RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava I: tel.:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava I: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz"

Transkript

1 RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Prkopnická 24, Ostrava I: tel.: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle Zákona. 100/2001 Sb. O posuzování vliv na životní prostedí v platném znní v rozsahu Pílohy. 4 zákona Zpracoval: RNDr. Alexander Skácel, CSc., autorizovaná osoba pro posuzování vliv na životní prostedí, oprávnní.j. 3869/625/OPV/93 vydané MŽP R dne celkem výtisk 10 (v.autorského), výtisk. Ostrava, prosinec 2006

2 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 2 z 136 Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky Oznámení podle zákona. 100/2001 Sb., (dále pouze zákon o posuzování vliv na životní prostedí ) v platném zmní, v rozsahu pílohy. 4 Obsah: Seznam vybraných zkratek a pojm... 3 Úvod... 4 ást A. Identifikaní údaje... 5 A I.1. Obchodní firma oznamovatel... 5 A I.2. I... 5 A I.3 Sídlo... 5 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele... 5 A II.1. Zpracovatel oznámení... 5 A II.2. I... 5 A I.3 Sídlo... 5 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení... 6 ást B. Údaje o projektu... 6 B.I. Základní údaje... 6 B I.1. Název zámru... 6 B I.2. Rozsah zámru... 6 B I.3. Umístní zámru... 7 B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv s jinými projekty (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými)... 7 B I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant ešení a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí... 7 B I.6. Struný popis technického a technologického ešení projektu... 8 B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokonení B.I.8. Výet dotených územn samosprávných celk B.I.9. Zaazení zámru z pohledu zákona. 100/2001 Sb. v platném znní B.I.10. Navazující správní ízení B II. Údaje o vstupech B II.1. Pda B II.2. Voda B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu B II.5. Další vstupy B III. Údaje o výstupech B III.1. Ovzduší B III.2. Odpadní vody B III. 3. Odpady B III. 4. Hluk, vibrace B III. 5. Doplující údaje ást C. Údaje o stavu životního prostedí v doteném území C I. Výet nejzávažnjších environmentálních charakteristik doteného území C.I.1. Územní systémy ekologické stability (ÚSES) C.1.2. Zvlášt chránná území, pírodní parky, významné krajinné prvky (VKP) C.1.3. Území historického, kulturního nebo archeologického významu... 27

3 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 3 z 136 C.1.4. Území hust zalidnná, území zatžována nad míru únosného zatížení C.1.5. Extremní pomry v doteném území C II. Charakteristika souasného stavu složek životního prostedí v doteném území C.II.1. Ovzduší a klima C.II.2. Voda C.II.3. Horninové prostedí a pda C.II.4. Flóra a fauna C.II.5. Chránné ásti pírody, zonace CHKO Beskydy, prvky ÚSES a VKP C.II.6. Ekosystémy C.II.7. Krajina C.II.8. Obyvatelstvo C.II.9. Hmotný majetek C.II.10. Kulturní památky C III. Celkové hodnocení kvality životního prostedí v doteném území z hlediska jeho únosného zatížení ást D. Komplexní charakteristika a hodnocení vliv zámru na obyvatelstvo a životní prostedí D I. Charakteristika pedpokládaných vliv zámru a odhad jejich velikosti a významnosti D I.1. Vlivy na obyvatelstvo vetn sociáln ekonomických vliv D I.2. Vlivy na ovzduší a klima D I.3. Vlivy na hlukovou situaci D I.4. Vlivy na povrchové a podzemní vody D I.5. Vlivy na pdu D I.6. Vlivy na horninové prostedí a pírodní zdroje D I.7. Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy D I.8. Vlivy na krajinu D I.9. Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky D I.10. Rozsah vliv vzhledem k k zasaženému území a populaci D II. Komplexní charakteristika vliv zámru na životní prostedí z hlediska jejich významnosti a možnosti peshraniních vliv D III. Charakteristika environmentálních rizik pi možných haváriích a nestandardních stavech D IV. Charakteristika opatení k prevenci, vylouení, snížení, popípad kompenzaci nepíznivých vliv D V. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích pedpoklad pi hodnocení vliv Použité podklady D VI. Charakteristika nedostatk ve znalostech a neuritosti, které se vyskytly pi zpracovávání oznámení ást E. Porovnání variant ešení zámru ást F. Závr ást G. Všeobecn srozumitelné shrnutí netechnického charakteru ást H. Pílohy Seznam vybraných zkratek a pojm CHKO chránná krajinná oblast CHOPAV Chránná oblast pirozené akumulace vod ÚSES územní systém ekologické stability SO stavební objekt PS provozní soubor

4 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 4 z 136 ZPF- zemdlský pdní fond LPF lesní pdní fond Q denní voda EO ekvivalentní obyvatel (kapacita istírny odpadních vod) OV istírna odpadních vod DÚR dokumentace k územnímu rozhodnutí AIM HMÚ automatický imisní monitoring eského hydrometeorologického ústavu Klobuka = Klobouanka = Brumovský potok vodote s rzným oznaením i v oficiálních materiálech, protéká prmyslovou zónou Val. Klobouky cca 200 m pod spodní stanicí souasného lyžaského vleku Úvod. Jednou z možností jak pedcházet vzrstu potu civilizaních chorob je dostatek pohybu. V této oblasti je z celopopulaního hlediska významný pohyb rekreaní, pedevším provozování sportovních aktivit. Z hlediska uživatelského lze sportovní aktivity v prostedí zhruba rozdlit na aktivity zimní a letní. Oblast Bílých Karpat umožuje provozování obou typ aktivit, které zde mají již i svou historickou tradici. Letní období je v oblasti Bílých Karpat využíváno pedevším pro pší turistiku a poznávací výlety. Pro zimní období je však v této oblasti nabídka rekreaního vyžití spojeného se sportovními aktivitami podstatn menší. Jedno z mála stedisek, které nabízejí možnosti zimní rekreace v Bílých Karpatech, je rekreaní zóna Jelenovská. Plochy lyžaských svah v oblasti Jelenovská jsou uvedeny na mapách i v územn plánovací dokumentaci. Vzhledem k nedostatku pirozené snhové pokrývky však nebyl potenciál této lokality v minulosti dostaten využit, pro zimní aktivity byly preferovány jiné lokality, a proto díve vybudované lyžaské vleky nebyly udržovány, moráln i fyzicky zastarávaly a situace dospla do stadia, kdy je nezbytné lyžaský vlek zásadn modernizovat. Zárove se nabízí možnost zmny koncepce vlastního vleku (napímení jeho trasy) i koncepce využívání lyžaských svah, kterou je možno provést zárove s rekonstrukcí dopravního zaízení. Optimalizovaný návrh ešení je pedmtem tohoto Oznámení vliv na životní prostedí. Oznámení investiního zámru dle zákona. 100/2001 Sb. bylo zpracováno podle objednávky Úadu msta Valašské Klobouky se zámrem poskytnout komplexní materiál pro zjišovací ízení dle 7 uvedeného zákona v rozsahu pílohy. 4 citovaného zákona, který umožuje použít zpracované Oznámení jako dokumentaci i pro další stadia procesu EIA.

5 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 5 z 136 ást A. Identifikaní údaje A I.1. Obchodní firma oznamovatel Msto Valašské Klobouky, Masarykovo Námstí.p. 189, Valašské Klobouky Zastoupeno: Ing. Daliborem Manišem, starostou obce A I.2. I DI: není plátcem DPH A I.3 Sídlo Msto Valašské Klobouky Masarykovo Námstí 189, Valašské Klobouky Okres: Zlín A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon oprávnného zástupce oznamovatele Ing. Dalibor Maniš, starosta msta Valašské Klobouky Osoba povená ve vcech Oznámení vlivu akce na životní prostedí: Ing. Radek Bainka, vedoucí investiního odboru, Bydlišt: Luní 895, Valašské Klobouky Telefon: A II.1. Zpracovatel oznámení RNDr. Alexander Skácel, CSc. Aquakon A II.2. I DI: není plátcem DPH A I.3 Sídlo Prkopnická Ostrava

6 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 6 z 136 A I.4. Jméno, píjmení bydlišt a telefon zpracovatele oznámení RNDr. Alexander Skácel, CSc. Bydlišt: Prkopnická 24, Ostrava Jih Telefon: ást B. Údaje o projektu B.I. Základní údaje B I.1. Název zámru Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky dále pouze "Modernizace sjezdovky VK" B I.2. Rozsah zámru Modernizace lyžaského vleku na souasném areálu sjezdového lyžování v lokalit Jelenovská se zmnou trasy lyžaského vleku pro napímení trat vleku, spojené s vybudováním zázemí (obslužný objekt), zajištním osvtlení, vybudováním zasnžování trati, jejím plošným rozšíením a vybudováním parkovišt pro lyžující veejnost na cílový stav: o plocha sjezdové trati o délka nového lyžaského vleku v napímené trati o zaízení pro výrobu umlého snhu o osvtlení o manipulaní a obslužná objekt u spodní stanice lyžaského vleku o parkovišt pro 80 vozidel, jehož umístní je v projektu ešeno variantn Souástí zámru je i rekonstrukce odpovídající infrastruktury areálu vetn napojení na energetický zdroj. Komunikaní napojení zstane na stávající úrovni a není souástí investiního zámru. Investiní zámr Modernizace sjezdovky VK bude realizován na ZPF a LPF, jeho zábor oproti souasnosti pedstavuje pouze LPF (PUPFL) v ploše m 2 (2,1 ha). V areálu bude pracovat bhem zimní sezóny 15 len TJ Valašské Klobouky, mimo sezónu bude zajišována pouze údržba a ostraha 1 zamstnancem. Investiní rozsah projektu je odhadován na 51,3 mil K.

7 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 7 z 136 B I.3. Umístní zámru Kraj: Zlínský Obec: Valašské Klobouky KÚ: Valašské Klobouky Zámr umožní díky jeho lokalizaci využití rekreaního potenciálu i existujících ubytovacích kapacit v areálu Jelenovská na okraji CHKO Bílé Karpaty (uvnit CHKO). Realizací investiního zámru Modernizace sjezdovky VK je možno využít potenciál lokality pro rekreaní nabídku pi maximálním možném respektování požadavk na ochranu pírody i na spoleenský a ekonomický rozvoj obce. Areál se nalézá na ploše již tradin pro tuto innost využívané. B I.4. Charakter projektu a možnost kumulace jeho vliv s jinými projekty (realizovanými, pipravovanými, uvažovanými) Jedná se o rekonstrukci zaízení s perspektivou jeho dalšího dlouhodobého využívání v tradiním lyžaském areálu, který je oficiáln zanesen v územní plánovací dokumentaci a v turistických a lyžaských pírukách jako oficiální lyžaský areál. Zimní lyžaské využívání lokality, která je lokalizována na hranici CHKO Bílé Karpaty v blízkosti I. zóny ochrany CHKO, nenarušuje pi šetrném využívání lokality luní ekosystém, který není pes snhovou pokrývku atakován. Po realizaci investiního zámru bude Modernizace sjezdovky VK kooperovat doplnním nabídky služeb pro uživatele lyžaského vleku s hotelem Jelenovská a s ubytovacími kapacitami dalších zaízení na vrcholu Jelenovská, která jsou již tradin v provozu a nkterá jsou ve stadiu modernizace. Vzájemnou kooperací zaízení vznikne komplexní lyžaské stedisko, které poskytne ubytování, sportovní vyžití i kulturní zázemí a v neposlední žad možnost odstavení vozidel pro návštvníky, kteí využijí vlastní dopravu. B I.5. Zdvodnní poteby zámru a jeho umístní, vetn pehledu zvažovaných variant ešení a hlavních dvod pro jejich výbr, resp. odmítnutí Investiní zámr Modernizace sjezdovky VK je lokalizován pi okraji hranice CHKO Bílé Karpaty v prostedí, které je hodnotné po stránce rekreaní a po stránce estetického psobení pi regeneraci fyzických i psychických sil pedpokládaných uživatel, ale i po stránce ekologické a pírodovdné. V okolí není v dosahu pro denní rekreaci k dispozici jiné

8 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 8 z 136 stedisko pro provozování zimních sport. Proto je potebné zachovat souasné oficiální lyžaské stedisko a provozovat jej v souladu se souasnými požadavky na hospodaení v území u lokality Jelenovská. Plocha investiního zámru tvoí ást luního a lesního ekosystému navazující na okolní louky, které jsou pro lyžaské úely využívány trvale. Lyžaský vlek urený k modernizaci je v souasné dob nepoužitelný z bezpenostních dvod, jeho morální a technický stav je již nevyhovující. Pro oživení lyžaského provozu na lokalit je nutno provést modernizaci vleku. Pi této píležitosti je nutno uvážit, zda stávající ešení vedení trasy, technické zázemí a nabídka lyžaských služeb odpovídá souasnému stupni technického rozvoje a požadavkm na bezpenost provozu a zda koncepce pvodního vleku je z dnešního hlediska optimální. Proto byla volena cesta technické modernizace a optimalizace areálu z hlediska uživatel i z hlediska ochrany pírody. V prbhu pípravy zámru byly provedeny nezbytné konzultace a jednání se zpracovateli projektu a zadavateli, takže trasování vleku a rozsah projektovaného zvtšení plochy sjezdové trat je již možno brát jako optimalizovanou variantu a tato ást projektu je ešena jako jednovariantní. Architektonické ešení technického pístešku vychází z obvyklých struktur a tvar, které jsou pro oblast v podhí Bílých Karpat typické a nezmní souasný krajinný ráz. Variantní ešení zstalo ped zahájením zpracování Oznámení vliv na životní prostedí pouze pro umístní parkovišt. Poslední variantou je varianta nulová, která by pi modernizaci vleku vedla pouze k opakování dívjších nevýhod, které provoz lyžaského vleku provázely. Zamezení provozu vleku, který je veden v územním plánu a je provozován pouze v zimní sezón nemá dostatený pírodovdný a environmentální podklad a neeší situaci koncepním zpsobem z pohledu trvale udržitelného rozvoje spolenosti. Oblast, ve které je plánována realizace investiního zámru Modernizace sjezdovky VK se stane do budoucna jedním z center zimních aktivit v oblasti Jelenovská. Tomu odpovídá i souasné ešení územního plánu obce a pipravované zmny, které zamýšlenou funkci v této ásti msta Valašské Klobouky ješt posílí. B I.6. Struný popis technického a technologického ešení projektu V souasné dob je areál vybaven dvmi vleky. Vleky provozuje místní lyžaský oddíl. Dopravní zaízení svým technickým stavem již nevyhovují technickým požadavkm ani potebné pepravní kapacit.

9 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 9 z 136 V souasnosti je v areálu jeden zalomený zvratkový lyžaský vlek o délce cca 900 m a teoretické pepravní kapacit 300 os/hod (v souasné dob mimo provoz) a jeden teleskopický lyžaský vlek o délce cca 300 m a teoretické pepravní kapacit 500 os/hod. Tento vlek byl již v minulosti modernizován a vyhovuje vzhledem ke konfiguraci terénu souasné poteb lyžaského sportu ve Valašských Kloboukách. Konfigurace terénu umožuje nahradit stávající dosluhující zalomený zvratkový vlek moderním, kotvovým vlekem. S tím vybudovat novou trasu sjezdovky spolen s umístním dopravního zaízení na okraji sjezdovky tak, aby vlek vedl krajem sjezdovky a tím se pedešlo komplikacím s vysnžováním trasy vleku. S výmnou vleku a rozšíením sjezdovky vybudovat rozvody vody na sjezdovky tak, aby byla zabezpeena možnost výroby technického snhu a osvtlení sjezdovky pro možnost veerního lyžování. Pro zajištní infrastruktury vybudovat provozn-sociální objekt s umístním erpací stanice pro výrobu umlého snhu, záchod, pokladen, bufetu a technického zázemí. Modernizace areálu Valašské Klobouky zahrnuje: Výstavbu nové trasy sjezdovky Výstavbu dopravního zaízení Vybudování zasnžování na sjezdovkách Osvtlení sjezdovek Vybudování provozn-sociálního objektu Vybudování parkoviš Poízení stroje pro úpravu tratí a skútru Výstavba sjezdovek Výstavba sjezdovek pedstavuje vybudování nové trasy sjezdovky kolem trasy nového vleku a rozšíení stávající sjezdovky v její horní ásti. Trasa nové sjezdovky (viz. pílohy) vede z pod vrcholu kopce u Horského hotelu Jelenovská do míst nástupní stanice stávajícího vleku. V horní ásti je kryta lesním porostem. Spodní polovina se pak napojuje na stávající sjezdovky. Pedpokládaná celková délka sjezdovky je cca 750 m a šíka cca 40 m. Stávající sjezdovka vede od výstupní stanice vleku ke sjezdovce u stávajícího teleskopického vleku a pak se stáí k nástupní stanici vleku. V jeho horní ásti vede lesním prsekem v délce cca 150 m, který je nutno rozšíit na šíku cca 40 m. Po vykácení sjezdovek je nutno provést ástenou úpravu trasy pomocí vhodné mechanizace a následn dokonovací práce zemním strojem Menzimuk. Nejvtší úpravy se pedpokládají v míst odlesnní sjezdovek. Všechny nov vybudované úseky sjezdovek budou odvodnny pínými odvodovacími drážkami v rozmezí cca 40 m a zatravnny, tak aby nedocházelo k erozi pdy. V rámci

10 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 10 z 136 vybudování sjezdovek je nutno i instalovat záchytné zábradlí a sít v místech dojezdu sjezdovek, aby nemohlo dojít k pádu na parkovišt i na silnici. Plocha k odlesnní: cca m 2 Plocha k vyjmutí z pdního a lesního fondu (PUPFL): cca m 2 Výstavba dopravního zaízení Pedpokladem je výstavba dvoumístného kotvového, samoobslužného vleku s pevnými unášei na dopravním lan. Trasa vleku povede po levé stran nové sjezdovky pi pohledu zespodu. Trasa je vedena, ve spodní ásti, stávající sjezdovkou a od poloviny pak novou trasou sjezdovky. Technické parametry vleku: Délka vleku: cca 750 m Pevýšení: 170 m Kapacita : 1200 osob/hod. Dopravní rychlost: 3,15 m/sec. Výkon motoru : 110 kw Pohon : dolní stanice Napínání dopr. lana: dolní stanice-hydraulické Dopravní vtev: levá Výrobce: dle výbrového ízení Poháncí stanice je umístna v dolní stanici. Na nosné ocelové konstrukci je umístna poháncí jednotka vetn hydraulického napínání dopravního lana. Pohon se pedpokládá s plynulou regulací pro snadnjší nástup slabších lyža. Podpry jsou typu T s pínými nosníky kladkových baterií. Unášee jsou dvoumístné, bubínkové s hydraulickým pop. mechanickým tlumením rozjezdu a zptného navíjení. Zabezpeovací a signalizaní zaízení je provedeno na všech kladkových bateriích, tlaítka STOP v obou stanicích, telefonní propojení obou stanic a signalizace s identifikací poruchových stav. Povrchová úprava: veškeré ocelové konstrukce i dopravní lano jsou pozinkovaného provedení. Souástí vleku jsou i objekty dolní a horní stanice. Oba objekty jsou devné, zateplené o pdorysné ploše 2x3 m. Objekt spodní stanice slouží k umístní provozního rozváde vleku a jako místo pro obsluhu vleku. Objekt horní stanice slouží pro obsluhu vleku, která kontroluje výstup z vleku. Vybudování zasnžování Pro výrobu technického snhu je nutno sjezdovky vybavit rozvody vody a elektrické energie.

11 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 11 z 136 Výstavba technického zasnžování pedstavuje následující ásti: Jímací objekt Podávací erpací stanice Hlavní erpací stanice Rozvod vody a elektro Výroba technického snhu bude provádná nízkotlakými snžnými dly a to vrtulovými snžnými dly (nap. typ SUFAG, ARECO aj.) nebo tyovými snžnými dly (nap. typ SUFAG, Goral, YORK aj.) nebo jejich kombinací. Voda u vrtulových snžných dl je vstikována soustavou trysek rozdlených do jednotlivých okruh, které jsou zapínány podle vlhkosti a teploty vzduchu a ta je pak pomocí ventilátoru unášená na sjezdovku. U tyových dl je voda vstikována rovnž soustavou trysek (menší poet), které jsou umístny na tyi ve výšce cca 10 m nad terénem. U tchto dl odpadá ventilátor což snižuje energetickou náronost a hlunost, ale snižuje se i výkon vyrábného snhu. Tyto oba dva typy dl patí mezi nejmodernjší a nejrozšíenjší zaízení na výrobu technického snhu, které jsou dnes na trhu. Konkrétní zaízení daného výrobce pak bude upesnno v dalších stupních projektové dokumentace. Technické údaje snžného vrtulového dla : Celkový píkon elektrické energie P = 26 kw Prtok vody za hodinu Q = l/min Tlak vody p = bar Celková váha m1 = 730 kg Množství vyrobeného snhu max. 60 m 3 /h Technické údaje snžného tyového dla : Celkový píkon elektrické energie P = 5 kw Prtok vody za hodinu Q = l/min Tlak vody p = bar Celková váha m1 = 165 kg Množství vyrobeného snhu max. 25 m 3 /h Jímací objekt Jímání vody je provedeno z potoku Klobuka v míst pod sjezdem z hlavní silnice. Jímání je provedeno pomocí jezového tlesa. Jezové tleso je provedeno z vodostavebního betonu a kamenným obkladem viditelného líce s devnou hradicí stnou s možností vyjmutí. Hradící prvky jsou uloženy v U profilu, kotveném v jezovém tlese. Vývar není provádn, vzdutí je minimální a není tudíž pedpoklad poškození dna pod jezovým tlesem. Zde bude proveden pouze tžký kamenný pohoz. Betonové konstrukce jezu jsou zapuštny kídly do behu.

12 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 12 z 136 V hradících prvcích je proveden otvor zaruující zachování minimálního prtoku v potoku dle hydrologických údaj podle SN sdlených píslušným eským hydrometeorologickým ústavem. Odbr z jezového tlesa je plastovým potrubím DN 200 umístným ve behu nad dnem potoka a je zaústno do odkalovací studny. Vedle odkalovací studny je umístná erpací studna pro umístní ponorných podávacích erpadel. Studny jsou zhotoveny z betonových studniních prefabrikát a jsou zapuštny do zem. Studny jsou zakryty poklopem. Studny jsou umístny cca 4 m od behové hrany. Podávací erpací stanice Je umístná na behu potoka Klobuka a je napojena na odkalovací studnu. V erpací studni jsou umístny ponorné podávací erpadla k pívodu vody do hlavní erpací stanice. Technické údaje erpadel: Typ erpadla: Odstedivé ponorné erpadlo Dopravní výška: 50 m Dopravované množství: 12 l/s Výkon motoru : 7,5 kw Poet erpadel : 2 ks Hlavní erpací stanice Je umístná v provozn sociálním objektu u spodní ásti sjezdovky. Potebný pdorysný rozmr erpací stanice je cca 5 x 3 m. V erpací stanici jsou umístna dv vysokotlaká erpadla a rozváde elektro pro systém technického zasnžování a osvtlení sjezdovek. erpadla jsou ukotvena na základy. Sací potrubí je pivedeno do erpadel z podávací erpací stanice u potoka Klobuka. Ped vstupem do odstedivého erpadla je potrubí opateno uzavírací armaturou, miem spoteby vody, filtrem pro zachycování hrubých neistot a ukazatelem tlaku na sací stran. Výstupní vtev je za erpadlem opatena zptnou klapkou, pro zachycování zptných ráz, uzavírací armaturou a dále pak armaturou na vypouštní potrubního ádu. Trubka pro vypouštní potrubního ádu je vyvedena z erpací stanice. Dále na výstupní vtvi je umístn tlakomr na mení tlaku ve výtlaku. Technické údaje erpadel: Typ erpadla: lánkové odstedivé vysokotlakové erpadlo Dopravní výška: 370 m Prtok erpadla : max. 12 l/s Výkon motoru : 55 kw Poet erpadel : 2 ks

13 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 13 z 136 Rozvod vody a elektro I. Etapa Rozvody vody a elektrické energie budou napojeny z rozvád umístných v erpací stanici a vedeny podél nové trasy vleku. Rozvody vody budou vedeny v nezamrzlé hloubce ocelovými, pozinkovanými trubkami DN 150 a DN 100 s odbokami k jednotlivým hydrantm trubkou DN 50. Hydranty jsou umístny v plechových, nerezových skíních, vetn rozvád pro pívod elektrické energie ve vzdálenosti mezi sebou cca 60 m. Pívodní potrubí z podávací erpací stanice do hlavní erpací stanice je vedeno v nezamrzlé hloubce PE potrubím DN 150. Elektrická energie je vedena kabely ve výkopu od hlavního rozváde, umístného v erpací stanici, k jednotlivým rozvádm na trase. Krom silnoproudých kabel budou v trase vedeny i sdlovací kabely pro možnost ovládání erpací stanice z jednotlivých rozvád. Pedpokládaný poet rozvád po trase je cca 13 ks. Pedpokládaná délka vysokotlakého potrubí: 750 m Pedpokládaná délka podávacího potrubí: 100 m II. Etapa Tato etapa zahrnuje provedení rozvod vody a elektrické energie podél stávající trasy sjezdovek a k stávajícímu teleskopickému lyžaskému vleku. Pedpokládaná délka trasy vysokotlakého potrubí: 900 m Pedpokládaný poet rozvád po trase je cca 15 ks. Osvtlení sjezdovek Vzhledem ke stále oblíbenjšímu veernímu lyžování se pedpokládá osvtlit trasu nov zbudované sjezdovky. Osvtlovací tlesa budou zavšena na ocelové sloupy ve výšce cca 5 m. Osvtlovací tlesa budou umístna na okraji sjezdovky, podél trasy vleku. Napojení svítidel je provedeno z rozvád v erpací stanici, kabelové trasy jsou pak vedeny ve spoleném výkopu s rozvodem vody. Pedpokládaný poet svítidel: cca 60 ks Výkon každého svítidla: 1000 W Pedpokládaný poet stožár: cca 15 Pedpokládaný celkový instalovaný výkon: Pi = 60 kw Pedpokládaná roní spoteba: A = kwh/rok

14 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 14 z 136 Provozn sociální objekt Provozn-sociální budova je umístna u dolní stanice nového vleku, tak aby respektovala ochranné pásmo trasy nadzemního VN rozvodu. Budova se pedpokládá jednopodlažní s podkrovím, devná, srubového typu, stecha sedlová. Pdorysný rozmr 14 x 20 m. V budov se pedpokládá umístit: Pokladny Sociální zaízení pro návštvníky areálu a personál Hlavní erpací stanici Samoobslužnou restauraci Sklad provozního materiálu pro poteby uskladnní v letních msících (pltky apod.) Garáž pro úschovu pásového vozidla SKI servis s pjovnou Provozní místnost s kanceláí Pro poteby provozn sociální budovy je nutno zajistit pípojku vody, napojení na kanalizaci, pípojku elektrické energie a pípadn plynu. Pípojka vody bude provedena z místního vodovodního ádu, který vede podél silnice I/57. Délka pípojky cca 50 m. Napojení na kanalizaci bude provedeno na místní kanalizaci se zaústním na OV. Kanalizace vede podél potoka Klobuka. Délka napojení cca 100 m. Pípojka elektrické energie je ešena v rámci pípojky pro celý areál. Pípojka se pedpokládá z nadzemního VN vedení. Pro areál bude instalována nová trafostanice. Pípojka plynu v pípad vytápní objektu zemním plynem je nutno provést pípojku z ádu vedoucího cca 50 m od objektu. Vytápní objektu je možno provést jak zemním plynem, tak také elektrickou energií. Výhodnjší se jeví vytápní elektrickou energií. Sice náklady na vytápní mohou být ponkud vyšší, ale není nutno zizovat pípojku plynu, regulaní stanici plynu, kotelnu apod. o zpsobu vytápní bude rozhodnuto v dalším stupni. Souástí objektu je i zbudování píjezdové komunikace k tomuto objektu ze silnice.57/i pro poteby výstavby a pozdji i zásobování. Délka komunikace cca 260 m. Na výstavbu budovy je nutno vypracovat samostatný projekt, který bude ešit podrobn všechny náležitosti, vetn nejvhodnjšího zalenní do terénu a okolních úprav. Parkovišt Velikost parkovacích ploch je nutno stanovit z množství osob navštvujících areál. Poet návštvník areálu závisí na mnoha faktorech a vychází pedevším z pepravní kapacity vlek. Za pedpokladu teoretické pepravní kapacity nového vleku 1200 os/hod. lze ze

15 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 15 z 136 zkušeností íci, že skutená kapacita se pohybuje v rozmezí os/hod. Této skutenosti, pi pedpokládané ekací dob u vleku max. 10 min., odpovídá poet lyža na cca 200 osob. Pi zapotení kapacity druhého vleku a nelyžující veejnosti lze odhadnout poet návštvník na cca 300. Od tohoto potu je nutno však také odeíst ubytované v hotelu Jelenovská a návštvníky, kteí se dostavili jinak než auty (autobusy, vlak, místní). Za tchto pedpoklad je možno odhadnout poet návštvník na cca 250 osob. Za pedpokladu 3 osob na auto je poet automobil v areálu cca 83. Proto je nutno zídit parkovišt min. pro 80 automobil, což pedstavuje plochu cca 2400 m 2. V pípad nedostatku parkovacích míst lze využít odstavných ploch poblíž areálu nebo ve mst. Parkovišt budou ešena jako travnatá, zpevnná, krátkodobá, sezónní s parkováním pouze osobních vozidel na dobu nejvýše 8-10 hodin denn. Konstrukci parkoviš tvoí humusová zemina se štrkem zrnitosti 16/22 tl. 30 mm, štrk zrnitosti 16/32 s humusovou zeminou tl mm, štrkodr zrnitosti 0-63 tl mm. Výjezd z parkoviš bude opaten píslušným dopravním znaením. Pro vybudování parkovacích ploch se jeví dv varianty: Varianta I Tato varianta pedpokládá využití ploch pod silnicí.57/i v míst pod lyžaským areálem. Výhodou této varianty je, že parkovišt by vznikly na ploše bývalého prmyslového areálu, kde úprava ploch by pedstavovala minimální investice. Navíc pozemky jsou dostupné ke koupi. Výjezd na silnici je stávající. Nevýhodou se jeví vtší vzdálenost od vleku, pekonání znaného pevýšení cca 25 m a pechod pes znan frekventovanou silnici. 57/I. Tato skutenost by vyvolala dodatenou investice ve zbudování lávky pes tuto silnici. Varianta II Zbudování parkovacích ploch pod sjezdovkami, nad silnicí. 57/I. Výhodou parkoviš je jejich umístní poblíž nástupní stanice vleku, souasn zbudování píjezdové komunikace k provozn sociální budov. Nevýhodou se pak jeví nevhodnost terénu (velký sklon svahu), velká investice v úprav svahu, jeho zajištní proti sesunutí a zpevnní píjezdové komunikace. B.I.7. Pedpokládaný termín zahájení realizace projektu a jeho dokonení Zahájení investiní akce srpen 2007 Ukonení výstavby listopad 2007

16 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 16 z 136 B.I.8. Výet dotených územn samosprávných celk Kraj: Zlínský Obec: Valašské Klobouky KÚ: Valašské Klobouky B.I.9. Zaazení zámru z pohledu zákona. 100/2001 Sb. v platném znní Z pohledu zákona. 100/2001 Sb., píloha. 1, je investiní zámr Modernizace sjezdovky VK zalenn do kategorie. II zámry vyžadující zjišovací ízení, do bodu Rekreaní a sportovní areálu, hotelové komplexy a související zaízení v územích chránných podle zvláštních právních pedpis. Píslušným úadem pro tento zámr je Ministerstvo životního prostedí. Posuzování vliv na životní prostedí mže být provedeno podle 4 odst. 1b zámry uvedené v píloze. 1 k tomuto zákonu kategorii II vetn zámr nedosahujících píslušných limitních hodnot; tyto zámry podléhají posuzování, pokud se ve zjišovacím ízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostedí, pípadn odst. 1c zmny zámru uvedeného v píloze. 1 k tomuto zákonu, pokud má být významn zvýšena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se významn mní jeho technologie, ízení provozu nebo zpsob užívání a nejedná-li se o zmny podle písmene a); tyto zmny zámr podléhají posuzování, pokud se ve zjišovacím ízení stanoví, že mohou mít významný vliv na životní prostedí, nebo se jedná o modernizaci souasného oficiálního lyžaského areálu. B.I.10. Navazující správní ízení Na proces hodnocení vliv na životní prostedí budou navazovat následující ízení: - vodoprávní ízení pro povolení odbru vody z toku Klobuanka - vodoprávní ízení pro odbr vody z vodovodní sít a pro schválení množství a kvality odvádné vyištné odpadní vody do toku Klobuanka - schválení provozu zaízení pro nakládání s odpady - stavební ízení pro povolení stavby - schválení detailního rozsahu investiního zámru z hlediska poteb rozvoje obce a jeho zalenní do ÚPD

17 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 17 z 136 B II. Údaje o vstupech B II.1. Pda Investiní zámr realizace Modernizace sjezdovky VK se dotkne pozemk v katastru obce Valašské Klobouky, které jsou uvedeny v pehledu v následujícím textu. Jedná se o pozemky, které jsou v nájmu uživatele již v souasnosti, pro zbylé pozemky budou uzaveny nájemní smlouvy pro jejich využívání bhem zimní sezóny k provozování lyžaského sportu. Jedná se vesms o lesní pdu (PUPFL), na které se v souasné dob nachází hospodáský les tvoený smrkovou monokulturou. Lokalita pro rozšíení plochy sjezdové trati je tvoena celistvou plochou, která je složena z jednotlivých parcelních ísel. Rozšíení plochy luk bude smrovat jak k vytvoení odlesnného pásu pro novou trasu vleku a novou lyžaskou dráhu, která povede podél nj, tak k rozšíení nejužší ásti souasné sjezdové dráhy. Lokální situace je zejmá z ortofotomapy v píloze. 7. Pedpoklad zmn a záboru ploch ZPF a LPF (PUPFL). Realizace investiního zámru se nedotkne ZPF. Zábor PUPFL však bude trvalý, rozsah záboru bude podle projektu m 2 (2,1 ha). lenní ploch po realizaci investiního zámru Modernizace sjezdovky VK je uvedeno jako souást technického popisu investiního zámru. Dotené parcely investiního zámru Modernizace sjezdovky VK : 1823, 3502/10, 3502/11, 3521, 3526, 3526/1, 3534, 3541/13, 3541/14, 3546/1, 3546/2, 3546/4, 3546/5, 3546/7, 3547/2, 3547/4, 3547/5, 3547/6, 3547/7, 3547/8, 3547/9, 3547/10, 3527/ /12, 3548/1.3548/2, 3548/3, 3558/1,3558/2,3560/1,3560/2,3560/3, 3560/8,3560/10, 3560/12, 3560/13, 3560/14, 3577/1, 3579/5, 3606/1, 3609, 3620/1, 3620/2, 3620/3, 36620/4, 3620/5, 3651, 3652, 3654/9, 3654/11, 3678, 3686/19, 3686/20, 3686/23, 3686/24, 3686/25, 3686/27, 3686/28, 3686/29, 3686/31, 3935/4, 4321/1, 4321/26, 4321/29, 4321/36, 4321/38, 4373, 4380/19, 4380/25, k.ú. Val. Klobouky. Pdního kryt je tvoen ornicí a podorniní vrstvou, pro pdní kryt je typická zvýšená pítomnost vápníku a vápenatých slouenin, které mní charakteristickým zpsobem ph pdy a je jedním z prvk, které formují podmínky pro jedinenou flóru v celé oblasti Bílých Karpat. Podrobné pedologické hodnocení nebylo provedeno a vzhledem k charakteru investiního zámru není potebné. Geologický przkum a hodnocení bude souástí stavební

18 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 18 z 136 pípravy, která musí zajistit dostatenou stabilitu objekt areálu "Modernizace sjezdovky VK". B II.2. Voda Technický provoz zámru Modernizace sjezdovky VK pedpokládá jak spotebu vody pro úel zásobování technického zázemí vetn WC, oberstvení apod. a pro výrobu technického snhu. Zdrojem pitné vody je obecní vodovod. Zdrojem vody pro výrobu technického snhu a zdrojem užitkové vody bude tok Klobuka. Odbrové místo bude zajištno technickými prostedky tak, aby nedošlo odbrem vody pro zámr "Modernizace sjezdovky VK" k snížení prtok ve vodním toku pod sananí prtok, který je Q 330. Tab. 1: Pehled pedpokládané spoteby vody celým investiním zámrem Zaízení Spoteba vody Plocha sjezdovky (prm) 75 x 40m Výška snhové pokrývky/ztráta úletem 0,35 m/15% První pokrývka snhu (spoteba vody) 4830 m 3 Celková spoteba vody pro technický sníh m 3 /rok (= m 3 /rok snhu) Pedpoklad spoteby pitné vody 15 osob, 60 l/den, 120 dn/rok = 108 zamstnanci m 3 /rok Pedpoklad spoteby pitné vody Bude upesnno (viz text) návštvníky Spoteba vody pedpokládá cca 400 provozních hodin/rok a prmrnou hltnost erpadel 17,8 l/s. Pi provozu všech 4 snhových dl je spoteba 160m 3 /hod. Prtoková ada malých vod toku Klobouanka stanovená odborným posouzením HMÚ je v píloze Oznámení a prokazuje, že tok Klobouanka má pro zamýšlený odbr dostatený prtok vody po vtšinu období. Spotebu pitné vody návštvníky v souasné dob není možno vyíslit, nebo pro jejich obsluhu budou pednostn využívána souasná restauraní zázemí a zaízení, infrastruktura je na lokalit vybudována a má dostatenou kapacitu (nap. hotel Jelenovská). Proto bude spoteba pitné vody zámru "Modernizace sjezdovky VK" dodaten upesnna. Tab. 1 uvádí spoteby pln obsazeného a provozovaného zaízení Modernizace sjezdovky VK.

19 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 19 z 136 B II.3. Ostatní surovinové a energetické zdroje Provoz zámru Modernizace sjezdovky VK pedpokládá nároky pouze na elektrickou energii. Jiné surovinové zdroje nebudou potebné, energetický píkon vetn vytápní manipulaního a provozn sociálního objektu je zajištn výhradn energií elektrickou. Píkony jednotlivých ástí Modernizace sjezdovky VK jsou projektantem ešeny se zámrem zajištní dostateného píkonu elektrické energie, vetn rekonstrukce potebné kapacitní rezervy. Pehled potebných nárok jednotlivých souástí areálu je uveden v tab. 2. Pedpokládaná innost jednotlivých zaízení je cca 1000 provozních hodin/rok. Pi tomto zatížení pedstavuje provoz Modernizace sjezdovky VK potebu skuteného výkonu elektrické energie (spoteby) 250 MWh/rok. Ve skuteném výkonu se poítá s rezervou cca 40 %. Tab. 2: Pedpokládané nároky na spotebu el. energie investiním zámrem Modernizace sjezdovky VK Zaízení Instalovaný píkon Vlek 110 kw Snžná dla 110 kw Podávací erpadla 15 kw Hlavní erpadla 110 kw Provozn sociální budova 15 kw Celkem 420 kw B II.4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu Vzhledem ke vzdálenosti Modernizace sjezdovky VK od státní komunikace I/57 (Valašské Klobouky Brumov Bylnice) a k šíce souasné místní úelové komunikace nebude potebné provádt opatení pro zprjezdnní i zkapacitnní pívodní komunikace k areálu. Dopravní infrastruktura je proto dostaující ve souasném stavu. Nájezd na parkovišt uvedené v zámru "Modernizace sjezdovky VK" bude ústit pímo na tuto komunikaci. Bhem provozu areálu v zimní sezón se pedpokládá vyvolaný prjezd 2 lehkých nákladních automobil/týden a osobní doprava.

20 Skácel A., 2006: Modernizace lyžaského areálu Valašské Klobouky. Oznámení dle píl. 4 zák. 100/2001 Sb. str. 20 z 136 Intenzita vyvolané osobní dopravy pedpokládá bhem provozu areálu maximální denní prjezd 160 vozidel (daný kapacitou parkovací plochy 80 stání pro osobní vozidla). Vzhledem ke scénái píjezd a odjezd, které jsou dány pedpokládaným harmonogramem provozu Modernizace sjezdovky VK, pedstavuje využívání parkovacích ploch jeden píjezd a jeden odjezd osobního vozidla bhem celého dne (pedpokládá se penocování vtšiny úastník, kteí použijí osobní vozidlo). Tento pedpoklad nebude v plné míe naplnn, nebo 100 % naplnní parkovacích ploch ve všechny dny vetn pracovních dn bhem celé zimní sezóny se nesplní a odhad je proto nadhodnocen. Provoz na komunikaci I/57 v souasné dob pedstavuje celkem 7665 automobil, z toho 1150 NA (zvýší se bhem výstavby krátkodob od 20). Osobní doprava se zvýší ze souasného denního prmru 6515 o 160 prjezd dalších osobních vozidel/den, a to pouze bhem zimní sezóny. Souasná úrove dopravní zátže se v dsledku realizace Modernizace sjezdovky VK významn nezmní. Navýšení bude bhem zimní sezóny max. o 2,5 %, mimo zimní sezónu se dopravnu vlivy nebudou uplatovat. Píjezd host a jejich odjezd je odhadnut bhem všedních dn v zimní sezón na 1,5 hodiny (= 80 vozidel/1,5 hodiny, tj. prmrn 1 voz/min, maximální krátkodobá zátž pi odjezdu lyža se pedpokládá ve stejné intenzit). B II.5. Další vstupy Pracovní místa Poet pracovních míst Modernizace sjezdovky VK bude tvoen personálem pro obsluhu sportovního zaízení, restauraních provoz a ubytování. Poet pracovních míst bhem zimní sezóny se odhaduje na 15 zamstnanc, mimo lyžaskou sezónu bude provoz zajištn 1 stálým pracovníkem pro údržbu a ostrahu zaízení. Ostatní vstupy Mezi další vstupy patí napíklad nároky na zásobování a údržbu objekt s pístupem od spodní ásti sjezdové trat (již uvedená 2 LNA vozidla/týden) a odvoz komunálních odpad, který bude organizován z prostoru parkovišt a z prostoru spodní stanice lyžaského vleku jako souást svozu komunálních odpad msta Valašské Klobouky. Další vstupy napíklad nároky na infrastrukturu pro zajištní údržby zaízení není nutno modelovat, nebo budou provádny mimo hlavní sezónu vždy jako jednorázová akce, která bude pedstavovat cca 3 prjezdy provozního vozidla/rok (píjezd/odjezd pro údržbu jednotlivých komponent areálu a jeho technického zázemí vetn elektrorevizí).

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové

EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové EMPLA, spol. s. r. o. Hradec Králové Výzkum, vývoj a realizace technologií pro ochranu prostedí a zdraví Ozznámeení í zzámrru dlee zzákona.. 100/ /2001 Sb..,, o possuzzovvání í vvl livvu na žži ivvot tníí

Více

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji

Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Aquakon, Prkopnická 24, 70030 Ostrava Jih I: 13 59 45 16 Tel/fax: 596 748 979, 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Strategie využití brownfields ve Zlínském kraji Vyhodnocení vliv koncepce dle pílohy.

Více

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji

Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Studie pro energetické využití odpad ve Zlínském kraji Zpracovali: Mgr. Jakub Bucek, Ing. Pavel Cetl, Ing. Dita Janeková, Ing. Jaromír Pokoj, Ing. Ladislav Vondráek, Mgr. Jana Viarová Enving s.r.o. Kvten

Více

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY

OPATENÍ OBECNÉ POVAHY Zmna. 40 územního plánu msta Liberec OPATENÍ OBECNÉ POVAHY STATUTÁRNÍ MSTO LIBEREC OPATENÍ OBECNÉ POVAHY POIZOVATEL: MAGISTRÁT MSTA LIBEREC STAVEBNÍ ÚAD (SU) ODBOR STRARTEGIE A ÚZEMNÍ KONCEPCE (UK) PROJEKTANT:

Více

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ ING. MICHAL RADIMSKÝ PROJEKTOVÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MODUL 9 ZAJIŠTNÍ ROZHLEDU, BEZPENOST NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S

Více

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UENÍ TECHNICKÉ V BRN FAKULTA STAVEBNÍ JOSEF BERÁNEK A KOL. INŽENÝRSKÉ SÍT STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA Inženýrské sít Josef Beránek a kol., Brno 2005-2 (181)

Více

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.

RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam. RNDr. Alexander Skácel, CSc., - Aquakon, Průkopnická 24, 700 30 Ostrava IČ: 13594516 tel.: 777 674 897 e-mail: skacel.alex@seznam.cz Průmyslová hala a příjezdová komunikace tiskárny Finidr (Český Těšín)

Více

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO

PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMO Leden 2005 PROGRAM ROZVOJE MSTA MIMON ÚVOD.3 PROGRAM ROZVOJE MÉSTA MIMON...6 I. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY MSTA...7 II. VIZE ROZVOJE...9 III. STRATEGICKÉ CÍLE ROZVOJE...12 IV. KATALOG

Více

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA

KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA str.1 KONCEPCE BYTOVÉ POLITIKY MSTA NAPAJEDLA Aktualizace únor 2011 vypracovala ing. Irena Brabcová str.2 OBSAH I. ANALYTICKÁ ÁST 1. Úvod 2. Struná charakteristika území 3. Majetkoprávní aspekty bytové

Více

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ

NÁVRH PRO SPOLE NÉ JEDNÁNÍ ING. MARIE PSOTOVÁ, STUDIO P, NÁDRAŽNÍ 52, PS 591 01 ŽÁR NAD SÁZAVOU TEL/FAX: 566 626 748 e-mail: projekce@studio-p.cz I: 13648594 Ú Z E M N Í P L Á N COV Z M N A. I NÁVRH PRO SPOLENÉ JEDNÁNÍ Zpracovatelský

Více

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2

Objednatel: Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Objednatel: 09 2 053 Liberecký kraj U Jezu 642/2a 461 80 Liberec 2 Optimalizace poadí realizace silniních obchvat vybraných mst v Libereckém kraji na silnicích II. a III. tídy a optimalizace realizace

Více

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV

POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Divize 24 Geologická 4 152 00 Praha 5 Obchodní rejstík vedený Mstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1189 POVODOVÝ PLÁN MSTA ŠLUKNOV Obec s rozšíenou psobností: Rumburk Správce vodního toku: Povodí Ohe,

Více

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko

Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko Agentura ochrany pírody a krajiny eské republiky Správa chránné krajinné oblasti Kivoklátsko 270 24, Zbeno. 5 Plán pée o chránnou krajinnou oblast Kivoklátsko na období 2007-2016 2 Obsah strana 1. Úvod

Více

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM Sídlo: Doudova 544/11, 147 00 Praha 4 Podolí Provozovna: Masarykova 62/109, 400 01 Ústí nad Labem IČ: 25423363, DIČ: CZ25423363 Název akce: SPORTOVNĚ REKREAČNÍ AREÁL VRCHBĚLÁ MULTIFUNKČNÍ TURISTICKÉ CENTRUM

Více

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO)

Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Technicko ekonomická analýza souasného stavu a navržení opatení pi nakládání s biologicky rozložitelnými komunálními odpady (BRKO) Praha, prosinec 2003 1/1 OSNOVA 1. Souasné ekonomické nástroje pro oblast

Více

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015

odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 odbor ZÁKLADNÍ SCÉNÁŘ VÝVOJE NAKLÁDÁNÍ S VODAMI, UŽÍVÁNÍ VOD A VLIVŮ NA VODY DO ROKU 2015 Květen 2004 Obsah Úvod... 12 1 Souasný stav a minulý vývoj... 13 1.1 Socio-ekonomický vývoj... 13 1.1.1 Ekonomický

Více

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa

Výroba plastových oken Hodějice II. etapa Výroba plastových oken Hodějice II. etapa OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno ve smyslu 6 a přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí listopad 2006 INVESTprojekt NNC, s.r.o.,

Více

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY

SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY SMLOUVA O DÍLO I. SMLUVNÍ STRANY 1.1. Objednatel: Msto Vimperk Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk I: 002 50 805 DI: CZ00250805 Penžní ústav: Komerní banka a.s., expozitura Vimperk íslo útu: 9021 722281/0100

Více

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM

OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM Oznámení o hodnocení vlivů na životní prostředí dle přílohy č.3 zákona č.100/2001 Sb. v platném znění OBCHODNÍ DŮM MY BOX PŘÍBRAM oznamovatel: My Box Příbram spol. s r.o. (únor 2007) SOM s.r.o. Středisko

Více

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU

ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ING. JAROMÍR POKOJ posuzování vlivů na životní prostředí Kuršova 16 tel.: 723 637 450 635 00 Brno IČ: 681 03 255 OZNÁMENÍ ZÁMĚRU podle přílohy č. 3 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní

Více

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8

OBSAH: 1 ÚVOD... 5 PROFIL M STA... 8 OBSAH: 1 ÚVOD... 5 2 PROFIL MSTA... 8 2.1 Poloha, obyvatelstvo a bydlení... 9 Úvod... 9 Tabulky, grafy a mapky...10 Charakteristika msta...13 Vývoj mstského a venkovského prostoru...13 Bydlení...14 Populaní

Více

D.1.1 a) Technická zpráva

D.1.1 a) Technická zpráva Zakázka íslo: 2014-000813-LisO D.1.1 a) Technická zpráva PROJEKT OPATENÍ PRO SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁRONOSTI OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLA LHOTECKÁ. P. 270, 271 257 08 NAERADEC Zpracováno v období: únor 2014 Vypracoval:

Více

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí

Monitoring dotaních titul a programových píležitostí Aktualizace ke dni: 31. 3. 2008 Jihoeská hospodáská komora Husova 9, 370 01 eské Budjovice Tel.: 387 318 433 (sekretariát úadu) Fax: 387 318 431 jhk@jhk.cz http://www.jhk.cz Regioprojekt, s. r. o. Pražská

Více

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX,

CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, CENTRUM VÍDEŇSKÁ BRNO, BYTOVÝ KOMPLEX, HOTEL, KANCELÁŘE, OBCHODY OZNÁMENÍ ZÁMĚRU Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Více

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013

REGIONÁLNÍ OPERA NÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 Liberecký kraj Královéhradecký kraj Pardubický kraj REGIONÁLNÍ OPERANÍ PROGRAM NUTS II SEVEROVÝCHOD PRO OBDOBÍ 2007 2013 7. listopadu 2007 Obsah: 1 Úvod... 7 2 Metodické a personální zabezpeení tvorby

Více

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní

Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Návrh realizace propojení systém úrazového pojištní zamstnanc v návaznosti na veejné zdravotní pojištní Píloha. 3: Analýza projektového zámru Centra ucelené rehabilitace v úrazovém pojištní záí 2007. JUDr.

Více

G-Consult, spol. s r.o.

G-Consult, spol. s r.o. G-Consult, spol. s r.o. SPOLEČENSKÉ CENTRUM BREDA & WEINSTEIN OPAVA OZNÁMENÍ podle 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v rozsahu přílohy č. 4 Číslo zakázky Katastrální území

Více

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě)

Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Tematický areál pro volnočasové aktivity (Chvalovice Hatě) Oznámení ve smyslu 6 odst. 1, zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zpracované dle Přílohy č. 3 k uvedenému zákonu IDENTIFIKAČNÍ

Více

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí

Technologie drcení pneumatik Šlapanice OZNÁMENÍ ZÁMĚRU. Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Technologie drcení pneumatik Šlapanice Zpracováno dle přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí Zpracoval: ing. Pavel Cetl a kol. Brno, červenec 2015 Seznam zpracovatelů

Více

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ

KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ KONCEPCE ZABEZPEENÍ OBYVATELSTVA PITNOU VODOU ZA KRIZOVÝCH SITUACÍ Obsah : 1. Úvod 2. Základní pojmy 3. Východiska a cíle pro zpracování koncepce 4. Analýza stávajícího zpsobu zabezpeení obyvatelstva pitnou

Více