U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015"

Transkript

1 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 18. schůze rady města konané dne 20. října 2015 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh vedení města na vyplacení finančního daru fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 1 v celkové výši 28 tisíc Kč a vyplacení finančního daru fyzickým osobám uvedeným v příloze č. 1 v celkové výši 28 tisíc Kč a uzavření darovacích smluv s těmito fyzickými osobami dle přílohy č. 2. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a rozpočtové opatření č. RO 170/2015, tj. snížení výdajů 3639 Středisko městských služeb provoz (ostatní) o 28 tis. Kč a zvýšení výdajů 5512 požární ochrana - zajištění fin. krytí vybraných výdajů na JSDH provoz o 28 tis. Kč na vyplacení finančního daru fyzických osobám uvedeným v příloze č. 1. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh společnosti Reklama na severu s.r.o. na přijetí věcného daru ve formě 10 kusů hasicích přístrojů práškových, 6 kg GP-6x ABC 34A, 233B, v celkové hodnotě 8.122,00 Kč pro organizační složku statutárního města Děčín Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI Křešice a přijetí věcného daru od společnosti Reklama na severu s.r.o. ve formě 10 kusů hasicích přístrojů práškových, 6 kg GP-6x ABC 34A, 233B, v celkové hodnotě 8.122,00 Kč pro organizační složku statutárního města Děčín Jednotku sboru dobrovolných hasičů Děčín XXXI Křešice a uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města s t a n o v u j e

2 počet zaměstnanců statutárního města Děčín zařazených do Městské policie Děčín na 75 ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ČR - Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, o poskytnutí věcného daru - nafukovacího raftu PULSAR 380 z majetku statutárního města Děčín v hodnotě 56 tis. Kč včetně DPH a zastupitelstvu města rozhodnout: 1. v souladu s 85 písm. b) zákona o obcích, v platném znění, o poskytnutí věcného daru nafukovacího raftu PULSAR 380 z majetku statutárního města Děčín v hodnotě 56 tis. Kč do majetku ČR Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, se sídlem Horova 1340/10, Ústí nad Labem, , IČO: s tím, že tento věcný dar bude používán obdarovaným za účelem plnění úkolů ČR Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje územní odbor Děčín, vyplývajících ze zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, 2. o uzavření darovací smlouvy, která tvoří přílohu tohoto usnesení a která splňuje podmínku stanovenou v bodě č. 1 tohoto usnesení. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a rozpočtové opatření č. RO 189/2015, tj. snížení výdajů 6409 rezerva města kapitálová část o 56 tis. Kč a navýšení 5212 ochrana obyvatelstva o 56 tis. Kč na nákup nafukovacího raftu PULSAR 380, který bude následně darován ČR Hasičskému záchrannému sboru Ústeckého kraje. Usnesení č. RM Rada města projednala Směrnici č.13 8 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a SIM karet a Směrnici č.13 8 O užívání služebních mobilních telefonních přístrojů, datových modemů a SIM karet. Usnesení č. RM Rada města projednala plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2016 a stanovení úřední místnosti pro konání svatebních obřadů a plán slavnostních obřadů na I. pololetí roku 2016 a stanovení úřední místnosti pro konání svatebních obřadů. Usnesení č. RM Rada města 2

3 rozpočtová opatření č. RO 171/2015 č. RO 188/2015 dle důvodové zprávy, tj. zvýšení příjmů roku 2015 o tis. Kč, zvýšení výdajů roku 2015 o tis. Kč a snížení financování roku 2015 o 51 tis. Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala přehled peněžitých a věcných sponzorských darů získaných statutárním městem Děčín a městem zřízenými příspěvkovými organizacemi za III. čtvrtletí 2015 a tento b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pana P. B. a paní Z. B. o prominutí pohledávky za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu a zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí části pohledávky města za panem P. B. a paní Z. B. za poplatek z prodlení při placení nájmu bytu 2. polské armády 741/4, Děčín I ve výši ,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku ,00 Kč. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Podmokly a r o z h o d l a zatížit části pozemků p. č. 3453/1, 3453/14 a p. č. 3453/15 vše ost. pl. v k. ú. Podmokly věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení distribuční soustavy včetně příslušenství (knn) do výše uvedených pozemků a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka zařízení, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o zřízení věcného břemene v k.ú. Děčín a r o z h o d l a 1. zatížit část pozemku p. č ost. pl. v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad a 2. uzavřít smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na zatížení části pozemku p. č ost. pl. v k. ú. Děčín věcným břemenem práva uložení, provozu, údržby, oprav a rekonstrukce zařízení energetické distribuční soustavy (vedení knn) včetně příslušenství přes výše uvedené pozemky a práva vstupu a vjezdu na výše uvedené pozemky za účelem výstavby, oprav, údržby 3

4 a rekonstrukce tohoto zařízení, pro budoucího oprávněného, tj. vlastníka sítě, za cenu dle Zásad. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj /13-OŘ UL uzavřené mezi statutárním městem Děčín, jako budoucí oprávněný a SŽDC, s.o., IČ: , jako budoucí povinný na zřízení věcného břemene uložení zemního kabelového vedení veřejného osvětlení na p. p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj /13-OŘ UL uzavřené mezi firmou Telefonica Czech Republic, a.s., IČ: , jako budoucí oprávněný, SŽDC, s.o., IČ: , jako budoucí povinný a statutárním městem Děčín, jako investor, na zřízení věcného břemene uložení zemního telekomunikačního vedení na p. p. č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj /13-OŘ UL uzavřené mezi RWE GasNet, s.r.o., IČ: , jako budoucí oprávněný, SŽDC, s.o., IČ: , jako budoucí povinný a statutárním městem Děčín, jako investor, na zřízení věcného břemene uložení NTL plynovodu na p.p.č. 840/2 v k. ú. Březiny u Děčína a p. č. 3022/64 v k. ú. Děčín. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a uzavření Dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene čj /2014-O25 uzavřené mezi firmou O2 Czech Republic, a.s., IČ: , jako budoucí oprávněný, ČD, a.s., IČ: , jako budoucí povinný a statutárním městem Děčín, jako investor, na zřízení věcného břemene uložení vedení optického kabelu na p. p. č. 3022/1 v k. ú. Děčín. 4

5 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku v k. ú. Prostřední Žleb a uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 786/5 o výměře 257 m 2 v k. ú. Prostřední Žleb s paní E. P. dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na uzavření dohody o ukončení nájmu pozemků v k. ú. Krásný Studenec a uzavření dohody o ukončení nájmu pozemku st. p. č. 225 o výměře 45 m 2 v k. ú. Krásný Studenec a dohody o ukončení nájmu pozemku p. č. 915/2 o výměře m 2 v k. ú. Krásný Studenec, s Mysliveckým sdružením Stráž, se sídlem Krásný Studenec 145, Děčín XXIV, dohodou ke dni Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na pronájem části pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a zveřejnění záměru města pronajmout část pozemku p. č. 71 o výměře cca 540 m 2 v k. ú. Lesná u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemku v k. ú. Lesná u Děčína a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 71 o celkové výměře 758 m 2 v k. ú. Lesná u Děčína. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na prodej pozemků v k. ú. Podmokly a zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemky p. č o výměře 212 m 2, p. č. 3294/1 o výměře 190 m 2, p. č. 3288/1 o výměře 124 m 2, vše v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost pobočného spolku Českého zahrádkářského svazu osada Máj, Letná 1, zast. Simonou Struhovou, o vydání souhlasného stanoviska vlastníka nemovité věci s umístěním sídla tohoto pobočného spolku Českého zahrádkářského svazu v objektu umístěném na pozemku statutárního města Děčín a p o v ě ř u j e 5

6 vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním souhlasného stanoviska s umístěním sídla pobočného spolku Českého zahrádkářského svazu - osada Máj, Letná 1 v objektu, umístěném na pozemku statutárního města Děčín - p. č. 1659/1 v k. ú. Podmokly, a to z hlediska vlastníka tohoto pozemku. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o plánované realizaci akce Štěrková přehrážka Martiněves těžení nánosů a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města vydáním předběžného souhlasného stanoviska s: 1. realizací akce Štěrková přehrážka Martiněves těžení nánosů, z hlediska vlastníka sousedního pozemku p. č. 670/1 v k. ú. Martiněves u Děčína, 2. využitím pozemku p. č. 670/1 v k. ú. Martiněves u Děčína, v rámci realizace akce Štěrková přehrážka Martiněves těžení nánosů jakožto příjezdové cesty, z hlediska vlastníka tohoto pozemku. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na změnu Zásad pro prodej a nabytí pozemků a zastupitelstvu města schválit nové znění zásad Postup a zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví statutárního města Děčín ve smyslu: 1. doplnění čl. I odst. 2 o znění Dále se obecně stanoví, že nebudou prodávány pozemky, které jsou využívány jako zahrádkářské kolonie., 2. vypuštění z Přílohy č. 1 ustanovení o ceně pozemků v zahrádkářských koloniích, 3. doplnění do Vysvětlivek znění koeficient 0,3 bude použit, pokud pozemek bude využit za účelem výstavby účelové komunikace, nebo pod stávající účelovou komunikací, a to pouze v pásmu I. a II., 4. doplnění do Vysvětlivek u koeficientu 0,9 znění (např. pozemky pod řadovými nebo samostatně stojícími garážemi, bazény a jinými účelovými stavbami), po doplnění doložky o schválení. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o pronájem nebytového prostoru - technického zázemí výtahu na Pastýřskou stěnu a n e zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor na části pozemku p. č. 411 v k. ú. Podmokly - technické zázemí v místě nástupu bývalého výtahu na Pastýřskou stěnu. Usnesení č. RM Rada města projednala nabídku na zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a plánu údržby - Via Ferrata v masívu Pastýřské stěny a 6

7 1. výjimku z obecného postupu ze Směrnice č. 5-6 k pořizování služeb, materiálu a majetku města, dle čl. 5 odst. 1, v platném znění pro akci Dokumentace skutečného provedení stavby a plánu údržby Via Ferrata v masívu Pastýřské stěny, 2. zpracování dokumentace skutečného provedení stavby a plánu údržby Via Ferrata v masívu Pastýřské stěny, společností AZ Consult, spol. s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, IČ: a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka podpisem objednávky se zhotovitelem AZ Consult, spol. s.r.o., Klíšská 12, Ústí nad Labem, IČ: , v hodnotě ,00 Kč včetně DPH na akci Dokumentace skutečného provedení stavby a plánu údržby - Via Ferrata v masívu Pastýřské stěny. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o obnovu dětského hřiště v lokalitě Škroupova ulice a b e r e n a v ě d o m í žádost o obnovu dětského hřiště v lokalitě Škroupova ulice. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh plánu zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období od do dle přílohy a plán zimní údržby místních komunikací na území statutárního města Děčín v období od do dle přílohy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh zavedení mimořádného jízdního řádu linky městské autobusové dopravy č. 39 od do a mimořádný jízdní řád linky městské autobusové dopravy č. 39 od do Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o vydání souhlasného stanoviska pro TJ Union Děčín spolek, Teplická 312, Děčín IX, zastoupený předsedou Jindřichem Zlámalem a b e r e n a v ě d o m í informaci o vydání souhlasného stanoviska vedoucím odboru místního hospodářství a majetku města k provedení úprav stávající betonové dělící zdi na pozemku p. č. 761/135 v k. ú. Bynov, dle důvodové zprávy, pro TJ Union Děčín - spolek, Teplická 312, Děčín IX, zastoupený předsedou Jindřichem Zlámalem. 7

8 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost akciové společnosti Centrum Pivovar, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 1, IČ , o převodu vybudovaných staveb na pozemcích města v rámci výstavby obchodního Centra Pivovar do majetku statutárního města Děčín za symbolickou částku ve výši 1 Kč a zastupitelstvu města schválit převod do majetku města. Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o potřebě navýšení finančních prostředků na dotační titul do oblasti sociálních služeb a aktivit a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost V. K. o poskytnutí sponzorského daru na pořízení schodišťové plošiny a po úpravě poskytnutí finančního daru ve výši 20 tis. Kč pro V. K. na pořízení schodišťové plošiny a r o z h o d l a o uzavření darovací smlouvy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení č. RM ze dne a revokaci usnesení č. RM ze dne v bodě 2) svého rozhodnutí o způsobu financování alternativních předškolních zařízení dle důvodové zprávy a způsob financování alternativních školních zařízení dle odstavce 2 důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitele Základní školy a Mateřské školy Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy a r o z h o d l a povolit pro školní rok 2015/2016 výjimku z nejvyššího počtu dětí v přípravné třídě základní školy na počet 19 dětí. 8

9 Usnesení č. RM Rada města projednala informaci o přerušení činnosti školních družin v době vánočních prázdnin 2015 a zajištění provozu v Děčíně a tuto b e r e n a v ě d o m í. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost ředitele Základní školy Děčín II, Kamenická 1145, příspěvková organizace o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. ročníku základní školy a r o z h o d l a povolit pro školní rok 2015/2016 s účinností od výjimku z nejvyššího počtu žáků ve třídě 6. A na počet 32 žáci. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Zámku Děčín, p. o., Dlouhá jízda 1254, Děčín, IČ o udělení souhlasu s přijetím finančního účelově určeného daru a s o u h l a s í s přijetím finančního účelově určeného daru ve výši ,55 Kč na opravu fasády Čajového pavilonu. Usnesení č. RM Rada města města projednala informaci o vývoji hospodaření Děčínské sportovní, p. o., Oblouková 1400/6, Děčín, IČ v roce 2015 a b e r e n a v ě d o m í že hospodaření příspěvkové organizace v roce 2015 skončí ztrátou, která bude vyrovnána v rámci finančního vypořádání výsledků hospodaření statutárního města Děčína roku Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na vyřazení uchazečky z konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele Mateřské školy Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace a r o z h o d l a vyřadit uchazečku z konkursního řízení v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o povolení používání názvu SEVERKA a n e revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění. 9

10 Usnesení č. RM Rada města projednala žádost o prominutí nájemného a schválení úprav rekreačního areálu v k. ú. Maxičky a n e realizaci úprav budov rekreačního areálu v k. ú. Maxičky uvedených v žádostech ze dne pod č. j /2015 bod č. 2 a pod č.j /2015 a po doplnění ukončení nájemního vztahu rekreační areál v k.ú.maxičky objekt č. p. 1 v Děčíně XVIII - k. ú. ( )Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 51/1, objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 51/2, objekt bez čp/če obč. vybavenost, na pozemku st. p. č. 52, objekt bez čp/če jiná stavba, na pozemku st. p. č. 53, objekt bez čp/če garáž, na pozemku st. p. č. 68, pozemek st. p. č. 51/1 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 51/2 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 52 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 53 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 67 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemek st. p. č. 68 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 70 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemek st. p. č. 71 zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště, pozemek p. č. 169 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek p. č. 170 vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemek p. č. 171 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha, pozemek p. č. 172 vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemek p. č. 173/4 ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek p. č. 173/7 vodní plocha, vodní nádrž umělá, pozemek p. č. 173/8 ostatní plocha, jiná plocha, pozemek p. č. 173/10 ostatní plocha, ostatní komunikace, pozemek p. č. 174 ostatní plocha, manipulační plocha, pozemek p. č. 404/2 ostatní plocha, silnice, pozemek p. č. 427/5 ostatní plocha, ostatní komunikace, výpovědí z nájmu dle čl. III. bod 3.b) nájemní smlouvy č. 02/OMH/2014 danou nájemci Golden Hells s.r.o., IČO , se sídlem Praha 10 Uhříněves, Pstružná 821/2 z důvodu, že je nájemce v prodlení splacením nájemného a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka nájemní smlouvu neprodleně vypovědět a ukončení nájemního vztahu nemovitostí, které jsou součástí rekreačnho areálu k.ú. Maxičky objekt č. p. 47 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 59, objekt č. p. 48 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 60, objekt č. p. 49 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 61, objekt č. p. 50 v Děčíně XVIII Maxičky, bydlení, na pozemku st. p. č. 62, pozemek st. p. č. 59 zastavěná plocha a nádvoří, 10

11 pozemek st. p. č. 60 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 61 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 62 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek p. č. 181/42 zahrada, pozemek p. č. 181/43 zahrada, část pozemku p. č. 556/1 ostatní plocha, stanoveného dle GP objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 87, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 88, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 89, objekt bez č. p. - garáž, na pozemku st. p. č. 90, pozemek st. p. č. 87 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 88 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 89 zastavěná plocha a nádvoří, pozemek st. p. č. 90 zastavěná plocha a nádvoří, výpovědí z nájmu dle čl. III.bod 3.b) nájemní smlouvy č. 03/OMH/2014 danou nájemci Golden Hells s.r.o., IČO , se sídlem Praha 10 Uhříněves, Pstružná 821/2 z důvodu, že je nájemce v prodlením s placením nájemného a p o v ě ř u j e vedoucího odboru místního hospodářství a majetku města Ing. Tomáše Martinčeka nájemní smlouvu neprodleně vypovědět. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Centra české historie, o. p. s., Banskobystrická 2080/11, Praha 6, IČ o podporu výroby pamětní desky a n e finančně podpořit výrobu pamětní desky dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Střední zdravotnické školy, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p. o., IČ o poskytnutí dotace na akci VELETRH škola Děčín 2015 a r o z h o d l a 1. poskytnout dotaci ve výši 5 tis. Kč Střední zdravotnické škole, Děčín, Čsl. mládeže 5/9, p. o., IČ na zajištění akce VELETRH škola Děčín 2015, 2. o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace v předloženém znění. Usnesení č. RM Rada města projednala žádost Městské knihovny Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ o souhlas zřizovatele s provedením stavební investice a čerpání fondu investic a čerpání investičního fondu na zprovoznění automatického otevírání vstupních dveří do knihovny v předpokládané výši ,00 Kč a u d ě l u j e 11

12 plnou moc Městské knihovně Děčín, p. o., K. Čapka 3, Děčín I, IČ na provedení stavební investice dle důvodové zprávy. Usnesení č. RM Rada města projednala návrh na revokaci usnesení rady města č. RM ze dne a 1. revokaci usnesení rady města č. RM ze dne v plném znění a 2. termíny schůzí rady města v roce 2016 dle přílohy a zastupitelstvu města vzít na vědomí termíny zasedání zastupitelstva města v roce 2016 dle přílohy. Usnesení č. RM Rada města n e umístění prezentačních stojanů Visual Tower na p. p. č. 2905/1 v k. ú. Děčín, 894 v k. ú. Podmokly, 2542/1 v k. ú. Děčín, 2540/18 v k. ú. Děčín, 2904/2 v k. ú. Děčín, 2866/4 v k. ú. Děčín, 3725/50 v k. ú. Podmokly, 403/7 v k. ú. Podmokly. Usnesení č. RM Rada města projednala informace o Místních akčních plánech vzdělávání a zapojení statutárního města Děčín jako partnera s finančním příspěvkem do projektu s pracovním názvem "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro město Děčín" a v y d á v á souhlas zřizovatele se zapojením ZŠ, MŠ a DDM (celkem 16 příspěvkových organizací) do projektu s pracovním názvem "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro město Děčín". Usnesení č. RM Rada města projednala návrh Dodávka tepelné energie prohlášení, memorandum, dodatek a zastupitelstvu města schválit: 1. Prohlášení společnosti Termo Děčín a.s., (Společnost) se sídlem Oblouková 25, Děčín III, ve kterém je uvedeno, že od roku 2016 bude ve výsledné ceně tepla uplatňovat celkový objem stálých oprávněných nákladů včetně zisku ve výši maximálně průměrně dosahovaných stálých nákladů, zisku a odpisů za období let , a to po dobu 5 let počínaje dnem , tedy od do a za podmínek uvedených ve všech dodatcích ke smlouvám 12

13 o dodávce tepelné energie mezi Společností a statutárním městem Děčín, přičemž tyto dodatky uzavřené mezi Společností a statutárním městem Děčín se vztahují na slevu z ceny ve výši 9,3 % za podmínek v dodatcích uvedených. Tyto náklady lze meziročně zvýšit maximálně o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen zvýšeného o jeden procentní bod a kladnou změnu odpisů po provedených investicích. Výjimku z tohoto závazku mohou tvořit pouze případy zvýšení stálých nákladů vyvolané změnou platné legislativy pro licencovanou činnost Společnosti a 2. uzavření memoranda Prohlášení statutárního města Děčín, Stavebního bytového Družstva Děčín a společnosti Termo Děčín a.s. mezi statutárním městem Děčín, Stavebním družstvem Děčín a společností Termo Děčín a.s. v předloženém znění a pověřit primátorku statutárního města Mgr. Marii Blažkovou podpisem memoranda, 3. znění Dodatku ke Smlouvě o dodávce tepelné energie, jako typového dodatku v předloženém znění, 4. uzavřít dodatky k jednotlivým smlouvám o dodávce tepelné energie mezi společností Termo Děčín a.s. a příspěvkovými organizacemi statutárního města Děčín s tím, že v dodatku bude vždy uvedena oprávněná osoba příslušné příspěvkové organizace, a to dle předloženého typového dodatku a pověřit oprávněnou osobu příspěvkové organizace statutárního města Děčín podpisem tohoto dodatku a uložit tyto dodatky uzavřít do , 5. uzavřít dodatky k jednotlivým smlouvám o dodávce tepelné energie mezi společností Termo Děčín a.s. a oprávněnou osobou za jednotlivé nemovitosti v majetku města spravované na základě dalších smluv, a to dle předloženého typového dodatku a pověřit oprávněnou osobu podpisem tohoto dodatku a uložit tyto dodatky uzavřít do Usnesení č. RM Rada města projednala návrh smlouvy o dílo "Obnova historické části Podmokel změna organizace dopravy" a tento návrh smlouvy o dílo. Usnesení č. RM Rada města projednala problematiku Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město, veřejné prostranství 4. část a 1. provedení jednacího řízení bez uveřejnění a realizaci nepředvídaných stavebních prací ve výši ,76 Kč bez DPH, týkajících se: částečné sanace podloží komunikace po frézování v u. Březová, bourání betonové podkladní vrstvy pod komunikací v ul. Přemyslova, úpravy u objektu č. p. 394, Děčín III Staré Město, Březová ulice 60, vodící linie pro nevidomé v chodníku, doplnění vrstvy štěrkodrti do skladby parkovacích stání v ul. Březová, přeložky sdělovacích kabelů společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. v ulici Přemyslova a Březová, 2. uzavření dodatku č. 2 s firmou Strabag a.s., IČO: , se sídlem Na Bělidle 198/21, , Praha. 13

14 Usnesení č. RM Rada města projednala návrh rozpočtového opatření a rozpočtové opatření č. RO 190/2015, tj. snížení výdajů 2212 Oprava mostu DC-018P, Lesná kapitálová část o 336 tis. Kč, snížení výdajů Oprava kamenného mostu DC-009P se sousoším kap. část ve výši 228 tis. Kč a navýšení výdajů 3699 Revitalizace sídliště Děčín III Staré Město, veřejné prostranství 4. část kap. část o 564 tis. Kč na realizaci nepředvídaných stavebních prací. Mgr. Marie Blažková v. r. Ing. Jiří Anděl, CSc., v. r. primátorka 2. náměstek primátorky 14

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 10. února

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20. května 2008 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 20.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 4. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007

U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října 2007 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 25. schůze rady města konané dne 9. října

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005

U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Město Děčín U S N E S E N Í z 33. schůze rady města konané dne 22. listopadu 2005 Usnesení č. RM 05 33 29 01 Rada města projednala návrh pozvánky na 11. zasedání Zastupitelstva města Děčín, které se bude

Více

Č. j. MUCH 69366/2015

Č. j. MUCH 69366/2015 TOTO JE UPRAVENÁ VERZE DOKUMENTU Z DŮVODU DODRŽENÍ PŘIMĚŘENOSTI Č. j. MUCH 69366/2015 ROZSAHU ZVEŘEJŇOVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DLE ZÁKONA O OCHRANĚ OSOBNÍCH Usnesení ÚDAJŮ) z 11. schůze Rady města Chebu

Více

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 6. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 26.06.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 26. 06. 2014

Více

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP

Informace o přijatých usneseních z 22. schůze Rady města Šluknov konané dne 13. července 2015 v kanceláři starostky Program jednání: OSM OVS ORŽP Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013]

Přehled usnesení [43/RM/9.12.2013] Page 1 of 7 Usnesení z 43. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 9.12. 2013 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/43/RM/2013 Kontrola plnění usnesení I. Rada města-bere na vědomí splněná

Více

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016

S t a t u t á r n í m ě s t o Z l í n USNESENÍ. R a d a m ě s t a Z l í n a. 10. schůze 16. 5. 2016 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. S t a t u t á

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 03.03.2014

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 25.01.2016

Více

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení ze 4. schůze v roce 2013, konané 6. března 2013 Usnesení s termínem č.: 194 taj. 20.03. 1180 taj. (ONI) 12.06. Trvalá usnesení č.: 715/11 taj. k žádostem přísp. organizací

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 9. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14

Usnesení. Usnesení. 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 85. schůze rady městského obvodu konané dne 16.10.2014 čís. 5606/RMOb1014/85/14 5678/RMOb1014/85/14 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12

Usnesení. Usnesení 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012. čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 43. schůze rady městského obvodu konané dne 06.11.2012 čís. 2563/RMOb1014/43/12 2611/RMOb1014/43/12 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 14. jednání Zastupitelstva města Žatce konaného dne 23.11.2015 Usnesení č. 507 /15-563 /15 507/15 Volba návrhové komise 508/15 Schválení programu 509/15 Schválení programu 510/15

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 15. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 23. 4. 1 z 28 28.4.2015 14:09 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 15. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 23. 4. 201510:00 (usn. č. 0614/15 - usn. č. 0688/15) Bc.

Více

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora.

10/01 Program schůze RM 10/01/1 Schválila program 10. schůze Rady města Příbora. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 10. schůze Rady města Příbora konané dne 7. dubna 2015 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III

MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III MĚSTO MIMOŇ Mírová 120, 471 24 Mimoň Mimoň III USNESENÍ ze 6. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 07.03.2016 od 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 1 Městského úřadu Mimoň Přítomni: Ing. Baloun,

Více

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ

Město Mimoň. Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ Město Mimoň Mírová 120 471 24, Mimoň III, e-mail: podatelna@mestomimon.cz, 487 805 001, 487 805 044 USNESENÍ ze 16. zasedání Rady města Mimoň, které se konalo dne 13.06.2011 od 15:00 hodin v zasedací místnosti

Více

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu

Hlasování. Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Výsledky hlasování o přijatých usneseních 48. schůze rady městského obvodu Přítomní členové rady městského obvodu: Ing. Petra Bernfeldová (politické hnutí Ostravak) Lucie Feiková (ČSSD) MUDr. Tomáš Málek

Více

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis

Město Chlumec. Rada města Chlumec. Zápis Rada města Chlumec Zápis z 33. schůze Rady města Chlumec volební období 2014 2018 konané dne 20.01.2016 v kanceláři tajemníka v sídle Městského úřadu, Krušnohorská 39, Chlumec Usnesení č. 1/33R/2016 Schválení

Více

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007

USNESENÍ z 38. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 21. listopadu 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 38.

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 5. prosince 2012 č. 399 u p r a v e n á v e r z e vyřazení opotřebovaného a nefunkčního majetku dle přílohy č. 1 tohoto usnesení z majetku Mateřské

Více

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá

Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané 30. listopadu 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení s termínem č.: 1130 taj. ihned 1131 taj. ihned 782 taj. 21.12. 1121 star. 21.12. 813 taj. (ONI) 31.12. 1132 taj. 31.12. Usnesení z 26. schůze v roce 2011, konané

Více

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu.

Rada města usnesením č. 2016/1494 1) provedla rozpočtové opatření č. 1-2 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 přednesu. USNESENÍ 40. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 18. ledna 2016 usnesením č. 2016/1491 1) schválila program 40. schůze rady města, konané dne 18.01.2016. usnesením č. 2016/1492 1) určila ověřovatelem usnesení

Více

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 10.9.2015 v 15:00 hodin v jesenické kapli 268. Zastupitelstvo města bere na vědomí informace o probíhajících veřejných

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 86. schůze Rady města Mohelnice, která se konala dne 30.09.2013 1633/86/RM/2013 Schválení programu 86. zasedání Rady města Mohelnice předložený program

Více

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015

U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26. května 2015 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 10. schůze rady města konané dne 26.

Více

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ

Usnesení. Z: JUDr. Miloš Izák, starosta města Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF. Z: Ing. Stanislav Zemánek, tajemník MěÚ Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 27.06.2011 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 7 členů

Více

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS,

VI. odbor SVŠK č.usnesení:10/18/6/01 - Návrh na prodloužení nájemní smlouvy v DPS, Výpis Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 21. září 2010 (RM č. 18) Upozorněni: Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve zněni pozdějších

Více

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov

U S N E S E N Í. 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov Rada města KRNOVA SS 032/16/Ko U S N E S E N Í 32. schůze Rady města Krnova, konané ve středu dne 8. 6. 2016 ve 13:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Krnov čís. usn. 1303/32 1334/32 Rozdělovník - členové

Více

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku

Informace o přijatých usneseních ze 4. zasedání Zastupitelstva města Šluknov konaného 2. června 2011 ve velkém sále Šluknovského zámku Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 52. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 14. 1. 1 z 20 18.1.2016 16:23 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 52. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 14. 1. 201610:00 (usn. č. 1959/52 - usn. č. 2023/52) Bc.

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 3. zasedání zastupitelstva města,

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015

USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Z 3. SCHŮZE RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉ DNE 10. 2. 2015 USNESENÍ Č. 83/2015 Majetkoprávní operace MO Lbc Vratislavice n/n schvaluje majetkoprávní operace pod body: I. Záměr prodeje pozemků 1. schvaluje

Více

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015

USNESENÍ z 23. zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14.09.2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 23.

Více

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu.

RM 31 USNESENÍ. schvaluje přesun mezi rozpočtovými položkami odboru SVV dle předloženého materiálu. Spis. zn.: 111716 /2007 č.j.: 115691 /2007 USNESENÍ z 31. schůze rady města Šumperka ze dne 22.11.2007. Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016

U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 11. schůze rady města konané dne 7. června

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů.

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Byla provedena oprava usnesení č. ZM 12 09 06 23 dne 28.11.2012 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město

Více

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ

Usnesení. ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Usnesení ze 42. řádného zasedání Zastupitelstva města Valašské Meziříčí konaného dne 15. června 2006 v 8:00 hodin ve velké zasedací místnosti MěÚ Z 42/01 Volba ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města zvolilo

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í z 8. zasedání zastupitelstva města,

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ. z 81. schůze Rady městského obvodu. Ostrava-Jih. která se konala 22. 8. 1 STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD OSTRAVA-JIH USNESENÍ z 81. schůze Rady městského obvodu Ostrava-Jih která se konala 22. 8. 2013 09:00 (usn. č. 4038/81 - usn. č. 4130/81) Mgr. Karel Sibinský Ing.

Více

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty

Usnesení. z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty Usnesení z 9. zasedání Rady města Jirkov, které se konalo dne 22.2.2016 od 13:00 hodin v kanceláři místostarosty 1/9/RM/2016 Kontrola plnění usnesení splněné usnesení č. 50/33/RM/2015. 2/9/RM/2016 Zpráva

Více

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013

U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Kynšperk nad Ohří dne 6. listopadu 2013 u p r a v e n á v e r z e č. 308 1. doporučuje Zastupitelstvu města Kynšperk nad Ohří schválit zrušení splátek zapůjčených finančních

Více

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016

USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 USNESENÍ 6. schůze Rady města Třebíče konané dne 15.03.2016 1/6/RM/2016 Zahájení a schválení programu 6. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 6. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010

U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května 2010 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 9. schůze rady města konané dne 11. května

Více

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č.

Usnesení č. 2/06Z/2015: Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje doplnění nového bodu programu dnešního 6. zasedání, a sice bodu č. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí

Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015. Kontrola plnění usnesení. Odbor sociálních věcí Usnesení z 30. jednání RM konané dne 24. 11. 2015 Kontrola plnění usnesení 15/030/001/00/00 - Kontrola plnění usnesení Rady města Zábřeh Bez usnesení. Jedná se o materiál informativního charakteru. 15/030/991/01/00

Více

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013.

Po zahájení byla projednána změna termínu příštího jednání výboru z 25. na 11. listopadu 2013. Strana č. 1 / 11 Přítomni: Zuzana Šídlová, Ing. Anna Kobosilová, Miloslav Václav, Jaroslav Ulbrich, Roman Málek, Eva Poláková, JUDr. Jana Zejdová, Pavel Chochola, Monika Rejnartová, Lucie Trnečková, František

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015

USNESENÍ z 26. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 07. 09. 2015 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění USNESENÍ z 26.

Více

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje

Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. ruší. III. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 12. schůze v roce 2011 konané 18. května 2011 Usnesení s termínem č.: 367 taj. (ONI) 01.06. 428 taj. (OD) 01.06. Splněné usnesení: 337 R A D A M Ě S T A I. ukládá

Více

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů

Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů Statutární město D ě č í n U S N E S E N Í ze 7. zasedání zastupitelstva města,

Více

Usn.č. 42/02 1) Usn.č. 42/02 2)

Usn.č. 42/02 1) Usn.č. 42/02 2) USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) ze 42. zasedání konaného dne 6. 4. 2016 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13

Usnesení. Usnesení. 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 58. schůze rady městského obvodu konané dne 22.08.2013 čís. 3741/RMOb1014/58/13 3839/RMOb1014/58/13 Ing. Jiří Havlíček, v. r. starosta Ing. Petra Bernfeldová, v. r. místostarostka Přehled usnesení rady

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 96 Vydána dne 19.10.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3011. Návrh na spolufinancování projektu Revitalizace

Více

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 R A D A M Ě S T A. I. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 27. schůze v roce 2015, konané 10. listopadu 2015 Usnesení s termínem č.: 1282 Taj. ihned 619 HNsP 24.11. 984 Taj. 24.11. 1136 ONI 24.11. 981 Taj. 24.11. 983 Taj.

Více

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007

VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 VÝTAH Z USNESENÍ Rady města Lanškroun dne 16.07.2007 519/2007 Rada města Lanškroun projednala ţádost příspěvkové organizace Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, o souhlas s navýšením investičního

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc *crdux006hg3t* CRDUX006HG3T DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC sekce stavební-oblast Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0592/13-9/Vb V Olomouci dne 20. listopadu 2013 Č. j.: DUCR-64403/13/Vb Telefon: +420 972

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í ze 49. schůze rady města Mohelnice, která se ko nala dne 18.01.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 795/49/RM/2016 Schválení programu 49. zasedání

Více

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40

čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 40. schůze rady města konané dne 01.12.2015 čís. 02723/RM1418/40-02786/RM1418/40 Ing. Tomáš Macura, MBA primátor Mgr. Michal Mariánek náměstek primátora Strana 1/66 Přehled usnesení rady města dle čísel

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 36. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 24.08.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 555/36/RM/2015 Schválení programu 36. zasedání

Více

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc

DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc *crdux0097mir* CRDUX0097MIR DRÁŽNÍ ÚŘAD, NERUDOVA 1, 779 00 OLOMOUC Sekce stavební, územní odbor Olomouc Sp. Zn.: MO-SDO0638/15/Sj V Olomouci dne 27. října 2015 Č. j.: DUCR-63892/15/Sj Telefon: +420 972

Více

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016

USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 USNESENÍ 4. schůze Rady města Třebíče konané dne 16.02.2016 1/4/RM/2016 Zahájení a schválení programu 4. schůze Rady města Třebíče I. Rada města schvaluje program 4. schůze Rady města Třebíče v roce 2016.

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2007 Roč ník 2007 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 12 Vydána dne 2. února 2007 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 242. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na jednání

Více

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013.

Usnesení č. 1/69R/2013: Rada města Šluknov bere na vědomí zprávu o plnění Usnesení č. 14/67R/2013 splněno a Usnesení č. 9/68R/2013. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016

Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12. U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Město Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PSČ 763 12 U S N E S E N Í ze schůze Rady města Vizovice konané dne 9. 3. 2016 Rada města Vizovice přijala na své schůzi konané dne 9. 3. 2016 následující usnesení:

Více

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje

Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 R A D A M Ě S T A. l. ukládá. II. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 22. schůze v roce 2012, konané 28. listopadu 2012 Usnesení s termínem č.: 1088 taj. 19.12. 898 taj. (ONI) 31.12. 899 taj. (ONI) 31.12. 957 taj. (ONI) 31.12. 194

Více

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 23. schůze Rady města Stříbra konané v řádném termínu 12.12.2011 od 14:05 hodin. Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa

Pravidla pro prodej stavebních parcel v lokalitě Za Střelnicí II 2. etapa Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12, 563 01 Lanškroun, www.lanskroun.eu Čj.: MULA 5072/2016 Počet listů dokumentu: 9 Počet listů příloh: 9 Spisový znak: 532 Pravidla pro prodej stavebních

Více

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016

U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 3. schůze rady města konané dne 2. února

Více

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014

Usnesení. 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 Usnesení 80. schůze Rady města Frenštát pod Radhoštěm, konané dne 17. 4. 2014 1864/80 - Rada města schvaluje program 80. schůze rady města, konané 17. 4. 2014. 1865/80 - Rada města bere na vědomí plnění

Více

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015

11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 11. schůze Rady městského obvodu Svinov, konané dne 16.02.2015 114/11/15 132/11/15 Mgr. Lenka Hrušková starostka Ing. Eduard Dvorský místostarosta 114/11/15 M. č. 1 návrh vnitřní Směrnice č. 1/2015 pro

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty

P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 61. schůze rady města Mo helnice, která se ko nala dne 30.05.2016 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 1046/61/RM/2016 Schválení programu 61. zasedání

Více

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora.

Rada města usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 38. schůze rady města místostarostu Ing. Ivo Kantora. USNESENÍ 38. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 9. ledna 2012 usnesením č. 2012/1304 program 38. schůze rady města, konané dne 09.01.2012. usnesením č. 2012/1305 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Česká Kamenice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 13. schůze Rady města Česká Kamenice, která se konala dne 30.5.2016 323/13/RM/2016 Úprava ceníku - pozemky zastupitelstvu města schválit návrh

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011

V Ý P I S U S N E S E N Í. ze 29. schůze Rady města Slavičín, konané dne 1.11.2011 V Ý P I S U S N E S E N Í ze 29. schůze Rady města, konané dne 1.11.2011 Usnesení č. 29/0490/11 Smlouva o provozování kina na rok 2012 uzavření smlouvy o provozování kina na rok 2012 mezi městem a Zdeňkem

Více

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB KOMISE MAJETKOPRÁVNÍ, BYTOVÁ A DISLOKAČNÍ RADY MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 25447/2016 21.03.2016 Zápis a usnesení ze 4. schůze komise majetkoprávní, bytové a dislokační Datum a hodina zahájení schůze: 21.03.2016 ve 13.00 hod Místo konání schůze:

Více

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015

Usnesení 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 31. schůze rady městského obvodu konané dne 18.11.2015 čís. 0761/RMOb-Vit/1418/31-0796/RMOb-Vit/1418/31 Leoš Koláček místostarosta Petr Menšík člen rady Strana 1 Přehled usnesení rady městského obvodu

Více

Z á p i s P R O G R A M

Z á p i s P R O G R A M Městský úřad Kolín Z á p i s ze 142. schůze Rady města Kolína, konané dne 15. 3. 2010 od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kolíně Přítomni: p. Buřič, Mgr. Pekárek, MUDr. Navrátil, J. Plašil,

Více

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016

U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12. července 2016 Upravená verze z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona o ochraně osobních údajů. Statutární město Děčín U S N E S E N Í z 13. schůze rady města konané dne 12.

Více

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel.

I. schválila. s inflační doložkou + příslušná DPH, za účelem parkování vozidel. U S N E S E N Í z 5. zasedání Rady města Staré Město, konaného dne 04.02.2015 Rada města po projednání bodů programu: I. schválila 1.1 - pronájem části pozemku p. č. 240/368 ostat. plocha/manipulační plocha

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 16.01.2007 124/2007 7. RM V s c h v a l u j e Smlouvu o výpůjčce se společností EKO-KOM a.s. v rámci projektu

Více

P Ř E H L E D U S N E S E N Í

P Ř E H L E D U S N E S E N Í Rada města Mohelnice P Ř E H L E D U S N E S E N Í z 39. schůze Rady města Mo helnice, která se ko nala dne 21.09.2015 o d 15:00 hodin v kanceláři starosty 614/39/RM/2015 Schválení programu 39. zasedání

Více

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ

Upravený zápis. z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany. konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Č.j.: MUOS/02082/2016 Upravený zápis z 3. zasedání zastupitelstva města Oslavany konaného dne 13.06.2016 v zasedací místnosti MěÚ Program: 1. Zahájení 2. Náměty a připomínky občanů 3. Kontrola úkolů 4.

Více

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010

USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Z 2. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 2. 2. 2010 USNESENÍ Č. 59/2010 Oprava mostu Cidlinská Založení projektu a zpracování projektové dokumentace 1. založení projektu Oprava mostu Cidlinská,

Více

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016

MĚSTO DOKSY. USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 MĚSTO DOKSY USNESENÍ Rady města Doksy dne 25. ledna 2016 R 26/16 R 27/16 R 28/16 R 29/16 Navýšení rozpočtů školských zařízení o prostředky na platy ze státního rozpočtu za IV. čtvrtletí 2015 a) souhlasí

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 117 Vydána dne 26.4.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3794. Návrh na úhradu podílu nákladů na revitalizaci

Více

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu.

Rada města usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu 13. schůze rady města místostarostu Mgr. Ivo Kaletu. USNESENÍ 13. schůze RADY MĚSTA TŘINCE konané dne 11. května 2015 usnesením č. 2015/592 program 13. schůze rady města, konané dne 11.05.2015. usnesením č. 2015/593 1) určila ověřovatelem usnesení a zápisu

Více

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006

MĚSTO ŽATEC USNESENÍ. z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 MĚSTO ŽATEC USNESENÍ z 5. jednání Rady Města Žatce konané dne 23.2.2006 Usnesení č. 132 /06-170 /06 132/06 Schválení programu 133/06 Kontrola usnesení 134/06 Nájem zahrádek historický majetek 135/06 Prodej

Více

Mgr. Eva Jurinová, Václav Frank, místostarosta, Alois Bultman, Milan Dokoupil, Ing. Karel Skřivánek, tajemnice PhDr. D.

Mgr. Eva Jurinová, Václav Frank, místostarosta, Alois Bultman, Milan Dokoupil, Ing. Karel Skřivánek, tajemnice PhDr. D. Zápis a usnesení č. 2/2016 ze zasedání Rady města Sadská konaného dne 20. 1. 2016 v budově MěÚ Text byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni:

Více

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU

Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Zápis ze 7. jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU konaného dne 26. 8. 2015 v sále multifunkčního centra Trojzemí 1. PŘÍTOMNOST ČLENŮ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRÁDEK NAD NISOU Přítomnost při zahájení:

Více

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení.

USNESENÍ. Usnesení RaMěst č. 010/15 z 26. 1. 2015 Kontrola plnění usnesení Rada statutárního města Chomutova bere na vědomí kontrolu plnění usnesení. USNESENÍ z 92. řádné schůze Rady statutárního města Chomutova, která se konala dne 26. 1. 2015 od 9.00 hod, v zasedací místnosti č. 13 na radnici, nám. 1. máje v Chomutově. Usnesení RaMěst č. 010/15 z

Více

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006

U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 Město Trutnov - Zpracováno dne : 27.11.2006 U s n e s e n í z 23. schůze rady města ze dne 27. listopadu 2006 OBSAH Majetek města Nemovitosti - doporučení pro ZM 2006-1392/23 Horská čp. 150 2006-1393/23

Více

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013

Město Horažďovice. Usnesení z 55. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Město Horažďovice Usnesení z 55. jednání Rady v Horažďovicích konaného dne 04.02.2013 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007

USNESENÍ z 9. schůze Rady Královéhradeckého kraje, konané dne 25.dubna 2007 Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. USNESENÍ z 9.

Více