III. Alternativní externí zdroje financování

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "III. Alternativní externí zdroje financování"

Transkript

1 III. Alternativní externí zdroje financování

2 Krátkodobé: 1)Factoring Dlouhodobé: 1)Forfaiting 2)Rizikový a rozvojový kapitál 3)Leasing

3 Krátkodobé alternativní zdroje 1) Factoring Factoring je finanční služba, spočívající v odkupu krátkodobých pohledávek (obvykle se splatností od 30 do 90 dnů) před dobou jejich splatnosti. Dodavatelé zboží nebo službu postupují na factoringovou společnost (faktora) Faktor po prověření bonity prodávajícího (klienta) a kupujícího uzavře s klientem smlouvu.

4 Factoring Z právního a účetního hlediska je factoring služba postavená na postoupení pohledávek. Pohledávky klienta jsou poskytovány factoringové společnosti, čímž dochází k zásadní změně věřitele. Cílem factoringu je stav, kdy dodavatel není odkázán na mnohdy několikaměsíční doby splatnosti a může se svými zdroji disponovat téměř ihned. Z praktického hlediska se tedy jedná o určitý druh překlenovacího úvěru.

5 Výhody pro dodavatele jednodušší, rychlejší a administrativně méně náročná forma získání finančních zdrojů, poskytnuté finanční prostředky nejsou účelově vázány, zlepšení konkurenceschopnosti dodavatele, zvýší svoji akceschopnost, snížení administrativní náročnosti sledováním celé agendy pohledávek,

6 Výhody pro dodavatele efektivnější vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti; převzetí profesionální správy pohledávek a jejich inkasa faktorem, elektronická komunikace s on-line přehledem o pohledávkách a zálohách dává možnost kdykoliv získat informaci o stavu pohledávek, prověřením bonity odběratelů (factoringovou společností) se sníží možnost rizika odběratelsko-dodavatelských vztahů,

7 Výhody pro dodavatele umožňuje přesněji plánovat cash-flow, dodavatel ví zcela přesně, kdy a kolik peněz obdrží od factoringové společnosti, možnost rozšíření aktivit firmy tím, že vzniká možnost profinancovat vyšší objemy výroby (služeb), nebo zahájení nové výroby (služeb).

8 Výhody pro odběratele možnost dlouhodobě budovat obchodní vztah s dodavatelem, který by nebyl schopen profinancovat výrobu a splnit dodávku zboží (služeb); možnost dohody s dodavatelem o prodloužení lhůty splatnosti úhrad za dodávky zboží, což bude mít pozitivní vliv i na hospodaření a celkovou hospodářskou situaci odběratele;

9 Výhody pro odběratele factoringová spolupráce je určitým znakem kvality a solidnosti dodavatele, jelikož faktor před začátkem této spolupráce prověřuje bonitu dodavatele na základě svých vlastních kritérií.

10 Factoringové společnosti v ČR Bibby Financial Services ČSOB Factoring Factoring České spořitelny Factoring KB NLB Factoring (v likvidaci) SMart Credit Transfinance Dimension

11 Pořadí factoringových společností ČLFA v r podle celkového objemu postoupených pohledávek v souhrnu všech factoringových produktů v mil. Kč Factoring ČS, a.s ČSOB Factoring, a.s Transfinance, a.s Factoring KB, a.s NLB Factoring, a.s

12 Dlouhodobé alternativní zdroje 1) Forfaiting Forfaiting je odkup střednědobých a dlouhodobých pohledávek forfaitingovou společností (forfaiterem)

13 Forfaiting Požadavky na forfaiting splatnost delší než 90 dnů pohledávka je většinou za zahraničním subjektem částka je uvedená ve volně směnitelné měně transakce má vyšší hodnotu než 250 tis. USD (tato částka se různě mění) 1) Forfaiting

14 Forfaiting požadavek zajištění pohledávky: - avalovanou směnkou vystavena prvotřídní komerční bankou, - dokumentárním akreditivem neodvolatelný a vystaven prvotřídní komerční bankou, - bankovní zárukou neodvolatelná, vystavena prvotřídní bankou

15 Cena forfaitingu Forfaitingové poplatky (náklady spojené s administrativním zpracováním forfaitingového obchodu) Diskont (LIBOR, PRIBOR) Přirážka vychází z rizika země dlužníka a délky obchodu

16 Výhody forfaitingu okamžitý přístup k hotovosti, flexibilní služba, která umožňuje odkup jednotlivých pohledávek, ale i všech pohledávek, umožňuje profinancování pohledávek s delší dobou splatnosti (90 dní až 10 let), rychlá možnost získání nabídek k odkupu (během 24 hodin).

17 2) Rizikový a rozvojový kapitál

18 Historický vývoj rizikového a rozvojového kapitálu 1)Válečné výpravy 2)Obchodování ve starověku a středověku 3)Námořní expedice 15. a 16. stol. (novověk) 4)Průmyslová revoluce (19. stol)

19 5)Druhá polovina 20.stol. vznik prvního fondu General Dorio v USA a)první etapa financování technologicky orientovaných projektů (rizikový kapitál) b)druhá etapa nástup rozvojového kapitálu, expanze rizikového c)třetí etapa po roce 1990 globalizace trhu RRK (kombinace různých finančních nástrojů pro uspokojení finančních požadavků klienta)

20 Typy rizikové a rozvojového kapitálu 1)Předstartovní - zárodečné financování (seed capital): - financovaní raných stádií podnikání, většinou před vznikem společnosti, - financování průzkum trhu, - zpracování podnikatelského plánu, - právní zajištění dodavatel. smluv, - nejrizikovější typ investice, návratnost 7-12 let 2) Startovní financování (start-up-capital): - investice do začátku činnosti firmy (firma existuje) -návratnost investice 5-10 let

21 Typy rizikové a rozvojového kapitálu 3) Financování počátečního rozvoje (early stage development capital): - financování fungujícího podniku, - existuje potenciál dalšího rozvoje, - firma není schopna zajistit úvěr, nemá čím úvěr zajistit, - investice s menším rizikem, návratnost 4-7 let 4) Rozvojové financování (later stage development - expansion capital): - podnik má potenciál pro další významnou expanzi, - riziko nízké, návratnost 2-5 let

22 5) Záchranné financování (rescue capital): - tento typ financování není příliš obvyklý a je spojen i s jinými zdroji, - jde o spojení investic s růstovým programem 6) Náhradní financování (debet replacement capital): - firma má extrémně vysoký podíl cizích zdrojů, - firma hradí vysoké nákladové úroky, - většinou se jedná o navýšení základního kapitálu

23 7) Financování akvizic (acquisition capital): - jedná se o koupi jiné společnosti nebo její části, - jde o nákup podniku jehož ekonomické parametry jsou známy, - nízké riziko 8) Manažerské odkupy: -MBO (management buy-out) management dané firmy odkupuje všechny nebo část akcií - MBI (management buy-in) skupina vnějších manažerů odkupuje všechny nebo část akcií

24 Rozdělení investorů RRK 1) Obchodní andělé (business angels) 2) Nezávislí investoři 3) Závislí investoři 4) Částečně závislí investoři 5) Vládou podporované organizace

25 1) Chybí speciální zákon 2) Nedokonalá daňová legislativa 3) Nefunguje vymahatelnost kontraktů 4) Málo funkční kapitálový trh 5) Nedostatek obecných informací 6) Rozdílná kritéria mezi fondy a cílovou společností

26 1) Vysoká vzdělanost obyvatelstva 2) Průmyslově orientovaná země 3) Velký počet malých a středních firem 4) Podkapitalizování řady podniků

27

28

29

30 3) Leasing

31 Leasing Je pronájem různých částí majetku (strojů, budov, zařízení apod.) za sjednané nájemné buď: - na určité období - na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou. Pronajímatel = leasingová společnost Nájemce = ten kdo věc používá

32 Hlediska pro rozdělení leasingu 1) Z hlediska majetkoprávních vztahů na začátku a na konci smlouvy a) finanční leasing b) operativní leasing (provozní) c) zpětný leasing d) černý leasing

33 Hlediska pro rozdělení leasingu II) Podle typu leasingového nájemce a) podnikatelský leasing b) komunální leasing (nevýdělečné organizace, nadace, školy, nemocnice) c) spotřebitelský leasing (soukromé osoby)

34 Hlediska pro rozdělení leasingu III)Podle regionu a teritoria a) tuzemský b) zahraniční IV)Podle zůstatkové hodnoty na konci doby nájmu a) leasing s plnou amortizací (plně pokrývá PC) b) leasing se zůstatkovou hodnotou

35 Obsah leasingové splátky a) hodnota odpisů b) úrokové zatížení c) riziko d) zisková marže e) případě další náklady

36 Leasingový koeficient vyjadřuje kolikrát je pořízení majetku leasingem finančně náročnější než pořízení přímým nákupem LK = Součet všech realizovaných plateb PC daného předmětu

37 Leasingový faktor vyjadřuje hodnotu jedné splátky v % pořizovací ceny předmětu leasingu (kolik jedna splátka představuje zaplacení % z PC) Př. PC = ,- Výše jedné splátky = ,-- Leasingový faktor = 2% - tzn. realizaci 50 splátek

38 Jak vybrat leasingovou společnost? Jaké má společnost finanční zázemí Jak dlouho působí na trhu Kolik leasingových smluv již uzavřela Kdo je majitelem Je-li členem asociace

39 Přehled druhů leasingu 1)Leasing osobních automobilů 2)Leasing dopravní techniky (užitkové automobily, autobusy, přívěsy, návěsy,) 3)Leasing stavební a manipulační techniky (vysokozdvižné vozíky, jeřáby, rypadla, zemní a silniční válce, finišer, vrtné soupravy)

40 Přehled druhů leasingu 4)Leasing strojů a zařízení (obráběcí a tvářecí stroje, zařízení na zpracování plastů, stroje pro polygrafický průmysl, technologie) 5)Leasing zemědělské a lesnické techniky 6) Kancelářská technika (výpočetní technika, kopírky, tiskárny, scannery apod.)

41 Přehled druhů leasingu 7)Medicial leasing (zdravotnická technika, veterinární technika, vybavení lékáren a laboratoří, vozidla záchranné služby) 8) Živnoleasing (např. dřevoobráběcí a kovoobráběcí stroje, osobní automobily, kopírky, apod).

42 Přehled druhů leasingu 9)Financování komunální sféry (prostředky hromadné dopravy, dopravní technika) 10) Leasing nemovitostí (kanceláře, haly, garáže, výrobní areály, apod.)

43 Výhody leasingu Vyřízení leasingové smlouvy může být rychlejší než získání úvěru Riziko inflace nese obvykle leas. firma Při pořízení není nutný kapitál na jednorázové vynaložení všech prostředků na investici Snižuje se riziko spojené s investováním Zařízení vydělává v průběhu splácení na pokrytí své pořizovací ceny

44 Výhody leasingu Leasingové splátky mohou být na základě dohody shodné se skutečnými výkonnými parametry Pokud je předmět využíván pouze sezónně, lze sjednat i nepravidelné splátky Častá obměna majetku za technicky dokonalejší (snížení morálního zastarávání) Zvyšuje se konkurenceschopnost podniku Podpora růstu ekonomiky

45 Nevýhody leasingu Leasingové splátky obsahují i finanční službu a zisk LS (leasingová cena je vyšší než PC) Výrazně omezená vlastnická práva (bez souhlasu LS nelze provádět jakoukoliv úpravě předmětu Předmět je po ukončení leasingu zcela nebo téměř odepsaný (nelze uplatnit většinou již odpis)

46 Nevýhody leasingu Některá vlastnická rizika jsou přenášena na nájemce (odcizení, zničení apod. pokud tyto ztráty nehradí pojišťovna) Nájemce nemůže vypovědět smlouvu, nebo platí dost vysoké penále Pokud se LS dostane do finanční tísně, musí nájemce vrátit předmět pronajímateli a jednat o vyrovnání.

47 Kdy může pronajímatel (LS) odstoupit od smlouvy Jestliže bylo zahájeno konkursní řízení nebo vyrovnací řízení týkající se majetku nájemce Nájemce vstoupil do likvidace Nájemce z jiných než výše uvedených důvodů ukončil činnost Odstoupil-li dodavatel předmětu leasingu od kupní smlouvy ještě před dodáním předmětu leasingu

48 Kdy může pronajímatel (LS) odstoupit od smlouvy Porušuje-li nájemce podstatným způsobem leasingovou smlouvu Nájemce zemřel (fyzická osoba) Nájemce přemístil své sídlo nebo bydliště mimo ČR Nájemce při uzavření smlouvy uvedl nesprávné údaje, zamlčel okolnosti, za kterých by pronajímatel smlouvu neuzavřel.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál.

Alternativní formy financování. Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Alternativní formy financování Leasing. Faktoring a forfaiting. Venture kapitál. Leasing Leasing finanční služba poskytovaná specializovanými společnostmi (obchodní společnosti) nebo bankami. Předpoklad:

Více

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost

FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost FAKTORING smluvně sjednaný ODKUP KRÁTKODOBÝCH POHLEDÁVEK před dobou jejich splatnosti, FAKTOR faktoringová společnost DRUHY FAKTORINGU: regresní faktor NEPŘEBÍRÁ rizika spojená s platební neschopností

Více

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI

LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI PRÁVNICKÁ FAKULTA MASARYKOVY UNIVERZITY KATEDRA OBCHODNÍHO PRÁVA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LEASING, SMLOUVA O KOUPI NAJATÉ VĚCI M AREK MAKKI 2006 Prohlašuji t í mto, ž e j s e m b a kalářskou p r á c i na t é ma:

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Porovnání alternativních forem financování dlouhodobého majetku Lucie Havelková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více

4/5 TRH SE STAVBAMI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY

4/5 TRH SE STAVBAMI OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 4, Trh nemovitostí Část 4, Díl 5, str. 1 Díl 5, Trh se stavbami 4/5 TRH SE STAVBAMI Stavby jsou, na rozdíl od pozemků, jednak reprodukovatelné, jednak jsou s jejich existencí spojeny větší a širší

Více

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková

Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem. Světlana Bucňáková Zhodnocení výhodnosti financování nákupu nákladního automobilu bankovním úvěrem nebo leasingem Světlana Bucňáková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem mé bakalářské práce je porovnat dva zdroje financování.

Více

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky

Bakalářská práce. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Bakalářská práce Analýza zdrojů financování dlouhodobého hmotného majetku soukromé firmy Plzeň, 2009 Tomáš

Více

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr

Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní úvěr SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Porovnání pořízení na leasing s pořízením na bankovní

Více

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ

8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ A CENOVÉ MAPY Část 8, íl 2, Kapitola 1, str. 1 8/2.1 LEASINGOVÉ FINANCOVÁNÍ Leasingové financování je stabilním a stále se výrazně rozvíjejícím segmentem českého finančního trhu.

Více

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku

Úvěrové smlouvy jako prostředek financování podniku JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra práva Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Bakalářská práce Úvěrové smlouvy jako prostředek

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Faktoring a forfaiting pro malé a střední podnikatele Diplomová práce Bc. Petra Radová, DiS. Duben 2012 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a

Více

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS.

Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost. Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Projekt financování podniku z cizích zdrojů s ohledem na jeho dostupnost a efektivnost Bc. Stanislava Janáčová, DiS. Diplomová práce 2008 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá zdroji financování podniku.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti a zpráva představenstva 3 o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU A HYPOTEČNÍHO ÚVĚRU PŘI POŘÍZENÍ NEMOVITOSTI PRO KOMERČNÍ ÚČELY SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE FINANČNÍHO LEASINGU

Více

Municipality v KB Municipální finance od A do Z

Municipality v KB Municipální finance od A do Z Municipality v KB Municipální finance od A do Z Obsah Úvod Představení Komerční banky Produkty a služby pro municipality Platební styk Balíček municipality..............................................

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovali: Monika Loudová Lucie Pavlíková Tomáš Randula Datum prezentace: 22. 4. 2004 V Brně dne...... Podpis

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Krátkodobé a dlouhodobé financování podniku Zpracovaly: Lucie Šmerdová Magdaléna Orszuliková Jana Palacká

Více

REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI

REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů REFINANCOVÁNÍ ÚVĚRŮ SPOLEČNOSTI Bakalářská práce Autor: Petra Bokšanová Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Jaroslav Branický Praha Duben

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed

VÝROČNÍ ZPRÁVA. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed 1 Obsah Úvodní slovo představenstva společnosti 3 Údaje o společnosti 6 Služby D.S. Leasing 8 Statutární orgány

Více

Leasing účetní a daňové dopady

Leasing účetní a daňové dopady Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín Leasing účetní a daňové dopady Diplomová práce Autor: Bc. Renata Křičková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Ing.

Více

Spotřebitelský úvěr versus leasing

Spotřebitelský úvěr versus leasing Bankovní institut vysoká škola Praha Spotřebitelský úvěr versus leasing Diplomová práce Bc. Radka Valerie Buňatová Duben 2013 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančnictví a ekonomických disciplín

Více

Finanční management II

Finanční management II Finanční management II Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Analýza úvěrů a půjček

Analýza úvěrů a půjček JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Analýza úvěrů a půjček požadavky poskytovatelů

Více

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ

FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance FINANCOVÁNÍ MALÝCH PODNIKATELŮ Financing of small business owners Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jan KRAJÍČEK, Ph.D.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS ZLEPŠENÍ FINANČNÍ SITUACE PODNIKU VYUŽITÍM

Více

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem

Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Podmínky získání leasingu výrobním podnikem Bc. Aneta Seifertová Diplomová práce 2010 1 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval samostatně. Veškeré literární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka:

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 K listování výroční zprávou použijte tato tlačítka: obsah vzad vpřed Obsah Základní údaje o akciové společnosti 3 Finanční skupina Dimension 7 Zpráva představenstva 10 Organizační schéma

Více