Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku"

Transkript

1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 29 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomů hlavy a krku Schválili: Datum: Podpis: Přednosta kliniky Zástupce přednosty pro LP - radiační onkologie Zástupce přednosty pro LP - klinická onkologie Hlavní autor protokolu: Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D. MUDr. Milan Vošmik, Ph.D MUDr. Eugen Kubala MUDr. Milan Vošmik, Ph.D I. Úvod Protokol je vypracován pro léčbu karcinomů v oblasti laryngu, hypofaryngu, orofaryngu, nazofaryngu, dutiny ústní a rtu, vedlejších dutin nosních, velkých a malých slinných žláz, včetně nádorů z neznámého primárního zdroje s metastatickým postižením uzlin na krku.histologicky se jedná o především o karcinomy vycházející z epitelu horních dýchacích a polykacích cest dlaždicobuněčné karcinomy s různým stupněm diferenciace. Nádory velkých a malých slinných žláz jsou histologicky děleny na adenokarcinom, karcinom z pleomorfního adenomu, karcinom z acinárních buněk, adenoidně cystický karcinom, nediferencovaný karcinom a mukoepidermoidní karcinom, ve velkých slinných žlázách se může objevit i primárně epidermoidní karcinom. Léčebné postupy pro jiné typy nádorů, např. lymfomy a sarkomy, vycházejí z doporučených postupů pro tyto choroby. Klinická stadia onemocnění Klinické stadium onemocnění je určeno podle zásad TNM klasifikace (TNM klasifikace zhoubných novotvarů. 7. vydání 2009, česká verze 2011, ÚZIS, Praha, 2011). TNM klasifikace se používá pouze pro karcinomy. TNM klasifikace je uváděna u jednotlivých lokalit. Diagnóza: Obligatorní stagingová vyšetření: anamnéza, fyzikální vyšetření, včetně otorinolaryngologického s odběrem histologie, krevní obraz, základní biochemické vyšetření, UZ a CT vyšetření oblasti krku a primárního nádoru, skiagram plic nebo CT hrudníku, UZ vyšetření jater. Pacienti indikovaní k RT podstupují stomatologické vyšetření k vyloučení infekčních fokusů a případně extrakce podle indikace stomatologa. Fakultativní stagingová vyšetření: MR vyšetření (vhodná zvláště u tumorů orofaryngu, v oblasti baze lební), pozitronová emisní tomografie, oční vyšetření (u nádorů v oblasti orbit, optických nervů a chiasmatu), další nutná odborná vyšetření vyplývající z lokalizace a vlastností tumoru. Strana 1 (celkem 29)

2 II. Obecné zásady léčebné strategie Léčba zhoubných nádorů oblasti hlavy a krku má být komplexní a týmová. Řídí se lokalizací primárního nádoru, histologií, rozsahem onemocnění, celkovým biologickým stavem pacienta. Hlavními léčebnými modalitami jsou chirurgie a radioterapie. U časných stadií jsou chirurgický zákrok či radioterapie indikovány jako samostatné léčebné modality. Pokročilá stadia obvykle vyžadují léčbu kombinovanou (chirurgie, radioterapie, chemoterapie event. biologická léčba). Při volbě optimálního léčebného postupu je zachována těsná spolupráce otorinolaryngologa (stomatochirurga) a onkologa, případně dalších specialistů (histopatolog, radiolog, nutricionista, gastroenterolog, stomatolog, plastický chirurg atd.). Ve FNHK je léčebný postup u každého pacienta probírán multidisciplinárním týmem, který se koná každou středu od 8,15 hodin na Klinice otorinolaryngologie a chirugie hlavy a krku FNHK (ORL nádory) a každý pátek od 12,00 hodin na Stomatologické klinice FNHK (stomatologické nádory). Časná stadia Radikální radioterapie u časných stadií znamená v mnoha případech rovnocennou alternativu radikálního chirurgického výkonu; přednost má v případech, kde od chirurgického výkonu lze očekávat větší mutilace. Naopak chirurgický výkon je preferován u pacientů, kde je riziko mutilace chirurgickým výkonem minimální (naopak kvalitu života může zhoršit radioterapie) a určitě v případech, kde přináší lepší lokální kontrolu. Pokročilá stadia operabilní U lokálně a regionálně pokročilých stadií je léčebnou možností chirurgický výkon s následnou pooperační radioterapií, případně radiochemoterapií, nebo další možností je radikální radioterapie či radiochemoterapie s ponecháním možnosti chirurgického výkonu jako záchranného postupu. Individuálně se zvažuje aplikace neoadjuvantní chemoterapie. Aplikace radiochemoterapie nádorů v oblasti laryngu a hypofaryngu nabízí možnost vyhnout se totální laryngektomii. Pokročilá stadia inoperabilní Pro inoperabilní nádory v oblasti hlavy a krku je radioterapie hlavní léčebnou modalitou. Její léčebný účinek může být zvýšen pomocí konkomitantní chemoterapie (radiochemoterapie), alterací frakcionačního režimu (hypefrakcionace, akcelerace, konkomitantní boost apod.), případně biologickou léčbou (anti-egfr terapie). V některých případech je možné zvážit neoadjuvantní chemoterapii. V případě objemného uzlinového postižení je v rámci konkomitantní radiochemoterapie aplikována 1x týdně hypertermie. Podpůrná léčba Významnou součástí komplexní léčby karcinomů hlavy a krku je podpůrná léčba, zahrnující zajištění výživy (včetně perkutánní endoskopické gastrostomie), ošetření chrupu před ozářením, léčby bolesti, ošetřování irradiační reakce atd. Strana 2 (celkem 29)

3 III. Léčebné postupy podle klinického stadia a primární lokalizace 1. Nádory dutiny nosní a paranasálních sinů Celkem 80-85% zhoubných nádorů v oblasti dutiny nosní a paranasálních sinů jsou spinocelulární karcinomy, objevují se zde i karcinomy z malých slinných žláz, melanomy a v oblasti dutiny nosní vzácně estesioneuroblastom. Nádory dutiny nosní na sebe mohou upozornit epistaxí či jednostrannou obstrukcí, ovšem nádory paranasálních sinů bývají vzhledem k dlouhé asymptomatičnosti zachyceny až jako lokálně pokročilé. S časnými stádii se setkáváme spíše jako náhodnými nálezy při vyšetření pro jiné obtíže. Anatomické sublokalizace: Dutina nosní (septum, spodina, laterální stěna, vestibulum) Dutina čelistní Dutiny čichové (levostranné, pravostranné) TNM klinická klasifikace Dutina čelistní T Primární nádor T1 Nádor je omezen na sliznici dutiny bez eroze či destrukce kosti T2 Nádor způsobující erozi či destrukci kosti, včetně šíření do tvrdého patra a/nebo středního nosního průduchu, mimo šíření do zadní stěny čelistní dutiny a plotének křídlovitého výběžku kosti klínové T3 Nádor porušuje kteroukoliv z následujících struktur: kost zadní stěny dutiny čelistní, podkožní tkáně, spodinu nebo mediální stěnu orbity, fossa pterygoidea, sinus ethmoidales T4a Nádor porušuje kteroukoliv z následujících struktur: přední obsah očnice, kůži tváře, ploténky křídlovitého výběžku kosti klínové, fossa infratemporalis, lamina cribrosa, sinus sphenoidalis nebo sinus frontalis T4b Nádor porušuje kteroukoliv z následujících struktur: vrchol očnice, dura mater, mozek, střední jámu lební, hlavové nervy jiné než druhou větev (n. maxillaris) nervus trigeminus, nazofarynx, clivus Dutina nosní a dutiny čichové T Primární nádor T1 Nádor je omezen na jednu sublokalizaci dutiny nosní nebo dutin čichových, s erozí či bez eroze kosti T2 Nádor postihuje v jedné lokalizaci dvě sublokalizace nebo se rozšiřuje do přiléhající lokalizace v rámci nazoethmoidální oblasti, s erozí či bez eroze kosti T3 Nádor se šíří do mediální stěny nebo spodiny očnice, do dutiny čelistní, patra nebo lamina cribrosa T4a Nádor porušuje kteroukoliv z následujících struktur: přední obsah očnice, kůži nosu, ploténky křídlovitého výběžku kosti klínové, sinus sphenoidalis nebo sinus frontalis T4b Nádor porušuje kteroukoliv z následujících struktur: vrchol očnice, dura mater, Strana 3 (celkem 29)

4 mozek, střední jámu lební, hlavové nervy jiné než druhou větev (n. maxillaris) nervus trigeminus, nazofarynx, clivus N Regionální mízní uzliny (Regionálními mízními uzlinami jsou mízní uzliny krční) NX regionální mízní uzliny nelze zhodnotit N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy N1 metastáza v jediné mízní uzlině, 3 cm nebo méně v největším rozměru N2a metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6cm v největším rozměru N2b metastázy ve vícero stejnostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N2c metastázy v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N3 metastázy v mízní uzlině (uzlinách) větší než 6 cm v největším rozměru Pozn. Mízní uzliny ve střední čáře se považují za stejnostranné. M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy ptnm patologické klasifikace Kategorie pt, pn, pm odpovídají kategoriím T, N, M pn Histologické vyšetření vzorků ze selektivní krční disekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření vzorků z radikální nebo modifikované radikální krční disekce má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin. Nádory dutiny nosní i paranasálních sinů mají tendenci především k lokálnímu šíření do okolních tkání. Perineurální šíření podél hlavových nervů směrem k mozku je typické hlavně pro karcinomy pocházející z malých slinných žláz. Lymfatickou spádovou oblastí jsou retrofaryngeální a horní a střední jugulární uzliny. V době diagnózy je postiženo lymfatickými metastázami kolem 10% pacientů. U časných lézí, jsou-li zachyceny, je tradičně preferován radikální chirurgický výkon, radikální radioterapie je zde alternativou. Ve většině případů jsou zachyceny nádory lokálně pokročilé. Při jejich resekabilitě je upřednostňována chirurgická resekce tumoru s následnou pooperační radioterapií. Z chirurgického hlediska přichází v úvahu u časných lézí endonazální přístup, většinou je však uplatňován přístup zevní z laterální rinotomie a provedení parciální nebo totální maxilektomie. Po operaci obvykle následuje pooperační radioterapie nebo radiochmeoterapie. U inoperabilních nádorů je volena konkomitantní radiochemoterapie. Fixace hlavy pro radioterapii se provádí v hyperextenzi tak, aby se spodina orbity dostala do osy předního svazku. Pro plánování a ozařování se využívá řada pomůcek - depresor pro stlačení jazyka od tvrdého patra, bylo-li tvrdé patro odstraněno, lze vyplnit vzniklou dutinu bolusovým materiálem, podobně se vyplňuje v případě enukleace orbita. Vzhledem k častému postižení kostěnných struktur včetně baze lební je doporučováno plánování radioterapie kromě CT využít i magnetickou rezonanci, nejlépe s využití fúze obou zobrazovacích metod. Strana 4 (celkem 29)

5 Pětileté přežití po léčbě těchto nádorů se pohybuje od 60-70% u časných stádií (stádium I-II) po 20-50% u stádií pokročilých (stádium III-IV). Protokol: Karcinomy etmoidálních sinů Stadium T1-2: - chirurgický přístup s následnou radioterapií, event. radiochemoterapií; radioterapie či radiochemoterapie je indikována při kontraindikaci operace. Stadium T3-4 operabilní: - chirurgický zákrok s následnou radioterapií, event. radiochemoterapií (při pozitivních okrajích či perineurální invazi, pozitivních uzlinách); radioterapie či radiochemoterapie je indikována při kontraindikaci operace. Nádor po nekompletní resekci: - chirurgický zákrok s následnou radioterapií, event. radiochemoterapií (při pozitivních okrajích či perineurální invazi); v případě klinického rezidua je jednoznačně preferovaným postupem radioterapie či radiochemoterapie. Nádor inoperabilní: - radiochemoterapie či radioterapie. - paliativní postupy Karcinom maxilárního sinu Stadium T1 N0: - chirurgický zákrok nebo chirurgický zákrok s následnou radioterapií (zvl. při perineurální invazi), event. radiochemoterapií; v případě pozitivních okrajů je nutné zvážit reresekci a následnou radioterapii, event. radiochemoterapii. Stadium T2 N0: - chirurgický zákrok s případnou pooperační radioterapií nebo chirurgický zákrok s následnou radioterapií, event. radiochemoterapií; v případě pozitivních okrajů zvážit reresekci a následnou radioterapii, event. radiochemoterapii. Stadium T3-4 operabilní: - chirurgický zákrok s následnou radioterapií, event. radiochemoterapií (při pozitivních okrajích či perineurální invazi). Stadium jakékoliv T, N+ operabilní: - chirurgický zákrok s následnou radioterapií, event. radiochemoterapií (při pozitivních okrajích, extrakapsulárním šíření či perineurální invazi). Stadium inoperabilní: - radiochemoterapie nebo radioterapie. - paliativní postupy Strana 5 (celkem 29)

6 2. Nádory dutiny ústní Nádory dutiny ústní se podle sublokality odlišují i rozdílným chováním a léčebnými postupy. K nádorům dutiny ústní jsou přiřazovány karcinomy červeně rtu (jako sublokalizace jsou odlišovány ret horní, dolní a jejich přechod). V samotné dutině ústní rozlišujeme jako sublokality: sliznice horního a dolního rtu, sliznice tváří, retromolární oblast, horní a dolní bukoalveolární sulkus, horní a dolní alveoly a dásně, tvrdé patro, jazyk - hřbet a zevní hrany předních dvou třetin jazyka, spodina jazyka a spodina dutiny ústní. TNM klinická klasifikace T Primární nádor T1 Nádor 2 cm a méně v největším rozměru T2 Nádor větší než 2cm, ale ne více než 4 cm v největším rozměru T3 Nádor větší než 4 cm v největším rozměru T4a Ret: nádor narušuje kortikalis kostí, dolní alveolární nerv, ústní spodinu nebo kůži (brady či nosu) Dutina ústní: nádor narušuje kortikalis kostí, hluboké/extraglossální svaly jazyka (mm. genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, styloglossus), čelistní dutinu nebo kůži tváře T4b Ret a dutina ústní: nádor porušuje fossa infratemporalis (prostor žvýkacích svalů), ploténky výběžku křídlovitého či bazi lební nebo obrůstá a. carotis interna N Regionální mízní uzliny (Regionálními mízními uzlinami jsou mízní uzliny krční) NX regionální mízní uzliny nelze zhodnotit N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy N1 metastáza v jediné mízní uzlině, 3 cm nebo méně v největším rozměru N2a metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6cm v největším rozměru N2b metastázy ve vícero stejnostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N2c metastázy v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N3 metastázy v mízní uzlině (uzlinách) větší než 6 cm v největším rozměru Pozn. Mízní uzliny ve střední čáře se považují za stejnostranné. M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy ptnm patologické klasifikace Kategorie pt, pn, pm odpovídají kategoriím T, N, M pn Histologické vyšetření vzorků ze selektivní krční disekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření vzorků z radikální nebo modifikované radikální krční disekce má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin Strana 6 (celkem 29)

7 Karcinomy rtu U časných stádií karcinomu rtu přichází jako alternativy v úvahu chirurgický výkon a radikální radioterapie (včetně brachyterapie). Vzhledem k málo častému metastázování do spádových lymfatických uzlin (submentální a submandibulární LU Ia a Ib etáž, u horního rtu kromě Ib i horní hluboké jugulární uzliny II. etáž, četnost postižení do 5-10%) není obvykle indikována elektivní radiace uzlin či elektivní krční disekce. Chirurgický výkon je obecně preferován v následujících situacích: - Nádory T1 (do 2 cm), které nezasahují do ústního koutku. Zde je excize jednoduchá a kosmetický efekt uspokojivý. - Lokální kožní postižení, které kontraindikuje radioterapii, včetně předchozí radioterapie. Radioterapie je preferována naopak - u nádorů větších než 2cm nebo nádorů zasahujících do ústního koutku. V těchto případech představuje chirurgický výkon významnější riziko komplikací (mikrostomie, orální inkontinence). Primární radioterapie může být aplikována formou zevního ozáření, brachyterapie nebo jejich kombinací, alternativou může být i ortovoltážní radioterapie a ozařování elektrony. Při indikaci je nutné zvážit rozsah postižení a uložení nádoru i další prognostické faktory (zejména histologický grading) a zejména zkušenosti příslušného pracoviště. Lokálně pokročilé nádory, které postihují okolní tkáně, obvykle vyžadují kombinovaný léčebný postup - chirurgický výkon i radioterapii. U těchto nádorů již riziko postižení uzlin narůstá, proto by měla být zvážena elektivní disekce uzlin či irradiace. Obecně k indikaci pooperační radioterapie u karcinomu rtu přistupujeme u pokročilých nádorů, je-li invaze do kosti, extenzivní perineurální invaze, pozitivní okraje, mnohočetné uzlinové postižení či extranodální postižení. Lokální kontrola po radioterapii časných stádií karcinomu rtu dosahuje 80%, pětileté přežití kolem 95% (včetně chirurgické záchranné léčby). Lokalizace karcinomu v oblasti dolního rtu je prognosticky lepší než v oblasti komisury a horního rtu. Při postižení spádových lymfatických uzlin přežití klesá na 35-55%. Protokol: Stadium T1, T2 N0: - chirugická excize, při pozitivních okrajích reexcize nebo radioterapie (vhodná brachyradioterapie); radioterapie (zevní radioterapie, brachyradioterapie nebo kombinace) při perineurální či vaskulární invazi. Stadium T3, T4 nebo N+: - chirurgická excize včetně stejnostranné případně oboustranné selektivní krční disekce a pooperační radioterapie; při pozitivních okrajích či extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie nebo kurativní radioterapie (zevní radioterapie +/- brachyterapie), při perzistenci tumoru je indikován záchranný chirurgický výkon - radiochemoterapie nebo samostatná radioterapie Nádory spodiny ústní Klinické postižení lymfatických uzlin u nádorů spodiny ústní je nacházeno asi u 40% případů (9-68% v závislosti na T stádiu), v dalších 20% se prokazuje okultní postižení. Primární spádovou lymfatickou oblastí jsou submandibulární uzliny, méně často subdigastrické, submentální a střední jugulární uzliny. U časných stádií onemocnění jsou alternativami chirurgická resekce a radikální raditerapie. Tradičně je u operabilních nálezů preferována Strana 7 (celkem 29)

8 chirurgická resekce. Součástí výkonu bývá i selektivní krční disekce (I., II. a III. skupina) - v závislosti na lokalizaci a velikosti nádoru, šíření, histologických vlastnostech, obvykle oboustranná. Primární radioterapie je léčebnou alternativou. Výhodou je využití intersticiální brachyterapie, samostatně či v kombinaci se zevním ozářením, u které byly popsány vynikající léčebné výsledky. Pokud nebyly spádové lymfatické uzliny zajištěny elektivní disekcí, doporučujeme kombinovanou formu radioterapie (zejména u T2 ložisek). Pro ozáření primárního tumoru (případně lůžka tumoru) lze jako formu boostu užít i ortovoltážní ozáření intraorálním tubusem. Pooperační radioterapie je indikována v následujících situacích: lokálně pokročilý nádor (T3- T4), těsné nebo pozitivní resekční okraje, přítomnost perineurálního šíření, angioinvaze, přítomnost uzlinových metastáz. U lokálně a/nebo regionálně pokročilých stádií je při pozitivních okrajích nebo extrakapsulárnímí uzlinovm šíření indikována pooperační radiochemoterapie, při ostatních rizikových faktorech je konkomitantní chemoterapie k zvážení. Neoperované lokálně a lokoregionálně pokročilé nádory jsou řešeny konkomitantní radiochemoterapií nebo radioterapií s alterovaným frakcionačním režimem, je-li pacient k léčbě únosný. Pětileté přežití u časných stádií karcinomu spodiny ústní dosahuje 60-80%, nádory invadující přes střední čáru nebo do jazyka mají horší prognózu (50-60%). Prognóza pokročilých stádií ve smyslu pětiletého přežití klesá na 20-50%, při postižení krčních uzlin na 20-25%. Nádory dásní Riziko nádorů dásní je poměrně časné prorůstání do kosti. Lymfatické šíření bývá zaznamenáno u % nádorů dolní dásně a % nádorů horní dásně, u pokročilých T4 stádií až u 70%. V obou případech jsou spádovými lymfatickými uzlinami submandibulární uzliny a dále jugulodigastrické uzliny. S výjimkou vysloveně povrchových nádorů, kdy lze upřednostnit zevní radioterapii, je standardním léčebným postupem radikální chirurgický výkon, dle rozsahu postižení a histopatologických rizikových faktorů s elektivní nebo kurativní krční disekcí. Invaze do kosti činí radikální radioterapii v léčbě těchto nádorů méně úspěšnou. Pokročilé nádory jsou obvykle řešeny postupem kombinovaným - chirurgickým výkonem s následnou pooperační radioterapií. Při pozitivních okrajích nebo extrakapsulárnímí uzlinovém šíření je indikována pooperační radiochemoterapie, při ostatních rizikových faktorech je konkomitantní chemoterapie k zvážení. U neoperovaných nádorů volíme konkomitantní chemoradioterapii nebo radioterapii s alterovaným frakcionačním režimem. Pětileté přežití u karcinomů dásní se stádiem klesá z 78% (stádium I) na 15% (stádium IV). Nádory retromolární oblasti Karcinomy retromolární oblasti je obvykle díky invazi nádoru do předního patrového oblouku obtížné odlišit od nádorů orofaryngu. Spádovou lymfatickou oblastí jsou subdigastrické uzliny, méně často submandibulární a horní jugulární uzliny. Incidence postižení uzlin v době diagnózy je kolem 30%. U časných stádií jsou alternativami radikální chirurgický výkon a radikální radioterapie. U lokálně a regionálně pokročilých nádorů přichází v úvahu, podobně jako u nádorů orofaryngu, konkomitantní chemoradioterapie nebo radioterapie s alterovaným režimem. Je-li zastižena invaze do kosti, je preferován radikální chirurgický výkon následovaný pooperační radioterapií. Strana 8 (celkem 29)

9 Karcinomy jazyka U nádorů jazyka je popisováno vysoké riziko postižení krčních uzlin (40-70% v závislosti na velikosti primárního tumoru a histologických rizikových faktorech), a to oboustranně. Nečastěji jsou postižené uzliny jugulodigastrické, submandibulární, submentální, střední jugulární a dolní jugulární (etáž II, Ib, Ia, III a IV v sestupném pořadí). Časná stádia mohou být léčena jak chirurgicky tak radioterapií. Chirurgická excize přichází v úvahu u T1 stádií, větší ložiska obvykle vyžadují větší výkon (parciální glosektomie, hemiglosektomie). U T2 nádorů by již standardně měla být indikována disekce krčních uzlin (supraomohyidní disekce), případně pooperační radioterapie. Pro malé nádory (T1), nejsou-li přítomny další rizikové faktory, je na některých pracovištích zvažována samostatná intersticiální brachyterapie. Obvykle ale preferujeme kombinovanou radioterapii - kombinaci zevní radioterapie a brachyterapie, kde zevní ozáření postihuje i spádovou lymfatickou oblast a intersticiální brachyterapie je použita jako boost na primární tumor. Není-li možné či vhodné boost provést brachyterapeuticky, je proveden zevním ozářením. Je-li volen primárně chirurgický výkon, pak indikace k pooperační radioterapii zahrnují: infiltrativní typ T1 a T2 stádia, T3 a T4 stádium, těsné nebo pozitivní okraje, angio/lymfangioinvaze, perineurální šíření, postižení krčních uzlin a neprovedená elektivní disekce krčních uzlin. Pokročilá stádia obvykle vyžadují kombinovaný přístup - chirurgický výkon a následně pooperační radioterapie. Inoperabilní stádia karcinomu jazyka obvykle léčíme zevní radioterapií s konkomitantním podáním chemoterapie (indikace chemoterapie s ohledem na biologický stav pacienta) Pětileté přežití časných stádií (I. a II. stádium) se pohybuje mezi 50-70%, u pokročilých stádií klesá na 15-30%. Nádory tvrdého patra Spinocelulární nádory tvrdého patra jsou poměrně vzácné, spíše se setkáváme s karcinomy vycházejících s drobných slinných žláz ve sliznicích tvrdého patra. Lymfatické šíření je zachyceno v méně než 10%. Nádory tvrdého patra jsou řešeny obvykle chirurgickým přístupem. Radioterapie je indikovaná pooperačně v případě nejasných, těsných nebo pozitivních okrajů, perineurální invaze a/nebo přítomnosti uzlinových metastáz. Technikou kurativní i pooperační radioterapie je obvykle technika dvou protilehlých bočných polí, v případě postižení krčních uzlin je indikována standardní technika postupného zmenšování polí, popsaná v obecné části. Nádory sliznice tváře Lymfatické šíření je nacházeno v 9-31% v závislosti na velikosti a histopatologických vlasnostech nádoru. Subklinické postižení je zachyceno v 15-30% klinicky negativních případů. Časná stádia T1, T2 mohou být stejně efektivně léčeny chirurgicky i radioterapií. U malých ložisek lze prostou excizí tumor radikálně odstranit. Větší T1 léze, nádory dosahující koutku ústního, exofytické a relativně povrchové nádory spíše ozařujeme. Do hloubky invadující T2 nádory je doporučeno resekovat. U malých nádorů bez rizikových faktorů lze z hlediska rizika lymfatického šíření krční uzliny pouze sledovat (riziko relapsu méně než 10%), avšak u Strana 9 (celkem 29)

10 větších a méně diferencovaných ložisek elektivně léčíme spádovou lymfatickou oblast stejnou modalitou, jakou léčíme primární tumor. Někteří autoři (Sieczka et al) doporučují pooperační radioterapii u všech nádorů bukální sliznice bez ohledu na T stádium a okraje. Pro samotné ozáření primárního tumoru nebo jeho lůžka může být zvolena intersticiální brachyterapie, intraorální tubus, ozáření elektrony nebo konvenční zevní ozáření (případně konformní radioterapie) - závisí na zkušenostech a zvyklostech pracoviště. U standardní a konformní radioterapie je vhodné ozařovat ze dvou polí (obvykle předozadní a bočné pole) s klíny, je tak umožněno šetření dalších sliznic. Lokálně pokročilé nádory obvykle vyžadují chirurgickou léčbu s ipsilaterální krční disekcí a obvykle pooperační radioterapii. Pokud není indikován radikální operační výkon, volíme konkomitantní radiochemoterapii. 5-leté přežití pro časná stádia se pohybuje mezi 65-75%, při pokročilosti onemocnění klesá na 20-30%. Protokol: Stadium T1, T2 N0: - radioterapie (zevní radioterapie, brachyradioterapie nebo kombinace) - chirugická excize, při pozitivních okrajích je indikována reexcize nebo radioterapie (vhodná brachyradioterapie). Stadium T3, T4 nebo N+ operabilní: - chirurgická excize primárního nádoru s rekonstrukcí, včetně stejnostranné případně druhostranné selektivní krční disekce s pooperační radioterapií nebo radiochemoterapií; při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, v případě pt4, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je radiochemoterapie možná; u případů T3 N0 s negativními okraji a bez perineurálního šíření, angioinvaze a lymfangioinvaze je v individuálních případech připuštěn postup bez pooperační radioterapie. Inoperabilní nádory: - radiochemoterapie - radioterapie s alterovaným frakcionačním schématem - neoadjuvantní chemoterapie s následnou radiochemoterapií - radioterapie v kombinaci s anti-egfr léčbou - samostatná radioterapie - paliativní postupy Strana 10 (celkem 29)

11 3. Nádory orofaryngu V orofaryngu rozlišujeme následující sublokalizace: kořen jazyka a valecullae epiglotticae, tonsilární oblast - tonsily, fossae tonsilares, patrové oblouky a glossotonzilární rýhy, zadní stěnu orofaryngu a měkké patro. TNM klinická klasifikace T Primární nádor T1 nádor 2 cm a méně v největším rozměru T2 nádor větší než 2 cm, ne více než 4 cm v největším rozměru, nebo postihující ling. plochu epiglotis T3 nádor větší než 4 cm v největším rozměru T4a nádor postihuje některou ze struktur: hrtan, hluboké/extraglossální svaly jazyka (mm. genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, styloglossus), m. pterygoideus medialis, tvrdé patro, dolní čelist T4b nádor postihuje některou ze struktur: m. pterygoideus lateralis, ploténky výběžku klínovitého, laterální část nazofaryngu, bazi lební, nebo obrůstá a. carotis N Regionální mízní uzliny (Regionálními mízními uzlinami jsou mízní uzliny krční) NX regionální mízní uzliny nelze zhodnotit N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy N1 metastáza v jediné mízní uzlině, 3 cm nebo méně v největším rozměru N2a metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6cm v největším rozměru N2b metastázy ve vícero stejnostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N2c metastázy v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N3 metastázy v mízní uzlině (uzlinách) větší než 6 cm v největším rozměru Pozn. Mízní uzliny ve střední čáře se považují za stejnostranné. M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 Nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy ptnm patologické klasifikace Kategorie pt, pn, pm odpovídají kategoriím T, N, M pn - Histologické vyšetření vzorků ze selektivní krční disekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření vzorků z radikální nebo modifikované radikální krční disekce má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin Primární spádová lymfatická oblast orofaryngu zahrnuje skupinu II-IV a retrofaryngeální uzliny, přechází li nádor na oblast dutiny ústní dochází k postižení i skupiny Ib, případně Ia. Nádory sublokalit ve střední čáře (měkké patro, zadní stěna orofaryngu, kořen jazyka) postihují uzliny oboustranně, nicméně riziko druhostranného šíření je i z tonsilární oblasti, zvláště je-li postižená stejnostranná uzlinová oblast. Riziko přítomnosti metastatického Strana 11 (celkem 29)

12 uzlinového postižení v závislosti na lokalitě a velikosti primárního tumoru je 15-75% (nejrizikovější jsou nádory fossa tonsillaris a kořene jazyka). Časná stádia karcinomu orofaryngu lze obvykle řešit primárním chirurgickým výkonem nebo primární radioterapií. Volba postupu je ovlivňována lokalizací a rozsahem nádoru, histopatologickými vlastnostmi nádoru, stavem pacienta a jeho preferencemi. Chirurgický výkon je vhodné indikovat, je-li předpoklad dobrého funkčního výsledku při zachování radikality výkonu. To se týká povrchových nádorů T1 N0 měkkého patra, kde lze provést lokální excizi nádoru nebo T1-T2 N0 karcinomů tonsil, kde je možná prostá tonsilektomie orálním přístupem. Součástí chirurgického výkonu by měla být elektivní krční disekce. V ostatních případech s ohledem na funkční výsledek a budoucí kvalitu života je možné preferovat radikální radioterapii. Indikace primární radioterapie je vhodná i z důvodů vyššího rizika subklinického postižení krčních uzlin, které je důvodem indikace radioterapie pooperačně. U lokálně pokročilých stádií T3-T4 nebo N+ je možností kombinace radioterapie s chemoterapií, případně radioterapie s alterovaným frakcionačním režimem (při kontraindikaci chemoterapie). Chirurgický výkon je ponechán jako záchranná léčba. Alternativou je radikální chirurgický výkon s disekcí krčních uzlin a s pooperační radioterapií, chirurgický přístup by však neměl pacienta výrazně mutilovat. U nádorů invadujících do kosti (předpokládaná větší radiorezistence) je naopak vhodnější kombinace operačního výkonu (s resekcí mandibuly) s pooperační radioterapií. U karcinomů N2-3 po proběhlé radikální radioterapii, kdy někteří autoři doporučují standardně disekci krčních uzlin, doporučujeme observaci a indikaci disekce v případě reziduální choroby či relapsu. Podle velikosti tumoru, lokality a dalších prognostických faktorů ozařujeme i oboustrannou spádovou lymfatickou oblast. Výjimkou mohou být malé nádory tonsilární oblasti bez klinického postižení uzlin. Zde je ke zvážení elektivní ozáření pouze stejnostranných uzlin. Prognóza ve smyslu pětiletého přežití se klesá z 60-90% u časných stádií na 10-40% u stádií pokročilých. Protokol: Stadium T1, T2 N0: - samostatná radioterapie - chirugická excize včetně stejnostranné případně druhostranné selektivní krční disekce; při pozitivních nebo těsných okrajích je indikována radioterapie. Stadium T3, T4 nebo N+ operabilní: - chirugická resekce včetně stejnostranné případně oboustranné selektivní krční disekce s pooperační radioterapií nebo radiochemoterapií; při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, v případě pt4, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je radiochemoterapie možná Inoperabilní nádory: - radiochemoterapie - radioterapie s alterovaným frakcionačním schématem - neoadjuvantní chemoterapie s následnou radiochemoterapií - radioterapie v kombinaci s anti-egfr léčbou - samostatná radioterapie - paliativní postupy Strana 12 (celkem 29)

13 4. Nádory hypofaryngu V hypofaryngu rozlišujeme následující sublokality: - Postkrikoidní oblast - Sinus pyriformis (nejčastější lokalita nádorového postižení v hypofaryngu.) - Zadní stěna hypofaryngu TNM klinická klasifikace T Primární nádor T1 Nádor je omezen na jednu sublokalizaci hypofaryngu a má 2 cm a méně v největším rozměru T2 Nádor postihuje více než jednu sublokalizaci hypofaryngu či okolní struktuy nebo měří více než 2cm, ale ne více než 4 cm v největším rozměru, bez fixace hemilaryngu T3 Nádor větší než 4 cm v největším rozměru nebo s fixací hemilaryngu T4a nádor postihuje některou ze struktur: chrupavku štítnou/prsténcovou, jazylku, štítnou žlázu, jícen, centrální část měkkých tkání (prelaryngeální páskové svaly a podkožní tuk) T4b: nádor postihuje některou ze struktur: prevertebrální fascii, obrůstá a. carotis nebo postihuje struktury mediastina N Regionální mízní uzliny (Regionálními mízními uzlinami jsou mízní uzliny krční) NX regionální mízní uzliny nelze zhodnotit N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy N1 metastáza v jediné mízní uzlině, 3 cm nebo méně v největším rozměru N2a metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6cm v největším rozměru N2b metastázy ve vícero stejnostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N2c metastázy v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N3 metastázy v mízní uzlině (uzlinách) větší než 6 cm v největším rozměru Pozn. Mízní uzliny ve střední čáře se považují za stejnostranné. M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy ptnm patologické klasifikace Kategorie pt, pn, pm odpovídají kategoriím T, N, M pn - Histologické vyšetření vzorků ze selektivní krční disekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření vzorků z radikální nebo modifikované radikální krční disekce má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin Nádory hypofaryngu na sebe upozorní obvykle v pokročilých stádiích, časté je lymfatické metastázování. Klinické postižení uzlin má až 75% pacientů s karcinomem pyriformního sinu, Strana 13 (celkem 29)

14 40-60% pacientů s karcinomem zadní stěny hypofaryngu a % pacientů s karcinomem postkrikoidní oblasti. Subklinické postižení uzlin je nalézáno až u 2/3 původně klinicky N0 pacientů. Spádová lymfatická oblast hypofaryngu je rozsáhlá. V nejvyšším riziku jsou uzliny II-IV oblasti a uzliny retrofaryngeální. Retrofaryngeální uzliny mohou být postiženy i při negativním nálezu v jugulárních uzlinách (na rozdíl od dalších nádorů ORL oblasti s výjimkou nazofaryngeálního karcinomu). Nádory postkrikoidní oblasti mohou metastázovat do pre- a paratracheálních uzlin. Součástí adekvátního chirurgického výkonu je obvykle totální laryngektomie. Pouze u časných stádií (T1 a exofytických T2) faryngoepiglotické řasy a mediální stěny pyriformního sinu - bez šíření do apexu pyriformního sinu, bez postižení arytenoidů, při zachované hybnosti hlasivek, bez obstrukce dýchacích cest, při nefixovaných krčních uzlinách a při dobrých plicních funkcích přichází v úvahu parciální laryngofaryngektomie s ipsilaterální nebo bilaterální modifikovanou krční disekcí. Při izolovaném postižení laterální stěny pyriformního recesu přichází v úvahu pouze parciální faryngektomie. Tato situace však bývá raritní. K zvážení tedy ve většině operabilních stádiích bývá larynx záchovný postup ve formě konkomitantní radiochemoterapie s případným chirurgickým výkonem jako záchrannou léčbou. V případě primární operace je pooperační radioterapie je indikována od stádia T2, v případě těsnosti či pozitivity resekčních okrajů, pozitivity uzlin, při prokázané angio/lymfangioinvazi či perineurálním šíření. Při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, v případě pt4, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je konkomitantní radiochemoterapie možná. U pokročilých stádií inoperabilních karcinomu hypofaryngu volíme konkomitantní radiochemoterapii Alternativou je radioterapie s alterovaným frakcionačním režimem, konkomitantní podávání anti EGFR léčby, případně neoadjuvantní CHT. Pětileté přežití u pacientů s karcinomy hypofaryngu se pohybuje mezi 20-40%, o něco horší výsledky mají karcinomy zadní stěny hypofaryngu Protokol: Stadium T1, T2 N0 nevyžadující totální laryngektomii (vzácně): - chirurgický zákrok parciální faryngektomie + parciální laryngektomie a stejnostranná, případně oboustranná krční disekce; při pozitivních okrajích, pt2, perineurálním šíření, angio- či lymfangioinvazi je indikována radioterapie, ev. radiochemoterapie - samostatná radioterapie, chirurgický zákrok jako záchranná léčba Stadium T1 N2-3 nebo T2-3 a jakékoliv N, operabilní, vyžadující totální laryngektomii: - radiochemoterapie, v případě rezidua po konzervativní léčbě je indikován chirurgický zákrok jako záchranná léčba totální laryngektomie s parciální faryngektomií, včetně oboustranné selektivní krční disekce, - totální laryngektomie s parciální faryngektomií, včetně oboustranné selektivní krční disekce, pooperační radioterapie nebo radiochemoterapie; při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, v případě lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je radiochemoterapie možná Stadium T4 a jakékoliv N, operabilní: - totální laryngektomie s parciální faryngektomií včetně oboustranné selektivní krční disekce a pooperační radioterapie nebo radiochemoterapie; při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, v případě pt4, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je radiochemoterapie možná Strana 14 (celkem 29)

15 - radiochemoterapie, v případě rezidua je indikován chirurgický zákrok jako záchranná léčba. Inoperabilní nádory: - radiochemoterapie - radioterapie s alterovaným frakcionačním schématem - neoadjuvantní chemoterapie s následnou radiochemoterapií - radioterapie v kombinaci s anti-egfr léčbou - samostatná radioterapie - paliativní postupy 5. Nádory laryngu V laryngu se rozlišují tři lokality: supraglotická oblast, oblast hlasivek a subglotická oblast. Karcinomy těchto oblastí se liší zejména lymfatickým šíření a způsobem léčby. TNM klinická klasifikace Supraglottis T Primární nádor T1 Nádor je omezen na jednu sublokalizaci supraglottis s normální pohyblivostí hlasivek T2 Nádor postihuje sliznici více než jedné přilehlé sublokalizace supraglottis nebo glottis či oblast mimo supraglottis (např. sliznici kořene jazyka, valekuly, mediální stěnu pyriformního sinu) bez fixace laryngu T3 Nádor je omezen na larynx, s fixací hlasivky a/nebo postihuje jakoukoliv z následujících struktur: postkrikoidní oblast, preepiglottická tkáň, paraglotický prostor, a/nebo vnitřní vrstvu štítné chrupavky T4a Nádor prorůstá chrupavkou štítnou nebo postihuje tkáně mimo larynx, např. tracheu, měkké tkáně krku včetně hlubokých/extraglossálních svalů jazyka (mm. genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, styloglossus), páskové svaly, štítnici, jícen T4b Nádor postihuje prevertebrální prostor, struktury mediastina nebo obrůstá a. carotis Glottis T Primární nádor T1 Nádor je omezen na hlasivky (může postihovat přední nebo zadní komisuru) s jejich normální pohyblivostí T1a - Nádor je omezen na jednu hlasivku T1b - Nádor postihuje obě hlasivky T2 Nádor se šíří na supraglottis a/nebo subglottis a/nebo je narušena pohyblivost hlasivek T3 Nádor je omezen na larynx s fixací hlasivek a/nebo postihuje paraglotický prostor a/nebo s menší erozí/narušením chrupavky štítné (např. vnitřní povrchové vrstvy) T4a Nádor prorůstá chrupavkou štítnou nebo postihuje tkáně mimo larynx, např. tracheu, měkké tkáně krku včetně hlubokých/extraglossálních svalů jazyka (mm. genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, styloglossus), páskové svaly, štítnici, jícen T4b Nádor postihuje prevertebrální prostor, struktury mediastina nebo obrůstá a. carotis Strana 15 (celkem 29)

16 Subglottis T Primární nádor T1 Nádor je omezen na subglottis T2 Nádor se šíří na jednu nebo obě hlasivky s jejich normální pohyblivostí T3 Nádor je omezen na larynx s fixací hlasivek T4a Nádor prorůstá chrupavkou prstencovou nebo štítnou a/nebo postihuje tkáně mimo larynx, např. tracheu, měkké tkáně krku včetně hlubokých/extraglossálních svalů jazyka (mm. genioglossus, hyoglossus, palatoglossus, styloglossus), páskové svaly, štítnici, jícen T4b Nádor postihuje prevertebrální prostor, struktury mediastina nebo obrůstá a. carotis N Regionální mízní uzliny (Regionálními mízními uzlinami jsou mízní uzliny krční) NX regionální mízní uzliny nelze zhodnotit N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy N1 metastáza v jediné mízní uzlině, 3 cm nebo méně v největším rozměru N2a metastáza v jedné stejnostranné mízní uzlině větší než 3 cm, ne však více než 6cm v největším rozměru N2b metastázy ve vícero stejnostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N2c metastázy v oboustranných či druhostranných mízních uzlinách, žádná není větší než 6 cm v největším rozměru N3 metastázy v mízní uzlině (uzlinách) větší než 6 cm v největším rozměru Pozn. Mízní uzliny ve střední čáře se považují za stejnostranné. M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy ptnm patologické klasifikace Kategorie pt, pn, pm odpovídají kategoriím T, N, M pn - Histologické vyšetření vzorků ze selektivní krční disekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření vzorků z radikální nebo modifikované radikální krční disekce má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin Supraglotická oblast Proti karcinomům hlasivek bývají supraglotické karcinomy agresivnější, hůře diferencované, mají větší tendenci k lymfatickému šíření. Riziko klinického postižení je 25-50% a okultního postižení dalších 15-20%. Spádovou lymfatickou oblastí jsou zejména horní a střední jugulární uzliny, dále dolní jugulární uzliny (oblast II, III a IV), časté je bilaterální postižení. U časných stádií jsou alternativami chirurgický výkon - supraglottická laryngektomie s bilaterální krční disekcí, a radikální radioterapie s obdobnými léčebnými výsledky. U časného stádia T1 N0 a malými nádory T2 N0 se preferuje radioterapie. Supraglotická laryngektomie s oboustrannou krční disekcí je preferována u pacientů s větším T2 postižením a dobrými plicními funkcemi, alternativou je radioterapie s využitím alterovaného frakcionačního režimu. Supraglotická laryngektomie by neměla být provedena při fixaci arytenoidů, oboustranném postižení arytenoidů, postižení apexu pyriformního sinu, invazi do štítné nebo Strana 16 (celkem 29)

17 prsténcové chrupavky, postižení postkrikoidního prostoru, šíření do glottis, rozsáhlém postižení kořene jazyka a u pacientů s chronickým plicním postižením. T3 stádium - před totální laryngektomií se dává přednost radikální radiochemoterapii, jako alternativu lze použít radioterapii s využitím alterovaného frakcionačního režimu, totální laryngektomie je ponechána jako záchranná léčbu. Výsledky celkového přežívání jsou srovnatelné, ovšem larynx záchovný postup nabízí zachování laryngu u více než 60% případů, což úzce souvisí s lepší kvalitou života. U stádia T4 (zejména při invazi do chrupavky) naopak indikujeme spíše totální laryngektomii s pooperační radioterapií, radikální radiochemoterapii či radioterapii s akcelerovaným režimem bereme jako druhou volbu. Indikacemi k pooperační radioterapii jsou těsné nebo pozitivní okraje, šíření nádoru do chrupavky nebo měkkých tkání krku, perineurální invaze, uzlinové postižení, případně neprovedení adekvátní oboustranné krční disekce. Cílový objem objem zahrnuje u časných stádií (T1-T2 N0) oblast primárního tumoru s minimálním bezpečnostním lemem 2-3 cm a oboustranné horní, střední a dolní jugulární uzliny (skupiny II, III a IV). U lokálně a lokoregionálně pokročilých nádorů (T3-T4 N0, TX N+) je nutné do cílového objemu zakreslit kromě primárního tumoru s lemem všechny krční uzlinové sklupiny oboustranně, je-li zaznamenáno subglotické šíření nádoru, je ke zvážení kromě pretracheálních uzlin i ozařování horních mediastinálních uzlin. Cílový objem pro boost obsahuje GTV (primární tumor i lymfadenopatie) s minimálně 1-2 cm lemem. Cílový objem při pooperační radioterapii zahrnuje oblast lůžka primárního nádoru, krční uzliny a oblast tracheostomatu. Pro zakreslování objemů platí stejná pravidla jako při kurativní radioterapii. Indikace k ozařování tracheostomatu jsou subglottická propagace, akutně provedená tracheostomie, propagace nádoru do měkkých tkání krku včetně extrakapsulárního šíření z uzliny, těsný nebo pozitivní okraj v oblasti trachey, operační jizva zasahující k tracheostomatu. Prognóza supraglotických karcinomů v časných stádiích ve smyslu pětiletého přežití je 80-85%, v pokročilých stádií přežití klesá na 30-50%. Protokol: Stadium T1-2 N0, nevyžadující totální laryngektomii: - samostatná radioterapie; - parciální laryngektomie nebo endoskopické odstranění tumoru včetně jednostranné nebo oboustranné selektivní krční disekce; v případě postižení uzlin, lymfangio-, angioinvaze nebo perineurálního šíření je indikována radioterapie, případně radiochemoterapie; v případě pozitivních okrajů nebo extrakapsulárního šíření je indikována pooperační radiochemoterapie. Stadium T3 a jakékoliv N, operabilní: - radiochemoterapie, v případě rezidua tumoru je po konzervativní léčbě indikován chirurgický zákrok jako záchranná léčba - parciální nebo totální laryngektomie včetně jednostranné nebo oboustranné selektivní krční disekce a pooperační radioterapie nebo radiochemoterapie o Stadium T3 N0 bez lymfangio- a angioinvaze a perineurálního šíření, negativní okraje: pooperační sledování. o Stadium T3 N+ nebo lymfangio-, angioinvaze nebo perineurální šíření: pooperační radioterapie, případně radiochemoterapie. o Pozitivní okraje nebo extrakapsulární šíření: pooperační radiochemoterapie,. Stadium T4 a jakékoliv N, operabilní: - totální laryngektomie včetně ipsilaterální thyreoidektomie a jednostranné nebo oboustranné selektivní krční disekce s pooperační radioterapií nebo radiochemoterapií; při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, Strana 17 (celkem 29)

18 v případě pt4, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je radiochemoterapie možná - alternativou je radiochemoterapie, v případě rezidua či recidivy chirurgický zákrok jako záchranná léčba Inoperabilní nádory: - radiochemoterapie - radioterapie s alterovaným frakcionačním schématem - neoadjuvantní chemoterapie s následnou radiochemoterapií - radioterapie v kombinaci s anti-egfr léčbou - samostatná radioterapie - paliativní postupy Glotis Karcinomy hlasivek na sebe upozorní poměrně časně vznikem chrapotu. Navíc hlasové vazy nejsou lymfaticky drenovány, proto riziko lymfatických metastáz u časných stádií (T1-T2) je minimální (do 2%). Prognóza časných stádií karcinomů hlasivek je velmi dobrá (pětileté přežívání 80-90%). U pokročilých nádorů riziko lymfatického šíření narůstá na 20-30%, prognóza je pak znatelně horší. U časných stádií (T1, T2 N0) je možností endoskopické odstranění nádoru, parciální laryngektomie nebo samostatná radikální radioterapie pouze na larynx. V případě T3 nádorů je doporučována konkomitantní radiochemoterapie, event. radioterapie s alternativním frakcionačním režimem jako larynx záchovná léčba (stejně jako u karcinomů supraglotické oblasti), s elektivním ozařováním krčních uzlin u N0 resp. radikálním ozářením u N+, alternativou je totální laryngektomie s elektivní disekcí krčních uzlin. Za standard u lokálně pokročilého T4 onemocnění je považována totální laryngektomie s elektivní krční disekcí a s následnou pooperační radioterapií. Pravidla pro pooperační radioterapii jsou analogické jako u supraglotické lokalizace. Pro časná stádia karcinomu hlasivek je obvykle volena technika dvou bočných polí na oblast laryngu s využitím klínů pro kompenzaci tvaru krku. Cílový objem zahrnuje celý larynx při šetření suprahyoidní epiglottis. Horní hranicí objemu je u T1 vrchol chrupavky štítné, u T2 se supraglotickou propagací výše, přední okraj objemu - 1 cm před larynx, zadní okraj objemu - okraj obratlových těl, dolní okraj - dolní okraj chrupavky prstencové, u nádorů T2 se subglotickou propagací níže. Pro lokálně a regionálně pokročilá stádia je indikováno ozáření oboustranných krčních uzlin. Pětileté přežití pacientů s časnými karcinomy hlasivek je 85-95% pro T1 stádia a 75-85% pro T2 stádia. Larynx záchovný postup u pokročilých stádií bez postižení lymfatických uzlin nabízí zachování laryngu v 60-70% při dlouhodobém přežívání 50-55%. U inoperabilních pokročilých stádií pětileté přežití klesá na 30-35%. Protokol: Stadium T1-2 N0: - endoskopické odstranění tumoru - parciální laryngektomie - samostatná radioterapie (larynx) Stadium T3 a jakékoliv N, operabilní: - radiochemoterapie, v případě rezidua po konzervativní léčbě je indikován chirurgický zákrok jako záchranná léčba - laryngektomie včetně jednostranné nebo oboustranné selektivní krční disekce s pooperační radioterapií nebo radiochemoterapií Strana 18 (celkem 29)

19 o Stadium T3 N0 bez lymfangio- a angioinvaze a perineurálního šíření, negativní okraje: pooperační sledování. o Stadium T3 N+ nebo lymfangio-, angioinvaze nebo perineurální šíření: pooperanční radioterapie, případně radiochemoterapie. o Pozitivní okraje nebo extrakapsulární šíření: pooperační radiochemoterapie. Stadium T4 a jakékoliv N, operabilní: - laryngektomie včetně ipsilaterální thyreoidektomie a jednostranné nebo oboustranné selektivní krční disekce s pooperační radioterapií nebo radiochemoterapií; při pozitivních okrajích a extrakapsulárním šíření je indikována radiochemoterapie, v případě pt4, lymfangioinvaze, angioinvaze, perineurálního šíření a vícečetného uzlinového postižení je radiochemoterapie možná - radiochemoterapie, v případě rezidua po konzervativní léčbě je indikován chirurgický zákrok jako záchranná léčba. Inoperabilní nádory: - radiochemoterapie - radioterapie s alterovaným frakcionačním schématem - neoadjuvantní chemoterapie s následnou radiochemoterapií - radioterapie v kombinaci s anti-egfr léčbou - samostatná radioterapie - paliativní postupy Subglotická oblast Původní subglotické nádory jsou poměrně vzácné. Vzhledem k pozdní symptomatologii je obvyklý nález pokročilého nádoru v době diagnózy. Lymfatické šíření je časté (kolem 20-30%), nádory obvykle metastázují do dolních jugulárních a pretracheálních uzlin (oblast IV a VI), postižené však mohou být i paratracheální uzliny v horním mediastinu. Tradičním léčebným postupem je chirurgický výkon - totální laryngektomie s bilaterální krční disekcí a obvykle i pooperační radioterapie. Do cílového objemu je doporučeno zahrnout i horní mediastinální uzliny. Volba techniky je zde individuální. Protokol (pro pokročilá stádia): Operabilní: - chirurgická resekce s pooperační radioterapií či radiochemoterapií - radiochemoterapie. Inoperabilní: - radiochemoterapie. Strana 19 (celkem 29)

20 6. Nádory nazofaryngu TNM klasifikace T Primární nádor T1 nádor je omezen na nazofarynx T2 nádor se šíří do měkkých tkání T2a nádor se šíří do orofaryngu a/nebo nosní dutiny, bez parafaryngeálního šíření T2b nádor s parafaryngeálním šířením T3 T4 nádor postihuje kostní struktury a/nebo paranazální dutiny nádor se šíří intrakraniálně a/nebo s postižením hlavových nervů, fossa infratemporalis, hypofaryngu, orbity Pozn.: jako parafaryngeální šíření se označuje infiltrace nádoru posterolaterálně mimo faryngobazilární fascii. N Regionální mízní uzliny (Regionálními mízními uzlinami jsou mízní uzliny krční) NX regionální mízní uzliny nelze zhodnotit N0 v regionálních mízních uzlinách nejsou metastázy N1 jednostranné metastázy v mízní uzlině (uzlinách), a/nebo jednostranné či oboustranné metastázy v retrofaryngeálůních uzlinách, velikost 6 cm nebo méně v největším rozměru, nad fossa supraclavicularis N2 oboustranné metastázy v mízní uzlině (uzlinách), 6 cm nebo méně v největším rozměru, nad fossa supraclavicularis N3 mtastázy v mízní uzlině (uzlinách) N3a - větší než 6 cm v největším rozměru N3b - ve fossa supraclavicularis Pozn. Mízní uzliny ve střední čáře se považují za stejnostranné. Fossa supraclavicularis (maior) je trojúhelníkovitá oblast definovaná třemi body: 1. horním okrajem sternálního konce klavikuly, 2. horním okrajem laterálního konce klavikuly, 3. bodem, v němž krk přechází v rameno zahrnuje kaudální etáže IV a V v klasifikace podle Robbinse. M Vzdálené metastázy MX vzdálené metastázy nelze hodnotit M0 nejsou vzdálené metastázy M1 vzdálené metastázy ptnm patologické klasifikace Kategorie pt, pn, pm odpovídají kategoriím T, N, M pn Histologické vyšetření vzorků ze selektivní krční disekce má standardně zahrnovat 6 a více mízních uzlin. Histologické vyšetření vzorků z radikální nebo modifikované radikální krční disekce má standardně zahrnovat 10 a více mízních uzlin V nazofaryngu je bohatá lymfatická síť, zejména v oblasti stropu a zadní stěny. Obvyklé je lymfatické šíření do retrofaryngeálních a parafaryngeálních uzlin, přímé cesty mohou být i přímo do jugulodigastických a zadních krčních uzlin, dalším šířením mohou být zasaženy i střední a dolní krční uzliny. Lymfatické metastázy jsou zachyceny až u 90% pacientů. Proti Strana 20 (celkem 29)

TNM. UICC - International Union Against Cancer KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ. Sestavili L.H. Sobin a Ch. Wittekind. 6. vydání 2002 česká verze 2004

TNM. UICC - International Union Against Cancer KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ. Sestavili L.H. Sobin a Ch. Wittekind. 6. vydání 2002 česká verze 2004 UICC - International Union Against Cancer KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ Sestavili L.H. Sobin a Ch. Wittekind 6. vydání 2002 česká verze 2004 A JOHN WILEY & SONS, INC., PUBLICATION International Union

Více

TNM KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ. Sestavili L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz a Ch. Wittekind. 7. vydání 2009 česká verze 2011

TNM KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ. Sestavili L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz a Ch. Wittekind. 7. vydání 2009 česká verze 2011 UICC - International Union Against Cancer TNM KLASIFIKACE ZHOUBNÝCH NOVOTVARŮ Sestavili L.H. Sobin, M.K. Gospodarowicz a Ch. Wittekind 7. vydání 2009 česká verze 2011 A JOHN WILEY & SONS, LTD., PUBLICATION

Více

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které

Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které Teleradioterapie maligních nádorů trávicího ústrojí Prohlášení autora * * * Tuto práci předkládám k dispozici široké veřejnosti v podobě, ve které jsem ji zpracoval. Zvlášť přikládám Anatomické poznámky,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního

Protokol pro léčbu karcinomu hrdla děložního Ca corporis uteri Jiří Petera, Igor Sirák, Jiří Špaček 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 10 Přílohy:

Více

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 26 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍHO OŠETŘENÍ ZHOUBNÉHO ONEMOCNĚNÍ JÍCNU ODBORNÁ ČÁST PROSINEC 2011 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými odbornými společnostmi,

Více

Protokol pro léčbu karcinomu prsu

Protokol pro léčbu karcinomu prsu 1 Klinika onkologie a radioterapie FN Hradec Králové Platnost od: 2.1.2013 Dokument: standardní léčebný postup - verze 2013 Počet stran: 14 Přílohy: nejsou Protokol pro léčbu karcinomu prsu Schválili:

Více

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace

MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI. Platnost od 1. 3. 2015. 20. aktualizace 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace Platnost od 1. 3. 2015 MODRÁ KNIHA ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI 20. aktualizace 2015 Modrá kniha České onkologické společnosti Vydal: Masarykův

Více

Doporučené postupy v uroonkologii

Doporučené postupy v uroonkologii Doporučené postupy v uroonkologii Uroonkologická sekce ČUS ve spolupráci s ČOS připravila Doporučené postupy v uroonkologii, které všichni urologové a onkologové v nejbližší době obdrží poštou. Zhoubné

Více

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu.

C50. Karcinom prsu. Tabulka 4.: Nejdůležitější faktory modifikující základní celoživotní riziko onemocnění karcinomem prsu. KARCINOM PRSU Základní charakteristika onemocnění Karcinom prsu je druhé nejčastější maligní onemocnění žen (diagnostikováno 4624 nových případů v roce 1998). V období 1989-1998 stoupla jeho incidence

Více

Národní onkologický registr

Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS Národní onkologický registr 010_20140101 Pokyny k obsahu datové struktury Národní onkologický registr Závazné pokyny NZIS 010_20140101 Tyto závazné pokyny vydal Ústav zdravotnických

Více

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín

Onkologické centrum J.G.Mendela Nový Jičín Sborník abstrakt a prezentací přednášek z lékařské konference pořádané pod záštitou Okresního sdružení České lékařské komory, Spolku lékařů České lékařské společnosti J.E.Purkyně a starosty města IX. Pařízkův

Více

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic

C34 C34 NSCLC. Nemalobuněčný karcinom plic NEMALOBUNĚČNÝ PLICNÍ KARCINOM Základní charakteristika onemocnění Karcinom plic je v ČR druhým nejčastějším zhoubným novotvarem u mužů a šestým u žen. V roce 1998 bylo nově diagnostikováno 6083 onemocnění.

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha KARCINOM PLIC prof. MUDr. Petr Zatloukal, CSc. Klinika pneumologie a hrudní chirurgie 3. LF UK, FN Na Bulovce a IPVZ, Praha V České republice je karcinom plic nejčastější příčinou úmrtí na zhoubný novotvar.

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc.

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu. Bc. Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Aspekty diagnostiky, léčby a mortality karcinomu pankreatu Bc. Kamila Felklová Diplomová práce 2009 1 2 3 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav radiologických metod Olga Baráthová Možnosti terapie karcinomu pankreatu Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Vlastislav Šrámek Olomouc

Více

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus

Karcinom plic. současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa. focus Karcinom plic současná léčebná strategie z pohledu pneumoonkologa Prof. MUDr. Vítězslav Kolek, DrSc. Univerzita Palackého v Olomouci, Lékařská fakulta a Fakultní nemocnice v Olomouci, Klinika plicních

Více

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL

MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL MANAGEMENT DIAGNOSTIKY A TERAPIE BRONCHOGENNÍHO KARCINOMU I. DÍL doc. MUDr. Miloš Pešek 1, CSc., MUDr. Jindřich Fínek 2, MUDr. Petr Mukenšnabl 3 1 Klinika nemocí plicních a tuberkulózy FN Plzeň 2 Radioterapeutické

Více

Kurz Onko-urologie I.

Kurz Onko-urologie I. Sborník přednášek Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od A do Z 5. dubna 2012 Kampus Masarykovy univerzity Brno Sborník Kurz Onko-urologie I. Karcinom ledviny a močového měchýře od

Více

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku

Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno Změna algoritmu léčby peritonzilárního abscesu v dětském věku Disertační práce řešitel: MUDr. Michaela Máchalová

Více

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE NÁDORY MOČOVÉHO MĚCHÝŘE doc. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D. Urologické oddělení, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha 1 Úvod Nádory močového měchýře se podle lokálního nálezu dělí na nádory

Více

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy

NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy NEMALOBUNĚČNÝ KARCINOM PLIC Nemalobuněčný karcinom (výskyt v %) Muži Ženy spinocelulární karcinom 40 20 prof. MUDr. Jana Skřičková, CSc., MUDr. Marcela Tomíšková, MUDr. Jana Kaplanová, Klinika nemocí plicních

Více

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce

Prevence a léčba karcinomu prsu Diplomová práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra antropologie a zdravovědy Bc. Zuzana Melichová II. ročník navazujícího magisterského studia Obor: Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické

Více

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ

2/2008 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE POVINNÁ MLČENLIVOST ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ POD ZÁŠTITOU ČESKÉ ONKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI ČLS JEP 2/2008 TÉMA: LÉČBA KARCINOMU PRSU KMENOVÉ BUŇKY A ONKOLOGIE C A S POVINNÁ

Více

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního

Český Krumlov. 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK. Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního XVII. JIHOČESKÉ ONKOLOGICKÉ DNY Český Krumlov 14. 16. října 2010 SBORNÍK PŘEDNÁŠEK Diagnostika a léčba nádorů vaječníku, čípku a těla děložního OBSAH 1 EPIDEMIOLOGIE, ETIOLOGIE, SCREENING, PATOLOGIE EPIDEMIOLOGIE

Více

Péče o nemocné po resekci jícnu

Péče o nemocné po resekci jícnu Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Péče o nemocné po resekci jícnu Bc. Jitka Dvořáková Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracoval/a samostatně. Veškeré literární prameny

Více

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře

Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Rakovina prostaty informace pro muže, jejich rodiny a lékaře Připraveno v ARCUS - ONKO CENTRUM, SEKCE KARCINOMU PROSTATY 1 Vážený a milý kliente, dovolte nám, abychom Vás v této brožůrce informovali o

Více

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY

VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví B 5345 Barbora Bacíková Studijní obor: Radiologický asistent 5345R010 VÝZNAM MAMOGRAFIE U CHOROB PRSNÍ ŽLÁZY Bakalářská práce

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2014 Eliška Háčková Caldová FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Ošetřovatelství B 5341 Eliška Háčková Caldová Studijní

Více

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ

DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ DIAGNOSTIKA A LÉÈBA KARCINOMU PLIC VE STÁØÍ J. SKØIÈKOVÁ, M. TOMÍŠKOVÁ, L. BABIÈKOVÁ, J. KAPLANOVÁ SOUHRN V celosvětovém měřítku zaujímá bronchogenní karcinom mezi diagnostikovanými onkologickými chorobami

Více

Rakovina prsu. Šárka Pekárková

Rakovina prsu. Šárka Pekárková Rakovina prsu Šárka Pekárková Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce Rakovina prsu je zjistit do jaké míry ženy dbají na prevenci karcinomu prsu. Práce se skládá ze dvou částí teoretické

Více