, začne se výkonnost podniku výrazně zhoršovat. Již od počátku tohoto velmi problémového období se musí podnik snažit v daleko širší míře optimalizovat své náklady a také zároveň hledat nové alternativní zdroje financování pracovního kapitálu. Zároveň jsou podniky nuceny omezovat své investiční aktivity. Mohli bychom říci, že se z praktického hlediska jedná o restrukturalizaci s následným cílem vyvést podnik z finanční krizové situace. V dnešní době stále více stoupá důležitost analýzy s možností restrukturalizace podniku s následnou realizací. Jedním z prvních kroků je provedení finanční analýzy s následujícím vyhodnocením, zda se podnik nachází v řešitelné situaci a zda existují možnosti jak podnik vyvésti z krize. Teoretické východiska tollingu nejsou v literatuře podrobně rozpracovány a tato metoda financování není běžně používaným nástrojem. V následujícím příspěvku se budeme věnovat využití metody tollingu v kombinaci s projektovým řízením, které tak umožní rozšíření portfolia investičních příležitostí pro umístění zdrojů. Cílovou skupinou pro realizaci tohoto typu financování jsou malé a střední podniky. 1 VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 1.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Projekt je v chápání dnešního slova smyslu vnímán jako soubor dílčích činností. Počínaje několikadenními menšími projekty, obsahujícími jen několik desítek činností, přes složitější týdenní projekty, až po ty nejnáročnější, jež zahrnují tisíce činností, se s nimi denně střetáváme ve všech oblastech ekonomické sféry. [2, 5] Podmínkou každého projektu je splnění jeho trojpodmínky(časové omezení, nákladové omezení, výkonnostní kritéria) tzv. trojimperativu tzn. ve stanoveném čase a při respektování předpokládaných zdrojů a nákladů dosáhnout požadovaných cílů. Za úspěšný projekt považujeme ten, v rámci kterého se podaří splnit všechny 3 uvedené podmínky současně, tedy dodržet kvalitu, čas i náklady. Ne náhodou trojimperativ projektu, přesně odpovídá tomu, jak je v občanském zákoníku vymezena smlouva o díle, kdy každá smlouva musí obsahovat specifikaci plnění, termíny a cenu, aby to vůbec smlouva byla. Podmínky jsou na sobě závislé a změna jedné z nich znamená změnu ostatních. Například pokud chce zákazník vyšší kvalitu výstupu svého projektu, musí si dopředu uvědomit, že bude mít současně co dočinění, jak s celkovým zvýšením nákladů, tak i možným prodlením v termínu dokončení projektu. [1] Naplnění projektového cíle se odehrává v rámci tzv. životního cyklu projektu v podobě sekvence pěti projektových fází, jejichž realizace představuje první faktor vedoucí k úspěšné realizaci projektu. V rámci každého projektu se konkrétní náplň těchto fází může lišit, zcela však nelze vynechat ani jednu z nich. Každá má své vlastní subfáze, které jsou obvykle definovány organizací. Jedná se o tyto fáze: fáze iniciace, fáze plánování - času, nákladů, provedení, sledování projektu a jeho vývoj, řízení projektu, ukončení projektu. [1, 11] 1.2 PRACOVNÍ KAPITÁL Financování pracovního kapitálu v celém rozsahu je složitou a někdy i možná rizikovou ekonomickou operací. Je nutno rozlišovat, zda pro financující subjekt, tedy zadavatele se jedná o

2 aktivitu jednorázovou nebo se jedná o subjekt, který má tuto aktivitu současně jako svůj podnikatelský záměr. Vlastník jako vkladatel kapitálu má tedy zájem na rentabilitě kapitálu, rozhoduje o jeho použití na dlouhodobé investice a rovněž rozhoduje, zda použije k investování cizích dlouhodobých zdrojů. Zjišťuje tedy, zda vložený vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje jsou užívány podle tzv. zlatého pravidla jako zdroje krytí stálých aktiv. Tento ukazatel je pro podnikovou ekonomiku velmi významný. Souvisí totiž bezprostředně s krátkodobým financováním oběžného majetku, tj. majetku, který je nezbytný pro provoz firmy. Proto se mu také říká provozovací nebo pracovní kapitál.[4] Dostatečná velikost pracovního kapitálu tvoří tzv. finanční polštář, který tlumí případné nepříznivé dopady, např. cenové.[4] V praxi má pracovní kapitál podobu disponibilních prostředků, svěřených k dispozici manažerům a používá se k financování běžných potřeb. Jsou-li v podniku peněžní toky v souladu s finančním plánem, udržuje se hladina pracovního kapitálu v poměrně stabilní výši. Pracovní kapitál tedy představuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými finančními zdroji. Protože dlouhodobý kapitál není okamžitě splatný, je tato část oběžného majetku k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba, aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, obchodovatelných cenných papírech).[6] 1.3 TOLLING Tollingové financování pracovního kapitálu je uplatnitelné v širokém spektru oborů v průmyslu, ve stavebnictví, ale i v dalších odvětvích. Kromě základních, obecných principů této metody existují vždy určité specifické podmínky, které je možno modifikovat pro daný okruh. Jde o specifické financování určené především klientům podnikajícím ve výrobě.[9] Jedná se o vhodný nástroj jak pro podniky v režimu krizového řízení, tak i pro výrobní podniky, které se nepotýkají s finančními problémy. Vhodnou příležitostí pro tollingové financování jsou například výrobci, kteří nedisponují prostředky na nákup výrobního materiálu, ačkoli mají zajištěn odbyt.[10] Zde je na místě nutné podotknout, že tento způsob byl uplatňován po dobu restrukturalizace společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to jak v hutní výrobě, tak i ve strojírenské výrobě v kombinaci tollingu s projektovým financováním. Principy a zkušenosti s jeho realizací v praxi se staly předmětem výuky netradičních finančních nástrojů jak na VŠE v Praze tak i na VŠB - TU v Ostravě. Tento princip je rovněž popisován ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí, zaměřených na ekonomickou problematiku. Metoda tollingu je graficky znázorněna v přiloženém obecném schématu (Obr. 1) a její podstata spočívá v tom, že financující subjekt nakupuje na svůj účet materiály, suroviny, případně energie, které předává financované společnosti (výrobci) ke zpracování, financovaná společnost z převzatých komodit vyrobí hotový výrobek, za jehož výrobu obdrží zpracovatelskou odměnu, která pokryje jeho zpracovací náklady a zisk a financující společnost prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. Principy tollingu můžeme charakterizovat následujícím způsobem[3],[12]: Financování subjektu, který se nachází ve finančních potížích. Financující subjekt, tj. společnost, která realizuje tolling. Materiál a výrobky jsou po celou dobu výrobního procesu ve vlastnictví financující společnosti. Příjemce tollingu provádí jednotlivé výrobní operace za tzv. zpracovatelskou odměnu. Financující subjekt zabezpečuje nákup materiálu a energií. Financující subjekt odkupuje nedokončenou výrobu a zásoby.

3 Obr. 1: Schéma základních vazeb tollingu Zdroj:[8] 2 FINANCOVÁNÍ PODNIKU V KRIZI Platební neschopnost podniku, která bývá označována jako finanční krize, představuje nejfrekventovanější chápání krize podniku a tím krizového řízení jako procesu vyvedení podniku z červených čísel. Toto pojetí můžeme popsat jako proces, na jehož počátku je pokles objemu obratu, který se projeví v ekonomické oblasti a vyústí do snížení likvidity podniku. Krize přivádějí podnik do obtíží, jež se projevují v platební neschopnosti, což je výsledkem předchozí nerentability, dále se projevují v nedostatku kapitálu způsobeném přílišným růstem a v nerovnováze jako důsledku poklesu objemu výroby, ztráty motivace u pracovníků a zhoršení stavu likvidity. Za první fázi krize je možno považovat až pokles obratu, kterému však předcházejí nedostatky a vlivy z vnitřního nebo vnějšího prostředí podniku a je důsledkem předchozích rozhodnutí a podnikových aktivit.[13] Výsledek vzájemného působení vnitřních a vnějších rizikových faktorů na straně jedné a špatných podnikatelských či manažerských reakcí na straně druhé je příčinou vzniku krize, a jakmile se začínají jednotlivé odchylky od plánovaného stavu opakovat stále častěji, přemění se krizový stav v trvalejší. 2.1 REAKCE NA PROJEVY KRIZE Pokud se společnost ocitne v krizové situaci, musí zareagovat a snažit se využít všechny dostupné zdroje a zároveň eliminovat zbytečné náklady. Management by se měl soustředit především na tyto následující aktivity, které můžeme označit jako jedny z nejdůležitějších. [12] Zajistit dostatečné cash flow společnosti V případě, kdy se podnik dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, přináší to pravděpodobné problémy a může očekávat složité období ve vývoji podniku. Projevem bude zpomalení výroby, v horším případě se bude potýkat s platební neschopností a tato nepříznivá situace může vyústit až bankrotem. Je proto nutné neustále kontrolovat tok firemních financí. Východiskem z krizové situace se může stát úvěr od bank, možný prodej určité firemní nemovitosti, nevyužívaného majetku či nepotřebných zásob. Zaměřit se na snižování nákladů Jedním z nutných opatření je snížení nákladů, které je potřeba v situaci nedostatečných finančních prostředků provést. Nemusíme okamžitě zahájit propouštění zaměstnanců, ale je možné například snížit fond pracovní doby a zároveň eliminovat náklady spojené se služebním cestováním, případně odsunout či pozastavit plánované investice. Sledovat a reagovat na platební neschopnost odběratelů firmy Pokud odběratelé přestanou platit včas, nastane problém v udržování kladného firemního cash flow. Důvodem zpožďování jejich plateb mohou být pozastavené platby naopak od jejich obchodních partnerů, kteří rovněž nedodržují stanovené termíny. Firmy stále častěji řeší problémy s tzv. druhotnou

4 platební neschopností. V tomto případě je nutností starat se především o klíčové odběratele, což vychází z Paretova principu 80:20, který nám říká, že 20 % všech odběratelů tvoří 80 % celkových příjmů.[7] Plánovat budoucnost společnosti Vznik krizové situace, která ve firmě nastala, se nemusí stát pro management vždy pouze hrozbou, ale naopak by se měla stát také příležitostí a určitou výzvou ke změně a poučení se z této situace. Napomůže firmě otevřít oči a přistoupit ke změnám ve zlepšení podnikových činností, ke kterým se nemohl dříve odhodlat a které se budou zavádět snáze, než v době, kdy se firmě daří a pracovníci v podstatě nevidí důvod, proč by se mělo něco změnit. Měli bychom počítat s koncem krize a zaměřit pozornost na rozvoj firmy směrem k budoucnosti. Pokud shrneme předchozí body, můžeme konstatovat, že podnik či firma musí reagovat včas na všechny příznaky krizových situací a prozíravý management by se měl snažit v rámci svých možností na tuto situaci připravit. Rychlá reakce je základem zvládnutí problému. 2.2 JAKÉ VÝHODY SKRÝVÁ FINANCOVÁNÍ METODOU TOLLING Banka (finanční instituce) Pro banku (nebo jinou finanční instituci) je tento způsob financování především v dnešní době krize velmi výhodný, neboť je takto chráněna před případným konkursem výrobní společnosti. Pro banku poskytnutý tollingový úvěr není natolik rizikový, což má pozitivní dopad i do kapitálové přiměřenosti banky. Zpracovatel (výrobní společnost) Pro zpracovatele potýkajícího se s finančními problémy je v dnešní době tento způsob financování pracovního kapitálu velmi výhodný, protože díky němu nevstupuje do ohrožení v podobě svého případného konkurzu, neboť vlastníkem vstupů a výrobků není on sám ale zadavatel (tollingová společnost), který se místo něj stává věřitelem odběratelů a dlužníkem dodavatelů. Tollingové financování může být výhodné také pro zpracovatele, který se nepotýká s finančními problémy, kdy tímto způsobem může získat více bankovních úvěrů najednou, protože jejich část banka poskytuje jinému klientovi, tedy zadavateli (tollingové společnosti). Použití tollingového mechanizmu může výhodně využít také zpracovatel, který je sice bez finančních potíží, ale i přesto mu banka odmítá poskytnout úvěr. Takto si zpracovatel může prostřednictvím tollingu přesunout vlastnictví materiálových a výrobkových zásob na tollingovou společnost a tímto krokem díky razantnímu zlepšení téměř všech bankovních ukazatelů následně získat od banky úvěr. Pro zpracovatele je tollingové financování výhodné také z toho důvodu, že vztahy s jeho odběrateli (včetně stanovení např. podmínek prodeje) zůstávají zachovány, pouze probíhají na jiném právním základě. Zadavatel (tollingová společnost) Tolling může být pro zadavatele jak jeho aktivitou jednorázovou, tak se může jednat o jeho hlavní podnikatelský záměr. Hlavní výhodou je jeho ziskovost, která je samotnou podmínkou implementace tohoto způsobu financování pracovního kapitálu. Další výhodou je to, že zadavatel získá touto metodou financování detailní informace o výrobní společnosti, včetně jejího know-how, informací o obchodu, výrobě, inovacích. Další výhodou je, že vložené zdroje jsou neustálé ve vlastnictví zadavatele, včetně produktů za ně nakoupených a určených k dalšímu zpracování, což umožňuje zadavateli neustálou kontrolu nad danými zdroji. Zadavatel se díky tollingu může přímo podílet na řízení (včetně finančního řízení) či zásadních rozhodnutích, včetně účasti v orgánech zpracovatele. 3 FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A JEJÍ ŘEŠENÍ Stavební společnost se ocitla v krizové finanční situaci a vyznačovala tím, že neměla dostatečné prostředky k financování výroby a odbytu, tzn. ke krytí čistého pracovního kapitálu. Jinak řečeno

5 pohledávky za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost, nemohla být kryta závazky vůči dodavatelům, krátkodobými úvěry od bank či jinými půjčkami do lhůty splatnosti. Pro podnik nebyly dostupné cizí zdroje v podobě bankovního úvěru, poněvadž pro banku společnost představovala rizikovou angažovanost. Společnost nebyla schopna plnit své závazky včas, tudíž se dostávala do problémů, především v plnění závazků k dodavatelům. Oproti tomu, že se podnik potýkal s těmito finančními problémy, měl dostatečné portfolio zákazníků platících své závazky a měl dobře zvládnutou technologii výroby a stabilní odbyt. Také byl v době minulé, než si vytvořil závažné problémy s likviditou, schopen tvořit zisk. V současné době se touto činností konstruktivně zabývá společnost TOLFIN, s.r.o. (dále jen Tolfin). Na základě kompletní analýzy podniku se firma Tolfin dohodla s vedením stavební společnosti na zavedení tollingu, který se stal nástrojem pro udržení firmy v chodu. Firma Tolfin dospěla k závěru, že finanční potíže podniku je možno posuzovat jako přechodné a existuje východisko k překonání finančních potíží v možnosti realizovat, zejména z důvodu existujícího potenciálu, zakázky v období finanční krize ve stavebnictví obecně. 3.1 TOLLING KOMBINOVANÝ S PROJEKTOVÝM FINANCOVÁNÍM Stavební společnost pracuje formou zakázek či projektů, přičemž je nutné zajišťovat kapitál pro celou výrobu společnosti na konkrétní zakázky. Znamená to, že společnost využívá běžné bankovní produkty a současně na konkrétní zakázky si zdrojově vypomáhá tollingem. V tomto případě se zdroje financované společnosti použijí na nákup materiálových vstupů případně subdodávek či na odkoupení nedokončené výroby společnosti, jejich finalizaci financovaným subjektem a prodej konečné produkce Tolfinem a na jeho účet. Modifikaci tollingu kombinovaného s projektovým financováním lze popsat takto: Tolfin zadává výrobu stavební společnosti dle smlouvy o dílo vztahující se k vybrané zakázce; Tolfin zajišťuje vstupy nutné k zajištění výroby díla a tyto nákupy eviduje u sebe; Tolfin poskytuje společnosti zálohy na pořízení materiálových vstupů pro určitou zakázku či projekt; po dokončení díla Tolfin fakturuje zakázku či projekt odběrateli; Tolfin vyfakturuje stavební společnosti zpracovatelskou odměnu, která je definována rozdílem mezi tržbou zakázky a náklady této zakázky, která zahrnuje náklady a zisk společnosti Tolfin. Tento postup řešení finanční situace stavební společnosti byl realizován v několika etapách. Můžeme říct, že při zahájení jednání o možnosti implementace tollingu byly stanoveny určité zásady, které ve svém důsledku avizovaly, zda implementace tollingu má smysl a současně má smysl se daným subjektem zabývat, nebo to smysl nemá a aktivity ve věci tollingu by byly bezpředmětné. Zahájením tollingu prakticky došlo k úplně jiné situaci, než na kterou byla stavební společnost zvyklá. Ve svém důsledku tato společnost ztratila svoji samostatnost a bylo nutné, aby si zvykla na jiný způsob řízení a především na omezení určitých pravomocí nebo kompetencí. Z důvodu uplatnění tollingu se nic nezměnilo pro výrobní či nevýrobní zaměstnance. Největším problémem uplatnění tollingu byl vrcholový management, vzhledem k tomu, že bylo nutno, aby tito představitelé byli přesvědčeni, že tato forma je pro společnost vhodná. Je možno konstatovat, že právě tato sféra zaměstnanců společnosti vnímala tuto situaci jako nepřátelský akt a ukázalo se, že toto vnímání bylo především proto, že došlo k významnému omezení kompetencí zaměstnanců firmy. Poskytoval tollingu zajišťuje finanční stránku, tzn. lhůty splatnosti, možnosti zápočtu apod. Z toho je zřejmé, že tato metoda vyžaduje absolutní a značné množství informací, které si tito partneři vzájemně poskytují. ZÁVĚR Praktické zkušenosti s tímto alternativním způsobem financování potřeby pracovního kapitálu jsou spojeny zejména s úspěšným působením společnosti Osinek, a.s. při konsolidaci společnosti VÍTKOVICE, a.s.; zmínit se je možno ještě o ústecké společnosti SETUZA, a.s. Publikované zahraniční zkušenosti nejsou zcela srovnatelné s aplikací v ČR a týkají se spíše určité formy barterového obchodu (Rusko, Ukrajina), případně modifikace uplatnění rizikového kapitálu (Austrálie). Stavební společnost potřebovala rychlé řešení finanční situace a přistoupila prostřednictvím společnosti TOLFIN, s.r.o. k realizaci financování společnosti formou tollingu. V případě stavební společnosti byl použit stejný způsob, jakým společnost Tolfin realizuje své aktivity i v ostatních subjektech.

6 Jednodušší formou zahájení financování je tolling kombinovaný s projektovým financováním, protože příslušný projekt nebo resp. zakázka je přesně definována, má jak svůj termín zahájení tak i dokončení. Závěrem řekněme, že tolling není metodou ve formě neměnné, ale má další modifikace pro jednotlivé konkrétní případy jeho realizace, samozřejmě při respektování základních ekonomických, legislativních a také etických pravidel. LITERATURA [1] DVOŘÁK, D. Řízení projektů Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., ISBN [2] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN [3] JASCHKOVÁ, G. Smluvní rámec tollingového financování hutního podniku, Ostrava, Diplomová práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. [4] KRATOCHVÍLOVÁ, H. Restrukturalizace, oživení a záchrana podniku: Souvislosti právní, daňové, účetní a finanční. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN [5] NAGARAJAN, K. Project Management. 2.vyd. New Age International:2004. ISBN [6] SAGNER, J. Essentials of working capital management. Hoboken, N.J.: Wiley, ISBN X. [7] SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN [8] STANĚK, J. Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu, Ostrava, 2011, Disertační práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. [9] STANĚK, J.; LENORT, R.; SAMOLEJOVÁ, A. Prerequisities for metallurgical company s working capital effective financing through tolling agreement. In Conference proceedings of 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011 [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2011 [cit.]. ISBN [10] ŠTĚPÁN, J. Tolling netradiční způsob financování podniku. Praha, Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví. [11] TAYLOR, J. Project Scheduling and Cost Control: Planning, Monitoring and Controlling the Baseline. J. Ross Publishing, ISBN [12] TOMANOVÁ, I. Tolling alternativní způsob financování pracovního kapitálu. Ostrava, Diplomová práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. [13] ZUZÁK, R. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitost. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, ISBN Adresa autora: Ing. Eva Švecová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

7 TOLLING AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT TO DEAL WITH THE FINANCIAL CRITICAL SITUATIONS Abstract Nowadays projects are strongly limited in both their resources and time. The current time is generally "faster", dynamic and interdependent. If a single company, institution, company wants to survive it must very active adapts its work continuously changing conditions. For that reason the project management started to be perceived like a scientific discipline which in the field of financing is getting more interesting. The decision to address the issue of corporate financing in crisis arises from an effort to combine effectively areas of project management and financing of working capital by tolling method. A specific feature of the tolling financing is that current funds, which are taken from tolling resources, are at all times and in all forms (raw materials, work in progress, receivables) owned by tolling financing company, not by the processor. If the bank loan is one of the sources of financing, the processor is not the debtor but the tolling company again. Tolling can be characterized as a nontraditional working capital financing tool which can be used in a project of dealing with the critical situation in the company, especially to finance the production. This method can also be used in situations as in case of starting-up businessmen who do not have sufficient resources to finance their activities because bank financing is inapproachable and impossible for various reasons for them but they have saleable, competitive product for which they have an assured outlet. If certain procedures and principles of tolling mechanism are kept, the current financial crisis can be overcome, start and maintain the company s activities again. Key words Project, planning, network analysis, cash flow, tolling. JEL Classification G01, G23, M21

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY

MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY MANAGEMENT RIZIKA LIKVIDITY 5.1 Podstata a obsah řízení rizika likvidity Riziko likvidity ohrožuje do jisté míry každou banku. Znamená, že banka není schopna na požádání vyplácet vklady svým klientům.

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii

Obsah Podnikové účetnictví Hlavní účetní pojmy Typy a obsah fi nančních výkazů iii Obsah Jak pracovat s elektronickou aplikací.................................................... ix Předmluva............................................................................ xiii Úvod................................................................................

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku.

Externí financování. Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Externí financování Externí financování umožňuje reagovat na potřebné změny podnikového majetku. Využití externího kapitálu je možné za předpokladu, že náklady na pořízení externího kapitálu jsou nižší,

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

PLASTIC FICTIVE COMPANY

PLASTIC FICTIVE COMPANY Strana 1 z 7 Identifikace firmy PLASTIC FICTIVE COMPANY a.s. Telefon 00420/ 246810246 Janáčkova 78 Telefax 00420/ 369113691 508 08 Nové Město e-mail info@pfc-plastic.cz Česká republika Web www.pfc-plastic.cz

Více

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ

FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ FINANČNÍ A INVESTIČNÍ ČINNOST PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ Cíle FŘP: udržení finanční stability, maximalizace hodnoty majetku (akcionářů), integrace činností, uspokojení zákazníků, dosahovat stálé likvidity.

Více

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.

Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv. Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni. Finanční trhy Investiční instrumenty a portfolio výnos, riziko, likvidita Úvod do finančních aktiv Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od.

Operační program Podnikání a inovace. Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES. (ve znění platném od. Operační program Podnikání a inovace Program podpory dynamicky se rozvíjejících malých a středních podnikatelů PROGRES (ve znění platném od.2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Pracovní list pro téma V. 2.22 Ekonomické výpočty

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Financování rozpočtové kapitoly MO Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky

3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky 3. Přednáška Bankovní bilance, základní zásady řízení banky, vybrané ukazatele činnosti banky Bilance banky, výkaz zisků a ztrát, podrozvahové položky Bilance banky - bilanční princip: AKTIVA=PASIVA bilanční

Více

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010

Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Účetní systémy 2 1.př. (PS) Ing. D. Kubíčková, CSc. Letní semestr 2009/2010 Osnova kursu (obsah přednášek): 1. Charakteristika a struktura účetních výkazů podle IAS/IFRS a US GAAP. Dlouhodobý majetek -

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek

AKTIVA (2003) A. Pohledávky za upsané vlastní jmění. B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) Dlouhodobý hmotný majetek A. Pohledávky za upsané vlastní jmění B. Dlouhodobý majetek (stálá aktiva) AKTIVA (2003) B.I. B.II. B.III. Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek B.II.7. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Více

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura :

Účetnictví II BLOK ČÍSLO 5. Gymnázium Budějovická. Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý. Předpokládaný počet : 8 hodin. Použitá literatura : Hodina 30 Strana 1/20 Gymnázium Budějovická Volitelný předmět Ekonomie - jednoletý BLOK ČÍSLO 5 Účetnictví II Předpokládaný počet : 8 hodin Použitá literatura : Jiří Vysušil Podvojné účetnictví po lžičkách

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU

9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 9. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 1. Výrobní faktory a jejich řízení podnikem... 2 2. Členění financování... 2 3. Směnka... 4 4. Hotovostní a bezhotovostní platební styk... 6 5. Finanční analýza její význam a úlohy...

Více

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků

1 Cash Flow. Zdroj: Vlastní. Obr. č. 1 Tok peněžních prostředků 1 Cash Flow Rozvaha a výkaz zisku a ztráty jsou postaveny na aktuálním principu, tj. zakládají se na vztahu nákladů a výnosů k časovému období a poskytují informace o finanční situaci a ziskovosti podniku.

Více

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D.

MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. MANAGEMENT I MANAŽERSKÉ KOMPETENCE, OBECNÉ PRINCIPY MANAŽERSKÉ PRÁCE Ing. EVA ŠTĚPÁNKOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg.

Více

Standardní dokumenty

Standardní dokumenty Standardní dokumenty Financování projektů řešených metodou EPC European Energy Service Initiative EESI IEE/08/581/SI2.528408 Duben 2011 Výhradní odpovědnost za obsah tohoto materiálu nesou autoři. Tento

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014

1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za rok 2014 akciové společnosti. Roční účetní výkazy 2014 Zpráva o výsledcích hospodaření společnosti, řádné individuální účetní závěrce a konsolidované účetní závěrce za rok 2014, informace o výrocích auditora 1. Hospodaření a individuální účetní závěrka za

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Ekonomický systém a systém ekonomického řízení AČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Investice a investiční činnost Ekonomika lesního hospodářství 4. cvičení Investice Investice

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty

prostředky, zařízení budov, inventář aj.) - základní stádo - pěstitelské celky a trvalé porosty Přednáška 18.10. Bilanční princip struktura bilance Z minulé přednášky: Základní struktura rozvahy: Rozvaha firmy.. Majetek v různých formách Zdroje majetku 1. Dlouhodobý majetek 1. Kapitál vlastní 2.

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Majetková struktura podniku Zpracovaly: Daniela Binková Jitka Jarolímová Andrea Leščišínová Datum prezentace: 25.3.2004 V Brně dne........... P o d p

Více

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky

2. Faktory, které ovlivnily podnikatelskou činnost a hospodářské výsledky TEXTOVÁ ČÁST INFORMAČNÍ POVINNOSTI EMITENTA REGISTROVANÉHO CENNÉHO PAPÍRU ZA I. POLOLETÍ 2005 Obchodní firma: Sídlo: Léčebné lázně Jáchymov a.s. T.G. Masaryka 415, Jáchymov PSČ: 362 51 IČ: 45359229 Zápis

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm

Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ. Ing. Václav Zeman. E-mail: zeman@fbm Vysoké učení technické v Brně Fakulta podnikatelská BANKOVNICTVÍ Ing. Václav Zeman E-mail: zeman@fbm fbm.vutbr.cz 9. červenec 2007 Přednáška č. 1 Banka a její funkce ve finančním systému Obchodování s

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014 ZPRÁVA O PLNĚNÍ ROZPOČTU A HOSPODAŘENÍ ČESKÉ TELEVIZE ZA ROK 2014 Zpráva je vypracována na základě výsledků hospodaření za rok 2014 před provedením statutárního auditu. Konečné auditované výsledky hospodaření

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

R O Z V A H A ( B I L A N C E )

R O Z V A H A ( B I L A N C E ) Příloha č. 1 k vyhlášce č. 505/2002 Sb. s účinností pro organizační složky státu, státní fondy, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace R O Z V A H A ( B I L A N C E ) ( v tis. Kč na dvě desetinná

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00

A K T I V A. 3. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky (031) 16 Umělecká díla a předměty (032) 17 Stavby (021) 18 1 338 355,00 1 777 183,00 Název nadřízeného orgánu: Obec Doudleby Název účetní jednotky: Základní škola a Mateřská škola Doudleby Sídlo: Doudleby 2 370 07 České Budějovice Právní forma: příspěvková organizace Předmět činnosti:

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací Úč. ÚOPO 3 02 R O Z V A H A organizačních složek státu, územních samosprávných celků a příspěvkových organizací (V tisících Kč,h na 2 des. míst) Název, sídlo a právní forma účetní jednotky Střední odborná

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE. Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÉ EVIDENCE Milevský software s.r.o. - účetní a poradenská kancelář 1 Smlouva o zpracování daňové evidence uzavřená mezi zadavatelem firma, jméno sídlo: IČ: na straně jedné a zpracovatelem

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více