Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0"

Transkript

1 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005

2 Obsah: 1. Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Všeobecné informace Instalace programu IDES Požadavky na systém Doporuené postupy Instalace a aktualizace Archivace hlášených soubor v IDES Zálohování databáze programu IDES... 6 Zálohování dat v programu IDES (viz bod 7.4 Podmenu Záloha)... 6 Pozn.: souástí tohoto typu zálohování je zazálohování všech dat, vetn kmenových, krom již zaarchivovaných soubor uložených v adresái../ides_cz/archiv. (bod 2.3.1) Prbh instalaního a aktualizaního procesu Spuštní aplikace IDES Komprimování databáze IDES IDES HLAVNÍ OKNO Úvodní poznámka Menu Hlášení ( Alt + H ) Menu Soubory hlášení ( Alt + S ) Menu Kmenová data ( Alt + K ) Menu Pomcky Menu Nápovda Ovládací prvky v hlavním okn MENU HLÁŠENÍ Úvodní poznámka Podmenu Nové Formulá Hlášení Intrastatu Význam datových polí ve formulái Hlášení Intrastatu (pijetí/odeslání). Jednotlivá pole se vyplují podle vyhlášek a íselník platných pro dané období, publikovaných SÚ. Tyto dokumenty je možno stáhnout na stránkách SÚ. ( ) Pehled hlášení Funknost pehledu hlášení Podmenu Import Import z ASCII- nebo CSV-souboru Import z XML-souboru Import z archivovaného souboru Podmenu Tisknout Podmenu Ukonení MENU SOUBORY HLÁŠENÍ Úvodní poznámka Podmenu Vytvoit Podmenu Ukázat / Opravit Provádní oprav odeslaných hlášení v programu IDES-CZ Podmenu Zaslat soubor Podmenu Generovat (kláves. zkratka Alt+g) Generovat pímo z ASCII- nebo CVS-souboru Podmenu Generovat pímo z XML-souboru Podmenu Import z archivního souboru MENU KMENOVÁ DATA Úvodní poznámka Podmenu Zmnit Záložka Zpravodajské jednotky Záložka Deklarant/Tetí strana Záložka Zboží Záložka Kurzy Záložka Výpoty Záložka Standardní šablony Podmenu kmenových dat Export Podmenu kmenových dat Import Podmenu kmenových dat Import zpravodajské jednotky...53 IDES-CZ Verze 2.0 strana 2

3 6.6 Podmenu kmenových dat Tisknout MENU Pomcky Úvodní poznámka Podmenu Nastavení filtr Funkce zobrazované v okn filtr zpracovávat Vytvoení nového importního filtru Kritéria výbru nového exportního filtru Vytvoení nového importního filtru ve formátu ASCII Vytvoení nového importního filtru formátu CSV Již uložené importní filtry Podmenu Vlastnosti Podmenu Záloha Podmenu Záloha Podmenu Obnovit ze zálohy MENU NÁPOVDA Úvodní poznámka Podmenu Témata Podmenu Kontakt Podmenu Info...63 IDES-CZ Verze 2.0 strana 3

4 1. Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ K ulehení zpracování dat vnitroobchodní statistiky byl Ministerstvem financí - Generálním editelstvím cel ve spolupráci s eským statistickým úadem vyvinut program IDES-CZ (dále jen IDES), umožující sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. Zadaná data mohou být poté poslána eskému statistickému úadu. Pesnjší informace o zasílání dat najdete pímo na Internetu na adrese Data urená k penosu mohou být zadávána bu manuáln nebo penesena do IDESu z jiných program. K dispozici jsou mechanismy pro penos ve formátech CSV-soubory (Comma Separated Values), ASCII, a XML-soubory. IDES, naprogramovaný v Jav, za užití Java-Swing tíd (JFC), byl vyvinut jako objektov orientovaný software a odpovídá nejmodernjším standardm. K chodu tohoto programu je poteba mít na poítai nainstalován JRE Java Runtime Environment ve verzi 1.3. JRE je souástí instalace IDESu. Softwarové požadavky, které má IDES na váš systém, se mžete doíst v kapitole 2, která pojednává o instalaci. IDES obsahuje funkce pro ovení správnosti dat. Vámi zadaná nebo nahraná data budou automaticky ovena a chyby zobrazeny. Mimo to je k dispozici ada íselník a pomocných funkcí, které požadovaná hlášení usnadní. Pro poskytnutí pomoci pi instalování a pro další dotazy k používání programu byl Generálním editelstvím cel zízen Helpdesk Intrastatu se sídlem v Olomouci, který funguje od pondlka do pátku, od 7.00 do telefonních íslech a I když byl program testován, aby byly odstranny chyby, nepebírá eský statistický úad a Generální editelství cel žádnou zodpovdnost za fungování programu a vyluuje tím ruení za jakoukoliv škodu. Pokud budete mít problémy pi instalaci nebo jestliže se objeví chyby, kontaktujte Helpdesk Intrastatu. Cílem této programové dokumentace je pomoci Vám pi instalaci a užívání IDES. 1.1 Všeobecné informace IDES obsahuje v zásad všechny informace a kódy, které jsou potebné k instalaci. Oznaení zboží pro vstupní datová pole je možno vložit ze seznamu zboží statistky zahraniního obchodu (KN8 osmimístná kombinovaná nomenklatura), který získáte od eského statistického úadu. V dokumentaci je k dispozici aktuální vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství. Podrobné informace o sbru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie obsahuje Píruka pro INTRASTAT CZ kterou vydali eský statistický úad a Ministerstvo financí - Generální editelství cel. IDES-CZ Verze 2.0 strana 4

5 2. Instalace programu IDES 2.1 Požadavky na systém Poíta musí být vybaven minimáln procesorem Pentium II 233 Mhz a pamtí 64 MB. Doporuená je pam o velkosti 128 MB. K dispozici musí být Windows 98/ME/NT/2000 nebo XP s bžným internetovým prohlížeem (nap. Netscape navigátor nebo Microsoft Internet explorer od verze 5.5). Rozlišení obrazovky musí být nejmén 800x600 pixel. Program je instalován na harddisk. Základní verze IDES softwaru potebuje 50 MB volného prostoru na disku. V závislosti na objemu zpracovaných a uložených dat se tato hodnota mní. 2.2 Doporuené postupy Ped prvním použitím: Zaregistrování se na celním úad, ímž deklarant odesílatel (speciálním pípadem deklaranta je i celní úad, který zaregistruje sám sebe) obdrží pístupové heslo a identifikaní íslo. Pi prvním použití: Zadání dat deklaranta tetí strany (povinné!). Zadání zpravodajské jednotky (povinné!). Zvážit zdali je výhodné založit šablony pro asto se opakující typ obchodních operací. Popípad uložit kurz, jestliže jsou faktury fakturovány v cizí mn. Popípad uložit kalkulace, jestliže se propoítávají množstevní a hodnotové údaje. Pi sestavování msíního souboru hlášených dat: Zadat záznamy dat. Ovit zadaná data, pop. provést opravy. Vyhotovit soubor hlášení. Zaslat tento soubor. Ovit zaslané soubory na Popípad si vytisknout seznam zaslaných hlášení pro vaše vlastní podklady. Pro zachování rozumné velikosti databáze, doporuujeme provádt pravidelnou archivaci odeslaných soubor (soubory jsou uloženy do adresáe../ides_cz/archiv). 2.3 Instalace a aktualizace IDES je možno bu stáhnout pímo z Internetu nebo jej nainstalovat pomocí CD-ROMu dodaného na vyžádání místn píslušným celním úadem. Antivirová kontrola CD-ROM je zaruena. V následujících bodech je popsána archivace dat a instalace, respektive postup pi aktualizaci IDES. Pokud instalujete do Vašeho systému IDES poprvé, sledujte prosím odkazy na obrazovce Archivace hlášených soubor v IDES Spus te pvodn nainstalovanou verzi IDES a vyberte v menu volbu Soubory hlášení Pehled a stisknte poté tlaítko Archivovat. Vybrané soubory budou nyní archivovány. Tento postup opakujte u všech soubor, které chcete archivovat. Soubory jsou zaarchivovány do adresáe ARCHIV (standardn \Program Files\Ides_CZ\Archiv) a mají tvar IDES-CZ Verze 2.0 strana 5

6 XXXXXXXXXXXX-YYYYYY-ZZZZZZZZ-TTTT-a.zip, kde XXXXXXXXXXXX = ti místný kód ID stanice, YYYYYY = vykazované období, ZZZZZZZZ = datum vytvoení souboru, TTTT = as vytvoení souboru, -a.zip = oznaení archivního souboru a typ komprese. Takto vytvoené archivní soubory nejsou zahrnuty do zálohy (menu: Pomcky Záloha ). Doporuujeme je zálohovat i na jiné médium (nap. CD ROM) Zálohování databáze programu IDES Zálohování dat v programu IDES (viz bod 7.4 Podmenu Záloha) Pozn.: souástí tohoto typu zálohování je zazálohování všech dat, vetn kmenových, krom již zaarchivovaných soubor uložených v adresái../ides_cz/archiv. (bod 2.3.1) Prbh instalaního a aktualizaního procesu Instalace stažením z Internetu Instalaci IDESu je možné stáhnout na internetu. Otevete si webový prohlíže na stránce Soubor stáhnte na disk a rozbalte do jakéhokoliv pracovního adresáe. Spus te soubor Setup.exe a dále postupujte podle prvodce instalací popsaného v odstavci Prvodce instalací Upozornní: Pokud byl na vašem poítai IDES již nainstalován, prvodce instalací bude nejdíve požadovat odstranní pedchozí instalace (dle aktuálních informací na stránkách Helpdesku). Pette si sekci Údržba. Po spuštní instalace se objeví okno instalaního prvodce, který Vás provede instalací. Pette si zobrazené informace a kliknte na tlaítko Další > IDES-CZ Verze 2.0 strana 6

7 Pro pokraování instalaního procesu musíte vyjádit souhlas s licenní smlouvou. Zatrhnte volbu Souhlasím s licenní smlouvou a kliknte na Další V následujícím kroku zvolte, zda se bude program instalovat pod vaším útem, nebo bude dostupný komukoliv, kdo používá poíta, na který se IDES instaluje. Do pole Úplné jméno IDES-CZ Verze 2.0 strana 7

8 vyplte vaše jméno, do pole Organizace název vaší organizace. Tato pole by mla být vyplnna. Pro pokraování kliknte na tlaítko Další > V následujícím kroku zvolte adresá kam se bude IDES instalovat. IDES-CZ Verze 2.0 strana 8

9 Prvodce instalací od vás nasbíral vše potebné k instalování IDESu. Pokud jste si jisti zadanými údaji, kliknte na tlaítko Další > a tím zahájíte kopírování soubor. Prvodce instalací zkopíruje potebné soubory na disk a nakonfiguruje IDES. IDES-CZ Verze 2.0 strana 9

10 Pokud se vše podailo v poádku nainstalovat, prvodce ukoní instalaci s informací o úspšné instalaci. Poznámka pi nové instalaci: Ped prvním zadáváním vykazovaných údaj nebo penášením dat je nutno vyplnit kmenová data tetí strany/deklaranta a zpravodajské jednotky (osoby povinné podávat informace ), (viz. 6.2 Menu: Kmenová data Zmnit Deklarant/Tetí strana a Zpravodajské jednotky) Údržba Pokud je poteba IDES peinstalovat, odinstalovat, nebo opravit, spus te instalaní program. V okn Údržba aplikace vyberte akci, kterou chcete provést. 2.4 Spuštní aplikace IDES Poté, co jste nainstalovali nebo aktualizovali aplikaci, mžete ji spustit jako každou Windows aplikaci. Instalace vytváí v start menu složku IDES-CZ a v ní zástupce IDES a nástroj na komprimaci databáze. Po spuštní programu se objeví hlavní okno. Program mžete obsluhovat jak klávesnicí tak myší. Když nap. zadáte na klávesnici kombinaci Alt + H, ocitnete se v menu hlášení. IDES-CZ Verze 2.0 strana 10

11 2.5 Komprimování databáze IDES Velikost uložených dat mžete zmenšit komprimací dat, kterou lze provést na archivovaných datech.spustíte z nabídky Windows > start >programy > IDES_CZ > Komprimace databáze. Samotný program IDES nesmí být v té chvíli spuštn. IDES-CZ Verze 2.0 strana 11

12 3. IDES HLAVNÍ OKNO Obr.1 Hlavní okno se seznamem funkcí 3.1 Úvodní poznámka Tato kapitola pojednává o používání hlavního okna IDES. Okno se oteve po spuštní programu. Z tohoto hlavního okna mohou být jednotlivá podmenu zvolena stisknutím tlaítka myši nebo vybrána klávesovými zkratkami. Z tohoto okna mžete postoupit do menu: Hlášení, Soubory hlášení, Kmenová data, Pomcky a Nápovda. 3.2 Menu Hlášení ( Alt + H ) Pes tuto volbu se dostanete do nabídek práce s daty. Zde se mžou hlášená data do programu zadávat a pebírat z jiných zdroj. Data hlášení se mohou zpracovávat, popípad vytisknout ke kontrole nebo dokumentaci. Z funkce Hlášení se mžete dostat k podmenu Nové, Pehled, Import, Tisknout a Ukonit. Tyto podnabídky jsou podrobn popsány v kapitole Menu Soubory hlášení ( Alt + S ) V menu soubory hlášení se mohou tvoit, tisknout a archivovat soubory hlášení požadované eským statistickým úadem. Je zde podmenu Vytvoit, Ukázat / Opravit, Zaslat soubor, Generovat a Import z archivního souboru. Tato podmenu jsou podrobn popsána v kapitole Menu Kmenová data ( Alt + K ) Pod touto volbou se musí uložit požadovaná kmenová data o deklarantovi/tetí stran a zpravodajské jednotce. Heslo a identifikaní íslo stanice se získají zaregistrováním na píslušném celním úad. Mimo to se mohou k ulehení zadávání dat uložit pevádcí kurzy, vlastní oznaení zboží, výpoty a standardní šablony. Jsou zde podmenu Zmnit, Export, Import, Import vykazující jednotky a Tisknout. Tato podmenu jsou podrobn popsána v kapitole 6. IDES-CZ Verze 2.0 strana 12

13 3.5 Menu Pomcky Pes tento bod v menu se dostanete do podmenu Nastavení filtr, Vlastnosti a Záloha. Podmenu jsou podrobn popsány v kapitole Menu Nápovda Pod tímto bodem najdete obsáhlejší informace k užívání programu a odpovdi na nejastjší otázky. V souasnosti mžete využít podmenu Témata, Kontakt a Info. Podmenu jsou podrobn popsány v kapitole Ovládací prvky v hlavním okn K nejdležitjším volbám v nabídce se dostanete kliknutím na následující ovládací prvky pímo: Obr. 2 Ovládací prvky v hlavním okn íslo Oznaení kliknutím na ovládací prvek se ocitnete 1 vytvoit nové hlášení v zadávacím formulái 2 pehled hlášení v pehledu hlášení 3 tisknout v menu: tisknout 4 generovat soubor hlášení v menu pro vytvoení souboru hlášení 5 pehled soubor hlášení v pehledu soubor hlášení 6 online zaslání v menu: Zaslat soubor 7 zpracování kmenových dat v menu: pro zpracování kmenových dat 8 exportovat kmenová data v menu: export kmenových dat 9 pepracovat filtr importu/exportu v menu pro na nastavení filtr 10 ukázat témata nápovdy v HTML verzi dokumentace IDES-CZ Verze 2.0 strana 13

14 4. MENU HLÁŠENÍ 4.1 Úvodní poznámka Tato kapitola pojednává o menu Hlášení. V podmenu mžete zadávat nové záznamy dat, importovat data z jiných systém a nechat si zobrazit pehled všech hlášení vyskytujících se v systému. Toto menu obsahuje podmenu Nové, Pehled, Import, Tisknout a Ukonit. Do podmenu se dostanete kliknutím myší nebo klávesovými zkratkami. Obr. 3 Hlášení Klávesové zkratky: Menu Klávesa + Písmeno Funkce programu Nové Alt N Zde se ocitnete ve formulái Hlášení Intrastatu a mžete zadat požadovaná hlášení s použitím již uložených šablon. Pehled Alt P V pehledu hlášení se vám zobrazí hlavní údaje všech zadaných záznam. Import Alt I Pes import mžete pevzít externí data hlášení s použitím peddefinovaného filtru. Tisknout Alt T Tímto mžete vytisknout ze standardního prohlížee všechny zadané nebo vybrané záznamy dat hlášení. Ukonit Alt U Tímto je program ukonen. IDES-CZ Verze 2.0 strana 14

15 4.2 Podmenu Nové Pes podmenu Nové vstoupíte do vlastního formuláe Hlášení Intrastatu. Do tohoto formuláe mohou být data zadávána manuáln nebo s použitím pedbžn uložených dat a vypoítaných možností. Krom toho si mžete práv zadané nebo pevzaté záznamy dat nechat zobrazit a pepracovat Formulá Hlášení Intrastatu Nový formulá se otevírá v souladu s naposledy používaným ohlašovacím rokem, se smrem obhu zboží a s vybranou zpravodajskou jednotkou povinnou podávat informace. Zobrazené údaje se mohou mnit Význam datových polí ve formulái Hlášení Intrastatu (pijetí/odeslání). Jednotlivá pole se vyplují podle vyhlášek a íselník platných pro dané období, publikovaných SÚ. Tyto dokumenty je možno stáhnout na stránkách SÚ. ( ) Obr. 4 Hlášení Intrastatu (pijetí/odeslání) Zvláštnosti pi vyplování, které nejsou v obecných pravidlech. Zvláštní pohyb Vypluje se ST v pípad standardního hlášení. Vypluje se NN v pípad negativního hlášení. Po zadání tohoto kódu program umožuje vytvoení negativního hlášení, ve kterém se uvádí pouze rok a msíc, smr IDES-CZ Verze 2.0 strana 15

16 (jedná-li se o negativní hlášení pro pijetí nebo odeslání) a zpravodajská jednotka, která negativní hlášení podává. Vypluje se kódem zvláštního pohybu pokud odpovídá jeho definici podle vyhlášky. Kódy zvláštních pohyb jsou souástí íselník publikovaných SÚ. íslo pozice íslo pozice je zadáno automaticky programem. Jedná se pitom o poítadlo, tzn. každé íslo pozice se mže použít jen jednou. Toto íslo nemá žádný vliv na hlášené záznamy a slouží jen k identifikaci pozice v programu. Pomocný ovládací prvek Vybrat ze šablony Zde mžete vybrat pedem uložené vlastní šablony s oznaením zboží a penést je do aktuálního hlášení. Šablony mohou být do programu uloženy touto cestou: Kmenová data Zmnit Standardní šablony. Šablonu s daným zboží je také možné vytvoit z aktuálního znázorovaného hlášení. Po zadání záznamu hlášení se piazení penese do seznamu pomocí tlaítka Vybrat ze šablony a tlaítka Vytvoit. V dalším dialogovém okn se ješt musí zadat jméno šablony. Obr. 5 Výbr šablony Vstupní pole Zpravodajská jednotka Zadává se zpravodajská jednotka. Ješt ped vyhotovením prvního hlášení se musí do programu uložit její údaje a to tímto zpsobem: Kmenová data zmnit Zpravodajské jednotky. Pole Hlášeno dne (as hlášení) V poli hlášeno dne je pi vytváení soubor hlášení programem automaticky zadán den a hodina hlášení u každé hlášené položky. Všechny položky, které jsou oznaeny dnem a hodinou nemohou být už bžn upravovány. Pi nutných zmnách je teba použít opravu. IDES-CZ Verze 2.0 strana 16

17 Pole Status V poli Status je automaticky po prvním uložení ukázán stav aktuální pozice. Informuje tak o souasném stavu pozice. Vstupní pole Sazebníkové oznaení zboží Pesné slovní oznaení zboží nemusí být vyplnno. Vstupní pole Hlášená mna V souasnosti se zadává mna pouze v korunách. Pomocný ovládací prvek Kurz V dialogu kurz je možné zadávat úetní hodnotu nebo statistickou hodnotu v cizí mn. Hodnota se pak pepoítá v pedem urené mn a je pevzata jako úetní, pop. statistická hodnota. Nkteré mny jsou už v programu uloženy. Další kurzy k pepoítání mohou být uloženy: Kmenová data Zmnit Kurzy Vstupní pole Vlastní kód zboží Vstupní pole vlastní kód zboží není standardn znázorováno. Jestliže chcete pracovat s vlastním kódem zbožím, musíte jej nastavit v globálních možnostech v menu Pomcky. Poté je toto vstupní pole v okn hlášení viditelné. Pi vyhotovování hlášení mžete Váš bžný kód zboží do tohoto pole zadat a stisknout klávesu Enter. V pípad, že jste už díve uložili položku zboží s odpovídajícím kódem v menu Kmenová data Zmnit Zboží, jsou ísla zboží a popisy zboží pevzata do aktuálního hlášení. Vlastní druh zboží mže být pímo nadefinován pímo z poizovacího formuláe, musí být zaškrtnuto v menu pomcky > vlastnosti > vlastní kód zboží. Na formulái potom pibude tlaítko Nový vlastní kód, kde po odklepnutí mžeme zadat do dialogového okna vlastní oznaení zboží a libovolný kód zboží. Toto bude piazeno k práv poizovanému sazebnímu íslu. Dále se nám bude objevovat v nabídce sazebního ísla pod tím co jsme zadali do vlastního oznaení zboží.. Obr.6 Vytvoení nové položky zboží Tlaítko Uložit IDES-CZ Verze 2.0 strana 17

18 Zadané záznamy dat mohou být tlaítkem Uložit ukládány. Ped uložením je kontrolována správnost dat. Mohou být uložena pouze validovaná data. Tlaítko uložit mžete vybrat myší, klávesovou zkratkou Alt+U. Tlaítko Nový s pevzetím Stisknutím tohoto tlaítka se oteve nový formulá s daty naposledy poizovaného záznamu, ale bez údaj o množství a hodnot. V pípad, že pedešlý záznam ješt nebyl uložen nebo byl po uložení ješt zmnn, se ped otevením nového formuláe objeví dotaz týkající se pedešlého záznamu. V novém formulái se musí jen doplnit údaje o množství a hodnot, nebo popípad lišící se údaje opravit. Tlaítko Nové s pevzetím mžete vybrat myší nebo klávesou F5. Tlaítko Nové Tlaítkem nové se dostanete do nového formuláe hlášení intrastatu. Tlaítko Nové mžete vybrat myší nebo pomocí klávesové zkratky Alt+N nebo klávesou F4. Tlaítko Opravit - Oprava generovaných a odeslaných hlášení Nov poízené ale ješt negenerované hlášení mže být kdykoliv opraveno. Oproti tomu je generované hlášení naped jen zobrazeno a muže být opraveno nebo vymazáno pes tlaítko Opravit. Po pevzetí opravy dostane hlášení status ok, ale zstane piazeno pvodnímu, díve generovanému, souboru hlášení. Až do nového generování mže být toto hlášení libovoln IDES-CZ Verze 2.0 strana 18

19 asto opravováno. V pehledu hlášení je takové hlášení oznaeno ve sloupci opraveno zaškrtnutím. Opravy, respektive vymazání hlášení je také možné až po odeslání souboru hlášení. V tomto pípad bude verze opraveného hlášení a odpovídajícího souboru hlášení zvýšena. Vymazané hlášení bude pi novém generování vyato ze souboru hlášení. Tlaítko Vymazat Aktuální záznam dat mže být smazán pomocí tlaítka vymazat. Tlaítko Zavít Stisknutím tohoto tlaítka mžete opustit formulá hlášení intrastatu. Pokud ješt nebyl záznam uložen, objeví se ped uzavením formuláe dotaz na vymazání rozepsaného záznamu. Tlaítko zavít mžete vybrat myší nebo klávesou ESC. Tlaítko Nápovda Tímto tlaítkem se ocitnete v HTML dokumentaci a mžete si nechat ukázat odpovídající informace pímo v prohlížei. ídící ovládací prvky Pomocí ídících ovládacích prvk šipka se posunete do v prvního, pedešlého, dalšího nebo posledního záznamu dat obsažených v programu. 4.3 Pehled hlášení Obr. 7 Pehled hlášení V podmenu pehled jsou zobrazována všechna v systému existující hlášení, a to podle ísla pozice, roku hlášení, msíce hlášení, vykazující jednotky, smru, ísla zboží, fakturované hodnoty, statistické hodnoty, statusu, asu hlášení, verze a opravy. IDES-CZ Verze 2.0 strana 19

20 Do menu pehled vstoupíte pes Hlášení Pehled (klávesová zkratka Alt+P ). Seznam hlášení mžete tídit a zasílat podle rzných kritérií. Všechny údaje o vybrané položce se Vám zobrazí pouze ve formulái Hlášení Intrastatu Funknost pehledu hlášení Výbr záznam dat Záznamy dat mžete oznait a vybrat myší. Zobrazení vybrané položky Dvojitým kliknutím na vybranou položku nebo oznaením pozice a stisknutím tlaítka Ukázat / Opravit vstoupíte do formuláe Hlášení Intrastatu, kde jsou zobrazeny všechny údaje o vybraných záznamech. Pole íslo pozice Zobrazuje všechny v systému obsažené položky. íslo položky je piazeno poítadlem. Smazaná ísla položek se už nezobrazí. Kliknutím na toto pole mžete položky vzestupn nebo sestupn tídit. Pole Rok Zde se zobrazí rok hlášení. Kliknutím na toto pole mžete položky vzestupn nebo sestupn tídit. Pole Msíc Zde se zobrazí msíc hlášení. Kliknutím na msíc mžete položky vzestupn nebo sestupn tídit. Pole Zpravodajská jednotka Zde se zobrazují názvy vykazujících jednotek. Kliknutím na toto pole mžete tídit položky podle vykazujících jednotek povinných podávat informace. Pole Smr Zde se zobrazí smr dopravy jednotlivých položek. Kliknutím na toto pole mžete tídit položky podle smru dopravy: pijetí nebo odesláni. Pole íslo zboží Zde se zobrazí sazebníkové íslo zboží hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit položky podle ísla zboží. Pole Fakturovaná hodnota Zde se zobrazí fakturovaná hodnota hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle hodnoty. Pole Statistická hodnota Zde se zobrazí statistická hodnota hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle hodnoty. Pole Status IDES-CZ Verze 2.0 strana 20

21 Zde se zobrazí souasný stav hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle stavu. Hlášený stav Popis ok Položka ješt není zahrnuta v souboru hlášení a je bezchybná, nebo je položka opravena v již vytvoeném hlášení (v poli as hlášení je uvedeno datum a as hlášení) a je bezchybná chyba Položka ješt není zahrnuta v souboru hlášení a je chybná, nutná oprava generováno Položka byla bezchybná a byla zahrnuta do souboru dat pro odeslání Pole as hlášení Zde se zobrazí as vygenerování do souboru pro odeslání. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle okamžiku hlášení. U všech položek, které jsou oznaeny asem generování, byl k tomuto udávanému asu vytvoen soubor pro hlášení. To neznamená, že jsou data hned zaslána eskému statistickému úadu! Pole Verze Zde se zobrazí aktuální verze hlášení. Pole Oprava Zde se zobrazí zaškrtnutí, bylo-li toto hlášení opraveno. Po optovném pipravení souboru k odeslání se zaškrtnutí odstraní a vta získá status OK. Tlaítko Nový Tímto tlaítkem (klávesová zkratka Alt+N ) vstoupíte do nového formuláe hlášení Intrastatu a mžete zadávat nové hlášení. Tlaítko Ukázat / Opravit Tímto tlaítkem vstoupíte do formuláe hlášení Intrastatu pedem oznaené položky a mžete jej pepracovat. Tlaítko Vymazat Tímto tlaítkem mžete smazat všechna na obrazovce znázornná hlášení. Mohou být smazány pouze nehlášené položky, které se používají. Obr. 8 Dialogové okno Vymazat Stisknutím tlaítka Rozsah v otázce pi mazání mžete smazat více položek najednou. Postup je následující: vyberte zaátek a konec položek v zobrazeném dialogovém okn a výbr potvrdíte tlaítkem smazat. Pro jistotu se objeví pi mazání ješt dialogové okno, v kterém musíte odstranní potvrdit. Smazané záznamy dat nemohou být do programu opt pevzaty. IDES-CZ Verze 2.0 strana 21

22 Tlaítko Filtr Po stisknutí tohoto tlaítka (klávesová zkratka Alt+F ) se zobrazí dotaz ke zpsobu filtrace. Zde si mžete sami zvolit kriteria a hlášené záznamy dat náležit filtrovat. Obr. 9 Dialogové okno filtr Poté, co jsou zadána kritéria, spustí se funkce filtru tlaítkem filtrovat (klávesová zkratka Alt+F ). Ve zobrazeném Pehled hlášení (filtrováno) se zobrazí jen vybrané položky. Tlaítkem Rreset (klávesová zkratka Alt+Z ) mžete smazat zadaná kritéria a tlaítkem Zavít vstoupíte zpátky do pehledu hlášení. Náhled na filtr mžete zrušit pomocí tlaítka Filtr zrušit. Tlaítko Filtr zrušit Stisknutím tohoto tlaítka vstoupíte do nefiltrovaného pehledu hlášení. Ovládací prvek je volitelný jen tehdy, když byl založen filtr! Je-li aktivní, jsou zobrazované záznamy filtrovány! Tlaítko Tisknout Tímto tlaítkem (klávesová zkratka Alt+t) mžete vytisknout všechny položky znázornného seznamu hlášení. Obr.10 Dialog k tisku IDES-CZ Verze 2.0 strana 22

23 Tlaítko Exportovat Tímto ovládacím prvkem (klávesová zkratka Alt+e) mžete exportovat zobrazené záznamy do soubor ve formátu CSV nebo ASCII. Takto vytvoená data mohou být poté zpracována v jiných programech nebo vytisknuta formou seznamu. Takto vytvoené soubory nesmí být zaslány eskému statistickému úadu jako soubory hlášení! Ped výstupem dat musí být založen pes Pomcky Nastavení filtru odpovídající filtr (dva standardní jsou již založeny). Toto je podrobn popsáno v kapitole 7. Nejprve se zobrazí okno ve kterém máte vybrat odpovídající filtr. Obr. 11 Nastavení filtru Zde vyberete filtr urený k exportu dat a výbr potvrdíte OK. Oteve se dialog k výbru cílového adresáe, do které mají být exportované soubory uloženy. Vyberete adresá a stisknete tlaítko exportovat. Obr. 12 Výbr souboru pro export IDES-CZ Verze 2.0 strana 23

24 Soubory v odpovídajícím adresái mžete využít k dalším innostem. Podle druhu vybraného exportního filtru mžete využívat data ve formátu ASCII nebo CSV. Tlaítko Pehled Po stisknutí tlaítka Pehled se zobrazí hodnoty všech hlášení uvedených v pehledu, což mžete využít napíklad ke kontrole. Obr. 13 Pehled Tlaítko Aktualizovat Tímto tlaítkem mžete aktualizovat seznam hlášení. Nov pijaté položky se zaadí a zobrazí. 4.4 Podmenu Import Obr. 14 Výbr filtru V podmenu Import mžete do IDES pebírat externí data, hlášení, vlastní údaje o zboží, XML-soubory a archivované soubory. Do nabídky import vstoupíte pes nabídku v menu IDES-CZ Verze 2.0 strana 24

25 Hlášení Import (klávesová zkratka Alt+I). Když kliknete na podmenu, oteve se další okno s nabídkou. Zde mžete vybrat formát filtru importovaných soubor Import z ASCII- nebo CSV-souboru V tomto podmenu mžete naítat do programu externí data ve formátu ASCII a CSV, tzn. položky hlášení a vlastní údaje o zboží. Oteve se okno Výbr filtru importního souboru. Obr. 15 Výbr filtru Jako píklad byly k natení ASCII soubor uloženy dva pevné formáty importního filtru. Formáty záznamu dat již uloženého filtru jsou zobrazeny v menu Pomcky nastavení filtru. Definování vlastního importního filtru je možné v menu Pomcky nastavení filtru (viz bod 7.1). Po výbru filtru oznaením a stisknutím ovládacího prvku OK vstoupíte do výbrového okna, kde mžete vybrat soubor urený k importu. Data mžete pevzít do programu tlaítkem Importovat. Obr. 16 Výbr souboru k importu IDES-CZ Verze 2.0 strana 25

26 U dat je ovena integrita. Poet záznam dat a eventuelních chyb ve zdroji dat je zobrazen v dialogovém okn. Pevzetí musí být ješt jednou potvrzeno. V pípad pevzetí chybných záznam mohou být tyto záznamy opraveny jen jednotliv! Pi velkém potu hromadných chyb se doporuuje oprava ve zdroji dat. Pebírání dat s velkým potem chybných záznam se nedoporuuje a mlo by být perušeno tlaítkem Zahodit data. Konené pevzetí dat provedete v dialogovém okn tlaítkem Data pevzít. Po úspšném natení dat se zobrazí informaní formulá s potem pebraných záznam. Poté se nacházíte opt v nabídce výbr filtru importovaného souboru Import z XML-souboru V podmenu import z XML-souboru mžete pebrat externí data ve formátu XML pímo do systému IDES. Momentáln mohou být importovány jen soubory generované systémem IDES. Do dialogu XML-import vstoupíte pes volbu v nabídce Hlášení Import z XML souboru (klávesová zkratka Alt+I a Alt+X); zobrazí se okno výbr importovaného souboru. Dostanete se pímo do okna pro výbr a mžete zvolit požadovaný soubor. Obr. 17 Výbr souboru k importu (XML) Po výbru souboru ureného k importování mohou být data pevzata do programu tlaítkem importovat. U dat je ovena integrita. Poet záznam dat a eventuelních chyb ve zdroji dat je zobrazen v dialogovém okn. Pevzetí musí být ješt jednou potvrzeno. IDES-CZ Verze 2.0 strana 26

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Modul Intrastat. www.money.cz

Modul Intrastat. www.money.cz Modul Intrastat www.money.cz 2 Money S5 Intrastat Co je Intrastat Intrastat je statistika obchodu se zbožím mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropské unie. Informace lze najít na www.czso.cz,

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník.

Informujte nás, prosím, zda požadujete naši asistenci formou služby, nebo zda tuto kontrolu-nastavení provede Váš zodpovědný pracovník. Vážený zákazníku, vzhledem k novému účetnímu roku 2015 (1.1. 31.12.2015) je nutné provést nastavení systému Helios Orange podle následujících kroků. (Tento popis si neklade za cíl řešit uzávěrku jednotlivých

Více

Windok S701. Úvodní píruka k programu

Windok S701. Úvodní píruka k programu Úvodní píruka k programu Windok S701 Software pro zpracování doklad o provedení revizí a zkoušek elektrických spotebi nebo runího náadí dle SN 33 1500, SN 33 2000-6-61 a SN 33 1610 resp. SN 33 1600 s automatickým

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Uživatelská píruka pro Windows

Uživatelská píruka pro Windows Uživatelská píruka pro Windows SANTIS ADSL 100 ADSL USB Modem Za žádných okolností neotevírejte kryt pístroje! Používejte pouze kabely dodané s tímto zaízením a neprovádjte na tchto kabelech žádné zmny.

Více

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28

1.0.27. první veřejná verze 1.0.28 1.0.27 první veřejná verze 1.0.28 ODSTRANĚNÍ KRITICKÝCH CHYB - chyba ("Input string was not in a correct format") v případě nestandartních jazykových nastavení v operačním systému (následek: nemožnost

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748

Vaše uživatelský manuál SHARP GX33 http://cs.yourpdfguides.com/dref/1276748 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1

Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod. ABB Group April 27, 2012 Slide 1 Elektronický obchod pístroj ABB s.r.o., Divize Výrobky nízkého naptí http://elsynn.abb.cz/obchod April 27, 2012 Slide 1 Orientace v e-shopu Základní menu pro pohyb v aplikaci Pihlášení smluvního partnera/podregistrovaného

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu

Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu 2013 Podrobný návod pro administraci zákaznických účtů na portálu Czechiatour.eu Czechiatour.eu 1.2.2013 Vážení zákazníci portálu Czechiatour.eu. Abychom Vám co nejvíce usnadnili orientaci v administraci

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka PC výkaznictví JASU (program pro zpracování účetního výkaznictví) březen 2012 Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 P.O.Box 36 111 21 Praha 1 telefon: 224 091 619 fax:

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Roční výkaz o železniční dopravní cestě Roční výkaz o železniční dopravní cestě Dop

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele.

1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 1. Vstup do aplikace Na adrese: http://i.statnisprava.cz 2. První stránka aplikace 1. Pro přihlášení k odběru novinek klikněte na tlačítko Registrace nového uživatele. 2. Poté budete přesměrováni na stránku

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ

VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH DOTAZ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - VYTVÁENÍ VÝBROVÝCH SESTAV YAMACO SOFTWARE 2003-2004 1. ÚVODEM Standardní souástí všech produkt Yamaco Software jsou prostedky

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu

Instalace programu OZO. z www stránek či odkazu z e-mailu Instalace programu OZO z www stránek či odkazu z e-mailu První instalaci programu OZO pro rok 2015 si vždy musíte zvolit volbu PLNÁ VERZE PROGRAMU. Upgrade programu OZO 2015 si můžete stahovat až v době,

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Čtvrtletní výkaz o přepravě věcí prováděné vnitrozemskou vodní dopravou Čtvrtletní

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení

Obrázek 1: Struktura programu z hlediska zapojení MANUÁL K PROGRAMU DBADVOKÁT Program byl vytořený za účelem třídění a uchovávání jednotlivých spisů (elektronické dokumenty [doc, xls, odt, pdf, xml,...], emaily a další důležité soubory) v centralním počítači

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ELEKTRONICKÉ VYKAZOVÁNÍ DEKLARACÍ INTRASTAT POMOCÍ PROGRAMU IDES

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ELEKTRONICKÉ VYKAZOVÁNÍ DEKLARACÍ INTRASTAT POMOCÍ PROGRAMU IDES ZÁKLADNÍ PRAVIDLA PRO ELEKTRONICKÉ VYKAZOVÁNÍ DEKLARACÍ INTRASTAT POMOCÍ PROGRAMU IDES Způsoby vykazování, registrace a zastupování ve vztahu k elektronickému vykazování. 1.1. Zpravodajská jednotka. Je

Více

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod.

Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. Statistika Modul Statistika poskytuje přehled o počtu studentů na fakultách, v jednotlivých programech, oborech, apod. 1. Spuštění modulu Statistika 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Statistika

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Elektronické podání formulářů daně z přidané hodnoty Systém WAK INTRA - modul Účetnictví menu Přiznání DPH / Formuláře / - seznam Přiznání k dani z přidané hodnoty (25 5401 MFin 5401 vzor č.17) - volba

Více

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE

POPTÁVKOVÝ A OBJEDNÁVKOVÝ ONLINE SYSTÉM USERGUIDE USERGUIDE Obsah Vaše výhody na první pohled... 3 Přihlášení... 3 Cenová nabídka... 4 Jak si poradit s chybou krok 1... 7 Jak si poradit s chybou krok 2... 10 Jak vygenerovat z nabídky novou objednávku...

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096

Vaše uživatelský manuál ESET MOBILE ANTIVIRUS http://cs.yourpdfguides.com/dref/3823096 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro ESET MOBILE ANTIVIRUS. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se ESET MOBILE ANTIVIRUS

Více

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz

OBSAH. 48 Příručka ON-LINE KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. www.kupeg.cz DODATEK č. 1 20.1.2012 OBSAH OBSAH... 48 C. PRÁCE SE SYSTÉMEM... 49 C.1 ÚVODNÍ OBRAZOVKA PO PŘIHLÁŠENÍ... 49 C.2 NASTAVENÍ VLASTNÍCH ÚDAJŮ... 50 a. Nastavení Uživatele... 50 b. Nastavení Systému... 51

Více

Software Xcalibur 1.3

Software Xcalibur 1.3 Software Xcalibur 1.3 LC-MS systém LCQ Classic Thermo Finnigan Obsah pednášky Uvedení pístroje do provozu Mení pímým nástikem do proudu mobilní fáze vedené pímo do iontového zdroje Ukonení práce s pístrojem

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM

ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM ZÁ KLÁDNÍ POKYNY PRO PRÁ CÍ S ELEKTRONÍCKY M FORMULÁ R EM Elektronický sběr výkazů Ministerstva dopravy České republiky Základní pokyny pro práci s elektronickým formulářem resortní statistiky Ministerstva

Více

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda

REDAS. Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš Judita Hlinková,, Richard Vavrda Redakní systém REDAS Bankovní institut Vysoká škola, a.s. 3. roník k oboru Informaní technologie Vývoj informaních systém Tvrci: Petr Kalíš íš,, Iveta Uherová,Martin Uher, Judita Hlinková,, Richard Vavrda

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta Elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Vaše uživatelský manuál PROFACT VERSION 2.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737309

Vaše uživatelský manuál PROFACT VERSION 2.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737309 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Elektronická příručka správa projektu

Elektronická příručka správa projektu Elektronická příručka správa projektu Verze: 1.0 Název: CZ_správa_projektu_V1.PDF Témata: 1 Správa projektu...2 1.1 Založit nebo upravit projekt...2 1.2 Přehled projektů...3 1.2.1 Upravit projekt / změnit

Více

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download)

Uživatelský manuál. A3600 DL ( Data Download) Uživatelský manuál A3600 DL ( Data Download) Aplikace : Jednoduchý program pro přenášení dat z on line monitorovacího systému A3600 Export měřených statických dat do souboru Zobrazení grafů naměřených

Více

Návod Démos24plus verze 2012

Návod Démos24plus verze 2012 Návod Démos24plus verze 2012 Přihlášení Démos24Plus Zadat uživatele Zadat heslo Vybrat si jazykovou verzi Přehled Přidat panel (okno) Zmenšení Zobrazit vše Zavřít okno Obnovení původního vzhledu Možnost

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více