MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku"

Transkript

1 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku VÝZNAM A TVORBA MARKETINGOVÝCH MIXŮ PRO MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

2 MARKETINGOVÝ MIX Marketing je způsob, jak sladit to, co potřebuje a očekává zákazník s posláním, zdroji a cíli podniku. Ţádný podnik nemůţe vyrobit všechno pro všechny zákazníky. Hlavní obsah marketingového mixu správné zboţí ve správný čas, správným zákazníkům za správnou cenu. Různé firmy ve stejném oboru podnikání si mohou vybrat různé marketingové mixy právě tyto rozdíly mohou jedné firmě poskytnout konkurenční výhody nad jejími konkurenty. Marketingový mix rámec, který bere v úvahu všechny podstatné faktory ovlivňující činnost firmy v návaznosti na produkty, cenotvorbu, dostupnost a komunikaci se zákazníkem. Taktický nástroj.

3 MARKETINGOVÝ MIX POPRVÉ POUŢIL N.H.BORDEN V ROCE 1948 Marketingové aktivity nelze chápat jako sumu jednotlivých opatření, ale jako komplexní záleţitost výsledný celek ( úspěšnost prodeje) musí být harmonicky propojen. Pouţil srovnání s těstem na koláč změna jedné sloţky ( cukru) můţe nejprve chuť vylepšit, opakované zvýšení dávky hrozí pokaţením celého těsta Marketingový mix usnadňuje hledání optimálních vzájemných proporcí jestliţe změníme produkt ( inovace), mělo by se to promítnout i do ceny, způsobu distribuce a samotné propagace.

4 MARKETINGOVÝ MIX Důvody, proč provádět analýzu marketingového mixu : MM vytváří základ pro rozmístění finančních a lidských zdrojů. Prostředky jsou vzácné a musí být vyuţity co nejefektivněji který z dostupných komponentů přinese zákazníkovi největší uţitek inovace produktu?, nový distribuční kanál? soutěţ? Zajímavá cena? Mm pomáhá při vymezení zodpovědností managementu pracovník podpory prodeje zodpovědnost za účinnou podporu, pracovník inovační komise zodpovědnost za produkt, cenová komise zodpovědnost za tvorbu ceny Mm umoţňuje analyzovat pruţnost a návratnost. Počet prodávajícího personálu se zvyšuje tehdy, pokud se zvyšuje prodej, zvýšením rozpočtu na reklamu zvyšujeme úroveň informovanosti o výrobku

5 POUŢITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které podnik využívá, aby vyvolal poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných. Produkt (product) produktem můţeme označovat nejen sám produkt, ale i sluţbu, sortiment, kvalitu, design, obal, značku, image výrobce, sluţby, záruky a mnoho dalších faktorů, které jsou pro spotřebitele důleţité proto, aby je zaujali. Cena (price) vyjadřuje hodnotu daného produktu v penězích, za kterou spotřebitel produkt nakupuje. Cena zahrnuje i mnoho jiných aspektů jako jsou slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo moţnosti úvěru. Propagace (promotion) je způsob jakým se spotřebitel dozví o produktu. Prodávající má mnoho způsobů jakým můţe vejít do podvědomí spotřebitelům jako například: public relations, direct marketing, podpora prodeje, osobní prodej, reklama a mnoho dalších faktorů. Distribuce (distribution) specifikuje kde přesně a jak se bude prodávat. Distribuce zahrnuje distribuční cesty, dostupnost distribučních cest, prodejní sortiment, zásobování a dopravu.

6 MARKETINGOVÝ MIX PRODUKTOVÝ 4P, 6P.7P Modifikace 4P z pohledu producenta hodnot charakteristický pro transakční marketing, prioritní je pohled prodávajícího, zacílen dovnitř firmy, na provoz 4P Mc Carthy Product Price Place Promotion 6P P.Kotler (1995) Politics Public opiniom 7P P.Kotler ( 1995) People Výrobek (zboží, služba) Cena Místo prodeje (distribuce) Propagace (komunikace) Politicko-společenské rozhodnutí Veřejné mínění Personál (člověk) Politicum překáţky pro podnikání vytvářené zákonnými a politicko-společenskými kampaněmi a rozhodnutími. Public opinium společenské, politické zájmy proti zájmům podnikatelů People personál, který je nezbytný pro výrobní proces.

7 MARKETINGOVÝ MIX PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ: Personalitist ( osobnosti) Process Pedagogical Approaches Participation ( participace, aktivizace) Dominance lidského faktoru Pedagogické přístupy významně ovlivňuje prodejnost sluţby Účast studenta a způsob, jakým se zapojuje či podílí na výuce ovlivňuje výsledek celého pedagogického přístupu

8 MARKETINGOVÝ MIX V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU: People ( lidé) Packaging ( vytváření balíčků sluţeb) Programming ( programová specifikace balíčků sluţeb) Partnership ( spolupráce) Pracovníci jako významná sloţka nabídky, klienti a jejich spokojenost Sladění nabídky s poptávkou - letenka, vízum, stravování, pojištění, půjčovna aut Pobyt a poznání lyţování, exotický ráj, masáţe S firmami ve vybraných destinacích lékař, doporučené restaurace

9 MARKETINGOVÝ MIX V OBLASTI BANKOVNICTVÍ Participants (účastníci) Process ( postupy) Physical Evidence ( fyzická přítomnost) Výběr zaměstnanců, jejich vystupování a obeznámení s danou problematikou ( spoření, půjčky, hypotéky ) Standardizace postupů, mezinárodní zásady pro realizaci určitých operací ( dokumentární akreditiv, bankovní aval Vhodnost a dostupnost banky, nápaditost interierů, osvětlení, přizpůsobení potřebám peněţních sluţeb (mapa poboček, mapa bankomatů, osobní bankéř

10 MARKETINGOVÝ MIX ZÁKAZNICKÝ - 4C POHLED KUPUJÍCÍHO 4C Customer Zákazník Řešení potřeb, očekávání, přání a tužeb zákazníka, kupujícího, spotřebitele v rámci samostatného produktu (třístupňová analýza) Cost Cena Viděná pohledem nákladů pro zákazníka Convenience Vhodnost, dostupnost Pohodlnost při dostupnosti zákazníka k produktu, Servis pro zákazníka umisťování produktu na trh Comunications Komunikace Integrovaná marketingová komunikace

11 MARKETINGOVÝ MIX ZDRAVOTNICTVÍ Convenience (předávání informací) pacient se aktivně podílí na péči o svou osobu a do omezené míry, na základě informovanosti, vytváří vlastní rozhodnutí, jak o svém zdravotním stavu, tak o jeho dalším vývoji. Communication (komunikace) nejedná se jen o to, zda informace předáme, ale jakým způsobem je předáme. Postavení lékař-pacient - budoucí spokojený zákazník. Customer Values (hodnoty pro zákazníky) - jsou ve zdravotnictví tvořeny pouze dvěma hlavními procesy, a to lékařskou a ošetřovatelskou péčí. Cost (náklady) - náklady zdravotní péče pacient prakticky ani nevnímá, popřípadě je vnímá pouze okrajově. Většinou ani lidé nemají ţádnou představu, kolik stojí ten který pracovní výkon, kolik stojí technika, kolik činí provozní náklady například operace atd. Snad pouze u léků je schopen pacient registrovat doplatky, a to vesměs jen tak, ţe mu stejně není známa celková cena léků, nýbrţ právě pouze cena doplatku

12 PRODUKT VE ZDRAVOTNICTVÍ Způsob a proces přijetí do nemocnice či zdravotnického zařízení Profesionalita lékařského úkonu a následné péče Respekt, ohled a úcta vůči pacientovi Koordinace a integrace zdravotní péče Způsob, rozsah, obsah informování pacienta a jeho rodiny Tělesné a duševní pohodlí pacienta Citová opora, zmírnění strachu, úzkosti a obav pacienta Zapojení rodiny při dlouhodobějším pobytu pacienta v nemocnici Způsob a proces propuštění pacienta z nemocniční léčby, v pokračování péče, v kontrole NEMOCNICE ČR 2012

13 MARKETINGOVÝ MIX - FASHION Produkt designová politika, politika tvorby kolekcí, vytváření aktuálních módních trendů, vývoj produktu se odvíjí od dizajnérskeho týmu jednotlivých producentů a modních návrhářů, značka salonu Cena se přizpůsobuje stylu oděvů, originalitě, nápadu, kvalitě materiálu a provedení, značce Distribuce modní salony, přehlídky, shop-in-theshop-concept (hennes a mauritz, gap a guess) Komunikace vyuţívá všechny nástroje komunikačního mixu, prioritně eventový záţitek modní přehlídky, produc placement, soutěţe krásy

14 MODIFIKOVANÝ MIX 4A Awareness Povědomí Availability Místní dostupnost Coca-cola název napsaný charakteristickými klikatými písmeny, charakteristická láhev, je chutná, osvěţující, akceptuje univerzální touhu po osvěţení, nejoblíbenější nealkoholický nápoj Je k dostání ve 200 zemích světa, zavedená logistika, distribuční místa velikost a typ produktu je přizpůsobován jednotlivým distribučním kanálům znají zákazníci produkt, mohou se o něm schůdnou cestou dozvědět? Velmi často se jedná o prostředí diferencované i jazykově a geograficky. je možné produkt k zákazníkům dostat, existují distribuční sítě a komunikační kanály, které to umožňují? Prostředí se vyznačuje nízkou mírou mobility a technické vyspělosti. Affordability Cenová dostupnost Je dostupná pro všechny společenské skupiny je výrobek pro zákazníka vůbec cenově dostupný a naplní směna jeho očekávání? Nízká sociální úroveň ve spojení s neochotou akceptovat novinky kladou na cenovou dostupnost produktu mimořádný důraz. Acceptability Přijatelnost Coca Cola je jednou z nejbezpečnějších potravin její kvalita musí odpovídat národním legislativním poţadavkům a potravinářským zákonům zhruba 200 zemí světa. je produkt pro zákazníky přijatelný, obstojí před racionálním zvážením přinášeného užitku? Specifičnost trhu je právě v omezenosti prostředků jeho účastníků, což klade zvýšený důraz na uvážené nakládání s prostředky.

15 MODIFIKOVANÝ MIX 4S Model 4S lze interpretovat v kontextu dvou rozdílných pojetí. Jedno stejně jako model 4A klade důraz na prostředí, konkrétně upravuje původní pojmy mixu pro marketingové aktivity, které se realizují na internetu. Jeho autorem je E. Constantinides, který pojem uveřejnil v roce 2002 prostřednictvím odborného článku v časopise ELSEVIER. Strategie (scope) v podstatě se jedná o strategickou analýzu průniku internetových aktivit firmy se zvolenou marketingovou taktikou. Stránky (site) na internetu jsou vlastní webové stránky nejsilnějším komunikačním nástrojem, i zde je proto nutná důkladná analýza, která shrne očekávání zákazníků, jejich motivaci jednak směrem k pouţití stránek a jednak pro návrat na ně. Synergie (synergy) propojuje internetové aktivity za a, s dalšími marketingovými aktivitami; b, s procesy uvnitř firmy a za c, s dalšími subjekty pohybujícími se na internetu. Systémy (systems) zahrnují technologickou stránku provozu internetu v návaznosti na marketingové aktivity. Vedle SW a HW sleduje administraci webu, statistiky, platební systémy atd.

16 MODIFIKOVANÝ MIX 4S Druhý moţný koncept 4S je zaměřen na otázku vztahového marketingu, v centru pozornosti stojí vztah firma/zákazník. Segmentace zákazníků nástroj pro definování a následnou identifikaci cílové skupiny. Stanovení uţitku nástroj pro diferenciaci produktu tak, aby bylo moţné stanovit jeho konkrétní uţitečnost pro zákazníka. Spokojenost zákazníka zásadní orientace na naplnění pojmu. Soustavná péče zahrnuje nejenom průběţnou komunikaci, ale zejména cílené budování vztahu

17 MARKETINGOVÝ MIX SCHÉMA MARKETINGOVÉHO MIXU : Produktový mix Kontraktační mix Cílový trh Komunikační mix Distribuční mix

18 CENA KONTRAKTAČNÍ MIX Cena představuje mnoţství peněţních jednotek poţadovaných za produkt není neměnná, dá se s ní pruţně pracovat. Ceny jsou záleţitostí prodejce a zákazníka. Navrhovaná cena pro zákazníka musí být v souladu s cenovou politikou podniku. Cenovou politiku podniku ovlivňují interní (náklady) a externí (konkurence) faktory. Zahrnuje všechna rozhodnutí, na trh zaměřené kroky, které se promítají do stanovení ceny produktu. Zákazník musí být s účtovanou cenou spokojen a tato cena by zároveň měla přinášet podniku zisk. Tři prvky (náklady, konkurence a očekávání zákazníků) je nutno brát v úvahu všechny najednou při cenotvorbě v podniku.

19 CENA KONTRAKTAČNÍ MIX V případě peněţní částky získává cena různé názvy, např. Školné, nájemné, úrok, inkaso, pojistné, mzda, plat, vstupné. Z porovnání ceny s ostatními nástroji marketingového mixu vyplývá: Vyjadřuje hodnotu produktu pro zákazníka, Je nejdůleţitějším, i kdyţ ne jediným činitelem, který ovlivňuje poptávku, Jako jediná vytváří příjmy podniku, ostatní nástroje marketingového mixu představují náklady, Její stanovení je klíčovým rozhodnutím, které významně ovlivňuje další ţivot podniku, Z hlediska času představuje nejpruţnější proměnnou

20 ZMĚNA CENY Ceny se v současné době dynamicky vyvíjejí. Hlavní příčiny, kdy dochází ke změnám cen, jsou: Chování konkurence; Podnik plně nevyuţívá svou výrobní kapacitu a odbyt; Sníţení ceny výrobků, sluţeb v důsledku změny trţního podílu firmy; Zvýšení ceny při zdraţení vstupních nákladů na výrobu; Změna ceny v důsledku legislativního nařízení (DPH) Dochází k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou

21 UŢIVATELSKÁ KRITÉRIA CENY Základním kritériem ceny je uţitek, který produkt přináší. Přitom vyjádření uţitku můţe být substituováno různými kritérii: Vztah ceny ke kvalitě - kvalita sama je v obecné rovině obtíţně (i subjektivně měřitelnou veličinou, jde o to, jak je kvalita subjektem vnímána u mnoha produktů je pro spotřebite le ukazatelem kvality právě cena (podle ceny usuzuje na kvalitu), Vztah mezi cenou a značkou - součástí designu značky (v marketingovém slova smyslu) je i určitá cenová úroveň, značka dává produktu určitou hodnotu

22 UŢIVATELSKÁ KRITÉRIA CENY Vztah mezi cenou našeho a konkurenčního produktu - benchmarking; Vztah mezi vnímáním ceny u různých segmentů zákazníků věková hranice, finanční moţnosti Způsob stanovení ceny v rámci zahraničního trhu zvyklosti při tvorbě ceny Výše ceny je pak částí celkové strategie marketingu, která: Do značné míry dokresluje hodnotu produktu vnímanou spotřebitelem, Je účinným a srozumitelným vyjádřením pozice produktu na trhu, Přímým způsobem ovlivňuje poptávku po výrobku nebo sluţbě.

23 CÍLE CENOVÉ STRATEGIE Zisk cena pokryje náklady (fixní, variabilní), obsáhne i stanovenou míru Maximalizace zisku krátkodobý cíl (sezónnost, trend) Trţní podíl přilákání zákazníků Růst objemu prodeje krátkodobý záměr podniku spojený např. S výprodejem zásob, uvolnění prostoru pro nové zboţí; Návratnost investic - finančně orientované podniky jako dlouhodobou strategii Špičková kvalita výrobku (sluţby) dosáhnout vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobků Jiné cíle zabránění konkurenci vstoupit na trh ---

24 PROCES TVORBY CEN Upřesnění poslání ceny dle stanoveného cíle cenové strategie Metody cenové tvorby Odhad poptávky, Odhad nákladů, Rozbor cen konkurence Stanovení ceny podle vnímané hodnoty zákazníkem nutná přesná segmentace Metoda orientovaná na poptávku aukce, veřejné zakázky, Nákladově orientovaná tvorba cen, Ceny orientované na zákazníka, Ceny zaloţené na konkurenci ceny vyšší, niţší nebo stejné Smluvní ceny PŘI STANOVENÍ VÝSLEDNÉ CENY JE TŘEBA KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO BRÁT V ÚVAHU I DALŠÍ FAKTORY - EKONOMICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A DALŠÍ, SLADIT VÝŠI CENY S OSTATNÍMI NÁSTROJI MARKETINGU, BRÁT V ÚVAHU REAKCI DODAVATELŮ, KONKURENTŮ A STÁTU (ANTIMONOPOLNÍ ÚŘAD) Vyhodnocení cenové strategie (přehodnocení v návaznosti na ţivotní cyklus výrobku)

25 CENOVÁ STRATEGIE PODLE ROZLIŠENÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ Cenová strategie je nástroj, jak můţe podnik ovlivnit svůj podíl na trhu nebo zvýšit zisk. Doplňte charakteristiky uvedených cenových strategií a uveďte příklad (str. 138): U stávajících produktů U stávajících produktů U stávajících produktů U nových produktů U nových produktů Sniţování cen Určování hladiny ceny Následování ceny Vysoce výnosná cena Průniková cena

26 FORMY CENOVÝCH ROZLIŠENÍ Podniky mohou pro přizpůsobení rozdílu mezi zákazníky, produkty a různými lokalitami pouţít i tzv. Cenové rozlišení Určování cen pro různé segmenty Určování cen pro různé varianty produktu Určování cen v závislosti na image a značce produktu Určování cen podle místa prodeje Určování cen podle období prodeje V kině je různá cena pro člena klubu, dítě, studenta Becherovka, Becherovka v plechovém obalu, Cofola 0,7, 2l Privátní značka Clever (levný) Jiná cena u benzínky, na Makru, v restauraci Roční období (cestovní kanceláře) denní doba prodeje ( ryby)

27 KOMPLETNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY Současně s cenou se vţdy diskutují komplexní platební podmínky (odloţení platby, splátky, leasing apod.), Včetně související rabatové politiky, která má často mimořádný vliv na chování i udrţení zákazníků a také silný konkurenční význam. Přiřaďte k jednotlivým typům rabatů jejich předpokládaný dopad na prodej a spokojenost zákazníka Mnoţstevní Ceníkový Velkoobchodní Časový, sezónní Veletrţní Věrnostní Předplatitelský

28 PROPAGAČNÍ TVORBA CENY Tvorba cen na úkor vedoucích firem velkoprodejny a obchodní domy prudce sniţují ceny známých značek, aby přilákaly další zákazníky. Tvorba cen pro zvláštní příleţitosti vánoční, velikonoční speciál Financování s nízkým úrokem je nabídka prodeje zboţí na úvěr s niţším úrokem, neţ je obvyklé, coţ můţe přilákat další zákazníky (automobily) PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ SE ROZHODNOU PRO NOVÝ VŮZ ZNAČKY FIAT, JSME PŘIPRAVILI VÝHODNOU NABÍDKU LEASINGU VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ CREDIUM.

29 STRATEGIE SVAZOVÁNÍ CEN (Price lining) je velmi oblíbená hlavně v maloobchodě. Pouţívá se u produktů, které musí být pouţívány spolu s hlavním produktem Příkladem mohou být ţiletky, náplně do tiskárny Cena hlavního produktu bývá často stanovena nízko (např. Holící strojek). Naopak u vázaných produktů je cena stanovena velmi vysoko (ţiletky). Tato strategie slouţí k nalákání zákazníků na nízké ceny hlavního produktu, kdy si zákazník neuvědomuje vysoké pořizovací ceny vázaných produktů.

30 KDE HLEDAT ÚSPORY? Podpora start upu Business for Breakfast Inteligentně řízené procesy Digitální reklama jinak, nově, úsporně Akceschopný reporting Práce na dálku

31 DALŠÍ NÁSTROJE CENOVÉ POLITIKY Platební podmínky definují pravidla úhrady kupní ceny-doba splatnosti, slevy při platbě dopředu, penále za opoţděné platby nebo moţnost financování nákupu bankou nebo jinou finanční institucí. Dodací podmínky definují rozsah a časovou stránku povinností, které po prodeji vznikají prodávajícímu v rámci dodání zboţí. Důleţitými prvky v tomto případě jsou termín dodávky, minimální rozsah dodávky, místo předání zboţí, případně převzetí přepravních a pojistných nákladů na zboţí. Rabat coby sleva z ceny, rozlišujeme několik typů jako například funkční rabat, mnoţstevní nebo časově omezený.

32 DISTRIBUČNÍ STRATEGIE Smyslem distribuce je rozhodnutí o tom, jakými kanály, cestami bude produkt přesunut od výrobce k zákazníkovi tak, aby zákazník mohl produkt koupil v určitém čase na určitém místě a v poţadovaném mnoţství. Dosaţení pohodlné dostupnosti pro zákazníka Nástroje distribučního mixu: - Distribuční cesty - Distribuční mezičlánky - Distribuční systémy - Fyzická distribuce ZA DISTRIBUČNÍ KANÁL SE POVAŢUJE SOUHRN VŠECH PODNIKŮ A JEDNOTLIVCŮ, KTEŘÍ SE STANOU VLASTNÍKY PRODUKTŮ PO JEJICH CESTĚ K ZÁKAZNÍKOVI

33 DISTRIBUČNÍ MIX Distribuční kanál zahrnuje 4 hlavní aspekty: - Fyzický skutečný fyzický tok zboţí - Právnický - v jehoţ rámci dochází k převodu vlastnictví - Finanční zahrnuje peněţní toky - Komunikační poskytuje informace o zboţí

34 ÚROVNĚ FYZICKÉ DISTRIBUCE Bezúrovňová fyzická distribuce : výrobce spotřebitel podniková prodejna, podomní prodej, prodej pomocí automatů, telemarketing, zásilkový prodej Jednoúrovňová distribuční cesta výrobce maloobchod spotřebitel Dvouúrovňová výrobce - velkoobchod - maloobchod spotřebitel Tříúrovňová výrobce prostředník velkoobchod maloobchod spotřebitel

35 DISTRIBUČNÍ MEZIČLÁNEK - Prostředník nakupuje od výrobce na čas se stává vlastníkem produktu - Zprostředkovatel vyhledává kontakty, vedlejší účastník směny, který napomáhá uzavření obchodu, nestává se vlastníkem produktu, nechává si za zprostředkování zaplatit provizi

36 DISTRIBUČNÍ MIX - Intenzivní distribuce velký počet prodejen v určité oblasti. Pouţívá se u zboţí denní spotřeby, produkt se dostává do co největšího počtu prodejen. - Exkluzivní, výhradní distribuce týká se zboţí drahého, luxusního, značkového, prodeje získává výhradní právo na prodej a producent očekává větší péči a podporu prodeje. - Jak jde na to tesco? dnes působí ve více neţ 10ti zemích. Strategie thing global, act local mysli globálně, jednej lokálně. Malé samoobcsluhy express, prodejny typu superstore, metro high st., T+S store internetový obchod

37 DISTRIBUČNÍ MÍSTO Maloobchod poskytuje prodej zboţí ke konečnému spotřebiteli pro jeho osobní potřebu. Do maloobchodního prodeje zahrnujeme i stále rostoucí přímý marketing, i kdyţ prodej je zprostředkovaný mimo prodejní prostory maloobchodu. Maloobchodní prodej také můţeme charakterizovat jako oblast, kde dochází k neustálým změnám dle potřeb a přání zákazníků. Retail Nákupní centra

38 DISTRIBUČNÍ MÍSTO Velkoobchod má svou nezastupitelnou roli v činnosti zásobování prodejních cest. Výrobky jsou pořizovány k další distribuci do maloobchodních odvětví či jiných organizací. Přetváří úzký sortiment výrobní na široký sortiment obchodní Překlenuje časový nesoulad mez výrobou a spotřebou Vytváří zásoby v rozsahu nutném k pruţnému zásobování odběratelů, zejména maloobchodu Poskytuje odběratelům obchodní úvěr a vytváří tak podmínky pro větší prodej zboţí. Dodavatelům můţe často garantovat dřívější platbu neţ maloobchod Přebírá riziko spojené s nákupem, dopravou a skladováním zboţí Podílí se na stimulaci prodeje zboţí jednotlivými nástroji stimulačního mixu (reklama, podpora prodeje, přímý marketing atd.) Podílí se na dohotovení zboţí (dozrávání ovoce, praţení kávy) a jeho balení a úpravách dle potřeb odběratelů Zajišťuje dopravu do maloobchodní sítě, coţ je vzhledem k hustotě sítě z hlediska výrobců prakticky nemoţné

39 KOMUNIKAČNÍ MIX Promotion, neboli komunikační mix, má informovat spotřebitele a stimulovat ho, aby učinil nákupní rozhodnutí. Je jedním ze základních prostředků komunikace mezi firmou a současnými či potencionálními zákazníky. NÁSTROJE PROPAGACE : REKLAMA (ADVERTISING) OSOBNÍ PRODEJ (PERSONAL SELLING) PODPORA PRODEJE (SALES PROMOTION) VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATION, PR) PŘÍMÝ MARKETING (DIRECT MARKETING) SPONZORING NOVÁ MÉDIA (NEW MEDIA)

40 PŘÍPADOVÉ STUDIE 6.1 MARKETINGOVÁ STRATEGIE RÁDIA RELAX S.R.O. STR CENOVÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI FUNCITY S.R.O. STR MARKETINGOVÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI ALPINE PRO, A.S. STR. 45

41 SLOVO ZÁVĚREM Cílem ovlivňování je přesvědčit zákazníky, ţe výrobek na který právě vidí nebo slyší reklamu je pro ně ten nejlepší, který splňuje všechny jejich poţadavky. A přimět je zároveň ke koupi takového výrobku, protoţe reklama není tvořena pro zábavu, ale pro získání co největšího zisku prodejce DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ Ing. Naděţda Petrů TEL

Význam a tvorba Význam a tvor marketingových mixů pro marketingové řízení podniku

Význam a tvorba Význam a tvor marketingových mixů pro marketingové řízení podniku Marketingové řízení podniku Význam a tvorba marketingových mixů pro marketingové řízení podniku Marketingový mix Marketing je způsob, jak sladit to, co potřebuje a očekává zákazník s posláním, zdroji a

Více

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice

doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice doc. Ing. Marcela Kožená, Ph.D. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Prodej je aktem směny, ke které dochází na trhu (místo, kde se setkává nabídka a poptávka). Směna je proces, ve kterém předmět

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena

marketingu Pohled zákaznz Marketingový mix a jeho struktura nový pohled 4 C Value) ) = Product hodnota z hlediska zákaznz Cena Základní nástroje marketingu Marketingový mix a jeho struktura Marketingový mix Produkt Rozmanitost produktů Jakost Design Funkce Značka Balení Velikosti Služby Záruky Vrácení výrobků Cena Ceníková cena

Více

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI

SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI SLOVO AUTORA SEZNAM KAPITOL VYSVĚTLIVKY K PRVKŮM POUŽITÝM V UČEBNICI 1. PODSTATA MARKETINGU 1.1 DEFINOVÁNÍ MARKETINGU 1.2 MARKETINGOVÝ MIX - 4 P MARKETINGU 1.3 PODNIKATELSKÉ KONCEPCE - HISTORIE MARKETINGU

Více

Cena z makroekonomického pohledu

Cena z makroekonomického pohledu Cena Definice ceny Cena je vyjádření hodnoty zboží nebo služby v peněžních či jiných jednotkách Mění se v čase podle momentální nabídky a poptávky a v závislosti na jejich očekávaném vývoji Cena má mnoho

Více

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU

DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU DISTRIBUCE V MEZINÁRODNÍM MARKETINGU L 7 Ing. Jiří Šnajdar 2015 Distribuce a distribuční politika Distribuce = soubor postupů a činností, pomocí kterých je zboží dáno k dispozici spotřebiteli nebo uživateli

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky. LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Marketing pro techniky LS, akad.rok 2014/2015 Management podniku - VŽ 1 Marketing vznikl v USA na po I. světové válce, kdy začala převažovat nabídka nad poptávkou a

Více

Úloha marketingu v řízení podniku

Úloha marketingu v řízení podniku Úloha marketingu v řízení podniku Marketingové strategie z pohledu marketingového mixu Marketingová strategie Charakterizuje směr, který bude organizační jednotka sledovat v určitém časovém období. Východiskem

Více

Úloha marketingu v řízení organizace

Úloha marketingu v řízení organizace Úloha marketingu v řízení organizace Marketingové strategie Marketingová strategie Charakterizuje směr, který bude organizační jednotka sledovat v určitém časovém období. Východiskem pro určování marketingové

Více

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ

PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ PODNIKÁNÍ V CESTOVNÍM RUCHU NA VENKOVĚ MARKETING V CESTOVNÍM RUCHU Typy, definice, základní pojmy Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Osnova - ZÁKLADNÍ

Více

Podnikatelské plánování pro inovace

Podnikatelské plánování pro inovace Podnikatelské plánování pro inovace Šablona podnikatelského plánu Název projektu Datum zpracování Verze č. Údaje o autorech Obsah Exekutivní souhrn...3 1. Základní údaje o předkladateli a podniku...4 1.1

Více

Marketing Velkoobchod

Marketing Velkoobchod Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Marketing Velkoobchod

Více

TRH A CÍLENÝ MARKETING

TRH A CÍLENÝ MARKETING TRH A CÍLENÝ MARKETING základní subjekty trhu: 1. domácnosti prodávají své výrobní faktory (práce, půda, kapitál), za získané důchody (mzda, renta, úrok) nakupují výrobky a služby 2. podniky prodávají

Více

Marketing. Struktura učiva

Marketing. Struktura učiva Marketing Didaktické zpracování učiva Struktura učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se marketingových koncepcí 5. Metodické zpracování učiva

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU

MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU MARKETING A MANAGEMENT CESTOVNÍHO RUCHU část 4 RNDr. Aleš Krejčí, CSc. 23134@mail.vsfs.cz 1. MÍRA HMOTNOSTI PRODUKTU KONTINUUM VÝROBKY - SLUŽBY 2. SLUŽBY Služba jakozboží s užitnouhodnotou Služba je jakákoliv

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2. MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 2 MUDr. Jan Šrogl 21.5.2013 Doporučená struktura I. Titulní strana II. Shrnutí plánu (executive summary) III. Popis Vaší společnosti IV. Popis vašeho

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Velkoobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum

Zakladni strategie pokryti trhu -1)Nediferencovany MK. ---------------------------------------------- N:nizsi hromadne MK vyzkum Segmentace trhu -rozdeleni trhu na ruzné skupiny spotrebitelu na realne produkty -hledame skupiny spotrebitelu, ktere maji podobne potreby Proces segmentace trhu Segmentace trhu----1)stanovit kriteria

Více

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I

(Americká marketingová asociace) 13.12.2009 Management I Základy marketingu Co je marketing? Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson,

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013

Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Marketingový plán základ podnikatelského plánu část 1 MUDr. Jan Šrogl 14.5.2013 Co je podnikatelský plán? Psaný dokument, ve kterém je sepsána Vaše podnikatelská činnost Má odpovídat skutečnosti bez příkras

Více

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz

Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU. Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz Katedra managementu ŘÍZENÍ OBCHODU Ing. Miloš Krejčí 22522@mail.vsfs.cz ŘÍZENÍ OBCHODU 6 přednášek + 6 cvičení, z/zk 1. Podnik a jeho struktura. Obchod a jeho role v podniku. Činnosti v rámci obchodu.

Více

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014

Jak uspět na místním trhu. Třebíč 21. 2. 2014 Jak uspět na místním trhu Třebíč 21. 2. 2014 Region{lní produkty Marketing Marketing je sociální proces, kde se jednotlivci a skupiny pokoušejí získat, co chtějí nebo potřebují tím, že vytvářejí a směňují

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Typy velkoobchodních

Více

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH)

Centrum služeb pro podnikání s.r.o. MARKETING. 2013, I. verze (GH) MARKETING Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2013, I. verze (GH) Úvod Výukové materiály Centra služeb pro podnikání s.r.o. Vás budou provázet kurzem Marketing. Slouží pro ucelení informací a jako vodítko

Více

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum

pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Otázka: Marketing a CR Předmět: Ekonomie Přidal(a): Envika pojem marketing, základní principy marketingu, specifika marketingu v CR, marketingové plánování, marketingový výzkum Pojem marketing Philip Kotler:

Více

Charakteristika distribuce a velkoobchod

Charakteristika distribuce a velkoobchod VY_32_INOVACE_MAR_97 Charakteristika distribuce a velkoobchod Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR.

Více

Marketing je. Podniková ekonomika

Marketing je. Podniková ekonomika Základy marketingu Marketing je manažerská funkce zodpovědná za identifikaci, předvídání a uspokojování požadavků zákazníka tak, aby společnost dosáhla zisku. (Wilson, Gilligan, Pearson, 1992) sociální

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Anotace: Prezentace je zaměřená na výklad marketingového nástroje - cena. Obsahuje faktory vnitřní a vnější, pojem cenová strategie a její typy, ceny v hotelnictví a cenová diferenciace. Projekt: Reg.č.:

Více

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková

UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012. Základy marketingu. Nina Kudláčková UPCE Pardubice Milan Krejčík 1. ročník letní semestr 2011/2012 Základy marketingu Nina Kudláčková Obsah přednáška 1. Co je marketing?... 2 Marketing... 2 Poptávka... 2 Trh... 2 Nabídka... 2 Podstata koncepce

Více

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz

Marketing. PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu. jaroslava.dedkova@tul.cz Marketing PhDr.Ing.Jaroslava Dědková Ph.D. Katedra marketingu jaroslava.dedkova@tul.cz Alsbury A., Jay R. Dědková J. Honzáková I. Foret M., Procházka P., Vaculík J. Horáková I. Kolektiv autorů Odborná

Více

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník

Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Jméno autora: Ing. Juraszková Marcela Datum vytvoření: 20. 6. 2012 Ročník: III. Vzdělávací oblast: Obchodní provoz Vzdělávací obor: Obchodník Tematický okruh: Marketing a management Téma: Cena Číslo DUMu:

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz INTEGROVANÁ MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE V POJETÍ K.E.CLOWA + D.BAACKA doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. CLOW, K.E., BAACK, D.: REKLAMA, PROPAGACE A MARKETINGOVÁ KOMUNIKACE BRNO: COMPUTER

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Marketing měst a obcí Marketing měst a obcí ZS 2009 Magisterské studium Garant předmětu:. Ing. M Vaňák Vyučující:.. Ing. M Vaňák Ing. V. Kunz, Ph.D. Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 2/3 Rozsah studijního předmětu:..

Více

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec

B104MFS Marketing finančních služeb. Václav Kupec B104MFS Marketing finančních služeb Václav Kupec 2/26 2/15 3 Nástroje marketingového mixu 3.1 Finanční instituce - vymezení pojmu Na finančním trhu je nabízeno velice široké spektrum finančních služeb.

Více

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence

1. Vnitřní faktory. několik cílů najednou. V cenové oblasti lze. Diferenciace výrobků čím více se vlastní výrobek od srovnatelných výrobků konkurence Price Faktory ovlivňující výši ceny 1. Vnitřní faktory Cíle firmy - firmy se orientují většinou na několik cílů najednou. V cenové oblasti lze uvažovat o cílech spojených s orientací na: dosažení určité

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Distribuce Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: distribuce,

Více

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Trhy a marketing. Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Trhy a marketing Ing. Jiří Holický Ing. Vladimír Foltánek Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky strana 2 Trh - definice Trh je v ekonomice prostor, kde dochází ke směně statků a peněz.

Více

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a

podnikatelských koncepcí, objasnit přístupy sektoru finančních služeb k trhu a Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia ------------------------------------------------------------------------------------- Název tematického celku: MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ. KLIENT. Cíl:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Hospodářská informatika

Hospodářská informatika Hospodářská informatika HINFL, HINFK Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v Brně (LDF) s ohledem na disciplíny společného základu reg.

Více

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán.

MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. MARKETING 4 Segmentace, marketingový mix, marketingový plán. Ing. Hlavní pojmy Marketingu co je nutné umět aplikovat Metody analýzy PPO PZ/EZ Maslowova pyramida potřeb Produkt a analýza produktu Produktový

Více

Business Development Rozvoj podniku

Business Development Rozvoj podniku Marketing vytváření obchodních příležitostí pomocí: udržením stávajících zákazníků přilákáním nových zákazníků Tržby vyhráním zakázky Zákaznická služba Cíle společnosti, které ovlivňují marketingové činnosti:

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU. Formulace marketingového plánu Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Formulace marketingového plánu Marketing Marketingové řízení se stává průřezovou podnikovou aktivitou, která bezprostředně ovlivňuje všechny ostatní podnikové aktivity

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Obchodní činnost v pojišťovně Organizace prodeje pojistných produktů Odvětvová struktura Vznik pojištění Centrála Školení prodejců Pojištění osob Pojištění majetku Pojištění odpovědnosti za škodu Úrazové

Více

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11.

HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU HISTORICKÁ VÝCHODISKA MARKETINGU 9.11. PODSTATA OBSAH KAPITOLY historická východiska marketingu základní podnikatelské úloha a postavení marketingu ve firmě marketingové prostředí firmy Ing. Lukáš Kučera SOŠ Velešín výroba sama o sobě nepřináší

Více

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA

ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA ZVÝŠENÍ EFEKTIVITY PRODUKCE HOVĚZÍHO MASA A MASNÝCH VÝROBKŮ- PRODEJ ZE DVORA Agenda 1 Současná situace na trhu s hovězím masem 2 Marketing hovězího masa a výrobků 3 Prodej ze dvora 4 Legislativa 1 Současn

Více

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová

ČVUT FEL K 316. Marketing MARKETINGOVÝ VÝZKUM. Tomek - Vávrová MARKETINGOVÝ VÝZKUM Transakce mezi podnikem a trhem Komunikace Komunikace Nákupní trh Úhrada Zboží Podnik Úhrada Zboží Odbytový trh Nákupní informace Odbytové informace zbožní transakce informační transakce

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU

KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Business model KATEDRA ŘÍZENÍ PODNIKU Systém strategického řízení nezbytný předpoklad úspěšné tvorby a realizace business plánu Strategické řízení Podniková strategie je mapa, která vede podnik, tým nebo

Více

blízko, rychle, pohodlně

blízko, rychle, pohodlně STRATEGIE STRATEGIE STRATEGIE vize Žabka vstupuje do ČR s novým typem prodejen convenience je tu pro vás blízko, rychle, pohodlně convenience definice 1. Velikost a otevírací doba: Velikost prodejní plochy

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1263_Cílený marketing. Trh a rozdělení trhu_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy

Reklamní strategie, reklamní kampaň. Plánování reklamy Reklamní strategie, reklamní kampaň Plánování reklamy Jak postupovat při přípravě reklamní kampaně 1. Stanovení cílů kampaně CO se očekává? 2. Potvrzení rozpočtu budget - KOLIK se utratí? 3. Stanovení

Více

Analýza marketingového komunikačního mixu. Hana Daňková

Analýza marketingového komunikačního mixu. Hana Daňková Analýza marketingového komunikačního mixu Hana Daňková Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu marketingového komunikačního mixu ve společnosti Jenny Lane, s.r.o. V teoretické

Více

Marketing v pojišťovnictví seminární práce

Marketing v pojišťovnictví seminární práce Marketing v pojišťovnictví seminární práce Úvod... 1 1 Marketing jako proces a marketingový mix... 1 1. 1 Marketingové plánování... 1 1. 2 Marketingový výzkum... 2 1. 3 Marketingový mix... 2 2 Specifika

Více

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Marketingové řízení. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_88 Marketingové řízení Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 10/2012

Více

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy

Platnost od: 1.9.2008. Příručka způsobilých výdajů pro program. Spolupráce - Technologické platformy Příručka způsobilých výdajů pro program Spolupráce - Technologické platformy Způsobilé výdaje musí být pro projekt nezbytné a musí být definován jasný přínos vynaložených výdajů pro projekt. Jedná se o

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1266_Chování organizace_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy: Číslo a název projektu:

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět: Marketing a management, téma: Maloobchod Pracovní list vytvořila: Mgr. Radka Drobná Období vytvoření VM: duben 2012 Klíčová slova: maloobchod,

Více

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

1 Kapitola 4. Modul 2 Marketingový plán. Cena. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 1 Kapitola 4 Modul 2 Marketingový plán Cena Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger 2 OBSAH MODUL 2. MARKETINGOVÝ PLÁN Kapitola 4: Cena Autorky: Dr. Andrea Grimm, Dr. Astin Malschinger IMPRESUM Za obsah

Více

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013

MARKETINGOVÝ PLÁN. Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod. Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 MARKETINGOVÝ PLÁN Vzdělávací materiál ke kurzu Zahraniční obchod Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 Stanovení marketingových cílů Čeho si podnik přeje dosáhnout v rámci

Více

Úloha marketingu v řízení podniku Praktická tvorba marketingového plánu Marketingový a obchodní plán patří k hlavním dokumentům společnosti, potřebných pro její řízení (dále finanční plán, plán výroby,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOUpotravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1./01/02/17 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Marketingové koncepce

Marketingové koncepce Marketingové koncepce Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jaroslava Kholová. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Marketingový mix PRODUKT

Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix PRODUKT Marketingový mix Jedním z nástrojů, které umožňují řešit problémy související s podnikáním, je tzv. marketingový mix. Jsou to tzv. 4P: Produkt výrobek, produkt Price cena Place

Více

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp

Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1274_Marketingová komunikace. Podpora prodeje_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy:

Více

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Nástroje propagace. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_MAR_99 Nástroje propagace Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 03/2013

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Reklama v rozhodování firmy. Reklamní výdaje a jejich účinnost. Praktické rozhodování o reklamních výdajích. Volba optimální reklamní technologie. Reklama v různých tržních strukturách. Efekty reklamy

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách

Přednáška č.12. Komunikace v mezinárodních aktivitách Přednáška č.12 Komunikace v mezinárodních aktivitách Mezinárodní komunikace Komunikační proces je v mezinárodním marketingu chápán jako vzájemná výměna informací (sdělení) mezi zdrojem (výrobce, vývozce)

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA

1. KAPITOLA 3. KAPITOLA marketing management Philip Kotler l O. rozšírené vydání. rr Obsah. o autorovi 11 Potreba udrž et si zákazníky 64 Predm1uva k českému vydání _12 Vztahový marketing: klíč 66 Predm1uva 13 Pridávání strukturálních

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image

Marketingový výzkum 10. Výzkum spokojenosti Analýza image Marketingový výzkum 10 Výzkum spokojenosti Analýza image Měření spokojenosti zákazníků Periodické hodnocení, nástroj zlepšování kvality Spokojenost = soulad mezi očekávanou a získanou hodnotou Vliv na

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0763 Název školy SOU potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220 Název materiálu INOVACE_32_MaM 1/ 01/ 02/06 Autor Obor; předmět, ročník Tematická

Více

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy.

Vzdělávací cíl. Objasnit proces akvizice a jeho význam a úlohu v činnosti subjektu veřejné správy. Fakulta vojenského leadershipu Katedra ekonomie Investice a akvizice Téma 2: Proces akvizice - jeho úloha a postavení v životním cyklu systému Brno 2014 Pavel Vyleťal Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační

Více

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK)

Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) Psychologie v marketingové komunikaci (B_PsyMK) ZS 09 - Bakalářské studium Garant předmětu:. PhDr. M. Kafka, CSc. Vyučující:.. PhDr. M. Kafka, CSc. Mgr. Michal Tomčík Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:..

Více

ra e IC. Dagmar Jakubíková

ra e IC. Dagmar Jakubíková I mar Dagmar Jakubíková. ra e IC. e In Strategické plánování Situační analýza a predikce vývoje Marketingové che a strategie Produktová, distribuční, cenová a komunikační politika a strategie Grada Publishing

Více

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup.

Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Management CK a CA (2. část): funkční vs procesní přístup. Eva Štichhauerová 19. 11 2014 1 Obsah přednášky 1. Specifika managementu v CK/A. 2. Funkční vs procesní přístup k managementu CK/A. 3. Procesní

Více

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ ZÁKLADY PODNIKÁNÍ UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, MŘ, GH, JT, DH 1 Obsah PODNIKATELSKÝ PLÁN / ZÁMĚR... 3 KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI... 20 MARKETING... 42 PRÁVO...

Více

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007

Základy marketingu. vní. Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 Základy marketingu Přednášky pro Vysokou školu finanční a správn vní Ing. Miloslav Vaňák 2006-2007 1 Přednáška 1: Definice marketingu Trocha historie: Snaha minimalizovat riziko, které je spojeno se vstupem

Více

Možné řešení úkolu. Sen Market

Možné řešení úkolu. Sen Market Možné řešení úkolu Sen Market Žák Třída Datum zpracování Osnova 1. Plánování: a) Základní strategické cíle b) SWOT analýza c) Porterova analýza konkurence 2. Organizování: a) Organizační struktura Sen

Více

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny

CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny CATEGORY MANAGEMENT v praxi ústavní lékárny Ing.Martin Frano 16. OTC Konference 24.10.2013 Význam CM v prostředí ústavní lékárny Tlak na finanční výkonnost lékárny (pokles na Rx) Záchyt nemocničních pacientů

Více

PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VÝCHODISKO PRO KOMUNIKACI. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz

PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VÝCHODISKO PRO KOMUNIKACI. doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz PŘÍPRAVA MARKETINGOVÉ STRATEGIE VÝCHODISKO PRO KOMUNIKACI doc. PhDr. Dušan Pavlů, CSc. dusan.pavlu@vsfs.cz 1. Zdroj: KOTLER, P., ARMSTRONG, G.: Marketing. Praha:Grada Publishing 2004, stran 855, ISBN:

Více

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje

Seminární práce. Marketingové a manažerské nástroje Seminární práce Marketingové a manažerské nástroje 1 OBSAH ÚVOD...3 MARKETINGOVÉ A MANAŢERSKÉ NÁSTROJE 1. Marketingové nástroje...4 1. 1. Marketingový mix 4P...4 1. 2. Portfolio analýza BCG (Boston Consulting

Více