6) Píští zasedání probhne v záí v Praze, datum bude upesnno

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "6) Píští zasedání probhne v záí v Praze, datum bude upesnno"

Transkript

1 Z Á P I S ze 4. zasedání Sekce pepravy pod ízenou teplotou - Transfrigoroute Czech Republic Sdružení ESMAD BOHEMIA, které se konalo dne v Praze Pítomni dle prezenní listiny: Martin Císa, Jana ížková, Jaroslav Hufnagel, Vladimír Kydlíek, Petr Kodera, Petr Kvapil, Josef Melzer, Vladimír Mikulajík, Miroslav Pluháek. Martin Špryar, Stanislav Hanžl. Hosté: Rostislav Plachý - Policie R 1. Úvod, schválení programu, personální zmny 2. Informace o innost Sdružení 3. Úprava zákaz jízd v R od Výroní konference Transfrigoroute International 5. Rzné, diskuse 6. Datum a místo píštího zasedání PROGRAM: 1) Jednání sekce zahájil a ídil Josef Melzer. Úkoly z minulého zasedání jsou plnny prbžn, úkol. 3 (pozvat zástupce Státní veterinární správy) byl odložen na píští zasedání. Jaroslav Semler z dvodu ukonení provozování nákladní dopravy ve spolenosti SAD Semily písemn ukonil lenství v sekci. Tomáš Zuza ze spolenosti LNC Group se posledních jednání nezúastnil a na dostupných kontaktech se nenachází. Sekretá sekce požádá regionální komise v Hradci Králové a Praze o delegování náhradních zástupc uvedených region. Vzhledem ke zmn pozice Ing. Jana Chládka do Odboru služeb sdružení odsouhlasila sekce za nového lena Miloslava Válka z poradenského stediska.. 2) Martin Špryar informoval sekci o aktivitách Sdružení zdraznil kampa Jedeme v tom spolu. Podle reakce len sekce kampa registrovali i zákazníci, veejnost ale nkteré metafory nechápe pozitivn. Z hlediska dopravc kampa svj úel plní. Rostislav Plachý upozornil, že ze strany policie chybí v kampani draz na bezpenost silniní dopravy. V této souvislosti byl pedstaven projekt a letáek Desatero správného truckera. Josef Melzer upozornil na potebu dále projednávat a legislativn prosadit spoluodpovdnost odesílatele, nebo idi v mnoha pípadech nemá možnost ovlivnit nakládku, ale za uložení nákladu, pekroení povolené hmotnosti atd. je pi silniní kontrole odpovdný. 3) Od platí úprava zákaz jízd nákladních vozidel v R dle novely zákona o provozu na pozemních komunikacách. V píloze zápisu je text píslušné ásti zákona a pro porovnání text úpravy zákaz jízd v Rakousku. lenové sekce se shodli, že zavedení páteního zákazu je z pohledu dopravc nepijatelný. Pedevším z dvodu nezbytnosti dokonení peprav (zákaz sníží rentabilitu vozidel o 10%) a dále z hlediska omezených možností bezpeného parkování. Uplatnní zákona bhem prázdninových pátk evidentn zpsobí komplikace v doprav, umocnné zahraniními vozidly. Sdružení bude pi následných jednáních prosazovat návrat k rozsahu zákazu jízd podle pvodního znní zákona. Pozvaný zástupce Ministerstva dopravy se na jednání nedostavil. Z pohledu policie bude dodržování zákazu kontrolováno. Ministerstvo dopravy pedalo policii databázi pidlených výjimek ze zákazu. Podle vyjádení Rostislava Plachého jsou zákonné výjimky (nap. pro rychle zkazitelné potraviny) respektovány i ve vnitrostátní peprav, bude ovšem kontrolováno naložení deklarovaného nákladu v odpovídajícím objemu ložného prostoru. Nápoje obecn jsou z výjimek vyloueny, na druhou stranu do výjimek patí peprava látek které podléhají krystalizaci a polymerizaci (vyjma peprav dle ADR).

2 4) Výroní konference Transfrigoroute International se koná v Marakeši v Maroku, sekretá sekce zajistí odeslání pozvánek a programu na kontakty eských dopravc s chladírenskou a mrazírenskou technikou. 5) Miroslav Pluháek upozornil na problémy pi kontrolách a na absenci sazebníku pokut v R. Rostislav Plachý zdraznil, že kontroly jsou zameny na bezpenost silniního provozu. Pipomnl projektový zámr instalace kamerového videodohledu na vybraných nejfrekventovanjších dálnicích. Zárove pislíbil poskytnout sekci informace o kontrolních akcích policie. Odbor služeb prodej zboží poskytl sekci ukázku zapichovacích digitálních teplomr a bezkontaktních laserových a infra teplomr. 6) Píští zasedání probhne v záí v Praze, datum bude upesnno Úkoly: 1. Požádat regionální komise Hradec Králové a Praha o náhradníky do sekce (Kydlíek) 2. Zajistit distribuci pozvánek na zasedání Transfrigoroute international (odbor informací) 3. Pozvat zástupce Státní veterinární správy na jednání sekce (Kydlíek) V Praze Zpracoval: Vladimír Kydlíek, sekretá sekce Schválil:Josef Melzer, prezident sekce

3 PREZENNÍ LISTINA 4. zasedání Odborné sekce dopravy pod ízenou teplotou - Transfrigoroute Czech Republic ESMAD BOHEMIA, které se konalo dne v Praze JMÉNO: Firma Úast na jednání Václav CIMBUREK CIVATRANS omluven Martin CÍSA M+L ano Jana ÍŽKOVÁ RMV Trans ano Jaroslav HUFNAGEL AQUASPED ano Zdenek KAISER Ingersoll-Rand omluven Petr KODERA Vychodil & partnei ano Petr KVAPIL BODOS ano Josef MELZER M+L ano Vladimír MIKULAJÍK SNAP line ano Miroslav PLUHÁEK PLUHATRANS ano Jaroslav SEMLER SAD Semily omluven Josef URBAN GELUR omluven Tomáš ZUZA LNC Group Martin ŠPRYAR ESMAD ano Vladimír KYDLÍEK ESMAD ano Miloslav VÁLEK ESMAD omluven Jaromír KAHUDA ESMAD omluven hosté: JUDr. Pavla Horká MD Mjr. Rostislav Plachý Policie R ano

4 PÍLOHA. 1 Zákon 361/2000 Sb. o silniním provozu 43 Omezení jízdy nkterých vozidel (1) Na dálnici a na silnici I. tídy je zakázána jízda nákladním a speciálním automobilm a zvláštním vozidlm 2) o maximální pípustné hmotnosti pevyšující kg a nákladním a speciálním automobilm a zvláštním vozidlm 2) o maximální pípustné hmotnosti pevyšující kg s pipojeným pípojným vozidlem a) v nedli a ostatních dnech pracovního klidu podle zvláštního právního pedpisu 19) (dále jen "den pracovního klidu") v dob od do hodin, b) v sobotu v období od 1. ervence do 31. srpna v dob od 7.00 do hodin. c) v pátek v období od 1. ervence do 31. srpna v dob od do hodin. (2) Na silnici I. tídy mimo obec je v období od 15. dubna do 30. záí zakázána jízda zvláštním vozidlm, 2) potahovým vozidlm 2) a runím vozíkm 2) o celkové šíce vtší než 600 mm a) v poslední pracovní den ped sobotou nebo dnem pracovního klidu v dob od do hodin, b) v první den pracovního klidu a v sobotu, pokud následuje po pracovním dnu, v dob od 7.00 do hodin, c) v poslední den pracovního klidu v dob od do hodin. (3) Zákaz jízdy podle odstavc 1 a 2 neplatí pro vozidla užitá pi a) kombinované peprav zboží po železnici nebo po vnitrozemské vodní cest a pozemní komunikaci od zasilatele až k nejbližšímu pekladišti kombinované dopravy nebo z nejbližšího pekladišt kombinované dopravy k píjemci, b) nezbytné zemdlské sezonní peprav, c) innostech bezprostedn spojených s provádnou údržbou, opravami a výstavbou pozemních komunikací, d) peprav zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v prbhu pepravy zabíralo nejmén jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy, e) peprav živých zvíat, f) peprav pohonných hmot urených k plynulému zásobování erpacích stanic pohonných hmot, g) nakládce a vykládce letadel, lodí nebo železniních vagón na vzdálenost nepesahující 100 km, h) peprav poštovních zásilek, i) jízd bez nákladu, která je v souvislosti s jízdou podle písmen a) až h), j) živelní pohrom, k) jízd vozidel ozbrojených sil, ozbrojených sbor a hasiských záchranných sbor, l) peprav chemických látek podléhajících teplotním zmnám nebo krystalizaci, m) výcviku idi, n) odstranní havárií vodovod a kanalizací pro veejnou potebu. (4) Odstavce 1 a 2 neplatí pro vozidla vybavená zvláštním svtelným zaízením modré barvy a zvláštním zvukovým výstražným znamením. (5) Ze zákazu jízdy podle odstavc 1 a 2 mže místn píslušný krajský úad z dvodu hodného zvláštního zetele povolit výjimku. Výjimky pesahující psobnost kraje povoluje Ministerstvo dopravy a spoj (dále jen "ministerstvo"). Povolení musí být asov omezeno, nejdéle však na dobu jednoho roku. (6) Provádcí právní pedpis stanoví náležitosti žádosti o povolení výjimky podle odstavce 5.

5 2) Zákon. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o zmn zákona. 168/1999 Sb., o pojištní odpovdnosti za škodu zpsobenou provozem vozidla a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o pojištní odpovdnosti z provozu vozidla), ve znní zákona. 307/1999 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Vyhláška. 341/2002 Sb., o schvalování technické zpsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znní vyhlášky. 100/2003 Sb. 19) Zákon. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. 20) Vyhláška. 61/1983 Sb., o Dohod o mezinárodních pepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostedcích urených pro tyto pepravy (ATP), ve znní pozdjších pedpis. Zákon 411/2005 Sb. - Zmna zákona o provozu na pozemních komunikacích 43. V 43 odst. 1 se v písmeni a) slova "od 0.00" nahrazují slovy "od 13.00". 44. V 43 odst. 1 se v písmeni b) slova "do 20.00" nahrazují slovy "do 13.00". 45. V 43 odst. 1 se dopluje písmeno c), které zní: "c) v pátek v období od 1. ervence do 31. srpna v dob od do hodin.". 46. V 43 odst. 3 písmeno d) vetn poznámky pod arou. 20 zní: "d) peprav zboží podléhajícího rychlé zkáze 20), pokud toto zboží zabírá nebo v prbhu pepravy zabíralo nejmén jednu polovinu objemu nákladového prostoru vozidla nebo jízdní soupravy, 20) Vyhláška. 61/1983 Sb., o Dohod o mezinárodních pepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostedcích urených pro tyto pepravy (ATP), ve znní pozdjších pedpis.".

6 PÍILOHA. 2 Víkendový zákaz jízd v Rakousku - pro vozidla pevážející hluboce zmrazené potraviny Vozidla, pevážející hluboko zmrazené potraviny nemají výjimku ze zákazu jízd bhem víkendu. Pro víkendové jízdy doporuujeme provit, jestli potraviny splují kriteria rakouských úad pro rychle se kazící potraviny. Smrnice pro dopravu rychle se kazícího zboží v Rakousku Doprava, která peváží výhradn rychle se kazící zboží je vylouena z víkendového zákazu jízd. Seznam zboží, které je klasifikováno jako rychle se kazící, není k dispozici a posouzení je tudíž na píslušném úedníkovi. Žádost o udlení výjimeného povolení (doprava hluboko zmrazených potravin) mže být podána na nkteré z uvedených adres: Amt der Burgenländischen Landesregierung, 7000 Eisenstadt, Ruster Straße 135, Abt. 8, Straßen-Maschinen und Hochbau, Hauptreferat Sicherheits- und Umwelttechnik, Johann RADOWAN, Tel.: /255, Fax: , Amt der Kärntner Landesregierung, 9020 Klagenfurt, Mießtalerstraße 70, Abt. 7, Wirtschaftsrecht- und Infrastruktur, Tel.: (Herr Manfred Puttner), Fax: , Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abteilung Allgemeiner Straßendienst- Transporte (ST1-T), 3109 St. Pölten, Landhausplatz 1, Haus 17, Hr. Auer Tel.: , Fax: , Amt der Oberösterreichischen Landesregierung, Abt. Bau-Services Technik-Gruppe Sondertransporte, 4021 Linz Bahnhofplatz 1, Tel.: , Fax: Amt der Salzburger Landesregierung, 5020 Salzburg, Kfz-Prüfstelle, Karolingerstraße 34, Tel.: , Herr Zöserl, Fax: , Amt der Steiermärkischen Landesregierung, 8020 Graz, Grieskai 2, Fachabt. 18e, Tel.: , Frau Fink, Fax: , Amt der Tiroler Landesregierung, 6020 Innsbruck, Landhaus 2, Abt. Verkehrsrecht, Hofrat Dr. HJ. Constantini, Tel.: /2450, Fax: , Amt der Vorarlberger Landesregierung, 6901 Bregenz, Römerstraße 15, Abt. I b, Hr. Hellebrandt, Tel.: , Fax: , Amt der Wiener Landesregierung, MA 46, 1121 Wien, Niederhofstraße 23, Tel.: , Fax: ,

7 Výjimky ze zákazu jízd v Rakousku 1. Rychle se kazící zboží (nazahrnuje hluboko zmrazené potraviny) Rychle se kazícími potravinami se rozumí zboží, které by bylo znehodnoceno zmrazením nebo vysušením. Mezi toto zboží patí následující druhy: ovoce jen mkké (nap. hrozny) zelenina (nezahrnuje brambory, které jsou považovány za déle uskladnitelné) cukrová epa tropické ovoce mlékárenské produkty (sýr, vajíka, margarín, jedlý olej, nezahrnuje UHT mléko) mražené zboží (nezahrnuje hluboce zmrazené zboží) houby maso a masné výrobky ryby (ne živé), marinované ryby drbež zmrzlina potraviny k pímé konzumaci (aspik, majonéza) chléb a pekaské výrobky dobytek z porážky Mezi výjimky dále patí produkty, které rychle podléhají zkáze. Napíklad erstv sklizené obilí a kukuice, víno, ovocné džusy, rajatová šáva, mošt a jedlý olej. Posledn zmiovaný jen za pedpokladu, že je pepravován ve velké nádrži nebo v cistern. Obecn, potraviny, které mají dobu použitelnosti delší než týden nejsou klasifikovány jako rychle se kazící (nap.: UHT mléko, ovocné džusy). Tato výjimka je udlena na základ pepravovaného zboží, tj. ne na druhu dopravního prostedku (nap. chladírenský vz). Souasné pevážení ostatního zboží je možné, pokud je objem tohoto zboží kvantitativn menší a pokud je obchodn výhodné. 2. Prázdné jízdy související s pepravou rychle se kazícího zboží Výjimené naízení pro rychle se kazící potraviny je rozšíeno i na zpátení prázdné jízdy s píslušným dokladem. Zdroj: Transfrigoroute International

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více

Mezinárodní úmluvy závazné pro R:

Mezinárodní úmluvy závazné pro R: Pokud se zamstnanec cítí poškozen v dsledku nedodržování zásady stejného zacházení, mže se domáhat ochrany formou stížnosti u úadu práce nebo ped soudem. Diskriminace však sama o sob není žalovatelná,

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích

Z konání Valné hromady OU R ze dne 9.4.2008 v Holovousích Z innosti Z konání Valné hromady OUR ze dne 9.4.2008 v Holovousích Úvod edseda OUR pivítal pítomné a podkoval za jejich aktivní úast na valné hromad a hostitelm z VŠÚO za tradi poskytnuté prostory. V úvodu

Více

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ

AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ UČEBNÍ TEXTY PRO ŠKOLENÍ AKTUÁLNÍ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI POTRAVIN AKTUÁLNÍ HYGIENICKÉ PŘEDPISY V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM ŽIVOČIŠNÝCH PRODUKTŮ Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW

ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Úetnictví a finanní ízení podniku ÚETNÍ UZÁVRKA A ZÁVRKA, ÚETNÍ VÝKAZY, CASH FLOW BAKALÁSKÁ

Více

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7

Servisní podpora prost edk Jednotného bezpe nostního systému v objektu MF Janovského 2, Praha 7 eská republika MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní pihrádka 77 118 10 Praha 1 TEL.: 257043446 FAX: 257042609 I 00006947 V Praze dne 14.3.2013 PID: MFCR3XDHPT. j.: MF-42831/2012/23-2302/D Vc: Výzva

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených

Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených Programové prohlášení koaliní vlády ODS, KDU-SL a Strany zelených I. PREAMBULE Na základ mandátu od oban eské republiky, vyjádeného pi volbách do Poslanecké snmovny Parlamentu eské republiky ve dnech 2.

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ

MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD ROZHODNUTÍ MSTSKÝ ÚAD ROUDNICE n.l Karlovo námstí 21, Roudnice n.l. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171 STAVEBNÍ ÚAD Datum: 26.9.2011 Spis.zn.: SU/53448/2011/Št.j.: SU/65748/2011 Vyizuje : Ivana Štréblová EZ Distribuce,

Více

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D KC 1 Pedpis pro pepravu cestujících Úrove pístupu C 2 OBSAH Záznam o zmnách...6 Rozsah znalostí...7 Seznam použitých znaek a zkratek...9 Vysvtlení pojm...12 ÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ...13

Více

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C

eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C eské dráhy, a.s. D K 4 PEDPIS PRO PEPRAVU ZAVAZADEL A ZÁSILEK Úrove pístupu C 2 O B S A H Záznam o zmnách... 5 Rozsah znalostí... 6 Seznam použitých znaek a zkratek... 7 ÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Kapitola

Více

Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB

Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB Plán odstranní zaízení s obsahem PCB nebo dekontaminace zaízení s obsahem PCB Zpracovaly: Ing. Jiina Barchánková Ing. Kateina Poláková Ing. Svtla Pavlová Praha, Obsah: 1. Úvod... 4 2. Výroba PCB a jejich

Více

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005

ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 Gymnázium, Cheb, Nerudova 7 Poštovní schránka 20 350 40 Cheb ŠKOLNÍ ÁD v plném znní po posledních úpravách a doplcích platný od 1. ledna 2005 ím svobodnjší má být oban a celá spolenost, tím dležitjší je,

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ

ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Vysoká škola báská Technická univerzita Ostrava ZAKLÁDÁNÍ PODNIKU A INVESTOVÁNÍ Ureno pro projekt: uební text doc. Ing. Josef Novák, CSc. Ing. Petra Koišáková, Ph.D. Ing. Leo Novotný Název: Inovace studijních

Více

2.4.7. Informaní a propaganí akce

2.4.7. Informaní a propaganí akce Chotilsko, kde bylo teba vyezat náletové deviny na hrázích místních rybník, vyistit a proezat cesty a aleje v Sejcké Lhot, Mokrsku, Prostední Lhot a v dalších ástech této rozlehlé obce. Starostové i místní

Více

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny

1. Pojišovnictví. 1.1. Pojišovny Úvod Pojišovnictví je dnes intenzivn se rozvíjející oblastí, ve které jsou nabízeny zákazníkm služby od celé ady tuzemských i zahraniních pojišovacích ústav, což pro nás, jako jejich klienta, znamená nespornou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. na ve ejnou zakázku ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veejnou zakázku Metodika ízení projektssz ve vazbách na platné interní akty ízení SSZ, MPSV a zpracování popisu konkrétních proces na SSZ v. zajištní

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 1/2015 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci!

Tento dokument nenahrazuje oficiální materiály. Pouze pro informaci! RALLYE PRVODCE 1 1 OBSAH (aktualizováno 17.4.2007) strana 1. ÚVOD - UVÍTÁNÍ 2 2. HISTORIE 3 3. ORGANIZACE 6 4. PROGRAM RALLYE 6 5. PIHLÁŠKY 7 6. ASOVÝ HARMONOGRAM 9 7. SERVIS 13 8. SEZNAMOVACÍ JÍZDY 16

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO, s.r.o. Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veejné správy a sociálních služeb VZDLÁVÁNÍ ÚEDNÍK VE VEEJNÉ SPRÁV BAKALÁSKÁ

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux

V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU ÍSLO 1/2007. OFFICE INTERNATIONAL du Coin de Terre et des Jardins Familiaux ÍSLO 1/2007 V S T N Í K ESKÉHO ZAHRÁDKÁSKÉHO SVAZU 1. ROK 2007 PADESÁTÉ VÝROÍ ZALOŽENÍ ZS Vstupujeme do roku, ve kterém oslavíme 50. výroí založení našeho Svazu. Je to jist! d"vod k oslavám, ale i k zamyšlení

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více