ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚČETNÍ UZÁVĚRKA ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ"

Transkript

1 ÚČETNÍ UZÁVĚRKA Právní úprava: Inventarizace ZoÚ 29, 30 (zásady pro provádění inventarizací) ČÚS č. 007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob (obsahové vymezení, postup účtování) Uzavření účetních knih ZoÚ 17 Otevírání a uzavírání účetních knih ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih Splatná daň z příjmů ZDP 24 (daňově uznatelné náklady) 25 (daňově neuznatelné náklady) 34 (odčitatelné položky od základu daně) 35 (slevy na dani) Odložená daň z příjmů Vyhláška 59 Metoda odložené daně ČÚS č. 003 Odložená daň Účetní práce za celé účetní vrcholí v každé účetní jednotce sestavením účetní závěrky. Před sestavením účetní závěrky je třeba k poslednímu dni účetního uzavřít účetní knihy. Postup prací při uzavírání účetních knih lze rozdělit do dvou etap: 1. Přípravné práce a) inventarizace b) zaúčtování účetních operací na konci účetního 2. Účetní uzávěrka a) zjištění hospodářského výsledku před zdaněním b) výpočet základu daně z příjmů a zaúčtování daňové povinnosti c) uzavření všech účtů, tj. zúčtování zůstatků všech nákladových a výnosových účtů na účet Účet zisků a ztrát, zúčtování zůstatků všech rozvahových účtů na účet Konečný účet rozvažný ZAÚČTOVÁNÍ ÚČETNÍCH OPERACÍ NA KONCI ÚČETNÍHO OBDOBÍ K získání věrného zobrazení hospodářské a finanční situace účetní jednotky je třeba: a) do hospodářského výsledku promítnout dlouhodobě i krátkodobě existující rizika a možné ztráty ještě před jejich vznikem b) náklady, výdaje, výnosy a příjmy přiřadit k tomu, jehož se věcně a časově týkají c) zaúčtovat účetní případy, které sice již nastaly, ale ještě k nim nejsou doklady K tomuto účelu se provádí účtování účetních operací na konci účetního, tzv. uzávěrkových operací. Patří k nim zejména: 1

2 - Závěrečné operace u zásob Účetní operace na konci roku (společné pro způsob A i způsob B): proúčtování zásob na cestě, tzn. účetní jednotka má faktury, avšak zásoby do konce roku nedošly proúčtování nevyfakturovaných dodávek u nakupovaných zásob v případech, kdy účetní jednotka převzala zásoby, ale dosud nemá faktury (účtování pomocí dohadných položek) porovnání výsledků inventury zásob s účetním stavem (způsob A) nebo s operativní evidencí (způsob B) u manka jeho porovnání s vnitropodnikovou směrnicí normy přirozených úbytků a v závislosti na tom pak inventurní rozdíl zaúčtovat posouzení účetní hodnoty zásob na skladě v porovnání s jejich skutečnou hodnotou a rozhodnutí o případné tvorbě opravných položek či odpisu U způsobu B se musí ještě zaúčtovat úprava zásob na skladě, a to buď odúčtování počátečního stavu zásob a zaúčtování konečného stavu zásob podle skladové evidence, nebo pouhým vyjádřením změny stavu zásob. - Časové rozlišení nákladů a výnosů Náklady a výnosy se zásadně účtují do, s nímž věcně i časově souvisí, nikoliv do, kdy došlo k platbě. Důsledkem této zásady je potřeba náklady a výnosy časově rozlišovat. Přehled položek časového rozlišení: náklady příštích komplexní náklady příštích výdaje příštích výnosy příštích příjmy příštích Účty časového rozlišení podléhají dokladové inventarizaci, proto se musí u účtů zkontrolovat (podle analytické evidence), zda souhlasí jednotlivé tituly časového rozlišení se skutečností. - Dohadné položky Dohadné položky jsou existující, avšak dosud nepotvrzené pohledávky (dohadné položky aktivní) nebo závazky (dohadné položky pasivní). U dohadných položek je znám účel, kterého se pohledávka nebo závazek týká, je známo, do kterého patří, ale není známa přesná částka pohledávky či závazku (není externí účetní doklad). - Rezervy Účtování rezerv je nutno věnovat také zvýšenou pozornost. Princip tvorby a čerpání rezerv musí být řešen vnitropodnikovou směrnicí. U zákonných rezerv je třeba přesně vycházet ze zákona o rezervách. (jde zejména o rezervy na opravy hmotného majetku). Zůstatek rezerv je třeba při inventarizaci zkontrolovat, zda souhlasí se skutečností k a jakoukoli změnu řádně zdůvodnit. Je vhodné například zkontrolovat, zda nemusí být provedeno zúčtování čerpání rezervy, neboť například nebyla zahájena oprava v daném termínu (příp. nebyla vyčerpána opravou celá rezerva), nebo již neexistuje majetek, na který byla tvořena rezerva apod. Dále je vhodné ověřit, zda nedošlo k přecenění u položek, na které byla tvořena rezerva (například společnost v roce 2009 zahájila tvorbu rezervy na opravu dlouhodobého majetku, rozpočet předpokládá, že na opravu bude vynaloženo Kč a oprava má být zahájena v roce V roce 2012 bylo zjištěno, že na zamýšlené práce bude dle současné cenové situace potřeba vynaložit Kč). P.S. Účtování časového rozlišení nákladů a výnosů (včetně dohadných položek a rezerv) bylo podrobně vysvětleno v kapitole 7. 4 Časové rozlišování nákladů a výnosů. 2

3 - Kurzové rozdíly Je třeba se zaměřit na kurzové rozdíly, které je nutné účtovat na základě kurzu ČNB platného k poslednímu dni účetního. Jedná se o kurzové rozdíly jak u finančních účtů (valutové pokladny, devizových účtů), tak u pohledávek a závazků. Všechny kurzové rozdíly se účtují výsledkově, tzn. na účty 563 a Opravné položky Opravné položky se vytvářejí k majetkovým účtům v případě, že jsou splněny dvě následující podmínky: 1. skutečná hodnota sledovaného majetku je nižší než účetní hodnota 2. snížení tohoto majetku není trvalého charakteru Opravné položky lze tvořit k dlouhodobému majetku, k zásobám, k pohledávkám. Při tvorbě opravných položek u jakéhokoliv druhu majetku je nutné dodržovat zejména následující zásady: opravné položky nesmějí mít aktivní zůstatek tvořit opravnou položku na zvýšení hodnoty majetku se nesmí nelze současně vytvářet rezervu i opravnou položku - Odpis pohledávek Daňově účinný odpis pohledávek upravuje ZDP ( 24/2/y). Pohledávky odepsané do nákladů na základě ustanovení tohoto zákona představují daňově uznatelný náklad. 3

4 ČASOVÉ ROZLIŠOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V průběhu účetního dochází často k časovému nesouladu mezi vznikem výdajů a nákladů i příjmů a výnosů. Abychom zjistili správný hospodářský výsledek za příslušné účetní, musí se do tohoto účetního zaúčtovat všechny náklady a výnosy, které s ním hospodářsky (časově a věcně) souvisí. Časový nesoulad mezi m, kdy došlo k výdajům (k úbytku majetku nebo přírůstku závazků) a m, se kterým tato změna majetku a závazků souvisí (vznikl náklad), se řeší pomocí časového rozlišení nákladů. Podobně je tomu s příjmy a výnosy. Tím se zajišťuje, aby v nákladech a výnosech byly při roční uzávěrce jen náklady a výnosy, které s příslušným účetním m časově a věcně souvisí. Povinnost časového rozlišení vzniká, pokud se účetní případ týká více než jednoho účetního, tzn. pokud se účetní případ vztahuje i k následujícím nebo předchozím účetním m. Časové rozlišení může však být používáno i pro zajištění věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů v průběhu roku, aby měsíční účetní závěrky měly přesnější vypovídací schopnost. Účty časového rozlišení jsou rozvahové, aktivní nebo pasivní. V účtové osnově pro podnikatele jsou zařazeny do 3. účtové třídy - Zúčtovací vztahy. UPOZORNĚNÍ! Dopustíte-li se chyby v této oblasti, tak porušíte: a) Účetní předpisy (ZoÚ 3, odst. 1, ČÚS č. 017, 019) Účetní jednotky účtují o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním, v němž zjistily uvedené skutečnosti. Účetní jednotka měla pronajaty nebytové prostory od prosince Platbu provede až v lednu 2012, přesto musí zaúčtovat nájem za prosinec ještě do nákladů roku 2011, neboť věcně a časově souvisí s rokem Avšak typickým příkladem, kdy není možno uvedenou zásadu dodržet, je dobropis, který se vztahuje k faktuře, která byla zaúčtována v předchozím. b) Zákon o dani z příjmů ( 23, odst. 1) Základem daně je rozdíl, o který příjmy (výnosy) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím. Finanční úřad při kontrole zjišťuje, zda byl správně stanovený základ daně (mimo jiné zda náklady a výnosy byly zaúčtovány v, kterého se věcně týkají) a následně správně vypočtená daňová povinnost. V případě nesrovnalostí vyměří dodatečnou daň z příjmu a penále. Například účetní jednotka zaúčtovala do nákladů reklamu, která se týká příštího roku. Tato položka by v případě zaúčtování do běžného roku neoprávněně snížila základ daně a následovaly by příslušné sankce. Z výše uvedeného vyplývá, že je žádoucí věnovat problematice časového rozlišení nákladů a výnosů mimořádnou pozornost. Upozornění Časové rozlišení není nutno používat v případech (ČÚS č. 19, bod 6.4.) a) Kdy se jedná o nevýznamné částky, kdy jejich ponecháním v nákladech či výnosech bez časového rozlišení není dotčen účel časového rozlišení a účetní jednotka tím prokazatelně nesleduje záměrné upravování hospodářského výsledku. Za nevýznamné částky se považuje např. předplatné novin a časopisů, nákup časových jízdenek na městskou hromadnou dopravu, nákup kalendářů, diářů na příští rok. 4

5 b) Jde-li o pravidelně se opakující výdaje, popř. příjmy Za pravidelně opakující se výdaje, popř. příjmy se považují pravidelně se opakující částky jak z hlediska jejich výše, tak z hlediska času, např. placené pojistné, které se nekryje s kalendářním rokem, úhrada za činnost auditorů, daňových poradců ověřujících hospodářský výsledek a základ daně za předcházející zdaňovací. Výše uvedené výjimky může účetní jednotka využívat, ale také nemusí. To znamená, pokud je účetní jednotka zvyklá přiřadit každý náklad či výnos ke správnému zdaňovacímu resp. účetnímu, může tímto způsobem pokračovat i nadále, aniž by stávající účetní a daňové normy porušila. Postup při časovém rozlišení účetní jednotka upraví vnitopodnikovou směrnicí a nesmí jej každoročně měnit. Ke změnám může dojít jen zcela výjimečně a je třeba je řádně zdůvodnit. Z hlediska účtové osnovy lze časové rozlišení nákladů a výnosů členit na časové rozlišení: a) v užším pojetí, které se uskutečňuje na těchto účtech: Náklady příštích Komplexní náklady příštích Výdaje příštích Výnosy příštích Příjmy příštích Na těchto účtech se evidují účetní případy, u nichž jsou známy tři faktory: - účel vynaložené částky - přesná částka -, k němuž se částka vztahuje Uvedené tři podmínky musí být splněny současně. b) v širším pojetí, které zahrnuje: - dohadné položky aktivní (účet 388) a dohadné položky pasivní (účet 389) - rezervy (účtová skupina 45) Používají se tehdy, pokud není známa některá z podmínek časového rozlišení v užším pojetí. U dohadných položek není přesně známa jejich částka a účetní jednotka ji pouze odhaduje. U rezerv je znám přesně pouze účel, pro který se tvoří, částka i, ve kterém se budou čerpat, se pouze odhadují. - Náklady příštích Jedná se o výdaje běžného, které souvisí zcela nebo alespoň zčásti s hospodářskými operacemi příštích. K takovým účetním případům patří například předem placené nájemné (včetně finančního leasingu - ale ten bude z důvodu rozsáhlé problematiky vysvětlen v samostatné kapitole 7. 5), náklady na zařazení většího rozsahu drobného hmotného majetku do používání, náklady na dlouhodobou propagaci apod. Tyto náklady se zaúčtují na vrub účtu Náklady příštích, z něhož se převádějí do nákladů (na vrub účtů 5. účtové třídy) v těch ch, s nimiž věcně souvisí. Podmínkou účtování na účtu 381 je skutečnost, že tyto náklady bude možné později vztáhnout ke konkrétním nákladovým účtům 5. účtové třídy. Zúčtování (rozpouštění) nákladů příštích na příslušný účet nákladů musí být provedeno v účetním, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. 5

6 Schéma účtování: Dodavatelé Bankovní účty Náklady příštích 5xx- Náklady běžného běžné 200 výdaj náklad 100 příští 100 náklad 100 Faktura přijatá za reklamu na plakátech kin - částka Kč. Reklama bude na plakátech uvedena v od do Vlastnímu zaúčtování musí předcházet rozbor, kolik patří do nákladů roku 2011 a kolik do nákladů roku Reklama potrvá 12 měsíců, měsíčně lze tedy zaúčtovat do nákladů Kč. V roce 2011 bude reklama trvat 9 měsíců... do nákladů lze zaúčtovat Kč. V roce 2012 bude reklama trvat 3 měsíce... do nákladů lze zaúčtovat Kč. Účtování v roce 2011: 1. FAP za reklamu Kč 381 / Rozpouštění nákladů Kč 518 / 381 Lze účtovat také složeným zápisem: FAP za reklamu Kč Kč Kč 381 Pochopitelně náklady v běžném musí být v obou případech naprosto stejné. Účtování v roce 2012: Rozpouštění nákladů Kč 518 / Komplexní náklady příštích Komplexní náklady příštích nelze, na rozdíl od nákladů příštích (účtovaných na účtu 381), vztáhnout k jedinému nákladovému účtu 5. účtové třídy. Musí být proto sledovány ve vztahu k účelu jejich vynaložení. Jako komplexní náklady příštích bývají účtovány např. náklady na přípravu a záběh nové výroby, časově rozlišované náklady na technický rozvoj apod. Druhové položky komplexních nákladů příštích se nejprve zachytí na příslušných účtech 5. účtové třídy. Aby neovlivnily hospodářský výsledek běžného, neboť výroba se týká příštích, dochází k jejich zúčtování ve prospěch účtu Tvorba a zúčtování komplexních nákladů příštích (se souvztažným zápisem na vrub účtu Komplexní náklady příštích ). Zúčtování komplexních nákladů příštích se opět provede v účetním, s nímž časové rozlišení nákladů věcně souvisí. Schéma účtování: 382 Komplexní náklady 555 Tvorba a zúčtování komplexních příštích nákladů příštích Běžné zúčtování komplexních nákladů příštích příslušný podíl komplexních nákladů běžného roku Příští příslušný podíl komplexních nákladů do tohoto 6

7 Na přípravu a záběh nové výroby byly v roce 2011 vynaloženy tyto náklady: osobní náklady Kč (z toho mzdy zaměstnanců Kč, pojistné z mezd Kč) spotřeba materiálu Kč, nakoupené služby Kč Účetní jednotka rozhodla, že tyto náklady bude časově rozlišovat po dobu 4 let. Do nákladů běžného roku se dostává vždy jedna čtvrtina z celkově vynaložených nákladů. V dalších třech letech se rozúčtuje zbylá část nákladů. Náklad na kalendářní rok / 4 = Kč Účtování v roce 2011: Náklady na přípravu a záběh nové výroby v roce 2011: Mzdy zaměstnanců Kč 521 / 331 Pojistné z mezd Kč 524 / 336 Spotřeba materiálu Kč 501 / 112 Nakoupené služby Kč 518 / 321 (211) Zúčtování komplexních nákladů příštích Kč 382 / 555 Podíl komplexních nákladů roku Kč 555 / 382 Účtování v dalších letech: Podíl komplexních nákladů roku Kč 555 / 382 (resp. 2013, 2014) - Výdaje příštích Účtuje se zde o nákladech, které již vznikly, ale dosud se neuskutečnil výdaj. Lze účtovat pouze částky, u nichž víme, že budou v budoucnosti vynaloženy (placeny) na příslušný účel a v určité výši (podle smlouvy apod.). Typickým příkladem je případ nájemného placeného pozadu. Schéma účtování: Bankovní účty Výdaje příštích Náklady běžného Běžné 100 náklad 100 Příští 100 výdaj 100 Účetní jednotka měla pronajaté nebytové prostory v prosinci Sjednané nájemné za prosinec činí Kč. Částka bude uhrazena v průběhu měsíce ledna Účtování v roce 2011: časové rozlišení za rok Kč 518 / 383 Účtování v roce 2012: v lednu 2012 zaplaceno nájemné za prosinec Kč 383 / 221 7

8 - Výnosy příštích Výnosy příštích jsou částky přijaté v běžném, které věcně patří do výnosů v dalších ch. Patří sem například předem přijaté nájemné, částky předem přijatých paušálů na zajištění servisních služeb, přijaté předplatné apod. Schéma účtování: Výnosy běžného Výnosy příštích Bankovní účty běžné 100 výnos příjem 200 příští 100 výnos 100 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců ( září červen 2012), a to částku Kč (částka uhrazena v říjnu 2011 převodem na běžný účet). Propočet měsíčního nájemného Kč Pronájem v roce měsíce Kč Pronájem v roce měsíců Kč Účtování u pronajímatele: Přijaté nájemné (výpis) Kč 221 / 384 Poměrná část za rok Kč 384 / 602 Poměrná část za rok Kč 384 / Příjmy příštích Účtuje se zde o částkách, které nebyly ke dni uzavírání účetních knih přijaty, ale věcně a časově souvisí s výnosy běžného účetního a nejsou zúčtovány přímo na účtech pohledávek. Jedná se zejména o výnosové provize, provedené a odebrané dosud nevyúčtované práce a služby, pojišťovnou přiznané, ale dosud neuhrazené pojistné plnění apod. Schéma účtování: 6..- Výnosy běžného Příjmy příštích Bankovní účty Běžné 100 výnos 100 Příští 100 příjem 100 Pronajímatel přijal nájemné dle hospodářské smlouvy na 10 měsíců (od září 2011 do června 2012), a to částku Kč, která byla připsána na účet v lednu Účtování u pronajímatele: a) Účetní 2011 Poměrná část připadající na výnosy Kč 385 / 602 b) Účetní 2012 Přijaté nájemné (výpis) Kč 221 / Kč --- / Kč --- / 602 8

9 - Dohadné účty Dohadné položky představují pohledávky a závazky, které sice věcně patří do běžného, avšak není dosud přesně známa jejich velikost (u dohadných položek totiž chybí pro zaúčtování externí účetní doklad, takže částku pouze odhadujeme). Účet Dohadné účty aktivní Účtují se zde dohadné položky aktivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklé pohledávky, přičemž výnos z těchto položek přísluší do daného účetního. Jde např. o pohledávku za pojišťovnou v důsledku pojistných událostí v případech, kdy nebyla ještě poskytnuta pojistná náhrada a pojišťovna nepotvrdila do data uzavírání účetních knih konečnou výši náhrady. Patří sem i výnosové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za běžné účetní. Podnikateli Jiřímu Holečkovi vznikl v důsledku pojistné události nárok na náhradu škody, výše pojistné náhrady však nebyla do konce roku 2011 pojišťovnou potvrzena. Předpokládaná výše náhrady činí Kč. V roce 2012 pojišťovna přiznala a poukázala náhradu ve výši Kč. Účtování: 1. Dohadná pohledávka za pojišťovnou (zaúčt ) Kč (688) 2. V roce 2012 přiznaná náhrada od pojišťovny: a) předpis pojistné náhrady Kč b) zrušení zůstatku dohadné položky Kč 548 (588) Příjem poukázané náhrady od pojišťovny Kč Poznámka: Částka na účtě 548, resp. 588 (rozdíl mezi vyúčtovanou dohadnou položkou a skutečnou náhradou) je daňově uznatelná Dohadné položky pasivní Účtují se zde dohadné položky pasivní, které nelze vyúčtovat jako obvyklý dluh, například: - nevyfakturované dodávky (např. za materiál, zboží, elektrickou energii, plyn), - nákladové úroky, které nebyly zahrnuty do bankovního vyúčtování za dané účetní, - náhrada za nevybranou dovolenou, pokud bude proplacena v příštím roce. Podnikatel Jan Melen (účtuje o zásobách způsobem B) v prosinci obdržel dodávku materiálu, na kterou do konce roku 2011 nedošla faktura. Podle ceny předchozích dodávek odhaduje závazek na Kč. Počátkem roku 2012 obdržel fakturu za tuto dodávku ve výši Kč (cena bez daně Kč, DPH 20 % = Kč). Varianta 1 podnikatel je plátcem DPH 1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu (datum zaúčt ) Kč V roce 2012 vyúčtování od dodavatele: a) cena bez daně Kč b) DPH 20 % Kč Rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou Kč Varianta 2 podnikatel není plátcem DPH 1. Nevyfakturovaná dodávka materiálu (datum zaúčt ) Kč V roce 2012 vyúčtování od dodavatele: Kč Rozdíl mezi odhadnutou a vyfakturovanou částkou Kč

10 Shrnutí: Z výše uvedeného příkladu vyplývá, že časovému rozlišení podléhá: - u plátců DPH částka bez daně - u neplátců DPH částka včetně daně Tato zásada se týká veškerého časového rozlišení, tj. i účtů 381 až 385 a rezerv. Poznámka: V souvislosti s problematikou dohadných položek bývá často v praxi otázka, zda faktury, které dojdou po daného roku a vztahují se k němu, je nutné zaúčtovat pomocí dohadných položek, nebo zda je lze zaúčtovat pomocí účtu Dodavatelé. Tento problém lze vyřešit vnitřním předpisem účetní jednotky, ve kterém si sama rozhodne, do kterého data bude účtovat přijaté doklady do prosince, a od kterého data použije k jejich zachycení dohadné položky. V současné době bývá nejčastějším řešením, že dohadné položky se používají u dokladů došlých po termínu pro provedení účetní závěrky, případně u plátců DPH po termínu pro podání daňového přiznání za poslední zdaňovací (tj. za čtvrté čtvrtletí nebo prosinec). - Rezervy Rezervy jsou považovány za cizí zdroj a vyjadřují dluhy účetní jednotky vůči budoucím účetním m (např. rezerva na budoucí opravy dlouhodobého majetku apod.). Zároveň plní funkci časového rozlišení nákladů. Při tvorbě rezervy je znám jen jejich účel, zatímco hodnotová výše a, jehož se rezerva týká, se pouze odhaduje. Tvorba rezerv se účtuje do nákladů, a to podle skupin nákladů (účty 552, provozní náklady, finanční náklady, mimořádné náklady). Výdaje na opravy majetku, na které byla vytvořena rezerva se účtují do nákladů na příslušné nákladové účty (například provedení opravy budovy na účet Opravy a udržování apod.). Čerpání, resp. rozpouštění rezerv - aby použití rezerv nezkreslovalo hospodářský výsledek, musí se zaúčtovat jako snížení těchto nákladů (ve prospěch účtů 552, 554, 574). Čerpání (tj. zrušení) rezervy je nutné zaúčtovat jako snížení nákladů v roce, kdy pominou důvody pro tvorbu rezervy. Nejčastějším případem zrušení rezerv je situace, kdy byla provedena zamýšlená oprava, nebo byl majetek, na jehož opravu byla tvořena rezerva, prodán nebo jinak vyřazen z evidence. Zákon ale stanovuje i jiné okamžiky, kdy je zrušení rezerv povinné (například nezahájení oprav rok po předpokládaném termínu provedení oprav viz další text). Rezervy se člení na: 1. zákonné 2. ostatní ad 1) Zákonné rezervy Rezervy vytvářejí účetní jednotky na rizika, ztráty, předpokládané výdaje v případech stanovených Zákonem o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, které tvorbu rezervy považují za výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů (tj. daňově uznatelný výdaj) Schéma účtování zákonných rezerv: Zákonné rezervy Tvorba zákonných rezerv tvorba rezerv čerpání rezerv Nejčastějším případem tvorby zákonných rezerv je rezerva na opravy hmotného majetku. 10

11 Účetní jednotka může tvořit rezervu na opravy hmotného majetku podle ZoR zejména za těchto podmínek: 1. pokud je vlastníkem příslušného hmotného majetku 2. rezerva je tvořena na opravu hmotného majetku, nikoli na technické zhodnocení či na pouhou údržbu hmotného majetku 3. rezervu lze tvořit pouze na majetek, jehož zákonem stanovená doba odpisování hmotného majetku je 5 a více let (tzn. nesmí se jednat o hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1) Rezervu nelze tvořit na tyto opravy hmotného majetku: 1. Na opravy majetku určeného k likvidaci 2. Na opravy důsledků škod a jiných nepředvídaných nebo jiných nahodilých událostí 3. Na každoročně pravidelně se opakující opravy. Výše rezervy na opravy hmotného majetku se zpravidla vypočítá jako podíl rozpočtovaných nákladů na opravy a počtu let, které uplynou od zahájení tvorby rezervy do předpokládaného termínu zahájení opravy (předpokládaný rok zahájení opravy nesmí být do počtu let započítán). Zákon také stanoví: a) minimální dobu tvorby rezervy (rezerva na opravy HM nesmí být tvořena pouze na jedno zdaňovací ) Podnikatel má ve vlastnictví nákladní automobil, v roce 2011 si naplánoval, že v roce 2012 bude provádět opravu auta za Kč. V tomto případě NELZE vytvořit zákonnou rezervu na opravu HM, neboť se jedná o rezervu vytvořenou na jedno zdaňovací. b) maximální dobu tvorby rezervy (ta je dána podle jednotlivých odpisových skupin - ve 2. skupině maximální doba 3 zdaňovací, ve 3. skupině 6, ve 4. skupině 8, v 5. a 6. skupině 10 ). Tvorba rezervy na opravu HM vychází z rozpočtu (provádí jej zpravidla specializovaná firma zabývající se těmito pracemi), ze kterého musí být zřejmé, co se bude opravovat a jaká je předpokládaná částka oprav. Na konci každého účetního se musí inventarizovat rezervy: - z hlediska odůvodněnosti, tj. zda stále trvá důvod pro provedení oprav - z hlediska jejich výše (např. při výraznějším nárůstu cen vstupů možnost zvýšit částku rezervy) Účetní jednotka měla v roce 2010 ve vlastnictví budovu používanou k podnikání jako skladové prostory. Předpokládá se, že v roce 2012 bude nutné provést opravu střechy, krytiny a krovů v hodnotě cca Kč. V roce 2012 byla skutečně oprava provedena a uhrazena, a to za Kč. Rezerva může být tvořena ve dvou zdaňovacích ch (2010, 2011), tzn. že roční tvorba rezervy bude činit Kč. V roce provedení opravy bude hodnota opravy zaúčtována do daňových nákladů s tím, že hodnotu vytvořené zákonné rezervy je nutné v roce provedení opravy zúčtovat jako snížení nákladů. Účtování: MD Dal Tvorba zákonné rezervy na opravu budovy v roce Kč Tvorba zákonné rezervy na opravu budovy v roce Kč Oprava střechy, krovů a krytiny v roce Kč Zúčtování (zrušení) zákonné rezervy v roce Kč

12 UPOZORNĚNÍ Účetní jednotky musí velmi pečlivě sledovat datum předpokládaného zahájení oprav, ke kterým se vytvářela rezerva. Pokud nebude oprava, na kterou je rezerva tvořena, zahájena nejpozději ve zdaňovacím, které následuje po zdaňovacím, ve kterém je předpokládáno zahájení opravy, na kterou je rezerva tvořena, je nutné celou vytvořenou rezervu rozpustit (jako snížení nákladů). Pokud bude oprava, na kterou je rezerva tvořena, zahájena nejpozději do konce zdaňovacího, které následuje po zdaňovacím, ve kterém bylo předpokládáno zahájení této opravy, je nutné rezervu rozpustit (snížit náklady) nejpozději do konce zdaňovacího následujícího po zdaňovacím faktického zahájení opravy (bez ohledu na to, zda v té době bude oprava dokončena či nikoliv). Samozřejmě nadále platí, že pokud bude oprava, na kterou byla rezerva tvořena, dokončena již ve zdaňovacím, ve kterém byla zahájena, je nutné i v tomto zdaňovacím celou rezervu rozpustit. Zahájení opravy je předpokládáno (v okamžiku rozhodnutí o tvorbě rezervy) v roce Pokud bude oprava zahájena v roce 2011, je nutné rezervu rozpustit (jako snížení nákladů) nejpozději do konce roku 2012, a to bez ohledu na to, zda bude oprava do dokončena či nikoliv (pokud však bude oprava dokončena v roce 2011, je nutné rozpustit celou rezervu již v roce 2011). Pokud bude oprava zahájena v roce 2012, je nutné rezervu rozpustit (jako snížení nákladů) nejpozději do konce roku 2013, a to bez ohledu na to, zda bude oprava do dokončena či nikoliv (pokud však bude oprava dokončena v roce 2012, je nutné rozpustit celou rezervu již v roce 2012). Poznámka: Od je u nově vytvořených rezerv nutno splnit ještě podmínku, aby vzniklý náklad byl daňově uznatelný peněžní prostředky ve výši vytvořené rezervy musí být převedeny na samostatný účet a mohou se čerpat právě jen na účely, na které byla rezerva vytvořena. ad 2) Ostatní rezervy Jejich tvorba je upravena vnitřním předpisem účetní jednotky a nejsou zohledněny při výpočtu základu daně z příjmů, jedná se například o rezervu na splatnou daň z příjmů, rezervu na záruční opravy, rezervu na opravy dlouhodobého majetku, který nesplňuje podmínky zákona o rezervách (např. majetek v první odpisové skupině). Poznámka: Rezervu na daň z příjmů tvoří účetní jednotky, u nichž okamžik sestavení účetní závěrky předchází okamžiku stanovení výše daňové povinnosti.v následujícím účetním se rezerva rozpustí a zaúčtuje se zjištěná daňová povinnost na účet 341 Daň z příjmů. Rok 2011 Kč MD Dal 1. Tvorba rezervy na daň z příjmů splatnou za rok 2011 ke konci rozvahového dne Rok 2012 Počáteční zůstatek na zaplacených zálohách na daň z příjmů K datu sestavení daňového přiznání za rok 2011 (např. k ) zaúčtování vypočtené daně Rozpuštění vytvořené rezervy Úhrada doplatku splatné daně k

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019)

14.1 PODSTATA A VÝZNAM ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ (Vyhláška 13, 19, ČÚS č. 017, 019) Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14 14 14.1 Podstata a význam časového rozlišení nákladů a výnosů 14.2 Časové rozlišení nákladů a výnosů v užším pojetí (náklady příštích období, výdaje

Více

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů

Směrnice č. 4/2012 pro časové rozlišení nákladů a výnosů Obec : Dubenec IČ : 00277801 Směrnici zpracoval(a): Jana Baxová, účetní obce Směrnici schválil(a): Jaroslav Huňat, Starosta obce Datum zpracování : Směrnice nabývá platnosti: dnem podpisu Směrnice nabývá

Více

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Časové rozlišení nákladů a výnosů. Ing. Dana Kubíčková, CSc. Časové rozlišení nákladů a výnosů Ing. Dana Kubíčková, CSc. Úvod Cílem účetnictví je mj. co nejpřesněji vyjádřit výsledek činnosti podniku. Hospodářský výsledek je v účetnictví chápán jako výsledek hospodářské

Více

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK

3) Inventarizační rozdíly: a) MANKO (u pokladny SCHODEK) b) PŘEBYTEK Maturitní otázka č. 22. 22/ Účetní uzávěrka. Zaúčtování uzávěrkových účetních operací, časové rozlišení, dohadné položky, rezervy, kurzové rozdíly, odpisy pohledávek, uzavření účetních knih, zjištění konečných

Více

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky

ČI. 1 Podstata a cíl účetní závěrky ! SMĚRNICE č.1/2010 HARMONOGRAM ÚČETNí ZÁVĚRKY Obec: Záměl Adresa: Zámě1158, 51743 Potštejn IČO: 275531 Směrnici zpracoval: Štěpánka Slezákolá Směrnici schválil: JO.s.f.F /ljovotn'! Projednáno a schváleno

Více

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.

Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005. Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1. Asociace pomáhající lidem s autismem- APLA- Jižní Morava, občanské sdružení Účinnost od l.l.2005 Návaznost : v textu Přílohy : v textu Směrnice č. 1 V Brně dne 2.1.2005 Účetnictví a financování Vypracoval

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8 Základní účtování nákladů a výnosů 6.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady! & Při podnikatelské činnosti dochází ke spotřebě majetkových složek (například

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů

6.8 Základní účtování nákladů a výnosů .8 Základní účtování nákladů a výnosů.8.1 Vymezení pojmu náklady a výnosy Náklady Při zhotovování výrobků nebo provedení jiných výkonů dochází ke spotřebě výrobních činitelů (spotřeba materiálu, pracovní

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová

REZERVY. Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová REZERVY Jana Hlaváčová Tereza Kalivodová Legislativní úprava Zákon č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, který upravuje způsoby tvorby a výši rezerv a určuje, které rezervy jsou

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Úvod do účetních souvztažností

Úvod do účetních souvztažností Obsah ČÁST I Úvod do účetních souvztažností KAPITOLA 1 Předmět a význam účetnictví...................... 1000 KAPITOLA 2 Regulace účetnictví v České republice.............. 1050 KAPITOLA 3 Harmonizace

Více

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace

3.5 Uzavření daňové evidence. 3.5.1 Přípravné práce. 3.5.2 Inventarizace 3.5 Uzavření daňové evidence Pro daňovou evidenci není definován konkrétní závazný postup uzavírání zdaňovacího období, proto v dalších částech této kapitoly bude uveden pouze jeden z možných postupů.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Přednáška č. 9 ZÁSOBY

Přednáška č. 9 ZÁSOBY Přednáška č. 9 ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob 2.1.2013

Více

4.přednáška Dlouhodobý majetek

4.přednáška Dlouhodobý majetek 4.přednáška Dlouhodobý majetek Charakteristika dlouhodobého majetku 1. Dlouhodobý nehmotný majetek 2. Dlouhodobý hmotný majetek odepisovaný, neodepisovaný 3. Dlouhodobý finanční majetek Podmínky uznání

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41

1.3.1.1 Účetní doklad... 38 1.3.1.2 Účetní zápis... 39 1.3.1.3 Účetní knihy... 39 1.3.1.4 Opravy účetních záznamů... 41 5 OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ...11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy...12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví...12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.4 ZÁSOBY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS. Podstata a charakteristika

Více

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení

Příloha č. 3 usnesení 24. Rady města Stříbra ze dne 19.12.2011. Směrnice o časovém rozlišení Obsah směrnice: I. Úvodní ustanovení II. Metoda časového rozlišení III. Další zásady časového rozlišení IV. Závěrečná ustanovení Legislativní rámec Příloha č. 3 Příloha č. 26 Organizačního řádu MěÚ Směrnice

Více

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004

Přechod z jednoduchého na podvojné účetnictví k 1. 1. 2004 Ing. Hana Čermáková daňová poradkyně certifikovaná bilanční účetní Přechod z jednoduchého na podvojné k 1. 1. 2004 Povinnosti podnikatele při přechodu z jednoduchého (dále JÚ) na podvojné (dále PÚ): Způsob

Více

Kurzové rozdíly a valutové pokladny

Kurzové rozdíly a valutové pokladny KURZOVÉ ROZDÍLY KUR str. 1 Kurzové rozdíly a valutové pokladny Právní úprava: Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů zejména: 4 odst. 12 povinnost vést účetnictví v peněžních

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Organizační směrnice

Organizační směrnice ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Organizační směrnice Obsah: 1. Základní údaje o sdružení 2. Systém zpracování

Více

9. 6. účtová třída - Výnosy

9. 6. účtová třída - Výnosy 9. 6. účtová třída - Výnosy Výnosy = výstupy činností podniku určené k prodeji (tržby + další výnosy). Členění výnosů - pro potřeby finanční analýzy: 1. provozní výnosy (60-65 úč. skupina), vznikají z

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Příklad č. 1 - Zásoby

Příklad č. 1 - Zásoby Příklad č. 1 - Zásoby Počet bodů 15 b. Dosaženo Společnost KABAT, s.r.o., se zabývá výrobní a obchodní činností, je plátcem DPH. V průběhu účetního období se uskutečnily následující hospodářské operace

Více

Úvod do účtování nákladů

Úvod do účtování nákladů Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří

Úvod do účtování nákladů. Náklady a výdaje, charateristika. Náklady tvoří Úvod do účtování nákladů Účetnictví státu přináší do účetnictví ÚSC zásadní změnu, a to přechod z účtování založeném na příjmech a výdajích, na účtování založeném na akruálním principu účtování nákladů

Více

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových

nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání daňových Inventarizace majetku v účetních a daňových souvislostech RNDr. Ivan BRYCHTA nejen povinná a pro někoho i zbytečná součást zákonem předepsaných činností účetních jednotek, ale též dobrý pomocník pro zpracovávání

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,-

PŘÍKLAD Č. 1. 6) FAV prodej 40 ks stolů po 1000,-/ks... Kč...,- PŘÍKLAD Č. 1 Společnost s ručením omezeným Dřevomont, plátce DPH, se zabývá výrobou dřevěného nábytku. Během účetního období nastaly následující účetní případy: 1) VBÚ poskytnuta záloha na nákup dřeva

Více

6.4 Základní účtování zboží

6.4 Základní účtování zboží Základní účtování zboží 6 6.4 Základní účtování zboží 6.4.1 Pojem zboží Zboží jsou movité věci koupené za účelem prodeje. Zbožím mohou být také nemovitosti, ale pouze v případě, že jsou splněny následující

Více

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu

Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Příklad č. 1 Výpočty daňových odpisů DHM a daňových nákladů u finančního leasingu Počet bodů 12 b. Dosaženo A - Daňové odpisy dlouhodobého hmotného majetku Společnost FC Znojmo, a.s., v průběhu roku 2007

Více

Účetnictví. Eva Chlopčiková. V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy.

Účetnictví. Eva Chlopčiková. V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy. Účetnictví Eva Chlopčiková V tomto předmětu se učíme účtovat s pomocí účetní osnovy různé účetní případy. Tomáš Drábek 2007 51. h Komplexní náklady příštího období 382 - tento účet lze charakterizovat:

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA

Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA Maturitní témata ÚČETNICTVÍ, EKONOMIKA 1. a) Právní úprava účetnictví b) Ekonomika a ekonomie, potřeby, základní ekonomické pojmy 2. a) Účetní dokumentace b) Ekonomické systémy, úloha státu ve smíšené

Více

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů

Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7550 7557 NÁKLADY KAPITOLA 7 Daňové a nedaňové náklady, daň z příjmů 7.1 Daňové a nedaňové náklady 7550 24 odst. 1 ZDP Daňově uznatelnými náklady (výdaji) pro zjištění základu daně z příjmů jsou náklady

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SPRÁVNÍ RADY 3 ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 4 ROZVAHA 6 AKTIVA 7 PASIVA 8 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 9 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 11 CHARAKTERISTIKA

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky.

Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. 5. Účtová třída 1 - zásoby 5.1. Druhy zásob Charakteristika zásob Zásoby patří do oběžného majetku, u kterého dochází k jednorázové spotřebě nebo se přeměňují v jiné majetkové složky. Členění zásob V účtové

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ

AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Ing. Vladimír Schiffer AKTUALITY Z VEDENÍ A KONTROLY ÚČETNICTVÍ Linde Praha, a. s. Právnické a ekonomické nakladatelství a knihkupectví, Opletalova 35, 115 51 Praha 1 2008 Část I. Pohled na účetnictví

Více

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele.

- o příjmech a výdajích, v členění potřebném pro zjištění základu daně, - o majetku a závazcích podnikatele. Daňová evidence příjmů a výdajů Daňovou evidenci vedou podnikatelé (fyzické osoby), kteří nejsou účetní jednotkou, a pro daňové účely uplatňují výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Základy účetnictví 5. přednáška

Základy účetnictví 5. přednáška Základy účetnictví 5. přednáška 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy 2) Kontrola v systému podvojného účetnictví 3) Inventarizace Ad 1) Účetní doklady, jejich význam a druhy - průkaznost účetních údajů

Více

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek

Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek Kapitola 2 Krátkodobý finanční majetek SHRNUTÍ UČIVA O KRÁTKODOBÉM FINANČNÍM MAJETKU se účtuje ve druhé účtové třídě. Patří sem zejména peníze v pokladně, ceniny, bankovní účty a krátkodobé cenné papíry.

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině

Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině 8. přednáška Osnova: 1) - Zúčtovací vztahy (dokončení) 2) - Náklady a výnosy (shrnutí) 3) - Časové rozlišení nákladů a výnosů Ad 1) Pohledávky a závazky ke společníkům a podnikům ve skupině - účtová skupina

Více

Drobný hmotný majetek

Drobný hmotný majetek DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK DLO str. 1 HESLA MAJÍ PEVNĚ STANOVENOU STRUKTURU Drobný hmotný majetek Právní úprava: Vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů 7 Vymezení hmotného majetku 39 Informace

Více

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název.

SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ. 1. Postavení SVJ z hlediska zákona o daních z příjmů. 2. Registrace k dani z příjmů. Číslo. Název. SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 k účtování SVJ Číslo SDĚLENÍ č.j. 281/55 462/2002 Název Sdělení k účtování a daňové povinnosti společenství vlastníků jednotek - právnické osoby podle zákona č. 72/1994 Sb.

Více

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D

ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ. levá strana - MD 211 Pokladna pravá strana - D ÚČET, SOUSTAVA ÚČTŮ Vzhledem k velkému počtu účetních případů se provádí rozklad rozvahy a výsledovky na soustavu tabulek tzv. účtů, kdy se pro každou položku zřídí samostatná evidence = přehledná tabulka,

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Laškov, okres Prostějov, příspěvková organizace 798 57 Laškov 21 ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: VNITŘNÍ ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Č.j.: /2010 Vypracoval: Mgr.Lenka Blahová, ředitelka školy Schválil:

Více

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek

Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Příklad č. 1 - Dlouhodobý majetek Počet bodů 20 b. Dosaženo Úloha č. 1 Společnost VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO, s.r.o. (plátce DPH), koupila v únoru 2010 od realitní kanceláře budovu s pozemkem za 5 680 000 Kč.

Více

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH

ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH ÚČETNICTVÍ 2 10. KAPITOLA: CIZÍ KAPITÁL ÚČTOVÁNÍ O REZERVÁCH, ÚVĚRECH A PŮJČKÁCH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Směrnice časového rozlišení

Směrnice časového rozlišení SMĚRNICE Č. 412010 Směrnice časového rozlišení ~69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Obec: PSÁRY Adresa: Pražská 137, 252 44 Psáry IČO: 00241580 Směrnici zpracoval: Alferyová Jaroslava. Projednáno a schváleno radou

Více

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ INOVACE ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH ZAMĚŘENÉ NA VYUŽÍVÁNÍ ENERGETICKÝCH ZDROJŮ PRO 21. STOLETÍ A NA JEJICH DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ CZ.1.07/1.1.00/08.0010 INVENTARIZACE ING. JAN BŘÍZA TENTO

Více

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení)

Pátá přednáška z UCPO. Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Pátá přednáška z UCPO Téma: Účtová třída 3 (dokončení) Účtování o ostatních pohledávkách V účtové skupině Ostatní pohledávky se účtuje o takových pohledávkách, které se přímo nevztahují k pojištění či

Více

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena

6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku. - oprávky = zůstatková cena 6) Odpisov ání a vyřazování dlouhodob ého hmotn ého majetku Opotřebení dlouhodobého majetku K hlavním charakteristikám dlouhodobého majetku patří, že se postupně opotřebovává a dochází u něho k postupnému

Více

DUM - Digitální Učební Materiál

DUM - Digitální Učební Materiál DUM - Digitální Učební Materiál Název školy : Střední odborná škola obchodní s.r.o. Broumovská 839 460 01 Liberec 6 IČO: 25018507 REDIZO: 600010520 Vzdělávací oblast : Účetnictví Název a číslo DUMu : Časové

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Příloha k účetní závěrce za r. 2014

Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Příloha k účetní závěrce za r. 2014 Název a sídlo účetní jednotky: Mateřská škola Seč, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace IČ: 75005778, Adresa: Seč čp. 54, 336 01 Blovice Mateřská škola Seč, okres

Více

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů).

účty v 21. skupině účtů (hotové peněžní prostředky a ceniny) v 22. skupině účtů (peněžní prostředky na účtech u peněžních ústavů). 6.přednáška Účtování peněžních prostředků - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně (valuty) - peněžní prostředky v naší i zahraniční měně na účtech u peněžních ústavů. - ceniny (zástupce peněz pro

Více

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek

Ú Č T O V Á O S N O V A. 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek Ú Č T O V Á O S N O V A 0 Dlouhodobý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek - dlouhodobý hmotný majetek - účty pořízení majetku a účty oprávek 1 Zásoby - materiál, zásoby vlastní výroby, zboží 2 Finanční

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky.

Etapy účetní závěrky. Obsah. Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. Etapy účetní závěrky Ing. Alena Kučerová Odborné semináře pro obce, spol. s r.o. 1 Cílem videokurzu je příprava na účetní závěrku. Věnuje se podrobnému rozboru jednotlivých etap účetní závěrky. 2 Obsah

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů

7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů 7. Náklady, výnosy, časové rozlišování nákladů a výnosů Obsah kapitoly: Náklady definice, členění, odlišení od výdajů Výnosy definice, členění, odlišení od příjmů Zásady účtování nákladů a výnosů během

Více

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem

Účetní osnova. Tisknuto dne: 05.10.2015 6:47. Stránka 1. demo. Platné v roce 2015. 062 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným vlivem Platné v roce 2015 050 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý majetek 051 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek 052 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 053 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý

Více

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu

1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je nižší než účetní) b) přebytek (skutečný stav je vyšší než účetní. 501-spotřeba materiálu Základy účetnictví 7. přednáška Účtování zásob materiálu: 1) inventarizační rozdíly 2) reklamace dodávky materiálu 3) zásoby zboží (nákup, prodej) 1) Inventarizační rozdíly = a) manko (skutečný stav je

Více

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné

Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Vnitřní směrnice pro vedení účetnictví SVJ Sídliště 738, Hostinné Verze vnitřních směrnic: č. 1 Vypracovala: Bc. Michaela Hartlová DiS. Schválili: Ing. Miroslav Balatka, předseda výboru SVJ Petr Soukup,

Více

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce

EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce EURODRAŽBY.CZ a.s. Příloha k účetní závěrce 2013 1. POPIS SPOLEČNOSTI EURODRAŽBY.CZ (dále jen společnost ) akciová společnost, která vznikla dne 22. července 1997 a sídlí v Praze 8, Čimická 780/61, Čimice,

Více

Kapitola 1 Základy účetnictví

Kapitola 1 Základy účetnictví Kapitola 1 Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA AKTIVA jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. PASIVA

Více

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Změny Českého účetního standardu č. 022 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Strana 1093 65 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášek č. 500, 501, 504 a 505/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů Č.j.: 28/117 492/2005 Ad 1) Ministerstvo financí

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s.

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného. studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ. VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu ÚČETNICTVÍ FINANČNÍCH INSTITUCÍ Vítáme Vás v kurzu Účetnictví finančních institucí, v němž byste měli získat potřebné znalosti o účetnictví

Více

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb....

Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příklady účtových rozvrhů a používání metod v roce 2011... 206 Vyhláška č. 383/2009 Sb.... Obsah Obsah Úvod... 9 Vyhláška č. 410/2009 Sb.... 43 Příloha č. 1...117 Příloha č. 2... 149 Příloha č. 3... 168 Příloha č. 4... 169 Příloha č. 5... 170 Příloha č. 6... 192 Příloha č. 7... 193 Příklady

Více

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec

10/3 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA. Obec Účetní uzávěrka str. 1 Obec ÚČETNÍ ZÁVĚRKA Účetní závěrku upravuje zákon o účetnictví v 18 a definuje ji jako nedílný celek, který je tvořen 5 účetními výkazy rozvahou, výkazem zisku a ztráty (tj. výsledovkou),

Více

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout?

uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se rozhodnout? Způsob uplatňování výdajů (nákladů) fyzickou osobou RNDr. Ivan BRYCHTA uplatnit skutečné výdaje nebo paušál? vést účetnictví či nikoliv? jaké jsou možnosti fyzické osoby v roce 2013 a jakým způsobem se

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii

Obsah. České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání. vii České účetní standardy pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání Seznam standardů... n 1 ČÚS č. 401 Účty, účtování na účtech a vnitroorganizační účetnictví... n 2 ČÚS č.

Více

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13

Obsah 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15. Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 Obsah Úvod... 11 Seznam legislativních zkratek... 12 Seznam použitých zkratek... 13 1 ORGANIZACE ÚČETNICTVÍ... 15 1.1 Funkce a použití Českých účetních standardů pro podnikatele v České republice.... 15

Více

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady

Zásoby. 11201 Materiál na skladě cena pořízení materiálu 11202 Materiál na skladě vedlejší pořizovací náklady Zásoby V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají zásob materiálu A. Účetní jednotka nepoužívá účet 111- Pořízení materiálu, analyticky

Více

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou.

Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. 2. přednáška 21.2. Opravné položky k zásobám Součástí inventarizace zásob materiálu je také ověření správnosti ocenění, tj. porovnání cen skladovaných zásob materiálu s jejich reálnou hodnotou. Výsledkem

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12

Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Finanční gramotnost Korunová pokladna VY_62_INOVACE_02.12 Zpracovala: Ing. Iveta Vlčková Finanční gramotnost Korunová pokladna je využitelná v předmětu účetnictví a ekonomika u nástavbového studia Podnikání

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více