AMUNDI FUNDS Červen 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AMUNDI FUNDS Červen 2011"

Transkript

1 AMUNDI FUNDS STATUT týkající se trvalé nabídky akcií společnosti AMUNDI FUNDS société d'investissement à capital variable (investiční společnost s variabilním kapitálem) Červen 2011

2 ii DŮLEŢITÉ INFORMACE V případě, ţe máte jakékoliv pochybnosti o obsahu tohoto Statutu, měli byste se poradit se svým bankovním manaţerem, makléřem, právním poradcem, účetním nebo jiným finančním poradcem. Před realizací jakékoliv investice je nezbytné pročíst a chápat tento Statut. Distribuce tohoto statutu (dále jen Statut ) a/nebo Formuláře ţádosti a nabídka Akcií jsou ze zákona realizovány v těch jurisdikcích, ve kterých je Fond oprávněn realizovat veřejnou distribuci. Povinností jakékoliv osoby, která je v drţení tohoto Statutu a/nebo Formuláře ţádosti, a jakékoliv osoby, která má zájem předloţit ţádost o Akcie dle tohoto Statutu, je informovat se o všech a veškerých platných zákonech a předpisech příslušných jurisdikcí, včetně jakýchkoliv platných devizových omezení nebo předpisů devizové kontroly a případných dopadů v oblasti zdanění v zemi státní příslušnosti, pobytu nebo bydliště dané osoby, a dále příslušné zákony a předpisy dodrţovat (viz rovněţ všechny dodatky k tomuto Statutu s dodatečnými informacemi pro Investory v příslušných jurisdikcích). Tento Statut nepředstavuje nabídku nebo akviziční ţádost v jakékoliv jurisdikci, ve které nejsou takovéto nabídky a/nebo akviziční ţádosti ze zákona povoleny, ve které není osoba předkládající danou nabídku a/nebo akviziční ţádost pro danou činnost řádně kvalifikována, ani se nejedná o nabídku a/nebo akviziční ţádost pro ţádné osoby/subjekty, kterým nelze ze zákona takovouto nabídku a/nebo akviziční ţádost předloţit či učinit. Akcie především nebyly registrovány dle zákona Spojených států o cenných papírech z roku 1933 (ve znění pozdějších předpisů) a nebyly registrovány u komise Securities and Exchange Commission ani u komisí Securities Commission jednotlivých států. Fond dále nebyl registrován dle zákona o investičních společnostech z roku 1940 (ve znění pozdějších předpisů). Ve světle těchto okolností pak nemohou být Akcie přímo či nepřímo nabízeny nebo prodávány ve Spojených státech amerických nebo teritorií, drţav nebo území podléhajících jurisdikci USA, případně osobám nebo ve prospěch Osob USA (pro definici Osoby spojených států viz Úpis Akcií: Omezení úpisu ), pokud není Fond přesvědčen, ţe Akcie lze alokovat bez porušení zákonů Spojených států o cenných papírech. Akcie uvedené v tomto Statutu jsou nabízeny pouze na základě informací obsaţených v tomto Statutu a dále ve zprávách uvedených v tomto Statutu. V souvislosti se zde uvedenou nabídkou není ţádná osoba oprávněna poskytovat jakékoliv informace nebo činit jakákoliv prohlášení s výjimkou informací/prohlášení obsaţených v tomto Statutu, přičemţ jakýkoliv nákup ze strany jakékoliv osoby na základě prohlášení nebo informací neobsaţených v tomto Statutu/v rozporu s tímto Statutem bude realizován výhradně na nebezpečí kupujícího. Na základě diskrečního rozhodnutí Představenstva mohou být aktuálně nabízené Akcie Podfondů kotovány na Lucemburské burze, přičemţ bude podána přihláška pro Akcie všech budoucích Podfondů, pokud budou kotovány na Lucemburské burze v době jejich příslušného spuštění. Investoři by měli mít na paměti, ţe hodnota kapitálu a výnosy z jejich investic do Akcií mohou fluktuovat a ţe změny v kurzech jednotlivých měn mohou mít další dopad, coţ můţe způsobit pokles či růst jejich investice. V důsledku toho mohou Investoři při zpětném odkupu svých Akcií obdrţet částku, která bude vyšší nebo niţší neţ původně investovaná částka. Tímto investory informujeme, ţe jejich osobní údaje nebo informace poskytnuté ve Formuláři ţádosti nebo jinak poskytnuté Fondu či Fondem obdrţené při ţádosti (nebo v jiném čase), případně údaje o jejich akcionářském podílu, budou uchovány v digitální formě nebo jinak a zpracovávány v souladu s ustanovením lucemburského zákona z 2. srpna 2002 o ochraně údajů. V rozsahu, ve kterém je nezbytné, aby Fond sdílel dané informace s různými poskytovateli dat v rámci společností skupiny Crédit Agricole nebo mimo tuto skupinu Investoři povolují i toto vyuţití daných informací. Avšak někteří poskytovatelé sluţeb nacházející se mimo Evropskou unii mohou mít niţší standardy ochrany dat. Povolené vyuţití informací můţe zahrnovat uschování záznamů, zpracovávání příkazů a řešení vašich dotazů, případně poskytování informací o produktech a sluţbách Investorům. Ani Fond ani Spravující společnost nebudou poskytovat jakékoliv důvěrné informace o Investorech, pokud takováto povinnost nebude vyplývat ze zákona nebo jiných předpisů.

3 iii Další kopie tohoto Statutu, Zjednodušeného statutu jednotlivých Podfondů a Formuláře ţádosti je moţné s výhradou výše uvedených ustanovení získat u: AMUNDI FUNDS c/o Amundi Luxembourg S.A ( Amundi Luxembourg ) 5, allée Scheffer L-2520 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské Telefon: (352) (angličtina) (352) (francouzština) (352) (španělština) (352) (němčina) (352) (italština) (352) (holandština) Určených společností skupiny Crédit Agricole Group a jiných agentů pověřených k této činnosti ze strany Fondu (společně Autorizovaní agenti ). Ţádosti musí být realizovány na základě aktuálního Statutu spolu s poslední auditovanou výroční zprávou a poslední pololetní zprávou, pokud byla po datu výroční zprávy publikována.

4 iv REJSTŘÍK POJMŮ Následující rejstřík pojmů shrnuje určité termíny a odpovídající definice pouţívané v tomto statutu: Doplňkové investování Stanovy Sdruţení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) Asijsko-pacifický region Autorizovaný trh Pracovní den Den výpočtu CSSF Depozitář Den obchodování Dluhové nástroje Rozvojové země/rozvíjející se země Distributor Rozvíjející se Evropa Oprávněný stát Majetkové (akciové) nástroje Aţ 49 % čistých aktiv Podfondu. Stanovy Fondu - ve znění případných změn. Organizace zemí jihovýchodní Asie vytvořená za účelem podpory kulturního, ekonomického a politického rozvoje regionu. Organizace vznikla v roce 1967 na základě podpisu Bangkokské deklarace a zahrnovala následující země: Indonésie, Malajsie, Filipíny, Singapur a Thajsko jako původní členové a dále Brunei Darussalam, Kambodţa, Lao PDR, Myanmar a Vietnam jako dodateční členové. Členské země Asijsko-pacifického hospodářského společenství (Austrálie, Brunei Darussalam, Kanada, Chile, Čína, Hongkong, Indonésie, Japonsko, Jiţní Korea, Malajsie, Mexiko, Nový Zéland, Papua New Guinea, Peru, Filipíny, Rusko, Singapur, Tchaj-wan, Thajsko, USA a Vietnam). Trh ve smyslu článku 41 (1) a), b) a c) zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování. Jakýkoliv celý pracovní den v Lucembursku, kdy jsou banky otevřeny pro běţný provoz. Den, kdy jsou banky v Lucembursku otevřeny pro běţný provoz. Commission de Surveillance du Secteur Financier Regulatorní a dozorový úřad Fondu v Lucembursku. Depozitář Fondu, CACEIS Bank Luxembourg. Jakýkoliv Pracovní den, kdy jsou banky v Lucembursku a/nebo v jiných zemích otevřeny pro běţný provoz viz bod D. Časy obchodování části VI. Organizace akcií. Dluhopisy a nástroje peněţního trhu s fixní i variabilní úrokovou mírou. Všechny země s výjimkou následujících zemí (k datu tohoto Statutu): Japonsko, Singapur, Hongkong, Rakousko, Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Island, Irsko, Itálie, Lucembursko, Monako, Nizozemí, Norsko, Portugalsko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, Vatikán, Kanada, USA, Austrálie a Nový Zéland. Osoby nebo subjekty čas od času řádně jmenované ze strany Spravující společnosti za účelem distribuce/zajištění distribuce Akcií. Albánie, Bělorusko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Česká republika, Estonsko, Maďarsko, Kazachstán, Lotyšsko, Makedonie, Černá Hora, Moldávie, Polsko, Litva, Rumunsko, Rusko, Společenství nezávislých států (SNS), Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina. Členský stát Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a jakákoliv země západní nebo východní Evropy, Afriky, Asie, Oceánie nebo Severní/Jiţní Ameriky. Cenné papíry nebo nástroje replikující majetek/akcie či z majetku/akcií vycházející, včetně akciových warrantů, práva na úpis, práva na akvizici či nákup, derivátů týkající se akcií/akciových indexů, pokud ekonomický dopad

5 v těchto nástrojů vychází výhradně z akcií, a dále depozitní certifikáty - ADR a GDR. Participační listy (P-Notes) představují deriváty, které jsou z této definice vyloučeny. Podfondy, které mají v úmyslu vyuţívat Participační listy, tuto skutečnost uvedou v rámci své investiční politiky. Členský stát EU Euroland Evropa Evropská země se zájmem konvergovat k Finanční rok Nevolně převoditelné měny Měny G10 Vysoce kvalitní dluhopis Investiční stupeň High Yield ISDA Korea Země Latinské Ameriky Členské státy Evropské unie: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kypr, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Spojené království. Jakýkoliv členský stát Evropské monetární unie (EMU), tj. k datu tohoto Statutu: Rakousko, Irsko, Finsko, Řecko, Francie, Německo, Nizozemí, Itálie, Portugalsko, Slovinsko, Španělsko, Belgie, Kypr, Lucembursko, Malta a Slovensko (od 1. ledna 2009). Albánie, Andorra, Rakousko, Bělorusko, Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, Dánsko a jeho závislá území, Estonsko, Evropská unie, Finsko, Francie a její závislá území, Německo, Řecko, Vatikán, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Makedonie, Malta, Moldávie, Monako, Černá Hora, Nizozemí a jeho závislá území, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Rusko, Společenství nezávislých států (SNS), San Marino, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Ukrajina, Spojené království a jeho závislá území. Členský stát EU, jehoţ oficiální měnou není euro. Finanční (účetní) rok Fondu končí dne 30. června kaţdého roku. Chilské peso (CLP), kolumbijské peso (COP), ekvádorský sucre (ECS), indonéské rupie (IDR), srílanská rupie (LKR), malajský ringgit (MYR), nigerijská naira (NGN), peruánský nový sol (PEN), paraguayské guarani (PYG), súdánský dinár (SDD), venezuelský bolivar (VEB). Belgie, Francie, Nizozemí, Itálie a Německo (), Kanada (CAD), Japonsko (JPY), Švédsko (SEK), Švýcarsko (CHF), Spojené království (GBP) a Spojené státy (USD). Dluhopis investičního stupně. Ocenění rizik vyjádřené ve formě známky (ratingu) udělené příslušnou agenturou: cenné papíry s ratingem BBB- a vyšším (ze strany Standard & Poor s) a/nebo Baa (ze strany Moody s) vyjadřují podstatně niţší riziko a odpovídají třídě rizika Investiční stupeň. Cenné papíry s ratingem niţším neţ BBB- (ze strany Standard & Poor s) a/nebo Baa (ze strany Moody s) vyjadřují podstatně vyšší riziko a odpovídají třídě rizika High Yield Mezinárodní asociace swapů a derivátů představuje asociaci mezinárodního obchodu zastupující účastníky v rámci odvětví soukromě sjednávaných derivátů. Severní a Jiţní Korea Argentina, Chile, Kostarika, Mexiko Uruguay, Brazílie, Kolumbie, Panama, Dominikánská republika, Venezuela, Peru, Paraguay, El Salvador, Ekvádor,

6 vi Guatemala, Nikaragua, Kuba, Honduras, Bolívie, Haiti. Spravující společnost MENA Nástroje peněţního trhu OECD Registrátor a převodní agent Akcie Podfond Převoditelné cenné papíry UCI UCITS Den oceňování Spravující společnost Fondu tj. Amundi Luxembourg S.A. (zkráceně pak Amundi Luxembourg ). Region Středního východu a Severní Afriky: Egypt, Jordán, Libanon, Omán, Katar, Kuvajt, Bahrajn, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, Tunisko a Maroko. Nástroje běţně obchodované na peněţním trhu, které jsou likvidní a jejichţ hodnotu lze kdykoliv přesně určit. Organizace pro hospodářkou spolupráci a rozvoj. Členskými zeměmi OECD jsou: Austrálie, Rakousko, Belgie, Kanada, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Island, Irsko, Itálie, Japonsko, Lucembursko, Mexiko, Nizozemí, Nový Zéland, Norsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Jiţní Korea, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Turecko, Spojené království a USA. Činnosti v oblasti emise, zpětného odkupu, převodu a konverze Akcií budou zajišťovány ze strany společnosti CACEIS Bank Luxembourg. Akcie bez nominální hodnoty v některé ze tříd kapitálu Fondu. Specifické portfolio aktiv a pasiv v rámci Fondu s vlastní hodnou čistých aktiv, které je představováno zvláštní kategorií/kategoriemi akcií (dále jen Třída Akcií nebo Třídy Akcií ). Podfondy se především liší na základě své specifické investiční politiky a investičních cílů a/nebo na základě měny, ve které jsou denominovány. Akcie a jiné cenné papíry odpovídající akciím, dluhopisům a jiným dluhovým nástrojů, a dále jiné obchodovatelné cenné papíry, které jsou spojeny s právem na akvizici takovýchto převoditelných cenných papírů na základě úpisu nebo směny. Subjekt kolektivního investování. Subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, který podléhá upravenou směrnicí Rady 85/6l1/EHS z 20. prosince Pracovní den s výjimkou dnů (v souvislosti s investicemi některého z Podfondů), kdy jsou burzy či jiné trhy, na kterých je obchodována podstatná část akcií příslušného Podfondu, uzavřeny, případně kdy jsou obchody na daných burzách/trzích omezeny či pozastaveny.

7 7 Obsah STRANA I. ŘÍZENÍ A SPRÁVA... 9 II. PRÁVNÍ FORMA III. STRUKTURA IV. SEZNAM PODFONDŮ V. INVESTIČNÍ CÍL A POLITIKA A. AKCIOVÉ PODFONDY B. DLUHOPISOVÉ PODFONDY D. PODFONDY ABSOLUTE RETURN E. PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU VI. ORGANIZACE AKCIÍ A. TŘÍDY AKCIÍ B. KATEGORIE AKCIÍ C. TYPY AKCIÍ D. ČASY OBCHODOVÁNÍ E. ZÁKAZ ČASOVÁNÍ TRHU F. OPATŘENÍ PROTI PRANÍ ŠPINAVÝCH PENĚZ VII. ÚPIS AKCIÍ A. POSTUP B. ZPŮSOBY ÚHRADY C. OMEZENÍ PRO ÚPIS VIII. PŘEVOD AKCIÍ A. POSTUP B. OBECNÉ INFORMACE IX. ZPĚTNÝ ODKUP AKCIÍ A. POSTUP B. OBECNÉ INFORMACE X. CENY AKCIÍ A. CENY B. INFORMACE O STANOVOVÁNÍ CEN XI. DIVIDENDOVÁ POLITIKA XII. POPLATKY A NÁKLADY A. POPLATKY ZA OBCHODOVÁNÍ B. ROČNÍ POPLATKY XIII. POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU A SPRÁVY A. SPRAVUJÍCÍ SPOLEČNOST B. DEPOZITÁŘ C. ADMINISTRATIVNÍ AGENT D. REGISTRAČNÍ, PŘEVODNÍ A PLATEBNÍ AGENT E. INVESTIČNÍ MANAŢEŘI F. PODINVESTIČNÍ MANAŢEŘI G. MANDATÁŘ H. ZÁSTUPCE FONDU XIV. ÚČETNÍ ROK A AUDIT XV. VALNÁ HROMADA AKCIONÁŘŮ XVI. ZPRÁVY XVII. TRVÁNÍ A LIKVIDACE FONDU XVIII. ZDANĚNÍ A. ZDANĚNÍ FONDU V LUCEMBURSKU B. ZDANĚNÍ AKCIONÁŘŮ V LUCEMBURSKU... 84

8 8 XIX. DODATEČNÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE DISTRIBUCE FONDU V ITÁLII XX. DALŠÍ INFORMACE A. INVESTIČNÍ PRAVOMOCI A OMEZENÍ B. DALŠÍ INVESTIČNÍ OMEZENÍ C. PODFONDY A AKCIE D. OCEŇOVÁNÍ E. OBECNÁ USTANOVENÍ XXI. DOKUMENTY DOSTUPNÉ K NAHLÉDNUTÍ PŘÍLOHA I : TŘÍDY AKCIÍ PŘÍLOHA II: ODMĚNA ZA VÝKONNOST PŘÍLOHA III: INVESTIČNÍ MANAŢEŘI A PODINVESTIČNÍ MANAŢEŘI

9 9 I. ŘÍZENÍ A SPRÁVA Sídlo 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk Spravující společnost Amundi Luxembourg S.A ( Amundi Luxembourg ) 5, allée Scheffer L-2520 Lucemburk Představenstvo Předseda Jean-Paul Mazoyer, Člen výboru pro generální řízení zodpovědný za vývoj Amundi Členové představenstva Bruno Calmettes, ústřední ředitel, marketing a správa majetku Banque de Gestion Privée Indosuez Olivier Chatain, ředitel privátního bankovnictví Crédit Agricole Luxembourg S.A., Lucemburk Etienne Clement, náměstek generálního ředitele, ředitel strategický marketing Amundi Michel Escalera, generální ředitel Amundi Iberia SGIIC S.A, Madrid Jean-François Pinçon, vedoucí rozvoje mezinárodního podnikání, Amundi, Paříţ Christine Moser, obchodní ředitel pro Francii Amundi, Paříţ Gabriele Tavazzani, vedoucí oddělení prodeje a marketing Amundi SGR S.p.A. Dominique Couasse, vedoucí marketingu Amundi Christophe Lhote, vedoucí marketingových produktů Crédit Agricole (Suisse) SA, Ţeneva Laurent Bertiau zástupce ředitele pro institucionální/externí distribuci, Amundi Generální manaţeři Guillaume Abel, vedoucí marketingu a rozvoje podnikání pro institucionální/externí distribuci Amundi, Paříţ Giorgio Gretter, generální manaţer Amundi Luxembourg S.A., Lucemburk Depozitář CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk

10 10 Registrační, převodní a platební agent CACEIS Bank Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer, L-2520 Lucemburk Administrativní agent Société Générale Securities Services Luxembourg 16, Boulevard Royal L-2449 Lucemburk Investiční manaţeři (pro seznam podfondů spravovaných jednotlivými investičními manaţery viz Příloha III) Amundi Hlavní sídlo 90, boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie Londýnská pobočka 41, Lothbury, London EC2R 7HF, Spojené království Amundi Hong Kong Ltd , One Pacific Place, No. 88 Queensway, Hongkong Amundi Japan 1-2-2, Uchisaiwaicho Chiyoda-Ku, Tokio Japonsko Resona Bank Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokio , Japonsko Amundi Investment Solutions 91-93, Boulevard Pasteur, F Paříţ, Francie Amundi Alternative Investments, SAS 90, Boulevard Pasteur, F Paris Cedex 15 Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur TCW Investment Management Company, Inc. ( TCW ) 865, South Figueroa Street, Suite 800, Los Angeles, California 90017, USA Podinvestiční manaţeři (pro seznam podfondů spravovaných jednotlivými podinvestičními manaţery viz Příloha III) Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapur NH-CA Asset Management Co., Ltd od 1. září F Nonghyup Culture & Welfare Foundation Bldg Yeouido-dong Yeongdeungpo-gu, Soul, Korea Victory Capital Management Inc. 127, Public Square, 20 th Floor, Cleveland, OH , USA Auditor Fondu PricewaterhouseCoopers S.à r.l. 400, route d'esch, L-1471 Lucemburk Právní poradce Linklaters Loesch

11 11 35, Avenue John F.Kennedy, PO Box 1107, L-1011 Lucemburk

12 II. PRÁVNÍ FORMA 12 Společnost AMUNDI FUNDS (dále jen Fond ) je organizována jako Société d'investissement à Capital Variable (dále jen SICAV ) dle zákonů Velkovévodství lucemburského. Fond původně Groupe Indosuez Funds FCP nezapsaný podílový investiční fond ( Fonds Commun de Placement ), vytvořený dne 18. července 1985, byl v souladu s článkem 110(2) zákona z 30. března 1988 o subjektech kolektivního investování dne 15. března 1999 transformován a přejmenován na GIF SICAV II. Transformační listina a Stanovy Fondu (dále jen Stanovy ) byly publikovány v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dne 28. dubna Název Fondu se následně změnil na GIF SICAV dne 1. prosince 1999, na CREDIT AGRICOLE FUNDS dne 8. prosince 2000, na CAAM FUNDS dne 1. července 2007 a na AMUNDI Funds dne 2. března Změny Stanov byly zveřejněny v rámci Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations, a to dne 14. ledna 2000, dne 17. ledna 2001 a dne 13. června 2007 pro první tři změny názvu, a dále dne 3. dubna 2010 pro poslední změnu názvu. Poslední změna Stanov byla provedena dne 23. listopadu 2009 a zveřejněna v Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations dne 15. ledna Dne 22. listopadu 2004 byl Fond zahrnut do působnosti části I zákona z 20. prosince 2002 o subjektech kolektivního investování (dále jen Zákon z roku 2002 ). Změny Stanov v tomto ohledu byly zveřejněny v rámci Mémorial dne 7. prosince Fond je registrován v obchodním rejstříku lucemburského obvodního soudu pod číslem B U tohoto soudu jsou rovněţ k nahlédnutí Stanovy, jejichţ kopii je moţné získat na vyţádání. Kapitál Fondu tvoří Akcie bez nominální hodnoty. Tento kapitál se vţdy rovná celkovým čistým aktivům Fondu. Oznámení notice légale vyţadované dle lucemburského práva v souvislosti se stávající nabídkou Akcií bylo podáno u registru lucemburského obvodního soudu. III. STRUKTURA Namísto toho, aby se Fond soustředil na určitý investiční cíl, rozdělil svá aktiva do různých Podfondů aktiv (jednotlivě Podfond ), přičemţ kaţdý Podfond investuje v rámci určitého trhu, skupiny trhů nebo sektoru, přičemţ kaţdý Podfond odpovídá určité třídě akcií (dále jen Akcie ) Fondu. Toto uspořádání Investorům (nebo jejich poradcům) umoţňuje zvolit si osobní investiční strategii prostřednictvím investic do skupiny určitých Podfondů dostupných v rámci Fondu. V souvislosti s měnícími se okolnostmi mohou Investoři přeuspořádat své investice, prostřednictvím pouhé změny vybraných Podfondů, do kterých investují, a to při minimálních nákladech. Podfondy, které jsou aktuálně nabízeny a dále popsány v části Investiční cíl a politika, jsou rozděleny do pěti hlavních skupin: Akciové Podfondy, Dluhopisové Podfondy, Indexované Podfondy, Podfondy Absolute Return a Podfondy Peněţního trhu. Přehled Podfondů je uveden na další straně. Pro kaţdý Podfond je Hodnota čistých aktiv ( NAV ) počítána v základní měně daného Podfondu. Kromě toho je pro určité třídy akcií NAV dostupná i v jiných měnách viz tabulka Třída akcií emitovaná Podfondy. NAV vypočítaná v různých měnách je ekvivalentem NAV v referenční měně přílušné třídy akcií, převedená platným kurzem.

13 13 IV. SEZNAM PODFONDŮ AMUNDI FUNDS AKCIOVÉ PODFONDY Globální, regionální, národní Podfondy Equity Euroland Value Equity Global Alpha Equity Japan CoreAlpha Equity Japan Target Equity US Concentrated Core Equity US Growth Equity US Multi Strategies Equity US Relative Value Gems World Equity Global Select Equity Japan Value Equity Euro Select Equity Europe Select PF menších společností/tematické PF Equity Euroland Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Equity Global Resources Equity Europe Restructuring Equity US Opportunities Equity Euroland Small Cap Equity Global Gold Mines Equity Global Luxury and Lifestyle Equity Global Agriculture Asijské PF/PF rozvijících se trhů Equity ASEAN Equity Asia ex Japan Equity Brazil Equity Emerging Europe Equity Emerging Internal Demand Equity Emerging World Equity Asia Pacific ex-japan Equity MENA Equity Greater China Equity India Equity India Infrastructure Equity Korea Equity Latin America Equity Thailand PF sociálně odpovědných investic Equity Global Aqua Equity Global Clean Planet DLUHOPISOVÉ PODFONDY Podfondy převoditelných dluhopisů Convertible Europe Convertible Global

14 14 Podfondy globálních dluhopisů Bond Global Corporate Podfondy Euro dluhopisů Bond Euro Aggregate Bond Euro Govies Bond Euro Corporate Euro Govies Bond Euro Inflation Podfondy High Yield dluhopisů Bond Euro High Yield Podfondy globálních dluhopisů a dluhů Bond US Opportunistic Core Plus Bond Europe Bond Global Aggregate Bond Global Bond Global Inflation Podfondy dluhů rozvíjejících se trhů Bond Converging Europe Bond Emerging Inflation Bond Global Emerging INDEXOVANÉ PODFONDY Podfondy indexovaných akcií Index Equity Euro Index Equity Europe Index Equity North America Index Equity Pacific Podfondy indexovaných dluhopisů Index Global Bond () Hedged GARANTOVANÉ/ZAJIŠTĚNÉ PODFONDY Podfond Absolute Forex Absolute Forex Podfond Absolute VaR Short Term Absolute VaR Short Term Podfondy Absolute VaR 2 Absolute VaR 2() Absolute VaR 2(USD) Podfondy Absolute VaR 4 Absolute VaR 4() Absolute VaR 4(USD) Podfondy Absolute Statistical Arbitrage Absolute Statistical Arbitrage Podfondy Absolute Forex Asia Pacific Absolute Forex Asia Pacific Podfondy Absolute High Yield Absolute High Yield Absolute Volatility Arbitrage Absolute Volatility Arbitrage

15 Podfondy Absolute Volatility Equities Absolute Volatility Euro Equities Absolute Volatility World Equities 15 Podfond Multimanagers Long/Short Equity Multimanagers Long/Short Equity Podfondy dynamické alokace aktiv Dynamic Asset Allocation PODFONDY PENĚŢNÍHO TRHU Money Market Euro Money Market USD

16 16 V. INVESTIČNÍ CÍL A POLITIKA Cílem Fondu je poskytnout Investorům přístup k celosvětové nabídce trhů prostřednictvím portfolia diverzifikovaných a mezinárodně zainventovaných Podfondů. Investiční politika Fondu určuje představenstvo Fondu (dále jen Představenstvo ) při zváţení politické, ekonomické, finanční nebo monetární situace panující v rámci vhodných trhů uvedených v tomto Statutu (dále jen Autorizované trhy ; viz Další informace: Investiční pravomoci a omezení ), do kterých mohou jednotlivé Podfondy investovat. Vysoké míry diverzifikace je dosaţeno prostřednictvím volby převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, případně jiných povolených aktiv, která nebudou geograficky či ekonomicky omezena, ani nebudou omezena z hlediska typu zvolených investic (s výjimkou omezení uvedených v části Další informace: Investiční pravomoci a omezení ). Podfondy jsou denominovány v měně země, ve které investují, nebo v měně, která nejlépe odráţí měnové portfolio Podfondů. Fond bude usilovat o minimalizaci kurzových rizik v rámci mezinárodně zainventovaných Podfondů, a to vyuţíváním povolených zajišťovacích nástrojů. Fond můţe rovněţ investovat do podílů investičních fondů a bankovních vkladů, a to za podmínek a limitů uvedených v části I Zákona z roku 2002 a v části Další informace: Investiční pravomoci a omezení. Fond můţe - za podmínek a limitů stanovených Zákonem z roku 2002, předpisy a administrativní praxí vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu za předpokladu, ţe takovéto techniky a nástroje jsou vyuţívány pouze pro účely zajištění a pro efektivní řízení portfolia, případně jako součást investiční strategie, pokud je to uvedeno v příslušné investiční politice daného Podfondu. Fond můţe rovněţ investovat do finančních derivátů v rámci limitů Zákona z roku 2002, Oběţníku CSSF č. 07/308 a jakýchkoliv relevantních lucemburských předpisů, ve znění pozdějších změn. Pákový efekt investic do určitých finančních derivátů a volatilita cen termínových kontraktů by zpravidla zvýšily riziko spojené s investicemi do Akcií Fondu neţ v případě konvenčních investičních politik. Obecně lze pak říci, ţe dle investičního spektra a typu zvoleného řízení můţe akvizice Akcií vystavit Investory určitým rizikům v rámci níţe uvedených: Kurzové riziko Kaţdý Podfond můţe v souladu s příslušnými pravidly a omezeními investovat do aktiv a nástrojů vyjádřených v jiných měnách, neţ je základní měna Podfondu, coţ následně vede k nebezpečí změny měnového kurzu. Pro Podfondy, které implementují systematické zajištění, můţe v důsledku nedokonalého zajištění existovat zbytkové kurzové riziko. Kreditní/úvěrové riziko Jedná se o nebezpečí, ţe emitent cenných papírů s fixním výnosem drţených ze strany Podfondu nesplní svůj závazek a Podfond tak nezíská zpět svou investici. Riziko řízení a investiční strategie Podfondy se mohou snaţit o výkonnost na základě vyhotovování prognóz o vývoji určitých trhů v porovnání s jinými, a to prostřednictvím arbitráţních strategií. Tato očekávání mohou být chybná a mohou způsobit niţší výkonnost, neţ je cílem řízení. Riziko likvidity Podfond se můţe potýkat s obtíţemi při úhradě prostředků za zpětné odkupy v rámci časové lhůty stanovené v tomto Statutu, a to především v důsledku neobvyklých trţních podmínek nebo neobvykle vysokého objemu ţádosti o zpětný odkup. Trţní riziko Hodnota investic Podfondů by se mohla sníţit v důsledku pohybů na finančních trzích. Riziko malých a středních společností Investice do malých a středních společností nabízejí potenciálně vyšší výnosy, ale mohou také zahrnovat vyšší úroveň rizika, a to především v důsledku vyššího nebezpečí neúspěchu či bankrotu a v důsledku niţších objemů kotovaných cenných papírů tedy výraznějších pohybů v cenách, které to implikuje. Riziko rozvojových zemí

17 17 Investice do cenných papírů Emitentů z Rozvojových zemí zahrnují zvláštní ohledy a rizika, včetně rizik spojených s mezinárodními investicemi (např. pohyby kurzů), rizik spojených s investicemi v zemích s menšími kapitálovými trhy, omezené likvidity, cenové volatility, různých podmínek platných pro transakce, kontrolu a omezení v souvislosti se zahraničními investicemi, a dále zahrnují rizika spojená s ekonomikami Rozvojových zemí, včetně vysoké inflace a úrokové míry, vysokého objemu vnějšího dluhu i politické a sociální nejistoty. Riziko úrokové míry/úrokové riziko Hodnota čistých aktiv Podfondů bude ovlivněna v závislosti na fluktuaci úrokových sazeb. Pokud bude docházet k poklesu úrokových sazeb, trţní hodnota cenných papírů s fixním výnosem zpravidla roste a naopak. Zvýšení úrokových sazeb by vedlo ke sníţení hodnoty investic Podfondů. Rizika související s transakcemi s deriváty Podfondy mohou realizovat různé strategie za účelem sníţení určitých rizik a/nebo zvýšení výnosů. Tyto strategie mohou zahrnovat vyuţití derivátů, jako jsou opce, warranty, swapy a/nebo termínové kontrakty. Takovéto strategie nemusejí být v důsledku určitých trţních podmínek úspěšné a mohou vést ke ztrátám daného Podfondu. Deriváty zahrnují další specifická rizika, jako je riziko špatného ocenění nebo špatného určení ceny, případně riziko, ţe deriváty nemusejí dokonale korelovat s podkladovými aktivy, úrokovými sazbami a indexy. Riziko volatility Podfondy mohou být vystaveny riziku volatility akciových trhů a mohly by tedy být vystaveny silným pohybům v rámci limitů cílové ohroţené hodnoty (Value at Risk/VaR). Silný pohyb volatility akciových trhů můţe mít negativní dopad na výkonnost Podfondu dle jeho investičního cíle. Riziko předčasného splacení S ohledem na investice do dluhopisů a/nebo dluhových nástrojů můţe být Podfond vystaven pravděpodobnosti, ţe pokud dojde k poklesu úrokových sazeb dluţníci nebo hypoteční dluţníci splatí své závazky (na základě refinancování těchto závazků při niţších aktuálních sazbách), coţ povede k tomu, ţe Podfond bude nucen reinvestovat své prostředky při niţších sazbách. Riziko koncentrace zemí Jedná se o riziko související s investicemi realizovanými ze strany Podfondu v menším počtu zemí uvedených v referenčním ukazateli daného Podfondu. Fond emituje Akcie v různých Podfondech, které jsou popsány dále.

18 A. AKCIOVÉ PODFONDY 18 Cílem těchto Podfondů je dlouhodobý kapitálový růst, který je konzistentní s určitým indexem či index trhů, na kterých příslušné Podfondy investují. Růstu bude dosaţeno prostřednictvím aktivně řízených portfolií, které budou zahrnovat především převoditelní cenné papíry a nástroje peněţního trhu a jiná povolená aktiva kotovaná na burze cenných papírů nebo obchodovaná na jiném regulovaném trhu ( Autorizované trhy ; viz Investiční pravomoci a omezení ). Pokud není v rámci popisu konkrétního Podfondu a vţdy v souladu se všemi platnými investičními omezeními (viz Další informace: Investiční pravomoci a omezení ), platí pro tyto Podfondy následující principy: - V rámci investičního cíle a politiky jednotlivých Podfondů (viz dále) jsou odkazy na geografickou oblast nebo státní příslušnost cenných papírů okazuje na geografickou zónu nebo zemi: o o Ve které se nachází sídlo společnosti nebo emitenta; a/nebo Ve které společnost nebo emitent provozuje svou hlavní činnost. - Investiční politika kaţdého Podfondu bude systematicky popisovat investiční spektrum definované minimálně pro dvě třetiny aktiv Podfondu. V případě absence ostatních/jiných informací o alokaci zbývající části aktiv je kaţdý Podfond oprávněn investovat do: o o o o o Akcií a nástrojů vázaných na akcie s výjimkou nástrojů uvedených v rámci investiční politiky; Dluhových nástrojů; Převoditelných dluhopisů; Akcií/podílů UCITS a/nebo jiných UCIaţ do výše 10 % svých čistých aktiv; Hotovosti a/nebo vkladů. o Ostatních převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu uvedených v odstavcích 1.1 a 1.2 Kapitoly XX Další informace, bod A Investiční pravomoci a omezení. - Podfondy mohou investovat do finančních derivátů za účelem zajištění a za účelem efektivní správy portfolia, přičemţ jsou povinny v souvislosti s podkladovými hodnotami dodrţovat investiční limity stanovené v rámci investiční politiky příslušného Podfondu. - Podfondy jsou rovněţ oprávněny vyuţívat techniky a nástroje týkající se převoditelných cenných papírů a nástrojů peněţního trhu, a to za podmínek a v rámci limitů stanovených v Kapitole XX Další informace, bod B Další investiční omezení, odstavce 1.3 aţ 1.6. Upozorňujeme investory na následující skutečnosti: - Základní měna uvedené v rámci investiční politiky Podfondu nemusí nutně odráţet měny investic. - Investice do uzavřených či otevřených fondů mohou vést k duplikaci poplatků a nákladů s výjimkou poplatků za úpis, převod a zpětný odkup, které nemohou být duplikovány v případě fondů zaloţených ze strany skupiny Crédit Agricole Group. - V případě investic do uzavřených investičních fondů, které ze zákona nepodléhají v zemi původu trvalému dozoru dozorového úřadu za účelem zajištění ochrany investorů, můţe být Fond vystaven vyšší míře rizika (například méně časté příleţitosti k prodeji, opoţděné platby nebo nepřijetí úhrad a niţší úroveň ochrany v rámci soudní struktury). - Pokud je to jediný způsob přístupu na uzavřené trhy, Fond můţe v s ohledem na určitý Podfond investovat prostřednictvím 100% investičního subjektu a to za předpokladu, ţe tento investiční subjekt je efektivně kontrolován Fondem a dodrţuje platné investiční politiky a omezení Fondu a předmětného Podfondu.

19 19 1. Akciové Podfondy: Globální/regionální/národní Podfondy Informace o riziku Obecně mohou být globální/regionální/národní Podfondy vystaveny trţnímu riziku a riziku volatility. Pouţívání derivátů ze strany určitých Podfondů v rámci jejich investičního procesu a specifických investičních strategií můţe vést k ohroţení s ohledem na riziko manaţerské a investiční strategie a rizika spojená s transakcemi s deriváty. Zároveň mohou být investice určitých Podfondů realizovány či zajištěny v jiných měnách, neţ jsou jejich základní měny. Akvizice akcií daných Podfondů můţe být spojena s kurzovým rizikem. Rizikový profil Investice do těchto Podfondů budou zahrnovat určitá rizika definovaná výše v části Informace o riziku. V závislosti na trţních podmínkách by měli být investoři připraveni nést nerealizované ztráty v čase, případně skutečné ztráty, pokud se rozhodnou zbavit se svých investic za nepříznivých trţních podmínek. Je nezbytné mít na paměti, ţe akcie nejsou garantovány a jistina není zajištěna. Neexistují tedy ţádné záruky, ţe akcie budou odkoupeny za cenu, za kterou byly původně upsány. Profil typického investora Ve světle investic, cílů a strategií těchto Podfondů jsou tyto Podfondy vhodné pouze pro investory, kteří: - Hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu; - Nehledají pravidelný výnos ze svých investic (s výjimkou investorů upisujících distribuční akcie); - Jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů; a - Snesou volatilitu cen svých akcií. Equity Euroland Value Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 75 % svých čistých aktiv do akcií podhodnocených společností (tj. společností, kterých jsou dle názoru manaţera fondu trţní ceny akcií pod domnělou hodnotou) v celé řadě sektorů, přičemţ tyto společnosti by měly mít sídlo/být kotovány na regulovaném trhu v Eurozóně. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index DJ Euro STOXX Large (Net Dividend) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity Global Alpha Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností rozvinutých trhů a kotovaných na jakémkoliv regulovaném trhu v některé ze zemí OECD. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI World (Net Dividend) je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Japan CoreAlpha Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií japonských společností kotovaných na uznávaném japonském regulovaném trhu. Pro dosaţení tohoto cíle investiční manaţer kombinuje základní investice do významných japonských titulů s taktickými drţbami na základě vysocké úrovně selekce titulů, aby tak zajistil nadprůměrnou výkonnost. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Topix (RI) je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu.

20 Základní měnou Podfondu je JPY. 20 Equity Japan Target Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií japonské společností s podhodnocenými aktivy nebo podhodnoceným růstovým potenciálem, případně společností, které se nacházejí ve fázi obratu; tyto společnosti musí rovněţ být kotované na uznávaném japonském regulovaném trhu. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Topix (RI) je referenčním ukazatelem tohoto Podfondu. Základní měnou Podfondu je JPY. Equity US Concentrated Core Tento podfond usiluje o dlouhodobé zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností ve Spojených státech s minimální trţní kapitalizací ve výši 1 mld. USD v době akvizice - tento limit je platný vţdy a kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD. Obecně mají tyto společnosti vysoký trţní podíl v rámci svého odvětví, trvalé podnikatelské modely a inherentní výhody před svými konkurenty. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Russell 1000 Growth (Total Return Index) představuje referenční ukazatel Podfondu. Referenční měnou tohoto Podfondu je USD. Equity US Growth Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií amerických společností se střední mírou kapitalizace (přičemţ kapitalizace v době akvizice odpovídá společnostem, které tvoří index Russell Mid Cap Growth, tento limit bude platný vţdy) a kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Russell Mid Cap Growth (Total Return Index) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity US Multi Strategies Tento Podfond vychází z procesu alokace aktiv, který spočívá v optimalizaci dvou hlavních strategií v rámci odvětví správy aktiv hodnotové strategie a růstové strategie. Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností v celé řadě odvětví v USA, kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Russell 1000 (RI) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity US Relative Value Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií podhodnocených společností (tj. společností, u kterých jsou ceny akcií v době akvizice pod vnímanou hodnotou, přičemţ tento limit je platný vţdy) ze Spojených států a kotovaných na regulovaném trhu v USA nebo v některé ze zemí OECD, a to za účelem vytvoření portfolia se silným růstovým potenciálem a omezeným rizikem.

21 21 Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index S&P 500 (Total Return Index) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Gems World Podfond se snaţí o překonání výkonnosti indexu MSCI All Country World free, reinvestovaná dividenda, bez zajištění. Cílem Podfondu je dosáhnout kapitálový růst v USD na základě efektivní kombinace tří vrstev výkonnosti, za účelem maximalizace výkonnosti při současné diverzifikaci rizika: - Alokace aktiv prostřednictvím řízení globálního ohroţení portfolia, geografické alokace a/nebo sektorové/stylové alokace; - Selekce globálních akciových titulů; - Strategie vycházející z derivátů s důrazem na: o Obchodování: řídící a arbitráţní krátkodobé (méně neţ jeden měsíc) pozice u derivátů akciových indexů; o Aktivní řízení měn: strategické (dlouhodobé) nebo taktické (krátkodobé) pozice jsou výstupem interního měnového modelu; o Řízení volatility: arbitráţe volatility a direkční pozice jsou realizovány u velkých akciových indexů (Eurostoxx 50, S&P500, atd.) za účelem sníţení souhrnného rizika portfolia a maximálního vyuţití trţních neúčinností. Pro dosaţení tohoto investičního cíle bude portfolio zahrnovat dlouhodobé pozice i krátkodobé taktické pozice. Investiční spektrum Podfondu zahrnuje s ohledem na nejméně dvě třetiny aktiv jakékoliv měny v rámci indexu MSCI World (všechny země), jakékoliv akcie i vklady, převoditelné dluhopisy (vyuţívané jako efektivnější substitut k podkladovým akciím nebo pro účely řízení volatility), REPO kontrakty a nástroje peněţního trhu nástroje peněţního trhu. Pro účely plnění investičního cíle budou v rámci investičního procesu rovněţ hojně vyuţívány deriváty. Tyto nástroje budou mimo jiné zahrnovat termínové kontrakty, opce, forwardy, rozdílové kontrakty (včetně rozdílových kontraktů u indexů a/nebo košů akcií) a swapy. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v rámci části A. Akciové Podfondy. Tyto investice mohou být realizovány prostřednictvím participačních listů v případě omezeného přístupu na trh cenných papírů a pro účely efektivního řízení portfolia. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Select Cílem tohoto Podfondu je dosaţení dlouhodobého kapitálového růstu prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do akcií a akciových nástrojů na celém světě. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI The World představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Japan Value Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do japonských akcií. Přístup selekce hodnotových titulů usiluje o výběr společností, které nabízejí divergenci mezi podhodnocenými akciemi a zlepšujícími se výsledky, a to za účelem vyuţití nadprůměrné výkonnosti, která bude výsledkem budoucí korekce v rámci vývoje cen akcií. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index Topix Tokyo SE představuje referenční ukazatel Podfondu.

22 22 Základní měnou Podfondu je JPY. Equity Euro Select Podfond se snaţí o překonání výkonnosti indexu MSCI Euro, dividenda reinvestována na základě procesu aktivního řízení. Za účelem dosaţení tohoto cíle investuje management investuje alespoň 75% aktiv Podfondu do akcií společností z Eurozóny denominovaných v. Investiční proces vychází z modelu selekce jednotlivých titulů, který se snaţí o volbu nejatraktivnějších titulů na základě růstového potenciálu a kritérií zhodnocení. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI Euro představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity Select Europe Podfond se snaţí překonat výkonnost indexu MSCI Europe, dividenda reinvestována na základě procesu aktivního řízení. Pro dosaţení tohoto cíle management investuje alespoň 75 % čistých aktiv Podfondu do evropských akcií. Investiční proces vychází z modelu selekce jednotlivých titulů, který se snaţí o volbu nejatraktivnějších titulů na základě růstového potenciálu a kritérií zhodnocení. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI Europe představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je.

23 23 2. Akciové Podfondy: Podfondy menších společnosti/tematické Podfondy Informace o riziku: Obecně mohou být Podfondy menších společností/tematické Podfondy vystaveny trţnímu riziku, riziku volatility, rizikům rozvíjejících se trhů a riziku malých a středních společností. Restrukturalizované společnosti vybírané ze strany určitých Podfondů mají problém znovu dosáhnout ziskovost nebo zlepšit své rozvahy, přičemţ potřebují implementovat rozsáhlou reorganizaci: toto můţe vést k vyššímu riziku selhání či bankrotu a pro dosaţení očekávaného přínosu můţe být nezbytné delší časové období. Investice do jediného sektorového Podfondu skýtají moţnost vyšších výnosů, ale mohou rovněţ zahrnovat vyšší míru rizika. Tyto Podfondy mohou investovat do společností, které jsou obzvláště ohroţené rychle se měnící technologií a mají relativně vysokou míru zastarávání v souvislosti s vědeckým a technologickým pokrokem. Investice do podnikání souvisejících s internetem mohou vykazovat vyšší míru volatility neţ investice do všestrannějších technologických nebo jiných více diverzifikovaných odvětví. Zároveň mohou být investice určitých Podfondů realizovány či zajištěny v jiných měnách, neţ jsou jejich základní měny. Akvizice akcií daných Podfondů můţe být spojena s kurzovým rizikem. Rizikový profil Investice do těchto Podfondů budou zahrnovat určitá rizika definovaná výše v části Informace o riziku. V závislosti na trţních podmínkách by měli být investoři připraveni nést nerealizované ztráty v čase, případně skutečné ztráty, pokud se rozhodnou zbavit se svých investic za nepříznivých trţních podmínek. Je nezbytné mít na paměti, ţe akcie nejsou garantovány a jistina není zajištěna. Neexistují tedy ţádné záruky, ţe akcie budou odkoupeny za cenu, za kterou byly původně upsány. Profil typického investora Ve světle investic, cílů a strategií těchto Podfondů jsou tyto Podfondy vhodné pouze pro investory, kteří: - Hledají dlouhodobé zhodnocení kapitálu; - Nehledají běţný/současný výnos ze svých investic (s výjimkou investorů upisujících distribuční akcie); - Jsou ochotni přijmout vyšší rizika spojená s investováním do zahraničních cenných papírů; a - Snesou volatilitu cen svých akcií. Equity Euroland Small Cap Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 75 % svých čistých aktiv do akcií společností se sídlem/kotovaných na regulovaném trhu v Eurozóně. Tento podfond investuje alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií malých společností Eurozóny (tj. s trţní kapitalizací v době akvizice podobnou společnostem, jejichţ akcie tvoří index MSCI EMU Small Cap; tento limit je platný vţdy) se sídlem/kotovaných na regulovaném trhu v Eurozóně. Tento Podfond můţe rovněţ investovat aţ 30 % svých celkových aktiv do akcií větších společností se sídlem/kotovaných na regulovaném trhu v Eurozóně. Investice mohou zahrnovat i ostatní členské státy EU, v závislosti na očekáváních týkajících se zemí, které se mohou následně stát součástí Eurozóny. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI EMU Small Cap představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity Global Gold Mines Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností specializujících se na sektor těţby zlata a akcií zlatých dolů v regionech, jako je například Austrálie, Severní Amerika, Jiţní Afrika, a dále do akcí společností působících v oblasti cenných kovů nebo nerostů (např. skupin kovů stříbra a platiny), za předpokladu, ţe takovéto investice nepřekračují jednu třetinu čistých aktiv Podfondu. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy.

24 24 Index FTSE Gold Mines představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Luxury and Lifestyle Tento Podfond usiluje o dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň 67 % svých celkových aktiv do akcií společností realizujících podstatnou část svých podnikatelských aktivit v sektoru luxusního a prestiţního zboţí a sluţeb, přičemţ se jedná o společnosti kotované na regulovaném trhu v jakékoliv zemi světa. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI World Consumer Discretionary představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Agriculture Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou svých třetin aktiv do souboru akcií emitovaných společnostmi na celém světě, které podnikají v oblasti zemědělství/farmářství (včetně producentů obilovin, ovoce, zeleniny, hnojiv, zavlaţovacích systémů a/nebo zemědělského vybavení, chovu dobytka, přepravy, skladování a/nebo obchodování se zemědělskou produkcí). Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v rámci části A. Akciové Podfondy. Index S&P Global Agribusiness Equity net total return představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Global Resources Cílem tohoto Podfondu je dosaţení dlouhodobého kapitálového růstu prostřednictvím investic alespoň dvou třetin aktiv do akcií a akciových nástrojů společností na celém světě, které působí v oblasti energetiky, zlata a materiálů. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části Představení akciových Podfondů. Index % FT Gold Mines Total % MSCI World Energy (GICS Industry Group 1010) % MSCI World Materials (GICS Industry Group 1510) představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je USD. Equity Europe Restructuring Cílem tohoto Podfondu je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu prostřednictvím investic alespoň 75 % čistých aktiv Podfondu do akcií Evropských společností. Investiční manaţer usiluje o aplikaci procesu selekce titulů, kdy jsou vybírány akcie společností, které nabízejí růstový potenciál dle následujících kritérií: (i) společnosti s probíhající či plánovanou reorganizací své činnosti a/nebo (ii) společnosti, které by se měly stát cílem konkurence/fondů specializujících se na odkup akcií, atd. Aktivní řízení Podfondu bude zaloţeno na fundamentální analýze. Zbývající část aktiv můţe být investována do aktiv a nástrojů popsaných v části A. Akciové Podfondy. Index MSCI Europe představuje referenční ukazatel Podfondu. Základní měnou Podfondu je. Equity US Opportunities Cílem tohoto Podfondu je dlouhodobý kapitálový růst prostřednictvím investic alespoň dvou svých třetin aktiv do amerických akcií a akciových nástrojů emitovaných velkými společnostmi.

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value

AMUNDI FUNDS Equity Japan Value AMUNDI FUNDS Equity Japan Value Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Japan Value, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen

Více

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. Société d'investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 N e a u d i t o v a n á p o l o l e t n í z p r á v a k 3 0. l i s t o p a

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011

ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 ZJEDNODUŠENÝ STATUT DUBEN 2011 Tento zjednodušený statut nelze distribuovat za účelem nabídky akcií či získávání zákazníků v žádné jurisdikci, ve které takovéto činnosti nejsou povoleny, případně jakýmkoliv

Více

AMUNDI FUNDS Index Equity North America

AMUNDI FUNDS Index Equity North America AMUNDI FUNDS Index Equity North America Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Index Equity North America, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines

AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines AMUNDI FUNDS Equity Global Gold Mines Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Equity Global Gold Mines, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds

Více

AMUNDI FUNDS Money Market Euro

AMUNDI FUNDS Money Market Euro AMUNDI FUNDS Money Market Euro Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Money Market Euro, podfondu (dále jen Podfond ) fondu Amundi Funds (dále jen Fond

Více

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010

Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Základní sazby zahraničního stravného pro rok 20092010 Země Měnový kód Měna Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR euro 35 Andorra EUR euro 40 Angola USD americký

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013

csf_publ_changes_cz_hospodarske noviny_28 03 2013 Credit Suisse SICAV (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk, R.C.S. Lucemburské velkovévodství B 81.507 Credit Suisse SICAV One (Lux), se sídlem na adrese 5, rue Jean Monnet, L-2180

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Globální ekonomika Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Globální ekonomika

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EURO EQUITIES Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

AMUNDI FUNDS. Bond US Opportunistic Core Plus. Zjednodušený statut červen 2011

AMUNDI FUNDS. Bond US Opportunistic Core Plus. Zjednodušený statut červen 2011 AMUNDI FUNDS Bond US Opportunistic Core Plus Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o Amundi Funds Bond US Opportunistic Core Plus, podfondu (dále jen Podfond ) fondu

Více

ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ

ROZHODNUTÍ NABÝVAJÍCÍ ÚČINNOSTI JEDEN MĚSÍC PO ZVEŘEJNĚNÍ TOHOTO OZNÁMENÍ SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 OZNÁMENÍ AKCIONÁŘŮM A VEŘEJNOSTI K dnešnímu dni představenstvo společnosti

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2006 L:\AAS\SGBT\Sogelux Fund\rapports\annuel\310501\310501_F.doc

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

AMUNDI FUNDS Equity Greater China

AMUNDI FUNDS Equity Greater China MUNDI FUNDS Equity Greater China Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o mundi Funds Equity Greater China, podfondu (dále jen Podfond ) fondu mundi Funds (dále jen

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25. SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) RCS Luxembourg B 25.970 Neauditovaná pololetní zpráva k 30. listopadu 2008 L:\AAS\SGBT\Sogelux

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M

CENÍK SLUŽEB BALÍČKY INTERNET. CentroNet, a.s. Sokolovská 100/94 186 00 Praha 8 Tel:+420 246 008 787. 89 TV programů + internet 50M/50M CENÍK SLUŽEB BALÍČKY ZAČÍNÁM 33 TV programů + internet 15M/15M MOJE VOLBA 33 TV programů + 1x tematický balíček + internet 40M/40M CHCI VÍCE 54 TV programů + internet 30M/30M VÍM, CO CHCI 65 TV programů

Více

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD

Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Nabídka na zhodnocení finančních prostředků s podílovými fondy SGAM USD Předkládá: Datum: Místo: Platnost nabídky do: Skupina Amundi Skupina Amundi vznikla 31.12.2009 fúzí společností Société Générale

Více

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna

A Měnový kód. Základní sazby stravného Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra EUR euro 40,- Měna Příloha k Vyhlášce č. 379/2011 Sb. - o stanovení výše základních sazeb zahraničního pro rok 2012. v cizí měně pro rok 2012 A Afghánistán EUR euro 35,- Albánie EUR euro 35,- Alžírsko EUR euro 35,- Andorra

Více

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH

AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH AKTUÁLNÍ VÝVOJ NA FINANČNÍCH TRZÍCH Dluhopisy a měny Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Aktuální vývoj na finančních trzích Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie a komodity Dluhopisy Doba splatnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 6 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 5 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POVINNÁ INVESTIČNÍ AKTIVA INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ A PODMÍNKY INVESTOVÁNÍ DO TĚCHTO AKTIV

Více

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2

Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 Zjednodušený prospekt: podfond Fund Partners CSOB Asian Winners 2 i) Informace týkající se společnosti FUND PARTNERS 1) stručná charakteristika společnosti FUND PARTNERS Datum vzniku : 10. dubna 2002 Místo

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST US VALUE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EONIA PREMIUM Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Dříve PARVEST Dynamic Eonia Premium Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014

Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Aktuální stav k 1.4.2014 Aktuální přepočítací relace dle nařízení vlády č. 62/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů Aktuální stav k 1.4.2014 Země výkonu práce Přepočítací relace Stanovená měna Náhradní měna Přepočítací relace

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB )

INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) INFORMACE O SPOLEČNOSTI INVESTIČNÍ KAPITÁLOVÁ SPOLEČNOST KB, a. s. (dále také IKS KB ) Uveřejňované podle 206 odst. 1 vyhlášky ČNB č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST CONVERGING EUROPE Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST BRAZIL Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o.

Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Ceník a sazebník pro klienty TeleUspory s.r.o. Platnost od 1.7.2014 TeleUspory s.r.o. Římská 103/12, 120 00 Praha 2 www.uspory.cz Zapsaná v oddíle C, vložce 178856 obchodního rejstříku vedená u Městského

Více

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST EUROPEAN CONVERTIBLE BOND Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Zjednodušený prospekt LISTOPAD 2009 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti PARVEST ( SICAV ) a

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015)

Oznámení podílníkům. (dne 30. listopadu 2015) Oznámení podílníkům Pioneer Funds Global Investment Grade Corporate Bond Pioneer Funds Absolute Return Multi-Strategy Growth Pioneer Funds Multi Asset Real Return (dne 30. listopadu 2015) Obsah I. Společná

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k 30.06.2015. RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 143 Všeobecné

Více

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE...

...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... ...od STODOLY ke SVĚTOVÉ JEDNIČCE... 20 let ve vývoji společnosti STOMIX PŘED ZALOŽENÍM Ing. Milan Ševčík - STOMIX 6.5.1993 založení společnosti NA TRH UVEDEN VLASTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM Výrobna i sklad

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem

PARVEST ENHANCED EONIA 1 YEAR Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond SICAV PARVEST investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem Podfond PARVEST Enhanced Eonia Year byl založen dne 30. října 2007. Dříve PARVEST Dynamic Year (EUR) Zjednodušený prospekt

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území)

Zahraniční obchod České republiky v letech 2001 až 2003 (v tis.kč, podle celních území) Země 2001 Dovoz 2001 Saldo 2001 2002 Dovoz 2002 Saldo 2002 2003 Dovoz 2003 Saldo 2003 Afghánistán 5 961 4 791 1 170 26 302 1 144 25 158 341% 40 678 3 777 36 901 55% 0,0030% 0,0016% Albánie 418 188 25 910

Více

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY

Grantová smlouva (více příjemců) PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY PŘÍLOHA IV - PLATNÉ SAZBY PRO PŘÍSPĚVKY NA JEDNOTKOVÉ NÁKLADY KLÍČOVÁ AKCE 2 1. Projektové řízení a organizace Příspěvek na aktivity koordinující organizace: 500 EUR na měsíc. Příspěvek na aktivity ostatních

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

Více

CENÍK PLATNÝ OD

CENÍK PLATNÝ OD CENÍK PLATNÝ OD 2.8.2013 I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTI?NÍMI NÁSTROJI I.1 AKCIE, CERTIFIKÁTY NA BCPP Burza cenných papírů Praha a.s. (BCPP) AKCIE, CERTIFIKÁTY, WARRANTY XETRA PRAHA XETRA PRAHA Klient ze Smlouvy

Více

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33

Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT. Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00. Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Hlasové služby Tarify T30 / T80 / T160 / T300 včetně HIT T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Měsíční paušál 49.00 49.00 149.00 149.00 Cena volné jednotky 0,33 0,33 0,33 0,33 Volné minuty 50 50 150 150 Extra volné

Více

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku

Vysvětlivky: D - smlouva České republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu, resp. z příjmu a z majetku Předběžný seznam smluvních států a rozhodných dnů zveřejňovaný podle 13b odst. 2 a 13g odst. 5 vládního návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES GLOBAL Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield

AMUNDI FUNDS Bond Euro High Yield MUNDI FUNDS Bond Euro High Yield Zjednodušený statut červen 2011 Tento zjednodušený statut obsahuje informace o mundi Funds Bond Euro High Yield, podfondu (dále jen Podfond ) fondu mundi Funds (dále jen

Více

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016

Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Příloha k vyhlášce č. 309/2015 Sb. Základní sazby zahraničního stravného pro rok 2016 Země Měnový kód Měna Základní sazby zahraničního stravného Afghánistán EUR euro 40 Albánie EUR euro 35 Alžírsko EUR

Více

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP.

Oblast Blízkého východu a severní Afriky nadále nabízí vyhlídky silného růstu HDP. Franklin MENA Fund Třída A(acc)EUR, ISIN LU0352132285 Franklin Templeton Investment Funds, Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748

Čisté obchodní jmění 4,221 LU0012181748 PARVEST EQUITY JAPAN - (Classic) ISIN LU0012181748 podfond investiční společnosti PARVEST. Třída Classic Capitalisation Tento fond je spravován společností BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS LUXEMBOURG, která

Více

CS Investment Funds 2

CS Investment Funds 2 Sídlo: 1. Oznámení podílníkům podfondu Credit Suis (Lux) European Property Equity Fund (dále jen Zanikající podfond ), podfondu a akcionářům Credit Suis (Lux) Global Property Income Maximir Equity Fund

Více

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu

Vûstník vlády. pro orgány krajû a orgány obcí OBSAH: Sdělení Ministerstva vnitra o odcizení úředních razítek a odcizení služebního průkazu Vûstník vlády pro orgány krajû a orgány obcí Ročník 1 Vydán dne 24. dubna 2003 Částka 2 OBSAH: Seznam platných právních předpisů a směrnic týkajících se činnosti orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů

Více

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432

GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k RCS Luxembourg N B86432 GENERALI INVESTMENTS SICAV Neauditovaná pololetní zpráva k Obsah 5 Řízení a administrativa 5 Představenstvo 116 Všeobecné

Více

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko

SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko SGAM Fund Société d Investissement à Capital Variable (Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem) Lucembursko Auditovaná výroční zpráva k 31. květnu 2008 Na základě těchto finančních výkazů

Více

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad

Příloha č. 1. Kódovací kniha Jednotka měření: pořad Příloha č. 1 Kódovací kniha Jednotka měření: pořad 1 Země původu kód 2 Kontinent kód 1 Alžírsko 1 Afrika 2 Angola 1 Afrika 3 Benin 1 Afrika 4 Botswana 1 Afrika 5 Burundi 1 Afrika 6 Burkina Faso 1 Afrika

Více

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC

OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC OCEŇOVÁNÍ FINANČNÍCH INVESTIC Dluhopisy a měny Doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. Praha, 2016 Oceňování finančních investic Globální ekonomika Dluhopisy a měny Akcie Komodity Deriváty Dluhopisy Doba splatnosti

Více

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika

MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA MEZINÁRODNÍ ENERGETICKÁ ROČENKA 2013 energetika uhelné hornictví kapalná paliva plynárenství elektroenergetika statistika Nedílnou součástí publikace je i její zpracování

Více

Parworld Emerging STEP 80 (Euro)

Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Profitovat z dynamických rozvíjejích se trhů při ochraně kapitálu Cena za inovaci 2009 AMS Cena za inovaci 2008 Leden 2010 Parworld Emerging STEP 80 (Euro) Jednoduchý koncept

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 13 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání

ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání ceník služeb platný od 12. 8. 2015 K elektřině výhodné volání Základní ceny tarifů Datové balíčky k tarifům Tarif Garant Komfort Aktiv Volné jednotky (do všech sítí v ČR) 50 minut / SMS 200 minut / SMS

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST SOUTH KOREA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST SOUTH KOREA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Parvest South Korea, zahájil činnost 2. dubna 2008. Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt

Více

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY

MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY Příloha č. 2 k cenovému rozhodnutí č. 01/2005 MAXIMÁLNÍ CENY A URČENÉ PODMÍNKY ZA MEZINÁRODNÍ TELEKOMUNIKAČNÍ SLUŽBY POSKYTOVANÉ ČESKÝM TELECOMEM, a.s., V RÁMCI UNIVERZÁLNÍ SLUŽBY MEZINÁRODNÍ TELEFONNÍ

Více

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika

Navigační systém & Digitální Mapy. NAVITEL s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 - Krč, Česká republika Navigační systém & Digitální Mapy O společnosti Založena 2006 Koncových uživatelů 20 000 000+ Zaměstnanců 400+ Vývoj navigačního systému Plná uživatelská podpora Globální centra Navigační software Digitální

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro)

ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) ABN AMRO Absolute Return Bond Fund (Euro) Podfond investièní spoleènosti ABN AMRO Funds, založené jako podnik pro kolektivní investování do pøevoditelných cenných papírù podle lucemburského práva Èesky

Více

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST AUSTRALIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST AUSTRALIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV

Více

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008

PARVEST INDIA. Zjednodušený prospekt Duben 2008 PARVEST INDIA Podfond SICAV PARVEST Investiční společnosti s proměnlivým kapitálem Zjednodušený prospekt Duben 2008 Tento zjednodušený prospekt obsahuje obecné informace o společnosti Parvest ( SICAV )

Více

Mobilní hlasové služby

Mobilní hlasové služby Hlasové služby od 1.4.2016 Mobilní hlasové služby PROSPERITA (TOMA) Všechny ceny vez DPH Tarify Tarify Profi na míru Tarify Profi na míru jsou speciální tarify pro klíčové zákazníky, které lze kombinovat

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Další poskytované online služby:

Další poskytované online služby: SAZEBNÍK I. OBCHODOVÁNÍ S INVESTIČNÍMI NÁSTROJI I.0 AKCIE, CERTIFIKÁTY, ETF a další Investiční nástroje obchodované na zahraničních burzách a OTC pokyny realizované přes RBROKER Burza Burza Velká Británie

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) žáky 2. stupně ZŠ

Více

Franklin Mutual Global Discovery Fund

Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Mutual Global Discovery Fund Franklin Templeton Investment Funds Třída A(acc)EUR-H2 ISIN LU0294219513 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds, Správcovská společnost

Více