REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová"

Transkript

1 REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

2 Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou nákladem (výdajem) daňově uznatelným České účetní standardy Zákon o účetnictvíč. 563/1991 Sb. Vyhláška MF 500/2002 Sb.

3 Rezervy tvorba vyplývá ze zásady opatrnosti tvoříme, pokud očekáváme nějaký budoucí výdaj cizí zdroj krytí majetku s dlouhodobým charakterem vyjadřují budoucí závazek vůči třetím osobám představují krytí rizik v budoucích obdobích při tvorbě je znám účel, částku a období odhadujeme pokud k výdaji nedojde, rezerva se zruší tvorbu, výši a způsob používání stanoví účetní jednotka ve vnitřním předpise nesmí se přečerpat není možné používat k úpravám výše ocenění aktiv podléhají inventarizaci (výše, odůvodněnost)

4 Účtování tvorby rezerv Tvorbu rezerv účtujeme ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu účtových skupin nákladů: 55 Odpisy, rezervy, komplení náklady příštích období a opravné položky v provozní oblasti u provozní činnosti 57 Rezervy a opravné položky ve finanční oblasti týkají-li se finančníčinnosti 58 Mimořádné náklady rezerva na restrukturalizaci 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů u rezerv na daň z příjmů

5 Účtování tvorby a čerpání rezerv 55 Rezervy za provozníčinnost 57 Rezervy pro finančníčinnost 58 Mimořádné náklady 59 Rezervy na daň z příjmů 45 Rezervy tvorba rezervy čerpání rezervy

6 Účetní rezervy Rozhodování o účetních rezervách je plně v kompetenci účetní jednotky, účetní rezervy jsou daňově neuznatelným nákladem. Rezervy daňové Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na daň z příjmů Rezerva na restrukturalizaci Ostatní rezervy (např. rezerva na záruční opravy)

7 Účtování tvorby a čerpání rezerv podle zákona o účetnictví 554 Tvorba a zúčtování ostatních rezerv 574 Tvorba a zúčtování finančních rezerv 584 Mimořádné náklady 459 Ostatní rezervy 1) tvorba rezervy 3) čerpání rezervy Rozvahové účty 5 Nákladové účtu 2) náklady na daný účel

8 Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na důchody a podobné závazky se vykazuje, pokud účetní jednotka vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky uložené jí smlouvou nebo právním předpisem.

9 Rezerva na daň z příjmů Rezerva na daň z příjmů se vykazuje v případě, kdy okamžik sestavení účetní závěrky (uzavření účetního období) předchází okamžiku řádného vyčíslení daňové povinnosti, tj. zpracování daňového přiznání.

10 Účtování tvorby a čerpání rezerv na daň z příjmů 599 Tvorba a zúčtování rezervy na daň z příjmů 453 Rezerva na daň z příjmů 1) tvorba rezervy v běžném účetním období 3) čerpání rezervy následující období 341 Daň z příjmů 591 Daň z příjmů z běžnéčinnosti splatná 593 Daň z příjmů z mimořádnéčinnosti splatná 2) předpis daně z příjmů (dle daňového přiznání) následující období

11 Rezerva na daň z příjmů - příklad Firma XYZ, s.r.o. předpokládá v roce 2008 daň z příjmů ve výši 1,5 mil Kč. Společnost podléhá auditu a tudíž má povinnost podání daňového přiznání až koncem června ( ), které také využije. Účetní závěrku a uzavření účtů běžného období provede na vyžádání své mateřské společnosti již v únoru. Vzhledem k tomu, že daňové přiznání bude podáváno až včervnu, vytvořila společnost na daň z příjmů rezervu. Vypočtená daň v daňovém přiznáníčinila z běžnéčinnosti Kč a z mimořádnéčinnosti Kč. V roce 2009 daň uhrazena z bankovního účtu.

12 Rezerva na daň z příjmů - příklad Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D 2008 Tvorba rezervy na daň z příjmů Daň z příjmů z běžnéčinnosti splatná Daň z příjmů z mimořádnéčinnosti splatná Čerpání rezervy na daň z příjmů Úhrada splatné daně z příjmů

13 Rezerva na restrukturalizaci Rezervu na restrukturalizaci může účetní jednotka tvořit na základě programu restrukturalizace schváleného orgánem k tomu příslušným podle zvláštního právního předpisu, případně společníky. Restrukturalizací se rozumí program, kterým se významně mění předmět činnosti účetní jednotky nebo způsob, jakým je činnost účetní jednotky prováděna. Restrukturalizace může zahrnovat zejména: 1. přemístění podnikatelských aktivit do jiné oblasti, případně uzavření provozu 2. utlumení nebo ukončeníčásti podnikatelských aktivit.

14 Rezerva na restrukturalizaci -příklad Firma XYZ, s.r.o. plánuje na rok 2010 restrukturalizaci. Náklady odhaduje na 2,5 mil. Kč a na tuto sumu tvoří od roku 2008 rezervu. V roce 2010 restrukturalizace proběhla a vyfakturované a zaplacené náklady činily celkově 2,7 mil. Kč

15 Rezerva na restrukturalizaci - příklad Účtování ve jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D 2008 Tvorba rezervy na restrukturalizaci Tvorba rezervy na restrukturalizaci Vyfakturované a zaplacené náklady restrukturalizace /221 (211) Rozpuštění rezervy na restrukturalizaci

16 Ostatní rezervy Ostatní rezervy obsahují zejména rezervu na garanční opravy, které nesplňují podmínky zákona o rezervách (např. jsou v odpisové skupině 1) nebo rezervu na záruční opravy, dále zde mohou být vykazovány rezervy na rizika a ztráty.

17 Rezerva na záruční opravy - příklad Firma XYZ, s.r.o. poskytuje na své výrobky roční záruku. Ze zkušeností ví, že náklady na záruční opravy tvoří přibližně 2,5 % z celkového obratu. Na tyto náklady vytváří rezervu. Obrat v roce 2007 činil 30 mil. Kč. Celkové náklady na záruční opravy v roce 2008 činily ,--.

18 Rezerva na záruční opravy - příklad Účtování ve jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D 2007 Tvorba rezervy na záruční opravy Náklady na záruční opravy Čerpání rezervy

19 Daňové rezervy Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (dále jen zákon o rezervách) daňově uznatelné dokladová inventarizace - v případě nepotřebnosti mohou být k rozvahovému dni zrušeny

20 Dle zákona o rezervách rozlišujeme: rezervy bankovní rezervy v pojišťovnictví rezervy na opravu dlouhodobého majetku rezerva na pěstebníčinnost ostatní rezervy rezerva na odbahnění rybníka rezerva na sanaci pozemků dotčených těžbou rezerva na vypořádání důlních škod rezervy podle zvláštního zákona

21 Rezerva na opravu dlouhodobého tvořit smí jen: majitelé majetku osoby oprávněné s majetkem hospodařit nájemci (smlouva o nájmu) za opravy se však nepovažuje tzv. technické zhodnocení rezerva se nesmí podle zákona vytvářet na: hmotný majetek určený k likvidaci; opravy v důsledku škody či jiné nahodilé události; opravy pravidelně se opakující; majetek vlastníka v konkurzním řízení.

22 Rezerva na opravu dlouhodobého majetku dlouhodobý majetek, jehož doba odpisování stanovená zákonem o dani z příjmů je alespoň 5 let (tj. je zařazen do odpisové skupiny 2 až 6) nesmí být tvořena pouze jedno zdaňovací období maimální doba tvorby rezervy je určena zákonem podle zatřídění majetku do odpisových skupin pro daňové odpisy

23 Maimální doba tvorby rezervy 1. majetek ve 2. odpisové skupině.3 zdaňovací období 2. majetek ve 3. odpisové skupině.6 zdaňovacích období 3. majetek ve 4. odpisové skupině.8 zdaňovacích období 4. majetek v 5 a 6. odpisové skupině.10 zdaňovacích období

24 Výše rezervy Rozpočet nákladů Počet zdaňovacích období

25 Zrušení rezervy k rozvahovému dni z důvodu nepotřebnosti v roce předpokládané opravy nejpozději v roce následujícím po roce, ve kterém se předpokládalo zahájení opravy

26 Účtování tvorby a čerpání rezerv na opravy podle zákona o rezervách Tvorba a zúčtování rezerv podle zvláštních předpisů Rezervy podle zvláštních právních předpisů 1) tvorba rezervy 3) čerpání rezervy Dodavatelé 511 Opravy a udržování 2) FAP za provedenou opravu

27 Rezerva na pěstebníčinnost Pěstebníčinností se podle zákona o rezervách rozumí: obnova lesa a veškeré výchovnéčinnosti prováděné na porostech do 40 let jejich věku ochrana lesa a opatření k obnově porostů s nevhodnou nebo náhradní dřevinnou skladbou Tyto rezervy vytváří poplatníci daně z příjmů, kteří jsou povinni podle zvláštního zákona provádět obnovu, ochranu a výchovu lesních porostů, a to podle výše vytěženého objemu dřevní hmoty v m 3.

28 Ostatní rezervy - rezerva na odbahnění rybníka Odbahněním rybníka se podle zákona o rezervách rozumí: odstraňování nánosů ze dna rybníka způsobených erozí okolních pozemků Rezervu je možno tvořit maimálně 10 po sobě jdoucích zdaňovacích období.

29 Zvláštní bankovní účet Peněžní prostředky ve výši rezerv na pěstebníčinnost a na rezervy ostatní se musí ukládat na samostatný účet v bance. Pokud tyto prostředky nebudou čerpány na výdaje, na jejichž úhradu byly určeny, nebudou považovány za daňově uznatelný náklad při stanovení základu daně. Zároveň nesmí být použity jako prostředek ručeníči být předmětem konkurzu uvaleného na poplatníka.

30 Rezerva na opravu DM - příklad Firma XY, s. r. o. (plátce DPH), plánuje opravu výrobní linky na rok Rozpočet nákladů na opravu v r ,--; v roce 2008 došlo ke změně rozpočtu na ,--. Oprava byla zahájena a dokončena FAP za opravu v roce 2010 činila , % DPH. Řešte příklad za předpokladu že:

31 a) nedošlo k navýšení rozpočtu a oprava byla provedena v roce 2010 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

32 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

33 b) nedošlo k navýšení rozpočtu a oprava Plán tvorby rezervy byla provedena v roce 2011 Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

34 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

35 c) nedošlo k navýšení rozpočtu a oprava byla provedena již v roce 2009 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

36 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

37 d) nedošlo k navýšení rozpočtu a oprava nebyla provedena ani v roce 2011 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

38 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D Zrušení rezervy

39 e) došlo k navýšení rozpočtu v roce 2008 a oprava byla provedena v roce 2010 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

40 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

41 f) došlo k navýšení rozpočtu v roce 2008 a oprava byla provedena v roce 2011 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

42 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

43 g) došlo k navýšení rozpočtu v roce 2008 a oprava byla provedena již v roce 2009 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

44 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

45 h) došlo k navýšení rozpočtu v roce 2008 a oprava nebyla provedena ani v roce 2011 Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

46 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D Zrušení rezervy

47 i) došlo k navýšení rozpočtu v roce 2008 a oprava začala v roce 2010, ale nebyla dokončena, do konce roku došla FAP na Plán tvorby rezervy Rok Tvorba rezervy Čerpání rezervy

48 Účtování v jednotlivých letech Rok Účetní operace Částka (Kč) MD D FAP za částečnou opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy FAP za opravu výrobní linky Zdanitelné plnění DPH 19 % Čerpání rezervy

49 Konec Děkujeme za pozornost.

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

Finanční zpravodaj 2/2012

Finanční zpravodaj 2/2012 Strana 66 7 Úplné znění Českého účetního standardu č. 003 Odložená daň pro účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Referent: Ing. Jana Svatošová,

Více

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc

PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD. Jak na podnikání? ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ I. - úvod. POČÍTAČOVÁ SLUŽBA s.r.o., Stupkova 413/1a, Olomouc Projekt reg. č.: CZ.1.04/3.4.04/88.00372 je financován z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, název projektu: PODNIKATELSKÝ MINIINKUBÁTOR. PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ ÚVOD Jak na podnikání?

Více

Vnitřní organizační směrnice obce

Vnitřní organizační směrnice obce Vnitřní organizační směrnice obce Obce D r á ž o v Změna od 27.11.2014 Obecní zastupitelstvo se skládá z 9 členů: - starostka (uvolněná) - Jiřina Vávrová - 1.místostarosta - Miroslav Churáň - 2.místostarosta

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE

DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky DAŇOVÁ EVIDENCE TEORETICKÁ PUBLIKACE STŘEDNÍ ŠKOLA SLUŽEB A PODNIKÁNÍ, OSTRAVA-PORUBA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

Změna zákona o daních z příjmů

Změna zákona o daních z příjmů Změna zákona o daních z příjmů ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU č. 344/2013 Sb., o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Ing. Ilona Součková Hlavní změny

Více

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA

MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA MAJETEK A ZDROJE PODNIKU MAJETKOVÁ STRUKTURA souhrn všech věcí, peněz, pohledávek a jiných majetkových hodnot, které patří podnikateli a slouží k jeho podnikání. Dlouhodobý Hmotný Nehmotný Finanční Oběžný

Více

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce

výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce 12 výrok auditora ke konsolidované účetní závěrce PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha 2 Česká republika Telefon +420 251 151 111 Fax +420 251 156 111 ZPRÁVA NEZÁVISLÝCH

Více

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti

Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční hospodářský výsledek v obchodní společnosti UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií HANA OVSÍKOVÁ 3. ročník kombinované studium Obor: Pedagogika veřejná správa Vliv vývoje kurzových rozdílů na finanční

Více

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu

Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu Metodika tvorby Pomocného analytického přehledu OBSAH: I. Obecná část - účinnost - periodicita předávání - termíny předávání, vykazované období - vykazující jednotky - obsah Pomocného analytického přehledu

Více

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Odpisy dlouhodobého majetku

Odpisy dlouhodobého majetku SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Odpisy dlouhodobého majetku BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor:

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu

II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu II. Výsledky hospodaření státního rozpočtu 1. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu 1.1. Záměry schváleného rozpočtu Státní rozpočet České republiky na rok 2013 byl schválen Poslaneckou sněmovnou

Více

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B

ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM ZPŮSOBEM A,B SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ZÁSOBY - POŘÍZENÍ, EVIDENCE, VYSKLADŇOVÁNÍ, ÚČTOVÁNÍM

Více

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování

4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU. 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování 4. FINANCOVÁNÍ PODNIKU 4.1. Zdroje a formy krátkodobého financování Co se rozumí pojmem krátkodobé financování? K vysvětlení tohoto pojmu lze přistoupit ze dvou hledisek: a) z hlediska zdrojů tj. finanční

Více

Opravy chyb a změny účetních metod

Opravy chyb a změny účetních metod Opravy chyb a změny účetních metod od roku 2013 Ing. Jana Skálová, Ph.D. daàová poradkynû ã. 332 ãlenka Prezidia KDP âr partner TPA Horwath Řada společností, které budou uzavírat své účetnictví za rok

Více

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění:

I. Úvod. Kolegium NKÚ na svém XIV. zasedání, konaném dne 26. srpna 2013, schválilo usnesením č. 4/XIV/2013 kontrolní závěr v tomto znění: Věstník NKÚ, kontrolní závěry 389 12/35 Vznik Úřadu práce České republiky a hospodaření s majetkem a peněžními prostředky státního rozpočtu a Evropské unie souvisejícími se vznikem a činností tohoto úřadu

Více

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: 15 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Problematiku řeší 38ha zákona o daních z příjmů (dále jen ZDP)č. 586/1992 Sb. ve

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn

V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn V. Texty novelizovaných zákonů v jejich platném znění s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 29 (5) Pojištěnec

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 (podle vyhlášky 323/2005 Sb.) ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Praha, 30. června 2006 Předkládá: RNDr. Igor Němec předseda Ing. Jan Hájek ředitel odboru ekonomického a provozního

Více

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly

IFRS a české účetní předpisy. podobnosti a rozdíly a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 a české účetní předpisy podobnosti a rozdíly prosinec 2009 Úvod Předmluva Mezinárodní standardy účetního výkaznictví () byly v roce 2005 aplikovány

Více

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU

PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU PROGRAM PODPORY FILMOVÉHO PRŮMYSLU 1 I. OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Program podpory filmového průmyslu (dále jen Program ) 1 definuje pravidla a stanovuje podmínky pro poskytování

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015

';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna 2015 MĚSTSKA ČAST PRAHA 8 Úřad městské části (1) První den zveřejnění: Poslední den zveřejnění: Počet Hstů:.10 ';rp. y, ;.o(r Příloha usnesení Č. Usn RMC 0224/2015 Rady Městské části Praha 8 ze dne 22. dubna

Více