MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU. Katedra řízení podniku"

Transkript

1 MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU Katedra řízení podniku VÝZNAM A TVORBA MARKETINGOVÝCH MIXŮ PRO MARKETINGOVÉ ŘÍZENÍ PODNIKU

2 MARKETINGOVÝ MIX Marketing je způsob, jak sladit to, co potřebuje a očekává zákazník s posláním, zdroji a cíli podniku. Ţádný podnik nemůţe vyrobit všechno pro všechny zákazníky. Hlavní obsah marketingového mixu správné zboţí ve správný čas, správným zákazníkům za správnou cenu. Různé firmy ve stejném oboru podnikání si mohou vybrat různé marketingové mixy právě tyto rozdíly mohou jedné firmě poskytnout konkurenční výhody nad jejími konkurenty. Marketingový mix rámec, který bere v úvahu všechny podstatné faktory ovlivňující činnost firmy v návaznosti na produkty, cenotvorbu, dostupnost a komunikaci se zákazníkem. Taktický nástroj.

3 MARKETINGOVÝ MIX POPRVÉ POUŢIL N.H.BORDEN V ROCE 1948 Marketingové aktivity nelze chápat jako sumu jednotlivých opatření, ale jako komplexní záleţitost výsledný celek ( úspěšnost prodeje) musí být harmonicky propojen. Pouţil srovnání s těstem na koláč změna jedné sloţky ( cukru) můţe nejprve chuť vylepšit, opakované zvýšení dávky hrozí pokaţením celého těsta Marketingový mix usnadňuje hledání optimálních vzájemných proporcí jestliţe změníme produkt ( inovace), mělo by se to promítnout i do ceny, způsobu distribuce a samotné propagace.

4 MARKETINGOVÝ MIX Důvody, proč provádět analýzu marketingového mixu : MM vytváří základ pro rozmístění finančních a lidských zdrojů. Prostředky jsou vzácné a musí být vyuţity co nejefektivněji který z dostupných komponentů přinese zákazníkovi největší uţitek inovace produktu?, nový distribuční kanál? soutěţ? Zajímavá cena? Mm pomáhá při vymezení zodpovědností managementu pracovník podpory prodeje zodpovědnost za účinnou podporu, pracovník inovační komise zodpovědnost za produkt, cenová komise zodpovědnost za tvorbu ceny Mm umoţňuje analyzovat pruţnost a návratnost. Počet prodávajícího personálu se zvyšuje tehdy, pokud se zvyšuje prodej, zvýšením rozpočtu na reklamu zvyšujeme úroveň informovanosti o výrobku

5 POUŢITÍ MARKETINGOVÉHO MIXU Marketingový mix představuje a konkretizuje všechny kroky, které podnik využívá, aby vyvolal poptávku po produktu. Tyto kroky se rozdělují do čtyř proměnných. Produkt (product) produktem můţeme označovat nejen sám produkt, ale i sluţbu, sortiment, kvalitu, design, obal, značku, image výrobce, sluţby, záruky a mnoho dalších faktorů, které jsou pro spotřebitele důleţité proto, aby je zaujali. Cena (price) vyjadřuje hodnotu daného produktu v penězích, za kterou spotřebitel produkt nakupuje. Cena zahrnuje i mnoho jiných aspektů jako jsou slevy, termíny a podmínky placení, náhrady nebo moţnosti úvěru. Propagace (promotion) je způsob jakým se spotřebitel dozví o produktu. Prodávající má mnoho způsobů jakým můţe vejít do podvědomí spotřebitelům jako například: public relations, direct marketing, podpora prodeje, osobní prodej, reklama a mnoho dalších faktorů. Distribuce (distribution) specifikuje kde přesně a jak se bude prodávat. Distribuce zahrnuje distribuční cesty, dostupnost distribučních cest, prodejní sortiment, zásobování a dopravu.

6 MARKETINGOVÝ MIX PRODUKTOVÝ 4P, 6P.7P Modifikace 4P z pohledu producenta hodnot charakteristický pro transakční marketing, prioritní je pohled prodávajícího, zacílen dovnitř firmy, na provoz 4P Mc Carthy Product Price Place Promotion 6P P.Kotler (1995) Politics Public opiniom 7P P.Kotler ( 1995) People Výrobek (zboží, služba) Cena Místo prodeje (distribuce) Propagace (komunikace) Politicko-společenské rozhodnutí Veřejné mínění Personál (člověk) Politicum překáţky pro podnikání vytvářené zákonnými a politicko-společenskými kampaněmi a rozhodnutími. Public opinium společenské, politické zájmy proti zájmům podnikatelů People personál, který je nezbytný pro výrobní proces.

7 MARKETINGOVÝ MIX PRO OBLAST ŠKOLSTVÍ: Personalitist ( osobnosti) Process Pedagogical Approaches Participation ( participace, aktivizace) Dominance lidského faktoru Pedagogické přístupy významně ovlivňuje prodejnost sluţby Účast studenta a způsob, jakým se zapojuje či podílí na výuce ovlivňuje výsledek celého pedagogického přístupu

8 MARKETINGOVÝ MIX V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU: People ( lidé) Packaging ( vytváření balíčků sluţeb) Programming ( programová specifikace balíčků sluţeb) Partnership ( spolupráce) Pracovníci jako významná sloţka nabídky, klienti a jejich spokojenost Sladění nabídky s poptávkou - letenka, vízum, stravování, pojištění, půjčovna aut Pobyt a poznání lyţování, exotický ráj, masáţe S firmami ve vybraných destinacích lékař, doporučené restaurace

9 MARKETINGOVÝ MIX V OBLASTI BANKOVNICTVÍ Participants (účastníci) Process ( postupy) Physical Evidence ( fyzická přítomnost) Výběr zaměstnanců, jejich vystupování a obeznámení s danou problematikou ( spoření, půjčky, hypotéky ) Standardizace postupů, mezinárodní zásady pro realizaci určitých operací ( dokumentární akreditiv, bankovní aval Vhodnost a dostupnost banky, nápaditost interierů, osvětlení, přizpůsobení potřebám peněţních sluţeb (mapa poboček, mapa bankomatů, osobní bankéř

10 MARKETINGOVÝ MIX ZÁKAZNICKÝ - 4C POHLED KUPUJÍCÍHO 4C Customer Zákazník Řešení potřeb, očekávání, přání a tužeb zákazníka, kupujícího, spotřebitele v rámci samostatného produktu (třístupňová analýza) Cost Cena Viděná pohledem nákladů pro zákazníka Convenience Vhodnost, dostupnost Pohodlnost při dostupnosti zákazníka k produktu, Servis pro zákazníka umisťování produktu na trh Comunications Komunikace Integrovaná marketingová komunikace

11 MARKETINGOVÝ MIX ZDRAVOTNICTVÍ Convenience (předávání informací) pacient se aktivně podílí na péči o svou osobu a do omezené míry, na základě informovanosti, vytváří vlastní rozhodnutí, jak o svém zdravotním stavu, tak o jeho dalším vývoji. Communication (komunikace) nejedná se jen o to, zda informace předáme, ale jakým způsobem je předáme. Postavení lékař-pacient - budoucí spokojený zákazník. Customer Values (hodnoty pro zákazníky) - jsou ve zdravotnictví tvořeny pouze dvěma hlavními procesy, a to lékařskou a ošetřovatelskou péčí. Cost (náklady) - náklady zdravotní péče pacient prakticky ani nevnímá, popřípadě je vnímá pouze okrajově. Většinou ani lidé nemají ţádnou představu, kolik stojí ten který pracovní výkon, kolik stojí technika, kolik činí provozní náklady například operace atd. Snad pouze u léků je schopen pacient registrovat doplatky, a to vesměs jen tak, ţe mu stejně není známa celková cena léků, nýbrţ právě pouze cena doplatku

12 PRODUKT VE ZDRAVOTNICTVÍ Způsob a proces přijetí do nemocnice či zdravotnického zařízení Profesionalita lékařského úkonu a následné péče Respekt, ohled a úcta vůči pacientovi Koordinace a integrace zdravotní péče Způsob, rozsah, obsah informování pacienta a jeho rodiny Tělesné a duševní pohodlí pacienta Citová opora, zmírnění strachu, úzkosti a obav pacienta Zapojení rodiny při dlouhodobějším pobytu pacienta v nemocnici Způsob a proces propuštění pacienta z nemocniční léčby, v pokračování péče, v kontrole NEMOCNICE ČR 2012

13 MARKETINGOVÝ MIX - FASHION Produkt designová politika, politika tvorby kolekcí, vytváření aktuálních módních trendů, vývoj produktu se odvíjí od dizajnérskeho týmu jednotlivých producentů a modních návrhářů, značka salonu Cena se přizpůsobuje stylu oděvů, originalitě, nápadu, kvalitě materiálu a provedení, značce Distribuce modní salony, přehlídky, shop-in-theshop-concept (hennes a mauritz, gap a guess) Komunikace vyuţívá všechny nástroje komunikačního mixu, prioritně eventový záţitek modní přehlídky, produc placement, soutěţe krásy

14 MODIFIKOVANÝ MIX 4A Awareness Povědomí Availability Místní dostupnost Coca-cola název napsaný charakteristickými klikatými písmeny, charakteristická láhev, je chutná, osvěţující, akceptuje univerzální touhu po osvěţení, nejoblíbenější nealkoholický nápoj Je k dostání ve 200 zemích světa, zavedená logistika, distribuční místa velikost a typ produktu je přizpůsobován jednotlivým distribučním kanálům znají zákazníci produkt, mohou se o něm schůdnou cestou dozvědět? Velmi často se jedná o prostředí diferencované i jazykově a geograficky. je možné produkt k zákazníkům dostat, existují distribuční sítě a komunikační kanály, které to umožňují? Prostředí se vyznačuje nízkou mírou mobility a technické vyspělosti. Affordability Cenová dostupnost Je dostupná pro všechny společenské skupiny je výrobek pro zákazníka vůbec cenově dostupný a naplní směna jeho očekávání? Nízká sociální úroveň ve spojení s neochotou akceptovat novinky kladou na cenovou dostupnost produktu mimořádný důraz. Acceptability Přijatelnost Coca Cola je jednou z nejbezpečnějších potravin její kvalita musí odpovídat národním legislativním poţadavkům a potravinářským zákonům zhruba 200 zemí světa. je produkt pro zákazníky přijatelný, obstojí před racionálním zvážením přinášeného užitku? Specifičnost trhu je právě v omezenosti prostředků jeho účastníků, což klade zvýšený důraz na uvážené nakládání s prostředky.

15 MODIFIKOVANÝ MIX 4S Model 4S lze interpretovat v kontextu dvou rozdílných pojetí. Jedno stejně jako model 4A klade důraz na prostředí, konkrétně upravuje původní pojmy mixu pro marketingové aktivity, které se realizují na internetu. Jeho autorem je E. Constantinides, který pojem uveřejnil v roce 2002 prostřednictvím odborného článku v časopise ELSEVIER. Strategie (scope) v podstatě se jedná o strategickou analýzu průniku internetových aktivit firmy se zvolenou marketingovou taktikou. Stránky (site) na internetu jsou vlastní webové stránky nejsilnějším komunikačním nástrojem, i zde je proto nutná důkladná analýza, která shrne očekávání zákazníků, jejich motivaci jednak směrem k pouţití stránek a jednak pro návrat na ně. Synergie (synergy) propojuje internetové aktivity za a, s dalšími marketingovými aktivitami; b, s procesy uvnitř firmy a za c, s dalšími subjekty pohybujícími se na internetu. Systémy (systems) zahrnují technologickou stránku provozu internetu v návaznosti na marketingové aktivity. Vedle SW a HW sleduje administraci webu, statistiky, platební systémy atd.

16 MODIFIKOVANÝ MIX 4S Druhý moţný koncept 4S je zaměřen na otázku vztahového marketingu, v centru pozornosti stojí vztah firma/zákazník. Segmentace zákazníků nástroj pro definování a následnou identifikaci cílové skupiny. Stanovení uţitku nástroj pro diferenciaci produktu tak, aby bylo moţné stanovit jeho konkrétní uţitečnost pro zákazníka. Spokojenost zákazníka zásadní orientace na naplnění pojmu. Soustavná péče zahrnuje nejenom průběţnou komunikaci, ale zejména cílené budování vztahu

17 MARKETINGOVÝ MIX SCHÉMA MARKETINGOVÉHO MIXU : Produktový mix Kontraktační mix Cílový trh Komunikační mix Distribuční mix

18 CENA KONTRAKTAČNÍ MIX Cena představuje mnoţství peněţních jednotek poţadovaných za produkt není neměnná, dá se s ní pruţně pracovat. Ceny jsou záleţitostí prodejce a zákazníka. Navrhovaná cena pro zákazníka musí být v souladu s cenovou politikou podniku. Cenovou politiku podniku ovlivňují interní (náklady) a externí (konkurence) faktory. Zahrnuje všechna rozhodnutí, na trh zaměřené kroky, které se promítají do stanovení ceny produktu. Zákazník musí být s účtovanou cenou spokojen a tato cena by zároveň měla přinášet podniku zisk. Tři prvky (náklady, konkurence a očekávání zákazníků) je nutno brát v úvahu všechny najednou při cenotvorbě v podniku.

19 CENA KONTRAKTAČNÍ MIX V případě peněţní částky získává cena různé názvy, např. Školné, nájemné, úrok, inkaso, pojistné, mzda, plat, vstupné. Z porovnání ceny s ostatními nástroji marketingového mixu vyplývá: Vyjadřuje hodnotu produktu pro zákazníka, Je nejdůleţitějším, i kdyţ ne jediným činitelem, který ovlivňuje poptávku, Jako jediná vytváří příjmy podniku, ostatní nástroje marketingového mixu představují náklady, Její stanovení je klíčovým rozhodnutím, které významně ovlivňuje další ţivot podniku, Z hlediska času představuje nejpruţnější proměnnou

20 ZMĚNA CENY Ceny se v současné době dynamicky vyvíjejí. Hlavní příčiny, kdy dochází ke změnám cen, jsou: Chování konkurence; Podnik plně nevyuţívá svou výrobní kapacitu a odbyt; Sníţení ceny výrobků, sluţeb v důsledku změny trţního podílu firmy; Zvýšení ceny při zdraţení vstupních nákladů na výrobu; Změna ceny v důsledku legislativního nařízení (DPH) Dochází k nesouladu mezi nabídkou a poptávkou

21 UŢIVATELSKÁ KRITÉRIA CENY Základním kritériem ceny je uţitek, který produkt přináší. Přitom vyjádření uţitku můţe být substituováno různými kritérii: Vztah ceny ke kvalitě - kvalita sama je v obecné rovině obtíţně (i subjektivně měřitelnou veličinou, jde o to, jak je kvalita subjektem vnímána u mnoha produktů je pro spotřebite le ukazatelem kvality právě cena (podle ceny usuzuje na kvalitu), Vztah mezi cenou a značkou - součástí designu značky (v marketingovém slova smyslu) je i určitá cenová úroveň, značka dává produktu určitou hodnotu

22 UŢIVATELSKÁ KRITÉRIA CENY Vztah mezi cenou našeho a konkurenčního produktu - benchmarking; Vztah mezi vnímáním ceny u různých segmentů zákazníků věková hranice, finanční moţnosti Způsob stanovení ceny v rámci zahraničního trhu zvyklosti při tvorbě ceny Výše ceny je pak částí celkové strategie marketingu, která: Do značné míry dokresluje hodnotu produktu vnímanou spotřebitelem, Je účinným a srozumitelným vyjádřením pozice produktu na trhu, Přímým způsobem ovlivňuje poptávku po výrobku nebo sluţbě.

23 CÍLE CENOVÉ STRATEGIE Zisk cena pokryje náklady (fixní, variabilní), obsáhne i stanovenou míru Maximalizace zisku krátkodobý cíl (sezónnost, trend) Trţní podíl přilákání zákazníků Růst objemu prodeje krátkodobý záměr podniku spojený např. S výprodejem zásob, uvolnění prostoru pro nové zboţí; Návratnost investic - finančně orientované podniky jako dlouhodobou strategii Špičková kvalita výrobku (sluţby) dosáhnout vedoucího postavení na trhu v kvalitě výrobků Jiné cíle zabránění konkurenci vstoupit na trh ---

24 PROCES TVORBY CEN Upřesnění poslání ceny dle stanoveného cíle cenové strategie Metody cenové tvorby Odhad poptávky, Odhad nákladů, Rozbor cen konkurence Stanovení ceny podle vnímané hodnoty zákazníkem nutná přesná segmentace Metoda orientovaná na poptávku aukce, veřejné zakázky, Nákladově orientovaná tvorba cen, Ceny orientované na zákazníka, Ceny zaloţené na konkurenci ceny vyšší, niţší nebo stejné Smluvní ceny PŘI STANOVENÍ VÝSLEDNÉ CENY JE TŘEBA KROMĚ VÝŠE UVEDENÉHO BRÁT V ÚVAHU I DALŠÍ FAKTORY - EKONOMICKÉ, PSYCHOLOGICKÉ A DALŠÍ, SLADIT VÝŠI CENY S OSTATNÍMI NÁSTROJI MARKETINGU, BRÁT V ÚVAHU REAKCI DODAVATELŮ, KONKURENTŮ A STÁTU (ANTIMONOPOLNÍ ÚŘAD) Vyhodnocení cenové strategie (přehodnocení v návaznosti na ţivotní cyklus výrobku)

25 CENOVÁ STRATEGIE PODLE ROZLIŠENÍ NOVÝCH A STÁVAJÍCÍCH VÝROBKŮ Cenová strategie je nástroj, jak můţe podnik ovlivnit svůj podíl na trhu nebo zvýšit zisk. Doplňte charakteristiky uvedených cenových strategií a uveďte příklad (str. 138): U stávajících produktů U stávajících produktů U stávajících produktů U nových produktů U nových produktů Sniţování cen Určování hladiny ceny Následování ceny Vysoce výnosná cena Průniková cena

26 FORMY CENOVÝCH ROZLIŠENÍ Podniky mohou pro přizpůsobení rozdílu mezi zákazníky, produkty a různými lokalitami pouţít i tzv. Cenové rozlišení Určování cen pro různé segmenty Určování cen pro různé varianty produktu Určování cen v závislosti na image a značce produktu Určování cen podle místa prodeje Určování cen podle období prodeje V kině je různá cena pro člena klubu, dítě, studenta Becherovka, Becherovka v plechovém obalu, Cofola 0,7, 2l Privátní značka Clever (levný) Jiná cena u benzínky, na Makru, v restauraci Roční období (cestovní kanceláře) denní doba prodeje ( ryby)

27 KOMPLETNÍ PLATEBNÍ PODMÍNKY Současně s cenou se vţdy diskutují komplexní platební podmínky (odloţení platby, splátky, leasing apod.), Včetně související rabatové politiky, která má často mimořádný vliv na chování i udrţení zákazníků a také silný konkurenční význam. Přiřaďte k jednotlivým typům rabatů jejich předpokládaný dopad na prodej a spokojenost zákazníka Mnoţstevní Ceníkový Velkoobchodní Časový, sezónní Veletrţní Věrnostní Předplatitelský

28 PROPAGAČNÍ TVORBA CENY Tvorba cen na úkor vedoucích firem velkoprodejny a obchodní domy prudce sniţují ceny známých značek, aby přilákaly další zákazníky. Tvorba cen pro zvláštní příleţitosti vánoční, velikonoční speciál Financování s nízkým úrokem je nabídka prodeje zboţí na úvěr s niţším úrokem, neţ je obvyklé, coţ můţe přilákat další zákazníky (automobily) PRO VŠECHNY ZÁKAZNÍKY, KTEŘÍ SE ROZHODNOU PRO NOVÝ VŮZ ZNAČKY FIAT, JSME PŘIPRAVILI VÝHODNOU NABÍDKU LEASINGU VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ CREDIUM.

29 STRATEGIE SVAZOVÁNÍ CEN (Price lining) je velmi oblíbená hlavně v maloobchodě. Pouţívá se u produktů, které musí být pouţívány spolu s hlavním produktem Příkladem mohou být ţiletky, náplně do tiskárny Cena hlavního produktu bývá často stanovena nízko (např. Holící strojek). Naopak u vázaných produktů je cena stanovena velmi vysoko (ţiletky). Tato strategie slouţí k nalákání zákazníků na nízké ceny hlavního produktu, kdy si zákazník neuvědomuje vysoké pořizovací ceny vázaných produktů.

30 KDE HLEDAT ÚSPORY? Podpora start upu Business for Breakfast Inteligentně řízené procesy Digitální reklama jinak, nově, úsporně Akceschopný reporting Práce na dálku

31 DALŠÍ NÁSTROJE CENOVÉ POLITIKY Platební podmínky definují pravidla úhrady kupní ceny-doba splatnosti, slevy při platbě dopředu, penále za opoţděné platby nebo moţnost financování nákupu bankou nebo jinou finanční institucí. Dodací podmínky definují rozsah a časovou stránku povinností, které po prodeji vznikají prodávajícímu v rámci dodání zboţí. Důleţitými prvky v tomto případě jsou termín dodávky, minimální rozsah dodávky, místo předání zboţí, případně převzetí přepravních a pojistných nákladů na zboţí. Rabat coby sleva z ceny, rozlišujeme několik typů jako například funkční rabat, mnoţstevní nebo časově omezený.

32 DISTRIBUČNÍ STRATEGIE Smyslem distribuce je rozhodnutí o tom, jakými kanály, cestami bude produkt přesunut od výrobce k zákazníkovi tak, aby zákazník mohl produkt koupil v určitém čase na určitém místě a v poţadovaném mnoţství. Dosaţení pohodlné dostupnosti pro zákazníka Nástroje distribučního mixu: - Distribuční cesty - Distribuční mezičlánky - Distribuční systémy - Fyzická distribuce ZA DISTRIBUČNÍ KANÁL SE POVAŢUJE SOUHRN VŠECH PODNIKŮ A JEDNOTLIVCŮ, KTEŘÍ SE STANOU VLASTNÍKY PRODUKTŮ PO JEJICH CESTĚ K ZÁKAZNÍKOVI

33 DISTRIBUČNÍ MIX Distribuční kanál zahrnuje 4 hlavní aspekty: - Fyzický skutečný fyzický tok zboţí - Právnický - v jehoţ rámci dochází k převodu vlastnictví - Finanční zahrnuje peněţní toky - Komunikační poskytuje informace o zboţí

34 ÚROVNĚ FYZICKÉ DISTRIBUCE Bezúrovňová fyzická distribuce : výrobce spotřebitel podniková prodejna, podomní prodej, prodej pomocí automatů, telemarketing, zásilkový prodej Jednoúrovňová distribuční cesta výrobce maloobchod spotřebitel Dvouúrovňová výrobce - velkoobchod - maloobchod spotřebitel Tříúrovňová výrobce prostředník velkoobchod maloobchod spotřebitel

35 DISTRIBUČNÍ MEZIČLÁNEK - Prostředník nakupuje od výrobce na čas se stává vlastníkem produktu - Zprostředkovatel vyhledává kontakty, vedlejší účastník směny, který napomáhá uzavření obchodu, nestává se vlastníkem produktu, nechává si za zprostředkování zaplatit provizi

36 DISTRIBUČNÍ MIX - Intenzivní distribuce velký počet prodejen v určité oblasti. Pouţívá se u zboţí denní spotřeby, produkt se dostává do co největšího počtu prodejen. - Exkluzivní, výhradní distribuce týká se zboţí drahého, luxusního, značkového, prodeje získává výhradní právo na prodej a producent očekává větší péči a podporu prodeje. - Jak jde na to tesco? dnes působí ve více neţ 10ti zemích. Strategie thing global, act local mysli globálně, jednej lokálně. Malé samoobcsluhy express, prodejny typu superstore, metro high st., T+S store internetový obchod

37 DISTRIBUČNÍ MÍSTO Maloobchod poskytuje prodej zboţí ke konečnému spotřebiteli pro jeho osobní potřebu. Do maloobchodního prodeje zahrnujeme i stále rostoucí přímý marketing, i kdyţ prodej je zprostředkovaný mimo prodejní prostory maloobchodu. Maloobchodní prodej také můţeme charakterizovat jako oblast, kde dochází k neustálým změnám dle potřeb a přání zákazníků. Retail Nákupní centra

38 DISTRIBUČNÍ MÍSTO Velkoobchod má svou nezastupitelnou roli v činnosti zásobování prodejních cest. Výrobky jsou pořizovány k další distribuci do maloobchodních odvětví či jiných organizací. Přetváří úzký sortiment výrobní na široký sortiment obchodní Překlenuje časový nesoulad mez výrobou a spotřebou Vytváří zásoby v rozsahu nutném k pruţnému zásobování odběratelů, zejména maloobchodu Poskytuje odběratelům obchodní úvěr a vytváří tak podmínky pro větší prodej zboţí. Dodavatelům můţe často garantovat dřívější platbu neţ maloobchod Přebírá riziko spojené s nákupem, dopravou a skladováním zboţí Podílí se na stimulaci prodeje zboţí jednotlivými nástroji stimulačního mixu (reklama, podpora prodeje, přímý marketing atd.) Podílí se na dohotovení zboţí (dozrávání ovoce, praţení kávy) a jeho balení a úpravách dle potřeb odběratelů Zajišťuje dopravu do maloobchodní sítě, coţ je vzhledem k hustotě sítě z hlediska výrobců prakticky nemoţné

39 KOMUNIKAČNÍ MIX Promotion, neboli komunikační mix, má informovat spotřebitele a stimulovat ho, aby učinil nákupní rozhodnutí. Je jedním ze základních prostředků komunikace mezi firmou a současnými či potencionálními zákazníky. NÁSTROJE PROPAGACE : REKLAMA (ADVERTISING) OSOBNÍ PRODEJ (PERSONAL SELLING) PODPORA PRODEJE (SALES PROMOTION) VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ (PUBLIC RELATION, PR) PŘÍMÝ MARKETING (DIRECT MARKETING) SPONZORING NOVÁ MÉDIA (NEW MEDIA)

40 PŘÍPADOVÉ STUDIE 6.1 MARKETINGOVÁ STRATEGIE RÁDIA RELAX S.R.O. STR CENOVÁ STRATEGIE SPOLEČNOSTI FUNCITY S.R.O. STR MARKETINGOVÉ AKTIVITY SPOLEČNOSTI ALPINE PRO, A.S. STR. 45

41 SLOVO ZÁVĚREM Cílem ovlivňování je přesvědčit zákazníky, ţe výrobek na který právě vidí nebo slyší reklamu je pro ně ten nejlepší, který splňuje všechny jejich poţadavky. A přimět je zároveň ke koupi takového výrobku, protoţe reklama není tvořena pro zábavu, ale pro získání co největšího zisku prodejce DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST, TĚŠÍM SE NA DALŠÍ SETKÁNÍ Ing. Naděţda Petrů TEL

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Marketingový mix a jeho vyuţití v lázeňském cestovním ruchu Eva Štěpánková Bakalářská práce 2011 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice

Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra oceňování a podnikání Záměr na založení nového podnikatelského subjektu v České republice Bakalářská práce Autor: Elena Gombozhapova Ekonomika a management

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?...

CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?... 1. CO JE MARKETING A JAK SE LIŠÍ OD PRODEJE?... 2 2. KRÁTKO A DLOUHODOBÉ CÍLE MARKETINGU A JEHO FUNKCE... 3 3. MARKETINGOVÉ MIKROPROSTŘEDÍ... 5 4. MARKETINGOVÉ MAKROPROSTŘEDÍ... 7 5. POTŘEBA, SPOTŘEBA

Více

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA

ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA ZÁKLADY MARKETINGU HANA BARTOŠOVÁ PETRA KRAJNÍKOVÁ PRAHA 2011 Název studijní opory Název: Základy

Více

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP)

Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Ing. Radoslav Fasuga, Ph.D. 460-2020/01 - Informační systémy pro elektronické podnikání (ISEP) Marketing Pojem Marketing Marketing lze zúžit na úroveň fyzického prodeje, nebo reklamní a propagační aktivity

Více

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron

Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Analýza a návrh marketingové strategie firmy Boucheron Diplomová práce Bc. Aneta Vazačová Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor: Marketingové

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník

Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Marketing ve službách 1. ročník Kuchař - číšník Ing. Lenka Koudelková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP

Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Analýza trhu a marketingový plán vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Vít Matěja Ekonomika a management malého a středního podnikání

Více

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s.

Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza marketingové komunikace České spořitelny, a.s. Bakalářská práce Autor: Kateřina Lajnová Bankovní management Vedoucí práce:

Více

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O.

ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních sluţeb ANALÝZA EFEKTIVNOSTI INVESTIČNÍHO ZÁMĚRU FIRMY MDC COMPANY XXI, S.R.O. Bakalářská práce Vedoucí

Více

Dostupnost produktů pojišťovny

Dostupnost produktů pojišťovny UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO - SPRÁVNÍ Dostupnost produktů pojišťovny Štěpán Buchar Bakalářská práce 2011 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vykonal samostatně. Veškeré literární prameny

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PODNIKATELSKÝ PLÁN NA OTEVŘENÍ POBOČKY LÉKÁRNY RV-APA

Více

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná

Marketingové komunikace v sociálních službách. Bc. Eva Krvačná Marketingové komunikace v sociálních službách Bc. Eva Krvačná Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá marketingovými komunikacemi, vymezuje jejich jedinečnost a význam v sociálních sluţbách.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING NABÍDKA, POPTÁVKA, VLIV REKLAMY TITLE DIPLOMOVÁ PRÁCE DIPLOMA THESIS AUTOR PRÁCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Plzeň 2013 Markéta PEZLOVÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Podniková strategie vybrané firmy Business

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ekonomie a managementu MARKETING STUDIJNÍ TEXT PRO KOMBINOVANOU FORMU STUDIA Ing. Vladimír Křesťan 2008 Ing. Vladimír Křesťan MARKETING 1. vydání Vydala Vysoká

Více

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s.

Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančnictví a ekonomických disciplín Marketingová analýza podniku PIVOVARY STAROPRAMEN a.s. Bakalářská práce Autor: Martin Dráha Bankovní management Vedoucí

Více

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu

1 Marketing. 1.1 Úkoly marketingu. 1.2 Historie marketingu Úvod Téma bakalářské práce základní pojmy marketingu, jeho úkoly a druhy marketingu jsem si vybrala z důvodu toho, že marketing by měl být v dnešní době nepostradatelnou součástí každého pracovníka firmy

Více

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí.

Bankovní marketing. Rozhodující vztahy mezi kvalitou, produktivitou a spokojeností klientů banky. Vnější prostředí. doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Bankovní marketing 1. Podstata marketingu Řízení banky, podobně jako řízení podnikatelských subjektů vůbec, obsahuje marketing, což znamená chovat

Více

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ

Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ Univerzita Tomáše Bati ve Zlínì Fakulta managementu a ekonomiky MARKETING I VRATISLAV KOZÁK PAVLA STAÒKOVÁ ZLÍN 2008 Recenzovala: Hana Lošťáková Vratislav Kozák, Pavla Staňková, 2008 ISBN 978 80 7318 698

Více

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34

2 INFORMAČNÍ CENTRUM V SYSTÉMU CESTOVNÍHO RUCHU, JEHO PROVOZ, ORGANIZACE PRÁCE A ŘÍZENÍ. 34 1 1. ÚVOD DO MARKETINGU 10 1.1 Podstata marketingu 10 1.2 Trh cestovního ruchu a zvláštnosti služeb 11 1.3 Strategické řízení 13 1.4 Marketingové řízení 14 1.5 Marketingový mix 18 1.6 Marketing v informačním

Více

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D.

MARKETING Grafická podpora přednášek. Ing. Marie Švarcová, Ph.D. MARKETING Grafická podpora přednášek 2012 Ing. Marie Švarcová, Ph.D. Obsah: Předmluva. 4 Kapitola 1 Vznik a vývoj marketingu. 5 Kapitola 2 Marketingové prostředí podniku. 25 Kapitola 3 Konkurence 45 Kapitola

Více

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace

Fundraising a marketing vybrané neziskové organizace JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: B6208 Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Fundraising

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Zjišťování potřeb a požadavků zákazníků, znalost situace na trhu a vytváření atraktivní nabídky výrobků a služeb pro jednotlivé cílové segmenty trhu na základě empirických

Více

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU

PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Hotelnictví a turismus 3. tisíciletí II PRAKTICKÝ MARKETING V HOTELOVÉM PROVOZU Určeno pro další vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol gastronomických oborů Střední škola hotelnictví

Více

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem

Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Porovnání efektivnosti marketingové komunikace vybraných firem Bakalářská práce Autor: Obor: Olga Trush Ekonomika a management malého

Více