AMUNDI FUNDS Červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMUNDI FUNDS Červen 2011"

Transkript

1 AMUNDI FUNDS STATUT týkající se trvalé nabídky akcií společnosti AMUNDI FUNDS société d'investissement à capital variable (investiční společnost s variabilním kapitálem) Červen 2011

2 ii DŮLEŢITÉ INFORMACE V případě, ţe máte jakékoliv pochybnosti o obsahu tohoto Statutu, měli byste se poradit se svým bankovním manaţerem, makléřem, právním poradcem, účetním nebo jiným finančním poradcem. Před realizací jakékoliv investice je nezbytné pročíst a chápat tento Statut. Distribuce tohoto statutu (dále jen Statut ) a/nebo Formuláře ţádosti a nabídka Akcií jsou ze zákona realizovány v těch jurisdikcích, ve kterých je Fond oprávněn realizovat veřejnou distribuci. Povinností jakékoliv osoby, která je v drţení tohoto Statutu a/nebo Formuláře ţádosti, a jakékoliv osoby, která má zájem předloţit ţádost o Akcie dle tohoto Statutu, je informovat se o všech a veškerých platných zákonech a předpisech příslušných jurisdikcí, včetně jakýchkoliv platných devizových omezení nebo předpisů devizové kontroly a případných dopadů v oblasti zdanění v zemi státní příslušnosti, pobytu nebo bydliště dané osoby, a dále příslušné zákony a předpisy dodrţovat (viz rovněţ všechny dodatky k tomuto Statutu s dodatečnými informacemi pro Investory v příslušných jurisdikcích). Tento Statut nepředstavuje nabídku nebo akviziční ţádost v jakékoliv jurisdikci, ve které nejsou takovéto nabídky a/nebo akviziční ţádosti ze zákona povoleny, ve které není osoba předkládající danou nabídku a/nebo akviziční ţádost pro danou činnost řádně kvalifikována, ani se nejedná o nabídku a/nebo akviziční ţádost pro ţádné osoby/subjekty, kterým nelze ze zákona takovouto nabídku a/nebo akviziční ţádost předloţit či učinit. Akcie především nebyly registrovány dle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933 (ve znění pozdějších předpisů) a nebyly registrovány u komise Securities and Exchange Commission ani u komisí Securities Commission jednotlivých států. Fond dále nebyl registrován dle zákona o investičních společnostech z roku 1940 (ve znění pozdějších předpisů). Ve světle těchto okolností pak nemohou být Akcie přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo teritorií, drţav nebo území podléhajících jurisdikci USA, případně osobám nebo ve prospěch Osob USA (pro definici Osoby spojených států viz Úpis Akcií: Omezení úpisu ), pokud není Fond přesvědčen, ţe Akcie lze alokovat bez porušení zákonů Spojených států o cenných papírech. Akcie uvedené v tomto Statutu jsou nabízeny pouze na základě informací obsaţených v tomto Statutu a dále ve zprávách uvedených v tomto Statutu. V souvislosti se zde uvedenou nabídkou není ţádná osoba oprávněna poskytovat jakékoliv informace nebo činit jakákoliv prohlášení s výjimkou informací/prohlášení obsaţených v tomto Statutu, přičemţ jakýkoliv nákup ze strany jakékoliv osoby na základě prohlášení nebo informací neobsaţených v tomto Statutu/v rozporu s tímto Statutem bude realizován výhradně na nebezpečí kupujícího. Na základě diskrečního rozhodnutí Představenstva mohou být aktuálně nabízené Akcie Podfondů kotovány na Lucemburské burze, přičemţ bude podána přihláška pro Akcie všech budoucích Podfondů, pokud budou kotovány na Lucemburské burze v době jejich příslušného spuštění. Investoři by měli mít na paměti, ţe hodnota kapitálu a výnosy z jejich investic do Akcií mohou fluktuovat a ţe změny v kurzech jednotlivých měn mohou mít další dopad, coţ můţe způsobit pokles či růst jejich investice. V důsledku toho mohou Investoři při zpětném odkupu svých Akcií obdrţet částku, která bude vyšší nebo niţší neţ původně investovaná částka. Tímto investory informujeme, ţe jejich osobní údaje nebo informace poskytnuté ve Formuláři ţádosti nebo jinak poskytnuté Fondu či Fondem obdrţené při ţádosti (nebo v jiném čase), případně údaje o jejich akcionářském podílu, budou uchovány v digitální formě nebo jinak a zpracovávány v souladu s ustanovením lucemburského zákona z 2. srpna 2002 o ochraně údajů. V rozsahu, ve kterém je nezbytné, aby Fond sdílel dané informace s různými poskytovateli dat v rámci společností skupiny Crédit Agricole nebo mimo tuto skupinu Investoři povolují i toto vyuţití daných informací. Avšak někteří poskytovatelé sluţeb nacházející se mimo Evropskou unii mohou mít niţší standardy ochrany dat. Povolené vyuţití informací můţe zahrnovat uschování záznamů, zpracovávání příkazů a řešení vašich dotazů, případně poskytování informací o produktech a sluţbách Investorům. Ani Fond ani Spravující společnost nebudou poskytovat jakékoliv důvěrné informace o Investorech, pokud takováto povinnost nebude vyplývat ze zákona nebo jiných předpisů.

3 iii Další kopie tohoto Statutu, Zjednodušeného statutu jednotlivých Podfondů a Formuláře ţádosti je moţné s výhradou výše uvedených ustanovení získat u: AMUNDI FUNDS c/o Amundi Luxembourg S.A ( Amundi Luxembourg ) 5, allée Scheffer L-2520 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské Telefon: (352) (angličtina) (352) (francouzština) (352) (španělština) (352) (němčina) (352) (italština) (352) (holandština) Určených společností skupiny Crédit Agricole Group a jiných agentů pověřených k této činnosti ze strany Fondu (společně Autorizovaní agenti ). Ţádosti musí být realizovány na základě aktuálního Statutu spolu s poslední auditovanou výroční zprávou a poslední pololetní zprávou, pokud byla po datu výroční zprávy publikována.

4 iv REJSTŘÍK POJMŮ Následující rejstřík pojmů shrnuje určité termíny a odpovídající definice pouţívané v tomto statutu: Doplňkové investování Stanovy Sdruţení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) Asijsko-pacifický region Autorizovaný trh Pracovní den Den výpočtu CSSF Depozitář Den obchodování Dluhové nástroje Rozvojové země/rozvíjející se země Distributor Rozvíjející se Evropa Oprávněný stát Majetkové (akciové) nástroje Aţ 49 % čistých aktiv Podfondu. Stanovy Fondu - ve znění případných změn. Organizace zemí jihovýchodní Asie vytvořená za účelem podpory kulturního, ekonomického a politického rozvoje regionu. Organizace vznikla v roce 1967 na základě podpisu Bangkokské deklarace a zahrnovala následující země: Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko jako původní členové a dále Brunei Darussalam, Kambodţa, Lao PDR, Myanmar a Vietnam jako dodateční členové. Členské země Asijsko-pacifického hospodářského společenství (Austrálie, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Čína, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jiţní Korea, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua New Guinea, Peru, Filipíny, Rusko, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, USA a Vietnam). Trh ve smyslu článku 41 (1) a), b) a c) zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Jakýkoliv celý pracovní den v Lucembursku, kdy jsou banky otevřeny pro běţný provoz. Den, kdy jsou banky v Lucembursku otevřeny pro běţný provoz. Commission de Surveillance du Secteur Financier Regulatorní a dozorový úřad Fondu v Lucembursku. Depozitář Fondu, CACEIS Bank Luxembourg. Jakýkoliv Pracovní den, kdy jsou banky v Lucembursku a/nebo v jiných zemích otevřeny pro běţný provoz viz bod D. Časy obchodování části VI. Organizace akcií. Dluhopisy a nástroje peněţního trhu s fixní i variabilní úrokovou mírou. Všechny země s výjimkou následujících zemí (k datu tohoto Statutu): Japonsko, Singapur, Hongkong, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Vatikán, Kanada, USA, Austrálie a Nový Zéland. Osoby nebo subjekty čas od času řádně jmenované ze strany Spravující společnosti za účelem distribuce/zajištění distribuce Akcií. Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Černá Hora, Moldávie, Polsko, Litva, Rumunsko, Rusko, Společenství nezávislých států (SNS), Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina. Členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a jakákoliv země západní nebo východní Evropy, Afriky, Asie, Oceánie nebo Severní/Jiţní Ameriky. Cenné papíry nebo nástroje replikující majetek/akcie či z majetku/akcií vycházející, včetně akciových warrantů, práva na úpis, práva na akvizici či nákup, derivátů týkající se akcií/akciových indexů, pokud ekonomický dopad

5 v těchto nástrojů vychází výhradně z akcií, a dále depozitní certifikáty - ADR a GDR. Participační listy (P-Notes) představují deriváty, které jsou z této definice vyloučeny. Podfondy, které mají v úmyslu vyuţívat Participační listy, tuto skutečnost uvedou v rámci své investiční politiky. Členský stát EU Euroland Evropa Evropská země se zájmem konvergovat k Finanční rok Nevolně převoditelné měny Měny G10 Vysoce kvalitní dluhopis Investiční stupeň High Yield ISDA Korea Země Latinské Ameriky Členské státy Evropské unie: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království. Jakýkoliv členský stát Evropské monetární unie (EMU), tj. k datu tohoto Statutu: Rakousko, Irsko, Finsko, Řecko, Francie, Německo, Nizozemí, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Belgie, Kypr, Lucembursko, Malta a Slovensko (od 1. ledna 2009). Albánie, Andorra, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko a jeho závislá území, Estonsko, Evropská unie, Finsko, Francie a její závislá území, Německo, Řecko, Vatikán, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Černá Hora, Nizozemí a jeho závislá území, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Společenství nezávislých států (SNS), San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené království a jeho závislá území. Členský stát EU, jehoţ oficiální měnou není euro. Finanční (účetní) rok Fondu končí dne 30. června kaţdého roku. Chilské peso (CLP), kolumbijské peso (COP), ekvádorský sucre (ECS), indonéské rupie (IDR), srílanská rupie (LKR), malajský ringgit (MYR), nigerijská naira (NGN), peruánský nový sol (PEN), paraguayské guarani (PYG), súdánský dinár (SDD), venezuelský bolivar (VEB). Belgie, Francie, Nizozemí, Itálie a Německo (), Kanada (CAD), Japonsko (JPY), Švédsko (SEK), Švýcarsko (CHF), Spojené království (GBP) a Spojené státy (USD). Dluhopis investičního stupně. Ocenění rizik vyjádřené ve formě známky (ratingu) udělené příslušnou agenturou: cenné papíry s ratingem BBB- a vyšším (ze strany Standard & Poor s) a/nebo Baa (ze strany Moody s) vyjadřují podstatně niţší riziko a odpovídají třídě rizika Investiční stupeň. Cenné papíry s ratingem niţším neţ BBB- (ze strany Standard & Poor s) a/nebo Baa (ze strany Moody s) vyjadřují podstatně vyšší riziko a odpovídají třídě rizika High Yield Mezinárodní asociace swapů a derivátů představuje asociaci mezinárodního obchodu zastupující účastníky v rámci odvětví soukromě sjednávaných derivátů. Severní a Jiţní Korea Argentina, Chile, Kostarika, Mexiko Uruguay, Brazílie, Kolumbie, Panama, Dominikánská republika, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Ekvádor,

6 vi Guatemala, Nikaragua, Kuba, Honduras, Bolívie, Haiti. Spravující společnost MENA Nástroje peněţního trhu OECD Registrátor a převodní agent Akcie Podfond Převoditelné cenné papíry UCI UCITS Den oceňování Spravující společnost Fondu tj. Amundi Luxembourg S.A. (zkráceně pak Amundi Luxembourg ). Region Středního východu a Severní Afriky: Egypt, Jordán, Libanon, Omán, Katar, Kuvajt, Bahrajn, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tunisko a Maroko. Nástroje běţně obchodované na peněţním trhu, které jsou likvidní a jejichţ hodnotu lze kdykoliv přesně určit. Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj. Členskými zeměmi OECD jsou: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Jiţní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a USA. Činnosti v oblasti emise, zpětného odkupu, převodu a konverze Akcií budou zajišťovány ze strany společnosti CACEIS Bank Luxembourg. Akcie bez nominální hodnoty v některé ze tříd kapitálu Fondu. Specifické portfolio aktiv a pasiv v rámci Fondu s vlastní hodnou čistých aktiv, které je představováno zvláštní kategorií/kategoriemi akcií (dále jen Třída Akcií nebo Třídy Akcií ). Podfondy se především liší na základě své specifické investiční politiky a investičních cílů a/nebo na základě měny, ve které jsou denominovány. Akcie a jiné cenné papíry odpovídající akciím, dluhopisům a jiným dluhovým nástrojů, a dále jiné obchodovatelné cenné papíry, které jsou spojeny s právem na akvizici takovýchto převoditelných cenných papírů na základě úpisu nebo směny. Subjekt kolektivního investování. Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, který podléhá upravenou směrnicí Rady 85/6l1/EHS z 20. prosince Pracovní den s výjimkou dnů (v souvislosti s investicemi některého z Podfondů), kdy jsou burzy či jiné trhy, na kterých je obchodována podstatná část akcií příslušného Podfondu, uzavřeny, případně kdy jsou obchody na daných burzách/trzích omezeny či pozastaveny.

7 7 Obsah STRANA I. ŘÍZENÍ A SPRÁVA... 9 II. PRÁVNÍ FORMA III. STRUKTURA IV. SEZNAM PODFONDŮ V. INVESTIČNÍ CÍL A POLITIKA A. AKCIOVÉ PODFONDY B. DLUHOPISOVÉ PODFONDY D. PODFONDY ABSOLUTE RETURN E. PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU VI. ORGANIZACE AKCIÍ A. TŘÍDY AKCIÍ B. KATEGORIE AKCIÍ C. TYPY AKCIÍ D. ČASY OBCHODOVÁNÍ E. ZÁKAZ ČASOVÁNÍ TRHU F. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ VII. ÚPIS AKCIÍ A. POSTUP B. ZPŮSOBY ÚHRADY C. OMEZENÍ PRO ÚPIS VIII. PŘEVOD AKCIÍ A. POSTUP B. OBECNÉ INFORMACE IX. ZPĚTNÝ ODKUP AKCIÍ A. POSTUP B. OBECNÉ INFORMACE X. CENY AKCIÍ A. CENY B. INFORMACE O STANOVOVÁNÍ CEN XI. DIVIDENDOVÁ POLITIKA XII. POPLATKY A NÁKLADY A. POPLATKY ZA OBCHODOVÁNÍ B. ROČNÍ POPLATKY XIII. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU A SPRÁVY A. SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOST B. DEPOZITÁŘ C. ADMINISTRATIVNÍ AGENT D. REGISTRAČNÍ, PŘEVODNÍ A PLATEBNÍ AGENT E. INVESTIČNÍ MANAŢEŘI F. PODINVESTIČNÍ MANAŢEŘI G. MANDATÁŘ H. ZÁSTUPCE FONDU XIV. ÚČETNÍ ROK A AUDIT XV. VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ XVI. ZPRÁVY XVII. TRVÁNÍ A LIKVIDACE FONDU XVIII. ZDANĚNÍ A. ZDANĚNÍ FONDU V LUCEMBURSKU B. ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ V LUCEMBURSKU... 84

8 8 XIX. DODATEČNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DISTRIBUCE FONDU V ITÁLII XX. DALŠÍ INFORMACE A. INVESTIČNÍ PRAVOMOCI A OMEZENÍ B. DALŠÍ INVESTIČNÍ OMEZENÍ C. PODFONDY A AKCIE D. OCEŇOVÁNÍ E. OBECNÁ USTANOVENÍ XXI. DOKUMENTY DOSTUPNÉ K NAHLÉDNUTÍ PŘÍLOHA I : TŘÍDY AKCIÍ PŘÍLOHA II: ODMĚNA ZA VÝKONNOST PŘÍLOHA III: INVESTIČNÍ MANAŢEŘI A PODINVESTIČNÍ MANAŢEŘI

9 9 I. ŘÍZENÍ A SPRÁVA Sídlo 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk Spravující společnost Amundi Luxembourg S.A ( Amundi Luxembourg ) 5, allée Scheffer L-2520 Lucemburk Představenstvo Předseda Jean-Paul Mazoyer, Člen výboru pro generální řízení zodpovědný za vývoj Amundi Členové představenstva Bruno Calmettes, ústřední ředitel, marketing a správa majetku Banque de Gestion Privée Indosuez Olivier Chatain, ředitel privátního bankovnictví Crédit Agricole Luxembourg S.A., Lucemburk Etienne Clement, náměstek generálního ředitele, ředitel strategický marketing Amundi Michel Escalera, generální ředitel Amundi Iberia SGIIC S.A, Madrid Jean-François Pinçon, vedoucí rozvoje mezinárodního podnikání, Amundi, Paříţ Christine Moser, obchodní ředitel pro Francii Amundi, Paříţ Gabriele Tavazzani, vedoucí oddělení prodeje a marketing Amundi SGR S.p.A. Dominique Couasse, vedoucí marketingu Amundi Christophe Lhote, vedoucí marketingových produktů Crédit Agricole (Suisse) SA, Ţeneva Laurent Bertiau zástupce ředitele pro institucionální/externí distribuci, Amundi Generální manaţeři Guillaume Abel, vedoucí marketingu a rozvoje podnikání pro institucionální/externí distribuci Amundi, Paříţ Giorgio Gretter, generální manaţer Amundi Luxembourg S.A., Lucemburk Depozitář CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk

10 10 Registrační, převodní a platební agent CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk Administrativní agent Société Générale Securities Services Luxembourg 16, Boulevard Royal L-2449 Lucemburk Investiční manaţeři (pro seznam podfondů spravovaných jednotlivými investičními manaţery viz Příloha III) Amundi Hlavní sídlo 90, boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie Londýnská pobočka 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Spojené království Amundi Hong Kong Ltd , One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hongkong Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio Japonsko Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokio , Japonsko Amundi Investment Solutions 91-93, Boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie Amundi Alternative Investments, SAS 90, Boulevard Pasteur, F Paris Cedex 15 Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur TCW Investment Management Company, Inc. ( TCW ) 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, USA Podinvestiční manaţeři (pro seznam podfondů spravovaných jednotlivými podinvestičními manaţery viz Příloha III) Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur NH-CA Asset Management Co., Ltd od 1. září F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Soul, Korea Victory Capital Management Inc. 127, Public Square, 20 th Floor, Cleveland, OH , USA Auditor Fondu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'esch, L-1471 Lucemburk Právní poradce Linklaters Loesch

11 11 35, Avenue John F.Kennedy, PO Box 1107, L-1011 Lucemburk

12 II. PRÁVNÍ FORMA 12 Společnost AMUNDI FUNDS (dále jen Fond ) je organizována jako Société d'investissement à Capital Variable (dále jen SICAV ) dle zákonů Velkovévodství lucemburského. Fond původně Groupe Indosuez Funds FCP nezapsaný podílový investiční fond ( Fonds Commun de Placement ), vytvořený dne 18. července 1985, byl v souladu s článkem 110(2) zákona z 30. března 1988 o subjektech kolektivního investování dne 15. března 1999 transformován a přejmenován na GIF SICAV II. Transformační listina a Stanovy Fondu (dále jen Stanovy ) byly publikovány v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dne 28. dubna Název Fondu se následně změnil na GIF SICAV dne 1. prosince 1999, na CREDIT AGRICOLE FUNDS dne 8. prosince 2000, na CAAM FUNDS dne 1. července 2007 a na AMUNDI Funds dne 2. března Změny Stanov byly zveřejněny v rámci Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, a to dne 14. ledna 2000, dne 17. ledna 2001 a dne 13. června 2007 pro první tři změny názvu, a dále dne 3. dubna 2010 pro poslední změnu názvu. Poslední změna Stanov byla provedena dne 23. listopadu 2009 a zveřejněna v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dne 15. ledna Dne 22. listopadu 2004 byl Fond zahrnut do působnosti části I zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování (dále jen Zákon z roku 2002 ). Změny Stanov v tomto ohledu byly zveřejněny v rámci Mémorial dne 7. prosince Fond je registrován v obchodním rejstříku lucemburského obvodního soudu pod číslem B U tohoto soudu jsou rovněţ k nahlédnutí Stanovy, jejichţ kopii je moţné získat na vyţádání. Kapitál Fondu tvoří Akcie bez nominální hodnoty. Tento kapitál se vţdy rovná celkovým čistým aktivům Fondu. Oznámení notice légale vyţadované dle lucemburského práva v souvislosti se stávající nabídkou Akcií bylo podáno u registru lucemburského obvodního soudu. III. STRUKTURA Namísto toho, aby se Fond soustředil na určitý investiční cíl, rozdělil svá aktiva do různých Podfondů aktiv (jednotlivě Podfond ), přičemţ kaţdý Podfond investuje v rámci určitého trhu, skupiny trhů nebo sektoru, přičemţ kaţdý Podfond odpovídá určité třídě akcií (dále jen Akcie ) Fondu. Toto uspořádání Investorům (nebo jejich poradcům) umoţňuje zvolit si osobní investiční strategii prostřednictvím investic do skupiny určitých Podfondů dostupných v rámci Fondu. V souvislosti s měnícími se okolnostmi mohou Investoři přeuspořádat své investice, prostřednictvím pouhé změny vybraných Podfondů, do kterých investují, a to při minimálních nákladech. Podfondy, které jsou aktuálně nabízeny a dále popsány v části Investiční cíl a politika, jsou rozděleny do pěti hlavních skupin: Akciové Podfondy, Dluhopisové Podfondy, Indexované Podfondy, Podfondy Absolute Return a Podfondy Peněţního trhu. Přehled Podfondů je uveden na další straně. Pro kaţdý Podfond je Hodnota čistých aktiv ( NAV ) počítána v základní měně daného Podfondu. Kromě toho je pro určité třídy akcií NAV dostupná i v jiných měnách viz tabulka Třída akcií emitovaná Podfondy. NAV vypočítaná v různých měnách je ekvivalentem NAV v referenční měně přílušné třídy akcií, převedená platným kurzem.

13 13 IV. SEZNAM PODFONDŮ AMUNDI FUNDS AKCIOVÉ PODFONDY Globální, regionální, národní Podfondy Equity Euroland Value Equity Global Alpha Equity Japan CoreAlpha Equity Japan Target Equity US Concentrated Core Equity US Growth Equity US Multi Strategies Equity US Relative Value Gems World Equity Global Select Equity Japan Value Equity Euro Select Equity Europe Select PF menších společností/tematické PF Equity Euroland Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Equity Global Resources Equity Europe Restructuring Equity US Opportunities Equity Euroland Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Asijské PF/PF rozvijících se trhů Equity ASEAN Equity Asia ex Japan Equity Brazil Equity Emerging Europe Equity Emerging Internal Demand Equity Emerging World Equity Asia Pacific ex-japan Equity MENA Equity Greater China Equity India Equity India Infrastructure Equity Korea Equity Latin America Equity Thailand PF sociálně odpovědných investic Equity Global Aqua Equity Global Clean Planet DLUHOPISOVÉ PODFONDY Podfondy převoditelných dluhopisů Convertible Europe Convertible Global

14 14 Podfondy globálních dluhopisů Bond Global Corporate Podfondy Euro dluhopisů Bond Euro Aggregate Bond Euro Govies Bond Euro Corporate Euro Govies Bond Euro Inflation Podfondy High Yield dluhopisů Bond Euro High Yield Podfondy globálních dluhopisů a dluhů Bond US Opportunistic Core Plus Bond Europe Bond Global Aggregate Bond Global Bond Global Inflation Podfondy dluhů rozvíjejících se trhů Bond Converging Europe Bond Emerging Inflation Bond Global Emerging INDEXOVANÉ PODFONDY Podfondy indexovaných akcií Index Equity Euro Index Equity Europe Index Equity North America Index Equity Pacific Podfondy indexovaných dluhopisů Index Global Bond () Hedged GARANTOVANÉ/ZAJIŠTĚNÉ PODFONDY Podfond Absolute Forex Absolute Forex Podfond Absolute VaR Short Term Absolute VaR Short Term Podfondy Absolute VaR 2 Absolute VaR 2() Absolute VaR 2(USD) Podfondy Absolute VaR 4 Absolute VaR 4() Absolute VaR 4(USD) Podfondy Absolute Statistical Arbitrage Absolute Statistical Arbitrage Podfondy Absolute Forex Asia Pacific Absolute Forex Asia Pacific Podfondy Absolute High Yield Absolute High Yield Absolute Volatility Arbitrage Absolute Volatility Arbitrage

15 Podfondy Absolute Volatility Equities Absolute Volatility Euro Equities Absolute Volatility World Equities 15 Podfond Multimanagers Long/Short Equity Multimanagers Long/Short Equity Podfondy dynamické alokace aktiv Dynamic Asset Allocation PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU Money Market Euro Money Market USD

16 16 V. INVESTIČNÍ CÍL A POLITIKA Cílem Fondu je poskytnout Investorům přístup k celosvětové nabídce trhů prostřednictvím portfolia diverzifikovaných a mezinárodně zainventovaných Podfondů. Investiční politika Fondu určuje představenstvo Fondu (dále jen Představenstvo ) při zváţení politické, ekonomické, finanční nebo monetární situace panující v rámci vhodných trhů uvedených v tomto Statutu (dále jen Autorizované trhy ; viz Další informace: Investiční pravomoci a omezení ), do kterých mohou jednotlivé Podfondy investovat. Vysoké míry diverzifikace je dosaţeno prostřednictvím volby převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, případně jiných povolených aktiv, která nebudou geograficky či ekonomicky omezena, ani nebudou omezena z hlediska typu zvolených investic (s výjimkou omezení uvedených v části Další informace: Investiční pravomoci a omezení ). Podfondy jsou denominovány v měně země, ve které investují, nebo v měně, která nejlépe odráţí měnové portfolio Podfondů. Fond bude usilovat o minimalizaci kurzových rizik v rámci mezinárodně zainventovaných Podfondů, a to vyuţíváním povolených zajišťovacích nástrojů. Fond můţe rovněţ investovat do podílů investičních fondů a bankovních vkladů, a to za podmínek a limitů uvedených v části I Zákona z roku 2002 a v části Další informace: Investiční pravomoci a omezení. Fond můţe - za podmínek a limitů stanovených Zákonem z roku 2002, předpisy a administrativní praxí vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu za předpokladu, ţe takovéto techniky a nástroje jsou vyuţívány pouze pro účely zajištění a pro efektivní řízení portfolia, případně jako součást investiční strategie, pokud je to uvedeno v příslušné investiční politice daného Podfondu. Fond můţe rovněţ investovat do finančních derivátů v rámci limitů Zákona z roku 2002, Oběţníku CSSF č. 07/308 a jakýchkoliv relevantních lucemburských předpisů, ve znění pozdějších změn. Pákový efekt investic do určitých finančních derivátů a volatilita cen termínových kontraktů by zpravidla zvýšily riziko spojené s investicemi do Akcií Fondu neţ v případě konvenčních investičních politik. Obecně lze pak říci, ţe dle investičního spektra a typu zvoleného řízení můţe akvizice Akcií vystavit Investory určitým rizikům v rámci níţe uvedených: Kurzové riziko Kaţdý Podfond můţe v souladu s příslušnými pravidly a omezeními investovat do aktiv a nástrojů vyjádřených v jiných měnách, neţ je základní měna Podfondu, coţ následně vede k nebezpečí změny měnového kurzu. Pro Podfondy, které implementují systematické zajištění, můţe v důsledku nedokonalého zajištění existovat zbytkové kurzové riziko. Kreditní/úvěrové riziko Jedná se o nebezpečí, ţe emitent cenných papírů s fixním výnosem drţených ze strany Podfondu nesplní svůj závazek a Podfond tak nezíská zpět svou investici. Riziko řízení a investiční strategie Podfondy se mohou snaţit o výkonnost na základě vyhotovování prognóz o vývoji určitých trhů v porovnání s jinými, a to prostřednictvím arbitráţních strategií. Tato očekávání mohou být chybná a mohou způsobit niţší výkonnost, neţ je cílem řízení. Riziko likvidity Podfond se můţe potýkat s obtíţemi při úhradě prostředků za zpětné odkupy v rámci časové lhůty stanovené v tomto Statutu, a to především v důsledku neobvyklých trţních podmínek nebo neobvykle vysokého objemu ţádosti o zpětný odkup. Trţní riziko Hodnota investic Podfondů by se mohla sníţit v důsledku pohybů na finančních trzích. Riziko malých a středních společností Investice do malých a středních společností nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale mohou také zahrnovat vyšší úroveň rizika, a to především v důsledku vyššího nebezpečí neúspěchu či bankrotu a v důsledku niţších objemů kotovaných cenných papírů tedy výraznějších pohybů v cenách, které to implikuje. Riziko rozvojových zemí

17 17 Investice do cenných papírů Emitentů z Rozvojových zemí zahrnují zvláštní ohledy a rizika, včetně rizik spojených s mezinárodními investicemi (např. pohyby kurzů), rizik spojených s investicemi v zemích s menšími kapitálovými trhy, omezené likvidity, cenové volatility, různých podmínek platných pro transakce, kontrolu a omezení v souvislosti se zahraničními investicemi, a dále zahrnují rizika spojená s ekonomikami Rozvojových zemí, včetně vysoké inflace a úrokové míry, vysokého objemu vnějšího dluhu i politické a sociální nejistoty. Riziko úrokové míry/úrokové riziko Hodnota čistých aktiv Podfondů bude ovlivněna v závislosti na fluktuaci úrokových sazeb. Pokud bude docházet k poklesu úrokových sazeb, trţní hodnota cenných papírů s fixním výnosem zpravidla roste a naopak. Zvýšení úrokových sazeb by vedlo ke sníţení hodnoty investic Podfondů. Rizika související s transakcemi s deriváty Podfondy mohou realizovat různé strategie za účelem sníţení určitých rizik a/nebo zvýšení výnosů. Tyto strategie mohou zahrnovat vyuţití derivátů, jako jsou opce, warranty, swapy a/nebo termínové kontrakty. Takovéto strategie nemusejí být v důsledku určitých trţních podmínek úspěšné a mohou vést ke ztrátám daného Podfondu. Deriváty zahrnují další specifická rizika, jako je riziko špatného ocenění nebo špatného určení ceny, případně riziko, ţe deriváty nemusejí dokonale korelovat s podkladovými aktivy, úrokovými sazbami a indexy. Riziko volatility Podfondy mohou být vystaveny riziku volatility akciových trhů a mohly by tedy být vystaveny silným pohybům v rámci limitů cílové ohroţené hodnoty (Value at Risk/VaR). Silný pohyb volatility akciových trhů můţe mít negativní dopad na výkonnost Podfondu dle jeho investičního cíle. Riziko předčasného splacení S ohledem na investice do dluhopisů a/nebo dluhových nástrojů můţe být Podfond vystaven pravděpodobnosti, ţe pokud dojde k poklesu úrokových sazeb dluţníci nebo hypoteční dluţníci splatí své závazky (na základě refinancování těchto závazků při niţších aktuálních sazbách), coţ povede k tomu, ţe Podfond bude nucen reinvestovat své prostředky při niţších sazbách. Riziko koncentrace zemí Jedná se o riziko související s investicemi realizovanými ze strany Podfondu v menším počtu zemí uvedených v referenčním ukazateli daného Podfondu. Fond emituje Akcie v různých Podfondech, které jsou popsány dále.

18 A. AKCIOVÉ PODFONDY 18 Cílem těchto Podfondů je dlouhodobý kapitálový růst, který je konzistentní s určitým indexem či index trhů, na kterých příslušné Podfondy investují. Růstu bude dosaţeno prostřednictvím aktivně řízených portfolií, které budou zahrnovat především převoditelní cenné papíry a nástroje peněţního trhu a jiná povolená aktiva kotovaná na burze cenných papírů nebo obchodovaná na jiném regulovaném trhu ( Autorizované trhy ; viz Investiční pravomoci a omezení ). Pokud není v rámci popisu konkrétního Podfondu a vţdy v souladu se všemi platnými investičními omezeními (viz Další informace: Investiční pravomoci a omezení ), platí pro tyto Podfondy následující principy: - V rámci investičního cíle a politiky jednotlivých Podfondů (viz dále) jsou odkazy na geografickou oblast nebo státní příslušnost cenných papírů okazuje na geografickou zónu nebo zemi: o o Ve které se nachází sídlo společnosti nebo emitenta; a/nebo Ve které společnost nebo emitent provozuje svou hlavní činnost. - Investiční politika kaţdého Podfondu bude systematicky popisovat investiční spektrum definované minimálně pro dvě třetiny aktiv Podfondu. V případě absence ostatních/jiných informací o alokaci zbývající části aktiv je kaţdý Podfond oprávněn investovat do: o o o o o Akcií a nástrojů vázaných na akcie s výjimkou nástrojů uvedených v rámci investiční politiky; Dluhových nástrojů; Převoditelných dluhopisů; Akcií/podílů UCITS a/nebo jiných UCIaţ do výše 10 % svých čistých aktiv; Hotovosti a/nebo vkladů. o Ostatních převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu uvedených v odstavcích 1.1 a 1.2 Kapitoly XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení. - Podfondy mohou investovat do finančních derivátů za účelem zajištění a za účelem efektivní správy portfolia, přičemţ jsou povinny v souvislosti s podkladovými hodnotami dodrţovat investiční limity stanovené v rámci investiční politiky příslušného Podfondu. - Podfondy jsou rovněţ oprávněny vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, a to za podmínek a v rámci limitů stanovených v Kapitole XX Další informace, bod B Další investiční omezení, odstavce 1.3 aţ 1.6. Upozorňujeme investory na následující skutečnosti: - Základní měna uvedené v rámci investiční politiky Podfondu nemusí nutně odráţet měny investic. - Investice do uzavřených či otevřených fondů mohou vést k duplikaci poplatků a nákladů s výjimkou poplatků za úpis, převod a zpětný odkup, které nemohou být duplikovány v případě fondů zaloţených ze strany skupiny Crédit Agricole Group. - V případě investic do uzavřených investičních fondů, které ze zákona nepodléhají v zemi původu trvalému dozoru dozorového úřadu za účelem zajištění ochrany investorů, můţe být Fond vystaven vyšší míře rizika (například méně časté příleţitosti k prodeji, opoţděné platby nebo nepřijetí úhrad a niţší úroveň ochrany v rámci soudní struktury). - Pokud je to jediný způsob přístupu na uzavřené trhy, Fond můţe v s ohledem na určitý Podfond investovat prostřednictvím 100% investičního subjektu a to za předpokladu, ţe tento investiční subjekt je efektivně kontrolován Fondem a dodrţuje platné investiční politiky a omezení Fondu a předmětného Podfondu.

19 19 1. Akciové Podfondy: Globální/regionální/národní Podfondy Informace o riziku Obecně mohou být globální/regionální/národní Podfondy vystaveny trţnímu riziku a riziku volatility. Pouţívání derivátů ze strany určitých Podfondů v rámci jejich investičního procesu a specifických investičních strategií můţe vést k ohroţení s ohledem na riziko manaţerské a investiční strategie a rizika spojená s transakcemi s deriváty. Zároveň mohou být investice určitých Podfondů realizovány či zajištěny v jiných měnách, neţ jsou jejich základní měny. Akvizice akcií daných Podfondů můţe být spojena s kurzovým rizikem. Rizikový profil Investice do těchto Podfondů budou zahrnovat určitá rizika definovaná výše v části Informace o riziku. V závislosti na trţních podmínkách by měli být investoři připraveni nést nerealizované ztráty v čase, případně skutečné ztráty, pokud se rozhodnou zbavit se svých investic za nepříznivých trţních podmínek. Je nezbytné mít na paměti, ţe akcie nejsou garantovány a jistina není zajištěna. Neexistují tedy ţádné záruky, ţe akcie budou odkoupeny za cenu, za kterou byly původně upsány. Profil typického investora Ve světle investic, cílů a strategií těchto Podfondů jsou tyto Podfondy vhodné pouze pro investory, kteří: - Hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu; - Nehledají pravidelný výnos ze svých investic (s výjimkou investorů upisujících distribuční akcie); - Jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů; a - Snesou volatilitu cen svých akcií. Equity Euroland Value Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 75 % svých čistých aktiv do akcií podhodnocených společností (tj. společností, kterých jsou dle názoru manaţera fondu trţní ceny akcií pod domnělou hodnotou) v celé řadě sektorů, přičemţ tyto společnosti by měly mít sídlo/být kotovány na regulovaném trhu v Eurozóně. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index DJ Euro STOXX Large (Net Dividend) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity Global Alpha Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností rozvinutých trhů a kotovaných na jakémkoliv regulovaném trhu v některé ze zemí OECD. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI World (Net Dividend) je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Japan CoreAlpha Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií japonských společností kotovaných na uznávaném japonském regulovaném trhu. Pro dosaţení tohoto cíle investiční manaţer kombinuje základní investice do významných japonských titulů s taktickými drţbami na základě vysocké úrovně selekce titulů, aby tak zajistil nadprůměrnou výkonnost. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Topix (RI) je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu.

20 Základní měnou Podfondu je JPY. 20 Equity Japan Target Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií japonské společností s podhodnocenými aktivy nebo podhodnoceným růstovým potenciálem, případně společností, které se nacházejí ve fázi obratu; tyto společnosti musí rovněţ být kotované na uznávaném japonském regulovaném trhu. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Topix (RI) je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu. Základní měnou Podfondu je JPY. Equity US Concentrated Core Tento podfond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností ve Spojených státech s minimální trţní kapitalizací ve výši 1 mld. USD v době akvizice - tento limit je platný vţdy a kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD. Obecně mají tyto společnosti vysoký trţní podíl v rámci svého odvětví, trvalé podnikatelské modely a inherentní výhody před svými konkurenty. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Russell 1000 Growth (Total Return Index) představuje referenční ukazatel Podfondu. Referenční měnou tohoto Podfondu je USD. Equity US Growth Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií amerických společností se střední mírou kapitalizace (přičemţ kapitalizace v době akvizice odpovídá společnostem, které tvoří index Russell Mid Cap Growth, tento limit bude platný vţdy) a kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Russell Mid Cap Growth (Total Return Index) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity US Multi Strategies Tento Podfond vychází z procesu alokace aktiv, který spočívá v optimalizaci dvou hlavních strategií v rámci odvětví správy aktiv hodnotové strategie a růstové strategie. Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností v celé řadě odvětví v USA, kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Russell 1000 (RI) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity US Relative Value Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií podhodnocených společností (tj. společností, u kterých jsou ceny akcií v době akvizice pod vnímanou hodnotou, přičemţ tento limit je platný vţdy) ze Spojených států a kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD, a to za účelem vytvoření portfolia se silným růstovým potenciálem a omezeným rizikem.

21 21 Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index S&P 500 (Total Return Index) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Gems World Podfond se snaţí o překonání výkonnosti indexu MSCI All Country World free, reinvestovaná dividenda, bez zajištění. Cílem Podfondu je dosáhnout kapitálový růst v USD na základě efektivní kombinace tří vrstev výkonnosti, za účelem maximalizace výkonnosti při současné diverzifikaci rizika: - Alokace aktiv prostřednictvím řízení globálního ohroţení portfolia, geografické alokace a/nebo sektorové/stylové alokace; - Selekce globálních akciových titulů; - Strategie vycházející z derivátů s důrazem na: o Obchodování: řídící a arbitráţní krátkodobé (méně neţ jeden měsíc) pozice u derivátů akciových indexů; o Aktivní řízení měn: strategické (dlouhodobé) nebo taktické (krátkodobé) pozice jsou výstupem interního měnového modelu; o Řízení volatility: arbitráţe volatility a direkční pozice jsou realizovány u velkých akciových indexů (Eurostoxx 50, S&P500, atd.) za účelem sníţení souhrnného rizika portfolia a maximálního vyuţití trţních neúčinností. Pro dosaţení tohoto investičního cíle bude portfolio zahrnovat dlouhodobé pozice i krátkodobé taktické pozice. Investiční spektrum Podfondu zahrnuje s ohledem na nejméně dvě třetiny aktiv jakékoliv měny v rámci indexu MSCI World (všechny země), jakékoliv akcie i vklady, převoditelné dluhopisy (vyuţívané jako efektivnější substitut k podkladovým akciím nebo pro účely řízení volatility), REPO kontrakty a nástroje peněţního trhu nástroje peněţního trhu. Pro účely plnění investičního cíle budou v rámci investičního procesu rovněţ hojně vyuţívány deriváty. Tyto nástroje budou mimo jiné zahrnovat termínové kontrakty, opce, forwardy, rozdílové kontrakty (včetně rozdílových kontraktů u indexů a/nebo košů akcií) a swapy. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v rámci části A. Akciové Podfondy. Tyto investice mohou být realizovány prostřednictvím participačních listů v případě omezeného přístupu na trh cenných papírů a pro účely efektivního řízení portfolia. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Select Cílem tohoto Podfondu je dosaţení dlouhodobého kapitálového růstu prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do akcií a akciových nástrojů na celém světě. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI The World představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Japan Value Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do japonských akcií. Přístup selekce hodnotových titulů usiluje o výběr společností, které nabízejí divergenci mezi podhodnocenými akciemi a zlepšujícími se výsledky, a to za účelem vyuţití nadprůměrné výkonnosti, která bude výsledkem budoucí korekce v rámci vývoje cen akcií. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Topix Tokyo SE představuje referenční ukazatel Podfondu.

22 22 Základní měnou Podfondu je JPY. Equity Euro Select Podfond se snaţí o překonání výkonnosti indexu MSCI Euro, dividenda reinvestována na základě procesu aktivního řízení. Za účelem dosaţení tohoto cíle investuje management investuje alespoň 75% aktiv Podfondu do akcií společností z Eurozóny denominovaných v. Investiční proces vychází z modelu selekce jednotlivých titulů, který se snaţí o volbu nejatraktivnějších titulů na základě růstového potenciálu a kritérií zhodnocení. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI Euro představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity Select Europe Podfond se snaţí překonat výkonnost indexu MSCI Europe, dividenda reinvestována na základě procesu aktivního řízení. Pro dosaţení tohoto cíle management investuje alespoň 75 % čistých aktiv Podfondu do evropských akcií. Investiční proces vychází z modelu selekce jednotlivých titulů, který se snaţí o volbu nejatraktivnějších titulů na základě růstového potenciálu a kritérií zhodnocení. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI Europe představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je.

23 23 2. Akciové Podfondy: Podfondy menších společnosti/tematické Podfondy Informace o riziku: Obecně mohou být Podfondy menších společností/tematické Podfondy vystaveny trţnímu riziku, riziku volatility, rizikům rozvíjejících se trhů a riziku malých a středních společností. Restrukturalizované společnosti vybírané ze strany určitých Podfondů mají problém znovu dosáhnout ziskovost nebo zlepšit své rozvahy, přičemţ potřebují implementovat rozsáhlou reorganizaci: toto můţe vést k vyššímu riziku selhání či bankrotu a pro dosaţení očekávaného přínosu můţe být nezbytné delší časové období. Investice do jediného sektorového Podfondu skýtají moţnost vyšších výnosů, ale mohou rovněţ zahrnovat vyšší míru rizika. Tyto Podfondy mohou investovat do společností, které jsou obzvláště ohroţené rychle se měnící technologií a mají relativně vysokou míru zastarávání v souvislosti s vědeckým a technologickým pokrokem. Investice do podnikání souvisejících s internetem mohou vykazovat vyšší míru volatility neţ investice do všestrannějších technologických nebo jiných více diverzifikovaných odvětví. Zároveň mohou být investice určitých Podfondů realizovány či zajištěny v jiných měnách, neţ jsou jejich základní měny. Akvizice akcií daných Podfondů můţe být spojena s kurzovým rizikem. Rizikový profil Investice do těchto Podfondů budou zahrnovat určitá rizika definovaná výše v části Informace o riziku. V závislosti na trţních podmínkách by měli být investoři připraveni nést nerealizované ztráty v čase, případně skutečné ztráty, pokud se rozhodnou zbavit se svých investic za nepříznivých trţních podmínek. Je nezbytné mít na paměti, ţe akcie nejsou garantovány a jistina není zajištěna. Neexistují tedy ţádné záruky, ţe akcie budou odkoupeny za cenu, za kterou byly původně upsány. Profil typického investora Ve světle investic, cílů a strategií těchto Podfondů jsou tyto Podfondy vhodné pouze pro investory, kteří: - Hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu; - Nehledají běţný/současný výnos ze svých investic (s výjimkou investorů upisujících distribuční akcie); - Jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů; a - Snesou volatilitu cen svých akcií. Equity Euroland Small Cap Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 75 % svých čistých aktiv do akcií společností se sídlem/kotovaných na regulovaném trhu v Eurozóně. Tento podfond investuje alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií malých společností Eurozóny (tj. s trţní kapitalizací v době akvizice podobnou společnostem, jejichţ akcie tvoří index MSCI EMU Small Cap; tento limit je platný vţdy) se sídlem/kotovaných na regulovaném trhu v Eurozóně. Tento Podfond můţe rovněţ investovat aţ 30 % svých celkových aktiv do akcií větších společností se sídlem/kotovaných na regulovaném trhu v Eurozóně. Investice mohou zahrnovat i ostatní členské státy EU, v závislosti na očekáváních týkajících se zemí, které se mohou následně stát součástí Eurozóny. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI EMU Small Cap představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity Global Gold Mines Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností specializujících se na sektor těţby zlata a akcií zlatých dolů v regionech, jako je například Austrálie, Severní Amerika, Jiţní Afrika, a dále do akcí společností působících v oblasti cenných kovů nebo nerostů (např. skupin kovů stříbra a platiny), za předpokladu, ţe takovéto investice nepřekračují jednu třetinu čistých aktiv Podfondu. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy.

24 24 Index FTSE Gold Mines představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Luxury and Lifestyle Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností realizujících podstatnou část svých podnikatelských aktivit v sektoru luxusního a prestiţního zboţí a sluţeb, přičemţ se jedná o společnosti kotované na regulovaném trhu v jakékoliv zemi světa. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI World Consumer Discretionary představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Agriculture Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou svých třetin aktiv do souboru akcií emitovaných společnostmi na celém světě, které podnikají v oblasti zemědělství/farmářství (včetně producentů obilovin, ovoce, zeleniny, hnojiv, zavlaţovacích systémů a/nebo zemědělského vybavení, chovu dobytka, přepravy, skladování a/nebo obchodování se zemědělskou produkcí). Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v rámci části A. Akciové Podfondy. Index S&P Global Agribusiness Equity net total return představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Resources Cílem tohoto Podfondu je dosaţení dlouhodobého kapitálového růstu prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do akcií a akciových nástrojů společností na celém světě, které působí v oblasti energetiky, zlata a materiálů. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části Představení akciových Podfondů. Index % FT Gold Mines Total % MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) % MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Europe Restructuring Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic alespoň 75 % čistých aktiv Podfondu do akcií Evropských společností. Investiční manaţer usiluje o aplikaci procesu selekce titulů, kdy jsou vybírány akcie společností, které nabízejí růstový potenciál dle následujících kritérií: (i) společnosti s probíhající či plánovanou reorganizací své činnosti a/nebo (ii) společnosti, které by se měly stát cílem konkurence/fondů specializujících se na odkup akcií, atd. Aktivní řízení Podfondu bude zaloţeno na fundamentální analýze. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI Europe představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity US Opportunities Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou svých třetin aktiv do amerických akcií a akciových nástrojů emitovaných velkými společnostmi.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

AMUNDI FUNDS Index Equity North America

AMUNDI FUNDS Index Equity North America AMUNDI FUNDS Index Equity North America Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Index Equity North America, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

GENERALI PPF INVEST PLC

GENERALI PPF INVEST PLC Pokud máte jakékoliv pochybnosti týkající se tohoto Prospektu, rizik spojených s investováním do této Společnosti nebo ohledně vhodnosti vaší investice do této Společnosti, informujte se u svého makléře,

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Société d'investissement à capital variable (SICAV) Otevřená investiční společnost s variabilním kapitálem KOMPLETNÍ NABÍDKA Luxembourg červenec 2007 Tato nabídka je složena ze tří

Více

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement)

Prospekt. z července 2015 a Manažerská pravidla. ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Prospekt z července 2015 a Manažerská pravidla ze dne 30. prosince 2014 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (Fonds Commun de Placement) Inhaltsverzeichnis Definice... 4 Důležité Informace... 6 Ochrana

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V PLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG Srpen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Poznámka...4 Slovníček...5 ČÁST I: Základní

Více

PROSPEKT PODFONDU CSOB TOP START 2

PROSPEKT PODFONDU CSOB TOP START 2 PROSPEKT PODFONDU CSOB TOP START 2 belgické veřejné investiční společnosti s proměnlivým počtem akcií a investiční politikou odpovídající podmínkám Směrnice 85/611/EHS UCITS OPTIMUM FUND Prospekt tvoří

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING International. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING International Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT CS LUXEMBOURG květen 2011 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4

Více

HSBC International Select Fund Mezinárodní výběrový fond

HSBC International Select Fund Mezinárodní výběrový fond HSBC International Select Fund Mezinárodní výběrový fond Prospekt Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee Komisionářská smlouva Seznam sběrných účtů HSBC Bank plc - pobočka Praha

Více

NN (L) Datum prospektu

NN (L) Datum prospektu NN (L) Datum prospektu říjen 2015 Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6.

PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT. z února 2014 MANAŽERSKÁ PRAVIDLA. ze dne 6. PIONEER P.F. A LUXEMBOURG INVESTMENT FUND (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) PROSPEKT z února 2014 A MANAŽERSKÁ PRAVIDLA ze dne 6. února 2014 OBSAH DEFINICE...5 DŮLEŽITÉ INFORMACE...8 Ochrana údajů...9 Vykazování

Více

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK březen 2014 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Invest Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO PROSINEC 2008 INVESTMENT MANAGEMENT Více informací získáte na adrese: ING Investment

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC

ING (L) PATRIMONIAL. Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ SPRÁVA INVESTIC ING (L) PATRIMONIAL Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT V ÚPLNÉM ZNĚNÍ CS LUXEMBOURG ZÁŘÍ 2011 SPRÁVA INVESTIC Obsah Obsah...2 Upozornění...3 Slovníček...4 ČÁST

Více

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM

Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah. Charakteristika fondů SGAM Co jsou zahraniční investiční fondy 2 SG Asset Management? Jaký je objem aktiv fondů SGAM? 4 Obsah Jaké konkrétní investiční fondy SGAM 4 Komerční banka nabízí? Jak si mám vybrat ten správný fond? 5 Jak

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

PROSPEKT. lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 2009/65/CE SKIPCP

PROSPEKT. lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 2009/65/CE SKIPCP PROSPEKT lucemburské veřejné investiční společnosti s proměnlivým základním kapitálem (sicav) a investiční politikou podle Směrnice 2009/65/CE SKIPCP GLOBAL PARTNERS 23/08/2011 VISA 2011/77875-4845-0-PC

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem

OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 2006/19184-1363-0-PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném. ING (L) Invest. Investiční společnost s variabilním kapitálem OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA 26/19184-1363--PS Připojení ověřovací doložky nemůže být v žádném případě považováno za reklamu. Lucemburk dne 2. 1. 26 Komise pro dohled nad finančním sektorem nečitelný podpis Kulaté

Více