FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D."

Transkript

1 FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005

2 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Právní úprava účetnictví a základní pojmy Právní předpisy upravující účetnictví Charakteristika účetnictví Druhy účtů Dlouhodobý majetek Vymezení dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku Účtování o pořízení majetku Odpisy majetku Vyřazování dlouhodobého majetku Účtování o majetku u plátců DPH Zásoby Vymezení zásob Oceňování zásob Účtování o zásobách Finanční účty Charakteristika finančních účtů a účtování Literatura Použité zkratky Řešení úloh Přílohy... 62

4

5 Úvod 3 ÚVOD Předložená studijní opora Finanční účetnictví I. je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání, a.s.. Tématickou náplní odpovídá učivu probíranému v zimním semestru. Předmět Finanční účetnictví je zařazen ve druhém ročníku, což umožňuje lépe navázat novými znalostmi na informace z jiných ekonomických disciplín, získaných během prvního ročníku studia. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava. Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony. Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů účetnictví, je obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování. Na těchto úkolech si studenti ověří zvládnutí učiva, protože všechny mají uvedeno v opoře správné řešení. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat potřebná témata nebo je prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace. Přeji všem studentům mnoho úspěchů.

6 4 Po prostudování textu budete znát: základní informace o principech, na kterých funguje úč etnictví nejč astě jší úč etní př ípady praktické ř ešení základních úč etních postupů Po prostudování textu budete schopni: rozpoznat u dané formy podnikání, zda existuje povinnost vedení úč etnictví, p ř ípadně postač í daň ová evidence pracovat s právními př edpisy upravujícími ú č etnictví rozpoznat jednotlivé druhy úč t ů a provádě t na nich zápisy na základě principu podvojnosti a souvztažnosti popsat úč etní výkazy a chápat provázanost mezi nimi ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích po dalším samostudiu nebo př ípadné praxi zavést a vést úč etnictví malé nebo stř ední firmy Prostudováním textu získáte: schopnost úč tovat správně o základních hospodář ských operacích základní př ehled a vě domosti v oblasti právní úpravy úč etnictví v Č R znalosti a dovednosti, které vám umožní zvládnout úč tování bě žných hospodář ských operací a orientovat se v úč etních výkazech p ř ehled o návaznosti na daň ové př edpisy, které s úč etnictvím souvisí informace na jejichž základě budete schopni dalším samostudiem prohlubovat své znalosti a dovednosti a v př ípadě zájmu se této disciplíně v ě novat na profesionální úrovni Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Právní úprava účetnictví 5 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚĆ ETNICTVÍ A ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: základní právní předpisy upravující účetnictví rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím principy účetnictví schéma rozvahy a výsledovky druhy účtů a způsob zápisu na těchto účtech jak se přezkušuje formální správnost účetních zápisů způsob otevírání a uzavírání účtů Budete schopni: podle zadaných podmínek rozhodnout, zda subjekt podléhá povinnosti vést účetnictví vysvětlit zásadu podvojnosti a souvztažnosti vyjmenovat druhy účtů a provádět na nich zápisy sestavit rozvahu a výsledovku podniku Klíčová slova této kapitoly: Daňová evidence, účetní jednotka, bilanční princip, akruální princip, podvojnost a souvztažnost. Rozvaha, aktiva a pasiva, rozvahové účty, výsledkové účty, závěrkové účty, podrozvahové účty, syntetické a analytické účty. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodin (teorie + řešení úloh)

8 6 Finanční účetnictví I. 1.1 Právní předpisy upravující účetnictví Do konce roku 2003 existovaly v ČR dvě účetní soustavy. Jednalo se o jednoduché účetnictví a podvojné účetnictví. Od bylo jednoduché účetnictví zrušeno. Neznamená to však, že by každý drobný podnikatel, například živnostník, musel vést podvojné účetnictví. Podnikající fyzické osoby mohou za určitých podmínek vést tzv. daňovou evidenci, která je upravena zákonem o daních z příjmů. Vedení této evidence funguje na stejných principech jako bývalé jednoduché účetnictví. Vzhledem ke zrušení jednoduchého účetnictví byl v níže uvedených předpisech pojem podvojné účetnictví nahrazen pojmem účetnictví. Dočteme-li se v novější odborné literatuře, že subjekt je povinen vést účetnictví, myslí se tím tedy podvojné účetnictví. Právní předpisy o účetnictví: zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění je závazný pro všechny účetní jednotky, tzn. pro podnikatele, ale také nevýdělečné organizace, nadace, obce, banky, pojišťovny a jiné. Subjekt, který je účetní jednotkou je povinen tento zákon dodržovat. Vyhlášky, kterými se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví. Vyhlášky se liší podle druhu účetní jednotky (např. příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace, banky). Pro podnikatele je to vyhláška č.500/2002 Sb. v platném znění. Vymezuje mimo jiné také povinný rozsah směrné účtové osnovy. Závazné jsou účtové třídy a skupiny, přičemž čísla účtů v rámci skupiny si může účetní jednotka sestavit samostatně. České účetní standardy opět odlišné podle druhu účetní jednotky. V textu této studijní opory se postupuje podle Českých účetních standardů pro podnikatele. Vnitropodniková směrnice o účetnictví Slouží ke zvýšení průkaznosti účetnictví, docílení jednotnosti účtování po celé účetní období a snadnější vysvětlení postupů kontrolním orgánům, pracovníkům auditu apod. Vypracování směrnic je povinností každé účetní jednotky a uvádí se v nich zejména tyto informace: 1) Základní údaje o organizaci - Právní forma, výše základního kapitálu, seznam organizačních jednotek, zásady dělení zisku, počet společníků aj. 2) Postupy a metody při vedení účetnictví Seznamy účetních knih, jejich forma při využití výpočetní techniky, oběh účetních dokladů, termíny plateb, podpisové vzory, kompetence, limit pokladní hotovosti, způsob inventarizace, účtování opravných položek, zásady oceňování majetku, způsob používání devizových kurzů, účetní odpisový plán, daňové odpisylineární, zrychlené, normy přirozených úbytků zásob, zásady pro časové rozlišení.

9 1. Právní úprava účetnictví 7 3) Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka sestaví na základě směrné účtové osnovy. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh jsou uvedeny v příloze. Kdo je povinen vést účetnictví? Odpověď na tuto otázku nalezneme v 1 zákona o účetnictví. Jsou to: právnické osoby např. obchodní společnosti a družstva. Vznikají zápisem do obchodního rejstříku a k tomuto dni sestavují zahajovací rozvahu zahraniční osoby pokud podnikají nebo provozují jinou činnost na území ČR organizační složky státu takové subjekty, které hospodaří s prostředky státního rozpočtu podle zákona o rozpočtových pravidlech fyzické osoby (FO) dobrovolně nebo povinně dobrovolně - na základě vlastního rozhodnutí povinně FO zapsané v obchodním rejstříku FO, jejichž obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok 6 miliónů Kč Subjekty, které nevedou účetnictví Jedná se o podnikající fyzické osoby, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku a zároveň jejich obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 6 miliónů Kč. V tomto případě se podnikatelé řídí pouze zákonem o daních z příjmů (ZoDP) a vedou buď daňovou evidenci podle 7b ZoDP spočívá v evidenci příjmů a výdajů a může být vedena na stejných principech jako bývalé jednoduché účetnictví evidenci příjmů podle 7 odst.9 ZoDP. V tomto případě podnikatel eviduje pouze příjmy, výdaje nemusí prokazovat, protože je vypočítá stanoveným procentem z příjmů (pro živnosti je to 25%) a k těmto vypočteným výdajům lze přičíst prokazatelně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. V případě, že fyzická osoba překročí stanovený obrat, stává se od prvního dne následujícího účetního období účetní jednotkou a od prvního dne dalšího účetního období je povinna vést účetnictví (viz příklad ).

10 8 Finanční účetnictví I. Úkol k zamyšlení. Ověřte si v aktuálním znění obchodního zákoníku ( 3), kdy a za jakých podmínek se zapisují do obchodního rejstříku podnikající fyzické osoby. Příklad. 1. Společnost s ručením omezeným byla založena sepsáním společenské smlouvy ke dni a do obchodního rejstříku byla zapsána k Společnost je povinna od vést účetnictví, protože se jedná o právnickou osobu. 2. Pan Novák zahájil podnikatelskou činnost jako živnostník, není zapsán v obchodním rejstříku a jeho obrat za rok 2004 nepřevýšil 6 miliónů Kč. Vede daňovou evidenci, účetnictví může vést dobrovolně. 3. Obrat pana Nováka převýšil v roce 2005 částku 6 miliónů. Od se stává Novák účetní jednotkou a k je povinen začít vést účetnictví. Část pro zájemce. Fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle 829 občanského zákoníku, musí vést účetnictví jestliže alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení již vede účetnictví. Pokud jeden z účastníků překročí stanovený obrat a bude povinen provést přechod z daňové evidence na účetnictví, vzniká tato povinnost automaticky i ostatním účastníkům. 1.2 Charakteristika účetnictví Účetnictví je možno rozdělit na dva základní okruhy Finanční je upraveno právními předpisy a je podkladem pro zjištění daňového základu a výpočet daní. Manažerské není právně upraveno, zahrnuje např. vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočty, vnitropodnikovou statistiku. Jedná se o postupy, které zajistí informace k efektivnímu řízení podniku. Výsledky a zprávy tohoto účetnictví jsou určeny pouze podniku, jeho vedení, vlastníkům, případně zaměstnancům. Funkce účetnictví informační poskytuje informace o výsledku hospodaření, o stavu majetku a závazků jednak pro interní uživatele (vlastník, vedení podniku), ale i pro externí uživatele (banka, finanční úřad) evidenční evidence veškerého majetku a závazků, ověřována inventarizací v souladu s předpisy o účetnictví kontrolní účetnictví poskytuje podklady pro audit, controlling, jak interního charakteru, tak i pro externí kontrolu (finanční úřad) Účetní knihy v účetnictví Účetní deník obsahuje chronologické zápisy všech účetních operací Hlavní kniha soustava všech používaných účtů, na kterých se provádějí věcné zápisy

11 1. Právní úprava účetnictví 9 Výkazy účetní závěrky Rozvaha: má formu účetní rozvahy (soupis všech rozvahových účtů, jejich zůstatků a obratů) a dále formuláře pro finanční úřad, kde se položky řadí dle vyhlášky o účetnictví a hodnoty jsou uváděny v tisících Kč. Výkaz zisku a ztráty: účetní formě se říká v praxi výsledovka (podrobný soupis všech nákladových a výnosových účtů v celých číslech) a dále je to opět formulář Výkaz zisků a ztráty, který se odevzdává na finančním úřadě, členění položek se řídí podle zmíněné vyhlášky a čísla jsou uváděna v tisících Kč. Odborná literatura uvádí různé obecně uznávané účetní zásady, jako zásada neomezeného trvání účetní jednotky, objektivity, opatrnosti, podvojnosti a souvztažnosti. Pro podvojné účetnictví je důležitý tzv. akruální princip, vycházející z 3 zákona o účetnictví, který představuje dodržení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů. Schéma rozvahy Základem podvojného účetnictví je sledování podniku ze dvou pohledů ve výkaze nazvaném ROZVAHA. Tento dvojí pohled můžeme označit jako tzv. bilanční princip. V rozvaze sledujeme jednak majetek podniku (aktiva) a potom také zdroje krytí tohoto majetku (pasiva). Suma aktiv a pasiv se musí rovnat, protože jestliže aktiva vyčíslují hodnotu majetku, který v daném okamžiku máme, potom pasiva udávají hodnotu zdrojů, ze kterých byl tento majetek pořízen. Rozvaha se sestavuje jako tzv. zahajovací (při vzniku podniku), počáteční (na začátku období) a konečná (k poslednímu dni účetního období). AKTIVA Majetková struktura Pohledávky za upsaným zákl. kapitálem II. Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek (finanční investice) PASIVA Zdroje krytí I.Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku VH minulých let VH běžného účetního období III. Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - krátkodobý finanční majetek IV. Ostatní přechodné účty aktiv náklady příštích období příjmy příštích období II. Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry, výpomoci III. Ostatní -přechodné účty pasiv výdaje příštích období výnosy příštích období Aktiva celkem = Pasiva celkem Všechny uvedené položky v rozvaze mají svůj konkrétní syntetický účet, který lze nalézt v účtové osnově.

12 10 Finanční účetnictví I. Úkol k textu. Jednotlivé skupiny aktiv a pasiv jsou v účtové osnově podrobně vymezeny. Jejich prostudováním zjistíte, co je konkrétně do uvedených položek aktiv a pasiv zařazeno. Dlouhodobý nehmotný majetek naleznete v účtové skupině 01 Dlouhodobý hmotný majetek v účtové skupině 02 a 03 Dlouhodobý finanční majetek v účtové skupině 06 Zásoby tř. 1 Finanční majetek krátkodobý tř.2 Pohledávky sk. 31 Základní kapitál a kapitálové fondy sk. 41 Fondy ze zisku sk. 42 Hospodářský výsledek sk. 43 Závazky krátkodobé sk. 32 Závazky dlouhodobé sk. 46, 47 Rezervy sk. 45 Je velmi důležité znát schéma rozvahy i proto, abychom dokázali rozpoznat aktiva a pasiva a tím i určit zda je konkrétní účet, který používáme k zápisu aktivní nebo pasivní. Účtování na aktivních a pasivních účtech je totiž odlišné. Změny rozvahových stavů V rozvaze může dojít ke čtyřem druhům změny, které jsou popsány v následující tabulce: A = aktiva P = Pasiva č. A P Úhrn rozvahy Příklad operace zvýšení Nákup zásob na fakturu (dosud neuhrazena). Zvýší se zásoby (aktiva) a zvýší se závazky (pasiva cizí) snížení Úhrada faktury přijaté. Sníží se stav peněz (aktiva) a sníží se závazky (pasiva cizí) žádná změna žádná změna Přijaté peníze za vystavenou fakturu. Zvýšení peněz (aktiva) a snížení pohledávek (aktiva) Příděl ze zisku do rezervního fondu. Snížení hospodářského výsledku (pasiva vlastní) a zvýšení rezervního fondu (pasiva vlastní). Příklad. Sestavení rozvahy firmy. Podnik má tento majetek a závazky: budova v pořizovací ceně Kč, stroje v pořizovací ceně Kč, pohledávky za Kč, peníze v bance Kč, peníze v pokladně Kč, zásoby materiálu Kč. Základní kapitál činí Kč, rezervní fond Kč, závazky vůči dodavatelům Kč a bankovní úvěr Kč.

13 1. Právní úprava účetnictví 11 Rozvaha Aktiva částka Pasiva částka Dlouhodobý hmotný Základní kapitál majetek Zásoby Rezervní fond Pohledávky Závazky Peníze Úvěry CELKEM CELKEM Úloha č. 1. Na tomto příkladu si procvičte samostatně sestavení rozvahy a zachycení změn rozvahových stavů v důsledku několika hospodářských operací. Údaje pište do níže uvedené tabulky. Zahajovací rozvahu do sloupce, který je označen 0, rozvahu po první hospodářské operaci do sloupce I., po druhé operaci do sloupce II., atd. Do sloupce nadepsaného aktiva a pasiva napište konkrétní položky majetku a zdrojů krytí, pro které vyhledejte v účtové osnově číslo účtu. Správné řešení všech úloh je uvedeno na konci studijní opory. Sestavte rozvahu: Podnik má tento majetek a závazky: Stroje 900 Kč, materiál 200 Kč, základní kapitál 1000 Kč, bankovní úvěr 50 Kč, závazky dodavatelům 100 Kč, nevyplacené mzdy 40 Kč, peníze na Bú 80 Kč, v pokladně 10 Kč. Aktiva 0 I. II. III. IV. Pasiva 0 I. II. III. IV. Hospodářské operace: 1. Z Bú uhrazeny závazky dodavateli ve výši 10.- nové stavy zapište do sl. I. Rozhodněte jaký druh změny nastal: A+P+, A-P-, A+-, P+- 2. Na sklad převzat materiál od dodavatele, zatím neuhrazen 50.- nové stavy zapište do sl. II. Rozhodněte jaký druh změny nastal: 3. Z Bú převedeno do pokladny 40,- nové stavy zapište do sl. III. Rozhodněte jaký druh změny nastal: 4. Výplata mzdy zaměstnancům z pokladny 40,- nové stavy zapište do sl. IV. Rozhodněte jaký druh změny nastal:

14 12 Finanční účetnictví I. Schéma výsledovky Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Odečtením nákladů od výnosů zjistíme hospodářský výsledek. Zjednodušené schéma výsledovky: Výsledovka Náklady provozní Náklady finanční Náklady mimořádné (účty tř.5) Zisk Výnosy provozní Výnosy finanční Výnosy mimořádné (účty tř.6) Ztráta 1.3 Druhy účtů A. Členění z hlediska výkazů rozvahové účty aktivní vstupují do rozvahy pasivní výsledkové účty nákladové (účtová třída 5) vstupují do výsledovky výnosové (účtová třída 6) závěrkové účty ( 701,702, 710 ) - používají se při uzavírání a otevíraní účetního období B. Členění z hlediska podrobnosti účtovaných položek syntetické účty trojmístná číslice v účtové osnově analytické účty podrobnější rozpracování syntetického účtu. Tvorba dle potřeby podniku např. účet 501 Spotřeba materiálu Spotřeba PHM Spotřeba náhradních dílů Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby C. Podrozvahové účty (skupina 75 79). Neobjevují se v žádném výkaze. Zachycují najatý majetek, zásoby přijaté ke zpracování, aj.

15 1. Právní úprava účetnictví Účet, podvojnost a souvztažnost Metodicky znázorňujeme účet ve tvaru T. Každý účet má svůj název, v praxi často pouze číslo z účtové osnovy (např. Pokladna 211). Levá strana se označuje MD, tj. má dáti a pravá strana D, tj.dal. V literatuře a předpisech o účetnictví se rovněž používá na vrub a ve prospěch. Součtem všech zápisů na straně MD a D se zjistí obraty jednotlivých stran a jejich odečtením konečný zůstatek účtu (Kz). MD název účtu D MD 211 D má dáti dal 100 na vrub ve prospěch Obrat: Kz 150 Všechny položky rozvahy jsou rozepsány do aktivních a pasivních účtů, které můžete najít v účtové osnově. Položky výsledovky (tj. jednotlivé náklady a výnosy) jsou také rozepsány do konkrétních účtů nákladů nebo výnosů, podle jejich druhu. Podvojnost a souvztažnost Zápis každé účetní operace do rozvahy by byl velmi pracný a nepřehledný, protože ostatní položky rozvahy by se neustále opisovaly, což jste si mohli ověřit v úloze č.1. Proto vznikla soustava účtů, kdy každá položka má svůj účet a na tomto účtu se daná změna zachytí. Při procvičování změn rozvahových stavů jsme zjistili, že každá operace způsobí změnu 2 položek. Proto zápis každé hospodářské operace musíme zachytit podvojně, tj. vždy na 2 účtech, na jednom účtu na straně MD a na druhém na straně Dal. Souvztažnost pak znamená, že mezi těmito dvěma účty existuje věcná náplň, která je dána jednak logicky, povahou účetního případu, jednak je dána předpisy o účetnictví (účetní standardy). V hospodářské praxi existují úč. případy, které nelze zachytit pouze na rozvahových účtech, jak tomu bylo v úloze č.1. Dochází ke spotřebě materiálu, služeb, práce, energií, tzn. ke spotřebě majetku a cizích výkonů. Vznikají tak náklady. Na druhé straně podnik prodává výrobky, zboží nebo služby a vznikají výnosy. Odečteme-li náklady od výnosů získáme výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu) za příslušné období. Jak již bylo uvedeno, také výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) se rozkládá do jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Podvojný a souvztažný zápis pak může vypadat takto (v závorce je uveden způsob účetního zápisu): 1) rozvahový účet rozvahový účet (např. 321 / 211- úhrada závazku) 2) rozvahový účet nákladový účet (např. 518 / 321- FP za služby) 3) rozvahový účet výnosový účet (např. 311 / FV za výrobky) Účetní zápis se v praxi samozřejmě neprovádí do schémat ve tvaru T. Většinou se zpracovává účetnictví na počítači pomocí účetního software a zápis (kontace) se dělá vždy v pořadí MD/D.

16 14 Finanční účetnictví I Způsob zápisu na jednotlivých účtech Způsob zápisu na aktivních a pasivních účtech se liší. Pro dobré zapamatování vycházíme ze schématu rozvahy. Aktiva zde byly uvedeny na levé straně a na této straně, označené MD, bude na aktivních účtech počáteční zůstatek (pz), konečný zůstatek a přírůstky (označeny v nákresu šipkou nahoru). Pasiva jsou v rozvaze uvedeny na pravé straně, proto počáteční a konečný stav pasiv a jejich přírůstky se zachycují na pasivním účtu na straně Dal. Úbytky jsou pak na straně opačné (šipka dolů). Rozvaha: tvořena rozvahovými účty pz MD aktivní účty D MD pasivní účty D pz Zápisy na výsledkových účtech jsou jednoduché, stačí si pamatovat, že u nákladových účtů je to vždy na straně MD, u výnosových na straně D. Náklady i výnosy nám od počátku roku pouze narůstají, proto úbytky jsou účtovány pouze výjimečně, při opravách apod. Počáteční stavy u těchto účtů nejsou, protože se každé účetní období začíná od nuly. Výsledovka: tvořena výsledkovými účty MD nákladové účty D MD výnosové účty D Příklad. Zaúčtování hospodářské operace- podvojně a souvztažně, na správné strany účtů: Z pokladny byla dodavateli uhrazena přijatá faktura ve výši 100 Kč: MD 211-Pokladna D MD 321-Dodavatelé D Účetní zápis: 321/211 Zápis je podvojný (2 účty MD, D) a také souvztažný. Musíme si uvědomit, zda se jedná o aktivní, pasivní, nákladové či výnosové účty. Pokladna je účet aktivní (nachází se v aktivech), závazky jsou účet pasivní (ve schématu rozvahy hledejte v pasivech). Došlo k úbytku peněz v pokladně (úbytek aktivního účtu se zapíše na D) a zároveň ke snížení závazků (úbytek pasivního účtu se zachytí na MD). Souvztažnost těchto účtů vyplývá logicky, ale není to vždy tak jednoduché a souvztažnosti v případě jednotlivých operací jsou náplní dalších kapitol.

17 1. Právní úprava účetnictví 15 Příklad: Faktura přijatá (náš závazek) za materiál 1000 Kč. MD 111-Pořízení materiálu D MD 321-Dodavatelé D Účetní zápis 111 / 321 Zvýšení stavu materiálu (aktivní účet) se zachytí na MD. Zvýšení závazků musí být zaúčtováno ve prospěch 321, protože se jedná o pasivní účet Kontrola formální správnosti účetnictví Přezkušování formální správnosti záznamů v účetnictví mělo obrovský význam především při jeho ručním zpracování. Bylo to z toho důvodu, že každá operace byla zapisována jednak do deníku a dále také do hlavní knihy. Mohlo tedy snadno dojít k chybě, kdy nějaká operace byla zapsána pouze v jedné z těchto knih. Dále mohlo dojít k chybnému zápisu, například u obou účtů na stejné straně apod. Při vedení účetnictví pomocí výpočetní techniky se již zápisy provádějí jen v jedné knize a tu druhou zpracovává program automaticky sám. Nemělo by zde tedy dojít k chybě tohoto druhu a navíc zde lze využít i jiných kontrolních mechanismů, které účetní software nabízí. Některé programy například hlásí porušení podvojného zápisu, použití neznámé souvztažnosti účtů apod. Kontrola formální správnosti účetnictví se týká především dodržování: číselné shody syntetické a analytické evidence pomocí kontrolních soupisek analytických účtů podvojnosti zápisů v hlavní knize pomocí předvahy číselné shody časových zápisů v deníku se souvztažnými zápisy na účtech hlavní knihy na základě deníkové shody Kontrolní soupiska analytických účtů U každého syntetického účtu, ke kterému jsme zavedli analytické účty musíme zkontrolovat, zda součty počátečních stavů, obratů a konečných stavů analytických účtů se rovnají součtům těchto stavů u syntetického účtu. Příklad: SÚ 518 Ostatní služby ,- AÚ Telefonní poplatky ,- AÚ Poštovné 5 000,- AÚ Nájemné ,-

18 16 Finanční účetnictví I. Kontrolní soupiska analytických účtů účet PS Obraty KS MD D MD D MD D Celkem Předvaha Podstatou podvojného účetnictví je, že každý účetní případ se účtuje na příslušném účtu na MD a na souvztažném účtu na Dal. Předvaha ověřuje dodržení zásady podvojnosti. Vyhotovuje se ke konci sledovaného období (měsíce, čtvrtletí, roku). Druhy předvahy Obratová předvaha = Σobratů účtů strany MD = Σ obratů účtů strany D Tabulková předvaha rozšíření obratovky o počáteční a konečné stavy. Zůstatková předvaha omezuje se na konečné stavy rozvahových účtů a výsledkových účtů. Deníková zkouška Pomocí deníkové zkoušky ověřujeme účetní zásadu úplnosti (zda nebyl nějaký účetní případ zachycen pouze v jedné knize). V deníku se zachycují zápisy chronologicky, tak jak jdou za sebou. V hlavní knize, která se skládá z jednotlivých účtů se pak provádějí věcné zápisy na příslušných účtech. Pokud byl každý zápis proveden podvojně, jednak v deníku a jednak v hlavní knize (tzn. na dvou účtech, při tom na jednom na straně MD a na druhém na Dal), potom se celkový obrat v deníku musí rovnat úhrnu obratů provedených v hlavní knize (tj.zápisů věcných). Kontrola je provedena pomocí obratové předvahy. Σ obratu MD v deníku = Σ obratů MD v předvaze Σ obratu D v deníku = Σ obratů D v předvaze Příklad. Zjednodušený příklad na otevření účetnictví a přezkušování záznamů: Základní kapitál dle společenské smlouvy je stanoven na Kč. Ke splacení došlo majetkem a penězi: Budova v ocenění Kč, stroje za Kč, materiál v hodnotě Kč, peníze vložené na Bú Kč. Běžné účetní případy v průběhu roku: Došlá faktura FP 1 za služby ,- Vystavená faktura FV 1, tržba za prodej zboží ,- Úhrada FP z Bú ,- Uhrazena FV na Bú ,-

19 1. Právní úprava účetnictví 17 Úkol: Vypracujte zahajovací rozvahu, deník, hlavní knihu, tabulkovou předvahu, deníkovou zkoušku, konečnou rozvahu a výsledovku. Zahajovací rozvaha Aktiva Pasiva celkem celkem Po sestavení zahajovací rozvahy dochází k tzv. otevření účetních knih. V podstatě se jedná o zaúčtování počátečních stavů rozvahy do příslušných rozvahových účtů. Tento úkon se při použití výpočetní techniky děje většinou jen zadáním příkazu, avšak při ručním zpracování (někdy i při programovém zpracování) musí být jednotlivé stavy nasazeny pomocí účtu 701 Počáteční účet rozvažný. Funkce účtu 701 je pomocná, v podstatě poslouží k tomu, aby zápisy počátečních stavů mohly být provedeny podvojně. Jeho strany se po zaúčtování všech položek rozvahy vyrovnají, čímž se tento účet vynuluje. Účet 701 je v našem příkladě v hlavní knize vypracován jako první, v deníku pro zjednodušení tyto zápisy, které představují převod počátečních stavů nejsou uvedeny. Deník Jak již bylo uvedeno, deník obsahuje chronologicky uspořádané zápisy všech účetních operací, ke kterým v daném období došlo. Účetní deník obvykle obsahuje pořadové číslo, datum, označení účetního dokladu, text, účetní zápis MD/D a částku v Kč (u operací v cizí měně je nutný přepočet na české koruny dle pravidel daných účetními předpisy a zároveň účetní software musí umožnit navíc evidenci i v této cizí měně). č. datum dokl. Text kontace Kč MD D MD D 1. FP 1 FP za služby FV 1 Tržba za zboží Bú 1 úhrada FP závazku Bú 1 úhrada FV pohledávky OBRAT Hlavní kniha Hlavní kniha obsahuje jednotlivé účty, na kterých jsou prováděny věcné zápisy. Při ručním vedení účetnictví může být hlavní kniha sestavena z jednotlivých karet, kdy každá karta představuje jeden účet se stranou MD a Dal. Může mít také podobu pevně svázané knihy. Při vedení účetnictví pomocí výpočetní techniky se ve většině případů účtují všechny operace pouze jednou a program již sám sestavuje účetní deník a hlavní knihu. Všechny programy pak umožňují podle potřeby vytisknout sestavu jediného zvoleného účtu s přehlednými zápisy, které

20 18 Finanční účetnictví I. na něm byly provedeny. V tomto příkladu je každý účet hlavní knihy zhotoven jako tabulka. Počáteční účet rozvažný, jak už bylo zmíněno, je pomocným účtem, který umožňuje podvojné zápisy počátečních stavů (PS) rozvahy. K nasazení počátečních stavů do účtů hlavní knihy by došlo uvedenými účetními zápisy: 021 / 701 nasazení PS budovy 022 / 701 nasazení PS stroje 112 / 701 nasazení PS materiálu 221 / 701 nasazení PS peněz na Bú 701 / 411 nasazení PS základního kapitálu MD 701 Počáteční účet rozvažný D ( Základní kapitál) (budova) (stroj) (materiál) (Bú) obrat KS 0,- MD 021 Budovy D PS obrat - KS Samostatné movité věci a soubory MV PS obrat - KS Materiál PS obrat - KS Běžný účet PS obrat KS Základní kapitál PS obrat - KS

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2.

Ing. Eliška Galambicová 1. MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. Ing. Eliška Galambicová 1 MATURITNÍ OTÁZKA č. 1. a 2. 1/ Účtová třída 0 Dlouhodobý majetek. Obsah, dělení DHM, jeho charakteristika a oceňování, odpisy, metody odpisování, účtování odpisů. Výpočet daňových

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA

MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ - SKRIPTA MANAŽERSKÉ ÚČETNICTVÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH KAPITOLA 1 - ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ... 3 1.1. SOUVISEJÍCÍ LEGISLATIVA... 3 1.2. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ...

Více

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká

Dlouhodobý hmotný majetek. Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Dlouhodobý hmotný majetek Ulyana Bazyuk Ivana Brunacká Obsah Pojmy Ocenění DHM Pořízení DHM Odpisy Daňové Účetní Vyřazení DHM Příklad Právní úprava DHM Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Vyhláška

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Příklad 0/1 Podnikatelský subjekt, akciová společnost XYZ Jičín má ke dni zapsání do obchodního rejstříku dne 11.3.20xx základní kapitál ve výši 2 mil. Kč ve formě vkladu

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D

Název účtu (pokladna) MD číslo účtu (211) D Účet, účetní zápisy, účetní knihy, kontrola zaúčtování, účtová osnova Sestavovat rozvahu pro každý účetní případ je prakticky nemožné. Denně se vyskytuje velký počet účetních případů a po každém účetním

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2

211, 221, 321 041, 042 01., 02., 03. 1a 2 POŘIZOVÁNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Účetní jednotka pořizuje dlouhodobý majetek následujícími způsoby: nákupem vlastní činností bezúplatným nabytím (darováním) nabytím práv jinými způsoby (např. vkladem společníka,

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Základy účetnictví KURZY SPRINT

Základy účetnictví KURZY SPRINT Základy účetnictví 2014 KURZY SPRINT OBSAH 1. Úvod do účetnictví 3 2. Účetní výkazy (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) 5 3. Účet, účtový rozvrh, otevření účetnictví 8 4. Inventarizace základní principy 11

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4.

Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 2 2 7 Edice Účetnictví a daně

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Odpisování dlouhodobého majetku. Právní rámec. Odpisy - charakteristika. Ing. Alena Kučerová. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Odpisování dlouhodobého majetku Ing. Alena Kučerová Právní rámec Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví Vyhláška č. 410/2009 Sb., 66 Český účetní standard č. 708 Odpisy DM Odpisy - charakteristika DM se v

Více

ZAU 3. a 4. přednáška

ZAU 3. a 4. přednáška ZAU 3. a 4. přednáška ÚČETNÍ ZÁZNAMY (DOKUMENTACE), VNITŘNÍ KONTROLNÍ SYSTÉM, OCEŇOVÁNÍ dle zákona o účetnictví Účetní doklady Účetní zápisy Účetní knihy Forma a průkaznost účetních záznamů, opravy účetních

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů

Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 1 Přednáška 10 : Dlouhodobý majetek Účtování postupné spotřeby dlouhodobého majetku odpisů 4.6.1. Charakteristika odpisů Dlouhodobý majetek - v průběhu svého užívání delší dobu než jedno účetní období

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie

Autoevaluační karta. Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875. obchodní akademie. ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Autoevaluační karta Škola: Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova 875 Obor: obchodní akademie Zaměření: ekonomika, účetnictví, daně / informační technologie Školní rok: Předmět: účetnictví Třída: 2. A

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek

III. Příklady účtování příspěvkových organizací. 1 Dlouhodobý majetek III. Příklady účtování příspěvkových organizací 1 Dlouhodobý majetek Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku jsou uvedeny v Českém účetním stanardu č.

Více

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty

Účtová skupina 03 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 031 Pozemky 032 Umělecká díla a předměty Směrná účtová osnova Příloha č. 4 vyhlášky č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Postup při převodu dat příspěvkových organizací

Postup při převodu dat příspěvkových organizací Postup při převodu dat příspěvkových organizací Při převodu dat jsme použili informace z těchto zdrojů: Převodový můstek - Finanční zpravodaj 7/2009 z 31.12.2009 strana 97-117. Směrná účtová osnova od

Více

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE PŘÍLOHA Č. 1: ÚČTOVÝ ROZVRH BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 0-DLOUHODOBÝ MAJETEK 01-Dlouhodobý nehmotný majetek 02-Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný 03-Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný 04-Nedokončený dlouhodobý

Více

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ (1) Doc. Ing. Hana Březinová, CSc. Obsah Účetnictví a jeho význam Úkoly a obsah finančního účetnictví Uživatelé účetních výkazů Základní pojmy a kategorie účetnictví Koloběh majetku

Více

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ

ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ ZAU 2. přednáška ÚČETNÍ VÝKAZNICTVÍ Rozvaha jako hlavní účetní výkaz o Bilanční princip o Rozpis rozvahy do rozvahových účtů o Vliv hospodářských operací na rozvahu a jejich projev na rozvahových účtech

Více

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty

3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty 3. Účtová tř. 1 Zásoby a 2 Finanční účty Oběžný majetek - nemusí ho být v podniku mnoho - je v podniku v různých formách (ve věcné podobě jako suroviny, materiál apod., v peněžní podobě jako peníze, pohledávky,

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků - Vnitřní směrnice č.5/2011 starosty obecního úřadu ový Kramolín, kterou se řídí Inventarizace majetku a závazků 1. Předmět úpravy Ustanovení této směrnice vymezuje inventarizaci majetku a závazků. Inventarizace

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA IRON PROFILES, A. S. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní jednotka Obchodní firma: IRON PROFILES, a. s. Sídlo: Železná ulice 1, Železný Brod IČ: 12345678 Členové představenstva: Harald Schmied předseda představenstva

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu

1/6.3 Centrální systém účetních informací státu Aktuální informace str. 1 Centrální systém účetních informací státu Novela zákona o účetnictví provedená zákonem č. 304/2008 Sb. zařadila do zákona podmínky pro zjišťování účetních záznamů pro potřeby

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva)

hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) hmotné i jiné hospodářské prostředky (souhrnně - majetek a jednotlivé položky aktiva) x finanční zdroje - kapitál (vlastní nebo cizí) Jednotlivé kapitálové zdroje - pasíva. majetkově-finanční stabilita

Více

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova

Převodový můstek. Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Převodový můstek Seznam použitých zkratek: ÚT účtová třída ÚS účtová skupina SÚ syntetický účet ÚJ účetní jednotka SÚO směrná účtová osnova Směrná účtová osnova 2009 Směrná účtová osnova 2010 Komentář

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 7 / 2007 Směrnice o majetku evidence, účtování, oceňování a odepisování Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Tato směrnice obsahuje části:

Více

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence

Daňová evidence. Obsah. Úvod do DE kdo vede DE. Ing. Štěpánka Fröhlichová. 1. Úvod do DE kdo vede DE. 2. Obsah daňové evidence Daňová evidence Ing. Štěpánka Fröhlichová Obsah 1. Úvod do DE kdo vede DE 2. Obsah daňové evidence 3. Forma daňové evidence 4. Peněžní deník 5. Evidence pohledávek a závazků 6. Evidence dlouhodobého majetku

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření

3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření 3 Rozvahové změny ovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Pochopením a procvičením úloh z této kapitoly by se měl student seznámit s: podstatou výsledku hospodaření a transakcemi, které vedou k jeho

Více

3. Dlouhodobý majetek

3. Dlouhodobý majetek 3. Dlouhodobý majetek Obsah kapitoly: členění a charakteristika dlouhodobého majetku (DM) pořízení a ocenění DM opotřebení a odpisy DM vyřazení DM poskytnuté zálohy na DM drobný DM leasing syntetická a

Více

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015

Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 Metodický pokyn pro příspěvkové organizace zřizované Královéhradeckým krajem k odpisování dlouhodobého majetku od 1. 1. 2015 1. Předmět úpravy Tento metodický pokyn upravuje způsob odpisování majetku a

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb...

1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb... ISSN-0322-9653 31. 12. 2013 Ročník XLVIII Cena 80 Kč 1 MINISTERSTVO FINANCÍ 1. 8. Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část

ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část ÚČETNICTVÍ STÁTU IV. část Převodový můstek 1 Převodový můstek Zákonný rámec: Český účetní standard č. 702 Příloha k ČÚS č. 702 2 Český účetní standard č. 702 Otevírání a uzavírání účetních knih 3. Postup

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.08 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_INOVACE_471 Datum: 5.4.2013

Předmět: Účetnictví Ročník: 2-4 Téma: Účetnictví. Vypracoval: Rychtaříková Eva Materiál: VY_INOVACE_471 Datum: 5.4.2013 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch 65-41-L/01 Gastronomie Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Účetnictví Ročník:

Více

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu

financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svoji činnost. Takto použité prostředky se z investičního fondu Dlouhodobý majetek Do kategorie dlouhodobého majetku patří dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek a zvláštní skupinu tvoří drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek. Vymezení

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 87 S tránka Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211

Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Základy podvojného účtování 1. účtování v pokladně - účet 211 Účet pokladna představuje účet rozvážný aktivní, z toho vyplývá, že PS, přírůstky a KS jsou na straně MD, a úbytky na straně D. V praxi to

Více

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál

ÚČETNICTVÍ. Rozvahové a výsledkové účty výkladový materiál Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Rozvahové

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více