RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava I: tel.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz"

Transkript

1 RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava I: tel.: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní v rozsahu Pílohy. 4 zákona Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vliv na životní prostedí, oprávnní.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP R dne celkem výtisk 10 (v.autorského), výtisk. Ostrava, prosinec 2006

2 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 2 z 136 Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle zákona. 100/2001 Sb., (dále pouze zákon o posuzování vliv na životní prostedí ) v platném zmní, v rozsahu pílohy. 4 Obsah: Seznam vybraných zkratek a pojm... 3 Úvod... 4 ást A. Identifikaní údaje... 5 A I.1. Obchodní firma oznamovatel... 5 A I.2. I... 5 A I.3 Sídlo... 5 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele... 5 A II.1. Zpracovatel oznámení... 5 A II.2. I... 5 A I.3 Sídlo... 5 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení... 6 ást B. Údaje o projektu... 6 B.I. Základní údaje... 6 B I.1. Název zámru... 6 B I.2. Rozsah zámru... 6 B I.3. Umístní zámru... 7 B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv s jinými projekty (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými)... 7 B I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant ešení a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí... 7 B I.6. Struný popis technického a technologického ešení projektu... 8 B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokonení B.I.8. Výet dotených územn samosprávných celk B.I.9. Zaazení zámru z pohledu zákona. 100/2001 Sb. v platném znní B.I.10. Navazující správní ízení B II. Údaje o vstupech B II.1. Pda B II.2. Voda B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B II.5. Další vstupy B III. Údaje o výstupech B III.1. Ovzduší B III.2. Odpadní vody B III. 3. Odpady B III. 4. Hluk, vibrace B III. 5. Doplující údaje ást C. Údaje o stavu životního prostedí v doteném území C I. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území C.I.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) C.1.2. Zvlášt chránná území, pírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu... 27

3 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 3 z 136 C.1.4. Území hust zalidnná, území zatžována nad míru únosného zatížení C.1.5. Extremní pomry v doteném území C II. Charakteristika souasného stavu složek životního prostedí v doteném území C.II.1. Ovzduší a klima C.II.2. Voda C.II.3. Horninové prostedí a pda C.II.4. Flóra a fauna C.II.5. Chránné ásti pírody, zonace CHKO Beskydy, prvky ÚSES a VKP C.II.6. Ekosystémy C.II.7. Krajina C.II.8. Obyvatelstvo C.II.9. Hmotný majetek C.II.10. Kulturní památky C III. Celkové hodnocení kvality životního prostedí v doteném území z hlediska jeho únosného zatížení ást D. Komplexní charakteristika a hodnocení vliv zámru na obyvatelstvo a životní prostedí D I. Charakteristika pedpokládaných vliv zámru a odhad jejich velikosti a významnosti D I.1. Vlivy na obyvatelstvo vetn sociáln ekonomických vliv D I.2. Vlivy na ovzduší a klima D I.3. Vlivy na hlukovou situaci D I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D I.5. Vlivy na pdu D I.6. Vlivy na horninové prostedí a pírodní zdroje D I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy D I.8. Vlivy na krajinu D I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D I.10. Rozsah vliv vzhledem k k zasaženému území a populaci D II. Komplexní charakteristika vliv zámru na životní prostedí z hlediska jejich významnosti a možnosti peshraniních vliv D III. Charakteristika environmentálních rizik pi možných haváriích a nestandardních stavech D IV. Charakteristika opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv D V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích pedpoklad pi hodnocení vliv Použité podklady D VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritosti, které se vyskytly pi zpracovávání oznámení ást E. Porovnání variant ešení zámru ást F. Závr ást G. Všeobecn srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ást H. Pílohy Seznam vybraných zkratek a pojm CHKO chránná krajinná oblast CHOPAV Chránná oblast pirozené akumulace vod ÚSES územní systém ekologické stability SO stavební objekt PS provozní soubor

4 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 4 z 136 ZPF- zemdlský pdní fond LPF lesní pdní fond Q denní voda EO ekvivalentní obyvatel (kapacita istírny odpadních vod) OV istírna odpadních vod DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí AIM HMÚ automatický imisní monitoring eského hydrometeorologického ústavu Klobuka = Klobouanka = Brumovský potok vodote s rzným oznaením i v oficiálních materiálech, protéká prmyslovou zónou Val. Klobouky cca 200 m pod spodní stanicí souasného lyžaského vleku Úvod. Jednou z možností jak pedcházet vzrstu potu civilizaních chorob je dostatek pohybu. V této oblasti je z celopopulaního hlediska významný pohyb rekreaní, pedevším provozování sportovních aktivit. Z hlediska uživatelského lze sportovní aktivity v prostedí zhruba rozdlit na aktivity zimní a letní. Oblast Bílých Karpat umožuje provozování obou typ aktivit, které zde mají již i svou historickou tradici. Letní období je v oblasti Bílých Karpat využíváno pedevším pro pší turistiku a poznávací výlety. Pro zimní období je však v této oblasti nabídka rekreaního vyžití spojeného se sportovními aktivitami podstatn menší. Jedno z mála stedisek, které nabízejí možnosti zimní rekreace v Bílých Karpatech, je rekreaní zóna Jelenovská. Plochy lyžaských svah v oblasti Jelenovská jsou uvedeny na mapách i v územn plánovací dokumentaci. Vzhledem k nedostatku pirozené snhové pokrývky však nebyl potenciál této lokality v minulosti dostaten využit, pro zimní aktivity byly preferovány jiné lokality, a proto díve vybudované lyžaské vleky nebyly udržovány, moráln i fyzicky zastarávaly a situace dospla do stadia, kdy je nezbytné lyžaský vlek zásadn modernizovat. Zárove se nabízí možnost zmny koncepce vlastního vleku (napímení jeho trasy) i koncepce využívání lyžaských svah, kterou je možno provést zárove s rekonstrukcí dopravního zaízení. Optimalizovaný návrh ešení je pedmtem tohoto Oznámení vliv na životní prostedí. Oznámení investiního zámru dle zákona. 100/2001 Sb. bylo zpracováno podle objednávky Úadu msta Valašské Klobouky se zámrem poskytnout komplexní materiál pro zjišovací ízení dle 7 uvedeného zákona v rozsahu pílohy. 4 citovaného zákona, který umožuje použít zpracované Oznámení jako dokumentaci i pro další stadia procesu EIA.

5 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 5 z 136 ást A. Identifikaní údaje A I.1. Obchodní firma oznamovatel Msto Valašské Klobouky, Masarykovo Námstí.p. 189, Valašské Klobouky Zastoupeno: Ing. Daliborem Manišem, starostou obce A I.2. I DI: není plátcem DPH A I.3 Sídlo Msto Valašské Klobouky Masarykovo Námstí 189, Valašské Klobouky Okres: Zlín A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele Ing. Dalibor Maniš, starosta msta Valašské Klobouky Osoba povená ve vcech Oznámení vlivu akce na životní prostedí: Ing. Radek Bainka, vedoucí investiního odboru, Bydlišt: Luní 895, Valašské Klobouky Telefon: A II.1. Zpracovatel oznámení RNDr. Alexander Skácel, CSc. Aquakon A II.2. I DI: není plátcem DPH A I.3 Sídlo Prkopnická Ostrava

6 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 6 z 136 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení RNDr. Alexander Skácel, CSc. Bydlišt: Prkopnická 24, Ostrava Jih Telefon: ást B. Údaje o projektu B.I. Základní údaje B I.1. Název zámru Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky dále pouze "Modernizace sjezdovky VK" B I.2. Rozsah zámru Modernizace lyžaského vleku na souasném areálu sjezdového lyžování v lokalit Jelenovská se zmnou trasy lyžaského vleku pro napímení trat vleku, spojené s vybudováním zázemí (obslužný objekt), zajištním osvtlení, vybudováním zasnžování trati, jejím plošným rozšíením a vybudováním parkovišt pro lyžující veejnost na cílový stav: o plocha sjezdové trati o délka nového lyžaského vleku v napímené trati o zaízení pro výrobu umlého snhu o osvtlení o manipulaní a obslužná objekt u spodní stanice lyžaského vleku o parkovišt pro 80 vozidel, jehož umístní je v projektu ešeno variantn Souástí zámru je i rekonstrukce odpovídající infrastruktury areálu vetn napojení na energetický zdroj. Komunikaní napojení zstane na stávající úrovni a není souástí investiního zámru. Investiní zámr Modernizace sjezdovky VK bude realizován na ZPF a LPF, jeho zábor oproti souasnosti pedstavuje pouze LPF (PUPFL) v ploše m 2 (2,1 ha). V areálu bude pracovat bhem zimní sezóny 15 len TJ Valašské Klobouky, mimo sezónu bude zajišována pouze údržba a ostraha 1 zamstnancem. Investiní rozsah projektu je odhadován na 51,3 mil K.

7 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 7 z 136 B I.3. Umístní zámru Kraj: Zlínský Obec: Valašské Klobouky KÚ: Valašské Klobouky Zámr umožní díky jeho lokalizaci využití rekreaního potenciálu i existujících ubytovacích kapacit v areálu Jelenovská na okraji CHKO Bílé Karpaty (uvnit CHKO). Realizací investiního zámru Modernizace sjezdovky VK je možno využít potenciál lokality pro rekreaní nabídku pi maximálním možném respektování požadavk na ochranu pírody i na spoleenský a ekonomický rozvoj obce. Areál se nalézá na ploše již tradin pro tuto innost využívané. B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv s jinými projekty (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Jedná se o rekonstrukci zaízení s perspektivou jeho dalšího dlouhodobého využívání v tradiním lyžaském areálu, který je oficiáln zanesen v územní plánovací dokumentaci a v turistických a lyžaských pírukách jako oficiální lyžaský areál. Zimní lyžaské využívání lokality, která je lokalizována na hranici CHKO Bílé Karpaty v blízkosti I. zóny ochrany CHKO, nenarušuje pi šetrném využívání lokality luní ekosystém, který není pes snhovou pokrývku atakován. Po realizaci investiního zámru bude Modernizace sjezdovky VK kooperovat doplnním nabídky služeb pro uživatele lyžaského vleku s hotelem Jelenovská a s ubytovacími kapacitami dalších zaízení na vrcholu Jelenovská, která jsou již tradin v provozu a nkterá jsou ve stadiu modernizace. Vzájemnou kooperací zaízení vznikne komplexní lyžaské stedisko, které poskytne ubytování, sportovní vyžití i kulturní zázemí a v neposlední žad možnost odstavení vozidel pro návštvníky, kteí využijí vlastní dopravu. B I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant ešení a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí Investiní zámr Modernizace sjezdovky VK je lokalizován pi okraji hranice CHKO Bílé Karpaty v prostedí, které je hodnotné po stránce rekreaní a po stránce estetického psobení pi regeneraci fyzických i psychických sil pedpokládaných uživatel, ale i po stránce ekologické a pírodovdné. V okolí není v dosahu pro denní rekreaci k dispozici jiné

8 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 8 z 136 stedisko pro provozování zimních sport. Proto je potebné zachovat souasné oficiální lyžaské stedisko a provozovat jej v souladu se souasnými požadavky na hospodaení v území u lokality Jelenovská. Plocha investiního zámru tvoí ást luního a lesního ekosystému navazující na okolní louky, které jsou pro lyžaské úely využívány trvale. Lyžaský vlek urený k modernizaci je v souasné dob nepoužitelný z bezpenostních dvod, jeho morální a technický stav je již nevyhovující. Pro oživení lyžaského provozu na lokalit je nutno provést modernizaci vleku. Pi této píležitosti je nutno uvážit, zda stávající ešení vedení trasy, technické zázemí a nabídka lyžaských služeb odpovídá souasnému stupni technického rozvoje a požadavkm na bezpenost provozu a zda koncepce pvodního vleku je z dnešního hlediska optimální. Proto byla volena cesta technické modernizace a optimalizace areálu z hlediska uživatel i z hlediska ochrany pírody. V prbhu pípravy zámru byly provedeny nezbytné konzultace a jednání se zpracovateli projektu a zadavateli, takže trasování vleku a rozsah projektovaného zvtšení plochy sjezdové trat je již možno brát jako optimalizovanou variantu a tato ást projektu je ešena jako jednovariantní. Architektonické ešení technického pístešku vychází z obvyklých struktur a tvar, které jsou pro oblast v podhí Bílých Karpat typické a nezmní souasný krajinný ráz. Variantní ešení zstalo ped zahájením zpracování Oznámení vliv na životní prostedí pouze pro umístní parkovišt. Poslední variantou je varianta nulová, která by pi modernizaci vleku vedla pouze k opakování dívjších nevýhod, které provoz lyžaského vleku provázely. Zamezení provozu vleku, který je veden v územním plánu a je provozován pouze v zimní sezón nemá dostatený pírodovdný a environmentální podklad a neeší situaci koncepním zpsobem z pohledu trvale udržitelného rozvoje spolenosti. Oblast, ve které je plánována realizace investiního zámru Modernizace sjezdovky VK se stane do budoucna jedním z center zimních aktivit v oblasti Jelenovská. Tomu odpovídá i souasné ešení územního plánu obce a pipravované zmny, které zamýšlenou funkci v této ásti msta Valašské Klobouky ješt posílí. B I.6. Struný popis technického a technologického ešení projektu V souasné dob je areál vybaven dvmi vleky. Vleky provozuje místní lyžaský oddíl. Dopravní zaízení svým technickým stavem již nevyhovují technickým požadavkm ani potebné pepravní kapacit.

9 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 9 z 136 V souasnosti je v areálu jeden zalomený zvratkový lyžaský vlek o délce cca 900 m a teoretické pepravní kapacit 300 os/hod (v souasné dob mimo provoz) a jeden teleskopický lyžaský vlek o délce cca 300 m a teoretické pepravní kapacit 500 os/hod. Tento vlek byl již v minulosti modernizován a vyhovuje vzhledem ke konfiguraci terénu souasné poteb lyžaského sportu ve Valašských Kloboukách. Konfigurace terénu umožuje nahradit stávající dosluhující zalomený zvratkový vlek moderním, kotvovým vlekem. S tím vybudovat novou trasu sjezdovky spolen s umístním dopravního zaízení na okraji sjezdovky tak, aby vlek vedl krajem sjezdovky a tím se pedešlo komplikacím s vysnžováním trasy vleku. S výmnou vleku a rozšíením sjezdovky vybudovat rozvody vody na sjezdovky tak, aby byla zabezpeena možnost výroby technického snhu a osvtlení sjezdovky pro možnost veerního lyžování. Pro zajištní infrastruktury vybudovat provozn-sociální objekt s umístním erpací stanice pro výrobu umlého snhu, záchod, pokladen, bufetu a technického zázemí. Modernizace areálu Valašské Klobouky zahrnuje: Výstavbu nové trasy sjezdovky Výstavbu dopravního zaízení Vybudování zasnžování na sjezdovkách Osvtlení sjezdovek Vybudování provozn-sociálního objektu Vybudování parkoviš Poízení stroje pro úpravu tratí a skútru Výstavba sjezdovek Výstavba sjezdovek pedstavuje vybudování nové trasy sjezdovky kolem trasy nového vleku a rozšíení stávající sjezdovky v její horní ásti. Trasa nové sjezdovky (viz. pílohy) vede z pod vrcholu kopce u Horského hotelu Jelenovská do míst nástupní stanice stávajícího vleku. V horní ásti je kryta lesním porostem. Spodní polovina se pak napojuje na stávající sjezdovky. Pedpokládaná celková délka sjezdovky je cca 750 m a šíka cca 40 m. Stávající sjezdovka vede od výstupní stanice vleku ke sjezdovce u stávajícího teleskopického vleku a pak se stáí k nástupní stanici vleku. V jeho horní ásti vede lesním prsekem v délce cca 150 m, který je nutno rozšíit na šíku cca 40 m. Po vykácení sjezdovek je nutno provést ástenou úpravu trasy pomocí vhodné mechanizace a následn dokonovací práce zemním strojem Menzimuk. Nejvtší úpravy se pedpokládají v míst odlesnní sjezdovek. Všechny nov vybudované úseky sjezdovek budou odvodnny pínými odvodovacími drážkami v rozmezí cca 40 m a zatravnny, tak aby nedocházelo k erozi pdy. V rámci

10 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 10 z 136 vybudování sjezdovek je nutno i instalovat záchytné zábradlí a sít v místech dojezdu sjezdovek, aby nemohlo dojít k pádu na parkovišt i na silnici. Plocha k odlesnní: cca m 2 Plocha k vyjmutí z pdního a lesního fondu (PUPFL): cca m 2 Výstavba dopravního zaízení Pedpokladem je výstavba dvoumístného kotvového, samoobslužného vleku s pevnými unášei na dopravním lan. Trasa vleku povede po levé stran nové sjezdovky pi pohledu zespodu. Trasa je vedena, ve spodní ásti, stávající sjezdovkou a od poloviny pak novou trasou sjezdovky. Technické parametry vleku: Délka vleku: cca 750 m Pevýšení: 170 m Kapacita : 1200 osob/hod. Dopravní rychlost: 3,15 m/sec. Výkon motoru : 110 kw Pohon : dolní stanice Napínání dopr. lana: dolní stanice-hydraulické Dopravní vtev: levá Výrobce: dle výbrového ízení Poháncí stanice je umístna v dolní stanici. Na nosné ocelové konstrukci je umístna poháncí jednotka vetn hydraulického napínání dopravního lana. Pohon se pedpokládá s plynulou regulací pro snadnjší nástup slabších lyža. Podpry jsou typu T s pínými nosníky kladkových baterií. Unášee jsou dvoumístné, bubínkové s hydraulickým pop. mechanickým tlumením rozjezdu a zptného navíjení. Zabezpeovací a signalizaní zaízení je provedeno na všech kladkových bateriích, tlaítka STOP v obou stanicích, telefonní propojení obou stanic a signalizace s identifikací poruchových stav. Povrchová úprava: veškeré ocelové konstrukce i dopravní lano jsou pozinkovaného provedení. Souástí vleku jsou i objekty dolní a horní stanice. Oba objekty jsou devné, zateplené o pdorysné ploše 2x3 m. Objekt spodní stanice slouží k umístní provozního rozváde vleku a jako místo pro obsluhu vleku. Objekt horní stanice slouží pro obsluhu vleku, která kontroluje výstup z vleku. Vybudování zasnžování Pro výrobu technického snhu je nutno sjezdovky vybavit rozvody vody a elektrické energie.

11 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 11 z 136 Výstavba technického zasnžování pedstavuje následující ásti: Jímací objekt Podávací erpací stanice Hlavní erpací stanice Rozvod vody a elektro Výroba technického snhu bude provádná nízkotlakými snžnými dly a to vrtulovými snžnými dly (nap. typ SUFAG, ARECO aj.) nebo tyovými snžnými dly (nap. typ SUFAG, Goral, YORK aj.) nebo jejich kombinací. Voda u vrtulových snžných dl je vstikována soustavou trysek rozdlených do jednotlivých okruh, které jsou zapínány podle vlhkosti a teploty vzduchu a ta je pak pomocí ventilátoru unášená na sjezdovku. U tyových dl je voda vstikována rovnž soustavou trysek (menší poet), které jsou umístny na tyi ve výšce cca 10 m nad terénem. U tchto dl odpadá ventilátor což snižuje energetickou náronost a hlunost, ale snižuje se i výkon vyrábného snhu. Tyto oba dva typy dl patí mezi nejmodernjší a nejrozšíenjší zaízení na výrobu technického snhu, které jsou dnes na trhu. Konkrétní zaízení daného výrobce pak bude upesnno v dalších stupních projektové dokumentace. Technické údaje snžného vrtulového dla : Celkový píkon elektrické energie P = 26 kw Prtok vody za hodinu Q = l/min Tlak vody p = bar Celková váha m1 = 730 kg Množství vyrobeného snhu max. 60 m 3 /h Technické údaje snžného tyového dla : Celkový píkon elektrické energie P = 5 kw Prtok vody za hodinu Q = l/min Tlak vody p = bar Celková váha m1 = 165 kg Množství vyrobeného snhu max. 25 m 3 /h Jímací objekt Jímání vody je provedeno z potoku Klobuka v míst pod sjezdem z hlavní silnice. Jímání je provedeno pomocí jezového tlesa. Jezové tleso je provedeno z vodostavebního betonu a kamenným obkladem viditelného líce s devnou hradicí stnou s možností vyjmutí. Hradící prvky jsou uloženy v U profilu, kotveném v jezovém tlese. Vývar není provádn, vzdutí je minimální a není tudíž pedpoklad poškození dna pod jezovým tlesem. Zde bude proveden pouze tžký kamenný pohoz. Betonové konstrukce jezu jsou zapuštny kídly do behu.

12 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 12 z 136 V hradících prvcích je proveden otvor zaruující zachování minimálního prtoku v potoku dle hydrologických údaj podle SN sdlených píslušným eským hydrometeorologickým ústavem. Odbr z jezového tlesa je plastovým potrubím DN 200 umístným ve behu nad dnem potoka a je zaústno do odkalovací studny. Vedle odkalovací studny je umístná erpací studna pro umístní ponorných podávacích erpadel. Studny jsou zhotoveny z betonových studniních prefabrikát a jsou zapuštny do zem. Studny jsou zakryty poklopem. Studny jsou umístny cca 4 m od behové hrany. Podávací erpací stanice Je umístná na behu potoka Klobuka a je napojena na odkalovací studnu. V erpací studni jsou umístny ponorné podávací erpadla k pívodu vody do hlavní erpací stanice. Technické údaje erpadel: Typ erpadla: Odstedivé ponorné erpadlo Dopravní výška: 50 m Dopravované množství: 12 l/s Výkon motoru : 7,5 kw Poet erpadel : 2 ks Hlavní erpací stanice Je umístná v provozn sociálním objektu u spodní ásti sjezdovky. Potebný pdorysný rozmr erpací stanice je cca 5 x 3 m. V erpací stanici jsou umístna dv vysokotlaká erpadla a rozváde elektro pro systém technického zasnžování a osvtlení sjezdovek. erpadla jsou ukotvena na základy. Sací potrubí je pivedeno do erpadel z podávací erpací stanice u potoka Klobuka. Ped vstupem do odstedivého erpadla je potrubí opateno uzavírací armaturou, miem spoteby vody, filtrem pro zachycování hrubých neistot a ukazatelem tlaku na sací stran. Výstupní vtev je za erpadlem opatena zptnou klapkou, pro zachycování zptných ráz, uzavírací armaturou a dále pak armaturou na vypouštní potrubního ádu. Trubka pro vypouštní potrubního ádu je vyvedena z erpací stanice. Dále na výstupní vtvi je umístn tlakomr na mení tlaku ve výtlaku. Technické údaje erpadel: Typ erpadla: lánkové odstedivé vysokotlakové erpadlo Dopravní výška: 370 m Prtok erpadla : max. 12 l/s Výkon motoru : 55 kw Poet erpadel : 2 ks

13 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 13 z 136 Rozvod vody a elektro I. Etapa Rozvody vody a elektrické energie budou napojeny z rozvád umístných v erpací stanici a vedeny podél nové trasy vleku. Rozvody vody budou vedeny v nezamrzlé hloubce ocelovými, pozinkovanými trubkami DN 150 a DN 100 s odbokami k jednotlivým hydrantm trubkou DN 50. Hydranty jsou umístny v plechových, nerezových skíních, vetn rozvád pro pívod elektrické energie ve vzdálenosti mezi sebou cca 60 m. Pívodní potrubí z podávací erpací stanice do hlavní erpací stanice je vedeno v nezamrzlé hloubce PE potrubím DN 150. Elektrická energie je vedena kabely ve výkopu od hlavního rozváde, umístného v erpací stanici, k jednotlivým rozvádm na trase. Krom silnoproudých kabel budou v trase vedeny i sdlovací kabely pro možnost ovládání erpací stanice z jednotlivých rozvád. Pedpokládaný poet rozvád po trase je cca 13 ks. Pedpokládaná délka vysokotlakého potrubí: 750 m Pedpokládaná délka podávacího potrubí: 100 m II. Etapa Tato etapa zahrnuje provedení rozvod vody a elektrické energie podél stávající trasy sjezdovek a k stávajícímu teleskopickému lyžaskému vleku. Pedpokládaná délka trasy vysokotlakého potrubí: 900 m Pedpokládaný poet rozvád po trase je cca 15 ks. Osvtlení sjezdovek Vzhledem ke stále oblíbenjšímu veernímu lyžování se pedpokládá osvtlit trasu nov zbudované sjezdovky. Osvtlovací tlesa budou zavšena na ocelové sloupy ve výšce cca 5 m. Osvtlovací tlesa budou umístna na okraji sjezdovky, podél trasy vleku. Napojení svítidel je provedeno z rozvád v erpací stanici, kabelové trasy jsou pak vedeny ve spoleném výkopu s rozvodem vody. Pedpokládaný poet svítidel: cca 60 ks Výkon každého svítidla: 1000 W Pedpokládaný poet stožár: cca 15 Pedpokládaný celkový instalovaný výkon: Pi = 60 kw Pedpokládaná roní spoteba: A = kwh/rok

14 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 14 z 136 Provozn sociální objekt Provozn-sociální budova je umístna u dolní stanice nového vleku, tak aby respektovala ochranné pásmo trasy nadzemního VN rozvodu. Budova se pedpokládá jednopodlažní s podkrovím, devná, srubového typu, stecha sedlová. Pdorysný rozmr 14 x 20 m. V budov se pedpokládá umístit: Pokladny Sociální zaízení pro návštvníky areálu a personál Hlavní erpací stanici Samoobslužnou restauraci Sklad provozního materiálu pro poteby uskladnní v letních msících (pltky apod.) Garáž pro úschovu pásového vozidla SKI servis s pjovnou Provozní místnost s kanceláí Pro poteby provozn sociální budovy je nutno zajistit pípojku vody, napojení na kanalizaci, pípojku elektrické energie a pípadn plynu. Pípojka vody bude provedena z místního vodovodního ádu, který vede podél silnice I/57. Délka pípojky cca 50 m. Napojení na kanalizaci bude provedeno na místní kanalizaci se zaústním na OV. Kanalizace vede podél potoka Klobuka. Délka napojení cca 100 m. Pípojka elektrické energie je ešena v rámci pípojky pro celý areál. Pípojka se pedpokládá z nadzemního VN vedení. Pro areál bude instalována nová trafostanice. Pípojka plynu v pípad vytápní objektu zemním plynem je nutno provést pípojku z ádu vedoucího cca 50 m od objektu. Vytápní objektu je možno provést jak zemním plynem, tak také elektrickou energií. Výhodnjší se jeví vytápní elektrickou energií. Sice náklady na vytápní mohou být ponkud vyšší, ale není nutno zizovat pípojku plynu, regulaní stanici plynu, kotelnu apod. o zpsobu vytápní bude rozhodnuto v dalším stupni. Souástí objektu je i zbudování píjezdové komunikace k tomuto objektu ze silnice.57/i pro poteby výstavby a pozdji i zásobování. Délka komunikace cca 260 m. Na výstavbu budovy je nutno vypracovat samostatný projekt, který bude ešit podrobn všechny náležitosti, vetn nejvhodnjšího zalenní do terénu a okolních úprav. Parkovišt Velikost parkovacích ploch je nutno stanovit z množství osob navštvujících areál. Poet návštvník areálu závisí na mnoha faktorech a vychází pedevším z pepravní kapacity vlek. Za pedpokladu teoretické pepravní kapacity nového vleku 1200 os/hod. lze ze

15 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 15 z 136 zkušeností íci, že skutená kapacita se pohybuje v rozmezí os/hod. Této skutenosti, pi pedpokládané ekací dob u vleku max. 10 min., odpovídá poet lyža na cca 200 osob. Pi zapotení kapacity druhého vleku a nelyžující veejnosti lze odhadnout poet návštvník na cca 300. Od tohoto potu je nutno však také odeíst ubytované v hotelu Jelenovská a návštvníky, kteí se dostavili jinak než auty (autobusy, vlak, místní). Za tchto pedpoklad je možno odhadnout poet návštvník na cca 250 osob. Za pedpokladu 3 osob na auto je poet automobil v areálu cca 83. Proto je nutno zídit parkovišt min. pro 80 automobil, což pedstavuje plochu cca 2400 m 2. V pípad nedostatku parkovacích míst lze využít odstavných ploch poblíž areálu nebo ve mst. Parkovišt budou ešena jako travnatá, zpevnná, krátkodobá, sezónní s parkováním pouze osobních vozidel na dobu nejvýše 8-10 hodin denn. Konstrukci parkoviš tvoí humusová zemina se štrkem zrnitosti 16/22 tl. 30 mm, štrk zrnitosti 16/32 s humusovou zeminou tl mm, štrkodr zrnitosti 0-63 tl mm. Výjezd z parkoviš bude opaten píslušným dopravním znaením. Pro vybudování parkovacích ploch se jeví dv varianty: Varianta I Tato varianta pedpokládá využití ploch pod silnicí.57/i v míst pod lyžaským areálem. Výhodou této varianty je, že parkovišt by vznikly na ploše bývalého prmyslového areálu, kde úprava ploch by pedstavovala minimální investice. Navíc pozemky jsou dostupné ke koupi. Výjezd na silnici je stávající. Nevýhodou se jeví vtší vzdálenost od vleku, pekonání znaného pevýšení cca 25 m a pechod pes znan frekventovanou silnici. 57/I. Tato skutenost by vyvolala dodatenou investice ve zbudování lávky pes tuto silnici. Varianta II Zbudování parkovacích ploch pod sjezdovkami, nad silnicí. 57/I. Výhodou parkoviš je jejich umístní poblíž nástupní stanice vleku, souasn zbudování píjezdové komunikace k provozn sociální budov. Nevýhodou se pak jeví nevhodnost terénu (velký sklon svahu), velká investice v úprav svahu, jeho zajištní proti sesunutí a zpevnní píjezdové komunikace. B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokonení Zahájení investiní akce srpen 2007 Ukonení výstavby listopad 2007

16 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 16 z 136 B.I.8. Výet dotených územn samosprávných celk Kraj: Zlínský Obec: Valašské Klobouky KÚ: Valašské Klobouky B.I.9. Zaazení zámru z pohledu zákona. 100/2001 Sb. v platném znní Z pohledu zákona. 100/2001 Sb., píloha. 1, je investiní zámr Modernizace sjezdovky VK zalenn do kategorie. II zámry vyžadující zjišovací ízení, do bodu Rekreaní a sportovní areálu, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních právních pedpis. Píslušným úadem pro tento zámr je Ministerstvo životního prostedí. Posuzování vliv na životní prostedí mže být provedeno podle 4 odst. 1b zámry uvedené v píloze. 1 k tomuto zákonu kategorii II vetn zámr nedosahujících píslušných limitních hodnot; tyto zámry podléhají posuzování, pokud se ve zjišovacím ízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostedí, pípadn odst. 1c zmny zámru uvedeného v píloze. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významn zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významn mní jeho technologie, ízení provozu nebo zpsob užívání a nejedná-li se o zmny podle písmene a); tyto zmny zámr podléhají posuzování, pokud se ve zjišovacím ízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostedí, nebo se jedná o modernizaci souasného oficiálního lyžaského areálu. B.I.10. Navazující správní ízení Na proces hodnocení vliv na životní prostedí budou navazovat následující ízení: - vodoprávní ízení pro povolení odbru vody z toku Klobuanka - vodoprávní ízení pro odbr vody z vodovodní sít a pro schválení množství a kvality odvádné vyištné odpadní vody do toku Klobuanka - schválení provozu zaízení pro nakládání s odpady - stavební ízení pro povolení stavby - schválení detailního rozsahu investiního zámru z hlediska poteb rozvoje obce a jeho zalenní do ÚPD

17 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 17 z 136 B II. Údaje o vstupech B II.1. Pda Investiní zámr realizace Modernizace sjezdovky VK se dotkne pozemk v katastru obce Valašské Klobouky, které jsou uvedeny v pehledu v následujícím textu. Jedná se o pozemky, které jsou v nájmu uživatele již v souasnosti, pro zbylé pozemky budou uzaveny nájemní smlouvy pro jejich využívání bhem zimní sezóny k provozování lyžaského sportu. Jedná se vesms o lesní pdu (PUPFL), na které se v souasné dob nachází hospodáský les tvoený smrkovou monokulturou. Lokalita pro rozšíení plochy sjezdové trati je tvoena celistvou plochou, která je složena z jednotlivých parcelních ísel. Rozšíení plochy luk bude smrovat jak k vytvoení odlesnného pásu pro novou trasu vleku a novou lyžaskou dráhu, která povede podél nj, tak k rozšíení nejužší ásti souasné sjezdové dráhy. Lokální situace je zejmá z ortofotomapy v píloze. 7. Pedpoklad zmn a záboru ploch ZPF a LPF (PUPFL). Realizace investiního zámru se nedotkne ZPF. Zábor PUPFL však bude trvalý, rozsah záboru bude podle projektu m 2 (2,1 ha). lenní ploch po realizaci investiního zámru Modernizace sjezdovky VK je uvedeno jako souást technického popisu investiního zámru. Dotené parcely investiního zámru Modernizace sjezdovky VK : 1823, 3502/10, 3502/11, 3521, 3526, 3526/1, 3534, 3541/13, 3541/14, 3546/1, 3546/2, 3546/4, 3546/5, 3546/7, 3547/2, 3547/4, 3547/5, 3547/6, 3547/7, 3547/8, 3547/9, 3547/10, 3527/ /12, 3548/1.3548/2, 3548/3, 3558/1,3558/2,3560/1,3560/2,3560/3, 3560/8,3560/10, 3560/12, 3560/13, 3560/14, 3577/1, 3579/5, 3606/1, 3609, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 36620/4, 3620/5, 3651, 3652, 3654/9, 3654/11, 3678, 3686/19, 3686/20, 3686/23, 3686/24, 3686/25, 3686/27, 3686/28, 3686/29, 3686/31, 3935/4, 4321/1, 4321/26, 4321/29, 4321/36, 4321/38, 4373, 4380/19, 4380/25, k.ú. Val. Klobouky. Pdního kryt je tvoen ornicí a podorniní vrstvou, pro pdní kryt je typická zvýšená pítomnost vápníku a vápenatých slouenin, které mní charakteristickým zpsobem ph pdy a je jedním z prvk, které formují podmínky pro jedinenou flóru v celé oblasti Bílých Karpat. Podrobné pedologické hodnocení nebylo provedeno a vzhledem k charakteru investiního zámru není potebné. Geologický przkum a hodnocení bude souástí stavební

18 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 18 z 136 pípravy, která musí zajistit dostatenou stabilitu objekt areálu "Modernizace sjezdovky VK". B II.2. Voda Technický provoz zámru Modernizace sjezdovky VK pedpokládá jak spotebu vody pro úel zásobování technického zázemí vetn WC, oberstvení apod. a pro výrobu technického snhu. Zdrojem pitné vody je obecní vodovod. Zdrojem vody pro výrobu technického snhu a zdrojem užitkové vody bude tok Klobuka. Odbrové místo bude zajištno technickými prostedky tak, aby nedošlo odbrem vody pro zámr "Modernizace sjezdovky VK" k snížení prtok ve vodním toku pod sananí prtok, který je Q 330. Tab. 1: Pehled pedpokládané spoteby vody celým investiním zámrem Zaízení Spoteba vody Plocha sjezdovky (prm) 75 x 40m Výška snhové pokrývky/ztráta úletem 0,35 m/15% První pokrývka snhu (spoteba vody) 4830 m 3 Celková spoteba vody pro technický sníh m 3 /rok (= m 3 /rok snhu) Pedpoklad spoteby pitné vody 15 osob, 60 l/den, 120 dn/rok = 108 zamstnanci m 3 /rok Pedpoklad spoteby pitné vody Bude upesnno (viz text) návštvníky Spoteba vody pedpokládá cca 400 provozních hodin/rok a prmrnou hltnost erpadel 17,8 l/s. Pi provozu všech 4 snhových dl je spoteba 160m 3 /hod. Prtoková ada malých vod toku Klobouanka stanovená odborným posouzením HMÚ je v píloze Oznámení a prokazuje, že tok Klobouanka má pro zamýšlený odbr dostatený prtok vody po vtšinu období. Spotebu pitné vody návštvníky v souasné dob není možno vyíslit, nebo pro jejich obsluhu budou pednostn využívána souasná restauraní zázemí a zaízení, infrastruktura je na lokalit vybudována a má dostatenou kapacitu (nap. hotel Jelenovská). Proto bude spoteba pitné vody zámru "Modernizace sjezdovky VK" dodaten upesnna. Tab. 1 uvádí spoteby pln obsazeného a provozovaného zaízení Modernizace sjezdovky VK.

19 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 19 z 136 B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Provoz zámru Modernizace sjezdovky VK pedpokládá nároky pouze na elektrickou energii. Jiné surovinové zdroje nebudou potebné, energetický píkon vetn vytápní manipulaního a provozn sociálního objektu je zajištn výhradn energií elektrickou. Píkony jednotlivých ástí Modernizace sjezdovky VK jsou projektantem ešeny se zámrem zajištní dostateného píkonu elektrické energie, vetn rekonstrukce potebné kapacitní rezervy. Pehled potebných nárok jednotlivých souástí areálu je uveden v tab. 2. Pedpokládaná innost jednotlivých zaízení je cca 1000 provozních hodin/rok. Pi tomto zatížení pedstavuje provoz Modernizace sjezdovky VK potebu skuteného výkonu elektrické energie (spoteby) 250 MWh/rok. Ve skuteném výkonu se poítá s rezervou cca 40 %. Tab. 2: Pedpokládané nároky na spotebu el. energie investiním zámrem Modernizace sjezdovky VK Zaízení Instalovaný píkon Vlek 110 kw Snžná dla 110 kw Podávací erpadla 15 kw Hlavní erpadla 110 kw Provozn sociální budova 15 kw Celkem 420 kw B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Vzhledem ke vzdálenosti Modernizace sjezdovky VK od státní komunikace I/57 (Valašské Klobouky Brumov Bylnice) a k šíce souasné místní úelové komunikace nebude potebné provádt opatení pro zprjezdnní i zkapacitnní pívodní komunikace k areálu. Dopravní infrastruktura je proto dostaující ve souasném stavu. Nájezd na parkovišt uvedené v zámru "Modernizace sjezdovky VK" bude ústit pímo na tuto komunikaci. Bhem provozu areálu v zimní sezón se pedpokládá vyvolaný prjezd 2 lehkých nákladních automobil/týden a osobní doprava.

20 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 20 z 136 Intenzita vyvolané osobní dopravy pedpokládá bhem provozu areálu maximální denní prjezd 160 vozidel (daný kapacitou parkovací plochy 80 stání pro osobní vozidla). Vzhledem ke scénái píjezd a odjezd, které jsou dány pedpokládaným harmonogramem provozu Modernizace sjezdovky VK, pedstavuje využívání parkovacích ploch jeden píjezd a jeden odjezd osobního vozidla bhem celého dne (pedpokládá se penocování vtšiny úastník, kteí použijí osobní vozidlo). Tento pedpoklad nebude v plné míe naplnn, nebo 100 % naplnní parkovacích ploch ve všechny dny vetn pracovních dn bhem celé zimní sezóny se nesplní a odhad je proto nadhodnocen. Provoz na komunikaci I/57 v souasné dob pedstavuje celkem 7665 automobil, z toho 1150 NA (zvýší se bhem výstavby krátkodob od 20). Osobní doprava se zvýší ze souasného denního prmru 6515 o 160 prjezd dalších osobních vozidel/den, a to pouze bhem zimní sezóny. Souasná úrove dopravní zátže se v dsledku realizace Modernizace sjezdovky VK významn nezmní. Navýšení bude bhem zimní sezóny max. o 2,5 %, mimo zimní sezónu se dopravnu vlivy nebudou uplatovat. Píjezd host a jejich odjezd je odhadnut bhem všedních dn v zimní sezón na 1,5 hodiny (= 80 vozidel/1,5 hodiny, tj. prmrn 1 voz/min, maximální krátkodobá zátž pi odjezdu lyža se pedpokládá ve stejné intenzit). B II.5. Další vstupy Pracovní místa Poet pracovních míst Modernizace sjezdovky VK bude tvoen personálem pro obsluhu sportovního zaízení, restauraních provoz a ubytování. Poet pracovních míst bhem zimní sezóny se odhaduje na 15 zamstnanc, mimo lyžaskou sezónu bude provoz zajištn 1 stálým pracovníkem pro údržbu a ostrahu zaízení. Ostatní vstupy Mezi další vstupy patí napíklad nároky na zásobování a údržbu objekt s pístupem od spodní ásti sjezdové trat (již uvedená 2 LNA vozidla/týden) a odvoz komunálních odpad, který bude organizován z prostoru parkovišt a z prostoru spodní stanice lyžaského vleku jako souást svozu komunálních odpad msta Valašské Klobouky. Další vstupy napíklad nároky na infrastrukturu pro zajištní údržby zaízení není nutno modelovat, nebo budou provádny mimo hlavní sezónu vždy jako jednorázová akce, která bude pedstavovat cca 3 prjezdy provozního vozidla/rok (píjezd/odjezd pro údržbu jednotlivých komponent areálu a jeho technického zázemí vetn elektrorevizí).

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s. 1. Úvodní ustanovení GLOBAL ASSISTANCE a.s. 184 00 Praha 8, Dopravák 749/3, tel. 1220 Všeobecné podmínky a pokyny GLOBAL ASSISTANCE a. s. pro poskytování asistenních služeb pro klienty eské spoitelny a.s.

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01

Projekt domovního rozvodu plynu je zpracován dle SN EN 1775, 386413, Technických pravidel TPG 934 01,TPG702 01, TPG 704 01 a G 700 01 Seznam píloh: 1. Technická zpráva 2. Pdorys 1.NP rozvodu plynu 3. Situace rozvodu plynu 1:150 4. Detail ešení pipojovacího místa pro plynomr axonometrie plynu 5. Vzorový píný ez uložení potrubí v zemi

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k

Nejzávažn jší technicko-procesní problém p edstavuje skute nost, že p edložený Posudek dokumentace EIA neodpovídá záv re nému stanovisku MŽP R k Stanovisko v rámci procesu EIA na projekt Výstavba blok 3. a 4. Jaderné elektrárny Temelín Stanovisko k posudku EIA pro zemi Horní Rakousko V roce 2008 oznámila eská republika podle l. 3 Konvence z Espoo

Více

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE dle 6 zákona. 100 / 2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí) NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE ervenec 2008 ODPOVDNÝ

Více

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje

EIA z pohledu orgánu. ochrany veejného zdraví. MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje EIA z pohledu orgánu ochrany veejného zdraví MUDr. Bohumil Havel KHS Pardubického kraje Veejné zdraví = zdr.. stav obyvatelstva a jeho skupin, který je urov ován souhrnem pírodnp rodních, životních a pracovních

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011

Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 Projektová fiše Dotaní titul POV 7 pro rok 2011 1. Název projektu: Údržba veejných prostor v rámci mikroregionu Horní Vltava Boubínsko III. etapa Zkrácený název projektu pro internetovou aplikaci POV JK

Více

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech

Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE URBANIZOVANÉ ÚZEMÍ FUNKNÍ PLOCHA FUNKCE VHODNÁ, PÍPUSTNÁ VÝJIMEN PÍPUSTNÁ NEPÍPUSTNÁ. objektech 1 Píloha. 1 ZÁSADY FUNKNÍ REGULACE RD s pozemky a polohou drobná vestavná obanská bytové domy 3 a více PN B,Bz Bydlení isté neumožující významnjší podíl jiných inností vybavenost (obchod, služby, drobná

Více

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava

PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava PODNIKÁNÍ, PODNIKATEL, PODNIK - legislativní úprava Legislativní (právní) úprava: Zákon. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znní pozdjších pedpis. Zákon. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský

Více

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu.

Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Vyhláška. 1/2007 obce Šemnice, kterou se stanoví systém shromažování, sbru, pepravy, tídní, využívání a zneškodování komunálního odpadu. Obec Šemnice, na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.1.2007,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/2001 O nakládání s komunálním odpadem Zastupitelstvo msta v Luhaovicích schválilo na svém zasedání dne 13.12.2001 v souladu s ustanovením 17 odst. 2 zákona. 185/2001

Více

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou

HYDROIZOLACE STECH. Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou HYDROIZOLACE STECH OBSAH stránka Úvod: o výrobním závodu KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s., Dechtochema Svoboda nad Úpou 2 Popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Skladby stešních

Více

Znalecký posudek. ZP-1099

Znalecký posudek. ZP-1099 Znalecký posudek. ZP-1099 o cen obvyklé na - stavb (budova) bez p/e, zpsob využití: garáž s píslušenstvím ( IS ) na pozemku st. parc.. 490 ( zastavná plocha a nádvoí ) v kat. území Vtní, obec Vtní, okres

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING STRUCTURES SPORTOVNÍ CENTRUM SPORTS CENTER DIPLOMOVÁ

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400.

délky (mm): 200, 240, 250, 266, 300, 333, 400, 500, 600, 800, 1 000, 1 200, 1 400, 1 600, 1 800, 2 000, 2 200 a 2 400. Základní pohled na manipulaní jednotky Jednotlivé produkty (výrobky, materiály, polotovary apod.) jsou dodávány formou manipulaních jednotek. V prbhu balení a expedice je nutno mj. i z pohledu bezpenosti

Více

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví

Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Studie. 5 : Dovoz pracovních sil a jeho vliv na podnikatelské prostedí v odvtví stavebnictví Vytvoeno pro: Projekt reg..: CZ.1.04/1.1.01/02.00013 Název projektu: Posilování bipartitního dialogu v odvtvích

Více

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm)

1. pi otevírání dveí ven 900 x 1200mm (pi boním umístní dveí se doporuuje 1300mm) NORMY A PARAMETRY PI NAVRHOVÁNÍ RD NEBO BD Orientace ke svtovým stranám -kuchy V, SV, S na jih a západ se nedoporuuje (orientace na jih-v lét pehívání, na západ nízké letní sluníko-oslunní) -ložnice možnost

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ESKÝ KRUMLOV 2012 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTEDK JIHOESKÉHO KRAJE POIZOVATEL: MSTO ESKÝ KRUMLOV PROJEKTANT:.z. UK24-0708-01 LISTOPAD 2012 AKTUALIZACE RURÚ

Více

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice.

CZECH Point. Co dostanete: Úplný nebo ástený výstup z Listu vlastnictví k nemovitostem i parcelám v jakémkoli katastrálním území v eské republice. Co je to Czech POINT: CZECH Point eský Podací Ovovací Informaní Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by ml zredukovat pílišnou byrokracii ve vztahu oban - veejná správa. Projekt Czech

Více

Revamp jednotek ve zpracování ropy

Revamp jednotek ve zpracování ropy 165 0. Souhrn Revamp jednotek ve zpracování ropy Revamp Milan jednotek Vitvar, eská ve zpracování rafinérská ropy Milan Vitvar, eská rafinérská Revamp jednotek ve zpracování ropy pedstavuje jeden z nejpoužívanjších

Více

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí

PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí PRAVIDLA RADY MSTA VIMPERK pro vyizování stížností a peticí Rada msta Vimperk v souladu s 102 odst. (2) písm. n) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znní a zákonem. 85/1990 Sb., o právu petiním,

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace

Ing. Jaroslav Halva. UDS Fakturace UDS Fakturace Modul fakturace výrazn posiluje funknost informaního systému UDS a umožuje bilancování jednotlivých zakázek s ohledem na hodnotu skutených náklad. Navíc optimalizuje vlastní proces fakturace

Více

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk

Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Zápis ze tetího zasedání Zastupitelstva msta Vimperk, konaného dne 29.01.2007 od 15.00 hod. v sále MKS Vimperk Usnesení. 35 Zastupitelstvo msta bere na vdomí pehled plnní usnesení ze dne 11.12.2006 a bere

Více

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS. Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy EKOLOGICKÝ PRÁVNÍ SERVIS ENVIRONMENTAL LAW SERVICE Financováno ze zdroj EU - program Transition Facility Plánování a povolování dopravních staveb a posuzování vliv na životní prostedí - základní problémy

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K VE EJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ODBOR HOSPODÁSKO-TECHNICKÉ SPRÁVY Vedoucí útvaru: Bc. Karel Široký tel.: 532 232 200, fax: 532 232 007 e-mail: karel.siroky@fnbrno.cz

Více

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ

C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ C.I. PRIORITY ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ KRAJE PRO ZAJIŠTNÍ UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ (lánky 1. 16a.) Návrh priorit územního plánování kraje pro zajištní udržitelného rozvoje území vychází jednak z Politiky územního

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 Poet výtisk: 2 Výtisk.: 1 Poet list: 14 ZNALECKÝ POSUDEK. 004/mov/2012 o stanovení hodnoty prvk movitého majetku HIM nacházejícího se v zasedací místnosti a v prostorách souvisejících polikliniky O Krajské

Více

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products

QAW910. Prostorová jednotka. Building Technologies HVAC Products 2 703 Prostorová jednotka QAW910 Bezdrátová prostorová jednotka Rádiová komunikace, protokol KNX (868 MHz, obousmrn) Ovládání a zobrazení funkcí vytápní místnosti Snímání prostorové teploty Bateriové napájení

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7669/109/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7669/109/13 O cen stavby p.955 (dle zápisu v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4309 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3

Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Oznámení zámru podle zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí, ve znní pozdjších pedpis, v rozsahu pílohy. 3 Vedoucí ešitelského týmu: Ing. Vladimír Plachý. odborné zpsobilosti 182/OPV/93

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA.

VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. VEEJNÁ NABÍDKA POZEMK URENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH PEVODU ZEMDLSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZNNÍ POZDJŠÍCH PEDPIS (DÁLE JEN ZÁKON O PRODEJI

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

!!!'"*"!""!" +"!$$,-. "! (!"#" 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%%

!!!'*!! +!$$,-. ! (!# 1# (! # (2  /##'! (! # '!'2 '/$%%% V Plzni dne 6.6.2000 !"!#!"$%%% &$%%% '"'()!"*!"!"!"!!!'"*"!" ("!" +"!$$,-. "! (!"#" +'"!" (* "/0 1# (!" # (2 " "/##'! (! # '!'2 '/$%%% *( #/" ((/(##''!""!"! (!"/!"/ 3'/* (( "4$ $4 $%%5$%, $%%%("# 6" (6-6-

Více

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko.

Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Farmáská bioplynová statice Utzenaich, Rakousko. Tuto bioplynovou stanici (BPS) jsme navštívili v rámci exkurze, kterou poádalo obanské sdružení Energy Centre eské Budjovice 3.11.2005. Dále citované údaje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7566/006/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7566/006/13 O cen objektu obanské vybavenosti (dle zápisu v katastru nemovitostí rodinných dom p.541 a p.605), vetn píslušenství a stavebních parcel.517 a 518/1 (dle geometrického

Více

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o.

O spole nosti OSAM TRADE s.r.o. O spolenosti OSAM TRADE s.r.o. Kontakty OSAM TRADE s.r.o. U Jeslí 619 370 01 eské Budjovice +420 602 428 817 Velkoobchod: +420 728 815 256 Technická podpora: +420 774 774 209 www.osamtrade.cz info@osamtrade.cz

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 4431/2013 NEMOVITOST: 1/2 domu.p. 54 s píslušenstvím Katastrální údaje : Kraj Stedoeský, okres Kolín, obec Vitice, k.ú. Chotýš Adresa nemovitosti: Chotýš 54, 281 06

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti

Dodatek. 5. ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Dodatek. 5 ke zizovací listin píspvkové organizace Hvzdárna a planetárium eské Budjovice s pobokou na Kleti Jihoeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 eské Budjovice I 70890650 zastoupený hejtmanem

Více

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad

Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Podpora výroby energie v zaízeních na energetické využití odpad Tomáš Ferdan, Martin Pavlas Vysoké uení technické v Brn, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního a ekologického inženýrství, Technická

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA

ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA ORACLE DISCRETE MANUFACTURING ORACLE DISKRÉTNÍ VÝROBA KLÍOVÉ FUNKCE ORACLE DISCRETE MANUFACTURING Definice výrobních píkaz Definice výrobních rozvrh ízení zakázkové výroby ízení sériové výroby ízení hromadné

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CEN OBVYKLÉ íslo 926/105/2015 NEMOVITÁ VC: Pozemky, p.. 163 v k.ú. Rovina, obci Poepice, zapsaný na LV. 14, vedený u Katastrálního úadu pro Stedoeský kraj, KP Píbram Katastrální údaje

Více

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2

Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 Pednáška mikro 07 : Teorie chování spotebitele 2 1. ngelova kivka x poptávka po statku, M- dchod x luxusní komodita ( w >1) standardní komodita (0< w 1) podadná komodita ( w < 0) 2. Dchodový a substituní

Více

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb.

Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb. Aktualizovaná metodická pomcka pro oblast výkladu pojm v plynárenství a vztahu mezi zákonem. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákonem. 183/2006 Sb., stavební zákon. Listopad 2014 Úvod: K aktualizaci metodické

Více

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5:

METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU. Obchodní zákoník 5: METODY OCEOVÁNÍ PODNIKU DEFINICE PODNIKU Obchodní zákoník 5: soubor hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání. K podniku náleží vci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patí podnikateli

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s.,

VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., VYJÁDENÍ O EXISTENCI SÍT ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ spolenosti Telefónica O 2 Czech Republic, a.s., vydané podle 101 zákona. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmn nkterých souvisejících zákon

Více

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt

VÝRO NÍ ZPRÁVA o hospoda ení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt VÝRONÍ ZPRÁVA o hospodaení SLOVÁCKA, stavebního bytového družstva Uherské Hradišt ROK 2009 OBSAH : 1 ÚVOD... 3 1.1 PEDMT INNOSTI... 3 1.2 ORGÁNY DRUŽSTVA... 3 1.3 ÚDAJE O LENSKÉ ZÁKLADN... 4 1.4 ÚDAJE

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ BAKALÁSKÉ A DIPLOMOVÉ PRÁCE na Fakult životního prostedí Univerzity J.E.Purkyn v Ústí n.l. a) Zadávané téma BP nebo DP musí mít pímou vazbu na studovaný obor. b) Zadání BP nebo DP

Více

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1.

vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. , U Pískovny 890/1, 182 00 Praha 8 DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA vyhotovená dle 43 zák.. 26/2000 Sb.. j: 194/2009-N Bod 1. Touto Dražební vyhláškou se vyhlašuje konání dražby nedobrovolné. Den konání dražby se stanovuje

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006

Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 Msto Vimperk Obecn závazná vyhláška Msta Vimperk. 3/2006 o nakládání s komunálním a se stavebním odpadem Mstské zastupitelstvo Vimperk se usneslo podle 84, odst.2, písm. h) zákona. 128/2000 Sb., o obcích,

Více

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004

Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 1N2004.rtf Prbžná zpráva o realizaci projektu za rok 2004 A Struný pehled dílích cíl projektu splnných v uplynulém období v souladu s cíli, stanovenými v návrhu projektu pro rok 2004 Cílem projektu je

Více

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou:

Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: 2 Pro klasifikaci daní se používají mnohá kritéria s více i mén praktickým využitím. Základními kritérii jsou: dopad dan, vztah plátce a poplatníka, subjekt dan, objekt dan, šíe zachycení objektu dan,

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBROVÉHO ÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Vzdlávání zamstnanc ve spolenosti CN Resources International (CZ) a.s. soft skills 1. Identifikaní údaje zadavatele Název zadavatele

Více

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová

Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Souasná eská suburbanizace a její dsledky Martin Ouedníek, Jana Temelová Akoli transformace ekonomiky, politiky a spolenosti probíhá již více než patnáct let, sídelní systém a prostorová redistribuce obyvatelstva

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným

Identifikaní údaje územního samosprávného celku. mstys Nehvizdy. zastupitelstvo mstysu Nehvizdy, zastoupené starostou, panem Vladimírem Nekolným Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorr íslo oprávnní 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel.: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku pezkoumání hospodaení

Více

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky. 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") spolenosti NOVA nábytek, se sídlem Nová 252, 342 01 Sušice, identifikaní íslo: 48348040, (dále jen "prodávající")

Více

Znalecký posudek. 100/2012

Znalecký posudek. 100/2012 1 Znalecký posudek. 100/2012 Pro zjištní obvyklé ceny Nemovitost: Poliklinika O, p. 3066, v k.ú. a obec Teplice, na pozemkové parcele pp. 3456/10 Objednatel posudku: Krajská zdravotní a.s., Sociální pée

Více

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D

M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D M S T S K Ý Ú A D T A N V A L D odbor stavební úad a životní prostedí Palackého 359, 468 41 Tanvald, 483 369 511, fax: 483 369 512, email: meu@tanvald.cz Sp.zn.: MÚT/15893/2012/SÚaŽP.j.: MÚT/18505/2012

Více