ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ"

Transkript

1 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup účtování) Uzavření účetních knih ZoÚ 17 Otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih Splatná daň z příjmů ZDP 24 (daňově uznatelné náklady) 25 (daňově neuznatelné náklady) 34 (odčitatelné položky od základu daně) 35 (slevy na dani) Odložená daň z příjmů Vyhláška 59 Metoda odložené daně ČÚS č. 003 Odložená daň Účetní práce za celé účetní vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního uzavřít účetní knihy. Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap: 1. Přípravné práce a) inventarizace b) zaúčtování účetních operací na konci účetního 2. Účetní uzávěrka a) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b) výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti c) uzavření všech účtů, tj. zúčtování zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet Účet zisků a ztrát, zúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet Konečný účet rozvažný ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ K získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do hospodářského výsledku promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu, jehož se věcně a časově týkají c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady K tomuto účelu se provádí účtování účetních operací na konci účetního, tzv. uzávěrkových operací. Patří k nim zejména: 1

2 - Závěrečné operace u zásob Účetní operace na konci roku (společné pro způsob A i způsob B): proúčtování zásob na cestě, tzn. účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce roku nedošly proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, ale dosud nemá faktury (účtování pomocí dohadných položek) porovnání výsledků inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B) u manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků a v závislosti na tom pak inventurní rozdíl zaúčtovat posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek či odpisu U způsobu B se musí ještě zaúčtovat úprava zásob na skladě, a to buď odúčtování počátečního stavu zásob a zaúčtování konečného stavu zásob podle skladové evidence, nebo pouhým vyjádřením změny stavu zásob. - Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy se zásadně účtují do, s nímž věcně i časově souvisí, nikoliv do, kdy došlo k platbě. Důsledkem této zásady je potřeba náklady a výnosy časově rozlišovat. Přehled položek časového rozlišení: náklady příštích komplexní náklady příštích výdaje příštích výnosy příštích příjmy příštích Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, proto se musí u účtů zkontrolovat (podle analytické evidence), zda souhlasí jednotlivé tituly časového rozlišení se skutečností. - Dohadné položky Dohadné položky jsou existující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní). U dohadných položek je znám účel, kterého se pohledávka nebo závazek týká, je známo, do kterého patří, ale není známa přesná částka pohledávky či závazku (není externí účetní doklad). - Rezervy Účtování rezerv je nutno věnovat také zvýšenou pozornost. Princip tvorby a čerpání rezerv musí být řešen vnitropodnikovou směrnicí. U zákonných rezerv je třeba přesně vycházet ze zákona o rezervách. (jde zejména o rezervy na opravy hmotného majetku). Zůstatek rezerv je třeba při inventarizaci zkontrolovat, zda souhlasí se skutečností k a jakoukoli změnu řádně zdůvodnit. Je vhodné například zkontrolovat, zda nemusí být provedeno zúčtování čerpání rezervy, neboť například nebyla zahájena oprava v daném termínu (příp. nebyla vyčerpána opravou celá rezerva), nebo již neexistuje majetek, na který byla tvořena rezerva apod. Dále je vhodné ověřit, zda nedošlo k přecenění u položek, na které byla tvořena rezerva (například společnost v roce 2009 zahájila tvorbu rezervy na opravu dlouhodobého majetku, rozpočet předpokládá, že na opravu bude vynaloženo Kč a oprava má být zahájena v roce V roce 2012 bylo zjištěno, že na zamýšlené práce bude dle současné cenové situace potřeba vynaložit Kč). P.S. Účtování časového rozlišení nákladů a výnosů (včetně dohadných položek a rezerv) bylo podrobně vysvětleno v kapitole 7. 4 Časové rozlišování nákladů a výnosů. 2

3 - Kurzové rozdíly Je třeba se zaměřit na kurzové rozdíly, které je nutné účtovat na základě kurzu ČNB platného k poslednímu dni účetního. Jedná se o kurzové rozdíly jak u finančních účtů (valutové pokladny, devizových účtů), tak u pohledávek a závazků. Všechny kurzové rozdíly se účtují výsledkově, tzn. na účty 563 a Opravné položky Opravné položky se vytvářejí k majetkovým účtům v případě, že jsou splněny dvě následující podmínky: 1. skutečná hodnota sledovaného majetku je nižší než účetní hodnota 2. snížení tohoto majetku není trvalého charakteru Opravné položky lze tvořit k dlouhodobému majetku, k zásobám, k pohledávkám. Při tvorbě opravných položek u jakéhokoliv druhu majetku je nutné dodržovat zejména následující zásady: opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí nelze současně vytvářet rezervu i opravnou položku - Odpis pohledávek Daňově účinný odpis pohledávek upravuje ZDP ( 24/2/y). Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad. 3

4 ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V průběhu účetního dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné účetní, musí se do tohoto účetního zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (časově a věcně) souvisí. Časový nesoulad mezi m, kdy došlo k výdajům (k úbytku majetku nebo přírůstku závazků) a m, se kterým tato změna majetku a závazků souvisí (vznikl náklad), se řeší pomocí časového rozlišení nákladů. Podobně je tomu s příjmy a výnosy. Tím se zajišťuje, aby v nákladech a výnosech byly při roční uzávěrce jen náklady a výnosy, které s příslušným účetním m časově a věcně souvisí. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního, tzn. pokud se účetní případ vztahuje i k následujícím nebo předchozím účetním m. Časové rozlišení může však být používáno i pro zajištění věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů v průběhu roku, aby měsíční účetní závěrky měly přesnější vypovídací schopnost. Účty časového rozlišení jsou rozvahové, aktivní nebo pasivní. V účtové osnově pro podnikatele jsou zařazeny do 3. účtové třídy - Zúčtovací vztahy. UPOZORNĚNÍ! Dopustíte-li se chyby v této oblasti, tak porušíte: a) Účetní předpisy (ZoÚ 3, odst. 1, ČÚS č. 017, 019) Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním, v němž zjistily uvedené skutečnosti. Účetní jednotka měla pronajaty nebytové prostory od prosince Platbu provede až v lednu 2012, přesto musí zaúčtovat nájem za prosinec ještě do nákladů roku 2011, neboť věcně a časově souvisí s rokem Avšak typickým příkladem, kdy není možno uvedenou zásadu dodržet, je dobropis, který se vztahuje k faktuře, která byla zaúčtována v předchozím. b) Zákon o dani z příjmů ( 23, odst. 1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy (výnosy) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím. Finanční úřad při kontrole zjišťuje, zda byl správně stanovený základ daně (mimo jiné zda náklady a výnosy byly zaúčtovány v, kterého se věcně týkají) a následně správně vypočtená daňová povinnost. V případě nesrovnalostí vyměří dodatečnou daň z příjmu a penále. Například účetní jednotka zaúčtovala do nákladů reklamu, která se týká příštího roku. Tato položka by v případě zaúčtování do běžného roku neoprávněně snížila základ daně a následovaly by příslušné sankce. Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí věnovat problematice časového rozlišení nákladů a výnosů mimořádnou pozornost. Upozornění Časové rozlišení není nutno používat v případech (ČÚS č. 19, bod 6.4.) a) Kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku. Za nevýznamné částky se považuje např. předplatné novin a časopisů, nákup časových jízdenek na městskou hromadnou dopravu, nákup kalendářů, diářů na příští rok. 4

5 b) Jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy Za pravidelně opakující se výdaje, popř. příjmy se považují pravidelně se opakující částky jak z hlediska jejich výše, tak z hlediska času, např. placené pojistné, které se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost auditorů, daňových poradců ověřujících hospodářský výsledek a základ daně za předcházející zdaňovací. Výše uvedené výjimky může účetní jednotka využívat, ale také nemusí. To znamená, pokud je účetní jednotka zvyklá přiřadit každý náklad či výnos ke správnému zdaňovacímu resp. účetnímu, může tímto způsobem pokračovat i nadále, aniž by stávající účetní a daňové normy porušila. Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitopodnikovou směrnicí a nesmí jej každoročně měnit. Ke změnám může dojít jen zcela výjimečně a je třeba je řádně zdůvodnit. Z hlediska účtové osnovy lze časové rozlišení nákladů a výnosů členit na časové rozlišení: a) v užším pojetí, které se uskutečňuje na těchto účtech: Náklady příštích Komplexní náklady příštích Výdaje příštích Výnosy příštích Příjmy příštích Na těchto účtech se evidují účetní případy, u nichž jsou známy tři faktory: - účel vynaložené částky - přesná částka -, k němuž se částka vztahuje Uvedené tři podmínky musí být splněny současně. b) v širším pojetí, které zahrnuje: - dohadné položky aktivní (účet 388) a dohadné položky pasivní (účet 389) - rezervy (účtová skupina 45) Používají se tehdy, pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí. U dohadných položek není přesně známa jejich částka a účetní jednotka ji pouze odhaduje. U rezerv je znám přesně pouze účel, pro který se tvoří, částka i, ve kterém se budou čerpat, se pouze odhadují. - Náklady příštích Jedná se o výdaje běžného, které souvisí zcela nebo alespoň zčásti s hospodářskými operacemi příštích. K takovým účetním případům patří například předem placené nájemné (včetně finančního leasingu - ale ten bude z důvodu rozsáhlé problematiky vysvětlen v samostatné kapitole 7. 5), náklady na zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku do používání, náklady na dlouhodobou propagaci apod. Tyto náklady se zaúčtují na vrub účtu Náklady příštích, z něhož se převádějí do nákladů (na vrub účtů 5. účtové třídy) v těch ch, s nimiž věcně souvisí. Podmínkou účtování na účtu 381 je skutečnost, že tyto náklady bude možné později vztáhnout ke konkrétním nákladovým účtům 5. účtové třídy. Zúčtování (rozpouštění) nákladů příštích na příslušný účet nákladů musí být provedeno v účetním, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. 5

6 Schéma účtování: Dodavatelé Bankovní účty Náklady příštích 5xx- Náklady běžného běžné 200 výdaj náklad 100 příští 100 náklad 100 Faktura přijatá za reklamu na plakátech kin - částka Kč. Reklama bude na plakátech uvedena v od do Vlastnímu zaúčtování musí předcházet rozbor, kolik patří do nákladů roku 2011 a kolik do nákladů roku Reklama potrvá 12 měsíců, měsíčně lze tedy zaúčtovat do nákladů Kč. V roce 2011 bude reklama trvat 9 měsíců... do nákladů lze zaúčtovat Kč. V roce 2012 bude reklama trvat 3 měsíce... do nákladů lze zaúčtovat Kč. Účtování v roce 2011: 1. FAP za reklamu Kč 381 / Rozpouštění nákladů Kč 518 / 381 Lze účtovat také složeným zápisem: FAP za reklamu Kč Kč Kč 381 Pochopitelně náklady v běžném musí být v obou případech naprosto stejné. Účtování v roce 2012: Rozpouštění nákladů Kč 518 / Komplexní náklady příštích Komplexní náklady příštích nelze, na rozdíl od nákladů příštích (účtovaných na účtu 381), vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. Druhové položky komplexních nákladů příštích se nejprve zachytí na příslušných účtech 5. účtové třídy. Aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného, neboť výroba se týká příštích, dochází k jejich zúčtování ve prospěch účtu Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích (se souvztažným zápisem na vrub účtu Komplexní náklady příštích ). Zúčtování komplexních nákladů příštích se opět provede v účetním, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. Schéma účtování: 382 Komplexní náklady 555 Tvorba a zúčtování komplexních příštích nákladů příštích Běžné zúčtování komplexních nákladů příštích příslušný podíl komplexních nákladů běžného roku Příští příslušný podíl komplexních nákladů do tohoto 6

7 Na přípravu a záběh nové výroby byly v roce 2011 vynaloženy tyto náklady: osobní náklady Kč (z toho mzdy zaměstnanců Kč, pojistné z mezd Kč) spotřeba materiálu Kč, nakoupené služby Kč Účetní jednotka rozhodla, že tyto náklady bude časově rozlišovat po dobu 4 let. Do nákladů běžného roku se dostává vždy jedna čtvrtina z celkově vynaložených nákladů. V dalších třech letech se rozúčtuje zbylá část nákladů. Náklad na kalendářní rok / 4 = Kč Účtování v roce 2011: Náklady na přípravu a záběh nové výroby v roce 2011: Mzdy zaměstnanců Kč 521 / 331 Pojistné z mezd Kč 524 / 336 Spotřeba materiálu Kč 501 / 112 Nakoupené služby Kč 518 / 321 (211) Zúčtování komplexních nákladů příštích Kč 382 / 555 Podíl komplexních nákladů roku Kč 555 / 382 Účtování v dalších letech: Podíl komplexních nákladů roku Kč 555 / 382 (resp. 2013, 2014) - Výdaje příštích Účtuje se zde o nákladech, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdaj. Lze účtovat pouze částky, u nichž víme, že budou v budoucnosti vynaloženy (placeny) na příslušný účel a v určité výši (podle smlouvy apod.). Typickým příkladem je případ nájemného placeného pozadu. Schéma účtování: Bankovní účty Výdaje příštích Náklady běžného Běžné 100 náklad 100 Příští 100 výdaj 100 Účetní jednotka měla pronajaté nebytové prostory v prosinci Sjednané nájemné za prosinec činí Kč. Částka bude uhrazena v průběhu měsíce ledna Účtování v roce 2011: časové rozlišení za rok Kč 518 / 383 Účtování v roce 2012: v lednu 2012 zaplaceno nájemné za prosinec Kč 383 / 221 7

8 - Výnosy příštích Výnosy příštích jsou částky přijaté v běžném, které věcně patří do výnosů v dalších ch. Patří sem například předem přijaté nájemné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné apod. Schéma účtování: Výnosy běžného Výnosy příštích Bankovní účty běžné 100 výnos příjem 200 příští 100 výnos 100 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců ( září červen 2012), a to částku Kč (částka uhrazena v říjnu 2011 převodem na běžný účet). Propočet měsíčního nájemného Kč Pronájem v roce měsíce Kč Pronájem v roce měsíců Kč Účtování u pronajímatele: Přijaté nájemné (výpis) Kč 221 / 384 Poměrná část za rok Kč 384 / 602 Poměrná část za rok Kč 384 / Příjmy příštích Účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jedná se zejména o výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění apod. Schéma účtování: 6..- Výnosy běžného Příjmy příštích Bankovní účty Běžné 100 výnos 100 Příští 100 příjem 100 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců (od září 2011 do června 2012), a to částku Kč, která byla připsána na účet v lednu Účtování u pronajímatele: a) Účetní 2011 Poměrná část připadající na výnosy Kč 385 / 602 b) Účetní 2012 Přijaté nájemné (výpis) Kč 221 / Kč --- / Kč --- / 602 8

9 - Dohadné účty Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného, avšak není dosud přesně známa jejich velikost (u dohadných položek totiž chybí pro zaúčtování externí účetní doklad, takže částku pouze odhadujeme). Účet Dohadné účty aktivní Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní. Podnikateli Jiřímu Holečkovi vznikl v důsledku pojistné události nárok na náhradu škody, výše pojistné náhrady však nebyla do konce roku 2011 pojišťovnou potvrzena. Předpokládaná výše náhrady činí Kč. V roce 2012 pojišťovna přiznala a poukázala náhradu ve výši Kč. Účtování: 1. Dohadná pohledávka za pojišťovnou (zaúčt ) Kč (688) 2. V roce 2012 přiznaná náhrada od pojišťovny: a) předpis pojistné náhrady Kč b) zrušení zůstatku dohadné položky Kč 548 (588) Příjem poukázané náhrady od pojišťovny Kč Poznámka: Částka na účtě 548, resp. 588 (rozdíl mezi vyúčtovanou dohadnou položkou a skutečnou náhradou) je daňově uznatelná Dohadné položky pasivní Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, například: - nevyfakturované dodávky (např. za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), - nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní, - náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. Podnikatel Jan Melen (účtuje o zásobách způsobem B) v prosinci obdržel dodávku materiálu, na kterou do konce roku 2011 nedošla faktura. Podle ceny předchozích dodávek odhaduje závazek na Kč. Počátkem roku 2012 obdržel fakturu za tuto dodávku ve výši Kč (cena bez daně Kč, DPH 20 % = Kč). Varianta 1 podnikatel je plátcem DPH 1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu (datum zaúčt ) Kč V roce 2012 vyúčtování od dodavatele: a) cena bez daně Kč b) DPH 20 % Kč Rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou Kč Varianta 2 podnikatel není plátcem DPH 1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu (datum zaúčt ) Kč V roce 2012 vyúčtování od dodavatele: Kč Rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou Kč

10 Shrnutí: Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že časovému rozlišení podléhá: - u plátců DPH částka bez daně - u neplátců DPH částka včetně daně Tato zásada se týká veškerého časového rozlišení, tj. i účtů 381 až 385 a rezerv. Poznámka: V souvislosti s problematikou dohadných položek bývá často v praxi otázka, zda faktury, které dojdou po daného roku a vztahují se k němu, je nutné zaúčtovat pomocí dohadných položek, nebo zda je lze zaúčtovat pomocí účtu Dodavatelé. Tento problém lze vyřešit vnitřním předpisem účetní jednotky, ve kterém si sama rozhodne, do kterého data bude účtovat přijaté doklady do prosince, a od kterého data použije k jejich zachycení dohadné položky. V současné době bývá nejčastějším řešením, že dohadné položky se používají u dokladů došlých po termínu pro provedení účetní závěrky, případně u plátců DPH po termínu pro podání daňového přiznání za poslední zdaňovací (tj. za čtvrté čtvrtletí nebo prosinec). - Rezervy Rezervy jsou považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním m (např. rezerva na budoucí opravy dlouhodobého majetku apod.). Zároveň plní funkci časového rozlišení nákladů. Při tvorbě rezervy je znám jen jejich účel, zatímco hodnotová výše a, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje. Tvorba rezerv se účtuje do nákladů, a to podle skupin nákladů (účty 552, provozní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady). Výdaje na opravy majetku, na které byla vytvořena rezerva se účtují do nákladů na příslušné nákladové účty (například provedení opravy budovy na účet Opravy a udržování apod.). Čerpání, resp. rozpouštění rezerv - aby použití rezerv nezkreslovalo hospodářský výsledek, musí se zaúčtovat jako snížení těchto nákladů (ve prospěch účtů 552, 554, 574). Čerpání (tj. zrušení) rezervy je nutné zaúčtovat jako snížení nákladů v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy. Nejčastějším případem zrušení rezerv je situace, kdy byla provedena zamýšlená oprava, nebo byl majetek, na jehož opravu byla tvořena rezerva, prodán nebo jinak vyřazen z evidence. Zákon ale stanovuje i jiné okamžiky, kdy je zrušení rezerv povinné (například nezahájení oprav rok po předpokládaném termínu provedení oprav viz další text). Rezervy se člení na: 1. zákonné 2. ostatní ad 1) Zákonné rezervy Rezervy vytvářejí účetní jednotky na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. daňově uznatelný výdaj) Schéma účtování zákonných rezerv: Zákonné rezervy Tvorba zákonných rezerv tvorba rezerv čerpání rezerv Nejčastějším případem tvorby zákonných rezerv je rezerva na opravy hmotného majetku. 10

11 Účetní jednotka může tvořit rezervu na opravy hmotného majetku podle ZoR zejména za těchto podmínek: 1. pokud je vlastníkem příslušného hmotného majetku 2. rezerva je tvořena na opravu hmotného majetku, nikoli na technické zhodnocení či na pouhou údržbu hmotného majetku 3. rezervu lze tvořit pouze na majetek, jehož zákonem stanovená doba odpisování hmotného majetku je 5 a více let (tzn. nesmí se jednat o hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1) Rezervu nelze tvořit na tyto opravy hmotného majetku: 1. Na opravy majetku určeného k likvidaci 2. Na opravy důsledků škod a jiných nepředvídaných nebo jiných nahodilých událostí 3. Na každoročně pravidelně se opakující opravy. Výše rezervy na opravy hmotného majetku se zpravidla vypočítá jako podíl rozpočtovaných nákladů na opravy a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy (předpokládaný rok zahájení opravy nesmí být do počtu let započítán). Zákon také stanoví: a) minimální dobu tvorby rezervy (rezerva na opravy HM nesmí být tvořena pouze na jedno zdaňovací ) Podnikatel má ve vlastnictví nákladní automobil, v roce 2011 si naplánoval, že v roce 2012 bude provádět opravu auta za Kč. V tomto případě NELZE vytvořit zákonnou rezervu na opravu HM, neboť se jedná o rezervu vytvořenou na jedno zdaňovací. b) maximální dobu tvorby rezervy (ta je dána podle jednotlivých odpisových skupin - ve 2. skupině maximální doba 3 zdaňovací, ve 3. skupině 6, ve 4. skupině 8, v 5. a 6. skupině 10 ). Tvorba rezervy na opravu HM vychází z rozpočtu (provádí jej zpravidla specializovaná firma zabývající se těmito pracemi), ze kterého musí být zřejmé, co se bude opravovat a jaká je předpokládaná částka oprav. Na konci každého účetního se musí inventarizovat rezervy: - z hlediska odůvodněnosti, tj. zda stále trvá důvod pro provedení oprav - z hlediska jejich výše (např. při výraznějším nárůstu cen vstupů možnost zvýšit částku rezervy) Účetní jednotka měla v roce 2010 ve vlastnictví budovu používanou k podnikání jako skladové prostory. Předpokládá se, že v roce 2012 bude nutné provést opravu střechy, krytiny a krovů v hodnotě cca Kč. V roce 2012 byla skutečně oprava provedena a uhrazena, a to za Kč. Rezerva může být tvořena ve dvou zdaňovacích ch (2010, 2011), tzn. že roční tvorba rezervy bude činit Kč. V roce provedení opravy bude hodnota opravy zaúčtována do daňových nákladů s tím, že hodnotu vytvořené zákonné rezervy je nutné v roce provedení opravy zúčtovat jako snížení nákladů. Účtování: MD Dal Tvorba zákonné rezervy na opravu budovy v roce Kč Tvorba zákonné rezervy na opravu budovy v roce Kč Oprava střechy, krovů a krytiny v roce Kč Zúčtování (zrušení) zákonné rezervy v roce Kč

12 UPOZORNĚNÍ Účetní jednotky musí velmi pečlivě sledovat datum předpokládaného zahájení oprav, ke kterým se vytvářela rezerva. Pokud nebude oprava, na kterou je rezerva tvořena, zahájena nejpozději ve zdaňovacím, které následuje po zdaňovacím, ve kterém je předpokládáno zahájení opravy, na kterou je rezerva tvořena, je nutné celou vytvořenou rezervu rozpustit (jako snížení nákladů). Pokud bude oprava, na kterou je rezerva tvořena, zahájena nejpozději do konce zdaňovacího, které následuje po zdaňovacím, ve kterém bylo předpokládáno zahájení této opravy, je nutné rezervu rozpustit (snížit náklady) nejpozději do konce zdaňovacího následujícího po zdaňovacím faktického zahájení opravy (bez ohledu na to, zda v té době bude oprava dokončena či nikoliv). Samozřejmě nadále platí, že pokud bude oprava, na kterou byla rezerva tvořena, dokončena již ve zdaňovacím, ve kterém byla zahájena, je nutné i v tomto zdaňovacím celou rezervu rozpustit. Zahájení opravy je předpokládáno (v okamžiku rozhodnutí o tvorbě rezervy) v roce Pokud bude oprava zahájena v roce 2011, je nutné rezervu rozpustit (jako snížení nákladů) nejpozději do konce roku 2012, a to bez ohledu na to, zda bude oprava do dokončena či nikoliv (pokud však bude oprava dokončena v roce 2011, je nutné rozpustit celou rezervu již v roce 2011). Pokud bude oprava zahájena v roce 2012, je nutné rezervu rozpustit (jako snížení nákladů) nejpozději do konce roku 2013, a to bez ohledu na to, zda bude oprava do dokončena či nikoliv (pokud však bude oprava dokončena v roce 2012, je nutné rozpustit celou rezervu již v roce 2012). Poznámka: Od je u nově vytvořených rezerv nutno splnit ještě podmínku, aby vzniklý náklad byl daňově uznatelný peněžní prostředky ve výši vytvořené rezervy musí být převedeny na samostatný účet a mohou se čerpat právě jen na účely, na které byla rezerva vytvořena. ad 2) Ostatní rezervy Jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem účetní jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu základu daně z příjmů, jedná se například o rezervu na splatnou daň z příjmů, rezervu na záruční opravy, rezervu na opravy dlouhodobého majetku, který nesplňuje podmínky zákona o rezervách (např. majetek v první odpisové skupině). Poznámka: Rezervu na daň z příjmů tvoří účetní jednotky, u nichž okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti.v následujícím účetním se rezerva rozpustí a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost na účet 341 Daň z příjmů. Rok 2011 Kč MD Dal 1. Tvorba rezervy na daň z příjmů splatnou za rok 2011 ke konci rozvahového dne Rok 2012 Počáteční zůstatek na zaplacených zálohách na daň z příjmů K datu sestavení daňového přiznání za rok 2011 (např. k ) zaúčtování vypočtené daně Rozpuštění vytvořené rezervy Úhrada doplatku splatné daně k

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

14.2 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ

14.2 ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 A VÝNOSŮ V UŽŠÍM POJETÍ Pro časové rozlišení v užším pojetí je charakteristické, že účetní jednotce jsou známé tři parametry: účel (na co byl

Více

V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005

V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005 V Praze 10.května 2005 sekr. 5410/2005 Směrnice kvestorky č. 6/2005 Zásady pro časové rozlišení nákladů a výnosů S platností od 16.5.2005 vydávám tuto směrnici. Ing.Tamara Čuříková kvestorka AMU 1 Účelem

Více

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA

Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Příklad č. 5 UZÁVĚRKA Počet bodů 20 b. Dosaženo Společnost LABE, s.r.o., (plátce DPH), se zabývá nákupem a prodejem zboží a dále pořádá rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a daní. Poznámka: Účetní

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky.

Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. 1. Účetní uzávěrka a závěrka Cíl kapitoly Studenti se seznámí s činnostmi souvisejícími s účetní uzávěrkou a sestavováním účetních výkazů v rámci účetní závěrky. Účetní uzávěrka Otázky: 1. Charakterizujte

Více

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1

Obsah. Obsah. Předmluva 1 KAPITOLA 1 Obsah Předmluva 1 KAPITOLA 1 Úvod 2 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Plný rozsah účetnictví 3 Zjednodušený rozsah účetnictví 4 Schéma

Více

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA

Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Příklad č. 4 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Počet bodů 26 b. Dosaženo Úkol č. 1: Inventarizace majetku a závazků (5,5 bodů) Na základě výsledků inventarizace vybraných účtů má účetní jednotka k dispozici níže uvedené

Více

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ

NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ NÁKLADY, VÝNOSY, TVORBA VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ A ZÁVĚR ÚČETNÍHO OBDOBÍ TŘÍDA 5 - NÁKLADY Charakteristika: jsou měřítkem spotřeby/opotřebení majetku ú.j. a práce zaměstnanců. Vhodný systém evidence zajišťuje

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13

I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 KAPITOLA 1 I. díl Úvod 12 Podstata a význam účetnictví 12 Organizace účetnictví 13 Předmět účetnictví 13 Jednoduché účetnictví 14 Rozsah vedení účetnictví 14 Schéma účetních soustav 15 KAPITOLA 2 Účetnízáznamy

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard č. 301 Účty a zásady účtování na účtech Strana 464 52 České účetní standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 503/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen České účetní standardy pro zdravotní pojiš ovny ) 1. Cíl Cílem

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů 10. přednáška Náklady -

a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů 10. přednáška Náklady - 10. přednáška a) Časové rozlišení nákladů a výnosů b) Zjišťování a rozdělení zisku a) Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady - - v peněžních jednotkách vyjádřený objem prostředků vynaložených na dosažené

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih

15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih 15. ÚČETNÍ UZÁVĚRKA A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ Účetní uzávěrka je uzavření účetních knih pozor! Na rozdíl od toho, účetní závěrka je sestavení výkazů (výsledovka, rozvaha) účetní uzávěrka má několik částí:

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 4/2017 OBCE DRAHELČICE SMĚRNICE PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. I. úvodní ustanovení. 1. Předmět úpravy

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 4/2017 OBCE DRAHELČICE SMĚRNICE PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ. I. úvodní ustanovení. 1. Předmět úpravy INTERNÍ SMĚRNICE Č. 4/2017 OBCE DRAHELČICE SMĚRNICE PRO ČASOVÉ ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ Obec Drahelčice Na Návsi 25, 252 19 Drahelčice IČ: 233 300 I. Oddíl - úvodní ustanovení 1. Předmět úpravy 2. Legislativní

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM

MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM MATURITNÍ OTÁZKY Z ÚČETNICTVÍ OD 2011/12 EKONOMICKÉ LYCEUM 1. Právní úprava účetnictví Předmět a význam účetnictví Základní právní normy Zákon o účetnictví České účetní standardy - funkce Směrná účtová

Více

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ N A V PŘI ÚČETNÍ UZÁVĚRCE

ČASOVÉ ROZLIŠENÍ N A V PŘI ÚČETNÍ UZÁVĚRCE ČASOVÉ ROZLIŠENÍ N A V PŘI ÚČETNÍ UZÁVĚRCE Název školy Obchodní akademie, Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Uherské Hradiště Název DUMu Časové rozlišení N a V při účetní

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku.

Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Časové rozlišení nákladů a výnosů Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v současné úpravě účetnictví chápán jako výsledek hospodářské činnosti

Více

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ÚČETNICTVÍ DAŇOVÉ ODPISY ODPISY NEHMOTNÉHO MAJETKU ÚČTOVÁNÍ VE TŘÍDÁCH 1 6 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Daňové odpisy Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 30 Doba odpisování činí minimálně: odpisová skupina

Více

PŘ kapitola č. 04_2 Zpracování účetnictví

PŘ kapitola č. 04_2 Zpracování účetnictví PŘ kapitola č. 04_2 Zpracování účetnictví Název účetní jednotky: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. (dále ÚJČ) Zákon o účetnictví ukládá účetním jednotkám vést účetnictví úplně, průkazným způsobem a

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická oblast Pohledávky a závazky DUM č. 32_Ch33_2_20

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín

Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, Hodonín Integrovaná střední škola, Hodonín, Lipová alej 21, 695 03 Hodonín Registrační číslo Označení DUM Ročník Tematická oblast a předmět CZ.1.07/1.5.00/34.0412 VY_32_INOVACE_Úč24.18 Druhý a třetí Účtové třídy

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/Základy účetnictví Přednáška 7 a 8 a 9 Cestovní náklady

Více

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK

OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK POLOŽEK OBSAH KAPITOLY ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Ing. Lukáš Kučera změny rozvahových položek účet, druhy a funkce změny rozvahových stavů na účtech obraty, zůstatky a uzavírání účtů podvojný zápis syntetická a analytická

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

Přehled přednášek a cvičení

Přehled přednášek a cvičení 1. Význam účetnictví, předmět účetnictví Právní úprava účetnictví Účetní doklady Přehled přednášek a cvičení 2. Rozvaha majetek, zdroje krytí (aktiva, pasiva) Typické změny rozvahových stavů Inventarizace

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb174-02.pdf, a 500/2015, viz vyhláška 500-2015.pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč

SLP Czech, s.r.o. k Statutární formuláře českých finančních výkazů v tis. Kč Příloha č. 17: Rozvaha účetní jednotky: Aktiva ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU Běžné Minulé účetní období úč. období 2005 Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA CELKEM 515 569-190 742 324 827 532 019 A. POHLEDÁVKY

Více

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf

***) nutné porovnat a upravit podle vyhlášky 500/2002, viz FIA-literatura sb pdf, a 500/2016, viz vyhláška pdf , který vychází z předpisu: Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele, Ministerstvo financí podle 4 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění dalších předpisů,

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

České účetní standardy

České účetní standardy č. 701 Účty a zásady účtování na účtech Standard upravuje Bod 3. Účtový rozvrh Bod 4. Syntetické účty a analytické účty Bod 5. Podrozvahové účty Bod 6. Účetní zápisy Bod 7. Vnitroorganizační účetnictví

Více

Účtování nákupu materiálu

Účtování nákupu materiálu Účtování nákupu materiálu MD / D 1. Faktura za materiál 2. Výdajový pokladní doklad (za přepravné) 3. Příjemka za převzatý materiál 4. Výdejka 111 / 321 111 / 211 112 / 111 501 / 112 Účtování nákupu materiálu

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty

Povinné členění účtové osnovy Účtová třída 0-Dlouhodobý majetek. Příloha C. Stanovené syntetické účty Příloha C Směrná účtová osnova a účtový rozvrh (na úrovni syntetických účtů) pro užití v podmínkách VŠFS (V prvním sloupci jsou třídy a skupiny účtů směrné účtové osnovy dané vyhláškou č.500/ 2002 Sb.

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)

2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9 PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW) 2. 9. 1 Charakteristika přehledu o peněžních tocích Přehled o peněžních tocích (cash flow) doplňuje rozvahu a výkaz zisku a ztráty o další rozměr, kterým se

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A

MATURITNÍ TÉMATA Z ÚČETNICTVÍ. Třída 4. A MATURITNÍ TÉMATA Z EKONOMIKY Třída 4. A 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky 7. Pojišťovnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1

Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 Zkouškový test z předmětu Finanční účetnictví 1 var. Aa Úloha 1 - Zásoby 1. Na sklad převzato zboží pořizovací ceně 62 000,- 132 131 2. Faktura od zahraničního dodavatele za pom. materiál 10 000 USD (aktuální

Více

Příloha k účetní závěrce,

Příloha k účetní závěrce, Příloha k účetní závěrce, sestavená podle 39 vyhlášky č.500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Obecné údaje

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Směrnice časového rozlišení

Směrnice časového rozlišení SMĚRNICE č. 11 Směrnice časového rozlišení 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Obec: Suchohrdly Adresa: Suchohrdly, Těšetická 114, 669 02 Znojmo IČO: 67024645 Směrnici zpracovala: Bajerová Anna Směrnici schválila:

Více

Účtová osnova pro podnikatele 2016

Účtová osnova pro podnikatele 2016 Účtová osnova pro podnikatele 2016 U účtů, které mohou být v několika řádcích výkazů, je tučně a podtženě označen řádek ve standardní definici. Účty 091, 092, 095, 096 a 391 nejsou ve standardní definici

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42)

(Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) - 1/12-2. Výdaje Účtování o výdajích (Revize 17.03.2005, K1V11.13-42) 2.1. Nákup zboží a materiálu (par.7) Tímto příkazem lze zaúčtovat platby za nákup zboží a nebo materiálu pokud požadujete, aby je program

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Směrnice pro časové rozlišování K 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění

Směrnice pro časové rozlišování K 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění Obec Salačova Lhota Směrnice č.4 Směrnice pro časové rozlišování K 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění Pro účetní případy od roku 2010, použití od zahájení účtování účetních případů roku 2010.

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek

Třetí přednáška z UCPO. TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Třetí přednáška z UCPO TÉMA: Účtová třída 2: Majetek Definice V účtové třídě 2 se účtuje o takovém majetku, jehož zdrojem krytí jsou jiné zdroje než technické rezervy. S takovým majetkem může pojišťovna

Více

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování

Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Předmět: ÚČETNICTVÍ Téma: Pokladna, ceniny, peníze na cestě - opakování Zpracováno v programu Microsoft Excel Ing. Jana Prokopcová POKLADNA, CENINY, PENÍZE NA CESTĚ 1. ÚČTOVÁNÍ Účetní jednotka, účetní

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Rezervy, pohledávky a opravné položky. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Rezervy, pohledávky a opravné položky Obsah : 13.1 Rezervy na opravy hmotného majetku. 13.2 Daňový odpis pohledávek. 13.3 Tvorba opravných

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky.

Doklady a zúčtovací vztahy_testové otázky. Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více