Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s."

Transkript

1 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s Praha 8, Dopravák 749/3, tel Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. (dále jen VOP GA) 1.1. služby jsou poskytovány spoleností GLOBAL ASSISTANCE a.s. (dále jen GA) pro klienty eské spoitelny a.s. (dále jen S), kteí jsou fyzickými osobami - majiteli bžných út nebo jakýchkoliv jiných produkt, které svým charakterem odpovídají bžnému útu (dále jen bžný úet), i disponujícími osobami k tmto útm, a kteí si zakoupili k útu nkterý z program asistenních služeb GA. (dále jen klient S). Podmínkou pro poskytování asistenních služeb se stanovenými slevami je dodržení tchto VOP GA. Rozsah poskytovaných slev je uveden v tchto VOP GA. Uvedené slevy stanovené pro klienty S není možno sítat s jinými slevami služby jsou poskytovány v režimu nonstop, 24 hodin denn, v pípad souasného splnní podmínek: a) pro pípady nouzových situací (poruch, havárií); b) po ovení oprávnnosti nároku na poskytování služeb call centrem GA. Ped poskytnutím služby je mechanik oprávnn na míst zkontrolovat potebné údaje, zejména totožnost klienta služby a stanovené slevy jsou poskytovány, jen pokud jsou vyžádány telefonicky výhradn na call centru GA Pokud klient S použije pro objednání služby jiný postup než uvedený v tchto VOP GA, nemže u GA uplatovat nároky na slevy a výhody. 2. Postup pro klienta S pi vyžádání asistenní služby: 2.1. Zavolejte call centrum GA, které pracuje v nepetržitém provozu 24 hodin denn na jednotném telefonním ísle 1220 ze zahranií na telefonním ísle nebo Pi vyžádání asistenních služeb sdlte dispeerovi GA údaje potebné k zajištní služby: - jméno a píjmení majitele útu ( disponenta) - ID služby, pípadn rodné íslo klienta - RZ, typ, znaku a barvu vozidla, místo, kde se nachází u technické asistence - adresa objektu a místo nouzové situace ( havárie) u domácí asistence - specifikaci závady a další upesnní potebné k vyslání technické pomoci. Dispeer s klientem dohodne optimální zpsob poskytnutí asistenní služby. 3. motoristy 3.1. Slevy na asistenní klienty S jsou poskytovány: a) v pípad poruchy i nehody (havárie) vozidla b) pouze pro motorová vozidla do 3,5 tun celkové hmotnosti 1

2 c) pouze pro motorová vozidla do 9 míst pepravovaných osob (vetn idie) d) slevy na asistenní služby se nevztahují na: nákladní a užitková vozidla nad 3,5 tun celkové hmotnosti, vozidla s více jak 9 pepravovanými osobami (vetn idie), pípojná vozidla, návsy, obytné pívsy a na práce provádné v servisech e) slevy na asistenní služby se nevztahují na dodaný materiál (náhradní díly, pohonné hmoty a provozní nápln vozidla) a na specializované práce (odemení vozidla specializovanou firmou apod.) m zásahem se rozumí odstranní poruchy vozidla na pozemní komunikaci. Je možno jej provádt v rozsahu, který nevyžaduje dílenské vybavení, není v rozporu s dopravními pedpisy a zaruí dodržení podmínek bezpenosti silniního provozu a bezpenosti práce Telefonická asistence: V pípad nouzové situace klienta S dispeer call centra GA na základ telefonického požadavku klienta S poskytne informace o následujících službách, piemž v pípad požadavku na zajištní služeb nad rámec poskytovaných slev bude vyžadováno složení finanní zálohy v rozsahu pedpokládaného nákladu. Služby, které mže GA na žádost klienta S zajistit na území R: zapjení náhradního vozidla ubytování uskladnní poškozeného, nebo nepojízdného vozidla na uzaveném hlídaném parkovišti nebo na odstavném parkovišti pomoc v pípad odcizení vozidla vyslání náhradního idie k vozidlu vyproštní vozidla z terénu v pípad havárie odtah nepojízdného vozidla do místa podle urení klienta telefonické pedání vzkaz. Služby, které mže GA na žádost klienta S zajistit v zahranií (na území Evropy): v pípad, že nemže být opraveno vozidlo tentýž den, mohou být zajištny alternativní služby, a to: o ubytování v hotelu o možnost pokraovat v cest vlakem o možnost pokraovat v cest letadlem vyproštní vozidla z terénu v pípad havárie repatriace (pevoz) vozidla do R zajištní náhradních díl telefonická tlumonická pomoc pi cestách do zahranií Služby technické asistence služby - pomoc na silnici v pípad poruchy nebo nehody Ke klientovi S bude vyslán do požadovaného místa mechanik s vozidlem silniní služby, který poskytne potebnou technickou pomoc v rozsahu : oprava vozidla na míst poruchy, pokud to technické a provozní podmínky dovolí výmna, nebo oprava pneumatik s tím, že cestu s poškozeným kolem do pneuservisu a díly potebné k oprav hradí klient S na míst nastartování pes kabely pi vybitém akumulátoru dovoz a doplnní chybjících pohonných hmot (PHM) s tím, že PHM i cestu pro PHM si klient S hradí na míst Odtahové služby 2

3 V pípad, že vozidlo není možné opravit na míst, bude zajištn odtah nepojízdného vozidla do znakového servisu nebo jiného místa podle pání klienta S. Podle požadavku bude zajištna peprava osob a jejich zavazadel. 4. domácnosti Domácí asistence 4.1. Služby Domácí asistence jsou zajišovány pro pípady nouzových situací (havárií) v profesích elektriká, instalatér, plyna, sklená, topená a zámeník v bytových domech a bytových jednotkách, vetn jejich stavebních souástí a píslušenství Nouzová situace je stav, který vyžaduje okamžitý zásah technické služby tak, aby v dsledku tohoto stavu nedocházelo k rozšíení již vzniklých škod nebo k dalším škodám O tom, zda se jedná o nouzovou situaci, rozhoduje na základ informací poskytnutých klientem S dispeer call centra GA služby Domácí asistence se nevztahují na údržbáské a opravárenské práce a rekonstrukce V pípadech, kdy si havárie vyžádá zásah specializovaných jednotek (nap. pracovník plynáren, hasi, apod.), je možné poskytnout asistenní služby Domácí asistence až po zásahu tchto specializovaných jednotek Pokud se nejedná o nouzovou situaci, zajistí GA požadované údržbáské, opravárenské nebo rekonstrukní práce za úhradu. 5. Dopravní a mototuristické informace: 5.1. Klient S získá mototuristické a komplexní dopravní informace v neveejné sekci na internetových stránkách Pístup k informacím získá klient S tak, že na uvedených internetových stránkách vstoupí do sekce Naše klienty eské spoitelny a do formuláe napíše své pihlašovací údaje: píjmení a jméno ID klienta pidlené pi sjednání služby Bankou. svoji ovou adresu ( není povinný údaj pro pihlášení ke služb) Vyplnním uvedených údaj systém GA klientovi S zpístupní požadované informace Dopravní informace Databáze dopravních informací pináší aktuální a ovené zprávy z celého území R. Pro jednoduché vyhledání potebné informace jsou dopravní informace rozdleny do nkolika základních skupin a oblastí zejména: aktuální doprava v Praze stupn dopravy v Praze uzavírky v Praze aktuální doprava v R uzavírky v R sjízdnost, poasí ceny pohonných hmot. 3

4 5.4. Turistické informace Píloha I. Rámcové smlouvy Databáze turistických informací pináší informace o vybraných evropských státech a USA, které jsou rozdleny do nkolika základních skupin a oblastí zejména: základní informace vstupní formality pro turisty dopravní pedpisy, mýtné národní kluby ubytování stravování peprava a peníze GA poskytuje pro klienty S navíc zdarma informace Info D1. Info D1 je speciální dopravní informaní systém, který monitoruje aktuální stav provozu na dálnici D1. Klient S získá tyto informace na Infolince D1 tel Hradí se pouze spojovací poplatky podle sazeb jednotlivých operátor. 6. Postup pi vyútování asistenních služeb klientovi S: 6.1. motoristy v R: Pi poskytování asistenní služby se pracovní as mechanika poítá od doby jeho píjezdu ke klientovi S do ukonení jeho práce. Ujeté kilometry na pání klienta S, jako je dovoz náhradních díl, PHM atp., jsou útovány samostatn a hrazeny klientem S Ujeté kilometry vozidlem odtahové služby se poítají z místa stanovišt odtahového vozidla ke klientovi S, ujeté kilometry pi odtahu vozidla a cesta zpt na stanovišt. K cen odtahu se útuje naložení a složení odtahovaného vozidla, pípadn jeho pemístní z místa mimo vozovku do místa naložení Ceny za poskytované služby jsou uvedeny v ceníku GA, který na vyžádání pedloží mechanik Pokud cena poskytnutých služeb pevýší stanovené slevy, obdrží klient S doklad, na kterém mechanik vyútuje poskytnuté služby erpané nad rámec slev V pípad, že nebude možné okamžité ovení nároku klienta S na poskytnutí slevy, uhradí klient S poskytnuté služby v plné výši. Následn zašle na adresu GA písemný požadavek na dodatené piznání píslušných slev doložený kopií dokladu o zaplacení služby motoristy v zahranií: Pro poskytování asistenních služeb v zahranií je požadováno složení finanní zálohy v R podle pokyn dispeera GA Do ceny služby v zahranií se zapoítává zprostedkovatelský poplatek útovaný zahraniním asistenním partnerem, bankovní poplatky za úhradu do zahranií a pepotená cena v K poskytnutých služeb snížená o stanovené slevy domácnosti Domácí asistence Dispeer GA nabídne klientovi S vyslání smluvní technické služby. Technická služba provede odstranní havarijního stavu, vyútuje klientovi S cenu služby, ze které odete píslušnou slevu V ekonomicky zdvodnných pípadech lze výjimen dohodnout s dispeerem GA 4

5 zmnu dodavatele služby podle návrhu klienta. 7. Osobní údaje klient S GA prohlašuje, že veškeré osobní údaje sdlené klientem S využije výhradn pro zajištní objednaných asistenních služeb a bude s nimi pracovat v souladu s platnými právními pedpisy, zejména ve smyslu zákona. 101/2000 Sb. v platném znní, tak jak bylo dohodnuto v Rámcové smlouv o poskytování asistenních služeb uzavené mezi S a GA. 5

6 6

7 8. Rozsah poskytovaných asistenních služeb a slev pro klienty S Uvedené slevy jsou uvedeny vetn DPH. Úrove A Úrove A+ Úrove B Úrove B+ Rozsah služeb území R území R a asistenní domácnost území Evropy území Evropy a asistenní domácnost Telefonická asistence zdarma zdarma zdarma Oprava vozidla na míst poruchy, výmna nebo oprava pneumatiky, nastartování pi vybití akumulátoru, dovoz chybjících PH Zdarma do 60 min. práce Dodané pohonné hmoty a materiál (PHM, olej, oprava pneu apod.) hradí klient S. Na území R zdarma do 60 min práce, na území Evropy zdarma do výše 120. Dodané pohonné hmoty a materiál (PHM, olej, oprava pneu apod.) hradí klient S. Služby technické asistence Odtah nepojízdného vozidla Zdarma Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného nebo kvalitního servisu do vzdálenosti 50 km Do vzdálenosti 50 km na území R, na území Evropy zdarma do výše 150. Odtah vozidla do nejbližšího autorizovaného nebo kvalitního servisu Specifické služby: Zdarma Poskytování dopravních a mototuristických informací Telefonické poskytnutí porady a pedání vzkaz Zdarma Poskytování dopravních a mototuristických informací Telefonické poskytnutí porady a pedání vzkaz Tlumonická pomoc pi cestách do zahranií Domácí asistence na území R Zdarma do celkového roního limitu 2500 K ( od sjednání služby) Zdarma do celkového roního limitu 2500 K ( od sjednání služby) 7

Asistenční služby k Osobnímu účtu České spořitelny

Asistenční služby k Osobnímu účtu České spořitelny Asistenční služby k Osobnímu účtu České spořitelny 2 Asistenční služby Úvod Dnešní doba klade stále větší nároky na rychlá řešení. Máme všichni méně času a každé zdržení nám přináší nějaké těžkosti. Pokud

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213)

Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213) Všeobecné obchodní podmínky pro zajišťování Asistenčních služeb klientům ACA1213 a.s. (dále jen ACA1213) 1. Zaměření činnosti ACA1213 1.1. ACA1213 zajišťuje služby motoristické veřejnosti a držitelům asistenčních

Více

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy

DI: Zastoupená Bank.spojení -.útu Zapsaná v OR.. (dále jen OLO ) 1. Pedmt Smlouvy !" NejTV a.s. se sídlem Francouzská 75/4 120 00 Praha 2 I: 28128338, DI: CZ28128338, Zastoupená: Nicolasem Boissinem, pedsedou pedstavenstva zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze,

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head

Vážený zákazníku, Milan Kolář Managing partner/legal Executive Head Vážený zákazníku, jsme rádi, že jste si pořídil tísňové zařízení naší společnosti do svého vozidla. Díky tomuto unikátnímu systému máte možnost využít další služby, které Vám naše společnost touto cestou

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO PRÁVNICKOU OSOBU ## ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO PRÁVNICOU OSOBU 1. PRÁVNICÁ OSOBA (nap. s.r.o., a.s., apod.): Obchodní firma: OE: Zapsána v obchodním rejstíku u:* spis zn. Zem registrace: I**: DI: Plátce

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I)

ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIKY PRO FYZICKOU OSOBU PODNIKATELE (žádost na I) ### ŽÁDOST O FINANCOVÁNÍ DOPRAVNÍ TECHNIY PRO FYZICOU OSOBU PODNIATELE (žádost na I) FYZICÁ OSOBA PODNIATEL (OSV): Jméno a píjmení: Rodné píjmení: OE: I: DI: Plátce DPH: ANO NE Trvalé bydlišt (ulice,.p.,

Více

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP )

OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) OBCHODNÍ PODNÍNKY PI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY MANUM supercash PROSTEDNICTVÍM APLIKACE supercash A PI JEJÍM PROVOZOVÁNÍ (DÁLE TAKÉ JEN OP ) Tyto obchodní podmínky upravují smluvní vztahy mezi spoleností MANUM,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah

UCZ/As/15. Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní část. Obsah UNIQA pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Všeobecné pojistné podmínky Asistence vozidel zvláštní

Více

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství

POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství POZVÁNKA v souladu s ustanovením 11 zákona.72/1994 Sb., v platném znní, svolává výbor spoleenství Shromáždní Spoleenství vlastník jednotek domu Teplická p. 276-284 Stížkov, Praha 9 (SVJ) Doba konání: dne

Více

První pomoc zraněnému při nehodě. Důležitá telefonní čísla:

První pomoc zraněnému při nehodě. Důležitá telefonní čísla: První pomoc zraněnému při nehodě V případě, že hrozí výbuch paliva havarovaného vozidla, vyprostěte zraněné a odtáhněte je co nejdále od vozidla. Jinak doporučujeme se zraněnými manipulovat pouze tehdy,

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s.

Vážený kliente, Přejeme Vám mnoho šťastných kilometrů s autopojištěním u Allianz pojišťovny, a. s. Vážený kliente, dovolte, abychom Vám na tomto místě poděkovali za Vaše rozhodnutí uzavřít pojistnou smlouvu komplexního autopojištění u Allianz pojišťovny, a. s. Rádi bychom Vás informovali o nejzajímavějších

Více

ASISTENČNÍ PODMÍNKY. K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DO 3,5 t. mezi. KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. a Inter Partner Assistance S.A.

ASISTENČNÍ PODMÍNKY. K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DO 3,5 t. mezi. KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. a Inter Partner Assistance S.A. ASISTENČNÍ PODMÍNKY K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL DO 3,5 t mezi KOOPERATIVA poisťovňou, a.s. a Inter Partner Assistance S.A. 2005 OBSAH: DEFINICE POJMŮ...4 KAPITOLA 1... 5 1.1 PŘEDCESTOVNÍ ASISTENCE

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o.

S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y. T Q M-holding s.r.o. S M L U V N Í P E P R A V N Í P O D M Í N K Y platné pro veejnou linkovou osobní dopravu provozovanou T Q M-holding s.r.o. V souladu se zákonem o silniní doprav. 111/1994 Sb., vetn jeho platných zmn a

Více

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170

S t a n o v y. Stavebního bytového družstva Bižuterie. Jablonec nad Nisou. Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 S t a n o v y Stavebního bytového družstva Bižuterie Jablonec nad Nisou Vítzslava Nezvala 4498/7a 466 02 Jablonec nad Nisou IO 00042170 ÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ l. 1 (l) Družstvo pijalo firmu: Stavební

Více

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci

Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci e s k é d r á h y D Op l6 Pedpis o bezpenosti a ochran zdraví pi práci Schváleno rozhodnutím generálního editele eských drah, a.s. dne 26. 10. 2005.j. 59 875/2005-O10 Úinnost od 1. 4. 2006 OBSAH 2 strana

Více

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy

Parlament se usnesl na tomto zákon eské republiky: ÁST PRVNÍ Základní ustanovení. Pedmt úpravy 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. kvtna 2001 o odpadech a o zmn nkterých dalších zákon ve znní zákon. 477/2001 Sb.,. 76/2002 Sb.,. 275/2002 Sb.,. 320/2002 Sb.,. 356/2003 Sb.,. 167/2004 Sb.,. 188/2004 Sb.,.

Více

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení

Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení Bakaláský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Mzdové úetnictví, dan a personalistika Komparace úvru ze stavebního spoení a hypoteního úvru za úelem financování soukromého bydlení BAKALÁSKÁ

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Článek I. Obecná a úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel

Více

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm

586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z píjm Systém ASPI - stav k 15.12.2005 do ástky 169/2005 Sb. a 58/2005 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá úinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON eské národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Píruka. pro. Intrastat CZ

Píruka. pro. Intrastat CZ Píruka pro Intrastat CZ eský statistický úad Ministerstvo financí-generální editelství cel kvten 2004 Obsah Strana 1. Úvod. 4 2. Seznam základních pedpis k Intrastatu 5 Základní naízení Evropské unie...

Více