ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dne 22. února 2006 přezkoumáno auditorem. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu, delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně jednotlivými správci rozpočtových prostředků auditor hodnotil velmi dobře. Rovněž vedení účetnictví a roční účetní závěrka byla ověřena auditorem s doporučením Zastupitelstvu města Vsetín schválit roční účetní závěrku bez výhrad. Auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví v porovnání s jinými obcemi jako velmi vysokou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2005 ROZPOČET SKUTEČNOST Daňové příjmy , ,78 Nedaňové příjmy , ,20 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,55 Příjmy celkem , ,53 Běžné výdaje , ,16 Kapitálové výdaje , ,51 Výdaje celkem , ,67 Přebytek hospodaření minulých let , ,53 Splátky půjček , ,94 Přijetí úvěru ,00 0,00 Kurzové rozdíly 0, ,39 Financování , ,86 VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Výsledek hospodaření Rok 2005 Celkem Výsledek hospodaření k ,78 Saldo příjmů a výdajů roku ,86 Příjmy fondu rozvoje bydlení ,55 Výdaje fondu rozvoje bydlení ,50 Příjmy fondu veřejné podpory ,01 Výdaje fondu veřejné podpory ,00 Poskytnuté půjčky v roce ,70 Splátky poskytnutých půjček v roce ,00 Kursový rozdíl ,39 Výsledek hospodaření roku , ,11 Výsledek hospodaření k ,89 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne ,00 Nezapojené finančních prostředky ,89 Stránka 1 (celkem 42)

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2005 Celkové rozpočtované příjmy města Vsetín na rok 2005 byly naplněny na 111 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nebyly samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly příjmy města plněny na 110,5%. Daňové příjmy Podstatný vliv na překročení rozpočtovaných příjmů mělo naplňování daňových příjmů, které byly plněny na 118,15 %, tj. překročení o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byly daňové příjmy vyšší o tis. Kč. Nejvyšší daňový výnos a zároveň nejvyšší nárůst jak proti rozpočtu roku 2005, tak proti skutečnosti roku 2004, byl u daně z přidané hodnoty. Rozpočtované příjmy této daně byly překročeny o tis. Kč a proti skutečnosti roku 2004 to byl nárůst o tis. Kč. Tabulka č. 1 - Vývoj daňových příjmů v letech v tis. Kč Daňové příjmy Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a odvody Místní poplatky Odvod výtěžku z provozovaných VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Výnosy daní v letech Ostatní daňové výnosy DP závislá činnost DP samostatná činnost DP kapitálové výnosy DP právnické osoby DP za obce DPH Daň z nemov Poplatky a odvody Místní poplatky Výtěžek VHP Správní poplatky Stránka 2 (celkem 42)

3 Výnosy daní Celkový daňový výnos byl naplněn na 118,15 %, z toho jednotlivé daňové výnosy: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 113,65 % b) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 96,61 % c) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 86,99 % d) daň z příjmu právnických osob 119,71 % e) daň z příjmů právnických osob za obce 100,00 % f) daň z přidané hodnoty 128,46 % g) daň z nemovitostí 144,61 % Ve srovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu daňového výnosu o 109,88 %, z toho u: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 107,40 % b) daň z příjmu právnických osob 109,92 % c) daň z přidané hodnoty 117,40 % d) daň z nemovitostí 108,84 % Ve srovnání s rokem 2004 poklesl daňový výnos u: a) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 98,77 % b) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 86,60 % Poplatky a odvody Jedná se o příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odvody za odnětí pozemků plnících funkci lesa, přičemž nejvyšší výnos byl z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to ve výši Kč. Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 11 je 40% tohoto odvodu příjmem obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbývajících 60 % je výnosem Státního fondu životního prostředí. Místní poplatky Místní poplatky byly naplněny na 111,15 %, z toho plnění: a) poplatek za komunální odpad 106,19 % b) poplatek ze psů 103,74 % c) poplatek za užívání veřejného prostranství 227,37 % d) poplatek z ubytovací kapacity 134,80 % e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 104,94 % Nejvyšší nárůst u místních poplatků byl dosažen u poplatku za užívání veřejného prostranství, kde proti roku 2004 byly poplatky vyšší o Kč, tj. nárůst proti roku 2004 o 86,69 %. Součástí výnosu tohoto poplatku jsou i vymožené pohledávky předcházejících let ve výši Kč. Správní poplatky Příjmy ze správních poplatků byly naplněny na 145,02 %, z toho plnění: a) správní poplatek za provozovaný hrací přístroj Kč b) dopravně správní agendy a přestupkové oddělení Kč c) správní poplatky odboru sociálních věcí Kč d) správní poplatky odboru životního prostředí Kč e) správní poplatky obecního živnostenského úřadu Kč f) správní poplatky stavebního úřadu Kč Nejvyšší nárůst proti roku 2004 byl dosažen u dopravně správní agendy a přestupkového oddělení, kde správní poplatky vzrostly o , tj. nárůst 73 %. Stránka 3 (celkem 42)

4 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly za rok 2005 naplněny na 136,80 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly nedaňové příjmy plněny na 130,63 %. Příjmy byly překročeny zejména o přijaté sankční platby (uložené pokuty), jejichž výnos za rok 2005 činil Kč. Tabulka č. 2 - Vývoj nedaňových příjmů v letech v tis. Kč Nedaňové příjmy Skutečnost v roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z poskytovaných služeb Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Přijaté sankční platby Finanční vypořádání-vratky Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček Celkem Nedaňové příjmy v letech P oskytované služby P říjmy z pronájmu Sankční platby Dary, náhrady, úroky Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z poskytovaných služeb zahrnují příjmy z vlastní činnosti, a to zejména: - příjmy z parkovišť Kč - příjmy ze vstupného při kulturních akcích Kč - příjmy z reklamy při kulturních akcích Kč - příjmy společnosti EKO-KOM, a.s Kč - změny územního plánu Kč - příjmy ze vstupného a reklamy kino Vatra Kč - příjmy z reklamy kino Vatra Kč - příjmy z videopůjčovny (od převedena pod Dům Kultury Vsetín) Kč - příjmy z reklamy Vsetínské noviny Kč - příjmy z videopůjčovny (od převedena pod Dům Kultury Vsetín) Kč - refundace nákladů spojených s realizací projektu EQUAL Kč Stránka 4 (celkem 42)

5 Přijaté sankční platby V roce 2005 bylo správními orgány Městského úřadu Vsetín uloženy pokutyv celkové výši Kč. Z tohoto objemu bylo dobrovolně zaplaceno Kč. Objem Kč zůstává k vymáhání. Vedle dobrovolně zaplacených pokut uložených správními orgány městské úřadu se výnos z pokut zvýšil o Kč, a to o pokuty minulých let vymáhané finančním odborem. Tabulka č. 3 - Výnosy sankčních plateb v roce 2005 v Kč Správní orgán - odbor Uložené Zaplacené Pokuta zaplacena pokuty 2005 v roce 2005 Dobrovolně Vymáhaná FO Finanční exek.náklady-poplatky , ,11 0, ,11 Finanční exek.náklady-pokuty , ,12 0, ,12 Sociální odbor 300,00 300,00 300,00 0,00 Správní přestupky , , , ,70 Správní dopravní pokuty , , , ,97 Správní zákonné pojištění , , , ,59 Správní doklady (OP, CD) , , ,00 0,00 Životní prostředí , , ,00 0,00 Životní prostř. odvod SFŽP 0, , ,00 0,00 Živnostenský úřad , , , ,00 Výstavba, ÚP a doprava , , , ,93 MP blokové pokuty , , ,00 0,00 MP na místě nezaplacené , , , ,75 Celkem , , , ,17 Vývoj uložených a zaplacených sankcí Uložené pokuty Zaplacené pokuty Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Přijaté dary, příspěvky a náhrady byly rozpočtovány ve výši Kč, tj. dar společnosti Hirschmann Czech ve výši Kč a vratky výživného a příspěvků na výživu ve výši Kč. Schválený rozpočet byl překročen o: a) náhrada za odklad opce MVV Energie CZ s.r.o Kč b) úroky na účtech (bez úroků na účtech peněžních fondů) Kč c) vratky výživného a příspěvků na výživu Kč Ostatní nedaňové příjmy V ostatních nedaňových příjmech byly rozpočtovány pohledávky z bytového fondu a nebytových prostor ve výši Kč. Mimo vymáhání pohledávek předcházejících let jsou na této položce soustředěny smluvní pokuty a ostatní příjmy, které nelze zařadit pod jinou položku. a) Fond údržby - kryt CO v čp Kč b) Moravské naftové doly - průzkum Kč c) Český svaz žen - projekt EGUAL Kč Stránka 5 (celkem 42)

6 d) Dohody o splátkách Kč e) Hornovsacká dráha - úroky z poskytnuté půjčky Kč f) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových služby Kč g) Vsetínské stavby - smluvní pokuta čp Kč h) Vsetínské stavby - el. energie za rok Kč i) ČSAD Vsetín - služby související s nájmem čp za rok Kč j) Vsetínská hokejová a.s. - smluvní pokuta (půjčka) Kč k) POZIMOS, a.s. - smluvní pokuta (rekonstrukce hájovny Semetín) Kč Splátky půjček Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly rozpočtované splátky půjček splněny pouze na 91,48 z toho: Tabulka č. 4 - Splátky půjček v roce 2005 Příjemce půjčky Rozpočtované splátky Splátky Vsetínská hokejová a.s Sportovní klub Policie ČR Farní sbor ČCE Technické služby Vsetín s.r.o Lyžařské vleky Jasenka, s.r.o Sociální půjčky Celkem Rozpočtované splátky půjček nebyly naplněny o: a) nesplacenou půjčku poskytnutou společnosti Technické služby Vsetín s.r.o. ve výši Kč, kde splátka v roce 2005 měla být ve výši Kč b) splátku půjčky poskytnutou Farnímu sboru ČCE ve výši Kč, kdy Farní sbor již v závěru roku 2004 poukázal splátku půjčky, které měla být uhrazena až v roce K jsou závazky Farního sboru ČCE vyplývající z poskytnuté půjčky zcela vyrovnány. v Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly naplněny na 98,33 %. Tabulka č. 5 - Vývoj kapitálových příjmů v letech v tis. Kč Kapitálové příjmy Skutečnost v roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku Přijaté dary a příspěvky na investice Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů Celkem Příjmy z prodeje pozemků Rozpočtované příjmy z prodeje pozemků byly naplněny na 55,3 %. Jednalo se o prodej pozemků fyzickým osobám. Z rozpočtovaných příjmů z prodeje pozemků nebyl realizován prodej pozemku Stránka 6 (celkem 42)

7 společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. ve výši Kč a prodej pozemků společnosti Český Telecom a.s. ve výši Kč. Oba tyto záměry budou realizovány v roce Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet příjmů z prodeje ostatních nemovitostí byl překročen o Kč, a to o vyšší výnosy z prodeje bytového fondu. Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku nebyly rozpočtovány. Jednalo se o prodej videokazet společnosti Dům kultury Vsetín, s.r.o. v objemu Kč. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Na základě smlouvy o převodu cenných papírů s odkládací podmínkou ze dne se město Vsetín zavázalo převést na obchodní společnost MVV Energie CZ s.r.o kusů kmenových akcií společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. za kupní cenu ve výši Kč. Převod akcií včetně úhrady kupní ceny byl realizován v měsíci listopadu Přijaté dotace Přijaté dotace se na celkových příjmech města podílely 37,1 %. V některých případech byla přiznána dotace na činnosti, které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2005 a došlo tedy k úsporám vlastních zdrojů: a) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. b) Dotace na úhradu provozních nákladů chráněného pracoviště a dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. a) Doplňkový program podpory terénní sociální práce - finanční prostředky byly rozpočtovány na činnost terénních sociálních pracovníků (výdaje na platy, zákonné pojištění, školení apod.). Tabulka č. 6 - Vývoj dotací v letech v tis. Kč Dotace Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Dotace ze státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace ze státních fondů Dotace od okr. úřadů, reg. orgánů Dotace ze státních fin. aktiv Investiční dotace státních fondů Investiční dotace státního rozpočtu Investiční dotace od krajů Celkem Tabulka č. 7 - Dotace v roce 2005 podle účelu a jejich čerpání Dotace Přiznaná Čerpaná K vrácení Zvýšení dotace na výkon státní správy , ,00 0,00 Reforma veřejné správy , ,00 0,00 Neinv. dotace z veřejné pokladní správy , ,00 0,00 v Kč Stránka 7 (celkem 42)

8 Dotace Přiznaná Čerpaná K vrácení Dotace státního rozpočtu - sociální dávky , , ,20 Dotace státního rozpočtu - státní správa , ,00 0,00 Dotace stát. rozpočtu - školství , ,00 0,00 Neinvestiční dotace stát. rozpočtu - SDV , , ,20 Podpora terénní sociální práce , , ,50 Aktivní politika zaměstnanosti , , ,00 Úsporná energetická opatření - EKIS , ,00 0,00 Výsadba melioračních dřevin , ,00 0,00 Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Evidence zemědělských podnikatelů , ,00 0,00 Evropská jazyková cena - MŠ Luh , ,00 0,00 Knihovna 21. století - MVK , ,00 0,00 Zdraví učitelů - ZŠ Luh , ,00 0,00 Zdravé město - MVK , ,00 0,00 Ostatní neinv. dotace státního rozpočtu , , ,50 Dotace od obcí - školství , ,00 0,00 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy , ,00 0,00 Neinvestiční dotace od obcí , ,00 0,00 Oprava vozidla CAS , ,00 0,00 Podpora EVVO - ALCEDO , ,00 0,00 Regionální funkce knihoven , ,00 0,00 Valašské záření , ,00 0,00 BESIP - dopravního hřiště , ,00 0,00 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 Neinvestiční dotace od krajů , ,00 0,00 Reforma veřejné správy , , ,50 Investiční dotace z VPS , , ,50 Alternativní zdroje energie MěÚ ,00 0,00 0,00 Investiční dotace ze státní fondů ,00 0,00 0,00 Podpora prevence území - sesuv Janišov , ,00 0,00 Regenerace panelových sídlišť - Sychrov , ,00 0,00 Výstavba nájemních bytů - DPS 7 bytů , ,00 0,00 Zpracování lesních hospodářských osnov , ,50 0,00 Reprodukce majetku - kryt CO čp , ,00 0,00 Reprodukce majetku - varovný systém , ,00 0,00 Informační systém knihoven - MVK , ,00 0,00 Ostatní invest. dotace státního rozpočtu , ,50 0,00 Phare průmyslová zóna Bobrky ,05 0,00 0,00 Investiční převody z Národního fondu ,05 0,00 0,00 Varovný a vyrozumívací systém , ,00 0,00 Investiční dotace od krajů , ,00 0,00 Celkem , , ,20 Nedočerpané dotace: a) Z dotace na dávky sociální péče v celkové výši Kč nebylo vyčerpáno ,20 Kč, tj. 7,8%. Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. b) Přiznaná dotace z prostředků Úřadu vlády ČR na podporu terénní sociální práce ve výši Kč nebyla dočerpána o 6.881,50 Kč, tj. 1,4%. Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. c) Z účelové investiční dotace z prostředků veřejné pokladní správy, která byla určena na dořešení podmínek pro výkon státní správy ve výši Kč nebylo vyčerpáno ,50 Kč. Po Stránka 8 (celkem 42)

9 jednání s Ministerstvem financí ČR má město Vsetín příslib poskytnutí této dotace v roce Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. d) Nedočerpaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč byla dne vrácena na účet Úřadu práce Vsetín. e) U investiční dotace poskytnuté z prostředků SFŽP ČR na alternativní zdroje energie ve výši Kč se jedná o následně přiznanou dotaci po ověření splnění smluvních podmínek. f) Investiční dotace přiznaná v rámci projektu Phare 2003 na projekt Průmyslová zóna Bobrky II. ve výši ,05 je zálohou poukázanou CRR ČR. Realizace projektu byla zahájena v roce 2005 z vlastních zdrojů města a bude pokračovat v roce 2006, kdy také dojde k účelovému čerpání dotace. Tabulka č. 8 - Plnění rozpočtu příjmů podle kapitol a paragrafů (podle odvětví) Příjmy podle odvětví Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % Daňové příjmy, dotace, půjčky , , ,78 112, Podnikání v zemědělství 9 380,00 0,00 0, Správa ve stavebnictví ,00 0, , Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0, , Bytové hospodářství 8 582,00 0,00 0, Nebytové hospodářství ,00 0, , Správa v ochraně živ. prostředí 6 000,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,25 0, , Činnost místní správy ,66 0, , Příjmy z finančních operací , , ,69 108, Finanční vypořádání ,40 0, ,00 Finanční odbor , , ,62 113,1 Daňové příjmy, dotace , , ,00 314, Podnikání v zemědělství , , ,30 119, Pěstební činnost 0,00 0, , Silnice , ,00 0, Pozemní komunikace , , ,00 121, Předškolní zařízení 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství , , ,20 113, Nebytové hospodářství , , ,10 116, Komunální služby a rozvoj , , ,00 63, Činnost místní správy ,00 0, ,10 Odbor správy a údržby majetku , , ,70 112,4 Dotace , , ,00 96, Předškolní zařízení ,56 0, , Základní školy ,80 0, , Speciální základní školy 0,00 0,00 791, Školní družiny ,00 0,00 0, Kina , , ,50 76, Činnosti knihovnické ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,50 131, Sdělovací prostředky , , ,50 116, Sportovní zařízení obce 0, , ,00 31, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 560, Nebytové hospodářství , , ,50 176, Ostatní sociální péče , ,00 150,00 1,9 Odbor školství a kultury , , ,00 97,8 Dotace , , ,05 100,0 v Kč Stránka 9 (celkem 42)

10 Příjmy podle odvětví Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 2321 Odvádění odpadních vod ,50 0,00 0, Sportovní zařízení 4 603,00 0,00 0, Volný čas dětí a mládeže 0,00 0, , Bytové hospodářství 9 125,50 0,00 0,00 Odbor investic a rozvoje , , ,15 100,6 Dotace, půjčky, poplatky , , ,00 100, Nebytové hospodářství , , ,00 103, Dávky pro rodinu a děti ,00 0, , Dávky pro sociálně vyloučené 0,00 0,00-370, Péče o staré občany 0,00 0, , Péče o zdravotně postižené 1 004,00 0, , Péče o děti a mládež , , ,00 370, Ostatní sociální péče , , ,00 100, Činnost místní správy 3 962,00 0, , Ostatní činnosti 0,00 0, ,00 Odbor sociálních věcí , , ,00 100,2 Správní poplatky , , ,00 207, Činnost místní správy ,50 0, ,51 Odbor správních agend , , ,51 253,1 Dotace, správní poplatky , , ,50 108, Prevence vzniku odpadů , , ,50 199, Ochrana druhů a stanovišť 1 330,00 0,00 923, Správa v ochraně živ. prostředí ,00 0, , Ochrana obyvatelstva 0,00 0, , Činnost místní správy ,00 0, ,00 Odbor životního prostředí , , ,00 114,6 Správní poplatky , , ,00 85, Činnost místní správy ,00 0, ,00 Obecní živnostenský úřad , , ,00 90,7 Správní poplatky , , ,00 129, Správa ve stavebnictví ,00 0, , Územní plánování , , ,00 320,0 Odbor výstavby, ÚP a dopravy , , ,93 173, Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 0, ,00 Městská policie ,00 0, ,00 Dotace ,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0, , Péče o zdravotně postižené 0,00 0,00 300, Činnost místní správy ,00 0, ,50 Kancelář starosty ,00 0, ,50 Dotace ,00 0,00 0, Činnost místní správy ,00 0,00 0,00 Státní sociální podpora ,00 0,00 0, Bytové hospodářství 0,00 0, , Nebytové hospodářství 0,00 0, ,50 Útvar interního auditu 0,00 0, ,50 Splátky půjček 1 200, , ,00 120,0 Sociální fond 1 200, , ,00 120,0 Splátky půjček ,35 0, , Příjmy z finančních operací ,86 0, ,56 Fond rozvoje bydlení ,21 0, ,55 Stránka 10 (celkem 42)

11 Skutečnost Rok 2005 Příjmy podle odvětví % 2004 Rozpočet Skutečnost 6310 Příjmy z finančních operací 0,00 0, ,07 Fond veřejné podpory 0,00 0, ,07 Příjmy celkem , , ,53 111,0 Tabulka č. 9 - Plnění rozpočtu příjmů podle položek (podle druhu příjmů) Pol. Příjmy podle položek Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 1111 Daň z příjmů - závislá činnost , , ,00 113, Daň z příjmů - samostatná činnost , , ,00 96, Daň z kapitálových výnosů , , ,00 87, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 119, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 128, Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500,00 0, , Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 0, , Poplatky za odnětí les. pozemku 9 407,00 0, , Poplatek za komunální odpad , , ,35 106, Poplatek ze psů , , ,53 103, Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 227, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 134, Poplatek za provozovaný VHP , , ,00 104, Zrušené místní poplatky ,00 0, , Odvod výtěžku VHP , , ,90 117, Správní poplatky , , ,00 145, Daň z nemovitostí , , ,00 144,6 Daňové příjmy , , ,78 118, Příjmy z poskytovaných služeb , , ,00 104, Odvody příspěv. organizací ,56 0,00 0, Ostatní odvody přísp. organizací 2 416,70 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,30 122, Příjmy z ostatních pronájmů , , ,50 112, Příjmy z úroků ,29 0, , Přijaté sankční platby ,35 0, , Příjmy z finančního vypořádání ,40 0, , Ostatní přijaté vratky transferů ,10 0, , Příjmy z prodeje drobného maj ,00 0, , Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , Nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,79 278, Splátky půjček právnických osob 0, , ,00 91, Splátky půjček neziskových org , , ,00 236, Splátky půjček od obcí ,35 0, , Ostatní splátky půjček ,00 0,00 0, Splátky půjček od obyvatel , , ,99 Nedaňové příjmy , , ,20 136, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 55, Prodej ostatních nemovitostí , , ,00 170, Prodej ostatního majetku ,00 0, , Přijaté příspěvky , ,00 0,00 0,0 v Kč Stránka 11 (celkem 42)

12 Pol. Příjmy podle položek Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 3201 Příjmy z prodeje akcií , ,00 100,0 Kapitálové příjmy , , ,00 98, Dotace státního rozpočtu , , ,00 100, Dotace státního rozpočtu - SDV , , ,00 100, Dotace státních fondů ,00 0,00 0, Ostatní dotace státního rozpočtu , , ,00 100, Dotace od obcí , , ,00 95, Dotace od krajů , , ,00 100, Dotace státních finančních aktiv ,00 0,00 0, Investiční dotace VPS 0, , ,00 100, Investiční dotace státních fondů ,45 0, , Ostatní investiční dotace ze SR , , ,50 97, Investiční převody z NF 0, , ,05 100, Investiční dotace od krajů , , ,00 100,0 Dotace , , ,55 100,1 Příjmy celkem , , ,53 111,0 Plně ní rozpočtu příjmů v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem Rozpočet Skutečnost Stránka 12 (celkem 42)

13 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ ZA ROK 2005 Celkové rozpočtované výdaje byly čerpány na 79,66 %, z toho běžné (provozní) výdaje nebyly naplněny o Kč a kapitálové (investiční) výdaje o Kč. Běžné výdaje Běžné výdaje roku 2005 čerpány na 86,61 % Úspory byly vykázány zejména u platů zaměstnanců včetně zákonných odvodů, služeb telekomunikací, konzultačních, poradenských a právních služeb, úhrad za poskytované služby, údržby a oprav, nečerpání účelových rezerv a u sociálních dávek, které nebyly vyplaceny ve výši poskytnuté dotace. Tabulka č Vývoj běžných výdajů v letech v tis.kč Běžné výdaje Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Platy Ostatní platby za provedenou práci Povinné pojistné Nákup zboží a materiálu Úroky a finanční výdaje Nákup energií a PHM Nákup služeb Opravy, údržby a ostatní nákupy Dopravní obslužnost Věcné dary, příspěvky a náhrady Dotace podnikatelským subjektům Dotace neziskovým organizacím Dotace veřejným rozpočtům Vratky veřejným rozpočtům Příspěvky příspěvkovým organizacím Platby daní Sociální dávky Transfery a náhrady obyvatelstvu Půjčky Ostatní neinvestiční výdaje - rezervy Celkem Běžné výdaje v letech v tis. Kč Platy zaměstnanců Nákup služeb Údržby, ost. nákupy Dopravní obslužnost Sociální dávky Stránka 13 (celkem 42)

14 Platy zaměstnanců Rozpočtové výdaje na platy zaměstnanců byly čerpány na 92,37 %, z toho byla vykázána úspora: a) zaměstnanci úřadu Kč b) zaměstnanci městské policie Kč c) zaměstnanci kina Kč Čerpání rozpočtovaných výdajů na platy bylo ovlivněno: a) Získané dotace na platy a refundace platů: - dotace úřadu práce společensky účelná pracovní místa (APZ) Kč - dotace z prostředků Úřadu vlády podpora terénní sociální práce Kč - refundace - projekt Cesta k podnikání TREXIMA Kč - refundace - projekt EQUAL Kč b) Nenaplnění schváleného počtu zaměstnanců úřadu: - schválený počet zaměstnanců skutečný přepočtený stav zaměstnanců počet zaměstnanců k c) Využívání rekvalifikací, stáží a odborných praxí v programech: - Úřadu práce Vsetín dohody o zabezpečení rekvalifikace, stáže 12 účastníků - Společnost Marlin B&V s.r.o. dohody o zabezpečení odborné praxe 23 účastníků - SOU obchodu a služeb Vsetín dohody o zabezpečení odborné praxe 1 účastníků - Barton & Barton dohody o zabezpečení odborné praxe 7 účastníků - POE EDUCO Nový Jičín rekvalifikace pro asistenty podnikatele 1 účastník d) Zvýšenou pracovní neschopností: - Procento pracovní neschopnosti v roce ,80 % - Procento pracovní neschopnosti v roce ,03 % Ostatní platby za provedenou práci Rozpočtované výdaje na odměny za práce konané na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, odměny členů zastupitelstva a členů komisí, náhrady a odstupné byly čerpány na 84,40 %, z toho: a) nedočerpány výdaje na odměny uvolněných členů zastupitelstva Kč b) nedočerpány odměny členů komisí Kč c) nedočerpány výdaje na dohody práce související s činností úřadu Kč d) nedočerpány výdaje na dohody práce související s činností v kultuře Kč e) nedočerpány výdaje na odstupné Kč Povinné pojistné placené zaměstnavatelem Povinné pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění a ostatní povinné pojistné hrazené a placené zaměstnavatelem bylo čerpáno ve výši 74,07 % v návaznosti na čerpání finančních prostředků na platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci. Nákup zboží a materiálu Nákup zboží a materiálu, který zahrnuje nákup ochranných pomůcek, knih, tiskovin, drobného hmotného majetku a ostatního materiálu, byl čerpán na 83,71 %. Celkově toto seskupení nebylo dočerpáno o Kč, z toho zejména u: a) městský úřad Kč b) městská policie Kč c) bytové hospodářství Kč d) nebytové hospodářství Kč e) kulturní aktivity města Kč Stránka 14 (celkem 42)

15 Nákup vody, dodávky tepla a energie včetně PHM Rozpočtované výdaje byly čerpány na 76,85 %. Rozpočtové výdaje na dodávky energií nebyly dočerpány zejména u: a) městský úřad Kč b) nebytové hospodářství (nebytové prostory v nájmu) Kč Nákup služeb Toto seskupení položek zahrnuje nákup služeb služby pošt, telekomunikací a radiokomunikací, služby peněžních ústavů včetně komerčního pojištění, nájemné, konzultační, poradenské a právní služby, školení a vzdělávání, služby zpracování dat, příspěvky na stravování zaměstnanců apod. Rozpočtované výdaje byly čerpány na 85,84% % při nedočerpání výdajů ve výši Kč, z toho zejména u: a) městský úřad nákup služeb, odborné posudky, školení, služby zpracování dat - služby pošt Kč - služby telekomunikací a radiokomunikací Kč - zpracování znaleckých posudků a geometrických plánů Kč - právní služby a znalečné odboru správních agend Kč - odborné systémové konzultace informačního systému Kč - dohledový audit hrazeno z projektu Kč - školení a vzdělávání zaměstnanců Kč - služby zpracování dat spisová služba Kč - služby zpracování dat - územní plán změny Kč - služby zpracování dat územní plán hlavní výkres Kč - služby zpracování dat územní identifikace adresních bodů Kč - služby zpracování dat územní identifikace uličních úseků Kč - revize výtahu Kč - foto práce, kopírování Kč - čištění koberců, čalounění Kč - poštovní poukázky tisk Kč - servisní smlouvy Kč - restaurování uměleckých děl Kč - zdravotní prohlídky zaměstnanců Kč - zakázková výroba tiskopisů Kč - přepravní výkony Kč - údržba budov Kč - úklidová služba Kč b) odborné posudky, studie, analýzy - investiční odbor záležitosti pozemních komunikací Kč - investiční odbor záležitosti vodního hospodářství Kč - investiční odbor bytové hospodářství Kč - investiční odbor komunální služby a územní rozvoj Kč - studie uskutečnitelnosti, podnikatelský záměr Technologický park Kč c) nákup ostatních služeb - Arboretum Semetín Kč - náhradní zdroje pitné vody, rozbory, čištění studní Kč - bytové hospodářství Kč - hlídací služby objektu čp Kč - nebytové hospodářství Kč - čištění kašen, vodních ploch Kč - přepravní výkony (zastupitelé) Kč - odstranění stavby hřiště Ohrada Kč - vydání publikace o Vsetíně Kč - účast na veletrzích (využito prostředků z dotace) Kč Stránka 15 (celkem 42)

16 - vlastní výstavní činnost Kč - propagační materiál Kč - odvoz vyřazeného majetku z příspěvkových organizací Kč - příprava projektu využití solární energie Kč - půjčovné filmů včetně odvozu, tisku a výlepu plakátů Kč - služby související s pořádáním kulturních akcí Kč - služby spojené s vysíláním TV Beskyd Kč - propagace průmyslových zón Kč - rozšíření sítě NN Jasenice Kč - příprava pěstounů a osvojitelů Kč - nakládání s odpady Kč - údržby výsadby a zeleně, sečení Kč - monitorování studánek, pískovišť Kč - služby související s činností městské policie Kč Opravy, údržba a ostatní nákupy Toto seskupení položek zahrnuje údržby a opravy, nákup programového vybavení, cestovní výdaje, účastnické poplatky na konference a výdaje na pohoštění. Rozpočet těchto výdajů byl čerpán na 56,86 %, z toho byla úspora vykázána zejména u: a) městský úřad - cestovní výdaje Kč - SW aplikace Gisel pro investiční odbor Kč - účastnické poplatky na konference Kč - údržba a opravy zařízení, malování, opravy vozidel Kč - výdaje na pohoštění sociální fond Kč b) městské zastupitelstvo - výdaje na pohoštění Kč - cestovní výdaje a účastnické poplatky Kč - údržba a opravy vozidel Kč c) údržba a opravy místních komunikací - Ulice Družby, Zelená povrchy (rozpočet Kč) Kč - Chodník Jasenka (rozpočet Kč) Kč - Bobrky - Ohýřov, penetrace nezahájeno Kč - Ohrada - Hluboké, povrchy nezahájeno Kč - IBV Jasenka, povrchy a opěra nezahájeno Kč - Nemocniční, předlažba nezahájeno Kč - Velký Skalník, povrchy nezahájeno Kč - Opravy živičných povrchů u Bečvy (rozpočet Kč) Kč - Opravy živ. povrchů Tichá, Svornosti, U Kovárny (rozpočet Kč) Kč - Projekt Čistá řeka Bečva rozšíření předlažeb nečerpáno Kč d) ostatní údržby a opravy - údržby ve vodním hospodářství (studny, vodní toky) Kč - údržby a opravy v bytovém hospodářství Kč - údržby a opravy nebytového hospodářství Kč - oprava MŠ Kobzáňova Kč - záchovná údržba MŠ Zahradní Kč - opravy krytů CO Kč - opravy vozidel, čerpadel a zařízení SDH Kč Neinvestiční dotace, příspěvky a dary V roce 2005 vyplatilo město Vsetín z vlastních prostředků (mimo účelově přijaté a poskytnuté dotace, příspěvky a dary zaměstnancům), příspěvky, dotace a dary v celkovém objemu ,20 Kč Stránka 16 (celkem 42)

17 z toho z prostředků peněžního Fondu veřejné podpory ,50 Kč a z rozpočtu města ,70 Kč. Tabulka č Neinvestiční dotace, příspěvky a dary podle jednotlivých příjemců a účelu podpory Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Dům kultury Vsetín spol. s r.o. - dotace na majetek ,00 Obchodní hospodářská komora - dotace na nájemné ,00 Obchodní hospodářská komora ve Vsetíně - veletrh vzdělávání ,00 Technické služby Vsetín s.r.o. - dotace na ztrátu ,00 TV Beskyd s.r.o. - dotace na nájemné ,00 Dotace podnikatelským subjektům ,00 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s let linky důvěry ,00 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - dotace na činnost ,00 Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s. - dotace na nájemné ,00 Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - dotace na činnost ,00 Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - projekt bezpečná komunita ,00 Společnost pro komunitní práci Vsetín, o.p.s. - projekt město udržitelného rozvoje ,00 Dotace obecně prospěšným společnostem ,00 Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín - dotace na činnost ,00 Adorea - dobrovolnické centrum Vsetín - zřízení společensky účelného prac. místa ,00 AGARTA - dotace na činnost ,00 AGARTA - dotace na nájemné ,00 AISIS - dotace na nájemné ,00 Amfolkfest, občanské sdružení - Folkování pod Žamboškou ,00 Amfolkfest, občanské sdružení - X. ročník Pulčínský Amfolkfest ,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - 3. valašská parawesternariáda 7 000,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - bariéry v nás a kolem nás 5 000,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - plavání pro rodiny s dětmi 5 000,00 ARPZPD v ČR, klub AuXilium - zřízení společensky účelného pracovního místa ,00 Asociace účelových sportů - dotace na činnost ,00 AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při Základní škole Luh - organizace sportu ,00 AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při Základní škole Luh - týden sportu 5 000,00 AŠSK v ČR, Školní sportovní klub při ZŠ Luh - atletický trojboj škol 2 000,00 AuXilium - dotace na činnost ,00 AuXilium - dotace nájemné ,00 Balvaj - nácvik hudebních vystoupení 8 000,00 Balvaj - turnaj v malé kopané 4 000,00 BUBU - klub dětské kultury, Vsetín - To nejlepší ze Dna 5 000,00 BUBU - klub dětské kultury, Vsetín - zahájení činnosti v roce ,00 Centrum pro seniory - dotace na činnost ,00 Centrum pro seniory - senioři a kultura 5 000,00 Centrum pro seniory - vzdělávání seniorů ,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - dotace na činnost a nájemné ,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - plavecké sportovní hry 7 000,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - provoz centra ,00 Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje - sportovní hry ZP 6 000,00 Country kapela Gympleři - podpora činnosti kapely ,00 Country kapela Gympleři Vsetín - country courák 8 000,00 Country kapela Gympleři Vsetín - vánoční koncerty ,00 Cyrillos - chci ještě žít - výstava 5 000,00 Cyrillos - týden boje proti drogám III ,00 Cyrillos - týden boje proti HIV/AIDS IV ,00 Cyrillos - United colours ofsetín 5 000,00 v Kč Stránka 17 (celkem 42)

18 Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Cyrillos o.s. - Valašské PRESO ,00 Česká asociace přetláčení rukou - účast reprezentanta S. Dupkaly na MS 7 000,00 Českomoravská myslivecká jednota - dotace na výstavu trofejí ,00 Český červený kříž - dotace na nájemné ,00 Český červený kříž, úřad oblastního spolku - příspěvek na pronájem ,00 Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - oslavy 60. výročí 4 000,00 Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - příspěvek na nájemné ,00 Český svaz bojovníků za svobodu, ZO Vsetín - zajištění nezbytné pomoci 5 000,00 Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1 - krajská výstava 4 000,00 Český svaz chovatelů, základní organizace Vsetín 1 - pro krásu, radost 6 000,00 Daimonion - dotace na činnost ,00 Daimonion - dotace nájemné ,00 Divadelní sdružení Kohútek Vsetín - nájemné a provoz loutkové scény ,00 Divadla v Lidovém domě - správa budovy a služby ,00 Domino - centrum volného času dětí a mládeže - podpora činnosti ,00 Domino - centrum volného času dětí a mládeže - účast na festivalu Polsko ,00 Družstvo Sokolovny - odpočinková zóna ,00 FC Semetín - mládežnická kopaná ,00 FC Vsetín - dotace na činnost ,00 FC Vsetín - dotace nájemné ,00 FC Vsetín - nájem stadionu na Ohradě ,00 Filmový klub Vsetín - filmový seminář ke dni vzniku republiky 6 000,00 Filmový klub Vsetín - dotace na nájemné ,00 Filmový klub Vsetín - Letní filmový maratón ,00 Filmový klub Vsetín- studentský filmový klub 8 000,00 Folková skupina Vrkoč - Valašský nákyp ,00 HC Vsetín - dotace na energie a nájemné ,50 Hokejbalový klub Vsetín - celoroční aktivita hokejbal ,00 Hokejbalový klub Vsetín - na kolečkách bez úrazu 5 000,00 Hokejbalový klub Vsetín - Vsetínský hokejbal proti drogám 8 000,00 IMPULS - dotace na činnost ,00 IMPULS - putování za zdravím 8 000,00 Judo Valašsko - soutěž juda ve fotbale 2 000,00 Judo Valašsko - velikonoční cena 4 000,00 Judo Valašsko - zabezpečení chodu oddílu ,00 Junák - dotace na nájemné ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - akce pro mládež ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Den Země 5 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Ekohra 4 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - provozní náklady ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Šmejkalův pohár 5 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - táborové vybavení ,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - Valašské záření 8 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - vánoční akademie 8 000,00 Junák - svaz skautů a skautek ČR, středisko Vsetín - vzdělávání ,00 Klub bechtěreviků, Kraj Zlín - pomoc sociálně ohroženým osobám 3 000,00 Klub přátel dětí a mládeže LUHÁK let znovuobnovení činnosti 3 000,00 Klub přátel Základní umělecké školy Vsetín - hledání ztraceného 3 000,00 Klub přátel Základní umělecké školy Vsetín - krajská taneční soutěž 3 000,00 Klub seniorů Horské služby oblasti Beskydy - tisk a příprava publikace 5 000,00 Letokruhy - dotace na činnost ,00 Letokruhy - trénink paměti 5 000,00 Stránka 18 (celkem 42)

19 Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Lumír - mužský pěvecký sbor Vsetín - dotace na činnost 6 800,00 Lumír - mužský pěvecký sbor Vsetín - májový koncert 2 000,00 Naděje - dotace na projekt Chráněné bydlení ,00 Naděje - zřízení společensky účelného pracovního místa ,00 Naděje, pobočka Vsetín - doprava na pobyty a akce 1 881,00 Naděje, pobočka Vsetín, středisko Kobzáňova - dotace na činnost a nájemné ,00 Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice - divadelní představení 5 000,00 Naděje, pobočka Vsetín, středisko Rokytnice - dotace na činnost a nájemné ,00 Nohejbal klub Vsetín - dotace na odměny ,00 Nohejbal klub Vsetín - příprava dorostu a žáků ,00 Nohejbal klub Vsetín - Valach Open ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - akce olovo ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - aktivity Alfy v roce ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - dofinancování projektu Meeting book ,00 Občanské sdružení Alfa Vsetín - Velikonoční tradice Alfy 4 000,00 Občanské sdružení DEN - dotace na nájemné ,00 Občanské sdružení DEN - křesťanská mládežnická studovna 5 000,00 Občanské sdružení DEN - uzdravená manželství 8 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - dotace na činnost a služby ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - galaprogram k 50. výročí ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - generální oprava basy 7 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Jasénčanka ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Jasénka ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - krojové vybavení Malá Jasénka ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - medailónek Zdeňka Kašpara 4 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - opravy a dovybavení Jasan 5 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - opravy a dovybavení Jasénka 5 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - soustředění 8 000,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - společný koncert ,00 Občanské sdružení Jasénka - Vsetín - videodokument 5 000,00 Občanské sdružení Na cestě - besední program k 60. výročí konce války 3 000,00 Občanské sdružení Na cestě - dotace na činnost ,00 Občanské sdružení Na cestě - dotace nájemné ,00 Občanské sdružení Na cestě - letní heppening 4 000,00 Občanské sdružení Rodiče, učitelé a přátelé ZŠ Sychrov - sídliště Sychrov ,00 Občanské sdružení Vsacan - dotace na činnost a služby ,00 Občanské sdružení Vsacan - knížka "Valaši sa smějú" ,00 Orchestrální sdružení Vsetín - finanční zabezpečení činnosti 4 000,00 Orientklub Vsetín - mapy - činnost ,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - dramatický kroužek 3 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - hudební kroužek 5 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - sport.+jazyk.spolupráce 3 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - sportovní příprava ,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - tvořivý koutek 2 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - velký turnaj 2 000,00 OS pro zkvalitnění výuky při ZŠ Vsetín - Ohrada - vsetínský kanárek 1 000,00 Pěvecké sdružení valašských učitelek - řada koncertů ,00 Pěvecký sbor Sonet - realizace koncertů ,00 Regionální pěvecké centrum - činnost sborů MGV v roce ,00 Regionální pěvecké centrum - soustředění sborů MGV ,00 Regionální pěvecké centrum - účast pěveckého sboru SONG na soutěži 5 000,00 Royal Rangers v ČR - dotace na nájemné ,00 Stránka 19 (celkem 42)

20 Příjemce a účel poskytnuté veřejné podpory Kč Royal Rangers v ČR - Royal Rangers ,00 Sdružení Ochrana nenarozeného života - činnost 5 000,00 Sdružení T-BOZ Vsetín - tanec ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - nájemné ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých - služby ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín - sociální pobyt ,00 Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých Vsetín - zdravotní pobyt ,00 SK Squash v Pohodě - valašská mládež a squash ,00 Skate klub Vsetín - vybudování nových překážek ,00 Skupina historického šermu VALMONT - dělostřelecká jednotka 5 000,00 Sluníčko - dotace na mzdy, nájemné a energie ,00 Sluníčko - sdružení pro podporu rodiny a mat. centra Vsetín - vyhrazení pr.m ,00 Sluníčko - sdružení pro podporu rodiny a mat. centra Vsetín - zdravá rodina ,00 Společnost Sahadža jóga - relaxační a meditační techniky 5 000,00 Spolek pro zachování valašských tradic - propagace valašských tradic ,00 Spolek příznivců a přátel HC Vsetín ženy - podpora ženského hokeje 8 000,00 Sportovní klub Grafobal - činnost reprezentanta ,00 Sportovní klub policie Vsetín - dotace na služby ,00 Sportovní klub policie Vsetín - účast reprezentanta Pavla Obra na hrách 9 000,00 Sportovní klub policie Vsetín - uspořádání Ligy kumite družstev seniorů 7 000,00 Sportovní klub policie Vsetín - uspořádání Poháru města v karate 3 000,00 Sportovní klub policie Vsetín - zlepšení prostředí a kvality tréninku ,00 Sportovní klub rekreačních sportů Vsetín - zajištění sportovních aktivit 6 000,00 Stacionář - doprava Boxerem do Morkůvek 1 850,00 Stacionář - dotace na činnost ,00 Stacionář - dotace na nájemné ,00 Stacionář - provoz domova ,00 Svaz diabetiků ČR- územní organizace Vsetín - dotace na nájemné a služby 5 000,00 Svaz diabetiků ČR, organizace Vsetín - pořízení přístroje na měření cholesterolu ,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - edukační pobyty ,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - kulturní činnost 5 000,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - pohybová aktivita ,00 Svaz diabetiků ČR, územní organizace Vsetín - provozní činnost 5 000,00 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO - kurs odezírání jarní ,00 Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO - kurz odezírání podzimní ,00 Svaz postižených civilizačními chorobami, ZO Vsetín - rehabilitační pobyt ,00 Svaz tělesně postižených v ČR - rehabilitace členů ,00 Svaz tělesně postižených v ČR - rekondiční pobyt ,00 Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - doprava do Luhačovic 1 690,00 Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - vybavení nových prostor ,00 Svaz tělesně postižených v ČR, MěO Vsetín - zlepšení kvality života TP 6 000,00 Šimon band - vydání CD kapely 5 000,00 Taneční skupina Kotár - činnost taneční skupiny ,00 Taneční skupina Kotár gala vystoupení Taneční skupiny KOTÁR ,00 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - Běh Terryho Foxe ,00 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - finanční zabezpečení činnosti ,00 Tělocvičná jednota Sokol Vsetín - vybavení oddílu ,00 Tělovýchovná jednota Alcedo Vsetín - letní pohár Moravy v plavání 3 000,00 Tělovýchovná jednota Alcedo Vsetín ročník Mezinárodní silvestrovské ceny 8 000,00 Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - florbal pro všechny ,00 Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - organizování volného času - šachy 7 000,00 Tělovýchovná jednota MEZ Vsetín - rozšíření sportovních aktivit ,00 Stránka 20 (celkem 42)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2008 - Hlavní činnost Pol. Par Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 170,00 170,00 164 862,50 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 100,00 100,00 164 210,00

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč

ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET MĚSTA VSETÍN NA ROK 2013 v Kč ROZPOČET V ROCE 2012 2013 PŘÍJMY Daňové příjmy 284 328 000 311 150 000 Nedaňové příjmy 53 666 000 51 134 000 Kapitálové příjmy 1 100 000 4 440 000 Dotace 127 819

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne

ROZPOČET OBCE NA ROK 2015 Schválený rozpočet na 2/2015 ZZO, dne PŘÍJMY 1. strana ze 2 třída 1. - daňové příjmy sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb.) koeficient velikosti kategorie obce 1,064 v Kč návrh rozpočtu 2015 1111 daň z příj.fyz. osob ze závislé

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov

Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017 Příšov Rozpočet příjmů na rok 2017: obec Příšov paragrafu paragrafu položky Kč Daňové příjmy 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 4 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Položka číslo. rozpočet 2015

Položka číslo. rozpočet 2015 Rozpočet 216 schválený vyvěsit org. ZJ UZ rozpočet 215 příloha 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 7 15 74, 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 98 18, 1113

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400

Návrh rozpočtu příjmy z pronájmu pozemků nákup služeb příjmy z poskytování služeb a výrobků 1400 Návrh rozpočtu 2015 v tis. Kč PŘÍJMY VÝDAJE 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 1012 Podnikání v zemědělství a potravinářství 2131 příjmy z pronájmu pozemků 57 1014 Ozdravování hosp.zvířat... 5169 nákup

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010

ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 ROZPOČET OBCE NA ROK 2010 schválený 24.2.2010 na zasedání ZO 29/2010 PŘÍJMY Vážany nad Litavou třída 1. - daňové příjmy (sdílené daňové příjmy dle zákona č. 243/2000 Sb. - % podíl 0,003840) koeficient

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20

Financování : Konto korentní úvěr 500,00 Počáteční stav 2 099,00 Celkem : 41 228,20 Schválený rozpočet na rok 2004 (v tis. Kč) Příjmy: Daňové příjmy 16 050,00 Nedaňové příjmy 1 547,00 Dotace 18 574,20 Příjmy z dobývaného prostoru 100,00 Pitná voda 17,00 Mateřská škola 65,00 Základní škola

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH

Závěrečný účet městyse Kounice za rok NÁVRH Závěrečný účet městyse Kounice za rok 2014 - NÁVRH Zastupitelstvo městyse Kounice na svém jednání č... dne.2015 schválilo závěrečný účet městyse Kounice, a to v této podobě: 1. údaje o plnění rozpočtu

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013

Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Závěrečný účet města Vratimova za rok 2013 Město Vratimov hospodařilo v roce 2013 dle schváleného rozpočtu ve výši 128.267.012,- Kč, který byl v průběhu roku dle potřeby upraven na 129.278.243,95 Kč. Příjmy:

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

USNESENÍ č. 51/06-04 Z

USNESENÍ č. 51/06-04 Z MĚSTO BECHYNĚ ZASTUPITELSTVO MĚSTA BECHYNĚ USNESENÍ č. 51/06-04 Z ze dne 15.12.2004 Rozpočtové změny Zastupitelstvo Města I. s c h v a l u j e 1. rozpočtovou změnu č.60/2004 - navýšení příjmů na pol.4112

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

rozpočtové příjmy celkem ,00

rozpočtové příjmy celkem ,00 Rozpočet obce Drahotín pro rok 2016 Příjmy Závaznými ukazateli jsou paragrafy rozpočtové skladby 1111 daň z příjmu fyzických osob ze záv. Činnosti a funkčních pož. 400 000,00 1112 daň z příjmů fyzických

Více

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36

Alternativní rozpočet města Veltrusy 2007 15 193,93 15 091,72 15 215,00 15 133,36 Příjmy celkem Příjmy celkem Úprava Úprava PARAG. PARAG. POLOŽ. Org. Název Název NÁVRH SKUT.06 Plán 07 plánu 07 Konečný oddíl paragraf položka Org. r.2006 návrh návrh xx xx xxxx PŘÍJMY 1111 Daňové příjmy

Více

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67

Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY. PŘÍJMY CELKEM po konsolidaci 5.166.071,67 Rozbor hospodaření Obce Zavlekov - k 31.12.2005 PŘÍJMY Daňové příjmy 1111 - Daň z příjmu fyz. osob ze záv. činnosti 646.639,- 1112 -Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. činnosti 158.131,- 1113 - Daň z příjmu

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013

PŘÍJMY CELKEM v Kč ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2013 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 550000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických osob z

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Rozpočet města Šluknov na rok 2017

Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Rozpočet města Šluknov na rok 2017 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního fondu 5. Rozpočet ekologického fondu 6. Závazné ukazatele

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014

Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Rozpočet na rok 2014 Verze 16.04.2014 Příjmy ROZPOČET 2014 2011 2012 2013 Rozpočet 3/2014 2014 ParagrafPoložka Popis položky Skutečnost Skutečnost Skutečnost 2014 Plnění RS % a b b1 10 11 12 13 14 15 0000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočet na rok návrh

Rozpočet na rok návrh Rozpočet na rok 2016 - návrh Příjmy daňové(1) par. pol. popis návrh 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé čin.a funk.p. 1 615 530,00 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 1 029 336,00 1113 Daň

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2016 SMO-městského obvodu Polanka nad Odrou - VÝDAJE Paragraf Název paragrafu Položka Název položky SR 2014 SR 2015 SR 2016 2212 Silnice 5139 Nákup materiálu j.n.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 Název a sídlo vykazující jednotky : Obec Čakov Čakov 19, 37384 Dubné IČ 00581216 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2016 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Název Návrh rozpočtu 2016 PŘÍJMY 0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob

Více

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013

OBEC JESENÍK NAD ODROU. Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Poskytnuté dary, příspěvky a dotace včetně spolúčasti na akcích v roce 2013 Položka Název Částka v Kč 5222 TJ Slavoj Jeseník nad Odrou 60 000,00 5223 Římskokatolická farnost Jeseník nad Odrou 50 000,00

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y

TŘÍDA 1. Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 2010 Vyvěšeno dne 17.1.2010 Sejmuto dne 5.2. 2010. Rozpočtové p ř í j m y Návrh rozpočtu obce Svatá Maří na rok 21 Vyvěšeno dne 17.1.21 Sejmuto dne 5.2. 21 Rozpočtové p ř í j m y TŘÍDA 1 Třída 1 SU AU Funkční třídění Druhové třídění Částka Daňové příjmy-text XXX XXX Paragraf

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Rozpočtové opatření obce ceves č. 2013/2 schválené v rámci programu 18. zasedání zastupitelstva obce dne 26. června 2013 SOUHRN Schválený rozpočet po RO 2013/1 Rozpočet obce po RO 2013/2 Změna RO 2013/2

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknova schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOVA NA ROK 2013 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016

Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 Schválený rozpočet obce Břestek na rok 2016 (Celý rozpočet obce je koncipován v tis. Kč) Příjmy Paragraf Položka Název Částka 0 1111 DPFO - závislá činnost 1600 0 1112 DPFO - sam. výdělečná činnost 250

Více

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10

120,5 120,5. 0 300 300 Obecné příjmy z fin. 10 Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prodeje zboží njiž zakoupeného - knihy Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmů ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy

Více

Návrh rozpočtu roku 2016

Návrh rozpočtu roku 2016 roku 2016 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 600 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické

0 Bez ODPA Divadelní činnost Hudební činnost Činnosti knihovnické OdPa Rozpočet Města Smiřice na rok 2008 pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 666 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 424 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 212 000 1121 Daň z příjmu

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

R O Z P O Č E T NA ROK 2010

R O Z P O Č E T NA ROK 2010 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u R O Z P O Č E T NA ROK 2010 Druh P Ř Í J M Y C E L K E M 43 284,74 tis. Kč v tom: 1. daňové příjmy 34 298,50 tis. Kč 2. nedaňové příjmy 6 991,24 tis. Kč 3. kapitálové

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou

Rozpočet na rok 2013. Obec Ruda nad Moravou Rozpočet na rok 2013 Obec Ruda nad Moravou Členění Funkční Druhové Skupina Třída VÝDAJE Rozpočet OD-PA Položka 2013 1019 Pozemky 5362 Platby daní a poplatků 5 000 Kč 5169 Nákup ostatních služeb 40 000

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Závěrečný účet za rok 2010

Závěrečný účet za rok 2010 Obec Nové Syrovice Závěrečný účet za rok 2010 Podklady: - Rozvaha ÚSC ke dni 31.12.2010 - Příloha účetní závěrky k 31.12.2010 - Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2010 - Výkaz pro plnění rozpočtu ke dni 31.12.2010

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč)

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) Bilance rozpočtu SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA CHLUMEC NA ROK 2014 (v Kč) I. PŘÍJMY CELKEM 71 206 000 Daňové příjmy 53 816 000 Přijaté transfery 6 600 000 Nedaňové příjmy 10 690 000 Kapitálové příjmy 100 000

Více

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice

Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Příjmy Rozpočet na rok 2010 obce Radimovice Paragraf Položka 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin. 0 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 0 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Závěrečný účet obce za rok 2008

Závěrečný účet obce za rok 2008 Závěrečný účet obce za rok 2008 Dne 11.4.2008 byl zastupitelstvem obce schválen rozpočet Městyse Březno na rok 2008 ve výši 13.009.000,- Kč. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný. V průběhu roku nastaly

Více

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,-

PŘÍJMY ROZPOČTU PŘÍJMY CELKEM: ,- ROZPOČET OBCE 2017 PŘÍJMY ROZPOČTU Paragraf Položka Text obsah položky Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 620.000,- 1112 Daň z příjmu fyzických osob s výjimkou výnosů 150.000,- 1113

Více

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016.

Schváleno: Radou města Hostinné na 48. schůzi dne usnesením č. 713/48/RM/2016. R O Z P O Č T O V É O P A T Ř E N Í M Ě S T A H O S T I N N É Č. (v Kč) Třída třída 1 Daňové příjmy 54 795 257,0 52 765 000,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 756 566,0 1 227 400,0 1 227 400,0 třída

Více

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení

Rozpočet na rok 2005. Příjmy : 18010 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu. Daňové příjmy : 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení Rozpočet na rok 2005 Příjmy : Daňové příjmy 18010 Nedaňové příjmy 1792 Dotace 3787,3 Záležitosti těžeb. průmyslu 100 Pitná voda 20 Předškolní zařízení 1 Základní škola 2,8 Bytové a nebytové hospodářství

Více

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč

Obec Hrušky. Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013. MD D Text 3 180 000,00 Kč Obec Hrušky Rozpočet v závazných ukazatelích na rok 2013 Příjmová část: Paragraf Položka Org. ÚZ 1111 1112 1113 1121 1211 1337 1341 1343 1345 1351 1355 1361 1511 1012 2119 3117 3314 3341 4121 735 MD D

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017

R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É na rok 2017 (v Kč) Skutečnost k 30.11.2016 Rozpočtové opatření 11/2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 52 765 000 50 909 751 56 809 380 56 787 160 třída 2 Nedaňové

Více

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace

Návrh Rozpočtu na rok 201 obec Dešná Rekapitulace Návrh Rozpočtu na rok 21 obec Dešná Rekapitulace Třída Položka Částka PŘÍJMY CELKEM 1+2+3+4 X 13 938 3 Kč z toho Daňové příjmy celkem 1 X 9 961 Kč Nedaňové příjmy celkem 2 X 2 916 3 Kč Kapitálové příjmy

Více