Fúze obchodních společností

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fúze obchodních společností"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Fúze obchodních společností Bakalářská práce Autor: Peter Podoba Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: JUDr. Aleš Rozehnal, PhD. Odborný konzultant: Ing. Jana Tlustá Praha Duben, 2010

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci zpracoval samostatně a s použitím uvedené literatury. V Slaném dne Peter Podoba

3 Poděkování Na tomto místě bych chtěl poděkovat JUDr. Alešovi Rozehnalovi, PhD. za odborné vedení mé bakalářské práce. Dále bych rád poděkoval mé odborné konzultantce Ing. Janě Tlusté za poskytnutí cenných informací a rad, které jsem využil ve své bakalářské práci.

4 Anotace Tato bakalářská práce pojednává o problematice fúzí obchodních společností a to v širším kontextu přeměn obchodních společností a družstev jako takových z hlediska předpisů České republiky i Evropské unie. Práce má za cíl zejména popisný rozbor české právní úpravy fúzí všech právních forem obchodních společností a družstev s doplněním o účetní a daňové aspekty této problematiky. Annotation The bachelor thesis deals with the issues of company mergers and acquisitions as regard to the broad context of transformations of companies and cooperatives as such with focus to the both Czech and the Eueopean Union law. The thesis provides especially the descriptive analysis of the Czach legislation in respect of mergers of all legal forms of companies and cooperatives and aditionally discusses the relevant accounting and tax aspects of this theme.

5 Obsah Úvod Obecný pohled na fúze Vymezení a základní charakteristika fúzí Motivy a možná úskalí fúzí Přeměny obchodních společností Fúze Vnitrostátní fúze sloučením Vnitrostátní fúze splynutím Rozdělení a odštěpení Rozdělení se vznikem nových obchodních společností Rozdělení sloučením Kombinace rozdělení se vznikem nových společností a rozdělení sloučením Rozdělení odštěpením se vznikem jedné či více nových obchodních společností Rozdělení odštěpením sloučením Kombinace rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodních společností a rozdělení odštěpením sloučením Převod jmění na společníka Změna právní formy Právní úprava fúzí Evropská právní úprava Fúze akciových společností podle předpisů ES Rozdělení akciových společností podle předpisů ES Přeshraniční fúze podle předpisů ES Fúze podle českých právních předpisů Ustanovení k fúzím Některá zvláštní ustanovení k vnitrostátním fúzím jednotlivých obchodních společností a družstev Vnitrostátní fúze veřejné obchodní společnosti Vnitrostátní fúze komanditní společnosti Křížová vnitrostátní fúze veřejné obchodní společnosti a komanditní společnosti Vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným... 42

6 Vnitrostátní fúze akciové společnosti Křížová vnitrostátní fúze společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti Vnitrostátní fúze družstva Účetní úprava fúzí Daňová úprava fúzí 59 Závěr Seznam použité literatury... 66

7 ÚVOD Téma mé práce Fúze obchodních společností jsem si vybral z důvodu jeho aktuálnosti a to zejména v době finanční krize. Společnosti jsou totiž v situaci rostoucích konkurenčních tlaků a též díky dnes častým snahám o přežití nuceny najít způsob realizace svých cílů. Jedním z těchto způsobů mohou být právě přeměny obchodních společností a především fúze, které umožňují integraci společnosti se silným partnerem, tuzemským či zahraničním. Ve své práci se pokusím o popisný rozbor a teoretickou analýzu této problematiky fúzí v širším kontextu české i evropské legislativy, se kterou naši zákonodárci museli české právní předpisy harmonizovat. Téma je velice rozsáhlé a jen popis jednoho problému z praxe by vydal na další práci a zasloužil hlubší zamyšlení. Z toho důvodu jsem zvolil cestu širšího přehledu, kterým bych chtěl čtenáři přiblížit základní instituty fúzí a přeměn obchodních společností jako takových. S tímto tématem souvisí i řada praktických otázek, a to zejména z oblasti účetnictví a daní. Tyto proto krátce nastíním v závěru mé práce. Cílem mé práce je tedy především poskytnou základní pohled na řešení problematiky fúzí obchodních společností a družstev z teoretického hlediska doplněný o základní přehled všech forem přeměn obchodních společností a družstev, a to jak v podmínkách České republiky, tak i z pohledu předpisů Evropské unie. V první úvodní kapitole se snažím čtenáři vysvětlit základní rozdíly mezi pojmy fúze a akvizice, které jsou tak často skloňovány a zaměňovány. Dále uvádím důvody uskutečňování fúzí a motivy společností, které vedou například ke sloučení s konkurenční společností a též základní rozdělení fúzí podle oborů a vzájemných vztahů jednotlivých obchodních společností a družstev. Uvádím též možná úskalí realizace fúzí a důvody jejich nezdaru či nesplněných očekávání. V rámci druhé kapitoly vymezím přehled všech druhů přeměn obchodních společností jako je právě fúze, rozdělení či odštěpení a dále jejich základní charakteristiky, dělení, některé náležitosti a důsledky v praxi. Pro názornost a lepší pochopení dané přeměny doplňuji přeměny i o grafická schémata.

8 Třetí kapitola, která tvoří tělo mé práce, popisuje fúze zejména z právního, ale též krátce z daňového a účetního pohledu v souvislostech. Nejprve se zaměřuji na fúze dle evropských předpisů, kde se důkladněji věnuji fúzím přeshraničním, které jsou z hlediska české legislativy a praxe novinkou. V další části se věnuji české právní úpravě fúzí obchodních společností a to z pohledu relativně nového zákona č. 125/2008 Sb. o přeměnách obchodních společností a družstev. Tato část je strukturována tak, aby čtenář nejprve získal přehled o základních společných ustanoveních a též praktickému postupu a časovém harmonogramu realizace fúze a poté je mohl doplnit o zvláštní ustanovení fúze každé jednotlivé právní formy obchodní společnosti. Třetí kapitolu uzavírá přehled základních náležitostí z pohledu účetního a daňového, které jsou nedílnou součástí nejen každé fúze, ale celkově všech přeměn obchodních společností.

9 1 OBECNÝ POHLED NA FÚZE Vymezení a základní charakteristika fúzí Pojem synergie, neboli jedna plus jedna jsou tři: to je zvláštní alchymií fúzí obchodních společností, protože dvě obchodní společnosti dohromady mají větší hodnotu než dvě samostatné společnosti. Pro společnosti ocitající se ve špatné ekonomické situaci, popřípadě až na pokraji zániku, může fúze znamenat záchranu a znovupostavení na nohy. Proto k určitému procentu uskutečněných fúzí obchodní společnosti přistupují hlavně z důvodu, že sami už nemají šanci na přežití. Pro silné a stabilní společnosti jsou fúze prostředkem ke zlepšení postavení na trhu, zvýšení konkurenceschopnosti a ukořistění většího podílu na trhu. Je zapotřebí dostatečně odlišovat pojem fúze a pojem akvizice. Ačkoliv jsou tyto dva pojmy často vykládány jako synonymum, jsou mezi nimi drobné odlišnosti. Když společnost A přebírá společnost B s tím, že se fakticky stává jejím novým majitelem, jde o akvizici. Společnost A vlastně společnost B koupí. Takto odkoupená obchodní společnost však nezaniká, dále funguje a s jejími akciemi se i nadále obchoduje. Kdežto jednou z hlavních charakteristik fúze je, že nejméně jedna společnost de iure i de facto zaniká. Lze rozlišovat čtyři druhy fúzí, dle typů obchodních společností a jejich vzájemných vztahů: Horizontální fúze společností ve stejném oboru, jedná se většinou o přímé konkurenty; vertikální fúze společností v různých oborech, které jsou však na sobě závislé (těžební společnost a rafinerie); kongenerická - fúze společností v podobných oborech, např. výrobce sanitární keramiky a výrobce koupelnového nábytku; konglomerátní fúze mezi společnostmi, které spolu nemají vůbec nic společného. 1 Miloslav Synek a kol.: Podniková ekonomika, 4. Přepracované vydání, 476 stran, CH BECK, ISBN , též 10

10 1.2 Motivy a možná úskalí fúzí Hlavním motivem fúzí je zcela určitě tzv. synergie, tedy teorie, že dvě společnosti spojené mají větší sílu než obě dohromady každá samostatně. V praxi však synergie ne vždy fungují, a jestli o nich mluvíme jako o hlavním motivu, jejich selhání je též hlavním důvodem nezdaru fúzí. Více jak 70 % obchodních společností se nepodaří uskutečnit veškeré plánované zisky ze synergií. To a několik dalších skutečností jako je neschopnost sloučit rozlišné firemní kultury, nedostatek strategického řízení procesu fúze, malá flexibilita, pomalá reakce na změny a nedotažení integračního procesu pak vedou k tomu, že přibližně jedna třetina všech uskutečněných fúzí končí absolutním neúspěchem, v nejhorším případě až samotným prodejem převzaté společnosti. Mezi hlavní motivy a důvody proč se podniky uchylují k fúzím, patří, jak již bylo napsáno výše, tzv. synergický efekt. Ten lze vysvětlit jako soubor úspor vzniklý důsledkem fúze. Např. u výrobních společností dojde díky spojení a zvětšení výroby k rozložení fixních nákladů a tedy ve výsledku k jejich snížení při vyjádření fixních nákladů na jeden výrobek. Dojde také k odstranění duplicitních činností jako je vedení účetnictví, marketing, apod. S jedním marketingovým oddělením a jedním účetním oddělením logicky dojde ke snížení nákladů. Další významná skutečnost je, že větší, silnější a stabilnější společnost zpravidla mívá lepší postavení u bankovních institucí, které otevírá větší možnosti například v čerpání úvěrů. Společnosti také sdílejí dříve dobře střežené a utajované know-how, výrobní technologie a obchodní tajemství, což bezpochyby vede ke zefektivnění podnikání. Takových motivů, které lákají obchodní společnosti k fúzím je celá řada. Teoreticky se zdá fúze jako výborný prostředek ke zlepšení a zkvalitnění života podniků, slabší společnosti se pomocí fúze mohou probojovat do prostředí silnějších a významnějších subjektů v konkrétních oborech, silné a stabilní společnosti posilují své pozice. Stačí však málo a selhání onoho požadovaného synergického efektu povede k celkovému nezdaru. 11

11 2 PŘEMĚNY OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ Tímto termínem chápeme procesy, jimiž dochází k právnímu sloučení nebo rozdělení podniků (popřípadě kombinaci) do jednoho nebo více tzv. nástupnických obchodních společností. Termín je užíván i pro pouhou změnu právní formy již existující obchodní společnosti. Přeměny obchodních společností upravuje zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev 2 (dále jen Zákon ), přičemž český právní systém zná tyto formy přeměn obchodních společností: Fúze; rozdělení a odštěpení; převod jmění na společníka; změna právní formy. V praxi se setkáváme se dvěma možnostmi přeměn obchodních společností: Přeměna bez zániku obchodní společnosti zde v dotyčném subjektu nastane pouze změna vnitřních poměrů. Uskuteční se např. změnou právní formy obchodní společnosti; přeměna se zánikem obchodní společnosti v tomto případě, jak už bylo řečeno, jedna či více obchodních společností zanikne a jejich aktiva i závazky přecházejí na tzv. nástupnickou společnost (popřípadě více obchodních společností). Tento právní nástupce může být buď obchodní společnost již existující (zpravidla jeden z účastníků této přeměny), nebo zcela nová obchodní společnost, která důsledkem této přeměny teprve vznikne. Tohoto lze docílit třemi způsoby a to je fúzí, rozdělením a převodem jmění na společníka. Většinu přeměn obchodních společností provází zrušení obchodní společnosti bez likvidace. Zákon však připouští i existenci přeměny obchodní společnosti v případě, kdy už společnost vstoupila do likvidace ať už z rozhodnutí společníků či z rozhodnutí příslušného orgánu. Toto rozhodnutí však musí zrušit ten, kdo o něm rozhodl ještě dříve, než započne 2 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů 12

12 přerozdělování likvidačního zůstatku, jinak přeměna obchodní společnosti nemůže proběhnout. V této kapitole bych rád čtenáře seznámil obecně se všemi formami přeměn obchodních společností. Podrobnějším výkladem vlastní problematiky vnitrostátních fúzí se budu zabývat v další kapitole nazvané Právní úprava fúzí. 2.1 Fúze Ze zákona o přeměnách lze dovodit, že fúze je typ přeměny obchodní společnosti nebo družstva, kdy po rozhodnutí společníků nebo příslušných orgánů alespoň dvou obchodních společností nebo družstev a po zápisu do obchodního rejstříku, dojde ke spojení jejich veškerého majetku, všech závazků a pohledávek. V důsledku toho je nejméně jedna obchodní společnost nebo družstvo zrušena bez likvidace a zaniká. Majetek a závazky tzv. zanikající společnosti nebo družstva pak přechází na právního nástupce (tzv. nástupnická společnost nebo družstvo). Fúze mohou probíhat nejen mezi subjekty sídlícími na území ČR (tzv. vnitrostátní fúze), ale i v případě že jedna nebo více obchodních společností nebo družstev sídlí na území jiného státu (tzv. přeshraniční fúze). V této kapitole se budu zabývat fúzemi vnitrostátními, přeshraniční fúze podrobněji rozeberu v kapitole třetí společně s nástinem právní úpravy přeměn obchodních společenství na úrovni Evropského společenství. Vnitrostátní fúze mohou být uskutečněny jako vnitrostátní fúze sloučením nebo jako vnitrostátní fúze splynutím. Tyto dvě formy fúzí mají rozdílné právní účinky Vnitrostátní fúze sloučením Vnitrostátní fúze sloučením má za následek, že majetek, závazky a pohledávky zaniklých subjektů přechází na jinou již existující nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo. Tedy pouze jeden či více subjektů zanikne, ale nevznikne žádný subjekt nový. Nástupnická obchodní společnost nebo družstvo přebírá veškerá práva a povinnosti zaniklých subjektů, včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Společníci a členové veškerých zanikajících obchodních společností a družstev se stávají členy nástupnické obchodní společnosti nebo družstva. Účast nebo členství jejich dosavadních společníků nebo členů nejsou dotčeny. 13

13 Obrázek 1: Vnitrostátní fúze sloučením Vnitrostátní fúze splynutím Vnitrostátní fúze splynutím má za následek zrušení bez likvidace a zánik dvou nebo více obchodních společností nebo družstev, přičemž jejich majetek, závazky a pohledávky přecházejí na novou nástupnickou obchodní společnost nebo družstvo, které dosud neexistuje a teprve vzniká. Právní postavení zakladatele této společnosti nebo družstva mají zanikající subjekty a jejich společníci a členové se stanou členy a společníky nové nástupnické obchodní společnosti nebo družstva. Na nově vzniklou společnost poté přejdou i veškerá práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů. Obrázek 2: Vnitrostátní fúze splynutím Jeden z principů vnitrostátních fúzí je, že spolu mohou fúzovat pouze subjekty, které mají stejnou právní formu. Existují však dvě výjimky, kdy může fúze proběhnout i mezi subjekty, které mají rozdílnou právní formu a to v případě, že se jedná o: Křížovou vnitrostátní fúzi v. o. s. a k. s.; křížovou vnitrostátní fúzi s. r. o. a a. s. 14

14 Fúze nemusí vždy probíhat pouze mezi dvěma subjekty (tzv. dvojstranné fúze), ale může se jednat i o fúzi např. tří akciových společností (tzv. vícestranné fúze). Vyloučeny nejsou ani fúze mezi např. dvěma s. r. o. a jednou a. s. (tzv. vícestranné křížové fúze). JUDr. Tomáš Dvořák ve své publikaci Přeměny obchodních společností a družstev 3 uvádí, že v praxi však vícestranné fúze téměř neexistují a bude tomu tak patrně i v budoucnu, a to pro jejich náročnost a komplikovanost. 2.2 Rozdělení a odštěpení Rozdělení má za následek zánik rozdělované obchodní společnosti. Před tímto samotným zánikem se společnost zruší bez likvidace a její aktiva a závazky přecházejí na nástupnickou obchodní společnost, popřípadě více obchodních společností. Na tyto společnosti přecházejí též všechna práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů. Společníci zanikající společnosti se tímto stávají společníky nástupnické společnosti. Zákon vymezuje několik typů rozdělení obchodních spolčeností Rozdělení se vznikem nových obchodních společností V tomto případě zaniká bez likvidace obchodní společnost C, s.r.o. a její majetek a závazky přechází na nové, právě vzniklé obchodní společnosti A, s.r.o. a B, s.r.o. (popřípadě D, s.r.o. nebo více). Právní postavení zakladatele nástupnických společností zde má zanikající společnost C, s.r.o. Obrázek 3: Rozdělení se vznikem nových obchodních společností 3 JUDr. Tomáš Dvořák: Přeměny obchodních společností a družstev, 1. vydání, 432 stan, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2008, ISBN

15 2.2.2 Rozdělení sloučením Při tomto typu rozdělení dochází k zániku obchodní společnosti bez likvidace (C, s.r.o.). Její majetek a závazky přecházejí na více již existujících obchodních společností (D, s.r.o. a E, s.r.o.). Od obchodní společnosti C, s.r.o. se však před tím oddělí společnosti A, s.r.o. a B, s.r.o. a tyto se poté sloučí s existujícími společnostmi D, s.r.o. a E, s.r.o., které ve výsledku budou společnostmi nástupnickými. Obrázek 4: Rozdělení sloučením Kombinace rozdělení se vznikem nových obchodních společností a rozdělení sloučením V takovém případě dochází opět k zániku jedné obchodní společnosti (C, s.r.o.) bez likvidace, ovšem její majetek a závazky přecházejí zčásti na nově vzniklou nástupnickou společnost (A, s.r.o.), zbytek pak prostřednictvím oddělené společnosti (B, s.r.o.), která se sloučí s již existující spolčeností (D, s.r.o.) přejde právě na tuto společnost a ta se následně stane také následnickou obchodní společností. 16

16 Obrázek 5: Kombinace rozdělení se vznikem nových obchodních společností a rozdělení sloučením Nejnověji Zákonem upravenou formou přeměny obchodní společnosti je odštěpení, které nezpůsobuje, na rozdíl od rozdělení, zánik obchodní společnosti. Společnost pokračuje dále, pouze se od ní odštěpí určitá část, která buď vytvoří zcela novou obchodní společnost, nebo se sloučením stane součástí jiné již existující obchodní společnosti. Tyto nástupnické společnosti přebírají vymezené části práv a povinností rozdělované obchodní společnosti. Společníci původní (pokračující) obchodní společnosti zůstávají i nadále jejími společníky, ale zároveň se stávají i společníky jedné nebo více nástupnických obchodních společností. Existuje opět několik následujících druhů odštěpení Rozdělení odštěpením se vznikem jedné či více nových obchodních společností V tomto případě dochází k rozdělení obchodní společnosti (A, s.r.o.) způsobem, ve kterém odštěpená část přechází na jednu či více nástupnických obchodních společností (B, s.r.o. a C, s.r.o.). Právní postavení zakladatele těchto nových obchodních společností má rozdělovaná spolčenost. 17

17 Obrázek 6: Rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodní společností Rozdělení odštěpením sloučením Při tomto procesu se od rozdělované obchodní společnosti (C, s.r.o.) odštěpí určitá část (odštěpená společnost B, s.r.o.) a ta se prostřednictvím sloučení stane součástí jiné již existující obchodní společnosti (D, s.r.o.). Obrázek 7: Rozdělení odštěpením sloučením Kombinace rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodních společností a rozdělení odštěpením sloučením Stejně jako v případě rozdělení je i u odštěpení tato varianta kombinací předešlých možností. Tzn., že od rozdělované obchodní společnosti (C, s.r.o.) se opět určitá část odštěpí (A, s.r.o. a B, s.r.o.) a následně se rozdělí mezi nově vzniklou obchodní společnost (A, s.r.o.) a jinou již existující obchodní společnost (D, s.r.o.). Obě obchodní společnosti budou mít postavení nástupnických obchodních společností. 18

18 Obrázek 8: Kombinace rozdělení odštěpením se vznikem nových obchodních společností a rozdělení odštěpením sloučením 2.3 Převod jmění na společníka Při tomto typu přeměny zaniká obchodní společnost bez likvidace, přičemž veškerý její majetek a závazky, jakožto i práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přecházejí na jejího jediného přejímajícího společníka. Ten je dále povinen se spravedlivě vyrovnat s odpadlým společníkem nebo více společníky, přičemž to neplatí, pokud je přejímající společník jediným společníkem zanikající obchodní společnosti s. r. o. nebo a. s. Tato právní úprava byla zavedena z důvodu snahy umožnit zachování provozování podniku obchodní společnosti i za situace, že v. o. s. nebo k. s. nezvratně hrozí zrušení, nebo v případě s. r. o. či a. s. dovolit majoritnímu společníkovi efektivizovat vlastnickou strukturu zrušením s. r. o. nebo a. s., a tím se zbavit menšinových společníků, kteří beztak fakticky nemají do činnosti podniku právo zasahovat. Tito společníci zanikající obchodní společnosti se na rozdíl od předešlých přeměn obchodních společností nestávají společníky přejímající společnosti. 4 Přejímajícím společníkem může být pouze fyzická osoba podnikatel, obchodní společnost, družstvo nebo zahraniční osoba se sídlem v jakémkoliv státě pod podmínkou, 4 JUDr. Tomáš Dvořák: Přeměny obchodních společností a družstev, 1. vydání, 432 stan, ASPI Wolters Kluwer, Praha 2008, ISBN , str

19 že podniká na území ČR ve smyslu ustanovení 2 odst. 2 obchodního zákoníku 5. V případě akciové společnosti může být jmění převedeno na jednoho společníka pouze, pokud vlastní akcie nejméně v hodnotě 90 % základního kapitálu. U společnosti s ručením omezeným může jmění převzít společník, jenž má ve společnosti zapsán vklad ve výši opět nejméně ve výši 90 % základního kapitálu. Proces přejímání jmění jediným společníkem v komanditní společnosti připadá v úvahu, pouze pokud zanikne členství všech společníků s výjimkou jednoho komplementáře. Jestliže se veřejná obchodní společnost dostane do stejné situace, tedy že zanikne účast všech společníků až na jednoho, má tento společník právo se do tří měsíců rozhodnout, převezme-li jmění celé společnosti. Obrázek 9: Převod jmění na společníka 2.4 Změna právní formy Tento typ přeměny se vcelku odlišuje od ostatních typů přeměn. Při změně právní formy nezaniká dosavadní právní subjektivita obchodní společnosti nebo družstva, nedochází ke zrušení obchodní společnosti bez likvidace nebo s likvidací, a nepřechází ani majetek na právního nástupce. Podstatným způsobem se však změní poměry uvnitř subjektu a též právní postavení členů nebo společníků, jejichž členství nebo účast v měnícím se subjektu nadále trvá. 5 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 20

20 Obrázek 10: Změna právní formy V případě, že byl na majetek obchodní společnosti prohlášen konkurz, není již možné změnu právní formy provést. Pokud je již obchodní společnost v úpadku, případná změna právní formy by na této skutečnosti nic nezměnila. Toto platí obdobně i v případě zamítnutí návrhu na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku. Zákon v této situaci obligatorně stanoví, že pokud zbude obchodní společnosti nějaký majetek, provede se jeho likvidace, nezbude-li žádný, obchodní společnost zaniká. Změna právní formy nemůže být provedena za každých okolností, přičemž zákon stanoví, kdy tomu tak být nemůže. Jde například o změnu právní formy jednočlenné akciové společnosti na družstvo. Taková přeměna není možná, neboť družstvo musí být vždy minimálně dvoučlenné. Další případ, kdy zákon změnu právní formy buď neumožňuje, nebo přísně omezuje, je například změna banky na obyčejnou akciovou společnost v důsledku odnětí licence. V souvislosti se změnou právní formy nesmí být poskytnuto žádnému společníkovi obchodní společnosti či členovi družstva žádné plnění s výjimkou případu, kdy by společníci v souvislosti se změnou právní formy z obchodní společnosti nebo z družstva vystupovali. Změna právní formy může být uskutečněna pouze do těch forem právnických osob, které upravuje obchodní zákoník, tj. a. s., s. r. o., k. s., v. o. s. a družstvo, přičemž pro některé formy stanoví další omezení. 6 6 Jedná se například o zákaz změny právní formy družstevní záložny nebo podmínka vydání souhlasu ČNB v případě změny právní formy pojišťovny. Některé akciové společnosti pak mohou existovat pouze v této a ne jiné právní formě jako např. banky, investiční společnosti a fondy, penzijní fondy, obchodníci s cennými papíry, apod. 21

21 3 PRÁVNÍ ÚPRAVA FÚZÍ V této kapitole se budu zabývat právní úpravou fúzí a to jak v českém, tak v evropském kontextu, který hraje pro členské státy Evropské unie, jakým je Česká republika, důležitou roli. Podrobně bych se v rámci této kapitoly rád věnoval přeshraničním fúzím. Právo přeměn obchodních společností se v zásadě řídí vnitřními předpisy jednotlivých členských států, které zakotvují pravidla procesu přeměn obchodních společností a družstev, avšak to vše v souladu s primárním i sekundárním právem Evropského společenství (dále ES ). 3.1 Evropská právní úprava 7 Primární legislativa se právem společností zabývá pouze okrajově, kdy stanoví, že se společnosti z jednoho členského státu na území druhého členského státu přizná stejné postavení a zacházení jako v případě tuzemské společnosti tohoto druhého státu. Primární právo zakotvené ve Smlouvě o založení Evropského společenství (dále SES ) tak obsahuje řadu norem, které jsou přímo aplikovatelné. Zásadní význam mají především čtyři základní svobody, jimž se podřizuje veškeré konání orgánů ES. Pro právní úpravu společností má význam zejména volný pohyb osob, který se u společností projevuje jako tzv. svoboda usazování se a volný pohyb kapitálu. Sekundární komunitární právo vytvářené orgány ES vychází z právního základu primárního práva SES. Pro komunitární úpravu přeměn obchodních společností je potom stěžejní zejména ustanovení o harmonizační pravomoci, generální zmocnění k opatřením pro dosažení společného trhu, již zmiňované základní svobody a článek 293 SES, který předpokládá vytvoření mezinárodních smluv o uznávání společností, přenesení sídla do jiného státu a přeshraniční fúze společností. 8 7 Zemánek Jiří, Arnold Rainer, Král Richard, Svoboda Pavel, Tichý Luboš: Evropské právo, 3. Vydání, CH BECK, Praha 2008, 928 stran, ISBN Hodál P., Alexander J.: Evropské právo obchodních společností, Linde, Praha 2005, 268 stran, ISBN , str

22 Sekundární úprava společností a tak obchodního práva, je tvořena systémem směrnic a částečně i nařízení, která v systému evropského práva obchodních společností nejsou moc častá. 9 Evropské právo neobsahuje obecnou úpravu přeměn obchodních společností, ale reguluje některé způsoby přeměn a to zejména pro kapitálové společnosti. Jedná se především o normy harmonizačního charakteru, které mají za cíl zabezpečit srovnatelnost právní úpravy přeměn společností a ochrany společníků, věřitelů a zaměstnanců v rámci ES. Pouze změna právní formy ve vztahu k evropské společnosti a evropskému družstvu je upravena předpisy přímo aplikovatelnými na území členských států, viz. nařízení výše. Komunitární právo upravuje následující formy přeměn: Vnitrostátní fúze a rozdělení akciových společností; změna právní formy na akciovou společnost; přeshraniční fúze a to: o akciových společností nebo evropských společností k založení evropské společnosti; o přeshraniční fúze družstev nebo evropských družstev k založení evropského družstva. změna právní formy a to: o akciové společnosti na evropskou společnost a naopak; o změna právní formy družstva na evropské družstvo a naopak Fúze akciových společností podle předpisů ES Fúzi akciových a s nimi srovnatelných společností upravuje Třetí směrnice č. 78/855/EHS, o fúzích akciových společností 10. Cílem Třetí směrnice je koordinace právní úpravy fúzí společností ve všech členských státech, zejména s ohledem na ochranu akcionářů a věřitelů. 9 Zatím byla přijata pouze Nařízení o statutu evropské společnosti (Nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 ze dne 8. října 2001 o statutu evropské společnosti (SE), CELEX Nr R2157) a Nařízení o evropském družstvu (Nařízení Rady (ES) č. 1435/2003 ze dne 22. července 2003, o statutu Evropské družstevní společnosti). 10 Třetí směrnice Rady ze dne 9. října 1978, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o fúzích akciových společností (78/855/EHS), CELEX Nr L

23 Třetí směrnice vymezuje formy fúzí, jež musejí upravit členské státy, přičemž v českém právu lze její ustanovení použít i na společnost s ručením omezeným, prodej podniku či jeho části. Směrnice též obsahuje i minimální požadavky na systém výše zmíněné ochrany. Třetí směrnice rozlišuje stejně jako česká legislativa právní a ekonomické účinky fúze, kdy právní účinky fúze nastávají ke dni stanoveným vnitrostátním právním řádem. Ekonomické účinky pak nastávají ke dni, který si zvolí sami zúčastněné společnosti v projektu fúze a rozhodným dnem fúze pak dle Třetí směrnice den, od kterého se jednání zanikající společnosti považuje z účetního hlediska za jednání nástupnické společnosti Rozdělení akciových společností podle předpisů ES Rozdělení akciových a s nimi srovnatelných společností upravuje Šestá směrnice Rady č. 82/891/EHS o rozdělení akciových společností 11, která bezprostředně navazuje na Třetí směrnici. Směrnice dále rozšiřuje Třetí směrnici v oblasti kombinací rozdělení společností se sloučením, tj. rozdělení stávající společnosti. Šestá směrnice podrobně upravuje rozdělení mezi stávajícími společnostmi, rozdělení se založením nových společností reguluje střídměji odkazem na rozdělení sloučením, kdy upozorňuje na odlišnosti. Upravena je i kombinace obou způsobů rozdělení. Dále se směrnice zabývá účetními pravidly a pravidly oceňování. Na rozdíl od Třetí směrnice Šestá směrnice nepožaduje zavedení právního institutu rozdělení v členských státech, ve kterých dosud upraveno není. Směrnice avšak stanoví, že v případě, kdy právo členského státu rozdělení připouští nebo bude připouštět, musí jeho úpravu podřídit regulaci danou touto směrnice. Česká právní úprava je v souladu s ustanoveními Šesté směrnice, kdy rozdělení je jednou z forem přeměn obchodních společností dle našeho Zákona. Jeho režim dle Šesté směrnice je pak, jako v případě fúzí, aplikovatelný nejen na akciové společnosti, ale i na společnosti s ručením omezeným. 11 Šestá směrnice Rady za dne 17. prosince 1982, založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy, o rozdělení akciových společností (82/891/EHS), CELEX Nr L

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb.

Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. Přeměny obchodních společností v tabulkách podle platného znění zákona č. 125/2008 Sb. 1 OBECNÁ USTANOVENÍ obecná ustanovení, speciální ustanovení, vzdání se práva, právní účinky vkladu, přejímající společnost,

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Projekt fúze sloučením

Projekt fúze sloučením Projekt fúze sloučením LUTZ INDUSTRIA s.r.o. Techni Trade s.r.o. 1 Projekt fúze sloučením vypracovaný ve smyslu ustanovení 70 a následujících zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti

I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých obchodních společností a družstev. I.2.2.1 KAPITOLA: Fúze veřejné obchodní společnosti Posudek znalce pro ocenění jmění může být součástí znalecké zprávy o fúzi; v takovém případě se znalecká zpráva o fúzi ukládá do sbírky listin obchodního rejstříku. I.2.2 DÍL: Předpisy o fúzi jednotlivých

Více

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s.

Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností. ProSpanek a.s. Projekt fúze - sloučení akciové společnosti s evropskou společností ProSpanek a.s. IČ: 24661554 se sídlem Praha 2 - Vinohrady, Kunětická 2534/2, PSČ 12000 společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN...

Obsah I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 XIII. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST: PŘEMĚNY... 1 I. HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I. DÍL: Úvodní výklady... 3 1. kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS

strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS strana první NZ 422/2015 N 388/2015 STEJNOPIS NOTÁŘSKÝ ZÁPIS sepsaný Mgr. Daliborem Novákem, notářem s sídlem v Pardubicích, v notářské kanceláři v Pardubicích, Zelené Předměstí, Jindřišská 698, dne dvacátého

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti Chemoprojekt, a.s. a společnosti SAFINA Service a.s. Obsah 1. Předmět projektu... 4 2. Identifikace zúčastněných společností... 4 2.1. Nástupnická společnost... 4 2.2.

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3

Obsah I. ČÁST PŘEMĚNY. Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. ČÁST PŘEMĚNY I.1 HLAVA: OBECNÉ OTÁZKY PŘEMĚN... 3 I.1.1 DÍL: Úvodní výklady... 3 I.1.1.1 kapitola: Historický exkurs... 3 1. oddíl:

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 40 Rozeslána dne 16. dubna 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 125. Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev 126. Zákon, kterým se mění některé zákony

Více

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty.

Vztah k účetnictví Sestavit zahajovací rozvahu a otevřít účty. Založení obchodní společnosti Společnost se zakládá společenskou smlouvou podepsanou všemi zakladateli. Pravost podpisů zakladatelů musí být úředně ověřena. Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným

Více

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o.

GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. PROJEKT FÚZE Zúčastněné společnosti: GESTA a.s. Rynoltice Purum s.r.o. BAUXEN spol. s r.o. Stránka 1 z 13 A) ÚVODNÍ USTANOVENÍ I. Preambule 1.1 Tento projekt je projektem přeměny provedené vnitrostátní

Více

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT VNITROSTÁTNÍ FÚZE SLOUČENÍM NIELSEN ADMOSPHERE, A.S. JAKO NÁSTUPNICKÉ SPOLEČNOSTI A ADMOSPHERE, S.R.O. JAKO ZANIKAJÍCÍ SPOLEČNOSTI (dále jen Projekt ) PRAHA, 2015 TENTO PROJEKT VYHOTOVILY NÁSLEDUJÍCÍ

Více

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY

323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PŘEDMĚT ÚPRAVY 323/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 2. října 2013 o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek Ministerstvo spravedlnosti

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC S T A T U T Á R N Í M Ě S T O LIBEREC 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Projekt fúze Sportovní areál fotbal, a. s. a Sportovní areál Liberec, s. r. o. Zpracoval: odbor,

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Postup sanace DIAGNÓZA

Postup sanace DIAGNÓZA Sanace Reaguje na krizi podniku a lze ji chápat jako soubor opatření přijímaných ze strany vedení podniku, jejichž smyslem je zásadní ozdravení a obnova finanční výkonnosti a prosperity firmy. Postup sanace

Více

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti

II.3 KAPITOLA: Vnitrostátní fúze komanditní společnosti II. Část Vnitrostátní fúze lečníků zde však není možné, neboť schválení vnitrostátní fúze vyžaduje konsensus všech společníků všech zúčastněných v. o. s. Společníci se však mohou v projektu vnitrostátní

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT PŘESHRANIČNÍ FÚZE SLOUČENÍM Chovanec Media Slovakia s.r.o. Chovanec Media Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Chovanec Media Germany GmbH - 1 - uzavřený mezi: identifikační číslo 28781112,

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s.

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM společnosti PÁVEK, s.r.o. s jejím jediným společníkem - společností UNIVERZÁLNÍ ČISTÁ VODA, a.s. Zpracovali společně: Ing. Jaroslav Hanzal, předseda představenstva spol. UNIVERZÁLNÍ

Více

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení

Návrh. ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Hlava I Základní ustanovení II. Návrh ZÁKON ze dne. 2007, o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Hlava I Základní ustanovení Tento zákon upravuje

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI

Účastník činí přede mnou, notářkou, dnešního dne toto právní jednání - vyhotovuje tento : ---- PROJEKT ZMĚNY PRÁVNÍ FORMY SPOLEČNOSTI STEJNOPIS Strana první ------------------------------------------------------------------------------- NZ 254/2014 N 279/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S sepsaný dne dvacátého čtvrtého listopadu roku dva

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku

PROJEKT FÚZE. Výše vkladu a výše obchodního podílu společníků zanikající společnosti HYGOTREND s.r.o. před zápisem fúze do obchodního rejstříku PROJEKT FÚZE Ve smyslu 14 a následně ve spojení s ust. 70 a 88 zákona č.125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev I. Zúčastněné společnosti: Nástupnická společnost: HABITAE ČR, spol.

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Autor: Ing. Jaroslava Pospíšilová Datum vytvoření: 6. prosince 2012 Ročník: druhý

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

Podnikání = soustavná činnost provozovaná samostatným podnikatelem, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Obchodní právo Je souhrn právních norem upravujících postavení podnikatelů, obchodní závazkové vztahy a další vztahy související s podnikáním. Patří do soukromého práva vzniklo vyčleněním z odvětví občanského

Více

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3

Obsah DÍL I: VEŘEJNÁ OBCHODNÍ SPOLEČNOST... 1 I. ČÁST: POJEM VEŘEJNÉ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI... 3 Obsah Předmluva... V Životopis... VII Přehled použitých zkratek... VIII I. Zkratky právních předpisů... VIII II. Zkratky sbírek judikátů... IX III. Zkratky zahraničních obchodních společností... X IV.

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net

Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost. Založení a vznik AS (ZOK) (2007 -) 2014Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Akciová společnost 243 [DEFINICE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI] (1) Akciovou společností je společnost, jejíž základní

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo

NÁKLADNÍ DOPRAVA. B. Obchodní právo NÁKLADNÍ DOPRAVA B. Obchodní právo 1. Kdy vzniká podle občanského zákoníku fyzické osobě způsobilost mít práva a povinnosti? a) dnem 18. narozenin b) první den po 18. narozeninách c) narozením, tuto způsobilost

Více

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015

PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU PREZENTACE 2015 PRÁVO SPOLEČNOSTÍ EU 1 PREZENTACE 2015 VÝVOJ SPOLEČENSKÉHO PRÁVA EU Základ pravomoci EU v této oblasti rozvoj právní úpravy svobody usazování v rámci volného pohybu osob První fází byla harmonizace vybraných

Více

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151

Za třinácté - Zrušení společnosti : -------------------------- Společnost se zrušuje z důvodů uvedených v 68 a 151 Za první : Společnost s ručením omezeným byla založena dne 5.4. 2007 na dobu neurčitou. ------------------------------- Za druhé : Obchodní firma : -------------------------------- Obchodní firma společnosti

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM.

SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM. SEZNAM PŘÍLOH PŘIKLÁDANÝCH K NÁVRHU NA ZÁPIS SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM NEBO ZMĚNU ÚDAJŮ O SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM Základní údaje Pokud dochází k zápisu, změně nebo výmazu základních údajů,

Více

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010

Věstník ČNB částka 19/2010 ze dne 23. prosince 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 Třídící znak 2 2 3 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 20. prosince 2010 k žádostem o udělení souhlasu České národní banky ve věcech dispozice s podnikem, ukončení činnosti nebo přeměny

Více

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným

Zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným N 1504/2014 NZ 1384/2014 Strana první STEJNOPIS Notářský zápis sepsaný JUDr. Miroslavem Michálkem, notářem se sídlem v Třebíči, dne 7.10.2014 (slovy: sedmého října dva tisíce čtrnáct) v kanceláři notáře

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim04 Vypracoval, Dne

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy

Úvodní ustanovení II. Předmět smlouvy NÁVRH SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI uzavřená ve smyslu ustanovení 59 zák. č. 90/2012 Sb. a 2430 zák. č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen ZOK

Více

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 Obsah SEZNAM AUTORŮ...5 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK...15 KAPITOLA I. Pojem a právní povaha obchodní korporace... 21 1 Pojem právnické osoby... 21 A. Právní subjektivita, její podstata a rozsah, svéprávnost..

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S,

N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, NZ 28/2014 N 31/2014 N O T Á Ř S K Ý Z Á P I S, sepsaný dne 27.3.2014, slovy: dvacátého sedmého března roku dvoutisícího čtrnáctého, JUDr. Miroslavou Papežovou, notářkou se sídlem v Českém Brodě, Husovo

Více

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29

na den 24. 4. 2014 v 8.30 hod. do hotelu Nová radnice, Vsetín, Horní náměstí 29 P O Z V Á N K A Představenstvo společnosti se sídlem Jasenická 1106, 755 01 Vsetín, IČ 47674652 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682 zve společnost Valašská vodohospodářská

Více

2014 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Zrušení právnické osoby ( 168-173 NOZ) Zánik právnické osoby ( 185-186 NOZ) Zrušení s právním nástupcem přeměna ( 174-184 NOZ, dále pro OK: Z 125/2008 Sb.) Neplatnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti Pražská teplárenská a.s., IČO: 452 73 600, se sídlem Praha 7, Partyzánská 1/7, PSČ 170 00, zapsané v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze,

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

veřejná obchodní společnost

veřejná obchodní společnost veřejná obchodní společnost Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 2006 Michal Černý, Ph.D. www.michalcerny.eu www.michalcerny.net Právní charakteristika Právní úprava - 105 a následující Právnická osoba, obchodní společnost, má plnou právní

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov

S L O U Č E N Í M. spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov S M L O U V A O F Ú Z I S L O U Č E N Í M spolků Sdružení rodičů a přátel školy při Klvaňově gymnáziu v Kyjově a Sdružení rodičů Střední zdravotnické školy Kyjov Smluvní strany: 1. Sdružení rodičů a přátel

Více

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I

ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů. Čl. I ZÁKON ze dne 2014, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve

Více

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ)

Procesní úprava. Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) Procesní úprava Zákon o zvláštních řízeních soudních (dále ZZŘ) Zákon o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob (dále jen ZVŘ) ZZŘ Účinnost od 1.ledna 2014 Ve vztahu k občanskému soudnímu řádu

Více

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008,

126/2008 Sb. ZÁKON. ze dne 19. března 2008, 126/2008 Sb. ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Změna: 278/2009 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna: 466/2011

Více

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007

Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Ing. Vojík ČVUT, fakulta strojní, 29. 10. 2007 Kapitálové společnosti Jedinou povinností společníků-zakladatelů je vnést do společnosti vklad. Jeho výše je stanovena zákonem a liší

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení.

1. V 4 odst. 2 písm. a) a f) a v 5 odst. 3 písm. b) a c) se za slovo jméno vkládají slova, popřípadě jména a příjmení. ZÁKON ze dne 2010, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh:

Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Název školy: Střední odborné učiliště Domažlice Číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0639 Předmět: Právo, Ekonomika, Základy podnikání Tematický okruh: Obchodní právo Téma: Kapitálové obchodní společnosti

Více

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM

O ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI S RUČENÍM OMEZENÝM SPOLEČENSKÁ SMLOUVA SPOLEČNOSTI, SE SÍDLEM V., IČ:.., ZAPSANÉ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU SOUDU V, V ODDÍLU A VE VLOŽCE.SE MĚNÍ TAK, ŽE SE ZCELA NAHRAZUJE TÍMTO NOVÝM ÚPLNÝM ZNĚNÍM: SPOLEČENSKÁ SMLOUVA O ZALOŽENÍ

Více

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000

PROJEKT PŘEMĚNY. Obchodní firma: Thalia, a.s. Thalia s.r.o. IČ: 630 79 542 630 79 542 Praha 6 Bubeneč, Podbabská 1112/13, PSČ 16000 PROJEKT PŘEMĚNY Projekt změny právní formy dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, obchodní společnosti Thalia, a.s., IČ: 630 79 542, se sídlem Praha

Více

Základy obchodního práva

Základy obchodního práva Vysoká škola Karlovy Vary, obecně prospěšná společnost SYLABUS PŘEDMĚTU Anglicky Identifikace Typ předmětu Základy obchodního práva Principles of Commercial Law ZOP povinný ECTS kredity 4 Forma studia

Více

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev

Částka 40. ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Strana 1630 Sbírka zákonů č. 126 / 2008 Částka 40 126 ZÁKON ze dne 19. března 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev Parlament

Více

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky

Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky Zákon o státem zakládaných poskytovatelích zdravotních služeb a o vztazích při zajištění klinické a praktické výuky 1 Preambule Tento zákon upravuje právní formu poskytovatelů zdravotních služeb zakládaných

Více