Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0"

Transkript

1 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005

2 Obsah: 1. Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Všeobecné informace Instalace programu IDES Požadavky na systém Doporuené postupy Instalace a aktualizace Archivace hlášených soubor v IDES Zálohování databáze programu IDES... 6 Zálohování dat v programu IDES (viz bod 7.4 Podmenu Záloha)... 6 Pozn.: souástí tohoto typu zálohování je zazálohování všech dat, vetn kmenových, krom již zaarchivovaných soubor uložených v adresái../ides_cz/archiv. (bod 2.3.1) Prbh instalaního a aktualizaního procesu Spuštní aplikace IDES Komprimování databáze IDES IDES HLAVNÍ OKNO Úvodní poznámka Menu Hlášení ( Alt + H ) Menu Soubory hlášení ( Alt + S ) Menu Kmenová data ( Alt + K ) Menu Pomcky Menu Nápovda Ovládací prvky v hlavním okn MENU HLÁŠENÍ Úvodní poznámka Podmenu Nové Formulá Hlášení Intrastatu Význam datových polí ve formulái Hlášení Intrastatu (pijetí/odeslání). Jednotlivá pole se vyplují podle vyhlášek a íselník platných pro dané období, publikovaných SÚ. Tyto dokumenty je možno stáhnout na stránkách SÚ. ( ) Pehled hlášení Funknost pehledu hlášení Podmenu Import Import z ASCII- nebo CSV-souboru Import z XML-souboru Import z archivovaného souboru Podmenu Tisknout Podmenu Ukonení MENU SOUBORY HLÁŠENÍ Úvodní poznámka Podmenu Vytvoit Podmenu Ukázat / Opravit Provádní oprav odeslaných hlášení v programu IDES-CZ Podmenu Zaslat soubor Podmenu Generovat (kláves. zkratka Alt+g) Generovat pímo z ASCII- nebo CVS-souboru Podmenu Generovat pímo z XML-souboru Podmenu Import z archivního souboru MENU KMENOVÁ DATA Úvodní poznámka Podmenu Zmnit Záložka Zpravodajské jednotky Záložka Deklarant/Tetí strana Záložka Zboží Záložka Kurzy Záložka Výpoty Záložka Standardní šablony Podmenu kmenových dat Export Podmenu kmenových dat Import Podmenu kmenových dat Import zpravodajské jednotky...53 IDES-CZ Verze 2.0 strana 2

3 6.6 Podmenu kmenových dat Tisknout MENU Pomcky Úvodní poznámka Podmenu Nastavení filtr Funkce zobrazované v okn filtr zpracovávat Vytvoení nového importního filtru Kritéria výbru nového exportního filtru Vytvoení nového importního filtru ve formátu ASCII Vytvoení nového importního filtru formátu CSV Již uložené importní filtry Podmenu Vlastnosti Podmenu Záloha Podmenu Záloha Podmenu Obnovit ze zálohy MENU NÁPOVDA Úvodní poznámka Podmenu Témata Podmenu Kontakt Podmenu Info...63 IDES-CZ Verze 2.0 strana 3

4 1. Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ K ulehení zpracování dat vnitroobchodní statistiky byl Ministerstvem financí - Generálním editelstvím cel ve spolupráci s eským statistickým úadem vyvinut program IDES-CZ (dále jen IDES), umožující sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. Zadaná data mohou být poté poslána eskému statistickému úadu. Pesnjší informace o zasílání dat najdete pímo na Internetu na adrese Data urená k penosu mohou být zadávána bu manuáln nebo penesena do IDESu z jiných program. K dispozici jsou mechanismy pro penos ve formátech CSV-soubory (Comma Separated Values), ASCII, a XML-soubory. IDES, naprogramovaný v Jav, za užití Java-Swing tíd (JFC), byl vyvinut jako objektov orientovaný software a odpovídá nejmodernjším standardm. K chodu tohoto programu je poteba mít na poítai nainstalován JRE Java Runtime Environment ve verzi 1.3. JRE je souástí instalace IDESu. Softwarové požadavky, které má IDES na váš systém, se mžete doíst v kapitole 2, která pojednává o instalaci. IDES obsahuje funkce pro ovení správnosti dat. Vámi zadaná nebo nahraná data budou automaticky ovena a chyby zobrazeny. Mimo to je k dispozici ada íselník a pomocných funkcí, které požadovaná hlášení usnadní. Pro poskytnutí pomoci pi instalování a pro další dotazy k používání programu byl Generálním editelstvím cel zízen Helpdesk Intrastatu se sídlem v Olomouci, který funguje od pondlka do pátku, od 7.00 do telefonních íslech a I když byl program testován, aby byly odstranny chyby, nepebírá eský statistický úad a Generální editelství cel žádnou zodpovdnost za fungování programu a vyluuje tím ruení za jakoukoliv škodu. Pokud budete mít problémy pi instalaci nebo jestliže se objeví chyby, kontaktujte Helpdesk Intrastatu. Cílem této programové dokumentace je pomoci Vám pi instalaci a užívání IDES. 1.1 Všeobecné informace IDES obsahuje v zásad všechny informace a kódy, které jsou potebné k instalaci. Oznaení zboží pro vstupní datová pole je možno vložit ze seznamu zboží statistky zahraniního obchodu (KN8 osmimístná kombinovaná nomenklatura), který získáte od eského statistického úadu. V dokumentaci je k dispozici aktuální vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a zpsobu sdlování údaj o obchodu mezi eskou republikou a ostatními lenskými státy Evropských spoleenství. Podrobné informace o sbru dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie obsahuje Píruka pro INTRASTAT CZ kterou vydali eský statistický úad a Ministerstvo financí - Generální editelství cel. IDES-CZ Verze 2.0 strana 4

5 2. Instalace programu IDES 2.1 Požadavky na systém Poíta musí být vybaven minimáln procesorem Pentium II 233 Mhz a pamtí 64 MB. Doporuená je pam o velkosti 128 MB. K dispozici musí být Windows 98/ME/NT/2000 nebo XP s bžným internetovým prohlížeem (nap. Netscape navigátor nebo Microsoft Internet explorer od verze 5.5). Rozlišení obrazovky musí být nejmén 800x600 pixel. Program je instalován na harddisk. Základní verze IDES softwaru potebuje 50 MB volného prostoru na disku. V závislosti na objemu zpracovaných a uložených dat se tato hodnota mní. 2.2 Doporuené postupy Ped prvním použitím: Zaregistrování se na celním úad, ímž deklarant odesílatel (speciálním pípadem deklaranta je i celní úad, který zaregistruje sám sebe) obdrží pístupové heslo a identifikaní íslo. Pi prvním použití: Zadání dat deklaranta tetí strany (povinné!). Zadání zpravodajské jednotky (povinné!). Zvážit zdali je výhodné založit šablony pro asto se opakující typ obchodních operací. Popípad uložit kurz, jestliže jsou faktury fakturovány v cizí mn. Popípad uložit kalkulace, jestliže se propoítávají množstevní a hodnotové údaje. Pi sestavování msíního souboru hlášených dat: Zadat záznamy dat. Ovit zadaná data, pop. provést opravy. Vyhotovit soubor hlášení. Zaslat tento soubor. Ovit zaslané soubory na Popípad si vytisknout seznam zaslaných hlášení pro vaše vlastní podklady. Pro zachování rozumné velikosti databáze, doporuujeme provádt pravidelnou archivaci odeslaných soubor (soubory jsou uloženy do adresáe../ides_cz/archiv). 2.3 Instalace a aktualizace IDES je možno bu stáhnout pímo z Internetu nebo jej nainstalovat pomocí CD-ROMu dodaného na vyžádání místn píslušným celním úadem. Antivirová kontrola CD-ROM je zaruena. V následujících bodech je popsána archivace dat a instalace, respektive postup pi aktualizaci IDES. Pokud instalujete do Vašeho systému IDES poprvé, sledujte prosím odkazy na obrazovce Archivace hlášených soubor v IDES Spus te pvodn nainstalovanou verzi IDES a vyberte v menu volbu Soubory hlášení Pehled a stisknte poté tlaítko Archivovat. Vybrané soubory budou nyní archivovány. Tento postup opakujte u všech soubor, které chcete archivovat. Soubory jsou zaarchivovány do adresáe ARCHIV (standardn \Program Files\Ides_CZ\Archiv) a mají tvar IDES-CZ Verze 2.0 strana 5

6 XXXXXXXXXXXX-YYYYYY-ZZZZZZZZ-TTTT-a.zip, kde XXXXXXXXXXXX = ti místný kód ID stanice, YYYYYY = vykazované období, ZZZZZZZZ = datum vytvoení souboru, TTTT = as vytvoení souboru, -a.zip = oznaení archivního souboru a typ komprese. Takto vytvoené archivní soubory nejsou zahrnuty do zálohy (menu: Pomcky Záloha ). Doporuujeme je zálohovat i na jiné médium (nap. CD ROM) Zálohování databáze programu IDES Zálohování dat v programu IDES (viz bod 7.4 Podmenu Záloha) Pozn.: souástí tohoto typu zálohování je zazálohování všech dat, vetn kmenových, krom již zaarchivovaných soubor uložených v adresái../ides_cz/archiv. (bod 2.3.1) Prbh instalaního a aktualizaního procesu Instalace stažením z Internetu Instalaci IDESu je možné stáhnout na internetu. Otevete si webový prohlíže na stránce Soubor stáhnte na disk a rozbalte do jakéhokoliv pracovního adresáe. Spus te soubor Setup.exe a dále postupujte podle prvodce instalací popsaného v odstavci Prvodce instalací Upozornní: Pokud byl na vašem poítai IDES již nainstalován, prvodce instalací bude nejdíve požadovat odstranní pedchozí instalace (dle aktuálních informací na stránkách Helpdesku). Pette si sekci Údržba. Po spuštní instalace se objeví okno instalaního prvodce, který Vás provede instalací. Pette si zobrazené informace a kliknte na tlaítko Další > IDES-CZ Verze 2.0 strana 6

7 Pro pokraování instalaního procesu musíte vyjádit souhlas s licenní smlouvou. Zatrhnte volbu Souhlasím s licenní smlouvou a kliknte na Další V následujícím kroku zvolte, zda se bude program instalovat pod vaším útem, nebo bude dostupný komukoliv, kdo používá poíta, na který se IDES instaluje. Do pole Úplné jméno IDES-CZ Verze 2.0 strana 7

8 vyplte vaše jméno, do pole Organizace název vaší organizace. Tato pole by mla být vyplnna. Pro pokraování kliknte na tlaítko Další > V následujícím kroku zvolte adresá kam se bude IDES instalovat. IDES-CZ Verze 2.0 strana 8

9 Prvodce instalací od vás nasbíral vše potebné k instalování IDESu. Pokud jste si jisti zadanými údaji, kliknte na tlaítko Další > a tím zahájíte kopírování soubor. Prvodce instalací zkopíruje potebné soubory na disk a nakonfiguruje IDES. IDES-CZ Verze 2.0 strana 9

10 Pokud se vše podailo v poádku nainstalovat, prvodce ukoní instalaci s informací o úspšné instalaci. Poznámka pi nové instalaci: Ped prvním zadáváním vykazovaných údaj nebo penášením dat je nutno vyplnit kmenová data tetí strany/deklaranta a zpravodajské jednotky (osoby povinné podávat informace ), (viz. 6.2 Menu: Kmenová data Zmnit Deklarant/Tetí strana a Zpravodajské jednotky) Údržba Pokud je poteba IDES peinstalovat, odinstalovat, nebo opravit, spus te instalaní program. V okn Údržba aplikace vyberte akci, kterou chcete provést. 2.4 Spuštní aplikace IDES Poté, co jste nainstalovali nebo aktualizovali aplikaci, mžete ji spustit jako každou Windows aplikaci. Instalace vytváí v start menu složku IDES-CZ a v ní zástupce IDES a nástroj na komprimaci databáze. Po spuštní programu se objeví hlavní okno. Program mžete obsluhovat jak klávesnicí tak myší. Když nap. zadáte na klávesnici kombinaci Alt + H, ocitnete se v menu hlášení. IDES-CZ Verze 2.0 strana 10

11 2.5 Komprimování databáze IDES Velikost uložených dat mžete zmenšit komprimací dat, kterou lze provést na archivovaných datech.spustíte z nabídky Windows > start >programy > IDES_CZ > Komprimace databáze. Samotný program IDES nesmí být v té chvíli spuštn. IDES-CZ Verze 2.0 strana 11

12 3. IDES HLAVNÍ OKNO Obr.1 Hlavní okno se seznamem funkcí 3.1 Úvodní poznámka Tato kapitola pojednává o používání hlavního okna IDES. Okno se oteve po spuštní programu. Z tohoto hlavního okna mohou být jednotlivá podmenu zvolena stisknutím tlaítka myši nebo vybrána klávesovými zkratkami. Z tohoto okna mžete postoupit do menu: Hlášení, Soubory hlášení, Kmenová data, Pomcky a Nápovda. 3.2 Menu Hlášení ( Alt + H ) Pes tuto volbu se dostanete do nabídek práce s daty. Zde se mžou hlášená data do programu zadávat a pebírat z jiných zdroj. Data hlášení se mohou zpracovávat, popípad vytisknout ke kontrole nebo dokumentaci. Z funkce Hlášení se mžete dostat k podmenu Nové, Pehled, Import, Tisknout a Ukonit. Tyto podnabídky jsou podrobn popsány v kapitole Menu Soubory hlášení ( Alt + S ) V menu soubory hlášení se mohou tvoit, tisknout a archivovat soubory hlášení požadované eským statistickým úadem. Je zde podmenu Vytvoit, Ukázat / Opravit, Zaslat soubor, Generovat a Import z archivního souboru. Tato podmenu jsou podrobn popsána v kapitole Menu Kmenová data ( Alt + K ) Pod touto volbou se musí uložit požadovaná kmenová data o deklarantovi/tetí stran a zpravodajské jednotce. Heslo a identifikaní íslo stanice se získají zaregistrováním na píslušném celním úad. Mimo to se mohou k ulehení zadávání dat uložit pevádcí kurzy, vlastní oznaení zboží, výpoty a standardní šablony. Jsou zde podmenu Zmnit, Export, Import, Import vykazující jednotky a Tisknout. Tato podmenu jsou podrobn popsána v kapitole 6. IDES-CZ Verze 2.0 strana 12

13 3.5 Menu Pomcky Pes tento bod v menu se dostanete do podmenu Nastavení filtr, Vlastnosti a Záloha. Podmenu jsou podrobn popsány v kapitole Menu Nápovda Pod tímto bodem najdete obsáhlejší informace k užívání programu a odpovdi na nejastjší otázky. V souasnosti mžete využít podmenu Témata, Kontakt a Info. Podmenu jsou podrobn popsány v kapitole Ovládací prvky v hlavním okn K nejdležitjším volbám v nabídce se dostanete kliknutím na následující ovládací prvky pímo: Obr. 2 Ovládací prvky v hlavním okn íslo Oznaení kliknutím na ovládací prvek se ocitnete 1 vytvoit nové hlášení v zadávacím formulái 2 pehled hlášení v pehledu hlášení 3 tisknout v menu: tisknout 4 generovat soubor hlášení v menu pro vytvoení souboru hlášení 5 pehled soubor hlášení v pehledu soubor hlášení 6 online zaslání v menu: Zaslat soubor 7 zpracování kmenových dat v menu: pro zpracování kmenových dat 8 exportovat kmenová data v menu: export kmenových dat 9 pepracovat filtr importu/exportu v menu pro na nastavení filtr 10 ukázat témata nápovdy v HTML verzi dokumentace IDES-CZ Verze 2.0 strana 13

14 4. MENU HLÁŠENÍ 4.1 Úvodní poznámka Tato kapitola pojednává o menu Hlášení. V podmenu mžete zadávat nové záznamy dat, importovat data z jiných systém a nechat si zobrazit pehled všech hlášení vyskytujících se v systému. Toto menu obsahuje podmenu Nové, Pehled, Import, Tisknout a Ukonit. Do podmenu se dostanete kliknutím myší nebo klávesovými zkratkami. Obr. 3 Hlášení Klávesové zkratky: Menu Klávesa + Písmeno Funkce programu Nové Alt N Zde se ocitnete ve formulái Hlášení Intrastatu a mžete zadat požadovaná hlášení s použitím již uložených šablon. Pehled Alt P V pehledu hlášení se vám zobrazí hlavní údaje všech zadaných záznam. Import Alt I Pes import mžete pevzít externí data hlášení s použitím peddefinovaného filtru. Tisknout Alt T Tímto mžete vytisknout ze standardního prohlížee všechny zadané nebo vybrané záznamy dat hlášení. Ukonit Alt U Tímto je program ukonen. IDES-CZ Verze 2.0 strana 14

15 4.2 Podmenu Nové Pes podmenu Nové vstoupíte do vlastního formuláe Hlášení Intrastatu. Do tohoto formuláe mohou být data zadávána manuáln nebo s použitím pedbžn uložených dat a vypoítaných možností. Krom toho si mžete práv zadané nebo pevzaté záznamy dat nechat zobrazit a pepracovat Formulá Hlášení Intrastatu Nový formulá se otevírá v souladu s naposledy používaným ohlašovacím rokem, se smrem obhu zboží a s vybranou zpravodajskou jednotkou povinnou podávat informace. Zobrazené údaje se mohou mnit Význam datových polí ve formulái Hlášení Intrastatu (pijetí/odeslání). Jednotlivá pole se vyplují podle vyhlášek a íselník platných pro dané období, publikovaných SÚ. Tyto dokumenty je možno stáhnout na stránkách SÚ. ( ) Obr. 4 Hlášení Intrastatu (pijetí/odeslání) Zvláštnosti pi vyplování, které nejsou v obecných pravidlech. Zvláštní pohyb Vypluje se ST v pípad standardního hlášení. Vypluje se NN v pípad negativního hlášení. Po zadání tohoto kódu program umožuje vytvoení negativního hlášení, ve kterém se uvádí pouze rok a msíc, smr IDES-CZ Verze 2.0 strana 15

16 (jedná-li se o negativní hlášení pro pijetí nebo odeslání) a zpravodajská jednotka, která negativní hlášení podává. Vypluje se kódem zvláštního pohybu pokud odpovídá jeho definici podle vyhlášky. Kódy zvláštních pohyb jsou souástí íselník publikovaných SÚ. íslo pozice íslo pozice je zadáno automaticky programem. Jedná se pitom o poítadlo, tzn. každé íslo pozice se mže použít jen jednou. Toto íslo nemá žádný vliv na hlášené záznamy a slouží jen k identifikaci pozice v programu. Pomocný ovládací prvek Vybrat ze šablony Zde mžete vybrat pedem uložené vlastní šablony s oznaením zboží a penést je do aktuálního hlášení. Šablony mohou být do programu uloženy touto cestou: Kmenová data Zmnit Standardní šablony. Šablonu s daným zboží je také možné vytvoit z aktuálního znázorovaného hlášení. Po zadání záznamu hlášení se piazení penese do seznamu pomocí tlaítka Vybrat ze šablony a tlaítka Vytvoit. V dalším dialogovém okn se ješt musí zadat jméno šablony. Obr. 5 Výbr šablony Vstupní pole Zpravodajská jednotka Zadává se zpravodajská jednotka. Ješt ped vyhotovením prvního hlášení se musí do programu uložit její údaje a to tímto zpsobem: Kmenová data zmnit Zpravodajské jednotky. Pole Hlášeno dne (as hlášení) V poli hlášeno dne je pi vytváení soubor hlášení programem automaticky zadán den a hodina hlášení u každé hlášené položky. Všechny položky, které jsou oznaeny dnem a hodinou nemohou být už bžn upravovány. Pi nutných zmnách je teba použít opravu. IDES-CZ Verze 2.0 strana 16

17 Pole Status V poli Status je automaticky po prvním uložení ukázán stav aktuální pozice. Informuje tak o souasném stavu pozice. Vstupní pole Sazebníkové oznaení zboží Pesné slovní oznaení zboží nemusí být vyplnno. Vstupní pole Hlášená mna V souasnosti se zadává mna pouze v korunách. Pomocný ovládací prvek Kurz V dialogu kurz je možné zadávat úetní hodnotu nebo statistickou hodnotu v cizí mn. Hodnota se pak pepoítá v pedem urené mn a je pevzata jako úetní, pop. statistická hodnota. Nkteré mny jsou už v programu uloženy. Další kurzy k pepoítání mohou být uloženy: Kmenová data Zmnit Kurzy Vstupní pole Vlastní kód zboží Vstupní pole vlastní kód zboží není standardn znázorováno. Jestliže chcete pracovat s vlastním kódem zbožím, musíte jej nastavit v globálních možnostech v menu Pomcky. Poté je toto vstupní pole v okn hlášení viditelné. Pi vyhotovování hlášení mžete Váš bžný kód zboží do tohoto pole zadat a stisknout klávesu Enter. V pípad, že jste už díve uložili položku zboží s odpovídajícím kódem v menu Kmenová data Zmnit Zboží, jsou ísla zboží a popisy zboží pevzata do aktuálního hlášení. Vlastní druh zboží mže být pímo nadefinován pímo z poizovacího formuláe, musí být zaškrtnuto v menu pomcky > vlastnosti > vlastní kód zboží. Na formulái potom pibude tlaítko Nový vlastní kód, kde po odklepnutí mžeme zadat do dialogového okna vlastní oznaení zboží a libovolný kód zboží. Toto bude piazeno k práv poizovanému sazebnímu íslu. Dále se nám bude objevovat v nabídce sazebního ísla pod tím co jsme zadali do vlastního oznaení zboží.. Obr.6 Vytvoení nové položky zboží Tlaítko Uložit IDES-CZ Verze 2.0 strana 17

18 Zadané záznamy dat mohou být tlaítkem Uložit ukládány. Ped uložením je kontrolována správnost dat. Mohou být uložena pouze validovaná data. Tlaítko uložit mžete vybrat myší, klávesovou zkratkou Alt+U. Tlaítko Nový s pevzetím Stisknutím tohoto tlaítka se oteve nový formulá s daty naposledy poizovaného záznamu, ale bez údaj o množství a hodnot. V pípad, že pedešlý záznam ješt nebyl uložen nebo byl po uložení ješt zmnn, se ped otevením nového formuláe objeví dotaz týkající se pedešlého záznamu. V novém formulái se musí jen doplnit údaje o množství a hodnot, nebo popípad lišící se údaje opravit. Tlaítko Nové s pevzetím mžete vybrat myší nebo klávesou F5. Tlaítko Nové Tlaítkem nové se dostanete do nového formuláe hlášení intrastatu. Tlaítko Nové mžete vybrat myší nebo pomocí klávesové zkratky Alt+N nebo klávesou F4. Tlaítko Opravit - Oprava generovaných a odeslaných hlášení Nov poízené ale ješt negenerované hlášení mže být kdykoliv opraveno. Oproti tomu je generované hlášení naped jen zobrazeno a muže být opraveno nebo vymazáno pes tlaítko Opravit. Po pevzetí opravy dostane hlášení status ok, ale zstane piazeno pvodnímu, díve generovanému, souboru hlášení. Až do nového generování mže být toto hlášení libovoln IDES-CZ Verze 2.0 strana 18

19 asto opravováno. V pehledu hlášení je takové hlášení oznaeno ve sloupci opraveno zaškrtnutím. Opravy, respektive vymazání hlášení je také možné až po odeslání souboru hlášení. V tomto pípad bude verze opraveného hlášení a odpovídajícího souboru hlášení zvýšena. Vymazané hlášení bude pi novém generování vyato ze souboru hlášení. Tlaítko Vymazat Aktuální záznam dat mže být smazán pomocí tlaítka vymazat. Tlaítko Zavít Stisknutím tohoto tlaítka mžete opustit formulá hlášení intrastatu. Pokud ješt nebyl záznam uložen, objeví se ped uzavením formuláe dotaz na vymazání rozepsaného záznamu. Tlaítko zavít mžete vybrat myší nebo klávesou ESC. Tlaítko Nápovda Tímto tlaítkem se ocitnete v HTML dokumentaci a mžete si nechat ukázat odpovídající informace pímo v prohlížei. ídící ovládací prvky Pomocí ídících ovládacích prvk šipka se posunete do v prvního, pedešlého, dalšího nebo posledního záznamu dat obsažených v programu. 4.3 Pehled hlášení Obr. 7 Pehled hlášení V podmenu pehled jsou zobrazována všechna v systému existující hlášení, a to podle ísla pozice, roku hlášení, msíce hlášení, vykazující jednotky, smru, ísla zboží, fakturované hodnoty, statistické hodnoty, statusu, asu hlášení, verze a opravy. IDES-CZ Verze 2.0 strana 19

20 Do menu pehled vstoupíte pes Hlášení Pehled (klávesová zkratka Alt+P ). Seznam hlášení mžete tídit a zasílat podle rzných kritérií. Všechny údaje o vybrané položce se Vám zobrazí pouze ve formulái Hlášení Intrastatu Funknost pehledu hlášení Výbr záznam dat Záznamy dat mžete oznait a vybrat myší. Zobrazení vybrané položky Dvojitým kliknutím na vybranou položku nebo oznaením pozice a stisknutím tlaítka Ukázat / Opravit vstoupíte do formuláe Hlášení Intrastatu, kde jsou zobrazeny všechny údaje o vybraných záznamech. Pole íslo pozice Zobrazuje všechny v systému obsažené položky. íslo položky je piazeno poítadlem. Smazaná ísla položek se už nezobrazí. Kliknutím na toto pole mžete položky vzestupn nebo sestupn tídit. Pole Rok Zde se zobrazí rok hlášení. Kliknutím na toto pole mžete položky vzestupn nebo sestupn tídit. Pole Msíc Zde se zobrazí msíc hlášení. Kliknutím na msíc mžete položky vzestupn nebo sestupn tídit. Pole Zpravodajská jednotka Zde se zobrazují názvy vykazujících jednotek. Kliknutím na toto pole mžete tídit položky podle vykazujících jednotek povinných podávat informace. Pole Smr Zde se zobrazí smr dopravy jednotlivých položek. Kliknutím na toto pole mžete tídit položky podle smru dopravy: pijetí nebo odesláni. Pole íslo zboží Zde se zobrazí sazebníkové íslo zboží hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit položky podle ísla zboží. Pole Fakturovaná hodnota Zde se zobrazí fakturovaná hodnota hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle hodnoty. Pole Statistická hodnota Zde se zobrazí statistická hodnota hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle hodnoty. Pole Status IDES-CZ Verze 2.0 strana 20

21 Zde se zobrazí souasný stav hlášené položky. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle stavu. Hlášený stav Popis ok Položka ješt není zahrnuta v souboru hlášení a je bezchybná, nebo je položka opravena v již vytvoeném hlášení (v poli as hlášení je uvedeno datum a as hlášení) a je bezchybná chyba Položka ješt není zahrnuta v souboru hlášení a je chybná, nutná oprava generováno Položka byla bezchybná a byla zahrnuta do souboru dat pro odeslání Pole as hlášení Zde se zobrazí as vygenerování do souboru pro odeslání. Kliknutím na toto pole mžete tídit všechny položky podle okamžiku hlášení. U všech položek, které jsou oznaeny asem generování, byl k tomuto udávanému asu vytvoen soubor pro hlášení. To neznamená, že jsou data hned zaslána eskému statistickému úadu! Pole Verze Zde se zobrazí aktuální verze hlášení. Pole Oprava Zde se zobrazí zaškrtnutí, bylo-li toto hlášení opraveno. Po optovném pipravení souboru k odeslání se zaškrtnutí odstraní a vta získá status OK. Tlaítko Nový Tímto tlaítkem (klávesová zkratka Alt+N ) vstoupíte do nového formuláe hlášení Intrastatu a mžete zadávat nové hlášení. Tlaítko Ukázat / Opravit Tímto tlaítkem vstoupíte do formuláe hlášení Intrastatu pedem oznaené položky a mžete jej pepracovat. Tlaítko Vymazat Tímto tlaítkem mžete smazat všechna na obrazovce znázornná hlášení. Mohou být smazány pouze nehlášené položky, které se používají. Obr. 8 Dialogové okno Vymazat Stisknutím tlaítka Rozsah v otázce pi mazání mžete smazat více položek najednou. Postup je následující: vyberte zaátek a konec položek v zobrazeném dialogovém okn a výbr potvrdíte tlaítkem smazat. Pro jistotu se objeví pi mazání ješt dialogové okno, v kterém musíte odstranní potvrdit. Smazané záznamy dat nemohou být do programu opt pevzaty. IDES-CZ Verze 2.0 strana 21

22 Tlaítko Filtr Po stisknutí tohoto tlaítka (klávesová zkratka Alt+F ) se zobrazí dotaz ke zpsobu filtrace. Zde si mžete sami zvolit kriteria a hlášené záznamy dat náležit filtrovat. Obr. 9 Dialogové okno filtr Poté, co jsou zadána kritéria, spustí se funkce filtru tlaítkem filtrovat (klávesová zkratka Alt+F ). Ve zobrazeném Pehled hlášení (filtrováno) se zobrazí jen vybrané položky. Tlaítkem Rreset (klávesová zkratka Alt+Z ) mžete smazat zadaná kritéria a tlaítkem Zavít vstoupíte zpátky do pehledu hlášení. Náhled na filtr mžete zrušit pomocí tlaítka Filtr zrušit. Tlaítko Filtr zrušit Stisknutím tohoto tlaítka vstoupíte do nefiltrovaného pehledu hlášení. Ovládací prvek je volitelný jen tehdy, když byl založen filtr! Je-li aktivní, jsou zobrazované záznamy filtrovány! Tlaítko Tisknout Tímto tlaítkem (klávesová zkratka Alt+t) mžete vytisknout všechny položky znázornného seznamu hlášení. Obr.10 Dialog k tisku IDES-CZ Verze 2.0 strana 22

23 Tlaítko Exportovat Tímto ovládacím prvkem (klávesová zkratka Alt+e) mžete exportovat zobrazené záznamy do soubor ve formátu CSV nebo ASCII. Takto vytvoená data mohou být poté zpracována v jiných programech nebo vytisknuta formou seznamu. Takto vytvoené soubory nesmí být zaslány eskému statistickému úadu jako soubory hlášení! Ped výstupem dat musí být založen pes Pomcky Nastavení filtru odpovídající filtr (dva standardní jsou již založeny). Toto je podrobn popsáno v kapitole 7. Nejprve se zobrazí okno ve kterém máte vybrat odpovídající filtr. Obr. 11 Nastavení filtru Zde vyberete filtr urený k exportu dat a výbr potvrdíte OK. Oteve se dialog k výbru cílového adresáe, do které mají být exportované soubory uloženy. Vyberete adresá a stisknete tlaítko exportovat. Obr. 12 Výbr souboru pro export IDES-CZ Verze 2.0 strana 23

24 Soubory v odpovídajícím adresái mžete využít k dalším innostem. Podle druhu vybraného exportního filtru mžete využívat data ve formátu ASCII nebo CSV. Tlaítko Pehled Po stisknutí tlaítka Pehled se zobrazí hodnoty všech hlášení uvedených v pehledu, což mžete využít napíklad ke kontrole. Obr. 13 Pehled Tlaítko Aktualizovat Tímto tlaítkem mžete aktualizovat seznam hlášení. Nov pijaté položky se zaadí a zobrazí. 4.4 Podmenu Import Obr. 14 Výbr filtru V podmenu Import mžete do IDES pebírat externí data, hlášení, vlastní údaje o zboží, XML-soubory a archivované soubory. Do nabídky import vstoupíte pes nabídku v menu IDES-CZ Verze 2.0 strana 24

25 Hlášení Import (klávesová zkratka Alt+I). Když kliknete na podmenu, oteve se další okno s nabídkou. Zde mžete vybrat formát filtru importovaných soubor Import z ASCII- nebo CSV-souboru V tomto podmenu mžete naítat do programu externí data ve formátu ASCII a CSV, tzn. položky hlášení a vlastní údaje o zboží. Oteve se okno Výbr filtru importního souboru. Obr. 15 Výbr filtru Jako píklad byly k natení ASCII soubor uloženy dva pevné formáty importního filtru. Formáty záznamu dat již uloženého filtru jsou zobrazeny v menu Pomcky nastavení filtru. Definování vlastního importního filtru je možné v menu Pomcky nastavení filtru (viz bod 7.1). Po výbru filtru oznaením a stisknutím ovládacího prvku OK vstoupíte do výbrového okna, kde mžete vybrat soubor urený k importu. Data mžete pevzít do programu tlaítkem Importovat. Obr. 16 Výbr souboru k importu IDES-CZ Verze 2.0 strana 25

26 U dat je ovena integrita. Poet záznam dat a eventuelních chyb ve zdroji dat je zobrazen v dialogovém okn. Pevzetí musí být ješt jednou potvrzeno. V pípad pevzetí chybných záznam mohou být tyto záznamy opraveny jen jednotliv! Pi velkém potu hromadných chyb se doporuuje oprava ve zdroji dat. Pebírání dat s velkým potem chybných záznam se nedoporuuje a mlo by být perušeno tlaítkem Zahodit data. Konené pevzetí dat provedete v dialogovém okn tlaítkem Data pevzít. Po úspšném natení dat se zobrazí informaní formulá s potem pebraných záznam. Poté se nacházíte opt v nabídce výbr filtru importovaného souboru Import z XML-souboru V podmenu import z XML-souboru mžete pebrat externí data ve formátu XML pímo do systému IDES. Momentáln mohou být importovány jen soubory generované systémem IDES. Do dialogu XML-import vstoupíte pes volbu v nabídce Hlášení Import z XML souboru (klávesová zkratka Alt+I a Alt+X); zobrazí se okno výbr importovaného souboru. Dostanete se pímo do okna pro výbr a mžete zvolit požadovaný soubor. Obr. 17 Výbr souboru k importu (XML) Po výbru souboru ureného k importování mohou být data pevzata do programu tlaítkem importovat. U dat je ovena integrita. Poet záznam dat a eventuelních chyb ve zdroji dat je zobrazen v dialogovém okn. Pevzetí musí být ješt jednou potvrzeno. IDES-CZ Verze 2.0 strana 26

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 Podvojné úetnictví !"#"$" 2 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072

Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy. Uživatelská příručka. Revize 3.00.0072 Programové vybavení pro elektronické docházkové a přístupové systémy Uživatelská příručka Revize 3.00.0072 1995-2004 Advent spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. Advent spol. s r.o. nezodpovídá za žádné

Více

N á v o d. I n s t a t O n l i n e

N á v o d. I n s t a t O n l i n e Generální ředitelství cel N á v o d k obsluze webové aplikace pro podávání výkazů pro Intrastat I n s t a t O n l i n e verze 3.5 duben 2009 1 Obsah 1. Úvod... 3 2. Definice základních termínů... 3 3.

Více

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY

EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY EXCEL (NEJEN) PRO ELEKTROTECHNIKY Ing. Ivana Linkeová, Ph.D. 3 Úvod Obsah skript odpovídá rozsahu látky probírané ve volitelném pedmtu Technická dokumentace II MS Excel 1, který zajišuje Katedra mechaniky

Více

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž SIPVZ. úvodní modul P-0. SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 SIPVZ úvodní modul P-0 2003 SIPVZ-modul-P0 0 SIPVZ-modul-P0 OBSAH Obsah 1 Elektronická komunikace 3 Základní druhy 4 ICQ 5 Tabulkový procesor Excel 9 Základní pojmy 10 Operace se souborem 13 Základy editace

Více

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3

ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 Obsah ÚVOD...1 BEZPE!NOSTNÍ A VŠEOBECNÉ INFORMACE...3 D!ležité informace k zajišt"ní bezpe#ného a ú#inného provozu...3 P$e#t"te si tyto informace, než za#nete sv!j osobní komunikátor používat...3 Provoz

Více

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4

UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 UTB ve Zlín, Fakulta aplikované informatiky, 2010 4 ABSTRAKT Elektronická fakturace je zaínajícím fenoménem moderní doby. Její pehlednost, návaznost na jiné systémy a informace, jednoduchost a ekonomická

Více

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536

Vaše uživatelský manuál MICROSOFT OFFICE 2007 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2332536 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz

Diagnostický SW PP2CAN Uživatelský manuál. Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz ! "# $%&$' ' Ing. David Španl pp2can@seznam.cz www.pp2can.wz.cz, www.usb2can.wz.cz Strana 1 (celkem 51) www.pp2can.wz.cz Verze dokumentu 0.90 CZ Verze dokumentu: Verze: Datum: Zmny: 0.80 9.10.2005 První

Více

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat

OBRAZOVKA FOND. Zobrazení dat PEHLED Refco Xpress je aplikace umožující obchodování v reálném ase, která umožuje obchodníkm používat Internet k pístupu ke svým obchodním útm, aby mohli zadávat a vést píkazy, sledovat stav objednávek,

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu)

Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Digitální 16/8 kanálový MPEG-4 videorekordér s multiplexerem a detekcí pohybu v obraze CPD 505HC a CPD507HC s webserverem (doplnk k anglickému návodu) Obsah 1. Úvodní informace... 2 1.1 Struné seznámení...

Více

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037

Vaše uživatelský manuál XEROX WORKCENTRE 5135 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4269037 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro XEROX WORKCENTRE 5135. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s.

Manuál. k databázové aplikaci PAVUS, a.s. Manuál k databázové aplikaci PAVUS, a.s. pro evidenci dokument o stavebních výrobcích podle evropského klasifikaního systému z hlediska požární odolnosti Zhotovitel : PAVUS, a.s. Prosecká 412/74 190 00

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040

Vaše uživatelský manuál GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737040 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro GARMIN MAPFACTOR NAVIGATOR 10. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské

Více

O programu HiFile HiFile HiFile

O programu HiFile HiFile HiFile Uživatelská příručka O programu HiFile je multimediální databázová aplikace pro zpracování a archivaci obrazových dokumentů. Má tyto základní vlastnosti: plně český dynamický databázový a archivační software

Více

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část

Uživatelská příručka aplikace. WebKlient klientská část Uživatelská příručka aplikace WebKlient klientská část Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1 Tel.: +420 255 721 111 E-mail: info@cmzrb.cz www: http://www.cmzrb.cz

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku

Global Payment Plus. Commerzbank AG, pobočka Praha UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Banka po Vašem boku Global Payment Plus UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Commerzbank AG, pobočka Praha Banka po Vašem boku Obsah PRVNÍ KROKY... 3 Krok č. 1 Přihlašovací údaje, USB token a čipová karta... 3 Krok č. 2 Spuštění aplikace...

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele 2013 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu TAX pro Windows ve verzi 2013, release 5900 Příručka

Více