Úv Ú o v d o do o ku k rz r u z N_ N M _ T M P T aneb Měn ě ov o á v t á e t o e r o ie i e a p a ol o i l t i i t k i a k J.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Úv Ú o v d o do o ku k rz r u z N_ N M _ T M P T aneb Měn ě ov o á v t á e t o e r o ie i e a p a ol o i l t i i t k i a k J."

Transkript

1 Úvod do kurzu N_MTP aneb Měnová teorie a politika J. Brada, 2013

2 Povinná literatura a předpokládané znalosti Hrnčíř, M.: Měnová teorie a politika (VŠFS) Předpokládané znalosti: Vysokoškolský kurz MAKROEKONOMIE, komerčního bankovnictví a CENTRÁLNÍHO BANKOVNICTVÍ vše na úrovni bakalářského studia

3 Měnová politika (Prolog a připomenutí znalostí) Měnová politika(= monetární politika) je hospodářská politika(=souhrn ekonomických opatření, nástrojů a procesů, prostřednictvím níž je působeno na národní hospodářství) prováděná pomocí měnových (= měnově- politických) nástrojů centrální banky. Poznámky: Fiskální politika důchodová politika x měnová politika ekonomická síla měnové politiky je slabá Měnovou politiku provádí vždy centrální banka konkrétní země, a to (relativně a teoreticky) nezávisle na vládě.

4 Měnová politika Obsah: a. Cíle měnové politiky b. Nástroje měnové politiky c. Transmisní mechanismy měnové politiky a. Cíle měnové politiky (stejné jaké cíle CB ČNB), tj. Vždy stabilita měny(tj. potlačování inflace) Jiné cíle: např. z magického čtyřúhelníku (plná zaměstnanost, rovnovážná platební bilance, růst HDP, stabilní cenová hladina). Poznámka: - Centrální banky (tj. i ČNB) mají ještě cíl finanční stabilitu tj. udržet stabilitu celého finančního sektoru v ekonomice

5 Měnová politika b. Nástroje řízení měnové (monetární) politiky centrální emisní bankou Členění nástrojů měnové politiky: (Pozor členění je někdy sporné.) Přímé Nepřímé (nástroje měnové politiky)

6 Měnová politika Přímé - dopadají na "jednu" obchodní banku, ÚVĚROVÉ KONTINGENTY (kolik smí banka poskytnou úvěrů určitým segmentům trhu) PRAVIDLA LIKVIDITY (předepsaná - zpravidla od CB poměry a vztahy mezi jednotlivými položkami ve výkazech obchodních bank (př. Capital Asset Ratio - CAR )) KONVERZE A SWAPY Tj. promptní směna domácí měny za cizí (+ ev. swap). POVINNÉ VKLADY Určité centrální instituce mívají účet jen u CEB. DOPORUČENÍ, DOHODY, VÝZVY

7 Nepřímé-dopadají plošně na všechny (resp. určité skupiny)" obchodní banky OPERACE NA VOLNÉM TRHU nákup a prodej (hlavně vládních) CP na mezibankovním trhu [nákup CP roste měnová báze (MB), prodej cp klesá měnová báze, ale jsou i dopady na úrokové sazby] PŘIJÍMÁNÍ RŮZNÝCH FOREM VKLADŮ (depozitní facility, lze i stahovaci REPO.) sazba, za kterou CEB poskytuje tzv. zaknihované úvěry "komerčním" bankám, POSKYTOVÁNÍ RŮZNÝCH FOREM ÚVĚRŮ (DISKONTNÍ, LOMBARDNÍ, reeskont vlastních bankovních směnek, dodávací REPO, zápůjční facility) POVINNÉ MINIMÁLNÍ REZERVY kolik procent z přijatých vkladů musí "komerční" banka vložit do CEB Příčinou existence PMR mohou být i: daňové důvody, neboť (pokud jsou neúročené) PMR = v podstatě daň z depozit. zdroj (buffer) likvidity, neboť PMR = vždy pohotový zdroj dostatku hotovosti. Nástroj řízení peněžní zásoby, tj. nástroj provádění měnové politiky. Poznámka (v ČR jsou PMR úročené)

8 Měnová politika Důležitý pojem: Měnová báze (MB, ang. Power Money) MB = oběživo (C) + Rezervy komerčních bank u CB Působení nástrojů měnové politiky Operace na volném trhu Změna velikosti PMR (povinných min. rezerv) Problematika multiplikace depozit

9 c. Transmisní mechanismy měnové politiky Nástroje měnové Operativní Zprostředkující Cíle měnové politiky (měnová) kritéria kritéria politiky Monetaristický transmisní mechanismus Měnová báze Peněžnízásoba (M1,M2, ) Průměrnáinflace v dlouhém období Keynesiánský transmisní mechanismus Krátkodobé Dlouhodobé Reálný růst úrokové sazby úrokové sazby (nezaměstnanost) Tzv. Cílování inflace Krátkodobé úrokové sazby Čistá inflace v konkrétním roce

10 Měnová politika Stabilita vztahů v kauzálních retězcích(v trasmisních mechanismech měnové politiky!) + Požadavky kladené na Operativní (měnová) kritéria Možnost měřit a rychlá dostupnost dat (denně MB, rezervy bank u CB, ) Operativní kritérium musí být pod kontrolou CB Zprostředkující kritéria Musí reagovat na změny rychleji nežli cíl

11 Měnová politika Tinbergenovopravidlo: Měnová politika může být úspěšná, pokud počtu nezávislých cílů odpovídá počet nezávislých nástrojů. Princip efektivní tržní klasifikace R.A. Mundella: -každý nástroj má pozitivní ( = přiblížení k žádánému rovnovážnému stavu) a negativní vliv K celkové rovnováze ekonomiky (rovnováze platební bilance a vnitřní rovnováze) povede taková orientace měnové a fiskální politiky, která bude ke každému cíli přiřazovat nástroj neúčinnější.

12 Co jsou peníze vymezení peněz Základní pojmy Vznik peněz Teoretické vymezení peněz Modely emise hotovostních peněz

13 Základní pojmy MAJETEK (= aktivum) BOHATSTVÍ ZBOŽÍ PENÍZE je cokoliv, co je předmětem vlastnictví je souhrn šech aktiv, která jsou v mém vlastnictví dle A. Smith "Národy jsou tím bohatší, čím více spotřebovávají." (1776)) výrobek (tj. produkt práce), který je předmětem koupě a prodeje (směny) odlišuje se se užitná x směnná hodnota zboží (zbožové peníze) jsou zbožím, které plní funkci všeobecného ekvivalentu (obecnější definice) peníze jsou cokoliv, co je všeobecněpřijímáno při placení zboží a služeb (odtud: PENÍZE = všeobecný ekvivalent). Peníze jsou společenský vztah-tj. co to jsou peníze a způsob jejich užívání záleží na Peníze jsou společenský vztah-tj. co to jsou peníze a způsob jejich užívání záleží na domluvě mezi lidmi

14 Základní pojmy FINANCE DŮCHOD MĚNA Je soustava peněžních vztahů v ekonomice je suma příjmů (= přírůstek bohatství) za určitý čas je národní forma peněz. [toková veličina] BILANCE a VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Poznámka: Bilance ekonomického subjektu (účetnicky: rozvaha) je soupis všech aktiv daného ekonom. subjektu a zdrojů ze kterého byla aktiva pořízena (= pasív) v peněžním vyjádření (účet = část bilance). Důležité po popis fungování subjektů působících na finančních trzích.

15 Základní pojmy OBĚH ZBOŽÍxOBĚH PENĚZv ekonomice (pohyb peněz proti pohybu zboží) NATURÁLNÍ SMĚNA (barter economy) [vysoké transakční náklady] i hlavní význam peněz v ekonomice = minimalizace transakčních nákladů;

16 Základní pojmy Mlynář Mlýnský kámen Mouka Kameník Pekař Rohlíky

17 Vznik peněz Historický vývoj směnného obchodu (a vznik mincí) různé druhy zboží se mezi sebou směňují navzájem, různé druhy zboží lze vždy směnit (na určitém teritoriu) za jeden konkrétní druh zboží (tzv. všeobecný ekvivalent). Všeobecným ekvivalentem byl např.: "nejdříve" "později" dobytek, kůže, kovové předměty (trojnožky, sekery), " vývoj" kusy kovu (např. v Řecku ve formě tyčí = obolos), [později v Římě ve formě cihel s reliéfním obrazem], které se při obchodu vážily; " vývoj" kusy kovu, které byly označeny potvrzením váhy a ryzosti (tj. prapůvod mincí) [toto dělali obchodníci především v Babyloně a Lýdii, později provozuje tuto činnost stát].

18 Vznik peněz Historické formy všeobecného ekvivalentu: Slované: Římané: Mexiko: med, obilí, dobytek, kožešiny, plátno [odtud: platit] dobytek (lat. peníze = pecunia, pecus = dobytek) kakaové boby (do 19. stol.) Tichomoří: lastury (kauri), barevné peří drahé kovy: Au, Ag, Cu, bronz i Fe [podle váhy kovu (libra, šekel, hřivna, talent) vznikají i názvy měn],

19 Vznik peněz cca 2500 př. Kr. Egypt první kovové peníze ve formě kroužků. Babylónie hliněné destičky (předchůdce pozdějších akreditivů) cca 2100 př. Kr. Čína zlaté hřivny (první "moderní" použití Au jako platidla). cca 680 př. Kr. Lýdie (dnes západní Turecko) první "moderní", "šišatě" kulaté mince tzv. statéry (ze slitiny Au a Ag), zákonité, státem uznaná platidla. 650 po Kr. Čína (dynastie Tang) emitovala první známé papírové peníze (státovky),

20 Vznik peněz cca 1000 Evropa prolog k evropským papírovým penězům, (předchůdce dnešních akreditivů, kdy se dvě strany dohodly, že se nebude platit hotově ale prostřednictvím korespondenčních bank ) 1273 Mongolsko (podle M. Pola) KublajChanemituje "státovky" platné na území Mongolska Švédsko první evropské papírové peníze, vydávala je Stockholmská Švédská 1661 Švédsko první evropské papírové peníze, vydávala je Stockholmská Švédská banka (pozdější CEB), což byly obligace banky, které mohly být vyměněny za Au nebo Ag(velký úspěch při vydání).

21 Vznik peněz Jazykové důkazy o tom, co bylo všeobecným ekvivalentem v různých oblastech: latina: hebr.: řecky: Egypt: šekel pecunia = peníze (z lat. pecus = dobytek); pendere = vážit = platit; kesítá = ovce = peníze; obolus (název mince < pochází z obolos = rožeň) drachma (název mince < pochází z hrst 6ti tyčí, obolů) mince (i váhová jednotka = 180 zrn obilí (asi pšenice))

22 Vznik peněz čeština: platit (pochází ze slova plátno); Zpráva od kupce -IbráhímibnJákúb(a) v letech (originálně v arabštině) -"V zemi Bújima(= v zemi Boleslava II) zhotovují se též lehké šátky z tenké tkaniny v podobě síťky, které neslouží k ničemu. Cena těchto je u nich stála: 10 šátků za 1 kírát(0.212 g).

23 Vznik peněz peníz přijato z němčiny s přílivem feniků do českých zemi. ("nejasné" snad pochází z lat. "pondus" = váha) groš tlustý denár" z lat. denarius grossus = "těžký,

24 Vznik peněz Španělština peso mn. č. pesos. (= ve španělština váha, kus, hmotnost) celý název peso de á ocho= kus po osmi, tj. celá mince měla hodnotu 8 dílčích jednotek původně šlo o těžkou stříbrnou minci (cca g) 8mi real -váhou napodobovala "jáchymovský tolar. 8mi realyse začaly razit za Karla I ( ) v r v Mexiku -do roku 1888 vyraženo celkem asi 3 miliardy exemplářů = 75 tisíc tun stříbra! USA: dolera= název mince "pesa" v severní americe název DOLAR.

25 Vznik peněz Osmireal Filip V. Španělsko 1741

26 Vznik peněz

27 Teoretické vymezení peněz Vymezení peněz funkční vymezení peněz (Peníze jsou zbožím, které plní funkce:) Současné učebnice ekonomie K Marx ( ), Kapitál I. díl 1887 a) Zúčtovacíjednotka MĚŘÍTKO CEN (unit of account) b)prostředek směny (řidčeji PLATIDLO Prodejzboží na úvěr oběživo) (medium of exchange (angl. standard of na slib zaplatit později řidčeji i currency) deferred payments) OBĚŽIVO (hist. měnidlo) Prodej zbožíza platbu (angl. currency) ihned SVĚTOVÉ PENÍZE c) Uchovatel hodnot POKLAD (store of value)

28 Teoretické vymezení peněz Důležité otázky: Lze vydáváním peněz ovlivňovat ekonomickou aktivitu? Kolik je v ekonomice peněz? Jak jejich množství změřit?

29 Teoretické vymezení peněz Modely oběhu peněz Oběh plnohodnotných peněz a dostatečné nabídky zlata (ve zkoumaném období): M x V = P x Q M (jako oběživo): M = (P x Q)/V M (jako platidlo): M = (P x Q + L)/V L = nárokyna platbu v hotovosti vzniklé v minulosti a splatné ve zkoumaném období

30 Modely emise hotovostních peněz Modely emise hotovostních peněz Původní (přirozená emise) Kdo měl Au, Ag, Cu mohl razit se svolením panovníka mince Bankovně úvěrová emise peněz (emise klasických bankovek) (Klasická) bankovka = vlastní směnka banky

31 Modely emise hotovostních peněz Rozpočtová emise peněz (státovky) Státovka = papírové peníze vydávané státem ke krytí schodku státního rozpočtu. Stát státovkami hradí své závazky. Státovkám je zajišťován tzv. nucený oběh. Rozpočtově-úvěrová emise peněz (dnešek) Hotovostní peníze jsou vydávány výhradně centrální bankou. (Bezhotovostní peníze jen komerčními bankami bude probráno později)

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

FINANCE A BANKOVNICTVÍ

FINANCE A BANKOVNICTVÍ UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PRÁVNICKÁ FAKULTA Richard Pospíšil, Vladimír Hobza, Zdeněk Puchinger FINANCE A BANKOVNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Ladislav Fornůsek Studijní

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Struktura přednášky Peníze 1. Definice peněz 2. Historický vývoj emise peněz 3. Emise a oběh peněz ve vyspělých ekonomikách 4. Úloha peněz při rozhodování (měkké, tvrdé rozpočtové omezení) 5. Měnové unie

Více

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D.

Studijní opora. 7. Kapitola. Peníze a peněžní trh. Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Studijní opora Název předmětu: Ekonomie I (část makroekonomie) 7. Kapitola Peníze a peněžní trh Zpracoval(a): Ing. Vendula Hynková, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Bankovnictví I přednášky

Bankovnictví I přednášky Katedra financí, Dalibor Pánek Email: panek@econ.muni.cz Bankovnictví I přednášky 1. přednáška 20.2.2007 Bankovní soustava Kolébkou bankovnictví je Itálie, kde banky vznikly někdy v 10., 11. století. Slovo

Více

CEVRO Liberálně-konzervativní akademie 2007/2008 9. 2. 2008 BLOK EKONOMIE: doc. dr. Ilona Bažantová I. PENĚŽNÍ, MĚNOVÉ A FISKÁLNÍ VZTAHY V NÁRODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ II. MEZINÁRODNĚ-OBCHODNÍ VZTAHY I. PENĚŽNÍ,

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015

Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 Otázky - OBECNÁ EKONOMIE II MAKROEKONOMIE - 2015 1. Hlavní makroekonomické směry stručně charakterizuje učení fyziokratů a merkantilismus - co je podstatou jejich učení, kdy, představitelé, kritika Fyziokraté

Více

Peníze a centrální banka

Peníze a centrální banka Peníze a centrální banka 5 Peníze jsou hybnou silou ekonomického koloběhu a umožňují účinnou směnu zdrojů v ekonomice. Co jsou to peníze? Jaké jsou jejich zásadní funkce? Jaká je úloha bank? Co je úlohou

Více

Peníze a bankovní soustava

Peníze a bankovní soustava Peníze a bankovní soustava Směna a peníze Inflace Monetární politika Měnový kurz a platební bilance Bankovní soustava Přímé bankovnictví Směna a peníze Filozofové, spisovatelé a jiní myslitelé vždycky

Více

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie

DRAFT ZÁKLADY EKONOMIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Katedra fyzikální chemie UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Přírodovědecká fakulta Katedra fyzikální chemie ZÁKLADY EKONOMIE Jaroslav Zlámal, Simona Musilová, Jana Bellová Učební texty pro distanční studium Olomouc, 2011 Obsah 1

Více

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme.

Peníze mají dlouhou historii. Jejich různé formy nevznikly najednou ze dne na den, ale prošly vývojem, s jehož základními fázemi se nyní seznámíme. 4.kapitola Peníze V této kapitole se seznámíte s tím, jak se peníze vyvíjely v minulosti až do dnešních forem peněz s nabídkou peněz, neboli jak centrální banka prostřednictvím celé bankovní soustavy vytváří

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 JARMILA NOVOTNÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně ANALÝZA VYBRANÝCH BANK V ČR Z HLEDISKA PODMÍNEK

Více

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.)

hmotné věci (zboží), tak nehmotné věci (služby), tak nejrůznější finanční aktiva (dluhopisy, akcie, podílové listy apod.) 2. Peníze 2.1 Funkce peněz Peníze používáme tak často, že nám ani nepřijde se nad nimi zamýšlet. Peníze jsou však významným makroekonomickým agregátem, s řadou funkcí. Často o něm přitom mluvíme nepřesně

Více

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU

MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU MĚNOVĚ POLITICKÉ OTÁZKY FINANCOVÁNÍ VĚDY A VÝZKUMU Richard Pospíšil Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č.

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011

Teorie n arodn ıho hospod aˇ rstv ı Studenti PF UK Vypracovan e ot azky ke zkouˇ sce 2011 Teorie národního hospodářství Studenti PF UK Vypracované otázky ke zkoušce 2011 Tento text vznikl jako příprava na ústní zkoušku z předmětu Teorie národního hospodářství, vyučovaného na právnické fakultě

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2000 Jan Smutný Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská DIPLOMOVÁ PRÁCE 2000 Jan Smutný 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta národohospodářská Hlavní specializace: Hospodářská politika Vedlejší

Více

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky

Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky APLIKOVANÉ PRÁVO 1/2005 ŠÁRKA ČECHLOVSKÁ Hypoteční bankovnictví v podmínkách české ekonomiky 1. Historie hypotečního úvěru v českých zemích Zastavování nemovitostí jako zdroj dlouhodobého financování má

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing.

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA. Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice SVĚTOVÁ EKONOMIKA Ing. Jan Prachař, PhD. Ing. Ondřej Šabata 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá

Více

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I

Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I Karta předmětu: M A K R O E K O N O M I E I I. Charakteristika disciplíny a její cíl Předmět Makroekonomie I v návaznosti na následující semestrální kurz Mikroekonomie I je disciplína, která tvoří organickou

Více

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená

Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích. Vendula Studená Srovnání RPSN (roční procentuální sazby nákladů) u aktivních operací v českých finančních institucích Vendula Studená Bakalářská práce 2010 Abstrakt Hlavním cílem této bakalářské práce je srovnání

Více

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová

Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu. Alena Zbořilová Analýza produktů GE Money Bank, a.s. pro retailovou klientelu Alena Zbořilová Bakalářská práce 2010 ABSTRAKT Bakalářská práce je zaměřena na analýzu vybraných bankovních produktů GE Money bank, a.s.

Více

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY)

MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE I. JS 2004 (PŘEDNÁŠKY) MAKROEKONOMIE společenská věda, má nejblíže k přírodní vědám - věda o lidském chování, zkoumá lidské chování jako volbu mezi vzácnými zdroji a cíli s alternativním

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce.

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Teorie svobodného bankovnictví. The Theory of Free Banking. Bakalářská práce. ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Teorie svobodného bankovnictví The Theory of Free Banking Lucie Jelínková Cheb 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi POTRAVINÁŘSKÉ PRÁCE PEKAŘSKÉ PRÁCE 29 51 E/02 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA 2. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 MATEMATIKA...5 1.1

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Stravovací a ubytovací služby Kuchařské práce 65 51 E/01 IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU MATEMATIKA A OBČANSKÁ VÝCHOVA PRO 2. ROČNÍK A 3. ROČNÍK 1 UČEBNÍ OSNOVA...5

Více