Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007"

Transkript

1 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, TROUBELICE; IČ: tel/ fax: , www. troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice č. 352, pošta Troubelice IČ: Místní části: Troubelice, Pískov, Lazce, Dědinka Počet obyvatel k 1. lednu 2007: Počet obyvatel k 31. prosinci 2007: ová pošta: Internetová adresa: Starosta obce: Místostarosta obce: Ondřej PLAČKO Alena HRUBÁ Zastupitelstvo obce: 11 ti členné Jmenný seznam členů zastupitelstva obce Troubelice: Ondřej Plačko starosta obce Alena Hrubá místostarosta obce Pavel Bartuněk Hana Bucherová, MUDr. Marek Dostál, DiS Irena Králová Bohuslav Nevěřil, Ing. Alois Obšil Zdeněk Pavlík, Ing. Marcela Smrčková Hana Šenková Počet veřejných zasedání zastupitelstva obce v roce 2007: 5 Výbory: finanční a kontrolní Finanční výbor: Marcela Smrčková předsedkyně výboru Zdeněk Pavlík, Ing. Ilona Picková Jana Sehnalíková Drahoslava Vohralíková Kontrolní výbor: Hana Šenková předsedkyně výboru Blanka Kunderová, Mgr. Helena Suchá Jana Smolková Bohuslav Nevěřil, Ing

2 Komise: kulturní, životního prostředí, pro občanské záležitosti a sociální věci, programu obnovy obce Komise kulturní: Viktor Hula předseda komise Iveta Vlčková Petra Šenková, Mgr. Iveta Janáčková, Mgr. Pavel Bartuněk, ml. Komise životního prostředí: Sylva Nevěřilová, Ing. předsedkyně komise Alois Obšil Miroslav Vítek Jan Šléška Petra Králová Pavel Vodseďálek, Bc. Komise pro občanské záležitosti a sociální věci: Irena Králová předsedkyně komise Dana Lollková Jaroslava Marešová Jana Kobylková, Mgr. Libuše Ravaszová Komise programu obnovy obce: Jana Šmídová předsedkyně komise Jiří Zeman, Ing. Zdeněk Brachař, Ing. Václav Hrubý Miroslav Kubáč Pracovníci obce v roce 2007: 3 x THP pracovní smlouva 1 x pracovní smlouva úklid 3 x pracovní smlouvy údržba l x pracovní smlouva provoz ČOV 7 x dohoda o pracovní činnosti knihovny, kronika, předsedové komisí Obec Troubelice se řídí těmito platnými obecně závaznými vyhláškami /bez zrušovacích obecně závazných vyhlášek/: 1/1995 o dani z nemovitosti 2/1995 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 4/1995 o odvozu domov.odpadů a jejich likvidaci 1/2000 o zimní údržbě místních komunikací 2/2001 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na k.ú. obce, vč. systému nakládání se stavebním odpadem 3/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 1/2002 změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2001 1/2003 požární řád obce Troubelice 2/2003 podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob 3/2003 o místních poplatcích 1/2005 změna a doplnění vyhlášky č. 2/2001 1/2007 zásady o vytvoření a použití účelových prostředků FRB na území obce Troubelice Obec Troubelice je členem: - Svazku obcí mikroregionu Uničovsko, Masarykovo nám. č. 1, UNIČOV - Uničovsko, o.p.s., Troubelice 352, TROUBELICE, IČ:

3 Majetek obce Troubelice je pojištěn u České pojišťovny a.s., Olomouc. Audit obce byl proveden dne 10. a 12. března 2008 pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Výsledek auditu: Při přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok 2007 podle 2 a 6 zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků, ve znění pozdějších předpisů, nebyly zjištěny chyby a nedostatky / 10 odst. 3 písm. a) zákona / ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE ZA ROK 2007 Příjmy rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Daňové příjmy: , ,02 Nedaňové příjmy , ,87 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,00 C e l k e m , ,89 Převod zůstatku roku , ,89 Výdaje rozpočtu Název Rozpočet Skutečnost Běžné výdaje , ,16 Kapitálové výdaje , ,40 C e l k e m , ,56 Splátka úvěru , ,00-3 -

4 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost ,08 99,99 Daň z příjmů fyzických osob samostatná výdělečná činnost ,62 99,84 Daň z příjmů fyzických osob - kapitálové výnosy ,37 100,02 Daň z příjmů právnických osob ,90 99,98 Daň z příjmů právnických osob - za obce ,00 100,00 Daň z přidané hodnoty ,00 99,98 Správní poplatky ,00 98,86 Poplatky za odpady ,00 99,74 Poplatky ze psů ,00 97,28 Poplatek za užívání veřejného prostranství ,00 86,80 Investiční přijaté dotace od krajů ,00 100,00 Daň z nemovitostí ,05 99,97 Splátka půjček od obyvatel ,60 85,87 Odvod z výtěžku provozování loterií ,00 65,19 Neinvestiční dotace řádné ,00 100,00 Dotace ze státního rozpočtu - VPP ,00 100,00 Dotace od obcí ,00 100,00 Dotace od regionálních orgánů ,00 100,00 Vodné od obyvatel ,50 100,37 Stočné ,30 98,13 SOUČET za stranu ,42-4 -

5 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Příjmová část rozpočtu PŘÍJEM / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,42 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Kultura ostatní záležitosti ,50 99,61 Záležitosti sdělovacích prostředků ,00 88,50 Kultura ARS BELLA ,00 99,39 Nebytové prostory - pronájem ,00 76,02 Nájem bytů ,00 99,67 Hřbitovní poplatky ,00 98,90 Ostatní služby ,00 99,99 Sběr a svoz komunál.odpadu - prodej popelnic ,00 94,00 Požární ochrana - příspěvek ,00 99,02 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů ,17 94,97 Místní samospráva ,50 95,64 Příjmy z úroků - účty ,00 97,73 Příjmy z úroků půjčky z FRB ,30 84,87 Zůstatek roku ,89 100,00 PŘÍJMY CELKEM V KČ ,78 99,47-5 -

6 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Chodníky Komunikace ,95 99,37 Dopravní obslužnost území ,00 100,00 Pitná voda ,05 99,86 Odvod a čištění odpadních vod ,28 99,78 Mateřská škola ,00 100,00 Základní škola ,00 99,99 Knihovny ,50 91,58 Rozhlas a televize ,00 30,70 Sdělovací prostředky - zpravodaj ,90 98,29 Kultura kronika ,00 81,00 ARS BELLA ,00 97,52 Ostatní záležitosti kultury - SPOZ ,60 83,45 Tělovýchovná činnost ,00 99,31 Sportovní zařízení v majetku obce ,50 95,01 Zachování a obnova kulturních památek ,00 100,00 Dotace zdravotnickým zařízením ,00 100,00 Využití volného času dětí a mládeže ,00 99,96 Bytové hospodářství ,29 92,03 Veřejné osvětlení ,83 98,53 Hřbitovy ,40 77,04 Komunální služby a územní rozvoj j.n ,90 98,21 Sběr a svoz nebezpečného odpadu ,00 96,96 Sběr a svoz odpadu ,60 99,48 Péče o vzhled obce ,40 92,25 SOUČET za stranu ,20-6 -

7 Obec Troubelice, Troubelice 352, IČ: ROZBOR HOSPODAŘENÍ K 31. PROSINCI 2007 Výdajová část rozpočtu VÝDAJ / v KČ / ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % Převod z předchozí strany ,20 Nebytové hospodářství ,60 99,57 Výstavba a údržba místních inženýrských sítí ,10 99,48 Splátka úvěru ,00 100,00 Požární ochrana ,58 94,20 Obecní zastupitelstvo ,50 99,78 Správa ,48 92,65 Výdaje finančních operací úroky, poplatky ,90 100,12 Pojištění ,00 99,44 Daň z příjmů právnických osob za obec ,00 100,00 Finanční vypořádání minulých let ,20 99,48 Ostatní - rezerva CELKEM VÝDAJ V KČ ,56 90,26 ZŮSTATKY ÚČTŮ U PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ k 31. PROSINCI 2007 ÚČET ČÍSLO Kladný zůstatek Záporný zůstatek / běžný /ČS,a.s/ ,77 0, / běžný /ČSOB - pošt.spořitelna/ ,02 0, / FRB, běžný /ČSOB - pošt. spořitelna/ ,43 0, / úvěrový /ČS,a.s/ 0, ,90 STAV CELKEM V KČ , ,90-7 -

8 Komentář k výdajové části rozpočtu Silnice Rozpočet tis. Kč, upravený rozpočet: tis. Kč. Čerpáno bylo ,95 Kč. Největší částka ,20 Kč byla čerpána na vybudování nové komunikace k 21 RD, dále na zimní údržbu místních komunikací. Záležitosti pozemních komunikací chodníky Rozpočet ,00 Kč čerpán nebyl. Provoz veřejné silniční dopravy Rozpočet ,00 Kč, čerpání ,00 Kč pro autobusovou dopravu Olomouc a Šumperk na dopravní obslužnost. Pitná voda Rozpočet 2476 tis. Kč, čerpáno bylo ,05 Kč za rozbory pitné vody, za vodu z vodního zdroje Vystříbro, za repase vodoměrů v Lazcích. Největší částka byla ,75 Kč za dokončení vodovodu k 21 RD za Štoksovým. Odvádění a čištění odpadních vod Rozpočet tis.kč byl čerpán ve výši ,28 Kč. Největší část byla za dokončení kanalizace k 21 RD ve výši 647 tis. Kč. Ostatní výdaje souvisely s provozem kanalizace a čistírny odpadních vod. Mateřská škola Rozpočet 390 tis. Kč byl čerpán částkou 390 tis. Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Základní škola Rozpočet tis. čerpáno bylo ,00 Kč jako příspěvek vlastní příspěvkové organizaci. Včetně dotace na protidrogovou politiku v ZŠ. Knihovny Rozpočet ,00 Kč čerpáno bylo ,50 Kč na odměny knihovníkům včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Okresní knihovně v Olomouci byl zaslán příspěvek na nákup nových knih, bylo uhrazeno předplatné novin a časopisů. Kultura - kronika Rozpočet byl 8 000,00 Kč, čerpání ve výši 6 480,00 Kč za odměnu kronikáře včetně odvodů zdravotního a sociálního pojištění. Zachování a obnova kulturních památek místního významu Rozpočet 5 000,00 Kč čerpáno bylo 5 000,00 Kč na opravu pomníku Bratrušovské tragedie. ARS BELLA Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,00 Kč. Výdaje souvisely především se zajištěním kulturní činnosti pořádání koncertů v obci, občerstvení, květiny, doprava na koncerty. Ostatní záležitosti v kultuře (SPOZ) Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,60 Kč na dárkové balíčky jubilantům, náklady obecního plesu, dary do tombol na dětský den, na Den učitelů, výlohy spojené se Dnem seniorů, za organizaci zlaté svatby, nákupem venkovních vlajek, propagačních předmětů, výdaje včetně peněžních darů spojené s vítáním občánků, koncem školního roku, s adventem, s neinvestičními dotacemi neziskových organizací atd

9 Ostatní tělovýchovná činnost Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou 29100,00 Kč na příspěvky pro sportovní organizace a sdružení v obci /TJ Sokol, Orel, Sidecarcross Rozehnal, stáj Kerberos/. Sportovní zařízení v majetku obce Rozpočet ,00 Kč byl čerpán částkou ,50 Kč za spotřebu vody, el. energie, revize HP, za nákup židlí domek sídliště, za nákup brankových sítí hřiště Pískov, za pojištění domku. Rozhlas a televize Rozpočet 5 000,00 Kč, čerpán částkou 1 535,00 Kč za tlakový reproduktor. Sdělovací prostředky zpravodaj Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,90 Kč za nákup papíru, toneru a servis kopírky na tisk obecního zpravodaje. Využití volného času dětí a mládeže Rozpočet 25 tis. Kč byl čerpán částkou ,00 Kč za projekt Dětská hřiště. Pomoc zdravotně postiženým Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,00 Kč jako příspěvek pro Charitu Uničov, stacionář Jasněnka, Rosku Přerov. Bytové hospodářství Rozpočet ,00 Kč čerpáno bylo ,29 Kč na spotřebu vody, plynu, el. energie, za telefony, pojištění majetku, revize HP, tlakových nádob, el. zařízení, za právní služby, opravy rozvaděče, za nákup plastového nábytku, servisní prohlídky kotlů a komínů, za nákup sítí proti hmyzu. Velká částka bylo vyúčtování služeb nájemníků vrácené přeplatky ve výši ,00 Kč. Nebytové hospodářství Rozpočet tis.kč čerpáno bylo ,60 Kč. Jedná se o Sokolovnu a o zdravotní středisko. Výdaje byly za zálohy na plyn a el. energii, vodu, za kontrolu hasicích přístrojů, za studii k opravě Sokolovny, pojištění budov, projektovou dokumentaci na opravu Sokolovny projekt pro územní řízení, za II. splátku Sokolovny pro TJ Sokol Troubelice. Veřejné osvětlení Rozpočet 553 tis. Kč, čerpání ,83 Kč za spotřebu el. energie, opravy a udržování veřejného osvětlení ve všech obcích. Hřbitovy Rozpočet ,00 Kč čerpání bylo ,40 Kč za spotřebu el. energie v Lazcích, za vývoz odpadu ze hřbitovů a za spotřebu vody na hřbitově v Troubelicích, nákup drobného materiálu na opravy. Výstavba a údržba místních inženýrských sítí Rozpočet 105 tis. Kč bylo čerpáno ,10 Kč za dokončení plynovodu k 21 RD. Komunální služby a územní rozvoj Rozpočet ,00 Kč. Čerpání bylo ve výši ,90 Kč za platy pracovníků údržby včetně odvodů, oprava a provoz multikáry, právní služby spojené s prodejem a nákupem pozemků, nájem garáže, nákup tekutin na pitný režim, pojištění multikáry, zaměření pozemků, na pohonné hmoty, za školení

10 Nebezpečný odpad Rozpočet ,00 Kč čerpáno bylo ,00 Kč za sběr a likvidaci nebezpečného odpadu. Sběr a svoz odpadů Rozpočet ,00 Kč čerpán částkou ,60 Kč za vývoz a uložení odpadů, za nákup kontejnerů na separovaný odpad. Péče o vzhled obce Rozpočet 559 tis. Kč, čerpáno bylo ,40 Kč na ostatní osobní výdaje za brigádníky, za nákup tlakového mycího stroje, za splátku leasingu na traktorek, za naftu, za materiál a náhradní díly na sekačky a na motorovou pilu, za zemní práce v Dědince protizáplavová opatření, za servisní prohlídku traktoru, za nákup nůžek na stromy, za použití vlastního nářadí, za výměnu rozbitých dveří na traktorku. Požární ochrana Rozpočet ,00 Kč, čerpáno ,58 Kč za el. energii, naftu, benzín, telefonní poplatky, školení řidičů, oprava čerpadla CAS, za refundace mezd, STK vozidel, za úrazové pojištění, revize a kontroly hasicích přístrojů, za nákup hadic, revize elektro a opravu rozvaděče na budově požární zbrojnice v Troubelicích, za opravu střechy na hasičské zbrojnici v Pískově, za nákup elektrocentrály, uniforem a pracovních oděvů. Obecní zastupitelstvo Rozpočet ,00 Kč, čerpáno bylo ,50 Kč za odměny členů obecního zastupitelstva včetně odvodů, odměny předsedům komisí, za školení, občerstvení. Místní samospráva Rozpočet tis.kč. Čerpán byl částkou ,48 Kč na platy pracovníků obce Troubelice včetně odvodů, za tiskopisy, kancelářské potřeby, za zálohy na plyn, vodu, elektřinu, za ceniny, za zákonné pojištění odpovědnosti, za rozhlasové a televizní poplatky, za stravné zaměstnanců, za telefonní poplatky, poplatky za internet, cestovné, školení, PHM Fabia, za dálniční známku, předplatné, softwarové služby, revize HP, elektro, opravu kopírky, za čistící prostředky, kytice do obřadní síně, za ostrahu objektu, služby PO a BOZP, příspěvek Mikroregionu Uničovsko, za nákup koberce, podložky pod židli, opravu podlahy, servis výtahu, občerstvení, za notebook, klávesnici, tiskárnu, za příspěvek DDM Uničov, za kalkulačku, mobilní telefon, školení řidičů, čištění koberců, za příspěvek SRPŠ, za revizi tlakových nádob, za nákup sklenic, podnosů, lžic, talířů, varné konvice na OÚ Pískov, pojištění majetku, STK Fabia, servis plynových kotlů, servis a pojištění služebního vozu Fabia, za nákup faxu a stolu pod ppočítač. Úroky, poplatky Rozpočet 317 tis.kč, čerpáno bylo ,90 Kč na úroky z úvěru a poplatky za vedení účtu a transakce. Pojištění Rozpočet ,00 Kč čerpáno ,00 Kč za pojištění budov MŠ, ZŠ a ŠJ. Daň z příjmu za obce Rozpočet byl ,00 Kč. Stejná částka byla vyčerpána byl proveden účetní přesun daň právnických osob za obec. Finanční vypořádání minulých let Rozpočet 72 tis. Kč, skutečnost čerpání ,20 Kč. Byly vráceny nevyčerpané prostředky na volby v roce Ostatní činnost rezerva Rozpočet ,00 Kč. Nebylo čerpáno

11 Přehled dotací obce v roce 2007 Vyúčtování vztahů se státním rozpočtem, rozpočty krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a k hospodaření dalších osob. Název Přijato Čerpáno Vráceno KÚOK - dotace pro ZŠ /protidrogová politika/ ,00 Kč ,00 Kč 0 Olomoucký kraj dotace na CZECH POINT ,00 Kč ,00 Kč 0 KÚOK dotace JSDH Troubelice 6 800,00 Kč 6 800,00 Kč 0 KÚOK JSDH Troubelice - elektrocentrála ,00 Kč ,00 Kč 0 Dotace od obcí ,00 Kč ,00 Kč 0 Fond rozvoje bydlení: Závazky obce Troubelice V roce 1998 byla obci poskytnuta návratná půjčka z MMR ČR /Fond rozvoje bydlení/ ve výši ,00 Kč, která je splatná v roce 2008 v té samé výši. Úvěr na Dům podporovaného bydlení v Troubelicích: Celkový úvěr činil: ,90 Kč. K byl zůstatek nesplaceného úvěru ve výši ,90 Kč. Došlé faktury: Celkový závazek k : ,03 Kč ( včetně částky ,00 Kč za Sokolovnu). Pohledávky obce Troubelice Popis pohledávky Pohledávka z r Pohledávka z r Pohledávky celkem Nájem bytu 8 977,50 Kč 5 389,00 Kč ,50Kč Poplatky za odpady 1 810,00 Kč 870,00 Kč 2 680,00 Kč Nájem nebytových prostor ,00Kč ,00 Kč Vydané faktury 0 180,00 Kč 180,00 Kč Vodné od obyvatel 242, ,00 Kč 9 384,00 Kč Hřbitovní poplatky 0 490,00 Kč 490,00 Kč Stočné od obyvatel ,00 Kč 3 270,00 Kč Celkem ,50 Kč ,00 Kč ,50 Kč Fond rozvoje bydlení: Půjčky byly poskytnuty dle OZV č. 3/98. V roce 2007 nebyla poskytnuta žádná půjčka z Fondu rozvoje bydlení. Pohledávka nesplacených půjček činí ,60 Kč Investiční akce v roce 2007 Připravenost pro výstavbu 21 RD za Štoksovým Rekonstrukce Sokolovny - studie, projekt ÚŘ Projekt dětská hřiště Sokolovna Troubelice II. splátka JSDH Troubelice nákup elektrocentrály Oprava střechy na hasičské zbrojnici v Pískově Sklolaminátové kontejnery Svářečka Alfin Tlakový mycí stroj Notebook, klávesnice,tiskárna Celkem ,60Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,60 Kč

12 Rozvaha obce k 31. prosinci 2007 AKTIVA Nehmotný majetek Pozemky Stavby Samostatné movité věci a soubory Drobný dlouhodobý drobný majetek Rozestavěný majetek Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Cenné papíry Oběžná aktiva Aktiva celkem PASIVA Vlastní zdroje krytí aktiv Cizí zdroje krytí aktiv Pasiva celkem ,10 Kč ,19 Kč ,38 Kč ,80 Kč ,53 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,32 Kč ,32 Kč ,39Kč ,93 Kč ,32 Kč Majetek obce je veden v počítačovém zpracování inventurních soupisů. Sociální fond obce Troubelice Příjmy / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Zůstatek roku , ,00 Jednotný příděl 1 % z mezd , ,00 C e l k e m , ,00 Výdaje / v Kč / Rozpočet Skutečnost k Příspěvek na stravování , ,00 Příspěvek na rekreaci a zájezdy , ,00 Odměny a dary jubilantům 2 000, ,00 Návratné bezúročné půjčky ,00 0,00 Ošatné , ,00 Příspěvek na vitamíny 4 000, ,00 C e l k e m , ,00 Příspěvky a dotace poskytnuté obcí Troubelice v roce 2007 Mikroregion Uničovsko TJ Sokol Troubelice Římskokatolická farnost Nová Hradečná Orel jednota Troubelice Stáj Kerberos Troubelice Sidecarcross Team Rozehnal Lazce Dům dětí a mládeže Uničov Rodičovské sdružení při ZŠ Troubelice Roska Přerov Jasněnka Uničov Charita Uničov Náboženská obec Církve československé husitské C e l k e m : 6 000,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 6 000,00 Kč ,00 Kč 2 000,00 Kč ,00 Kč 3 000,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč

13 Hospodaření příspěvkových organizací zřízených obcí Příspěvkové organizace: 1) Název : Mateřská škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: Troubelice 336 Identifikační číslo : Statutární zástupce: Věra POŠTULKOVÁ ředitelka Hospodaření příspěvkové organizace Mateřská škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Dotace státní prostředky ,00 Kč Dotace zřizovatel obec Troubelice ,00 Kč Ostatní úroky z běžného účtu 4 486,60 Kč Výnosy celkem ,60 Kč NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Ostatní osobní náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Pojištění Provozní náklady Jiné Náklady celkem Hlavní činnost ,10 Kč ,00 Kč 5 000,00 Kč ,00 Kč 5 432,00 Kč ,90 Kč ,50 Kč ,50 Kč Mateřská škola Troubelice: výsledek hospodaření: ,10Kč. Částka bude převedena do rezervního fondu příspěvkové organizace na rok AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oběžná aktiva celkem Z toho pohledávky Z toho finanční majetek Aktiva celkem Rozvaha Částka ,00 Kč ,04 Kč minus ,00 Kč minus ,04 Kč ,31 Kč ,11 Kč ,20 Kč ,31 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka ,10 Kč ,21 Kč ,31 Kč

14 2) Název : Základní škola Troubelice, příspěvková organizace Sídlo: Troubelice 313 Identifikační číslo : Statutární zástupce: Mgr. Vladimír HULA ředitel; Miroslav Ševčík ředitel /od 07/2007/ Hospodaření příspěvkové organizace Základní škola Troubelice VÝNOSY Výnosy Hlavní činnost Hospodářská činnost Dotace státní prostředky ,00 Kč Dotace státní projekty ,00 Kč Dotace zřizovatel obec Troubelice ,00 Kč Tržby stravné ,00 Kč Zúčtování fondů Jiné výnosy Úroky z bank Tržby z hospodářské činnosti Výnosy celkem NÁKLADY Náklady Materiálové náklady Mzdové náklady Odvody sociálního a zdravotního pojištění Odpisy hmotného majetku Provozní náklady Jiné Fond kulturních a sociálních potřeb Služby Náklady celkem ,10 Kč 2 685,50 Kč 1 092,64 Kč Hlavní činnost ,00 Kč ,24 Kč ,05 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,54 Kč ,36 Kč ,00 Kč ,90 Kč ,75Kč Základní škola Troubelice: výsledek hospodaření: minus ,51 Kč. Částka bude dokryta z rozpočtu příspěvkové organizace roku AKTIVA Aktiva Samostatné movité věci a soubory movitých věcí DDHM DDNM Oprávky k samostatným movitým věcem Oprávky DDHM Oprávky DDNM Oběžná aktiva celkem Aktiva celkem Rozvaha Částka ,60 Kč ,22 Kč ,20 Kč minus ,60 Kč minus ,22 Kč minus ,20 Kč ,65 Kč ,65 Kč PASIVA Pasiva Vlastní zdroje krytí stálých a oběžných aktiv Cizí zdroje stálých a oběžných aktiv Pasiva celkem Částka 7 206,20 Kč ,45 Kč ,65 Kč Hospodaření příspěvkových organizací schváleno na 8. zasedání zastupitelstva obce Troubelice usnesením č. 240/8 a 241/8 dne 11. února Roční účetní závěrky zřízených příspěvkových organizací včetně všech zákonem předepsaných výkazů jsou založeny u ředitelů příspěvkových organizací. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele příspěvkových organizací

15 Organizační složky obce Troubelice Jednotka sboru dobrovolných hasičů Troubelice; Kulturní centrum ARS BELLA; Místní knihovna v Troubelicích, Lazcích a Pískově. Zákonem předepsané kontroly a zprávy z těchto kontrol jsou uloženy u zřizovatele těchto organizací. V Troubelicích 16. dubna 2008 Ondřej PLAČKO, v.r. starosta Vypracoval: Jarmila BARTUŇKOVÁ Zveřejněno na úřední desce dne: Sejmuto z úřední desky: Schvalovací doložka: ZO Troubelice schvaluje dne 19. května 2008 na svém 10. zasedání v bodě 283/10 usnesení v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s 43 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích /obecní zřízení/, ve znění pozdějších předpisů, závěrečný účet obce Troubelice za rok 2007 se souhlasem s celoročním hospodařením, a to bez výhrad, včetně zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření obce Troubelice za rok

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008

Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Obec TROUBELICE 783 83 Troubelice 352 tel./fax: +420 585 032 108 e mail: troubelice@troubelice.cz www.troubelice.cz Závěrečný účet obce Troubelice za rok 2008 Údaje o obci: Obec Troubelice Adresa: Troubelice

Více

Závěrečný účet obce za rok 2005

Závěrečný účet obce za rok 2005 O B E C T R O U B E L I C E Troubelice 352, 783 83 TROUBELICE; IČ: 00299570 tel/ fax: 585 032 108, e-mail: troubelice@troubelice.cz, www. troubelice.cz Závěrečný účet obce za rok 2005 Údaje o obci: Obec

Více

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012

ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Obec PASEKA 783 87 Paseka č. 17 tel./fax:+420 585 037 270/272 e-mail: paseka@unicovsko.cz www.obecpaseka.cz r v v" v ZAVERECNY UCET OBCE PASEKA ZA ROK 2012 Údaje o obci: Obec Paseka Adresa: Paseka čp.

Více

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007

OBEC MALETÍN IČO: 00302988. Závěrečný účet obce za rok 2007 OBEC MALETÍN IČO: 00302988 Závěrečný účet obce za rok 2007 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1 OBEC MALETÍN, IČO: 00302988 Maletín, březen 2008 Závěrečný

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK 2015 ROZPOČET MĚSTA RYCHVALD NA ROK Obsah strana číslo usnesení 1 důvodová zpráva 2,3 tabulky příjmů tabulky výdajů I.,II. III.,IV. PŘÍLOHY č.1 - č.20 činnost místní správy, zpravodaj 1,2 místní zastupitelské

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2011 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2011 % plnění k upravenému k rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 8 113 250,00

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu

Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011. Údaje o organizaci. Kontaktní údaje. Obsah závěrečného účtu Návrh závěrečného účtu městyse Prosiměřice za rok 2011 (údaje jsou uvedeny v Kč) Obec Prosiměřice byla podle 3 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) a v souladu s 29 odst. 3) zákona

Více

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012

Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Podrobný komentář k závěrečnému účtu města Petřvaldu za rok 2012 Rozpočet města Petřvaldu na rok 2012 byl zpracován v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 OBEC DOLANY Dolany 125, Klatovy 339 01 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLANY ZA ROK 2010 Schválený rozpočet Upravený rozpočet Plnění k 31.12.2010 % plnění k upraven ému k rozpočt u Třída 1 - Daňové příjmy 7 561 000,00

Více

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014

Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Čerpání rozpočtu k 31.12.2014 Daňové příjmy Rozpočet Čerpání Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 570 000,00 626 969,51 Daň z příjmu FO ze sam. výdělečné činnosti 10 000,00 204 234,23 Daň z příjmu FO zvláštní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6.

Závěrečný účet. za rok 2012. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292. V Kravařích: 4. června 2013 6.6. MĚSTO KRAVAŘE Náměstí 43, 747 21 Kravaře IČ: 00300292, DIČ: CZ00300292 Závěrečný účet za rok 2012 Starosta: Místostarosta: Místostarosta: Ing. Andreas Hahn Ing. Petr Muczka Alois Hadamczik V Kravařích:

Více

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014.

Závěrečný účet obce. Obec Bohuňovice ZA ROK 2013. Ing. Jiří Petřek, starosta. Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Obec Bohuňovice Závěrečný účet obce ZA ROK 2013 Zpracovali: Pavla Nečasová, účetní Ing. Jiří Petřek, starosta Závěrečný účet obce projednán v radě obce dne 29. 4. 2014. Zveřejněno na úřední desce dne:

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Račice - Pístovice za rok 2013 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu FIN 2 12M Komentář: Příjmy Daňové příjmy /tř.1/ - schválený rozpočet roku 2013 činil 10,429.900,- Kč a během roku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 M Ě S T O Š t í t y IČO : 00303453 DIČ : CZ00303453 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o organizaci identifikační

Více

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012

Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2012 O b s a h materiálu: Bude projednán dne 4. 6. 2013 na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Ústí nad Labem- Neštěmice.

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2007. Rozpočet na rok 2007 ve výši 61.054 tis. Kč je sestaven jako deficitní, částečně je kryt vlastními zdroji z fondu rezerv a rozvoje ve výši 18.276 tis. Kč, které budou použity

Více

Obec Seninka, IČ 00635821

Obec Seninka, IČ 00635821 Obec Seninka, IČ 00635821 Závěrečný účet obce Seninka za rok 2008 Zpracovaný na základě zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění. Údaje o obci: Právní forma: obec

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK 2014 Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ZAŠOVÁ ZA ROK Obec Zašová, Zašová 36, 756 51 Zašová, IČ: 00304476 www.zasova.cz Rozpočet obce Zašová na rok byl schválen Zastupitelstvem obce Zašová 3. 12. 2013. Celkový objem příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Licence: D204 XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Obec Hukvaldy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Údaje o organizaci identifikační číslo 00297194 název Obec Hukvaldy ulice, č.p. Hukvaldy 3 obec Hukvaldy

Více

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012

ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: ROZPIS ROZPOČTU OBCE JEZEŘANY-MARŠOVICE PRO ROK 2012 par. pol. Název částka 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1.050.000,- 1112 Daň z příjmů FO ze závislé

Více

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012

Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Návrh závěrečného účtu městyse za r. 2012 Hospodaření městyse Pozořice probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem a provedenými rozpočtovými opatřeními. Rozpočet na r. 2012 schválilo zastupitelstvo městyse

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více