INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11"

Transkript

1 Podvojné úetnictví

2 !"#"$" 2

3 Obsah INSTALACE PROGRAMU EXWIN 7 SPUŠTNÍ PROGRAMU EXWIN 8 REGISTRACE PROGRAMU 9 OKNO HESLO 10 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PÍSTUP 11 ZAŠKRTÁVACÍ POLÍKO PRÁVO ZMN 11 TLAÍTKO ZAVI / VSTUP 11 HLAVNÍ MENU 12 NABÍDKA SOUBOR 13 OKNO NOVÝ KLIENT 14 OKNO OTEVENÍ KLIENTA 15 OKNO SPRÁVCE 16 TABULKA PÍSTUPOVÝCH HESEL 16 OKNO SPRÁVCE KARTA SPRÁVA 17 TLAÍTKO VFP SIMULACE 17 OKNO SPRÁVCE KARTA ARCHIVACE 18 OKNO MOŽNOSTI 19 MOŽNOSTI - KARTA CELKOVÉ NASTAVENÍ 19 MOŽNOSTI - KARTA NASTAVENÍ KLIENTA 20 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 3

4 NABÍDKA KNIHY 25 EXWIN ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ PLOCHA 26 ÚTOVÁNÍ 27 STRUKTURA ÚETNÍ VTY 28 TLAÍTKO POIZOVÁNÍ ÚETNÍCH VT 30 ÚTOVÁNÍ POHYBOVNÍKEM 35 ÚTOVÁNÍ ÚTOVACÍ TABULKOU 36 ÚTOVÁNÍ PEDDEFINOVANÝM ZPSOBEM JEDEN DOKLAD 38 ÚTOVÁNÍ PEDDEFINOVANÝM ZPSOBEM HROMADNÉ ÚTOVÁNÍ 39 ÚTOVÁNÍ POÍZENÍM ÚETNÍ VTY V KNIHÁCH 41 OPRAVY ÚETNÍCH VT 42 OPRAVA ÚETNÍ VTY V KNIHÁCH 46 VÝPISY Z ÚETNÍHO DENÍKU 47 ÍSELNÍKY 49 ÍSELNÍK ÚT 50 ÍSELNÍK STEDISEK 53 ÍSELNÍK AKCÍ 54 ÍSELNÍK SAZEB DPH 55 ÚTY PRO ÚTOVÁNÍ ZÁKLADU DPH 57 KURZOVNÍ LÍSTEK 58 ÍSELNÍK KONTAKT 60 POHYBOVNÍK 63 4

5 ÍSELNÍK POKLADNÍCH POZNÁMEK 66 ÍSELNÍK BANK 67 DAOVÁ ODPISOVÁ TABULKA 68 ODPISOVÉ PLÁNY 69 PÁROVÁNÍ FAKTUR A PLATEB 71 TISKY ÚETNÍCH SESTAV 72 SPECIÁLNÍ INNOSTI 76 EXPORT A IMPORT DAT 83 VÝKAZY A PÍDAVNÉ MODULY 87 VÝKAZY VOLBA DEFINOVATELNÉ VÝKAZY 88 KNIHA VYDANÝCH FAKTUR 93 KNIHA VYDANÝCH FAKTUR MENU 98 KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR 105 KNIHA DOŠLÝCH FAKTUR MENU 109 KNIHA OSTATNÍCH. ZÁVAZK A POHLEDÁVEK 115 KNIHA OSTATNÍCH ZÁVAZK A POHLEDÁVEK MENU 120 BANKA 123 BANKA MENU 126 POKLADNA 130 POKLADNA MENU 134 DLOUHODOBÝ MAJETEK 138 DLOUHODOBÝ MAJETEK MENU 149 5

6 VÝBR PODLE PODMÍNKY 152 RONÍ ZÁVRKA 156 TLAÍTKO UZAVENÍ VÝSLEDKOVÝCH ÚT 157 TLAÍTKO UZAVENÍ MAJETKOVÝCH ÚT 158 TLAÍTKO PEVOD ZISKU 159 TLAÍTKO UZAVÍT KLIENTA 160 TLAÍTKO NÁVRAT PED RONÍ ZÁVRKU 161 RONÍ ZÁVRKA - PENOS RONÍCH VÝSLEDK 162 TLAÍTKO ZALOŽIT KLIENTA 163 TLAÍTKO PROVE PENOS 164 KALKULAKA 168 PROGRAM STRUKTURA 169 PROGRAM EXWIN2X 170 6

7 Instalace programu ExWin Instalaci spustíte z instalaního CD pomocí programu SETUP.EXE. Klepnte na tlaítko Start ve spodní lište Windows, poté na možnost Spustit a do pedloženého okénka napište D:\setup.exe (za pedpokladu, že vaše CD mechanika se jmenuje D:, jinak napište její skuten piazení písmeno). Po spuštní instalaního programu postupujte podle pokyn. Ped vlastní instalací je nutno souhlasit s licenní smlouvou. Instalace nahraje všechny potebné soubory do zvoleného adresáe (standardn je to adresá C:\znovu\EwXin\) a vytvoí potebné zástupce. Zástupce programu ExWin umístí na Plochu. V nabídce Programy vytvoí novou složku ExWin, ze které je možno volat program ExWin i další pomocné programy a zobrazit tento manuál (ve formátu PDF). 7

8 Spuštní programu ExWin Program ExWin je možno spustit poklepáním na ikonu ExWin na Ploše poítae, nebo pes nabídku Start Programy zvolením složky ExWin a klepnutím na ikonu ExWin. 8

9 Registrace programu Program ExWin je teba registrovat na každém poítai, na kterém je spuštn. Po nainstalování programu má uživatel 60 dn na zaregistrování. To, že program dosud není registrován, je oznámeno vždy po zadání hesla ke vstupu do programu. Pokud program nebude do 60 dn zaregistrován, pestane být funkní a bude možné pouze provést registraci. I pokud registraní lhta projde, všechna vaše data samozejm zstanou zachována a po registraci budou opt pln pístupná. Pi registraci postupujte takto: V menu Soubor zvolte volbu Registrace. V prvním okénku nazvaném registraní kód je nkolik znak. Tuto sekvenci znak si pesn opište a zašlete ji firm Znovu s.r.o. Poté mžete okno registrace opt uzavít a dál pracovat s programem. Pokud zapomenete registraní kód, staí opt vstoupit do volby Registrace, zde je registraní kód stále zobrazen. Firma Znovu s.r.o. vám poté pidlí váš registraní klí. Ten zapište v okn registrace do okénka s názvem registraní klí a poté stisknte tlaítko Provést registraci. O úspšn provedené registraci budete informováni. Pokud se registrace nezdaí, pesvte se, že jste správn zadali registraní klí (jedná se pouze o velká písmena bez diakritiky). Pokud jste zadali klí správn a pesto se registrace nedaí, opište si znovu váš registraní kód a kontaktujte firmu Znovu.s.r.o. 9

10 Okno Heslo Pro vstup do programu nejprve nastavte kurzor do okénka pro zadání hesla (tak, že do nj klepnete myší). Pak zadejte své heslo (pozor rozlišují se velká a malá písmenka, také dejte pozor, abyste psali správn písmena s diakritikou). Poté stisknte ENTER. Pokud jste zadali heslo správn, zobrazí se vaše uživatelské jméno a v zaškrtávacích políkách nastavení vašich pístupových práv. Poté stisknte tlaítko "Vstup". Pokud jste nezadali heslo správn, zobrazí se hláška "Chybné heslo". Stisknte ENTER a zkuste zadat heslo znovu, nebo stisknte tlaítko "Zavít" pro ukonení programu. 10

11 Zaškrtávací políko Pístup Pokud zadáte správné heslo, zobrazí se zde vaše pístupová práva. Pokud je políko ve sloupci Pístup zaškrtnuto, pak máte oprávnní vstoupit do vybraného subsystému programu ExWin. Zaškrtnuté políko znamená, že do vybraného subsystému mžete vstoupit a mžete v nm zobrazovat a tisknout data. Zda mžete data i poizovat a mnit, je ureno vedlejším zaškrtávacím políkem ve sloupci Právo zmn. Subsystémy programu ExWin jsou následující: Úetnictví - práce s úetní osnovou a úetním deníkem, tisky a výpisy úetních dat. KVF - kniha vydaných faktur. KDF - kniha došlých faktur OZP - kniha ostatních závazk a pohledávek Banka - bankovní výpisy, komunikace s bankou Pokladna - hotovostní doklady DM - dlouhodobý majetek Zaškrtávací políko Právo zmn Pokud zadáte správné heslo, zobrazí se zde vaše pístupová editovací práva. Pokud je políko ve sloupci Pístup zaškrtnuto, pak máte oprávnní vstoupit do vybraného subsystému programu ExWin. Zaškrtnuté políko znamená, že ve vybraného subsystému mžete data poizovat a mnit. Tlaítko Zavi / Vstup Pokud klepnete do tohoto tlaítka, je-li na nm nápis "Zavi", pak se ukoní program ExWin. Pokud jste však zadali správné pístupové heslo, zmnil se název tlaítka na "Vstup". Pak stisk tohoto tlaítka zave okno Heslo a zobrazí základní pracovní plochu programu ExWin. 11

12 Hlavní menu V horní ásti pracovní plochy programu ExWin je hlavní menu. Obsahuje tyto nabídky: Soubor Úetnictví Knihy Ostatní Help 12

13 Nabídka Soubor Zde je nabídka základních inností se systémem ExWin. Kliknte myší na zvolenou položku. Pokud kliknete myší kamkoli mimo okno Soubor, nabídka se opt zave. K dispozici jsou tyto volby: Otevít klienta - nabídne seznam existujících klient Zavít klienta - umožní zavít práv oteveného klienta a poté otevít jiného. Nový klient - umožní založit nového klienta, pokud chcete založit klienta jen pro útování dalšího období již existujícího klienta, nepoužívejte tuto volbu, ale použijte tlaítko "Penos roních dat" pímo z nabídky v klientovi. Vymazat klienta - nabídne seznam klient a umožní zcela zrušit vybraného klienta. Archiv prohlížení archivovaných klient Registrace Správce - nastavení hesel, pístupových práv, archivace klient Možnosti - nastavení možností programu ExWin. Pokud je práv oteven njaký klient, tak umožní i nastavit jeho základní vlastnosti - název klienta, délku útu, zda používá stediska, zadat ísla dležitých út, zvolit periodu odepisování dlouhodobého majetku atd. Konec - ukoní innost programu ExWin. Pokud je práv oteven njaký klient, tak jej naped uzave. 13

14 Okno Nový klient Tato volba slouží k založení zcela nového klienta (tedy nikoli dalšího úetního roku pro již stávajícího klienta to se provádí v roním penosu dat). Zde je teba zadat název klienta (doporuujeme název nebo zkrácený název firmy a rok úetního období), poté kalendání rok poátku úetního období a kalendání msíc prvního msíce úetního období. Napíklad je-li úetní období shodné s kalendáním rokem, zadejte letopoet a msíc 01, zaíná-li úetní období teba v dubnu, zadejte letopoet do kterého tento duben spadá a jako msíc uvete íslo 04. V políku pro výbr úetní osnovy zvolte jednu z možností: Osnova pro podnikatele Osnova pro neziskové organizace Prázdná úetní osnova Uložený vzor (tato možnost se zobrazí, pouze pokud njaké další vzory úetních osnov jsou v adresái ExWin/Osnovy). Vyberete-li možnost Uložené vzory (pokud ovšem njaké uložené vzory jsou dá se uložit úetní osnova libovolného jiného klienta jako vzor ve volb íselníky íselník út), pak se zobrazí další okénko s možností vybrat (klepnutím myší na název) uložený vzor úetní osnovy a ten naíst do nového klienta (souasn se nate i k nmu píslušný uložený íselník kód DPH). Nakonec stisknte tlaítko Založit klienta. Program založí adresá nového klienta a oznámí vám jeho pidlené íslo (toto íslo si pamatovat nemusíte, zobrazuje se vždy, když do klienta vstoupíte). Každý klient se založí se standardním nastavením. Mžete však ihned stisknout tlaítko Nastavit údaje o klientovi a provést potebná nastavení. Mžete tak uinit i kdykoli pozdji pomocí volby hlavního menu Soubor Možnosti karta Nastavení klienta. 14

15 Okno Otevení klienta Zde vyberte klienta, kterého chcete otevít. Buto vysvite jeho název a stisknte ENTER, nebo na nj kliknte myší a poté stisknte tlaítko Vybrat. Seznam klient je setídn podle názvu klient. 15

16 Okno Správce Pokud má uživatel nastaveno pístupové právo správce systému, mže vstoupit do tohoto okna, které je ureno pro správu hesel, nestandardní úpravy databází a archivaci klient. Tabulka pístupových hesel Zde je možné nadefinovat jednotlivé uživatele a pidlit jim píslušná oprávnní. V políku Heslo je desetiznakové heslo. Pozor - rozlišují se malá a velká písmena. V zadávání hesla pi vstupu do programu se heslo nezobrazuje. To nkdy iní potíže pi pepíná mezi anglickou a eskou klávesnicí, proto je vhodné v hesle nepoužívat písmena s diakritikou. V políku Uzivatel je název uživatele. Další políka oznaují pístupová práva. Pokud je v políku hodnota T, pak daný uživatel pístupové právo vlastní, pokud je zde hodnota F, pak nikoli. Významy jednotlivých políek jsou následující: Ucet Ucetup Kvf Kvfup Kdf Kdfup Ozp Ozpup Banka Bankaup Pokl Poklup Dm Dmup Spravce systému. - právo na vstup do zobrazení úetních vt - právo na útování a zmnu úetních vt - právo na vstup do knihy vydaných faktur - právo zmn v knize vydaných faktur - právo na vstup do knihy pijatých faktur - právo zmn v knize pijatých faktur - právo na vstup do knihy ostatních závazk a pohledávek - právo zmn v knize ostatních závazk a pohledávek - právo vstupu do modulu Banka - právo zmn v modulu Banka - právo vstupu do modulu pokladní doklady - právo zmn v modulu pokladní doklady - právo vstupu do modulu Dlouhodobý majetek - právo zmn v modulu Dlouhodobý majetek - smí mnit a pidlovat pístupová práva a hesla a provádt správu Tlaítko Zrušit heslo umožní zrušit ádek o uživateli. Nejmén jeden uživatel však musí být založen. Proto poslední ádek nelze zrušit. Po stisknutí tlaítka se program ješt zeptá, zda má ádek opravdu zrušit. 16

17 Tlaítko Pidat heslo pidá prázdný ádek do tabulky hesel. Pokud se poté pokusíte uzavít okno Správce, budete upozornni, že v tabulce hesel se vyskytuje prázdné heslo. Do prázdného ádku mžete pímo zapsat libovolné heslo a uživatele a nadefinovat pístupová práva. Okno Správce karta Správa Na druhé kart je možno zadat internetovou adresu daového kalendáe. Ten lze v programu poté vyvolat ve speciálních innostech stiskem tlaítka Da ový kalendá. Standardn je zde nastavena cesta k daovému kalendái na serveru firmy ZNOVU s.r.o. Je též možno povolit další spuštní programu ExWin (standardn lze program ExWin na témže poítai spustit jen jednou, pokud však odškrtnete políko Zakázat opakované spuštní, tak je možno tento program spustit libovolnkrát. Z bezpenostních dvod to však nedoporuujeme). Tlaítko VFP simulace Tlaítko oteve nové okno, které umožní pímo zadávat píkazy jazyka Visual FoxPro, pípadn prohlížet a editovat soubory. Tuto volbu ml používat jen programátor znalý jazyka VFP a rovnž znalý vnitní struktury databázového systému ExWin. V okamžiku stisknutí tlaítka nesmí být oteven žádný klient. Po ukonení VFP simulace je teba ped dalším používáním program ExWin nejprve ukonit a znovu spustit. 17

18 Okno Správce karta Archivace Zde je zobrazen seznam všech klient. V tabulce je možné vybrat klienta a stiskem tlaítka Archivovat lze pesunout celého klienta do archivu. Tím se uvolní místo v seznamu klient (maximální možný poet klient v tomto seznamu je 99). Nelze archivovat klienta, která má ješt v seznamu pedchozí úetní období. Napíklad, pokud jsou v seznamu klient uvedeni tito navazující klienti: První obchodní a.s První obchodní a.s První obchodní a.s První obchodní a.s Nelze provést archivaci První obchodní a.s. 2001, je nutno nejprve archivovat První obchodní a.s. 2000, teprve poté rok 2001 atd. Data v archivu lze normálním zpsobem prohlížet a tisknout sestavy, nelze je však mnit. 18

19 Okno Možnosti Zde lze zmnit nkteré parametry programu a to jak parametry spolené pro všechny klienty, tak parametry jednotlivých klient. Pro nastavení parametr klienta je nutné nejprve do konkrétního klienta vstoupit. Možnosti - karta Celkové nastavení Zde lze nastavit tyto možnosti: Používat monitorování systému - pokud je políko zaškrtnuté, evidují se zmny v systému, zejména chyby, ke kterým dojde. Mazat monitoring po dn - pokud se používá monitorování systému automaticky se v monitorovacím souboru odmazávají vty, které jsou starší než poet zadaných dn Zobrazovat krátkou nápovdu na modré lince v dolní ásti pracovní plochy Tlaítko Zmnit nastavení umožní opravovat nastavení Tlaítko Obnovit nastavení zruší práv provádné zmny a nastaví zpt pvodní nastavení Tlaítko Uložit nastavení uloží nastavení jako trvalé. Tlaítko Zobrazit monitorovací protokol (je pístupné pouze tehdy, pokud je oteven njaký klient) oteve nové okno s protokolem o innosti programu (vetn záznamu o chybách) 19

20 Možnosti - karta Nastavení klienta V tabulce Nastavit se vybere potebné nastavení a stiskem Enter (nebo dvojím klepnutím myši, pípadn stiskem tlaítka Zadat vybrané nastavení) se oteve okno s možnostmi nastavení. V horní ásti je popis daného nastavení, k emu slouží a jaké hodnoty je teba zadat. V dolní polovin okna jsou možnosti pro výbr nebo zadání potebných hodnot (napíklad název a adresa kleinta, nebo zda je plátcem DPH apod.). Pípadné práv provedené zmny lze zrušit stiskem tlaítka Obnovit pvodní hodnoty. Pokud nevíte jakou hodnotu zadat, mžete stisknout tlaítko Nastavit obvyklé hodnoty. Pokud zmníte nastavení, uložte jej stiskem tlaítka Uložit nastavení. Pak je možno zadávání ukonit, nebo pejít na další pípadn i pedchozí nastavení. Pro každého klienta lze nastavit tyto údaje: Název klienta v seznamu klient Základní údaje o klientovi : o název o adresa o telefon o fax o o www - adresa webových stránek o IO a DI o spisové íslo (údaj pro fakturaci) o název banky o íslo útu, pokud má klient více bankovních út, zadejte sem ten, na který mají nejastji docházet platby vydaných faktur, ísla ostatních út o kód útu BIC o faktury vyizuje - údaj se tiskne na fakturu Zda se používají nákladová stediska. Pokud se nastaví jejich používání je možné sledovat výsledkové úty (tisk výsledovky, výpisy) v rozlišeni pro jednotlivá stediska. 20

21 Typ úetní osnovy lze zvolit nkterou z peddefinovaných osnov, nebo uloženou osnovu z jiného klienta (pokud již byly njaké osnovy uloženy v jiném klientovi ve volb Úetnictví - íselníky Úetní osnova. Vybrat úetní osnovu lze však pouze tehdy, pokud v klientovi ješt nebylo útováno. Zda je klient plátce DPH Poátení a konený msíc úetního období Používání nákladových stedisek. Pokud se nákladová stediska používají, zda se má kontrolovat, že u každého výsledkového útu je zadáno íslo stediska a zda se má kontrolovat, že i u každého majetkového útu je zadáno íslo stediska. Délka ísla stediska (3 nebo 7 znak) Délka ísla útu (5 nebo 6 íslic) Možnosti zmn v klientovi zda lze mnit vše, nebo jen úetní data, nebo jen data knih faktur, majetku, pokladna a banka. Zda poíta je centrální nebo periferní (nemá nic spoleného s lokální sítí, všechny poítae v síti mají být stejného typu - standardn centrální). Rozdlení na centrální a periferní poíta se používá v pípad, že na nkterých (obvykle vzdálených) poítaích se poizuje jen ást úetnictví, které je pak teba pipojit v centru k celkovému úetnictví. Z periferního na centrální poíta se pak penáší vždy jen nov poízené údaje. Po penosu pak již tyto údaje nelze na periferním poítai upravovat. Je tedy možné, aby na periferním poítai se poizovaly napíklad jen nkteré knihy, mže se tam ovšem poizovat vše. Syntetické úty, které program potebuje rozlišovat. Jde o úty: o Zálohy provozní (pijaté i vzdané), krátkodobý as dlouhodobý úvr, smnky - tyto úty jsou poteba, aby program dokázal odlišit vlastní zaútování faktury od zaútování platby. o Úet banka a pokladna program v útování automaticky dopluje analytiku útu podle ísla pokladny nebo bankovního útu. Potebuje však znát íslo syntetiky. o Úet DPH program dokáže automaticky generovat úetní vty o DPH, analytiku dosadí podle použitého kódu sazby DPH (viz íselníky DPH kódy), zde je poteba zadat syntetiku. o Úet odpis pi útování odpis se mže používat více út pro odpisy (u každého majetku je kolonka pro íslo útu odpis). Zde je poteba zadat spolená syntetika. Analytické úty, které program potebuje k automatickému útování. Jde o úty: 21

22 o kurzovní rozdíly (zisk a ztráta) program dokáže automatiky doútovat kurzovní rozdíl u zaplacené faktury (pokud je faktura zcela zaplacena v cizí mn, ale v K je rozdíl, tak tento rozdíl doútuje podle typu faktury a podle znaménka rozdílu jako kurzovní zisk nebo ztrátu). o analytika útu odbratelé a dodavatelé, která se použije, pokud se útuje faktura odbratele nebo dodavatele, který není uveden v íselníku kontakt, nebo který tam uveden je, ale nemá piazenu vlastní analytiku. Jedná se tedy o analytiku urenou pro nerozlišené odbratele nebo dodavatele (v íselníku kontakt mže mít každý kontakt vyplnnu vlastní analytiku útu odbratelé, dodavatelé, nebo oboje nebo žádnou). Definice pokladen Definice bankovních út Perioda úetního odepisování dlouhodobého majetku (roní nebo msíní) Výbr Pedcházející klienta - obsahuje íslo klienta pro pedchozí úetní období (pokud existuje, jinak je zde 00) Výbr Následující klient - obsahuje íslo klienta pro následující úetní období (pokud existuje, jinak je zde 00) Sazby DPH Nastavení penosu dat pes Internet pomocí FTP. Zde nastavení potebných hodnot, a to: internetová adresa serveru FTP jméno uživatele serveru název adresáe klienta na FTP serveru pístupové heslo k serveru Adresu, jméno uživatele a heslo vám sdlí váš internetový provider. Adresá klienta je poteba na serveru vytvoit. Jeho jméno je libovolné, nesmí však obsahovat mezery. Tento adresá klienta pak musí obsahovat tyto podadresáe : u k v kvf kdf ozp banka pok kont 22

23 Nastavení údaj o Homebankingu Základní údaje pro vydané faktury jako standardní doba splatnosti, obvyklý konstantní symbol atd. Jak se mají kontrolovat ísla faktur mezi jednotlivými knihami. Podoba zálohové faktury (vystavovat s DPH nebo bez DPH) Jak útovat základ DPH a DPH u faktur z EU Zda se variabilní symbol píše vždy velkými písmeny a íslicemi, nebo zda jsou povoleny i malá písmena Zda se na pokladní doklady tiskne informaní cena v EUR Zda se používá jedna nebo dv ady doklad pro píjmy a výdaje z pokladny Zda se bude pi párování v bance a v pokladn penášet název odbratele nebo dodavatele ze spárované faktury do poznámky v bance (pípadn v pokladn) nebo do kolonky Plátce / píjemce (resp. Od / komu). V pokladn lze nastavit možnost zaokrouhlit celkovou ástku, pokud se poítá celková ástka vetn DPH z ástek bez DPH. Výpoet v tom pípad probíhá následovn: a) Nejprve se spote DPH z uvedeného základu a celková ástka nezaokrouhlená zvláš pro každou sazbu. b) Poté se zaokrouhlí celkové ástky za jednotlivé sazby (19%, 5% a bez DPH), podle zvoleného zpsobu (na padesátihalée nebo celé koruny). c) Poté je zptn vypotena DPH a základ DPH (ta se zaokrouhlí podle nastaveného zpsobu zaokrouhlování DPH v pokladn - viz výše, zpsob zaokrouhlení DPH však již nemá na celkovou ástku vliv). "%&'(%%%)*+,!! -!$./0%1. 23"%4!25 2)%" 6.%! 54$ 54$!$. K dispozici jsou tyto možnosti zaokrouhlení celkové ástky: o nezaokrouhlovat o zaokrouhlovat na padesátníky o zaokrouhlovat na celé koruny Pi zaokrouhlení na padesátníky se postupuje takto: 23

24 Desetinná ást Zaokrouhleno na 0 až až až Jak zaokrouhlovat DPH v knihách. Lze vybrat ze dvou zpsob zaokrouhlování DPH: - nezaokrouhlovat (což vlastn fakticky znamená zaokrouhlit na halée) - zaokrouhlovat na desetihalée smrem nahoru V knize faktur pijatých, vydaných a v knize ostatních závazkù a pohledávek mže být zvolen jiný zpsob zaokrouhlování DPH než v knize pokladna. Nastavení zaokrouhlovacího zbytku pro odepisování majetku. Pokud pi výpotu posledního úetního nebo speciálního odpisu se neodepíše majetek do nulové zstatkové ceny, ale na zstatkové cen zbude njaká malá hodnota (napíklad vinou zaokrouhlovacích chyb), pak tato hodnota mže být ješt zahrnuta do tohoto odpisu, pokud je menší nebo rovna než je zde zadaná hodnota. Standardn je nastavena hodnota K avšak mže být nastavena od 1.00 K do K. Hodnoty se nastavují zvláš pro úetní a speciální odpis. Zda se v knihách má používat plný formulá pro zadávání všech údaj nebo pouze zjednodušený formulá, kde jsou pouze údaje nutné pro útování. Zda se má pamatovat íslo naposled zadaného úetního dokladu pi útování. Barva pracovní plochy. Pokud klepnete na tlaítko Vybrat barvu ze seznamu, zobrazí se seznam základních barev. Pokud na nkterou klepnete a potvrdíte volbu stiskem tlaítka O.K., nastaví se tato barva. Pomocí tlaítka Definovat vlastní barvy mžete vybrat jakoukoli barvu. 24

25 Nabídka Úetnictví Nabídka umožuje vstup do pracovních okem klienta urených pro práci s úetnictvím. Rychlejší pístup k tmto innostem je stiskem tlaítka s ikonou patiné innosti pod hlavním menu (tlaítka jsou zobrazena pouze pokud je oteven njaký klient). Nabídka Knihy Nabídka umožuje vstup do pracovních okem klienta urených pro práci s knihami prvotních doklad. Rychlejší pístup k tmto innostem je stiskem tlaítka s ikonou patiné innosti pod hlavním menu(tlaítka jsou zobrazena pouze pokud je oteven njaký klient). 25

26 ExWin základní pracovní plocha Základní pracovní plocha programu ExWin. Její velikost lze mnit standardními zpsoby pro zmnu velikosti okna ve Windows. Pokud je oteven njaký klient, je v horní ásti plochy zobrazen název klienta, otevené úetní období a pod ním jsou tlaítka pro práci s jednotlivými ástmi programu ExWin. Klepnutím na "Soubor" se oteve menu pro práci s klienty (výbr klienta, založení nového klienta, zrušení klienta), pro nastavení základních možností (nastavení celého programu i nastavení základních údaj o klientovi), hesel a pro ukonení programu. Ukonit program lze též kdykoli klepnutím na kížek v pravém horním rohu této plochy (okna). Ve spodní ásti plochy mže být zobrazen proužek se strunou nápovdou. Zda je tento proužek viditelný lze nastavit pomocí volby "Soubor" -> "Možnosti" a zde pak zaškrtávacího políka "Zobrazovat krátkou nápovdu" Ve volb Možnosti v klientovi lze zadat barvu pracovní plochy odlišnou pro každého klienta. 26

27 Útování Útování znamená poizování vt úetního deníku. To je možné jednak pímo z hlavní nabídky pomocí tlaítka Poizování úetních vt, jednak v knihách, kde jsou k dispozici tyto základní možnosti útování: pohybovníkem útovací tabulkou jedním peddefinovaným zpsobem (jeden doklad) jedním peddefinovaným zpsobem (hromadné útování) pímým zapsáním úetní vty Krom tchto základních zpsob je k dispozici ješt automatické útování kurzovních rozdíl v Knize vydaných faktur, útování leasingu v Knize ostatních závazk a pohledávek a speciální útovací tabulka v knize Pokladna. 27

28 Struktura úetní vty V systému ExWin se používá struktura, kdy jedna úetní vta se skládá z dvou vt databázových. První ást úetní vty (první databázová vta) obsahuje údaje vztahující se k první mu útu úetní souvztažnosti, druhá ást pak údaje vztahující se k druhému útu souvztažnosti. Krom toho jsou zde údaje shodné v obou ástech vty (íslo úetního dokladu a úetní období, ástka K, ástka cizí mny, zkratka cizí mny). Ke každému z obou út úetní souvztažnosti se tak mže piadit vlastní poznámka, íslo prvotního dokladu, íslo stediska, íslo akce a kód DPH. V každé polovin vty je však i údaj o souvztažném útu a stran souvztažného útu, takže vlastn každá plka vty si nese v sob údaj o celé úetní souvztažnosti. Napíklad pokud se útuje úet Má dáti proti útu Dal, pak v první ásti vty jsou uvedeny tyto údaje: Úet Strana M Úet souvztažný Strana souvztažná D Zatímco v druhé ásti téže úetní vty jsou uvedeny údaje: Úet Strana D Úet souvztažný Strana souvztažná M Údaje o útech a stranách jsou zde tedy uvedeny jakoby kížem. To je dobré jednak pro kontrolu a navíc, pokud nepotebujeme na výpise všechny údaje o celé úetní vt, ale staí údaje o úetní souvztažnosti, vystaíme s první ástí úetní vty. To se dá využít napíklad v individuálním výpisu z úetního deníku pi penosu dat (do textového souboru nebo do MS Excel), kdy penesením jen první ásti vty snížíme rozsah penášených dat. 28

29 V každé plce úetní vty se evidují tyto údaje: Úetní období (den úetního pípadu formou RRMMDD). íslo úetního dokladu. Evidenní íslo pro rozlišení skupin nebo typu deníkových vt. Úet Strana útu íslo stediska íslo akce (projektu, zakázky apod.) Poznámka Faktura. Interní íslo faktury Variabilní symbol íslo pokladního dokladu nebo bankovního výpisu Kód DPH Zkratka cizí mny, je-li vta v cizí mn ástka K (kladná nebo záporná, v obou ástech vty je stejná) ástka cizí mny (kladná nebo záporná, v obou ástech vty je stejná) Úet souvztažný Strana souvztažná Datum poízení vty (poítaové datum) Kód toho, kdo vtu poizoval (ve výpisu se nezobrazuje) Poadí vty (ve výpisu se nezobrazuje). Jde o íslo s jedním desetinným místem. Ob ásti vty mají stejné íslo ped desetinnou tekou, ale první vta má za desetinnou tekou nulu, druhá vta má za desetinnou tekou jedniku. Pokud se toto íslování poruší, mohou pestat správn fungovat nkteré ásti programu. Tato chyba se odstraní spuštním indexace (z volby Speciální innosti v hlavním menu). 29

30 Tlaítko Poizování úetních vt Volba umožuje pímé útování do deníku. Po otevení okna zadejte íslo úetního dokladu - nejedná se o íslo prvotního dokladu (faktury, bankovního výpisu atd.) ale o íslo, kterým se dají oznait úetní vty, které k sob logicky patí, napíklad doklady z uritého msíce, nebo doklady týkající se vydaných nebo pijatých faktur atd. Njaké íslo musíte zadat, ale je možné používat jedno íslo i pro celý úetní deník. Pokud místo zadání ísla dokladu klepnete do tlaítka Doklady, zobrazí se okno, kde je jednak seznam již vytvoených doklad a rovnž seznam doklad, které byly uloženy jako vzory. Pokud vyberete již existující doklad, tak ten se celý nate do poizovací tabulky, pokud vyberete nkterý uložený vzor, budete mu ješt muset piadit nové íslo a rovnž mžete vybrat, které hodnoty se z uloženého vzoru mají do nového dokladu penést, pípadn paušáln pepsat nkteré údaje (poznámka, íslo stediska, íslo akce, variabilní symbol) Po zadání ísla dokladu se zobrazí zadávací tabulka. Ukazují se tyi úetní vty, zapisovat novou vtu (nebo opravovat) lze jen v posledním tvrtém ádku. Pokud chcete pejít na jinou úetní vtu v rámci dokladu, stisknte bu tlaítka Nahoru nebo Dol nebo v okénku pro zadání období stisknte šipku nahoru nebo dolu. Pokud jsou okénka ve tvrtém ádku vybarvena bíle, znamená to, že tuto úetní vtu mžete opravovat (lze opravovat pouze nov pidané úetní vty, ty staré mžete zde jen prohlížet pro jejich opravu je nutné použít volbu Opravy, nikoli Poizování). Pokud vtu chcete opravovat, pak v okénku pro zadání období stisknte ENTER. Pokud si to bhem oprav rozmyslíte, stisknte klávesu Escape a opravy se zruší (vta se nezmní). Pokud naopak chcete opravenou vtu uložit, proklepejte všechna okénka klávesou ENTER. 30

31 Pi poizování nové vty postupujte takto: 1. nejprve zadejte úetní období formou RRMMDD. Pokud ovšem pedchozí vta obsahovala zaútování základu DPH (a má vyplnn kód DPH), pak lze stiskem mezerníku vygenerovat úetní vtu o DPH.. 2. Pokud jste v pedchozí vt zaútovali vtu o základu DPH (a zadali jste kód sazby DPH), mžete nyní stisknout mezerník a to vygeneruje vtu o DPH. Úet se pitom dosadí podle nastavení tabulky kód DPH (viz íselníky kódy DPH). ástka se spote automaticky, pokud je teba zaútovat jinou ástku je samozejm možno ji pepsat, stejn jako jakýkoli údaj ve vygenerované vt 3. zadejte íslo prvního útu. Pokud stisknete ENTER na prázdné okénko, penese se íslo z pedchozí vty. Pokud napíšete íslo kratší než na kolik íslic jsou úty, bude íslo doplnno nulami (zadáte-li 211, doplní se pi ptimístné úetní osnov na 21100). Mžete stisknout klávesu F3 a vybrat úet (pípadn založit nový). Totéž lze uinit po dvojím poklepání myší. Pi zobrazení íselníku út lze potebný úet nejrychleji nalézt tak, že se voln na klávesnici napíše íslo útu na jednu, dv nebo ti první íslice. Hledané íslo se tedy jen voln vyuká na klávesnici, aniž by se zapisovalo do njakého okénka.) 4. zadejte stranu u prvního útu. Stranu mžete mnit stiskem kláves M a D a stiskem mezerníku. 5. zadejte íslo stediska (pokud je používáte). F3 nebo dvojí poklepání myší opt zobrazí íselník stedisek (pípadn umožní nové stedisko založit). Stisk * (hvzdiky) penese íslo stediska z pedchozí úetní vty. 6. zadejte íslo akce. Neznáte-li je, opt mžete použít klávesu F3 nebo dvojí poklepání myší. Stisk * (hvzdiky) penese íslo akce z pedchozí úetní vty. 7. zadejte poznámku (17 znak). Stisk * (hvzdiky) penese poznámku z pedchozí úetní vty. 8. zadejte íslo faktury, variabilní symbol nebo íslo (do okénka íslo se zapisuje bu íslo pokladního dokladu nebo íslo bankovního výpisu). Mezi zobrazením faktury, variabilního symbolu a ísla se pepíná stiskem klávesy Tabelátor (plstí pouze pro úetní vtu, ve které jste) nebo stiskem tlaítek Faktura, Variab nebo íslo, která jsou umístna u horní lišty okna. Stisk tchto tlaítek zmní zobrazení u všech tyech práv zobrazených úetních vt, tedy celý sloupeek. 9. zadejte kód DPH, pokud jste plátci DPH a pokud se úetní vta týká DPH (základu nebo vlastní dan). Stisk klávesy F3 nebo poklepání myší opt zobrazí íselník sazeb DPH. 31

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150

INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 Ekonomický systém !"#"$" 2 Struný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA SOUBOR 13 NABÍDKA ÚETNICTVÍ 25 NABÍDKA KNIHY 76 NABÍDKA NÁSTROJE 150 3 Podrobný obsah STRUNÝ OBSAH 3 PODROBNÝ OBSAH

Více

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly.

Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Výkaz rozvaha Pídavný modul rozvaha lze vyvolat z hlavní nabídky po stisku tlaítka Výkazy / pídavné moduly. Po spuštní modulu se zobrazí základní okno výkazu: V tabulce se zobrazují sloupce výkazu. Ve

Více

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Párování. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Párování Modul Párování poskytuje pehled o došlých i vrácených platbách provedených bankovním pevodem i formou poštovní poukázky. Jedná se napíklad o platby za e-pihlášky, prkazy ISIC nebo poplatky za

Více

P ehled nep ítomnosti

P ehled nep ítomnosti Pehled nepítomnosti Modul poskytuje pehled nepítomností zamstnanc na pracovišti. Poskytuje informace o plánované, schválené nebo aktuáln erpané pracovní nepítomnosti zamstnanc v rámci pracovišt VUT a možnost

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

ExWin 2.1. Ekonomický systém

ExWin 2.1. Ekonomický systém ExWin 2.1 Ekonomický systém ExWin 2.1 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN

Více

Prezentaní program PowerPoint

Prezentaní program PowerPoint Prezentaní program PowerPoint PowerPoint 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 K EMU JE PREZENTACE... 3 PRACOVNÍ PROSTEDÍ POWERPOINTU... 4 OPERACE S PREZENTACÍ...5 VYTVOENÍ NOVÉ PREZENTACE...

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Ro!ní záv"rka KALKUL1

Ro!ní závrka KALKUL1 Ro!ní záv"rka KALKUL1 Pozn. Tento popis odpovídá stavu do roku 2000 a t!ká se jednoduché P"ed spu#t$ním tohoto p"íkazu je nutné si p"ipravit podklady a provést uzav"ení p"íslu#n!ch knih. Uzáv$rkové operace

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Inventury verze 1.40

Inventury verze 1.40 Inventury verze 1.40 popis zmn a nových funkcí programu Od verze 1.40 jsou k dispozici dv nové funkce: 1. lenní inventury prodejny na "Regály" 2. Vazba na sníma árového kódu CipherLab 711 Ob funkce usnadují

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Zbytky zákaznického materiálu

Zbytky zákaznického materiálu Autoi: V Plzni 31.08.2010 Obsah ZBYTKOVÝ MATERIÁL... 3 1.1 Materiálová žádanka na peskladnní zbytk... 3 1.2 Skenování zbytk... 7 1.3 Vývozy zbytk ze skladu/makulatura... 7 2 1 Zbytkový materiál V souvislosti

Více

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6

OBSAH: SPUŠT NÍ PROGRAMU A P IHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 OBSAH: 1. SPUŠTNÍ PROGRAMU A PIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU...6 Vytvoení nového (zrušení stávajícího) uživatele... 7 Ikony hlavní lišty... 8 Panel píznak... 8 Panel nástroj v tiskových sestavách.... 8 2. EVIDENCE

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA

SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA SHOPTRONIC SERVIS - ZAKÁZKA copyright (c) 2005 OMEGA s.r.o., Liberec Zakázky Pomocí této volby máte možnost sledovat jednotlivé zakázky z hlediska spoteby materiál, sledovat práce podle jednotlivých mechanik

Více

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v "Pehledu nápovd pro Apollo".

Roenka absolvent. Nápovdu k ostatním modulm naleznete v Pehledu nápovd pro Apollo. Roenka absolvent Modul zobrazuje seznam student a jejich závrených prací. Dále informaci o tom, zda studenti chtjí být uvedeni v tiskové roence a zda zaplatili poplatek nutný k jejich zveejnní v roence.

Více

"DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.

DLK 642-Lite Konfigurator Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11. "DLK 642-Lite Konfigurator" Programové vybavení pro ídicí jednotku DLK642-Lite Instalaní a programovací návod verze 2.1.4 Aktualizace 3.11.03 V souvislostí s neustálým rozvojem systém, hardwarového a programového

Více

Instalace multiimportu

Instalace multiimportu Instalace multiimportu 1. Rozbalit archiv multiimportu (nap. pomocí programu Winrar) na disk C:\ Cesta ve výsledném tvaru bude: C:\MultiImport 2. Pejdte do složky Install a spuste soubor Install.bat Poznámka:

Více

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507

Vaše uživatelský manuál HTC TOUCH DIAMOND2 http://cs.yourpdfguides.com/dref/3462507 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP

Nastavení synchronizace asu s internetovými servery. MS Windows XP Nastavení synchronizace asu s internetovými servery Tento návod Vám pomže nastavit na Vašem poítai synchronizaci asu s internetovými servery pro operaní systémy MS Windows (XP, Vista), Linux (Ubuntu) a

Více

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP

Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojišt ní 1. Nastavení parametr 2. Výpo et pr m r pro DNP Postup pro vyplácení dávek nemocenského pojištní Tento píspvek je uren organizacím, které vyplácejí dávky nemocenského pojištní. Je zamen na nastavení parametr, zpracování prmr a použití odpovídajících

Více

DUM. Databáze - úvod

DUM. Databáze - úvod DUM Název projektu íslo projektu íslo a název šablony klíové aktivity Tematická oblast - téma Oznaení materiálu (pílohy) Inovace ŠVP na OA a JŠ Tebí CZ.1.07/1.5.00/34.0143 III/2 Inovace a zkvalitnní výuky

Více

Uživatelský manuál služby

Uživatelský manuál služby Uživatelský manuál služby Vážená paní, vážený pane, služba @FAKTURA 24 je moderní forma fakturace, která Vám umožní vystavovat, odesílat a pijímat faktury v elektronické podob. Služba @FAKTURA 24 Vám ušetí

Více

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U);

Databáze prodejců. Tlačítka. Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Databáze prodejců Tlačítka Vytvoří kartu nového prodejce (Alt+N); Změní vybraného prodejce (Alt+E); Uloží nového prodejce nebo změnu (Alt+U); Při zakládání nového prodejce zadejte jeho číslo (musí to být

Více

ICS Identifikaní systémy a.s.!"#$%&

ICS Identifikaní systémy a.s.!#$%& !"#$%&!" '(')" *+,%-./*01/2% #$%&$%'"() 1 1 ÚVOD...5 1.1 TECHNOLOGIE PROBAZE MAJETEK VERZE SQL...5 1.1.1 FUNKCE SW...6 1.1.2 TISKOVÉ VÝSTUPY...6 1.1.3 NASTAVENÍ...7 1.2 METODIKA INVENTARIZACE MAJETKU ÁROVÝMI

Více

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií

Postup pi importu. Zdroje: ElkoValenta, HP tronic. A. export vytvoených kategorií Postup pi importu Zoner InShop Multiimport je aplikace, která Vám umožní snadno a rychle pevzít katalogy, ceníky a zboží od vašeho dodavatele. Minimalizuje tak práci, kterou musíte vynaložit pi runím vkládání

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít O2) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2

Knihomol. Manuál pro verzi 1.2 Knihomol Manuál pro verzi 1.2 Strana - 2 - I. Základy práce s programem Úvod do práce s programem Knihomol: Program knihomol slouží pro vedení evidence spojené s provozem malé knihovny. Je určen především

Více

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6

Pedání smny. Popis systémového protokolování. Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012. Strana 1/6 Autor: Ing. Jaroslav Halva V Plzni 24.01.2012 Strana 1/6 Obsah 1 OBSAH... 2 2 NKOLIK SLOV NA ÚVOD... 3 3 MODEL... 3 4 DEFINICE... 3 5 DENNÍ VÝKAZ... 4 6 ZÁVR... 6 Strana 2/6 1 Nkolik slov na úvod Zamení

Více

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka

WinFAS. 3 účto. Praktický úvod do WinFASu Banka 3 účto Praktický úvod do u Banka verze z 30.3.2005 Zadání Teorie - Rozdíly FAS a - vytvoření příkazu se dělí na dvě části - vytvoření předvýběru - vyhotovení a odeslání příkazu - práce s výpisem se dělí

Více

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz

Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém (CMS) OlomouckéWeby.cz Redakní systém OlomouckéWeby.cz REDAKNÍ SYSTÉM OLOMOUCKÉWEBY.CZ... 2 POPIS SYSTÉMU... 3 OBLAST VYUŽITÍ REDAKNÍHO SYSTÉMU... 3 POPIS SYSTÉMU... 3 PIZPSOBENÍ CMS DLE

Více

Prodejna ZetClub. Uživatelská příručka

Prodejna ZetClub. Uživatelská příručka Prodejna ZetClub Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008-2012 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Prodejna je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro klienty eské spoitelny, a.s. ke služb SERVIS 24 GSM banking (pro uživatele mobilních telefon sít Vodafone) Vážení klienti, pedstavujeme Vám službu SERVIS 24 GSM banking eské spoitelny,

Více

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40

Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 Dodatek dokumentace KEO-Moderní kancelá verze 7.40 PODACÍ DENÍK SPIS SBRNÝ ARCH PÍSEMNOST DOKUMENT ÍSLO JEDNACÍ J ODESÍLATELE - Soubor všech jednotlivých DOŠLÝCH a VLASTNÍCH písemností. - Každé písemnosti

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV

PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV PRÁCE S GRAFICKÝMI VÝSTUPY SESTAV V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - UŽIVATELSKÉ ÚPRAVY GRAFICKÝCH VÝSTUP YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Vtšina produkt spolenosti YAMACO Software

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Manuál k ovládání aplikace INFOwin.

Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Manuál k ovládání aplikace INFOwin. Základní práce s formuláři je ve všech modulech totožná. Vybereme tedy například formulář Pokladní kniha korunová na kterém si funkce ukážeme. Po zápisech se lze pohybovat

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ

EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ EXPORT DAT TABULEK V MÍŽKÁCH HROMADNÉHO PROHLÍŽENÍ V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - EXPORTU DAT DO EXTERNÍCH FORMÁT YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o.

Domácí ú etnictví. Uživatelská p íru ka. KASTNER software s.r.o. Domácí úetnictví Uživatelská píruka KASTNER software s.r.o. Obsah 1. Úvod...5 1.1. Funkce programu...5 1.2. Licence...6 1.3. Licenní a záruní podmínky...6 1.4. Instalace programu...8 1.4.1. Instalace

Více

Vaše uživatelský manuál PROFACT VERSION 2.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737309

Vaše uživatelský manuál PROFACT VERSION 2.0 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737309 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2007, v 2.2.1 Demeter Jurista 2007 16.12.2007 Obsah Obsah... 2 Instalace programu... 3 Spuštění programu... 3 Popis hlavního panelu... 4 Menu... 4 Panel Vinotéka...

Více

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi

WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi eské vysoké uení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakaláské práce WWW poštovní klient s úložištm v MySQL databázi Jií Švadlenka Vedoucí práce: Ing. Ivan Halaška Studijní program: Elektrotechnika

Více

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?

Registrace Jak mám postupovat hned po registraci? Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH? Manuál k HELIOS One Podnikatel Obsah Registrace... 3 Jak mám postupovat hned po registraci?... 3 Kde a jak si nastavím, že jsem plátce DPH?... 3 Jak si založím další firmu?... 4 Jsem podnikatel. Jak vytvořím

Více

Windok S701. Úvodní píruka k programu

Windok S701. Úvodní píruka k programu Úvodní píruka k programu Windok S701 Software pro zpracování doklad o provedení revizí a zkoušek elektrických spotebi nebo runího náadí dle SN 33 1500, SN 33 2000-6-61 a SN 33 1610 resp. SN 33 1600 s automatickým

Více

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0

Gymnázium. Kromíž. Zpracování textu. Word 1 SIPVZ-modul-P0 Zpracování textu Word 1 SIPVZ-modul-P0 OBSAH OBSAH...2 ZÁKLADNÍ POJMY...3 ZÁKLADY EDITACE TEXTU...4 FORMÁT ODSTAVCE...5 ODRÁŽKY A ÍSLOVÁNÍ...6 TABULÁTORY...7 OHRANIENÍ A STÍNOVÁNÍ...8 STYL ODSTAVCE...9

Více

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup.

Program INVENTURY. Popis je formulován tímto zpsobem: nejprve je uvedena innost a její cíl, a poté je v bodech vysvtlen pracovní postup. Program INVENTURY Tento program slouží k provádní fyzické inventarizace zásob zboží za pomoci snímae árového kódu. Program umožní poídit položkový pehled zásob zboží na provozovn, umožní zadat úetní pohyby

Více

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG

PhD. Milan Klement, Ph.D. Použití systému studijní agendy STAG Příručka pro použití systému studijní agendy STAG na PdF UP Určeno pro koordinátory STAGu kateder Část 3: Zapisování známek do STAGu a generování zkušebních katalogů Vypracoval: PhDr. Milan Klement, Ph.D.

Více

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat.

Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Statistický popis dat. Tvorba kontingenních tabulek. Grafická prezentace dat. Po pihlášení se do sít (viz login name + password v okn Login) budete mít pistupný síový disk F:\, na kterém jsou uložena data

Více

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA...

1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ P EHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 5 HYDRAULICKÁ SCHÉMATA... Uživatelská píruka Obsah 1 VERZE DOKUMENTU... 4 2 VERZE SOFTWARE... 4 3 ZÁKLADNÍ POPIS... 4 4 ZÁKLADNÍ PEHLED HYDRAULICKÝCH SCHÉMAT... 4 4.1 REGULÁTOREM NEOVLÁDANÝ KOTEL:... 4 4.2 REGULÁTOREM OVLÁDANÝ

Více

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0

Dokumentaní píruka k aplikaci. Visor: Focení vzork. VisorCam. Verze 1.0 Dokumentaní píruka k aplikaci Visor: Focení vzork VisorCam Verze 1.0 ervenec 2009 Modul Focení vzork slouží k nafocení vzork 1. Prostednictvím této aplikace je provádna veškerá práce s fotoaparátem pístroje

Více

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash

MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA. MultiCash 3.22 Uživatelská píruka v.1.8. Klientské centrum eské spoitelny Podpora služby MultiCash MULTICASH 3.2 UŽIVATELSKÁ PÍRUKA Web: http://www.csas.cz/multicash Obsah: 1. CHARAKTERISTIKA SLUŽBY MULTICASH... - 3-1.1. Funkce služby MultiCash... - 3-2. Technické podmínky pro provoz aplikace... - 4-2.1.

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení.

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Skladové karty. Podklady pro školení. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Skladové karty Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz 1. Úvod

Více

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0

Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Jednoduchý návod k použití programu Vinotéka 2006, v 2.0 Demeter Jurista 2006 25.01.2006 Obsah Obsah...2 Instalace programu...3 Spuštění programu...3 Popis hlavního panelu...3 Menu...4 Panel Regály...4

Více

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0

Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie. IDES-CZ Verze 2.0 Program pro sbr dat pro statistiku obchodu se zbožím mezi lenskými státy Evropské unie IDES-CZ Verze 2.0 eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel leden 2005 Obsah: 1. Program

Více

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031

Vaše uživatelský manuál NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D http://cs.yourpdfguides.com/dref/1850031 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NAV N GO EVOLVE COOLTRAXX3D. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se NAV N GO EVOLVE

Více

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE

VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE , VYÚČTOVÁNÍ DANĚ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI, SRÁŽKOVÉ DAŃE Návod lze analogicky použít i pro ostatní podání na Českou daňovou správu (DPH, výpis z evidence 92, souhrnné hlášení, ). 1) Postavte se do firmy roku,

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24

Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Zadání příkazu k převodu do zahraničí a v cizí měně do tuzemska ve službě ČSOB BusinessBanking 24 Obsah 1. Příkaz k převodu do zahraničí... 2 1.1. Zadání příkazu k převodu do zahraničí... 2 1.2. Tvorba

Více

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036

Vaše uživatelský manuál HP PAVILION DV6623EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4156036 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP PAVILION DV6623EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP PAVILION DV6623EA

Více

Práce s bankovními výpisy

Práce s bankovními výpisy Práce s bankovními výpisy Proto, aby jste mohli bankovní výpisy importovat je třeba nejdříve nastavit cestu kde je systém má hledat a formát souboru jaký má očekávat. Ve vašem elektronickém bankovnictví

Více

ERP informační systém

ERP informační systém Vážení zákazníci, připravili jsem pro vás nový modul Zakázka, který Vám přináší nový vzhled a nové možnosti. Pro snadnější přechod na novou verzi zůstává ve WAK INTRA souběžně i stávající modul zakázek.

Více

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV

Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV Obsah Funkcionalita sledování a kontrolování limitů CPV... 2 Nastavení systému... 2 Úloha Klasifikace CPV... 3 Úloha Limity CPV... 3 Postup vytvoření limitu CPV... 3 Karta Seznam CPV... 4 Funkce úlohy

Více

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky.

A. TBOS SYSTEM. 1. Popis systému TBOS. 3. Vlastnosti: TBOS verze UNIK verze UNIK. (stará verze) (stará verze) cívka 9V. 2. Doplky. A. TBOS SYSTEM 1. Popis systému TBOS Vysílací modul Ovládací modul (stará verze) TBOS verze UNIK verze UNIK (stará verze) cívka 9V 2. Doplky idlo srážek relé idlo vlhkosti 3. Vlastnosti: * Doba závlahy

Více

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty

Manuál pro Registrované uživatele / Klienty Manuál pro Registrované uživatele / Klienty OBSAH 1. Přihlášení klienta web stránka, region, jméno a heslo 2. Po přihlášení klienta vysvětlení jednotlivých položek 2.1. Přidávání a odebírání staveb z oblíbených

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH. Zelená nafta Evidence činností. Podklady pro školení Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí EPH Zelená nafta Evidence činností Podklady pro školení Říjen 2011 PV-Agri s.r.o. 2011 http://www.pvagri.cz pvagri@pvagri.cz

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN BASIC Modul FADN BASIC je určen pro odbornou zemědělskou veřejnost bez větších zkušeností s internetovými aplikacemi a bez hlubších

Více

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868

Vaše uživatelský manuál HP G6031EA http://cs.yourpdfguides.com/dref/4140868 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro HP G6031EA. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se HP G6031EA v uživatelské příručce

Více

KUSOVNÍK Zásady vyplování

KUSOVNÍK Zásady vyplování KUSOVNÍK Zásady vyplování Kusovník je základním dokumentem ve výrob nábytku a je souástí výkresové dokumentace. Každý výrobek má svj kusovník. Je prvotním dokladem ke zpracování THN, objednávek, ceny,

Více

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950

Vaše uživatelský manuál SHARP AR-M160 http://cs.yourpdfguides.com/dref/4176950 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005

Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 Píloha roní úetní závrky sestavené ke dni 31.12.2005 l. 1 Informace o úetní jednotce Název úetní jednotky : Msto Vimperk sídlo : Steinbrenerova 6, Vimperk, 385 17 Identifikaní íslo : 00250805 právní forma

Více

DENT 10.1 popis novinek

DENT 10.1 popis novinek DENT 10.1 popis novinek 1. Zaokrouhlování cen zakázek (změny vynucené zrušením deseti a dvacetihaléřů) doporučený postup přechodu viz příloha V důsledku zrušení deseti a dvacetihaléřů je nutné provádět

Více

Manuál pro žadatele OBSAH

Manuál pro žadatele OBSAH Manuál pro žadatele OBSAH 1. Úvod... 2 2. Registrace žadatele do systému... 3 3. Přihlášení... 5 4. Změna hesla... 6 5. Obnova zapomenutého hesla... 7 6. Vyplňování formuláře žádosti o dotaci... 8 6.1.

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA

Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA Univerzální ovlada LP20 DÁLKOVÝ OVLADA S MOŽNOSTÍ UENÍ SE OD PVODNÍCH OVLADA NÁVOD K OBSLUZE Výhradní dovozce pro R (kontakt): Bohumil Veselý - VES Tšínská 204 Albrechtice, 735 43 I: 44750498 DI: CZ-6812261016

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Frilo Control Center správa projektů

Frilo Control Center správa projektů Frilo Control Center správa projektů Programy Frilo používají odlišný způsob třídění a práce s vytvořenými projekty. Tento tutoriál má uživateli přiblížit, jak nejlépe vytvářet, mazat, exportovat, importovat,

Více

Instalace programu ProVIS

Instalace programu ProVIS Instalace programu ProVIS Tento program umožňuje instalovat program ProVIS. Umožňuje vybrat, kam se bude instalovat, a jednotlivé součásti instalace. Instalace probíhá v několika krocích. Každý krok má

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony

WinFAS. Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony Agenda ÚČTO Založení nové knihy, číselné řady a šablony poslední úpravy 16. 3. 2006 O PROBLEMATICE - Níže uvedené postupy slouží pro vytvoření nových knih, číselných řad a šablon - Postup platí pro závazky,

Více