RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava I: tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz"

Transkript

1 RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava I: tel.: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní v rozsahu Pílohy. 4 zákona Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vliv na životní prostedí, oprávnní.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP R dne celkem výtisk 10 (v.autorského), výtisk. Ostrava, prosinec 2006

2 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 2 z 136 Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle zákona. 100/2001 Sb., (dále pouze zákon o posuzování vliv na životní prostedí ) v platném zmní, v rozsahu pílohy. 4 Obsah: Seznam vybraných zkratek a pojm... 3 Úvod... 4 ást A. Identifikaní údaje... 5 A I.1. Obchodní firma oznamovatel... 5 A I.2. I... 5 A I.3 Sídlo... 5 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele... 5 A II.1. Zpracovatel oznámení... 5 A II.2. I... 5 A I.3 Sídlo... 5 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení... 6 ást B. Údaje o projektu... 6 B.I. Základní údaje... 6 B I.1. Název zámru... 6 B I.2. Rozsah zámru... 6 B I.3. Umístní zámru... 7 B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv s jinými projekty (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými)... 7 B I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant ešení a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí... 7 B I.6. Struný popis technického a technologického ešení projektu... 8 B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokonení B.I.8. Výet dotených územn samosprávných celk B.I.9. Zaazení zámru z pohledu zákona. 100/2001 Sb. v platném znní B.I.10. Navazující správní ízení B II. Údaje o vstupech B II.1. Pda B II.2. Voda B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B II.5. Další vstupy B III. Údaje o výstupech B III.1. Ovzduší B III.2. Odpadní vody B III. 3. Odpady B III. 4. Hluk, vibrace B III. 5. Doplující údaje ást C. Údaje o stavu životního prostedí v doteném území C I. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území C.I.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) C.1.2. Zvlášt chránná území, pírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu... 27

3 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 3 z 136 C.1.4. Území hust zalidnná, území zatžována nad míru únosného zatížení C.1.5. Extremní pomry v doteném území C II. Charakteristika souasného stavu složek životního prostedí v doteném území C.II.1. Ovzduší a klima C.II.2. Voda C.II.3. Horninové prostedí a pda C.II.4. Flóra a fauna C.II.5. Chránné ásti pírody, zonace CHKO Beskydy, prvky ÚSES a VKP C.II.6. Ekosystémy C.II.7. Krajina C.II.8. Obyvatelstvo C.II.9. Hmotný majetek C.II.10. Kulturní památky C III. Celkové hodnocení kvality životního prostedí v doteném území z hlediska jeho únosného zatížení ást D. Komplexní charakteristika a hodnocení vliv zámru na obyvatelstvo a životní prostedí D I. Charakteristika pedpokládaných vliv zámru a odhad jejich velikosti a významnosti D I.1. Vlivy na obyvatelstvo vetn sociáln ekonomických vliv D I.2. Vlivy na ovzduší a klima D I.3. Vlivy na hlukovou situaci D I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D I.5. Vlivy na pdu D I.6. Vlivy na horninové prostedí a pírodní zdroje D I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy D I.8. Vlivy na krajinu D I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D I.10. Rozsah vliv vzhledem k k zasaženému území a populaci D II. Komplexní charakteristika vliv zámru na životní prostedí z hlediska jejich významnosti a možnosti peshraniních vliv D III. Charakteristika environmentálních rizik pi možných haváriích a nestandardních stavech D IV. Charakteristika opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv D V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích pedpoklad pi hodnocení vliv Použité podklady D VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritosti, které se vyskytly pi zpracovávání oznámení ást E. Porovnání variant ešení zámru ást F. Závr ást G. Všeobecn srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ást H. Pílohy Seznam vybraných zkratek a pojm CHKO chránná krajinná oblast CHOPAV Chránná oblast pirozené akumulace vod ÚSES územní systém ekologické stability SO stavební objekt PS provozní soubor

4 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 4 z 136 ZPF- zemdlský pdní fond LPF lesní pdní fond Q denní voda EO ekvivalentní obyvatel (kapacita istírny odpadních vod) OV istírna odpadních vod DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí AIM HMÚ automatický imisní monitoring eského hydrometeorologického ústavu Klobuka = Klobouanka = Brumovský potok vodote s rzným oznaením i v oficiálních materiálech, protéká prmyslovou zónou Val. Klobouky cca 200 m pod spodní stanicí souasného lyžaského vleku Úvod. Jednou z možností jak pedcházet vzrstu potu civilizaních chorob je dostatek pohybu. V této oblasti je z celopopulaního hlediska významný pohyb rekreaní, pedevším provozování sportovních aktivit. Z hlediska uživatelského lze sportovní aktivity v prostedí zhruba rozdlit na aktivity zimní a letní. Oblast Bílých Karpat umožuje provozování obou typ aktivit, které zde mají již i svou historickou tradici. Letní období je v oblasti Bílých Karpat využíváno pedevším pro pší turistiku a poznávací výlety. Pro zimní období je však v této oblasti nabídka rekreaního vyžití spojeného se sportovními aktivitami podstatn menší. Jedno z mála stedisek, které nabízejí možnosti zimní rekreace v Bílých Karpatech, je rekreaní zóna Jelenovská. Plochy lyžaských svah v oblasti Jelenovská jsou uvedeny na mapách i v územn plánovací dokumentaci. Vzhledem k nedostatku pirozené snhové pokrývky však nebyl potenciál této lokality v minulosti dostaten využit, pro zimní aktivity byly preferovány jiné lokality, a proto díve vybudované lyžaské vleky nebyly udržovány, moráln i fyzicky zastarávaly a situace dospla do stadia, kdy je nezbytné lyžaský vlek zásadn modernizovat. Zárove se nabízí možnost zmny koncepce vlastního vleku (napímení jeho trasy) i koncepce využívání lyžaských svah, kterou je možno provést zárove s rekonstrukcí dopravního zaízení. Optimalizovaný návrh ešení je pedmtem tohoto Oznámení vliv na životní prostedí. Oznámení investiního zámru dle zákona. 100/2001 Sb. bylo zpracováno podle objednávky Úadu msta Valašské Klobouky se zámrem poskytnout komplexní materiál pro zjišovací ízení dle 7 uvedeného zákona v rozsahu pílohy. 4 citovaného zákona, který umožuje použít zpracované Oznámení jako dokumentaci i pro další stadia procesu EIA.

5 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 5 z 136 ást A. Identifikaní údaje A I.1. Obchodní firma oznamovatel Msto Valašské Klobouky, Masarykovo Námstí.p. 189, Valašské Klobouky Zastoupeno: Ing. Daliborem Manišem, starostou obce A I.2. I DI: není plátcem DPH A I.3 Sídlo Msto Valašské Klobouky Masarykovo Námstí 189, Valašské Klobouky Okres: Zlín A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele Ing. Dalibor Maniš, starosta msta Valašské Klobouky Osoba povená ve vcech Oznámení vlivu akce na životní prostedí: Ing. Radek Bainka, vedoucí investiního odboru, Bydlišt: Luní 895, Valašské Klobouky Telefon: A II.1. Zpracovatel oznámení RNDr. Alexander Skácel, CSc. Aquakon A II.2. I DI: není plátcem DPH A I.3 Sídlo Prkopnická Ostrava

6 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 6 z 136 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení RNDr. Alexander Skácel, CSc. Bydlišt: Prkopnická 24, Ostrava Jih Telefon: ást B. Údaje o projektu B.I. Základní údaje B I.1. Název zámru Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky dále pouze "Modernizace sjezdovky VK" B I.2. Rozsah zámru Modernizace lyžaského vleku na souasném areálu sjezdového lyžování v lokalit Jelenovská se zmnou trasy lyžaského vleku pro napímení trat vleku, spojené s vybudováním zázemí (obslužný objekt), zajištním osvtlení, vybudováním zasnžování trati, jejím plošným rozšíením a vybudováním parkovišt pro lyžující veejnost na cílový stav: o plocha sjezdové trati o délka nového lyžaského vleku v napímené trati o zaízení pro výrobu umlého snhu o osvtlení o manipulaní a obslužná objekt u spodní stanice lyžaského vleku o parkovišt pro 80 vozidel, jehož umístní je v projektu ešeno variantn Souástí zámru je i rekonstrukce odpovídající infrastruktury areálu vetn napojení na energetický zdroj. Komunikaní napojení zstane na stávající úrovni a není souástí investiního zámru. Investiní zámr Modernizace sjezdovky VK bude realizován na ZPF a LPF, jeho zábor oproti souasnosti pedstavuje pouze LPF (PUPFL) v ploše m 2 (2,1 ha). V areálu bude pracovat bhem zimní sezóny 15 len TJ Valašské Klobouky, mimo sezónu bude zajišována pouze údržba a ostraha 1 zamstnancem. Investiní rozsah projektu je odhadován na 51,3 mil K.

7 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 7 z 136 B I.3. Umístní zámru Kraj: Zlínský Obec: Valašské Klobouky KÚ: Valašské Klobouky Zámr umožní díky jeho lokalizaci využití rekreaního potenciálu i existujících ubytovacích kapacit v areálu Jelenovská na okraji CHKO Bílé Karpaty (uvnit CHKO). Realizací investiního zámru Modernizace sjezdovky VK je možno využít potenciál lokality pro rekreaní nabídku pi maximálním možném respektování požadavk na ochranu pírody i na spoleenský a ekonomický rozvoj obce. Areál se nalézá na ploše již tradin pro tuto innost využívané. B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv s jinými projekty (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Jedná se o rekonstrukci zaízení s perspektivou jeho dalšího dlouhodobého využívání v tradiním lyžaském areálu, který je oficiáln zanesen v územní plánovací dokumentaci a v turistických a lyžaských pírukách jako oficiální lyžaský areál. Zimní lyžaské využívání lokality, která je lokalizována na hranici CHKO Bílé Karpaty v blízkosti I. zóny ochrany CHKO, nenarušuje pi šetrném využívání lokality luní ekosystém, který není pes snhovou pokrývku atakován. Po realizaci investiního zámru bude Modernizace sjezdovky VK kooperovat doplnním nabídky služeb pro uživatele lyžaského vleku s hotelem Jelenovská a s ubytovacími kapacitami dalších zaízení na vrcholu Jelenovská, která jsou již tradin v provozu a nkterá jsou ve stadiu modernizace. Vzájemnou kooperací zaízení vznikne komplexní lyžaské stedisko, které poskytne ubytování, sportovní vyžití i kulturní zázemí a v neposlední žad možnost odstavení vozidel pro návštvníky, kteí využijí vlastní dopravu. B I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant ešení a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí Investiní zámr Modernizace sjezdovky VK je lokalizován pi okraji hranice CHKO Bílé Karpaty v prostedí, které je hodnotné po stránce rekreaní a po stránce estetického psobení pi regeneraci fyzických i psychických sil pedpokládaných uživatel, ale i po stránce ekologické a pírodovdné. V okolí není v dosahu pro denní rekreaci k dispozici jiné

8 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 8 z 136 stedisko pro provozování zimních sport. Proto je potebné zachovat souasné oficiální lyžaské stedisko a provozovat jej v souladu se souasnými požadavky na hospodaení v území u lokality Jelenovská. Plocha investiního zámru tvoí ást luního a lesního ekosystému navazující na okolní louky, které jsou pro lyžaské úely využívány trvale. Lyžaský vlek urený k modernizaci je v souasné dob nepoužitelný z bezpenostních dvod, jeho morální a technický stav je již nevyhovující. Pro oživení lyžaského provozu na lokalit je nutno provést modernizaci vleku. Pi této píležitosti je nutno uvážit, zda stávající ešení vedení trasy, technické zázemí a nabídka lyžaských služeb odpovídá souasnému stupni technického rozvoje a požadavkm na bezpenost provozu a zda koncepce pvodního vleku je z dnešního hlediska optimální. Proto byla volena cesta technické modernizace a optimalizace areálu z hlediska uživatel i z hlediska ochrany pírody. V prbhu pípravy zámru byly provedeny nezbytné konzultace a jednání se zpracovateli projektu a zadavateli, takže trasování vleku a rozsah projektovaného zvtšení plochy sjezdové trat je již možno brát jako optimalizovanou variantu a tato ást projektu je ešena jako jednovariantní. Architektonické ešení technického pístešku vychází z obvyklých struktur a tvar, které jsou pro oblast v podhí Bílých Karpat typické a nezmní souasný krajinný ráz. Variantní ešení zstalo ped zahájením zpracování Oznámení vliv na životní prostedí pouze pro umístní parkovišt. Poslední variantou je varianta nulová, která by pi modernizaci vleku vedla pouze k opakování dívjších nevýhod, které provoz lyžaského vleku provázely. Zamezení provozu vleku, který je veden v územním plánu a je provozován pouze v zimní sezón nemá dostatený pírodovdný a environmentální podklad a neeší situaci koncepním zpsobem z pohledu trvale udržitelného rozvoje spolenosti. Oblast, ve které je plánována realizace investiního zámru Modernizace sjezdovky VK se stane do budoucna jedním z center zimních aktivit v oblasti Jelenovská. Tomu odpovídá i souasné ešení územního plánu obce a pipravované zmny, které zamýšlenou funkci v této ásti msta Valašské Klobouky ješt posílí. B I.6. Struný popis technického a technologického ešení projektu V souasné dob je areál vybaven dvmi vleky. Vleky provozuje místní lyžaský oddíl. Dopravní zaízení svým technickým stavem již nevyhovují technickým požadavkm ani potebné pepravní kapacit.

9 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 9 z 136 V souasnosti je v areálu jeden zalomený zvratkový lyžaský vlek o délce cca 900 m a teoretické pepravní kapacit 300 os/hod (v souasné dob mimo provoz) a jeden teleskopický lyžaský vlek o délce cca 300 m a teoretické pepravní kapacit 500 os/hod. Tento vlek byl již v minulosti modernizován a vyhovuje vzhledem ke konfiguraci terénu souasné poteb lyžaského sportu ve Valašských Kloboukách. Konfigurace terénu umožuje nahradit stávající dosluhující zalomený zvratkový vlek moderním, kotvovým vlekem. S tím vybudovat novou trasu sjezdovky spolen s umístním dopravního zaízení na okraji sjezdovky tak, aby vlek vedl krajem sjezdovky a tím se pedešlo komplikacím s vysnžováním trasy vleku. S výmnou vleku a rozšíením sjezdovky vybudovat rozvody vody na sjezdovky tak, aby byla zabezpeena možnost výroby technického snhu a osvtlení sjezdovky pro možnost veerního lyžování. Pro zajištní infrastruktury vybudovat provozn-sociální objekt s umístním erpací stanice pro výrobu umlého snhu, záchod, pokladen, bufetu a technického zázemí. Modernizace areálu Valašské Klobouky zahrnuje: Výstavbu nové trasy sjezdovky Výstavbu dopravního zaízení Vybudování zasnžování na sjezdovkách Osvtlení sjezdovek Vybudování provozn-sociálního objektu Vybudování parkoviš Poízení stroje pro úpravu tratí a skútru Výstavba sjezdovek Výstavba sjezdovek pedstavuje vybudování nové trasy sjezdovky kolem trasy nového vleku a rozšíení stávající sjezdovky v její horní ásti. Trasa nové sjezdovky (viz. pílohy) vede z pod vrcholu kopce u Horského hotelu Jelenovská do míst nástupní stanice stávajícího vleku. V horní ásti je kryta lesním porostem. Spodní polovina se pak napojuje na stávající sjezdovky. Pedpokládaná celková délka sjezdovky je cca 750 m a šíka cca 40 m. Stávající sjezdovka vede od výstupní stanice vleku ke sjezdovce u stávajícího teleskopického vleku a pak se stáí k nástupní stanici vleku. V jeho horní ásti vede lesním prsekem v délce cca 150 m, který je nutno rozšíit na šíku cca 40 m. Po vykácení sjezdovek je nutno provést ástenou úpravu trasy pomocí vhodné mechanizace a následn dokonovací práce zemním strojem Menzimuk. Nejvtší úpravy se pedpokládají v míst odlesnní sjezdovek. Všechny nov vybudované úseky sjezdovek budou odvodnny pínými odvodovacími drážkami v rozmezí cca 40 m a zatravnny, tak aby nedocházelo k erozi pdy. V rámci

10 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 10 z 136 vybudování sjezdovek je nutno i instalovat záchytné zábradlí a sít v místech dojezdu sjezdovek, aby nemohlo dojít k pádu na parkovišt i na silnici. Plocha k odlesnní: cca m 2 Plocha k vyjmutí z pdního a lesního fondu (PUPFL): cca m 2 Výstavba dopravního zaízení Pedpokladem je výstavba dvoumístného kotvového, samoobslužného vleku s pevnými unášei na dopravním lan. Trasa vleku povede po levé stran nové sjezdovky pi pohledu zespodu. Trasa je vedena, ve spodní ásti, stávající sjezdovkou a od poloviny pak novou trasou sjezdovky. Technické parametry vleku: Délka vleku: cca 750 m Pevýšení: 170 m Kapacita : 1200 osob/hod. Dopravní rychlost: 3,15 m/sec. Výkon motoru : 110 kw Pohon : dolní stanice Napínání dopr. lana: dolní stanice-hydraulické Dopravní vtev: levá Výrobce: dle výbrového ízení Poháncí stanice je umístna v dolní stanici. Na nosné ocelové konstrukci je umístna poháncí jednotka vetn hydraulického napínání dopravního lana. Pohon se pedpokládá s plynulou regulací pro snadnjší nástup slabších lyža. Podpry jsou typu T s pínými nosníky kladkových baterií. Unášee jsou dvoumístné, bubínkové s hydraulickým pop. mechanickým tlumením rozjezdu a zptného navíjení. Zabezpeovací a signalizaní zaízení je provedeno na všech kladkových bateriích, tlaítka STOP v obou stanicích, telefonní propojení obou stanic a signalizace s identifikací poruchových stav. Povrchová úprava: veškeré ocelové konstrukce i dopravní lano jsou pozinkovaného provedení. Souástí vleku jsou i objekty dolní a horní stanice. Oba objekty jsou devné, zateplené o pdorysné ploše 2x3 m. Objekt spodní stanice slouží k umístní provozního rozváde vleku a jako místo pro obsluhu vleku. Objekt horní stanice slouží pro obsluhu vleku, která kontroluje výstup z vleku. Vybudování zasnžování Pro výrobu technického snhu je nutno sjezdovky vybavit rozvody vody a elektrické energie.

11 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 11 z 136 Výstavba technického zasnžování pedstavuje následující ásti: Jímací objekt Podávací erpací stanice Hlavní erpací stanice Rozvod vody a elektro Výroba technického snhu bude provádná nízkotlakými snžnými dly a to vrtulovými snžnými dly (nap. typ SUFAG, ARECO aj.) nebo tyovými snžnými dly (nap. typ SUFAG, Goral, YORK aj.) nebo jejich kombinací. Voda u vrtulových snžných dl je vstikována soustavou trysek rozdlených do jednotlivých okruh, které jsou zapínány podle vlhkosti a teploty vzduchu a ta je pak pomocí ventilátoru unášená na sjezdovku. U tyových dl je voda vstikována rovnž soustavou trysek (menší poet), které jsou umístny na tyi ve výšce cca 10 m nad terénem. U tchto dl odpadá ventilátor což snižuje energetickou náronost a hlunost, ale snižuje se i výkon vyrábného snhu. Tyto oba dva typy dl patí mezi nejmodernjší a nejrozšíenjší zaízení na výrobu technického snhu, které jsou dnes na trhu. Konkrétní zaízení daného výrobce pak bude upesnno v dalších stupních projektové dokumentace. Technické údaje snžného vrtulového dla : Celkový píkon elektrické energie P = 26 kw Prtok vody za hodinu Q = l/min Tlak vody p = bar Celková váha m1 = 730 kg Množství vyrobeného snhu max. 60 m 3 /h Technické údaje snžného tyového dla : Celkový píkon elektrické energie P = 5 kw Prtok vody za hodinu Q = l/min Tlak vody p = bar Celková váha m1 = 165 kg Množství vyrobeného snhu max. 25 m 3 /h Jímací objekt Jímání vody je provedeno z potoku Klobuka v míst pod sjezdem z hlavní silnice. Jímání je provedeno pomocí jezového tlesa. Jezové tleso je provedeno z vodostavebního betonu a kamenným obkladem viditelného líce s devnou hradicí stnou s možností vyjmutí. Hradící prvky jsou uloženy v U profilu, kotveném v jezovém tlese. Vývar není provádn, vzdutí je minimální a není tudíž pedpoklad poškození dna pod jezovým tlesem. Zde bude proveden pouze tžký kamenný pohoz. Betonové konstrukce jezu jsou zapuštny kídly do behu.

12 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 12 z 136 V hradících prvcích je proveden otvor zaruující zachování minimálního prtoku v potoku dle hydrologických údaj podle SN sdlených píslušným eským hydrometeorologickým ústavem. Odbr z jezového tlesa je plastovým potrubím DN 200 umístným ve behu nad dnem potoka a je zaústno do odkalovací studny. Vedle odkalovací studny je umístná erpací studna pro umístní ponorných podávacích erpadel. Studny jsou zhotoveny z betonových studniních prefabrikát a jsou zapuštny do zem. Studny jsou zakryty poklopem. Studny jsou umístny cca 4 m od behové hrany. Podávací erpací stanice Je umístná na behu potoka Klobuka a je napojena na odkalovací studnu. V erpací studni jsou umístny ponorné podávací erpadla k pívodu vody do hlavní erpací stanice. Technické údaje erpadel: Typ erpadla: Odstedivé ponorné erpadlo Dopravní výška: 50 m Dopravované množství: 12 l/s Výkon motoru : 7,5 kw Poet erpadel : 2 ks Hlavní erpací stanice Je umístná v provozn sociálním objektu u spodní ásti sjezdovky. Potebný pdorysný rozmr erpací stanice je cca 5 x 3 m. V erpací stanici jsou umístna dv vysokotlaká erpadla a rozváde elektro pro systém technického zasnžování a osvtlení sjezdovek. erpadla jsou ukotvena na základy. Sací potrubí je pivedeno do erpadel z podávací erpací stanice u potoka Klobuka. Ped vstupem do odstedivého erpadla je potrubí opateno uzavírací armaturou, miem spoteby vody, filtrem pro zachycování hrubých neistot a ukazatelem tlaku na sací stran. Výstupní vtev je za erpadlem opatena zptnou klapkou, pro zachycování zptných ráz, uzavírací armaturou a dále pak armaturou na vypouštní potrubního ádu. Trubka pro vypouštní potrubního ádu je vyvedena z erpací stanice. Dále na výstupní vtvi je umístn tlakomr na mení tlaku ve výtlaku. Technické údaje erpadel: Typ erpadla: lánkové odstedivé vysokotlakové erpadlo Dopravní výška: 370 m Prtok erpadla : max. 12 l/s Výkon motoru : 55 kw Poet erpadel : 2 ks

13 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 13 z 136 Rozvod vody a elektro I. Etapa Rozvody vody a elektrické energie budou napojeny z rozvád umístných v erpací stanici a vedeny podél nové trasy vleku. Rozvody vody budou vedeny v nezamrzlé hloubce ocelovými, pozinkovanými trubkami DN 150 a DN 100 s odbokami k jednotlivým hydrantm trubkou DN 50. Hydranty jsou umístny v plechových, nerezových skíních, vetn rozvád pro pívod elektrické energie ve vzdálenosti mezi sebou cca 60 m. Pívodní potrubí z podávací erpací stanice do hlavní erpací stanice je vedeno v nezamrzlé hloubce PE potrubím DN 150. Elektrická energie je vedena kabely ve výkopu od hlavního rozváde, umístného v erpací stanici, k jednotlivým rozvádm na trase. Krom silnoproudých kabel budou v trase vedeny i sdlovací kabely pro možnost ovládání erpací stanice z jednotlivých rozvád. Pedpokládaný poet rozvád po trase je cca 13 ks. Pedpokládaná délka vysokotlakého potrubí: 750 m Pedpokládaná délka podávacího potrubí: 100 m II. Etapa Tato etapa zahrnuje provedení rozvod vody a elektrické energie podél stávající trasy sjezdovek a k stávajícímu teleskopickému lyžaskému vleku. Pedpokládaná délka trasy vysokotlakého potrubí: 900 m Pedpokládaný poet rozvád po trase je cca 15 ks. Osvtlení sjezdovek Vzhledem ke stále oblíbenjšímu veernímu lyžování se pedpokládá osvtlit trasu nov zbudované sjezdovky. Osvtlovací tlesa budou zavšena na ocelové sloupy ve výšce cca 5 m. Osvtlovací tlesa budou umístna na okraji sjezdovky, podél trasy vleku. Napojení svítidel je provedeno z rozvád v erpací stanici, kabelové trasy jsou pak vedeny ve spoleném výkopu s rozvodem vody. Pedpokládaný poet svítidel: cca 60 ks Výkon každého svítidla: 1000 W Pedpokládaný poet stožár: cca 15 Pedpokládaný celkový instalovaný výkon: Pi = 60 kw Pedpokládaná roní spoteba: A = kwh/rok

14 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 14 z 136 Provozn sociální objekt Provozn-sociální budova je umístna u dolní stanice nového vleku, tak aby respektovala ochranné pásmo trasy nadzemního VN rozvodu. Budova se pedpokládá jednopodlažní s podkrovím, devná, srubového typu, stecha sedlová. Pdorysný rozmr 14 x 20 m. V budov se pedpokládá umístit: Pokladny Sociální zaízení pro návštvníky areálu a personál Hlavní erpací stanici Samoobslužnou restauraci Sklad provozního materiálu pro poteby uskladnní v letních msících (pltky apod.) Garáž pro úschovu pásového vozidla SKI servis s pjovnou Provozní místnost s kanceláí Pro poteby provozn sociální budovy je nutno zajistit pípojku vody, napojení na kanalizaci, pípojku elektrické energie a pípadn plynu. Pípojka vody bude provedena z místního vodovodního ádu, který vede podél silnice I/57. Délka pípojky cca 50 m. Napojení na kanalizaci bude provedeno na místní kanalizaci se zaústním na OV. Kanalizace vede podél potoka Klobuka. Délka napojení cca 100 m. Pípojka elektrické energie je ešena v rámci pípojky pro celý areál. Pípojka se pedpokládá z nadzemního VN vedení. Pro areál bude instalována nová trafostanice. Pípojka plynu v pípad vytápní objektu zemním plynem je nutno provést pípojku z ádu vedoucího cca 50 m od objektu. Vytápní objektu je možno provést jak zemním plynem, tak také elektrickou energií. Výhodnjší se jeví vytápní elektrickou energií. Sice náklady na vytápní mohou být ponkud vyšší, ale není nutno zizovat pípojku plynu, regulaní stanici plynu, kotelnu apod. o zpsobu vytápní bude rozhodnuto v dalším stupni. Souástí objektu je i zbudování píjezdové komunikace k tomuto objektu ze silnice.57/i pro poteby výstavby a pozdji i zásobování. Délka komunikace cca 260 m. Na výstavbu budovy je nutno vypracovat samostatný projekt, který bude ešit podrobn všechny náležitosti, vetn nejvhodnjšího zalenní do terénu a okolních úprav. Parkovišt Velikost parkovacích ploch je nutno stanovit z množství osob navštvujících areál. Poet návštvník areálu závisí na mnoha faktorech a vychází pedevším z pepravní kapacity vlek. Za pedpokladu teoretické pepravní kapacity nového vleku 1200 os/hod. lze ze

15 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 15 z 136 zkušeností íci, že skutená kapacita se pohybuje v rozmezí os/hod. Této skutenosti, pi pedpokládané ekací dob u vleku max. 10 min., odpovídá poet lyža na cca 200 osob. Pi zapotení kapacity druhého vleku a nelyžující veejnosti lze odhadnout poet návštvník na cca 300. Od tohoto potu je nutno však také odeíst ubytované v hotelu Jelenovská a návštvníky, kteí se dostavili jinak než auty (autobusy, vlak, místní). Za tchto pedpoklad je možno odhadnout poet návštvník na cca 250 osob. Za pedpokladu 3 osob na auto je poet automobil v areálu cca 83. Proto je nutno zídit parkovišt min. pro 80 automobil, což pedstavuje plochu cca 2400 m 2. V pípad nedostatku parkovacích míst lze využít odstavných ploch poblíž areálu nebo ve mst. Parkovišt budou ešena jako travnatá, zpevnná, krátkodobá, sezónní s parkováním pouze osobních vozidel na dobu nejvýše 8-10 hodin denn. Konstrukci parkoviš tvoí humusová zemina se štrkem zrnitosti 16/22 tl. 30 mm, štrk zrnitosti 16/32 s humusovou zeminou tl mm, štrkodr zrnitosti 0-63 tl mm. Výjezd z parkoviš bude opaten píslušným dopravním znaením. Pro vybudování parkovacích ploch se jeví dv varianty: Varianta I Tato varianta pedpokládá využití ploch pod silnicí.57/i v míst pod lyžaským areálem. Výhodou této varianty je, že parkovišt by vznikly na ploše bývalého prmyslového areálu, kde úprava ploch by pedstavovala minimální investice. Navíc pozemky jsou dostupné ke koupi. Výjezd na silnici je stávající. Nevýhodou se jeví vtší vzdálenost od vleku, pekonání znaného pevýšení cca 25 m a pechod pes znan frekventovanou silnici. 57/I. Tato skutenost by vyvolala dodatenou investice ve zbudování lávky pes tuto silnici. Varianta II Zbudování parkovacích ploch pod sjezdovkami, nad silnicí. 57/I. Výhodou parkoviš je jejich umístní poblíž nástupní stanice vleku, souasn zbudování píjezdové komunikace k provozn sociální budov. Nevýhodou se pak jeví nevhodnost terénu (velký sklon svahu), velká investice v úprav svahu, jeho zajištní proti sesunutí a zpevnní píjezdové komunikace. B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokonení Zahájení investiní akce srpen 2007 Ukonení výstavby listopad 2007

16 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 16 z 136 B.I.8. Výet dotených územn samosprávných celk Kraj: Zlínský Obec: Valašské Klobouky KÚ: Valašské Klobouky B.I.9. Zaazení zámru z pohledu zákona. 100/2001 Sb. v platném znní Z pohledu zákona. 100/2001 Sb., píloha. 1, je investiní zámr Modernizace sjezdovky VK zalenn do kategorie. II zámry vyžadující zjišovací ízení, do bodu Rekreaní a sportovní areálu, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních právních pedpis. Píslušným úadem pro tento zámr je Ministerstvo životního prostedí. Posuzování vliv na životní prostedí mže být provedeno podle 4 odst. 1b zámry uvedené v píloze. 1 k tomuto zákonu kategorii II vetn zámr nedosahujících píslušných limitních hodnot; tyto zámry podléhají posuzování, pokud se ve zjišovacím ízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostedí, pípadn odst. 1c zmny zámru uvedeného v píloze. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významn zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významn mní jeho technologie, ízení provozu nebo zpsob užívání a nejedná-li se o zmny podle písmene a); tyto zmny zámr podléhají posuzování, pokud se ve zjišovacím ízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostedí, nebo se jedná o modernizaci souasného oficiálního lyžaského areálu. B.I.10. Navazující správní ízení Na proces hodnocení vliv na životní prostedí budou navazovat následující ízení: - vodoprávní ízení pro povolení odbru vody z toku Klobuanka - vodoprávní ízení pro odbr vody z vodovodní sít a pro schválení množství a kvality odvádné vyištné odpadní vody do toku Klobuanka - schválení provozu zaízení pro nakládání s odpady - stavební ízení pro povolení stavby - schválení detailního rozsahu investiního zámru z hlediska poteb rozvoje obce a jeho zalenní do ÚPD

17 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 17 z 136 B II. Údaje o vstupech B II.1. Pda Investiní zámr realizace Modernizace sjezdovky VK se dotkne pozemk v katastru obce Valašské Klobouky, které jsou uvedeny v pehledu v následujícím textu. Jedná se o pozemky, které jsou v nájmu uživatele již v souasnosti, pro zbylé pozemky budou uzaveny nájemní smlouvy pro jejich využívání bhem zimní sezóny k provozování lyžaského sportu. Jedná se vesms o lesní pdu (PUPFL), na které se v souasné dob nachází hospodáský les tvoený smrkovou monokulturou. Lokalita pro rozšíení plochy sjezdové trati je tvoena celistvou plochou, která je složena z jednotlivých parcelních ísel. Rozšíení plochy luk bude smrovat jak k vytvoení odlesnného pásu pro novou trasu vleku a novou lyžaskou dráhu, která povede podél nj, tak k rozšíení nejužší ásti souasné sjezdové dráhy. Lokální situace je zejmá z ortofotomapy v píloze. 7. Pedpoklad zmn a záboru ploch ZPF a LPF (PUPFL). Realizace investiního zámru se nedotkne ZPF. Zábor PUPFL však bude trvalý, rozsah záboru bude podle projektu m 2 (2,1 ha). lenní ploch po realizaci investiního zámru Modernizace sjezdovky VK je uvedeno jako souást technického popisu investiního zámru. Dotené parcely investiního zámru Modernizace sjezdovky VK : 1823, 3502/10, 3502/11, 3521, 3526, 3526/1, 3534, 3541/13, 3541/14, 3546/1, 3546/2, 3546/4, 3546/5, 3546/7, 3547/2, 3547/4, 3547/5, 3547/6, 3547/7, 3547/8, 3547/9, 3547/10, 3527/ /12, 3548/1.3548/2, 3548/3, 3558/1,3558/2,3560/1,3560/2,3560/3, 3560/8,3560/10, 3560/12, 3560/13, 3560/14, 3577/1, 3579/5, 3606/1, 3609, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 36620/4, 3620/5, 3651, 3652, 3654/9, 3654/11, 3678, 3686/19, 3686/20, 3686/23, 3686/24, 3686/25, 3686/27, 3686/28, 3686/29, 3686/31, 3935/4, 4321/1, 4321/26, 4321/29, 4321/36, 4321/38, 4373, 4380/19, 4380/25, k.ú. Val. Klobouky. Pdního kryt je tvoen ornicí a podorniní vrstvou, pro pdní kryt je typická zvýšená pítomnost vápníku a vápenatých slouenin, které mní charakteristickým zpsobem ph pdy a je jedním z prvk, které formují podmínky pro jedinenou flóru v celé oblasti Bílých Karpat. Podrobné pedologické hodnocení nebylo provedeno a vzhledem k charakteru investiního zámru není potebné. Geologický przkum a hodnocení bude souástí stavební

18 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 18 z 136 pípravy, která musí zajistit dostatenou stabilitu objekt areálu "Modernizace sjezdovky VK". B II.2. Voda Technický provoz zámru Modernizace sjezdovky VK pedpokládá jak spotebu vody pro úel zásobování technického zázemí vetn WC, oberstvení apod. a pro výrobu technického snhu. Zdrojem pitné vody je obecní vodovod. Zdrojem vody pro výrobu technického snhu a zdrojem užitkové vody bude tok Klobuka. Odbrové místo bude zajištno technickými prostedky tak, aby nedošlo odbrem vody pro zámr "Modernizace sjezdovky VK" k snížení prtok ve vodním toku pod sananí prtok, který je Q 330. Tab. 1: Pehled pedpokládané spoteby vody celým investiním zámrem Zaízení Spoteba vody Plocha sjezdovky (prm) 75 x 40m Výška snhové pokrývky/ztráta úletem 0,35 m/15% První pokrývka snhu (spoteba vody) 4830 m 3 Celková spoteba vody pro technický sníh m 3 /rok (= m 3 /rok snhu) Pedpoklad spoteby pitné vody 15 osob, 60 l/den, 120 dn/rok = 108 zamstnanci m 3 /rok Pedpoklad spoteby pitné vody Bude upesnno (viz text) návštvníky Spoteba vody pedpokládá cca 400 provozních hodin/rok a prmrnou hltnost erpadel 17,8 l/s. Pi provozu všech 4 snhových dl je spoteba 160m 3 /hod. Prtoková ada malých vod toku Klobouanka stanovená odborným posouzením HMÚ je v píloze Oznámení a prokazuje, že tok Klobouanka má pro zamýšlený odbr dostatený prtok vody po vtšinu období. Spotebu pitné vody návštvníky v souasné dob není možno vyíslit, nebo pro jejich obsluhu budou pednostn využívána souasná restauraní zázemí a zaízení, infrastruktura je na lokalit vybudována a má dostatenou kapacitu (nap. hotel Jelenovská). Proto bude spoteba pitné vody zámru "Modernizace sjezdovky VK" dodaten upesnna. Tab. 1 uvádí spoteby pln obsazeného a provozovaného zaízení Modernizace sjezdovky VK.

19 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 19 z 136 B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Provoz zámru Modernizace sjezdovky VK pedpokládá nároky pouze na elektrickou energii. Jiné surovinové zdroje nebudou potebné, energetický píkon vetn vytápní manipulaního a provozn sociálního objektu je zajištn výhradn energií elektrickou. Píkony jednotlivých ástí Modernizace sjezdovky VK jsou projektantem ešeny se zámrem zajištní dostateného píkonu elektrické energie, vetn rekonstrukce potebné kapacitní rezervy. Pehled potebných nárok jednotlivých souástí areálu je uveden v tab. 2. Pedpokládaná innost jednotlivých zaízení je cca 1000 provozních hodin/rok. Pi tomto zatížení pedstavuje provoz Modernizace sjezdovky VK potebu skuteného výkonu elektrické energie (spoteby) 250 MWh/rok. Ve skuteném výkonu se poítá s rezervou cca 40 %. Tab. 2: Pedpokládané nároky na spotebu el. energie investiním zámrem Modernizace sjezdovky VK Zaízení Instalovaný píkon Vlek 110 kw Snžná dla 110 kw Podávací erpadla 15 kw Hlavní erpadla 110 kw Provozn sociální budova 15 kw Celkem 420 kw B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Vzhledem ke vzdálenosti Modernizace sjezdovky VK od státní komunikace I/57 (Valašské Klobouky Brumov Bylnice) a k šíce souasné místní úelové komunikace nebude potebné provádt opatení pro zprjezdnní i zkapacitnní pívodní komunikace k areálu. Dopravní infrastruktura je proto dostaující ve souasném stavu. Nájezd na parkovišt uvedené v zámru "Modernizace sjezdovky VK" bude ústit pímo na tuto komunikaci. Bhem provozu areálu v zimní sezón se pedpokládá vyvolaný prjezd 2 lehkých nákladních automobil/týden a osobní doprava.

20 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 20 z 136 Intenzita vyvolané osobní dopravy pedpokládá bhem provozu areálu maximální denní prjezd 160 vozidel (daný kapacitou parkovací plochy 80 stání pro osobní vozidla). Vzhledem ke scénái píjezd a odjezd, které jsou dány pedpokládaným harmonogramem provozu Modernizace sjezdovky VK, pedstavuje využívání parkovacích ploch jeden píjezd a jeden odjezd osobního vozidla bhem celého dne (pedpokládá se penocování vtšiny úastník, kteí použijí osobní vozidlo). Tento pedpoklad nebude v plné míe naplnn, nebo 100 % naplnní parkovacích ploch ve všechny dny vetn pracovních dn bhem celé zimní sezóny se nesplní a odhad je proto nadhodnocen. Provoz na komunikaci I/57 v souasné dob pedstavuje celkem 7665 automobil, z toho 1150 NA (zvýší se bhem výstavby krátkodob od 20). Osobní doprava se zvýší ze souasného denního prmru 6515 o 160 prjezd dalších osobních vozidel/den, a to pouze bhem zimní sezóny. Souasná úrove dopravní zátže se v dsledku realizace Modernizace sjezdovky VK významn nezmní. Navýšení bude bhem zimní sezóny max. o 2,5 %, mimo zimní sezónu se dopravnu vlivy nebudou uplatovat. Píjezd host a jejich odjezd je odhadnut bhem všedních dn v zimní sezón na 1,5 hodiny (= 80 vozidel/1,5 hodiny, tj. prmrn 1 voz/min, maximální krátkodobá zátž pi odjezdu lyža se pedpokládá ve stejné intenzit). B II.5. Další vstupy Pracovní místa Poet pracovních míst Modernizace sjezdovky VK bude tvoen personálem pro obsluhu sportovního zaízení, restauraních provoz a ubytování. Poet pracovních míst bhem zimní sezóny se odhaduje na 15 zamstnanc, mimo lyžaskou sezónu bude provoz zajištn 1 stálým pracovníkem pro údržbu a ostrahu zaízení. Ostatní vstupy Mezi další vstupy patí napíklad nároky na zásobování a údržbu objekt s pístupem od spodní ásti sjezdové trat (již uvedená 2 LNA vozidla/týden) a odvoz komunálních odpad, který bude organizován z prostoru parkovišt a z prostoru spodní stanice lyžaského vleku jako souást svozu komunálních odpad msta Valašské Klobouky. Další vstupy napíklad nároky na infrastrukturu pro zajištní údržby zaízení není nutno modelovat, nebo budou provádny mimo hlavní sezónu vždy jako jednorázová akce, která bude pedstavovat cca 3 prjezdy provozního vozidla/rok (píjezd/odjezd pro údržbu jednotlivých komponent areálu a jeho technického zázemí vetn elektrorevizí).

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Dokumentace podle Zákona.

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Pr kopnická 24, 70030 Ostrava I : 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Lyža ský vlek Solá Bzové Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA NÁKUP VYBAVENÍ LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE LABORATOE CHEMIE V RÁMCI PROJEKTU ZKVALITNNÍ A MODERNIZACE VÝUKY CHEMIE, FYZIKY A BIOLOGIE V BUDOV MATINÍHO GYMNÁZIA, OSTRAVA PÍLOHA 1- SPECIFIKACE PEDMTU ZAKÁZKY PRVODNÍ A SOUHRNNÁ ZPRÁVA

Více

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona

Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 6, v rozsahu Pílohy. 3 zákona RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Obchodní centrum Odra Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU

TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU TECHNICKÝ POPIS K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI STAVBA ÁSTI OPLOCENÍ HBITOVA NA P.P..199/3, K.Ú. HRADIŠT U CHEBU Název akce : Stupe PD : Místo stavby : Stavební úad : Investor (stavebník): Projektant: Zodpovdný

Více

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy

JAVORNÍK ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZMNA.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE (UPRAVENÝ A POSOUZENÝ NÁVRH) JAVORNÍK POIZOVATEL: Mstský úad Svitavy ZPRACOVATEL: AUA - Agrourbanistický ateliér Praha 6 Šumberova 8 Název územn plánovací dokumentace - ÚPD:

Více

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území

Návrh. na vyhlášení zvlášt chrán ného území a ochranného pásma zvlášt chrán ného území Návrh na vyhlášení zvlášt chránného území a ochranného pásma zvlášt chránného území ve smyslu ustanovení 40 odst. 1 zákona. 114/1992 Sb. o ochran pírody a krajiny v platném znní a 4 vyhlášky. 64/2011 Sb.

Více

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást

ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU. Textová ást ZMNY.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE STARÁ PAKA I. NÁVRH ZMNY ÚZEMNÍHO PLÁNU Textová ást Ing.arch.Milan Vojtch, Nerudova 77, Sezemice ervenec 2007 2 I. Textová ást zmny územního plánu str. A. Vymezení zastavného

Více

!"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6

!#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 !"#$%&#'()*+,'#-./$()011231145)6 )* 7$898:7#/' )+ )*) ;7',$8'=,:?89@=/,: )+ )*)5 ;7',

Více

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h

V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. V ý r o b n í h a l a v N o v o s e d l i c í c h Zpracoval:

Více

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava

Zajišujeme: 595 626 026 office@vtsmorava.cz Gajdošova 61/3154, 702 00 Ostrava Spolenost VTS Morava s.r.o. se sídlem v Ostrav vznikla 15.7.2002 pemnou fyzické osoby, psobící na trhu od roku 1997, na spolenost s ruením omezeným. Cílem spolenosti je od samého poátku specializace na

Více

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY

HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY HYDROIZOLACE SPODNÍ STAVBY OBSAH Úvod do problematiky hydroizolací spodní stavby 2 stránka Rozdlení hydroizolací spodní stavby a popis technických podmínek zpracování asfaltových hydroizolaních pás 2 Hydroizolace

Více

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr

Z 1875 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje. íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Výroková ást zmny: Z 1875 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1875 / 07 Mstská ást: Praha 4 Katastrální území: Nusle, Michle, Kr Parcelní íslo: v úseku "Pankrác Budjovická Hlavní cíl zmny: Zmna funkního

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny

ást tra ového úseku Praha Hostiva Praha hl. n. Návrh zm ny B. návrh ešení zm ny Z 1890 / 07 Výroková ást zm ny: A. základní údaje íslo zm ny: M stská ást: Katastrální území: Parcelní íslo: Z 1890 / 07 Hlavní cíl zm ny: Zm na funk ního využití ploch, z funkce izola ní zele /IZ/, zahradnictví

Více

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM

F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 F 2.5 OCHRANA PED BLESKEM Vypracoval: ing. Vít Kocourek OBSAH: 1. Pedpoklady

Více

Technická zpráva požární ochrany

Technická zpráva požární ochrany Technická zpráva požární ochrany Akce : zateplení fasády bytového domu p.70 Tuhá Investor : OSBD eská Lípa Barvíská 738 eská Lípa Použité technické pedpisy: SN 73 0802,73 0833,73 0873, 73 0821, vyhl..23/2008

Více

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d V E E J N Á V Y H L Á Š K A Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í M S T S K Ý Ú A D V E V E L K Ý C H H A M R E C H s t a v e b n í ú a d.j. : Velké Hamry dne 25.7.2008 Vyizuje : Oleníek Telefon : 483 369 824 Monika Nevailová, nar. 11.1.1981, Muškova 1404/1, 148 00 Praha

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU P.541 A 542 U NEMOCNICE, MIMO DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 3636,3637 PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL:

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Zmna stavby bytového domu na penzion s istírnou odpadních vod, Bukovec

Více

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky

ÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. l. 1 Pedmt a psobnost vyhlášky MSTO VIZOVICE Masarykovo nám. 1007 763 12 VIZOVICE OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA VIZOVICE. 5/2001, O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽOVÁNÍ, SBRU, PEPRAVY, TÍDNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPAD VZNIKAJÍCÍCH

Více

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany

STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany 1 STAVBA: STAV. ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU p.40, Holany DODATENÉ ZATEPLENÍ OBJEKTU Poz.parc..st. 96/6 KU Holany PRVODNÍ, SOUHRNNÁ A TECHNICKÁ ZPRÁVA K STAVEBNÍMU POVOLENÍ OBJEDNATEL: OSBD eská Lípa,

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Autor projektu - HIP Architektonický návrh: Vypracoval: Investor Akce: Obsah: Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Ing. Miroslav Frantes Mstys Divišov, Horní námstí 21, Divišov OPRAVA CHODNÍKU V

Více

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování

ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC. Chaloupky. - zadání - odbor regionálního rozvoje a územního plánování ÚZEMNÍ STUDIE HERÁLEC Chaloupky - zadání - Poizovatel územní studie: stský úad Žár nad Sázavou odbor regionálního rozvoje a územního plánování Datum: záí 2010 1. Vymezení ešeného území ešené území je vymezeno

Více

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost

Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost VUT Brno Fakulta stavební Studentská vdecká a odborná innost Akademický rok 2005/2006 Stanovení požadavk protismykových vlastností vozovek s ohledem na nehodovost Jméno a píjmení studenta : Roník, obor

Více

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y

Oznámení. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony a e r p a c í s t a n i c e m o t o r o v é n a f t y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. D o s t a v b a a r e á l u Ú ž í n p a r k o v i š t pro kamiony

Více

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby

a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Popis realizace stavby a) Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby Pro realizaci stavby si následný zhotovitel zpracuje dodavatelskou dokumentaci na úsekovou

Více

Proces "Investice - výstavba nového objektu"

Proces Investice - výstavba nového objektu Proces "Investice - výstavba nového objektu" po.. popis innosti - úkolu gestor souinnost výstup asová jednotka rizika právní norma poznámka 1 Zadání investice-pedložení evidenního listu stavební akce -zadání

Více

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV

ÚZEMNÍ STUDIE. zem lské rodinné farmy SV TNOV ING. ARCH. JAN PSOTA, S T U D I O P, NÁDRAŽNÍ 52, 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: m.psotova@iol.cz I: 10116435 ÚZEMNÍ STUDIE zemlské rodinné farmy SVTNOV Místo stavby : k.ú. Svtnov

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 70030 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Modernizace SKI areálu Řeka Oznámení podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování

Více

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území

Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území Metody vyhodnocování udržitelného rozvoje a využití území doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D. Nástroje udržitelného ÚP dle zákona. 83/6 Sb. (stavební zákon) rozbor udržitelného rozvoje území (RURÚ)

Více

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA

ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA ÚZEMNÍ PLÁN MSTA ROTAVA (k.ú. Rotava a Smolná) istopis územního plánu Závazná ást ÚP Poizovatel: Msto Rotava starosta: Mgr. Jií Holan Zpracovatel: Kadlec K.K. Nusle, spol. s r.o. Projektant: Ing. arch.

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

V e e j n á v y h l á š k a

V e e j n á v y h l á š k a Mstský úad Trhové Sviny Stavební úad Žižkovo námstí 32, 374 17 Trhové Sviny.j. : Výst2957/13-UR/R/06/Kr Trhové Sviny, dne 30.5.2006 Vyizuje : František Kíha Telefon : 386 301 427 Obec Petíkov 374 01 Trhové

Více

Oznámení. A r e á l d o p r a v n í f i r m y

Oznámení. A r e á l d o p r a v n í f i r m y Oznámení o zámru podle 6 zákona.100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí Oznámení je zpracováno dle pílohy. 3 zákona. 100/2001 Sb. A r e á l d o p r a v n í f i r m y Zpracoval: Datum: 5. 4.

Více

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek

P l roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice. Novela ZVZ. praktické aspekty vyhlášek Pl roku s novelou a co bude dál? 11. 12. 10. 2012, Sport-V-Hotel Hrotovice Novela ZVZ praktické aspekty vyhlášek Odvodnní úelnosti veejné zakázky pro úely pedbného oznámení a) splnním veejné

Více

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb.

asté otázky a odpov di k zákonu. 406/2000 Sb. MPO Energetická úinnost asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Stránka. 1 z 6 Ministerstvo prmyslu a obchodu asté otázky a odpovdi k zákonu. 406/2000 Sb. Publikováno: 23.2.2009 Autor: odbor 05200

Více

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov

Prohlášení vlastníka domu.p.975 (Konvalinka) o vymezení jednotek v budov První rezidenní uzavený investiní fond, a.s. I: 241 30 249; se sídlem Praha 3, Žižkov, Konvova 2660/141, PS 130 83; zapsaná v obchodním rejstíku vedeném Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17277; jednající

Více

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava

Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Krajský úřad Moravskoslezského kraje odbor životního prostředí a zemědělství 28.října 2771/117 702 18 Ostrava Moravská Ostrava Oznámení záměru dle přílohy č. 3, zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 10.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD k žádosti o stavební povolení a provádní

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Bezen 2008 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA B.1. Architektonické a stavebn technické ešení

Více

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ

Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK STAVEBNÍ POVOLENÍ Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 330-1368/1765/06 Pr-5 Vyizuje: Ing. Robert Proka Telefon: 388 459 057 Ve Vimperku dne: 26.09.2006

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO OHLÁŠENÍ STAVBY REKONSTRUKCE AREÁLU VAZAKA BLÁ POD BEZDZEM F DOKUMENTACE STAVBY Bezen 2008 OBSAH : 1.1 Architektonické a stavební ešení 1.1.1 Technická zpráva 1.1.2 Výkresová

Více

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA

B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA B. P R Ů VODNÍ ZPRÁVA 1. Charakteristika území a stavebního pozemku 1.1 Poloha v obci zastavěná část nezastavěná část obce 1.2 Údaje o vydané (schválené) územně plánovací dokumentaci 1.3 Údaje o souladu

Více

Strategické prostorové plánování

Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování Strategické prostorové plánování lze oznait jako pokrokovou metodu plánování trvale udržitelného rozvoje území, která využívá moderních technologií a postup pi zpracování

Více

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje

Z 1686 / 07. Výroková ást zmny: A. základní údaje Výroková ást zmny: Z 1686 / 07 A. základní údaje íslo zmny: Z 1686 / 07 Mstská ást: Praha 12 Katastrální území: Cholupice Parcelní íslo: 361/17; 367/5; 370/18; 375; 376/15 a další Hlavní cíl zmny: Zmna

Více

Doubrava nové vedení 110 kv

Doubrava nové vedení 110 kv RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 359456 DI: CZ 5502340 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Doubrava nové vedení 0 kv Oznámení podle zákona 00/200 Sb.

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY

POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU Hostivice p.. kat. 1161/57 okres Praha západ investor: Jií a Marie ajovi, Vondroušova 1160/1, Praha 6 POŽÁRN BEZPENOSTNÍ EŠENÍ STAVBY Vypracoval: Ing. Vít Kocourek 1. Všeobecné

Více

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ

Olomouc, INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT 555 - REALIZACE ENERGETICKÝ ÚSPORNÝCH OPATENÍ Olomouc, epínská 234/82 779 00 Olomouc Tel.: +420 585 706 111 Tel/fax: +420 585 413 064 e-mail: idop@idop.cz www.idop.cz INŽENÝRSKO-DODAVATELSKÁ, PROJEKNÍ A OBCHODNÍ SPOLENOST STAVBA: ŠTPÁNOV, MŠ SÍDLIŠT

Více

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY

STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY STRATEGIE ROZVOJE OBCE POLERADY Vypracovalo zastupitelstvo obce Polerady Dne 23. 3. 2007 Obsah 1. Úvod 2. Hlavní zámry obce Polerady 3. Rozbor souasné situace Obyvatelstvo Školská zaízení Sportovišt Zázemí

Více

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008

Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k žádostem o dotaci na opravy staveb a investiní projekty v roce 2008 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dtmi a mládeží pro NNO

Více

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810

Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru. Šluknov. Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Zmna. 3 územního plánu Sídelního útvaru Šluknov Zpracovatel: Balbínova 9, Ústí nad Labem I: 12036226 íslo autorizace KA: 00810 Termín: leden 2008 ZÁZNAM O ÚINNOSTI ZMNY. 3 ÚZEMNÍHO PLÁNU SÚ ŠLUKNOV Zmnu.

Více

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ VYHODNOCENÍ VLIVU ZMNY.03 ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE CHODOU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ ZHOTOVITEL:!"#$%&'( ()*+,-./0-12 3242."&%%55 %26-47891+:/; '

Více

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05.

SEZNAM PÍLOH. 1. Seznam píloh a technická zpráva 3 A4. 2. Pdorys 1.NP nový stav 2 A4. 3. Pdorys podkroví nový stav 2 A4. 4. Výkaz výmr 2 A4 05. Stavební úpravy rodinného domu Adamcová Lada, Mgr. Adamec Tomáš 9.kvtna 6, 273 51, Pletený Újezd Díl 400 - Vytápní Dokumentace pro oznámení stavby Seznam píloh a technická zpráva SEZNAM PÍLOH 1. Seznam

Více

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r.

Upozorn ní: Tento text nenahrazuje plné zn ní citovaných p edpis uvedených ve sbírce zákon eské republiky a je platný k datu uvedenu na záv r. EKIS ENERGETICKÉ KONZULTANÍ A INFORMANÍ STEDISKO BEZPLATNÉ ENERGETICKÉ PORADENSTVÍ PRO VEEJNOST S PODPOROU MINISTRSTVA PRMYSLU A OBCHODU R A MSTA VSETÍN Stedisko EKIS.2018, MEPS VSETÍN Sídlo: 755 01 Vsetín,

Více

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy)

P íloha. 6 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly ty i hlavní komodity (papír, plast, sklo, kovy) Píloha. 1 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly papír Píloha. 2 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly plast Píloha. 3 - Mapa obcí, které v roce 2010 sbíraly sklo barevné Píloha. 4 - Mapa obcí, které

Více

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) :

Registra ní íslo ÚP: A. Identifika ní údaje zam stnavatele, právní forma a p edm t podnikání nebo innosti: Název zam stnavatele 1) : ne_10zadprispchpm.pdf Registraní íslo ÚP: CHPM Úad práce: OSÚ S 10 Žádost o píspvek na vytvoení hránného pracovního místa pro osobu se zdravotním postižením 75 zákona. 435/2004 Sb., o zamstnanosti, ve

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci

Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci 10 2 088 ATELIER CHARVÁT, s.r.o. Dukelských Hrdin 20 170 00, Praha 7 Kapacitní posouzení dopravního napojení obytné zástavby na ul. Švermova v Liberci Zhotovitel: CITYPLAN spol. s r. o., Jindišská 17,

Více

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY Stránka. 1 z 10 Roník 2006 SBÍRKA PEDPIS ESKÉ REPUBLIKY PROFIL PEDPISU: itul pedpisu: Vyhláška o podmínkách pipojení k elektrizaní soustav Citace: 51/2006 Sb. ástka: 23/2006 Sb. Na stran (od-do): 718-729

Více

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ,

DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, ZATEPLENÍ PODLAHY PDY BUDOVY SPŠ ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY OSTRAVA DPS E-PROJEKT ORGANIZACE VÝSTAVBY ZPRÁVA O EŠENÍ BEZPENOST I PRÁCE A T ECHNICKÝCH ZAÍZENÍ, PLÁN BOZP Zakázka. : 1013 1 Zhotovitel

Více

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK

ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK 1 Předkladatel BUNT spol. s r. o. ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU BÝVALÉHO KRAVÍNA NA SKLAD PNEUMATIK Oznámení záměru zpracovaného dle 6 zákona 100/2001Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí. S obsahem a rozsahem

Více

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A -

Mstský úad Vimperk - V E E J N Á V Y H L Á Š K A - Mstský úad Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 VIMPERK odbor výstavby a územního plánování íslo jednací: VÚP 328.3-250/333/07 Ka-2 Vyizuje: Pavel Kavlík Telefon: 388 459 047 Ve Vimperku dne: 11.5.2007 - V

Více

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích

Smlouva. o dodávce vody a odvádní odpadních vod. uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích o dodávce vody a odvádní odpadních vod uzavená podle ustanovení 8 odst 5 zák.. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích Níže uvedeného dne, msíce a roku uzaveli 1. Obchodní firma : Vodovody a kanalizace

Více

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad

Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Mstská ást Praha 21 Úad mstské ásti - odbor stavební úad Staroklánovická 260, 190 16 Praha 916, tel. 281 012 911, fax 281 971 531.j.: Výst/10323/2005/Ko V Praze, 14.3.2006 Vyizuje: Ing. Helena Kopecká,

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Služba Zvýšená servisní podpora

Služba Zvýšená servisní podpora PÍLOHA 1d Služba Zvýšená servisní podpora SMLOUVY o pístupu k infrastruktue sít spolenosti Telefónica O2 Czech Republic využívající technologie Carrier IP Stream mezi spolenostmi Telefónica O2 Czech Republic,a.s.

Více

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29

6. Bytové domy I. Bytové domy I. 1/29 6. Bytové domy I. 6.1 Charakteristika, výhody, nevýhody 6.2 Odstupové vzdálenosti a tídní BD 6.3 Funkní lenní a prostory bytového domu vstupní prostory domovní komunikace domovní vybavení venkovní doplkové

Více

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva

Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní. A. Prvodní zpráva Akce : VT Olše, eský Tšín km 37,250 37,622, oprava opevnní A. DSP + DPS Obsah : a) Identifikaní údaje stavby a.1 Identifikaní údaje investora a zpracovatele PD b) Údaje o dosavadním využití území c) Údaje

Více

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad;

Oznámení zámru. Zaízení ke sbru,výkupu, skladování, úprav,tídní nebo využívání odpad; Oznámení zámru Zaízení ke sbru,výkupu,skladování,úprav,tídní nebo využívání odpad Oznámení pro zjišovací ízení v rozsahu pílohy. 3 zákona.100/2001 Sb; O posuzování vlivu na životní prostedí, v platném

Více

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství

DOPADOVÁ STUDIE.18. Stav BOZP v zemdlství DOPADOVÁ STUDIE.18 Studie. 18 Zpracoval: Institut vzdlávání v zemdlství o.p.s. SI, BOZP Ing. Hotový Jaroslav 1 Studie. 18 1. Úvod do problematiky BOZP, 2. souasný stav a specifika odvtví zemdlství v návaznosti

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou

Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Metodický pokyn pro výbr a udržování zdroj pro nouzové zásobování vodou Ureno: Orgánm krizového ízení Ministerstvo zemdlství.j.: 21 881/2002-6000 Ministerstvo zemdlství v dohod s Ministerstvem životního

Více

Fifejdy zasmykování vedení V5640 (110 kv)

Fifejdy zasmykování vedení V5640 (110 kv) RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 359456 DI: CZ 5502340 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Fifejdy zasmykování vedení V5640 (0 kv) Oznámení podle zákona

Více

Rekonstrukce vtrné farmy Mraveneník Dokumentace podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 8, v rozsahu Pílohy.

Rekonstrukce vtrné farmy Mraveneník Dokumentace podle zákona 100/2001 Sb. o posuzování vliv na životní prostedí podle 8, v rozsahu Pílohy. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 700 30 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Rekonstrukce vtrné farmy Mraveneník Dokumentace podle zákona 100/2001

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 15.05.2006 Usnesení. 456 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 09.05.2006. Usnesení. 457 Rada msta rozhodla uzavít Dohodu o spolupráci pi zajištní zptného

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 5 OPRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Projektování

Více

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13

ZNALECKÝ POSUDEK .7670/110/13 íslo vyhotovení: ZNALECKÝ POSUDEK.7670/110/13 O cen stavby p.1807 (dle zápis v katastru nemovitostí objektu bydlení) s píslušenstvím a pozemkem.parc.4321 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem, okres

Více

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE

NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE dle 6 zákona. 100 / 2001 Sb., o posuzování vliv na životní prostedí a o zmn nkterých souvisejících zákon (zákon o posuzování vliv na životní prostedí) NOVOSTAVBA - AUTOBAZAR LIBENICE ervenec 2008 ODPOVDNÝ

Více

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES

Oznámení p edb žných informací sm rnicí 2004/18/ES Page 1 of 6 Evidenní íslo zakázky: 228684 Evidenní íslo formuláe: 7201011028684 Datum odeslání do TED: 20.08.2012 Typ: ádný NoDocExt: 2012-353090 Evropská unie Vydání dodatku k Úednímu vstníku Evropské

Více

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy

Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Protokol k prkazu energetické náronosti budovy str. 1 / 13 Protokol k prkazu energetické náronosti budovy Úel zpracování prkazu Nová budova Prodej budovy nebo její ásti Budova užívaná orgánem veejné moci

Více

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem

Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Strategický cíl: 2.C1 Opatení: 2.C1.1 Využití hospodáského potenciálu msta Využití polohy, prmyslových tradic a dopravního napojení se Saskem Ze zpracovaného profilu msta je nutné vytvoit spolen s místními

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ

DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MARTIN SMLÝ DOPRAVNÍ INŽENÝRSTVÍ MODUL 4 ÍZENÉ ÚROVOVÉ KIŽOVATKY ÁST 1 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Dopravní inženýrství

Více

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz

Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Mstský úad Trhové Sviny Odbor dopravy a silniního hospodáství Žižkovo nám. 32, PS 374 17, tel. 386301436,e-mail: silhosp@tsviny.cz Znaka íslo jednací Vyizuje Trhové Sviny ODSH/05/200/.- II/157 8910/05

Více

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN.

1. Úvodní údaje: Zpráva poskytuje základní informace v rámci dokumentace projektu pro DSP. Podklady dány investorem stavby a pedpisy SN. !"#$%&&! "#$%&& stupe dokumentace: DSP 1. Úvodní údaje:...1 2. Základní údaje:...1 3. Stanovení prostedí dle SN 332000-3 Z1/Z2/Z3, SN 332000-5-51 ed.3:...1 4.Rozdlení elektrického píkonu:...1 5. Ochrany:...1

Více

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad

M S T S K Ý Ú A D. Stavební úad M S T S K Ý Ú A D Stavební úad Sídlo: Svatovítské námstí 105, 463 52 Osená Telefon: +420 485 164 814 Fax: +420 485 179 208 E-mail: stavebniurad.osecna@volny.cz Web: http://osecna.info Na doruenku Dle rozdlovníku

Více

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT

Odbratel PST. Zdroj CZT. Tepelná sí PST SCZT Pedávací stanice Soustava centralizovaného zásobování teplem (SCZT) soustava tvoená ústedními zdroji tepla (základními a špikovými, tepelnými sítmi, pedávacími stanicemi a vnitním zaízením). Centralizované

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi

Podílový fond PLUS. komplexní zabezpeení na penzi Podílový fond PLUS komplexní zabezpeení na penzi Aleš Poklop, generálníeditel Penzijního fondu eské spoitelny Martin Burda, generálníeditel Investiní spolenosti eské spoitelny Praha 29. ervna 2010 R potebuje

Více

R O Z H O D N U T Í 451/07

R O Z H O D N U T Í 451/07 M S T S K Ý Ú A D N Á C H O D odbor dopravy a silniního hospodáství Masarykovo nám. 40, 547 61 Náchod.j.: 45780/07/ODSH/Tý Vyizuje : Týfa V Náchod dne 27.12.2007 R O Z H O D N U T Í 451/07 Mstský úad Náchod,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE

TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE TECHNICKÁ ZPRÁVA 01/11-F.1.4.- ZTI-ZDRAVOTN TECHNICKÉ INSTALACE Datum : 12.2013 ís. zakázky: 01/2011 AIP : Vypracoval : Stupe : Akce : Ing. Anton Jurica Jan erník JPD pro stavební ízení a provádní stavby

Více

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ

ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ 1 PROJEKTOVÝ ATELIÉR AD s.r.o. Ing. arch. Jaroslav DANK Husova 4, eské Budjovice 370 01, tel. 387 311 238, 387 312 513, mobil +420605 277 998 ZMNA. 1 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ŽÁROVNÁ VÝSLEDNÝ NÁVRH TEXTOVÁ ÁST

Více