F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY F30 - MANICKÁ EPIZODA"

Transkript

1 F30 F39 AFEKTIVNÍ PORUCHY - hodnocení pomocí škál: deprese = Beckova, Zungova mánie = Youngova (YMRS) F30 - MANICKÁ EPIZODA základní příznak = porucha nálady min 4 dny u hypománie a 7 dnů u mánie. I hypománie může ale trvat i několik týdnů n. měsíců rozhoduje míra vyjádření příznaků. F30.0 HYPOMÁNIE A) nálada povznesená nebo podrážděná v míře, která je po daného jedincě zřetelně abnormální a trvá alespoň 4 dny B) alespoň 3 z následujících příznaků: 1. aktivita n. fyzický neklid 2. roztržitost n. obtížná koncentrace pozornosti 3. potřeba spánku 4. hovornost 5. sociabilita n. familiárnost 6. sex. energie 7. utrácení peněz n. jiné nezodpovědné chování C) není to: F30.1, F30.2, F31, F32, F34, F50 D) psychoaktivní látky, organ. poruchy F30.1 MÁNIE BEZ PSYCHOTICKÝCH PŘÍZNAKŮ A) nálada zvýšená, expanzivní n. podrážděná a abnorm. pro daného jedince. Musí trvat alespoň 1 týden. B) alespoň 3 z následujících příznaků: 1. aktivita n. fyzický neklid 2. rozptýlenost n. neustálé změny aktivit nebo plánů 3. potřeba spánku 4. hovornost 5. sociabilita n. familiárnost 6. sex. energie 7. utrácení peněz n. jiné nezodpovědné chování 8. sebehodnocení 9. myšlenkový trysk

2 C) žádné hal. ani bludy D) psychoaktivní látky, organ. poruchy F30.2 MÁNIE S PSYCHOTICKÝMI PŘÍZNAKY manické bludy, paranoidně-perzekuční bludy. Bludy se objevují na rozdíl od schizofrenie až po počátečním narušení nálady. ETIO: utilizace serotoninu, dále noradrenalin a dopamin DIF. DG. pozn.: z čistě prakt. hlediska není odlišení akutní mánie od schizoafektivní poruchy a schizofrenie zcela zásadní, protože ve všech třech případech se obvykle začíná antipsychotickou léčbou. Pokud bludy a hal. perzistují po odeznění nálady, jde o schizofrenii nebo schiafekt. poruchu. TH: specifická léčba: stabilizátory nálady jako litium, karbamazepin, valproát. Při těžké a psychotické mánii: antipsychotika a benzodiazepiny F31 - BIPOLÁRNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA (BAP) 31.0 BAP, současná epizoda HYPOMANICKÁ 31.1 BAP, současná epizoda MANICKÁ BEZ PSYCHOT. PŘÍZNAKŮ 31.2 BAP, současná epizoda MANICKÁ S PSYCHOT. PŘÍZNAKY 31.3 BAP, současná epizoda STŘEDNĚ TĚŽKÉ N. LEHKÉ DEPRESE 31.4 BAP, současná epizoda TĚŽKÉ DEPRESE BEZ PSYCHOT. PŘÍZNAKŮ 31.5 BAP, současná epizoda TĚŽKÉ DEPRESE S PSYCHOT. PŘÍZNAKY 31.6 BAP, současná epizoda SMÍŠENÁ (40% pacientů) 31.7 BAP, v současné době V REMISI (= bez známek poruchy) Výskyt v pop.: 1% Deprese převažují na mánií 3 : 2. Objevuje se během prvních 20 let života. Suicidalita (19%) je vyšší než u rekurentní deprese Rychlé cyklování = alespoň 4 epizody ročně. První je většinou depresivní epizoda. TH: v akutní fázi stabilizátor nálady, při depresei raději SSRI Po dosažení remise většinou litium a valproát a karbamazepin. Pokračovací léčba má trvat min 4M. Zásady léčby F31: 1) nepřerušovat tymoprofylaxi, 2) vyvarovat se antidepresiv, 3) kontrolovat compliance (stanovení krevních hladin)

3 F32 - DEPRESIVNÍ EPIZODA (17%) - u 50% nemocných odezní spontánně do 6 měsíců - depresivní pseudodemence (ráno) demence (večer) A. trvá min 2 týdny B. v průběhu života jedince se nikdy nevyskytly příznaky, kt. by stačily k naplnění kritérií pro hypomanickou nebo manickou epizodu C. psychoakt. látky, organ. poruchy SOMATICKÝ SY = alespoň 4 příznaky: 1. zřetelná ztráta zájmu nebo potěšení 2. ztráta chuti k jídlu 3. úbytek hmotnosti 4. ztráta libida 5. ranní probouzení 2 nebo více hodin před obvyklou dobou 6. deprese je těžší ráno 7. nedostatek emočních reakcí 8. psychomotorická retardace n. agitovanost F32.0 LEHKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA 1. jsou splněna hlavní kritéria 2. alespoň 2 příznaky 1. depresivní nálada abnorm. pro daného jedince, přítomná po většinu dne n. každý den 2. ztráta zájmu n. potěšení 3. energie, snadná unavitelnost 3. alespoň 1 příznak 1. ztráta sebedůvěry 2. výčitky, pocity viny 3. myšlenky na smrt 4. zhoršené soustředění, myšlení; nerozhodnost, váhavost 5. n. chuť k jídlu 6. n. psychomotor. aktivia 7. poruchy spánku pro diagnózu musí být přítomny celkem alespoň 4 příznaky z B a C. F32.1 STŘEDNĚ TĚŽKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA A., B. stejné musí být přítomen takový počet přídatných symptomů kritéria C, aby celk. počet byl alespoň 6

4 F32.2 TĚŽKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA BEZ PSYCHOT. PŘÍZNAKŮ A. stejné B. všechny 3 příznaky C. takový počet přídatných symptomů, aby celk. počet byl alespoň 8 D. bludy, halucinace nebo depres. stupor F32.3 TĚŽKÁ DEPRESIVNÍ EPIZODA S PSYCHOT. PŘÍZNAKY A. stejné B. musí být splněna kritéria pro 32.2 s vyjímkou krit. D. C. schizofrenie, schizoafekt. porucha D. musí být přítomen alespoň: 1. bludy n. halucinace jiné než typicky schizofrenní tzn. většinou depresivní, sebeobviňující, hypochondrické, nihilistické, paranoidní, perzekuční 2. depresivní stupor Průběh: u 50% nemocných spontánně odezní do 6M DIF. DG.: pozor na antihypertenziva, kortikosteroidy a hormony depresivní pseudodemence demence: u demence příznaky (hl. dezorientace) kulminují ve večerních hodinách, u deprese bývá maximum v ranních hodinách F32.8 JINÉ DEPRESIVNÍ EPIZODY Neodpovídají popisům depres. epizod, ale celk. klinický stav svědčí o depresivní podstatě. Z příznaků se může jednat zejména o somatické projevy a necharakteristické projevy napětí, nazlobenost, nespokojenost F33 - REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA - opakované depresivní epizody bez nezávislých epizod mánie v anamnéze, ale nevylučující krátké epizody hypománie, které následují bezprostředně po depresivní epizodě. - pojmy: remise = ústup, nejsou splněna kritéria poruchy úzdrava = remise aspoň 3 měsíce relaps = návrat po dosažení remise avšak před dosažením úzdravy rekurence = návrat po dosažení úzdravy A) v minulosti se vyskytla alespoň 1 depresivní epizoda lehká, středně těžká nebo těžká, která trvala minimálně 2 týdny a byla oddělena od současné epizody obdobím nejméně 2 měsíců prostých jakýchkoliv prokazatelných příznaků poruch nálady.

5 B) nikdy v minulosti se nevyskytla epizoda, která splňovala kritéria pro hypomanickou nebo manickou epizodu. C) psychoakt. látky, organ. poruchy F33.0 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA MÍRNÁ F33.1 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA STŘEDNĚ TĚŽKÁ F33.2 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA TĚŽKÁ BEZ PSYCHOTICKÝCH PŘÍZNAKŮ F33.3 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, SOUČASNÁ EPIZODA TĚŽKÁ S PSYCHOTICKÝMI PŘÍZNAKY F33.4 REKURENTNÍ DEPRESIVNÍ PORUCHA, V SOUČASNÉ DOBĚ V REMISI F34 - TRVALÉ PORUCHY NÁLADY F34.0 CYKLOTYMIE (< 1%) - časný začátek (12-14 let), sezónnost A) alespoň 2 roky musí trvat období nestabilní nálady, která zahrnuje několik period jak deprese, tak hypománie, s mezidobím normální nálady nebo bez něj. B) žádná z depresí nebo mánií, kt. se vyskytly během tohoto dvouletého období, by neměla být natolik závažná nebo natolik dlouhodobá, aby splňovala kritéria pro manickou epizodu nebo depresivní epizodu. Manická/depresivní epizoda(y) se však mohla(y) vyskytnout před tímto obdobím nebo se mohou vyskytnout i po něm. C) v průběhu alespoň některé z period deprese by měly být přítomny nejméně 3 z následujících příznaků: 1. pokles energie n. aktivity 2. obtíže s koncentrací 3. insomnie 4. ztráta sebedůvěry nebo pocity neschopnosti 5. sociální stažení 6. menší hovornost 7. pesimismus 8. ztráta zájmu o sexuální a jiné příjemné aktivity nebo ztráta potěšení z těchto aktivit D) v průběhu alespoň některé z period zvýšené nálady by měly být přítomny nejméně 3 z násl. příznaků: 1. zvýšená energie nebo aktivita 2. snížená potřeba spánku 3. zvýšené sebevědomí 4. neobvykle hbité nebo tvořivé myšlení 5. zvýšená družnost

6 6. větší hovornost nebo vtipnost než je obvyklé 7. zvýšený zájem o provozování sexuálních a jiných příjemných aktivit 8. přehnaný optimismus Začátek je časný v pozdějším věku dospívání nebo v druhém decéniu nebo pozdní obykle mezi 30. až 50. rokem. F34.1 DYSTYMIE (6%) - vzniká často již v dětství nebo v adolescenci a má plíživý začátek - těžká deprese nasedající na dystymii se označuje jako zdvojená deprese A) alespoň 2 roky musí trvat období trvalé nebo neustále se vracející depresivní nálady. Periody nomrální nálady trvají jen zřídka déle než několik týdnů a nevyskytují se žádné epizody hypománie. B) jednotlivé epizody deprese v tomto dvouletém období nedosahují, nebo jen málokdy mohou dosahovat takové závažnosti, aby splňovaly kritéria pro rekurentní depresivní poruchu. C) v průběhu alespoň některého období deprese by měly být alespoň 3 příznaky viz přibližně C) u cyklotymie F38 - JINÉ PORUCHY NÁLADY F38.00 SMÍŠENÁ AFEKTIVNÍ EPIZODA - příznaky typické pro manickou nebo depresivní epizodu se vyskytují současně, nebo se rychle střídají (v průběhu hodin). Epizoda musí trvat min. 2 týdny. F38.01 REKURENTNÍ KRÁTKÁ DEPRESIVNÍ PORUCHA - epizody alespoň 1x měsíčně v průběhu posledního roku - jednotlivé epizody trvají méně než 2 týdny

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise

Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Filozofická fakulta Masarykovy Univerzity v Brně Psychologický ústav Studijní rok 2005/2006 DIPLOMOVÁ PRÁCE Faktory ovlivňující kvalitu života depresivních pacientů v období remise Soňa Bajerová Vedoucí

Více

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE

F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 - SCHIZOFRENIE F20 F29 SCHIZOFRENIE, SCHIZOTYPNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY F20 = schizofrenie F21 = schizotypní porucha F22 = trvalé duševní poruchy s bludy F23 = akutní a přechodné psychotické poruchy F24 = indukovaná

Více

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková

Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Tělo a duše jako celek v podmínkách rané dospělosti. MUDr. Margita Peřinková Dobrý den, dámy a pánové, vážení hosté. Dovolte abych se představila, jmenuji se Margita Peřinková a pracuji jako ambulantní

Více

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY

DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY DUŠEVNÍ A BEHAVIORÁLNÍ PORUCHY PhDr. Martin Dlabal, Ph.D. Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem Katedra psychologie Duševní a behaviorální poruchy Martin Dlabal Ústí nad Labem

Více

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE

Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Doporučené diagnostické a terapeutické postupy pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE AUTOŘI MUDr. Jaroslava Laňková, Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP prof. MUDr. Jiří Raboch DrSc., Psychiatrická

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE. Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře DEPRESE Prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc. Psychiatrická společnost ČLS JEP MUDr. Jaroslava Laňková Společnost všeobecného lékařství

Více

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických

F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických F0 - Organické duševní poruchy včetně symptomatických mohou začínat v kterémkoli věku, kromě raného dětství o začínají většinou v dospělém nebo pozdějším věku organické = vznikají na podkladě poškození

Více

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 8. PRAKTICKÉ UPLATNĚNÍ KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE 209 8.1. KOGNITIVNĚ BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE AFEKTIVNÍCH PORUCH V této kapitole pojednáme zvlášť o depresivní poruše a o bipolární poruše. Léčba depresivních

Více

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman

a její léčba Bipolární porucha Jiří Hovorka Pavel Doubek Ján Praško Erik Herman Erik Herman Ján Praško Pavel Doubek Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Erik Herman, Ján Praško, Pavel Doubek, Jiří Hovorka Bipolární porucha a její léčba Nemocnice Na Františku s poliklinikou,

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Základní psychické poruchy stručný přehled

Základní psychické poruchy stručný přehled Základní psychické poruchy stručný přehled Příloha k vyhodnocení testu BITEPT z www.psychotesty.psyx.cz PhDr. Michaela Peterková 2008 Poruchy nálady: mánie, deprese a bipolární porucha Jsou dva základní

Více

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného

III. fáze profesního poradenství Řešení situace dlouhodobě nezaměstnaného 15. Profesní poradenství specifickému uživateli uživatel trpící depresí Profesní poradci se ve své praxi setkávají s různými typy uživatelů. Základním cílem tohoto osvědčeného postupu je poskytnout profesním

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra psychologie a patopsychologie. Studijní rok 2011/2012. Bipolární porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA. Katedra psychologie a patopsychologie. Studijní rok 2011/2012. Bipolární porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra psychologie a patopsychologie Studijní rok 2011/2012 Bipolární porucha Diplomová práce Autor: Miriam Kolínová Vedoucí práce: PhDr. Jana Kvintová,

Více

ŽENA A PORUCHY NÁLADY

ŽENA A PORUCHY NÁLADY ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman ŽENA A PORUCHY NÁLADY Vladimír Pidrman GALÉN Autor doc. MUDr. Vladimír Pidrman, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci,

Více

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE

BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE BIPOLÁRNÍ PORUCHA U STARŠÍ POPULACE E. ÈEŠKOVÁ SOUHRN V následujícím článku je krátce shrnuta problematika bipolární poruchy včetně dostupných údajů týkajících se starší populace. Věnujeme pozornost klinickému

Více

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH

F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00-09 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY, VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH F00 = demence u Alzheimerovy choroby F01 = vaskulární demence F02 = demence u chorob klasifikovaných jinde F03 = nespecifikovaná demence F04 = organický

Více

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI

PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI PORUCHY CHOVÁNÍ V INTERNÍ PRAXI MUDr. Dagmar Přikrylová Psychiatrická klinika FN Olomouc Tento článek je zaměřen na poruchy chování dospělých z pohledu interní medicíny. Poruchy chování jsou rozděleny

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie

Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Univerzita Palackého v Olomouci katedra psychologie postgraduální kurz dopravní psychologie Závěrečná práce: Vypracovala: Vliv depresívního onemocnění na způsobilost k řízení motorového vozidla Mgr. et

Více

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM

Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Teologická fakulta Katedra pedagogiky Bakalářská práce DEPRESIVNÍ SYMPTOMATIKA U DĚTÍ S ASPERGEROVÝM SYNDROMEM Vedoucí práce: Mgr. et Mgr. Karolina Diallo Autor

Více

SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA

SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ PORUCHA MUDr. Ján Praško, CSc. MUDr. Erik Herman doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. MUDr. Beata Pašková MUDr. Hana Prašková Příručka pro klinickou praxi 1 SMÍŠENÁ ÚZKOSTNĚ DEPRESIVNÍ

Více

DEPRESE SENIORÙ V. PIDRMAN

DEPRESE SENIORÙ V. PIDRMAN V. PIDRMAN SOUHRN: Autor podává základní přehled symptomatologií pacientů vyššího věku, zabývá se specifickým obrazem a zvláštnostmi u seniorů. Uvádí epidemiologická data o výskytu vyššího věku. Věnuje

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová. Depresivní porucha Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová Depresivní porucha a jak ji překonat Ján Praško, Barbora Buliková,

Více

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT

Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana Sigmundová DEPRESIVNÍ PORUCHA A JAK JI PŘEKONAT Ján Praško, Barbora Buliková, Zuzana

Více

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY

POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA KATEDRA PORODNÍ ASISTENCE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE POPORODNÍ DEPRESE V PROFESI PORODNÍ ASISTENTKY Autor práce: Marta Žáková Vedoucí práce: Mgr. Hana Jahnová Brno 2013

Více

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován:

4. KLINICKÉ ÚDAJE 4.1 Terapeutické indikace Přípravek Quetiapine Accord tablety s prodlouženým uvolňováním je indikován: Sp.zn.sukls166070/2013 a sp.zn.sukls9917/2012, sukls254738/2011 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapine Accord 200 mg tablety s prodlouženým uvolňováním Quetiapine Accord 300 mg tablety

Více

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ

KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ Katalog podpůrných opatření pro žáky s poruchou autistického spektra a pro žáky s vybraným AC PR KATALOG PODPŮRNÝCH OPATŘENÍ DÍLČÍ ČÁSTPRO ŽÁKY S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA APRO ŽÁKY S VYBRANÝM DUŠEVNÍM

Více

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety.

Kulaté, bikonvexní, potahované tablety broskvové barvy s vyraženým Q na jedné straně tablety. Sp.zn.sukls28238/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Quetiapin Mylan 25 mg Quetiapin Mylan 100 mg Quetiapin Mylan 200 mg Quetiapin Mylan 300 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Bipolární afektivní porucha u dětí a adolescentů

Bipolární afektivní porucha u dětí a adolescentů Bipolární afektivní porucha u dětí a adolescentů Dudová I., Hrdlička M. Dětská psychiatrická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha, přednosta prof. MUDr. M. Hrdlička, CSc. Souhrn Bipolární afektivní porucha

Více