Proces přípravy prodeje vybrané společnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Proces přípravy prodeje vybrané společnosti"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Proces přípravy prodeje vybrané společnosti Diplomová práce Autor: Bc. Jakub Hanák studijní obor Finance Vedoucí práce: Doc. Ing. Josef F. Palán, CSc. Praha Duben 2012

2 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a v seznamu uvedl veškerou použitou literaturu. Svým podpisem stvrzuji, že odevzdaná elektronická podoba práce je identická s její tištěnou verzí, a jsem seznámen se skutečností, že se práce bude archivovat v knihovně BIVŠ a dále bude zpřístupněna třetím osobám prostřednictvím interní databáze elektronických vysokoškolských prací. V Praze, Bc. Jakub Hanák

3 S úctou děkuji vedoucímu diplomové práce, panu Doc. Ing. Josefu F. Palánovi, CSc. za odborné vedení, cenné rady a profesionální přístup během období příprav a psaní této diplomové práce. Děkuji rovněž akcionářům společností, jež byly objekty aplikační části práce, za poskytnutí cenných informací, postřehů a vlastních zkušeností. Bez možnosti spolupráce s těmito autoritami by tato práce nemohla vzniknout.

4 ABSTRAKT Diplomová práce představuje teoretický rámec fúzí a akvizic z pohledu ekonomického a legislativního. Zabývá se těmito transakcemi z pohledu strategického rozhodnutí akcionářů, či společníků společností zejména ve smyslu zabezpečení dalšího růstu a expanze společnosti při současné redukci jejich majetkové účasti a vlivu. Autor se soustřeďuje na proces přípravy prodeje společnosti, který lze již z dílčích výsledků práce identifikovat, jakožto jeden z klíčových předpokladů úspěšně realizovaného prodeje. Aplikační část práce se věnuje konkrétnímu objektu akvizice, respektive primárně nabízenému objektu potenciální akviziční transakce a to zejména z pohledu komparace dvou schémat procesu z metodické části doporučenému a v aplikační části reálně uskutečněnému. Klíčová slova Fúze, akvizice, rozhodování, strategie, integrace, firemní kultura, metodika akvizice ABSTRACT This diploma thesis presents a theoretical frame of mergers and acquisitions from economical and legislative points of interest. It deals with the above mentioned transactions in the name of strategic decisions carried out by shareholders as well as company partners mainly in order to protect company s further rise and expansion during current reduction of their property participation and influence. The author concentrates on the process of preparations for company s sale, which can be identified as one of the key prerequisites of successfully realized sale even according to partial results of the thesis. The application part works on a particular object of acquisition, or rather a primarily offered object of potential acquisition transaction mainly from the point of comparison of two process schemes recommended in the methodical part and consequently practically realized in the application part of the thesis. Key words Merger, acquisition, process, management, strategy, integration, corporate culture, human resources

5 OBSAH: ÚVOD CÍL FÚZE A AKVIZICE ÚVOD DO PROBLEMATIKY M&A HISTORIE M&A Období přelomu 19. a 20. století Období dvacátých let 20. století Období přelomu padesátých a průběh šedesátých let 20. století Období osmdesátých let 20. století Období počátku 21. století ZÁKLADNÍ POJMY M&A Fúze Akvizice DRUHY M&A Horizontální Vertikální Konglomerátní Koncentrické MOTIVY PROVÁDĚNÍ M&A Růst společnosti a tržního postavení Synergický motiv Daňový motiv Nákup s diskontem Diverzifikace Osobní motivy manažerů Motiv likvidační hodnoty PRÁVNÍ ÚPRAVA M&A Legislativní rámec Právní úprava akvizic Společnost s ručením omezeným Akciová společnost Problematika konkurenčních doložek Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) RIZIKA M&A Kulturní integrace Achillova pata M&A METODIKA ZPRACOVÁNÍ NÁVRH METODIKY PROCESU PRODEJE SPOLEČNOSTI M&A ROLE PORADCE PŘI PROVÁDĚNÍ M&A TRANSAKCÍ ZÁKLADNÍ FÁZE PROCESU PRODEJE PŘI M&A Etapa I. Formulace strategie, hledání partnera

6 Strategie Ocenění společnosti Hledání partnera Etapa II. Due diligence Právní due diligence Daňová due diligence Finanční due diligence Etapa III Vyjednávání Vyjednávání a formulace strategie PMI Finalizace SPA Dohoda realizace kontraktu Post merger integration - PMI Integrace lidských zdrojů PŘÍPADOVÁ STUDIE M&A VYBRANÝCH SPOLEČNOSTÍ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTÍ PROCES AKVIZICE Formulace strategie, hledání partnera Due diligence Vyjednávání SPA - Realizace kontraktu INTEGRACE PŘEHLED DOSAVADNÍHO PROCESU M&A SPOLEČNOSTÍ A B ZHODNOCENÍ DOSAVADNÍHO PROCESU M&A AKCIONÁŘEM ZHODNOCENÍ VÝSLEDKŮ ZÁVĚR...80 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY...82 SEZNAM GRAFŮ, TABULEK, SCHÉMAT

7 ÚVOD Svět nepatřil nikomu, kdo nebyl hráč. To jsou slova písně známého českého textaře Michala Horáčka. Možná právě tento úryvek známé písně Srdce Jako Kníže Rohan si pan Horáček pobrukoval v úterý , když se svými společníky prodával svou sázkovou kancelář Fortuna finančníkům z česko-slovenské skupiny Penta. "V jsem spatřil největší stůl svého života. Patnáct minut na něj nosili dokumenty, dokud nebyl celý pokrytý dvaceticentimetrovou vrstvou papírů. Pak jsme jedenaosmdesát minut podepisovali. V jsme se svými společníky nechali otevřít dvanáct lahví sektu Dom Perignon, aby bylo znát, že jsme nebyli žádní troškaři. A tak skončil můj podnikatelský život," líčí Michal Horáček závěrečnou scénu prodeje Fortuny. 1 Takto vypadal závěr, zdáním formální, ve skutečnosti však klíčové fáze procesu prodeje jedné z nejznámějších tuzemských společností, bez které by se její prodej nemohl uskutečnit. Operace tohoto typu spadají do odvětví trhu s podniky, který svým významem tvoří podstatnou část moderních tržních ekonomik, v poslední době s nejdynamičtějším progresem v ekonomikách rozvíjejících. V rámci diskuze nad rozsahem práce bylo vedoucím práce doporučeno zahrnout problematiku prodeje společnosti do širšího rámce fúze a akvizice. K tomuto rozhodnutí přispěla zejména skutečnost, že proces reálné M&A zpracované v aplikační části, se během zpracování této práce dostal do fáze přesahující akvizici. V odborných kruzích se trh s podniky označuje jako trh fúzí a akvizic. Ty se v zahraničních textech objevují pod zkratkou M&A, jakožto odvozeniny slov merger a acquisition. Pod těmito slovy si obecně můžeme představit veškeré aktivity, vedoucí k získání či ovládnutí obchodních společností. Na základě doporučení vedoucího práce bude pojem M&A v dalším textu téměř výhradně nahrazovat spojení fúze a akvizice. Odpověď na otázku, jaké příčiny stojí za rozvojem, v určitých obdobích, či sektorech spíše rozmachem těchto forem integrace obchodních společností, hledejme v důsledcích liberalizace světové ekonomiky a s ní úzce související globalizací, přesahující pouhou ekonomickou sféru do dalších oblastí politické, sociální a v neposlední řadě demografické. 1 PRAŽÁK. M., VERECKÝ. L., Michal Horáček prodal Fortunu, Trh zábavy, [online], , [cit ], Dostupný z WWW: <http://www.trhzabavy.cz/_0501/ php>. 7

8 Jsou to technické a technologické změny, které nabyly značného významu zejména s vývojem nových informačních a komunikačních technologií, internetu. Požadavky firem na uspokojování globálních zákazníků, úspěšné soutěžení v mimo-sektorové konkurenci, absorbování, přizpůsobování se k trendům, či jejich samotné tvorbě, kladou na společnosti takové nároky a jejichž úspěšné a efektivní naplnění mnohdy vede pouze cestou úspěšné akvizice a zpravidla i fúze. Stejné strategické rozhodnutí řeší řada podniků v důsledku současné ekonomické situace, kdy se světová ekonomika zvedla z prvního sedla ekonomické recese způsobené finanční krizí a tato je pro řadu z nich příležitostí k racionálnímu rozhodnutí prodat část společnosti nebo naopak hledat nové akviziční cíle. Nemusejí to však být pouze natolik sofistikované příčiny k uskutečňování M&A. U menších společností to bývá únava z každodenního operativního řízení, často spojená s krátkodobě slabší ekonomickou výkonností firmy, či problémy s cash-flow společnosti. U větších je nejčastějším důvodem prodeje realizace zisku, tedy výnos investice, očekávaný investorem při její akvizici, následné stabilizaci, restrukturalizaci a konečným zhodnocením firmy. Neméně podstatným důvodem k odprodeji může být vlastnictví nezajímavé, či neúspěšné součásti investiční portfolia. V úvodu zmíněná vzpomínka jednoho z veleúspěšných českých businessmanů zaznamenává v celém procesu prodeje společnosti poměrně specifickou situaci, která v daný moment neklade žádné zásadní požadavky na strategické uvažování, odbornost, pečlivost, či racionalitu. Takový moment je spíše emocionálním zážitkem přítomných účastníků, nicméně všechny zmíněné požadavky odbornosti, pečlivosti, racionálního přístupu, jsou nezbytnými pro alespoň procesně hladce proběhnuvší transakci. Tím jednaosmdesátiminutovým podepisovacím maratonem totiž transakce jistě nemůže začít ani skončit. Jedná se totiž většinou o minimálně několikaměsíční proces zainteresovaných stran, kladoucí míru požadavků na tyto zpravidla s přímou úměrou k předpokládané výši hodnoty transakce. Podcenění přípravy na toto strategické období spolu s podceněním samotného průběhu může mít za následek neúspěch projektu. Ten se může projevit například nedosažením potenciálu transakční ceny z pohledu prodávajícího, odstoupením potenciálního kupujícího od záměru, nemožnosti dosáhnout předpokládaných cílů kupujícího, ve zcela extrémním případě to může být pro zúčastněné strany dodatečné zjištění, či rozhodnutí o neplatnosti proběhnuvší transakce. Pro představu o důležitosti správně zvládnutého procesu přípravy M&A, samotné realizace a faktorů zvyšujících realizovanou cenu transakce M&A, uveďme některé z výsledků analýzy 8

9 sta největších prodejů soukromých společností v západní Evropě, kterou zpracovala poradenská společnost Ernst & Young: - Zvýšená pozornost při přípravě prodeje firmy se podle odborníků vyplatí, její cena pak může vzrůst až o 24 procent % odborníků na oblast soukromého kapitálu považuje za klíčovou včasnou přípravu, vymezení hlavních okruhů rizik a včasné plánování variant prodeje. Při prodeji kupující v prvé řadě sleduje stabilitu klíčových ukazatelů výkonnosti podniku v průběhu jednotlivých let, řízení pracovního kapitálu a cash-flow. Identifikace snadných úspor a implementace střednědobých projektů na efektivnější řízení pracovního kapitálu přináší zpravidla úspory přesahující 5 % tržeb % klade důraz na silný management společnosti a odborné vedení celého prodejního procesu % odborníků považuje za nutnost dobře sestavený plán založený na robustním modelu, tzn. prognóza finančních výsledků podložená detailními provozními plány, neboť management často nemusí znát veškeré potřebné podrobnosti. - Pro 13 % odborníků jsou důležité plány snižování výdajů a závěry provozní předinvestiční prověrky, které slouží jako podklad zájemcům o koupi společnosti i úvěrujícím bankám. 2 Nejen z těchto výsledků analýzy Ernst & Young, jakožto předního světového hráče v oblasti provádění transakčního poradenství, je zřejmý význam s řádnou péčí provedené přípravy a realizace akvizičního procesu na úspěšnost celé transakce, a to nejen z pohledu transakčního, ale i post-transakčního. 2 ERNST & YOUNG, Jak neprodat podnik pod cenou, CFOworld, [online], , [cit ], Dostupný z WWW: <http://cfoworld.cz/financni-sluzby/jak-neprodat-podnik-pod-cenou-238>. 9

10 1. CÍL Hlavní cíl diplomové práce byl stanoven: - Identifikovat klíčové fáze, činnosti a faktory procesu prodeje společnosti v rámci M&A transakce a navrhnout doporučující schéma M&A. Pro naplnění hlavního cíle autor provedl rozklad na dílčí cíle: - Vymezit problematiku M&A z hlediska věcné podstaty, přiblížit hlavní etapy historického vývoje spolu s pohledem na současný stav. - Uvést oblasti práva, jakožto neoddělitelnou součást M&A transakcí. - Definovat metodiku akvizičního procesu. - Popsat příklad reálného procesu přípravy společnosti na prodej ve srovnání s požadavky vymezenými v teoretické části práce metodikou akvizice. - Na základě úspěšnosti reálného procesu konstatovat, zda je možné v metodické části doporučený proces M&A transakce považovat za metodicky vhodný. 10

11 2. FÚZE A AKVIZICE V této kapitole je dán akcent na vymezení teoretického rámec M&A, jakožto základny pro následnou možnost, věnovat se problematice M&A z praktického hlediska. Úvodem je čtenáři opět v krátkosti nastíněna problematika M&A, jsou vymezeny její základní pojmy. Přes pohled na hlavní historické fáze je seznámen s aktuálním stavem M&A, lépe snad řečeno aktuálním trendem M&A, jelikož zachytit tento obor jako stavovou veličinu, domnívám se, neodpovídá jeho podstatě. Samostatná část kapitoly je věnována legislativnímu rámci, jakožto neoddělitelné součásti procesů M&A Úvod do problematiky M&A V předchozím odstavci jsem upřednostnil výraz trend před stavem M&A ne náhodou. Vnímám totiž odvětví M&A jako jednotlivé procesy fúzí a akvizic jasně neohraničené. Ano, časovým údajem je můžeme relativně jasně vymezit. To se týká zejména jednotlivých mezníků M&A. Položme si ale otázku, co je hlavním cílem M&A? Jsem přesvědčen, že odpověď je ukryta v jediném slovu hodnota. Tu nese v daném případě podnik v tom nejširším slova smyslu. Rozšiřme pojem hodnota o podstatu principu going concerne. Nekonečné trvání podniku však neznamená hodnotu jako konstantu. Ta se neustále mění. V optimálním případě je vyjádřena kombinací aktuálního stavu hodnoty podniku a současně do ní vstupuje jeho potenciál. Tyto obě jasně nejsou konstantami. Jsou to proměnné, které jsou v neustálém pohybu v důsledku přímých aktivit vnitřního prostředí podniku a vnějšího světa, ve kterém se nachází, a se kterým je konfrontován. Potřeba reagovat na změny podnikatelského, nebo tržního prostředí, či je vlastní silou daného podniku utvářet, předurčuje loajální management, či samotné vlastníky k nepřetržitým aktivitám, vyhodnocujícím možnosti a příležitosti růstu hodnoty podniku a k zachování principu going concerne. Potenciál M&A transakcí jistě mezi tyto aktivity patří. Za předpokladu principu going concerne jsou to aktivity přesahující časovou působnost daného managementu, akcionářů, stavu odvětví, trhu. Jsou to aktivity trendové. Společnosti jsou zcela autonomními subjekty z pohledu právního, jakožto jednotlivé, jasně vymezené subjekty. Z pohledu jejich existence však jejich autonomnost klesá v důsledku každodenního střetávání se s ekonomickou realitou, zejména s potřebou odolávat, či využívat 11

12 následků globalizace a pružně reagovat na neustálý technologický vývoj. V důsledku většího tlaku na rychlost přizpůsobování se okolí, existence dlouhodobého převisu nabídky nad poptávkou, rostoucí mimo-sektorové konkurence, potřeby neustálého zvyšování efektivity, jsou fúze a akvizice jednou z možných cest, jak v přímém střetávání se s těmito výzvami úspěšně obstát Historie M&A Hlavním polem, na kterém se během 20. století uskutečňovalo v počtu i objemu nejvíce transakcí, byl kontinent severní Ameriky. Tím světovým hráčem byly přirozeně Spojené Státy Americké, jakožto lídr světové ekonomiky. Přelom tisíciletí je již poznamenán výrazným nárůstem M&A na evropském kontinentu. 3 Při pátrání v minulosti fúzí a akvizic objevíme první opravdové transakce na konci 19. století. Od té doby sledujeme jejich nepřetržitý vývoj, který můžeme rozdělit do následných pět základních etap Období přelomu 19. a 20. století Toto období je ovlivněno pokračující průmyslovou revolucí. Oborem, charakterizujícím nejvíce typickým pro tehdejší M&A, bylo odvětví těžkého průmyslu. Typickým druhem transakcí jsou horizontální fúze, tzn. uskutečňované v totožných oborech. Jejich výsledkem byl vznik extrémně silných průmyslových trustů. Pro toto období byly typickým akcelerátorem M&A technologický rozvoj, především telegrafní a železniční sítě, rostoucí těžební průmysl (ropa, zemní plyn, uhlí, měď) a zejména díky organizovaným akciovým trhům i rozvoj kapitálových trhů. V důsledku těchto změn vznikly korporace jako Standard Oil Company, General Electric, či US Steel. Na počátku 1. vlny M&A existovalo velké množství malých společností, ze kterých přežily především ty, které se spojovaly právě do velkých trustů. Situace zašla tak daleko, že fúze a akvizice, vedoucí k získání monopolního 3 ONDREJOVÁ. D., Přeshraniční fúze a tvz. národní šampióni, Právnické fórum, [online], , [cit ], Dostupný z WWW: <http://www.pravnickeforum.cz/dokument/nahled-dokumentu/doc-d6497v8703p1-preshranicni-fuze-atzv-narodni-sampioni/?query=pr%c3%a1ce d%c3%adlo>. 12

13 postavení na trhu, byly Nejvyšším soudem Spojených státu amerických zakázány. K tomuto mezníku se také váže konec první významné etapy M&A Období dvacátých let 20. století Vzhledem k právnímu omezení horizontálních fúzí jsou pro toto období typické fúze vertikálního typu, tzn. fúze s odběratelem, či fúze s dodavatelem. Tyto vedly postupně k vytváření konglomerátů. Sektorem v této době nejvíce zasaženým fúzemi, byl obor síťových odvětví, především železnic Období přelomu padesátých a průběh šedesátých let 20. století Hnacím motorem byly koncentrace masové výroby v průmyslu spotřebním a potřeba diverzifikace podnikových rizik a produkce. Svou pozici díky prováděné koncentraci výrazně posiluje General Electric. Výsledkem jsou opět výrazné změny tržního prostředí, vyznačující se novými monopoly a posílením stávajících. Reakcí na toto jsou ve Spojených státech amerických a v rámci evropského kontinentu v Německu zpřísňovány regulační mechanismy, sloužící pro přísnější kontrolu fúzí Období osmdesátých let 20. století Významným aspektem, ovlivňujícím M&A, je pokračující evropská integrace a motivace společností k vytvoření si co nejlepších podmínek pro další existenci na již společném evropském trhu. Je zřejmé, že se období týká zejména M&A v oblasti demokratické části Evropy. Charakteristickou změnou v tomto období je odklon od vytváření konglomerátů směrem ke specifické specializaci firem, k tvz. relate business. Příčinou a tlakem na M&A byl motiv snahy o využití synergií, typických v rámci technologicky blízkých oborů. Opět v průběhu období dochází k zásahu exekutivy, když je v roce 1989 schválena v rámci Evropské unie direktiva o kontrole fúzí. Tato doba není charakteristická pouze regionem 4 MORÁVEK. D., Fúze už není pouze tuzemskou výsadou, Podnikatel.cz, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.podnikatel.cz/clanky/fuze-uz-neni-pouze-tuzemnskou-vysadou/>. 13

14 Evropy. Tak například v USA dostalo během 80. let nabídku na převzetí více než 50 procent hlavních amerických společností. Objevují se ve větším rozsahu i tzv. nepřátelská převzetí, spekulativní převzetí. Změnou, kterou je třeba zmínit je i způsob financování M&A, pro které je více využíváno dluhových instrumentů. Lze sledovat první zásadní příznaky zřejmých mezinárodních a mezikontinentálních vazeb, typických pro dnes běžný pojem globalizace. M&A se stávají dynamickým oborem i v oblasti samotné teorie M&A, kdy vznikají nové přístupy a techniky aplikovatelné na případy převzetí společností. Cyklický charakter M&A a současně tendenci odvětvové koncentrace naznačuje graf č. 1, uvedený níže. Graf č. 1: Aktivita fúzí a akvizic 2. poloviny 20. století Zdroj: MEJSTŘÍK, TEPLÝ, Období 60., 80. a 90. let, jako klíčové z pohledu vývoje M&A, jsou z grafu č.1 jasně patrné. Co se odvětvové koncentrace týče, tuto demonstruje tabulka č. 1: Tabulka č. 1: M&A transakce dle odvětví 70. léta 80. léta 90. léta těžba kovových rud ropa a zemní plyn těžba kovových rud reality textilní průmysl telekomunikace a média ropa a zemní plyn potravinářství bankovnictví výroba přístrojů různá výroba hoteliérství strojírenství úvěrové a nebankovní instituce reality 14

15 Zdroj: Zdroj: Období počátku 21. století Graf č.2, který zaznamenává celkový objem realizovaných M&A transakcí dokazuje, k jakému skokovému nárůstu na přelomu tisíciletí dochází. Hybateli tohoto období jsou globalizace a deregulace. Dochází k výraznému technologickému rozvoji, snaze společností získat dominantní postavení. Pokud je tohoto postavení dosaženo pouze na domácím trhu, je zpravidla jasnou předzvěstí mezinárodní M&A a expanze na nové trhy. Vedoucími obory co do počtu a objemu M&A, jsou telekomunikace, automobilový průmysl, farmacie, informační technologie a finanční služby. Graf č. 2: Vývoj světového objemu uskutečněných M&A (biliony USD) Zdroj: Je patrné, k jak výraznému propadu objemu M&A po roce 2001 dochází. K největším propadům dochází ve Spojených státech amerických. Ve struktuře dochází k výraznému propadu tzv. megatransakcích, tzn. s objemem přesahujícím 10 mld. dolarů, typických zejména v oboru telekomunikací. Dvě poslední hospodářské recese tuto korelaci jasně demonstrovaly. V roce 2000, v důsledku technologické bubliny, si investoři uvědomili nereálnost astronomických hodnot 15

16 technologických firem a bublina splaskla. Akcie obchodované na burze Nasdaq letěly střemhlav dolů až do října 2002, kdy index technologické burzy narazil na své dno o hodnotě 1114 bodů. Za dva a půl roku se tak akcie převážně internetových firem propadly o téměř 80 procent. Novináři John Authers a Michael Mackenzie popisují; Ještě na začátku roku 2000 byly internetové společnosti tak bohaté, že si sedmnáct z nich dovolilo zaplatit dva miliony dolarů za půlminutovou reklamu během finále Super Bowlu. Iracionální záliba investorů v těchto firmách tehdy vrcholila a peníze do čehokoli spojeného s internetem jen tekly. 5 V roce 2008 to byla naplno propuknuvší hypoteční krize, která se začala ve Spojených státech už v roce 2005 a prostřednictvím obchodu s balíčky, tzv. sub-prime hypotékami, se plíživě pomocí globálních finančních trhů rozšířila do celého světa. Sekundárním, zato vážnějším důsledkem byla hospodářská krize, s jejíž důsledky svět zápolí dodnes. I tato se zjevně odrazila v počtu i objemu M&A transakcí. Graf č. 3: Struktura M&A transakcí dle odvětví Zdroj: 5 AUTHERS. J., MACKENZIE. M., Před 10 lety praskla technologická bublina, HN.IHNED.cz, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://hn.ihned.cz/c pred-10-lety-praskla-technologicka-bublina>. 16

17 2.3. Základní pojmy M&A Již v úvodu této práce bylo uvedeno, co se ukrývá pod zkratkou M&A. Jednak bylo obecně řečeno, že jde o veškeré aktivity, vedoucí k získání či ovládnutí obchodních společností. Dále byly tyto aktivity rozděleny již dle významu obou písmen užívané zkratky M&A, na: - merger fúze - acquisition akvizice M&A jsou finanční transakce, při kterých dochází k významným změnám z pohledu vlastnictví cílové společnosti, jejího řízení a dalšího vývoje obecně. Zpravidla po jejich ukončení dochází ke změnám, či úplných obměnám managementu, přirozeným důsledkem jsou také změny firemní strategie. Hranice mezi těmito pojmy není přesně definována, jelikož se v reálném světě tyto často prolínají. I z tohoto důvodu se oba užívají zpravidla společně. Důkazem toho je pak jistě používaná zkratka M&A Fúze Obecně lze pod fúzí označit proces minimálně dvou společností, které jsou spojeny do jedné. Kupující firma acquiring firm pohltí kupovanou firmu aquired firm a tato přestane existovat. K tomuto dochází se souhlasem akcionářů. 6 Známe dva základní typy fúzí: - Statutární fúze (sloučení) Jedná se o proces spojení - sloučení dvou společností do jedné, při kterém dochází pohlcení kupované společnosti kupující. 6 ŠÍBL. D., ŠAKOVÁ. B., Svetová ekonomika, 2.dopl. vydaní, 2002, Bratislava, Sprint, ISBN

18 Schéma č. 1: Statutární fúze fúze sloučením Zdroj: vlastní zpracování Nabývaná společnost přestává po uskutečnění fúze existovat jako samostatný právní subjekt. Na kupující společnost přecházejí všechny její práva a závazky. K zániku kupované společnosti v případě této formy fúze dochází bez provedení likvidace. Strana kupující si ponechává svůj název a identitu a získává veškerá aktiva a pasiva koupené společnosti. Dochází ke vzniku silnějšího celku a pokračování existence fúzí posílené společnosti. Fúze sloučení je realizována uzavřením dohodou o výměně akcií zanikající společnosti za akcie společnosti nové za zvýhodnění kurz, za jiné cenné papíry anebo odkoupením za hotovost. - Konsolidační fúze (splynutí) Dochází ke vzniku nové společnosti na základě spojení splynutí, dvou a více společností. Akcie zanikajících subjektů jsou vyměněny za nové akcie vzniklé společnosti. Akcionáři zaniklých subjektů se tímto stávají akcionáři nového subjektu. Právní existence společností zanikajících fúzí je opět ukončena bez likvidace. 7 Schéma č. 2: Konsolidační fúze fúze splynutím 7 DOLEČEK. M., Obchodní společnosti zrušení, Businessinfo.cz, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zruseni-opu/ /46121/>. 18

19 Zdroj: vlastní zpracování Akvizice Procesem, který bezprostředně předchází většině následných fúzí, je akvizice. S cíly, jako jsou vytváření větších, ekonomicky silnějších celků, typických pro fúze, má rovněž akvizice blízký vztah. Klíčový rozdíl vzniká na konci procesu akvizice, kdy je existence obou podniků zachována. 8 Pod tímto pojmem rozumějme získání vlastnictví a manažerské kontroly jednou společností nad druhou. Termín akvizice zdůrazňuje, že proces spojování probíhá koupí. Nabyvatel kupuje akcie, podíly, podnik. Nemusí jít například nutně o skoupení stoprocentního balíku akcií. Podstatným je získání kontrolního balíku akcií (51%) či jiné množství, dle vlastnických podílů s dostatečným hlasovacím vlivem. Pro některé akvizice je rovněž charakteristické nepřátelské převzetí. Akvizice dělíme na dva základní typy: - Majetková akvizice Schéma č. 3: Majetková akvizice Zdroj: vlastní zpracování 8 srovnej s výsledky fúzí, kap

20 Předmětem transakce je samotný podnik 9 s jeho aktivy a závazky. Prodejem podniku se tento odděluje od prodávajícího subjektu a současně dochází ke spojení tohoto s podnikem nabývajícího subjektu. Tímto nedochází ke změně vlastnické struktury prodávajícího ani kupujícího subjektu. Prodávající společnost není zrušena. Z hlediska kupujícího nejde o pořízení investice, ale o pořízení podniku jako celku a o převzetí jednotlivých položek aktiv a závazků, které podniku patří. - Kapitálová akvizice Jedná se o koupi vlivu v obchodní společnosti. Pro tento druh akvizice se rovněž používá pojem koupě equity. Při kapitálové akvizici nedochází k oddělení podniku od právního subjektu. Dochází pouze ke změně vlastnické struktury. Z obchodně právního hlediska se v tomto případě jedná o transakce úplatného převodu obchodního podílu nebo úplatného převodu cenných papírů. Z hlediska účetnictví se tyto operace projevují jako prodej a koupě finanční investice. 10 Schéma č. 4: Kapitálová akvizice Zdroj: vlastní zpracování 9 Podnikem se dle 5 Obch. zákona rozumí soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování podniku nebo vzhledem k své povaze mají tomuto účelu sloužit. 10 KŘÍŽOVÁ. V., Prodej podniku, Ecomonicrevue.com, [online], [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.economicrevue.com/htm/archivio/13/cz/04.pdf>. 20

21 Schéma výše znázorňuje kapitálovou akvizici, při níž v tomto případě dochází v rámci akciové společnosti k prodeji části celkového balíku emitovaných akcií. Stav po provedení obchodu dokazuje podstatu kapitálové akvizice dochází pouze ke změně vlastnické struktury společnosti A. K žádnému oddělení podniků, či jejich částí od právních subjektů, účastnících se kapitálové akvizice, nedošlo Druhy M&A Podle statutu společností, účastnících se v tuzemsku M&A, jakožto daňových rezidentů, či daňových nerezidentů, rozdělujeme pak přirozeně i tyto transakce na národní M&A v případě, že nepřekračují rámec domácí ekonomiky a naopak mezinárodní M&A v případě, kdy toky transakce překračují hranice domácí ekonomiky. Další a důležitější dělení pak uvažujeme na základě funkčního členění dle odvětví, ve kterých M&A vznikají. Dle toho pak rozdělujeme M&A na následující druhy Horizontální Charakteristickým pro účastnící podniky je jejich působnost ve stejném odvětví a jejich vzájemná konkurence. Motivem horizontálních M&A jsou zejména synergické efekty 11 společně s posílením tržní pozice. Pozitivním dopadem, ze kterého mohou čerpat benefity zákazníci, je zvýšení efektivnosti v následném odrazu v podobě snížení cen. Zejména uskutečňované horizontální fúze s potenciálně značným dopadem na změny konkurenčního prostředí daného odvětví, bývají pod drobnohledem orgánů antimonopolního zaměření. Spojení může značně poškodit účinnou hospodářskou soutěž na trhu tím, že odstraní významné konkurenční prvky pro jednoho nebo více prodávajících, kteří následkem toho zvýší svou tržní sílu. Nejpřímějším účinkem spojení je ztráta hospodářské soutěže mezi spojujícími se podniky. Kdyby například před spojením zvýšil jeden ze spojujících se podniků cenu, přišel by o část odbytu ve prospěch druhého spojujícího se podniku. Spojení tuto konkrétní souvislost odstraňuje. 11 viz kapitola 2.5. Motivy M&A 21

22 Možná rizika jsou: - spojující se podniky získají velký podíl na trhu - spojující se podniky jsou blízkými soutěžiteli - zákazníci mají omezené možnosti, pokud jde o změnu dodavatele - soutěžitelé pravděpodobně nezvýší dodávky, pokud se zvýší ceny - spojující se subjekt je schopen bránit rozšíření soutěžitelů 12 Odvětví charakteristické horizontálními M&A jsou průmysl energetický, automobilový (Daimler Chrysler), farmaceutický a sektor služeb Vertikální Shodným prvkem je působnost společností na stejném trhu. Působí však v rámci něj na odlišných stupních výrobně odbytového procesu. Jako příklad uveďme M&A v odvětví zpracování ropy. Těžba rafinace distribuce jsou jednotlivé články řetěžce odvětví energetiky, které v případě koncentrace v rámci M&A mohou vyvolat například snížené náklady na výměnu produktů, eliminovat komplikovanou a často se opakující kontraktaci a možnost lepší organizace výrobního procesu. Častým cílem vertikálních M&A je odvětví automobilového průmyslu, elektroniky a energetiky (Shell). Nebezpečí, plynoucí z nekoordinovaného vertikálního spojování, je možno spatřovat v omezení v přístupu k dodávkám nebo na trhy Konglomerátní Hlavním motivem je diverzifikace podnikatelského rizika za účelem posílení stability hodnoty firemního portfolia. Spojení konglomerátní povahy jsou spojení mezi podniky, jež jsou ve vzájemném vztahu, který není čistě horizontální (jako u soutěžitelů na stejném relevantním 12 EUR-Lex, Úřední věstník Evropské unie, C 31/5, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=dd:08:03:52004xc0205(02):cs:pdf>. 22

23 trhu) ani vertikální (jako u dodavatelů a odběratelů). Jsou typické spojováním mezi podniky, působícími na úzce propojených trzích 13. U těchto spojení se obecně uznává, že ve většině případů nevedou k problémům v oblasti hospodářské soutěže. Výjimku tvoří narušení tržního prostředí omezením přístupu k trhu. Kombinace výrobků na souvisejících trzích může vést k tomu, že subjekt vzniklý spojením je schopen a má motiv k pákovému převodu silného postavení na jednom trhu i na druhý trh vázaným nebo spojeným prodejem či jiným jednáním vylučujícím ostatní soutěžitele. Obecně vázaný či spojený prodej má pozitivní účinky na spotřebitele svou možností, poskytnout hospodárným způsobem výrobky. Někdy však mohou tyto postupy vést ke snížení schopnosti nebo motivu skutečných nebo potenciálních soupeřů soutěžit Koncentrické U této druhu M&A kupovaná společnost umožňuje kupující společnosti rozšířit její produktovou řadu, technologii, či podíl na trhu Motivy provádění M&A Jeden z klíčových úkolů, na jehož výsledku, respektive odpovědi, je staven další proces M&A transakcí, je odpověď na otázku; Co je motivem pro uzavření dané M&A? Správná odpověď na tuto může být základem pro úspěšnou transakci, stejně tak i pro zpětné vyhodnocení její úspěšnosti. Můžeme říci, že v určité fázi vývoje společnosti se její další progres v podobě zvyšování výkonnosti, rozmanitosti produktového portfolia, či posílení tržní pozice stává natolik komplikovaným, vysoce nejistým a náročným na kapitál, že se využití forem M&A jeví jako nejefektivnější způsob dosažení strategických cílů. Není třeba ale hledat jen cíle v podobě dalšího růstu společnosti. Motivem prodávající strany může být skutečnost, že podnik, který je zamýšlen pro akvizici, je dlouhodobě neatraktivní z pohledu struktury 13 např. spojení zahrnující dodavatele komplementárních statků nebo statků patřících do stejného výrobkového sortimentu, jež jsou obvykle nakupovány stejnou skupinou zákazníků ke stejnému konečnému užití 14 EUR-Lex, Úřední věstník Evropské unie, C 265/6 [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2008:265:0006:0025:cs:pdf>. 23

24 investičního portfolia vlastníka. Co však pro jeden subjekt může být investičně nezajímavým projektem, může být pro jiného extrémně zajímavou investiční příležitostí. Věnovat se detailně všem potenciálně možným motivům M&A by znamenalo zpracovat samostatnou práci na toto téma. Jako základní typy motivů, všeobecně uznávaných, na které i odborná literatura pohlíží jednotně, jsou uváděny tyto: růst společnosti a tržního postavení, synergický, daňový, nákup s diskontem, diverzifikace portfolia, osobní motivy manažerů, motiv likvidační hodnoty Růst společnosti a tržního postavení Zde uveďme dva druhy možného pohledu na růst organický a exponenciální. - organický růst: společnost se rozšiřuje investicemi do stávajícího, zaběhnutého podnikání, uskutečňuje rozšiřování výroby, spouští vlastní investiční program nových projektů - exponenciální růst: motiv dosažení rychlého růstu zvýšením svého podílu na trhu Hledání nových trhů a posilování pozice na existujících je součástí strategického směřování každé společnosti. Nejefektivnější a nejrychlejší způsob vstupu na geograficky vzdálené trhy, při současném zachování přímé kontroly a ochrany vlastních nehmotných aktiv, je spatřován právě v mezinárodních M&A Synergický motiv Podstatou tohoto je skutečnost, která popírá elementární matematickou rovnici: Příkladovou rovnicí synergického efektu je pak nově = 3. Synergický motiv je totiž postaven na předpokladu, že výsledná hodnota spojených podniků (za předpokladu vhodného výběru účastnících se subjektů na M&A) je vyšší, než pouhý aritmetický součet hodnot jednotlivých společností. Úkolem je skloubit zdroje, schopnosti a zkušenosti ve prospěch nově vzniknutého, společného podniku. V případě efektivního spojení hmotných aktiv je dosaženo úspor z rozsahu (při vyšších kapacitách se snižují průměrné jednotkové náklady v oblasti výroby, distribuce, marketingu). 24

25 Rovněž úspory v oblasti externího financování nejsou zanedbatelné, kdy finančně stabilnější a silnější subjekt může využít těchto vlastností při získávání levnějšího financování cizího kapitálu. Stejně tak i synergický efekt lze sledovat v oblasti managementu díky koncentraci znalostí a know-how. Skutečnost možného dosažení synergie, která bývá zpravidla jedním z cílů M&A, se také může odrážet v realizované ceně transakce. Pokud je při ocenění podniku uvažováno pouze s jeho aktivy a pasivy, může prodávající strana požadovat navýšení transakční ceny právě o poměrnou část potenciálu synergického efektu. Předpokládá to samozřejmě silnou vyjednávací pozici prodávající strany Daňový motiv Objektem fúze jsou společnosti, z nichž jedna má kladný daňový základ a druhá vykazuje vysokou daňovou ztrátu. Přirozeným cílem takto fúzujících společností je úspora na dani z příjmu v současnosti, tak i v budoucnu. Co však v praxi nutno brát v úvahu je riziko, že finanční úřad v případě, kdy daná fúze bude vykazovat jasně účely daňového motivu, přistoupí k vyměření daňové povinnosti i přes skutečnost proběhnuvší fúze. Důležitým závěrem proto z tohoto vyplývá, že daňový motiv by neměl být nejvýznamnějším motivem přeměny. Oproti tuzemskému pohledu na toto možné doměření daně se v cizině takto striktně na daňový motiv M&A nepohlíží, když tento je chápán, z pohledu finanční ztráty z nerealizovaného výběru daně, jako právě jakousi daň za přežití ztrátové firmy. V rámci této daňové problematiky však nutno zdůraznit, že společnost sice bude uplatňovat daňovou ztrátu v rámci daně z příjmu právnických osob, nicméně na daň z příjmu fyzických osob toto nebude mít žádný vliv. Daňový motiv nacházel uplatnění zejména v období Aktuálně je jeho význam poměrně zanedbatelný. 25

26 Nákup s diskontem Skutečnost nižších nákladů na získání aktiv určité společnosti, či celého podniku ve srovnání s jeho reprodukční cenou, je hlavním důvodem takovéto M&A transakce. Při těchto M&A jsou zpravidla poměřovány náklady na vybudování pozice srovnatelné s pozicí kupovaného podniku a jeho ceny. Uvažují se parametry: podílu na trhu, goodwill, náklady na vybudování obchodní sítě, obchodní značky Diverzifikace Hlavním cílem je stabilizace celkových příjmů. Možným nástrojem k dosažení stabilizace je ovládnutí společnosti ve zcela odlišném oboru podnikání, který nejeví známky vzájemné korelace Osobní motivy manažerů Osobní motivy vrcholových zaměstnanců společnosti jsou významným aspektem v rámci M&A transakcí. Vyplývá to z běžně existující úzké vazby mzdových hodnocení manažerů s tržbami či hospodářským výsledkem společnosti. V případě akciových společností je rovněž častým motivačním nástrojem aplikovaným na činnost manažerů hodnocení dle růstu hodnoty akcií společnosti. Při ohlášení fúze je přirozeným jevem změna hodnoty akcie, tvořící v některých případech nemalou část manažerova majetku. Existuje i negativní manažerská motivace, spojená s obranou proti riziku nepřátelského převzetí. K obranným aktivitám pak patří tvz. defenzivní akvizice. Při jejich uskutečňování manažeři preferují udržení samostatnosti firmy, což může zvyšovat tlaky na samotnou akvizici jiné společnosti, vedoucí k růstu hodnoty bránící se firmy. V důsledku toho se totiž stává pro útočící subjekt provedení nepřátelského převzetí obtížnější, neboť může docházet ke značnému nárůstu potřebného objemu finančních prostředků. 26

27 Motiv likvidační hodnoty Principem takových akvizic je skutečnost vyšší likvidační hodnoty aktiv společnosti než náklady na její získání. Likvidační hodnota aktiv společnosti vypovídá o tom, jakou hodnotu má suma jednotlivých aktiv podniku. V praxi tak dochází k tomu, že je podnik koupen a následně po částech prodáván různým zájemcům, neboť tito mohou mí zájem o jeho různé části. Ty totiž samostatně mohou mít vyšší hodnotu, než je jejich účetní Právní úprava M&A Neoddělitelnou součástí všech M&A transakcí je postup v souladu s právními předpisy. Tyto mohou svými kogentními ustanoveními jasně určit náležitosti, postupy, procesy, či svým dispozitivním charakterem naopak definovat šíři hracího pole M&A. Bez ohledu na míru volnosti danou účastníkům realizovaných transakcí, je potřeba správného nastavení aparátu vztahů práva, povinností a rizik, jakožto stěžejního předpokladu pro hladký a správný výstup M&A Legislativní rámec Při uskutečňování M&A je třeba věnovat pozornost souladu procesů s právními předpisy. Níže uvedený seznam představuje rámec, na který je třeba při provádění transakcí brát ohled. Jedná se konkrétně o: Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník Zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce Zákon č. 563/ 1991 Sb., o účetnictví Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 15 KISLINGEROVÁ. E., NOVÝ. I. a kol., Chování podniku v globalizujícím se prostředí, Praha, C.H.Beck, 2005, ISBN

28 Zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 16 Směrnice EU (2005/56/ES) o přeshraničních fúzích kapitálových společností 17 Nejen z důvodu běžně realizovaných přes-hraničních transakcí je důležité klást význam rovněž na Mezinárodní účetní standardy, v rámci kterých je upraven pro fokus této práce klíčový standard, věnující se podnikovým kombinacím. Jedná se o IAS 22 Podnikové kombinace. Není cílem této práce kompletně analyzovat legislativní problematiku M&A. Detailnější prostor je proto věnován zejména souvislostem Obchodního zákoníku, Zákonu o cenných papírech a Zákonu o ochraně hospodářské soutěže Právní úprava akvizic Zásadním, co je třeba vymezit úvodem, je forma akvizice. Z hlediska podstaty se může jednat o kapitálovou akvizici nebo majetkovou akvizici. Kapitálová akvizice: - jedná se o prodej a koupi majoritního podílu nebo balíku akcií, jehož prostřednictvím vlastník ovlivňuje řízení obchodní společnosti, a tím i fungování podniku, - termín akvizice zdůrazňuje, že spojování podniků probíhá koupí, - zjednodušeně je možno kapitálovou akvizici vnímat, jako koupi vlivu ve společnosti, při které dochází k tvz. koupi equity, - v rámci této formy transakce nedochází k oddělení podniku od právního subjektu, mění se pouze jeho vlastnická struktura, 16 interní materiály společnosti Comitia, a.s. 17 KISLINGEROVÁ, E., a kol., Inovace nástrojů ekonomiky a managementu organizací, Praha, C.H.Beck, 2008, ISBN

29 - v účetnictví se tato transakce účtují jako prodej a koupě finanční investice. Majetková akvizice: - v tomto případě je předmětem prodeje přímo podnik s jeho aktivy a závazky, - dochází k oddělení podniku od prodávajícího subjektu (fyzická nebo právnická osoba), a přechází, spojuje se s podnikem kupujícího subjektu (fyzická nebo právnická osoba), - u prodávajícího ani kupujícího subjektu při této formě transakce nedochází ke změně vlastnické struktury, prodávající společnost není zrušena, - koupí podniku nedochází k přechodu obchodních podílů - koupený podnik jako soubor majetku a závazků fakticky splývá s s majektem a závazky nabyvatele nového vlastníka 18 Kapitálové akvizice mohou probíhat různými způsoby. Výsledek akvizic je ale vždy stejný. Dochází k získání rozhodujícího vlivu. Získatelský subjekt se stává mateřskou společností, jinak i tvz. ovládající osobou a vytváří ekonomickou skupinu. Mateřská společnost tak ovládá různé právně samostatné podniky, tvz. dceřinné společnosti, rovněž označované jako ovládané společnosti. 19 Úpravu kapitálové akvizice uskutečňované prostřednictvím nákupu majetkových cenných papírů za peníze nalezneme zejména v zákoně č. 592/1992 Sb., o cenných papírech (smlouva o převodu cenného papíru. Tato je charakteristická pro převody podílů v akciových společnostech Společnost s ručením omezeným V případě, že majetková účast je v podobě nikoliv cenného papíru, nýbrž obchodního podílu, je převod tohoto upraven 115 obchodního zákoníku, který pro tento zvláštní smluvní typ požaduje smlouvu o převodu obchodního podílu. Dále lze obchodní podíl převést i v rámci smlouvy o převodu podniku. Smlouvou o prodeji podniku se kupující zavazuje odevzdat prodávajícímu podnik a převést na něj vlastnické právo k podniku a kupující se zavazuje převzít závazky prodávajícího související s podnikem a zaplatit kupní cenu. Prodejem podniku přechází na kupujícího všechna práva a závazky, na 18 KŘÍŽOVÁ. V., Prodej podniku, Ecomonicrevue.com, [online], [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.economicrevue.com/htm/archivio/13/cz/04.pdf>. 19 VOMÁČKOVÁ. H., Účetnictví akvizicí, fúzí a jiných vlastnických transakcí, Polygon, 2005, ISBN

30 které se prodej podniku vztahuje, tedy i obchodní podíl, jestliže je součástí podniku. Za závazky, které přešly převodem obchodního podílu, ručí ze zákona převodce. Smlouva o převodu obchodního podílu se dle obchodního zákoníku vztahuje jako na převod úplatný tak i neúplatný. Rovněž je dle této smlouvy přípustná i směna obchodních podílů. Zákon v rámci tohoto právního nástroje rozlišuje převod obchodního podílu: - na jiného společníka - na jinou osobu Smlouva je platná dnem jejího uzavření, odkládá se však její účinnost vůči společnosti, a to ke dni jejího doručení společnosti. V případě převodu na třetí osobu pak účinnost nastává dnem zápisu do obchodního rejstříku. Pro ochranu společnosti lze vázat převoditelnost obchodního podílu na souhlas všech společníků, což je nutné upravit ve společenské smlouvě. Rovněž často užívaným ustanovením společenské smlouvy je předkupní právo ostatních společníků. V případě předkupního práva k obchodnímu podílu toto obchodník zákoník neupravuje je nutno jej upravit samostatnou smlouvou. Pro převod obchodního podílu na základě takto zřízeného předkupního práva se však v plném rozsahu užije úprava převodu obchodního podílu v obchodním zákoníku. Převod obchodního podílu na společníka 155 obchodního zákoníku stanovuje, že se souhlasem valné hromady může společník převést svůj obchodní podíl na jiného společníka, nestanoví-li společenská smlouva jinak. Pokud toto společenská smlouva neupravuje, postupuje se automaticky dle ustanovení 115. Není tedy v rozporu, když společenská smlouva k převodu obchodního podílu souhlas valné hromady nevyžaduje. Rovněž častou úpravou podmiňující převod podílu, je vazba na souhlas všech společníků, který je platně udělen i mimo valnou hromadu. Převod obchodního podílu na jiného společníka však může být společenskou smlouvou přímo zcela vyloučen. V takovém případě nelze bez odpovídající změny společenské smlouvy obchodní podíl v podstatě převést, a to ani se souhlasem valné hromady. Takto uzavřená smlouva by byla neplatná pro rozpor se společenskou smlouvou. Takový režim je zpravidla realizován ve společnostech, kde se společníci předem dohodnou, že jednou z priorit pro jejich vzájemné fungování bude zachování poměrné struktury obchodních podílů. 30

31 Z dikce zákona nevyplývá nutnost udělit souhlas s převodem obchodního podílu valnou hromadou před uzavřením smlouvy. Pro takové případy je vhodné smlouvu o převodu obchodního podílu uzavřít s odkládací či rozvazovací podmínkou následného schválení převodu valnou hromadou, případně možnost odstoupení od smlouvy, pokud by se valná hromada vůbec nesešla. V případě, že rozhoduje o převodu obchodního podílu valná hromada, 141 obchodního zákoníku požaduje pro takové rozhodnutí formu notářského zápisu, tvz. enzeta. Převod obchodního podílu na jinou osobu Oproti možnosti převodu obchodního podílu na jiného společníka je nutné, aby možnost převodu obchodního podílu na jinou osobu byla výslovně upravena společenskou smlouvou. Pokud tuto úpravu neobsahuje, není možné na jinou osobu obchodní podíl platně převést. Je možno opět tento převod podmínit souhlasem valné hromady, případně souhlasem všech společníků. V případě jediného společníka je převod na jinou osobu možný bez ohledu na zakladatelskou listinu. V případě převodu na jinou osobu musí smlouva výslovně obsahovat prohlášení nabyvatele, který není společníkem, že přistupuje ke společenské smlouvě, případně stanovám společnosti výslovný projev vůle nabyvatele stát se účastníkem společenské smlouvy, popřípadě stanov Akciová společnost V rámci této právní formy společnosti dochází nikoliv k převodu obchodního podílu, nýbrž k převodu cenného papíru. Převodem cenného papíru akcie rozumějme změnu osoby majitele akcie na základě smlouvy. Smluvním nástrojem, aplikovaným na tyto transakce, je smlouva o převodu cenných papírů. Tato je vymezena v zákoně č. v rámci zákona 591/1992Sb. o cenných papírech, konkrétně 13, který konstatuje: - Smlouva o úplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco 20 DOLEČEK. M., Obchodní společnosti zrušení, Businessinfo.cz, [online], , [cit ], dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zruseni-opu/ /46121/>. 31

32 jiného. K platnosti smlouvy se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné cenné papíry a jejich kupní cena. - Smlouva o bezúplatném převodu cenného papíru se řídí úpravou darovací smlouvy v občanském zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného. O způsobu, jakým dochází k převodu akcií, rozhoduje jejich podoba a zejména forma. Rozlišujeme dvě podoby akcií: - listinná akcie právo spojené s listinnou akcií je zachyceno písemným projevem přímo na samotné listině - zaknihovaná akcie právo spojené s akcií není inkorporováno (zachyceno) v listině, ale zaznamenáno v zákonem stanovené evidenci nemají hmotný nosič, tvz. substrát Smlouvy o převodu listinné akcie nemusí mít písemnou formu. Kupující (nabyvatel) akcie se stává majitelem listinné akcie, i když prodávající neměl právo tento cenný papír převést, ledaže kupující o tom v době převodu věděl. Závazek převést zaknihovaný cenný papír je splněn registrací převodu provedenou v centrální evidenci cenných papírů, kterou vede centrální depozitář, a to na základě příkazu k registraci převodu. Co se formy akcií týče, rozlišujeme: - akcii na majitele oprávnění spojená s touto akcií může vykonávat ten, kdo akcii (listinu) předloží (listina neobsahuje jméno majitele). - akcii na jméno první oprávněná osoba z akcie je na něm cenném papíru přímo uvedena. Převod akcií na majitele Tato forma akcie je neomezeně převoditelná. Pro listinné akcie na majitele je charakteristická anonymita jejich vlastníků s výjimkou akciové společnosti s jediným akcionářem, kter ýse obligatorně zapisuje do obchodního rejstříku. V tomto případě ani stanovy nemohou převoditelnost jakkoliv omezit. Převod akcie na majitele je realizován smlouvou o úplatném, nebo neúplatném převodu akcie a jejím fyzickým předáním (tradicí). Pro převody listinných akcií na majitele či zaknihovaných akcií na majitele se uzavírá smlouva, která nemusí mít písemnou formu. 32

33 Převod akcií na jméno Až do převodu akcie může práva spojená s tímto cenným papírem vykonávat pouze osoba, na jejíž jméno byla listina vystavena. K převodu akcie na jméno, jakožto zákonného ordepapíru (cenného papíru vystaveného na řad), dochází písemným prohlášením, které je zaznamenáno zpravidla na rubu listina akcie (od toho rubopis nebo indosament) a předáním. Každý nový majitel, který chce uplatňovat práva spojená s akcií na jméno, musí nejprve prokázat, že mu svědčí nepřetržitá řada rubopisů. Dojde-li k převodu akcií na jméno, je nezbytné, aby nový vlastník předal společnosti (vede-li seznam) nebo osobě vedoucí evidenci zaknihovaných cenných papírů potřebné doklady prokazující, že je oprávněn být do seznamu či evidence zapsán. Ze zákona mohou stanovy společnosti převoditelnost akcií na jméno omezit, nikoliv však vyloučit. Je tedy důležité, aby při převodech akcií na jméno byl nabyvatel bezvadně seznámen se stanovami společnosti, která akcie emitovala a v případě stanovami zakotvené omezitelnosti jejich převodu i s doklady splnění všech podmínek k převodu nezbytných Problematika konkurenčních doložek Poměrně často užívaným nástrojem, implementovaným do smluvních ujednání mezi podnikatelskými subjekty, majícím za úkol vymezit chování těchto subjektů vůči sobě navzájem a současně ke třetím subjektům, jsou konkurenční doložky. Ty v obecné rovině omezují hrací pole účastníků a vymezují mantinely jejich podnikatelského chování: - omezují provozování určité činnosti konkurující aktivitě druhého partnera - omezují provádění činností v určitých oblastech - omezují portfolio existujících, či potenciálních zákazníků Tyto doložky se mohou dostat do rozporu s právem na ochranu hospodářské soutěže, kterou v české legislativě upravuje zákon č. 143/2011 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Tento hlídá rozsah konkurenčních doložek zejména v ustanovení 3 odst. 2 písm. b) a c), kterými přímo zakazuje: 21 DOLEČEK. M., Obchodní společnosti zrušení, Businessinfo.cz, [online], , [cit ], dostupné z WWW: <http://www.businessinfo.cz/cz/clanek/orientace-v-pravnich-ukonech/obchodni-spolecnosti-zruseni-opu/ /46121/>. 33

34 - omezení nebo kontrolu výroby, odbytu, výzkumu a vývoje nebo investic - rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů Porušení těchto zákazů má za následek neplatnost takových ujednání a hrozbu pokuty do výše 10 mil. Kč nebo až 10 % výše čistého obratu soutěžitele dosaženého za poslední ukončené účetní období. V rámci praxe jsou velmi často užívanými omezeními takové, které mají zabránit stávajícímu vlastníkovi společnosti, který disponuje velmi specifickými znalostmi o daném trhu, jeho konkurenci, výrobcích, dodavatelích apod., použít tyto po proběhnuvší transakci buď absolutně, či částečně. Jejich aplikací by mohl konkurovat a reálně poškodit nabyvatele z M&A a cílovou společnost. Investice nabyvatele by se tak mohla stát výrazně rizikovější, než bylo původně předpokládáno. Mezi typické konkurenční doložky v rámci akvizic patří ty, které převodci zakazují: - provozování podnikatelské činnosti v oborech, které jsou konkurenční aktivitám cílové společnosti (omezení výroby) - provozování činnosti na určitém území (rozdělení trhu) - vstupovat do smluvních vztahů s dodavateli či odběrateli cílové společnosti, a to jak aktivně, tak pasivně (rozdělení nákupních zdrojů a zákazníků) - kontaktovat zaměstnance cílové společnosti za účelem jejich získání pro své podnikatelské aktivity Zvláštním typem konkurenčních doložek jsou ty, zakazující převodci konkurovat nejen vůči cílové společnosti, ale také rovněž vůči nabyvateli cílové společnosti, např. kdy potenciální nabyvatel již vlastní ekonomickou skupinu. Z obecného zákazu konkurenčních doložek dle ZOHS 22 jsou vyjmuty dohody na horizontální úrovni, pokud společný podíl smluvních partnerů na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, a na vertikální úrovni, pokud podíl žádného ze smluvních partnerů na relevantním trhu nepřesahuje 15 %. Tuto výjimku nelze aplikovat v případě hospodářské soutěže zvlášť nebezpečných ujednání, tvz. hard-core kartely, jimiž jsou horizontální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, omezení nebo kontrole výroby, odbytu anebo rozdělení trhu, nákupních zdrojů nebo zákazníků nebo vertikální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen 22 Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže 34

35 kupujícímu pro další prodej zboží nebo o poskytnutí kupujícímu pro tento další prodej úplné ochrany na vymezeném trhu. Dle praxe jsou nejčastěji užívanými konkurenčními doložkami v rámci akvizic právě hardcore doložky. Evropská komise však shledala, že některé tyto doložky nemusí narušovat hospodářskou soutěž, pokud jsou však nezbytné pro danou akvizici, resp. nabytí či spojení. Tyto doložky je pak možné sjednat, splňují-li požadavky stanovené Sdělením komise ES o omezení přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C56/03) 23. Omezení konkurenčních doložek dle Sdělení komise ES: - omezení maximálně na dobu 2 let je možné sjednat v případě, že M&A zahrnuje pouze goodwill - konkurenční doložky mohou být sjednány nejvýše na dobu tří let, pokud daná akvizice zahrnuje převod zákaznické loajality v podobě goodwill a know-how - zeměpisná oblast působnosti konkurenčních doložek musí být omezena na oblast, v níž převodce působil před akvizicí (což zahrnuje také oblast působnosti cílové společnosti, jako společnosti ovládané převodcem), popř. na území, na která převodce plánoval vstoupit v době akvizice, pokud již do takové přípravy vložil prostředky - musí být také omezeny pouze na výrobky a služby, jež tvoří hospodářskou činnost cílové společnosti - zavázaným z konkurenčních doložek může být pouze převodce, resp. jeho dceřiné společnosti či obchodní zástupci, nikoliv však třetí osoby či nezávislí odběratelé - mohou také omezovat právo převodce nabývat podíly (akciové účasti) ve společnostech konkurenčních k cílové společnosti, ovšem s výjimkou nákupu či držení akcií čistě pro investiční účely Sdělení komise ES rovněž upravuje: - ujednání o převodech práv z duševního vlastnictví, která souvisejí s M&A, a dále ujednání o dočasných nákupech a dodávkách - doložky o zákazu konkurence mezi společným podnikem (joint-venture) a tento společný podnik kontrolujícími mateřskými společnostmi 23 EUR-Lex, Úřední věstník Evropské unie, C 56/24, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do?uri=oj:c:2005:056:0024:0031:en:pdf>. 35

36 Tyto doložky mohou být v souladu s právem hospodářské soutěže, i pokud trvají po celou dobu trvání společného podniku. Nelze ovšem těmito doložkami skrytě (nepřímo) omezit konkurenci mezi mateřskými společnostmi nebo mezi společnostmi, které nad společným podnikem nevykonávají kontrolu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Jako ústřední orgán státní správy dohlíží na dodržování pravidel hospodářské soutěže. Vznikl v roce 1991 jako nezávislý orgán. Může ukončit planost dohod a postupů, které mají omezit hospodářskou soutěž, ukládat pokuty společnostem, jež hospodářské právo poruší. Co se týče sankčních sporů, ty trvají zpravidla velmi dlouho a rozhodnutí úřadu v odvolacích řízeních často buď zcela ruší, či výrazně zmírňují. V rámci M&A transakcí se těmito zabývají speciální odbory ÚOHS, zejména pak odbor fúzí. Konkrétně má v kompetenci tyto činnosti: - posuzování dopadů spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž - kontrolu plnění závazků a podmínek stanovených rozhodnutím úřadu - kontrola, zda nedochází ke spojení soutěžitelů před podáním návrhu na povolení spojení a před nabytím právní moci rozhodnutí, který se spojení soutěžitelů povoluje, případně uděluje výjimky ze zákazu předčasného uskutečňování spojení subjektů - v rámci Nařízení Rady ES č. 139/2004 o kontrole spojování podniků posuzuje pořebu případných přesunů pravomocí k posuzování dopadů spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž mezi ÚOHS s Evropskou komisí. Rovněž se účastní poradních výborů pro fúze, které Evropská komise v rámci významných spojení svolává. - činnosti v rámci procesní přípravy konzultace při zpracování a podání návrhů - zpracování a publikace koncepčních materiálů 25 Hranice velikosti M&A, jejíž uskutečnění je podmíněno souhlasem ÚOHS, byly stanoveny 13 zákona č. 340/2004, který novelizoval zákon 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže takto: 24 JIŘÍ BURYAN, Konkurenční doložky při akvizicích, epravo.cz, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/konkurencni-dolozky-pri-akvizicich html>. 25 ÚOHS, Podnikání na volném trhu je soutěžní hra, [online], 2012, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.compet.cz/hospodarska-soutez/>. 36

37 a) celkový čistý obrat všech soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky 1. v případě spojení podle 12 odst. 1 alespoň jedním z účastníků přeměny, v případě spojení podle 12 odst. 2 nabývaným podnikem nebo jeho podstatnou částí v případě spojení podle 12 odst. 3 soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola, 28 nebo 4. v případě spojení podle 12 odst. 4 alespoň jedním ze soutěžitelů vytvářejících společně kontrovaný podnik 29 je vyšší než Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než Kč. 30 Do bylo povinností notifikovat velký počet fúzí se zanedbatelným významem na trh České republiky. Zásadním mezníkem notifikačních kritérií je a změna zákona o ochraně hospodářské soutěže. Touto jsou nadále notifikována pouze spojení jasného lokálního nexusu (spojení s územím České republiky). Posuzování spojení dle 17 zákona 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže 1. Při rozhodování o návrhu na povolení spojení Úřad posuzuje zejména potřebu zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a 26 (1) Ke spojení soutěžitelů dochází fúzí dvou nebo více na trhu dříve samostatně působících soutěžitelů. 27 (2) Za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se považuje i nabytí podniku 7) jiného soutěžitele nebo jeho části smlouvou, na základě dražby nebo jiným způsobem podniku. Částí podniku se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž ta část podniku soutěžitele, které lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou organizační složku podniku. 28 (3) Za spojení soutěžitelů podle tohoto zákona se rovněž považuje, jestliže jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, zejména a) nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů, nebo b) smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují jiného soutěžitele kontrolovat. 29 (4) Kontrolou se pro účely tohoto zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k podniku kontrolovaného soutěžitele nebo jeho části, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele. 30 Předpis č. 340/2004, 37

38 finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. 2. Rozhodnutí o povolení spojení se vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže, která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění. 3. Úřad spojení nepovolí, pokud by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich. Pokud společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak. 4. Úřad může povolení spojení podmínit splněním závazků, které ve prospěch zachování účinné soutěže Úřadu navrhli spojující se soutěžitelé před zahájením řízení o povolení spojení nebo v jeho průběhu, nejpozději však do 15 dnů ode dne, kdy bylo poslednímu z účastníků řízení doručeno oznámení podle 16 odst. 2, že Úřad v řízení pokračuje. K pozdějším návrhům závazků nebo změnám jejich obsahu přihlédne Úřad jen v případech hodných zvláštního zřetele, pokud budou doručeny Úřadu do 15 dnů po skončení lhůty podle věty prvé tohoto ustanovení. Navrhnou-li spojující se soutěžitelé tyto závazky v průběhu prvních 30 dnů řízení, prodlužuje se lhůta podle 16 odst. 2 o 15 dnů. Navrhnou-li spojující se soutěžitelé tyto závazky poté, kdy jim Úřad podle 16 odst. 2 sdělil, že v řízení pokračuje, prodlužuje se lhůta pro vydání rozhodnutí podle 16 odst. 5 o 15 dnů. Pokud účastníci řízení takové závazky nenavrhnou nebo pokud nejsou jimi navržené závazky k zachování účinné soutěže dostačující, může Úřad ve prospěch zachování účinné soutěže stanovit v rozhodnutí o povolení spojení podmínky a omezení účastníky nenavržené, jestliže s jejich převzetím soutěžitelé souhlasí. Pokud Úřad podmíní povolení spojení splněním závazků navržených soutěžiteli, může rozhodnutím stanovit podmínky a povinnosti nutné k zajištění splnění těchto závazků Business.center.cz, Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, [online], 2012, [cit ], Dostupné z WWW: <http://business.center.cz/business/pravo/zakony/ohs/cast1h4.aspx>. 38

39 2.7. Rizika M&A Identifikace a řízení rizik patří mezi klíčové faktory M&A. Obecně konstatujme, že jakákoliv změna s sebou nese riziko. Akceptujeme-li, že M&A je jakýmsi vrcholem možných změn podniku, pak i s nimi související rizika můžeme ohodnotit jako rozhodující pro budoucí postavení podniku, či jeho samotou existenci. M&A jsou zpravidla očekáváním úspěšnější budoucnosti, příslibem pro všechny účastníky akcionáře, management, zaměstnance. Největšími riziky M&A jsou: - Neúspěšná integrace firemních kultur. - Z pohledu kupujícího je to realizace nadhodnocené transakce (zaplacení neadekvátní ceny) v poměru se skutečnou hodnotou aktiv, peněžních toků možno vinu shledat u managementu. - Z pohledu akvírované společnosti je to přirozený opak v podobě inkasované částky, která je podhodnocena z důvodu nesprávného ocenění společnosti vinu možné shledat částečně u znalce, nicméně zejména u managementu, který svou nedbalostí, špatnou znalostí společnosti a neúspěšnou argumentační obhajobou výslednou cenu akceptoval. - Akvírující společnost utrží M&A transakcí skrytou daňovou zátěž, či existující právní spory, z nichž mohou vyplynout dodatečné náklady akvizice, které mohou přinejmenším původní horizont návratnosti transakce výrazně prodloužit vinu můžeme přisoudit nedostatečně provedené Due diligence Podcenění procesu integrace v rámci odlišnosti úrovně podnikové kultury, způsobu řízení, struktury a procesů informačního systému, které nejdou integrovat, a které ve skutečnosti způsobují ztrátu zákazníků akvírující společnosti akvizicí získaných i těch potenciálních, akvizicí očekávaných. - Nedostatečná příprava a finální úprava smluvních ujednání a případných dalších právních kroků, následujících například v rámci post-merger období. 33 Obecně můžeme shrnout zdroje rizik. Ty pramení zpravidla z bezkoncepčnosti a absence strategického řízení, malé flexibility a neschopnosti rychle reagovat na změny. Stejně tak 32 viz. kapitola 4.2. Základní fáze procesu prodeje - M&A 33 A&CE Group.cz, Problémy a rizika akvizicí, [online], 2012, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.ace.cz/cz/sluzby-fuze_akvizice-akvizice-rizika.html>. 39

40 lidský faktor může být velkou slabinou, zejména absence jakékoli vůle k identifikování se s novou firmou, nezkušenost a málo odborných znalostí a leadershipu managementu, které mohou pokazit i jinak dobrý počáteční plán Kulturní integrace Achillova pata M&A Do jaké míry může neúspěšná integrace rozdílných firemních kultur ovlivnit úspěch celé transakce? V roce 2011 se 123 společností z celého světa a rozličných odvětví zúčastnilo průzkumu společnosti Aon Hewitt ve spolupráci s časopisem The Deal, zabývající se integrací firemních kultur během provádění M&A. Cílem průzkumu bylo vyhodnocení, jak si integrace firemních kultur stojí mezi prioritami společností před a po M&A, jaké metody byly pro integraci kultur užity a jak byly společnosti úspěšné v dosahování svých cílů. Analýza ukázala, že ačkoliv je transakční aktivita na vzestupu a kulturní integrace je uváděna jako jedna z priorit během fúzí a akvizic, 58 procent společností nemá jasně definovaný přístup k mapování firemní kultury. Firmy si sice uvědomují, že jejich firemní kultura je důležitá a je nejčastější příčinou selhání transakce, ale stále mají problémy se spojením dvou rozdílných kultur. Firmy, které se zúčastnily letošního globálního průzkumu Culture Integration in Mergers&Acquisitions, potvrdily, že mezifiremní transakční aktivity jsou na vzestupu, jsou stále více globální a převážně orientované na růst firmy. Šedesát devět procent organizací očekává nárůst fúzí a akvizic v následujících dvou letech a 38 procent společností očekává nárůst joint ventures. Více než 60 procent společností se soustředí na globální obchody, zejména v Asii a Pacifiku. Přes 80 procent je zaměřeno na růst obratu v nových geografických lokalitách nebo na rozvoj nových produktů. Nárůst této aktivity předznamenává zotavující se ekonomiku. Avšak míra selhání je alarmující. Téměř 50 procent společností nesplnilo plánované cíle transakce a 56 procent z těchto společností dokonce zaznamenalo stejnou nebo vyšší míru odchodu klíčových talentů než běžných zaměstnanců. Metoda komparativní analýzy tzv. úspěšných (organizace, které překonaly některé nebo dokonce všechny naplánované cíle a limity v minulých transakcích) a neúspěšných (organizace, které dané cíle a limity nesplnily) pomohla odhalit faktory značně přispívající k selhání transakce. 40

41 Osmdesát sedm procent organizací hlásí, že soulad kultur byl důležitý nebo nezbytně nutný pro úspěch transakce. Bohužel je kulturní integrace uváděna mezi třemi nejčastějšími důvody selhání transakce. Často také funguje jako doplňující faktor, který působí s ostatními příčinami selhání transakce. Firmy nemají jasný plán, jak přistupovat ke kulturní integraci. Úspěšní i neúspěšní chápou široké pojetí kultury, zahrnující obchodní strategii, rozhodovací procesy/řízení firmy, očekávání top managementu a hodnoty a normy organizace. Přesto 58 procent firem uvedlo, že při transakci otázku kultury nijak zvlášť neřešily. Navíc žádná z dotázaných společností neuvedla, že by proces kulturní integrace v jejich společnosti byl efektivní. Toto je velice příznačné. Závěr je takový, že přestože si organizace uvědomují, že kulturní integrace je klíčová pro úspěch transakce, stále mají problémy realizovat procesy, které by ji posunuly dále. říká Elizabeth Fealy, která je v Aon Hewitt ve Spojených státech zodpovědná za oblast poradenství při fúzích a akvizicích. Graf č. 4: Dopady neúspěšné kulturní integrace Zdroj: Je zajímavé, že zatímco úspěšné i neúspěšné společnosti zařazují zmapování a integraci firemních kultur mezi tři nejdůležitější témata při due diligence (30 procent je řadí mezi dvě nejdůležitější priority), zaznamenáváme změnu v prioritizaci během integrace samotné (jen 24 procent společností řadí kulturní integraci mezi dvě nejvyšší priority), tedy právě v době, kdy má společnost snazší přístup k informacím a zaměstnancům. 41

42 Graf č. 5: Faktory, které mají největší vliv na neúspěch integrace firemních kultur Zdroj: Vzhledem k popsanému poklesu zájmu ze strany slučujících se společností není překvapením, že faktory, demonstrované grafem č. 5, se vyskytují mezi těmi, které mají největší podíl na neúspěšné kulturní integraci. Co dělají úspěšní lépe? Ačkoliv takové společnosti obvykle nemyslí, že by měly jasnou odpověď na problematiku integrace firemních kultur, jejich přístup vykazuje určité odlišnosti, které jim k úspěchu pomáhají. Načasování a úsilí Úspěšných, týkající se otázek zmapování a integrace firemních kultur je lépe propojeno s životním cyklem transakce a přináší smysluplnější výsledky. Přestože Neúspěšní dávají kultuře vyšší prioritu v due diligence než Úspěšní (37 % vs. 21 %), právě ti se kulturou zabývají v procesu due diligence více. Navíc záležitosti kultury ovlivňují transakční model v podstatně vyšší míře u Úspěšných než u Neúspěšných : souhlas s koupí (40 % vs. 20 %), finanční modelování a oceňování (31 % vs. 18 %), integrační strategie, plánování a stimulace (86 % vs. 73 %). Graf č. 6 na následující stránce demonstruje: Úspěšní stráví mnohem více času ovlivňováním kultury, zatímco Neúspěšní věnují více času jejímu poznávání. Hodnotí současný stav kultur (89 % vs. 75 %), definují požadovanou budoucí podobu kultury (89 % vs. 70 %) a identifikují nesoulad mezi současnou a plánovanou podobou firemní kultury (89 % vs. 75 %). Naproti tomu Úspěšní jsou zaměřeni na provádění změn v organizační struktuře (100 % vs. 78 %), navrhování nových HR programů a politik (90 % vs. 67 %), 42

43 aktivity podporující týmovou spolupráci (90 % vs. 78 %) a na komunikaci ohledně firemní kultury (85 % vs. 78 %). Graf č. 6: Akcent na management firemní kultury při M&A úspěšní neúspěšní 1 - hodnocení současného stavu kultur 2 - definice požadované budoucí podoby kultury 3 - idenifikace nesouladu mezi současnou a plánovanou podobou 4 - zaměření na provádění změn v organizační stuktuře 5 - navrhování nových HR programů Zdroj:http://www.hr-server.cz/common/vlastni_clanek_detail.asp?c_id=1766&o_id=1466, vlastní zpracování Úspěšní tráví více času komunikací a řízením změn během transakce. Označují je jako jednu ze dvou největších priorit v rámci integrace hned po vrcholovém vedení a klíčových talentech (53 % Úspěšných vs. 31 % Neúspěšných ) a investují svůj čas do podpory kulturní integrace. Jak dosáhnout úspěšné kulturní integrace: - Je potřeba vytvořit si na firemní kulturu svůj názor. Kultura samotná není špatná nebo dobrá. Existují však určité typy kultur, které vedou k vyšším výkonům a dokážou specificky podpořit určité obchodní strategie. Organizace by měly zkusit implementovat takovou kulturu, která je v souladu s jejich vlastní obchodní strategií v rámci fúze/akvizice. - V kultuře je nezbytné soustředit se nejenom na to co se dělá, nýbrž i na to, jak to dělá. Často vidíme, že se organizace soustřeďují na kulturní rysy ( co to je ) a 43

44 ignorují faktory a proměnné, které se pod nimi skrývají ( jak to funguje ). Analyzováním nejdůležitějších faktorů, které mají na kulturu vliv, společnosti získají konkrétní data a informace o příležitostech a možných rizicích, na jejichž základě budou moci sestavit akční plán k úspěšné kulturní integraci. - Nutností se stává aktivní řízení procesu kulturní integrace, který začíná vypracováním celistvého plánu řízení procesu kulturní integrace. Měl by zahrnovat definici cílů, aby bylo možné měřit postup integrace, a zajistit, aby kultura byla v souladu s obchodními procesy. Současně neustále monitorovat, jak je kultura vnímána na úrovni zaměstnanců. Následně je možno vyvinout komplexní plán změn a komunikace. - Je třeba jednat, přijímat opatření a tyto implementovat tak, aby tato byla viditelná, koordinovaná a vedla k tomu, aby demonstrovala váš závazek budovat činy řízenou kulturu HR-server.cz, Odlišné firemní kultury dělají z fúzí a akvizic velice riskantní záležitost, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.hrserver.cz/common/vlastni_clanek_detail.asp?c_id=1766&o_id=1466>. 44

45 3. METODIKA ZPRACOVÁNÍ Před započetím prací na praktické, stěžejní části práce, bylo nezbytné v teoretické části provést: - analýzu problematiky M&A z hlediska věcné podstaty, identifikovat její funkce a význam jako součásti globálních tržních ekonomik, - vymezit klíčové pojmy, definice, motivy a rizika M&A transakcí, - identifikovat právní rámec. V etapě teoretické části práce byly kromě myšlenek autora jako zdroje využívány: Internetové zdroje: - odborné články prezentované na domácích a zahraničních webových serverech - prezentace z odborných konferencí Tištěné monografie: - odborná literatura Konzultace a dokumenty: - poskytnuté vedoucím práce - poskytnuté zaměstnavatelem Prameny práva Za účelem dosažení hlavního cíle práce je v praktické části nezbytné realizovat níže uvedené fáze: - analyzovat základní etapy procesu M&A transakce, identifikovat klíčové činnosti, jejich souvislosti, - na základě výstupů z výše uvedeného bodu navrhnout doporučující schéma procesu M&A, - monitorovat probíhající reálnou M&A, zaznamenávat a analyzovat její proces, realizovat sběr informací pomocí rozhovorů - provést komparaci metodického schéma s procesem reálné M&A 45

46 V etapě praktické části práce části práce byly kromě myšlenek autora jako zdroje využívány: Internetové zdroje: - odborné články prezentované na domácích a zahraničních webových serverech - prezentace z odborných konferencí Konzultace a dokumenty: - poskytnuté vedoucím práce - poskytnuté zaměstnavatelem Rozhovory: - realizované s akcionáři společností účastnících se M&A 46

47 4. NÁVRH METODIKY PROCESU PRODEJE SPOLEČNOSTI M&A Motivům, které vedou vlastníky společností k rozhodnutí realizovat strategickou transakci, která změní jejich majetkovou účast v nich, a která samotné společnosti zásadním způsobem předurčuje směr její budoucí existence, byla věnována kapitola 2.5. Mezi klíčovými motivy tak byly identifikovány motiv růstu společnosti a tržního postavení, synergický motiv, daňový motiv, nákup s diskontem, diverzifikace portfolia, motiv likvidační hodnoty. Důležitým motivem, stojícím za rozhodnutím o prodeji podniku či společnosti, je realizace zisku, tedy výnos investice, plánovaný investorem při akvizici, následné stabilizaci, restrukturalizaci a konečným zhodnocením projektu. Ať už je motiv vedoucí k uskutečnění akvizice jakýkoliv, klíčovou fází, vedoucí k úspěšnému cíli transakce, je její proces. Pro představu o důležitosti správně zvládnutého procesu přípravy, samotné realizace a jejich vlivu na zvýšení realizované ceny akviziční transakce, uveďme pro tuto kapitolu zásadní předpoklad, který z praxe závěrem konstatuje analýza poradenské společnosti Ernst & Young: - Zvýšená pozornost při přípravě prodeje firmy může podle odborníků zvýšit realizovanou cenu při akvizici až o 24 procent. Na grafu níže jsou uvedeny základní předpoklady, jejichž naplnění odborníci považují pro kvalitně a úspěšně zvládnutý proces za nezbytné: Graf č. 7: Základní předpoklady úspěšného akvizičního procesu včasná příprava, vymezení okruhů rizik 13% 14% 23% 25% silný management kvalitně sestavený plán (prognóza finančích výsledků podložená detailními provozními plány) plány snižování výdajů a závěry provozní předinvestiční prověrky Zdroj: vlastní zpracování dat Ernst & Young, 47

48 Nejen z těchto výsledků analýzy Ernst & Young, jakožto předního světového hráče v oblasti provádění transakčního poradenství, je zřejmý dopad s řádnou péčí provedené přípravy a realizace akvizičního procesu na úspěšnost celé transakce, a to nejen z pohledu transakčního, ale i post-transakčního Role poradce při provádění M&A transakcí V předchozím odstavci je zmíněn závěr analýzy jednoho z předních světových hráčů na poli poradenských služeb v rámci M&A transakcí. V souvislosti s uvažovanou realizací strategické změny podniku, kterou M&A zcela jistě naplňuje, je právě otázka účasti externího poradce nabíledni. Většina odborníků se shoduje, že role externího poradce je v procesu M&A jednoznačným přínosem. Pakliže v obecné rovině připustíme, že vysoce sofistikované procesy mohou řádně realizovat pouze odborníci, potom bychom v podstatě bez dalšího měli s přítomností externího poradce souhlasit. Vzhledem k tomu, že poradenské firmy M&A transakcí realizují stovky ročně a historicky jich mají v portfoliu tisíce, nemělo by být pochyb o jejich odbornosti. A přestože je každá taková transakce individuální, všechny by měly být postaveny na společných základech a postupech. Mezi základní pozitiva účasti poradců v rámci M&A můžeme zařadit tyto: - garant odbornosti: s ohledem na potenciální dopad M&A na společnost je třeba zajistit bezvadnou analýzu a identifikaci stavu, příležitostí, rizik účastnících se subjektů a očekávatelných důsledků realizace transakce na společnosti - garant kvality procesu: efektivita práce s informacemi a jejich distribuce, úspora času, eliminace absence některé z důležitých fází procesu - mediátor: objektivita, nezávislost, pomoc při nalezení kompromisu, shody - bezpečností pojistka : ochránce objednatele před realizací ztrátové investice - kontinuita: eliminace rizika poklesu výkonnosti účastnícího se subjektu procesy M&A kladou značné požadavky nejen na odbornost, ale jsou rovněž časově velmi náročné. V případě firem, zejména s jednoduchou organizační strukturou, vede zpravidla absence poradce k enormnímu nasazení interních zaměstnanců (zejména 48

49 klíčových) do procesu transakce se sekundárně vyvolaným negativním dopadem na společnost v důsledku jejich absence. Jako poradenské subjekty při fúzích a akvizicích vystupují: - Finanční poradci, Investiční banky - Právnické firmy - Konzultační a auditorské firmy Co se týče společností Velké čtyřky, do které patří PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst&Young, tyto nabízejí v podstatě komplexní služby nezbytné pro profesionální poradenství při transakcích. Nejsou to ale společnosti Velké čtyřky, které zaujímají nejsilnější postavení na globálním trhu M&A. V tabulce č. 2, která poskytuje výsledkovou listinu největších poradců globálního trhu M&A, nefiguruje ani jedna. Tabulka č. 2.: Největší globální M&A poradci v 1. H

50 Zdroj: Je-li však zkoumáno postavení Velké čtyřky na tuzemském trhu M&A, tabulka č. 3 naopak ukazuje, že se ve sledovaném období roku 2010 neprosadila pouze společnost Ernst&Young. Tabulka č. 3: Žebříček top 10 M&A poradců v ČR v roce 2010 Pořadí Společnost Počet transakcí 1 Patria Finance 15 2 Deloitte 8 3 PricewatorhouseCoopers 3 4 KPMG 2 5 Goldman Sachs 1 Zdroj: Tyto zásadní rozdíly postavení Velké čtyřky ve srovnání tuzemsko globální trhy, je možno spatřovat zejména v důsledku: - velmi krátké historie tuzemského trhu M&A - absence poboček světových lídrů M&A poradenství v ČR - menší potenciál tuzemského trhu - skutečnost, že ČR je v rámci mezinárodních M&A především cílovou zemí - malá zkušenost poradců z řad tuzemských bankovní institucí ve srovnání s globální zkušeností Velké čtyřky Shrneme-li služby, které nalezneme v portfoliu poradců, pak se nám nabízí již relativně detailní pohled na jednotlivé výzvy procesu akvizice, jejichž zvládnutí oběma stranami (v tomto případě za účasti poradenské společnosti) je zásadním předpokladem k provedení bezpečného procesu transakce, zejména s ohledem na otázku finálního rozhodnutí realizovat akvizici: - Finanční poradci poradenství pro kupujícího: strategie včetně řízení akvizice identifikace akvizičních příležitostí 50

51 analýza, ohodnocení cílových společností -> fair value 35 přehled o konkurenčních zájemcích poradenství k vyjednávací taktice příprava dokumentace související s podáním nabídky, prognózy tržeb, tiskové zprávy daňová problematika a rizika identifikace rizik a řešení problematiky spojené s ochranou hospodářské soutěže antimonopolní úřad zajištění akvizičního financování - Finanční poradci poradenství pro prodávajícího: strategie prodeje maximalizace hodnoty sledování potenciálních zájemců příprava dokumentace informační memorandum due diligence ocenění cílové společnosti negociace vyšší ceny, odhad přiměřené ceny, prognózy tržeb daňová problematika a rizika - Právnické firmy: due diligence evaluace právních rizik smlouvy, záruky, zmocnění vyjednávání smluv - Účetní a daňový poradci: due diligence evaluace účetních a daňových rizik daňová optimalizace transakce Základní fáze procesu prodeje při M&A S ohledem na skutečnost, že v rámci diplomové práce je fokus zaměřen na prodej části majetkového podílu ve společnosti za účelem jejího dalšího rozvoje, při současném zachování 35 Fair value: Částka, za niž by aktivum mohlo být směněno mezi známými a ochotnými partnery při běžné transakci., KRABEC. T., Oceňování podniku a standardy hodnoty, Grada, 2009, ISBN MEJTŘÍK. M., MORAVEC. V., TEPLÝ. P., Fúze a akvizice, EEIP.cz, [online], , [ ], Dostupné z WWW: <www.eeip.cz/download/110712_ma_konference_eeip-iir.pdf>. 51

52 majetkové účasti stávajícího vlastníka, je třeba při sestavování seznamu fází procesu přihlížet k této skutečnosti především ve fázi následující po uzavření kontraktu. Je proto třeba upozornit na klíčovou etapu, zmíněnou jako jednu z hlavních, které v případě jejich podcenění či zanedbání, způsobují neúspěch celé transakce. Jedná se o poslední etapu integraci. Modifikovaný seznam pak sestává z následujících etap: 1. etapa Formulace strategie, hledání partnera 2. etapa Due diligence 3. etapa Vyjednávání 4. etapa Dohoda / realizace kontraktu 5. etapa Post merger integration (PMI) Schematicky tento proces znázorňuje schéma č. 5, které vymezuje základní etapy procesu M&A, detailněji definuje klíčové činnosti a jejich návaznosti (zelená). Finálně pak identifikuje potřeby personálního a smluvního zajištění procesu. Schéma č. 5: Proces M&A Zdroj: vlastní zpracování 52

53 Etapa I. Formulace strategie, hledání partnera Úvodní fáze potenciální transakce většinou vychází z dlouhodobějšího trendu společnosti. Tento zpravidla odráží střednědobou výsledkovou historii, aktuální situaci společnosti (konkurenční pozice, produktové portfolio, finanční zdraví, technologické a personální zajištění apod.) a výhled na základě aktualizovaného dlouhodobého finančního plánu, jakožto výsledku obchodního plánu, personálního plánu a dalších. Realizace M&A někdy může být dokonce již v plánech společnosti dlouhodoběji kalkulována Strategie Strategie M&A vychází z motivů vlastníka či managementu společnosti (ideálně v souladu motivů obou). Těmto byla věnována kapitola 2.5. Byly identifikovány motivy růstu společnosti a tržního postavení, synergický, daňový, nákup s diskontem, diverzifikace portfolia, osobní motivy manažerů, motiv likvidační hodnoty. Na základě těchto je alokován fokus na oblast, ve které bude hledána cílová společnost. Je třeba zvolit mezi volbou vstupu či expanze akvizice, aliance Ocenění společnosti Jedním z důležitých úkolů, začínajících v této fázi, je ocenění společnosti za účelem stanovení tzv. oceňovacího rámce. Tento bude v pozdějších fázích použit při vyjednáváních s investory. Oceňovací analýza je prováděna s cílem stanovení odhadu tržní hodnoty společnosti fair value. Pro tento účel se zpravidla používá výnosové metody a metody tržního porovnání. Výnosová metoda zejména metoda DFC - metoda DFC diskontovaných peněžních toků, odhad budoucích výnosů, nákladů a peněžních toků - jedná se o metodu, která je velmi uznávanou a preferovanou investory - její nevýhoda je v míře rizika s ohledem na nejistotu projekcí 37 MEJTŘÍK. M., MORAVEC. V., TEPLÝ. P., Fúze a akvizice, EEIP.cz, [online], , [ ], Dostupné z WWW: <www.eeip.cz/download/110712_ma_konference_eeip-iir.pdf>. 53

54 Metoda tržního porovnání - na základě srovnatelných (odvětví, produktové portfolio, velikost) veřejně obchodovatelných společností, případně proběhnuvších transakcí - analyzují se ukazatele finanční analýzy (likvidita, růst, ziskovost, zadluženost, obrat) - stanovuje se úroveň EBIT, EBITDA a dlouhodobě udržitelná úroveň růstu - výhodou je rychlý postup - nevýhodou je malá vypovídající hodnota z důvodu diference každého subjektu, byť zdánlivě srovnatelného Metoda ocenění aktiv - je stanoven odhad hodnoty jednotlivých aktiv společnosti, je vytvořena oceňovací rozvaha Jsou rovněž kalkulovány důležité hodnoty jako Vážené průměrné náklady na kapitál (WACC), požadovaná míra výnosnosti (RRR). Po získání výsledných hodnot je zpravidla provedena analýza citlivosti na hlavní proměnné a je určeno pravděpodobné rozpětí výsledné hodnoty Hledání partnera Důležitým úkolem, následujícím ihned po rozhodnutí; Hledáme cílový subjekt M&A., je zajistit personální kapacitu pro realizaci celého procesu. Jak již bylo řečeno, velmi často se těchto transakcí účastní poradenské společnosti. Proces M&A lze uskutečnit i vlastními silami, zvyšuje se však tímto riziko neúspěchu transakce, nedosažení reálné ceny, plánovaných cílů a velmi často ohrožení samotné existence společnosti. Je třeba odborně zajistit oblast projektového řízení, oblast finanční, účetní, daňovou, právní, HR. - Long list of investors Na základě východiska, které primárně vychází z motivu M&A, jsou zpracovávány analýzy trhů a subjektů na nich působících. Jsou vytipovávány potenciální cílové subjekty, které tvoří 38 KRABEC. T., Oceňování podniku a standardy hodnoty, Grada, 2009, ISBN

55 seznam širšího okruhu investorů, tvz. long list of investors. Tito jsou následně osloveni za účelem projevení zájmu o akvizici v našem případě o vstup do společnosti (viz. teaser ). - Teaser Stručný přehled o společnosti teaser, je postaven především na veřejně dostupných informacích stručný popis obchodních aktivit, finanční informace (daňové přiznání PO s přílohami). Je vhodné již v tomto dokumentu zmínit základní motivy uvažované M&A. - Confidentiality agreement (CA) V případě zpětné vazby na teaser potenciálními zájemci je pro tyto připravena dohoda o utajení (CA). CA se uzavírá za účelem zpřístupnění informačního memoranda, které již obsahuje citlivá data spadající pod obchodní tajemství, know how, či důvěrné informace. CA obsahuje definici důvěrných informací ( 271 obchodního zákoníku), definici závazku mlčenlivosti, stanovení sankce při porušení mlčenlivosti, dobu trvání mlčenlivosti Informační memorandum (IM) Subjektům, které podepíší CA, je poskytnuto IM, které tvoří ucelený pohled na společnost. Potenciálnímu investorovi by mělo prezentovat dostatečný rozsah a hloubku informací, na základě kterých je možno učinit rozhodnutí, zda pokračovat v jednáních. Po analýze IM jsou subjekty vyzvány k předložení nezávazných nabídek, po jejichž vyhodnocení je možné navrhnout krátký seznam uchazečů, tzv. short list of investors. - Letter of intent (LOI) Subjektům ze short list of investors je předložen LOI předběžný návrh dohody, zakotvující základní parametry chystané transakce. Po jejím podpisu je následně umožněno uskutečnit due diligence. Fáze hledání partnera přirozeně přesahuje do další z hlavních fází procesu M&A Etapa II. Due diligence 39 JANSA. L., Dohoda o mlčenlivosti v IT, Právo IT.cz, [online], , [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.pravoit.cz/article/dohoda-o-mlcenlivosti-v-it-nda-non-disclosure-agreement-ca-confidentiality-agreement>. 55

56 Kritická fáze procesu M&A. Z pohledu úspěšnosti transakce, maximální možné eliminace, či zajištění rizik se jedná o bezpodmínečně nutný proces detailního zkoumání cílového podniku. Mezi cílové oblasti zkoumání, analyzování, vyhodnocování, patří oblasti: - právní - daňová - finanční - personální - enviromentální Jelikož se jedná o etapu, která je prioritně nejvýše na pomyslném žebříčku možného poznání cílové společnosti a má tak stěžejní vliv na rozhodnutí o pokračování ve vyjednáních, či ukončení a odstoupení z procesu, bude jí věnována v odstavcích níže patřičná pozornost, a to zejména v oblastech právní, daňové a finanční due diligence. Je vhodné úvodem upozornit na možné přístupy k provádění due diligence z pohledu zajištění této činnosti. Na základě toho, který ze subjektů due diligence realizuje, dělíme: - Due diligence od prodejce (Vendor Due Diligence VDD) - Due diligence od kupujícího (DD) Schéma č. 6: Due diligence dle realizujícího subjektu Zdroj: 56

57 Právní due diligence Fokus je cílen na oblasti, které mohou pro investora znamenat největší riziko, a to jak z pohledu realizace transakce, tak z hlediska potenciálních sankcí hrozících v budoucnosti. Zkoumány jsou zejména: - korporátní struktura vznik společnosti, majetková účast v jiných, spřízněné osoby - nemovitosti nabývací tituly, nájemní smlouvy, věcná práva - práva k nehmotným statkům know how, ochranné známky, užitné vzory, autorská práva, software, licenční smlouvy - obchodní smlouvy práva a povinnosti stran, smluvní pokuty, zajištění - pracovněprávní oblast ukončení pracovního poměru, obchodní a další spory, BOZP - ochrana životního prostředí odpadní látky a nebezpečné odpady skladování, zpracování, likvidace - pojištění krytí potřebných rizik, výluky - právní spory postavení žalobce x žalovaný, stádium Proces due diligence by měl rozhodně probíhat zpravidla v předtransakční fázi (viz. schéma č.5), jelikož výstupy z tohoto procesu jsou klíčové pro následnou fázi vyjednávání o smluvní dokumentaci a ceně. V případě, že má investor i přes neuspokojivé výsledky due diligence zájem dále pokračovat v transakci, je nezbytné učinit taková opaření, kterými zajistí jeho pozici proti rizikům v období po realizaci transakce. Z výsledku due diligence by měli být účastnící se subjekty rovněž schopny finálního rozhodnutí, jakou formou transakce proběhne (nabytí obchodního podílu nebo akcií, převod podniku, přímé nabytí majetku, odštěpení pro investora podstatné části majetku cílové společnosti, úplný zánik původní společnosti na základě projektu přeměny prostřednictvím fúze sloučením nebo splynutím) Gregorová. Š., Horáková. D., Holeček. J., Due diligence právní, daňový a finanční dohled, Schaffer & partner, s.r.o., publikováno v Daně a právo v praxi, [online], 12/2011, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.schaffer-partner.cz/attachments/article/338/due_diligenceng.pdf>. 57

58 Daňová due diligence V závislosti na předmětu ekonomické činnosti cílové společnosti je možno očekávat rozsah prováděné kontroly ve smyslu jednotlivých druhů daní daň z příjmu, daň z přidané hodnoty, daň z převodu nemovitosti, daň silniční, daň dědická a darovací, daně spotřební, daň ekologická. Zpravidla se zkoumá zdaňovací období tří let nazpět, jelikož riziko doměření daně je v tomto horizontu z důvodu zákonem stanovené lhůty pro stanovení daně nejvyšší. Hlavní fokus je cílen na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty, jejichž případné doměření může mít ve srovnání s ostatními daněmi zcela jinou dimenzi. Výsledkem daňové due diligence by měla být zpráva identifikující potenciální daňová rizika pro potenciálního investora. - Daň z příjmu PO Je zkoumána především z podaných přiznání. Stěžejními účetními a daňovými veličinami DPPO, které jsou v procesu due diligence podrobeny revizi, jsou účetní výsledek hospodaření, základ daně z příjmů a daň z příjmů. Metody, užívané v rámci revize, jsou: komparace údajů uvedených v přiznání s účetnictvím sledované jednotky zohlednění ostatních neúčetních dat, souvisejících jak s interními, tak externími hospodářskými transakcemi kontrolovaného subjektu a relevantních z hlediska zákona o dani z příjmu 41 - Daň z přidané hodnoty Její kontrolu lze rozdělit dle svého charakteru na dvě části: kontrola daně na vstupu kontrola daně na výstupu 41 Gregorová. Š., Horáková. D., Holeček. J., Due diligence právní, daňový a finanční dohled, Schaffer & partner, s.r.o., publikováno v Daně a právo v praxi, [online], 12/2011, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.schaffer-partner.cz/attachments/article/338/due_diligenceng.pdf>. 58

59 Finanční due diligence V případě, že tuto oblast provádí auditor, je vhodné zde upozornit, že provádění due diligence není z hlediska auditora tou auditorskou činností, která je definována v zákoně o auditorech. Z tohoto pak také vyplývá, že: - due diligence není ověřovací zakázkou - není prováděna dle Mezinárodních standardů auditu - nepodléhá žádnému dalšímu dohledu kvality ze strany Komory audiorů České republiky nebo Rady pro veřejný dohled nad auditem Jedná se zde tedy vždy o sběr informací finančního charakteru, nikoliv o ověřování jejich pravdivosti. Hlavním úkolem je zde srozumitelnou formou zkompletovat výstup o finanční situaci analyzovaného subjektu, který bude sloužit investorovi pro rozhodování o dalším postupu. Jistě však nemůže v případě pochybností o pravdivosti dílčích dat tyto slepě přehlédnout. Spíše než primárně hledat zdůvodnění, by na tyto měl auditor upozornit investora. Zatímco klasická zpráva auditora obligatorně obsahuje jednoznačný závěr, pak zpráva v případě due diligence zpravidla jednoznačný závěr neobsahuje. Vlastní zpráva z finanční due diligence nemá pevně daný formát. Zpráva do značné míry spíše odráží know how, zkušenosti a zadání poradce. Je proto obvyklé a nutno říci i vhodné, že je výsledně ovlivněna: - motivací potenciálního investora - národní zvyklostí potenciálního investora - firemní zvyklostí potenciálního investora - zkušeností poradce / auditora 42 Finanční due diligence se mimo jiné zabývá analýzou rizik ve vztahu např.: - ocenění zásob - ocenění nehmotných aktiv (licencí, oceňovacích rozdílů k nabytému majetku) - ocenění a dobytnost pohledávek - úplnost závazků 42 Gregorová. Š., Horáková. D., Holeček. J., Due diligence právní, daňový a finanční dohled, Schaffer & partner, s.r.o., publikováno v Daně a právo v praxi, [online], 12/2011, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.schaffer-partner.cz/attachments/article/338/due_diligenceng.pdf>. 59

60 - dodavatelských a odběratelských vztahů Je zřejmé, že se zde určité oblasti analýzy překrývají s právní due diligence. Tím klíčovým, co produkuje práce poradce či auditora oproti závěrům právní due diligence, je finanční ocenění rizik. Rovněž důležitým faktem je potřeba pohledu poradce finanční due diligence na byznys jako celek. Není to jen o číslech a ocenění. Významně důležitou zprávou poradce pak může například být upozornění na skutečnost, že velká část zakázek je závislá na odborné způsobilosti klíčových zaměstnanců, jejichž setrvání ve firmě není žádných způsobem zajištěno Etapa III Vyjednávání Po ukončení Due diligence následuje krátké období, v rámci kterého dochází k jejímu vyhodnocení, koncentraci výstupů do tvz. DD reportu a prezentování investorovi. Na základě toho je pak investory formulována závazná nabídka. Praxe ukazuje, že pro její formulaci je řádný proces due diligence naprosto klíčový. Z obdržených nabídek je obvykle vybrán jeden až dva subjekty, které jsou individuelně přizvány k exkluzivním jednáním. Subjekty, které nejsou do fáze vyjednávání přizvány, jsou obeznámeny a požádány o vrácení všech důvěrných materiálů, jim poskytnutým. Subjekty M&A procesu pak společně za asistence projektových manažerů, právních, daňových a finančních poradců podrobně vyjednávají hlavní podmínky transakce. Klíčové výstupy z pohledu investora vyplývají z due diligence. Tyto předesílají hlavní výzvy fáze vyjednávání. Hlavními tématy vyjednávání se tak stávají: - výstupy z due diligence - strategie integrace, tzv. post merger integration - PMI - akviziční cena - struktura transakční dokumentace (Sale & Purchase Agreement SPA) 43 Gregorová. Š., Horáková. D., Holeček. J., Due diligence právní, daňový a finanční dohled, Schaffer & partner, s.r.o., publikováno v Daně a právo v praxi, [online], 12/2011, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.schaffer-partner.cz/attachments/article/338/due_diligenceng.pdf>. 60

61 Vyjednávání a formulace strategie PMI Tak jako každé výstavbě domu předchází harmonizace jednotlivých technologických a pracovních postupů např. v podobě projektové dokumentace, musí i finálnímu uzavření M&A transakce předcházet proces, který definuje problematiku následující výstavby nového vztahu dvou ekonomicky spojených organizací, či přímo sloučení dvou organizací v jednu. Není účelem tohoto vyjednávacího procesu vytvoření detailního integračního plánu (kdo, kdy, jak). Jak je z nadpisu kapitole patrné, jedná se především o definici strategie PMI, tzn. definice post-transakčního směrování M&A partnerů, které vychází z motivů, jež oba partnery dovedly až do fáze vyjednávání PMI. Na ni je třeba navázat taktickou částí, definující zejména oblasti včetně jejich hlavních cílů. Vzniklým taktickým dokumentem je potom integrační plán s hlavními kapitolami: - obchodní značka - HR - výroba - marketing - obchod - finance - právní záležitosti K zajištění přípravy, formulace a plánování strategie PMI je jmenován tým manažerů. Tento se zpravidla skládá z odborníků manažerů partnerských společností. Je nezbytné, aby každému byla přidělena pozice a role a rovněž, aby došlo k určení team leadera, odpovědného za PMI proces Finalizace SPA Vyjednávací okruhy (výstupy z due diligence, PMI, akviziční cena, SPA) není možné řešit zcela separátně. Jsou vzájemně úzce propojeny a není reálné dosáhnout funkčního a pro obě strany přijatelného řešení transakce, v případě odstavení jednoho z nich. Výstupy těchto vyjednávání budou tvořit obsahovou jedinečnost transakční dokumentace. Zejména v případě rizik, definovaných z due diligence, je v rámci vyjednávání jedním z hlavních témat snaha o jejich snížení, přenesení na druhý subjekt, či přímo úplnou eliminaci. 61

62 Společně s podmínkami a závazky jednotlivých účastníků transakce v rámci vyjednaného procesu PMI slouží k jejich zajištění a vymahatelnosti implementace specifických nástrojů do transakční dokumentace SPA. Těmito nástroji jsou: - začlenění systému odkládacích podmínek (conditions precedens) do transakční dokumentace - komplexní úprava prohlášení a záruk prodávajícího začleněný do transakční dokumentace Systém tzv. conditions precedens slouží nejlépe v případě, kdy se v rámci etapy due diligence odhalily nedostatky a rizika takového charakteru, jejichž odstranění vyžaduje časově delší horizont a současně je reálné, že prodávající subjekt je schopen tyto nedostatky odstranit či hrozící rizika eliminovat. Dokončení transakce je v tomto případě limitováno splněním podmínek. Zpravidla je v tomto režimu také stanoven nejzazší termín, který v případě jeho překročení anuluje závazky ze smlouvy, či aktivuje jiná sankční ujednání (odpovědnost za škodu). Samostatně nebo i paralelně s výše uvedenými conditions precedens se používá prohlášení a záruk. Porušením těchto pak vzniká odpovědnost za škodu vzniklou investorovi. Obsah prohlášení a záruk ve smluvní dokumentaci je z větší části určen právě výsledky a nedostatky due diligence. Jakékoliv výjimky z platnosti těchto prohlášení je investorův smluvní partner nucen výslovně uvést v rámci transakční dokumentace a investora na ně výslovně upozornit, aniž by zároveň znal výsledky a zjištění due diligence provedené investorem. Investor je tak na základě těchto záruk chráněn pro případ vzniku škody z jejich porušení a je oprávněn uplatňovat na svém partnerovi náhradu škody, která mu tako vznikla. 44 Struktura SPA je obvykle následující: - soudní příslušnost a definice - souhrn hlavních podmínek - časový harmonogram, datum nabytí platnosti - cena cena, forma, načasování, podmínky - podmínky transakce a závazky stran 44 Gregorová. Š., Horáková. D., Holeček. J., Due diligence právní, daňový a finanční dohled, Schaffer & partner, s.r.o., publikováno v Daně a právo v praxi, [online], 12/2011, [cit ], Dostupné z WWW: <http://www.schaffer-partner.cz/attachments/article/338/due_diligenceng.pdf>. 62

63 - omezení prodávajícího - dohoda o nákladech - záruky - náhrady škody - postupy řešení nároku smluvních stran Dohoda realizace kontraktu V optimálním případě by všechny problematické oblasti měly být vyřešeny před uzavřením transakce. Je však obvyklé, že se během procesu due diligence a následného vyjednávání nepodaří zcela zajistit veškerá rizika, doladit méně významná problematická místa apod. Pro tento případ je tedy nutný efektivní risk assetment a flexibilní kontrakt tak, jak bylo nastíněno v předchozí kapitole. Popis této fáze je nastíněn přímo z praxe v úplném úvodu této práce, kdy pan Horáček vzpomíná na téměř hodinu probíhající nepřetržité podepisování SPA dokumentace. Po podpisu kupní smlouvy následuje období, ve kterém se musejí splnit tzv. pre-completion conditions, stanovených ve smlouvě. Kromě ryze interních podmínek, spadajících do úkolů uvnitř společností, pro jejichž závaznost a vymahatelnost jsou aplikovány smluvní nástroje (odkládací podmínky, prohlášení, záruky), se může mezi pre-competion conditions řadit i souhlas Antimonopolního úřadu. Skutečný přechod vlastnictví a kontroly může být uskutečněn až k tzv. rozhodnému dni, kdy jsou veškeré smluvní podmínky splněny. S tímto mezníkem je rovněž spojena aktualizace smlouvou dohodnuté transakční ceny. Klíčové pro její úpravu bývají např.: - rozdíl mezi normálním pracovním kapitálem a pracovním kapitálem k rozhodnému dni - dluh k rozhodnému dni Post merger integration - PMI 45 Přehled procesu transakce, [online], 2012, [ ], Dostupné z WWW: <http://k126.fsv.cvut.cz/predmety/126fim/fim_popis-transakce-prodeje-spolecnosti.pdf>. 63

64 Je zřejmé, že partnerské subjekty v praxi věnují jednotlivým oblastem podniku, zasahujícím do procesu akvizice, významnou pozornost nejen z důvodu sběru informací a dat, nutných pro poznání partnerského subjektu, ale zejména pro identifikaci vzájemných souvislostí a východisek, které budou klíčové pro post-transakční období, jakožto klíčovou fázi pro tvorbu skutečné hodnoty M&A a v té souvislosti i celkovým výsledkem M&A. Jak bylo uvedeno v kapitole Vyjednávání a formulace strategie PMI, je nezbytné výsledky tohoto procesu koncentrovat do klíčového dokumentu Integrační plán, který musí být jasným fahr planem pro období post-transakční. Významným aspektem v rámci období post merger integration je již v procesu přípravy transakce učiněné rozhodnutí, zda si společnosti ponechají po uskutečnění akvizice svou právní subjektivitu, či se spojí fúzí. V případě spojení fúzí je pak otázkou, v jakém časovém horizontu po uskutečnění akvizice toto proběhne. Je nezbytné, aby Integrační plán byl maximální možnou mírou akceptován oběma společnostmi a jejich klíčovými manažery. Tito musejí být s tímto dokumentem naprosto ztotožněni. Je nebytné, aby byl plán v maximální míře naplňován. Současně je nutno brát ohled na to, že Integrační plán byl tvořen v minulosti a vždy se střetává s aktuálním stavem obou společností, stejně tak i mikro a makro okolí. Proto by měl být rovněž dostatečně flexibilní pro případ, že se střetne se skutečností, která nebyla při jeho tvorbě známa byla přehlédnuta, podceněna, či neexistovala. Klíčoví manažeři by tak měli být schopni analyzovat a vyhodnotit významnost nové informace/situace a tuto buď označit jako nevýznamnou pro proces integrace (bez nutnosti revize plánu), či naopak jako významnou se všemi důsledky pro proces integrace, zejména nezbytnou revizi integračního plánu. V rámci kapitoly Vyjednávání a formulace strategie PMI byly rovněž vymezeny hlavní oblasti integračního procesu následujícího po akvizici. Jsou to integrační aktivity spojené především s oblastí HR, výrobní, marketingovou, obchodní, finanční, právní. Z dosavadní práce vyplývá, že nejrizikovější je oblast HR Integrace lidských zdrojů Management HR by měl být v procesu M&A zastoupen již od samého začátku. Není to totiž jen o změně stanov, vnitřních předpisů, IT systému, výrobním procesu. Zpravidla tím nejcennějším aktivem kvalitní společnosti, jsou její zaměstnanci. V případě, že proces HR 64

65 integrace nebude řízen od samého začátku a následně mu nebude dána patřičná pozornost ani během due diligence, či ji po proběhnuvší akvizici, riskují společnosti, zejména pak cílová, výrazný pokles úrovně odbornosti, motivace, nasazení, a integrity zaměstnanců. Hlavní témata integrace HR: - stanovení role TOP manažerů včetně jejich odpovědností - implementace - integrace - definování organizační struktury - komunikace - motivace zaměstnanců - analýza a vyhodnocení výsledků a zpětné vazby Pokud nejsou HR manažeři v procesu integrace úspěšní, je pravděpodobné, že se toto odrazí v kvalitě poskytovaných služeb, výrobním procesu, atmosféře uvnitř společnosti. Zejména ohrožujícím je pak ztráta klíčových zaměstnanců. Bezpodmínečně nutná je informovanost a komunikace zaměstnanců na všech úrovních. V případě, že se manažerům povede motivovat další zaměstnance na proces M&A, je toto významným faktorem pozitivního tlaku na provádění změn. Pokud se manažerům podaří vysvětlit a přesvědčit zaměstnance, že i jejich práce je součástí úspěšné integrace, zpravidla se toto pozitivně odráží v náladě ve společnosti, v její kompaktnosti a lepšímu příjímání změn. 65

66 5. PŘÍPADOVÁ STUDIE M&A VYBRANÝCH SPOLEČNOSTÍ V rámci zpracování této práce byly využity praktické zkušenosti dvou manažerů, kteří se podílejí na procesu M&A. Jeden z manažerů byl současně do uskutečnění akviziční transakce jediným akcionářem společnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že proces M&A společností v současnosti neustále probíhá, je možné zde prezentovat pouze omezené spektrum informací Představení společností Obě společnosti působí v sektoru IT, produktově nejsou vzájemnými konkurenty, jedná se o vztah dodavatelsko-odběratelský. Svým druhem probíhající transakce odpovídá vertikální M&A, formou pak kapitálové akvizici a následné fúzi sloučením. Společnost A (SA) - sídlo Česká republika, - právní forma: akciová společnost - patnáctiletá tradice - mimo management zaměstnává 30 IT specialistů - unikátní dodávky softwaru, zejména CAD/CAM aplikací - zajímavé reference - relativně regionálně diverzifikované zákaznické portfolio (ČR, západní Evropa) - kvalitní know-how - silný good will Společnost B (SB) - sídlo Velká Británie - právní forma: akciová společnost public limited company - třicetiletá tradice - mimo management zaměstnává 90 IT specialistů - unikátní dodávky v oblasti Microdynamics - zákazníci z celého světa 66

67 - renomovaná společnost - kvalitní know-how - silný good will První jednání na téma možné M&A proběhla na přelomu roku 2010/2011. Iniciátorem transakce byla SA. Spolehlivost obou partnerů byla již vzájemně prověřena v rámci několikaleté spolupráce, kdy SA působí v roli výhradního dodavatele pro SB v jedné z její dílčích oblastí software. Vzhledem ke skutečnosti, že se subjekty v rámci obchodní spolupráce znaly již ca 6 let, byly jejich úvodní motivy již docela jasně definované. Motivy k M&A u SA: - spojení se silným mezinárodně působícím subjektem - realizace hodnoty společnosti - dynamický vývoj aplikací - možnost účasti na nových projektech Motivy k M&A u SB: - zajímavá akvizice - zhodnocení značného potenciálu SA - synergie Transakce obou akcionářů, kteří současně byli ve výkonných pozicích společností, byla od počátku uvažována velmi zodpovědně a přesto, že v rámci obchodních vztahů byly po šestileté spolupráci jejich vzájemné znalosti na velmi dobré úrovni, předpokládaná transakce byla poměrně opatrná. Ještě před dohodou o vstupu do procesu M&A se oba akcionáři shodli na pravděpodobné budoucí podobě výsledné M&A. V případě, že by proces due diligence neobjevil žádné extrémní hodnoty v pozitivním či negativním slova smyslu a dojde k finální shodě nad cenou za akcii SA, měla M&A vypadat takto: akvírující SB akvírovaná SA SB získává majoritní balík akcií SA disponuje opcí na zpětný odkup svých akcií od SB za předem dohodnutých podmínek fúze sloučením v případě, že opční právo nebude uplatněno 67

68 5.2. Proces akvizice Formulace strategie, hledání partnera Úvodní fáze této M&A, trvající devět týdnů, probíhá díky vzájemné několikaleté spolupráci obou společností velmi přirozeně a nenásilně. Uvědomění si akcionáře SA, že i jeho společnost má příležitost k provedení strategické změny formou M&A, je vyvoláno dlouhodobě perfektní spoluprácí s SB a myšlenkou na možnost výrazného progresu v rámci vývoje software a získání nových mezinárodních klientů. Skutečnost obchodního partnerství s SB a velmi kvalitních vztahů akcionářů v podstatě eliminuje proces Hledání partnera. Prvotní úvahy o možných pozitivních efektech partnerství a jeho realizace formou M&A, představené akcionáři SB, mají pozitivní zpětnou reakci. Nadcházející jednání již probíhají s dalšími manažery obou společností. Na těchto je dohodnut očekávaný scénář procesu akvizice. Přestože jsou motivace a předpoklady k úspěšné a rychlé M&A zřejmé, proces due diligence není uspěchán, a tak dle standardních postupů a z důvodu snahy o maximální profesionalitu následují práce na zajištění informačního memoranda obou společností. Teaser je vynechán. Jak bylo řečeno, pro obě společnosti je nezbytné detailní vyhodnocení druhého partnera. Proto probíhají procesy analýzy informačního memoranda i due diligence u obou. Velmi důležitým výstupem z jednání je shoda na účasti poradenské společnosti, zejména v procesu due diligence. Tato poskytuje své služby celosvětově. Benefitem, finančním a zejména psychologickým, je fakt, že SA spolupracuje s anglickou pobočkou poradce, která má v týmu IT M&A české odborníky, zatímco SB naopak uzavírá smlouvu s českou pobočkou poradce a přímo spolupracuje s Angličany v česku pracujícími. První dojem, navázání důvěry a komunikační komfort jsou hlavními devízami této skutečnosti. - je uzavřena dohoda o utajení důvěrných informací (CA) - probíhá analýza a vyhodnocení informačního memoranda 68

69 Závěry první etapy: SA o SB: - úspěšná a silná společnost - celosvětově rozsáhlé zákaznické portfolio - zajímavě diverzifikované produktové portfolio - zkušený management - vyšší věkový průměr IT specialistů SB o SA: - orientace spíše na světové zákazníky - produktové portfolio se značným potenciálem - zjevné rezervy obchodního oddělení Potvrzuje se vzájemná znalost společností. Nedochází k vyhodnocení mimořádných závěrů. Plynule jsou dohodnuty kroky vedoucí k zahájení due diligence Due diligence Procesu DD, trvajícího přibližně 8 týdnů, se účastní zejména regionální manažeři, právníci, finanční analytici, IT odborníci. Akcionáři obou společností v této fázi působí spíše jako pozorovatelé. Očekávají zejména výsledky. Hlavními oblastmi DD jsou: - projektový audit - finanční audit - personální audit - právní audit - reference Závěry DD: Proces DD nenalezl žádné skutečnosti, které by nasvědčovaly zvýšenému riziku v případě uskutečnění M&A. Závěry DD potvrzují vysokou pravděpodobnost úspěšné realizace motivů, které přivedly vlastníky obou společností na myšlenku uskutečnění M&A. 69

70 Závěry SA pro uskutečnění M&A s SB: - nové obchodní příležitosti - dalšího progres v oblasti vývoje aplikací díky personální synergii - možnost působnosti IT specialistů v zahraničí - nárůst tržeb a zisku Závěry SB pro uskutečnění M&A s SA: - očekáváno efektivnější řízení stávajících i nových projektů - díky lepším obchodním příležitostem, kterými SB disponuje pak zhodnocení značného potenciálu SA v rámci využití know-how v oblasti core business i dalších oblastech obchodních aktivit SB - synergie - zřejmý rozdíl v úrovni vzdělání a šíři profesních zkušeností ve srovnání negativně hovořící pro SA signalizuje jednu z hlavních výzev pro období integrace Vyjednávání Hlavními tématy 12 týdnů trvající fáze vyjednávání a přípravy kontraktu byly: 1. strategie M&A Přestože jednání o M&A zahájil vlastník SA, byl to paradoxně on, který za jednu z priorit považoval vyjednání si práva opce na zpětný odkup akcií po dobu jednoho roku po uskutečnění akvizice. Byly definovány podmínky, za kterých bude moci být opce uplatněna. Mezi ně patří nedosažení hlavních cílů akvizice. Kompromisu bylo dosaženo naopak tím, že akcionář SB bude mít v rámci akvizice možnost koupě majoritního balíku akcií. Bylo tak navázáno na předběžnou dohodu z úvodních jednání akcionářů. Výslednou podobu strategie procesu znázorňuje schéma č. 7 na následující stránce. 70

71 Schéma č. 7: Strategie M&A procesu SA SB Zdroj: vlastní zpracování 2. Strategie integrace Po proběhnutí akvizice má následovat období jednoho roku, v rámci kterých budou společnosti působit nadále jako dva subjekty, přesto ale bude docházet k postupné integraci. Integrační plán je však vytvořen včetně horizontu po uskutečnění fúze. Je to z toho důvodu, že oba akcionáři nechtějí připustit neúspěch projektu M&A. Plán tak zahrnuje: A) Cíle M&A B) Integraci obchodu - obchodní model - nabídky pro SA C) Organizační cíle - organizační struktura na konci procesu - plánované změny v obou společnostech D) Integraci lidských zdrojů - kulturní integrace - plán integrace personálních kapacit - definice systému benefitů, bonusů a odměňování - kulturní integrace - management talentů a klíčových zaměstnanců - alokace lidských zdrojů 71

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý

SPA a jiné akviziční instrumenty. Petr Suchý SPA a jiné akviziční instrumenty Petr Suchý Typické formy akvizice Tzv. share deal, tj. akvizice podílu (akcií) v cílové společnosti Tzv. asset deal (v širším smyslu) v českém právním prostředí buď formou

Více

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které

Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které Oceňování podniku Podnikem se rozumí: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří podnikateli a slouží k provozování

Více

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : Život podniku. Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : Život podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 ŽIVOT PODNIKU 1. Založení podniku 2. Růst podniku 3. Krize a sanace 4. Zánik podniku Život podniku Podstata počátku i další existence

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/8 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Studijní obor: Ekonomika Podnikání Školní rok: 2012 2013 1.1. Předmět: Ekonomika 1) Předmět ekonomie a

Více

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček

SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU. Josef Bejček v v r SOUTĚŽNÍ POLITIKA A FUZE V EVROPSKÉM KONTEXTU Josef Bejček Masarykova univerzita Brno, 2010 Josef Bejček OBSAH SEZNAM ZKRATEK 11 ÚVODEM 12 1. SOUTĚŽNÍ POLITIKA A CÍLOVÉ KONFLIKTY V SOUTĚŽNÍM PRÁVU

Více

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků

Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků Téma 14: Spojování podniků. Zánik podniků 1. Formy spojení podniku 2. Motivy fúzí a akvizic 3. Strategie podniku a akviziční strategie 4. Ocenění podniku 5. Způsoby financování akvizic 6. Holdingové společnosti

Více

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci.

Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Život podniku Podnik prochází během doby své existence různými vývojovými fázemi, ve kterých se potýká s různými problémy, které mohou ohrozit jeho existenci. Nové podmínky 20. a 21. století nutí podniky

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky

Principy oceňování a value management. Úvod do problematiky Principy oceňování a value management Úvod do problematiky Obsah Principy oceňování společností Principy oceňování DCF Chování klíčových faktorů Finanční trhy a hodnota firmy Value based management Dluh

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Štěpánka Chaloupková

Štěpánka Chaloupková Štěpánka Chaloupková Akvizice a fúze: definice základních pojmů Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu Označuje převzetí firmy nebo její

Více

Metodické listy pro studium předmětu

Metodické listy pro studium předmětu Metodické listy pro studium předmětu Obchodní právo I Cílem tohoto jednosemestrálního kursu je seznámit studenty s problematikou obchodního práva a jeho postavením v rámci českého právního systému, jeho

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika a právo obor Podnikání 1. Základní ekonomické pojmy - Předmět ekonomie, základní ekonomické systémy, hospodářský proces, potřeby, statky, služby,

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

Postakviziční integrace

Postakviziční integrace ČVUT v Praze, Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví Postakviziční integrace jaké kroky se mají učinit po podpisu kupní smlouvy Marek Stoklasa Praha, 26.11.2014 Obsah prezentace: 1.

Více

Fúze (spojení) a akvizice (převzetí) a jejich úloha a význam v dnešním globalizujícím se světě Současnost obrovská konsolidační vlna ve světovém finančním i nefinančním průmyslu obrovský nárůst akvizičních

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR

Systém certifikace a vzdělávání účetních v ČR PRÁVO (zkouška číslo 2) Cíl předmětu Získat základní informace o obsahu a rozsahu právního systému České republiky a oborech práva, které účetní při výkonu své praxe potřebuje s přihlédnutím k aktuálním

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 10 Řízení podnikových financí, úvěry,

Více

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů

Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Případová studie daňově efektivní využití fondů kvalifikovaných investorů Agenda / Studie projektu rezidenčního projektu s využitím fondu kvalifikovaných investorů, / Podstata procesu / Výhody a nevýhody

Více

Organizační výstavba podniku

Organizační výstavba podniku Organizační výstavba podniku Proč je potřeba organizovat Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury Co je výsledkem organizování Ovlivňují organizaci právní předpisy? Proč je potřeba organizovat

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Zmar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 6 (KS)

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. KMK ML Základy marketingu Základy marketingu (B_Mar) ZS 09 Bakalářské studium Garant předmětu: Ing.Miloslav Vaňák Vyučující:.. Ing. M. Vaňák Typ studijního předmětu: povinný roč./sem.:.. 1/1 Rozsah studijního předmětu:.. 2/0/0

Více

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5

předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu KOMERČNÍ BANKOVNICTVÍ 5 Název tématického celku: Vliv integrace Evropy na podnikání bank Cíl: Základním cílem tohoto tématického celku

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe

6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe VEDENÍ LÉKA SKÉ PRAXE 6/8.1 str. 1 6/8 Prodej zdravotnického zafiízení lékafiské praxe 6/8.1 Úvod Mgr. Jakub Uher SPL ČR S určitou pravidelností se objevují návrhy na legislativní úpravu podrobněji upravující

Více

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky. Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Vysoká škola finanční a správní, o.p.s. Katedra řízení podniku a podnikové ekonomiky Metodické listy pro předmět ŘÍZENÍ PODNIKU 2 Studium předmětu umožní studentům základní orientaci v procesech, které

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009

BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 BH SECURITIES a.s. Informace k 31.12.2009 Uveřejňování informací podle vyhlášky č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

HLAVA III ZRUŠENÍ, LIKVIDACE A ZÁNIK OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Odmítnuté (nepřevzaté) závazky zůstávají platnými; zavázán je zakladatel, který je učinil, popř. je-li vícero zakladatelů zakladatelé společně a nerozdílně (solidárně). Jedná-li pouze jediný písemně zmocněný

Více

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod

OBCHODNÍ PRÁVO. Metodický list 1. Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Metodický list 1 Název tématického celku: Obchodní právo obecný úvod Cíl: Tematický celek je věnován základním obecným institutům obchodního práva a uvádí k o problematiky právního oboru. Tematický celek

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice SMLUVNÍ VZTAHY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Podnikání PO Aktualizace od 1. ledna 2014 Právní úprava nový

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. -----------------------------------------------

I. Firma a sídlo společnosti. 1. Obchodní firma společnosti zní: BEDENIKA s.r.o. ----------------------------------------------- Společenská smlouva obchodní společnosti BEDENIKA s.r.o. v úplném znění ke dni 23. 6. 2010 se mění takto: --------------------------------------------------------------------------------- Dosavadní znění

Více

Význam inovací pro firmy v současném období

Význam inovací pro firmy v současném období Význam inovací pro firmy v současném období Jan Heřman 25. říjen 2013 Uváděné údaje a informace vychází z výzkumného projektu FPH VŠE "Konkurenceschopnost" (projekt IGA 2, kód projektu VŠE IP300040). 2

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013

Nový občanský zákoník a právo stavby. Martin Bohuslav únor 2013 Nový občanský zákoník a právo stavby Martin Bohuslav únor 2013 POZOR Rok 2013 je nutné věnovat přípravě na rozsáhlé změny občanského a obchodního práva od 1. ledna 2014! 2 2013 Deloitte Česká republika

Více

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU

JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU JAK DOBŘE PRODAT NEBO SPRÁVNĚ KOUPIT FIRMU (Jiný úhel pohledu na fúze a akvizice) Mgr. Ing. Zdeněk Mikuláš Mgr. Ondřej Nejedlý 27. května 2015 Obsah 1. Fúze a akvizice 2. Trendy v M&A 3. Úskalí úspěšné

Více

Vymezení pojmu počáteční investice

Vymezení pojmu počáteční investice Vymezení pojmu počáteční investice Obsah Úvod... 1 Posuzování a prokazování počáteční investice... 2 1. Založení nové provozovny... 2 2. Zásadní změna celkového výrobního postupu... 3 3. Rozšíření výrobního

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Vyhotovený společnostmi VIGO Epsilon s.r.o se sídlem U průhonu 1589/13a, Holešovice, 170 00 Praha 7 IČO: 02716551 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství

nejen Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz Nakladatelství a vydavatelství nejen 2. díl Podniková ekonomie Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D. Ing. Zdeněk Mendl Nakladatelství a vydavatelství R Vzdìlávání, které baví www.computermedia.cz TEMATICKÉ ROZDĚLENÍ DÍLŮ KNIHY EKONOMIE NEJEN

Více

Analýza návratnosti investic/akvizic

Analýza návratnosti investic/akvizic Analýza návratnosti investic/akvizic Klady a zápory Hana Rýcová Charakteristika investice: Investice jsou ekonomickou činností, kterou se subjekt (stát, podnik, jednotlivec) vzdává své současné spotřeby

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Srovnání požadavků na statut

Srovnání požadavků na statut Srovnání požadavků na statut (Vyhláška č. 246/2013 Sb. o statutu fondu kolektivního investování vs. Vyhláška č. 193/2011 Sb., o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování) původní

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra

Jaké existují varianty prodejního procesu firmy. klady a zápory. Pavlišová Petra Jaké existují varianty prodejního procesu firmy klady a zápory Pavlišová Petra Proces prodeje vyžaduje Proces prodeje firmy je dlouhodobější záležitost v rozmezí cca šest měsíců až několik roků, prodej

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Koterovská 85 Témata pro ústní profilové zkoušky v předmětu: Aplikovaná ekonomika Školní rok: 2013/2014 Studijní obor: 78-42 M / 001

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze

Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Vyšší účetnictví účetnictví podnikových kombinací Hana Vomáčková VŠE v Praze Struktura příspěvku 1. Vliv mezinárodních standardů na inovaci výuky finančního účetnictví mezinárodní harmonizací standardy

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S

Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S Y O U R L E G A L P A R T N E R I N B U S I N E S S T R A N S A C T I O N S P R O F I L K A N C E L Á Ř E Advokátní kancelář

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Účetnictví B 2.přednáška Bilance a bilanční princip Základní funkce účetnictví je (viz minulá přednáška) poskytovat informace o procesech v podniku potřebné pro jeho řízení a správu a pro další účely (např.

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje

1. Podnik. 2. Podnikatel. 3. Obchodní jméno. 4. Obchodní firma. 5. Podnikání. 6. Neoprávněné podnikání. 7. Použité zdroje základní pojmy Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Karla Šimoníková. Dostupné z Metodického portálu www.sstrnb.cz/sablony, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno

Více

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu

Seminární práce. Vybrané makroekonomické nástroje státu Seminární práce Vybrané makroekonomické nástroje státu 1 Obsah Úvod... 3 1 Fiskální politika... 3 1.1 Rozdíly mezi fiskální a rozpočtovou politikou... 3 1.2 Státní rozpočet... 4 2 Monetární politika...

Více

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1

Nemovitostní fondy v roce 2009. www.apogeo.cz 1 Nemovitostní fondy v roce 2009 www.apogeo.cz 1 Úvod / ZÁKON 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů (zákon č. 337/2005 Sb., zákon č. 57/2006 Sb., zákon č. 70/2006 Sb., zákon

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014

Akvizice a akviziční financování. 17. června 2014 Akvizice a akviziční financování 17. června 2014 Program 9.00 9.30 9.30 10.45 10.45 11.15 11.15 12.30 12.30 registrace 1. část Co je nového v akvizičním financování? Právní a daňové aspekty akvizic. občerstvení

Více

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů ODŮVODNĚNÍ VYHLÁŠKY ze dne o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů I. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA)

Více

Mezinárodní finanční trhy

Mezinárodní finanční trhy Úvod Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA jan_vejmelek@kb.cz Investiční bankovnictví Náplň kurzu Úvod do mezinárodních finančních trhů Devizový trh a jeho instrumenty Mezinárodní finanční instituce Teorie mezinárodního

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Marketing a management, okruh Plánování Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: listopad 2013 Klíčová slova: plánování,

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Podniková ekonomie a management Vyučující: Ing. J.

Více

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz

ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA. Obchodní korporace. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz ZÁKLADY SOUKROMÉHO PRÁVA JUDr. Petr Čechák, Ph.D. Petr.cechak@mail.vsfs.cz Právní úprava obchodních korporací zákon č. 90/20012, o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Více

Řízení podniku a prvky strategického plánování

Řízení podniku a prvky strategického plánování 6.2.2009 Řízení podniku a prvky strategického plánování Semestrální práce z předmětu KMA/MAB Vypracoval: Tomáš Pavlík Studijní č.: Obor: E-mail: A05205 GEMB - Geomatika pavlikt@students.zcu.cz 1 Úvod Podnikové

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR

CENNÉ PA CENNÉ PÍRY PÍR CENNÉ PAPÍRY ve finančních institucích dr. Malíková 1 Operace s cennými papíry Banky v operacích s cennými papíry (CP) vystupují jako: 1. Investor do CP 2. Emitent CP 3. Obchodník s CP Klasifikace a operace

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry Informace dle vyhlášky č.123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry stav ke dni 31. prosince 2008 1.1 Údaje o obchodníkovi s cennými

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem

2. Stavební firma. Předmět podnikání stavebních firem 2. Stavební firma Klíčová slova: Stavební firma, právní formy podnikání, hlavní a podpůrné činnosti stavební firmy, funkce stavební firmy, strategie stavební firmy. Anotace textu: Obsahem textu je seznámení

Více

Úkoly pro samostatnou práci

Úkoly pro samostatnou práci Úkoly pro samostatnou práci Název předmětu: Investice a akvizice 2. semestr Podklady pro seminář Zpracoval: Ing. Pavel Vyleťal, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu:

Více

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod 1. Obchodní společnosti 3 III. Právní předpisy a zkratky KAPITOLA 1. 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Formy podnikání 2 KAPITOLA 2 Obchodní společnosti 3 2.1 Obchodní společnost jako právnická osoba 3 2.2 Osoby ve společnosti 4 2.2.1 Společníci 4

Více

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II

MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II MIKROEKONOMIKA TYPOLOGIE PODNIKŮ II Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví Podniky podle velikosti Kritéria třídění: - Počet zaměstnanců (nejpoužívanější) - Velikost obratu - Velikost kapitálu -

Více

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T

S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T S T R A T E G I C K Ý M A N A G E M E N T 3 LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 1 Proces strategického managementu LS, akad.rok 2014/2015 Strategický management - VŽ 2 Strategický management

Více

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013

Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Lenka Zahradníčková lenkazah@kpm.zcu.cz 16. 12. 2013 Opakování Test Jak je možné definovat marketing? Souhrn takových postupů a činností, jejichž cílem je uspokojování potřeb zákazníka. Filozofie úspěšného

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice Střední odborná škola Luhačovice Obor: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání, ŠVP Management umění a reklamy Školní rok: 2014/2015 Témata pro ústní maturitní zkoušku z odborných předmětů 1. Základní funkce

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s.

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti MORAVAN,a.s. Představenstvo společnosti MORAVAN, a.s., se sídlem Kateřinice č.p. 198, PSČ 742 58, IČ: 476 72 439, vedené v obchodním rejstříku u

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 9. 1. 2013 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_18 Název materiálu: PODNIKÁNÍ V TRŽNÍ EKONOMICE Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům právní východiska a podstatu

Více

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému

Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Finanční trhy Tendence vývoje finančního systému Ing. Gabriela Oškrdalová e-mail: oskrdalova@mail.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189. 2.2.2013

Více