ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA VSETÍN ZA ROK 2005 Hospodaření města Vsetín za rok 2005 bylo v souladu s zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, dne 22. února 2006 přezkoumáno auditorem. Při přezkoumání nebyly zjištěny nedostatky. Rozpočtové hospodaření včetně evidence, informovanosti o plnění rozpočtu, delegování úrovně odpovědnosti za rozpočtové prostředky a dodržování rozpočtové kázně jednotlivými správci rozpočtových prostředků auditor hodnotil velmi dobře. Rovněž vedení účetnictví a roční účetní závěrka byla ověřena auditorem s doporučením Zastupitelstvu města Vsetín schválit roční účetní závěrku bez výhrad. Auditor hodnotil kvalitu zpracování účetnictví v porovnání s jinými obcemi jako velmi vysokou. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROKU 2005 ROZPOČET SKUTEČNOST Daňové příjmy , ,78 Nedaňové příjmy , ,20 Kapitálové příjmy , ,00 Přijaté dotace , ,55 Příjmy celkem , ,53 Běžné výdaje , ,16 Kapitálové výdaje , ,51 Výdaje celkem , ,67 Přebytek hospodaření minulých let , ,53 Splátky půjček , ,94 Přijetí úvěru ,00 0,00 Kurzové rozdíly 0, ,39 Financování , ,86 VYÚČTOVÁNÍ VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2005 Výsledek hospodaření Rok 2005 Celkem Výsledek hospodaření k ,78 Saldo příjmů a výdajů roku ,86 Příjmy fondu rozvoje bydlení ,55 Výdaje fondu rozvoje bydlení ,50 Příjmy fondu veřejné podpory ,01 Výdaje fondu veřejné podpory ,00 Poskytnuté půjčky v roce ,70 Splátky poskytnutých půjček v roce ,00 Kursový rozdíl ,39 Výsledek hospodaření roku , ,11 Výsledek hospodaření k ,89 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne ,00 Nezapojené finančních prostředky ,89 Stránka 1 (celkem 42)

2 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ ZA ROK 2005 Celkové rozpočtované příjmy města Vsetín na rok 2005 byly naplněny na 111 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nebyly samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly příjmy města plněny na 110,5%. Daňové příjmy Podstatný vliv na překročení rozpočtovaných příjmů mělo naplňování daňových příjmů, které byly plněny na 118,15 %, tj. překročení o tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2004 byly daňové příjmy vyšší o tis. Kč. Nejvyšší daňový výnos a zároveň nejvyšší nárůst jak proti rozpočtu roku 2005, tak proti skutečnosti roku 2004, byl u daně z přidané hodnoty. Rozpočtované příjmy této daně byly překročeny o tis. Kč a proti skutečnosti roku 2004 to byl nárůst o tis. Kč. Tabulka č. 1 - Vývoj daňových příjmů v letech v tis. Kč Daňové příjmy Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Daň z příjmu fyzických osob závislá činnost Daň z příjmu fyzických osob ze sam. činnosti Daň z příjmu fyzických osob z kapitál. výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce Daň z přidané hodnoty Poplatky a odvody Místní poplatky Odvod výtěžku z provozovaných VHP Správní poplatky Daň z nemovitostí Celkem Výnosy daní v letech Ostatní daňové výnosy DP závislá činnost DP samostatná činnost DP kapitálové výnosy DP právnické osoby DP za obce DPH Daň z nemov Poplatky a odvody Místní poplatky Výtěžek VHP Správní poplatky Stránka 2 (celkem 42)

3 Výnosy daní Celkový daňový výnos byl naplněn na 118,15 %, z toho jednotlivé daňové výnosy: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 113,65 % b) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 96,61 % c) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 86,99 % d) daň z příjmu právnických osob 119,71 % e) daň z příjmů právnických osob za obce 100,00 % f) daň z přidané hodnoty 128,46 % g) daň z nemovitostí 144,61 % Ve srovnání s rokem 2004 došlo k nárůstu daňového výnosu o 109,88 %, z toho u: a) daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 107,40 % b) daň z příjmu právnických osob 109,92 % c) daň z přidané hodnoty 117,40 % d) daň z nemovitostí 108,84 % Ve srovnání s rokem 2004 poklesl daňový výnos u: a) daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 98,77 % b) daň z příjmu fyzických osob z kapitálových výnosů 86,60 % Poplatky a odvody Jedná se o příjmy z poplatků za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, odvody za odnětí pozemků plnících funkci lesa, přičemž nejvyšší výnos byl z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, a to ve výši Kč. Podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, 11 je 40% tohoto odvodu příjmem obce, v jejímž obvodu se odnímaná půda nachází, zbývajících 60 % je výnosem Státního fondu životního prostředí. Místní poplatky Místní poplatky byly naplněny na 111,15 %, z toho plnění: a) poplatek za komunální odpad 106,19 % b) poplatek ze psů 103,74 % c) poplatek za užívání veřejného prostranství 227,37 % d) poplatek z ubytovací kapacity 134,80 % e) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 104,94 % Nejvyšší nárůst u místních poplatků byl dosažen u poplatku za užívání veřejného prostranství, kde proti roku 2004 byly poplatky vyšší o Kč, tj. nárůst proti roku 2004 o 86,69 %. Součástí výnosu tohoto poplatku jsou i vymožené pohledávky předcházejících let ve výši Kč. Správní poplatky Příjmy ze správních poplatků byly naplněny na 145,02 %, z toho plnění: a) správní poplatek za provozovaný hrací přístroj Kč b) dopravně správní agendy a přestupkové oddělení Kč c) správní poplatky odboru sociálních věcí Kč d) správní poplatky odboru životního prostředí Kč e) správní poplatky obecního živnostenského úřadu Kč f) správní poplatky stavebního úřadu Kč Nejvyšší nárůst proti roku 2004 byl dosažen u dopravně správní agendy a přestupkového oddělení, kde správní poplatky vzrostly o , tj. nárůst 73 %. Stránka 3 (celkem 42)

4 Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy byly za rok 2005 naplněny na 136,80 %. Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy sice vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly nedaňové příjmy plněny na 130,63 %. Příjmy byly překročeny zejména o přijaté sankční platby (uložené pokuty), jejichž výnos za rok 2005 činil Kč. Tabulka č. 2 - Vývoj nedaňových příjmů v letech v tis. Kč Nedaňové příjmy Skutečnost v roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z poskytovaných služeb Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu Přijaté sankční platby Finanční vypořádání-vratky Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Ostatní nedaňové příjmy Splátky půjček Celkem Nedaňové příjmy v letech P oskytované služby P říjmy z pronájmu Sankční platby Dary, náhrady, úroky Příjmy z poskytovaných služeb Příjmy z poskytovaných služeb zahrnují příjmy z vlastní činnosti, a to zejména: - příjmy z parkovišť Kč - příjmy ze vstupného při kulturních akcích Kč - příjmy z reklamy při kulturních akcích Kč - příjmy společnosti EKO-KOM, a.s Kč - změny územního plánu Kč - příjmy ze vstupného a reklamy kino Vatra Kč - příjmy z reklamy kino Vatra Kč - příjmy z videopůjčovny (od převedena pod Dům Kultury Vsetín) Kč - příjmy z reklamy Vsetínské noviny Kč - příjmy z videopůjčovny (od převedena pod Dům Kultury Vsetín) Kč - refundace nákladů spojených s realizací projektu EQUAL Kč Stránka 4 (celkem 42)

5 Přijaté sankční platby V roce 2005 bylo správními orgány Městského úřadu Vsetín uloženy pokutyv celkové výši Kč. Z tohoto objemu bylo dobrovolně zaplaceno Kč. Objem Kč zůstává k vymáhání. Vedle dobrovolně zaplacených pokut uložených správními orgány městské úřadu se výnos z pokut zvýšil o Kč, a to o pokuty minulých let vymáhané finančním odborem. Tabulka č. 3 - Výnosy sankčních plateb v roce 2005 v Kč Správní orgán - odbor Uložené Zaplacené Pokuta zaplacena pokuty 2005 v roce 2005 Dobrovolně Vymáhaná FO Finanční exek.náklady-poplatky , ,11 0, ,11 Finanční exek.náklady-pokuty , ,12 0, ,12 Sociální odbor 300,00 300,00 300,00 0,00 Správní přestupky , , , ,70 Správní dopravní pokuty , , , ,97 Správní zákonné pojištění , , , ,59 Správní doklady (OP, CD) , , ,00 0,00 Životní prostředí , , ,00 0,00 Životní prostř. odvod SFŽP 0, , ,00 0,00 Živnostenský úřad , , , ,00 Výstavba, ÚP a doprava , , , ,93 MP blokové pokuty , , ,00 0,00 MP na místě nezaplacené , , , ,75 Celkem , , , ,17 Vývoj uložených a zaplacených sankcí Uložené pokuty Zaplacené pokuty Přijaté dary, příspěvky, náhrady, úroky Přijaté dary, příspěvky a náhrady byly rozpočtovány ve výši Kč, tj. dar společnosti Hirschmann Czech ve výši Kč a vratky výživného a příspěvků na výživu ve výši Kč. Schválený rozpočet byl překročen o: a) náhrada za odklad opce MVV Energie CZ s.r.o Kč b) úroky na účtech (bez úroků na účtech peněžních fondů) Kč c) vratky výživného a příspěvků na výživu Kč Ostatní nedaňové příjmy V ostatních nedaňových příjmech byly rozpočtovány pohledávky z bytového fondu a nebytových prostor ve výši Kč. Mimo vymáhání pohledávek předcházejících let jsou na této položce soustředěny smluvní pokuty a ostatní příjmy, které nelze zařadit pod jinou položku. a) Fond údržby - kryt CO v čp Kč b) Moravské naftové doly - průzkum Kč c) Český svaz žen - projekt EGUAL Kč Stránka 5 (celkem 42)

6 d) Dohody o splátkách Kč e) Hornovsacká dráha - úroky z poskytnuté půjčky Kč f) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových služby Kč g) Vsetínské stavby - smluvní pokuta čp Kč h) Vsetínské stavby - el. energie za rok Kč i) ČSAD Vsetín - služby související s nájmem čp za rok Kč j) Vsetínská hokejová a.s. - smluvní pokuta (půjčka) Kč k) POZIMOS, a.s. - smluvní pokuta (rekonstrukce hájovny Semetín) Kč Splátky půjček Po vyloučení vlivu Fondu rozvoje bydlení, jehož příjmy vstupují do závěrečného účtu města, ale nejsou samostatně rozpočtovány a využití zdrojů tohoto fondu je účelově určeno zásadami fondu, byly rozpočtované splátky půjček splněny pouze na 91,48 z toho: Tabulka č. 4 - Splátky půjček v roce 2005 Příjemce půjčky Rozpočtované splátky Splátky Vsetínská hokejová a.s Sportovní klub Policie ČR Farní sbor ČCE Technické služby Vsetín s.r.o Lyžařské vleky Jasenka, s.r.o Sociální půjčky Celkem Rozpočtované splátky půjček nebyly naplněny o: a) nesplacenou půjčku poskytnutou společnosti Technické služby Vsetín s.r.o. ve výši Kč, kde splátka v roce 2005 měla být ve výši Kč b) splátku půjčky poskytnutou Farnímu sboru ČCE ve výši Kč, kdy Farní sbor již v závěru roku 2004 poukázal splátku půjčky, které měla být uhrazena až v roce K jsou závazky Farního sboru ČCE vyplývající z poskytnuté půjčky zcela vyrovnány. v Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy byly naplněny na 98,33 %. Tabulka č. 5 - Vývoj kapitálových příjmů v letech v tis. Kč Kapitálové příjmy Skutečnost v roce: Rok Rozpočet Skuteč. Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Příjmy z prodeje ostatního majetku Přijaté dary a příspěvky na investice Příjmy z prodeje akcií a majet. podílů Celkem Příjmy z prodeje pozemků Rozpočtované příjmy z prodeje pozemků byly naplněny na 55,3 %. Jednalo se o prodej pozemků fyzickým osobám. Z rozpočtovaných příjmů z prodeje pozemků nebyl realizován prodej pozemku Stránka 6 (celkem 42)

7 společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. ve výši Kč a prodej pozemků společnosti Český Telecom a.s. ve výši Kč. Oba tyto záměry budou realizovány v roce Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí Rozpočet příjmů z prodeje ostatních nemovitostí byl překročen o Kč, a to o vyšší výnosy z prodeje bytového fondu. Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku Příjmy z prodeje ostatního investičního majetku nebyly rozpočtovány. Jednalo se o prodej videokazet společnosti Dům kultury Vsetín, s.r.o. v objemu Kč. Příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů Na základě smlouvy o převodu cenných papírů s odkládací podmínkou ze dne se město Vsetín zavázalo převést na obchodní společnost MVV Energie CZ s.r.o kusů kmenových akcií společnosti Zásobování teplem Vsetín a.s. za kupní cenu ve výši Kč. Převod akcií včetně úhrady kupní ceny byl realizován v měsíci listopadu Přijaté dotace Přijaté dotace se na celkových příjmech města podílely 37,1 %. V některých případech byla přiznána dotace na činnosti, které byly zahrnuty ve schváleném rozpočtu na rok 2005 a došlo tedy k úsporám vlastních zdrojů: a) Dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. b) Dotace na úhradu provozních nákladů chráněného pracoviště a dotace na aktivní politiku zaměstnanosti - finanční prostředky byly rozpočtovány ve výdajích na platy zaměstnanců a zákonné odvody. a) Doplňkový program podpory terénní sociální práce - finanční prostředky byly rozpočtovány na činnost terénních sociálních pracovníků (výdaje na platy, zákonné pojištění, školení apod.). Tabulka č. 6 - Vývoj dotací v letech v tis. Kč Dotace Skutečnost v roce Rok Rozpočet Skuteč. Dotace ze státního rozpočtu Dotace od obcí Dotace od krajů Dotace ze státních fondů Dotace od okr. úřadů, reg. orgánů Dotace ze státních fin. aktiv Investiční dotace státních fondů Investiční dotace státního rozpočtu Investiční dotace od krajů Celkem Tabulka č. 7 - Dotace v roce 2005 podle účelu a jejich čerpání Dotace Přiznaná Čerpaná K vrácení Zvýšení dotace na výkon státní správy , ,00 0,00 Reforma veřejné správy , ,00 0,00 Neinv. dotace z veřejné pokladní správy , ,00 0,00 v Kč Stránka 7 (celkem 42)

8 Dotace Přiznaná Čerpaná K vrácení Dotace státního rozpočtu - sociální dávky , , ,20 Dotace státního rozpočtu - státní správa , ,00 0,00 Dotace stát. rozpočtu - školství , ,00 0,00 Neinvestiční dotace stát. rozpočtu - SDV , , ,20 Podpora terénní sociální práce , , ,50 Aktivní politika zaměstnanosti , , ,00 Úsporná energetická opatření - EKIS , ,00 0,00 Výsadba melioračních dřevin , ,00 0,00 Činnost odborného lesního hospodáře , ,00 0,00 Evidence zemědělských podnikatelů , ,00 0,00 Evropská jazyková cena - MŠ Luh , ,00 0,00 Knihovna 21. století - MVK , ,00 0,00 Zdraví učitelů - ZŠ Luh , ,00 0,00 Zdravé město - MVK , ,00 0,00 Ostatní neinv. dotace státního rozpočtu , , ,50 Dotace od obcí - školství , ,00 0,00 Dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy , ,00 0,00 Neinvestiční dotace od obcí , ,00 0,00 Oprava vozidla CAS , ,00 0,00 Podpora EVVO - ALCEDO , ,00 0,00 Regionální funkce knihoven , ,00 0,00 Valašské záření , ,00 0,00 BESIP - dopravního hřiště , ,00 0,00 Přímé náklady na vzdělávání , ,00 0,00 Neinvestiční dotace od krajů , ,00 0,00 Reforma veřejné správy , , ,50 Investiční dotace z VPS , , ,50 Alternativní zdroje energie MěÚ ,00 0,00 0,00 Investiční dotace ze státní fondů ,00 0,00 0,00 Podpora prevence území - sesuv Janišov , ,00 0,00 Regenerace panelových sídlišť - Sychrov , ,00 0,00 Výstavba nájemních bytů - DPS 7 bytů , ,00 0,00 Zpracování lesních hospodářských osnov , ,50 0,00 Reprodukce majetku - kryt CO čp , ,00 0,00 Reprodukce majetku - varovný systém , ,00 0,00 Informační systém knihoven - MVK , ,00 0,00 Ostatní invest. dotace státního rozpočtu , ,50 0,00 Phare průmyslová zóna Bobrky ,05 0,00 0,00 Investiční převody z Národního fondu ,05 0,00 0,00 Varovný a vyrozumívací systém , ,00 0,00 Investiční dotace od krajů , ,00 0,00 Celkem , , ,20 Nedočerpané dotace: a) Z dotace na dávky sociální péče v celkové výši Kč nebylo vyčerpáno ,20 Kč, tj. 7,8%. Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. b) Přiznaná dotace z prostředků Úřadu vlády ČR na podporu terénní sociální práce ve výši Kč nebyla dočerpána o 6.881,50 Kč, tj. 1,4%. Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. c) Z účelové investiční dotace z prostředků veřejné pokladní správy, která byla určena na dořešení podmínek pro výkon státní správy ve výši Kč nebylo vyčerpáno ,50 Kč. Po Stránka 8 (celkem 42)

9 jednání s Ministerstvem financí ČR má město Vsetín příslib poskytnutí této dotace v roce Nečerpaná část dotace byla dne poukázána na účet Zlínského kraje. d) Nedočerpaná dotace na aktivní politiku zaměstnanosti ve výši Kč byla dne vrácena na účet Úřadu práce Vsetín. e) U investiční dotace poskytnuté z prostředků SFŽP ČR na alternativní zdroje energie ve výši Kč se jedná o následně přiznanou dotaci po ověření splnění smluvních podmínek. f) Investiční dotace přiznaná v rámci projektu Phare 2003 na projekt Průmyslová zóna Bobrky II. ve výši ,05 je zálohou poukázanou CRR ČR. Realizace projektu byla zahájena v roce 2005 z vlastních zdrojů města a bude pokračovat v roce 2006, kdy také dojde k účelovému čerpání dotace. Tabulka č. 8 - Plnění rozpočtu příjmů podle kapitol a paragrafů (podle odvětví) Příjmy podle odvětví Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % Daňové příjmy, dotace, půjčky , , ,78 112, Podnikání v zemědělství 9 380,00 0,00 0, Správa ve stavebnictví ,00 0, , Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0, , Bytové hospodářství 8 582,00 0,00 0, Nebytové hospodářství ,00 0, , Správa v ochraně živ. prostředí 6 000,00 0,00 0, Bezpečnost a veřejný pořádek ,25 0, , Činnost místní správy ,66 0, , Příjmy z finančních operací , , ,69 108, Finanční vypořádání ,40 0, ,00 Finanční odbor , , ,62 113,1 Daňové příjmy, dotace , , ,00 314, Podnikání v zemědělství , , ,30 119, Pěstební činnost 0,00 0, , Silnice , ,00 0, Pozemní komunikace , , ,00 121, Předškolní zařízení 0,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury 0,00 0,00 0, Bytové hospodářství , , ,20 113, Nebytové hospodářství , , ,10 116, Komunální služby a rozvoj , , ,00 63, Činnost místní správy ,00 0, ,10 Odbor správy a údržby majetku , , ,70 112,4 Dotace , , ,00 96, Předškolní zařízení ,56 0, , Základní školy ,80 0, , Speciální základní školy 0,00 0,00 791, Školní družiny ,00 0,00 0, Kina , , ,50 76, Činnosti knihovnické ,00 0,00 0, Ostatní záležitosti kultury , , ,50 131, Sdělovací prostředky , , ,50 116, Sportovní zařízení obce 0, , ,00 31, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0,00 560, Nebytové hospodářství , , ,50 176, Ostatní sociální péče , ,00 150,00 1,9 Odbor školství a kultury , , ,00 97,8 Dotace , , ,05 100,0 v Kč Stránka 9 (celkem 42)

10 Příjmy podle odvětví Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 2321 Odvádění odpadních vod ,50 0,00 0, Sportovní zařízení 4 603,00 0,00 0, Volný čas dětí a mládeže 0,00 0, , Bytové hospodářství 9 125,50 0,00 0,00 Odbor investic a rozvoje , , ,15 100,6 Dotace, půjčky, poplatky , , ,00 100, Nebytové hospodářství , , ,00 103, Dávky pro rodinu a děti ,00 0, , Dávky pro sociálně vyloučené 0,00 0,00-370, Péče o staré občany 0,00 0, , Péče o zdravotně postižené 1 004,00 0, , Péče o děti a mládež , , ,00 370, Ostatní sociální péče , , ,00 100, Činnost místní správy 3 962,00 0, , Ostatní činnosti 0,00 0, ,00 Odbor sociálních věcí , , ,00 100,2 Správní poplatky , , ,00 207, Činnost místní správy ,50 0, ,51 Odbor správních agend , , ,51 253,1 Dotace, správní poplatky , , ,50 108, Prevence vzniku odpadů , , ,50 199, Ochrana druhů a stanovišť 1 330,00 0,00 923, Správa v ochraně živ. prostředí ,00 0, , Ochrana obyvatelstva 0,00 0, , Činnost místní správy ,00 0, ,00 Odbor životního prostředí , , ,00 114,6 Správní poplatky , , ,00 85, Činnost místní správy ,00 0, ,00 Obecní živnostenský úřad , , ,00 90,7 Správní poplatky , , ,00 129, Správa ve stavebnictví ,00 0, , Územní plánování , , ,00 320,0 Odbor výstavby, ÚP a dopravy , , ,93 173, Bezpečnost a veřejný pořádek ,00 0, ,00 Městská policie ,00 0, ,00 Dotace ,00 0,00 0, Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 0, , Péče o zdravotně postižené 0,00 0,00 300, Činnost místní správy ,00 0, ,50 Kancelář starosty ,00 0, ,50 Dotace ,00 0,00 0, Činnost místní správy ,00 0,00 0,00 Státní sociální podpora ,00 0,00 0, Bytové hospodářství 0,00 0, , Nebytové hospodářství 0,00 0, ,50 Útvar interního auditu 0,00 0, ,50 Splátky půjček 1 200, , ,00 120,0 Sociální fond 1 200, , ,00 120,0 Splátky půjček ,35 0, , Příjmy z finančních operací ,86 0, ,56 Fond rozvoje bydlení ,21 0, ,55 Stránka 10 (celkem 42)

11 Skutečnost Rok 2005 Příjmy podle odvětví % 2004 Rozpočet Skutečnost 6310 Příjmy z finančních operací 0,00 0, ,07 Fond veřejné podpory 0,00 0, ,07 Příjmy celkem , , ,53 111,0 Tabulka č. 9 - Plnění rozpočtu příjmů podle položek (podle druhu příjmů) Pol. Příjmy podle položek Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 1111 Daň z příjmů - závislá činnost , , ,00 113, Daň z příjmů - samostatná činnost , , ,00 96, Daň z kapitálových výnosů , , ,00 87, Daň z příjmů právnických osob , , ,00 119, Daň z příjmů práv. osob za obce , , ,00 100, Daň z přidané hodnoty , , ,00 128, Poplatek za znečišťování ovzduší 4 500,00 0, , Odvody za odnětí půdy ze ZPF ,00 0, , Poplatky za odnětí les. pozemku 9 407,00 0, , Poplatek za komunální odpad , , ,35 106, Poplatek ze psů , , ,53 103, Poplatek za veřejné prostranství , , ,00 227, Poplatek z ubytovací kapacity , , ,00 134, Poplatek za provozovaný VHP , , ,00 104, Zrušené místní poplatky ,00 0, , Odvod výtěžku VHP , , ,90 117, Správní poplatky , , ,00 145, Daň z nemovitostí , , ,00 144,6 Daňové příjmy , , ,78 118, Příjmy z poskytovaných služeb , , ,00 104, Odvody příspěv. organizací ,56 0,00 0, Ostatní odvody přísp. organizací 2 416,70 0,00 0, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,30 122, Příjmy z ostatních pronájmů , , ,50 112, Příjmy z úroků ,29 0, , Přijaté sankční platby ,35 0, , Příjmy z finančního vypořádání ,40 0, , Ostatní přijaté vratky transferů ,10 0, , Příjmy z prodeje drobného maj ,00 0, , Přijaté neinvestiční dary , , ,00 100, Přijaté pojistné náhrady ,00 0, , Nekapitálové příspěvky a náhrady , , , , Ostatní nedaňové příjmy , , ,79 278, Splátky půjček právnických osob 0, , ,00 91, Splátky půjček neziskových org , , ,00 236, Splátky půjček od obcí ,35 0, , Ostatní splátky půjček ,00 0,00 0, Splátky půjček od obyvatel , , ,99 Nedaňové příjmy , , ,20 136, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 55, Prodej ostatních nemovitostí , , ,00 170, Prodej ostatního majetku ,00 0, , Přijaté příspěvky , ,00 0,00 0,0 v Kč Stránka 11 (celkem 42)

12 Pol. Příjmy podle položek Skutečnost Rok Rozpočet Skutečnost % 3201 Příjmy z prodeje akcií , ,00 100,0 Kapitálové příjmy , , ,00 98, Dotace státního rozpočtu , , ,00 100, Dotace státního rozpočtu - SDV , , ,00 100, Dotace státních fondů ,00 0,00 0, Ostatní dotace státního rozpočtu , , ,00 100, Dotace od obcí , , ,00 95, Dotace od krajů , , ,00 100, Dotace státních finančních aktiv ,00 0,00 0, Investiční dotace VPS 0, , ,00 100, Investiční dotace státních fondů ,45 0, , Ostatní investiční dotace ze SR , , ,50 97, Investiční převody z NF 0, , ,05 100, Investiční dotace od krajů , , ,00 100,0 Dotace , , ,55 100,1 Příjmy celkem , , ,53 111,0 Plně ní rozpočtu příjmů v tis. Kč Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Celkem Rozpočet Skutečnost Stránka 12 (celkem 42)

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005

Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Závěrečný účet města Sokolova za rok 2005 Hospodaření města Sokolova v roce 2005 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno v zastupitelstvu města dne 16.12.2004). Následně byl v zastupitelstvu města

Více

Závěrečný účet Města Blansko

Závěrečný účet Města Blansko Závěrečný účet Města Blansko za rok 2011 OBSAH ÚVOD 2 1 PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ 2 1.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 1.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4 1.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 6 1.4 PŘIJATÉ DOTACE 7 2 PLNĚNÍ ROZPOČTU VÝDAJŮ 10 3 PLNĚNÍ

Více

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012

Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Závěrečný účet města Napajedla za rok 2012 Obsah I. Úvod 2 II. Plnění rozpočtu 3 1. Plnění schváleného rozpočtu města 3 2. Změny v rozpočtu v roce 2012 6 2.1 Rozpočtová opatření 6 2.2 Úpravy rozpočtu celkem

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET 2 0 0 9 MĚSTO TÁBOR IČO 00253014 2 OBSAH Úvodní textová část 1. Úvod... 4 2. Zařazení hospodaření města do vývojové řady 2003 až 2009... 7 2.1. Vývoj salda rozpočtu... 7 2.2. Vývoj provozního

Více

Závěrečný účet města Hranic

Závěrečný účet města Hranic Závěrečný účet města Hranic za rok 2011 1 Obsah 1. Úvod strana 3-4 Základní údaje o plnění rozpočtu roku 2011 2. První část strana 5-9 Tabulka příjmů, výdajů a financování dle oddílů paragrafů 3. Druhá

Více

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč.

K O M E N T Á Ř. 488.433,2 tis. Kč. 506.026,9 tis. Kč. 721.257,- tis. Kč. 743.073,2 tis. Kč. 743.866,7 tis. Kč. 762.312,5 tis. Kč. 773.232,4 tis. Kč. É ť š ěš í Ě ÝÚŘ ó ář Í K O M E N T Á Ř K ZÁVĚREČNÉMU ÚČTU MĚSTA CHRUDIM ZA ROK 2010 Zastupitelstvo města Chrudim schválilo na svém zasedání dne 14. prosince 2009 rozpočet města na rok 2010. Celkové zdroje

Více

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002

Hospodaření města Žďár nad Sázavou za rok 2002 Městský úřad Žďár nad Sázavou finanční odbor Důvodová zpráva: Ve smyslu zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme Hospodaření města

Více

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET... 3 2. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2014 Zastupitelstvo Zlínského kraje 24. 6. 2015 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014

ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 2014 ROZBOR FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY ZA ROK 1 OBSAH ROZBORU FINANČNÍHO HOSPODAŘENÍ MĚSTA KLATOVY za rok 1 Výsledky finančního hospodaření města Klatovy za rok... 3 2 Příjmy města Klatovy za rok...

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah ÚVOD 3 I. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 II. ZDROJE ROZPOČTU 7 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 III. VÝDAJE ROZPOČTU

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu 1. pololetí 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 1.999.204,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 394.896,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o

Více

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY

I. P Ř Í J M Y. Druh příjmů. Rozp.po změnách k 31.12.v tis. Kč. Rozpočet na rok 2006. Skutečnost k 31.12.2006 v Kč. % k RU 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY I. P Ř Í J M Y Druh příjmů 31.12.v tis. Kč 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 2 sdílené daně - celkem 159 066,6 159 066,6 163 538 917,00 102,8 3 z toho: daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 38 900,0 38 900,0 37

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2011 Zastupitelstvo Zlínského kraje 13. 6. 2012 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 6 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013

Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Závěrečný účet města Hranic za rok 2013 Ú v o d Rozpočet města Hranic na rok 2013 byl schválen dne 13.12.2012 usnesením zastupitelstva města č. 474/2012 ZM 20. Příjmy byly schváleny ve výši 257.350 tis.

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Zpráva o stavu města

Zpráva o stavu města Zpráva o stavu města za období 2002-2006 strana 1 Město Žďár nad Sázavou Zpráva o stavu města za období let 2002 až 2006 15. září 2006 strana 2 Zpráva o stavu města za období 2002 2006 strana 3 OBSAH SLOVO

Více

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč.

Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. 1. Úvod Pro rok 2008 je navržený rozpočet ve výši 2.033.409 tis. Kč, celkový rozpočet příjmů 1.962.962 tis. Kč a financování 70.447tis. Kč. Příjmy Rozpočet daňových příjmů je navržen ve výši 1.244.507

Více

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ

ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ ROZPOČET MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ NA ROK Obsah I. ÚVOD 3 II. SOUHRNNÉ ÚDAJE 5 III. ZDROJE ROZPOČTU 6 A. DAŇOVÉ PŘÍJMY 7 B. NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 8 C. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 10 D. PŘIJATÉ DOTACE 10 IV. VÝDAJE

Více

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011

Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet statutárního města Karviné za rok 2011 Závěrečný účet rozpočtového hospodaření statutárního města Karviné za rok 2011 včetně informace o výsledku inventarizace obecního majetku byl projednán

Více

Závěrečný účet - návrh

Závěrečný účet - návrh MĚSTO Č. j.: MUCL/43478/2015 Č.zveř.dokum.: 02 OF 2015 Závěrečný účet - návrh Rozbor a vyúčtování hospodaření města za rok 2014 Zveřejněno dne: 8. 6. 2015, sejmuto dne: 25. 6. 2015 Závěrečný účet v tištěné

Více

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011.

Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. ROZPOČET MĚSTA LITOMYŠLE 2011 Tento rozpočet byl schválen Zastupitelstvem města Litomyšle dne 24. 2. 2011 usnesením č. 13/2011. Veškeré částky jsou v tisících Kč, pokud není uvedeno jinak. Obsah Úvod...4

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2008 byl schválený rozpočet výdajů 2.033.409 tis. Kč upraven na 2.552.882,22 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 519.473,22 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 286.426,51

Více

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7

Obsah textové části 1.Úvod...1. 2. Příjmová část rozpočtu...7 Obsah textové části 1.Úvod...1 2. Příjmová část rozpočtu...7 2.1. Členění...7 2.2. Komentáře k daňovým a nedaňovým příjmům...7 Městská policie - odpovědné místo 100...7 Odbor ochrany životního prostředí

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA BECHYNĚ NA ROK 2013 Materiál pro jednání Zastupitelstva města Bechyně dne 19.12.2012 strana 1 textová část Návrh rozpočtu města Bechyně pro rok 2013 : Celkové příjmy rozpočtu ve výši

Více

1. Souhrnné hodnocení

1. Souhrnné hodnocení 1. Souhrnné hodnocení V průběhu roku 2007 byl schválený rozpočet výdajů 1.604.308 tis. Kč upraven na 2.133.499,3 tis. Kč, tzn. navýšení rozpočtu o 529.191,3 tis. Kč. Rozpočet příjmů byl zvýšen o 313.247,1

Více

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012

Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Návrh závěrečného účtu města Třeboně za rok 2012 Závěrečný účet je umístěn na internetové adrese www.mesto-trebon.cz a celý jeho obsah je k nahlédnutí na odboru finančním a majetkovém Městského úřadu v

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2012 Zastupitelstvo Zlínského kraje 26. 6. 2013 OBSAH: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 1.1. PŘÍJMY... 3 1.2. VÝDAJE... 7 2. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ JEDNOTLIVÝCH ODBORŮ...

Více

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba:

Finanční prostředky na běžných bankovních účtech k 31.12.2014: Finanční přebytek hospodaření za rok 2014, jeho skladba: Závěrečný účet města Lipník nad Bečvou za rok 2014 Město Lipník nad Bečvou hospodařilo v roce 2014 podle zastupitelstvem města schváleného rozpočtu na zasedaní konaném dne 17.12.2013, usnesení č. 535/2013

Více