Řízení kapitálu a bilance banky. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška /6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení kapitálu a bilance banky. Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška 7 2005/6"

Transkript

1 Řízení kapitálu a bilance banky Ekonomika a finanční řízení bank a finančních institucí 1 3. ročník zimní semestr Přednáška /6

2 Obsah Opakování Podnikatelský model universální banky Atributy procesu Ukazatele výkonnosti - zákazník Vytváření hodnoty Relativnost vytváření hodnoty Koncept měření tvorby hodnoty Podstata finančního řízení bank Příjmové řetězce Kapitál banky Typy kapitálu Model kapitálových fondů Bilance aktiv a pasiv Výkaz zisku a ztrát Hodnocení Řízení aktiv a pasiv Nový přístup k hodnocení výkonnosti bank Tradiční ukazatele finanční výkonnosti Dekompozice zisku Vybrané pojmy Shrnutí 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 2

3 Podnikatelský model universální banky Podnikání banky lze popsat pomocí procesně orientovaného podnikatelského modelu Hledisko konkurence: Fyzické osoby a podnikatelé Podniky Vnější faktory a zájmové skupiny: Zákazníci, Konkurenti, Regulátor, Společenské prostředí, Akcionáři / Vlastníci, Dodavatelé, Kapitálové trhy, Mezinárodní a národní ekonomika proces strategického řízení klíčové podnikatelské procesy Vývoj nových produktů Distribuce produktů a služeb Dodavatelé IT Zprostředkování prodeje Parametry produktů: Pevná/pohyblivá úroková sazba Splatnost Zajištění Úvěrové produkty: Půjčky Obchodníci s CP Hypotéční úvěry Kreditní karty Ostatní Pronájmy distributoři Akreditivy Fyzické osoby Podniky & podnikatelé Neziskové organizace Instituce Geografické hledisko: Místní trh Zahraniční trhy - regiony IT Řízení rizik Řízení portfolia Obsluha a péče o klienta procesy řízení zdrojů Finanční řízení Podpora podnikání Řízení lidských zdrojů Poskytovatelé outsourcingu Vydavatelé kreditních karet Hotovostní operace: Řízení operací Poskytovatelé hypoték Bezpečnostní agentury Pojišťovny Vklady: Běžné účty Termínované účty Spořící účty Správa aktiv: Podílové fondy Kapitálové operace Deriváty Ostatní bankovní služby Financční instituce Státní správa Sekundární trhy: Banky, Investiční společnosti Obchodované společnosti Trhy Podnikatelské procesy Aliance Klíčové produkty/služby Zákazníci 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 3

4 Popis procesu - atributy Procesy jsou popisovány pomocí sady atributů Cíle procesu účelem procesů je uspokojit určité potřeby jejich majitelů / zákazníků (externích nebo interních). Výsledkem procesu by mělo být vytváření hodnoty pro jejich zákazníky. Proces musí mít určité vstupy, subprocesy / činnosti a výstupy. Pro cíle platí princip SMART (specific, measureable, achievable, realistic, time specific). Kritické faktory úspěchu - CSF faktory, na nichž přímo závisí úspěch procesu. Mohou to být vstupy, paralelní činnosti nebo procesy, další aspekty vymezující prostředí, ve kterém je proces realizován. CSF mají přímý vztah k cílům procesu. Klíčové indikátory výkonnosti KPI - kvantitativní měřítka pro posouzení dosahovaných výsledků. Obvykle se při jejich nastavení vychází ze srovnání v rámci obdobných typů společností. Jsou navázány na CSF a slouží rovněž pro měření výkonnosti procesu jako celku. Pro volbu a nastavení KPI je důležitá organizace společnosti a její strategické cíle, resp. organizační zabezpečení procesů. Vstupy - popis vstupů do procesu, t.j. vše potřebné pro zajištění cílů procesu (zdroje, informace, materiály, podklady, základní elementy, výsledky předcházejících procesů apod.). Činnosti - jednotlivé subprocesy nebo činnosti, z nichž se proces skládá. Obvykle se zaznamenávají do procesní mapy, která vystihuje jejich návaznosti v rámci procesu i vazby mimo něj. Výstupy výsledky generované procesem (informace, produkty, dodávky, zdroje apod.). Systémy podpůrné systémy, zejména IT, které jsou potřebné pro dosažení cílů procesu. Rizika a jejich řízení popis rizik, která ohrožují dosažení cílů procesu. Pro každé identifikované riziko je současně uvedeno, jakým způsobem by mělo být redukováno na přijatelnou míru. Jsou popsány procedury, které jsou nutné pro řízení rizika, případně je uvedeno, že daná úroveň rizika je akceptovatelná. 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 4

5 Ukazatele výkonnosti - zákazník Příklad ukazatelů BSC orientovaných na hledisko zákazníka PODÍL NA TRHU PŘÍRŮSTEK ZÁKAZNÍKŮ UDRŽENÍ ZÁKAZNÍKA SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA ZISKOVOST ZÁKAZNÍKA Odráží podíl organizace na trhu (v pojmech počtu zákazníků, utracených peněz nebo objemu prodaných jednotek). Měří, v absolutních nebo relativních pojmech, míru získávání nových zákazníků nebo zakázek. Sleduje, v absolutních nebo relativních pojmech, míru udržení trvalých vztahů se svými zákazníky. Hodnotí stupeň spokojenosti zákazníka spolu se specifickými výkonnostními kritérii. Měří čistý zisk na zákazníka nebo segment, po udělení specifických výhod (a nákladů) k podpoře zákazníka. 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 5

6 Relativnost vytváření hodnoty Klíčové je pochopení vzájemných vazeb a jejich významu Akcionáři - investice Cash flow vs. Investice Odbornost / produktivita vs. náklady Hodnota je relativní Cena vs. Kvalita Zaměstnanci (náklady) Zákazníci (Obrat) Hodnota pro akcionáře vztažená k alternativní investici při srovnatelném riziku Hodnota pro zákazníka vztažená ke konkurenci a substitutům Hodnota pro zaměstnance vztažená k alternativním možnostem uplatnění 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 6

7 Koncept měření tvorby hodnoty Tvorba hodnoty se měří v několika dimenzích Banka Oblast podnikání Produkt Distribuční kanál Zákazník Region V každé dimenzi se měřm ěří dva ukazatele: - rizikově upravená návratnost ve srovnání s náklady na kapitál - objem zisku / hotovosti ve srovnání se ziskem / hotovostí požadovanými akcionářem Uvedený koncept měření hodnoty v uvedených dimenzích: - zohledňuje cíle akcionáře / investora - je tržně orientovaný - bere v úvahu riziko - podporuje hodnocení jednotlivých oblastí podnikání (retail, corporate, ) 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 7

8 Podstata finančního řízení bank Finančně řídit banku znamená nastavit složení aktiv a pasiv tak, aby byly maximalizovány výnosy, minimalizovány náklady a optimalizována rizikovost Aktiva tržní prostředí prostor na trhu, klienti, konkurence objem, sazby kvalita portfolia výnosovost výdělečná x nevýdělečná úrokový a neúrokový výnos, míra výnosovosti nákladovost krytí pasivy likvidita, ceny zdrojů požadavek na kapitál cena kapitálu odpisy x nájem rizikovost požadavky regulátora krytí rizik kreditní, úrokové, kursové, operační - dopad do nákladů (rezervy, opr. položky) Pasiva tržní prostředí prostor na trhu, klienti, konkurence objem, sazby nákladovost kapitál, depozita, CP rizikovost likviditní, úrokové, kursové 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 8

9 Příjmové řetězce FINANČNÍ SKUPINA BANKY GENERÁTORY VÝNOSŮ Příjmy A. KAPITÁLOVÉ FONDY Zhodnocení akciového kapitálu Zhodnocení dluhového kapitálu Příjmy B PODNIKATELSKÉ JEDNOTKY Tvorba CASH FLOW z prodeje produktů a služeb při zohlednění rizik 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 9

10 Typy kapitálu Potřeba kapitálu Vlastní zdroj Solventnost Pokrytí rizik, kterým banka čelí Zdroje kapitálu Základní kapitál Akciový Fondy, rezervy Dodatkový kapitál Dluhové nástroje, rezervy Podřízený dluh Účetní kapitál Účetní hodnota kapitálu Tržní kapitalizace Trhem stanovená hodnota akcií Typy kapitálu Rizikový kapitál Kapitál pro pokrytí rizik, kterým banka čelí (komplexní a specifický přístup) Regulatorní kapitál Kapitál požadovaný regulátorem pro pokrytí rizik (zjednodušený a zobecněný přístup) Účel jednotlivých typů kapitálu: Kolik má banka kapitálu z účetního hlediska? Účetní kapitál Jak je banka vnímána trhem? Tržní kapitalizace Jak je skutečně z ekonomického hlediska kapitál zaměstnán pro oblasti podnikání? - Rizikový kapitál Splňuje banka požadavky regulátora na výši kapitálu? Regulatorní kapitál 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 10

11 Model kapitálových fondů bilance aktiv a pasiv Akcionáři Investoři Akciový kapitál Emitované dluhopisy Kapitálové fondy Kapitál Emitované dluhopisy Treasury Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Volný kapitál Kapitál Dluhopisy Fixní aktiva Kapitál v dceřiných společnostech Kapitál uložený v investicích portfolia 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 11

12 Model kapitálových fondů - výkaz zisků a ztrát Akcionáři Investoři Dividendy Dluhová služba (úroky) Kapitálové fondy Příjmy z kapitálu Příjmy z dluhopisů Treasury Hodnototvorná střediska Majetkové účasti Portfoliové investice Stanovený podíl z výnosů odpovídající kapitálovým fondům (transfer zdrojů) Poplatky z fixních aktiv využívaných středisky Dividendy z kapitálových účastí v dceřiných společnostech Dividendy z portfoliových investic 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 12

13 Model kapitálových fondů - hodnocení Rozdělení objemu Požadované % návratnosti Skutečné % návratnosti Odchylka Závěr Kapitálové fondy Treasury investice (volný kapitál) Výtěžek z alokovaných fixních aktiv Dividendy z majetkových účastí Dividendy z portfoliových investic 100 % 12 % 10 % ( 2 % ) nevyhovuje 35 % 12 % 0 % vyhovuje 25 % 8 % ( 4 % ) nevyhovuje 30 % 9 % ( 3 % ) nevyhovuje 10 % 10 % ( 2 % ) nevyhovuje Ilustrativní příklad 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 13

14 Řízení aktiv a pasiv Podstata podnikání finančních institucí obchodování s rizikem nákup úvěr prodej umísťování obligací Rizika prorůstají všemi činnostmi banky tržní úvěrové likviditní provozní ostatní Oceňování rizik schopnost měření rizika matematické modely statistická zjišťování zkušenost closed files review Struktura bilance optimální složení aktiv a pasiv výdělečná a nevýdělečná aktiva vztah složení aktiv a pasiv a ziskovosti banky Kapitálová přiměřenost kapitál / aktiva, doporučení BIS kapitál vlastní základní jmění, ážiové fondy, zákonné rezervní fondy, ostatní fondy ze zisku dodatkový všeobecné rezervy, podřízený dluh RWA rizikově vážená aktiva - rizikové váhy tržní rizika 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 14

15 Nový přístup k hodnocení výkonnosti bank Přechod od tradičních měřítek k měření hodnoty bank pro akcionáře, zatím jsou preferována tradiční měřítka a ukazatele výkonnosti Tradiční ukazatele zaměřené na objem Podíl na trhu Aktiva, bilance Návratnost Počty pracovníků Výnosy v ročním horizontu Růst různých ukazatelů Zaměření na tvorbu hodnoty Příspěvek k tvorbě zisku Současné a budoucí cashflow Finanční ocenění rizika Náklady na rizikový kapitál Strategie maximalizace hodnoty Růst vytvářející hodnotu ROA, ROE počet klientů, objemy produktů a služeb EPS, P/E NPV RAROC Růst aktivit tvořících hodnotu RAVA / EVA SVA, CFROI, TSR Hodnocení a reporting podle segmentů ( USA - FASB 131, 12/1997) 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 15

16 Tradiční ukazatele finanční výkonnosti bank Tradičně se využívají ukazatele finanční výkonnosti bank: Návratnost kapitálu: ROE = čistý zisk po zdanění / průměr fondů akcionářů (za rok) Porovnání s COE - Cost of Equity cena kapitálu COE = (bezriziková cena na trhu * riziková prémie) + tržní prémie Je omezováno regulátorem Návratnost aktiv: ROA = čistý zisk po zdanění / průměrná aktiva (za rok) Výtěžnost aktiv banky Nutno posuzovat v souvislosti s ROE Dekompozice zisku: Podrobnější rozklad ROE a ROA na ukazatele charakterizující činitele ovlivňující výkonnost banky Omezený přístup nekalkulující s rizikem a alokací kapitálu RAROC: Netradiční ukazatel: Risk Adjusted Return On Capital rizikově upravená návratnost kapitálu Zohledňuje riziko a měří využití kapitálu ve vztahu k jeho alokaci do jednotlivých oblastí podnikání a typů rizik 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 16

17 Dekompozice zisku (1) Dekompozice zisku se provádí podle modelu (příklad): ROE Kapitálový multiplikátor x ROA Celková úroková marže Celková neúroková marže Celková ostatní marže Daňová marže Čistá úroková marže x Ukazatel výnosových aktiv Čisté úrokové rozpětí + Zisk z čisté úrokové pozice Prům.sazba úročených aktiv - x Prům.sazba úročených pasiv Čistá úrok. pozice vztaž. na úročená aktiva Průměrná sazba úročených pasiv 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 17

18 Dekompozice zisku (2) Složení ROE: ROE = KP * ROA, kde KP Kapitálový multiplikátor = průměrná celková aktiva / průměrný celkový kapitál Složení ROA: ROA = CÚM + CNM + COM + DM, kde CÚM Celková úroková marže = (úrokové výnosy celkem úrokové náklady celkem) / průměrná celková aktiva CNM Celková neúroková marže = (neúrokové výnosy neúrokové náklady) / průměrná celková aktiva COM Celková ostatní marže = (ostatní výnosy ostatní náklady) / průměrná celková aktiva DM Daňová marže = placená daň z příjmu / průměrná celková aktiva Složení celkové úrokové marže: CÚM = ČÚM * UVA, kde ČÚM Čistá úroková marže = (úrokové výnosy celkem úrokové náklady celkem) / průměrná úročená aktiva UVA Ukazatel výnosových aktiv = průměrná úročená aktiva / průměrná celková aktiva 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 18

19 Složení čisté úrokové marže: ČÚM = ČÚR + ZČÚP, kde Dekompozice zisku (3) ČÚR Čisté úrokové rozpětí (spread) = průměrná sazba úročených aktiv průměrná sazba úročených pasiv ZČÚP Zisk / ztráta z čisté úrokové pozice = čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva * úrokové náklady úročených pasiv Složení čistého úrokového rozpětí: ČÚR = PSÚA PSÚP, kde PSÚA Průměrná sazba úročených aktiv = celkové úrokové výnosy / průměrná úročená aktiva PSÚP Průměrná sazba úročených pasiv = celkové úrokové náklady / průměrná úročená pasiva Složení zisku/ ztráty z čisté úrokové pozice: ZČÚP = ČÚPVÚA x PSÚP, kde ČÚPVÚA Čistá úroková pozice vztažená na úročená aktiva = (celková úročená aktiva celková úročená pasiva) / celková úročená aktiva PSÚP Průměrná sazba úročených pasiv = celkové úrokové náklady / průměrná úročená pasiva 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 19

20 Pojmy: Kapitálové fondy Typy kapitálu Účetní Tržní kapitalizace Rizikový regulatorní Vybrané pojmy Analýza uzavřených složek Closed Files Review Ukazatele: ROA ROE, COE, marže, spread Bezriziková sazba, riziková prémie, tržní prémie Dekompozice zisku Celková úroková marže Čistá úroková marže Čisté úrokové rozpětí ALM Trading Banking book Trading book Treasury 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 20

21 Shrnutí Při vytváření hodnoty posuzujeme její relaci ve vztahu k okolí Koncept měření tvorby hodnoty je vícedimenzionální Tvorba hodnoty je sledována z několika pohledů umožňujících komplexní posouzení Finanční řízení optimalizuje složení aktiv a pasiv při zohlednění rizika V bance pracujeme s několika typy kapitálu Zapojení a využití kapitálu se vyhodnocuje v modelu kapitálových fondů Tradiční ukazatele finanční výkonnosti banky jsou doplňovány o ukazatele charakterizující tvorbu hodnoty Ukazatele ROA a ROE je nutno posuzovat komplexně Dekompozice zisku pomocí určitého modelu umožňuje identifikovat faktory ovlivňující finanční výkonnost Funkce a role Treasury musí vyhovovat závazným pravidlům obezřetnosti 2005/6 EBF 1/7 - Řízení kapitálu a bilance banky 21

Systém finančního řízení banky

Systém finančního řízení banky doc. Ing. Božena Petrjánošová,CSc. Progres Slovakia, s.r.o. Systém finančního řízení banky Bankovnictví jako odvětví prochází již delší dobu výraznými změnami. Managementy bank jsou v důsledku toho pod

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

Obsah. Finance verze 1.1

Obsah. Finance verze 1.1 Obsah Obsah... 1 1. Podstata podnikových financí... 2 2. Finanční řízení... 3 3. Charakteristika finančního trhu... 6 4. Bilance podniku (rozvaha)... 7 5. Výkaz zisku a ztráty (VZZ)... 9 6. Cash Flow a

Více

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce

METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY. The methods of financial analysis of firm. Diplomová práce Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání METODY FINANČNÍ ANALÝZY FIRMY The methods of financial analysis of firm Diplomová práce Vedoucí diplomové práce:

Více

Finanční analýza a zdraví podniku

Finanční analýza a zdraví podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Finanční analýza a zdraví podniku Diplomová práce Autor: Bc. Jan Peleška Finance Vedoucí práce: Ing. Oldřich Knaifl, CSc. Praha Červen, 2015

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ

FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ LESNICKÁ A DŘEVAŘSKÁ FAKULTA ÚSTAV LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ EKONOMIKY A POLITIKY FINANČNÍ ŘÍZENÍ LESNÍCH PODNIKŮ Ing. Dalibor Šafařík, Ph.D. Brno 2014 Tato skripta byla vytvořena

Více

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Bankovnictví II Distanční studijní opora Božena Petrjánošová Brno 2005 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu

Více

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ

HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ HODNOTOVÝ MANAGEMENT VE FINANČNÍM ŘÍZENÍ Hodnota versus finance Pavel Marinič Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: MARINIČ, P. Hodnotový management ve finančním řízení.

Více

FINANCE 8. část. Eva Kociánová

FINANCE 8. část. Eva Kociánová Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 1 FINANCE 8. část FINANČNÍ ANALÝZA A FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ Eva Kociánová Ostrava 2006 Kociánová, E. Finanční analýza a finanční plánování 2 OBSAH MODULU

Více

Finanční management I

Finanční management I Finanční management I Studijní opora pro kurz Oceňování podniku v rámci projektu Inovace profesního vzdělávání ve vazbě na potřeby Jihočeského regionu Martin Maršík 2013 České Budějovice Obsah Průvodce

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Finanční

Více

Komerční banka, a. s.

Komerční banka, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT Komerční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 150 000 000 000 Kč a dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní prospekt (dále

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU

TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU TÉMATA SEMINÁŘŮ A SEMINÁRNÍCH PRACÍ K PŘEDMĚTU ZÁKLADY FIREMNÍCH FINANCÍ JARNÍ SEMESTR, AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Datum Téma semináře Téma písemného přezkoušení nebo seminární práce 25. 2. 26. 2. 3. 3.

Více

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA

Bankovní úvěrové analýzy B_BUA Bankovní úvěrové analýzy B_BUA III. blok PRAKTICKÁ ČÁST Jaroslav Tichý Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Literatura: Dvořák P., Komerční bankovnictví pro bankéře a klienty (Linde Praha) Růčková P.,

Více

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s.

ZÁKLADNÍ PROSPEKT ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. ze dne 20. června 2012 (dále jen Základní prospekt ) J&T BANKA, a.s. Dluhopisový program v objemu 25 000 000 000 Kč s dobou trvání 20 let Společnost J&T BANKA, a.s., IČO: 47115378, se sídlem Praha 8, Pobřežní

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Posouzení bonity podniku a jeho schopnost splatit úvěr Assess the creditworthiness of a company and its ability to repay the loan Bc. Hana

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

UniCredit Bank Czech Republic, a. s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT UniCredit Bank Czech Republic, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 100 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 30 let Tento dokument představuje základní

Více

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc.

Finanční analýza. Finanční analýza. Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Finanční analýza Finanční analýza Prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. Eva Kislingerová Vysoká škola ekonomická v Praze 2004 1-2 Účel finanční analýzy Odpověď na otázku jak podnik naplňuje smysl své existence

Více

1 Strategické plánování

1 Strategické plánování 1 Strategické plánování 1.1 Podnikové strategie V odborné literatuře se pojem strategie zpravidla charakterizuje jako základní předpoklad o tom, jakou cestou budou dosaženy firemní strategické cíle. 1

Více

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012

Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Informace o LBBW Bank CZ a.s. k 30.06.2012 Zveřejněno 10. srpna 2012 7 Obsah 1. Informace o bance... 3 1.1. Základní informace... 3 1.2. Organizační struktura banky... 3 1.3. Údaje o struktuře konsolidačního

Více

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel

Malé a střední podnikání na venkově. Moulis Pavel Malé a střední podnikání na venkově Moulis Pavel Vymezení základních pojmů Životní cyklus podniku Majetek a kapitál podniku Malé a střední podniky Zemědělský podnik Podnikatelský projekt Životní cyklus

Více

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované

Pololetní zpráva 2014. Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované Pololetní zpráva 2014 Mezinárodní standardy pro účetní výkaznictví, konsolidované, neauditované 2014 Obsah Makroekonomický vývoj České republiky v 1. pololetí 2014 2 Konsolidované hospodářské výsledky

Více

Efektivní f inancování rozvoje podnikání

Efektivní f inancování rozvoje podnikání Efektivní f inancování rozvoje podnikání Mária Režňáková jaký vliv má strategie financování na hodnotu podniku jak ovlivňuje finanční systém způsob financování podniku kdy podnik potřebuje externí zdroje

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů Evaluation of economic effectiveness of investment projects Petra Voříšková Plzeň

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12

ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 ZNALECKÝ POSUDEK Č. P41256/12 STANOVENÍ TRŽNÍ HODNOTY AKCIÍ PŘEDSTAVUJÍCÍCH 100% PODÍL NA ZÁKLADNÍM KAPITÁLU SPOLEČNOSTI HOTEL EVROPA CHOMUTOV A.S. OBJEDNATEL: CYRRUS CORPORATE FINANCE, A. S. VEVEŘÍ 111

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015

Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Výsledky za 1. čtvrtletí 2015 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. května 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více