ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK"

Transkript

1 ORGANIZACE A Ř ÍZENÍ VÝROBY I. Ing. LADISLAV HÁDEK OSTRAVA 2005

2 Název: Organizace a řízení výroby I. Autor: Ing. Ladislav Hádek Vydání: první, 2005 Počet stran: 135 Tisk: tiskárna UNION, Ostrava Vydala: Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě Michálkovická 1810/ Ostrava Slezská Ostrava Za jazykovou a formální stránku díla odpovídá autor. Ing. Ladislav Hádek Vysoká škola podnikání, a.s. v Ostravě ISBN

3 Organizace a řízení výroby 1 OBSAH PŘ EDMĚ TU ÚVOD ÚKOLY, CÍLE A FUNKCE VÝROBY ORGANIZACE VÝROBY STANDARDIZACE A TECHNICKÁ NORMALIZACE ORGANIZACE VÝROBY, INFORMACE VE VÝROBĚ PRŮBĚH VÝROBNÍ ČINNOSTI STRUKTURA VÝROBY A PLÁNOVÁNÍ RACIONALIZACE VÝROBY OPERATIVNÍ ŘÍZENÍ VÝROBY OPERATIVNÍ EVIDENCE ROZPRACOVANÁ VÝROBA, VÝROBNÍ ZÁSOBY PŘÍLOHA - PŘÍKLADY OŘV LITERATURA

4 2

5 Organizace a řízení výroby 3 ÚVOD Úvodní slovo. Výroba je jednou z nejdůležitějších činností lidstva. Základní funkcí je zabezpečení všech nezbytných podmínek pro existenci a rozvoj lidské společnosti. Výroba je proměna všech statků a služeb (výrobních faktorů) v jiné statky věcné statky nebo služby vzešlé z výrobního procesu, které slouží bezprostředně nebo zprostředkovaně k uspokojování potřeb konečného zákazníka - spotřebitele. Výroba je proces transformace výrobních faktorů do statků a služeb. Službou se rozumí každý úkon, po kterém existuje poptávka a jehož cena je determinována na příslušném trhu. Službou jsou nehmotné statky, pro něž je příznačná skutečnost, že k jejich spotřebě dochází v okamžiku jejich výroby. Výroba musí být orientována a organizována tak, aby bylo dosaženo cílů podniku: - obecných - příjem, základní náklady - specifických - obchodní jakost, konkurenceschopnost Proces organizace a řízení výroby musíme chápat jako velice složitý proces úkolů týkající se základních rozhodnutí o zaměření výkonů (strategické řízení), jejich zabezpečení (taktické řízení) a rozhodování o ekonomickém provedení probíhajících procesů (operativní řízení). Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Organizace a řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků nebo na prognosticky stanovené požadavky trhu.

6 4 Organizace a řízení výroby Po prostudování textu budete znát: funkci a cíle výroby; druh a zdroje informací pro výrobu; získáte strukturovaný přehled o přednostech různých přístupů k plánování a řízení výroby a distribuce produktů malých a středních firem; naučíte se uplatňovat techniky plánování a řízení výroby a rozvrhování výrobních dávek v různých podmínkách diskrétní i procesní výroby; naučíte se uplatňovat moderní přístupy k řízení materiálových toků a měření jejich výkonových charakteristik; Po prostudování textu budete schopni: určit a popsat základy výrobního procesu; orientovat se v členění výroby (struktuře výroby); rozpoznat specializaci výroby a popsat výhody a nevýhody; určit logistické funkce; stanovit standardy výroby; orientovat se v technické normalizaci a popsat přínosy; poznáte organizaci, plánování a řízení výroby; orientovat se v toku informací ve výrobním procesu; stanovit optimální normu zásob; stanovit kapacitní normy; orientovat se v přípravě výroby a plánovat přípravu výroby; popsat, co je to konstrukční a technologická standardizace; hodnotit investice; popsat racionalizaci výroby (KAIZEN); orientovat se v evidenci výroby; stanovit průběžné doby; vypočítat objem rozpracované výroby; Prostudováním textu získáte: základy pro organizování a řízení výroby; orientovat se v věcné, časové a prostorové struktuře výroby; sestavit jednoduché plány výroby včetně kapacitních propočtů; stanovit průběžné doby výroby; Čas potřebný k prostudování učiva předmětu: hodin (teorie + řešení úloh)

7 Organizace a řízení výroby 5 1. ÚKOLY, CÍLE A FUNKCE VÝROBY V této kapitole se dozvíte: Historie výroby Úkoly výroby, cíle výroby Funkce výroby v podniku Fáze výroby Budete schopni: Získáte základní informace o výrobě; Jaká je funkce a postavení výroby v podniku; Popsat podniková proces. Klíčová slova této kapitoly: Proces, optimalizace, dekompozice, koordinace, agregace, redukce nejistoty, transformace, výrobní faktory. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh)

8 6 Organizace a řízení výroby Historie výroby - základní mezníky v řízení výroby Období Problematika 1700 Parní stroj, továrny, studie bohatství národů Dělba práce Následnost operací 1800 Analýza rozmisťování Dělba práce Řízení obchodu Průmyslová psychologie 1910 Principy vědeckého řízení Pohybové stroje Výrobní linky Plánování Analýza zásob 1930 Průmyslová psychologie Kontrola jakosti Odběr vzorků práce 1940 Počítače Strukturální analýza Lineární programování Plánování projektování Počítačové simulace, NC stroje, IVU, PVS Robotizace JIT, TQM, CA syst., CIM, MRP, PPS Představitel James Watt Adam Smith M. Boulton, J. Watt J. von Thunen, A. Schaffe, Alfred Weber Charles Babbage Henry Town George Westinghouse Frederick Taylor Frank Gilbreth Henry Ford Henry Gantt P. W. Harris E. Mayo, Lillian Gilbreth W. A. Shewart, H. F. Dodge L. H. C. Tippett Sperry Corporat. W. Leontieff George Dantzig Rand Corporation G. Gordon Aheb, japonské firmy Podnik včera Dnes Cíl: zisk prostředky: prostředky: - vysoké využití strojů - vysoká pružnost - vyšší zásoby - snižování zásob - relativně dlouhé průběžné doby a - zkracování průběžných časů vyšší rozpracovanost - relativně vysoké náklady a ceny - snižování výrobních nákladů přetěžování výroby just in time centralizace decentralizace složité řízení Zjednodušené řízení lokální optimalizace optimalizace celku

9 Organizace a řízení výroby 7 Úkoly výroby Proces organizace a řízení výroby musíme chápat jako velice složitý proces úkolů týkající se základních rozhodnutí o zaměření výkonů (strategické řízení), jejich zabezpečení (taktické řízení) a rozhodování o ekonomickém provedení probíhajících procesů (operativní řízení). Výroba slouží k vytváření materiálních i nemateriálních statků odpovídajících tržní poptávce. Organizace a řízení výroby představuje aplikaci obecných zásad a nástrojů managementu na oblast výroby. Řízení výroby má těsný vztah k logistice, zejména pokud jde o skladovací a transportní systémy v rámci výrobního procesu. Typický výrobní proces je členěn do tří základních fází - předzhotovující, zhotovující, dohotovující. Jejich řízení je výsledkem konkrétního přístupu k tomu, zda jde o orientaci na přímé požadavky zákazníků nebo na prognosticky stanovené požadavky trhu. Cíle výroby Management výroby vychází z hlavního principu manažerského přístupu, tj. ze zásady cílového chování. Výroba je součástí komplexního systému firmy a její podnikatelské politiky. Z ní se odvíjejí výchozí cíle dané vrcholovým managementem. Jedná se o cíle různě definované co do obsahu, rozsahu a časového horizontu. Cíle výrobního úseku firmy jsou odvozovány na rovině středního managementu a dále pak operativně realizovány v jednotlivých vnitřních složkách výrobního procesu. Základní funkce podniku a jejich vazba Řízení podniku Opatřovací OPATŘO- VÝROBA ODBYT Odbytové trhy VÁNÍ trhy - krytí - výkony - uplatnění potřeb výkonů na trhu Proces výrobního podniku Obr 0-1. Základní funkce podniku a jejich vazba

10 8 Organizace a řízení výroby

11 Organizace a řízení výroby 9 Podnikový proces Celkový podnikový proces můžeme znázornit pomocí tří základních funkcí: Funkce zásobování (opatřování), tj. pokrytí potřeb, Funkce výrobní, tj. vytvoření výkonů a služeb, Funkce odbytu (prodej), tj. uplatnění výkonů a služeb na trhu. V oblasti obchodu má obchodní podnik jen dvě základní funkce, a to nákup zboží a jeho prodej. V oblasti služeb je situace obdobná s oblastí obchodu, protože dochází obvykle k nákupu za účelem realizace služeb. Úkoly organizace a řízení výroby jsou natolik komplexní a rozsáhlé, že musí být řešeny řadou funkčních zaměření. Hierarchické řešení se projevuje v: členěním plánovacího systému do dílčích subsystémů v rámci vertikální struktury řízení, které přepokládá nepřetržitou vzájemnou (oboustrannou) komunikaci mezi nadřízenými a podřízenými stupni. právu nadřízených stupňů poskytovat v rámci svých rozhodnutí základní ukazatele a mantinely rozhodovacího prostoru podřízeným stupňům. závislost úspěchu vyšších stupňů na splnění úkolů nižšími stupni. Uvedený proces je zajišťován zejména níže uvedenými zásadami: Zásada dekompozice představující rozdělování rozhodovacích úloh. Rozhodovací proces musí mít jednoznačně definované cíle, daný počet alternativ, informace o důsledcích z hlediska zmíněných cílů. Zásada koordinace umožňující integraci dílčích řešení na jednotlivých stupních do celkového řešení. Zásada agregace. Představuje smysluplné shrnutí dat a jednotlivých proměnných závažných pro rozhodování. Cílem je odlehčení vyšších stupňů od veliké sumy detailních informací. Každý řídící stupeň musí mít svůj stupeň informací přizpůsobený své rozhodovací úrovni. Zásada stupňovité redukce nejistoty. Nejvíce nejistoty ve svém rozhodování má nejvyšší management. Nejnižší stupeň nejistoty musí mít operativní management.

12 10 Organizace a řízení výroby Fáze řízení výroby transformace informací cíl společný dlouhodobé časové řady, vývojové trendy ukazatelů Jakých společných ekonomických a výrobních cílů dosáhnout? I. FÁZE - formulace cílů informace pro koncepční řízení cíl podniku Kam zaměřit směr vývoje? II. FÁZE - koncepce a Zpětná informační vazba odchylky od plánů a norem předprojektová příprava informace pro projektovou a materiálovou přípravu příprava dokum. dlouhodobé plány rozvoje - projektová příprava projekty + prováděcí plán informace pro tech. dokum. rozvoje výstavbu a ověřování výrobků Jak realizovat inovace? - realizace inovací - materiálové zajištění informace pro oper. řízení výroby - oper. řízení výroby Jak řešit inovační akce? technologické postupy oper. plány výroby Jak využívat disponibilních zdrojů? III. FÁZE - řešení inovací IV. FÁZE V. FÁZE informace pro regulaci výroby informace pro financ. - financování a vyhodnocování výrobní dokum. Výrobní proces příkazy k výrobě informace o skutečnosti Jakých ekonomických výsledků bylo dosaženo? VI. FÁZE - přeměna materiálu na výrobek VII. FÁZE odchylky od plánů a norem

13 Organizace a řízení výroby 11 Hlavní komponenty výrobního podniku 1) strategický management 2) marketing 3) vývoj výrobků a technologií 4) komplexní zabezpečování jakosti 5) plánování a řízení výroby 6) výroba 7) analýza a projektování výrobních systémů a systém kontinuálního zlepšování výrobních procesů Strategická úroveň Taktická úroveň Operativní úroveň výrobek zakázka výroba jakost Výroba: proces technický ekonomický transformační Technická hlediska: posloupnost operací účetní propojení výrobních faktorů změna tvaru, fyzických a chemických složení a vlastností výstup, výrobky, služby Ekonomická hlediska: činnost uspokojující svou nabídkou poptávku na trhu proces pracovní výsledkem: statek, výrobek, služba proces zhodnocovací výsledkem jsou tržby proces reprodukční a inovační: nová kvalita, výrobní podmínky Hlediska transformace: přetváření zdrojů v produkt vysvětlování přeměn jako systém s prvky: poptávka vstupy a zdroje transformace výstupy úloha: řízení vnější okolí Výrobní proces a obecné charakteristiky procesu Moderně řízená firma vyžaduje výrobu: kapacitně vyhovující vybavenou vhodnou technologií schopnou zajistit požadovanou jakost otevřenou neustálému snižování výrobních nákladů 6

14 12 Organizace a řízení výroby organizovanou tak, aby byla zajištěna potřebná přizpůsobivost zajištěnou výrobními faktory na požadované úrovni, v požadovaném množství a požadované kvalitě vybavenou pracovníky s náležitou kvalifikací dosahující požadované úrovně produktivity práce inovativní - v plném smyslu tohoto slova Výroba se musí potýkat s takovými nesympatickými detaily jako jsou: nefungující výrobky porouchaná zařízení nedodaný materiál neopatrní dělníci neukáznění dodavatelé a kooperující podniky nefungující vlastní pomocné a obslužné složky. Přitom právě ve výrobě je klíč k realizaci podnikové politiky a k dosažení konkurenční výhody firmy. Charakteristiku řídícího procesu ukazuje následující tabulka Tvorba analýza problému cíl, rozsah výkonů, alternativy, omezující podmínky záměru Hodnocení propočty alternativ, stupeň plnění cíle (plán) Rozhodnutí výběr alternativy a upřesnění z hlediska provozu Prosazení Realizace Rozpracování postupu, prosazování úkolů záměru Kontrola odchylky od cílů (řízení) Zajištění opatření ke snížení odchylek či revize cílů vrcholoví manažeři kontrola manažeři pravomoci organizování vedení na střední personalistika úrovni manažeři na nejnižší úrovni (první linie) Struktura manažerských funkcí Manažerské dovednosti a organizační hierarchie. Robert L. Katz identifikoval tři druhy dovedností organizátorů. Lze je však doplnit ještě čtvrtou - schopností vytvářet podmínky. Technické dovednosti představují znalosti a zběhlost v činnostech, zahrnujících metody, procesy a postupy. Znamenají tedy práci s nástroji a specifickými technikami. Například mechanická práce s nástroji - dohlížitel na tuto práci by měl být schopen naučit se tyto nástroje užívat. Podobně účetní by měli být schopni používat specifické techniky při vykonávání své práce.

15 Organizace a řízení výroby Lidské dovednosti představují schopnost pracovat s lidmi, tj. vytvářet skupinové úsilí, uskutečňovat týmovou práci, vytvářet prostředí, ve kterém se lidé cítí bezpeční a mohou svobodně vyjadřovat své názory. 2. Koncepční dovednosti znamenají schopnost vidět celkový obraz, tj. mít schopnost rozpoznat významné prvky dané situace a porozumět vzájemným vztahům mezi nimi. 3. Projekční dovednosti představují schopnost řešit problémy způsobem, který přináší firmě užitek. Aby byla činnost vrcholových manažerů efektivní, musí nejen vidět daný problém, ale musí mít i schopnosti a dovednosti nalézat jeho praktické řešení. Jestliže však manažeři problém pouze vidí a stávají se jeho pozorovatelem, pak selhávají. Manažeři musí být schopni nacházet použitelné řešení problému vzhledem k daným okolnostem, které s problémem souvisejí. Vrcholový management projekční Koncepční a dovednosti Střední management Nejnižší management Technické dovednosti Lidské dovednosti Proměnlivý význam dovedností na jednotlivých úrovních managementu Strategický výrobní management V dlouhodobě plánovacím horizontu musí být učiněno zásadní rozhodnutí výrobního managementu o struktuře výkonů. Jedná se zejména o tyto otázky: Jaké výrobky a v jakých variantách by měly být dlouhodobě vyráběny? Pomocí jakých výrobních (technologických) procesů? Jaký má být rozsah kapacit strojů a zařízení a pracovníků? Jaká má být jejich struktura a stupeň univerzálnosti či individuálnosti? Kolik a kterých dodavatelů bude zapotřebí? Které části mohou být převedeny na dodavatele nebo do kooperace (outsourcing)? Taktický management Základním úkolem taktického managementu je uskutečnění strategie. Taktický management je blíže konkrétním podmínkám průběhu výrobního procesu. V podstatě rozhoduje o výrobku, projektu vybavení výrobního systému a projektu organizace výrobního systému. Konkrétní taktické cíle mají bezprostřední dopad na získání konkurenční výhody. Jednak taktické cíle souvisejí se získáním vedoucího postavení v nákladech a jednak se zajištěním vedoucí pozice v diferenciaci.

16 14 Organizace a řízení výroby Konkretizace taktických cílů se týká: výrobkového systému výrobního systému organizačního systému. Taktický management musí zejména zajistit: hospodárnost výroby (produktivita práce, poměr nákladů k výkonům) kvalitu výroby (konkurenční přednost - technická kvalita) výrobkovou a výrobní flexibilitu (přizpůsobené požadavkům zákazníků) kvalita práce a prostředí (organizace práce a prostředí). Operativní management Operativní řízení výroby je nejnižším stupněm v řídící hierarchii a je založeno na využití základních informací, rychlé době rozhodování, na nejvyšší aktualizaci vstupních dat a sběru dat o průběhu výrobního procesu. Z hlediska základních aspektů se zabývá konkrétním sortimentem, analýzou a zajištěním výrobních faktorů, lhůtovým průběhem výrobního procesu. Operativní řízení výroby představuje řadu úzce navazujících rozhodovacích i výkonných činností. Zejména se jedná o operativní plánování, operativní evidenci výroby, vlastní řízení průběhu výrobního procesu a aktualizaci informační základny, tj. změnové řízení. Operativní management je základní článek řízeného procesu. Svou šíří, danou základnou pyramidy řízení, postihuje rozsáhlý počat aktivit, rozptýlených v řízeném prostoru, přičemž využívá celé řady informací s vysokou periodicitou. Operativní management musí bezprostředně a konkrétně znát řízený objekt a musí být orientován na možnost okamžitých zásahů do struktury řízeného procesu. To vyžaduje velice podrobný informační tok dílčích dat. Operativní management se soustřeďuje zejména na řešení následujících úkolů: určení primární spotřeby, tj. počtu finálních výrobků a náhradních dílů s ohledem na požadavky trhu, určení sekundární a terciální spotřeby, tj. spotřeby surovin, polotovarů, sestav, podsestav a dílů a pomocných a režijních materiálů, určení časového průběhu spotřeby, event. stanovení pojistných zásob, určení potřeby včetně rozdělení na vlastní a zajišťovanou z cizích zdrojů, určení velikosti výrobních zakázek, stanovení termínů výrobních zakázek a vzájemné odsouhlasení kapacitní možností a potřeb ve vazbě na termíny výroby, termínování vlastního výrobního postupu tak, že pro každou operaci je stanoven okamžik realizace v kalendářním plánu, prosazení plánu, aktualizace podkladů operativního managementu výroby na základě přijatých změn.

17 Organizace a řízení výroby 15 Proces Regulátory Vstup Proces Výstup Zdroje V procesu se vstupy přeměňují na výstupy, přičemž se spotřebovávají zdroje. Regulátory řídí proces (směrnice, instrukce, pracovní postupy apod.). Zdroje jsou např. lidské, finanční, energetické apod. Zdroje se v průběhu procesu spotřebovávají a nejsou součástí výstupu. Výrobní proces se obecně dělí na tři fáze: předzhotovující (v praxi nazývána zjednodušeně, ale nepřesně jako tzv. předvýroba. Je to výroba základních dílů, tj. obrábění, tváření a pod.) zhotovující (v praxi např. tzv. předmontáž. Je to výroba základních podsestav sestav a pod.) dohotovující (např. tzv. montáž: výroba finálních výrobků) Z hlediska řízení výroby lze rozlišit dva způsoby: 1. Řídící způsob orientovaný na zákaznické zakázky. Proces konečné montáže probíhá na základě zakázek zákazníků. K tomu přistupuje skutečnost, jak širokou volbu mají zákazníci a dále problém, s jakým předstihem své požadavky předkládají. Pokud mají zákazníci širokou volbu a své požadavky předkládají s malým předstihem, vyvolává to vysoký tlak na zásoby buď hotových výrobků nebo podsestav. Příkladem může být výroba automobilů, kdy zákazníkovi je dána volnost při výběru typu a barvy karoserie, druh a objemu motoru, rozmanité výbavy a dalších komponentů, kdy konečná sestava (automobil) je realizována na základě požadavků zákazníka. 2. Řídící způsob orientovaný prognosticky. Řízení je založeno na očekávání budoucí poptávky. Jednotlivé výrobní úseky pracují na základě plánu postaveného podle této předpovědi, nikoliv podle konkrétních zakázek. Příkladem může být výroba spotřebního zboží, kdy na základě očekávání budoucí poptávky se vyrábějí kompletní televizory, vysavače a pod. Viz Bod rozpojení objednávkou Nákup a zásobování.

18 16 Organizace a řízení výroby Výrobní faktory Souhrnné vyjádření všech prostředků podílejících se na tvorbě statků nebo tuto tvorbu ovlivňující. Práce Půda Kapitál Při tvorbě statků se výrobní faktory buď: materiál) pracovní síla) Stupeň poznání a objektivní podmínky ovlivňují: - strukturu výroby - úroveň výroby - objem výroby - kvalitu výroby Činitelé výroby - fyzicky spotřebovávají (suroviny, - užívají se dlouhodobě (stroje, Vnější ekonomické a přírodní prostředí vstup člověk suroviny, materiál energie stroje a zařízení nářadí informace Organizace a řízení Transformační proces výroba výstup výrobky služby odpad, emise informace

19 Organizace a řízení výroby 17 Shrnutí kapitoly. Výrobní oblast představuje plnění základní funkce podniku. Východiskem její činnosti je především v rámci marketingové koncepce řízení firmy trh odbytový. Úkoly jsou realizovány jako výslednice všech faktorů, které musí podnik zajistit. Rozhodující je zde vztah k nákupnímu trhu. Plnění výrobních úkolů podstatně ovlivňuje kvalita managementu výroby. V bezprostředním plnění úkolů výrobního managementu je třeba respektovat jak cíl věcný a hodnotový, tak cíl humánní. Výrobní proces je z hlediska společnosti konfrontován i s výzvami týkajícími se ochrany životního prostředí. Moderně řízený podnik dokáže ve své strategii uchopit faktor životního prostředí jako jeden z předpokladů konkurenční výhody Moderní koncepty řízení výroby rozšiřují svůj záběr i mimo klasické výrobní procesy. Uplatňují se všude tam, kde dochází k transformaci výrobních faktorů na výrobky nebo služby. Protože jsou mezi výrobní faktory zahrnovány i kapitál a informace, mohou být koncepty řízení výroby uplatňovány prakticky ve všech oblastech podnikání, ziskového i neziskového. Jde jen o to, správně vymezit a uspořádat výrobní proces a jeho základní činitele. Řízení výroby je zaměřeno na dosažení optimálního fungování výrobních systémů s ohledem na vytýčené cíle. Pojem výrobní systém přitom zahrnuje všechny činitele účastnící se procesu výroby: provozní prostory, nezbytná technická zařízení, suroviny, polotovary, energie, informace, pracovníky podílející se na výrobě, rozpracované a hotové výrobky a odpady. Řízení výroby musí sledovat cíle měřitelné určitými kritérii, zapadajícími do hierarchie podnikatelských cílů organizace. Vytyčování a kontrola naplňování těchto cílů patři mezi základní úkoly výrobního managementu. Podle úrovně řízení, k níž se cíle vztahují, lze rozlišit strategické, taktické a operativní cíle. Nejdůležitější z nich jsou strategické cíle. Strategické cíle řízení výroby by měly být vždy odvozovány z cílů vytyčených v podnikové strategii (business strategy) a tato strategie by měla předurčovat i uspořádání výroby a výrobního procesu.

20 18 Organizace a řízení výroby Otázky. 1. Jaké jsou zásady řešení úkolů organizace a řízení výroby? 2. Definujte fáze řízení výroby transformace informací. 3. Co potřebuje moderně řízená firma? 4. Vyjmenujte potřebné manažerské dovednosti. 5. Co musí řešit strategický, taktický a co operativní management výroby? 6. Pokud zákazníka neznáme, mluvíme o jaké výrobě? 7. Výrobní proces rozdělujeme na fáze. Jaké jsou a jaký je jejich obsah?

21 Organizace a řízení výroby ORGANIZACE VÝROBY V této kapitole se dozvíte: O základech organizace výroby; Struktuře výroby; Typy uspořádání pracovišť; Budete schopni: Poznat, co ovlivňuje strukturu výroby; Poznat význam informací ve výrobě; Poznat typy uspořádání pracovišť a definovat výhody a nevýhody. Klíčová slova této kapitoly: Činitelé výroby, kusová výroby, sériová výroba, hromadná výroba, struktury výroby, typy výroby. Čas potřebný k prostudování učiva kapitoly: hodiny (teorie + řešení úloh) Organizace výroby Organizace výroby je souhrn vztahů mezi činiteli výroby a činnost, která tyto vztahy vytváří a usměrňuje Úkolem organizace výroby: - je uspořádat činitele výroby v jednotný ucelený systém - vytvořit: věcné časové prostorové uspořádání výrobního procesu a strukturu Význam organizace výroby je především v tom, že změnou struktury vytváří novou kvalitu výrobních systémů dovolujících dosahovat podstatně vyšších efektů Formy organizace výroby: - ovlivněny druhem a množstvím výrobků, způsobem jejich výroby a charakterem výrobního procesu - podle toho jak plní požadavky plynulosti, nepřetržitosti a rytmičnosti rozeznáváme 3 základní formy organizace výroby: proudová výroba skupinová výroba fázová výroba

22 20 Organizace a řízení výroby Tradiční firma Struktura Ředitel 6 stupňů výkonná rada Výrobní náměstek management Vedoucí provozu management provozu Mistr management oddělení (úseku) Operátor Předák management skupiny tovární dělníci Ucelené směry v organizaci, plánování a řízení výroby Ve dvacátém století lze hovořit o 5 základních přístupech v organizaci, plánování a řízení výroby. A. procesní přístup (30. léta) POSDCORB: plánování organizování personální zajištění přikazování koordinace evidence rozpočtování B. psychologicko sociální přístupy uspokojení základních fyziologických potřeb (mzdy, platy, pracovní podmínky) potřeby existenční jistoty a bezpečnosti potřeby sociální a jejich plnění osobní uspokojení z práce potřeba seberealizace C. systémové přístupy 1948 Barnard organizace a management uspořádání myšlení, řešení problémů a jednání - ekonomické systémy - řídicí systémy D. kvantitativní přístupy léta, vědecké řízení Dantzig, Churchmann, Gass, Reuman,.

23 Organizace a řízení výroby 21 metody operační analýzy - strukturní analýza - matematické programování - teorie her - síťová analýza, grafy - sekvenční řešení úloh - SHO, teorie front - teorie obnovy - simulační a heuristické metody E. emperické pragmatické přístupy vyvážit 3 funkce - řídit podnikatelskou činnost - zvládnout systém řízení - řídit pracovní kolektivy a jejich práci Drucker definoval 5 klasických činností managementu: 1.) stanovení cílů 2.) organizace práce 3.) motivace a komunikace 4.) měření a hodnocení 5.) kvalifikační rozvoj pracovníků Členění výroby Výrobu členíme podle: 1.) míry plynulosti technologického procesu rozlišujeme: - plynulou (kontinuální) výrobu hutě, chemie nepřerušovaná, aparaturní, mizí přestávky propojení technologických a manipulačních procesů hromadnost, vysoká automatizace značné náklady při rozběhu a zastavení - přerušovanou (diskrétní) strojírenství, stavebnictví přerušovaný proces netechnologickými operacemi převažují v průb. době různorodost operací, velký počet součástek - cyklickou katalytické procesy (čpavek) 2.) charakteru technologie: - mechanická výroba - mění se tvar, jakost součástek, výrobků - nemění se vlastnosti látkové podstaty - chemická výroba změny vlastnosti látkové podstaty - biologická a biochemická výroba využívá přírodní procesy mění se látková podstata surovin a materiálů zemědělství, potravinářský průmysl 3.) typu výroby typ výroby je dán množstvím a součtem druhů vyráběných výrobků: - kusová výroba - sériová výroba - hromadná výroba

24 22 Organizace a řízení výroby Typ výroby: Ukazatel Kusová výroba Sériová výroba Hromadná výroba Množství výrobků jednoho typu za rok Malé (desítky) Velké (sta až tisíce) Značně velké (desetitisíce až miliony) Počet druhů Velký (stovky) Menší (desítky) Malý výrobků Počet typů Velký (desítky) Malý (3 až 10) Velmi malý (1 až 3) výrobků Opakování výroby výrobku téhož typu Uspořádání dílen Výrobní a dopravní zařízení Kvalifikace dělníků Průběžná doba výroby Specializace pracovišť Možnost změny výrobního programu Plánování a řízení Využití výrobního zařízení Nepravidelné, případně žádné Pravidelné (např. měsíční) Nepřetržitá výroba Technologické, výjimečně předmětné Předmětné, někdy Předmětné technologické Univerzální, unikátní Univerzální, Specializované, některé součásti jednoúčelové linky na linkách Multikvalifikovanost Dobrá Nízká, jen zaučení Dlouhá (měsíc až rok) Kratší (týdny, Krátká (dny, týdny) měsíce) Malá Částečná Úplná Snadná Obtížná Velmi obtížná Náročné Středně obtížné Snadné Nízké Dobré Vysoké Náklady na Vysoké Poměrně nízké Nízké jednici Výrobní zásoby Relativně vysoké Malé Minimální Materiálové toky Dlouhé Krátké Minimální Podrobnější rozlišení u kusové výroby: - kusová výroba stále se střídající typy výrobků málo se opakujících ročně se vyrábí cca 5 kusů stejného druhu výrobků výroba dílců i montáž je prováděna po jednotlivých kusech - kusová opakovaná výroba nízký počet stejných výrobků v málo se opakujících zakázkách ročně se vyrobí cca 30 kusů stejného druhu výrobku výroba dílců může být sloučena, ale montáž probíhá nepřerušovaně

25 Organizace a řízení výroby 23 Věcná struktura výroby Z věcného hlediska dělíme výrobu podle: - výrobního profilu skladba zařízení, technické zvláštnosti výrobních objektů - výrobního programu základní výroba, vedlejší výroba, doplňková výroba, přidružená výroba - výstupních prvků hlavní výrobní procesy, pomocné výrobní procesy, obslužné procesy - účasti člověka ve výrobním procesu pracovní procesy, automatické procesy, přírodní procesy - transformace materiálové technologické procesy, netechnologické procesy - dílčí výrobní procesy - pohyby - úkony - operace - ruční - strojně ruční - strojní - aparaturní - automatizované - dílčí výrobní proces - výrobní fáze - předhotovující - zhotovující - dohotovující Časová struktura výroby - doba průběhu výrobku výrobním procesem - průběžná doba výroby - průběžná doba přípravy výroby - nepřetržitost provozu a směnnost - výrobní procesy s nepřetržitou technologií - výrobní procesy s přetržitou technologií - s vysokou směnností - s nízkou směnností - časový rozvrh a pracovní doba pracovníka - čas práce - jednotkový, dávkový, směnový - čas čekání a ztrát - využití výrobních zařízení - extenzivní - intenzivní - způsoby časového průběhu dávek součástí a výrobků - postupný průběh - souběžný průběh - smíšený průběh

26 24 Organizace a řízení výroby Prostorová struktura výroby - skladba pracovišť - individuální rozmístění pracovišť - skupinové rozmístění - technologické uspořádání - předmětné uspořádání (každý výrobek má vlastní výrobní linku - vyšší využití strojů) - smíšená soustava - organizační uspořádání výrobních útvarů - pracoviště - dílna - provoz - divize, závod - podnik - materiálový tok organizovaný netechnologický pohyb materiálu ve výrobním procesu: Sklad materiálových zásob Pracoviště souč. rozpr. Montáž Sklad hotových výrobků Odpad rysy: - směr - intenzita (množství/čas) - délka (vzdálenost) - frekvence - rychlost pohybu Typy uspořádání pracovišť Specializace funkční Při této specializaci jsou v útvarech (odděleních, dílnách) seskupovány technologicky stejná pracoviště, např. soustružna, brusírna, lakovna, obrobna, montáž apod. Obdobně jako ve výrobě jsou takto organizována i jiná pracoviště, jako např. útvar nákupu, všeobecná účtárna, útvary skladování apod. Specializace předmětná (procesní) U předmětné (procesní) specializace se seskupuje řada navazujících operací či procesů, přizpůsobených konkrétnímu typu zakázek nebo podobných produktů. Jedná se tedy o seskupení technologicky různých pracovišť. Obdobně jako ve výrobě je možno např. v technické přípravě výroby utvořit samostatné projektové týmy, které mají průřezový charakter. V týmu je zastoupen konstruktér, technolog, obchodník, pracovník řízení jakosti, ekonom atd.) a tento tým je pověřen projektováním určitého typu výrobku v celém komplexu. Jedná se o projektový typ organizační struktury.

Funkce a úkoly útvaru nákupu

Funkce a úkoly útvaru nákupu NÁKUP Funkce a úkoly útvaru nákupu Nákupní marketingový mix Aktivity marketingového nákupního procesu Řízení zásob Nákupní logistika Strategické řízení nákupu Funkce a úkoly útvaru nákupu Základní funkcí

Více

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních

Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních Manažerská ekonomika přednáška Výroba Co rozumíme výrobou? V nejširším pojetí se výrobou rozumí každé spojení výrobních faktorů (práce, kapitálu, půdy) za účelem získání určitých výrobků (výrobků a služeb

Více

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby

Výrobní činnost podniku. Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Výrobní činnost podniku Pojetí výrobní činnosti Plánování výroby Pojetí výrobní činnosti Výrobní činností (výrobou) podniku rozumíme přeměnu výrobních faktorů (vstupů, inputů) ve statky, tj. výrobky a

Více

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ

Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Podnikové činnosti ING SYLVIE RIEDEROVÁ XRIEDERO@MENDELU.CZ Struktura přednášky Výrobní činnost podniku Základní výrobní procesy Příprava výroby Řízení výroby Nákupní a výrobní činnost podniku Nákup Prodej

Více

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování.

Struk ur přednášk. Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Struk ur přednášk Vymezení pojmu management, Úkoly řízení podniku, Strategické řízení, Taktické řízení, Plánování. Vymezení pojmu management Management jako specifická aktivita (řízení) Management jako

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

Logistika v údržbě. Logistika - definice

Logistika v údržbě. Logistika - definice Logistika v údržbě Řízení zásob náhradních dílů a toků materiálu Logistika - definice Logistika představuje integraci materiálového a informačního toku jedná se o integrující vědu (Filkenstein 1988) Logistika

Více

T E O R I E M A N A G E M E N T U

T E O R I E M A N A G E M E N T U T E O R I E M A N A G E M E N T U 9 ZS, akad.rok 2014/2015 Teorie managementu - VŽ 1 Aspekty organizační struktury Při návrhu organizační struktury se vychází z pěti hlavních aspektů : 1) Specializace

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

Plánovací systémy s využitím IT

Plánovací systémy s využitím IT Plánovací systémy s využitím IT Pyramida řídicích vztahů Koncepce ERP Vrcholové řízení strategie PROČ technicko-organizační postupy MRP I+II, Kanban, Střední úroveň řízení taktika CO A JAK Pracovní, kontrolní,

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika PODNIKOVÝ MANAGEMENT (zkouška č. 12) Cíl předmětu Získat znalosti zákonitostí úspěšného řízení organizace a přehled o současné teorii a praxi managementu. Seznámit se s moderními manažerskými metodami

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti

Přednáška č.13. Organizace firmy při zahraniční činnosti Přednáška č.13 Organizace firmy při zahraniční činnosti Organizační struktura Organizační struktura je vedením určený systém hierarchicky rozčleněných míst, útvarů, skupin (organizačních jednotek). Cílem

Více

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program)

º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém množství budeme vyrábět (výrobní program) Výroba výroba je základní hodnotvorný proces, ovšem než začneme vyrábět, potřebujeme s pomocí marketingu dobře zvážit, jak výrobek řeší tři základní otázky º CO - znamená rozhodnout, jaké výrobky v jakém

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace

Vytváření organizačních struktur. Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace Vytváření organizačních struktur Aplikací optimálního rozpětí řízení vzniká hierarchické uspořádání organizace A. Organizační struktury vycházející z dělby pravomocí 1. Liniová organizační struktura -

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_VÝVOJOVÉ ETAPY MANAGEMENTU_P2 Číslo projektu:

Více

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS

Úvodní přednáška. Význam a historie PIS Úvodní přednáška Význam a historie PIS Systémy na podporu rozhodování Manažerský informační systém Manažerské rozhodování Srovnávání, vyhodnocování, kontrola INFORMACE ROZHODOVÁNÍ organizace Rozhodovacích

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU

Metodický list č. 1 FUNKCE, ZISK A VZTAHY MEZI ZÁKLADNÍMI EKONOMICKÝMI VELIČINAMI PODNIKU Metodické listy pro kombinované studium předmětu MANAŽERSKÁ EKONOMIKA Přednášející: Ing. Jana Kotěšovcová Metodický list č. 1 Název tematického celku: ZALOŽENÍ PODNIKU, VÝNOSY, NÁKLADY, NÁKLADOVÉ FUNKCE,

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

Řízení vztahů se zákazníky

Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Řízení vztahů se zákazníky Vychází z představy, že podnik je řízen zákazníkem Používanými nástroji jsou: Call Centra Customer Relationship Management (CRM) Základní vazby v řízení

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt

19.11.2013. Projektový management. Projektový management. Další charakteristiky projektu. Projekt Projektový management Lekce: 8 Projektový management Doc. Ing. Alois Kutscherauer, CSc. Projektový management je typ managementu uplatňovaného k zabezpečení realizace jedinečných, neopakovatelných, časově

Více

Hlavní činnost podniku

Hlavní činnost podniku Hlavní činnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se výrobní činnosti 1. ročníku

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Posláním organizování je vymezit a hospodárně zajistit plánované i jiné nezbytné činnosti lidí při plnění cílů a dalších potřeb firmy nebo její části. Formou sdružování činností

Více

Manažerská ekonomika

Manažerská ekonomika MANAŽERSKÁ EKONOMIKA (zkouška č. 4) Cíl předmětu Pochopit principy ekonomického stylu myšlení a seznámit se s příklady jeho aplikace v ekonomických analýzách profesního účetního. Porozumět fungování ekonomiky

Více

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby

Výroba oděvů (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby (ODE) Ing. Katarína Zelová, Ph.D. 12. přednáška: Mezioperační doprava a organizace výroby Doprava a manipulace s materiálem zajišťuje vhodný materiálový tok mezi jednotlivými pracovními místy překonání

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Téma: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola,

Více

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI

5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI 5. kapitola PODNIKOVÉ ČINNOSTI Obsah kapitoly: Řízení podniku Výrobní činnost Nákupní činnosti Prodejní činnost Personální činnost Financování Investiční činnost Řízení Vrcholové řízení podniku řeší základní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků).

Teorie zásob. Kvantifikace zásob. V zásobách je vázáno v průměru 20 % kapitálu (u výrobních podniků) až 50 % kapitálu (u obchodních podniků). Teorie zásob Souhrn matematických metod používaných k modelování a optimalizaci procesů hromadění různých položek k zabezpečení plynulého chodu zásobovaných složek. Kvantifikace zásob V zásobách je vázáno

Více

Cíle personální práce v podniku

Cíle personální práce v podniku PERSONÁLNÍ PRÁCE Cíle personální práce v podniku Organizace personálnípráce Plánování pracovníků Získávánía výběr pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich výkonů Podnikové vzdělávání Pracovní podmínky

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice PROCES STRATEGICKÉHO ŘÍZENÍ, HIERARCHIE STRATEGIE (KOMPLEXNÍ PODNIKOVÁ STRATEGIE CORPORATE STRATEGY,, OBCHODNÍ STRATEGIE, DÍLČÍ STRATEGIE) Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Distribuce. Základy obchodních nauk

Distribuce. Základy obchodních nauk Distribuce Základy obchodních nauk Distribuční kanály Přímý distribuční kanál znamená, že existuje přímo spojení výrobce a spotřebitele bez dalších článků. Výrobce musí přesně - znát cílovou skupinu spotřebitelů,

Více

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAGEMENT PLÁNOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Osnova výkladu Podstata plánování Hlavní úkoly plánování Požadavky na obsah plánu Členění plánů Plán jako východisko dalších manažerských funkcí Závěr Otázky

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova:

ORGANIZOVÁNÍ. Osnova: ORGANIZOVÁNÍ Osnova: 1. Organizace a trh 2. Organizační struktura 3. Parametry organizační struktury 4. Faktory ovlivňující organizační strukturu 5. Příloha - příklady Management - Organizování 1 1. ORGANIZACE

Více

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser

MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ. Zpracoval Ing. Jan Weiser MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ Zpracoval Ing. Jan Weiser Obsah výkladu Rozhodovací procesy a problémy Dvě stránky rozhodování Klasifikace rozhodovacích procesů Modely rozhodování Nástroje pro podporu rozhodování

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE

ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ STAVEB ÚVOD DO PROBLEMATIKY PROJEKTŮ, KATEGORIE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých PROJEKTŮ Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební

Více

B2 Organizace jako systém

B2 Organizace jako systém Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! B Strategické řízení organizace B2 Organizace jako systém Toto téma obsahuje informace o způsobech a přístupech k řízení organizace jako

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11

Obsah. Nákup jako základní podniková funkce 3. Řízení podnikové funkce nákupu 13. Zákon krajností v souvislosti s časem 11 Obsah Kapitola 1 Nákup jako základní podniková funkce 3 1.1 Základní podnikové funkce a jejich vazby 4 1.2 Charakteristika podnikové funkce nákupu 6 1.3 Objekty a formy nákupu 8 Shrnutí 10 Otázky a náměty

Více

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky

Management. Plánování. Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Management Plánování Ing. Vlastimil Vala, CSc. Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky Vytvořeno s podporou projektu Průřezová inovace studijních programů Lesnické a dřevařské fakulty MENDELU v

Více

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1

OBSAH. Management. iii PŘEDMLUVA 1 OBSAH PŘEDMLUVA 1 KAPITOLA 1 MANAGEMENT A MANAŽEŘI 6 MANAGEMENT 7 MANAŽEŘI 9 KAPITOLA 2 VÝVOJ TEORIÍ ŘÍZENÍ 19 MECHANISTICKÝ PŘÍSTUP 20 ŠKOLA LIDSKÝCH VZTAHŮ 25 HUMANISTICKÝ PŘÍSTUP 26 MODERNÍ NÁZORY 27

Více

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ

Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU. 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ Přednáška č.9 VÝROBNÍ ČINNOST PODNIKU 18.11.2008 doc. Ing. Roman ZámeZ mečník, PhD. 1 Osnova přednášky 1. POJETÍ A ČLENĚNÍ VÝROBY 2. ŘÍZENÍ A PLÁNOV NOVÁNÍ VÝROBY 3. PRODUKČNÍ FUNKCE 4. VÝROBNÍ KAPACITA

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 62 Vytváření podmínek

Více

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz

Informační strategie. Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz Informační strategie Doc.Ing.Miloš Koch,CSc. koch@fbm.vutbr.cz 23 1 Firemní strategie Firma Poslání Vize Strategie Co chceme? Kam směřujeme? Jak toho dosáhneme? Kritické faktory úspěchu CSF 23 2 Strategie

Více

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj

XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium. Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj XD16MPS Manažerská psychologie pro kombinované studium Úvod do manažerské psychologie Předmět, význam, vývoj Mgr. Petra Halířová ZS 2009/10 Literatura Bedrnová, Nový: Psychologie a sociologie řízení, s.

Více

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ

MANAGEMENT - ORGANIZOVÁNÍ Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Jan Weiser. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozuje Národní

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_06_PLÁNOVÁNÍ II_P2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : efektivnost podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Efektivnost podniku a její základní kategorie Výrobní faktory a jejich klasifikace Kombinace

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka

Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace. Ing. Jan Pivoňka Management kontrola, operativní management, management hodnotového řetězce, kontrola výkonnosti organizace Ing. Jan Pivoňka Kontrola Monitorování činností za účelem zajištění plánu a opravení odchylek

Více

3. Očekávání a efektivnost aplikací

3. Očekávání a efektivnost aplikací VYUŽÍVANÍ INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ V ŘÍZENÍ FIREM Ota Formánek 1 1. Úvod Informační systémy (IS) jsou v současnosti naprosto nezbytné pro úspěšné řízení firem. Informačním ním systémem rozumíme ucelené softwarové

Více

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3.

3.5.2 Členění a klasifikace kontrolních procesů 3.5.3 Kritéria hodnocení používaná v kontrolní činnosti 3.5.4 Specifika strategické kontroly 3. 1. ZÁKLADY MANAGEMENTU V MAJETKOVÉ STRUKTUŘE 1.1 Vymezení pojmu a předmětu správy majetku a správy společností 1.1.1 Pojem správy majetku a správy společností 1.1.2 Předmět správy majetku a správy společností

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Logistické systémy VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ,o.p.s. Metodické listy pro prezenční a kombinované studium předmětu Logistické systémy Metodický list č.1 Název tématického celku: Logistické systémy ve vývoji výrobků a

Více

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny:

1. MANAGEMENT. Pojem management zahrnuje tedy tyto obsahové roviny: 1. MANAGEMENT - činnost bez které se neobejde žádný větší organizační celek - věda i umění zároveň - nutnost řízení také v armádě, na univerzitách v umění i jinde. Potřeba řídit se objevuje už se vznikem

Více

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb

Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Výzvy Facility managera v integrované správě budov a majetku pro přidanou hodnotu služeb Ing. Zdeněk Čežík zdenek@cezik.cz Konference IFMA CZ Přidaná hodnota Facility managementu 10. 11. 2015, Praha Výzvy

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST

ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST ENVIRONMENTÁLNÍ BEZPEČNOST INTEGROVANÁ BEZPEČNOST ORGANIZACE Ing. ALENA BUMBOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách:

Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Nedostatky ve výzkumu a vývoji. Klíčové problémy. Tyto nedostatky vznikají v následujících podmínkách: Podnik je konkurenčně schopný, když může novými výrobky a službami s vysokou hodnotou pro zákazníky dobýt vedoucí pozice v oboru a na trhu. Prof. Ing. Miloš Konečný, DrSc. Brno University of Technology

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY BLOK 2 EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ SOUVISLOSTI ŘÍZENÍ BEZPEČNOSTNÍ FIRMY ING. JAKUB PICKA Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Analýza a vytváření pracovních míst

Analýza a vytváření pracovních míst Analýza a vytváření pracovních míst Definice pracovního místa a role Pracovní místo Analýza role Roli lze tedy charakterizovat výrazy vztahujícími se k chování existují-li očekávání, pak roli představuje

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice

Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji. Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Projekt: Analýza dalšího profesního vzdělávání v Pardubickém kraji Institut rozvoje evropských regionů,o.p.s. Univerzita Pardubice Zaměření projektu Podpora rozvoje dalšího profesního vzdělávání Analýza

Více

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace

MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace MANAGEMENT Přístupy k řízení organizace doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice OPERAČNÍ VÝZKUM 11. TEORIE ZÁSOB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací

MIKROEKNOMIKA I. Základy teorie a typologie neziskových organizací MIKROEKNOMIKA I Základy teorie a typologie neziskových organizací Opodstatnění existence neziskových organizací 1) Opodstatnění svobody sdružování Brzdy svobody sdružování Charita a filantropie Kořeny

Více

Informační systémy a plánování výroby

Informační systémy a plánování výroby Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Informační systémy a plánování výroby Technická univerzita v Liberci INVESTICE DO

Více

ERP systémy ve výrobních podnicích

ERP systémy ve výrobních podnicích ERP systémy ve výrobních podnicích David Čech, konzultant Klasifikace ERP systémů Klasifikace ERP systémů Best of Breed oborová řešení Připraveno výrobcem a jeho vývojovými partnery podle požadavků daného

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami

Cíl výuky: Cílem předmětu je uvedení studentů do problematiky projektování, seznámit posluchače se zásadami PM_prezenční a kombinované bakalářské studium Česky Projektový management Anglicky Project Management Garant Ing. Zdeněk Voznička, CSc. Zakončení Zápočet Anotace: Úvod do projektového managementu, základní

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 5 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 M A R K E T I N G O V Ý I N F O R M A Č N Í S Y S T É M ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Mnoho

Více

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ

Bakalářský studijní program Stavební inženýrství MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ Bakalářský studijní program Stavební inženýrství obor MANAGEMENT A EKONOMIKA VE STAVEBNICTVÍ STRUKTUROVANÉ STUDIUM Délka studia 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKALÁŘSKÉ STUDIUM bakalářská práce státní závěrečná

Více

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

ORGANIZAČNÍ STRUKTURY ORGANIZAČNÍ STRUKTURY Organizační struktura Organizační struktura (OS) představuje vyjádření stavu organizace, tzn. uspořádání jednotlivých stupňů, členění organizace po stránce horizontální i vertikální,

Více

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1

M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1. Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 M A R K T I N G O V Ý M A N A G E M E N T 1 Akad.rok 2015/2016, ZS Marketingový management - VŽ 1 Marketingový management Klíčovým základem procesu marketingového managementu jsou do podstaty problému

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě.

Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. T.5 Manipulace s materiálem a manipulační technika 5.1. Doprava materiálu je změna jeho místa a manipulace s materiálem je změna jeho polohy v daném místě. V souladu se zaužívanou praxí však budeme pod

Více

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE

10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE MANAGEMENT PROCESŮ část 10, díl 3, kapitola 5, str. 1 10/3.5 MARKETINGOVÉ STRATEGICKÉ KONCEPCE Strategické marketingové plánování musí rozhodnout o volbě a pokrytí trhu, stanovení chování vůči tržním subjektům

Více

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku

ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku ODBYT (marketing) Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb. Obchodní plán Marketingové techniky Organizace marketingu v podniku Odbyt a marketing. Prodej zboží a služeb Odbyt = završení podnikového reprodukčního

Více

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu

Okruhy otázek a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu a literatura z odborného předmětu 1 a literatura k přijímacím zkouškám na navazující magisterské studium z odborného předmětu Aktualizace: 9. 10. 2007 Podniková ekonomika 1. Pojetí podniku a jeho právní

Více

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal

Sociální inovace. Mgr. Ivo Škrabal Sociální inovace Mgr. Ivo Škrabal Obsah Sociální ekonomika Sociální podnikání Inovace Sociální inovace Příklady Sociální ekonomika teorie o má za úkol hledat a vytvářet příležitosti pro osoby ohrožené

Více

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce

WORKFLOW. Procesní přístup. Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení. Funkčnířízení založené na dělbě práce WORKFLOW Procesní přístup Základ perspektivního úspěšného podnikového řízení Funkčnířízení založené na dělbě práce Procesní řízení princip integrace činností do ucelených procesů 1 Funkční řízení Dělba

Více

Strategický management a strategické řízení

Strategický management a strategické řízení Přednáška č. 2 Strategický management a strategické řízení vymezení principů paradigmatu strategického managementu pojetí a obsah strategického managementu, strategie a strategické analýzy vymezení strategického

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

D1 Trvalá organizace

D1 Trvalá organizace Projektový manažer 250+ Kariéra projektového manažera začíná u nás! D Útvarové a procesní řízení D1 Trvalá organizace Toto téma obsahuje informace o trvalé organizaci, jejích základních principech a prostředí.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.17 Technická příprava výroby Kapitola 1

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ

ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ ARCHITEKTURA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ PODLE ÚROVNĚ ŘÍZENÍ Podle toho, zda informační systém funguje na operativní, taktické nebo strategické řídicí úrovni, můžeme systémy rozdělit do skupin. Tuto pyramidu

Více

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku.

Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku. Žáci budou schopni vysvětlit způsoby vedení podniku. Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_01 Název materiálu: STRUKTURA A PRACOVNÍCI PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům principy vedení podniku.

Více