REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ, Ph.D. Autor: Hana ONDRÁČKOVÁ Brno, 2010

2 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Katedra financí Akademický rok 2009/2010 ZADÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Pro: Obor: Název tématu: O N D R Á Č K O V Á Hana Finance REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Zásady pro vypracování Problémová oblast: Účetnictví a daně Cíl práce: Vymezit obsah rezerv z pohledu české účetní a daňové legislativy, provést srovnání. Postup práce: Souhrn teoretických poznatků k tématu: vymezení základních pojmů, analýza rozdílů účetního a daňového pojetí rezerv. Praktická aplikace: zaúčtování jednotlivých typů rezerv a jejich uznání při výpočtu základu daně, praktický příklad Použité metody: analýza, syntéza, komparace, metody uznávání, účtování a oceňování rezerv.

3 Rozsah grafických prací: Předpoklad cca 10 tabulek a grafů Rozsah práce bez příloh: stran Seznam odborné literatury: Daňové rezervy 2008: úplné znění zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů s vysvětlivkami. Edited by Vladimír Pelc. Praha: Linde, s. ISBN Finanční účetnictví: světový koncept: IFRS/IAS. Edited by Dana Kovanicová. 5. aktualiz. vyd. Praha: Polygon, ix, 526 s. ISBN Účetní předpisy pro podnikatele: (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy): komentář. Edited by Libuše Müllerová - Hana Vomáčková - Dana Dvořáková. 2., aktualiz. vyd. Praha : ASPI, xvi, 560 s. ISBN SEDLÁČEK, JAROSLAV - HÝBLOVÁ, EVA - KŘÍŽOVÁ, ZUZANA - VALOUCH, PETR. Základy finančního účetnictví. Praha : Ekopress, s. ISBN Vedoucí bakalářské práce: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Datum zadání bakalářské práce: Termín odevzdání diplomové práce a vložení do IS je uveden v platném harmonogramu akademického roku. vedoucí katedry děkan V Brně dne

4 Jméno a příjmení autora: Hana Ondráčková Název bakalářské práce: Rezervy, účetní a daňové pojetí Název práce v angličt ině: Provision, accounting and tax conception Katedra: Financí Vedoucí diplo mové práce: Ing. Eva Hýblová, Ph.D. Rok obhajo by: 2010 Anotace Předmětem bakalářské práce Rezervy, účetní a daňové pojetí je vymezení obsahu rezerv z pohledu české účetní a daňové legislativy, srovnání účetních a daňových rezerv, rozbor jejich odlišností a analýza jejich vlivu na základ daně. V prvních částech se práce zabývá právním vymezením rezerv a způsoby účtování, vykazování a oceňování rezerv z hlediska účetnictví. V následující části je práce zaměřena na podrobný rozbor účetních a daňových rezerv, jejich využití a vliv na základ daně. V posledních dvou kapitolách jsou získané poznatky aplikovány na praktické příklady a využity pro analýzu dané problematiky v konkrétním podniku. Annotation The goal of the bachelor thesis Provision, accounting and tax conception is to define the content of provision from the perspective of Czech accounting and tax legislation, to compare accounting and tax provision, and to analyse their differences and their impact on the tax base. The first part of the thesis deals with legal aspects of provision and defining ways of accounting, reporting and valuation of provision. The next part focuses on a detailed analysis of accounting and tax provision, their use and impact on the tax base. In the last two chapters the gained knowledge is applied to concrete examples and used for analysis of the issue in a particular company. Klíčová slova Účetnictví, účetní rezervy, daňové rezervy, základ daně. Keywords Accounting, accounting provision, tax provision, tax base.

5 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Rezervy, účetní a daňové pojetí vypracovala samostatně pod vedením Ing. Evy Hýblové, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 20. května 2010 vl a st n or učn í podpis a utor a

6 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala Ing. Evě Hýblové, Ph.D. za cenné připomínky a odborné rady, kterými přispěla k vypracování této bakalářské práce. Dále děkuji Ing. Jaroslavu Toměškovi a Ing. Marku Hrdému za poskytnuté informace a konzultace.

7 OBSAH Úvod Právní úprava a teoretické vymezení rezerv Právní úprava Vymezení rezerv Dělení rezerv Shrnutí Rezervy v účetnictví Rezervy, jejich tvorba a účtování Rezervy v rozvaze, výkazu zisků a ztrát a příloze Oceňování rezerv Shrnutí Účetní rezervy Rezerva na rizika a ztráty Rezerva na daň z příjmů Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na restrukturalizaci Shrnutí Daňové rezervy Bankovní rezervy Rezervy v pojišťovnictví Rezervy na opravu hmotného majetku Subjekty, které mohou rezervy na opravu hmotného majetku tvořit Majetek, na který mohou být rezervy na opravu hmotného majetku tvořeny Způsoby tvorby rezervy na opravu hmotného majetku Čerpání a rušení rezervy na opravu hmotného majetku Prokazování opodstatněnosti, výše a způsobu tvorby rezervy na opravu hmotného majetku Rezerva na pěstební činnost Ostatní rezervy Shrnutí... 31

8 5. Příklady účtování jednotlivých rezerv Účetní rezervy Rezerva na daň z příjmů: Rezerva na restrukturalizaci Daňové rezervy Rezerva na opravu hmotného majetku tvorba do roku Rezerva na opravu hmotného majetku tvorba od roku Rezerva na opravu hmotného majetku výkonová metoda Rezerva na pěstební činnost Shrnutí Analýza účtování o rezervách v konkrétním podniku Charakteristika podniku XYZ, s.r.o.: Ekonomická a finanční situace podniku XYZ, s.r.o Rezervy v podniku XYZ, s.r.o Návrh účtování rezerv v podniku XYZ, s.r.o Návrh účtování rezervy na opravu hmotného majetku Návrh účtování rezervy na záruční opravy Dopad na účetní výsledek hospodaření Zhodnocení návrhu o účtování rezerv pro podnik XYZ, s.r.o Shrnutí Závěr Seznam použité literatury Seznam tabulek, schémat a obrázků Seznam zkratek Seznam příloh... 54

9 ÚVOD Nejen v době ekonomické krize se každý podnikatelský subjekt snaží využívat dostupné zdroje co nejvíce hospodárným způsobem. K tomu, aby tyto subjekty prosperovaly, potřebují předvídat jejich budoucí ekonomickou situaci a využívat všechny dostupné prostředky k zajištění plnění jejich závazků. Právě jedním z těchto prostředků, který podnikatelským subjektům v tomto ohledu napomáhá, je možnost tvorby rezerv. Rezervy jsou zároveň i nástrojem účetnictví, který napomáhá k plnění podmínky věrného a poctivého zobrazování. Tím získávají význam také pro ty, kteří jsou odkázáni na získávání informací o podnikatelských subjektech z jejich finančních výkazů. O využívání rezerv rozhoduje ve většině případů vedení podniku samo, proto je potřeba této problematice dobře rozumět. Při správném pochopení souvislostí spojených s využíváním tvorby rezerv může být podniku umožněna pružnější reakce na vlivy okolí a podnik není ohrožen špatným řízením finančních prostředků. Rezervami a jejich využitím se zabývá především zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje pouze skupinu daňových rezerv. Další důležitou literaturou je zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, k němu potřebná vyhláška č. 500/2002 Sb. a České účetní standardy pro podnikatele. Tato legislativa se už zabývá jak rezervami účetními, tak daňovými. Cílem bakalářské práce je vymezení obsahu rezerv z pohledu české účetní a daňové legislativy a provedení srovnání daňových a účetních rezerv. Předmětem této práce je také praktická aplikace sebraných poznatků na konkrétní příklady a zaúčtování jednotlivých rezerv s důrazem na zobrazení jejich vlivu na základ daně. K dosažení těchto cílů bude použita především metoda komparace, analýza a syntéza, dále pak metody uznávání, účtování a oceňování rezerv. Práce je členěna do šesti kapitol, v první kapitole budou konkrétněji vymezeny právní předpisy, které upravují zkoumanou problematiku. Z hlediska zákonné úpravy zde bude definován i hlavní pojem rezervy a bude naznačeno možné dělení rezerv na jednotlivé druhy. Druhá kapitola shrnuje metodiku týkající se tvorby a účtování o rezervách. Zobrazováním rezerv v rámci finančních výkazů a způsoby jejich oceňování. 9

10 Třetí a čtvrtá kapitola budou věnovány podrobnému popisu účetních a daňových rezerv s jejich vzájemným srovnáním. Důraz zde bude kladen na zkoumání ovlivnění základu daně z příjmů jednotlivých druhů rezerv. Předposlední kapitola se bude zabývat řešením příkladů o účtování jednotlivých rezerv, kde názornými ukázkami bude ilustrována možnost využití účtování o rezervách od jejich tvorby až po jejich konečný vliv na základ daně. V poslední kapitole bude nastíněna situace konkrétního podniku v oblasti účtování o rezervách. S využitím dosavadních zjištění bude pro podnik vytvořen návrh možných změn v rámci dané problematiky, a jeho následné zhodnocení a analyzování dopadu tohoto návrhu na změnu účetního výsledku hospodaření a dalších finančních ukazatelů. 10

11 1. PRÁVNÍ ÚPRAVA A TEORETICKÉ VYMEZENÍ REZERV Samotný pojem rezerva evokuje formu zajištění se proti možné nepříznivé situaci v budoucnosti. Pod tímto pojmem se může schovávat rezerva jak peněžní, tak může mít rezerva formu zásoby, pro někoho může být rezervou dokonce i člověk, od kterého může očekávat pomoc. Společnou myšlenou ale zůstává jejich očekávané využití v budoucnu. Stejně tak jsou chápány i rezervy v účetním a daňovém pojetí. Jedná se o opatření proti možným odtokům financí z podniku vzniklým očekávanými riziky nebo závazky. O tvorbě rezerv rozhoduje sám podnikatel, nebo je mu tato povinnost dána zákonem. 1.1 Právní úprava V České republice upravuje tuto problematiku zejména zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o účetnictví), spolu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Vyhláška). Další důležitou právní úpravou je zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon o rezervách) a České účetní standardy, a z nich zejména České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro podnikatele) a to konkrétně účetní standard č Rezervy. Rezervami se zabývají i jiné zákony, na ty ale bude poukázáno až na příslušných místech v dalším textu. Na tomto místě je nutné podotknout, že Česká republika je zemí otevřenou a angažující se v mezinárodním obchodě a nadnárodních organizacích. Do české legislativy se tak stále více promítá legislativa nadnárodní. Nejinak je tomu na poli účetním, kde byly převzaty některé postupy i z oblasti účtování o rezervách. Je tedy nutné poukázat i na mezinárodní právní úpravu této problematiky, zejména Mezinárodní účetní standard (IAS) č. 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky, a dále pak IV. Direktiva EU. 1.2 Vymezení rezerv Česká legislativa vymezuje obsah pojmu rezerva nikoli v Zákoně o účetnictví, ale v 57 odst. 1 Vyhlášky, podle které jsou rezervy určeny k pokrytí budoucích závazků nebo výdajů, u nichž je znám účel, je pravděpodobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá částka nebo datum, k němuž vzniknou. Účelem rezerv je tedy umožnit podnikatelům zohlednit jejich budoucí rizika a ztráty plynoucí z jejich podnikání. 1 1 SEDLÁČEK, J. - HÝBLOVÁ, E. - KŘÍŽOVÁ, Z. - VALOUCH, P. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, s. ISBN str

12 Odlišně jsou rezervy definovány Mezinárodním účetním standardem č. 37. Rezerva je zde definována jako závazek s nejistým časovým rozvrhem nebo výší a je vykázána v rozvaze jako samostatný závazek. Přičemž za závazek se považuje současná povinnost podniku, která vznikla jako důsledek minulých událostí a jejíž vypořádání povede v účetní jednotce k odtokům ekonomických zdrojů. 2 Zde je patrné jiné časové chápání nutnosti vzniku závazku, které tak výrazně ovlivňuje možnosti vzniku rezervy. Úprava rezerv Mezinárodními účetními standardy se od českého výkladu odlišuje ve více směrech, srovnávání těchto odlišností však není předmětem této práce. Podle IV. Direktivy EU má rezerva sloužit k pokrytí ztrát nebo dluhů, jejichž podstata je jasně definována a u kterých je k rozvahovému dni buď pravděpodobné anebo jisté, že budou vynaloženy, ale není jistá jejich výše ani období, ve kterém budou vynaloženy. Navíc mohou rezervy sloužit i k pokrytí zamýšlených výdajů, pokud jsou výše zmíněné podmínky splněny Dělení rezerv Na rezervy lze nahlížet z různých pohledů a podle nich je také možné rozdělit na jednotlivé druhy. Rozlišovat můžeme rezervy: 1. podle jejich určení na: a) rezervy s obecným určením (např. na rizika či ztráty z podnikání) b) rezervy s účelovým určením (např. na opravy dlouhodobého hmotného majetku) 4 2. dle 16 Vyhlášky podle toho, jak vstupují do rozvahy, na: a) rezervy podle zvláštních právních předpisů b) rezervy na důchody a podobné závazky c) rezerva na daň z příjmů d) ostatní rezervy 3. podle toho, jak jsou upraveny zákonem, na: a) rezervy zákonné (daňové) b) rezervy účetní 2 BOHUŠOVÁ, H. Harmonizace účetnictví a aplikace IAS/IFRS. Vybrané IAS/IFRS v podmínkách českých podniků. Praha: ASPI, s. ISBN: str KYNCLOVÁ, D., a kol. České účetní standardy pro podnikatele s komentářem. 1. Vydání. Brno: CP Books a.s s. ISBN: str SEDLÁČEK, J. - HÝBLOVÁ, E. - KŘÍŽOVÁ, Z. - VALOUCH, P. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, s. ISBN str

13 Jak napovídají názvy u posledních dvou kategorií, rezervy zákonné jsou upraveny nějakým zvláštním právním předpisem (například: Zákonem o rezervách, zákonem č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, ve znění pozdějších předpisů nebo zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů), kdežto rezervy účetní jsou upraveny pouze legislativou týkající se účetnictví. Poslední uvedené rozdělení bude pro tuto práci stěžejní, napovídá totiž, zda je daná rezerva uznána jako daňový výdaj či nikoliv. 1.4 Shrnutí V této kapitole byla zmíněna legislativní úprava vztahující se k tématu účetních a daňových rezerv. Byl vymezen obsah pojmu rezerva z hlediska české legislativy, ale byl nastíněn obsah tohoto pojmu i z pohledu mezinárodních ustanovení. Nakonec bylo rozebráno rozdělení rezerv podle různých kritérií s důrazem na rozdělení rezerv na zákonné a účetní. 13

14 2. REZERVY V ÚČETNICTVÍ K problematice rezerv je nutné zmínit, jakou mají rezervy povahu z hlediska účetního, jakým způsobem jsou rezervy v účetnictví vykazovány, oceňovány a jakým způsobem je o nich účtováno. Rezervy daňové a účetní sice odlišujeme, co se týče jejich vlivu na základ daně, způsobem účtování jsou si ale obě kategorie naprosto rovny. 2.1 Rezervy, jejich tvorba a účtování V účetnictví jsou rezervy společně s opravnými položkami považovány za nástroje, kterými se realizuje zásada opatrnosti a věrného a poctivého zobrazování. Rezervy jsou považovány za dlouhodobé cizí zdroje podniku neboli dlouhodobé závazky. Označení dlouhodobé napovídá tomu, že jsou to závazky trvající déle než jeden rok. Mezi cizí zdroje se rezervy řadí, protože vyjadřují potenciální závazek vůči třetím osobám (např. vůči odběratelům) a také proto, že vyjadřují vnitřní dluh účetní jednotky (předpokládané vynaložení výdajů v budoucnosti). 5 Ve směrné účtové osnově jsou jedny ze zástupců čtvrté účtové třídy Kapitálové účty a dlouhodobé závazky. Konkrétně jim je věnována účtová skupina 45. V této skupině se objevují dva účty, a to: 451 Rezervy zákonné 459 Rezervy ostatní Rezerva musí být vytvořena vždy na konkrétní účel nebo riziko způsobující vznik nějakého závazku. Vytvořením rezervy se sníží výsledek hospodaření účetní jednotky v daném účetním období. Účetní jednotka upravuje způsob tvorby a čerpání rezerv ve svých směrnicích. 6 Tvorba rezerv se zaúčtuje na vrub příslušného nákladového účtu, jejich čerpání, zrušení nebo snížení se účtuje ve prospěch daného nákladového účtu. Pokud se rezerva tvoří více období, tak se jejich zůstatky převádějí do dalších účetních období. Stejné je to, pokud se rezerva čerpá i v průběhu dalšího účetního období, pokud účel, na který byla rezerva tvořena, ještě nebyl dokončen. Pokud účel tvorby rezervy pominul a rezerva nebyla vyčerpána, její zůstatek 5 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 10. Aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s.r.o s. ISBN str DVOŘÁKOVÁ, D., MÜLLEROVÁ, L., VOMÁČKOVÁ, H. Účetní předpisy pro podnikatele: (zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška k zákonu, České účetní standardy): komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI, s. ISBN str

15 se zruší. Rezerva nesmí mít aktivní zůstatek není ji možné přečerpat. Rezervy také nelze vytvářet k úpravě ocenění aktiv. Detailněji postup účtování rezerv na jednotlivé nákladové účty upravuje Český účetní standard pro podnikatele č. 004 Rezervy bod 4., který stanoví postup účtování následovně: 1. o tvorbě rezerv se účtuje ve prospěch příslušného účtu účtové skupiny 45 Rezervy se souvztažným zápisem na vrub příslušného účtu nákladů a) účtové skupiny 55 Odpisy, rezervy, komplexní náklady příštích období a opravné položky provozních nákladů, pokud se týkají provozní činnosti, b) účtové skupiny 57 Rezervy a opravné položky finančních nákladů, pokud se týkají finanční činnosti, c) účtové skupiny 58 Mimořádné náklady, například rezerva na restrukturalizaci, d) účtové skupiny 59 Daně z příjmů, převodové účty a rezerva na daň z příjmů, pokud se týkají rezervy na daň z příjmů. 2. o použití rezerv nebo jejich zrušení pro nepotřebnost se účtuje na vrub příslušného účtu účtové skupiny 45 Rezervy se souvztažným zápisem ve prospěch příslušného účtu nákladů účtových skupin 55, 57, 58 nebo 59. Schematicky je postup tvorby a zúčtování rezerv zobrazen na následujícím obrázku: Obrázek 1: Tvorba a čerpání rezerv Zdroj: SEDLÁČEK J., Účetnictví 1. Distanční studijní opora [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://econ.muny.cz/data/pffui/pffui_dso.pdf> str Rezervy podléhají dokladové inventuře dle 29 a 30 Zákona o účetnictví. Dokladová inventura spočívá v prověření správnosti a průkaznosti konečného zůstatku příslušného účtu 15

16 na základě dokladů, které ověřují či dokumentují jednotlivé položky tvořící tento konečný zůstatek ke dni uzavírání účetních knih. Konkrétně u rezerv se posuzuje výše, oprávněnost a odůvodněnost jejich tvorby. 7 Pokud je zjištěno, že pominul důvod tvorby rezervy, je rezerva rozpuštěna v celé své výši. Když je zjištěno, že by rezerva měla být v jiné výši, tak se její výše upraví. Je-li rezerva tvořena v cizí měně, tak se její výše aktualizuje podle změny kurzu cizí měny, přičemž je tato změna vykazována opět jako změna výše rezervy, nikoli jako kurzový rozdíl Rezervy v rozvaze, výkazu zisků a ztrát a příloze Rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha jsou povinné součásti účetní závěrky. Ta má podávat souhrnné číselné informace o stavu a struktuře majetku, vlastního kapitálu a cizích zdrojů podniku. Dále pak o struktuře nákladů a výnosů a výsledku hospodaření. Jelikož jsou rezervy cizí dlouhodobé závazky a ovlivňují náklady, musí se v rámci účetní závěrky také promítnout do těchto jednotlivých dokumentů. Účetní závěrka má předepsanou strukturu a rozsah Vyhláškou. Rozvaha slouží jako přehled majetku, vlastního kapitálu a závazků podniku. V rozvaze se rezervy nachází mezi pasivy v oddíle B Cizí zdroje. Rezervy jsou zde rozděleny do kategorií podle 16 Vyhlášky, které již byly zmíněny dříve. Výkaz zisků a ztrát podává přehled o struktuře nákladů a výnosů účetní jednotky a dosaženém výsledku hospodaření. Ve výkazu zisku a ztrát se objevují rezervy v položce G Změna stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních nákladů příštích období, a v položce M Změna stavu rezerv a opravných položek ve finanční oblasti. Obě tyto položky představují rozdíl mezi konečným a počátečním stavem rezerv, opravných položek a v případě položky G i komplexních nákladů příštích období. Tyto položky mohou dosahovat i záporných hodnot. Jako poslední povinnou náležitostí účetní závěrky je příloha, která mimo jiné poskytuje informace, které nelze vyčíst z rozvahy a výkazu zisků a ztrát. Zde by měla účetní jednotka uvést podrobnější údaje o zákonných a účetních rezervách a jejich rozpis. 7 SCHIFFER, V. Aktuality z vedení a kontroly účetnictví. Praha: Linde Praha a.s s. ISBN str STROUHAL J., ŽIDLICKÁ R., KNAPOVÁ B. Účetnictví 2009, velká kniha příkladů. 1. vydání. Brno: Computer press, a.s s. ISBN str

17 2.3 Oceňování rezerv Nejčastější doba pro tvorbu rezerv je před koncem účetního období. Je to z toho důvodu, že účetní jednotka musí při uzavírání účetních knih zohlednit jí známá rizika a ztráty a postupovat tak, aby nebyla porušena zásada opatrnosti a věrného a poctivého zobrazování. Pokud účetní jednotka zjistí skutečnosti rozhodné pro tvorbu rezervy, musí také rozhodnout, v jaké výši rezervu vytvoří. Správně určená výše rezervy je důležitá hlavně proto, aby nedocházelo k vytváření tichých rezerv (které vznikají při vytvoření vyšší rezervy, než je potřeba). 9 Česká účetní legislativa otázku ocenění rezerv nijak konkrétně neřeší. Pouze České účetní standardy pro podnikatele v bodě 3.4 stanovují možné způsoby ocenění rezerv zákonných, které se oceňují procentem z určeného základu, nebo v absolutní částce. Pokud zvláštní právní předpis, který danou rezervu upravuje, přímo nestanoví způsob jejich ocenění jinak. Pro účetní rezervy žádný předepsaný způsob ocenění není, je tedy plně v kompetenci samotné účetní jednotky rozhodnutí, jakým způsobem stanoví výši dané rezervy. Účetní jednotka by ale měla zohlednit její empirickou zkušenost s daným problémem, na který rezervu tvoří. Měla by hodnotu rezervy co nejlépe odhadnout, nebo odvodit (například z předchozího vývoje zmetkovosti pro rezervu na záruční opravy). Způsob, jakým účetní jednotka stanovuje výši rezerv, musí mít uveden ve svých směrnicích. Procentem z určeného základu se ze zákonných rezerv oceňují především bankovní rezervy. Tímto způsobem může být ale stanovena i výše některých účetních rezerv (například rezerva na garanční opravy). Vytvoření rezervy absolutní částkou také můžeme aplikovat jak na rezervy zákonné (rezerva na opravu hmotného majetku), tak na rezervy účetní (rezerva na daň z příjmů). Konkrétní způsob ocenění mají vymezeny také technické rezervy u společností zabývající se pojištěním nebo zajištěním, a to v 27 odst. 1 písm. b Zákona o účetnictví. Tyto rezervy se oceňují reálnou hodnotou. Názorně jsou jednotlivé metody ocenění uvedeny v následujících příkladech: 1. Ocenění rezervy procentem z určeného základu: Výrobní podnik zabývající se výrobou a prodejem dřevěného nábytku vytváří rezervu na záruční opravy (pro zjednodušení uvažujeme, že podnik poskytuje záruku pouze jednoletou). 9 SEDLÁČEK, J. - HÝBLOVÁ, E. - KŘÍŽOVÁ, Z. - VALOUCH, P. Základy finančního účetnictví. Praha: Ekopress, s. ISBN str

18 Z dlouhodobé zkušenosti podnik ví, že v každém roce je uznána reklamace u zhruba 0,5 % z počtu výrobků, které byly prodány v předcházejícím roce. Průměrná cena opravy na jeden reklamovaný výrobek je vyčíslena na Kč. Za rok 2008 podnik prodal výrobků. Jak velkou rezervu bude tvořit podnik v roce 2009? Jako základ pro určení výše rezervy bude podnik brát počet prodaných výrobků za rok 2008 a z něho vypočítá 0,5 %. Dané číslo se pak vynásobí průměrnými náklady na opravu jednoho výrobku: x 0,5% = x = Výše rezervy pro rok 2009 je tak vyčíslena na Kč. 2. Ocenění rezervy v absolutní částce Podnik vytváří rezervu na daň z příjmů. Předpokládaná daňová povinnost je stanovena na Kč. Podnik zaplatil v průběhu roku na zálohách na dani celkem Kč. Podnik vytvoří rezervu ve výši Kč (rozdíl předpokládané celkové daňové povinnosti a zaplacených záloh). Se správným oceněním rezerv se pojí problém, jak do tohoto ocenění zahrnout inflaci. Pokud je rezerva tvořena více období po sobě, musí účetní jednotka provést na konci každého účetního období inventarizaci a zhodnotit tak výši rezervy. Zákon o rezervách v 3 odst. 2 ale ukládá subjektu navíc ještě prokázat výši rezervy. Znamená to, že tvorba rezervy musí mít nejen reálný a ověřitelný podklad cenových údajů, ale i údajů o stanovení výše inflace. Přitom výši inflace nelze prokázat do budoucna, protože je to veličina, která se v čase mění. Nelze ji tedy zahrnout do ocenění rezerv hned na počátku pro každý rok tvorby rezervy. Na druhou stranu podle 7 odst. 7 stejného zákona, má subjekt povinnost změnit výši rezervy, pokud k této skutečnosti existuje nějaký důvod. Změnu výše rezervy provede subjekt v tom zdaňovacím období, kdy tuto skutečnost zjistil. Pokud se tedy jedná o inflaci, nelze ji do rozpočtu rezervy zahrnout předem na všechna období tvorby rezervy, protože by tato výše rezervy nebyla spolehlivě prokazatelná ve všech jednotlivých období její tvorby PELC, V. Daňové rezervy 2008: úplné znění zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů s vysvětlivkami. Praha: Linde, s. ISBN str

19 2.4 Shrnutí Tato kapitola se zabývala obecnými postupy tvorby a účtování o rezervách. Je zde zmíněn způsob kontroly rezerv v podobě dokladové inventury stejně tak jako finanční výkazy, ve kterých je potřeba rezervy zobrazovat. Zvláštní část je pak věnována metodám oceňování rezerv a názorným příkladům způsobů oceňování. 19

20 3. ÚČETNÍ REZERVY Účetní rezervy upravuje zákon o účetnictví. Pro účetní jednotku jsou tyto rezervy nákladem, který neovlivní základ daně z příjmů, a proto s nimi pracují pouze účetní jednotky, ne však podnikatelé vedoucí daňovou evidenci nebo uplatňující výdaje paušálně. Jednotlivé účetní rezervy jsou zmíněny v Zákoně o účetnictví v 26. Jsou to: a) rezervy na rizika a ztráty, b) rezervy na daň z příjmů, c) rezervy na důchody a podobné závazky, d) rezervy na restrukturalizaci. 3.1 Rezerva na rizika a ztráty Rezervu na rizika a ztráty tvoří účetní jednotka, pokud je velice pravděpodobné, že by nějaká rizika, nebo ztráty mohly v budoucnu nastat, nebo pokud ví, že nastanou. Přitom jsou tyto rezervy tvořeny zvlášť na jednotlivá rizika musí být předem určeno, na jaké riziko jsou určeny, není možné vytvořit rezervy na všechna podnikatelská rizika obecně. Tato podmínka vyplývá z toho, že musí být zachována odůvodněnost a výše vytvořené rezervy. Účetní jednotka tedy musí předem alespoň odhadnout, jak velkou rezervu vytvořit, a to je možné jenom tehdy, pokud předem ví, na co přesně rezervu vytváří. Rezervy na rizika a ztráty nejsou blíže upraveny v žádném právním předpisu, proto je jejich tvorba výhradně na účetní jednotce. Výše rezervy by proto měla vycházet z vývoje v předchozích letech, z predikce vývoje budoucího a dalších možných statistických a jiných šetření. Příkladem rezervy na rizika a ztráty jsou rezervy na poskytované záruční opravy, rezervy na pokuty a penále (např. za znečišťování životního prostředí), rezervy na budoucí výdaje z titulu ručení za závazky jiných, rezervy na rizika z probíhajících soudních sporů, rezervy na ztráty vyplývající z uzavření nevýhodných smluv a další Rezerva na daň z příjmů Rezerva na daň z příjmů se tvoří výhradně pouze na daň z příjmů a to v tom případě, pokud účetní jednotka sestavuje účetní uzávěrku dříve, než podává řádné daňové přiznání. V tomto případě účetní jednotka neví přesnou částku daňové povinnosti, může ji však odhadnout a 11 KYNCLOVÁ, D., a kol. České účetní standardy pro podnikatele s komentářem. 1. Vydání. Brno: CP Books a.s s. ISBN: str

21 zaúčtovat jako rezervu. Po zjištění daňové povinnosti v následujícím účetním období se rezerva zruší a zaúčtuje se daňová povinnost ve prospěch účtu 341 Daň z příjmů. Rezerva se účtuje oproti nákladům na účtu 591 Daň z příjmů. Jednotlivé kroky účtování rezervy na daň z příjmů jsou naznačeny v následující tabulce: Tabulka 1: Účtování rezervy na daň z příjmů MD D konec účetního období 2009 rezerva na daň z příjmů účetní období 2010 rozpuštění rezervy na daň z příjmů daňová povinnost zaplacení daně Zdroj: Vlastní zpracování Při tvorbě rezervy na daň z příjmů musí účetní jednotka brát v úvahu i případné zaplacené zálohy na daň. Pokud účetní jednotka zálohy na daň platila, nevytváří už rezervu v plné předpokládané výši daně, ale pouze ve výši případného nedoplatku. Je-li očekáván daňový přeplatek, tak by účetní jednotka neměla vytvářet rezervu vůbec. Tímto jednáním je zajištěno věrné zobrazení očekávaného disponibilního zisku na konci účetního období Rezerva na důchody a podobné závazky Rezerva na důchody a podobné závazky se dle 16 Vyhlášky vykazuje, pokud účetní jednotka vytváří tuto rezervu na základě povinnosti vyplácet zaměstnancům důchody nebo podobné požitky, uložené jí smlouvou nebo jiným předpisem. V současné době tato rezerva nemá velký význam a je spíše možností do budoucna, při vzniku povinného důchodového spoření zaměstnavatelů pro své zaměstnance formou důchodových fondů. 13 Jako možné důvody tvorby této rezervy se však mohou považovat například odměny při odchodu do důchodu, jsou-li garantovány zaměstnancům smlouvou NÁRODNÍ ÚČETNÍ RADA. I-3 Rezerva na splatnou daň [online]. [cit ]. Dostupné na WWW: <http://www.nur.cz/content/view/20/40/>. 13 RYNEŠ, P. Podvojné účetnictví a účetní závěrka. 10. Aktualizované vydání. Olomouc: Anag, s.r.o s. ISBN str KYNCLOVÁ, D., a kol. České účetní standardy pro podnikatele s komentářem. 1. Vydání. Brno: CP Books a.s s. ISBN: str

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění části zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, s vyznačením navrhovaných změn 2 (1) Rezervami podle 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro

rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro Daňové a účetní rezervy RNDr. Ivan BRYCHTA rezervy z pohledu účetnictví mnohdy zbytečná zátěž rezervy z pohledu daňového možnost legální optimalizace jaké tedy jsou povinnosti / možnosti pro jejich tvorbu?

Více

3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV

3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV ÚČETNICTVÍ 3 3. KAPITOLA: ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZÚČTOVÁNÍ KURSOVÝCH ROZDÍLŮ, OPRAVNÝCH POLOŽEK, REZERV Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od:

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1992 Vyhlásené: 21.12.1992 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.1993 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 593 Z Á K O N České národní rady ze

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky

Dohadné účty - pohledávky a závazky neurčité výše a období nevyfakturované nákupy nebo dodávky (odečet měřidla), nejasné pojistky P Ř E C H O D N É Ú Č T Y Věcná a časová souvislost, princip opatrnosti A K T I V A P A S I V A - náklady příštích období - výdaje příštích období - příjmy příštích období - výnosy příštích období - dohadné

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy

ÚLOHA ÚČETNICTVÍ. Účetní výkazy. - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy ÚLOHA ÚČETNICTVÍ - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy náklady na výrobky a služby - podklady pro kontrolu a

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu. ke dni Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 00/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu ROZVAHA ve zjednodušeném

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo

Eva Tomášková Daňová evidence. Bilanční právo Eva Tomášková eva.tomaskova@law.muni.cz Daňová evidence Bilanční právo Záznamy o podnikatelské činnosti Vedením účetnictví Vykazováním pouze příjmů s uplatněním výdajů v procentech z příjmů (paušálem)

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu. Účetnictví pojišťoven Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Účetnictví pojišťoven Název tématického celku: Metodika účetnictví I. Cíl: Získat základní znalosti o účetnictví pojišťoven. V této části

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

14.2 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ

14.2 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ Pro časové rozlišení v užším pojetí je charakteristické, že účetní jednotce jsou známé tři parametry: účel (na co byl

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/ FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ I Osnova 01. Úvod do předmětu podstata a význam účetnictví, právní úprava účetnictví 02.

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek

Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Interpretace Národní účetní rady I 28 Následné vrácení dotace na dlouhodobý majetek Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý

Více

V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005

V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005 V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005 Směrnice kvestorky č. 6/2005 Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem

Více

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč)

ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný. ve zjednodušeném rozsahu. ke dni 31.12.2012 Svojšovická 24 (v celých tisících Kč) Zpracováno v souladu s vyhláškou ROZVAHA Obchodní firma nebo jiný č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů ve zjednodušeném rozsahu název účetní jednotky (v celých tisících Kč) Bytové družstvo ke

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

1. Úvod do účetnictví

1. Úvod do účetnictví 1. Úvod do účetnictví 1.1. Účetnictví Je ucelený systém informací o hospodaření a o hospodářském výsledku. Pravidla pro vedení účetnictví určuje zákon o účetnictví (číslo zákona najít na internetu) ve

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích.

účtech a průběžných položek. (4) Informace uvedené v odstavci 1 se uvádějí v přehledu o příjmech a výdajích. Strana 4354 Sbírka zákonů č. 325 / 2015 325 VYHLÁŠKA ze dne 25. listopadu 2015, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky,

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč)

9. Účetní výkazy 702 Konečný účet rozvažný (v tis. Kč) 9. Účetní výkazy Obsah kapitoly: Účetní závěrka postup, obsah Vazba mezi účetní uzávěrkou a závěrkou Vazba mezi účty a výkazy Konečný účet rozvažný, účet zisků a ztrát Rozvaha, výkaz zisku a ztráty Mlékárny

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2015 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní

Více

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Spravování majetku Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Majetek 1 Obsah Daňová evidence... 2 Dlouhodobý hmotný majetek (pořízení,

Více

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace

Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Přednáška 22.11. Kontrola účetních zápisů, inventarizace Kvalitativní požadavky na informace poskytované účetnictvím: - věrné zobrazení (obecný požadavek,který je konkretizován požadavkem objektivnosti)

Více

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny.

T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. T - Hospodářský výsledek, výnosy a náklady komerční pojišťovny. 1. Hospodářský výsledek Hospodářský výsledek účetní jednotky je důležitým ukazatelem úrovně jejího hospodaření. Zjišťuje se ze zůstatků účtových

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE FAKULTA PROVOZNĚ EKONOMICKÁ Katedra obchodu a financí Teze k diplomové práci na téma: Ekonomický dopad rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy u podnikatelského subjektu

Více

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven

JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová. Účetnictví pojišťoven. 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven JUDr. Jan Huleš Ing. Jana Hornigová Účetnictví pojišťoven 2. aktualizované a přepracované vydání s kapitolou o účetnictví zdravotních pojišťoven Linde Praha, a.s. Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2009 Účtová

Více

Právní a věcný rámec účetní závěrky

Právní a věcný rámec účetní závěrky Právní a věcný rámec účetní závěrky Mezinárodní východisko Direktivy (směrnice EU) určitá doporučení pro členské státy EU. Pro oblast účetnictví vypracován kodex účetní legislativy EU, který obsahuje 3

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu CZ.1.07/3.2.08/03.0035 OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Osnova Právní úprava a obecná pravidla Oceňování dlouhodobého majetku Odpisování dlouhodobého

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P.

Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova. Předmět: Účetnictví. Přidal(a): Tereza P. Otázka: Právní úprava, směrná účtová osnova Předmět: Účetnictví Přidal(a): Tereza P. PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ A JEHO VÝZNAM - je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech podniku, a to v peněžních

Více

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady

a.s. Obsah přílohy 1. Obecné údaje 2. Majetková účast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Osobní náklady Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 společnosti GOLF RESORT ČERNÝ MOST a.s. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část

ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část ÚČETNICTVÍ STÁTU III. Část Prováděcí vyhláška č. 410/2009 Sb. 1 Prováděcí vyhlášky Vyhláška č. 410/2009 Sb. stanovuje rozsah a způsob sestavování účetní závěrky Vyhláška č. 383/2009 Sb. Technická vyhláška

Více

Úloha účetnictví. Účetní výkazy

Úloha účetnictví. Účetní výkazy Úloha účetnictví - informace o stavu majetku a závazků (registrační funkce) - informace o výsledcích hospodaření firmy - informace pro řízení firmy (náklady na výrobky) - podklady pro kontrolu a ochranu

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU

OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Metodická informace 003/04/03 Zpracováno dle legislativy platné k 1.4.2003. OPRAVY A TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU 3. část: TECHNICKÉ ZHODNOCENÍ NAJATÉHO MAJETKU Z platné legislativy vyplývá: 24

Více

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute

- správnost při aplikaci platných předpisů a postupů při běžných účetních případech se dociluje věrného a poctivého zobrazení tím, že je nastalá skute VŠEOBECNÉ ÚČETNÍ ZÁSADY, ÚČETNÍ PRINCIPY A ÚČETNÍ METODY Podstata všeobecných účetních zásad Všeobecné účetní zásady tvoří základ účetních systémů jednotlivých států. V rámci Evropské unie je snaha vytvořit

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 1 2 5 U k á z k a k n i h

Více

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP

Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Zdaňování příjmů podle 7 ZDP Jedná se o příjmy ze samostatné činnosti dle 7 odst. 1 ZDP: a) příjem ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského podnikání, c) příjem

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 00272574 Název: Obec Česká Čermná Sídlo: Česká Čermná 128, 549 21 Česká Čermná A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace tom,že by byl porušen princip

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví?

Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co si vybavíte, když se řekne účetnictví? Co je úkolem účetnictví? 1.1 Právní úprava, předmět a funkce účetnictví - 563/1991 Sb. - Účetní jednotky Cíl a předmět účetnictví Funkce účetnictví: - Dokumentační

Více

I 22 Dotace v cizí měně

I 22 Dotace v cizí měně I 22 Dotace v cizí měně Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D

Příklad: 1) Odběratel uhradil účetní jednotce na běžný účet v bance splatnou fakturu v částce 10 000 Kč. MD Pohledávky D MD Bankovní účty D Základy účetnictví Přednáška č. 4 Souvztažnost a metoda podvojného zápisu Každá hospodářská operace způsobuje změnu dvou položek rozvahy - příčinou je bilanční princip, na jehož základě jsou uváděny údaje

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven

Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Metodické listy pro kombinované studium předmětu Účetnictví pojišťoven Anotace předmětu Obsahem výuky je výklad základní problematiky účtování pojišťoven, které zaujímají významné místo na českém finančním

Více

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o.

Nová koncepce účetnictví veřejné správy po v praxi pro p.o. Nová koncepce účetnictví veřejné správy po 1.1.2010 v praxi pro p.o. Prosinec 2009 Ing. Hana Juráňová Příprava ÚSC na změny Aplikace změn účetních postupů Požadavky na software - základní - převodový můstek

Více

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek

Základy účetnictví. 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Základy účetnictví 7. tématický okruh Dlouhodobý majetek Vymezení DM aktiva, která jsou podnik využívána po dobu delší než 12 měsíců pořízen za účelem získání ekonomických prospěchů prostřednictvím užívání

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 71211721 Název: Svazek obcí "ÚPA" Sídlo: Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY sestavený k 31.12.2015 2015 IČO: 75126001 Název: NOVOPACKO Sídlo: Dukelské náměstí 39, 509 24 Nová Paka A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) účetní metoda se nemění A.2. Informace podle 7 odst.

Více

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady

PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady A.1. PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Období: 12 / 2013 IČO: 00281069 Název: Informace podle 7 odst. 3 zákona Obec Šebetov Účetní

Více

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná

Obec Ostružná Ostružná 135, Branná Obec Ostružná Ostružná 135, 788 25 Branná Směrnice č. 3/2017 Účtový rozvrh, účetní knihy a náležitosti účetních dokladů IČ: 00636096 Schváleno Zastupitelstvem obce Ostružná dne 18. 1. 2017 usnesením č.

Více

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy

ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Právní normy, mezinárodní a české účetní standardy Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_102 Jméno autora: Martina Mašková

Více

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006

ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu 31/12/2006 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 54/22 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31/12/26 Jméno a příjmení, obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky

Více