900 tisíc korun pro hokej a fotbal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "900 tisíc korun pro hokej a fotbal"

Transkript

1 Obelisk è.2vúnor 2013vroè. 21/12vwww.obeliskval.czvtel./fax: , , mail: Nový mezinárodní multimediální taneèní projekt ZUŠ (gz,sš) Mezinárodní multimediální taneèní projekt Umìní nám pomáhá pøátelit se pøes hranice s pracovním názvem London uvidí fanoušci taneèního a divadelního umìní už v èervnu ve Valašském Meziøíèí. Zámìrem projektu je navázat na úspìšnou spolupráci meziøíèské ZUŠ Alfréda Radoka a ZUŠ Jozefa Potoèára v Èadci, která vznikla pøi pøípravì a realizaci projektu Cest La Vie. Zeman:Schwarzenberg ve Valašském Meziøíèí - 55:45 (red.) Lednové prezidentské volby právem vyvolaly velký zájem obèanù a médií. I v našem mìstì a regionu se v nich až na nìkolik svìtlých vyjímek stal vítìzem Miloš Zeman. Volební úèast, která v Èeské republice dosáhla 61,3% v prvním a 59,1% ve druhém kole, byla ve Zlínském kraji o nìco vyšší: 62,5 a 60,1%. Ve vsetínském okrese jako cel-ku byl naopak zájem volit prezidenta podprùmìrný: 59,9 a 57,5%. Obdobnì pak pøišli k urnám i volièi ve Valašském Meziøíèí: 59,2 a 57,8%. Nejaktivnìjší byli z tohoto pohledu obèané Kunovic (72 a 71,7%) a tradiènì i Oznice (71,4 a 72,25%), kde ve druhém kole dokonce pøišlo více volièù než v kole prvním. Nejmenší zájem naopak projevili volièi na Novém Hrozenkovì, kterých k volbám dorazila necelá polovina (49,8 a 49,7%). Malý zájem volit byl i ve Vsetínì, kde pøišlo 56,2 a 55,1% volièù. V prvním kole výsledky voleb v našem volebním okrese i kraji v podstatì kopírovaly výsledky celostátní, ale s jedinou výjimkou - na posledním místì skonèil kandidát ODS Pøemysl Sobotka, kterého pøedstihla i jinak celostátnì poslední Jana Bobošíková. Malou kuriozitou je výsledek kandidáta Pøemysla Sobotky na Oznici, tedy v místì, kde bydlí starosta Valašského Meziøíèí Èásteèka ze stejné strany. Kandidát ODS zde obdržel 0,8%, slovy dva volièské hlasy. Zatímco ve druhém kole dostal v celé ÈR Miloš Zeman 54,8 a Karel Schwarzenberg 45,2%, v kraji i okrese byl Zeman o nìco úspìšnìjší (58,5 a 57,3%). Z obcí a mìst okresu Vsetín se vítìznému kandidátovi nejvíce daøilo v Prlovì, kde dosáhl výsledku 82,2%, ve zbytku se pohyboval okolo 60%. Pouze dvì obce daly pøednost Karlu Schwarzenbergovi, a to Vigantice, kde dosáhl zisku 54,5% a také Rožnov, kde zvítìzil pomìrem 50,5 ku 49,5%. V obci Valašské Pøíkazy došlo ke kuriózní situaci, kdy nevyhrál ani jeden z kandidátù (oba shodnì dostali polovinu hlasù - celkem 65 a 65). Valašské Meziøíèí upøednostilo kandidáta Zemana pomìrem 55:45%, Vsetín ještì výraznìji 58:42%. Obèané sídlištì se bouøí proti Petrošovi (red.)proti zámìru zastupitele Petroše na stavební rozšíøení bývalého výmìníku (postaveného obèany v Akci Z pro obèanskou vybavenost sídlištì), nyní herny a sportbaru na Seifertovì ulici vznikla v prosinci petice, kterou podepsalo 380 obèanù. Obyvatelé ulic Seifertova a Nádražní se obávají se narušení poklidného ži-vota. Zastupitelé byli s peticí seznámeni na svém pro-sincovém zasedání. Vedoucí odboru kontroly a auditu Plevová informovala, že stavební úøad (SÚ) vyzval stavebníka k doplnìní žádosti, nebo byla podána celá øada námitek. (dokonèení uvnitø èísla)

2 Geodetické práce. Ladislav Vrána, Svìrákova , , 2 únor 2013 Bioplynová stanice na jednání zastupitelstva Cena mìsta pro Josefa Pastorèáka a Jiøího Stodùlku Na prosincovém jednání zastupitelù vystoupil Ing. Lev, aby zastupitele seznámil, jak funguje bioplynová stanice (BS). Tento zámìr stavìli odpùrci ve velmi hysterické kampani do roviny ohrožení životního prostøedí ve mìstì. Dnes je BS v provozu 11 mìsícù a za tu dobu byla projednána jediná stížnost Ing. Michala, který byl jedním z vùdèích postav této kampanì. Máme zjištìno, že nìkteøí pracovníci, pracující v blízkosti, vùbec neví, že nìjaká bioplynová stanice existuje. Uznání vyjádøil Mìstu, které v této kampani zachovalo podle nìj chladnou hlavu a snažilo se o racionální pøístup k problému i ve znaènì rozjitøené situaci. Dále Ing. Lev informoval, že se snaží dùslednì dodržovat smlouvu o dobrém sousedství, aby ostatní obèany nezatìžovali negativními vlivy na životní prostøedí, i vše, co pøednesli pøi prezentaci zámìru. Zpracováváme napøíklad trávu z mìstských ploch, což oproti kompostování znamenalo vloni úsporu 99 tisíc korun. V souèasné dobì uvažujeme o možnosti zapojení se do øešení problematiky biologicky rozložitelných komunálních odpadù v úzké návaznosti na mìsta a obce. Starosta podìkoval za prezentaci a vyhodnocení provozu, kolem nìhož bylo docela hodnì emocí a otevøel rozpravu. Zastupitel Milan Knápek potvrdil slova Ing. Lva: Jako obyvatel Juøinky, odkud chodím do mìsta pìšky, jsem žádné vìtší zatížení vozy nezaznamenal, ani zápach neotravuje lidi tak jako napøíklad z podniku Deza. Diskutovalo se i o zmínìné stížnosti Ing. Michala, že napøíklad dochází, oproti pùvodní domluvì, ke svozu i po Hranické ulici. Projel tudy jeden traktor, jinak se snažíme dùslednì vyhýbat, abychom jezdili pøes obydlenou èást mìsta., reagoval Ing. Lev. Vystoupil i pøedseda osadního výboru Hranická Ing. Michal: Stížnost mnou podána, byla oprávnìná, doložená fakty. BS nedodržuje to, co slíbila. Doprava surovin stále probíhá pøes trasu Høbitovní, Hranická a zvyšuje tak dopravní zátìž. Nedodržuje sliby, že bude zpracovávat pouze praseèí kejdu a siláž kukuøiènou a travní. BS není schopna zpracovat surovou zelenou trávu, ale pouze silážovanou. Kdo nìkdy zavítal do èerpací benzínové stanice v areálu, mùže potvrdit, že se tu line zápach. Zcela jistì BS skladuje suroviny na volném prostranství, což je nepøípustné, v rozporu se sliby. BS, umístìná v tomto prostoru, je pouze políèkem životnímu prostøedí v této lokalitì, kde se všechny suroviny musí dovážet, a zcela jednoznaènì neplní sliby, které dala, prohlásil Ing. Michal. Starosta na to reagoval, že stížnost byla opravdu objektivní a byla projednána Radou i provozovatelem BS. Ostatní tvrzení, uložená do jakéhosi badžetu negativních reakcí, by si myslím, bylo dobré doplnit dùkazy, abychom se tím jako Rada mohli zabývat. Ing. Lev své vystoupení uzavøel s tím, že dìlají vše pro to, aby závazky, které pøijali s ohledem na životní prostøedí, dodržovali. Snažíme se, aby slovo, které jsme tu øekli, bylo bráno jako slovo muže, v tomto máme naprosto èistý štít. Technologii zpracování trávy jsme zvládli a dnes patøíme mezi 10 nejlepších v republice z asi 260 stanic. 900 tisíc korun pro hokej a fotbal Na lednovém zasedání schválili zastupitelé finanèní podporu hokeji a fotbalu, které už pøed lety nazvali strategickými sporty a každoroènì jim pøidìlují oproti ostatním sportùm statisícové, døíve i miliónové èástky. Problematika strategických sportù je souèasnì živì diskutována, pro tento rok je návrh takový, vìøím, že do budoucna se tím budeme zabývat, uvedl na úvod jednání místostarosta Pernický a pøednesl návrh podpory: TJ VM oddíl kopané 300 tis. a HC Bobøi 600 tis. s tím, že hokejisté podali svou žádost pozdì a pøestože výbor sportu jim neschválil udìlení výjimky, Rada ji schválit doporuèila, stejnì jako obì èástky. Mgr. Petroš navrhl, aby se tím výbor sportu znovu zabýval a kategorie tzv. strategického sportu byla zrušena. Prostøedky na strategický sport se neosvìdèily, protože nejsme schopni transparentnì dohledat, kde konèí. Místostarosta potvrdil, že tato diskuze již bouølivì probíhá (názor èlenù výboru sportu není jednoznaèný). Pøíspìvek na strategický sport øešil v urèité dobì nìkteré problémy, nicménì nyní už je pravdìpodobnì pøekonán. Dlouhodobì kritizuje pøíspìvek na tzv. strategické sporty i MUDr. Leckéši: Jakkoliv chápu, že jsme neprolomili strategické sporty a chápu, že bez dotace nepøežijí, byl bych rád, kdybychom v pøíštím roce uvažovali, že máme i jiné sportovce a sporty než je kopaná a hokej a že by si také zasloužili finanèní podporu. Pøedseda TJ Nesvadba poté navrhl èástky 400 tis. pro fotbal a 500 tis.hokeji, protože pomìr nebyl nikdy pøed tím 2:1. Jeho návrh však podpoøilo pouze 11 zastupitelù. Pøíspìvek na strategické sporty ve výši 900 tis. dle pùvodního návrhu schválilo 16 zastupitelù. Zdrželi se Brouwerová, Knápek, Nesvadba, Petroš, Hruška, Leckéši a Varga. Krhová a Polièná mají své starosty (ji)29. ledna probìhla ustavující zasedání novì zvolených Zastupitelstev samostatných obcí Polièná a Krhová. V Polièné s 13 zastupiteli byl starostou zvolen komunista Vladimír Místecký z vítìzného sdružení Rodáci, který byl až do konce loòského roku zastupitelem Val. Meziøíèí za KSÈM. Místostarostou se stal Ing. Stanislav Pernický ze sdružení Nezávislí pro Poliènou, které po volbách skonèilo tìsnì za vítìzným seskupením. V Krhové, s 15 zastupiteli, mají starostku Sylvu Kristkovou z vítìzného sdružení nezávislých kandidátù Krhová II a místostarostu Ing. Aloise Bayer se sdružení nezávislých kandidátù Krhová I. Èleny Rady jsou: František Èáò, Ing. Kateøina Halaštová a Jaroslav Pavlica, všichni èlenové vedení jsou bezpartijní. Zmìna probìhla i v zastupitelstvu mìsta, když Vladimíra Místeckého vystøídal Jiøí Stanìk z KSÈM. Prodej ubytovny na M.Alše pro azylový dùm V lednu zastupitelé schvalovali prodej bývalé ubytovny pro neplatièe na ul. M. Alše. Prodej byl navržen za symbolickou cenu jedné koruny Charitì Val. Meziøíèí, která zde hodlá vybudovat azylový dùm pro lidi bez domova. Byl jsem novináøi dotazován, proè objekt prodáváme za korunu. Protože jeho demolice, která by nás èekala, protože je ve špatném technickém stavu, by stála 590 tisíc, informoval na úvod starosta Èásteèka. Za prodej pozemku dle hodnotové mapy bychom dostali alespoò polovinu, namítl Mgr. Hruška s tím, že vznik azylového domu, který bude do budoucna tøeba dotovat, znamená velké zatížení rozpoètu mìsta, navíc je dnes nikdo nedovede vyèíslit. Dokud nemáme vyøešen systém financování, je to stoupnutí do èerné díry. Výdaje na sociální oblast rostou, pøesto prý nestaèí (ji) Na svém prvním letošním zasedání diskutovali zastupitelé o pøímé podpoøe mìsta poskytovatelùm sociálních a zdravotních služeb, na kterou bylo z rozpoètu vyèlenìno korun, z toho 2,7 milionu na sociální granty. Podporu od mìsta dostává Diakonie, Charita, Hospic Citadela, Auxilium - pro dìti se zdravotním postižením, dobrovolnické centrum ADRA, o.s. Pod køídly a poradny pro lidi se závislostí Modrý køíž, Agarta a K2. Zdenìk Petroš smìøoval prosbu na vedení mìsta, aby se pokusilo zavést systém pøidìlování finanèních prostøedkù tak, aby každý rok nedocházelo ke zvyšování èástky. Nemùžeme neustále saturovat nìco za Kraj nebo stát. Prosím vás za všechny zastupitele vytvoøit systém a výše èástek na každý rok a je na organizacích, aby s nimi vyšly. Ve stejném duchu se vyjádøil i Mgr. Hruška: Souhlasím se stabilní èástkou, která se nebude každoroènì navyšovat. Letos nám pøibyly další dvì služby, schválili jsme azylový dùm, to znamená další výdaj z rozpoètu na pøíští roky. Øeditelka Diakonie Odstrèilová však takový pøístup odmítla s odùvodnìním, že Kraj nedostává na sociální služby ani korunu od státu na rozdíl od obcí, i když problém je, že není urèena pøesná èástka. Foto V.Navrátil 10. ledna se v KZ uskuteènilo pøedání Cen mìsta za rok Laureáty se stali pedagog RNDr. Josef Pastorèák (vpravo) a motocyklový závodník Jiøí Stodùlka (vlevo). V hlasování, pøi kterém chybìla Zdislava Odstrèilová, neprošel zámìr o jediný hlas. Vedoucí majetkového odboru Schattke namítla, že v pøípadì, že není vùle zastupitelù, by bylo dobré zrušit i zámìr na prodej. Po pøíchodu Odstrèilové bylo hlasování prohlášeno za zmateèné a došlo k novému. Jeden hlas však opìt chybìl a tak starosta vyhlásil pøestávku na dohodu politických klubù s odùvodnìním, že je to tøeba vyøešit, protože Charita už má schválený projekt. Po pøestávce prohlásil starosta hlasování podruhé za zmateèné a místostarosta Krchòák pøednesl nový návrh - prodej 1074 m 2 pozemku za cenu 5 Kè/m 2, který prošel tìsnou vìtšinou 13 hlasù - Denk, Navrátil, Pernický, Buš, Krchòák, Medková, Netolièka, Trèka, Urbánek, Èásteèka, Daniš, Jelínek a Odstrèilová. Sociál je ve Val. Meziøíèí dlouhodobì podfinancován a o každé korunì se bohužel licituje. Ani letošní èástka nedosahuje tu v roce Domluvme se, že letos naplánujeme 250 seniorù, kteøí mùžou stárnout a na které budeme mít peníze, na ty ostatní bohužel ne. Mgr. Petroš její pøímìr oznaèil za utopii. Rozpoèet není nafukovací, škrkáme všude, musíme škrtat i v sociálních službách. Zastupitel Navrátil jej doplnil, že to není jen o tom, kolik bude potøebných lidí. Když èástka bude jedna a pøibudou dùchodci, nedáme na jiné projekty. Nemùžeme pøidávat další a další služby. Možná nìkteré z nich jsou opravdu zbytné. Ing. Denk navrhl, aby byla na tyto služby vyhrazena do budoucna z rozpoètu procentuální èástka a ta by rostla nebo padala s tím, jak by se zvedaly èi klesaly pøíjmy mìsta. Místostarosta Krchòák s takovým návrhem souhlasí, protože podle nìj je procento na sociál podstatnì nižší než na sport a kulturu. MUDr. Leckéši na závìr ještì pøítomné informoval o pøipravovaném zámìru, na kterém se již pracuje: Není vylouèeno, že do budoucna tu vznikne silnìjší subjekt, který bude pøebírat èásteènì služby Citadely a tím odlehèí nákladùm mìsta.

3 3 únor 2013

4 4 únor 2013 O VÙLI NÌÈÍM POHNOUT... Obèané sídlištì se kvùli hernì bouøí proti Petrošovi Ne vždy se vše podaøí, ne vždy èlovìk èiní bez chyb. Pøesto chci v tomto sloupku mluvit o chtìní vùli nìco zmìnit, nìco udìlat a nìèím pohnout. Devastující práci proti èinorodým a aktivním lidem pøitom èiní skutky tìch, které si sami volíme, a vlastní malou touhou dozvìdìt se co nejvíce o volené osobì (stranì) dìláme rozhodnutí, která nás dál posouvají do stavù neteènosti a zmaru. Paradoxnì se kruh uzavøe opìtovným zvolením tìch samých politikù, tìch samých zájmových skupin. Jediným lékem je docílit co nejvìtší otevøenosti vládnoucího aparátu a pøístupu k informacím a nenechat se ukolébat neúspìchem, zdánlivou marností voleb nebo nepotrestáním viníkù. Na tento stav totiž tolik èekají skupiny zlatokopù, politikù a my, obèané naší zemì, to nesmíme pøipustit, i když jsme unaveni, po dvaceti letech zklamáni, otráveni a mnohdy duševnì zlomeni. Není øešením útìk do zahrádky na chatu, jak jsme to vìtšinou dìlali za komunistù, protože jednoduše totalitní praktiky tu jsou všudypøítomné. Pøíklad za všechny: valašskomeziøíèská radní ODS se pøihlásí do konkurzu na øeditelku základní školy, konkurz vyhlásí Rada mìsta, kde ona spolurozhoduje a její strana má vìtšinu. Vyhraje konkurz o jediný bod, pøièemž z tabulky hodnocení uchazeèù vyplývá, že dva pøímí známí a èlenové mìstského aparátu ji dali nejvyšší poèet bodù a favoritce ostatních hodnotitelù pøiøkli pøedposlední místo, což znamená bodový rozdíl, který rozhodne o vítìzství. Radní se stane øeditelkou s platem 42 tis. Kè hrubého po tøech mìsících. V Jalovci zmínìná politièka napíše, že kdyby náhodou zvítìzila ve výbìrovém øízení, tak odstoupí z Rady. Když se jí zeptá zastupitel Navrátil, zda hodlá odstoupit, jak øekla, odvìtí, že je v podstatì vše v poøádku, protože nejde o støet zájmù. Politièka a øeditelka školy neodstoupila ani za skuteènosti, že se takové vìci prostì nedìlají a dìlat nemají. Došlo tady k manipulaci se støetem zájmù podle nìjakého zákona a aktem jednoduchého nemravného jednání. To struènì malý pøíbìh. Mnohem dùležitìjší nyní je, jak s ním naloží obèané mìsta v budoucnosti. Mohou zapomenout, což je nejhorší varianta, ale nejlepší øešení pro znovukandidujícího èlovìka. Anebo už radìji nebude osoba kandidovat, protože post øeditelky je dobrý job a pøíslušná osoba se stydí za své jednání (opravdu je to reálná varianta?). Nyní se za kauzou zavøela voda, hladina se uklidnila a jede se dál. Lidé zapomenou a za rok a pùl uvidí kandidátku ODS se jménem tohoto èlovìka. Jak se zachovají? Nebudou volit nebo zase hodí celý lístek a nedají si aspoò tu práci vybrat solidní lidi ze všech kandidátek? V tomto momentu se láme chleba, láme se budoucnost složení vedení mìsta, láme se hùl nad nesolidními lidmi ve službì nám všem. A je to odpovìdnost jednotlivého volièe. Máme každý z nás vùli nìco zmìnit a pohnout se do lepších èasù? Byla jsem velmi potìšena zaujetím mladých lidí prezidentskými volbami. Karlovi Schwarzenbergovi pomáhali v kampani studenti, kteøí cítili nutnost vyjádøit svou podporu nošením Karlových placek a rozdáváním novin, za což jim dìkuji. Mìla jsem pøíležitost s nimi vést hovory a naživo si mnozí rodièe zažívali obèanskou výuku v praxi. Úžasné! To, že Karel nevyhrál, není z pohledu rozvoje demokracie žádná tragédie. Tento moudrý a zkušený muž nadále jistí kroky èeské diplomacie a mùže korigovat excesy prezidenta, když vyjede ven. S postupem doby a zkušenostmi, které jsem pobrala v zastupitelstvu, musím sdìlit i Vám volièùm dobrou informaci: já, pomìrnì pravicový èlovìk, získávám stále vìtší náklonnost k mnohým sociálním demokratùm, kteøí kriticky hodnotí èinnost radnice. Na republikové úrovni vnímám kladnì osobu Dienstbiera a souhlasím napøíklad s drtivou kritikou Klausovy amnestie v podání L. Zaorálka. Petra Neèase a ODS jsem volila s dùvìrou v posledních parlamentních volbách. Už to neudìlám. Budu volit jinou stranu, ale hlavnì si proklepnu lidi na vybrané kandidátce a budu kroužkovat. Škoda, že nemùžeme vybírat osobnosti napøíè stranami Vùli nìco zmìnit mají i rodièe dìtí na Žerotínce. Sami od sebe, dobrovolnì, polepili svá auta propagací školy, kterou sami tímto všem doporuèují a nehodlají vzdát boj za zachování této základky. Já jim tleskám! Jsem ale ráda, že i radní Urbánek, podobnì jako místostarosta Krchòák, dali zcela zøetelnì najevo svoje sympatie vùèi Žerotínce. Rozpadlá koalice zøejmì divokou kartu s názvem Zrušit Žerotínku za každou cenu postupnì s pøibývajícími dny k volbám opustí. Vždy jestli máme peníze na podporu mužù a žen bezdomovcù, proè bychom nemìli podpoøit všechny naše dìti ve mìstì tím, že jim dáme možnost nejen výbìru rùzných škol, ale také komfort malého poètu žákù ve tøídách, které jednoznaènì vedou ke kvalitì výuky. Vùle je impuls konat. Nebuïme ovce! A vydrža! To všem nám pøeje Irena Brouwerová (dokonè. ze str. 1) Mìsto má v rámci územního øízení pouze postavení úèastníka øízení, nemá možnost zakázat realizaci stavby. Doporuèujeme vzít petici na vìdomí, navrhla auditorka Plevová. Vedoucí majetkového odboru Shattke ji doplnila, že Mìsto ale musí svùj názor podpoøit nìèím skuteèným, nestaèí vyjádøit obecný nesouhlas. Zdenìk Petroš sdìlil, že již doplnil, o co jej SÚ žádal: Bohužel jsem to nestaèil dát v termínu a chystám se znovu zahájit stavební øízení. Budu postupovat podle zákonù, jsem investor, moje matka je majitelka, to je vše. Na lednovém zasedání se zastupitelé k této problematice vrátili na žádost obèanù dotèené oblasti, kteøí nemìli možnost vystoupit se svými námitkami v prosinci. Slova se ujal nejprve za petièní výbor Stanislav Novotný s tím, že sídlištì Køižná je urèeno jako plocha k hromadnému bydlení a zastupitel Petroš chce tuto skuteènost radikálnì a necitlivì zmìnit zøízením nonstop herny vèetnì venkovní zahrádky. Argumentoval ohrožením mravní výchovy blízkostí školy, školky a dìtských høiš, nevhodným chováním návštìvníkù sportbaru - hluèností, zneèiš ováním okolí odpadky a vykonáváním potøeb na veøejných místech, a tím zhoršení kvality bydlení v této Ještì k ZŠ Masarykova - reakce na èlánek Obelisk è. 2 Vážení spoluobèané, pedagogická veøejnosti, dovolte,abych Vás informoval, že: - I letos probìhl na naší škole Den otevøených dveøí. - I letos byl avizován široké veøejnosti. - I letos jsme provádìli malé školkáèky v dopoledních hodinách odbornými uèebnami, kde mìli pøipraven program, u kterého se náramnì bavili, nìco se nauèili a krom hezkých zážitkù si odnášeli i vlastnoruènì vyrobenou keramiku. - I letos se tu mnohým z nich líbilo a chtìli by k nám. - I letos jich k nám mnoho nakonec nenastoupí. - I letos jsme otevøeli své tøídy, aby se kdokoliv, øíkám kdokoliv z Vás, mohl podívat tøeba pøímo do výuky. - I letos jsme zùstávali do pozdních odpoledních hodin ve svých kabinetech a tøídách, aby se každý mohl pøesvìdèit o tom, že zde nejsou ohništì uprostøed tøíd a na chodbách nepáchne smrad pøipálených psù èi opékaných slepic. - I letos mìly dìti pøipraven program a NAVÍC probìhla k této pøíležitosti krásná a na pøípravu velice nároèná vernisáž výtvarných prací našich dìti, za kterou bych chtìl touto cestou velice podìkovat paní výtvarnici Nejedlé. Psal jsem našich dìtí a myslel VŠECHNY dìti! Ano, nebudete tomu vìøit, ale i Romové umí krásnì støíhat, kreslit, malovat a lepit. A to svými, nikoliv kradenými pastelkami èi právì nìkomu ze zad vytaženými nùžkami. - I letos sem k nám NIKDO z Vás ani nepáchl! - I letos nikdo nezvedl zadek, aby první nasbíral argumenty, na základì kterých by pak mohl napadat a urážet. Nikdo z Vás se nepøišel podívat, co nabízíme, co dìláme, co jsme dokázali a co plánujeme. oblasti. Vzpomenul také nevhodné chování Mgr. Petroše pøi veøejném projednávání. Vìøíme, že zastupitelé nenadøadí zájem jednotlivce na zisku nad zájem obèanù na klidný a spoøádaný život v pìkném prostøedí. Mgr. Petroš uvedl, že v døívìjší dobì, kdy mìla provozovnu pronajatu firma Linpet, skuteènì docházelo k problémùm a ze sportbaru se podle jeho slov stala èasem nalejvárna alkoholu, proto s firmou po osmi letech rozvázal smlouvu. V souèasné dobì má hernu a bar pronajatou Bonver. Smlouva s ním odpovídá tomu, co požadují obèané - aby v této lokalitì sportbar vypadal jako sportbar - bude tam nový nábytek a celkovì bude vypadat jinak. Problém chození na potøeby zdùvodnil chybìjícím veøejným osvìtlením. Vìøím, že se to nìkterým obèanùm nelíbí, na druhou stranu a chápou taky mì z dùvodu toho, že investice je pro mì otázka finanèního zabezpeèení a do budoucna zabezpeèení mých potomkù, uzavøel Petroš. Starosta k tomu dodal, že povolení stavby je zcela v gesci stavebního úøadu: O tom, zda bude povolena stavba, rozhoduje orgán státní správy. Mìsto má minimální možnost ingerence (vliv, vmìšování pozn.red.) jako takové. - I letos dostáváme na frak od rodièù z jiných škol. Nejen v tisku, ale hezky podpásovì, nepøíjemnì, bodavì, nenápadnì. V samoobsluhách, v hospodách, na ulicích. - I letos držíme slib, který jsme si jako sbor dali, a neoplácíme stejnou mincí. Nevracíme, nenapadáme, neškemráme, neútoèíme. A vìzte, že je to mnohdy s velkým skøípìním zubù a sebezapøením. Máme totiž dost své práce, protože se ji snažíme dìlat nejlépe, jak umíme, a i kdybychom se na hlavu stavìli, stejnì to nikdo neocení, protože to nikdo nevidí. Ani nemùže, když se nepøijde podívat. Vaše tvrzení :" dostala se tam, kde je, svou vinnou,,, kdekoliv, jen né tam a mnoho dalšího - Udìlám výjimku, ale jen jednou a slibuji, že i naposled:,, Vlezte nám na hrb! Vy, všichni dotyèní, samozvaní mravokárci, jenž od svých stolù již tak dlouho svými pery bodáte a vypouštíte bludy, které se k Vám odnìkud dostanou, èi co hùøe, si sami vymyslíte! Nikoho z Vás jsem tu nepotkal, nikdo se zde se mnou nebavil, a pøesto máte prùzraèné jasno o tom, jaké to tu je. Chápu Váš strach. Máme jej též. A také vím, že tvor zahnaný do kouta se brání útokem. Je to takové: Zachraò se, kdo mùžeš! Ale my už nemùžeme. Po tøech letech jsme unavení, vynervovaní, nepøíjemní sami na sebe a témìø bez elánu, který by byl teï naopak tak tøeba. Takže, víte co? Dìlejte si s námi, co chcete! Ale rychle a hlavnì, prosím, už do nás nekopejte. Z posledních sil s pozdravem DŽIVES LAÈES! Zástupce øeditele Mgr. Jiøí Buksa O bioplynové stanici nehovoøím bez dùkazù... Na prosincovém zastupitelstvu mì starosta po diskusním pøíspìvku k vystoupení Ing.Lva o bioplynce osoèil, že hovoøím bez dùkazù. Šlo o to, že bioplynka oproti pùvodním pøíslibùm a zásadám skladuje výchozí surovinu (zapáchající siláž) na volném (otevøeném) prostranství. Poslal jsem mu proto dùkazovou fotodokumentaci, kterou pøeposílám i Vám. Pøikládám navíc èlánky o výbuchu novì budované bioplynky na Mladoboleslavsku, kterážto zpráva ponìkud zapadla (k dispozici v redakci). J. Michal, OS Valaši Pozn. redakce: o problematice bioplynové stanice a jejím projednávání na prosincovém zasedání mìstského zastupitelstva informujeme na str. 2 tohoto èísla.

5 5 únor 2013

6 6 únor 2013 Centrum zdraví ENERGY ve Valašském Meziøíèí již otevøeno! Pravda o ZŠ Masarykova V poslední dobì jsem èetla i slyšela spoustu nepravdivých a hanlivých tvrzení o ZŠ Masarykova. Proto jsem se rozhodla, že jako rodiè, který je svázaný s touto školou již po tøi generace, nebudu nadále jen neèinnì pøihlížet. Má rodina skuteènì již po tøi generace navštìvuje tuto školu. Oba moji rodièe, já i mùj bratr jsme absolvovali ještì pùvodní ZŠ Leninova a všichni máme vìtšinou hezké vzpomínky na dìtství prožité pod laskavou i pøísnou rukou uèitelù, kteøí nás pøipravovali nejen na další studium, ale také pro bìžný život. Ta poslední generace jsou mé dìti. Dcera chodí do 3. tøídy a syn v loòském roce ukonèil 9. tøídu. Oba chodili a chodí do školy rádi, nikdy se nesetkali s šikanou a za celou dobu jsme nemìli ani nejmenší problém s romskými dìtmi. A teï to nejhorší - nechtìla jsem ani vìøit vlastním uším, když jsem slyšela, jak se øíká, že na ZŠ Masarykova uèí tzv. uèitelský odpad. Mùj syn mìl celých devìt let samé jednièky a dcera jde prozatím v jeho stopách. Možná si øeknete, kdoví jak tam známkují, tøeba rozdávají jednièky jen tak!? Ale výsledky mého syna i na Obchodní akademii, kam se bez problémù dostal, hovoøí samy za sebe. Ten tzv. uèitelský odpad pøipravil mého syna na pøijímací zkoušky tak, že skonèil na 3. místì z asi 60 dìtí. Do tøídy chodí se synem dìti Mgr. Miroslava Janèová a Mgr. AlenaVašáková, DiS v novém Diagnostickém centru Energy na Poláškovì ulici. (red-pr)slovem, které se v dnešní dobì skloòuje ve všech pádech je bezesporu ZDRAVÍ. Každý samozøejmì chce být zdravý, ale ne každý má to štìstí, že je. Ne každý také pro své zdraví dìlá, co by mohl a mìl.vedle klasické západní medicíny, která s rozvojem moderních technologií odhaluje døíve netušené možnosti, se v našem prostoru v posledních dvou desetiletích zabydlely a rychlého vývoje doznaly i nejrùznìjší alternativní formy péèe o zdraví, od známìjší homeopatické léèby pøes široké využití bylin až po nejrùznìjší orientální léèebné metody a masáže. Rozvoj tìchto alternativních metod s sebou pøinesl i jeden negativní faktor, a tím je pro pacienta obtížnost rozpoznání kvality nabízené zdravotní péèe. Pomoci mohou samozøejmì jména èi odbornost lidí, kteøí takovou péèi poskytují nebo garantují. Vodítkem mùže být i komplexnost nabízených služeb. A právì na odbornosti a komplexnosti je novì otevøené Centrum zdraví Energy založené. Vychází z celostního pøístupu k èlovìku, tedy z myšlenky, že základem zdravého èlovìka je jeho energetická rovnováha a vzájemné propojení duševní a tìlesné složky. Centrum Energy je místo, které nabízí pomoc v oblasti zdraví v nìkolika základních oblastech. První oblastí je diagnostika zdravotního stavu pøístrojem Supertronik, kterou povádí MUDr. Jiøí Hanzel, jež je odborným garantem firmy Energy. Ve Valašském Meziøíèí pracuje jako praktický lékaø pro dospìlé. Dále je to poèítaèová diagnostika - hloubkové vyšetøení tìla pøístrojem Diacom, kterou provádí diplomovaná zdravotní sestra Eva Macíèková. Urèitou specialitou valašskomeziøíèského Centra Energy je pak automatická kresba, tedy experimentální diagnostická metoda, kterou provádí odborný konzultant firmy Energy a terapeut Libor Zvolánek. Hybnou silou centra Energy v našem mìstì je Mgr. Miroslava Janèová, zkušená psychoterapeutka. A právì ona zastupuje druhou oblast nabízené pomoci, kterou je psychoterapie. Se svým kolegou Petrem Wiselkou poskytují nejen idividuální, ale i párové terapie, které vychází z pøedpokladu, že vìtšina zdravotních potíží má pùvod v psychice. Pomáhají lidem zvládnout obtížné životní situace, vyrovnat se s rozchody, ztrátami i osobními krizemi. z rùzných škol, nejen z Valašského Meziøíèí, ale také z jiných mìst, ale na pololetí mìl, jako jediný z celé tøídy, na vysvìdèení vyznamenání. Ještì na základní škole byl s dalšími spolužáky na celostátní dìjepisné soutìži, kde se umístil na prvním místì. Takže myslím, že o kvalitì uèitelù nelze pochybovat. Chtìla bych tímto èlánkem podìkovat uèitelskému sboru ZŠ Masarykova za to, jak se dìtem vìnují a jak se je snaží nauèit co nejvíce, i když je samozøejmé, že všem to nejde stejnì dobøe. Ale problém se slabšími žáky má škola vyøešen tím, že má v každé tøídì asistenta, který se tìmto dìtem individuálnì vìnuje a tím pádem nezdrží ostatní spolužáky. Dále bych uèitelùm chtìla popøát hodnì trpìlivosti, a aby vydrželi a mohli být i nadále na své žáky i na svou školu pyšní tak jako já. Pavla Kelnarová Reakce na èlánek v Obelisku Mám pøed sebou poslední èíslo Obelisku a èlánek Diskuse o školství. Stále omílaná kauza - optimalizace školství v našem mìstì - pøednosti a chvála té nejlepší školy ve mìstì - ZŠ Žerotínova. Nás, uèitele té nejvíc pøetøásané školy, už nepøekvapí nic. Problém, který mìsto øeší a neøeší, situace nezávidìníhodná pro oba pedagogické sbory - oba mají stejný cíl, oba dìlají pro školu a žáky jen to nejlepší, ale pocity nejistoty z budoucnosti se mísí se vztekem u obou stejnì. Další oblastí Centra Energy je péèe o lidi závislé na alkoholu. K2 o.p.s., kterou zastupuje Mgr. AlenaVašáková, DiS., v centru nabízí pravidelné skupinové a individuální terapie s tìmi, kteøí již absolvovali odvykací léèbu, ale i s tìmi, kdo si svou závislost dokázali pøiznat a chtìjí se jí zbavit. Pomoc mohou vyhledat i rodinní pøíslušníci nebo osoby blízké. V této oblasti existuje úzká spolupráce s psychiatry MUDr. Petrem Pastuchou a MUDr. Františkem Chudárkem. Výhradnì èeská spoleènost Energy Group, a.s., která existenci diagnostického centra podpoøila, byla založena v pol. 90. let. Prostøednictvím vlastních produktù se již od svého vzniku zaøadila mezi prùkopníky alternativní medicíny nejen v Èesku, ale i ve svìtì. Nabídku Centra Energy tak tvoøí široký sortiment bioinformaèních produktù, které vycházejí z principù tradièní èínské medicíny s využitím nejnovìjších poznatkù fytoterapie, krystaloterapie, homeopatie a moderních bioinformaèních metod. Tyto bioinformaèní pøípravky pùsobí na lidský organismus ve dvou úrovních - pøírodní úèinné látky ovlivòují pøímo tìlesné orgány a bioinformace pùsobí díky principu biorezonance na øídící podkorová centra v mozku. Centrum Energy klade zásadní dùraz na odbornost poskytované péèe. Samozøejmostí jsou pro jednotlivé spolupracovníky certifikáty odbornosti v daném oboru. Psychoterapeutické vzdìlání Miroslavy Janèové je uznáno Èeskou lékaøskou spoleèností a socioterapeutický výcvik který absolvovala Alena Vašáková, je akreditovám Èeskou asociací adiktologù. Každému pøíchozímu èlovìku je nabídnut základní pohovor, ve kterém jsou navrženy možnosti dalšího postupu. Potom je na každém, zda-li se rozhodne pokraèovat dál. Lidé mají možnost stát se èleny klubu Energy, toto èlenství nezavazuje k žádným odbìrùm èehokoliv, naopak jim zajiš uje výhodnìjší ceny produktù Energy. Centrum plánuje i pravidelné mìsíèní akce, semináøe, pøednášky a besedy. Zcelajistì si naše mìsto takové centrum zaslouží. Své místo pùsobení má v 1. podlaží domu na Poláškovì ulici è.78. Pøijïte se podívat! Základní škola Masarykova z pohledu rodièù i pedagogù Nás, uèitele ZŠ Masarykova, mrzí navíc urážlivé výpady rodièovské veøejnosti Žerotínky, vždy do této situace se mohla dostat kterákoliv škola ve mìstì. Paní Matochovou neznám, chápu, že má citové vazby k ZŠ Žerotínova, ale tvrzení, že naše škola je (cituji) místo, které není pøívìtivé k dítìti na základní škole. to je trochu necitlivé. Možná mìla na mysli polohu školy, ale to lze øíci jinak, srozumitelnìji. Jak dlouho budete bavit ètenáøe Valašského Meziøíèí? Já bych naopak chtìla vyzdvihnout, že jsme si s dìtmi z minoritní skupiny poradili jak po stránce kázeòské, tak prospìchové. Dìti rómské chodí do školy pravidelnì, neznají záškoláctví, úèastní se svých soutìží, ve kterých dokonce vynikají, uèí se (díky Zeferinu) tak, že vìtšinou nepropadají. Nejsme ovšem jen školou sociálnì znevýhodnìných dìtí (tìch je zde 70), ale naši školu navštìvuje dalších 130 žákù, kteøí ale vùbec nemají žádný problém sedìt èi chodit do tøídy s rómským spolužákem èi spolužaèkou. (Tento problém, zdá se, máte vy dospìlí). Je mezi nimi plno šikovných dìtí, jež školu reprezentují v nejrùznìjších vìdomostních soutìžích na úrovni kraje, ba dokonce na celostátní úrovni. Jejich rodièe mohou být na nì pyšní a urèitì je to zásluhou šikovných uèitelù, kteøí je pøipravují. Ráda bych pøipomnìla jen nìkteré z mnoha akcí, které škola v poslední dobì organizovala a které byly víc než úspìšné. Vánoèní jarmark, 100 let školy, vernisáž výtvarného kroužku, olympiády dìjepisné, pøírodopisné, z anglického jazyka. Jsme škola jako každá jiná - jen je nás málo. Ale tìšíme se, že pøekonáte pøedsudky a pøijdete mezi nás. Mgr. Marcela Hrušková + kolektiv ZŠ Masarykova Poznámka redakce Vážená paní magistro Hrušková a kol., ve své reakci se ptáte, jak dlouho budeme ještì "bavit" ètenáøe Obelisku tématem tzv. optimalizace školství. Odpovìï na tuto o- tázku je velmi jednoduchá: Tak dlouho, dokud budou odpovìdní lidé na radnici, a už úøedníci, nebo zastupitelé, toto téma neustále otevírat, aniž by bylo øádnì pøipravené, solidnì ekonomicky i demograficky podložené a variantnì øešené. Píšeme o dìní ve mìstì a tato otázka se opakovanì projednává na zastupitelstvu, tak o ní ètenáøe a obèany mìsta informujeme. Sám za sebe mohu napsat svùj názor, který jsem prezentoval již døíve: mìsto by nemìlo šetøit na kvalitì základního vzdìlání, když zároveò zbyteènì rozhazuje daleko vìtší peníze za ménì dùležité vìci i úplné zbyteènosti a pøedražené zakázky. Žádná škola by nemìla existovat na úkor jiné. ZŠ Masarykovu jako její absolvent považuji za velmi kvalitní školu, srovnatelnou s ostatními ve mìstì. Má právo na existenci stejnì jako ZŠ Žerotínova. Marek Irgl, šéfredaktor

7 7 únor 2013

8 8 únor 2013 Ze života meziøíèských škol Budoucí spisovatelé na Žerotínce Spolupráce ISŠ-COP s firmami Dùležitou èinností ISŠ-COP ve Valašském Meziøíèí je spolupráce s firmami, díky níž se škole daøí umis ovat žáky na odbornou praxi do firem. Firmy následnì nabízí žákùmabsolventùm zamìstnání. Na stejném principu je založena i spolupráce s firmou Wolko-plast, s.r.o. 13. prosince se studenti 2. roèníku oboru Mechanik strojù a zaøízení pod vedením uèitele odborného výcviku Miroslava Chrenky zúèastnili odborné exkurze ve zmínìném strojírenském podniku se sídlem v Hrachovci. Jedná se o strojírenskou firmu se zamìøením na vývoj, poradenství a výrobu kluzných souèástí z plastických hmot, zejména technologií tøískového obrábìní, popøípadì lisování, která na èeském trhu pùsobí od roku 1994 a vìtší èást její produkce míøí na export. Studenti se zde seznámili s výrobou, vývojem a testováním kluzných ložisek, ozubených kol, kluzných uložení rùzných segmentù vyrobených z nových moderních materiálù, které svými vlastnostmi plnì nahrazují stávající materiály. Exkurze tohoto zamìøení splòují výchovnou i vzdìlávací funkci. Ing. Dušan Komenda, jednatel spoleènosti, pak žákùm výbornì podal výklad zmínìné výroby s patøiènými praktickými ukázkami. ISŠ- COP èásteènì uspokojuje zájemce o technicky vybavené pracovníky, firmy nabízí škole spolupráci v modernizaci zaøízení, inovaci uèebních osnov a absolventùm školy nabízí výše zmínìnou možnost zamìstnání. Bc. Igor Kundrát Den otevøených dveøí aneb po stopách Šafíka Kdo by neznal našeho maskota a miláèka Šafíka? Dìti, které navštìvují naši školu, se s ním jistì už nejednou setkaly. Zato budoucí žáèci, kteøí o nìm možná slyšeli poprvé, se letos opìt vydali po jeho stopách, které je zavedly do nejrùznìjších zákoutí naší školy. Kromì stopování mohly dìti spolu s rodièi navštívit nìkolik tøíd prvního stupnì a specializované uèebny dìjepisu, fyziky nebo pøírodopisu stupnì druhého. Ve všech je èekala malá høíèka èi ukázka Výstava prací výtvarného kroužku ZŠ Masarykova Moje 8letá dcera Adélka se narodila s pastelkou v ruce. Žádný papír si pøed ní nemùže být jistý, že se nepokreslený doèká pøíštího dne. Proto mne potìšilo, když mi oznámila, že chce navštìvovat výtvarný kroužek na její ZŠ Masarykova. V nadìji, že na jejích obrázcích budu mít koneènì více než 3 prsty a mùj úèes nebude pøipomínat kudrnatý drdol vyèesaný do úctyhodné výše, jsem jí vybavila pracovním trièkem a poslala na první tvoøení. Kroužek vede již nìkolik let paní asistentka Dagmar Nejedlá a nutno øíci, že velmi dobøe. S dìtmi si rozumí a svým vedením rozvíjí u dìtí tvoøivost a kreativitu. èinnosti a také sladká odmìna. Dìti se mohly podívat i do našeho novì otevøeného školního klubu s kuchyòkou, žákovské knihovny s promítáním filmù z našich akcí nebo do tìlocvièny s lezeckou stìnou a stolním tenisem. Šafíkovy stopy konèily ve školní jídelnì, kde èekalo i malé pohoštìní pro všechny pøíchozí. Šafíka jsme tentokrát po usilovném pátrání nezahlédli, ale máme zaruèené zprávy, že na zápise 2. února zcela jistì byl. Mgr. Karel Adamuška Seznamuje dìti s tradièními i ne zcela bìžnými výtvarnými technikami a materiály. Každá lekce je samostatným projektem, na jehož konci je hotový výrobek. Adélka za pouhého pùl roku udìlala obrovský pokrok a získala velkou zruènost. Proto jsem s velkým zájmem navštívila výstavu prací výtvarného kroužku instalovanou na spojovací chodbì mezi novými pavilony školy. Zahájena byla vernisáží v pondìlí 14.ledna a musím pøiznat, že jsem byla ohromena. Práce, které dìti vytvoøily, jsou netradièní, nápadité a pøedevším krásné. Nejeden výrobek bych si umìla pøedstavit jako vkusnou dekoraci v našem bytì. Musím pøiznat, že výstava ve mnì vyvolala chu vyzkoušet si nìkterý z úžasných nápadù sama. A tak mi nezbývá než pod Stromem pøání, který mne oslovil nejvíce, popøát výtvarnému kroužku mnoho skvìlých nápadù a samozøejmì dlouhou øadu šikovných dìtí. Ing. Ivana Burešová Podzim ve vìtšinì škol probíhá obvykle ve znamení literárních soutìží. Ještì se ani nerozkoukáme a už konèí termín 1. soutìže nového školního roku - Miroslava Kabely. Letos (vlastnì už vloni) to byl již 14. roèník a naše dìti si i v kategorii let odnesly 2. a 3. místo s tématem Dopis v lahvi. Za 2. místo Natalie Vrtìlková (9.A) vybojovala 666 Kè a Petr Steinbauer (8.B) 333 Kè. Pøed Vánocemi pøišly vhod. A mìsíc poté je tu další námìt pro fantazii - Cesta za dobrodružstvím aneb O poklad strýca Juráša. Tady naši žáci uspìli více než dobøe. V kategorii tøíd se umístil Radúz Dostál (7. tøída) na 1. místì a Martin Malík, z téže tøídy, na 3. místì. A v kategorii tøíd jsme posbírali všechna tøi místa. Za 1. si odnesla vavøíny Natalie Vrtìlková (9.A), na 2. místo vystoupal Ríša Müller (8.B) a ze 3. místa se radovala Lucie Došková (8.B). Všichni nám udìlali velkou radost a všem moc blahopøejeme. Michal Papež Meziøíèský sbor MIBIDIZO patøí mezi pøední (sš)dìtský pìvecký sbor MIBIDIZO je na meziøíèské kulturní scénì již známým pojmem. Ovšem sbormistrynì sboru a pedagožky ZUŠ Alfréda Radoka Eva Ježíková a Eva Juøíèková se nespokojily s koncertováním sboru pouze v našem mìstì. Postupem let a za intenzivní práce jak sbormistryò, tak malých zpìváèkù a zpìvaèek, se sbor propracoval k úèinkování na èeských celostátních soutìžích a dnes již také na soutìžích mezinárodních v zahranièí. Úspìch na zahranièní soutìži je tou nejvyšší metou a sboru se to podaøilo již nìkolikrát. Nejvìtším úspìchem bylo 1. místo a nejvyšší ocenìní úrovnì sboru cum laude v roce 2009 v Belgii, posledním nesporným úspìchem bylo nádherné 4. místo na soutìži v Itálii (po sborech z Moskvy, Stockholmu a Lublinu) v r Nejvìtším úspìchem na tuzemské soutìži MIBIDIZO ve Veronì je ocenìní Absolutní vítìz, které se udìluje pouze sboru s dokonalým výkonem na jevišti, výborným výbìrem skladem a profesionálním výkonem dirigenta. MIBI- DIZU se tohoto ocenìní dostalo na soutìži PORTA MUSICAE v Novém Jièínì. Za tento úspìch byl sbor také písemnì ocenìn blahopøáním Odborného útvaru pro neprofesionální umìlecké aktivity Artama, které patøí pod NIPOS (Národní informaèní a poradenské støedisko pro kulturu) se sídlem v Praze. Z dopisu citujeme: sbor se stal vítìzem kategorie a tak sbor potvrdil, že patøí mezi pøední èeské dìtské pìvecké sbory. Blahopøejeme Vám a pøejeme vám i škole mnoho dalších takových úspìchù. Sbormistryním a všem stávajícím i bývalým èlenùm sboru MIBIDIZO gratulujeme.

9 9 Florbalu se na meziøíèských školách daøí ZŠ Salvátor na Orion Cupu 9. ledna se v Uherském Brodì uskuteènilo krajské finále Orion Cupu ve florbalu, a to v kategorii tøíd. Tým sportovcù ZŠ Salvátor se tak po vítìzství v okresním Florbalistky ze ZŠ Vyhlídka obsadily 3. místo v kraji Družstvo dìvèat ze 7. a 8. tøíd bojovalo 9. ledna v krajském kole florbalové soutìže. Pøes velkou snahu a nasazení nestaèily hráèky ze ZŠ Vyhlídka na dìvèata ze základních škol ze Zlína a Uherského Brodu a po dvou porážkách obsadila celkovì 3. místo. Pøestože všechny dívky jsou ryzí a- matérky a ve velké hale hrály florbal poprvé v životì, zanechaly v Uherském Brodì dobrý dojem. Co jim chybìlo v technice, nahrazovaly velkou bojovností a pohybem. Skvìlý výkon pøedvedla v dobré formì chytající Hana Heømanská a v poli Tereza Zachrdlová spoleènì s Kristýnou Goláòovou a Dominikou Krèmáøovou. Pochvalu však zasluhují všechna dìvèata, která podala vynikající výkon. Mgr. Jiøí Kadla Družstvo ZŠ Vyhlídka ve složení: Hana Heømanská, Nela Michutová, Tereza Zachrdlová, Aneta Bártková, Natálie Valuchová, Dominika Krèmáøová, Agáta Šoborová, Kristýna Goláòová, Tereza Chudìjová, Lenka Stenglová a Laura Polociková. únor 2013 Ze života meziøíèských škol Olympiáda v anglickém jazyce 2013 kole dostal jako jediný tým mezi týmy ze sportovních škol. Jejich trenér Mgr. N. Škoròa k prùbìhu dodává: Kluci se soupeøù Stejnì jako každým rokem, i letos jsme ve do které spadají žáci 6. a 7. roèníkù, se jako nezalekli a od poèátku pøedvádìli bojovný výkon. Pøed po- v anglickém jazyce vybírali ty nejlepší žáky, druhá Lucie Stržínková a o tøetí pøíèku se školním kole tradièní konverzaèní soutìže první umístila Michaela Maòáková, jako sledním zápasem potøebovali kteøí pùjdou reprezentovat naši školu do podìlily Helena Valentová a Andrea Vykopalová. V kategorii žákù 8. a 9. tøíd skonèila naši chlapci porazit ZŠ Emila kola okresního. To se uskuteèní na ZŠ Zátopka ze Zlína, aby celý Vyhlídka 19. února. na prvním místì Julie Michnová, následována tìsnì Petrou Hoffmannovou a On- turnaj vyhráli. Ještì pùl minuty Již 15. ledna si však žáci roèníkù na pøed koncem byl stav nerozhodný 4:4, což nestaèilo, a v oblasti poslechu a konverzace, ale ne- Jablonickou na místì tøetím. Všem žákùm Šafaøce pomìøili své síly v anglickém jazyce døejem Hradilem na místì druhém a Kamilou bohužel po odvolání našeho chybìl ani test na gramatiku èi slovíèka a dìkujeme za úèast, výhercùm gratulujeme brankáøe vstøelila zlínská ty starší neminulo už i pár otázek z reálií a Julèi a Míši pøejeme hodnì štìstí v okresním kole. Mgr. Hana Bøoušková základka vítìzný a zároveò anglicky mluvících zemí. V mladší kategorii, postupový gól. Pøesto koneèné 2. místo v celém Zlínském kraji je pro naši školu velkým úspìchem. Chlapcùm i touto Vánoce na dìdinì v Rožnovì cestou blahopøejeme! L. Èernochová V pøedvánoèním období se všechny tøídy èek pøíjemných hospodyò, tak èaje z devatera kvítí na zahøátí a voòavého perníèku 1. stupnì ZŠ Vyhlídka zúèastnily nádherné akce, která rok co rok probíhá ve Valašském za odmìnu. Velké zaujetí vyvolaly také Lucie, které svým syèením a pomouèeným muzeu v pøírodì v Rožnovì pod Radhoštìm s názvem Vánoce na dìdinì. Dìti si oblièejem pøipoutaly pozornost a vyvolaly pod vedením prùvodce prohlédly vyhøáté v dìtech jisté napìtí. Dìti poznaly tradice chaloupky, ve kterých je èekala mnohá pøekvapení, a už v podobì nazdobeného stejnì tak jako nás uèitele. vážící se k Valašsku a program je okouzlil stromeèku visícího ze stropu, jak døíve bylo Tato pøedvánoèní akce se uskuteènila za zvykem, umìní mistra kováøe, zpìvu koled podpory Nadaèního fondu pøi ZŠ Vyhlídka. pod vedením uèitele, pohádek a povída- Mgr. Alena Jakešová ZŠ Šafaøíkova - Mládežnický florbal na vzestupu - zpráva z èesko-slovenského turnaje V rámci projektu Florbal pomáhá pøekraèovat hranice zorganizoval jeho èeský vedoucí partner, FBK Val.Meziøíèí, otevøený turnaj pro èeské a slovenské florbalové oddíly. Do obou tìlocvièen ZŠ Šafaøíkova se v nedìli 20. ledna sjela necelá stovka hráèù a poèetná skupina jejich podporovatelù z øad rodièù, babièek a dìdeèkù. Turnaj byl rozdìlen do tøí vìkových kategorií. Nejmenší benjamínci, tedy kluci (ale i dìvèata) mladší osmi let zápolili v malé tìlocviènì. Z turnaje vyšel vítìznì A tým poøádajícího FBK Val. Meziøíèí pøed benjamínky z Oder a Èeského Tìšína. Bramborovou pozici obsadil B tým poøádajícího oddílu. Jedenáctiletí a mladší hráèi si to rozdali ve velké tìlocviènì. Vítìzství si odvezl tým z Èeského Tìšína, když v boji o 1. místo udolal domácí FBK Valašské Meziøíèí A/ ZŠ Šafaøíkova pomìrem 5 : 3. Tøetí a ètvrté místo putují do Oder pro tamní DDM a Orla. 5. pozicí uzavíral tabulku tým FBK Valašské Meziøíèí B. Nejstarší kategorie elite byla urèena pro patnáctileté a mladší hráèe - protože vzhledem k lítým bojùm mezi nakonec vítìzným týmem Oder a støíbrným FBK VM by bylo oznaèení dìti ponìkud pøehnané, pøitom se jedná o spøátelené spolupracující kluby. Agresivnìjší fyzický projev obou èeských družstev pak odsoudil ke tøetímu, resp. ètvrtému místu oba týmy, které na turnaj pøijely z oddílu hlavního pøeshranièního partnera projektu, Centra volného èasu Žirafa Žilina. Trenéøi a vedoucí všech družstev, která se turnaje zúèastnila - šlo o týmy FBK VM, ZŠ Šafaøíkova, Orel Odry, DDM Odry, FBK Èeský Tìšín a CVÈ Žirafa Žilina - vyjádøili s prùbìhem akce, která byla umožnìna díky finanèní podpoøe EU a státního rozpoètu z Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Slovenská republika - Èeská republika, velkou spokojenost. Ocenìn byl jak sportovní aspekt, tak i pøínos akce k rozvoji èesko-slovenských vztahù. V rámci své èinnosti zajiš uje poøádající oddíl, FBK VM, pod vedením otce a syna Pavelkových a Simony Knotkové pravidelné tréninky a úèast na zápasech v rámci krajských soutìží a pøátelských turnajù padesátce svých dìtských èlenù a pøibližnì stovce dospìlých, kteøí se úèastní nedìlní Valašskomeziøíèské mìstské florbalové ligy. Start èinnosti výraznì ulehèila právì již zmínìná finanèní pomoc EU, která kromì zprostøedkování pøeshranièních èesko-slovenských kontaktù pomohla poøídit napø. velmi nákladné mantinely. Podìkování za podporu a pomoc patøí také Mìstu Val.Meziøíèí, Domeèku, ZŠ Šafaøíkova a zejména rodièùm malých florbalistù. Hynek Böhm, FBK Valašské Meziøíèí Projekt "Florbal pomáhá pøekraèovat hranice" je realizován s finanèní podporou EU a státního rozpoètu ÈR prostøednictvím programu Pøeshranièní spolupráce SR-ÈR. ZŠ Šafaøíkova: bruslení i návštìva v Galaxii Zábavní park pro dìti Galaxie ve Zlínì uvítal v úterý a pøes stovku dìtí z naší školní družiny. Tradiènì zde poøádáme zájezd v mìsíci, kdy je zlevnìno vstupné. Rodièe uvítají, že se dítko vydovádí v kruhu kamarádù. Celý areál si vždy rezervujeme pro sebe. Zkušené vychovatelky nastolí jednoduchá pravidla a jsou ve støehu. Je zábavné dvì hodiny pøihlížet spokojeným øádícím a pištícím dìtem. Alespoò jednu takovou atrakci bychom uvítali ve školní družinì, ale už z prostorových dùvodù to není bohužel reálné. Galaxie je taková velká továrna s vysokým stropem, plná prolézaèek, tobogánù, trampolín, skákacích, nafukovacích a pohyblivých atrakcí, horolezeckých stìn, autíèek, kolobìžek, masážních køesel, stolních her a vysoce oblíbeným bufetem. Je to továrna, která vyrábí dìtem fantastickou zábavu. My, vychovatelky, máme pøíjemný pocit, když naše dìti odvážíme domù š astné a spokojené. Pokaždé si s povdìkem oddychneme, že se nikomu nic nestalo, dokonce ani drobné dìtské tøenice zde nikdy nemusíme øešit. Z toho vyplývá pravidlo: Když jsou dìti š astné, veselé a v pohybu, odpadají výchovné potíže. Náš dík patøí usmìvavým øidièùm z Valašky - je to znaèka zaruèené pohody. vychovatelka Eva Lindušková Bruslení není uèení Pololetí je èas, kdy jsou žáci odmìnìni za svou snahu a píli, èas vysvìdèení! Støeda je den jako stvoøený na aktivní odpoèinek, lyžovat již umíme, ale bruslení jsme pøeci jen v letošním roce ještì nevyzkoušeli. Zimní stadion je v dopoledních hodinách pro nás, žáky prvního stupnì ZŠ Šafaøíkova, pøipravený. Prvòáèci jsou doprovázeni svými patrony - žáky devátého roèníku, kteøí od zaèátku roku nejen chrání, opeèovávají a starají se o naše nejmenší, ale jsou jim i kamarádi a velkým vzorem. Brusle mìníme za boty, nìkteøí dnes popvé, ale nebojíme se. Zkušenìjší kamarádi pomáhají tìm, kteøí si nevìøí, ale mají chu se nauèit a hodina na stadionì je zážitkem nejen pro dìti, ale i pro uèitele, kteøí nejen pedagogicky dohlížejí, ale aktivnì pomáhají svým žáèkùm. Unavení a vyhladovìlí se vracíme do školy. I když jsme se neuèili, nikomu to nevadilo, bruslení je sport a baví nás. Mgr. Lenka Šimíèková

10 10 únor 2013

11 11 únor 2013 Nechte si odstranit køeèové žíly rychle a bezbolestnì, revoluèní radiofrekvenèní metodou Køeèové žíly jsou jedním z nejrozšíøenìjších onemocnìní, dokonce se nìkdy oznaèují za jednu z civilizaèních chorob. Køeèové žíly mohou být i velmi nebezpeèné a nemìly by se podceòovat. V Nemocnici Valašské Meziøíèí Vás jich zbaví bezbolestnì pomocí tzv. radiofrekvenèní operace. Na rozdíl od klasické operace køeèových žil radiofrekvenèní metoda minimalizuje pooperaèní nepohodu. Po zákroku není nutné užívat léky na bolest. Tento zpùsob léèby má rovnìž vynikající dlouhodobý kosmetický efekt. Oproti jiným metodám nevznikají po zákroku rozsáhlé podlitiny a riziko znovuobjevení køeèové žíly je minimalizováno. Rovnìž délka pracovní neschopnosti je u této metody výraznì kratší. Radiofrekvenèní katetr na køeèových žilách není sice hrazen zdravotními pojiš ovnami, ale cena výkonu je pacientovi kompenzována výrazným zkrácením pracovní neschopnosti, která trvá pøi klasické operaci køeèových žil bìžnì ètyøi až pìt týdnù. K tomu musíme pøipoèítat výše zmínìný lepší pooperaèní komfort, Vzornì udržované okolí nemocnice. Bìžné opravy, strojní a zámeènické práce, elektro, vodaøské a topenáøské práce - to je jen zlomek z úkolù, které má na starosti úsek technického provozu Nemocnice Valašské Meziøíèí. Kolektiv devíti pracovníkù zajiš uje rovnìž zabezpeèení chodu vzduchotechnického zaøízení, opravu nábytku a v malém rozsahu i jeho novou výrobu. Samozøejmostí je celoroèní údržba zelenì v areálu nemocnice a v zimním období údržba komunikací. Technický provoz rovnìž zahrnuje nepøetržitou obsluhu vrátnice, obsluhu telefonní ústøedny a servis vozového parku. Pøístroj pro uzavøení køeèových žil pomocí radiofrekvenèní energie Mùj pracovní den zaèíná v pìt hodin ráno kontrolou, zda je spuštìna pára na centrální sterilizaci a v kuchyni. Následuje zpracování žádanek, které byly zamìstnanci nemocnice na intranetu elektronicky zaevidovány minulý den v odpoledních a noèních hodinách a které jsou na ranní provozní schùzce v šest hodin pøedány jednotlivým pracovníkùm dle odbornosti k realizaci. Po odstranìní a- kutních závad se vìnujeme buï stavebním úpravám, které v nemocnici probíhají prakticky nepøetržitì, nebo plánované údržbì a opravám, na které se musí objednat náhradní díly. Každý den je jiný, popisuje správce nemocnice Josef Liška s tím, že tým údržby disponuje èleny nejrùznìjších odborností. Kromì profese elektrikáøù jsou v týmu dva zámeèníci s platnými sváøeèskými prùkazy na svaøování elektrickým obloukem otevøeným plamenem, které se nejvíce používá pøi opravách nerezových nástrojù, vèetnì kuchyò- menší pooperaèní hematomy a bolesti, vysvìtluje výhody radiofrekvenèní metody primáø chirurgického oddìlení MUDr. Aleš Baøinka. Již od 12. ledna platí ve valašskomeziøíèské nemocnici zákaz návštìv, který její vedení vydalo na doporuèení Krajské hygienické stanice. Dùvodem byl rostoucí poèet chøipkových onemocnìní v kraji. Cílem tohoto opatøení je zabránit šíøení onemocnìní a pøedevším ochrana hospitalizovaných pacientù. Dìkujeme za pochopení všem pacientùm i jejich pøíbuzným. Opatøení bude možno zrušit ihned, jakmile se obrátí rostoucí trend výskytu akutních respiraèních onemocnìní. O aktuálních stavech jsme pravidelnì Krajskou hygienickou stanicí informo- Metoda spoèívá v uzavøení køeèových žil pomocí radiofrekvenèní energie, která je vyzaøována biopolární sondou, jež je vpichem nebo drobným øezem zavedená do podkožní žíly na dolní konèetinì. Pùsobením radiofrekvenèní energie se žíla zmìní ve vazivový pruh. Zákrok je velmi šetrný a nebolestivý a mùže být proveden v lokální nebo epidurální anestezii. Pøed operací musí být každý pacient øádnì vyšetøen na specializované cévní ambulanci, a to vèetnì dùkladného ultrazvukového vyšetøení žilního systému dolních konèetin, kde je rovnìž zvážen optimální léèebný postup a po operaci je tamtéž pacient nadále sledován. Zájemci i zákrok mohou získat bližší informace, popøípadì se objednat k vyšetøení na telefonním èísle každou støedu od 7, 30 do 14,00 hodin Nejvhodnìjší dobou pro podstoupení zákroku jsou právì souèasné zimní mìsíce, kdy se nohy v bandážích èi kompresivních punèochách, které je nutné po operaci nosit, nepotí, doplòuje primáø Baøinka Co pacienti meziøíèské nemocnice nevidí... tým technického provozu nemocnice se stará o veškerou údržbu Vedoucí technického provozu Josef Liška ského vybavení. Nezøídka se stává, že si strojního zámeèníka pozve k zákroku lékaø z chirurgické ambulance, napøíklad k odstranìní prstýnku pøi otoku prstu, prozrazuje perlièky z praxe Josef Liška a na otázku, co jej na jeho práci nejvíce tìší, odpovídá: Práce vedoucího technického provozu v tak rozlehlém areálu zdravotnického zaøízení znamená rùznorodost èinností, pøedpoklad rychlého rozhodování a hlavnì viditelný výsledek vykonané práce. Jako nejdùležitìjší bych však uvedl výbornou spolupráci všech zdravotnických i nezdravotnických zamìstnancù. A na èem pracují na technickém úseku nyní? V souèasné dobì je za provozu realizována pøestavba dvou pokojù na gynekologickou ambulanci. V prùbìhu mìsíce února je na centrálních operaèních sálech plánována výmìna nástavcù vzduchotechniky, vèetnì svítidel dodavatelskou firmou.v letošním roce probìhne mj. rovnìž výmìna rozvodu teplé užitkové vody v bloku C. Práce technického týmu je takøka nikdy nekonèící proces, stále vznikají nové a nové potøeby a provoz nemocnice je bez nìj nepøedstavitelný, konstatuje øeditelka nemocnice Petra Šupšáková a pokraèuje: Proto jsme rádi, že se u nás sešel tým všestranných a šikovných øemeslníkù. Kvùli chøipce musela nemocnice zavést doèasný zákaz návštìv váni, øídíme se podle tìchto informací a doporuèení, sdìlila øeditelka nemocnice MUDr. Petra Šupšáková. (Strana obsahuje PR informace NVM)

12 12 únor 2013

13 OBELISK. Toto èíslo vyšlo 8. února Vydává Marek IRGL, šéfredaktor, Tolstého 466/1, V.M. Tel./fax , Náklad ks, MK ÈR E 13230, IÈO ,vychází min. 12 x roènì 13 Monika Naèeva a Longital v M-klubu Naèeva (smo)poslední únorovou sobotu zavítá do M-klubu žánrovì neukotvená zpìvaèka Monika Naèeva. Spolu s ní pøijede také její hudební kolega, britský kytarista Justin Lavash. Koncert 23. února zahájí slovenské duo Longital. Kariéra Moniky Naèevy zapoèala již v jejích 16 letech, kdy se zaèala vìnovat divadlu. Postupnì hrála v divadle A- studio Rubín Praha, Ha-divadle Brno èi divadle Sklep Praha, s kterým dodnes vystupuje v nejúspìšnìjší høe Mlýny a ve které se na podzim roku 2011 pøedstavila také valašskomeziøíèskému publiku. Netrvalo dlouho a Monika Naèeva se zaèala vìnovat hudbì. První rockové album natoèila již v roce 1994 s producentem a autorem Michalem Pavlíèkem pod názvem Možnosti tu sou V posledních letech zaèala Naèeva spolupracovat s anglickým kytaristou Justinem Lavashem, jehož potkala v Praze, kde Nový mezinárodní multimediální projekt ZUŠ (gz,sš) Mezinárodní multimediální taneèní projekt Umìní nám pomáhá pøátelit se pøes hranice s pracovním názvem London vznikne ve spolupráci ZUŠ Alfréda Radoka a ZUŠ Jozefa Potoèára v Èadci. Zámìrem obou škol je spoleènou prací pedagogù a dìtí vytvoøit úspìšné a umìlecky pøínosné pøedstavení, jehož jedineènost spoèívá v podpoøe vzájemné spolupráce budoucích i stávajících profesionálù z obou stran hranice, v setkávání tance s nonverbálním divadlem i v konfrontaci tradièních pøístupù s experimenty. Prostøednictvím workshopù se studenti potkávají se špièkovými lektory tance a pohybového divadla, mezi které patøí napøíklad Pavol Rinowski, taneènice Nataša Novotná, demisólista baletu NDMS Filip Stanìk a další. Celé pøedstavení bude doplnìno výtvarnými a filmovými projekcemi. Naším cílem je pøedstavit studentùm a také následnì divákùm mìsto Londýn jako Mekku souèasného momentálnì žije. Po mnoha spoleèných koncertech a díky vzájemné souhøe došlo i na spoleènou desku. Ta ponese název Milostný slabiky a právì v tìchto dnech ji dokonèují v nahrávacím studiu. Písnì na albu vznikly podle textù básníøky Sylvy Fischerové a celé album je nahráváno živì, posluchaèi se tudíž mohou tìšit na stejné provedení písní jako na koncertech. Jako host se pøedstaví slovenské zvukové duo Longital, které tvoøí Shina a Daniel Salontay a jejich virtuální elektronický spoluhráè Xi Di Nim. Na slovenské hudební scénì sice pùsobí jen od roku 2004, ale za tu pomìrnì krátkou dobu získali uznání i za hranicemi Slovenska. Svou hudbou dokázali oslnit posluchaèe v jedenácti zemích Evropy a také ve Spojených státech, kde byli pozváni na prestižní festival SXSW Austin. Hudba Longitalu je silná, léèivá a srozumitelná. Elektronické písnì dávají vyniknout slovenským textùm a díky virtuózní høe smyècem na kytaru a využití dotykové obrazovky Lemur Jazz Mutant je jejich zvuk nezamìnitelný. Longital výtvarného umìní, øíká øeditelka ZUŠ Yvona Wojaczková a dodává: Proto se také celý tým v doprovodu filmového štábu vydá v kvìtnu do Londýna, kde budou nejen vytvoøeny filmové zábìry, ale naši žáci zde navštíví nejvýznamnìjší muzea a galerie, jako jsou Royal Academy of Arts, British Museum, National Gallery, Tate Gallery a Saatchi Gallery. Zblízka uvidí unikátní výtvory londýnského street artu, práce Stika, Boxiho nebo svìtoznámého Banksyho. Ve vybraných londýnských exteriérech budou natoèeny taneèní choreografie, které právì v tìchto dnech vznikají v Taneèním centru ve Valašském Meziøíèí. Projekt ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziøíèí je spolufinancován Evropskou unií, státním rozpoètem prostøednictvím Operaèního programu pøeshranièní spolupráce Slovenská republika - Èeská republika a grantem z prostøedkù Mezinárodního visegrádského fondu. Kamila Rýparová pochází z Rožnova pod Radhoštìm, studovala na SUPŠ skláøské ve Valašském Meziøíèí, absolvo-vala únor 2013 Galerie Kaple: Dana Sahánková - "Cavé Béstiás" Dana Sahánková absolvovala v letech pražskou AVU (ateliér kresby Jitky Svobodové). V roce 2008 pobývala studijnì na Ecole Nationale Supérieure d art v Dijonu a v roce 2009 v ateliéru Nová média II Veroniky Bromové (AVU). Patøí mezi finalisty Ceny kritiky 2012, kde získala Cenu sympatie divákù. Dana Sahánková se od poèátku soustavnì vìnuje kresbì s pøesahy k objektu. Tvorba pøevážnì reflektuje symbiózu mezi lidským a zvíøecím rodem. Zabývá se fenomény odkazujícími k nejednoznaè- nosti emocionálního svìta a k dešifrování vìdomých a podvìdomých vrstev lidské psychiky (pocity ohrožení, sounáležitosti, agrese, ženská i mužská specifika). Konkrétní inspirací jsou psy a koèky, které autorka dobøe zná z prostøedí domova. Vytváøí pøevážnì monumentální kresby v èisté formì na plátno, pracuje s kombinovanou technikou a její typickou texturou na obrazech je pøedevším všudypøítomná zvíøecí srst. Vernisáž se uskuteèní v pátek 8. února v hod. Výstava potrvá do 4. dubna Galerie Sýpka: Kamila Rýparová - "Kitchen Stories" Pedagogickou fakultu a Fakultu Umìní na Ostravské univerzitì pod vedením prof. Františka Kowolovského. Dnes žije a tvoøí v Brnì. V roce 2012 se umístila na druhé pozici v soutìži Cena kritiky pro mladou malbu. S jistou mírou nadsázky lze za tematický støedobod její tvorby oznaèit kuchyni, která se jí stala vhodným prostorem pro reflexi pøetrvávajících spoleèenských konvencí ve vztahu k tzv. tradièní ženské úloze. K sociálnímu postavení, které ji pøisuzuje spoleènost, ale obèas i ona sama. Její koncepèní nití je determinace ženské role, kdy vycházela na osobním základu, která se pøenesla pøes retro zobrazování 50 let. Touto tématikou se zaobírala již bìhem studia. Zpoèátku se její tvorba ubírala figurálním pojetím, ale nyní ji zajímá pøevážnì vyèištìné prostory, kdy kontext kuchynì s využitím vosku naneseného na plátno udržují koncept, znaèící jakýsi zpùsob konzervace. Vernisáž se uskuteèní ve støedu 13. února v hod., výstava potrvá do

14 14 únor 2013

15 15 únor 2013 Program Kina Svìt v únoru a bøeznu Ètvrtek pátek v 17.30, sobota nedìle v SNÍŽEK BÍLÝ KOŽÍŠEK (Floquet de Neu) Španìlský animovaný film. Režie: Andrés G. Schaer. Pøístupno, 80 Kè, 90 min, èesky. Ètvrtek pátek v 19.30, sobota nedìle v HITCHCOCK Americké životopisné drama. Režie: Sacha Gervasi. Hrají: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Jessica Biel. Od 12 let, 100 Kè, 98 min., titulky. Sobota nedìle v PSYCHO Americký kultovní horor. Režie: Alfred Hitchcock. Hrají: Anthony Perkins, Janet Leigh. Od 15 let,80 Kè, 109 min., titulky. Pondìlí v PERFECT SENSE - FK Britské drama. Režie: David Mackenzie. Hrají: Ewan McGregor, Eva Green, Connie Nielsen. Od 12 let, 70 Kè, 92 min., titulky. Pondìlí støeda v KONEÈNÁ (The Last Stand) Americký akèní thriller. Režie: Jee-woon Kim. Hrají: Arnold Schwarzenegger, Forest Whitaker. Od 15 let,100 Kè, 107 min., titulky. Úterý støeda v MANIAK (Maniac) Americký psychologický thriller. Režie: Franck Khalfoun. Hrají: Elijah Wood, Liane Balaban. Od 15 let, 100 Kè, 93 min., titulky. Ètvrtek nedìle v 19.30, ètvrtek støeda v BABOVØESKY Èeská komedie. Režie: Zdenìk Troška. Hrají: Veronika Žilková, Jana Synková, Lucie Plekancová Vondráèková, Lukáš Langmajer. Od 12 let,140 Kè, 133 min. Pondìlí støeda v LINCOLN Americké životopisné drama. Režie: Steven Spielberg. Hrají: Daniel Day-Lewis, Sally Field. Od 12 let,90 Kè, 150 min., titulky. Ètvrtek nedìle v hod. HLEDÁ SE NEMO 3D (Finding Nemo 3D) Americký animovaný film. Režie: Andrew Stanton. Pøístupno,165 Kè, dìti do 15 let 140 Kè, 101 min., èesky. Ètvrtek nedìle v LET (Flight) Americké drama. Režie: Robert Zemeckis. Hrají: Denzel Washington, Kelly Reilly, John Goodman, Bruce Greenwood. Od 15 let, 100 Kè, 138 min., titulky. Pondìlí v FK ANDÌLSKÝ PODÍL (Angels Share) Britská komedie. Režie: Ken Loach. Hrají: Paul Brannigan, John Henshaw, Gary Maitland. Od 12 let, 70 Kè, 106 min., titulky. Pondìlí støeda v NÁDHERNÉ BYTOSTI (Beautiful Creatures) Americké drama. Režie: Richard La Gravenese. Hrají: Jeremy Irons, Alice Englert. Od 12 let, 100 Kè, 123 min., titulky. Úterý støeda v LÁSKA (Amour) Francouzské drama. Režie: Michael Haneke. Hrají: Louis Trintignant, Emannuelle Riva. Pøístupno,90 Kè, 125 min., titulky.. Støeda ve BÍDNÍCI (Les Misérables) Britský muzikál. Režie: Tom Hooper. Hrají: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway. Od 12 let,50 Kè, 157 min., titulky. Ètvrtek nedìle v O MYŠCE A MÌDVÌDOVI (Ernest et Celestine) Francouzský animovaný film. Režie: Benjamin Renner, Vincent Patar a Stéphane Aubier. Pøístupno, 90 Kè, 80 min., èesky. Soustøedìní a první úspìchy lyžaøù bìžcù TJ Valmez Nejprodávanìjší knihy týden 1. Padesát odstínù temnoty, James E.L. 2. Daòové zákony Padesát odstínù šedi, James E.L. 4. Léèebný kód, Loyd A. 5. Abeceda mzdové úèetní 2013 Knižní novinky: Padesát odstínù temnoty 2. díl erotického románu Padesát odstínù šedi, James E.L. Rukopis nalezený v Akkonu - odpovìdi øeckého filozofa na otázky o smyslu boje, krizí, strachu, krásy a lásky, (Coelho P.) Zlodìji lidí - thriller, Crais R. Slavné vily slavných - vily známých osobností, architektura i historie, Junek V. Druhá láska - román pro ženy, Robertsová N. Bìžci oddílu TJ Valmez završili pøed Vánocemi pøípravu na letošní sezónu soustøedìním v Bedøichovì. Na perfektnì upravených tratích absolvovalo tøináct nejlepších žákù a dorostencù každý den dvoufázový trénink. Poctivì pilovali styl a najíždìli kilometry klasickou i volnou technikou. Tvrdá pøíprava pøinesla své ovoce a bìžci zažili doslova medailové žnì na prvních závodech, které se konaly 30. prosince na domácích tratích na Pustevnách. V kategorii benjamínky obsadila nejmladší dìvèata všechny stupnì vítìzù v poøadí - Anna Bajèíková, Marta Bajèíková a Monika Obermajerová. V kategorii pøedžaèek nenašla pøemožitelku Anna Bajzíková. V kategorii mladších žaèek byla bronzová Ema Bajèíková. V kategorii mladších žákù dominoval Maxim Müller, kterého na stupnì vítìzù doprovodil tøetí Robert Dresler a ètvrté místo vybojoval Lukáš Bajzík. Kategorii starších žaèek ovládla Monika Kuèerová, na jejíž výkon nestaèily ani o rok starší soupeøky. V nejobsazenìjší kategorii starších žákù se dokázal výborným výkonem na 4. místo prosadit Jan Hynek. Výbornì si vedla i Tereza Tvarùžková, která v mladších dorostenkách vystoupila na bronzový stupínek. Klíèem k úspìšnému vystoupení našich mladých sportovcù byla i skvìlá servisní práce trenéra Ladislava Plandora. V nedìli byli svìøenci trenéra Plandora opìt úspìšní. V kategorii pøedžaèek se na 2.místì umístila Anna Bajzíková a Ema Bajèíková vybojovala 3.místo v kategorii mladších žaèek. V kategorii mladších žákù dominoval Robert Dresler, kterého na stupnì vítìzù doprovodil tøetí Maxim Müller, Lukáš Bajzík obsadil 4.místo a Dan Žvak dobìhl na 6.místì. V kategorii starších žákù obsadil 5.místo Denis Palát. Mladší dorostenky se zúèastnily také ÈP na Horních Míseèkách. Zde svého prvního úspìchu dosáhla Terezka Tvarùžková, (13.místo) a vyjela si 1. výkonnostní tøídu v kategorii mladších dorostenek. Terezka byla také nominována na nejlepšího sportovce TJ VM za oddíl bìžeckého lyžování.

16 16 únor 2013

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit

Lidovci v zastupitelstvu rozehráli hru, která se jim nemusí vyplatit è.13vprosinec è.14vvroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Poslední letošní výstava v Kapli v netradièním duchu 29. listopadu se ve výstavní síni - Kapli

Více

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám

è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Obelisk è.9v záøí 2014v roè. 22/13v www.obeliskval.czv tel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Park patøil pohádkám a rozprávkám Sobotní odpoledne 6. záøí patøilo v parku dìtem, a

Více

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince

Mikulášský vlak vyjede 1. prosince Obelisk è.12vlistopad 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Máme tady podzim, plný barev, inverzních mlh i plískanic ZŠ Žerotínova pøežila další

Více

Základní školy Žerotínova, kterou

Základní školy Žerotínova, kterou Obelisk è. 7vèervenec 2012vroè. 20/11vwww.obeliskval.czvtel./fax: 571 621 248, 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com ZUŠ v amfiteátru pøedstavila umìní mladých taneèníkù V pátek 15. a sobotu 16.èervna

Více

Doèištìní toku Lutoninky Nové vybavení pro Technické služby 20 let Nemocnice Milosrdných bratøí Vizovjánek v celostátním kole 2 Vizovské noviny Známková tvorba strýca Jurèáka z Lutoniny. Vážení spoluobèané,

Více

Den dìtí je stále živým svátkem

Den dìtí je stále živým svátkem Den dìtí je stále živým svátkem 6 X. roèník První èervnový den je v kalendáøi oznaèen jako Mezinárodní den dìtí. Poprvé byl slaven 1. èervna 1950, a to rovnou ve více než padesáti zemích svìta. Mnozí ètenáøi

Více

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD

Zastupitelstvo jednohlasnì vyjádøilo nesouhlas se stavbou supermarketu na nádraží ÈSAD Obelisk è.5vkvìten 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel.: 606 377 400, mail: obeliskvm@gmail.com Po dlouhé zimì se jaro ve mìstì rozbìhlo bouølivým tempem V posledních letech se øíká, že vlastnì ani žádné

Více

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe 1 2006 Ordinace bez bariér Ve znamení køížù Hudební Vánoce Roztocká atletika v roce 2005 Kopa lístkù z loòského kalendáøe ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Novoroèní (St. Boloòský) ZPRÁVY Z RADNICE...4 VUAB je

Více

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Z obsahu: Advent: doba neznámá? Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce 12 IX. roèník Dìtský domov vede dìti k sobìstaènosti V souvislosti s blížícími se vánoèními svátky jsme chtìli napsat dojemný èlánek o smutných dìtech v ostrovském Dìtském domovì, které o Vánocích nemají

Více

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná

è.4vduben 2015vroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná Obelisk è.4vvroè. 23/14vwww.obeliskval.czvtel./fax: 606 377 400, 571 621 248 mail: obeliskvm@gmail.com Karnevalová zábava na ZŠ a MŠ Køižná V pátek 6. bøezna jsme se tìšili do školy nejenom proto, že už

Více

Aktuálnì z bloku starosty

Aktuálnì z bloku starosty 130 ZPRAVODAJ OBCE DÌTMAROVICE Kvìten 2013 Aktuálnì z bloku starosty Obec zrealizuje investièní zámìry všech stran v obci Dle našich pøedpokladù k navýšení pøíjmù obce se již v 1. ètvrtletí t.r. ukazuje

Více

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù

Vážení spoluobèané. roèník XXlll. prosinec 2014. èíslo 5. krásné prožití vánoèních svátkù. a mnoho osobních i pracovních úspìchù Vánoèní vydání roèník XXlll. prosinec 2014 èíslo 5...bylo nás 10 dìtí a mládí mé nebylo právì skvìlé, ještìže jsme nemìly hladu. Mìli jsme chaloupku a k ní kousek pole. Když nebyly peníze, chodilo se vyvìøovat,

Více

Volby 2014 Nová elektroinstalace ve škole Tøi poháry v pétanque pro seniory Vizovice v Orelské florbalové lize 2 Vizovské noviny Vážení a milí spoluobèané, když píši tyto øádky, je za oknem krásný, teplý

Více

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování

LUHAÈOVICKÉ NOVINY. Benefièní akce 2011 plná podìkování roèník XIX. leden 01 www.luhacovice.cz LUHAÈOVICKÉ NOVINY Hotel Alexandria slavil prvenství Nová nadìje zápisu Luhaèovic na Seznam památek UNESCO Benefièní akce 011 plná podìkování Pøedvánoèní pøekvapení

Více

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008

Zpráva o èinnosti finanèního výboru v roce 2008 bečkodromu za humny, kde probíhají letní táboráky. Určitě podpoříte nejen můj názor, že dědina v poslední době velmi ožila. Některé věci se ale nedaří uskutečnit, a jak to bývá, většinou z nedostatku finan

Více

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ

Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl, www.janpirgl.net. WWW.HLUBOKA.CZ číslo 7-8 - červenec-srpen 2010 - cena 10 Kč H L U B O C K Ý Z P RA VO D A J L é t o p l n é B A S E B A L L U Hlubocký baseballový tým mladších kadetů po vítězném utkání na českém poháru. Foto Jan Pirgl,

Více

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce

Ostrovský mìsíèník. Jáchymovské peklo. Z obsahu: City lze vyznat kvìtinami. Každé èíslo OM najdete na www.eostrov.cz o týden døíve než ve schránce Jáchymovské peklo Jáchymovské peklo? To asi øíkali o svém zamìstnání horníci, kteøí mìli pøíliš tìžkou práci, odhaduje dvacetiletý technik z Ostrova. Nìkdy lidé uvádìjí, že se jednalo o trpící vìznì, ale

Více

Buïme dobrými hospodáøi... Informace sociálního odboru Vizovjané zasahovali na 103. budovì Zámek Vizovice - plány v roce 2013 V Dotek, o.p.s. ve Vizovicích, zaøízení nabízejícím terénní i pobytovou péèi

Více

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí

Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma. XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXVII Èíslo 7 rok 2006 cena: zdarma Silvestr u Zámeèku 23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka 23.55 - novoroèní pøání - starosta obce 24.00 - Vítání Nového roku 2007 Státní

Více

Moravská Tøebová dostane novou sanitku

Moravská Tøebová dostane novou sanitku KVÌTEN 2008 èíslo 5 VI. roèník Moravská Tøebová dostane novou sanitku Starostové na Moravskotøebovsku si vybojovali druhou sanitku. Moravská Tøebová se stane prvním mìstem v kraji, kde doprovodnou sanitku

Více

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů

Rob An th on y. a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů číslo 5 - květen 2011 - cena 11 Kč H L U B O C K Ý Z P R A V O D A J Rob An th on y a u stra l ský tren ér h l u bockých ba seba l l i stů Rob Anthony před prvním domácím zápasem hlubockého baseballového

Více

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou

7. ledna 2005 strana 1. èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005. Zpráva o plnìní volebního programu Zastupitelstva mìsta Benátky nad Jizerou ZPRAVODAJ BENÁTECKA 7. ledna 2005 strana 1 èíslo: 1 roèník: 29 cena: 7 Kè 7. ledna 2005 V tomto èísle najdete: Vojenské velitelství sdìluje str. 2 Zápisy do škol str. 8 Ve zvláštní škole str. 10 O potìšení

Více

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004

U NÁS prosinec 2004 prosinec 2004 U NÁS Kresba Jenda Hoa Phú jedna z výtìzných prací výtvarné soutìže 1 Čtyři Čtyři a půl kamaráda kamaráda a vá n oční oční spik spikn u t í Za bra n am i Sapy Sapy Křiž Křižo vatka vatka na silničním silničním

Více

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ

MÌSTSKÝ ÚØAD STUDÉNKA ZÍSKAL DALŠÍ VÝZNAMNÉ OCENÌNÍ Z MÌSTSKÉHO ÚØADU SLOVO MÍSTAROSTY MÍSTOSTAROSTY Vážení spoluobèané, dovolte, abych Vám sdìlil nìkolik informací o dìní v našem mìstì a seznámil Vás s chystanými postupnými kroky rozvoje našeho mìsta.

Více

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích

Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích 2 2006 Kongresové centrum Roztoky Škola, petice etc. Lékaøi bez hranic Masopust sem a smutné ven Støední Èechy na starých pohlednicích ZDARMA OBSAH: PROLOG...4 Lesk a bída demokracie (St.Boloòský) ZPRÁVY

Více

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù!

ZPRAVODAJ. obce Strání. Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma. Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! ZPRAVODAJ obce Strání Roèník XXX Èíslo 2 rok 2009 cena: zdarma Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné prožití velikonoèních svátkù! Pavel Mimochodek starosta Antonín Zámeèník místostarosta Na apríla, ve støedu

Více

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité

Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité 9/kvìten/2004 vydává mìsto Èeská Lípa - ètrnáctideník - distribuováno zdarma - neprodejné - vychází 7. kvìtna 2004 Prostředky deponované ve fondu jsou nevyužité Mìsto Èeská Lípa vypoví smlouvu s Ministerstvem

Více

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY

ZRCADLO19 ZRCADLO SLEVY ZRCADLO ZRCADLO19 Nez visl region lnì Ëtrn ctidenìk RoËnÌk II. ï ËÌslo VOLNÁ REKLAMNÍ PLOCHA Staňte se naším partnerem a bude Vaše až 7x ZADARMO Toto číslo vyšlo 24. října 2003 Distribuční sí ZRCADLA:

Více

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji

ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6. Zastupitelé rozhodli o budoucím odprodeji http://obzor.muhorazdovice.cz ROČNÍK X. (XXVIII.) V HORAŽĎOVICÍCH DNE 29. ČERVNA 2007 ČÍSLO 6 Mìsto zdobí novì opravený ocelový pøíhradový most pøes Otavu pocházející z r. 1909. Promìny Horaāïovic Dne

Více

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto

Náchodský zpravodaj 1. Evropské mìsto Náchodský zpravodaj 1 Obsah 1. èerven Den dìtí Zprávy z radnice...str. 2, 3 Kronika... str. 4 Informace øeditele nemocnice... str. 4 Náchodské školy... str. 5 Komorní hudba Náchod... str. 6 Èervnová výroèí...

Více