TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ"

Transkript

1 TOLLING, JAKO EFEKTIVNÍ NÁSTROJ K ŘEŠENÍ KRIZOVÝCH FINANČNÍCH SITUACÍ Eva Švecová ÚVOD Pokud se podnik dostane do finančních potíží respektive krize, začne se výkonnost podniku výrazně zhoršovat. Již od počátku tohoto velmi problémového období se musí podnik snažit v daleko širší míře optimalizovat své náklady a také zároveň hledat nové alternativní zdroje financování pracovního kapitálu. Zároveň jsou podniky nuceny omezovat své investiční aktivity. Mohli bychom říci, že se z praktického hlediska jedná o restrukturalizaci s následným cílem vyvést podnik z finanční krizové situace. V dnešní době stále více stoupá důležitost analýzy s možností restrukturalizace podniku s následnou realizací. Jedním z prvních kroků je provedení finanční analýzy s následujícím vyhodnocením, zda se podnik nachází v řešitelné situaci a zda existují možnosti jak podnik vyvésti z krize. Teoretické východiska tollingu nejsou v literatuře podrobně rozpracovány a tato metoda financování není běžně používaným nástrojem. V následujícím příspěvku se budeme věnovat využití metody tollingu v kombinaci s projektovým řízením, které tak umožní rozšíření portfolia investičních příležitostí pro umístění zdrojů. Cílovou skupinou pro realizaci tohoto typu financování jsou malé a střední podniky. 1 VYMEZENÍ TERMINOLOGIE 1.1 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ Projekt je v chápání dnešního slova smyslu vnímán jako soubor dílčích činností. Počínaje několikadenními menšími projekty, obsahujícími jen několik desítek činností, přes složitější týdenní projekty, až po ty nejnáročnější, jež zahrnují tisíce činností, se s nimi denně střetáváme ve všech oblastech ekonomické sféry. [2, 5] Podmínkou každého projektu je splnění jeho trojpodmínky(časové omezení, nákladové omezení, výkonnostní kritéria) tzv. trojimperativu tzn. ve stanoveném čase a při respektování předpokládaných zdrojů a nákladů dosáhnout požadovaných cílů. Za úspěšný projekt považujeme ten, v rámci kterého se podaří splnit všechny 3 uvedené podmínky současně, tedy dodržet kvalitu, čas i náklady. Ne náhodou trojimperativ projektu, přesně odpovídá tomu, jak je v občanském zákoníku vymezena smlouva o díle, kdy každá smlouva musí obsahovat specifikaci plnění, termíny a cenu, aby to vůbec smlouva byla. Podmínky jsou na sobě závislé a změna jedné z nich znamená změnu ostatních. Například pokud chce zákazník vyšší kvalitu výstupu svého projektu, musí si dopředu uvědomit, že bude mít současně co dočinění, jak s celkovým zvýšením nákladů, tak i možným prodlením v termínu dokončení projektu. [1] Naplnění projektového cíle se odehrává v rámci tzv. životního cyklu projektu v podobě sekvence pěti projektových fází, jejichž realizace představuje první faktor vedoucí k úspěšné realizaci projektu. V rámci každého projektu se konkrétní náplň těchto fází může lišit, zcela však nelze vynechat ani jednu z nich. Každá má své vlastní subfáze, které jsou obvykle definovány organizací. Jedná se o tyto fáze: fáze iniciace, fáze plánování - času, nákladů, provedení, sledování projektu a jeho vývoj, řízení projektu, ukončení projektu. [1, 11] 1.2 PRACOVNÍ KAPITÁL Financování pracovního kapitálu v celém rozsahu je složitou a někdy i možná rizikovou ekonomickou operací. Je nutno rozlišovat, zda pro financující subjekt, tedy zadavatele se jedná o

2 aktivitu jednorázovou nebo se jedná o subjekt, který má tuto aktivitu současně jako svůj podnikatelský záměr. Vlastník jako vkladatel kapitálu má tedy zájem na rentabilitě kapitálu, rozhoduje o jeho použití na dlouhodobé investice a rovněž rozhoduje, zda použije k investování cizích dlouhodobých zdrojů. Zjišťuje tedy, zda vložený vlastní kapitál a dlouhodobé cizí zdroje jsou užívány podle tzv. zlatého pravidla jako zdroje krytí stálých aktiv. Tento ukazatel je pro podnikovou ekonomiku velmi významný. Souvisí totiž bezprostředně s krátkodobým financováním oběžného majetku, tj. majetku, který je nezbytný pro provoz firmy. Proto se mu také říká provozovací nebo pracovní kapitál.[4] Dostatečná velikost pracovního kapitálu tvoří tzv. finanční polštář, který tlumí případné nepříznivé dopady, např. cenové.[4] V praxi má pracovní kapitál podobu disponibilních prostředků, svěřených k dispozici manažerům a používá se k financování běžných potřeb. Jsou-li v podniku peněžní toky v souladu s finančním plánem, udržuje se hladina pracovního kapitálu v poměrně stabilní výši. Pracovní kapitál tedy představuje přebytek oběžných aktiv nad krátkodobými dluhy, tedy tu část, která je financována dlouhodobými finančními zdroji. Protože dlouhodobý kapitál není okamžitě splatný, je tato část oběžného majetku k dispozici vedení podniku pro jeho podnikatelskou aktivitu. Je však třeba, aby tento pracovní kapitál byl v likvidní formě (penězích, obchodovatelných cenných papírech).[6] 1.3 TOLLING Tollingové financování pracovního kapitálu je uplatnitelné v širokém spektru oborů v průmyslu, ve stavebnictví, ale i v dalších odvětvích. Kromě základních, obecných principů této metody existují vždy určité specifické podmínky, které je možno modifikovat pro daný okruh. Jde o specifické financování určené především klientům podnikajícím ve výrobě.[9] Jedná se o vhodný nástroj jak pro podniky v režimu krizového řízení, tak i pro výrobní podniky, které se nepotýkají s finančními problémy. Vhodnou příležitostí pro tollingové financování jsou například výrobci, kteří nedisponují prostředky na nákup výrobního materiálu, ačkoli mají zajištěn odbyt.[10] Zde je na místě nutné podotknout, že tento způsob byl uplatňován po dobu restrukturalizace společnosti VÍTKOVICE, a.s. a to jak v hutní výrobě, tak i ve strojírenské výrobě v kombinaci tollingu s projektovým financováním. Principy a zkušenosti s jeho realizací v praxi se staly předmětem výuky netradičních finančních nástrojů jak na VŠE v Praze tak i na VŠB - TU v Ostravě. Tento princip je rovněž popisován ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí, zaměřených na ekonomickou problematiku. Metoda tollingu je graficky znázorněna v přiloženém obecném schématu (Obr. 1) a její podstata spočívá v tom, že financující subjekt nakupuje na svůj účet materiály, suroviny, případně energie, které předává financované společnosti (výrobci) ke zpracování, financovaná společnost z převzatých komodit vyrobí hotový výrobek, za jehož výrobu obdrží zpracovatelskou odměnu, která pokryje jeho zpracovací náklady a zisk a financující společnost prodá hotový výrobek na svůj účet odběrateli. Principy tollingu můžeme charakterizovat následujícím způsobem[3],[12]: Financování subjektu, který se nachází ve finančních potížích. Financující subjekt, tj. společnost, která realizuje tolling. Materiál a výrobky jsou po celou dobu výrobního procesu ve vlastnictví financující společnosti. Příjemce tollingu provádí jednotlivé výrobní operace za tzv. zpracovatelskou odměnu. Financující subjekt zabezpečuje nákup materiálu a energií. Financující subjekt odkupuje nedokončenou výrobu a zásoby.

3 Obr. 1: Schéma základních vazeb tollingu Zdroj:[8] 2 FINANCOVÁNÍ PODNIKU V KRIZI Platební neschopnost podniku, která bývá označována jako finanční krize, představuje nejfrekventovanější chápání krize podniku a tím krizového řízení jako procesu vyvedení podniku z červených čísel. Toto pojetí můžeme popsat jako proces, na jehož počátku je pokles objemu obratu, který se projeví v ekonomické oblasti a vyústí do snížení likvidity podniku. Krize přivádějí podnik do obtíží, jež se projevují v platební neschopnosti, což je výsledkem předchozí nerentability, dále se projevují v nedostatku kapitálu způsobeném přílišným růstem a v nerovnováze jako důsledku poklesu objemu výroby, ztráty motivace u pracovníků a zhoršení stavu likvidity. Za první fázi krize je možno považovat až pokles obratu, kterému však předcházejí nedostatky a vlivy z vnitřního nebo vnějšího prostředí podniku a je důsledkem předchozích rozhodnutí a podnikových aktivit.[13] Výsledek vzájemného působení vnitřních a vnějších rizikových faktorů na straně jedné a špatných podnikatelských či manažerských reakcí na straně druhé je příčinou vzniku krize, a jakmile se začínají jednotlivé odchylky od plánovaného stavu opakovat stále častěji, přemění se krizový stav v trvalejší. 2.1 REAKCE NA PROJEVY KRIZE Pokud se společnost ocitne v krizové situaci, musí zareagovat a snažit se využít všechny dostupné zdroje a zároveň eliminovat zbytečné náklady. Management by se měl soustředit především na tyto následující aktivity, které můžeme označit jako jedny z nejdůležitějších. [12] Zajistit dostatečné cash flow společnosti V případě, kdy se podnik dlouhodobě potýká s nedostatkem finančních prostředků, přináší to pravděpodobné problémy a může očekávat složité období ve vývoji podniku. Projevem bude zpomalení výroby, v horším případě se bude potýkat s platební neschopností a tato nepříznivá situace může vyústit až bankrotem. Je proto nutné neustále kontrolovat tok firemních financí. Východiskem z krizové situace se může stát úvěr od bank, možný prodej určité firemní nemovitosti, nevyužívaného majetku či nepotřebných zásob. Zaměřit se na snižování nákladů Jedním z nutných opatření je snížení nákladů, které je potřeba v situaci nedostatečných finančních prostředků provést. Nemusíme okamžitě zahájit propouštění zaměstnanců, ale je možné například snížit fond pracovní doby a zároveň eliminovat náklady spojené se služebním cestováním, případně odsunout či pozastavit plánované investice. Sledovat a reagovat na platební neschopnost odběratelů firmy Pokud odběratelé přestanou platit včas, nastane problém v udržování kladného firemního cash flow. Důvodem zpožďování jejich plateb mohou být pozastavené platby naopak od jejich obchodních partnerů, kteří rovněž nedodržují stanovené termíny. Firmy stále častěji řeší problémy s tzv. druhotnou

4 platební neschopností. V tomto případě je nutností starat se především o klíčové odběratele, což vychází z Paretova principu 80:20, který nám říká, že 20 % všech odběratelů tvoří 80 % celkových příjmů.[7] Plánovat budoucnost společnosti Vznik krizové situace, která ve firmě nastala, se nemusí stát pro management vždy pouze hrozbou, ale naopak by se měla stát také příležitostí a určitou výzvou ke změně a poučení se z této situace. Napomůže firmě otevřít oči a přistoupit ke změnám ve zlepšení podnikových činností, ke kterým se nemohl dříve odhodlat a které se budou zavádět snáze, než v době, kdy se firmě daří a pracovníci v podstatě nevidí důvod, proč by se mělo něco změnit. Měli bychom počítat s koncem krize a zaměřit pozornost na rozvoj firmy směrem k budoucnosti. Pokud shrneme předchozí body, můžeme konstatovat, že podnik či firma musí reagovat včas na všechny příznaky krizových situací a prozíravý management by se měl snažit v rámci svých možností na tuto situaci připravit. Rychlá reakce je základem zvládnutí problému. 2.2 JAKÉ VÝHODY SKRÝVÁ FINANCOVÁNÍ METODOU TOLLING Banka (finanční instituce) Pro banku (nebo jinou finanční instituci) je tento způsob financování především v dnešní době krize velmi výhodný, neboť je takto chráněna před případným konkursem výrobní společnosti. Pro banku poskytnutý tollingový úvěr není natolik rizikový, což má pozitivní dopad i do kapitálové přiměřenosti banky. Zpracovatel (výrobní společnost) Pro zpracovatele potýkajícího se s finančními problémy je v dnešní době tento způsob financování pracovního kapitálu velmi výhodný, protože díky němu nevstupuje do ohrožení v podobě svého případného konkurzu, neboť vlastníkem vstupů a výrobků není on sám ale zadavatel (tollingová společnost), který se místo něj stává věřitelem odběratelů a dlužníkem dodavatelů. Tollingové financování může být výhodné také pro zpracovatele, který se nepotýká s finančními problémy, kdy tímto způsobem může získat více bankovních úvěrů najednou, protože jejich část banka poskytuje jinému klientovi, tedy zadavateli (tollingové společnosti). Použití tollingového mechanizmu může výhodně využít také zpracovatel, který je sice bez finančních potíží, ale i přesto mu banka odmítá poskytnout úvěr. Takto si zpracovatel může prostřednictvím tollingu přesunout vlastnictví materiálových a výrobkových zásob na tollingovou společnost a tímto krokem díky razantnímu zlepšení téměř všech bankovních ukazatelů následně získat od banky úvěr. Pro zpracovatele je tollingové financování výhodné také z toho důvodu, že vztahy s jeho odběrateli (včetně stanovení např. podmínek prodeje) zůstávají zachovány, pouze probíhají na jiném právním základě. Zadavatel (tollingová společnost) Tolling může být pro zadavatele jak jeho aktivitou jednorázovou, tak se může jednat o jeho hlavní podnikatelský záměr. Hlavní výhodou je jeho ziskovost, která je samotnou podmínkou implementace tohoto způsobu financování pracovního kapitálu. Další výhodou je to, že zadavatel získá touto metodou financování detailní informace o výrobní společnosti, včetně jejího know-how, informací o obchodu, výrobě, inovacích. Další výhodou je, že vložené zdroje jsou neustálé ve vlastnictví zadavatele, včetně produktů za ně nakoupených a určených k dalšímu zpracování, což umožňuje zadavateli neustálou kontrolu nad danými zdroji. Zadavatel se díky tollingu může přímo podílet na řízení (včetně finančního řízení) či zásadních rozhodnutích, včetně účasti v orgánech zpracovatele. 3 FINANČNÍ SITUACE PODNIKU A JEJÍ ŘEŠENÍ Stavební společnost se ocitla v krizové finanční situaci a vyznačovala tím, že neměla dostatečné prostředky k financování výroby a odbytu, tzn. ke krytí čistého pracovního kapitálu. Jinak řečeno

5 pohledávky za odběrateli, zásoby a potřebná operativní hotovost, nemohla být kryta závazky vůči dodavatelům, krátkodobými úvěry od bank či jinými půjčkami do lhůty splatnosti. Pro podnik nebyly dostupné cizí zdroje v podobě bankovního úvěru, poněvadž pro banku společnost představovala rizikovou angažovanost. Společnost nebyla schopna plnit své závazky včas, tudíž se dostávala do problémů, především v plnění závazků k dodavatelům. Oproti tomu, že se podnik potýkal s těmito finančními problémy, měl dostatečné portfolio zákazníků platících své závazky a měl dobře zvládnutou technologii výroby a stabilní odbyt. Také byl v době minulé, než si vytvořil závažné problémy s likviditou, schopen tvořit zisk. V současné době se touto činností konstruktivně zabývá společnost TOLFIN, s.r.o. (dále jen Tolfin). Na základě kompletní analýzy podniku se firma Tolfin dohodla s vedením stavební společnosti na zavedení tollingu, který se stal nástrojem pro udržení firmy v chodu. Firma Tolfin dospěla k závěru, že finanční potíže podniku je možno posuzovat jako přechodné a existuje východisko k překonání finančních potíží v možnosti realizovat, zejména z důvodu existujícího potenciálu, zakázky v období finanční krize ve stavebnictví obecně. 3.1 TOLLING KOMBINOVANÝ S PROJEKTOVÝM FINANCOVÁNÍM Stavební společnost pracuje formou zakázek či projektů, přičemž je nutné zajišťovat kapitál pro celou výrobu společnosti na konkrétní zakázky. Znamená to, že společnost využívá běžné bankovní produkty a současně na konkrétní zakázky si zdrojově vypomáhá tollingem. V tomto případě se zdroje financované společnosti použijí na nákup materiálových vstupů případně subdodávek či na odkoupení nedokončené výroby společnosti, jejich finalizaci financovaným subjektem a prodej konečné produkce Tolfinem a na jeho účet. Modifikaci tollingu kombinovaného s projektovým financováním lze popsat takto: Tolfin zadává výrobu stavební společnosti dle smlouvy o dílo vztahující se k vybrané zakázce; Tolfin zajišťuje vstupy nutné k zajištění výroby díla a tyto nákupy eviduje u sebe; Tolfin poskytuje společnosti zálohy na pořízení materiálových vstupů pro určitou zakázku či projekt; po dokončení díla Tolfin fakturuje zakázku či projekt odběrateli; Tolfin vyfakturuje stavební společnosti zpracovatelskou odměnu, která je definována rozdílem mezi tržbou zakázky a náklady této zakázky, která zahrnuje náklady a zisk společnosti Tolfin. Tento postup řešení finanční situace stavební společnosti byl realizován v několika etapách. Můžeme říct, že při zahájení jednání o možnosti implementace tollingu byly stanoveny určité zásady, které ve svém důsledku avizovaly, zda implementace tollingu má smysl a současně má smysl se daným subjektem zabývat, nebo to smysl nemá a aktivity ve věci tollingu by byly bezpředmětné. Zahájením tollingu prakticky došlo k úplně jiné situaci, než na kterou byla stavební společnost zvyklá. Ve svém důsledku tato společnost ztratila svoji samostatnost a bylo nutné, aby si zvykla na jiný způsob řízení a především na omezení určitých pravomocí nebo kompetencí. Z důvodu uplatnění tollingu se nic nezměnilo pro výrobní či nevýrobní zaměstnance. Největším problémem uplatnění tollingu byl vrcholový management, vzhledem k tomu, že bylo nutno, aby tito představitelé byli přesvědčeni, že tato forma je pro společnost vhodná. Je možno konstatovat, že právě tato sféra zaměstnanců společnosti vnímala tuto situaci jako nepřátelský akt a ukázalo se, že toto vnímání bylo především proto, že došlo k významnému omezení kompetencí zaměstnanců firmy. Poskytoval tollingu zajišťuje finanční stránku, tzn. lhůty splatnosti, možnosti zápočtu apod. Z toho je zřejmé, že tato metoda vyžaduje absolutní a značné množství informací, které si tito partneři vzájemně poskytují. ZÁVĚR Praktické zkušenosti s tímto alternativním způsobem financování potřeby pracovního kapitálu jsou spojeny zejména s úspěšným působením společnosti Osinek, a.s. při konsolidaci společnosti VÍTKOVICE, a.s.; zmínit se je možno ještě o ústecké společnosti SETUZA, a.s. Publikované zahraniční zkušenosti nejsou zcela srovnatelné s aplikací v ČR a týkají se spíše určité formy barterového obchodu (Rusko, Ukrajina), případně modifikace uplatnění rizikového kapitálu (Austrálie). Stavební společnost potřebovala rychlé řešení finanční situace a přistoupila prostřednictvím společnosti TOLFIN, s.r.o. k realizaci financování společnosti formou tollingu. V případě stavební společnosti byl použit stejný způsob, jakým společnost Tolfin realizuje své aktivity i v ostatních subjektech.

6 Jednodušší formou zahájení financování je tolling kombinovaný s projektovým financováním, protože příslušný projekt nebo resp. zakázka je přesně definována, má jak svůj termín zahájení tak i dokončení. Závěrem řekněme, že tolling není metodou ve formě neměnné, ale má další modifikace pro jednotlivé konkrétní případy jeho realizace, samozřejmě při respektování základních ekonomických, legislativních a také etických pravidel. LITERATURA [1] DVOŘÁK, D. Řízení projektů Nejlepší praktiky s ukázkami v Microsoft Office. 1. vyd. Brno: Computer Press, a.s., ISBN [2] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum: kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování. 3. vyd. Praha: Professional Publishing, ISBN [3] JASCHKOVÁ, G. Smluvní rámec tollingového financování hutního podniku, Ostrava, Diplomová práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta. [4] KRATOCHVÍLOVÁ, H. Restrukturalizace, oživení a záchrana podniku: Souvislosti právní, daňové, účetní a finanční. 1. vyd. Praha: Prospektrum, ISBN [5] NAGARAJAN, K. Project Management. 2.vyd. New Age International:2004. ISBN [6] SAGNER, J. Essentials of working capital management. Hoboken, N.J.: Wiley, ISBN X. [7] SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 1. vyd. Praha: Grada, ISBN [8] STANĚK, J. Předpoklady efektivního financování pracovního kapitálu metodou tollingu, Ostrava, 2011, Disertační práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. [9] STANĚK, J.; LENORT, R.; SAMOLEJOVÁ, A. Prerequisities for metallurgical company s working capital effective financing through tolling agreement. In Conference proceedings of 20th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials METAL 2011 [CD-ROM]. 1. vyd. Ostrava: TANGER, 2011 [cit.]. ISBN [10] ŠTĚPÁN, J. Tolling netradiční způsob financování podniku. Praha, Bakalářská práce. Vysoká škola ekonomická, Fakulta financí a účetnictví. [11] TAYLOR, J. Project Scheduling and Cost Control: Planning, Monitoring and Controlling the Baseline. J. Ross Publishing, ISBN [12] TOMANOVÁ, I. Tolling alternativní způsob financování pracovního kapitálu. Ostrava, Diplomová práce. Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství. [13] ZUZÁK, R. Z podnikových krizí k vítězství: kdy je krize příležitost. 1. vyd. Praha: Alfa nakladatelství, ISBN Adresa autora: Ing. Eva Švecová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství, Katedra ekonomiky a managementu v metalurgii

7 TOLLING AS AN EFFECTIVE INSTRUMENT TO DEAL WITH THE FINANCIAL CRITICAL SITUATIONS Abstract Nowadays projects are strongly limited in both their resources and time. The current time is generally "faster", dynamic and interdependent. If a single company, institution, company wants to survive it must very active adapts its work continuously changing conditions. For that reason the project management started to be perceived like a scientific discipline which in the field of financing is getting more interesting. The decision to address the issue of corporate financing in crisis arises from an effort to combine effectively areas of project management and financing of working capital by tolling method. A specific feature of the tolling financing is that current funds, which are taken from tolling resources, are at all times and in all forms (raw materials, work in progress, receivables) owned by tolling financing company, not by the processor. If the bank loan is one of the sources of financing, the processor is not the debtor but the tolling company again. Tolling can be characterized as a nontraditional working capital financing tool which can be used in a project of dealing with the critical situation in the company, especially to finance the production. This method can also be used in situations as in case of starting-up businessmen who do not have sufficient resources to finance their activities because bank financing is inapproachable and impossible for various reasons for them but they have saleable, competitive product for which they have an assured outlet. If certain procedures and principles of tolling mechanism are kept, the current financial crisis can be overcome, start and maintain the company s activities again. Key words Project, planning, network analysis, cash flow, tolling. JEL Classification G01, G23, M21

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Financování podnikových činností

Financování podnikových činností Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Majetková a kapitálová struktura firmy

Majetková a kapitálová struktura firmy ČVUT v Praze fakulta elektrotechnická Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Majetková a kapitálová struktura firmy Podnikový management - X16PMA Doc. Ing. Jiří Vašíček, CSc. Podnikový management

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní)

zisk : srovnávaná veličina (hodnocená,vstupní) 4. přednáška Finanční analýza podniku - FucAn Návaznost na minulou přednášku Elementární metody a) analýza absolutních ukazatelů b) analýza rozdílových a tokových ukazatelů c) analýza poměrových ukazatelů

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_32_INOVACE 470 Datum: 12.3.2013. Anotace: Finanční analýza Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finanční řízení Základním úkolem je zajištění kapitálu a koordinace peněžních toků podnikání s cílem dosáhnout co nejlepšího zhodnocení kapitálu při zachování platební schopnosti

Více

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura

ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura ROZVAHA Majetková a kapitálová struktura Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 1. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Majetek podniku (obchodní majetek) Souhrn věcí, peněz, pohledávek a

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ Finanční management I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 Finanční management I Finanční řízení Finanční řízení efektivní financování splnění cílů podniku Manažerské

Více

Teze diplomové práce

Teze diplomové práce Teze diplomové práce ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ HOSPODAŘENÍ VYBRANÉHO PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU VEDOUCÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE: Doc. Ing. Ludmila Bervidová, CSc. VYPRACOVAL: Petr Hůla Praha, duben 2003 1. ÚVO D V současné

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku

PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PROVOZNÍ EKONOMIE 6. Finanční management podniku PODNIK = systém m s cílovým c chováním 1. Organizace 2. Stanovení cílů 3. Systém řízení (vedoucí k dosažen ení cílů) PŘEDPOKLAD: Založen ení,, fungování

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Financování podniku. Finanční řízení podniku

Financování podniku. Finanční řízení podniku Financování podniku Finanční řízení podniku Peněžní toky v podniku NÁKUP výrobní faktory - práce - materiál - stroje VÝROBA výrobky a služby peněžní příjmy PRODEJ peněžní výdaje PENÍZE (CASH FLOW) Úkoly

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Podnikové finance a finanční plánování 2. Metodický list č. 1 Metodické listy pro kombinované studium předmětu Podnikové finance a finanční plánování 2 Metodický list č. 1 Druhy financování podniku Co rozumíme financováním a jaké jsou úkoly finančního managementu.

Více

PŘÍPADOVÉ STUDIE. prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku. vedlejší specializace Turnaround management

PŘÍPADOVÉ STUDIE. prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku. vedlejší specializace Turnaround management PŘÍPADOVÉ STUDIE prezentované v rámci kurzu Transformace a restrukturalizace podniku vedlejší specializace Turnaround management Ing. Jaroslav Schönfeld, Ph.D. Fakulta podnikohospodářská VŠE Katedra strategie

Více

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1

PROVOZNÍ FINANCOVÁNÍ Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Název tematického celku: FINANČNÍ MANAGEMENT, MAJETKOVÁ A FINANČNÍ STRUKTURA PODNIKU PODNIKOVÉ FINANCE A FINANČNÍ ŘÍZENÍ Charakteristika podnikových financí Finanční řízení a rozhodování

Více

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1

Podnikové finance. Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Podnikové finance Ing. Miroslav Sponer, Ph.D. - Základy financí 1 Základní definice Podnikové finance zobrazují pohyb peněžních prostředků, podnikového kapitálu a finančních zdrojů, při nichž se podnik

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

Investiční činnost v podniku. cv. 10

Investiční činnost v podniku. cv. 10 Investiční činnost v podniku cv. 10 Investice Rozhodování o investicích jsou jedněmi z nejdůležitějších a nejobtížnějších rozhodování podnikového managementu. Dobré rozhodnutí vede podnik k rozkvětu, špatné

Více

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk

Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk Téma 6: Zdroje a formy krátkodobého financování. Platební styk 1. Strategie financování 2. Obchodní úvěr 3. Krátkodobé bankovní úvěry 4. Ostatní zdroje krátkodobého financování 5. Zajištění platebního

Více

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710

položky rozvahy a výsledovky obsahují stejné číselné údaje jako účty 702 a 710 22. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A FINANČNÍ ANALÝZA na základě účetní uzávěrky se sestavuje účetní závěrka, která podle zákona o účetnictví zahrnuje: rozvahu (bilanci) výkaz zisku a ztráty (výsledovka) příloha, jejíž

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Lesnická ekonomika Připravil: Ing. Tomáš Badal Lesnická ekonomika Financování podniku Finanční

Více

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace

Finanční analýza 2. přednáška. b) Přidaná hodnota a její modifikace Finanční analýza 2. přednáška b) Přidaná hodnota a její modifikace Přidaná hodnota - je chápána jako hodnota přidaná zpracováním v daném podniku, popř. odvětví. - lze ji zjistit jako rozdíl mezi hodnotou

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy)

finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) FINANČNÍ ANALÝZA Cíle a možnosti finanční analýzy finanční zdraví firmy (schopnost hradit krátkodobé i dlouhodobé závazky, schopnost zhodnotit vložené prostředky, silné a slabé stránky firmy) podklady

Více

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016

Nebankovní zdroje Finance. VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí. akademický rok 2015/2016 Krátkodobý finanční management IV. krátkodobé financování 154-0400 Finance VSB-Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta katedra financí akademický rok 2015/2016 Obsah 1 2 Revolvingový úvěr Lombardní

Více

ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví

ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Základy účetnictví Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_114 Jméno autora: Martina Mašková Datum vytvoření materiálu:

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE Fakulta provozně ekonomická Katedra obchodu a financí TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI FINANCOVÁNÍ INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU V ITES, SPOL. S R. O., KLADNO Autor diplomové práce: Lenka

Více

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů.

Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. Otázka č. 2: Ekonomická analýza banky, analýza aktiv, pasiv, nákladů a výnosů. je součástí kontrolního systému v bankách a podstatná část bank. řízení je kontrola průběhu bankovních činností z ekonomického

Více

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky

Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky, její ovlivňování ČNB, pravidla likvidity, kapitálové přiměřenosti a úvěrové angažovanosti banky Stabilita banky Stabilitou banky obecně rozumíme její solventnost a likviditu. Vzhledem

Více

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký

ÚPADEK PODNIKU. příležitost pro restrukturalizace. a výzva pro investory. Ing. Ivo Lazecký ÚPADEK PODNIKU příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. Příčiny vzniku insolvence kovárny: insolvence

Více

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková

ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK. Ing. Gabriela Dlasková ŘÍZENÍ POHLEDÁVEK Ing. Gabriela Dlasková Povinná literatura: Kislingerová, E. a kol.: Manažerské finance, C.H.BECK, Praha 2010 Pohledávky představují nároky podniku vůči jiným subjektům na příjem peněžních

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku

Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA Konkurenceschopnost a ekonomická výkonnost podniku Teze k diplomové práci Autor: Martina Kadavová PEF ČZU, obor PaED Vedoucí DP: Ing. Pavla

Více

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE

STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ OBOR VEŘEJNÁ SPRÁVA A REGIONÁLNÍ ROZVOJ STRATEGICKÉ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ VČETNĚ PROJEKTOVÉ STUDIE TEZE Jméno diplomanta: Vedoucí diplomové

Více

Peněžní toky v podniku

Peněžní toky v podniku Financování podniku Financování podniku a úkoly FM Druhy financování podniku Běžné (krátkodobé) financování Řízení cash flow Hodnocení finanční výkonnosti podniku finanční analýza Finanční plánování Peněžní

Více

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2

FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 Anotace: Cíle předmětu FINANCE PODNIKU A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ 2 (Verze 04/05) Předmět navazuje na předmět Podnikové finance a finanční plánování 1, kde se student seznámil se základy podnikového financování

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Obor účetnictví a finanční řízení podniku

Obor účetnictví a finanční řízení podniku Obor účetnictví a finanční řízení podniku TEST Z FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ celkem 40 bodů Zvolte nejvhodnější odpověď na následující otázky (otázky se nevztahují k žádnému z početních příkladů a nijak na sebe

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Finanční řízení podniku (FRP) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková,

Více

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover)

pro platební neschopnost dostát splatným pro předlužení, kdy hodnota závazků převzetím (takeover) 6. přednáška Predikce finanční tísně Zabývá se rizikem úpadku hrozí: pro platební neschopnost dostát splatným závazkům pro předlužení, kdy hodnota závazků převyšuje hodnotu aktiv (avizuje chronická ztrátovost)

Více

Náklady, výnosy a zisk

Náklady, výnosy a zisk Náklady, výnosy a zisk Základní prvky účetních výkazů Účetní výkazy shrnují výsledky hospodářské činnosti podniku. Jedná se o: Rozvahu (bilance aktiv a pasiv) zachycení majetku a závazků firmy; informuje

Více

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

VÝKAZ CASH FLOW. Řízení finančních toků. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. VÝKAZ CASH FLOW Řízení finančních toků Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 3. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Peněžní a materiálové toky v podniku Hotové výrobky Nedokončená výroba

Více

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením:

Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: Alokace zisků Hospodářský výsledek (HV, účet 431) prochází schvalovacím řízením: a) krytí ztráty minulých let b) tvorba zákonem předepsaných i dobrovolných rezerv (pro částečné krytí rizik z podnikání)

Více

1. Ukazatelé likvidity

1. Ukazatelé likvidity Finanční analýza Z údajů rozvahy lze vypočítat ukazatele likvidity, zadluženosti a finanční stability. 1. Ukazatelé likvidity Měří schopnost podniku spokojit (vyrovnat) své běžné (krátkodobé) finanční

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Majetková a kapitálová struktura podniku Aktiva Na zahájení činnosti potřebuje podnik finanční zdroje kapitál, peníze vlastní x cizí (dluhy, závazky). Výrobní podnik přemění tento kapitál ve výrobní faktory.

Více

Poznámky k současné situaci podniku

Poznámky k současné situaci podniku Poznámky k současné situaci podniku Název podniku: Plzeňský Prazdroj, a.s. OKEČ: Rozvaha v plném rozsahu (k 31.12. v tis. Kč ) AKTIVA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AKTIVA CELKEM 0 0 0 15,170,444

Více

Finanční plány a rozpočty

Finanční plány a rozpočty Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. Finanční plány a rozpočty 26. listopadu 2015 Obsah Rozpočetnictví v rámci finančního řízení: Ekonomické vyhodnocení rozpočtů: Systém plánů a rozpočtů Hlavní podnikový rozpočet

Více

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly

28.1.2012. Finanční analýza. 1. Podstata, význam a cíle finanční analýzy. Struktura kapitoly Finanční analýza Struktura kapitoly 1. Podstata význam a cíle finanční analýzy. 2. Uživatelé finanční analýzy. 3. Zdroje pro finanční analýzu. 4. Analýza rozvahy. 5. Analýza výsledovky. 6. Analýza CASH

Více

5 CASH FLOW (tok hotovosti)

5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5 CASH FLOW (tok hotovosti) 5.1 Peněžní toky firmy - poslední z triády kategorií: majetková struktura finanční struktura CF (peněžní toky) - rozvaha & výsledovka (výkaz CF) - CF byl vynucen praxí finančního

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva:

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Podnik na výrobu obuvi měl na konci účetního období tato aktiva a pasiva: 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ OBSAH: 5. 1. Rozvaha 5. 2. Změny rozvahových položek 5. 3. Změny rozvahových položek 5. 4. Rozvahové účty 5. 5. Rozvahové účty 5. 6. Rozvahové a výsledkové účty 5. 7. Rozvahové a výsledkové

Více

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko?

Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Projekt v potížích investiční příležitost nebo příliš vysoké riziko? Mgr. Daniela Kozáková, advokátka 23.09.2010 Proč se projekt ocitl v potížích? Nedostatek finančních prostředků na trhu Výrazný pokles

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008

PODNIKATELSKÝ PLÁN. Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 PODNIKATELSKÝ PLÁN Osnova prezentace: důvody podnikatelského plán osnova podnikatelského plánu finanční plán PODNIKATELSKÝ

Více

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace

Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Metodika konstrukce přehledu o peněžních tocích (Cashflow)pro příspěvkové organizace Zpracováno v rámci projektu Zvýšení kvality řízení, finanční řízení a Good Governance na Městském úřadu Břeclav, reg.

Více

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. ČESKÁ SPOŘITELNA a.s. Finanční management projektu a jak komunikovat s bankou Filip Husák ROZVOJ OBCHODU PROGRAM bez kvalitního financování to nejde! ČESKÁ SPOŘITELNA A FSČS FINANČNÍ MANAGEMENT Zdroje

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM

PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM PODNIKOVÉ DLUHOPISY - ALTERNATIVA FINANCOVÁNÍ DLOUHODOBÝM BANKOVNÍM ÚVĚREM Eva Hávová, Liběna Tetřevová Katedra ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu Fakulta chemicko-technologická,

Více

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in)

Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) Informace o řešení krizí na finančním trhu a účast věřitelů bank na takové krizi (bail-in) V reakci na zkušenosti s finanční krizí v roce 2008 vydaly mnohé státy právní předpisy, pomocí nichž bude v budoucnu

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy.

1. Úvod. V práci také naleznete příklad majetkové struktury podniku konkrétní firmy. Seminární práce ze Základů firemních financí Majetková struktura podniku Zpracoval(a): Feketová Klaudia Jurček Daniel Králová Hana Datum prezentace: 24. 03. 2004 V Brně dne 24. 03. 2004... P o d p i s

Více

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny.

15.3.2011. Kontrolní otázky (1/2) Kontrolní otázky (2/2) Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Podnik. Majetková a kapitálová struktura podniku. Rozvaha a rozvahové změny. Manažerská ekonomika Kontrolní otázky (1/2) 1. Charakterizujte majetek podniku a popište jeho jednotlivé složky. 2. Jak členíme

Více

Financování a ekonomické řízení

Financování a ekonomické řízení Financování a ekonomické řízení Principy a pravidly finančního řízení Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva

Ekonomika Finanční analýza podniku. Ing. Ježková Eva Ekonomika Finanční analýza podniku Ing. Ježková Eva Tento materiál vznikl v projektu Inovace ve vzdělávání na naší škole v rámci projektu EU peníze středním školám OP 1.5. Vzdělání pro konkurenceschopnost..

Více

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY

UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY UKAZATELE RENTABILITY A AKTIVITY 1. Ukazatele rentability, výnosnosti, ziskovosti (profitability ratios) poměřují zisk dosažený podnikáním s výší zdrojů podniku, jichž bylo užito k jeho dosažení. Ukazatele

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007)

Operační program Podnikání a inovace. Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Operační program Podnikání a inovace Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA (ve znění platném od. 2007) Tento program realizuje Prioritu 2 Operačního programu Podnikání a inovace 2007 2013.

Více

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová

Úvěrové služby bank. Bc. Alena Kozubová Úvěrové služby bank Bc. Alena Kozubová Úvěr Finanční úvěry jsou finanční prostředky, poskytované na základě individuální smlouvy mezi věřitelem a dlužníkem. Obecně: Ten, kdo peníze má (silná kapitálová

Více

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 1 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 1 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ

PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ Projekt č. CZ.1.07/3.2.09/03.0015 PROHLOUBENÍ NABÍDKY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ NA VŠPJ A SVOŠS V JIHLAVĚ http://www.vspj.cz/skola/evropske/opvk Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u

Financování podniku Fin i an an ování ován í p od od i n k i u Financování podniku Financování podniku Vztah mezi věcnými a peněžními toky v podniku práce suroviny stroje výroba výrobky a služby peněžní příjmy prodej peněžní výdaje peníze (cash flow) Úkoly finančního

Více

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV

EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV , I I. V J MANAZERSKA EKONOMIKA. MILOSLAV SYNEK A KOLEKTIV V c.!tfld V olina Grada Publishing 1996 OBSAH ÚVOD II 1. ZALOŽENÍ PODNIKU 17 1.1 Úvod 17 1.2 Činnosti související se založením podniku 21 1.3

Více

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu

Účetní toky a) ve všech případech jsou doprovázeny současně fyzickou změnou nebo změnou, kterou bychom mohli klasifikovat jako reálnou b) mají nebo bu PŘÍSTUP FINANČNÍ ANALÝZY ORIENTOVANÝ NA POTŘEBY MEZIPODNIKOVÉ KOMPARACE EKONOMICKÉ VÝKONNOSTI 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů 15.2 Základní ukazatele 15.1 Základní pojmy, úprava účetních výkazů

Více

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům.

Ratingem se rozumí ohodnocení. (úvěrovým) závazkům. Ratingový proces a ratingový systém Česká spořitelny Ratingem se rozumí ohodnocení příjemce úvěru z hlediska jeho schopnosti dostát včas svým (úvěrovým) závazkům. Jaký je rozdíl mezi externím a interním

Více

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy

Finanční analýza. 1. Předmět a účel finanční analýzy. 2. Zdroje informací pro finanční analýzu. 3. Finanční účetní výkazy Finanční analýza 1. Předmět a účel finanční analýzy Finanční analýza souží především pro ekonomické rozhodování a posouzení úrovně hospodaření podniku bonity a úvěruschopnosti dlužníka posouzení finanční

Více

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ

AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ AGRO PODLUŽAN, A.S. REPORT FINANČNÍCH UKAZATELŮ 2007-2011 Obsah Finanční analýza společnosti Agro Podlužan... 3 Ukazatele rentability... 4 Ukazatele aktivity... 5 Ukazatele likvidity... 7 Ukazatele zadluženosti...

Více

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU

KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. KAPITÁLOVÁ STRUKTURA PODNIKU Eva Štichhauerová Technická univerzita v Liberci Nauka

Více

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a

Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a Základy účetnictví 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška): poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení

Více

Téma 5: Řízení oběžného majetku

Téma 5: Řízení oběžného majetku Téma 5: Řízení oběžného majetku 1. Charakteristika oběžného majetku a jeho struktury 2. Celková potřeba oběžného majetku 3. Řízení oběžného majetku - řízení zásob - řízení pohledávek - řízení peněžních

Více

Komerční bankovnictví 6

Komerční bankovnictví 6 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. vedoucí katedry financí VŠFS a externí spolupracovník katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Obsah: Téma: Alternativní formy financování 1. Faktoring 2.

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D.

2. přednáška. Ing. Josef Krause, Ph.D. EKONOMIKA PODNIKU I 2. přednáška Ing. Josef Krause, Ph.D. Majetková a kapitálová struktura Rozvaha ROZVAHA účetní přehled majetku podniku, zachycující bilanční formou stav podnikových prostředků (aktiv)

Více

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti

CASH FLOW. CF = příjmy výdaje = tok hotovosti CASH FLOW Cash Flow Výsledovka výsledek hospodaření (zisk/ztráta) Výkaz cash flow přehled pěněžních toků. Podává přehled o skutečných příjmech a výdajích peněžních prostředků účetní jednotky za určité

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Reorganizace MSV Metal Studénka

Reorganizace MSV Metal Studénka Reorganizace MSV Metal Studénka ÚPADEK PODNIKU - příležitost pro restrukturalizace a výzva pro investory Ing. Ivo Lazecký předseda představenstva a generální ředitel MSV Metal Studénka, a.s. 2002 2004

Více

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál

EKONOMIKA Majetek podniku výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. EKONOMIKA Majetek

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8.

7.5 Závěry pro všechny metody hodnocení efektivnosti investic Příklady 86 8 MAJETKOVÁ STRUKTURA FIRMY Definice a obsah pojmů 88 8. OBSAH PŘEDMLUVA 9 1 ÚVOD DO PODNIKOVÝCH FINANCÍ A FINANČNÍHO ŘÍZENÍ PODNIKU 11 1.1 Pojem, funkce a struktura podnikových financí a finančního řízení. 11 1.2 Finanční cíle podnikání, finanční politika podniku

Více

Finanční řízení podniku

Finanční řízení podniku Finanční řízení podniku Finance podniku úzce navazují a vycházejí z: - Podnikové ekonomiky - Finančního účetnictví - Manažerského účetnictví - Marketingu Dále využívají poznatky a metody: - Statistky a

Více

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014

Trendy: Růst významu analytického reportingu. Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Trendy: Růst významu analytického reportingu Tomáš Pospíšil, Oracle Czech Olomouc, 6.3.2014 Témata Údaje, informace, poznání Analytický reporting opravdu to někdo potřebuje? Aktivní

Více

Pololetní zpráva k 30.06.2006

Pololetní zpráva k 30.06.2006 Pololetní zpráva k 30.06.2006 ENERGOAQUA, a.s. IČ:15503461 Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2006 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská

Více