Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz"

Transkript

1 Statistické metody uţívané při ověřování platnosti hypotéz

2 Hypotéza Domněnka, předpoklad Nejčastěji o rozdělení, středních hodnotách, závislostech,

3 Hypotézy ve vědeckém výzkumu pracovní, věcné hypotézy výzkumné otázky v kvalitativních šetřeních) statistické hypotézy nulové hypotézy alternativní hypotézy

4 Pracovní, věcná hypotéza dokázaná verifikací H: Pachateli trestných činů bývají většinou mladiství z rozvrácených (nefunkčních) rodin. Zdůvodnění hypotézy: Proč se to domnívám? Co mne k tomu vedlo nějaký jiný výzkum, autor, tradice, mé zkušenosti? Kolik to je většinou (více jak 50%)? Kdo je to mladistvý respondent? Jaká rodina bude považována za rozvrácenou? Původní nebo současná...

5 Nulová hypotéza H : Mezi pachateli trestných činů nejsou rozdíly co se týká funkčnosti jejich rodiny.

6 Hypotéza alternativní Ha: Mezi pachateli trestných činů a funkčností jejich rodin je statisticky významná závislost.

7 Příklady formulací hypotéz Pracovní H Statistická H alternativní Mezi pohlavím a fyzickou zdatností existuje statisticky významný vztah, souvislost. Nulová H Lidé, kteří často sledují televizi, málo čtou. Ţáci na 1.stupni ZŠ mají rádi matematiku. V kouření cigaret nejsou statisticky významné rozdíly mezi pohlavím.

8 Souvislost vazba mezi jevy statistické testy významnosti Těsnost vztahu korelace

9 Hladina významnosti pravděpodobnost, že nastane Ho symbol - alfa dvě hladiny významnosti 0,01 na 99 % předpokládám vztah z Ho 0,05 na 95 % předpokládám vztah z Ho

10 Druhy statistických testů významnosti parametrické X neparametrické jednostranné X oboustranné

11 Postup při ověřování hypotéz Formulace nulové a statistické hypotézy Volba hladiny významnosti Volba vhodného testového kritéria Výpočet testového kritéria Nalezení příslušné kritické hodnoty Porovnání výsledek testu s kritickou hodnotou - závěr

12 Interpretace výsledku testu významnosti vypočítaná hodnota test. kritéria hodnota kritická nastává situace, kterou jsme očekávali jen s velmi malou pravděpodobností (na 5% nebo 1%), usuzujeme z toho, že výsledky nejsou náhodné a stojí za tím působení určitého vlivu, Ho na zvolené hladině významnosti odmítáme a přijímáme HA, tvrdíme, že výsledek výzkumu je statisticky významný (signifikantní) vypočítaná hodnota test. kritéria < hodnota kritická tento výsledek jsme očekávali s velkou jistotou (na 95% nebo 99%), dosažené výsledky mohou být náhodné, nemusí za tím stát působení nějakého vlivu, Ho na zvolené hladině významnosti nezamítáme, to však neznamená, že je hypotéza správná, konstatujeme, že výsledek není statisticky významný.

13 Volba testového kritéria závisí na tom, zda porovnáváme závislost mezi jevy při : Nominálním měření - testy dobré shody chí-kvadrát různé varianty - Fischerův kombinatorický test Ordinálním měření Znaménkový test Wilcoxonův test U test Manna a Whitneyho U test pro velmi malé výběry (četnosti ve srovnávaných skupinách jsou menší než 8) U test pro větší skupiny (četnosti ve srovnávaných skupinách jsou do 20) U test při velkých četnostech Kolmogorovův Smirnovův test Kruskalův Wallisův test (je zobecněním U testu) Metrickém (intervalovém nebo poměrovém) měření Funkční a statistická závislost mezi jevy Regresní a korelační analýza Pearsonův koeficient korelace Bodová biseriální korelace Biseriální korelace Tetrachordický koeficient korelace Studentův t test Fisherův Snedecorův F - test Párový t test Princip analýzy rozptylu Jednoduchá analýza rozptylu, Duncanův test Dvoufaktorová analýza rozptylu

14 Příklad č.1 Test dobré shody chí-kvadrát ² V různých denních dobách byl sledován počet zákazníků přicházejících do obchodu. Lze na základě těchto dat učinit závěr, že zákazníci přicházejí v průběhu dne rovnoměrně? Doba Počet

15 1. Formulujeme hypotézy H : Zákazníci přicházejí v průběhu dne rovnoměrně (rozdíly jsou způsobeny náhodou). Ha: Zákazníci v průběhu dne do prodejny rovnoměrně nepřicházejí. Existuje mezi dobou a počtem zákazníků statisticky významná závislost.

16 2. Stanovíme hladinu významnosti máme možnost vybrat si buď 0,05 X 0,01 0,05 (tj. na 95 % předpokládáme, že nastane situace v H )

17 3. Volíme vhodné testové kritérium Výpočet testového kritéria ² ² = [(P O)² : O] - P.. pozorované četnosti (tzv. ni) - O.. očekávané četnosti podle Ho

18 4. Výpočet testového kritéria Mechanicky Přes statistické programy Excell, SPSS, NCSS, STATISTICA,...

19 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O

20 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O = 188

21 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O , , ,6 Ø , ,6 = 188 = 188

22 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O , , ,6 Ø , ,6 = 188 = 188

23 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O , ,6 Ø -1,6 2,56 0, , , ,6 = 188 = 188

24 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O ,6-1,6 2,56 0,068 Ø ,6 2,4 5,76 0, ,6-10,6 112,36 2, ,6 1,4 1,96 0, ,6 8,4 70,56 1,877 = 188 = 188

25 Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O ,6-1,6 2,56 0,068 Ø ,6 2,4 5,76 0, ,6-10,6 112,36 2, ,6 1,4 1,96 0, ,6 8,4 70,56 1,877 = 188 = 188 = 0 (vždy!) = 5,138

26 5. Nalezení kritické hodnoty v tabulkách kritických hodnot stupně volnosti příslušný stupeň volnosti. 4 (5 řádků v tabulce, tj. 5 1 = 4) Kritická hodnota: ²0,05 (4) = 9,483 popř. ²0,01 (4) = 13,277

27 6. Porovnání vypočítané hodnoty s kritickou hodnotou z tabulek vypočítaná hodnota je 5,138 kritická hodnota z tabulek je pro hladinu význ. 0,05 a 4 stupně volnosti = 9,483 5,138 9,483

28 Závěr Ho nelze odmítnout, proto nelze ze zjištěných údajů vyvozovat, že by zákazníci v průběhu dne přicházeli nerovnoměrně. Na 0,05 hladině významnosti přijímáme Ho

29 Jak se to píše do DP?! Tento výpočet dát do příloh Postupujeme podle bodů, ale ve větách, jako souvislý text (v DP) stanoví se hypotézy Ho a HA + zdůvodní se zařadí se tabulka pozorovaných četností následně komentář s uvedením údajů o zvolené hladině významnosti, vypočítané hodnotě ², kritické hodnotě z tabulek, jejich porovnání závěr k příslušné hypotéze přijímám Ho nebo HA

30 Příklad č. 2 - Seskupení údajů Doba Počet Doba Počet

31 Postup podle bodů 1. Formulace hypotéz 2. Stanovení hladiny významnosti 3. Volba testového kritéria 4. Výpočet testového kritéria

32 Rozdělení do časových pásem Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O

33 Rozdělení do časových pásem Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O = 188

34 Rozdělení do časových pásem Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O ,2 Ø ,8 = 188 = 188

35 Rozdělení do časových pásem Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O ,2 Ø ,8 = 188 = ,2 148,84 1,

36 Rozdělení do časových pásem Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O ,2-12,2 148,84 1, Ø ,8 12,2 148,84 1, = 188 = 188

37 Rozdělení do časových pásem Doba Pozorovaná četnost P Očekávaná četnost O P - 0 (P O)² (P O)²:O ,2-12,2 148,84 1, Ø ,8 12,2 148,84 1, = 188 = 188 = 0 = 3,

38 5. Nalezení kritické hodnoty v tabulkách příslušný stupeň volnosti. 1 (2 řádky v tabulce, tj. 2 1 = 1) ² 0,05(1) = 3, Porovnání vypočítané a kritické hodnoty vypočítaná hodnota je 3, , ,841

39 Závěr Musíme opět přijmout H, že zákazníci v průběhu dne přicházejí rovnoměrně. Vhodným seskupením v tabulce lze docílit různých výsledků Takovéto sdružování je možné pouze v důsledku logického řešení problému a ne spekulací!

40 Příklad č. 3 - Test dobré shody ² pro kontingenční tabulku Ověřte na 5 % hladině významnosti předpoklad, že podávání určitého léku zkracuje dobu léčení nemoci na základě získaných údajů u 174 pacientů: Do 7 dnů lék bralo 67 /nebralo 18 pacientů Mezi 7-10 dny bralo lék 22 / nebralo 25 Nad 10 dnů bralo lék 14 pacientů

41 Doba nemoci Lék brali Lék nebrali Do 7 dnů dnů nad 10 dnů 14

42 Řešení: 1. Vytvoření hypotéz Ho: Neexistuje vztah mezi dobou nemoci braním léků. HA: Rozdíly nejsou způsobeny náhodou a existuje závislost mezi dobu nemoci a braním léků. 2. Stanovení hladiny významnosti 3. Volba vhodného testového kritéria 4. Výpočet testového kritéria

43 Sestavení tzv. kontingenční tabulky Doba nemoci Lék brali Lék nebrali Do 7 dnů dnů nad 10 dnů

44 Doba nemoci Lék brali Lék nebrali Do 7 dnů dnů nad 10 dnů

45 Doba nemoci Lék brali Lék nebrali Do 7 dnů dnů nad 10 dnů

46 Doba nemoci Lék brali P Lék nebrali P Do 7 dnů dnů nad 10 dnů

47 Doba nemoci Lék brali P / O Lék nebrali P / 0 Do 7 dnů 67 / 50,32= (103.85): / dnů 22 / 25 / 47 nad 10 dnů 14 / 28 /

48 Doba nemoci Lék brali P / O Lék nebrali P / 0 Do 7 dnů 67 / 50,32 18 / 34, dnů 22 / 27,82 25 / 19,18 47 nad 10 dnů 14 / 24,86 28 / 17,

49 4. Výpočet testového kritéria Pro každé pole tabulky vypočteme podle vzorce hodnoty ² a sečteme je ² = (67-50,32)²:50,32 + (18-34,68)²:34, (22-27,82)²:27, = = 5,529+8,023+1,218+1,766+4,744+6,881= = 28,161

50 5. Nalezení kritické hodnoty z tabulek zvolená hladina významnosti 0,05 příslušný stupeň volnosti f =? f = (ř-1). (s-1)... ř = řádky s = sloupce f = (3-1). (2-1) = 2. 1 = 2 kritická hodnota z tabulek je ² 0,05 (2) = 5,991

51 6. Porovnání hodnot vypočítaná hodnota je 28,161 kritická hodnota z tabulek je ² 0,05 (2) = 5,991 28,161 5,991 Zamítáme H a přijímáme Ha

52 Příklad č. 4 Test dobré shody pro čtyřpolní tabulku Při silniční kontrole byly u náhodně vybraných 200 vozidel zjišťovány závady na osvětlení a pneumatikách. Posuďte zda existuje závislost mezi závadami na pneumatikách a osvětlení. Závady na pneumatikách Závady na osvětlení ANO NE ANO NE

53 Řešení 1. Formulujeme hypotézy: Ho: Mezi závadami pneumatik a osvětlením není žádná souvislost. HA: Mezi závadami pneumatik a osvětlením existuje souvislost. 2. Stanovíme hladinu významnosti 3. Volíme vhodné testové kritérium

54 4. Výpočet testového kritéria Vzorec pro výpočet: ²= n. (A.D-B.C)² : (A+B).(A+C).(B+D).(D+C)

55 Závady na pneumatikách Závady na osvětlení ANO NE ANO 32 (A) 12 (B) NE 16 (C) 140 (D)

56 Závady na pneumatikách Závady na osvětlení ANO NE ANO 32 (A) 12 (B) A + B NE 16 (C) 140 (D) 44

57 Závady na pneumatikách Závady na osvětlení ANO NE ANO 32 (A) 12 (B) A + B 44 NE 16 (C) 140 (D) C + D 156

58 Závady na pneumatikách Závady na osvětlení ANO NE ANO 32 (A) 12 (B) A + B 44 NE 16 (C) 140 (D) C + D 156 n = 200

59 Závady na pneumatikách Závady na osvětlení ANO NE ANO 32 (A) 12 (B) A + B 44 NE 16 (C) 140 (D) C + D 156 A + C B + D n =

60 Výpočet: ²= n. (A.D-B.C)² : (A+B).(A+C).(B+D).(D+C) ² = 200.( )² : = = ,3672 = 73,431

61 5. Nalezení kritické hodnoty z tabulek zvolená hladina významnosti 0,05 příslušný stupeň volnosti f =? f = (ř-1). (s-1)... ř = řádky s = sloupce f = (2-1). (2-1) = 1. 1 = 1 kritická hodnota z tabulek je ² 0,05 (1) = 3,841

62 6. Porovnání a závěr vypočítaná hodnota je 73,431 kritická hodnota z tabulek je ² 0,05 (1) = 3,841 73,431 3,841 Odmítáme H a přijímáme Ha Stejný výsledek dostaneme i na hladině významnosti 0,01

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI

STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI STATISTICKÉ TESTY VÝZNAMNOSTI jsou statistické postupy, pomocí nichž ověřujeme, zda mezi proměnnými existuje vztah (závislost, rozdíl). Pokud je výsledek šetření statisticky významný (signifikantní), znamená

Více

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU

KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU KVANTITATIVNÍ METODY V PEDAGOGICKÉM VÝZKUMU RADEK KRPEC CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ČERVEN 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2

Více

Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat. Jiří Šafr

Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat. Jiří Šafr Kurz SPSS: Jednoduchá analýza dat Jiří Šafr vytvořeno 29. 6. 2009 Dva základní typy statistiky 1. Popisná statistika: metody pro zjišťování a sumarizaci informací grfy, tabulky, popisné chrakteristiky

Více

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými

Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz a měření asociace mezi proměnnými Testování hypotéz Nulová a alternativní hypotéza většina statistických analýz zahrnuje různá porovnání, hledání vztahů, efektů Tvrzení, že efekt je nulový,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTIKA V SPSS Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2014 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTIKA V SPSS 1. vydání

Více

Vícerozměrné statistické metody

Vícerozměrné statistické metody Vícerozměrné statistické metody Smysl a cíle vícerozměrné analýzy dat a modelování, vztah jednorozměrných a vícerozměrných statistických metod Jiří Jarkovský, Simona Littnerová Průběh výuky 13 přednášek

Více

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty

Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Biostatistika a matematické metody epidemiologie - stručné studijní texty Bohumír Procházka, SZÚ Praha 1 Co můžeme sledovat Pro charakteristiku nebo vlastnost, kterou chceme sledovat zvolíme termín jev.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček

VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA. Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT. Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra matematiky STATISTICA ÚVOD DO ZPRACOVÁNÍ DAT Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček 2013 Jana Borůvková, Petra Horáčková, Miroslav Hanáček STATISTICA

Více

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha

ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY. Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha ZÁKLADY METODOLOGIE KLINICKÉHO VÝZKUMU A BIOSTATISTIKY Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Úkol 1 Senzitivita a specificita nového testu pro schizofrenii je shodně 90%. Prevalence onemocnění v populaci

Více

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu

Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu Mgr. Karla Hrbáčková, Ph.D. Základy kvantitativního výzkumu K čemu slouží statistika Popisuje velké soubory dat pomocí charakteristických čísel (popisná statistika). Hledá skryté zákonitosti v souborech

Více

Počítačové cvičení. předmětu M6130 Výpočetní statistika. Marie Budíková

Počítačové cvičení. předmětu M6130 Výpočetní statistika. Marie Budíková Počítačové cvičení předmětu M6130 Výpočetní statistika Marie Budíková 013 Poděkování Tento učební text vznikl za přispění Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu

Více

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174

ajejichaplikace Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Řešení krizových situací metody ajejichaplikace Katarína Jelšovská Andrea Peterková Opava 2013 Hrazeno z prostředků projektu OPVK CZ.1.07/2.2.00/15.0174 Inovace bakalářských studijních oborů se zaměřením

Více

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza

5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5 Vícerozměrná data - kontingenční tabulky, testy nezávislosti, regresní analýza 5.1 Vícerozměrná data a vícerozměrná rozdělení Při zpracování vícerozměrných dat se hledají souvislosti mezi dvěma, případně

Více

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické

Cronbachův koeficient α nová adaptovaná metoda uvedení vlastností položkové analýzy deskriptivní induktivní parametrické Československá psychologie 0009-062X Metodologické požadavky na výzkumné studie METODOLOGICKÉ POŽADAVKY NA VÝZKUMNÉ STUDIE Výzkumné studie mají přinášet nová konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými

Více

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum

Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum RNDr. Břetislav Fajmon, Ph.D. Mgr. Jan Koláček, Ph.D. ÚSTAV MATEMATIKY Pravděpodobnost, statistika a operační výzkum 1 Obsah I Statistické metody 7 1 Odhad

Více

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II

Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta. Statistika II Masarykova univerzita Ekonomicko správní fakulta Statistika II distanční studijní opora Marie Budíková Brno 2006 Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie v rámci programu SOCRATES

Více

Z metodologie známe dělení proměnných do několika skupin. Nejčastěji se užívá dělení dle S. Stevense. Nicméně nám postačí dělení jednodušší:

Z metodologie známe dělení proměnných do několika skupin. Nejčastěji se užívá dělení dle S. Stevense. Nicméně nám postačí dělení jednodušší: Slovo úvodem Ne všechno, co si řekneme v tomto kurzu, je pravda. Není to proto, že by mým záměrem bylo před posluchači něco tajit nebo je uvádět ve zmatek. Problematika testování statistických hypotéz

Více

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε

SPECIMEN. Základy zpracování dat. Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007. tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε Základy zpracování dat Michal Otyepka, Pavel Banáš, Eva Otyepková verze 16.2.2007 tento text byl vysázen systémem L A TEX2 ε ii Skripta vznikla pro potřeby kurzu Základy zpracování dat určeného studentům

Více

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004.

1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/2004. Testování hypotéz na základě jednoho a dvou výběrů 1 1 Tyto materiály byly vytvořeny za pomoci grantu FRVŠ číslo 1145/004. Testování hypotéz Pokud nás zajímá zda platí, či neplatí tvrzení o určitém parametru,

Více

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová

Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady. Martina Litschmannová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Západočeská univerzita v Plzni Úvod do statistiky (interaktivní učební text) - Řešené příklady Martina Litschmannová 1. strana ze 159 1 Explorační analýza

Více

Fiktivní průzkumné šetření

Fiktivní průzkumné šetření Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Fiktivní průzkumné šetření Výzkumné metody a zpracování dat 2010 Jana Nováková Obsah 1. Úvod. str. XY 2. Průzkumné cíle a stanovení

Více

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení*

Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Nesprávná užívání statistické významnosti a jejich možná řešení* Petr Soukup** Institut sociologických studií Fakulta sociálních věd, Univerzita Karlova v Praze Improper Use of Statistical Significance

Více

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení

Přednáška 9. Testy dobré shody. Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení Přednáška 9 Testy dobré shody Grafická analýza pro ověření shody empirického a teoretického rozdělení χ 2 test dobré shody ověření, zda jsou relativní četnosti jednotlivých variant rovny číslům π 01 ;

Více

MATEMATICKÉ METODY VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ

MATEMATICKÉ METODY VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ MATEMATICKÉ METODY VYHODNOCOVÁNÍ EXPERIMENTŮ Miroslav Pokorný Moravská vysoká škola Olomouc, o. p. s. Olomouc 2010 Projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV (dále jen APSYS) OP VK č. CZ.1.07/2.3.00/09.0134

Více

Průzkumová analýza dat

Průzkumová analýza dat Průzkumová analýza dat Proč zkoumat data? Základ průzkumové analýzy dat položil John Tukey ve svém díle Exploratory Data Analysis (odtud zkratka EDA). Často se stává, že data, se kterými pracujeme, se

Více

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová

Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci. Stanislava Johnová Analýza spokojenosti zákazníka v prodejně Albert v Olomouci Stanislava Johnová Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je zpracování a vyhodnocení konkrétního marketingového výzkumu Analýza

Více

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru

Při statistickém zkoumání se snažíme udělat nějaký závěr ohledně vlastností celého statistického souboru 0.1 Základy statistického zpracování dat 1 0.1 Základy statistického zpracování dat Statistika se zabývá shromažďováním, tříděním a popisem velkých souborů dat. Někdy se pod pojmem statistika myslí přímo

Více

Normální (Gaussovo) rozdělení

Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení Normální (Gaussovo) rozdělení popisuje vlastnosti náhodné spojité veličiny, která vzniká složením různých náhodných vlivů, které jsou navzájem nezávislé, kterých je velký

Více

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích

STATISTIKA V EXCELU. Obecně o funkcích STATISTIKA V EXCELU Po přehledu statistického software je nutné zmínit, že pro většinu statistických výpočtů, které provádíme v sociologii statistický software ani nepotřebujeme. Většinu toho, co jsme

Více

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava. Fakulta elektrotechniky a informatiky Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Bankovní účty (semestrální projekt statistika) Tomáš Hejret (hej124) 18.5.2013 Úvod Cílem tohoto projektu, zadaného

Více