FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D."

Transkript

1 FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ I. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005

2 Název: Finanční účetnictví I. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 77 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 OBSAH PŘ EDMĚ TU Úvod Právní úprava účetnictví a základní pojmy Právní předpisy upravující účetnictví Charakteristika účetnictví Druhy účtů Dlouhodobý majetek Vymezení dlouhodobého majetku Oceňování dlouhodobého majetku Účtování o pořízení majetku Odpisy majetku Vyřazování dlouhodobého majetku Účtování o majetku u plátců DPH Zásoby Vymezení zásob Oceňování zásob Účtování o zásobách Finanční účty Charakteristika finančních účtů a účtování Literatura Použité zkratky Řešení úloh Přílohy... 62

4

5 Úvod 3 ÚVOD Předložená studijní opora Finanční účetnictví I. je určena studentům kombinovaného studia Vysoké školy podnikání, a.s.. Tématickou náplní odpovídá učivu probíranému v zimním semestru. Předmět Finanční účetnictví je zařazen ve druhém ročníku, což umožňuje lépe navázat novými znalostmi na informace z jiných ekonomických disciplín, získaných během prvního ročníku studia. Účetnictví velmi úzce souvisí s některými jinými předměty, především se jedná o Podnikové finance, protože teprve znalost základní účetní problematiky umožní pochopit témata jako jsou finanční analýza, finanční a majetková struktura firmy apod. Další úzká souvislost je například s předmětem Manažerské účetnictví nebo s předmětem Daně a daňová soustava. Účetnictví je z praktického hlediska soustavou informací, se kterými se neustále pracuje, je to systém, od něhož jsou očekávány informační výstupy použitelné jak pro interní potřebu (majitel firmy, management), tak pro externí potřebu (banky, finanční úřad). Z těchto důvodů nemůže účetnictví existovat jako izolovaná ekonomická disciplína, ale je přímo vytvářeno podle požadavků podnikatelské praxe, odráží se v něm ustanovení obchodního zákoníku a jiných právních předpisů, neméně je rovněž důležitá souvislost s daňovými zákony. Studijní opora je stručným shrnutím základních informací a principů účetnictví, je obohacena množstvím řešených příkladů a úkoly k samostatnému vypracování. Na těchto úkolech si studenti ověří zvládnutí učiva, protože všechny mají uvedeno v opoře správné řešení. Cílem tohoto studijního materiálu je, aby s ním mohl pracovat i začátečník, který se dosud s účetnictvím nesetkal. Podle pokynů v opoře si pak student může dohledat potřebná témata nebo je prohloubit studiem i v jiných literárních zdrojích, které jsou v opoře uvedeny. Tento studijní materiál vychází z právních předpisů platných pro rok V příloze je uvedena směrná účtová osnova (v povinném rozsahu) a účtový rozvrh, který je v praxi běžně používán a podle něhož jsou řešeny všechny zde uvedené účetní operace. Přeji všem studentům mnoho úspěchů.

6 4 Po prostudování textu budete znát: základní informace o principech, na kterých funguje úč etnictví nejč astě jší úč etní př ípady praktické ř ešení základních úč etních postupů Po prostudování textu budete schopni: rozpoznat u dané formy podnikání, zda existuje povinnost vedení úč etnictví, p ř ípadně postač í daň ová evidence pracovat s právními př edpisy upravujícími ú č etnictví rozpoznat jednotlivé druhy úč t ů a provádě t na nich zápisy na základě principu podvojnosti a souvztažnosti popsat úč etní výkazy a chápat provázanost mezi nimi ú č tovat správně o základních hospodář ských operacích po dalším samostudiu nebo př ípadné praxi zavést a vést úč etnictví malé nebo stř ední firmy Prostudováním textu získáte: schopnost úč tovat správně o základních hospodář ských operacích základní př ehled a vě domosti v oblasti právní úpravy úč etnictví v Č R znalosti a dovednosti, které vám umožní zvládnout úč tování bě žných hospodář ských operací a orientovat se v úč etních výkazech p ř ehled o návaznosti na daň ové př edpisy, které s úč etnictvím souvisí informace na jejichž základě budete schopni dalším samostudiem prohlubovat své znalosti a dovednosti a v př ípadě zájmu se této disciplíně v ě novat na profesionální úrovni Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 1. Právní úprava účetnictví 5 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA ÚĆ ETNICTVÍ A ZÁKLADNÍ POJMY V této kapitole se dozvíte: základní právní předpisy upravující účetnictví rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím principy účetnictví schéma rozvahy a výsledovky druhy účtů a způsob zápisu na těchto účtech jak se přezkušuje formální správnost účetních zápisů způsob otevírání a uzavírání účtů Budete schopni: podle zadaných podmínek rozhodnout, zda subjekt podléhá povinnosti vést účetnictví vysvětlit zásadu podvojnosti a souvztažnosti vyjmenovat druhy účtů a provádět na nich zápisy sestavit rozvahu a výsledovku podniku Klíčová slova této kapitoly: Daňová evidence, účetní jednotka, bilanční princip, akruální princip, podvojnost a souvztažnost. Rozvaha, aktiva a pasiva, rozvahové účty, výsledkové účty, závěrkové účty, podrozvahové účty, syntetické a analytické účty. Směrná účtová osnova, účtový rozvrh. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodin (teorie + řešení úloh)

8 6 Finanční účetnictví I. 1.1 Právní předpisy upravující účetnictví Do konce roku 2003 existovaly v ČR dvě účetní soustavy. Jednalo se o jednoduché účetnictví a podvojné účetnictví. Od bylo jednoduché účetnictví zrušeno. Neznamená to však, že by každý drobný podnikatel, například živnostník, musel vést podvojné účetnictví. Podnikající fyzické osoby mohou za určitých podmínek vést tzv. daňovou evidenci, která je upravena zákonem o daních z příjmů. Vedení této evidence funguje na stejných principech jako bývalé jednoduché účetnictví. Vzhledem ke zrušení jednoduchého účetnictví byl v níže uvedených předpisech pojem podvojné účetnictví nahrazen pojmem účetnictví. Dočteme-li se v novější odborné literatuře, že subjekt je povinen vést účetnictví, myslí se tím tedy podvojné účetnictví. Právní předpisy o účetnictví: zákon o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění je závazný pro všechny účetní jednotky, tzn. pro podnikatele, ale také nevýdělečné organizace, nadace, obce, banky, pojišťovny a jiné. Subjekt, který je účetní jednotkou je povinen tento zákon dodržovat. Vyhlášky, kterými se provádí některá ustanovení zákona o účetnictví. Vyhlášky se liší podle druhu účetní jednotky (např. příspěvkové organizace, nevýdělečné organizace, banky). Pro podnikatele je to vyhláška č.500/2002 Sb. v platném znění. Vymezuje mimo jiné také povinný rozsah směrné účtové osnovy. Závazné jsou účtové třídy a skupiny, přičemž čísla účtů v rámci skupiny si může účetní jednotka sestavit samostatně. České účetní standardy opět odlišné podle druhu účetní jednotky. V textu této studijní opory se postupuje podle Českých účetních standardů pro podnikatele. Vnitropodniková směrnice o účetnictví Slouží ke zvýšení průkaznosti účetnictví, docílení jednotnosti účtování po celé účetní období a snadnější vysvětlení postupů kontrolním orgánům, pracovníkům auditu apod. Vypracování směrnic je povinností každé účetní jednotky a uvádí se v nich zejména tyto informace: 1) Základní údaje o organizaci - Právní forma, výše základního kapitálu, seznam organizačních jednotek, zásady dělení zisku, počet společníků aj. 2) Postupy a metody při vedení účetnictví Seznamy účetních knih, jejich forma při využití výpočetní techniky, oběh účetních dokladů, termíny plateb, podpisové vzory, kompetence, limit pokladní hotovosti, způsob inventarizace, účtování opravných položek, zásady oceňování majetku, způsob používání devizových kurzů, účetní odpisový plán, daňové odpisylineární, zrychlené, normy přirozených úbytků zásob, zásady pro časové rozlišení.

9 1. Právní úprava účetnictví 7 3) Účtový rozvrh Seznam syntetických a analytických účtů, které účetní jednotka sestaví na základě směrné účtové osnovy. Směrná účtová osnova a účtový rozvrh jsou uvedeny v příloze. Kdo je povinen vést účetnictví? Odpověď na tuto otázku nalezneme v 1 zákona o účetnictví. Jsou to: právnické osoby např. obchodní společnosti a družstva. Vznikají zápisem do obchodního rejstříku a k tomuto dni sestavují zahajovací rozvahu zahraniční osoby pokud podnikají nebo provozují jinou činnost na území ČR organizační složky státu takové subjekty, které hospodaří s prostředky státního rozpočtu podle zákona o rozpočtových pravidlech fyzické osoby (FO) dobrovolně nebo povinně dobrovolně - na základě vlastního rozhodnutí povinně FO zapsané v obchodním rejstříku FO, jejichž obrat přesáhl za předcházející kalendářní rok 6 miliónů Kč Subjekty, které nevedou účetnictví Jedná se o podnikající fyzické osoby, které nejsou zapsány do obchodního rejstříku a zároveň jejich obrat za bezprostředně předcházející kalendářní rok nepřesáhl 6 miliónů Kč. V tomto případě se podnikatelé řídí pouze zákonem o daních z příjmů (ZoDP) a vedou buď daňovou evidenci podle 7b ZoDP spočívá v evidenci příjmů a výdajů a může být vedena na stejných principech jako bývalé jednoduché účetnictví evidenci příjmů podle 7 odst.9 ZoDP. V tomto případě podnikatel eviduje pouze příjmy, výdaje nemusí prokazovat, protože je vypočítá stanoveným procentem z příjmů (pro živnosti je to 25%) a k těmto vypočteným výdajům lze přičíst prokazatelně zaplacené sociální a zdravotní pojištění. V případě, že fyzická osoba překročí stanovený obrat, stává se od prvního dne následujícího účetního období účetní jednotkou a od prvního dne dalšího účetního období je povinna vést účetnictví (viz příklad ).

10 8 Finanční účetnictví I. Úkol k zamyšlení. Ověřte si v aktuálním znění obchodního zákoníku ( 3), kdy a za jakých podmínek se zapisují do obchodního rejstříku podnikající fyzické osoby. Příklad. 1. Společnost s ručením omezeným byla založena sepsáním společenské smlouvy ke dni a do obchodního rejstříku byla zapsána k Společnost je povinna od vést účetnictví, protože se jedná o právnickou osobu. 2. Pan Novák zahájil podnikatelskou činnost jako živnostník, není zapsán v obchodním rejstříku a jeho obrat za rok 2004 nepřevýšil 6 miliónů Kč. Vede daňovou evidenci, účetnictví může vést dobrovolně. 3. Obrat pana Nováka převýšil v roce 2005 částku 6 miliónů. Od se stává Novák účetní jednotkou a k je povinen začít vést účetnictví. Část pro zájemce. Fyzické osoby, které jsou podnikateli a jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity podle 829 občanského zákoníku, musí vést účetnictví jestliže alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení již vede účetnictví. Pokud jeden z účastníků překročí stanovený obrat a bude povinen provést přechod z daňové evidence na účetnictví, vzniká tato povinnost automaticky i ostatním účastníkům. 1.2 Charakteristika účetnictví Účetnictví je možno rozdělit na dva základní okruhy Finanční je upraveno právními předpisy a je podkladem pro zjištění daňového základu a výpočet daní. Manažerské není právně upraveno, zahrnuje např. vnitropodnikové účetnictví, kalkulace, rozpočty, vnitropodnikovou statistiku. Jedná se o postupy, které zajistí informace k efektivnímu řízení podniku. Výsledky a zprávy tohoto účetnictví jsou určeny pouze podniku, jeho vedení, vlastníkům, případně zaměstnancům. Funkce účetnictví informační poskytuje informace o výsledku hospodaření, o stavu majetku a závazků jednak pro interní uživatele (vlastník, vedení podniku), ale i pro externí uživatele (banka, finanční úřad) evidenční evidence veškerého majetku a závazků, ověřována inventarizací v souladu s předpisy o účetnictví kontrolní účetnictví poskytuje podklady pro audit, controlling, jak interního charakteru, tak i pro externí kontrolu (finanční úřad) Účetní knihy v účetnictví Účetní deník obsahuje chronologické zápisy všech účetních operací Hlavní kniha soustava všech používaných účtů, na kterých se provádějí věcné zápisy

11 1. Právní úprava účetnictví 9 Výkazy účetní závěrky Rozvaha: má formu účetní rozvahy (soupis všech rozvahových účtů, jejich zůstatků a obratů) a dále formuláře pro finanční úřad, kde se položky řadí dle vyhlášky o účetnictví a hodnoty jsou uváděny v tisících Kč. Výkaz zisku a ztráty: účetní formě se říká v praxi výsledovka (podrobný soupis všech nákladových a výnosových účtů v celých číslech) a dále je to opět formulář Výkaz zisků a ztráty, který se odevzdává na finančním úřadě, členění položek se řídí podle zmíněné vyhlášky a čísla jsou uváděna v tisících Kč. Odborná literatura uvádí různé obecně uznávané účetní zásady, jako zásada neomezeného trvání účetní jednotky, objektivity, opatrnosti, podvojnosti a souvztažnosti. Pro podvojné účetnictví je důležitý tzv. akruální princip, vycházející z 3 zákona o účetnictví, který představuje dodržení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů. Schéma rozvahy Základem podvojného účetnictví je sledování podniku ze dvou pohledů ve výkaze nazvaném ROZVAHA. Tento dvojí pohled můžeme označit jako tzv. bilanční princip. V rozvaze sledujeme jednak majetek podniku (aktiva) a potom také zdroje krytí tohoto majetku (pasiva). Suma aktiv a pasiv se musí rovnat, protože jestliže aktiva vyčíslují hodnotu majetku, který v daném okamžiku máme, potom pasiva udávají hodnotu zdrojů, ze kterých byl tento majetek pořízen. Rozvaha se sestavuje jako tzv. zahajovací (při vzniku podniku), počáteční (na začátku období) a konečná (k poslednímu dni účetního období). AKTIVA Majetková struktura Pohledávky za upsaným zákl. kapitálem II. Stálá aktiva - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - dlouhodobý finanční majetek (finanční investice) PASIVA Zdroje krytí I.Vlastní kapitál základní kapitál kapitálové fondy fondy ze zisku VH minulých let VH běžného účetního období III. Oběžná aktiva - zásoby - pohledávky - krátkodobý finanční majetek IV. Ostatní přechodné účty aktiv náklady příštích období příjmy příštích období II. Cizí zdroje rezervy dlouhodobé závazky krátkodobé závazky bankovní úvěry, výpomoci III. Ostatní -přechodné účty pasiv výdaje příštích období výnosy příštích období Aktiva celkem = Pasiva celkem Všechny uvedené položky v rozvaze mají svůj konkrétní syntetický účet, který lze nalézt v účtové osnově.

12 10 Finanční účetnictví I. Úkol k textu. Jednotlivé skupiny aktiv a pasiv jsou v účtové osnově podrobně vymezeny. Jejich prostudováním zjistíte, co je konkrétně do uvedených položek aktiv a pasiv zařazeno. Dlouhodobý nehmotný majetek naleznete v účtové skupině 01 Dlouhodobý hmotný majetek v účtové skupině 02 a 03 Dlouhodobý finanční majetek v účtové skupině 06 Zásoby tř. 1 Finanční majetek krátkodobý tř.2 Pohledávky sk. 31 Základní kapitál a kapitálové fondy sk. 41 Fondy ze zisku sk. 42 Hospodářský výsledek sk. 43 Závazky krátkodobé sk. 32 Závazky dlouhodobé sk. 46, 47 Rezervy sk. 45 Je velmi důležité znát schéma rozvahy i proto, abychom dokázali rozpoznat aktiva a pasiva a tím i určit zda je konkrétní účet, který používáme k zápisu aktivní nebo pasivní. Účtování na aktivních a pasivních účtech je totiž odlišné. Změny rozvahových stavů V rozvaze může dojít ke čtyřem druhům změny, které jsou popsány v následující tabulce: A = aktiva P = Pasiva č. A P Úhrn rozvahy Příklad operace zvýšení Nákup zásob na fakturu (dosud neuhrazena). Zvýší se zásoby (aktiva) a zvýší se závazky (pasiva cizí) snížení Úhrada faktury přijaté. Sníží se stav peněz (aktiva) a sníží se závazky (pasiva cizí) žádná změna žádná změna Přijaté peníze za vystavenou fakturu. Zvýšení peněz (aktiva) a snížení pohledávek (aktiva) Příděl ze zisku do rezervního fondu. Snížení hospodářského výsledku (pasiva vlastní) a zvýšení rezervního fondu (pasiva vlastní). Příklad. Sestavení rozvahy firmy. Podnik má tento majetek a závazky: budova v pořizovací ceně Kč, stroje v pořizovací ceně Kč, pohledávky za Kč, peníze v bance Kč, peníze v pokladně Kč, zásoby materiálu Kč. Základní kapitál činí Kč, rezervní fond Kč, závazky vůči dodavatelům Kč a bankovní úvěr Kč.

13 1. Právní úprava účetnictví 11 Rozvaha Aktiva částka Pasiva částka Dlouhodobý hmotný Základní kapitál majetek Zásoby Rezervní fond Pohledávky Závazky Peníze Úvěry CELKEM CELKEM Úloha č. 1. Na tomto příkladu si procvičte samostatně sestavení rozvahy a zachycení změn rozvahových stavů v důsledku několika hospodářských operací. Údaje pište do níže uvedené tabulky. Zahajovací rozvahu do sloupce, který je označen 0, rozvahu po první hospodářské operaci do sloupce I., po druhé operaci do sloupce II., atd. Do sloupce nadepsaného aktiva a pasiva napište konkrétní položky majetku a zdrojů krytí, pro které vyhledejte v účtové osnově číslo účtu. Správné řešení všech úloh je uvedeno na konci studijní opory. Sestavte rozvahu: Podnik má tento majetek a závazky: Stroje 900 Kč, materiál 200 Kč, základní kapitál 1000 Kč, bankovní úvěr 50 Kč, závazky dodavatelům 100 Kč, nevyplacené mzdy 40 Kč, peníze na Bú 80 Kč, v pokladně 10 Kč. Aktiva 0 I. II. III. IV. Pasiva 0 I. II. III. IV. Hospodářské operace: 1. Z Bú uhrazeny závazky dodavateli ve výši 10.- nové stavy zapište do sl. I. Rozhodněte jaký druh změny nastal: A+P+, A-P-, A+-, P+- 2. Na sklad převzat materiál od dodavatele, zatím neuhrazen 50.- nové stavy zapište do sl. II. Rozhodněte jaký druh změny nastal: 3. Z Bú převedeno do pokladny 40,- nové stavy zapište do sl. III. Rozhodněte jaký druh změny nastal: 4. Výplata mzdy zaměstnancům z pokladny 40,- nové stavy zapište do sl. IV. Rozhodněte jaký druh změny nastal:

14 12 Finanční účetnictví I. Schéma výsledovky Výsledovka je tvořena pouze nákladovými a výnosovými účty. Odečtením nákladů od výnosů zjistíme hospodářský výsledek. Zjednodušené schéma výsledovky: Výsledovka Náklady provozní Náklady finanční Náklady mimořádné (účty tř.5) Zisk Výnosy provozní Výnosy finanční Výnosy mimořádné (účty tř.6) Ztráta 1.3 Druhy účtů A. Členění z hlediska výkazů rozvahové účty aktivní vstupují do rozvahy pasivní výsledkové účty nákladové (účtová třída 5) vstupují do výsledovky výnosové (účtová třída 6) závěrkové účty ( 701,702, 710 ) - používají se při uzavírání a otevíraní účetního období B. Členění z hlediska podrobnosti účtovaných položek syntetické účty trojmístná číslice v účtové osnově analytické účty podrobnější rozpracování syntetického účtu. Tvorba dle potřeby podniku např. účet 501 Spotřeba materiálu Spotřeba PHM Spotřeba náhradních dílů Spotřeba materiálu Kancelářské potřeby C. Podrozvahové účty (skupina 75 79). Neobjevují se v žádném výkaze. Zachycují najatý majetek, zásoby přijaté ke zpracování, aj.

15 1. Právní úprava účetnictví Účet, podvojnost a souvztažnost Metodicky znázorňujeme účet ve tvaru T. Každý účet má svůj název, v praxi často pouze číslo z účtové osnovy (např. Pokladna 211). Levá strana se označuje MD, tj. má dáti a pravá strana D, tj.dal. V literatuře a předpisech o účetnictví se rovněž používá na vrub a ve prospěch. Součtem všech zápisů na straně MD a D se zjistí obraty jednotlivých stran a jejich odečtením konečný zůstatek účtu (Kz). MD název účtu D MD 211 D má dáti dal 100 na vrub ve prospěch Obrat: Kz 150 Všechny položky rozvahy jsou rozepsány do aktivních a pasivních účtů, které můžete najít v účtové osnově. Položky výsledovky (tj. jednotlivé náklady a výnosy) jsou také rozepsány do konkrétních účtů nákladů nebo výnosů, podle jejich druhu. Podvojnost a souvztažnost Zápis každé účetní operace do rozvahy by byl velmi pracný a nepřehledný, protože ostatní položky rozvahy by se neustále opisovaly, což jste si mohli ověřit v úloze č.1. Proto vznikla soustava účtů, kdy každá položka má svůj účet a na tomto účtu se daná změna zachytí. Při procvičování změn rozvahových stavů jsme zjistili, že každá operace způsobí změnu 2 položek. Proto zápis každé hospodářské operace musíme zachytit podvojně, tj. vždy na 2 účtech, na jednom účtu na straně MD a na druhém na straně Dal. Souvztažnost pak znamená, že mezi těmito dvěma účty existuje věcná náplň, která je dána jednak logicky, povahou účetního případu, jednak je dána předpisy o účetnictví (účetní standardy). V hospodářské praxi existují úč. případy, které nelze zachytit pouze na rozvahových účtech, jak tomu bylo v úloze č.1. Dochází ke spotřebě materiálu, služeb, práce, energií, tzn. ke spotřebě majetku a cizích výkonů. Vznikají tak náklady. Na druhé straně podnik prodává výrobky, zboží nebo služby a vznikají výnosy. Odečteme-li náklady od výnosů získáme výsledek hospodaření (zisk nebo ztrátu) za příslušné období. Jak již bylo uvedeno, také výsledovka (Výkaz zisku a ztráty) se rozkládá do jednotlivých nákladových a výnosových účtů. Podvojný a souvztažný zápis pak může vypadat takto (v závorce je uveden způsob účetního zápisu): 1) rozvahový účet rozvahový účet (např. 321 / 211- úhrada závazku) 2) rozvahový účet nákladový účet (např. 518 / 321- FP za služby) 3) rozvahový účet výnosový účet (např. 311 / FV za výrobky) Účetní zápis se v praxi samozřejmě neprovádí do schémat ve tvaru T. Většinou se zpracovává účetnictví na počítači pomocí účetního software a zápis (kontace) se dělá vždy v pořadí MD/D.

16 14 Finanční účetnictví I Způsob zápisu na jednotlivých účtech Způsob zápisu na aktivních a pasivních účtech se liší. Pro dobré zapamatování vycházíme ze schématu rozvahy. Aktiva zde byly uvedeny na levé straně a na této straně, označené MD, bude na aktivních účtech počáteční zůstatek (pz), konečný zůstatek a přírůstky (označeny v nákresu šipkou nahoru). Pasiva jsou v rozvaze uvedeny na pravé straně, proto počáteční a konečný stav pasiv a jejich přírůstky se zachycují na pasivním účtu na straně Dal. Úbytky jsou pak na straně opačné (šipka dolů). Rozvaha: tvořena rozvahovými účty pz MD aktivní účty D MD pasivní účty D pz Zápisy na výsledkových účtech jsou jednoduché, stačí si pamatovat, že u nákladových účtů je to vždy na straně MD, u výnosových na straně D. Náklady i výnosy nám od počátku roku pouze narůstají, proto úbytky jsou účtovány pouze výjimečně, při opravách apod. Počáteční stavy u těchto účtů nejsou, protože se každé účetní období začíná od nuly. Výsledovka: tvořena výsledkovými účty MD nákladové účty D MD výnosové účty D Příklad. Zaúčtování hospodářské operace- podvojně a souvztažně, na správné strany účtů: Z pokladny byla dodavateli uhrazena přijatá faktura ve výši 100 Kč: MD 211-Pokladna D MD 321-Dodavatelé D Účetní zápis: 321/211 Zápis je podvojný (2 účty MD, D) a také souvztažný. Musíme si uvědomit, zda se jedná o aktivní, pasivní, nákladové či výnosové účty. Pokladna je účet aktivní (nachází se v aktivech), závazky jsou účet pasivní (ve schématu rozvahy hledejte v pasivech). Došlo k úbytku peněz v pokladně (úbytek aktivního účtu se zapíše na D) a zároveň ke snížení závazků (úbytek pasivního účtu se zachytí na MD). Souvztažnost těchto účtů vyplývá logicky, ale není to vždy tak jednoduché a souvztažnosti v případě jednotlivých operací jsou náplní dalších kapitol.

17 1. Právní úprava účetnictví 15 Příklad: Faktura přijatá (náš závazek) za materiál 1000 Kč. MD 111-Pořízení materiálu D MD 321-Dodavatelé D Účetní zápis 111 / 321 Zvýšení stavu materiálu (aktivní účet) se zachytí na MD. Zvýšení závazků musí být zaúčtováno ve prospěch 321, protože se jedná o pasivní účet Kontrola formální správnosti účetnictví Přezkušování formální správnosti záznamů v účetnictví mělo obrovský význam především při jeho ručním zpracování. Bylo to z toho důvodu, že každá operace byla zapisována jednak do deníku a dále také do hlavní knihy. Mohlo tedy snadno dojít k chybě, kdy nějaká operace byla zapsána pouze v jedné z těchto knih. Dále mohlo dojít k chybnému zápisu, například u obou účtů na stejné straně apod. Při vedení účetnictví pomocí výpočetní techniky se již zápisy provádějí jen v jedné knize a tu druhou zpracovává program automaticky sám. Nemělo by zde tedy dojít k chybě tohoto druhu a navíc zde lze využít i jiných kontrolních mechanismů, které účetní software nabízí. Některé programy například hlásí porušení podvojného zápisu, použití neznámé souvztažnosti účtů apod. Kontrola formální správnosti účetnictví se týká především dodržování: číselné shody syntetické a analytické evidence pomocí kontrolních soupisek analytických účtů podvojnosti zápisů v hlavní knize pomocí předvahy číselné shody časových zápisů v deníku se souvztažnými zápisy na účtech hlavní knihy na základě deníkové shody Kontrolní soupiska analytických účtů U každého syntetického účtu, ke kterému jsme zavedli analytické účty musíme zkontrolovat, zda součty počátečních stavů, obratů a konečných stavů analytických účtů se rovnají součtům těchto stavů u syntetického účtu. Příklad: SÚ 518 Ostatní služby ,- AÚ Telefonní poplatky ,- AÚ Poštovné 5 000,- AÚ Nájemné ,-

18 16 Finanční účetnictví I. Kontrolní soupiska analytických účtů účet PS Obraty KS MD D MD D MD D Celkem Předvaha Podstatou podvojného účetnictví je, že každý účetní případ se účtuje na příslušném účtu na MD a na souvztažném účtu na Dal. Předvaha ověřuje dodržení zásady podvojnosti. Vyhotovuje se ke konci sledovaného období (měsíce, čtvrtletí, roku). Druhy předvahy Obratová předvaha = Σobratů účtů strany MD = Σ obratů účtů strany D Tabulková předvaha rozšíření obratovky o počáteční a konečné stavy. Zůstatková předvaha omezuje se na konečné stavy rozvahových účtů a výsledkových účtů. Deníková zkouška Pomocí deníkové zkoušky ověřujeme účetní zásadu úplnosti (zda nebyl nějaký účetní případ zachycen pouze v jedné knize). V deníku se zachycují zápisy chronologicky, tak jak jdou za sebou. V hlavní knize, která se skládá z jednotlivých účtů se pak provádějí věcné zápisy na příslušných účtech. Pokud byl každý zápis proveden podvojně, jednak v deníku a jednak v hlavní knize (tzn. na dvou účtech, při tom na jednom na straně MD a na druhém na Dal), potom se celkový obrat v deníku musí rovnat úhrnu obratů provedených v hlavní knize (tj.zápisů věcných). Kontrola je provedena pomocí obratové předvahy. Σ obratu MD v deníku = Σ obratů MD v předvaze Σ obratu D v deníku = Σ obratů D v předvaze Příklad. Zjednodušený příklad na otevření účetnictví a přezkušování záznamů: Základní kapitál dle společenské smlouvy je stanoven na Kč. Ke splacení došlo majetkem a penězi: Budova v ocenění Kč, stroje za Kč, materiál v hodnotě Kč, peníze vložené na Bú Kč. Běžné účetní případy v průběhu roku: Došlá faktura FP 1 za služby ,- Vystavená faktura FV 1, tržba za prodej zboží ,- Úhrada FP z Bú ,- Uhrazena FV na Bú ,-

19 1. Právní úprava účetnictví 17 Úkol: Vypracujte zahajovací rozvahu, deník, hlavní knihu, tabulkovou předvahu, deníkovou zkoušku, konečnou rozvahu a výsledovku. Zahajovací rozvaha Aktiva Pasiva celkem celkem Po sestavení zahajovací rozvahy dochází k tzv. otevření účetních knih. V podstatě se jedná o zaúčtování počátečních stavů rozvahy do příslušných rozvahových účtů. Tento úkon se při použití výpočetní techniky děje většinou jen zadáním příkazu, avšak při ručním zpracování (někdy i při programovém zpracování) musí být jednotlivé stavy nasazeny pomocí účtu 701 Počáteční účet rozvažný. Funkce účtu 701 je pomocná, v podstatě poslouží k tomu, aby zápisy počátečních stavů mohly být provedeny podvojně. Jeho strany se po zaúčtování všech položek rozvahy vyrovnají, čímž se tento účet vynuluje. Účet 701 je v našem příkladě v hlavní knize vypracován jako první, v deníku pro zjednodušení tyto zápisy, které představují převod počátečních stavů nejsou uvedeny. Deník Jak již bylo uvedeno, deník obsahuje chronologicky uspořádané zápisy všech účetních operací, ke kterým v daném období došlo. Účetní deník obvykle obsahuje pořadové číslo, datum, označení účetního dokladu, text, účetní zápis MD/D a částku v Kč (u operací v cizí měně je nutný přepočet na české koruny dle pravidel daných účetními předpisy a zároveň účetní software musí umožnit navíc evidenci i v této cizí měně). č. datum dokl. Text kontace Kč MD D MD D 1. FP 1 FP za služby FV 1 Tržba za zboží Bú 1 úhrada FP závazku Bú 1 úhrada FV pohledávky OBRAT Hlavní kniha Hlavní kniha obsahuje jednotlivé účty, na kterých jsou prováděny věcné zápisy. Při ručním vedení účetnictví může být hlavní kniha sestavena z jednotlivých karet, kdy každá karta představuje jeden účet se stranou MD a Dal. Může mít také podobu pevně svázané knihy. Při vedení účetnictví pomocí výpočetní techniky se ve většině případů účtují všechny operace pouze jednou a program již sám sestavuje účetní deník a hlavní knihu. Všechny programy pak umožňují podle potřeby vytisknout sestavu jediného zvoleného účtu s přehlednými zápisy, které

20 18 Finanční účetnictví I. na něm byly provedeny. V tomto příkladu je každý účet hlavní knihy zhotoven jako tabulka. Počáteční účet rozvažný, jak už bylo zmíněno, je pomocným účtem, který umožňuje podvojné zápisy počátečních stavů (PS) rozvahy. K nasazení počátečních stavů do účtů hlavní knihy by došlo uvedenými účetními zápisy: 021 / 701 nasazení PS budovy 022 / 701 nasazení PS stroje 112 / 701 nasazení PS materiálu 221 / 701 nasazení PS peněz na Bú 701 / 411 nasazení PS základního kapitálu MD 701 Počáteční účet rozvažný D ( Základní kapitál) (budova) (stroj) (materiál) (Bú) obrat KS 0,- MD 021 Budovy D PS obrat - KS Samostatné movité věci a soubory MV PS obrat - KS Materiál PS obrat - KS Běžný účet PS obrat KS Základní kapitál PS obrat - KS

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D.

FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. FINANČ NÍ ÚČ ETNICTVÍ II. ING. KAMILA DVORSKÁ, PH.D. OSTRAVA 2005 Název: Finanční Účetnictví II. Autor: Ing. Kamila Dvorská, Ph.D. Vydání: první, 2005 Počet stran: 71 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala:

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

Finanční účetnictví I

Finanční účetnictví I Finanční účetnictví I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Marta Hortová 2013 České Budějovice Obsah Obsah...

Více

I. Pojmy podle zákona o účetnictví

I. Pojmy podle zákona o účetnictví 2. Právní úprava účetnictví, základy účetnictví I. Pojmy podle zákona o účetnictví Účetní jednotka fyzické osoby (FO) nebo právnické osoby (PO), které vedou účetnictví Předmět účetnictví (co účetnictví

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 1. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ

Kapitola 2. Jitka Mrkosová. Účetnictví 2014. učebnice pro SŠ a VOŠ Kapitola 2 Jitka Mrkosová Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Edika Brno 2014 Kapitola 2 Účetnictví 2014 učebnice pro SŠ a VOŠ Jitka Mrkosová Obálka: Martin Sodomka Odpovědná redaktorka: Eva Mrázková

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Přechod z daňové evidence na účetnictví. Kateřina Vašková

Přechod z daňové evidence na účetnictví. Kateřina Vašková Přechod z daňové evidence na účetnictví Kateřina Vašková Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Cílem této práce je navrhnout vhodný postup při přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví u podnikatele

Více

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz

Věra Rubáková Daniela Šlézarová. Nakladatelství a vydavatelství R. www.computermedia.cz Praktické účetnictví pro střední školy 2. díl Věra Rubáková Daniela Šlézarová Nakladatelství a vydavatelství R www.computermedia.cz Obsah OBSAH PŘEDMLUVA...6 VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI...7

Více

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová

Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví. Nikola Kučerová Návrh vhodného postupu při přechodu z daňové evidence na účetnictví Nikola Kučerová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá problematikou přechodu z daňové evidence na vedení účetnictví.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Přechod z daňové evidence na vedení účetnictví Transition from the tax records to accounting Stanislava Nechvátalová Plzeň 2013 Čestné

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X. Bc. Petr Záhorovský

Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X. Bc. Petr Záhorovský Projekt přechodu z daňové evidence na účetnictví podnikatele X Bc. Petr Záhorovský Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zabývá přechodem z daňové evidence na účetnictví podnikatele

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Odpisy dlouhodobého majetku z pohledu účetního a daňového Depriciation of fixed asset from accounting and taxation perspective Veronika

Více

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio)

a) upsáním nových akcií nominální hodnota Kč 9 000 000,- emisní kurz rozdíl (emisní ážio) SRNUTÍ UČIVA ZA III. ROČNÍK 1. hodina Opakování: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky ALC, a. s. (plátce DPH) má k 1. lednu 2013 v oblasti 4. účtové třídy na účtech tyto stavy: 411 Základní kapitál Kč

Více

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová

FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU. Dagmar Richtarová FINANCE 3. ČÁST FINANČNÍ (ÚČETNÍ) VÝKAZY, JEJICH STRUKTURA A VÝZNAM VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU Dagmar Richtarová Ostrava 2006 Richtarová, D. Finanční (účetní) výkazy, jejich struktura a

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 KATEŘINA GAZDOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně OPTIMALIZACE NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Z ÚČETNÍHO

Více

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB

SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikáni SROVNÁNÍ ADMINISTRATIVNÍ NÁROČNOSTI VEDENÍ PODVOJNÉHO ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÉ EVIDENCE U PODNIKAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB The

Více

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU

ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Masarykova univerzita Přírodovědecká fakulta Studijní program: Aplikovaná matematika Studijní obor: Matematika ekonomie ANALÝZA METOD ÚČTOVÁNÍ O DLOUHODOBÉM MAJETKU Analysis of methods of accounting fixed

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2008 Zdeňka MICHENKOVÁ Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích Studijní obor: Finance a daně VNITŘNÍ FIREMNÍ PŘEDPISY SPOLEČNOSTI RECYDE

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town

Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov. Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav ekonomie Jakub Krajc Analýza účtování a vykazování dlouhodobého majetku města Uničov Analysis of the Accounting and Reporting of Fixed Assets in Unicov Town Bakalářská

Více

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová

Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY. Ing. Marie Kűchlerová Využití informačního systému MBS Navision pro evidenci dlouhodobého majetku ve společnosti XY Ing. Marie Kűchlerová Bakalářská práce 2014 ABSTRAKT Jak už napovídá samotný název bakalářské práce, bylo

Více

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová

Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví. Veronika Kurialová Příprava elektronických výukových materiálů pro základy účetnictví Veronika Kurialová Bakalářská práce 2015 Prohlašuji, že beru na vědomí, že odevzdáním diplomové/bakalářské práce souhlasím se zveřejněním

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA 2009 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna práva vyhrazena.

Více

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS

Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY. Martina Bujáčková, DiS Převod daňové evidence na účetnictví ve farnosti XY Martina Bujáčková, DiS Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zabývá převodem daňové evidence na účetnictví v Římskokatolické farnosti

Více