Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování :"

Transkript

1

2 Zpracovatel a odpovědný subjekt za proces komunitního plánování : Odbor sociálních věci a zdravotnictví Městského úřadu Louny zastoupený vedoucí odboru sociálních věcí Mgr. Ivou Vildovou, DiS. Zpracovatelský tým dále tvoří: MUDr. Jana Benešová předsedkyně koordinační skupiny Pavel Csonka člen Zastupitelstva města Loun, člen zastupitelstva KÚÚK, předseda Výboru pro sociální věci a zdravotnictví KÚÚK Mgr. Iva Vildová, DiS. Městský úřad Louny, vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví Taťána Tkadlečková Městský úřad Louny, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, koordinátor KP Jaroslava Adámková, DiS. Městský úřad Louny, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, vedoucí pracovní skupiny pro rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi Venuše Firstlová - Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s., vedoucí pracovní skupiny pro zdravotně postižené občany Ing. Libuše Machillová ředitelka Městské pečovatelské služby s denním stacionářem Louny, vedoucí pracovní skupiny pro seniory Eva Píchová uživatel Členové pracovních skupin: Za oblast péče o zdravotně postižené občany: Venuše Firstlová, Mgr. Eva Dinebírová, Květa Štěpánková, Olga Havlíková, Olga Bartošová, Ludmila Mašková, Blanka Vítková, Jaromír Matějka, Jan Dokoupil, Bc. Naděžda Davidová, Dis., Eva Žáčková, Štefan Císar, Lenka Hronková Za oblast senioři: Ing. Libuše Machillová, Bc. Jana Černá, Milan Fürstl, Vilma Svobodová, Alena Fritschová, Ing. Marie Straková, Reisichová Jaroslava Za oblast rodina s dětmi, děti, mládež a občany v krizi: Jaroslava Adámková, DiS; Ria Černá, Petr Kubík, Mgr. Jan Plhák, Aneta Lávičková, Mgr. Dagmar Kučerová, Mgr. Taťána Zouzalová, Ing. Karolina Nováčková, Gabriela Hetzerová, DiS., Petra Jírovcová, DiS., Bc. Marcela Vykouková, Ing. Ivo Kraus, Ing. Marie Straková, Křivanová Šárka, Mgr. Hana Škeříková, Bc. Monika Charvátová Materiál vznikl za aktivní spolupráce odborníků z pracovních skupin ve spolupráci se skupinami uživatelů. Publikaci je možno získat v elektronické podobě na internetové adrese města Loun 2

3 Náměty a připomínky k textu publikace a k procesu komunitního plánování sociální péče, můžete posílat na ovou adresu kontaktní osoby: Taťána Tkadlečková - 3

4 OSNOVA Část A ÚVOD Účel Komunitního plánu sociální péče Města Loun str. 5 Hodnoty a cíle komunitního plánu str. 5 Přínos komunitního plánu pro obec str. 6 Z čeho jsme vycházeli str. 6 Část B INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ Základní demografické údaje str. 7-9 Část C ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ Financování sociálních a souvisejících služeb v Lounech - r str. 10 Náklady na sociální služby r str Údaje o vybavenosti území kapacitami pro poskytování péče str. 12 Registrované sociální služby v Lounech str Část D RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO PLÁNU Organizační struktura procesu komunitního plánování sociální a péče str. 16 Část E PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ SKUPINY Oblast péče o Osoby se zdravotním postižením str Oblast péče o Seniory str Oblast péče o Rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi str Část F SPOLEČNÉ CÍLE A OPATŘENÍ PRACOVNÍCH SKUPIN Společné cíle a opatření pracovních skupin str Seznam použitých zkratek str. 45 4

5 Část A ÚVOD 1. Účel Komunitního plánu sociální péče Města Loun Komunitní plán sociální péče v sobě shrnuje politické zadání, odborné názory a požadavky poskytovatelů služeb, názory a zpětné vazby uživatelů služeb a data shromážděná v průběhu plánování od všech skupin a jejich členů v procesu komunitního plánování. Komunitní plán sociální péče (dále jen komunitní plán) je třetím dokumentem, který je v současné době revidován a bude prodloužen o následující 2 roky. V tomto období bude nadále udržovat, popř. rozvíjet síť sociálních a souvisejících služeb tak, aby lépe vyhovovala občanům Města Loun a citlivě reagovala na jejich potřeby. Zpracování komunitního plánu i katalogu služeb sociální péče finančně zajistilo Město Louny. Jeho realizace bude v následujících dvou letech financována vícezdrojově, např. z rezortních ministerstev ČR, Ústeckého kraje, a to i prostřednictvím individuálních projektů ESF, Města Loun a případně dalších dotačních titulů. Vzhledem k tomu, že komunitní plán je otevřenou záležitostí, může se v průběhu jeho realizace objevit další potřebná služba, kterou bude potřeba do komunitního plánu, se schválením Rady města Loun, dodatečně zapracovat. Metodologie využitá při zpracování plánu vycházela ze zkušeností metodického vedení z Centra komunitní práce Ústí nad Labem, které má bohaté zkušenosti s tvorbou komunitních plánů z více měst v ČR a na Slovensku. 2. Hodnoty a cíle komunitního plánu Komunitní plán se opírá o několik základních humánních hodnot: poskytovat jen takové služby, které reagují na potřeby občanů města poskytovat takové služby, které podporují princip individuálního přístupu k člověku zajistit při poskytování sociálních služeb dodržování lidských práv, rovnoprávný přístup a možnost volby každého občana respektovat při poskytování služeb důstojnost každého člověka a respektovat jeho soukromí v maximální možné míře poskytováním služeb podporovat rozvoj individuálních schopností každého člověka Komunitní plán má přispět k naplnění těchto pěti základních cílů: umožnit lidem důstojný život doma co nejdéle, nabídnout jim péči a podporu v oblastech, kde si to sami přejí vytvářet a rozšiřovat síť služeb tak, aby se vyhovělo novým, dosud neřešeným potřebám a požadavkům lidí ve všech oblastech sociální pomoci usilovat o vyváženost služeb směrem od péče institucionální k péči komunitní usilovat o poskytování služeb v co nejvyšší kvalitě a to dle standardů kvality postupně zajistit rovné podmínky pro kvalitní poskytovatele služeb s cílem co nejlépe využívat dostupné finanční zdroje na realizaci cílů a opatření komunitního plánu 5

6 3. Přínos komunitního plánování pro obec zapojení všech účastníků systému sociální péče do přípravy a realizace komunitního plánu zvýšení míry zapojení občanů do dění města podpora dialogu a spolupráce mezi občany města, zvýšení pocitu příslušnosti ke komunitě umožnění objevovat nové lidské i materiální zdroje zvýšení kvality a dostupnosti péče snaha, aby sociální péče odpovídala místním potřebám zvýšení efektivity investovaných prostředků vynakládání finančních prostředků pouze na potřebné služby sociální péče 4. Z čeho jsme vycházeli SWOT analýz zpracovaných v jednotlivých pracovních skupinách odborných názorů v pracovních skupinách rozhovorů s poskytovateli a uživateli služeb informací Krajského úřadu Ústeckého kraje a dalších subjektů demografické studie dalších zjištěných dostupných informací Zahrnutí všech subjektů poskytujících služby sociální péče do komunitního plánu města umožňuje udržení stávající sítě a případný rozvoj sociálních služeb a je důležitou podmínkou pro získání celé řady grantů 6

7 Část B INFORMACE POTŘEBNÉ K PLÁNOVÁNÍ 1. Základní demografické údaje Okres: Louny Rozloha: km 2 Základní demografické údaje (správní obvod Louny, město Louny) Základní demografické údaje Údaje k Spr.obv.Louny Město Louny Počet obyvatel celkem Počet obyvatel v předproduktivním věku (0-14 let) Počet obyvatel v produktivním věku (15 64 let) Počet obyvatel v poproduktivním věku (65+) Muži Ženy Zdroj: Evidence obyvatel MÚ Louny Charakter okresu: Doprava v regionu: zemědělský, průmyslový železniční, silniční Nezaměstnanost Volná pracovní místa k (okres Louny) celkem Hlášená VPM měsíční průměr rok rok Zdroj: ÚP Louny (*nelze oddělit po regionech) Odhlášená VPM celkem měsíční průměr Míra obsaditelnosti VPM (hlášená / odhlášená) Vzhledem k ukončení JIS nelze tento údaj specifikovat Nezaměstnanost počet nezaměstnaných (správní obvod Louny) Počet rozdíl Index nezaměstnaných od Zdroj: ÚP Krajská pobočka Ústí nad Labem Kontaktní pracoviště Louny Index 2013 Nezaměstnanost počet nezaměstnaných (město Louny) Počet rozdíl nezaměstnaných Index 2012 od Zdroj: ÚP Krajská pobočka Ústí nad Labem Kontaktní pracoviště Louny Index

8 Dávky státní sociální podpory Dávky státní sociální podpory (správní obvod Louny) DSSP - příspěvek na bydlení rozdíl Index 2012 Index 2013 od Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Dávky pomoci v hmotné nouzi DPHN - správní obvod Louny rozdíl Index 2012 Index 2013 od Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Z toho dle druhu dávky v r r Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc r Příspěvek na živobytí Doplatek na bydlení Mimořádná okamžitá pomoc Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem 8

9 Dávky pro zdravotně postižené - příspěvek na mobilitu - příspěvky na zvláštní pomůcky rozdíl Index 2012 Index 2013 od Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Z toho dle druhu dávky Dávky rok 2012 rok 2013 počet počet Příspěvek na mobilitu Příspěvky na zvláštní pomůcky Celkem Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Příspěvek na péči Příspěvek na péči (správní obvod Louny) PnP rozdíl Index 2012 Index 2013 od Zdroj: ÚP ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem 9

10 Část C ZDROJE POTŘEBNÉ KE KOMUNITNÍMU PLÁNOVÁNÍ 1. Financování sociálních a souvisejících služeb na Lounsku v roce 2013 dle cílových skupin (podrobný rozpis viz. tabulka č. 2) Dotace ministerstev ÚP ESF Individuální projekty Krajský úřad Ústeckého kraje Dotace Města Loun Úhrady uživatelů Vlastní zdroje organizace Ostatní (dary, nadace) sponzor Celkem % Osoby se zdravotním postižením ,9 Senioři ,3 Rodina, děti a občané v krizi ,9 Celkem zařízení Celkem % 19,4 1,9 1, ,5 4,8 3,

11 2. Skutečné náklady na sociální služby v r v Kč Název zařízení Minist. ÚP, ESF KÚÚK Město Louny IP,nadace SLUŽBY PRO SENIORY Domov pro seniory U Pramene Louny DD DSR Pomoc bližnímu Městská pečovatelská služba PS Nemocnice Louny, a.s. soc. lůžka STP Louny Senior taxi CSZP Louny PS SLUŽBY PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ CSZP Louny OA OS OSP STP Louny OSP SAS půjčovna komp. pomůcek Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR Společnost pro podporu lidí s mentálním postiženým v ČR Městská pečovatelská služba TS SAS Přísp. klienta Vlastní zdroje Jiné sponzor Celkem Stac PSB Městská knihovna Louny STD SLUŽBY PRO RODINU S DĚTMI, DĚTI, MLÁDEŽ A OBČANY V KRIZI Manželská poradna OSP MÚ OSV Šance Český červený kříž, Oblastní spolek Louny AD Domov pro seniory U Pramene Louny AD Městská knihovna Louny Mozaika Návraty o.s. OS Most k naději OSP SAS LDT KC ATK OS Spirála IC KI * nelze přesně vymezit (cca ,--Kč pro obě služby na Louny) * * 11

12 ÚP, ESF Přísp. Vlastní Jiné Poskytovatelé finančních prostředků IP,nadace Město Louny Celkem Minist. KÚÚK klienta zdroje sponzor v r CELKEM Kč CELKEM SLUŽBY CELKEM % (zaokrouhlenp) 19,4 1,9 1, ,5 4,8 3, Údaje o vybavenosti území zařízeními pro poskytování sociální péče Počet služeb sociální péče Celkový počet služeb soc. péče Z toho registrované sociální služby Osoby se zdravotním postižením Senioři 7 4 Rodina s dětmi a občané v krizi CELKEM Celkem zařízení poskytující služby sociální péče Některá zařízení poskytují více služeb 22 12

13 4. Podrobné údaje o registraci sociálních služeb POSKYTOVATELÉ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LOUNY k Zařízení Registrace Služba určena pro Od kdy Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR - KO Úst. kraje - pracoviště Louny Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Svaz tělesně postižených Louny Oblastní spolek ČČK Louny Občanské sdružení Spirála Tlumočnické služby Služba terénní a ambulantní služba Sociálně aktivizační služby pro seniory osoby se zdravotním postižením Služba terénní služba Pečovatelská služba Služba ambulantní a terénní Denní stacionář Služba ambulantní Podpora samostatného bydlení Služba terénní Odborné sociální poradenství Služba terénní Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením Služba terénní Azylové domy Služba pobytová Intervenční centrum Služba pobytová, ambulantní, terénní Krizová pomoc a Osoby se sluchovým postižením - od 19 let - nad 80 let Osoby se sluchovým postižením - od 19 let - nad 80 let Osoby s chronickým onemocněním, osoby se zdravotním postižením, senioři - od 19 let Osoby s mentálním postižením - od 7 do 64 let Osoby s mentálním postižením, osoby se zdravotním postižením - od let Osoby s tělesným postižením, senioři, rodinní příslušníci - bez omezení věku (od 3 let věku) Osoby se zdravotním postižením - od 7 let Osoby bez přístřeší, osoby v krizi (sociální služba není poskytována osobám pod vlivem návykových látek) - muži od 18 let oběti domácího násilí - bez omezení věku Osoby v krizi Služba ambulantní, terénní, pobytová - bez omezení věku 13

14 Most k naději, OS Centrum pro zdravotně postižené Louny Domov pro seniory U Pramene Louny Návraty, OS Kontaktní centra Služba ambulantní Terénní programy Služba terénní Telefonická krizová pomoc Služba - terénní Pečovatelská služba Služba terénní Osobní asistence Služba terénní Odlehčovací služby Služba terénní Odborné sociální poradenství Služba - ambulantní a terénní Domovy pro seniory Služba pobytová Azylové domy Služba - pobytová Domovy se zvláštním režimem Služba - pobytová Odborné sociální poradenství Služba ambulantní Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služba terénní, ambulantní Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - od let Osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách - od let Všechny cílové skupiny - bez omezení věku Osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postiženým, osoby se zrakovým postiženým, senioři - od 27 let Osoby s mentálním postižením, osoby s tělesným postiženým, osoby se zrakovým postiženým - od 6 let Osoby s chronickým onemocněním, osoby s tělesným postiženým, senioři - od 27 let Osoby se zdravotním postižením, osoby v krizi, senioři - od 18 let senioři - bez omezení věku oběti - domácího násilí, trestné činnosti, bez přístřeší, v krizi, rodiny s dětmi - bez omezení věku osoby s chronickým duševním onemocněním, osoby trpící Alzheimerovou demencí či jiným druhem demence - od 45 let - od 6 do 80 let děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy, rodiny s dítětem/dětmi Rodiny s dítětem/dětmi - od 1 80 let

15 Nemocnice Louny, a.s. Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče Senioři, osoby s jiným zdravotním postižením - od 27 let Městská knihovna Louny Manželská a předmanželská poradna Louny detašované pracoviště Litoměřice Sdružení Romano Jasnica OS Vavřinec Služba pobytová Sociálně terapeutická dílna Služba ambulantní Odborné sociální poradenství Služba - ambulantní Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Služba terénní, ambulantní Terénní programy Služba - terénní Osoby s chronickým duševním onemocněním, mentálním a tělesným postižením - od let osoby v krizi rodiny s dětmi senioři - od let Rodiny s dítětem/dětmi - od 3 64 let Etnické menšiny, osoby bez přístřeší, v krizi a žijící v sociálně vyloučených lokalitách - od 15 let Nová služba Nová služba 15

16 Část D PLÁNU RÁMEC PLÁNOVÁNÍ A PROCES KONZULTACÍ KOMUNITNÍHO 1. Organizační struktura procesu komunitního plánování sociální péče Rada města Loun Koordinační skupina 1. skupina Zdravotně postižení občané 2. skupina Senioři 3. skupina Rodina s dětmi, děti, mládež a občané v krizi 16

17 Část E PŘEHLED CÍLŮ A OPATŘENÍ ZA JEDNOTLIVÉ PRACOVNÍ SKUPINY Oblast péče o osoby se zdravotním postižením 1. Seznam členů pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením 2. Přehled zařízení poskytujících služby pro zdravotně postižené občany 3. SWOT analýza pracovní skupiny 4. Cíle a opatření Komunitního plánu Louny za oblast osob se zdravotním postižením Seznam členů pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením Firstlová Venuše Dokoupil Jan Olga Bartošová Mgr. Dinebírová Eva Mašková Ludmila Štěpánková Květa Bc. Davidová Naděžda, Dis. Eva Žáčková Matějka Jaromír Vítková Blanka Havlíková Olga Štěfan Cisár Lenka Hronková Vedoucí pracovní skupiny Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Městská pečovatelská služba s denním stacionářem; Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s., Okresní organizace Louny Uživatel Uživatel Uživatel Městský úřad Louny odbor sociálních věcí a zdravotnictví Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace neslyšících Louny; tlumočník do znakové řeči Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní organizace Louny, uživatel Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Oblastní organizace Louny Člen pracovní skupiny Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny ÚP Louny, dávky pomoci v hmotné nouzi 17

18 Přehled zařízení poskytujících služby pro zdravotně postižené občany Městský úřad Louny odbor sociálních věcí a zdravotnictví Okresní správa sociálního zabezpečení Louny Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, Nemocnice Louny, a.s. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých, ČR, Oblastní organizace Louny Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Krajská organizace Ústeckého kraje Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením ČR, o.s., Okresní organizace Louny Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Domov pro seniory U Pramene Louny Městská knihovna Louny Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. raná péče Diakonie ČCE, Praha 5 Stodůlky raná péče 18

19 SWOT analýza pracovní skupiny pro zdravotně postižené SILNÉ STRÁNKY Současný stav SLABÉ STRÁNKY Současný stav Fungující služby soc. péče 13 Pozdě zasílané finanční 12 prostředky od donátorů Finanční podpora ze strany MÚ 11 Nedostatek finančních 9 prostředků klientů na některé služby Informovanost veřejnosti 7 Nedostatek pracovních 8 příležitostí pro osoby ZP Kvalifikovaný personál ve 7 Nedostateční finanční ohodnocení 7 službách pracovníků ve službách Dostatečná nabídka služeb pro 5 Chybí pobytová odlehčovací služba 6 občany Vznik nových služeb (dluhová 4 Přebujelá administrativa 6 poradna) Vyhlášení grantů (dotací) a jejich 4 Nedostatek finančních prostředků 3 využití na specifické služby Fungující komunikace mezi 4 Neumístitelný klient do služby 3 pracovními skupinami KP věková překážka DSUP Dobrovolní spolupracovníci 0 Obce nepřispívají na služby pro 1 jejich občany PŘÍLEŽITOSTI Vnější vlivy HROZBY Vnější vlivy Využívání dotačních titulů 12 Nejistota udržení stávajících 10 služeb (finančních prostředků) Využití Infocentra MÚ 8 PnP využíván k jiným účelům 8 řešení životních nákladů Informování KÚÚk o spec. 7 Změna pravidel druhologie 7 službách a jejich zajištění (neslyšící) (typologie) SoS Změna legislativy (příspěvky obcí, 7 Bariéry (pošta, spořitelna, 7 posuzování PnP ) bankomaty, kino) Navýšení kapacity odlehčovacích 6 Zvyšování životních nákladů 6 služeb Nové technologie (komunikace 5 Zrušení nebo omezení kapacity SoS 5 s občany) Pravidelná vzájemná informovanost 4 Občan ohrožený zrušením nebo 4 omezením služeb Generel bezbariérových tras 4 Nejnižší počet rozhodnutých PnP 4 Označení řádů MHD pro osoby 3 Bezpečnost osob se zdrav. 3 s omezenou schopností pohybu postižením - zpracována pracovní skupinou dne Komentář: SWOT analýza byla sestavena zástupci těchto organizací: - Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. - Městský úřad Louny úsek sociální prevence - Úřad práce Louny (DHN, DZP) - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, Okresní organizace Louny - Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR - Svaz tělesně postižených ČR - uživatelů služeb - členů pracovní skupiny 19

20 Cíle a opatření Komunitního plánu města Loun za oblast osob se zdravotním postižením Stručný přehled cílů pracovní skupiny Osoby se zdravotním postižením Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro zdravotně postižené (dle Zákona č. 108/2006 Sb.) Zajištění ostatních aktivit a poradenství pro zdravotně postižené, které nelze registrovat jako sociální služby Nové služby pro osoby zdravotně postižené Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro zdravotně postižené (dle Zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění) - cíl mapuje stávající sociální služby pro zdravotně postižené a jejich udržitelnost pro občany Loun 1.1 Služby sociální péče 1.2 Služby sociální prevence 1.3 Odborné sociální poradenství Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor za r. 2013: kvantitativní 1.1 Služby sociální péče Jedná se o stávající sociální služby pečovatelská služba denní stacionář služby osobní asistence odlehčovací služby podpora samostatného bydlení domov se zvláštním režimem Ulehčení - občanům se zdravotním postižením vedení jejich domácnosti, případně při zvládání základních životních úkonů - občanům s mentálním postižením a jejich rodinám se zvládáním obtíží spojených se zdravotním postižením Pomoc - rodinám se zdravotně postiženými občany na přechodnou dobu formou dočasného pobytu v zařízení Zdravotně postižení občané, senioři r Neinvestiční Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, ESF, příspěvek uživatelů, případní sponzoři Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s Domov pro seniory U Pramene Louny Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Okamžitá kapacita: 15, počet uživatelů: 18 Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny podpora samostatného bydlení Okamžitá kapacita: 1, počet uživatelů: 4 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. 20

21 Počet uživatelů - osobní asistence: okamžitá kapacita 3, počet uživatelů pečovatelská služba: okamžitá kapacita 4, počet uživatelů odlehčovací služba: okamžitá kapacita 2, počet uživatelů - 11 Domov pro seniory U Pramene Louny domov se zvláštním režimem Okamžitá kapacita: 16, počet uživatelů - 20 Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor za r. 2013: kvantitativní 1.2 Služby sociální prevence Jedná se o stávající sociální služby napomáhající zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy - tlumočnické služby - sociálně aktivizační služby pro zdravotně postižené - sociálně terapeutické dílny - raná péče Ulehčení - občanům se zdravotním postižením při komunikaci na úřadech a ostatních institucích Pomoc - při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - občanům drogově závislým a jejich rodinám - při překonání nepříznivé sociální situace a ochrana společnosti před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů Další - sociálně terapeutické činnosti - zabránění sociálnímu vyloučení osob ohrožených krizovou sociální situací, životními návyky a způsobem života, který vede ke konfliktu se společností Zdravotně postižení občané, senioři, osoby ohrožené drogovou závislostí r Neinvestiční Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, ESF, příspěvek uživatelů, případní sponzoři Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje Městská knihovna Louny Centrum pro dětský sluch Tamtam Diakonie ČCE, Praha 5 - Stodůlky Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny aktivizační služby Okamžitá kapacita: 2 Počet uživatelů: 250 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje, pracoviště Louny tlumočnické služby Okamžitá kapacita: 1 (skupinová: 35) Počet uživatelů: 46 (poskytnuto 486 služeb) Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Krajská organizace Ústeckého kraje, pracoviště Louny sociálně aktivizační služby Okamžitá kapacita: 1 (skupinová: 35) Počet uživatelů: 41 (poskytnuto 392 služeb) 21

22 Městská knihovna Louny sociálně terapeutická dílny Okamžitá kapacita: 3 Počet uživatelů: 18 Centrum pro dětský sluch Tamtam v r neposkytoval služby Diakonie ČCE, Praha 5 Stodůlky - v r neposkytoval služby Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor za r. 2013: kvantitativní Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1.3 Odborné sociální poradenství Jedná se o stávající sociální služby - odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin - zahrnuje sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností - součástí je i bezplatné dluhové poradenství Pomoc - při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Další - sociálně terapeutické činnosti Zdravotně postižení občané, senioři r Neinvestiční Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, ESF, příspěvek uživatelů, případní sponzoři Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny odborné sociální poradenství pro těl. postižené Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny Okamžitá kapacita: 1 Počet uživatelů: 750 Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Okamžitá kapacita: 1 kontakty: 585 intervence: Zajištění ostatních aktivit a poradenství pro zdravotně postižené, které nelze registrovat jako sociální služby - cíl mapuje stávající aktivity pro zdravotně postižené a jejich udržitelnost pro občany Loun 2.1. Zajištění setkávání občanů se zdravotním postižením, podpora rozvoje svépomocných skupin a aktivní programy Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : 2.1. Zajištění setkávání občanů se zdravotním postižením, podpora rozvoje svépomocných skupin a aktivní programy Jedná se o aktivity organizací, které nejsou registrovány jako poskytovatelé sociálních služeb, neboť tyto aktivity nejsou sociální službou ve smyslu Zákona 108/2006 Sb. v platném znění - kontakt se společenským prostředím - podpora aktivního způsobu života zdravotně postižených Zdravotně postižení občané, senioři 22

23 Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor za r. 2013: kvantitativní r Neinvestiční r cca ,-/ročně Město Louny, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, příspěvek uživatelů, případní sponzoři, zdravotní pojišťovny Společnost pro podporu lidí s mentálním postiženým v ČR, OS., Okresní organizace Louny Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Obl. organizace Louny Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny aktivizační služby Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Společnost pro podporu lidí s mentálním postiženým v ČR, OS., Okresní organizace Louny Počet registrovaných členů: 43 (+ 4 kolektivy 151 osob) Počet akcí: 32 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Obl. organizace Louny Počet registrovaných členů: 28 Počet akcí: 14 Svaz diabetiků ČR, Územní organizace Louny Počet členů: 55 Počet aktivit: 1x REP, edukace 9 Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny aktivizační služby Půjčovna pomůcek: Počet klientů 77, výpůjček - 89 Senior taxi: Počet klientů 288, najetých km Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s. Půjčovna pomůcek: 29 výpůjček /25 občané Loun/ Technické pomoc uživatelům sluchadel: 227 intervencí Počet akcí: 15 akcí pro 270 účastníků Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : Název opatření : Popis opatření : 3. Nové služby pro osoby zdravotně postižené Jedná se o chybějící služby sociální péče a sociální prevence pro osoby zdravotně postižené, které vyplývají ze Zákona č. 108/2006 Sb. v platném znění 3.1. Chráněné bydlení 3.2. Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 3.1. Chráněné bydlení Jedná se o služby sociální péče (dle Zákona 108/2006 Sb.) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního bydlení. Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti: a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, b) poskytnutí ubytování, c) pomoc při zajištění chodu domácnosti, d) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, 23

24 Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor kvantitativní f) sociálně terapeutické činnosti, g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Zmírnění sociálního vyloučení, zlepšení životní situace občana Občané, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby Po dobu platnosti 3. KP, příp. v dalších letech Neinvestiční Bude upřesněna v případě zajištění poskytovatele Město Louny, případné dotační programy - Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, příspěvek klienta Průběžné vyhledávání případných realizátorů oslovením a poptávkou Počet klientů ročně : Bude upřesněn v případě podání projektů Další statistické údaje o poskytovaných službách Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření: Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů: 3.2. Zajištění sociálně aktivizačních služeb pro osoby se zdravotním postižením (převážně mentálním nebo psychickým) a seniory ohrožené sociálním vyloučením. Služba je poskytována zdarma. Sociálně aktivizační služba ( 66) je službou sociální prevence, která má zabránit sociálnímu vyloučení. Služba zahrnuje tyto úkony: Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V r se objevil zájem o službu u 2 osob. V současné době je trend podporovat terénní programy a zajišťovat uživatelům plnohodnotný život v přirozeném prostředí. Umístění do ústavního zařízení je v dnešní době nejzazší možné řešení a podléhá schválení soudem. Jedná se i o občany u nichž město vykonává funkci veřejného opatrovníka. Po provedení průzkumu poptávky po službě bude, v případě zájemců, služba zaregistrována. Pokusíme se získat fin. prostředky na službu na základě podaného projektu, např. do sociální komise, v r požádáme o dotaci z MPSV, případně z KÚ podle vyhlášených projektů.. Služba bude zavedena zájemcům po získání registrace a fin. prostředků. Předpokládáme stávající okamžitou kapacitu 1 klient. Pracovní úvazek 0,5 1 (dle potřeby). Služba pomáhá cílovým skupinám žít plnohodnotný život ve své vlastní domácnosti, aby nemusely do ústavního zařízení. Osoby se zdravotním postižením ve věku od 18 do 65 let Senioři ve věku od 65 let Průběžně do konce r Průzkum poptávky po službě 1.1. Registrace sociální služby 1.2. Získání finančních prostředků Zavedení terénní služby zájemcům Neinvestiční Celkem 590 tis. Kč (295 tis. /1 rok) na mzdy a odvody za 1 zaměstnance při zaměstnávání na plný úvazek. Při částečném úvazku se fin. náklady úměrně zkrátí. 24

25 Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor Kvantitativní kvalitativní MPSV ČR, KÚ, Město Louny, případně jiné dostupné zdroje. Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny, která má zkušenosti s výše uvedenými cílovými skupinami a podobným druhem služby (podpora samostatného bydlení) a je garantem kvality služby. Indikátory: kvantitativní: min. 2 osoby kvalitativní: uživatel je schopen s pomocí služby žít ve své vlastní domácnosti a jeho život nemusí končit v ústavním zařízení (jedná se o zlepšení kvality života). 25

26 Oblast péče o seniory 1. Seznam členů pracovní skupiny Senioři 2. Přehled zařízení poskytujících služby pro seniory 3. SWOT analýza pracovní skupiny pro seniory 4. Cíle a opatření Komunitního plánu Louny za oblast senioři Seznam členů pracovní skupiny Senioři Ing. Machillová Libuše Ing. Straková Marie Fürstl Milan Bc. Černá Jana Svobodová Vilma Frischová Alena Reisichová Jaroslava Vedoucí pracovní skupiny ředitelka, Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny uživatel Městský úřad Louny odbor sociálních věcí a zdravotnictví ředitelka, Domov pro seniory U Pramene Louny vedoucí, Občanské sdružení Pomoc bližnímu Občanské sdružení Pomoc bližnímu uživatel Přehled zařízení poskytujících služby pro seniory Domov pro seniory U Pramene Louny Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Občanské sdružení Pomoc bližnímu Městský úřad Louny odbor sociálních věcí a zdravotnictví Okresní správa sociálního zabezpečení Louny Český červený kříž, Oblastní spolek Louny Návraty o.s. sociální poradenství a služby Občanské sdružení Lounští Lounským Nemocnice Louny 26

27 SWOT analýza pracovní skupiny pro seniory SILNÉ STRÁNKY Současný stav Fungující stávající služby pro seniory Mezigenerační spolupráce a setkávání (MŠ, ZŠ, SŠ) Dostatečná nabídka služeb pro seniory Informovanost mezi poskytovateli služeb a veřejností Dobrá spolupráce mezi poskytovateli SoS Dostatečný výběr a možnosti stravování seniorů Prevence bezpečí seniorů ze strany MP Louny 8 4 SLABÉ STRÁNKY Současný stav Nevyužívání služeb seniory i když je potřebují Nedostatek bezbariérových přístupů (pošta, spořitelna ) 4 Nedostatek finančních prostředků 6 4 Osamělý senior (doma i v pobytové službě) 4 Zneužívání příjmu seniora (rodina ) 2 3 Nedostatek odlehčovacích služeb 1 3 Podpora ze strany MÚ (dotace a příspěvky na služby soc. péče) 2 Fungující vzdělávání 3. věku (MK LN) 2 Dostatek odborníků v SoS 1 Výhody pro seniory (kult. akce, MHD, divadlo, MK) 0 PŘÍLEŽITOSTI Vnější vlivy HROZBY Vnější vlivy Zákaz podomního prodeje čehokoliv Týrání a zneužívání seniorů 6 (vyhláška města) (ekonomické, psychické ) 8 Odstraňování bariér Generel Zánik (nedostatek) služeb 6 bezbariérových měst (příležitostí) pro seniory 7 Školení pro seniory (násilí, zdravověda ) 5 Podomní prodej (předváděcí akce) 7 Využití dotačních titulů 4 Zanedbaný senior ( zajatec rodiny, obětující se pro rodinu) 5 Seznamky pro nezadané nebo osamělé seniory (kavárny ) 3 Nedostatek finančních prostředků 5 Spolupráce s dalšími subjekty (zdravotnictví, policie ) 3 Růst životních nákladů 3 Potřeba udržení stávajících SoS 3 Možnost využití dobrovolníků 2 Senior pas 2 Hřiště pro seniory (cvič. stroje) 1 - zpracováno dne Komentář: SWOT analýza byla sestavena zástupci těchto organizací: - Město Louny (úsek sociální prevence, zdravotnictví) - Městská pečovatelská služba s denním stacionářem - Domov pro seniory U Pramene Louny - Senior klub - Uživatele sociálních služeb pro seniory 27

28 Cíle a opatření Komunitního plánu města Loun za oblast osob - senioři Stručný přehled cílů pracovní skupinu Senioři Cíl 1 Cíl 2 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro seniory (dle Zákona č. 108/2006 Sb.) Zajištění ostatních aktivit a poradenství pro seniory, které nelze registrovat jako sociální služby Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor za r. 2013: kvantitativní 1. Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro seniory (dle Zákona č. 1008/2006 Sb.) - cíl mapuje stávající sociální služby pro seniory a jejich udržitelnost pro občany Loun 1.1 Služby sociální péče 1.2 Služby sociální prevence 1.3 Odborné sociální poradenství 1.1 Služby sociální péče Jedná se o stávající sociální služby pečovatelská služba, pobytové služby pro seniory Ulehčení - seniorům a dalším občanům s vedením jejich domácnosti, případně při zvládání základních životních úkonů Zajištění - pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby Senioři, zdravotně postižení, rodiny s dětmi r Neinvestiční Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, ESF, příspěvek uživatelů, případní sponzoři, zdravotní pojišťovny Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Domov pro seniory U Pramene Louny Nemocnice Louny, a.s. Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, OS Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny pečovatelská služba Okamžitá kapacita terén 10 - ambulance 3 Počet uživatelů Domov pro seniory U Pramene Louny domov pro seniory Okamžitá kapacita 129 Počet uživatelů Nemocnice Louny, a.s. Okamžitá kapacita

29 Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů: 1.2 Služby sociální prevence Jedná se o stávající sociální služby napomáhající zabránit sociálnímu vyloučení osob, které jsou tímto ohroženy - sociálně aktivizační služby pro seniory Ulehčení - seniorům při komunikaci na úřadech a ostatních institucích Pomoc - při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Další - sociálně terapeutické činnosti Senioři, zdravotně postižení r Neinvestiční Finanční náklady níže uvedených realizátorů jsou vyčísleny v těchto skupinách: Zdravotně postižení - Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace neslyšících Louny - Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny Senioři - Domov pro seniory U Pramene Louny Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, ESF, příspěvek uživatelů, případní sponzoři Svaz neslyšících a nedoslýchavých ČR, Základní organizace neslyšících Louny Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny Domov pro seniory U Pramene Louny 1.3 Odborné sociální poradenství Jedná se o stávající sociální služby - odborné sociální poradenství je zaměřeno na potřeby seniorů zahrnuje sociální práci se seniory, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností Pomoc - při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí Další - sociálně terapeutické činnosti Senioři, zdravotně postižení r Neinvestiční Finanční náklady níže uvedených realizátorů jsou vyčísleny v těchto skupinách: Zdravotně postižení - Svaz tělesně postižených v ČR, o.s., Okresní organizace Louny, Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, OS Rodina s dětmi, děti, mládež a občané v krizi - Návraty o.s. sociální poradenství a služby 29

30 Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajský úřad Ústeckého kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, ESF, příspěvek uživatelů, případní sponzoři Svaz tělesně postižených v České republice, o.s., Okresní organizace Louny Návraty o.s. sociální poradenství a služby Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: Hodnotící indikátor za r. 2013: kvantitativní 2. Zajištění ostatních aktivit a poradenství pro seniory, které nelze registrovat jako sociální služby - cíl mapuje stávající aktivity pro seniory a ostatní občany, jejich udržitelnost pro občany Loun 2.1 Vzdělávání seniorů, setkávání seniorů podpora rozvoje svépomocných skupin a aktivní programy 2.1. Vzdělávání seniorů, setkávání seniorů podpora rozvoje svépomocných skupin a aktivní programy Jedná se o aktivity, které nejsou registrovány jako sociální služby, neboť tyto aktivity nejsou sociální službou ve smyslu Zákona 108/2006 Sb. v platném znění - kontakt se společenským prostředím - podpora aktivního způsobu života seniorů Senioři, zdravotně postižení občané r Neinvestiční Město Louny, příspěvek uživatelů, případní sponzoři, zdravotní pojišťovny Občanské sdružení Lounští Lounským Občanské sdružení Pomoc bližnímu Občanské sdružení Pomoc bližnímu Registrovaných členů 164 Počet akcí - 24 Občanské sdružení Lounští Lounským Registrovaných členů 25 Počet akcí

31 Oblast péče o rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi 1. Seznam členů pracovní skupiny Rodina s dětmi, děti, mládež a občané v krizi 2. Přehled zařízení poskytujících služby pro rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi 3. SWOT analýza pracovní skupiny pro rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi 4. Cíle a opatření Komunitního plánu Louny za oblast rodiny s dětmi, děti, mládež a občané v krizi Seznam členů pracovní skupiny pro rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi Adámková Jaroslava DiS. Černá Ria Kubík Petr Mgr. Plhák Jan Ing. Straková Marie Lávičková Aneta Gabriela Hetzerová, DiS. Mgr. Kučerová Dagmar Petra Jírovcová, DiS. Bc. Marcela Vykouková Mgr. Zouzalová Taťána Ing. Nováčková Karolína Ing. Ivo Kraus Křivanová Šárka Mgr. Hana Škeříková Bc. Monika Charvátová Vedoucí pracovní skupiny Městský úřad Louny odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městský úřad Louny odbor sociálních věcí a zdravotnictví, Oddělení sociálně právní ochrany dětí vedoucí, Manželská poradna Louny vedoucí, Probační a mediační služba ČR, středisko Louny člen pracovní skupiny Most k naději kontaktní centrum pro osoby ohrožené drogou (zařízení v Žatci) Domov pro seniory U Pramene Louny ředitelka, Městská knihovna Louny vedoucí, Občanské sdružení Návraty soc. poradenství a služby Městská knihovna Louny Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, pracoviště Louny Azylový dům pro muže, Český červený kříž, Oblastní organizace Louny Náhradní rodiny Ústeckého kraje člen pracovní skupiny Městská knihovna Louny OS Romano Jasnica 31

32 Přehled zařízení poskytujících služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi Městský úřad Louny, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Manželská poradna Louny Dětská psychiatrická nemocnice Louny Pedagogicko psychologická poradna Ústeckého kraje a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, Teplice, příspěvková organizace, prac. Louny Městská knihovna Louny Občanské sdružení Návraty sociální poradenství a služby Občanské sdružení Most k naději kontaktní centrum pro osoby ohrožené drogou (zařízení v Žatci) Probační a mediační služba ČR, Pobočka Louny Domov pro seniory U Pramene Louny Občanské sdružení Spirála (Ústí nad Labem) Náhradní rodiny Ústeckého kraje, o.s. Občanské sdružení Vavřinec Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny o.p.s. 32

33 SWOT analýza pracovní skupiny pro rodinu a dětmi, děti, mládež a občany v krizi SILNÉ STRÁNKY Současný stav SLABÉ STRÁNKY Současný stav Spolupráce zařízení SoS a 14 Absence noclehárny jako sociální 12 pracovníků SoS služby Informovanost o službách 13 Nedostatek finančních prostředků 9 uvnitř KP i směrem k občanům (katalogy) pozdní zasílání dotací Funkční KP (pracovníci v KP) 10 Nárůst administrativy na úkor práce 7 s klienty Dostatek kvalifikovaných 5 Nezájem občanů o sociální služby 6 odborníků dokud je nepotřebují Široká nabídky (možnost využití) 3 Absence sociálního bydlení obce 6 SoS Absence denního stacionáře jako soc. 3 služby Absence realizátorů (nositelů) 2 některých projektů (aktivit) PŘÍLEŽITOSTI Vnější vlivy HROZBY Vnější vlivy Využití Infocentra MÚ 11 Nedostatečné financování SoS 15 informace o SoS Vznik dalších komerčních ubytoven 11 Víceleté financování SoS 9 pro sociálně slabé občany NPZD registrace Klub(ovny) 8 Zánik nebo omezení SoS 9 jako sociální služby Zvýšení aktivity poskytovatelů, 7 Nestálé politické klima 6 příchod nových poskytovatelů Využití dostupných dotačních titulů 4 Nedostatek pracovních příležitostí 4 Zvýšení bezpečnosti občanů 3 Zapojení poskytovatelů v projektu 3 Jiný den Zapojení poskytovatelů ve sport. akci Memoriál K. Raise 0 - zpracováno dne Komentář: SWOT analýza byla sestavena zástupci těchto organizací: - Město Louny (sociální prevence, sociálně právní ochrana dětí) - Probační a mediační služba Louny - Městská knihovna Louny - KC Žatec - Pedagogicko psychologická poradna Louny - Azylový dům pro muže Louny (ČČK) - Romano Jasnica - studentů 33

34 Cíle a opatření Komunitního plánu města Loun Rodina s dětmi, děti, mládež a občané v krizi Stručný přehled cílů pracovní skupiny pro rodinu s dětmi, děti, mládež a občany v krizi Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl 4 Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi (dle Zákona č. 108/2006 Sb.) Zajištění ostatních aktivit a poradenství pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi, které nelze registrovat jako sociální služby Rozšíření azylového bydlení pro osoby v krizi Nové služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi Název Cíle : Popis a zdůvodnění Cíle : Opatření, které vedou k naplnění Cíle : 1. Udržení a zkvalitnění stávajících sociálních služeb pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi (dle Zákona č. 1008/2006 Sb.) - cíl mapuje stávající sociální služby pro rodiny s dětmi, děti, mládež a občany v krizi, jejich udržitelnost pro občany Loun 1.1 Služby sociální péče 1.2 Služby sociální prevence 1.3 Odborné sociální poradenství Název opatření : Popis opatření : Předpokládané dopady opatření : Popis cílové skupiny : Předpokládaný termín realizace: Charakter opatření: Předpokládaná výše finančních nákladů: Předpokládané zdroje financování: Předpokládaní realizátoři,partneři: 1.1 Služby sociální péče Jedná se o stávající sociální služby pečovatelská služba služby osobní asistence denní stacionář viz. skupina Osoby se zdravotním postižením vč. vyčíslení nákladů Ulehčení - rodinám s dětmi s vedením jejich domácnosti a péčí o děti - občanům s mentálním postižením a jejich rodinám se zvládáním obtíží spojených se zdravotním postižením Pomoc - rodinám se zdravotně postiženým dítětem formou asistence Rodiny s dětmi, občané v krizové situaci r Neinvestiční Finanční náklady vyčísleny viz. skupina pro Zdravotně postižené, Cíl 1., opatření 1.1 Město Louny, Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Krajská pobočka Úřadu práce ČR Louny, Kontaktní pracoviště Úřadu práce Louny, Krajský úřad Ústeckého kraje, příspěvek uživatelů, případní sponzoři Městská pečovatelská služba s denním stacionářem Louny Centrum služeb pro zdravotně postižené Louny, o.p.s 34

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví

Bod č. 1. Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016. Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Bod č. 1 Do rady města dne: 15.12.2014 Okruh: Věc: Předkládá: Zpracoval: Přizváni: Návrh revize Komunitního plánu sociální péče na období 2012-2016 Mgr. Iva Vildová, OSV - vedoucí odboru sociálních věcí

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na území POÚ Stod a Dobřany Tato akce je spolufinancována Plzeňským krajem a Evropskou unií v rámci Společného regionálního operačního programu grantové schéma Podpora sociální integrace v Plzeňském kraji. Analýza poskytovatelů sociálních

Více

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16

OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Komunitní plánování OBSAH Úvodní slovo 4 Sociální služby 5,6 Sociální poradenství 7 Služby sociální péče 7,8,9,10,11 Služby sociální prevence 11,12,13,14,15,16 Poskytovatelé registrovaných sociálních

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Horšovskotýnsku a Holýšovsku Pracovní verze, srpen 2011 Text neprošel jazykovou korekturou. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci západní Čechy Obsah 1. Předmět

Více

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ

PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ PŘEHLED VŠECH CÍLŮ A OPATŘENÍ 1. RODINA, DÍTĚ A MLÁDEŽ Cíl: 1.1.Udržení a rozvoj stávajících služeb opatření 1.1.1. Udržení a rozvoj Rodinného centra Sedmikráska 1.1.2. Udržení a rozvoj Sociálního centra

Více

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část

Akč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016. Prováděcí část kč ní plá n sočiá lní čh služ eb Blánsko pro rok 2016 Prováděcí část 3. Komunitního plánu sociálních služeb 2013-2016 kční plán sociálních služeb byl schválen usnesením č. 14 na 27. schůzi Rady města konané

Více

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017

MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ. 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 MĚSTO FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ 2. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Města Frýdlant nad Ostravicí na období 2014-2017 1 1. Úvod 1.1. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Komunitní plánování

Více

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011

Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 odbor sociální oddělení sociálních služeb Sociální služby v Otrokovicích k 01.06.2011 SENIOR Otrokovice, p. o. Adresa: Školní 1299, 765 02 Otrokovice Ředitelka organizace: Ing. Ivana Vardanová Telefon:

Více

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku

Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Katalog sociálních a navazujících služeb na Uherskohradišťsku Publikace vznikla jako součást projektu Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na Uherskohradišťsku Tento projekt je financován Evropským

Více

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013

Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012. Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Materiál pro schůzi zastupitelstva města dne 19.12.2012 Program podpory sociálních a souvisejících služeb pro rok 2013 Obsah: I. Důvodová zpráva II. Přílohy: č. 1 Program podpory sociálních a souvisejících

Více

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb

Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb Vyhodnocený platný komunitní plán sociálních služeb I. Společné cíle, opatření a aktivity Priorita 1: Zajištění investic do sociální infrastruktury 1.1 Podpora investičních záměrů dle priorit jednotlivých

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ORP PODĚBRADY Tato analýza vznikla v rámci projektu Centra pro komunitní práci střední Čechy Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Poděbrady a okolí, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny

Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Přehled poskytovatelů sociálních služeb dle cílové skupiny Sociální služby pro seniory Arcidiecézní charita Praha Centrum pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, o.p.s. Česká katolická charita

Více

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY

PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Městský úřad Vrchlabí Odbor sociální a zdravotní Zámek 1, Tel.: 499 405 749 PŘEHLED ORGANIZACÍ POSKYTUJÍCÍCH SOCIÁLNÍ SLUŽBY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY Vážení občané Vrchlabska, dostává se vám do rukou

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO

ZÁKLADNÍ INFORMACE A POMOC POSKYTUJÍ SOCIÁLNÍ PRACOVNICE MĚSTA RALSKO MĚSTO RALSKO ZDRAVOTNĚ A TĚLESNĚ POSTIŽENÍ Katalog RODINA, DĚTI A MLÁDEŽ, OSOBY OHROŽENÉ SOCIÁLNÍM VYLOUČENÍM poskytovatelů sociálních služeb SENIOŘI pro území města Ralsko OSTATNÍ SLUŽBY DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB - ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ TRHOVÉ SVINY www.jihoceskarozvojova.cz www.tsviny.cz Projekt Plánování rozvoje sociálních služeb na území ORP Trhové Sviny,

Více

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy.

Hlavní problémy se kterými se potýkáte: Pod vedením zřizovatele Jihočeského kraje a ředitelem Centra sociálních služeb, nemáme problémy. DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v rámci projektu Udržení procesů plánování sociálních služeb na území správního obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec, který realizuje město

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MIKROREGIONU TANVALDSKO 2011-2015 Tato publikace vznikla jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Aktualizované vydání včetně Dodatku č. 1 schváleného v září 2011 Vážení občané, v roce 2009

Více

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

NA OBDOBÍ 2014-2016. Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB JIHOČESKÉHO KRAJE NA OBDOBÍ 2014-2016 Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

INFORMOVÁNÍ PRO ZÁJEMCE O SOCIÁLNÍ SLUŽBY O MOŽNOSTECH A PODMÍNKÁCH POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBECNÉ ZÁSADY K informování potenciálních zájemců o poskytování sociálních služeb jsou využívány všechny dostupné prostředky: webové stránky www.krcentrum.cz propagační letáky informace v regionálních

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTO PODĚBRADY KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PODĚBRADY A OKOLÍ Tento katalog byl vytištěn za finanční podpory Humanitárního fondu Středočeského kraje 1 Obsah: Úvodní slovo 1 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Více

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020

II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 II. Komunitní plán sociálních služeb Mikroregionu Tanvaldsko 2016-2020 Harrachov Desná Jiřetín pod Bukovovu Albrechtice v Jizerských Horách Josefův Důl Plavy Kořenov Smržovka Tanvald Velké Hamry Zásada

Více

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI

PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI 1 strana PRACOVNÍ SKUPINA SENIOŘI Motto: Každý člověk si přeje dlouhý život, ale nikdo nechce být starý. Jonathan Swift Vážení čtenáři, v tomto čísle Bulletinu bych Vám chtěla představit skupinu lidí,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA za období 24. 10. 2013-31. 12. 2014 Obsah Základní údaje... 3 Z historie... 4 Poslání... 4 Zpráva o činnosti... 5 Statistické údaje... 6 Hospodaření... 7 Výrok auditora... 8 Základní údaje

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VE MĚSTĚ PROSTĚJOVĚ Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb v Prostějově Realizátor projektu: Středisko rozvoje sociálních služeb, o.p.s. Jeseník a partner projektu: Magistrát města Prostějova (CZ.1.04/3.1.03/78.00053)

Více

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb

Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Aktualizace komunitního plánu sociálních služeb města Tábora Analýza poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb Březen 2011 Tento projekt je plně podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících

Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Katalog poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu, prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a státním

Více

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek

Výroční. JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Výroční 2013 zpráva JIHOČESKÉ CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ A SENIORY o. p. s., pracoviště Písek Jihočeské centrum pro zdravotně postižené a seniory o. p. s., pracoviště Písek Palackého sady 185, 397

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011

Katalog poskytovatelů sociálních služeb. Olomouckého kraje 2011 Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje 2011 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OLOMOUCKÉHO KRAJE aktualizace 2011 Dokument Katalog poskytovatelů sociálních služeb Olomouckého kraje

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu A s i s t e n č n í c e n t r u m a. s. S p o r t o v n í 3 3 0 2 4 3 4 0 1 M o s t 1 7. 1 2.

Více

Katalog sociálních a dalších služeb

Katalog sociálních a dalších služeb Aktualizováno k 31. 1. 2015 Účel a užití Katalogu sociálních a dalších služeb Katalog, který držíte v rukou, je jedním z výstupů komunitního plánování v Jirkově. Materiál vznikal ve spolupráci s řídící

Více

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011

V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 V adresáři jsou uvedena data služeb a organizací, které: jsou aktuální k 1.8.2011 jsou v dosahu max. 40 km, poskytují služby přímo v regionu Novobydžovska nebo jsou v dosahu ickém osobně známe, máme s

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na Dačicku KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ORP DAČICE registrační číslo: CZ.1.04/3.1.03/ 5.00032 Tato akce je financována z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou

Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Veselí nad Moravou Katalog poskytovatelů sociálních služeb na území ORP Komunitní plánování sociálních služeb na území ORP Projekt komunitního plánování sociálních služeb je realizován od června 2013 do května 2015. Realizátorem

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb obce Štěpánkovice 2014-2017 Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR.

Více

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381

M Ě S T O K A D A Ň Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Mírové nám. 1, 432 01 Kadaň; pracoviště Jana Roháče 1381 Zápis pracovní schůzky ze dne 11. 1. 2006 Pracovní skupina č.2 (péče o zdravotně postižené) Místo konání: budova MěÚ v ulici Jana Roháče 1381; jednací místnost (č.dveří 48) Materiály: 1. Aktuální složení

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016

Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok 2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb a služeb souvisejících v městské části Praha 5 na rok Zpracoval: Odbor sociální problematiky ÚMČ Praha 5 listopad 2015 www.kpss5.info Akční plán rozvoje sociálních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2007 Hodonín, únor 2008 2 Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 IČ organizace: 46937102 Č.ú.: 14439671/0100

Více

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou

Sociální služby. a služby související ve městě a regionu. Rychnov nad Kněžnou Sociální služby a služby související ve městě a regionu Rychnov nad Kněžnou Obsah: str.2 1. Sociální služby obecně... 3 2. Základní a odborné sociální poradenství... 4-7 2.1 základní sociální poradenství...

Více

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany

KATALOG. poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů. Stod a Dobřany KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a služeb souvisejících na území pověřených obecních úřadů Stod a Dobřany Obsah: Slovo úvodem 3 Místní poskytovatelé sociálních služeb 6 Centrum pečovatelských a

Více

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí.

ážení přátelé, Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. Katalog sociálních služeb města Doksy 2008 Aktualizace: srpen 2013 Sociální služby jsou o lidech. Sociální služby jsou o lidech v jejich přirozeném prostředí. V ážení přátelé, katalog, který právě držíte

Více

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií

Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Tento projekt je spoluþnancován Evropskou unií Komunitní plánování sociálních služeb ve Vyškově Vyškov 2007 II. vydání Seznam použitých zkratek OSVZ...odbor sociálních věcí a zdravotnictví ZTP...zdravotně

Více

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko

Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Tato prezentace je součástí KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ v regionu Rakovnicko Rádi bychom Vám tímto způsobem představili poskytovatele sociálních služeb působících v regionu Rakovnicko. Z přehledu zjistíte, jaké

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽNOV POD RADHOŠTĚM SOCIÁLNÍ ODBOR VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO ODBORU ZA ROK 2010 LEDEN 2011 Předkládá : Mgr. EVA URBANOVÁ VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU 1. Základní charakteristika činnosti

Více

Komunitní plán obcí Frýdlantska

Komunitní plán obcí Frýdlantska Op7-1 Zmapování potřebnosti lůžek pro osoby v krizových životních situacích Zjištění velikosti cílové skupiny, jejíž klienti by využívali pobyt v azylovém domě, kteří poptávají služby ubytovny nebo levného

Více

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence.

Sociální služby zahrnují tři základní oblasti: sociální poradenství, služby sociální péče a služby sociální prevence. Sociální služby - co se za tímto pojmem skrývá? Sociální služby pomáhají lidem žít běžným životem - umožňují jim pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účastnit se aktivit volného

Více

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace

Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Domov důchodců a ústav sociální péče Krásná Lípa, příspěvková organizace Výroční zpráva o i a hospodaření za rok 2010 Obsah I. Sídlo organizace II. Vznik a postavení organizace III. Zaměření a organizace

Více

Vážení a milí spoluobčané,

Vážení a milí spoluobčané, Vážení a milí spoluobčané, každý z nás se může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc, každému mohou dojít síly či možnosti, jak se postarat sám o sebe nebo o své blízké. Jako vámi zvolení zástupci

Více

Mgr. Jarmila Višňovcová

Mgr. Jarmila Višňovcová Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2, okres Litoměřice Koncepce poradenských služeb poskytovaných v základní škole Mgr. Jarmila Višňovcová 15 Škola. Základní škola Lovosice, Sady pionýrů 355/2,okres

Více

Katalog poskytovatelů služeb města Aše

Katalog poskytovatelů služeb města Aše Kontakty: Infocentrum Aš Neumannova 1 352 01 Aš Tel.: +420 354 525 714 Tel./fax: +420 354 525 492 e-mail: infocentrumas@tiscali.cz www.mestoas.cz template.cz 2006 (777296092) Katalog poskytovatelů služeb

Více

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB NABÍDKA SOCIÁLNÍCH A ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB ORGANIZACE ZŘÍZENÉ MČ PRAHA 10 Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10,p.o. str. 2-20 Léčebna dlouhodobě nemocných Vršovice str. 21-22 Údaje platné ke

Více

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod

Pracovní doba: pečovatelská služba: pondělí - pátek 6:30-15:30 hod sociální pracovnice: úterý - pátek 13:00-15:00 hod INFORMAČNÍ LETÁK PEČOVATELSKÉ SLUŽBY Pečovatelská služba je součástí příspěvkové organizace - Centrum sociálních služeb Naděje Broumov(CSSNB) Zřizovatelem CSSNB je Město Broumov Centrum sociálních služeb

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB V NYMBURCE PRO ROK 2014 ZPRACOVAL: Bc. Ivana Bohuslavová koordinátor komunitního plánování sociálních služeb Tel.: 325 501 249, 722 967 429 Email: kpssnymburk@gmail.com

Více

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s.

Centrum pro sluchově postižené Hodonínsko, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Název organizace: Adresa: Za Poštou 110 698 01 Veselí nad Moravou Telefon/fax/mob: 518 322 449 / 606 663 004, 601 666 689, 723 617 072 e-mail: sluzby@cpsphodoninsko.cz IČO: 29365007

Více

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba...

1. Domovy pro seniory... 4. 2. Domovy pro osoby se zdravotním postižením... 6. 3. Domovy se zvláštním režimem... 6. 4. Pečovatelská služba... Sociální služby Městský úřad Tachov zajistilo touto cestou dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování sociálních služeb na svém území, respektive v regionu Tachov ( 94 písm. b) zákona č.

Více

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce

Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Adresář poskytovatelů sociálních služeb pro obce Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo: Kolešovice 180, 270 02 Telefon, mob. tel. 313 582 287, 731 173 502 reditel@domovkolesovice.cz Internetová

Více

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem

MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem MANUÁL Pro vykazování indikátorů v sociálních službách pro potřeby komunitního plánování ORP Roudnice nad Labem ÚČEL Manuál pro vykazování indikátorů v sociálních službách byl vytvořen s cílem sjednotit

Více

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s.

ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. ZDISLAVA VESELÍ, o. p. s. Strana 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti ZDISLAVA Veselí, o. p. s. o průběhu poskytování služeb v roce 2012 Obsah: 1. Základní informace o společnosti 2. Vykonávané činnosti a poskytované

Více

SWOT analýza KP Vratimov

SWOT analýza KP Vratimov SWOT analýza KP Vratimov Pracovní skupina Senioři a osoby se zdravotním znevýhodněním Silné stránky Pečovatelská služba Dům s pečovatelskou službou Domácí péče, Asistenční služba Spolková činnost Informovanost

Více

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012

Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Příloha usnesení Zastupitelstva městské části Praha 12 č. 138/2012 Výběrové řízení na podporu projektů v sociální oblasti na území MČ Praha 12 pro číslo 1. 2. 3. 4. 5. Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.

Více

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB K A T A L O G I N F O R M A Č N Í H O C E N T R A P A P R S E K ADRESÁŘ POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB OBSAH SLUŽBY VE VYŠKOVĚ... 5 APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, SBOR VYŠKOV... 5 ASOCIACE RODIČŮ A PŘÁTEL ZDRAVOTNĚ

Více

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA

Naděje - M, o.p.s. Báňská 287, 434 01 Most IČ 254 54 722 E-mail: nadeje-m@seznam.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Obsah 1. Úvodní slovo... 3 2. Základní údaje o společnosti... 4 3. Druhy obecně prospěšných služeb... 5 4. Orgány společnosti... 6 5. Přehled činnosti společnosti za rok 2014... 6 FINANČNÍ

Více

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013

KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA CHEB 2010-2013 Obsah Úvodní slovo.............................................. 2 Obsah rozdělení služeb podle cílové skupiny.................. 3 Poskytovatelé

Více

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících

Centrum denních služeb SNN. Výroční zpráva 2007. Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Den otevřených dveří. Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR Den otevřených dveří Centrum denních služeb SNN Oslavy Mezinárodního dne neslyšících Výroční zpráva 2007 Cíle a poslání: Jak se k nám dostanete: Tram.č. 3, 17 a 21

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2015 SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY DOMOV SV. ZDISLAVY OPAVA-ROOSEVELTOVA 41 ZA ROK 2015 Stáří je neodmyslitelnou součástí a etapou

Více

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014

Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého. plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska. na období 2012-2014 Monitorovací zpráva o realizaci Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb Znojemska na období 2012-2014 rok 2014 Komunitní plánování sociálních služeb Znojemska Posláním komunitního plánování je zajistit,

Více

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011

KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 KATALOG poskytovatelů sociálních služeb a doplňkových programů pro občany města Beroun 2011 Tento přehled představuje poskytovatele, kteří zajišťují své služby ve městě Berouně. Přehled poskytovatelů je

Více

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality

ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence PID ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ GRANTU hlavního města Prahy pro rok 2016 pro oblast prevence kriminality Název projektu

Více

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016

STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 STŘEDNĚDOBÝ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A PŘIDRUŽENÝCH SLUŽEB MĚSTA MILOVICE NA OBDOBÍ 2013-2016 Komunitní plánování města Milovice Obsah Obsah...2 Úvod...3 Slovník pojmů...6 Seznam použitých zkratek...8 Společné

Více

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013

POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 POSTUP KRAJSKÉHO ÚŘADU ZLÍNSKÉHO KRAJE PRO NASTAVENÍ OPTIMÁLNÍHO NÁVRHU DOTACE MPSV PRO ROK 2013 1.1 Návrh dotace ze státního rozpočtu kapitoly MPSV ČR pro rok 2013 Hlavním podkladem je Střednědobý plán

Více

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy

ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10. Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy ANALÝZA SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10 Zpracovatel: Centrum pro komunitní práci střední Čechy Červen 2013 Obsah 1. Základní informace o šetření o poskytovaných

Více

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 1. Sociální pomoc - zdravotnictví Městský úřad Lovosice Odbor sociálních věcí a zdravotnictví telefon: fax: adresa: web: IČO: 416 571 200 416 532 130 Školní 407/2, 410 30 Lovosice www.meulovo.cz 00263991

Více

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Adresa: Duha o.p.s. J. Fučíka 873, 504 01 Nový Bydžov VNITŘNÍ SMĚRNICE č. 4 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Centrum denních služeb I. Základní informace Ředitel:Ing. Štěpánka Holmanová, Kontakty: 495 491 180 a 736 601

Více

výroční zpráva za rok 2013 Obsah

výroční zpráva za rok 2013 Obsah výroční zpráva za rok 2013 Obsah Úvodní slovo ředitele................................... 4 Organizace........................................... 5 Základní informace o organizaci..........................

Více

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě

Novoměstské sociální služby. Žďárská 68 Nové Město na Moravě Novoměstské sociální služby Žďárská 68 Nové Město na Moravě Výroční zpráva 2015 Obsah Úvod...2 Novoměstské sociální služby...3 Poslání organizace...3 Cíl organizace...3 Cílová skupina...3 Pečovatelská

Více

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost

AIDS 3 bez omezení Zdravotní ústav se sídlem v Pardubicích (v rámci Krajské nemocnice Pardubice) Církev a náboženská činnost 17. Sociální oblast Ve městě Pardubice slouží celá řada sociálních různým cílovým skupinám obyvatel. V souvislosti s rostoucím průměrným věkem populace a zvyšujícím se podílem občanů důchodového věku právě

Více

Domov se zvláštním režimem

Domov se zvláštním režimem Domov se zvláštním režimem Poslání: Posláním Domova se zvláštním režimem v Dolní Moravici, Diakonie ČCE - střediska v Rýmařově je poskytnout zázemí a celoroční pobyt, péči a podporu v každodenních činnostech,

Více

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013

U S N E S E N Í. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části. č.j.: 677/2013 č.j.: 677/2013 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 617 ze dne 16.09.2013 Doporučení komise sociální a zdravotní Rady městské části Praha 3 Rada městské části I. b e r e n a v ě d

Více

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice

Město Černošice. Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Město Černošice Komunitní plán sociálních služeb města Černošice Pro plánovací období 2011-2014 Zpracoval: Miroslav Strejček --2-- Úvodní slovo místostarostky Vážení spoluobčané, dostává se vám do rukou

Více

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 Domov Jeřabina Pelhřimov, příspěvková organizace Sídlem: 393 01 Pelhřimov, U Elektrárny 1965 IČO: 00511676 Výroční zpráva za rok 2015 podle 1 vyhl.č. 323/2005 Sb. 1 2 Kontakt a informace: tel.č.: 565

Více

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union Rozvoj hledání průniků a společných víceoborových řešení konference pořádaná pod záštitou Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Praha, 27. 5. 2014 Aktivity Institutu důstojného

Více

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku

Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Komise sociální V Písku dne 07.02.2014 Z Á P I S č. 01/2014 z jednání, které se konalo dne 05.02.2014 od 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 215 v budově Budovcova 207 v Písku Přítomni MUDr. Rudolf Tyll,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Odbor sociálních služeb, MěÚ Hodonín, 2014 Schváleno Zastupitelstvem města Hodonína dne 27.1.2015 Nabylo účinnosti dnem schválení ZM 1 Obsah

Více

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Centrum pomoci rodinám s vícerčaty Klub dvojčat a vícerčat, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 O NÁS Naše cíle a poslání poskytovat rodinám podporu a informace o dvojčatech a vícerčatech, např. o jejich vývoji a

Více

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje

Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Přehled žádostí o zařazení sociální služby do základní sítě kraje Příloha č. 3 IČO Název poskytovatele Identifikátor Druh služby 26681471 Centrum D8 o.p.s. 3478916 odborné sociální poradenství 62209256

Více

ze dne 15. listopadu 2006,

ze dne 15. listopadu 2006, VYHLÁŠKA MPSV č. 505/2006 Sb. ze dne 15. listopadu 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách Změna: 166/2007 Sb. Změna: 340/2007 Sb. (část) Změna: 340/2007 Sb. Ministerstvo

Více

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018

Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Plán rozvoje Domova pro seniory Javorník, p. o. pro období 2016-2018 Předkládá: Ing. Jitka Richterová Zpracován: únor 2016 Název: Domov pro seniory Javorník, příspěvková organizace Sídlo: Školní 104, 79070

Více

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o.

Dárci: SVS, a.s., Envirocont s.r.o., SČVK, a.s., SECOMSYS s.r.o., Jasmína - Hana Mašínová, Česká národní agentura Mládež a YMCA v ČR, Dieta, s.r.o. SLOVO ÚVODEM Rok 2013 byl plný změn, konců a nových začátků programů a aktivit. Na postu ředitele managementu a předsedy Rady YMCA v Ústí nad Labem došlo ke změně, možná proto, aby staronový vítr a čerstvý

Více

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz.

Velký vůz Sever VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Velký vůz Sever, pobočný spolek. www.velkyvuz-sever.cz IČO: 75062020 tel: 777594441 sever@velkyvuz. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 Velký vůz Sever, pobočný spolek 1. Představení organizace Velký vůz Sever coby organizační jednotka má vlastní právní subjektivitu s vlastním IČ, hospodaření a řídí se Stanovami občanského

Více

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015

Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Zápis č. 13 ze zasedání Výboru pro zdravotnictví Zastupitelstva Olomouckého kraje ze dne 18. 3. 2015 Přítomni: Doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA MVDr. Zuzana Bartošová Doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.

Více

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s.

Výroční zpráva. STROOM DUB o.p.s. Výroční zpráva 2011 STROOM DUB o.p.s. Slovo úvodem Ať už si myslíte, že něco dokážete, nebo si myslíte, že to nedokážete, v obou případech máte pravdu. Henry Ford Síla myšlenky je mocná a je jedno, jestli

Více

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012

Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012 Akční plán rozvoje sociálních služeb na Kyjovsku na rok 2012 Akce bez plánování je chaos, plánování bez akce nemá smysl. Dne 22. března 2010 byl Zastupitelstvem města Kyjova schválen Střednědobý plán rozvoje

Více

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020

Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 Komunitní plán sociálních služeb na území města Česká Lípa 2016 2020 1 Obsah Úvod... 3 A. Analytická část... 4 A. 1 Východiska zpracování, podklady a vstupy... 4 A. 2 Základní demografické a socioekonomické

Více

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči

závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči závěrečná zpráva Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v Třebíči Realizace: Sociotrendy - výzkumná agentura 2/2011 Zpracování podkladů pro tvorbu Střednědobého plánu

Více

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO

ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO ANALÝZA POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KOMUNITNÍHO PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KONICKO Projekt Podpora střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb Konicka č. CZ.1.04/3.1.03/65.00009 Příjemce dotace:

Více

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka )

Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka ) Akční plán na rok 2016 (3. komunitní plán sociálních a souvisejících služeb Jablonecka 2016 2019) Obsah 1) Základní síť sociálních služeb ORP Jablonec nad Nisou... 2 2) Rozdělení sociálních služeb dle

Více

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun

Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun Plán rozvoje sociálních a souvisejících veřejných služeb ve městě Lanškroun pro období 2015 2018 Obsah 1 Úvodem... 4 2 Popis aktuální sociální situace ve městě Lanškroun sociodemografická analýza... 5

Více

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová

Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová Sociální služby města Rychnov n.kn.,o.p.s., Na Drahách 1595, Rychnov n.kněžnou, IČO 274 67 686 Výroční zpráva za rok 2008 Zpracovala: Ing. Ivana Podlešáková, Bc. Hana Skořepová 2008 1 Obsah: 1. Poslání

Více