FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D."

Transkript

1 FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005

2 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Právní úprava účetnictví a základní pojmy Právní předpisy upravující účetnictví Charakteristika účetnictví Druhy účtů Dlouhodobý majetek Vymezení dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku Účtování o pořízení majetku Odpisy majetku Vyřazování dlouhodobého majetku Účtování o majetku u plátců DPH Zásoby Vymezení zásob Oceňování zásob Účtování o zásobách Finanční účty Charakteristika finančních účtů a účtování Literatura Použité zkratky Řešení úloh Přílohy... 62

4

5 Úvod 3 ÚVOD Předložená studijní opora Finanční účetnictví I. je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání, a.s.. Tématickou náplní odpovídá učivu probíranému v zimním semestru. Předmět Finanční účetnictví je zařazen ve druhém ročníku, což umožňuje lépe navázat novými znalostmi na informace z jiných ekonomických disciplín, získaných během prvního ročníku studia. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava. Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony. Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů účetnictví, je obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování. Na těchto úkolech si studenti ověří zvládnutí učiva, protože všechny mají uvedeno v opoře správné řešení. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat potřebná témata nebo je prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace. Přeji všem studentům mnoho úspěchů.

6 4 Po prostudování textu budete znát: základní informace o principech, na kterých funguje úč etnictví nejč astě jší úč etní př ípady praktické ř ešení základních úč etních postupů Po prostudování textu budete schopni: rozpoznat u dané formy podnikání, zda existuje povinnost vedení úč etnictví, p ř ípadně postač í daň ová evidence pracovat s právními př edpisy upravujícími ú č etnictví rozpoznat jednotlivé druhy úč t ů a provádě t na nich zápisy na základě principu podvojnosti a souvztažnosti popsat úč etní výkazy a chápat provázanost mezi nimi ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích po dalším samostudiu nebo př ípadné praxi zavést a vést úč etnictví malé nebo stř ední firmy Prostudováním textu získáte: schopnost úč tovat správně o základních hospodář ských operacích základní př ehled a vě domosti v oblasti právní úpravy úč etnictví v Č R znalosti a dovednosti, které vám umožní zvládnout úč tování bě žných hospodář ských operací a orientovat se v úč etních výkazech p ř ehled o návaznosti na daň ové př edpisy, které s úč etnictvím souvisí informace na jejichž základě budete schopni dalším samostudiem prohlubovat své znalosti a dovednosti a v př ípadě zájmu se této disciplíně v ě novat na profesionální úrovni Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Právní úprava účetnictví 5 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚĆ ETNICTVÍ A ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: základní právní předpisy upravující účetnictví rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím principy účetnictví schéma rozvahy a výsledovky druhy účtů a způsob zápisu na těchto účtech jak se přezkušuje formální správnost účetních zápisů způsob otevírání a uzavírání účtů Budete schopni: podle zadaných podmínek rozhodnout, zda subjekt podléhá povinnosti vést účetnictví vysvětlit zásadu podvojnosti a souvztažnosti vyjmenovat druhy účtů a provádět na nich zápisy sestavit rozvahu a výsledovku podniku Klíčová slova této kapitoly: Daňová evidence, účetní jednotka, bilanční princip, akruální princip, podvojnost a souvztažnost. Rozvaha, aktiva a pasiva, rozvahové účty, výsledkové účty, závěrkové účty, podrozvahové účty, syntetické a analytické účty. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodin (teorie + řešení úloh)

8 6 Finanční účetnictví I. 1.1 Právní předpisy upravující účetnictví Do konce roku 2003 existovaly v ČR dvě účetní soustavy. Jednalo se o jednoduché účetnictví a podvojné účetnictví. Od bylo jednoduché účetnictví zrušeno. Neznamená to však, že by každý drobný podnikatel, například živnostník, musel vést podvojné účetnictví. Podnikající fyzické osoby mohou za určitých podmínek vést tzv. daňovou evidenci, která je upravena zákonem o daních z příjmů. Vedení této evidence funguje na stejných principech jako bývalé jednoduché účetnictví. Vzhledem ke zrušení jednoduchého účetnictví byl v níže uvedených předpisech pojem podvojné účetnictví nahrazen pojmem účetnictví. Dočteme-li se v novější odborné literatuře, že subjekt je povinen vést účetnictví, myslí se tím tedy podvojné účetnictví. Právní předpisy o účetnictví: zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění je závazný pro všechny účetní jednotky, tzn. pro podnikatele, ale také nevýdělečné organizace, nadace, obce, banky, pojišťovny a jiné. Subjekt, který je účetní jednotkou je povinen tento zákon dodržovat. Vyhlášky, kterými se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví. Vyhlášky se liší podle druhu účetní jednotky (např. příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace, banky). Pro podnikatele je to vyhláška č.500/2002 Sb. v platném znění. Vymezuje mimo jiné také povinný rozsah směrné účtové osnovy. Závazné jsou účtové třídy a skupiny, přičemž čísla účtů v rámci skupiny si může účetní jednotka sestavit samostatně. České účetní standardy opět odlišné podle druhu účetní jednotky. V textu této studijní opory se postupuje podle Českých účetních standardů pro podnikatele. Vnitropodniková směrnice o účetnictví Slouží ke zvýšení průkaznosti účetnictví, docílení jednotnosti účtování po celé účetní období a snadnější vysvětlení postupů kontrolním orgánům, pracovníkům auditu apod. Vypracování směrnic je povinností každé účetní jednotky a uvádí se v nich zejména tyto informace: 1) Základní údaje o organizaci - Právní forma, výše základního kapitálu, seznam organizačních jednotek, zásady dělení zisku, počet společníků aj. 2) Postupy a metody při vedení účetnictví Seznamy účetních knih, jejich forma při využití výpočetní techniky, oběh účetních dokladů, termíny plateb, podpisové vzory, kompetence, limit pokladní hotovosti, způsob inventarizace, účtování opravných položek, zásady oceňování majetku, způsob používání devizových kurzů, účetní odpisový plán, daňové odpisylineární, zrychlené, normy přirozených úbytků zásob, zásady pro časové rozlišení.

9 1. Právní úprava účetnictví 7 3) Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka sestaví na základě směrné účtové osnovy. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh jsou uvedeny v příloze. Kdo je povinen vést účetnictví? Odpověď na tuto otázku nalezneme v 1 zákona o účetnictví. Jsou to: právnické osoby např. obchodní společnosti a družstva. Vznikají zápisem do obchodního rejstříku a k tomuto dni sestavují zahajovací rozvahu zahraniční osoby pokud podnikají nebo provozují jinou činnost na území ČR organizační složky státu takové subjekty, které hospodaří s prostředky státního rozpočtu podle zákona o rozpočtových pravidlech fyzické osoby (FO) dobrovolně nebo povinně dobrovolně - na základě vlastního rozhodnutí povinně FO zapsané v obchodním rejstříku FO, jejichž obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok 6 miliónů Kč Subjekty, které nevedou účetnictví Jedná se o podnikající fyzické osoby, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku a zároveň jejich obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 6 miliónů Kč. V tomto případě se podnikatelé řídí pouze zákonem o daních z příjmů (ZoDP) a vedou buď daňovou evidenci podle 7b ZoDP spočívá v evidenci příjmů a výdajů a může být vedena na stejných principech jako bývalé jednoduché účetnictví evidenci příjmů podle 7 odst.9 ZoDP. V tomto případě podnikatel eviduje pouze příjmy, výdaje nemusí prokazovat, protože je vypočítá stanoveným procentem z příjmů (pro živnosti je to 25%) a k těmto vypočteným výdajům lze přičíst prokazatelně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. V případě, že fyzická osoba překročí stanovený obrat, stává se od prvního dne následujícího účetního období účetní jednotkou a od prvního dne dalšího účetního období je povinna vést účetnictví (viz příklad ).

10 8 Finanční účetnictví I. Úkol k zamyšlení. Ověřte si v aktuálním znění obchodního zákoníku ( 3), kdy a za jakých podmínek se zapisují do obchodního rejstříku podnikající fyzické osoby. Příklad. 1. Společnost s ručením omezeným byla založena sepsáním společenské smlouvy ke dni a do obchodního rejstříku byla zapsána k Společnost je povinna od vést účetnictví, protože se jedná o právnickou osobu. 2. Pan Novák zahájil podnikatelskou činnost jako živnostník, není zapsán v obchodním rejstříku a jeho obrat za rok 2004 nepřevýšil 6 miliónů Kč. Vede daňovou evidenci, účetnictví může vést dobrovolně. 3. Obrat pana Nováka převýšil v roce 2005 částku 6 miliónů. Od se stává Novák účetní jednotkou a k je povinen začít vést účetnictví. Část pro zájemce. Fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle 829 občanského zákoníku, musí vést účetnictví jestliže alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení již vede účetnictví. Pokud jeden z účastníků překročí stanovený obrat a bude povinen provést přechod z daňové evidence na účetnictví, vzniká tato povinnost automaticky i ostatním účastníkům. 1.2 Charakteristika účetnictví Účetnictví je možno rozdělit na dva základní okruhy Finanční je upraveno právními předpisy a je podkladem pro zjištění daňového základu a výpočet daní. Manažerské není právně upraveno, zahrnuje např. vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočty, vnitropodnikovou statistiku. Jedná se o postupy, které zajistí informace k efektivnímu řízení podniku. Výsledky a zprávy tohoto účetnictví jsou určeny pouze podniku, jeho vedení, vlastníkům, případně zaměstnancům. Funkce účetnictví informační poskytuje informace o výsledku hospodaření, o stavu majetku a závazků jednak pro interní uživatele (vlastník, vedení podniku), ale i pro externí uživatele (banka, finanční úřad) evidenční evidence veškerého majetku a závazků, ověřována inventarizací v souladu s předpisy o účetnictví kontrolní účetnictví poskytuje podklady pro audit, controlling, jak interního charakteru, tak i pro externí kontrolu (finanční úřad) Účetní knihy v účetnictví Účetní deník obsahuje chronologické zápisy všech účetních operací Hlavní kniha soustava všech používaných účtů, na kterých se provádějí věcné zápisy

11 1. Právní úprava účetnictví 9 Výkazy účetní závěrky Rozvaha: má formu účetní rozvahy (soupis všech rozvahových účtů, jejich zůstatků a obratů) a dále formuláře pro finanční úřad, kde se položky řadí dle vyhlášky o účetnictví a hodnoty jsou uváděny v tisících Kč. Výkaz zisku a ztráty: účetní formě se říká v praxi výsledovka (podrobný soupis všech nákladových a výnosových účtů v celých číslech) a dále je to opět formulář Výkaz zisků a ztráty, který se odevzdává na finančním úřadě, členění položek se řídí podle zmíněné vyhlášky a čísla jsou uváděna v tisících Kč. Odborná literatura uvádí různé obecně uznávané účetní zásady, jako zásada neomezeného trvání účetní jednotky, objektivity, opatrnosti, podvojnosti a souvztažnosti. Pro podvojné účetnictví je důležitý tzv. akruální princip, vycházející z 3 zákona o účetnictví, který představuje dodržení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů. Schéma rozvahy Základem podvojného účetnictví je sledování podniku ze dvou pohledů ve výkaze nazvaném ROZVAHA. Tento dvojí pohled můžeme označit jako tzv. bilanční princip. V rozvaze sledujeme jednak majetek podniku (aktiva) a potom také zdroje krytí tohoto majetku (pasiva). Suma aktiv a pasiv se musí rovnat, protože jestliže aktiva vyčíslují hodnotu majetku, který v daném okamžiku máme, potom pasiva udávají hodnotu zdrojů, ze kterých byl tento majetek pořízen. Rozvaha se sestavuje jako tzv. zahajovací (při vzniku podniku), počáteční (na začátku období) a konečná (k poslednímu dni účetního období). AKTIVA Majetková struktura Pohledávky za upsaným zákl. kapitálem II. Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek (finanční investice) PASIVA Zdroje krytí I.Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku VH minulých let VH běžného účetního období III. Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - krátkodobý finanční majetek IV. Ostatní přechodné účty aktiv náklady příštích období příjmy příštích období II. Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry, výpomoci III. Ostatní -přechodné účty pasiv výdaje příštích období výnosy příštích období Aktiva celkem = Pasiva celkem Všechny uvedené položky v rozvaze mají svůj konkrétní syntetický účet, který lze nalézt v účtové osnově.

12 10 Finanční účetnictví I. Úkol k textu. Jednotlivé skupiny aktiv a pasiv jsou v účtové osnově podrobně vymezeny. Jejich prostudováním zjistíte, co je konkrétně do uvedených položek aktiv a pasiv zařazeno. Dlouhodobý nehmotný majetek naleznete v účtové skupině 01 Dlouhodobý hmotný majetek v účtové skupině 02 a 03 Dlouhodobý finanční majetek v účtové skupině 06 Zásoby tř. 1 Finanční majetek krátkodobý tř.2 Pohledávky sk. 31 Základní kapitál a kapitálové fondy sk. 41 Fondy ze zisku sk. 42 Hospodářský výsledek sk. 43 Závazky krátkodobé sk. 32 Závazky dlouhodobé sk. 46, 47 Rezervy sk. 45 Je velmi důležité znát schéma rozvahy i proto, abychom dokázali rozpoznat aktiva a pasiva a tím i určit zda je konkrétní účet, který používáme k zápisu aktivní nebo pasivní. Účtování na aktivních a pasivních účtech je totiž odlišné. Změny rozvahových stavů V rozvaze může dojít ke čtyřem druhům změny, které jsou popsány v následující tabulce: A = aktiva P = Pasiva č. A P Úhrn rozvahy Příklad operace zvýšení Nákup zásob na fakturu (dosud neuhrazena). Zvýší se zásoby (aktiva) a zvýší se závazky (pasiva cizí) snížení Úhrada faktury přijaté. Sníží se stav peněz (aktiva) a sníží se závazky (pasiva cizí) žádná změna žádná změna Přijaté peníze za vystavenou fakturu. Zvýšení peněz (aktiva) a snížení pohledávek (aktiva) Příděl ze zisku do rezervního fondu. Snížení hospodářského výsledku (pasiva vlastní) a zvýšení rezervního fondu (pasiva vlastní). Příklad. Sestavení rozvahy firmy. Podnik má tento majetek a závazky: budova v pořizovací ceně Kč, stroje v pořizovací ceně Kč, pohledávky za Kč, peníze v bance Kč, peníze v pokladně Kč, zásoby materiálu Kč. Základní kapitál činí Kč, rezervní fond Kč, závazky vůči dodavatelům Kč a bankovní úvěr Kč.

13 1. Právní úprava účetnictví 11 Rozvaha Aktiva částka Pasiva částka Dlouhodobý hmotný Základní kapitál majetek Zásoby Rezervní fond Pohledávky Závazky Peníze Úvěry CELKEM CELKEM Úloha č. 1. Na tomto příkladu si procvičte samostatně sestavení rozvahy a zachycení změn rozvahových stavů v důsledku několika hospodářských operací. Údaje pište do níže uvedené tabulky. Zahajovací rozvahu do sloupce, který je označen 0, rozvahu po první hospodářské operaci do sloupce I., po druhé operaci do sloupce II., atd. Do sloupce nadepsaného aktiva a pasiva napište konkrétní položky majetku a zdrojů krytí, pro které vyhledejte v účtové osnově číslo účtu. Správné řešení všech úloh je uvedeno na konci studijní opory. Sestavte rozvahu: Podnik má tento majetek a závazky: Stroje 900 Kč, materiál 200 Kč, základní kapitál 1000 Kč, bankovní úvěr 50 Kč, závazky dodavatelům 100 Kč, nevyplacené mzdy 40 Kč, peníze na Bú 80 Kč, v pokladně 10 Kč. Aktiva 0 I. II. III. IV. Pasiva 0 I. II. III. IV. Hospodářské operace: 1. Z Bú uhrazeny závazky dodavateli ve výši 10.- nové stavy zapište do sl. I. Rozhodněte jaký druh změny nastal: A+P+, A-P-, A+-, P+- 2. Na sklad převzat materiál od dodavatele, zatím neuhrazen 50.- nové stavy zapište do sl. II. Rozhodněte jaký druh změny nastal: 3. Z Bú převedeno do pokladny 40,- nové stavy zapište do sl. III. Rozhodněte jaký druh změny nastal: 4. Výplata mzdy zaměstnancům z pokladny 40,- nové stavy zapište do sl. IV. Rozhodněte jaký druh změny nastal:

14 12 Finanční účetnictví I. Schéma výsledovky Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Odečtením nákladů od výnosů zjistíme hospodářský výsledek. Zjednodušené schéma výsledovky: Výsledovka Náklady provozní Náklady finanční Náklady mimořádné (účty tř.5) Zisk Výnosy provozní Výnosy finanční Výnosy mimořádné (účty tř.6) Ztráta 1.3 Druhy účtů A. Členění z hlediska výkazů rozvahové účty aktivní vstupují do rozvahy pasivní výsledkové účty nákladové (účtová třída 5) vstupují do výsledovky výnosové (účtová třída 6) závěrkové účty ( 701,702, 710 ) - používají se při uzavírání a otevíraní účetního období B. Členění z hlediska podrobnosti účtovaných položek syntetické účty trojmístná číslice v účtové osnově analytické účty podrobnější rozpracování syntetického účtu. Tvorba dle potřeby podniku např. účet 501 Spotřeba materiálu Spotřeba PHM Spotřeba náhradních dílů Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby C. Podrozvahové účty (skupina 75 79). Neobjevují se v žádném výkaze. Zachycují najatý majetek, zásoby přijaté ke zpracování, aj.

15 1. Právní úprava účetnictví Účet, podvojnost a souvztažnost Metodicky znázorňujeme účet ve tvaru T. Každý účet má svůj název, v praxi často pouze číslo z účtové osnovy (např. Pokladna 211). Levá strana se označuje MD, tj. má dáti a pravá strana D, tj.dal. V literatuře a předpisech o účetnictví se rovněž používá na vrub a ve prospěch. Součtem všech zápisů na straně MD a D se zjistí obraty jednotlivých stran a jejich odečtením konečný zůstatek účtu (Kz). MD název účtu D MD 211 D má dáti dal 100 na vrub ve prospěch Obrat: Kz 150 Všechny položky rozvahy jsou rozepsány do aktivních a pasivních účtů, které můžete najít v účtové osnově. Položky výsledovky (tj. jednotlivé náklady a výnosy) jsou také rozepsány do konkrétních účtů nákladů nebo výnosů, podle jejich druhu. Podvojnost a souvztažnost Zápis každé účetní operace do rozvahy by byl velmi pracný a nepřehledný, protože ostatní položky rozvahy by se neustále opisovaly, což jste si mohli ověřit v úloze č.1. Proto vznikla soustava účtů, kdy každá položka má svůj účet a na tomto účtu se daná změna zachytí. Při procvičování změn rozvahových stavů jsme zjistili, že každá operace způsobí změnu 2 položek. Proto zápis každé hospodářské operace musíme zachytit podvojně, tj. vždy na 2 účtech, na jednom účtu na straně MD a na druhém na straně Dal. Souvztažnost pak znamená, že mezi těmito dvěma účty existuje věcná náplň, která je dána jednak logicky, povahou účetního případu, jednak je dána předpisy o účetnictví (účetní standardy). V hospodářské praxi existují úč. případy, které nelze zachytit pouze na rozvahových účtech, jak tomu bylo v úloze č.1. Dochází ke spotřebě materiálu, služeb, práce, energií, tzn. ke spotřebě majetku a cizích výkonů. Vznikají tak náklady. Na druhé straně podnik prodává výrobky, zboží nebo služby a vznikají výnosy. Odečteme-li náklady od výnosů získáme výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu) za příslušné období. Jak již bylo uvedeno, také výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) se rozkládá do jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Podvojný a souvztažný zápis pak může vypadat takto (v závorce je uveden způsob účetního zápisu): 1) rozvahový účet rozvahový účet (např. 321 / 211- úhrada závazku) 2) rozvahový účet nákladový účet (např. 518 / 321- FP za služby) 3) rozvahový účet výnosový účet (např. 311 / FV za výrobky) Účetní zápis se v praxi samozřejmě neprovádí do schémat ve tvaru T. Většinou se zpracovává účetnictví na počítači pomocí účetního software a zápis (kontace) se dělá vždy v pořadí MD/D.

16 14 Finanční účetnictví I Způsob zápisu na jednotlivých účtech Způsob zápisu na aktivních a pasivních účtech se liší. Pro dobré zapamatování vycházíme ze schématu rozvahy. Aktiva zde byly uvedeny na levé straně a na této straně, označené MD, bude na aktivních účtech počáteční zůstatek (pz), konečný zůstatek a přírůstky (označeny v nákresu šipkou nahoru). Pasiva jsou v rozvaze uvedeny na pravé straně, proto počáteční a konečný stav pasiv a jejich přírůstky se zachycují na pasivním účtu na straně Dal. Úbytky jsou pak na straně opačné (šipka dolů). Rozvaha: tvořena rozvahovými účty pz MD aktivní účty D MD pasivní účty D pz Zápisy na výsledkových účtech jsou jednoduché, stačí si pamatovat, že u nákladových účtů je to vždy na straně MD, u výnosových na straně D. Náklady i výnosy nám od počátku roku pouze narůstají, proto úbytky jsou účtovány pouze výjimečně, při opravách apod. Počáteční stavy u těchto účtů nejsou, protože se každé účetní období začíná od nuly. Výsledovka: tvořena výsledkovými účty MD nákladové účty D MD výnosové účty D Příklad. Zaúčtování hospodářské operace- podvojně a souvztažně, na správné strany účtů: Z pokladny byla dodavateli uhrazena přijatá faktura ve výši 100 Kč: MD 211-Pokladna D MD 321-Dodavatelé D Účetní zápis: 321/211 Zápis je podvojný (2 účty MD, D) a také souvztažný. Musíme si uvědomit, zda se jedná o aktivní, pasivní, nákladové či výnosové účty. Pokladna je účet aktivní (nachází se v aktivech), závazky jsou účet pasivní (ve schématu rozvahy hledejte v pasivech). Došlo k úbytku peněz v pokladně (úbytek aktivního účtu se zapíše na D) a zároveň ke snížení závazků (úbytek pasivního účtu se zachytí na MD). Souvztažnost těchto účtů vyplývá logicky, ale není to vždy tak jednoduché a souvztažnosti v případě jednotlivých operací jsou náplní dalších kapitol.

17 1. Právní úprava účetnictví 15 Příklad: Faktura přijatá (náš závazek) za materiál 1000 Kč. MD 111-Pořízení materiálu D MD 321-Dodavatelé D Účetní zápis 111 / 321 Zvýšení stavu materiálu (aktivní účet) se zachytí na MD. Zvýšení závazků musí být zaúčtováno ve prospěch 321, protože se jedná o pasivní účet Kontrola formální správnosti účetnictví Přezkušování formální správnosti záznamů v účetnictví mělo obrovský význam především při jeho ručním zpracování. Bylo to z toho důvodu, že každá operace byla zapisována jednak do deníku a dále také do hlavní knihy. Mohlo tedy snadno dojít k chybě, kdy nějaká operace byla zapsána pouze v jedné z těchto knih. Dále mohlo dojít k chybnému zápisu, například u obou účtů na stejné straně apod. Při vedení účetnictví pomocí výpočetní techniky se již zápisy provádějí jen v jedné knize a tu druhou zpracovává program automaticky sám. Nemělo by zde tedy dojít k chybě tohoto druhu a navíc zde lze využít i jiných kontrolních mechanismů, které účetní software nabízí. Některé programy například hlásí porušení podvojného zápisu, použití neznámé souvztažnosti účtů apod. Kontrola formální správnosti účetnictví se týká především dodržování: číselné shody syntetické a analytické evidence pomocí kontrolních soupisek analytických účtů podvojnosti zápisů v hlavní knize pomocí předvahy číselné shody časových zápisů v deníku se souvztažnými zápisy na účtech hlavní knihy na základě deníkové shody Kontrolní soupiska analytických účtů U každého syntetického účtu, ke kterému jsme zavedli analytické účty musíme zkontrolovat, zda součty počátečních stavů, obratů a konečných stavů analytických účtů se rovnají součtům těchto stavů u syntetického účtu. Příklad: SÚ 518 Ostatní služby ,- AÚ Telefonní poplatky ,- AÚ Poštovné 5 000,- AÚ Nájemné ,-

18 16 Finanční účetnictví I. Kontrolní soupiska analytických účtů účet PS Obraty KS MD D MD D MD D Celkem Předvaha Podstatou podvojného účetnictví je, že každý účetní případ se účtuje na příslušném účtu na MD a na souvztažném účtu na Dal. Předvaha ověřuje dodržení zásady podvojnosti. Vyhotovuje se ke konci sledovaného období (měsíce, čtvrtletí, roku). Druhy předvahy Obratová předvaha = Σobratů účtů strany MD = Σ obratů účtů strany D Tabulková předvaha rozšíření obratovky o počáteční a konečné stavy. Zůstatková předvaha omezuje se na konečné stavy rozvahových účtů a výsledkových účtů. Deníková zkouška Pomocí deníkové zkoušky ověřujeme účetní zásadu úplnosti (zda nebyl nějaký účetní případ zachycen pouze v jedné knize). V deníku se zachycují zápisy chronologicky, tak jak jdou za sebou. V hlavní knize, která se skládá z jednotlivých účtů se pak provádějí věcné zápisy na příslušných účtech. Pokud byl každý zápis proveden podvojně, jednak v deníku a jednak v hlavní knize (tzn. na dvou účtech, při tom na jednom na straně MD a na druhém na Dal), potom se celkový obrat v deníku musí rovnat úhrnu obratů provedených v hlavní knize (tj.zápisů věcných). Kontrola je provedena pomocí obratové předvahy. Σ obratu MD v deníku = Σ obratů MD v předvaze Σ obratu D v deníku = Σ obratů D v předvaze Příklad. Zjednodušený příklad na otevření účetnictví a přezkušování záznamů: Základní kapitál dle společenské smlouvy je stanoven na Kč. Ke splacení došlo majetkem a penězi: Budova v ocenění Kč, stroje za Kč, materiál v hodnotě Kč, peníze vložené na Bú Kč. Běžné účetní případy v průběhu roku: Došlá faktura FP 1 za služby ,- Vystavená faktura FV 1, tržba za prodej zboží ,- Úhrada FP z Bú ,- Uhrazena FV na Bú ,-

19 1. Právní úprava účetnictví 17 Úkol: Vypracujte zahajovací rozvahu, deník, hlavní knihu, tabulkovou předvahu, deníkovou zkoušku, konečnou rozvahu a výsledovku. Zahajovací rozvaha Aktiva Pasiva celkem celkem Po sestavení zahajovací rozvahy dochází k tzv. otevření účetních knih. V podstatě se jedná o zaúčtování počátečních stavů rozvahy do příslušných rozvahových účtů. Tento úkon se při použití výpočetní techniky děje většinou jen zadáním příkazu, avšak při ručním zpracování (někdy i při programovém zpracování) musí být jednotlivé stavy nasazeny pomocí účtu 701 Počáteční účet rozvažný. Funkce účtu 701 je pomocná, v podstatě poslouží k tomu, aby zápisy počátečních stavů mohly být provedeny podvojně. Jeho strany se po zaúčtování všech položek rozvahy vyrovnají, čímž se tento účet vynuluje. Účet 701 je v našem příkladě v hlavní knize vypracován jako první, v deníku pro zjednodušení tyto zápisy, které představují převod počátečních stavů nejsou uvedeny. Deník Jak již bylo uvedeno, deník obsahuje chronologicky uspořádané zápisy všech účetních operací, ke kterým v daném období došlo. Účetní deník obvykle obsahuje pořadové číslo, datum, označení účetního dokladu, text, účetní zápis MD/D a částku v Kč (u operací v cizí měně je nutný přepočet na české koruny dle pravidel daných účetními předpisy a zároveň účetní software musí umožnit navíc evidenci i v této cizí měně). č. datum dokl. Text kontace Kč MD D MD D 1. FP 1 FP za služby FV 1 Tržba za zboží Bú 1 úhrada FP závazku Bú 1 úhrada FV pohledávky OBRAT Hlavní kniha Hlavní kniha obsahuje jednotlivé účty, na kterých jsou prováděny věcné zápisy. Při ručním vedení účetnictví může být hlavní kniha sestavena z jednotlivých karet, kdy každá karta představuje jeden účet se stranou MD a Dal. Může mít také podobu pevně svázané knihy. Při vedení účetnictví pomocí výpočetní techniky se ve většině případů účtují všechny operace pouze jednou a program již sám sestavuje účetní deník a hlavní knihu. Všechny programy pak umožňují podle potřeby vytisknout sestavu jediného zvoleného účtu s přehlednými zápisy, které

20 18 Finanční účetnictví I. na něm byly provedeny. V tomto příkladu je každý účet hlavní knihy zhotoven jako tabulka. Počáteční účet rozvažný, jak už bylo zmíněno, je pomocným účtem, který umožňuje podvojné zápisy počátečních stavů (PS) rozvahy. K nasazení počátečních stavů do účtů hlavní knihy by došlo uvedenými účetními zápisy: 021 / 701 nasazení PS budovy 022 / 701 nasazení PS stroje 112 / 701 nasazení PS materiálu 221 / 701 nasazení PS peněz na Bú 701 / 411 nasazení PS základního kapitálu MD 701 Počáteční účet rozvažný D ( Základní kapitál) (budova) (stroj) (materiál) (Bú) obrat KS 0,- MD 021 Budovy D PS obrat - KS Samostatné movité věci a soubory MV PS obrat - KS Materiál PS obrat - KS Běžný účet PS obrat KS Základní kapitál PS obrat - KS

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU

3. 1 ODPISY DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 7 3 DLOUHODOBÝ MAJETEK OBSAH: 3. 1 Odpisy dlouhodobého hmotného majetku 3. 2 Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku 3. 3 Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku 3. 4 Souhrnný příklad na účtování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Majetková a kapitálová struktura podniku

Majetková a kapitálová struktura podniku Podniková ekonomika Majetková a kapitálová struktura podniku Co je majetek? Jak je financován? Proč jsou tyto údaje důležité? 2 Rozvaha přehled majetkové a kapitálové struktury podniku stavový výkaz, kde

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

b) DPH 21%...Kč ,-

b) DPH 21%...Kč ,- ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 5.3.20XX základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (2) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Dokumentace, oceňování, účetní zápisy, účetní knihy, účetní výkazy Obecné zásady účetnictví Regulace účetnictví v ČR Zásoby Dokumentace Průkazné

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha č. 1 Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele SEZNAM PŘÍLOH Příloha č. Návrh účtového rozvrhu pro podnikatele Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek 0 - Dlouhodobý nehmotný majetek 0 - Zřizovací výdaje 02 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 03 - Software

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání)

D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) D) Pořízení dlouhodobého majetku vkladem (přeřazení z osobního užívání do podnikání) Podnikatel vloží do podnikání dlouhodobý majetek. Majetek musí být oceněn. Účtujeme prostřednictvím účtu 491 - účet

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek

Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída účtová skupina. účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova. Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek Návrh převodového můstku dle vyhlášky č. 410 / 2009 Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS SÚ ÚJ účtová skupina syntetický účet účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k.

Přednáška Změny rozvahových stavů. a účet jako základní nástroj jejich evidence. Základní struktura rozvahy Rozvaha firmy.. k. Přednáška 25. 10. Změny rozvahových stavů a účet jako základní nástroj jejich evidence Základní struktura rozvahy A k t i v a Majetek a jeho formy Rozvaha firmy.. k. 200x P a s i v a Kapitál (zdroje) A.

Více

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří:

Podnikatelé musí vést evidenci svého podnikání. Mezi nejdůležitější právní normy patří: Otázka: Právní úprava účetnictví Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Sajdy Právní úprava účetnictví zákon o účetnictví účetní knihy směrná účtová osnova, účtový rozvrh rozsah vedení účetnictví

Více

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM

Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK. Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM Přednáška č. 8 DLOUHODOBÝ MAJETEK Charakteristika a členění DM Oceňování DM Pořízení DM Odpisování DM Vyřazování DM 2.1.2013 Základy účetnictví - Přednáška 8 1 Dlouhodobý hmotný majetek Charakteristické

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období)

1) podmínka věcné souvislosti (jsou výsledkem činnosti) 2) podmínka časové souvislosti (jsou výsledkem činnosti v daném účetním období) 6. přednáška 8.11. Účtování nákladů a výnosů Opakování : Náklady - v peněžních jednotkách vyjádřené prostředky vynaložené na dosažené výkony (výrobky, práce, služby). 2 podmínky = 1) souvislost s výkony,

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky 1. Cíl Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost

ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost Minimální závazný výčet informací ROZVAHA podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v plném rozsahu ve znění pozdějších předpisů ke dni..31.12.2011 Vodohospodářská společnost (v celých tisících Kč) Olomouc,a.s.

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo

ROZVAHA (BILANCE) ke dni 31.12.2008 - 37 - Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč ) Sídlo, bydliště nebo Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA (BILANCE) Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky Vak-Vodovody a kanal. Jesenicka,a.s. ( v celých tisících Kč

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ

5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍHO ÚČETNICTVÍ 5.1 Majetek (aktiva) a jeho oceňování v účetnictví Zdroje majetku (pasiva) Náklady a výnosy 5.2 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty) 5.3 Účet podstata a

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Úvod do účetnictví, testové otázky.

Úvod do účetnictví, testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Konsolidovaná rozvaha k

Konsolidovaná rozvaha k Konsolidovaná rozvaha k 31.12.2002 AKTIVA CELKEM 3 993 316 3 800 365 3 206 238 A. Pohledávky za upsaný vlastní kapitál 0 0 16 B. Stálá aktiva 1 510 678 1 499 941 1 502 466 B. I. Dlouhodobý nehmotný majetek

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení

b) movitý majetek: jeho cena musí být větší jak ,- Kč, auta, stroje, výrobní zařízení Otázka: Dlouhodobý majetek Předmět: Ekonomie Přidal(a): Hanka DLOUHODOBÝ MAJETEK (DM) CHARAKTERISTIKA DM - dlouhodobý majetek se zahrnuje do aktiv účetní jednotky a eviduje se v účtové třídě 0. Dlouhodobý

Více

Dvojí pohled na MAJETEK podniku

Dvojí pohled na MAJETEK podniku Dvojí pohled na MAJETEK podniku Příklad Z/4 1) Pokuste se sestavit si bilanci majetku (to znamená jeho hospodářských prostředků s uvedením zdrojů financování), víte-li, že dlouhodobý hmotný majetek tohoto

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54

ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč. B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 ROZVAHA v plném rozsahu k 31.12.2006 v tis. Kč B O R, s.r.o. Na Bílé 1231, 565 01 Choceň IČ: 49 28 68 54 Označ. AKTIVA řádek Běžné účetní období Min.úč.obd. Brutto Korekce Netto Netto a b c 1 2 3 4 A K

Více

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013

1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 1. Pražská účetní společnost, s. r. o. Účetní závěrka k 31. prosinci 2013 Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2013 v celých tisících Kč 1. Pražská účetní společnost s.r.o. Na Výtoni 1259/12 128 00 Praha 2

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669

Rozvaha 31.12.10. A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0. B. Dlouhodobý majetek 003 570 545-3 456 567 089 180 669 Dle vyhlášky MF ČR č.500/2002 Sb. Rozvaha Účetní jednotka doručí v plném rozsahu Název a sídlo účet.jednotky účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání na daň z příjmů (v celých tisících Kč)

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.19 Druhý a třetí Účtové třídy

Více