ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ"

Transkript

1 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup účtování) Uzavření účetních knih ZoÚ 17 Otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih Splatná daň z příjmů ZDP 24 (daňově uznatelné náklady) 25 (daňově neuznatelné náklady) 34 (odčitatelné položky od základu daně) 35 (slevy na dani) Odložená daň z příjmů Vyhláška 59 Metoda odložené daně ČÚS č. 003 Odložená daň Účetní práce za celé účetní vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního uzavřít účetní knihy. Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap: 1. Přípravné práce a) inventarizace b) zaúčtování účetních operací na konci účetního 2. Účetní uzávěrka a) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b) výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti c) uzavření všech účtů, tj. zúčtování zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet Účet zisků a ztrát, zúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet Konečný účet rozvažný ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ K získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do hospodářského výsledku promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu, jehož se věcně a časově týkají c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady K tomuto účelu se provádí účtování účetních operací na konci účetního, tzv. uzávěrkových operací. Patří k nim zejména: 1

2 - Závěrečné operace u zásob Účetní operace na konci roku (společné pro způsob A i způsob B): proúčtování zásob na cestě, tzn. účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce roku nedošly proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, ale dosud nemá faktury (účtování pomocí dohadných položek) porovnání výsledků inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B) u manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků a v závislosti na tom pak inventurní rozdíl zaúčtovat posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek či odpisu U způsobu B se musí ještě zaúčtovat úprava zásob na skladě, a to buď odúčtování počátečního stavu zásob a zaúčtování konečného stavu zásob podle skladové evidence, nebo pouhým vyjádřením změny stavu zásob. - Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy se zásadně účtují do, s nímž věcně i časově souvisí, nikoliv do, kdy došlo k platbě. Důsledkem této zásady je potřeba náklady a výnosy časově rozlišovat. Přehled položek časového rozlišení: náklady příštích komplexní náklady příštích výdaje příštích výnosy příštích příjmy příštích Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, proto se musí u účtů zkontrolovat (podle analytické evidence), zda souhlasí jednotlivé tituly časového rozlišení se skutečností. - Dohadné položky Dohadné položky jsou existující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní). U dohadných položek je znám účel, kterého se pohledávka nebo závazek týká, je známo, do kterého patří, ale není známa přesná částka pohledávky či závazku (není externí účetní doklad). - Rezervy Účtování rezerv je nutno věnovat také zvýšenou pozornost. Princip tvorby a čerpání rezerv musí být řešen vnitropodnikovou směrnicí. U zákonných rezerv je třeba přesně vycházet ze zákona o rezervách. (jde zejména o rezervy na opravy hmotného majetku). Zůstatek rezerv je třeba při inventarizaci zkontrolovat, zda souhlasí se skutečností k a jakoukoli změnu řádně zdůvodnit. Je vhodné například zkontrolovat, zda nemusí být provedeno zúčtování čerpání rezervy, neboť například nebyla zahájena oprava v daném termínu (příp. nebyla vyčerpána opravou celá rezerva), nebo již neexistuje majetek, na který byla tvořena rezerva apod. Dále je vhodné ověřit, zda nedošlo k přecenění u položek, na které byla tvořena rezerva (například společnost v roce 2009 zahájila tvorbu rezervy na opravu dlouhodobého majetku, rozpočet předpokládá, že na opravu bude vynaloženo Kč a oprava má být zahájena v roce V roce 2012 bylo zjištěno, že na zamýšlené práce bude dle současné cenové situace potřeba vynaložit Kč). P.S. Účtování časového rozlišení nákladů a výnosů (včetně dohadných položek a rezerv) bylo podrobně vysvětleno v kapitole 7. 4 Časové rozlišování nákladů a výnosů. 2

3 - Kurzové rozdíly Je třeba se zaměřit na kurzové rozdíly, které je nutné účtovat na základě kurzu ČNB platného k poslednímu dni účetního. Jedná se o kurzové rozdíly jak u finančních účtů (valutové pokladny, devizových účtů), tak u pohledávek a závazků. Všechny kurzové rozdíly se účtují výsledkově, tzn. na účty 563 a Opravné položky Opravné položky se vytvářejí k majetkovým účtům v případě, že jsou splněny dvě následující podmínky: 1. skutečná hodnota sledovaného majetku je nižší než účetní hodnota 2. snížení tohoto majetku není trvalého charakteru Opravné položky lze tvořit k dlouhodobému majetku, k zásobám, k pohledávkám. Při tvorbě opravných položek u jakéhokoliv druhu majetku je nutné dodržovat zejména následující zásady: opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí nelze současně vytvářet rezervu i opravnou položku - Odpis pohledávek Daňově účinný odpis pohledávek upravuje ZDP ( 24/2/y). Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad. 3

4 ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V průběhu účetního dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné účetní, musí se do tohoto účetního zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (časově a věcně) souvisí. Časový nesoulad mezi m, kdy došlo k výdajům (k úbytku majetku nebo přírůstku závazků) a m, se kterým tato změna majetku a závazků souvisí (vznikl náklad), se řeší pomocí časového rozlišení nákladů. Podobně je tomu s příjmy a výnosy. Tím se zajišťuje, aby v nákladech a výnosech byly při roční uzávěrce jen náklady a výnosy, které s příslušným účetním m časově a věcně souvisí. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního, tzn. pokud se účetní případ vztahuje i k následujícím nebo předchozím účetním m. Časové rozlišení může však být používáno i pro zajištění věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů v průběhu roku, aby měsíční účetní závěrky měly přesnější vypovídací schopnost. Účty časového rozlišení jsou rozvahové, aktivní nebo pasivní. V účtové osnově pro podnikatele jsou zařazeny do 3. účtové třídy - Zúčtovací vztahy. UPOZORNĚNÍ! Dopustíte-li se chyby v této oblasti, tak porušíte: a) Účetní předpisy (ZoÚ 3, odst. 1, ČÚS č. 017, 019) Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním, v němž zjistily uvedené skutečnosti. Účetní jednotka měla pronajaty nebytové prostory od prosince Platbu provede až v lednu 2012, přesto musí zaúčtovat nájem za prosinec ještě do nákladů roku 2011, neboť věcně a časově souvisí s rokem Avšak typickým příkladem, kdy není možno uvedenou zásadu dodržet, je dobropis, který se vztahuje k faktuře, která byla zaúčtována v předchozím. b) Zákon o dani z příjmů ( 23, odst. 1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy (výnosy) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím. Finanční úřad při kontrole zjišťuje, zda byl správně stanovený základ daně (mimo jiné zda náklady a výnosy byly zaúčtovány v, kterého se věcně týkají) a následně správně vypočtená daňová povinnost. V případě nesrovnalostí vyměří dodatečnou daň z příjmu a penále. Například účetní jednotka zaúčtovala do nákladů reklamu, která se týká příštího roku. Tato položka by v případě zaúčtování do běžného roku neoprávněně snížila základ daně a následovaly by příslušné sankce. Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí věnovat problematice časového rozlišení nákladů a výnosů mimořádnou pozornost. Upozornění Časové rozlišení není nutno používat v případech (ČÚS č. 19, bod 6.4.) a) Kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku. Za nevýznamné částky se považuje např. předplatné novin a časopisů, nákup časových jízdenek na městskou hromadnou dopravu, nákup kalendářů, diářů na příští rok. 4

5 b) Jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy Za pravidelně opakující se výdaje, popř. příjmy se považují pravidelně se opakující částky jak z hlediska jejich výše, tak z hlediska času, např. placené pojistné, které se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost auditorů, daňových poradců ověřujících hospodářský výsledek a základ daně za předcházející zdaňovací. Výše uvedené výjimky může účetní jednotka využívat, ale také nemusí. To znamená, pokud je účetní jednotka zvyklá přiřadit každý náklad či výnos ke správnému zdaňovacímu resp. účetnímu, může tímto způsobem pokračovat i nadále, aniž by stávající účetní a daňové normy porušila. Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitopodnikovou směrnicí a nesmí jej každoročně měnit. Ke změnám může dojít jen zcela výjimečně a je třeba je řádně zdůvodnit. Z hlediska účtové osnovy lze časové rozlišení nákladů a výnosů členit na časové rozlišení: a) v užším pojetí, které se uskutečňuje na těchto účtech: Náklady příštích Komplexní náklady příštích Výdaje příštích Výnosy příštích Příjmy příštích Na těchto účtech se evidují účetní případy, u nichž jsou známy tři faktory: - účel vynaložené částky - přesná částka -, k němuž se částka vztahuje Uvedené tři podmínky musí být splněny současně. b) v širším pojetí, které zahrnuje: - dohadné položky aktivní (účet 388) a dohadné položky pasivní (účet 389) - rezervy (účtová skupina 45) Používají se tehdy, pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí. U dohadných položek není přesně známa jejich částka a účetní jednotka ji pouze odhaduje. U rezerv je znám přesně pouze účel, pro který se tvoří, částka i, ve kterém se budou čerpat, se pouze odhadují. - Náklady příštích Jedná se o výdaje běžného, které souvisí zcela nebo alespoň zčásti s hospodářskými operacemi příštích. K takovým účetním případům patří například předem placené nájemné (včetně finančního leasingu - ale ten bude z důvodu rozsáhlé problematiky vysvětlen v samostatné kapitole 7. 5), náklady na zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku do používání, náklady na dlouhodobou propagaci apod. Tyto náklady se zaúčtují na vrub účtu Náklady příštích, z něhož se převádějí do nákladů (na vrub účtů 5. účtové třídy) v těch ch, s nimiž věcně souvisí. Podmínkou účtování na účtu 381 je skutečnost, že tyto náklady bude možné později vztáhnout ke konkrétním nákladovým účtům 5. účtové třídy. Zúčtování (rozpouštění) nákladů příštích na příslušný účet nákladů musí být provedeno v účetním, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. 5

6 Schéma účtování: Dodavatelé Bankovní účty Náklady příštích 5xx- Náklady běžného běžné 200 výdaj náklad 100 příští 100 náklad 100 Faktura přijatá za reklamu na plakátech kin - částka Kč. Reklama bude na plakátech uvedena v od do Vlastnímu zaúčtování musí předcházet rozbor, kolik patří do nákladů roku 2011 a kolik do nákladů roku Reklama potrvá 12 měsíců, měsíčně lze tedy zaúčtovat do nákladů Kč. V roce 2011 bude reklama trvat 9 měsíců... do nákladů lze zaúčtovat Kč. V roce 2012 bude reklama trvat 3 měsíce... do nákladů lze zaúčtovat Kč. Účtování v roce 2011: 1. FAP za reklamu Kč 381 / Rozpouštění nákladů Kč 518 / 381 Lze účtovat také složeným zápisem: FAP za reklamu Kč Kč Kč 381 Pochopitelně náklady v běžném musí být v obou případech naprosto stejné. Účtování v roce 2012: Rozpouštění nákladů Kč 518 / Komplexní náklady příštích Komplexní náklady příštích nelze, na rozdíl od nákladů příštích (účtovaných na účtu 381), vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. Druhové položky komplexních nákladů příštích se nejprve zachytí na příslušných účtech 5. účtové třídy. Aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného, neboť výroba se týká příštích, dochází k jejich zúčtování ve prospěch účtu Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích (se souvztažným zápisem na vrub účtu Komplexní náklady příštích ). Zúčtování komplexních nákladů příštích se opět provede v účetním, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. Schéma účtování: 382 Komplexní náklady 555 Tvorba a zúčtování komplexních příštích nákladů příštích Běžné zúčtování komplexních nákladů příštích příslušný podíl komplexních nákladů běžného roku Příští příslušný podíl komplexních nákladů do tohoto 6

7 Na přípravu a záběh nové výroby byly v roce 2011 vynaloženy tyto náklady: osobní náklady Kč (z toho mzdy zaměstnanců Kč, pojistné z mezd Kč) spotřeba materiálu Kč, nakoupené služby Kč Účetní jednotka rozhodla, že tyto náklady bude časově rozlišovat po dobu 4 let. Do nákladů běžného roku se dostává vždy jedna čtvrtina z celkově vynaložených nákladů. V dalších třech letech se rozúčtuje zbylá část nákladů. Náklad na kalendářní rok / 4 = Kč Účtování v roce 2011: Náklady na přípravu a záběh nové výroby v roce 2011: Mzdy zaměstnanců Kč 521 / 331 Pojistné z mezd Kč 524 / 336 Spotřeba materiálu Kč 501 / 112 Nakoupené služby Kč 518 / 321 (211) Zúčtování komplexních nákladů příštích Kč 382 / 555 Podíl komplexních nákladů roku Kč 555 / 382 Účtování v dalších letech: Podíl komplexních nákladů roku Kč 555 / 382 (resp. 2013, 2014) - Výdaje příštích Účtuje se zde o nákladech, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdaj. Lze účtovat pouze částky, u nichž víme, že budou v budoucnosti vynaloženy (placeny) na příslušný účel a v určité výši (podle smlouvy apod.). Typickým příkladem je případ nájemného placeného pozadu. Schéma účtování: Bankovní účty Výdaje příštích Náklady běžného Běžné 100 náklad 100 Příští 100 výdaj 100 Účetní jednotka měla pronajaté nebytové prostory v prosinci Sjednané nájemné za prosinec činí Kč. Částka bude uhrazena v průběhu měsíce ledna Účtování v roce 2011: časové rozlišení za rok Kč 518 / 383 Účtování v roce 2012: v lednu 2012 zaplaceno nájemné za prosinec Kč 383 / 221 7

8 - Výnosy příštích Výnosy příštích jsou částky přijaté v běžném, které věcně patří do výnosů v dalších ch. Patří sem například předem přijaté nájemné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné apod. Schéma účtování: Výnosy běžného Výnosy příštích Bankovní účty běžné 100 výnos příjem 200 příští 100 výnos 100 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců ( září červen 2012), a to částku Kč (částka uhrazena v říjnu 2011 převodem na běžný účet). Propočet měsíčního nájemného Kč Pronájem v roce měsíce Kč Pronájem v roce měsíců Kč Účtování u pronajímatele: Přijaté nájemné (výpis) Kč 221 / 384 Poměrná část za rok Kč 384 / 602 Poměrná část za rok Kč 384 / Příjmy příštích Účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jedná se zejména o výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění apod. Schéma účtování: 6..- Výnosy běžného Příjmy příštích Bankovní účty Běžné 100 výnos 100 Příští 100 příjem 100 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců (od září 2011 do června 2012), a to částku Kč, která byla připsána na účet v lednu Účtování u pronajímatele: a) Účetní 2011 Poměrná část připadající na výnosy Kč 385 / 602 b) Účetní 2012 Přijaté nájemné (výpis) Kč 221 / Kč --- / Kč --- / 602 8

9 - Dohadné účty Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného, avšak není dosud přesně známa jejich velikost (u dohadných položek totiž chybí pro zaúčtování externí účetní doklad, takže částku pouze odhadujeme). Účet Dohadné účty aktivní Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní. Podnikateli Jiřímu Holečkovi vznikl v důsledku pojistné události nárok na náhradu škody, výše pojistné náhrady však nebyla do konce roku 2011 pojišťovnou potvrzena. Předpokládaná výše náhrady činí Kč. V roce 2012 pojišťovna přiznala a poukázala náhradu ve výši Kč. Účtování: 1. Dohadná pohledávka za pojišťovnou (zaúčt ) Kč (688) 2. V roce 2012 přiznaná náhrada od pojišťovny: a) předpis pojistné náhrady Kč b) zrušení zůstatku dohadné položky Kč 548 (588) Příjem poukázané náhrady od pojišťovny Kč Poznámka: Částka na účtě 548, resp. 588 (rozdíl mezi vyúčtovanou dohadnou položkou a skutečnou náhradou) je daňově uznatelná Dohadné položky pasivní Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, například: - nevyfakturované dodávky (např. za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), - nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní, - náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. Podnikatel Jan Melen (účtuje o zásobách způsobem B) v prosinci obdržel dodávku materiálu, na kterou do konce roku 2011 nedošla faktura. Podle ceny předchozích dodávek odhaduje závazek na Kč. Počátkem roku 2012 obdržel fakturu za tuto dodávku ve výši Kč (cena bez daně Kč, DPH 20 % = Kč). Varianta 1 podnikatel je plátcem DPH 1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu (datum zaúčt ) Kč V roce 2012 vyúčtování od dodavatele: a) cena bez daně Kč b) DPH 20 % Kč Rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou Kč Varianta 2 podnikatel není plátcem DPH 1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu (datum zaúčt ) Kč V roce 2012 vyúčtování od dodavatele: Kč Rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou Kč

10 Shrnutí: Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že časovému rozlišení podléhá: - u plátců DPH částka bez daně - u neplátců DPH částka včetně daně Tato zásada se týká veškerého časového rozlišení, tj. i účtů 381 až 385 a rezerv. Poznámka: V souvislosti s problematikou dohadných položek bývá často v praxi otázka, zda faktury, které dojdou po daného roku a vztahují se k němu, je nutné zaúčtovat pomocí dohadných položek, nebo zda je lze zaúčtovat pomocí účtu Dodavatelé. Tento problém lze vyřešit vnitřním předpisem účetní jednotky, ve kterém si sama rozhodne, do kterého data bude účtovat přijaté doklady do prosince, a od kterého data použije k jejich zachycení dohadné položky. V současné době bývá nejčastějším řešením, že dohadné položky se používají u dokladů došlých po termínu pro provedení účetní závěrky, případně u plátců DPH po termínu pro podání daňového přiznání za poslední zdaňovací (tj. za čtvrté čtvrtletí nebo prosinec). - Rezervy Rezervy jsou považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním m (např. rezerva na budoucí opravy dlouhodobého majetku apod.). Zároveň plní funkci časového rozlišení nákladů. Při tvorbě rezervy je znám jen jejich účel, zatímco hodnotová výše a, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje. Tvorba rezerv se účtuje do nákladů, a to podle skupin nákladů (účty 552, provozní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady). Výdaje na opravy majetku, na které byla vytvořena rezerva se účtují do nákladů na příslušné nákladové účty (například provedení opravy budovy na účet Opravy a udržování apod.). Čerpání, resp. rozpouštění rezerv - aby použití rezerv nezkreslovalo hospodářský výsledek, musí se zaúčtovat jako snížení těchto nákladů (ve prospěch účtů 552, 554, 574). Čerpání (tj. zrušení) rezervy je nutné zaúčtovat jako snížení nákladů v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy. Nejčastějším případem zrušení rezerv je situace, kdy byla provedena zamýšlená oprava, nebo byl majetek, na jehož opravu byla tvořena rezerva, prodán nebo jinak vyřazen z evidence. Zákon ale stanovuje i jiné okamžiky, kdy je zrušení rezerv povinné (například nezahájení oprav rok po předpokládaném termínu provedení oprav viz další text). Rezervy se člení na: 1. zákonné 2. ostatní ad 1) Zákonné rezervy Rezervy vytvářejí účetní jednotky na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. daňově uznatelný výdaj) Schéma účtování zákonných rezerv: Zákonné rezervy Tvorba zákonných rezerv tvorba rezerv čerpání rezerv Nejčastějším případem tvorby zákonných rezerv je rezerva na opravy hmotného majetku. 10

11 Účetní jednotka může tvořit rezervu na opravy hmotného majetku podle ZoR zejména za těchto podmínek: 1. pokud je vlastníkem příslušného hmotného majetku 2. rezerva je tvořena na opravu hmotného majetku, nikoli na technické zhodnocení či na pouhou údržbu hmotného majetku 3. rezervu lze tvořit pouze na majetek, jehož zákonem stanovená doba odpisování hmotného majetku je 5 a více let (tzn. nesmí se jednat o hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1) Rezervu nelze tvořit na tyto opravy hmotného majetku: 1. Na opravy majetku určeného k likvidaci 2. Na opravy důsledků škod a jiných nepředvídaných nebo jiných nahodilých událostí 3. Na každoročně pravidelně se opakující opravy. Výše rezervy na opravy hmotného majetku se zpravidla vypočítá jako podíl rozpočtovaných nákladů na opravy a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy (předpokládaný rok zahájení opravy nesmí být do počtu let započítán). Zákon také stanoví: a) minimální dobu tvorby rezervy (rezerva na opravy HM nesmí být tvořena pouze na jedno zdaňovací ) Podnikatel má ve vlastnictví nákladní automobil, v roce 2011 si naplánoval, že v roce 2012 bude provádět opravu auta za Kč. V tomto případě NELZE vytvořit zákonnou rezervu na opravu HM, neboť se jedná o rezervu vytvořenou na jedno zdaňovací. b) maximální dobu tvorby rezervy (ta je dána podle jednotlivých odpisových skupin - ve 2. skupině maximální doba 3 zdaňovací, ve 3. skupině 6, ve 4. skupině 8, v 5. a 6. skupině 10 ). Tvorba rezervy na opravu HM vychází z rozpočtu (provádí jej zpravidla specializovaná firma zabývající se těmito pracemi), ze kterého musí být zřejmé, co se bude opravovat a jaká je předpokládaná částka oprav. Na konci každého účetního se musí inventarizovat rezervy: - z hlediska odůvodněnosti, tj. zda stále trvá důvod pro provedení oprav - z hlediska jejich výše (např. při výraznějším nárůstu cen vstupů možnost zvýšit částku rezervy) Účetní jednotka měla v roce 2010 ve vlastnictví budovu používanou k podnikání jako skladové prostory. Předpokládá se, že v roce 2012 bude nutné provést opravu střechy, krytiny a krovů v hodnotě cca Kč. V roce 2012 byla skutečně oprava provedena a uhrazena, a to za Kč. Rezerva může být tvořena ve dvou zdaňovacích ch (2010, 2011), tzn. že roční tvorba rezervy bude činit Kč. V roce provedení opravy bude hodnota opravy zaúčtována do daňových nákladů s tím, že hodnotu vytvořené zákonné rezervy je nutné v roce provedení opravy zúčtovat jako snížení nákladů. Účtování: MD Dal Tvorba zákonné rezervy na opravu budovy v roce Kč Tvorba zákonné rezervy na opravu budovy v roce Kč Oprava střechy, krovů a krytiny v roce Kč Zúčtování (zrušení) zákonné rezervy v roce Kč

12 UPOZORNĚNÍ Účetní jednotky musí velmi pečlivě sledovat datum předpokládaného zahájení oprav, ke kterým se vytvářela rezerva. Pokud nebude oprava, na kterou je rezerva tvořena, zahájena nejpozději ve zdaňovacím, které následuje po zdaňovacím, ve kterém je předpokládáno zahájení opravy, na kterou je rezerva tvořena, je nutné celou vytvořenou rezervu rozpustit (jako snížení nákladů). Pokud bude oprava, na kterou je rezerva tvořena, zahájena nejpozději do konce zdaňovacího, které následuje po zdaňovacím, ve kterém bylo předpokládáno zahájení této opravy, je nutné rezervu rozpustit (snížit náklady) nejpozději do konce zdaňovacího následujícího po zdaňovacím faktického zahájení opravy (bez ohledu na to, zda v té době bude oprava dokončena či nikoliv). Samozřejmě nadále platí, že pokud bude oprava, na kterou byla rezerva tvořena, dokončena již ve zdaňovacím, ve kterém byla zahájena, je nutné i v tomto zdaňovacím celou rezervu rozpustit. Zahájení opravy je předpokládáno (v okamžiku rozhodnutí o tvorbě rezervy) v roce Pokud bude oprava zahájena v roce 2011, je nutné rezervu rozpustit (jako snížení nákladů) nejpozději do konce roku 2012, a to bez ohledu na to, zda bude oprava do dokončena či nikoliv (pokud však bude oprava dokončena v roce 2011, je nutné rozpustit celou rezervu již v roce 2011). Pokud bude oprava zahájena v roce 2012, je nutné rezervu rozpustit (jako snížení nákladů) nejpozději do konce roku 2013, a to bez ohledu na to, zda bude oprava do dokončena či nikoliv (pokud však bude oprava dokončena v roce 2012, je nutné rozpustit celou rezervu již v roce 2012). Poznámka: Od je u nově vytvořených rezerv nutno splnit ještě podmínku, aby vzniklý náklad byl daňově uznatelný peněžní prostředky ve výši vytvořené rezervy musí být převedeny na samostatný účet a mohou se čerpat právě jen na účely, na které byla rezerva vytvořena. ad 2) Ostatní rezervy Jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem účetní jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu základu daně z příjmů, jedná se například o rezervu na splatnou daň z příjmů, rezervu na záruční opravy, rezervu na opravy dlouhodobého majetku, který nesplňuje podmínky zákona o rezervách (např. majetek v první odpisové skupině). Poznámka: Rezervu na daň z příjmů tvoří účetní jednotky, u nichž okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti.v následujícím účetním se rezerva rozpustí a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost na účet 341 Daň z příjmů. Rok 2011 Kč MD Dal 1. Tvorba rezervy na daň z příjmů splatnou za rok 2011 ke konci rozvahového dne Rok 2012 Počáteční zůstatek na zaplacených zálohách na daň z příjmů K datu sestavení daňového přiznání za rok 2011 (např. k ) zaúčtování vypočtené daně Rozpuštění vytvořené rezervy Úhrada doplatku splatné daně k

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov

Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Vnitřní organizační směrnice č.3/2015 o účetnictví obce Koclířov Přijatá radou obce dne 2.3.2015 Dle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., ČÚS, vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů Úvod:

Více

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům.

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i. Pokyn ředitele č. 6 / 2007 Směrnice o účetnictví Platí od: 1. 7. 2007 Určeno všem zaměstnancům. Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i., je samostatnou účetní jednotkou.

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana

Č. okruhu Název okruhu Téma Pramen Strana 1 Kalendář, obsah Obsah č. 6/2013 c.k. 18 Okruh Téma Strana 1 Kalendář, obsah 2 Daň z příjmů - společné Obsah 18 Kalendář povinností v červnu 2013 19-20 Rezervy na opravu hmotného majetku z účetního a

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2011 Inventarizace Novela zákona o účetnictví 1 Inventarizační rozdíly 3 Dlouhodobý hmotný

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ. Olomouc UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Alena Opletalová ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Olomouc 2006 Oponenti: Ing. Zdeněk Puchinger Soňa Hanáková Studijní text vznikl jako výstup řešení RP 2006 č. 260

Více

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU

4.1 CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4 DLOUHODOBÝ MAJETEK 4.1 Charakteristika a členění dlouhodobého majetku 4.2 Oceňování dlouhodobého majetku 4.3 Způsoby pořízení dlouhodobého majetku 4.4 Technické

Více

Zásady vedení účetnictví

Zásady vedení účetnictví Ústav fyziky atmosféry AVČR, v.v.i. Boční II 1401, 141 31 Praha 4 Zásady vedení účetnictví Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Obsahem tohoto interního předpisu ředitele je stanovení zásad vedení účetnictví v účetnictví

Více

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací

Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Základní pojmy účetnictví neziskových organizací Dagmar Štěpánová Obsah 1. Obecné vztahy spolků a účetnictví.............. 3 2. Vyhláška 504.......................... 4 3. České účetní standardy.....................

Více

Komparace účetnictví a daňové evidence

Komparace účetnictví a daňové evidence JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: 6208 B Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Komparace

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra obchodu a cestovního ruchu Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání Účetnictví bytových družstev

Více

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36

2.4. Zákon o rezervách 33. 2.7. Zákon o DPH 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. NEJČASTĚJŠÍ CHYBY ZJIŠTĚNÉ PŘI KONTROLÁCH ÚČETNICTVÍ A DANÍ ZA ROK 2008 1 1.1. Třída 0 Dlouhodobý hmotný majetek 1 1.2. Třída 1 Zásoby 8 1.3. Třída 2 Krátkodobý

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro podnikatele č. 001 Účty a zásady účtování na účtech číslo název 001 Účty a zásady účtování na účtech 002 Otevírání a uzavírání účetních knih 003 Odložená daň 004 Rezervy 005 Opravné položky 006 Kursové rozdíly 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci

Více

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ

11-12/1. 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 MINISTERSTVO FINANCÍ 31. 12. 2003 Ročník XXXVII Cena 80 Kč ISSN-0322-9653 11-12/1 MINISTERSTVO FINANCÍ 48. České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Více

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36

OBSAH. Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Účetní závěrka roku 2008. - Účtová třída 4. 2. Výkazy 36 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Účetní závěrka roku 2008 - Účtová třída 0 - Účtová třída 1 - Účtová třída 2 - Účtová třída 3 - Účtová třída 4 1 1 10 14 16 29 2. Výkazy 36 Vydavatel: PROFEX

Více

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek

Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Český účetní standard pro podnikatele č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále

Více

Inventarizace majetku a závazků

Inventarizace majetku a závazků VZOROVÉ INTERNÍ SMĚRNICE PRO SOKOLSKÉ ŽUPY A JEDNOTY Samostatná příloha časopisu SOKOL Následující vzorové interní směrnice mohou sokolské župy a tělocvičné jednoty využít ke zpracování vlastních směrnic.

Více

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ

REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Hospodářská politika REZERVY, ÚČETNÍ A DAŇOVÉ POJETÍ Provision, accounting and tax conception Bakalářská práce Vedoucí práce: Ing. Eva HÝBLOVÁ,

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková

Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY. Andrea Hamšíková Rozbor nákladů a výdajů spojených s užíváním a provozem automobilu ve společnosti XY Andrea Hamšíková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Bakalářské práce je zaměřena na rozbor nákladů a výdajů spojených

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010

JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 JIHOČESKÝ KRAJ METODICKÝ POKYN NÁZEV: PŘÍKLADY ÚČTOVÁNÍ PRO OBECNÍ A KRAJSKÉ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE OD 1. 1. 2010 ČÍSLO: MP/84/OEKO ZMĚNA.: PLATNOST OD: 01.01. 2010 ÚČINNOST OD: 01.01. 2010 ROZSAH PŮSOBNOSTI:

Více

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B

1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B 1. Podstata a význam účetnictví, účetní zásady, účtová osnova, účtový rozvrh, základní členění účtů. Účtování zboží způsobem A a B Podstata a význam účetnictví Předmětem účetnictví je zaznamenávat v účetní

Více

3/2 Zdravotní a sociální pojištění

3/2 Zdravotní a sociální pojištění LEXIKON ÚČETNÍCH SOUVZTAŽNOSTÍ OD A DO Z Zdravotní a sociální pojištění str. 1 AKTUÁLNÍ INFORMACE ZÍSKÁVAJÍ ČTENÁŘI V PŘEDSTIHU 3/2 Zdravotní a sociální pojištění Zákonem č. 362/2009 Sb., došlo v souvislosti

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Účtujeme v POHODĚ POHODA EKONOMICKÝ SYSTÉM ÚČTUJEME V POHODĚ Ekonomický systém POHODA Účtujeme v POHODĚ 2012 STORMWARE s.r.o. Praktické příklady účtování v ekonomickém systému POHODA pro Windows. Všechna

Více

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol.

ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ. J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. ÚČETNÍ SOUVZTAŽNOSTI PODNIKATELSKÝCH SUBJEKTŮ J. KRAJČOVÁ, M. PALOCHOVÁ, Y. PŠENKOVÁ a kol. Vzor citace: KRAJČOVÁ, J., PALOCHOVÁ, M., PŠENKOVÁ, Y. a kol. Účetní souvztažnosti podnikatelských subjektů.

Více

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ UZÁVĚRKA V ÚČETNÍ JEDNOTCE

Více